21.09.2013 Views

ECTS fiches BFE 11-12 - KHLim

ECTS fiches BFE 11-12 - KHLim

ECTS fiches BFE 11-12 - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ECTS</strong>-FICHES<br />

Bachelor na bachelor<br />

BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE EXPERTISE<br />

Academiejaar 20<strong>11</strong>-20<strong>12</strong>


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Inleiding boekhouden-fiscaliteit<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Examencontract: Ja<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Grondbeginselen van boekhouden<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 24<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Carla Hons<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Alle verrichtingen die een invloed hebben op het vermogen en / of het resultaat van een onderneming<br />

moet je op een correcte manier boekhoudkundig kunnen verwerken volgens het systeem van dubbel<br />

boekhouden.<br />

Je moet een grondig inzicht hebben in het gebruik van de rekeningen van het Minimum Algemeen<br />

Rekeningenstelsel.<br />

Dit opleidingsonderdeel zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van administrator:<br />

- Zelfstandig en beroepsspecifieke opdrachten uitvoeren : je maakt oefeningen die (met de hele<br />

groep of individueel of op Blackboard) worden verbeterd. Regelmatig zal je gevraagd worden<br />

een of meerdere oefeningen thuis voor te bereiden/af te maken.<br />

- Formulieren en documenten correct invullen, opstellen en ordenen: je kan boekhoudkundige<br />

documenten correct opmaken, ordenen en registreren.<br />

Dit opleidingsonderdeel zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van analist en<br />

calculator:<br />

- Administratieve en commerciële informatie en cijfermatige gegevens kritisch analyseren,<br />

interpreteren en toepassen in de beroepssituatie, Administratieve en commerciële informatie<br />

en cijfermatige gegevens kritisch en correct verwerken : boekhoudkundige staten analyseren<br />

en interpreteren, cijfermatige gegevens correct verwerken.<br />

- Uit het hele gamma van regelgevingsdocumenten en instrumenten de voor een bepaalde<br />

casus relevante informatie vinden en eventueel toepassen : De boekhoudregels toepassen<br />

en de wetgeving i.v.m. het voeren van een boekhouding vinden en toepassen.


Inhoud<br />

Herhaling (stoomcursus) van de leerstof boekhouden van de bachelor Accountancy-fiscaliteit zodat je<br />

beter voorbereid bent om deze specialistische opleiding aan te vatten.<br />

- Algemeen boekhouden<br />

- Vennootschapsboekhouden<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % . % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Grondbeginselen van het fiscaal recht<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 24<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Anne Peters<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

De rol van administrator, analist en calculator zullen aangeboden, getraind en getoetst worden.<br />

Na het volgen van dit onderdeel moet je een grondig inzicht hebben in de PB en VB.<br />

Dit opleidingsonderdeel zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van administrator,<br />

analist en calculator:<br />

- Zelfstandig en beroepsspecifieke fiscale opdrachten uitvoeren<br />

- Fiscale formulieren en documenten correct invullen, opstellen en ordenen: je kan fiscale<br />

documenten correct opmaken, ordenen en registreren.<br />

- Informatie en cijfermatige gegevens kritisch analyseren, interpreteren en toepassen in de<br />

beroepssituatie.<br />

- Uit het hele gamma van regelgevingsdocumenten en instrumenten de voor een bepaalde<br />

casus relevante informatie vinden en eventueel toepassen : de fiscale wetgeving vinden en<br />

toepassen.<br />

Inhoud<br />

Door een afwisseling van hoor en oefencolleges krijg je een voldoende herhaling van de leerstof uit<br />

de bachelor Accountancy Fiscaliteit en ben je beter voorbereid om deze specialistische opleiding aan<br />

te vatten.<br />

- invullen van de aangifte PB en VB<br />

- belastbaar inkomen berekenen<br />

- belastingen berekenen<br />

- toepassingen<br />

...<br />

...


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Ven.B. Fiscaliteit NU, L. Taillieu, uitgeverij MIM<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % . % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Accountancy en management accounting<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 6<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 42<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Gert Engelen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van je algemene competenties, zal je:<br />

- een analyse maken van jaarrekeningen uit het verleden die aantoont dat je je professionele<br />

competenties door zelfstudie en persoonlijk werk ontwikkelt. Je handelt hierbij in grote mate<br />

vanuit je persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef en op eigen initiatief. Je velt telkens een<br />

kritisch oordeel over je geleverde werk<br />

- je flexibel opstellen in je team en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen;<br />

- zelf initiatief nemen voor het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen en roep je<br />

hulp in van projectleiders of externen. Het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid naar<br />

best vermogen bij te dragen tot het welslagen van een opdracht en te zorgen dat de opdracht<br />

tijdig en correct wordt afgewerkt.<br />

- adviezen geven ivm aankopen, oprichten van vennootschappen en vereffeningen, juistheid en<br />

volledigheid van jaarrekeningen beoordel en de resultaten kritisch bekijken;<br />

- opkomen voor de eigen rechten en die van anderen via teamwork (beoordeling via peer<br />

assessment);<br />

- waardebepalingen en diagnoses van jaarrekeningen uitvoeren en adviezen geven over<br />

verbeteringen van de financiële structuur, je zal zelf controledossiers opstellen, beheren en<br />

opvolgen;<br />

- schriftelijk en mondeling rapporteren aan elkaar en aan de docenten. Vergaderen en<br />

onderhandelen is één van de kerncompetenties die ingeoefend worden tijdens de projecten;<br />

- in staat zijn uit het hele gamma van regelgevingsdocumenten en instrumenten de voor een<br />

bepaald juridisch probleem relevante informatie te vinden, toe te passen en te rapporteren;<br />

- de belastingplichtige adviseren nadat je een aantal simulaties en optimalisaties hebt<br />

uitgevoerd;<br />

- een globale visie ontwikkelen via de projecten en formuleer je betere en kritischere adviezen<br />

- (bespreking in team);<br />

- tactische beslissingen nemen i.f.v. fiscale optimalisaties; Bij een kritische analyse van de<br />

onderneming leer je organisatieproblemen onderkennen en oplossen. Je onderkent de<br />

organisatieproblemen.<br />

- over de efficiënte en effectieve uitvoering van je project plannen en waken in team en stuur je<br />

zonodig bij;<br />

- een gegeven boekhoudkundige en fiscale situatie beoordelen en rapporteer je erover naar de<br />

leiding toe;<br />

- uitvoerend werk plannen en verdelen (taakplannings<strong>fiches</strong>);<br />

- het zelfgeplande werk opvolgen en bijsturen waar nodig (taakplannings<strong>fiches</strong>).


Inhoud<br />

I. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE OPDRACHT VAN DE ACCOUNTANT OF<br />

BEDRIJFSREVISOR<br />

- Terrein van hun opdrachten<br />

Hoofdstuk I: Opdrachten van de accountants :<br />

° wettelijke monopolieopdrachten<br />

° andere opdrachten<br />

Hoofdstuk II: Opdrachten van de bedrijfsrevisoren<br />

° wettelijke monopolieopdrachten<br />

° andere opdrachten<br />

- Juridisch statuut en aansprakelijkheid van de accountant of de bedrijfsrevisor<br />

II. TECHNIEKEN VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE<br />

- Verwerving van algemene kennis van de onderneming en van haar omgeving<br />

° Externe documentatie<br />

° Interne documentatie : administratieve en boek houd kundige organisatie<br />

- Evaluatie van de interne controle<br />

° Vragenlijst over de interne controle<br />

° Diagrammen van de omloop van de documenten<br />

° Rooster van de scheiding van de functies<br />

- Controle instrumenten<br />

° Analytisch onderzoek<br />

° Fysieke controles<br />

° Controles over interne en externe toetsing<br />

° Steekproeven<br />

- Controlenormen<br />

- Specifieke problemen in verband met de informatisering<br />

III. ORGANISATIE VAN HET WERK<br />

- Planning van het werk<br />

- Werkprogramma<br />

- Controledossiers<br />

° Werkdocumenten<br />

° Bestendig dossier en dossier in verband met de uitvoering<br />

- Delegatie en supervisie<br />

- Betrekkingen met de acteurs van de gecontroleerde onderneming<br />

° Boekhoudingsdiensten<br />

° Interne controle<br />

° Maatschappelijke organen : algemene vergaderin g, raad van bestuur, ondernemingsraad<br />

