HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

bibliotheek.eyefilm.nl

HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

WIE IS DIE M^W?

IETS 0VE1R BOH ^MECHE

Opeens spreekt heel Nederland over

hem Een vreemdeling, die ons

land bezocht, een toerist als ieder an-

der. Iemand, die onopgemerkt gebleven was,

zooals hij dat 't prettigst vond, maar die plot-

seling een acute blindedarmaandoening krijgt,

zoodat hij per snelvoer-spoedbestelling naar het

dichtstbijliggende ziekenhuis moet worden ge-

bracht. Dat ziekenhuis blijkt dan het Sint

Anthonie-Ziekenhuis in Utrecht te zijn, in de

schaduw van het lommerrijke Wilhelminapark.

Dit mooie, moderne ziekenhuis opent met

eeuwig dezelfde bereidwilligheid zijn poorten

en neemt den zieke op. De zusters boeken den

patiënt in zijn identiteit wordt bekend en

de faam verbreidt zich. Ben filmacteur, met

name Don Ameche, bevindt zkh binnen de

muren van het Sticht. Ondanks ziekte, ondanks

de waakzaamheid dezer zusters, gaat er nu een

begin gemaakt worden met al de plechtigheden,

zonder welke het leven van een filmster nu

eenmaal ondenkbaar is.

En nu rijst de nuchter Hollandsche vraag:

,,Wie is die man?" O ja, we hebben allemaal

de krant gelezen en ons behoorlijk herinnerd,

dat deze Don Ameche ,,een bekend filmacteur"

moet zijn, maar eerlijk: kunt U zijn naam

correct uitspreken?

Laat ons bij het begin beginnen. Don Ameche

heet eigenlijk gc ; cn Don Ameche. maar: Amice.

Zoo heette althans zijn vader, een Italiaan, die

naar de U.S.A. emigreerde en die dezen vrien-

delijken naam op zijn Italiaansch placht uit te

spreken: „Amietsje". Maar de Amerikanen, zijn

nieuwe landgenooten, dachten daar anders over.

Die noemden hem zoo, dat Mr. Amice zich-

zelf niet meer herkende en dat vond

hij met plezierig. Dus wijzigde hij

zijn naam zoo, dat bij uitspraak via

een Amerikaanschcn tongval de klank

toch eender blijven zou: Ameche.

Hij huwde een vrouw, wier familie

reeds vele generaties lang in Amerika

zetelde, maar die niettemin van Duit-

sche afkomst was, hetgeen de naam

Hirtel ook bewijst. Deze vrouw

schonk hem vier zonen en vier doch-

teren. En een dezer kinderen was

Donald, afgekort tot Don, die werd

geboren in Kenosha (Wisconsin) en

die na een zonnige jeugd, waarvan

overigens niets bijzonders te vermel-

den valt, jurist wilde worden. Hij

ging daarom naar de Universiteit en

— eenmaal op weg met wetboeken

on dictaten -— voelde hij een andere

roeping in zich ontwaken: de Muzen

verleidden hem er toe het moeilijke

pad in te slaan, dat naar het tooncel

zou moeten leiden , ,

Dus liet hij zijn juridische studie

m den steek en dat was makkelijk

gedaan. En poogde ,.aan het too-

neel" te komen en dat was hcusch

zoo makkelijk niet. Student-af , . .

dat is geen kunst, maat aan het too-

neel dat is een heksentoer

Daar ging vroolijk een hccle poos

mee heen.

Zoo zat hij nog op de gemeubi-

oorde flat van het universiteitsstadje.

toen daar een rondreizend tooneelgezelschap

strandde, waarvan de jeune-premier ziek gewor-

den, was. En er was niemand beschikbaar om

deze plaats in te nemen. Don bood zich aan en

men weifelde . Kort en goed: hij mocht

invallen en het eind van het liedje was, dat hij

twee jaar lang met dit gezelschap meetrok, van

stad naar dorp en van dorp naar stad, rollen

spelend, techniek leerend, routine opdoend, zoo-

als dat voor ieder en elkeen onontbeerlijk is.

Toen kwam de radio. Een geheel nieuw

veld van arbeid met een geheel nieuwe techniek,

eigen eischen stellend, wederom bij uitstek leer-

zaam en voorts: zijn naam verbreidend door

het gansche land. Tot zelfs in Hollywood,

waar Darryl F. Zanuck. de machtige produc-

tieleider der 20th Century-Fox opmerkzaam op

hem werd en hem een contract aanbood. Weer

een nieuwe omgeving, weer nieuwe moeilijk-

heden! Maar ook: nieuwe successen.