° Externe instellingen<br />

IV. Mening van de accountant of van de bedrijfsrevisor<br />

- Algemene beoordeling van de regelmatigheid, van de oprechtheid en van het getrouw beeld.<br />

- Certifiëring van de bedrijfsrevisor en de wettelijke attestering van de accountant.<br />

- Controleverslagen<br />

V. Case studies


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Praktijkopdracht<br />

Project<br />

Zelfstudie<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 50 % 50 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


2 e examenkans: zie 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Controleleer<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 6<br />

• Examencontract: Ja<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Controleleer interne controle<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Koen Claesen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Je zal inzien wat het belang is van interne controle in een organisatie en bovendien zal je de interne<br />

controle binnen een organisatie kunnen evalueren. Je zal de nodige gegevens kunnen verzamelen om<br />

een controle uit te voeren. Je analyseert de diverse bedrijfsprocessen aan de hand van deze<br />

informatie en je adviseert de bedrijfsleiding hierover.<br />

Bij een identificatie van de risicofactoren maak je een model van risico analyse en leer je organisatieproblemen<br />

onderkennen en oplossen. Je kan adviezen verlenen aangaande de verbetering van de<br />

organisatiestructuur en de groepsstructuur.<br />

Tevens leer je optimalisatiemogelijkheden onderkennen en hierover adviezen verstrekken aan<br />

internen en externen. Na overleg en simulaties moet je tactische beslissingen en aanbevelingen<br />

kunnen voorbereiden ( Record of Auditfinding ).<br />

Je plant en coördineert het auditproces en de operationele audit en identificeert de auditentiteiten.<br />

Inhoud<br />

Het reeds vroeger verworven inzicht in de verschillende technieken van interne en externecontrole<br />

wordt aangevuld met cases die de leerstof verder uitdiepen.<br />

De toegepaste cases hebben eerde betrekking op de moderne evolutie in de controleleer en meer<br />

bepaald de auditdoelstellingen en de bepaling van de potentiële risico’s in de operationele audit.<br />

I. DOELSTELLINGEN VAN DE INTERNE CONTROLE<br />

- Operationeel (verbetering van de prestaties – behoud van het vermogen)<br />

- Betrouwbaarheid van de financiële informatie<br />

- Naleving van wetten en regelgevingen


II. MIDDELEN VAN INTERNE CONTROLE<br />

- Creatie en behoud van een gunstige omgeving<br />

- Proces van de risicoanalyse<br />

- Geheel van de controlemiddelen<br />

- Informatie en communicatiesystemen<br />

- Proces inzake de beoordeling van de goede werking van het systeem<br />

III. INTERNE CONTROLE VAN DE VERSCHILLENDE POSTEN VAN DE ONDERNEMING<br />

- Aankoopcyclus<br />

- Fabricatiecyclus<br />

- Verkoopcyclus<br />

- Human resources<br />

- Voorraden (fysieke zekerheid en controle)<br />

IV. INTERNE CONTROLE & INFORMATICASTELSELS<br />

- Risico’s<br />

- Fysieke zekerheid<br />

- Scheiding van de functies<br />

- Controlemaatregelen<br />

V. INTERNE CONTROLE & EXTERNE AUDIT<br />

Overeenkomsten en verschillen tussen interne controle en externe audit<br />

Werkvormen<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Operationele Audit, uitgeverij Wolters-Kluwer, Brussel, Rudi Dries<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % . % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Budgettering, mutatiebalans, kostprijs en waardebepaling v/d<br />

onderneming, externe controle<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 20<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Stefan Molenaers<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel moet je:<br />

- de belangrijke functies van budgetten kennen o.a. als bestuursinstrument, noodzakelijk voor<br />

de verbetering van de rentabiliteit van de onderneming,<br />

- een gespecialiseerde vaardigheid bezitten in het opstellen van verschillende budgetten en de<br />

budgetcontrole,<br />

- een gespecialiseerde vaardigheid bezitten in de evaluatie van investeringsprojecten m.b.v.<br />

bedrijfseconomische technieken.<br />

Het opleidingsonderdeel zal bijdragen tot de ontwikkeling van beroepsspecifieke competenties,<br />

namelijk tot de rol van:<br />

- analist (o.a. verschillen tussen budget en werkelijkheid evenals investeringsvoorstellen<br />

kunnen analyseren en interpreteren);<br />

- calculator (o.a. budgetten kunnen opstellen en het rendement van investeringsvoorstellen<br />

kunnen berekenen);<br />

- coördinator (o.a. deelbudgetten en masterplan op elkaar aanpassen en coördineren)<br />

...<br />

...


- adviseur (o.a. uitgaande van een verschillenanalyse, van de verschillen tussen budget en<br />

werkelijkheid, alsook uitgaande van een investeringsanalyse advies kunnen geven aan de<br />

bedrijfs-leiding over de te volgen weg).<br />

Dit opleidingsonderdeel laat je toe kennis te verwerven om het beleid mee te bepalen.<br />

Inhoud<br />

Theoretische behandeling:<br />

- Waardebepaling van een onderneming (specialisatieseminarie IBR en praktijkgids KMO<br />

overdracht)<br />

- Praktische toepassingen en voorbeelden<br />

- Case study: waardebepaling aandelen<br />

- Advies inzake overname handelszaak opstellen financieel plan voor de bank (case study)<br />

Werkvormen<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Balanscontrole en fiscale optimalisatie bij afsluiting van het boekjaar (seminarie door K. Verheyden,<br />

bedrijfsrevisor) / Praktisch boekhouden (B.I.B. - 7/97) / De boekhouding: fiscaal beleidsinstrument<br />

(B.I.B. - 1/96)<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften: artikelen uit B.I.B., Fiscoloog en Tips & advies,…<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Financiële analyse en consolidatie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 18<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Fabrizio Santoro, Peter Vansteenwegen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van administrator, adviseur en<br />

beleids-ondersteuner zal je:<br />

- Zelfstandig beroepsspecifieke opdrachten uitvoeren en dossiers kunnen opstellen, beheren en<br />

opvolgen. De studenten denken kritisch na over de financiële toestand van de onderneming<br />

en formuleren eventueel adviezen over mogelijkheden tot verbetering.<br />

- Formulieren en documenten correct kunnen invullen, opstellen en ordenen: je verwerft inzicht<br />

in de jaarrekening : balans, resultatenrekening en toelichting worden grondig doorgelicht.<br />

- In staat zijn diverse informatiebronnen op te sporen en relevante én volledige gegevens te<br />

verzamelen en te raadplegen. In staat zijn beroepsgebonden informatie in de bedrijfseconomische<br />

context te presenteren, erover te rapporteren, vergaderen of onderhandelen in<br />

de moedertaal: een gegeven financiële situatie correct kunnen beoordelen, relevante en<br />

volledige informatie in de jaarrekening opsporen om de financiële situatie van een<br />

onderneming te beoordelen en daarover kunnen rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.<br />

dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van analist en calculator, adviseur<br />

en beleidsondersteuner zal je:<br />

- Administratieve en commerciële informatie en cijfermatige gegevens kritisch kunnen<br />

analyseren, interpreteren en toepassen in de beroepssituatie, administratieve en commerciële<br />

informatie en cijfermatige gegevens kritisch en correct kunnen verwerken : Je leert een<br />

globale beoordeling te maken van de financiële situatie van de onderneming aan de hand van<br />

de jaarrekening: berekenen, analyseren en interpreteren van financiële kengetallen en het<br />

trekken van conclusies. Je kan als analist een gegeven financiële situatie correct beoordelen,<br />

relevante en volledige informatie in de jaarrekening opsporen om de financiële gegevens<br />

kritisch en correct verwerken, analyseren en interpreteren. Je adviseert, coÖrdineert en voert<br />

een beleid dat je uit de conclusies kan halen.<br />

- Een probleem op analytische wijze kunnen voorstellen en beoordelen naar mogelijke<br />

knelpunten en oplossingen : via ratio’s de financiële situatie in een onderneming kunnen<br />

onderkennen, beoordelen en eventuele voorstellen tot aanpassing formuleren.<br />

- adviezen kunnen formuleren uitgaande van een kritische analyse, vanuit de eigen<br />

professionele kennis en ervaring advies kunnen verlenen aan internen en externen en tijdig<br />

knelpunten, noden en behoeften alsook nieuwe ontwikkelingen in het eigen vakdomein<br />

kunnen signaleert: je leert een globale beoordeling te maken van de financiële situatie van de<br />

onderneming aan de hand van de jaarrekening: berekenen, analyseren en interpreteren van<br />

financiële kengetallen en het trekken van conclusies en je leert hierover adviezen formuleren<br />

over mogelijkheden tot verbetering van de financiële situatie van de onderneming.<br />

dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van coördinator, zal je:


- informatie kunnen verspreiden in functie van de behoeften van de werkomgeving en de te<br />

verrichten taken : Leren berekenen van financiële ratio’s en voorzien van commentaar i.f.v. de<br />

behoefte van de geïnteresseerde partij.<br />

- in staat is zijn ondersteuning te verlenen aan het bedrijfsbeleid : een gegeven financiële, of<br />

boekhoudkundige situatie kunnen beoordelen en erover kunnen rapporteren naar de leiding.<br />

- advies kunnen verstrekken aan het beleid in functie van een optimalisering : adviezen kunnen<br />

formuleren over mogelijkheden tot verbetering/optimalisatie van de financiële situatie van de<br />

onderneming.<br />

- Tactische beslissingen nemen : door een kritische analyse van de eigen onderneming leer je<br />

optimalisatiemogelijkheden onderkennen en hierover adviezen verstrekken aan internen en<br />

externen. Na overleg en simulaties moet je tactische beslissingen kunnen<br />

voorbereiden.<br />

Inhoud<br />

ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING<br />

I. Doelstellingen en basisinstrumenten van de analyse<br />

- Doelstellingen : basisdoelstellingen, specifieke doelstellingen, getrouw beeld, informatie<br />

- Betrokken partijen<br />

- Instrumenten en schema’s:<br />

° Wettelijke documenten : jaarrekening, beheersver slagen, verslag van de commissaris,<br />

geconsolideerde rekeningen<br />

° Andere documenten : ratio’s, financieringstabel, boordtabel<br />

- Toezichtsorganen<br />

° Toezicht door de vennoten/aandeelhouders<br />

° Commissaris<br />

° Ondernemingsraad<br />

° Rechtbank van koophandel – dienst voor handelson derzoeken<br />

° Financiële instanties – opvolging van de ratios<br />

- Verslag van het bestuursorgaan<br />

II. Analyse van de financiële structuur<br />

- Synthese van de financiële staten onder de vorm van betekenisvolle aggregaten<br />

° Activa : vaste activa, vlottende activa<br />

° Passiva : eigen kapitaal, vreemd kapitaal op lan ge termijn, permanent kapitaal, vreemd kapitaal op<br />

korte termijn<br />

° Resultatenrekening : verrichtingen met als doel analysegegevens te doen blijken zoals toegevoegde<br />

waarde, voorraden, bedrijfsresultaten, financiële en uitzonderlijke resultaten vóór en na afschrijvingen<br />

- Analyse van de structuur : ratio’s<br />

° Activa : vaste activa/totaal, vlottende activa/t otaal<br />

° Passiva : financiële onafhankelijkheid, graad va n bestendigheid van de kapitalen, schulden op korte<br />

termijn<br />

° Verhouding tussen de activa en de passiva : fina nciering van de vaste activa, netto bedrijfskapitaal,<br />

liquide middelen, thesaurie, behoefte aan bedrijfskapitaal<br />

° Horizontale of chronologische analyse<br />

° verticale of structurele analyse<br />

- Bijzondere informatie op basis van de analyse van de inhoud van de rekeningen inzake de niet in de<br />

balans opgenomen rechten en verplichtingen<br />

III. Maatregelen en interpretatie van de prestaties<br />

- Maatregel van de prestaties op het vlak van de onderneming :<br />

° Rentabiliteit van de geïnvesteerde kapitalen : g lobaal, eigen vermogen, hefboomeffekt<br />

° Omloopratio’s : totale activa, verschillende cat egorieën van kapitalen<br />

° Meting van de commerciële prestaties : margevoet (winstmarge, handelsmarge, brutomarge op<br />

verkopen, nettomarge op verkopen), structuur van de bedrijfskosten, rentabiliteitsdrempel<br />

° Meting van de toegevoegde waarde en van de produ ktiviteit<br />

° Chronologische analyse<br />

- Interbedrijfs en intersectoriële vergelijkingen (zelfde onderverdelingen als A)


IV. Financiële stromen<br />

- Tabel van de waardenmutaties<br />

- Financieringstabel : structuur, gedeelten<br />

- Boordtabel : financieel, analytisch<br />

- Brutomarge van de autofinanciering (“Cash flow”)<br />

V.Risicoanalyse<br />

- Risico’s in verband met de omgeving van de onderneming of de activiteitssector<br />

- Analyse van de gestelde zekerheden en de verkregen verbintenissen<br />

- Waardeaanpassingen in de balans en in de resultatenrekening ‘herwaarderingen,<br />

herstructureringskosten, geactiveerde kosten, voorzieningen, waardeverminderingen, enz.<br />

- Waarschuwingssignalen<br />

- Opvolging van de liquide middelen<br />

WETGEVING INZAKE JAARREKENING EN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING<br />

I. Algemene beginselen<br />

- Verband tussen boekhoudrecht en andere rechtstakken<br />

- Beginselen van boekhouding<br />

II. Oorsprong van het boekhoudrecht en de wettelijke en reglementaire teksten<br />

- Wet van 17 juli 1975 en andere wetteksten van het Wetboek van vennootschappen<br />

Toepassingssfeer, grondbeginselen, vereenvoudigde boekhouding, verantwoordingsstukken, houden<br />

en bewaren van de boeken, Commissie voor Boekhoudkundige Normen, volledige en verkorte<br />

schema’s<br />

- Koninklijk besluit van 30 januari 2001<br />

° Vorm, inhoud en structuur van de jaarrekening<br />

° Waarderingsregels<br />

- Definitie van de rubrieken<br />

- Andere regelgevende besluiten op het gebied van de boekhouding en besluiten betreffende de<br />

boekhoudkundige en financiële informatie die aan de Ondernemingsraad moet worden verstrekt<br />

- Bepalingen van het Wetboek Vennootschappen met betrekking tot de jaarrekening en de<br />

geconsolideerde jaarrekening en de controle ervan.<br />

- Europese richtlijnen<br />

- Europese verordening<br />

- CBN rechtsleer<br />

- IAS normen<br />

- Algemene draagwijdte van deze bronnen<br />

III. Minimum algemeen rekeningenstelsel<br />

GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN<br />

De opleidingsinhoud “Geconsolideerde jaarrekeningen “ komt volledig overeen met de voorschriften<br />

van het Belgisch boekhoudrecht.<br />

Ze veronderstelt ook inzicht in de internationale normen en de Europese richtlijnen en normen die<br />

betrekking hebben op de materie.<br />

I. Begrips , wettelijk en normatief kader<br />

- Begrippen inzake geconsolideerde groep en jaarrekeningen en desbetreffende terminologie<br />

° moederonderneming, dochteronderneming, exclusiev e dochteronderneming, gemeenschappelijke<br />

dochteronderneming, geassocieerde onderneming, onderneming “hoofd van de groep”; controle van<br />

een onderneming, directe controle, indirecte controle, exclusieve controle, gezamenlijke controle,<br />