Don Ameche deed toen iets heel opmerke-

lijks. Hij begon namelijk niet met een klein

rolletje, maar subiet met een groote en opmer-

kelijke prestatie: hij speelde den Indiaan in

..Ramona" en heel Hollywood kwam er naar

kijken en de pers schreef een loflied, dat jubel-

klanken in zich borg. Toen was zijn carrière

bezegeld en volgde de eene film de andere op.

Wij noemen — zonder prijs te stellen op vol-

ledigheid! — ,,Avontuur in het bosch" („Fifty

roads to town"), ,,Het laatste nieuws is lief-

de" (,,Love is news"), ,,Avontuur in Barce-

lona" (,.Love under fire"), ..Liefdesaffaires"

(\,Ladies in love"), ,,Je kunt niet alles heb-

ben" (,,You can't have everything") en ,.Een

Don Ameche en zijn echtgenoot«

meisje uit duizend" (,,One in a million"..

Maar van al deze films —- en er zijn er uitsti.

kende onder! — kan niet zooveel gezegd wor-

den, als van het komend filmwerk ,,In old

Chicago", wijl daarin pas deze jeune-premia

getoetst kan worden aan zijn werkelijk kun-

nen. Pas na dit werk kon Zanuck verklaren

— gelijk hij op Schiphol tot de verzamelde

journalisten deed — dat voor hem Don

Ameche ,,the coming man" was, die zich een

weg zou banen naar het allervoorste gelid.

Dit is dan dus het vluchtige contour-portret

van dezen patiënt aan de beterende hand, die

alweer naar de deur spiedt, om te kunnen ont-

snappen (en dat ook wel zal hebben klaarge

speeld, als deze regelen in druk verschijnen) en

die nieuwe avonturen (en laat ons hopen: for-

tuinlijkere) tegemoet hunkert. Hij heeft de vol-

maaktste toewijding gevonden, niet alleen van

de zijde van Dr. de Kleyn, niet alleen van de

verplegende zusters, maar bovenal van Honore

Ameche, zijn jonge vrouw, die geen minuut

van zijn zijde week en die een kamer naast de

zijne in het ziekenhuis betrok. En ook een

broer, de pittige, frissche Bert Ameche, kwam

ijlings over uit Parijs, om zich te overtuigen

van den gang van zaken. Dat Darryl F.

Zanuck hem nog voor was, kan men uit de

dagbladen vernomen hebben, alsmede het be-

richt van Sonja Henie's vluchtige verschijning.

Zoo behoort dit alles dan allemaal weer tot

het verleden en gaat het gewone leven weer

zijn gang. Maar Don Ameche vroeg niettemin

nolens volens even ons aller belangstelling op:

een willekeurig toerist, een bemind acteur! . . .

WILD

ZANG

oiia begeeft (ich, gevolgd door dm voltalligen

•lisndon »rlondlnnenkring. naar kal itatlon.

■ • «■MÉ*

■ é

*

Deanna Durbln al< Glorii

Harkinton.

r,i

^t i

■..■^sssmmOi&Z^ \ Vi

Af-

iw. -'^r

.. ->5x: ;•-. ..

Öp een Zwitsersche meisjes-

kostschool, gelegen temidden

van een sprookjesachtig berg-

landschap, zit Gloria Harkinson.

een vroolijk en vindingrijk kind.

brieven te schrijven aan

Gloria Harkinson. Het zijn enthou-

siaste beschrijvingen van opwin-

dende gevechten met ijsberen en

rhinocerossen — adembeklemmen-

de opsommingen van gevaren in

jungle en Poolgebied.

Gloria's vader, een aviateur, is

vroegtijdig gestorven. Haar moe-

der, een gevierde filmactricc, die

onder den naam Gwen Taylor

furore maakt, heeft haar zielslief,

maar kan, gezien haar van adora-

tie afhankelijk beroep onmogelijk

onthullen, dat zij een veertienjarige

dochter heeft, zoodat Gloria, die-

alleen met haar mocdercorrespon-

deeren mag en verder niet over

haar spreken kan, zelf een vader

heeft gecreëerd, om haar vrien-

More magazines by this user
Similar magazines