° controle in rechte en in feite;<br />

° consortium, consoliderende onderneming, in de co nsolidatie opgenomen ondernemingen,<br />

consolidatie kring, subconsolidatie, procentueel belang en procentuele controle, multigroep<br />

vennootschap.<br />

- Belgische wettelijke bepalingen<br />

- IAS/IFRS normen, 7de EU Richtlijn<br />

II. Methode voor het opmaken van de geconsolideerde rekeningen


- Integrale consolidatie<br />

- Evenredige consolidatie<br />

- Vermogensmutatie<br />

III. Uitvoering van de consolidatie<br />

- Voorbereiding<br />

° Diagram van de groepsstructuur<br />

° Bepaling van het te consolideren geheel<br />

° Verzameling van de inlichtingen : consolidatiebu ndel<br />

- Uitvoering<br />

° Herberekeningen<br />

° Omrekening van de tegoeden en verplichtingen in deviezen en van de financiële staten en de<br />

geconsolideerde vennootschappen.<br />

° Ongedaan maken van deelnemingen in verhouding to t de eigen middelen<br />

° Ongedaan maken van saldi van verrichtingen uitge voerd tussen geconsolideerde vennootschappen<br />

° Op punt stellen van de herberekeningen en de con solidatieboekingen.<br />

- Voorstelling van de financiële staten en verslagen<br />

° Geconsolideerde rekeningen : balans, geconsolide erde resultatenrekening en de geconsolideerde<br />

toelichting<br />

° Tabel van de geconsolideerde financiering<br />

° Geconsolideerd jaarverslag<br />

- Analyse en interpretatie van de geconsolideerde rekeningen<br />

° Analysemethodes : financiële massa, ratio’s, tab ellen van de vermogensstromen<br />

° Specifieke rubrieken van de consolidatie : minde r heidsbelangen, consolidatieverschillen,<br />

omrekenings verschillen<br />

- Certificering van de geconsolideerde rekeningen<br />

° Norm<br />

° Verslag van de commissaris<br />

Werkvormen<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %


Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Financiën<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Examencontract: Ja<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Economie en beurs<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 15<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Christophe De Rycke<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Begincompetenties:<br />

Je zal na het volgen van deze cursus een globale en een geïntegreerde economische visie bezitten<br />

en dit op zowel economisch als financieel vlak.<br />

De studenten wegwijs maken in de financieel economische berichtgeving, zowel via de gedrukte<br />

media, als het internet. Alle belangrijke actuele financieel economische begrippen worden opgefrist.<br />

Enkele trends in financiën worden besproken en bediscussieerd. Studenten krijgen een inzicht in de<br />

werking van de financiële markten.<br />

De student leest artikels en zal door zelfstudie zich permanent ontwikkelen.<br />

Eindcompetenties:<br />

Je zal na het volgen van deze cursus een globale en een geïntegreerde economische visie bezitten<br />

en dit op zowel economisch als financieel vlak.<br />

De studenten wegwijs maken in de financieel economische berichtgeving, zowel via de gedrukte<br />

media, als het internet. Alle belangrijke actuele financieel economische begrippen worden<br />

opgefrist. Enkele trends in financiën worden besproken en bediscussieerd. Studenten krijgen een<br />

inzicht in de werking van de financiële markten.<br />

De student leest artikels en zal door zelfstudie zich permanent ontwikkelen.<br />

Dit opleidingsonderdeel draagt vooral bij tot de opleiding van de student tot analist van diverse<br />

situaties, de student leert kritisch reflecteren.


Inhoud<br />

- Actuele begrippen<br />

° Macro economie<br />

° Economisch beleid<br />

° Geld en Valutamarkten<br />

° Beleggingen algemeen<br />

° Aandelen<br />

° Obligaties<br />

° Beleggingsfondsen<br />

° Overige beleggingen<br />

- Vragen beantwoorden mbv een zakenkrant<br />

- Oefeningen met financiële websites<br />

- Selectie financieel economische berichtgeving<br />

° Macro economie<br />

° Economisch beleid<br />

° Markten<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften selectie artikels uit de media<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % . % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie


Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Financieel beheer<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Mark De Boevere<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties<br />

van administrator,zal je zelfstandig beroepsspecifieke opdrachten uitvoeren: je beheerst de<br />

rekentechnieken volledig. (analist en calculator)<br />

Je zal administratieve en commerciële informatie en cijfermatige gegevens kritisch analyseren,<br />

interpreteren en toepassen in de beroepssituatie, administratieve en commerciële informatie en<br />

cijfermatige gegevens kritisch en correct kunnnen verwerken : je kan correcte (interest)<br />

formules toepassen in een concrete gegeven situatie en de onbekende parameter berekenen; je leert<br />

kredieten en beleggingen kritisch berekenen, analyseren en beoordelen; je kan alternatieve spaar- en<br />

kredietvormen en verzekeringen beoordelen wat betreft hun reële opbrengst / kost.<br />

Je kan in alle omstandigheden adviseren welke de juiste verzekeringen en leningen zijn die passen in<br />

bedrijfssituaties en kan coördinerend en beleidsmatig optreden bij deoplossing van deze<br />

problematiek.<br />

Inhoud<br />

I. Financiële algebra<br />

- Intrestrekening<br />

° Inleidende begrippen<br />

° Enkelvoudige intrestrekening<br />

° Samengestelde intrestrekening<br />

° Elementaire vraagstukken uit de samengestelde in trestrekening<br />

...<br />

...


° Gelijkwaardige rentevoeten<br />

° Samenvatting van de belangrijkste formules uit d e intrestrekening<br />

- Discontorekening<br />

° Algemeenheden<br />

° Het enkelvoudig handelsdisconto<br />

° Het rationeel disconto<br />

° Het samengesteld handelsdisconto<br />

° Discontovoet<br />

° Schijnbare discontovoet<br />

° Vooraf betaalbare intrest<br />

- Annuïteiten<br />

° Definities en algemeenheden<br />

° Dadelijk ingaande postnumerando annuïteit<br />

° Dadelijk ingaande prenumerando annuïteit<br />

° Uitgestelde en vervroegde annuïteiten<br />

° Annuïteiten met tussentijdse termijnen<br />

° Perpetuïteiten<br />

- Leningen<br />

° Algemeenheden<br />

° Algemene ontleding van een lening<br />

° Het aflossingsplan<br />

° Klassering van de leningen<br />

° De lening op vaste termijn met enige rentebetali ng<br />

° De lening op vaste termijn met periodieke renteb etaling<br />

° De constante annuïteitenlening<br />

- Obligatieleningen<br />

° Algemeenheden<br />

° Notaties en fundamentele betrekkingen<br />

° De ineens aflosbare obligatielening<br />

° De obligatielening met constante annuïteiten<br />

° Obligatieleningen met constante aflossingen<br />

° De annuïteits premieleningen<br />

° Obligatielening als geldbelegging. Gemiddelde r entevoet. Gemiddelde inkoopprijs.<br />

° Enige bank en financiële producten die de probl emen van de onderneming kunnen oplossen<br />

° De actuele waarde of de actualisering<br />

° Grondbeginselen<br />

° Hoe de actuele waarde praktisch berekenen<br />

° De beleggingskeuze en het rendement ervan<br />

° Algemene begrippen<br />

° Waardering van de liquiditeitsstroom<br />

° Berekening van de rendabiliteit van een beleggin g<br />

II. Verzekeringen<br />

- Algemeen<br />

° Algemeen kader en karakteristieken van de wet v an 25 juni 1992<br />

° Algemeen kader<br />

° Karakteristieken van de wet<br />

° Indeling van de verzekeringen<br />

° Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen<br />

° Inleidende bepalingen<br />

° Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenk omsten<br />

° Bepalingen eigen aan verzekeringen tot vergoedei ng van schade<br />

° Bepalingen eigen aan verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag<br />

° Schadeverzekeringen<br />

° Algemene bepalingen<br />

° Zaakverzekeringen


° Aansprakelijkheidsverzekeringen<br />

° Rechtsbijstandsverzekeringen<br />

° Persoonsverzekeringen<br />

° Gemeenschappelijke bepalingen<br />

° Levensverzekeringen<br />

° Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeri ngen<br />

° Overgangsbepalingen en inwerkingtreding<br />

° Bijlage wettekst wet 25.06.1992 gewijzigd bij de wet van 16.03.1994<br />

- Algemene beginselen van de burgerlijke aansprakelijkheid<br />

° Algemeen<br />

° De asuiliaanse aansprakelijkheid<br />

° De contractuele aansprakelijkheid<br />

- Behandeling specifieke verzekeringen<br />

° Situering<br />

° Machinebreukverzekering<br />

° Bedrijfsverzekering<br />

° Groepsverzekering<br />

III Zeer uitgebreid uitwerken van een financieel plan; vaste kosten, financiering, break-even analyse.<br />

Uitwerken gevallenstudie balansanalyse.<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Praktijkopdracht<br />

Project<br />

Zelfstandig werk<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % . % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %


Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Grondige studie en oefeningen van lokale belastingen en<br />

voorheffingen<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 24<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Kevin Vandevelde<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

- je hebt een inzicht en in de onderscheiden fiscale bevoegdheden van gemeenschappen,<br />

gewesten, provincies en gemeenten; bovendien een inzicht hebben in de grenzen van deze<br />

bevoegdheden gelet op de Grondwet en de steeds toenemende rechtspraak van het<br />

Arbitragehof en de Raad van State,<br />

- je hebt een specialistisch inzicht in de procedureregels m.b.t. de regionale en lokale<br />

belastingen en weten welke handelingen dienen te worden gesteld in geval van betwisting. Je<br />

kan adviezen hierover verstrekken en het beleid hiervoor mee uitstippelen..<br />

- kan je bepaalde items uitwerken via cases;<br />

- verwerf je vooral de beroepsspecifieke competenties van administrator, analist en<br />

calculator.<br />

Inhoud<br />

- Lokale belastingen: de student moet een algemeen inzicht kunnen geven in deze materie, de<br />

basisbegrippen beheersen en cases oplossen.<br />

- Voorheffingen: de student moet de OV, de RV, de BV en de VA kunnen berekenen<br />

I. Regionale belastingen<br />

- Belastingstelsel van het Brussels hoofdstedelijk Gewest<br />

- Belastingstelsel van het Vlaams Gewest<br />

- Belastingstelsel van het Waals Gewest<br />

- Belastingen van Gemeenschappen<br />

Voor elk gewest en gemeenschap, de algemene beginselen kennen betreffende :<br />

- Overgedragen belastingen<br />

- Fiscale bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten<br />

- Autonome belastingen<br />

- Vestiging van de belasting<br />

- Bezwaar<br />

II. Lokale belastingen<br />

- Gemeentelijke belastingen : algemene beginselen, belastingheffende bevoegdheid van de<br />

gemeenten, belastingreglement, vestiging, invordering en vervolgingen, geschillenregeling<br />

- Provinciale belastingen : algemene beginselen, belastingheffende bevoegdheid, belastingreglement,<br />

invordering en vervolgingen,geschillenregeling


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 50 % 50 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Grondige studie en oefeningen van personen- en vennootschapsbelasting<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 48<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ron Vos<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van administrator, zal je<br />

- zowel zelfstandig als in team een deel van de aangifte kunnen invullen en het fiscaal resultaat<br />

berekenen;<br />

dat zal bijdragen tot de voorbereiding op de rol van analist en calculator, zal je<br />

- je verdiepen in de fiscale wetgeving en de toepassing ervan;<br />

- een reële case analyseren en de aangifte PB en VB zo optimaal mogelijk invullen;<br />

- de fiscale theorie kunnen toepassen, concrete toepassingen kunnen uitwerken en de fiscale<br />

resultaten kritisch bekijken;<br />

- zelf fiscale problemen analyseren, kritisch bekijken en simulaties en optimalisaties uitvoeren;<br />

en hierover een advies kunnen formuleren.<br />

- tactische beslissingen nemen i.f.v. fiscale optimalisaties;<br />

- optimalisatiemogelijkheden onderkennen door een kritische analyse van de eigen<br />

onderneming en hierover adviezen verstrekken aan internen en externen en na overleg en<br />

simulaties tactische beslissingen voorbereiden;<br />

- een gegeven fiscale situatie beoordelen en erover rapporteren.<br />

Inhoud<br />

- Personenbelasting:<br />

° definitie<br />

° wie is personenbelasting verschuldigd?<br />

° indeling personenbelasting<br />

° onroerend inkomen<br />

° roerend inkomen<br />

° bedrijfsinkomen<br />

° divers inkomen<br />

- Vennootschapsbelasting:<br />

° definitie<br />

° wie in vennootschapsbelasting verschuldigd?<br />

° berekening belastbaar inkomen van een vennootsch ap<br />

- Raakvlakken personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW<br />

- Overgang éénmanszaak naar vennootschap: fiscale consequenties<br />

- Bijzondere belastingmateries:<br />

° fusies en splitsingen


° inkoop eigen aandelen<br />

° opvolgingsproblematiek<br />

° raakvlakken internationale fiscaliteit<br />

- Aangifte:<br />

° opstellen<br />

° berekening<br />

° voorafbetalingen<br />

° bijzondere crisisbijdrage<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek:<br />

VB en P.B.: Fiscaliteit NU, L. Tailleu, Uitgeverij MIM en Aangifte PB en VB aj' 2010 en aj' 20<strong>11</strong><br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Bijzondere fiscaliteit<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Examencontract: Ja<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Het Europees belastingrecht, de dubbelbelastingverdragen en de<br />

belasting der niet-inwoners<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): David Derhaeg, Walter Meurs<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

- kun je voor het internationaal fiscaal recht nagaan welk land heffingsbevoegdheid heeft en<br />

verwerf je een inzicht in de fiscaliteit over de grenzen heen, dit aan de hand van een ontleding<br />

van de basis-structuur van de dubbelbelastingverdragen; Je hebt verder inzicht in de<br />

toepasselijke bepalingen van het intern recht, de dubbelbelastingverdragen, bepaalde<br />

Europese richtlijnen en het Arbitrageverdrag.<br />

- heb je de reflex dat het Europees recht ook inzake belastingen steeds belangrijker wordt.<br />

Daartoe zullen de fiscaalrechtelijke bepalingen in het Europees recht en de rechtspraak in dit<br />

verband ontleed worden.<br />

- verwerf je vooral de beroepsspecifieke competenties van analist en calculator. Je kan<br />

adviseren over internationale fiscale optimalisaties.<br />

Inhoud<br />

- Basisbeginselen van internationale fiscaliteit: dubbele belasting en bilaterale akkoorden tot<br />

vermijding ervan (structuur, algemene toepassingsregels)<br />

- Algemene beginselen van Europees Recht, toepasbaar inzake fiscale materies ( juridisch kader,<br />

rechtsinstrumenten ( richtlijnen, reglementen, beslissingen, Europese rechtspraak ))<br />

- Europese richtlijnen en conventies:<br />

° Richtlijn van 23 juli 1990 betreffende het gemee nschappelijk belastingregime van toepassing op<br />

moeder en dochtervennootschappen van verschillende Lidstaten


° Richtlijn van 23 juli 1990 betreffende het gemee nschappelijk belastingregime van toepassing op<br />

fusies, splitsingen, inbrengen van actief bestanddelen en omruiling van aandelen door<br />

venootschappen van verschillende Lidstaten;<br />

° Richtlijnen van 19 december 1977 en 6 december 19 79 betreffende de wederzijdse bijstand door de<br />

bevoegde autoriteiten van de Lidstaten inzake directe en indirecte belastingen<br />

- Conventie van 20 augustus 1990 betreffende het vermijden van dubbele belastingen in geval van<br />

winstcorrectie van verbonden ondernemingen;<br />

° Conventie van 25 januari 1988 betreffende de wed erzijdse administratieve bijstand inzake<br />

belastingen<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Registratie en successierecht (opvolgingen)<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 24<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Bart Soons<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

De studenten moeten een inzicht verwerven in de basiswetgeving van vooral successierecht en<br />

registratierecht.<br />

Zij moeten in staat zijn een aangifte van nalatenschap in te vullen, op de juiste manier een devolutie te<br />

bepalen, de waardebepaling van de verschillende activa en passivabestanddelen van een nalatenschap<br />

uit te voeren evenals de berekening van de verschuldigde belasting. Een successieplanning<br />

adviseren.<br />

Zij moeten de verschillende systemen van registratiebelasting kennen en kunnen berekenen welke<br />

belasting verschuldigd is. Ook de juiste procedure aanraden kunnen adviseren.<br />

Beoordeel je een gegeven fiscale situatie en rapporteer je erover naar de leiding of de klant de<br />

beroepsspecifieke competenties van administrator, analist, calculator, adviseur en coördinator<br />

worden hier aangeleerd en getraind.<br />

Inhoud<br />

- Registratierechten<br />

° Formaliteit van de inschrijving en vestiging van de bealsting<br />

° Categoriëen registratierechten en algemene regel s inzake inning<br />

° Registratieverplichting<br />

° Bepaling van de belasting<br />

- Successierechten en taks ter vergoeding van de successierechten<br />

° KB betreffende de algemene regeling van successi erechten<br />

° Vestiging van belasting<br />

° Belastbare basis<br />

...<br />

...


° Waardebepaling van het belastbaar actief<br />

° Aftrekbaar passief<br />

° Aangifte van nalatenschap<br />

° Tarieven<br />

° Vrijstellingen en verminderingen<br />

° Vereffening van de belasting<br />

° Betaling van de belasting en boetes<br />

- Procedure<br />

° Registratie en successierechten<br />

° Registratierechten:<br />

° Bewijsmiddelen<br />

° Onderschatting,veinzing, sancties<br />

° Correctionele straffen<br />

° Teruggave<br />

° Verjaring<br />

° Vervolging en instanties<br />

- Successierechten en taks ter vergoeding van de successierechten ( voor de drie Gewesten):<br />

° Bewijsmiddelen<br />

° Boetes<br />

° Teruggave van de belasting<br />

° Vervolging en instanties<br />

° Informatie door te geven door de ontvangers<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %


Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans:<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

BTW, douane en accijnzen<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 35<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ann Wenes<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit onderdeel dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van je algemene competenties,<br />

zal je je professionele competenties te ontwikkelen. Via het formuleren van probleemstellingen<br />

waarvoor je zelf op zoek moet gaan naar de oplossing, reiken we je de instrumenten aan om dit te<br />

verwezenlijken.<br />

Je zal zelfstandig en in groep beroepsspecifieke opdrachten uitvoeren en oplossen: zo zal je o.m.<br />

cases leren uitwerken en oplossen. Dit gebeurt zowel zelfstandig als in team, met behulp van alle<br />

beschikbare bronnen. Daarnaast wordt in team een case study uitgewerkt :<br />

- Beschikbare informatiebronnen opsporen (internet, bibliotheek, CD rom, …) en de gegevens<br />

hierin kunnen raadplegen.<br />

- Algemene en vakspecifieke software toepassen en open staan voor nieuwe technologieën<br />

komt hierbij ook aan bod.<br />

- Je zal administratieve en commerciële informatie en cijfermatige gegevens kritisch kunnen<br />

analyseren, interpreteren en toepassen in de beroepssituatie, administratieve en commerciële<br />

informatie en cijfermatige gegevens kritisch en correct kunnen verwerken : een BTW<br />

probleem kunnen analyseren, interpreteren en oplossen en cijfermatige gegevens correct<br />

verwerken.<br />

- Je zal uit het hele gamma van regelgevingsdocumenten en instrumenten i.v.m. BTW en<br />

douane/ accijnsen de voor een bepaalde casus relevante informatie kunnen vinden en<br />

eventueel toepassen.<br />

Inhoud<br />

I. BTW<br />

- Wetteksten, aanschrijvingen, rechtspraak en rechtsleer op BTW technisch vlak, waarbij het de<br />

bedoeling is een overzicht te geven van de bestaande rechtsbronnen en de wijze waarop deze<br />

geraadpleegd worden. De relatie Belgische en Europese wetgeving.<br />

- Het opstarten van een economische activiteit onderworpen aan de BTW wetgeving en de praktische<br />

gevolgen ervan. In deze case komen volgende aspecten aan bod:<br />

° Wat is BTW?<br />

° Belastingplicht en de daaruit voortvloeiende adm inistratieve verplichtingen<br />

° Belastbare handelingen<br />

- Een onderneming gedurende 1 jaar volgen, waarbij volgende aspecten aan bod komen:<br />

° Leveringen:<br />

° Binnenlands<br />

° Intracommunautair: principe, verkopen op afstand<br />

° Uitvoer (beperkt tot basisprincipes)<br />

° Diensten:


° Binnenlands: principe, werk in onroerende staat<br />

° Grensoverschrijdend: goederenvervoer, materieel werk, intellectuele prestaties<br />

° Invoer<br />

° Aftrekbeperkingen<br />

° Onttrekkingen en herzieningen<br />

° Administratieve verplichtingen: faktuur, BTW aan gifte, kwartaal opgave, jaarlijkse listing, intrastat<br />

Bij de leveringen en dienstprestaties zal de nodige aandacht besteed worden aan de principes inzake<br />

maatstaf van heffing, belastbaar feit en opeisbaarheid evenwel op een praktische manier.<br />

- Een onderneming met een gemengd BTW statuut<br />

° Vrijgestelde handelingen<br />

° Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsget al<br />

° Systeem medecontractant – tarieven (6% of 21% en voorwaarden)<br />

- BTW en de onroerende goederen<br />

° Verkoop gebouw met BTW, wanneer en administratie ve verplichtingen, beroepsverkoper versus<br />

toevallige verkoper<br />

° Onroerende leasing, vruchtgebruik<br />

° Aangifte bouwwaarde<br />

II. Douane en accijnzen<br />

- De tariefindeling van de goederen<br />

- Het gebruik van het “Enig Document” met betrekking tot:<br />

° Invoer<br />

° Uitvoer<br />

° Doorvoer<br />

- De toepassing van de belangrijkste economische douaneregelinge, met name:<br />

° Actieve veredeling<br />

° Passieve veredeling<br />

° Douane entrepot<br />

- De toepassing van “Preferentiële Overeenkomsten” en toelichting bij het begrip “oorsprong van<br />

goederen”<br />

- Toelichting bij het schorsingsstelsel van communautaire accijnsgoederen<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Practicum<br />

Project<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek:<br />

aanbevolen: BTW-handleiding, BTW-wetboek en het "douane-zakboekje", Kluwer Editorial<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal


Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 50 % 50 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Fiscale procedure, inningen en vervolgingen<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 18<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Johan Cuppens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

- weet je welke de bevoegdheden en verplichtingen zijn van de fiscale administratie en de<br />

rechten en plichten van de belastingplichtige inzake inkomstenbelastingen, BTW, registratie<br />

en successierechten,<br />

- weet je welke stappen dienen ondernomen te worden en op welke wijze practisch dient te<br />

worden gehandeld ingeval van een (mogelijke) betwisting met de fiscale administratie.<br />

- pas je de leerstof toe aan de hand van cases. Na de cyclus moet de student in staat zijn<br />

zelfstandig advies uit te brengen over bepaalde praktijksituaties en de acties hiertoe plannen<br />

en coördineren.<br />

Inhoud<br />

- grondig inzicht verwerven in de fiscale wetgeving op gebied van procedures, inningen en<br />

vorderingen d.m.v.: theoretische uiteenzetting;<br />

° toetsing van theorie aan praktijkvoorbeelden.<br />

° vakgebied: personenbelasting, vennootschapsbelas ting, BTW<br />

- Updating wetgeving + toelichting recente rechtspraak<br />

° Directe belastigen ( W.I.B.)<br />

Onderzoek en controle<br />

Bewijsmiddelen van de Administratie<br />

Aanslagprocedure<br />

Vestiging van de aanslag<br />

Rechtsmiddelen<br />

Invordering van de belasting<br />

Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering<br />

Sancties<br />

° Indirecte Belastingen<br />

BTW:<br />

Bewijsmiddelen en controlemaatregelen<br />

Sancties<br />

Teruggave<br />

Verjaring<br />

Vervolging en instanties – zekerheden van de Schatkist<br />

Beroepsgeheim<br />

Wederzijdse bijstand<br />

Bepaling gemeenschappelijk aan alle belastingen ( art. 93 W. BTW)


° Stelsel van de voorafgaande fiscale akkoorden (R ulings):<br />

Hervorming van de fiscale procedures en reorganisatie van de fiscale administraties<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Werksessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Wetboek inkomstenbelasting<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Computeraudit vanuit een breed wettelijk kader<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 36<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Mark De Boevere<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Je zal na het volgen van deze cursus een globale en een geïntegreerde visie vanuit een breed<br />

wettelijk kader bezitten.<br />

Je traint de vaardigheden op computer via dit breed wettelijk kader en leert de digitale informatie<br />

gebruiken. Boekhouden op computer is een vaardigheid die je volledig in handen hebt.<br />

Inhoud<br />

- Meerwaarden<br />

° Waardevermindering vorderingen<br />

° Voorraden, bestellingen in uitvoering<br />

° Voorzieningen uitgestelde belastingen<br />

° Interimdividend<br />

° Inkoop eigen aandelen<br />

° Kapitaalsubsidies<br />

° DBI<br />

° Distributiecentra<br />

° Dienstencentra<br />

° Vereffening<br />

° Omvorming<br />

° Fusie<br />

° Inbreng<br />

- Monopolieopdrachten & wettelijke opdrachten<br />

° uitgifte aandelen beneden fractiewaarde. 582<br />

° wijzigingen doel. Art. 559<br />

° vereffening. 181 182<br />

° vertegenwoordiging. 165<br />

° opheffing beperking voorkeurrecht. 596<br />

Al deze items worden zowel boekhoudkundig, fiskaal als vennootschapsrechterlijk behandeld.


Werkvormen<br />

Oefensessies<br />

Practicum<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma: Expert<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Keuzevak: Handelsrecht<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 24<br />

• Examencontract: Ja<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit onderdeel, dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van<br />

administrator, zal je:<br />

- zowel zelfstandig als in groep opdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld inzake het<br />

bewijsrecht in burgerlijke en handelszaken, bijvoorbeeld inzake de daden van koophandel<br />

- in staat zijn de diverse informatiebronnen op te sporen en relevante en volledige gegevens te<br />

verzamelen en te raadplegen, dit zal gebeuren door voortdurend te werken met de Codex<br />

waarbij wetsartikelen opgezicht en geïnterpreteerd moeten worden; zo zal je inzicht krijgen in<br />

het geheel van rechtsregels die in het (economisch) leven moeten nageleefd worden.<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel, dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties<br />

van analist en calculator, zal je:<br />

- uit het hele gamma van regelgevingsdocumenten en –instrumenten de voor een bepaald<br />

juridisch probleem relevante informatie kunnen vinden, toepassen en rapporteren. Dit zal<br />

worden aangeleerd, getraind en getoetst aan de hand van concrete cases, bijvoorbeeld in<br />

verband met handelshuur, verbintenissenrecht, de wet handelspraktijken, waarbij je de<br />

relevante informatie (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) zal moeten vinden en<br />

toepassen.<br />

Inhoud<br />

Binnen het onderdeel Handels- en Economisch Recht worden volgende inhouden behandeld: de<br />

bronnen van het Handelsrecht en de voornaamste bewijsmiddelen. De daden van koophandel,<br />

handelaars en hun verplichtingen komen aan bod. Het koopcontract, het handelshuurcontract, het<br />

vennootschapscontract (NV-BVBA) worden besproken. Tenslotte komt de regelgeving omtrent het<br />

gerechtelijk akkoord en het faillissement aan bod. Voor wat betreft het economisch recht wordt de wet<br />

op de handelspraktijken toegelicht.


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Codex Economie, uitgeverij Die Keure<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Keuzevak: Vennootschapsrecht<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 24<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Mark De Boevere, Ron Vos<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

Dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van administrator, adviseur en<br />

beleidsondersteuner, zal je:<br />

- beslissingen kunnen adviseren in de vennootschappen naar Belgisch recht<br />

- alle nodige documenten opstellen die nodig zijn bij de oprichting, werking en ontbinding van<br />

een vennootschap<br />

- de nodige juridische informatie/bronnen opsporen en deze adequaat toepassen in concrete<br />

cases en hieromtrent beslissingen kunnen motiveren.<br />

Inhoud<br />

De studenten krijgen speciale topics uit de vennootschapswetgeving alsmede een grondige studie<br />

van de vennootschappenwet.<br />

I. Feitelijke vereniging – vzw – ivzw – stichting<br />

- Basisbeginselen<br />

- Verschilpunten met vennootschappen<br />

II. Vennootschappen<br />

- Inleidende bepalingen:<br />

Definitieve vennootschap – soorten handels-/burgerlijke vennootschappen<br />

- Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen<br />

Duur van de vennootschap – soorten inbrengen en gevolgen – aansprakelijkheid van de vennoten –<br />

winstverdeling en verbod van leeuwenbeding – bestuur en vertegenwoordiging – croupierverhouding –<br />

ontbinding<br />

- De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap:<br />

Definities – bewijs – aansprakelijkheid van de vennoten – vereffening<br />

- Bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen:<br />

Preconstitutief handelen – vertegenwoordiging (orgaantheorie – de rechtspersoon – bestuurder en de<br />

vaste vertegenwoordiger) en beraadslaging – nietigheidsgronden besluiten van de algemene<br />

vergadering – naam van de vennootschap – oprichtings- en openbaarmakingsformaliteiten –<br />

jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening – controle van de jaarrekening en van de<br />

geconsolideerde jaarrekening – individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten –<br />

vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek – nietigheid van vennootschappen en van besluiten<br />

van de algemene vergadering – ontbinding en vereffening – rechtsvorderingen en verjaring.<br />

- De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap:<br />

Definities – aansprakelijkheid van de vennoten – overdracht van deelneming


- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:<br />

° aard en kwalificatie<br />

° oprichting<br />

° effecten en hun overdracht en overgang<br />

° bestuur en vertegenwoordiging<br />

° algemene vergadering van vennoten/obligatiehoude rs<br />

° vennootschapsvordering en minderheidsvordering<br />

° kapitaal<br />

° geschillenregeling<br />

° duur en ontbinding<br />

- De coöperatieve vennootschap:<br />

Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen<br />

° aard en kwalificatie<br />

° oprichting<br />

° effecten en hun overdracht en overgang<br />

° wijziging in het vennotenbestand en in het kapit aal<br />

° bestuur en vertegenwoordiging<br />

° algemene vergadering van vennoten<br />

° individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid v an vennoten<br />

° duur en ontbinding<br />

Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid<br />

° oprichting<br />

° bestuur en vertegenwoordiging<br />

° algemene vergadering van vennoten<br />

° vennootschapsvordering en minderheidsvordering<br />

° kapitaal<br />

- De naamloze vennootschap:<br />

° aard en kwalificatie<br />

° oprichting<br />

° effecten en hun overdracht en overgang<br />

° bestuur en vertegenwoordiging<br />

° algemene vergadering van aandeelhouders/obligati ehouders<br />

° vennootschapsvordering en minderheidsvordering<br />

° kapitaal<br />

° geschillenregeling<br />

° duur en ontbinding<br />

- De commanditaire vennootschap op aandelen<br />

° aard en kwalificatie<br />

° oprichting<br />

° effecten en hun overdracht en overgang<br />

° bestuur en vertegenwoordiging<br />

° algemene vergadering van aandeelhouders/obligati ehouders<br />

° vennootschapsvordering en minderheidsvordering<br />

° kapitaal<br />

° geschillenregeling<br />

° duur en ontbinding<br />

- Vennootschappen met een sociaal oogmerk<br />

- Herstructurering van vennootschappen<br />

° fusie<br />

° splitsing<br />

° geruisloze fusie<br />

° partiële splitsing<br />

° inbreng van een algemeenheid<br />

° inbreng van een bedrijfstak<br />

- Omzetting van vennootschappen<br />

- De landbouwvennootschap<br />

- Het economisch samenwerkingsverband (ESV)<br />

° aard en kwalificatie<br />

° oprichting<br />

° uitbreiding en uitsluiting


° bestuur en vertegenwoordiging<br />

° ontbinding<br />

- Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen<br />

Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Praktijkopdracht<br />

Zelfstandig werk<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Handelsrecht (ondernemingen in moeilijkheden)<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 6<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Mark De Boevere.<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:<br />

Dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van de competenties van administrator, adviseur en<br />

beleidsondersteuner, zal je<br />

- beslissingen kunnen adviseren in verband met ondernemingen in moeilijkheden<br />

- alle nodige stappen kunnen ondernemen die nodig zijn bij de moeilijkheden tot en met de<br />

eventuele faling<br />

- de nodige juridische informatie/bronnen opsporen en deze adequaat toepassen in concrete<br />

cases en hieromtrent beslissingen kunnen motiveren.<br />

Inhoud<br />

I. Het faillissement<br />

- inleidende cijfers<br />

- oorzaken<br />

- voorwaarden<br />

- vonnis tot sluiting<br />

II. Wetgevende initiatieven<br />

Bespreking van de opeenvolgende wetgevingen<br />

III. Verschoonbaarheid<br />

- eenvoudige sluitingsprocedure<br />

- bij vereffening van het faillissement<br />

- voor de sluiting van de vereffening<br />

IV. Rechten van gefailleerde en van de schuldeiser<br />

V. Bedrieglijke bankbreuk<br />

VI. Gerechtelijk akkoord<br />

- voorwaarden<br />

- commissaris inzake opschorting<br />

- faling na gerechtelijk akkoord


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

KMO<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 52<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Marleen Clijsters, Mark De Boevere<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

Je zal na het volgen van deze cursus een globale en een geïntegreerde economische visie bezitten<br />

en dit op zowel boekhoudkundig als fiscaal vlak van de KMO . Inzicht verwerven in de verschillende<br />

controletechnieken voor het narekenen van de brutowinst.<br />

Ontwikkelen van vaardigheden bij het opstellen van het resultaat van KMO’s.<br />

Inzicht in de relatie tussen balans/resultatenrekening en Ven. B. Anticiperen op mogelijke<br />

bemerkingen bij controles P.B. en Ven. B.<br />

Het belang onderkennen van alle vereiste bijlagen van een belastingaangifte.<br />

De student beheert volledige dossiers van de KMO, hij geeft advies over de boekhoudkundige, BTW<br />

en fiscale organisatie van de KMO.<br />

Hij begeleidt en leidt de zelfstandige vanaf de start van de zaak tot en met de hele organisatie ervan.<br />

Inhoud<br />

- Studie van diverse forfaits<br />

° Café<br />

° Kapper<br />

° Slager<br />

- Tekenen en indiciën<br />

- Problematiek van de patrimonium vennootschap<br />

- Diverse topics in familiale bedrijven<br />

° Kapitaalsverhoging<br />

° Leasing van een vastgoed<br />

° Recht van opstal, interessant alternatief voor v erwerving van een bedrijfsgebouw<br />

° Rekening – courant bestuurder<br />

° Hoe overtollige middelen uit onze vennootschap h alen<br />

° Onroerende goederen inbrengen in een vennootscha p<br />

- Forfaitaire regelingen (frituur – kapsalon)<br />

- Invullen <strong>fiches</strong> en samenvattende opgaven<br />

- Vertrekkend vanuit een voorlopige P&S balans, de eindejaarsverrichtingen journaliseren, het<br />

bepalen van het fiscaal resultaat, daarna opstellen van de definitieve balans, invullen van de aangifte<br />

Ven. B. en alle vereiste bijlagen<br />

- Opstellen resultaat eenmanszaken, invullen aangifte P.B. en alle nodige bijlagen<br />

- BTW van de bouwheer<br />

Al deze topics worden behandeld aan de hand van concrete toepassingen.


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Oefensessies<br />

Praktijkopdracht<br />

Werksessies<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Deontologie en beroepsaansprakelijkheid + werkseminarie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 9<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ron Vos<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

De studenten moeten een inzicht krijgen in de deontologische regels van de beroepen van<br />

accountant, bedrijfsrevisor en boekhouder. De student toont aan dat hij zowel zelfstandig als in team<br />

beroepsspecifieke opdrachten kan uitvoeren en bewijst dat hij/zij deontologisch weet te handelen in<br />

professionele context.<br />

Inhoud<br />

I. Burgerlijke aansprakelijkheid<br />

- Begrip<br />

- Vormen<br />

° Contractuele aansprakelijkheid<br />

° Aquiliaanse aansprakelijkheid, extra contractuel e aansprakelijkheid<br />

II. Strafrechtelijke aansprakelijkheid<br />

- Begrip<br />

- Toepassingsgeval Accountant<br />

° Valse balans<br />

° Bankroet<br />

° Artikel 17 W.17.07.1975 / overeenstemmend artike l W. Venn./Uitvoeringsbesluit<br />

° Fiscaal strafrecht<br />

- Toepassingsgeval Belastingconsulent<br />

° Fiscaal strafrecht<br />

III. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid<br />

- Begrip : wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en<br />

belastingconsulenten<br />

- Werkzaamheden die onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant of belastingconsulent.<br />

- Andere deontologische voorschriften<br />

° Moraliteit, waardigheid, rechtschapenheid<br />

° Feitelijke en geestelijke onafhankelijkheid<br />

° Publiciteit en informatie ten aanzien van derden<br />

° Betrekkingen met de confraters en de cliënten<br />

° Praktijken inzake honoraria<br />

° Permanente beroepsopleiding<br />

° Samenwerking met andere accountants of belasting consulenten of met personen die een ander<br />

beroep uitoefenen.


- Tuchtstraffen<br />

° Waarschuwing<br />

° Berisping<br />

° Verbod om bepaalde opdrachten nog te aanvaarden of voort te zetten<br />

° Schorsing voor ten hoogste een jaar<br />

° Schrapping<br />

IV. Organisatie van de uitoefening van het beroep<br />

- Wetten van 21.02.85 en 22.04.99<br />

- Koninklijke besluiten van 02.03.89 en 04.05.99<br />

V. Door de wet voorbehouden activiteiten van de externe accountant (materie uitsluitend van<br />

toepassing op kandidaat accountant)<br />

- Verifiëren en corrigeren van boekhoudingsstukken<br />

- Privé expertise voor rekening van derden<br />

- Gerechtelijke expertise<br />

° Burgerlijke procedure<br />

° Strafrechtelijke procedure<br />

° Bijstand aan en vertegenwoordiging van vennoten in de N.V., de C.V.A., de B.V.B.A.(art.166 van<br />

het Wetboek van Vennootschappen)<br />

VI. Uitoefeningsvormen van het beroep<br />

- Accountants of belastingconsulenten die werken onder een arbeidsovereenkomst of in het kader van<br />

een door de overheid bezoldigde functie<br />

- Externe accountants of belastingconsulenten<br />

° Natuurlijke personen<br />

° Vennootschappen<br />

VII. Opdrachten van de accountant (dit deel van de materie uitsluitend van toepassing voor kandidaat<br />

accountants)<br />

- Verifiëren en corrigeren van stukken binnen de onderneming die hem tewerkstelt<br />

- Organisatie van de boekhouddiensten en van de Administratieve diensten en adiviseren in deze<br />

materies<br />

- De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden gaande van registratie tot opmaken<br />

van jaarrekeningen<br />

- Het verstrekken van advies in belastingzaken<br />

- Andere opdrachten<br />

° Contractuele controle, organisatie en toezicht o p het boekhoudkundig verloop<br />

° Vereffening van vennootschappen en van verenigin gen<br />

° Arbitrage<br />

° Bijstand van advokaten, curatoren en belanghebbe nde partijen in het kader van ondernemingen in<br />

moeilijkheden<br />

° Commissaris inzake opschorting<br />

° Andere juridische opdrachten<br />

VIII. Organiek kader<br />

- Commissies<br />

- Tuchtprocedure<br />

IX. Beroepsgeheim van de accountant of belastingconsulent<br />

- Wet van 22.04.99<br />

- Aard van het beroepsgeheim<br />

- Toepassingsgebied (wat dekt het beroepsgeheim.)<br />

- Schending van het beroepsgeheim die aanleiding geeft tot strafrechtelijke sancties.<br />

- Recht op beroepsgeheim<br />

° Getuigenis<br />

° Specifiek geval van de huiszoeking in het kantoo r van een accountant of belastingconsulent, in het<br />

raam van een strafvervolging die tegen zijn cliënt wordt ingesteld<br />

- Toepassing inzake fiscale aangelegenheden


- De interne accountant of belastingconsulent<br />

° Met een arbeidsovereenkomst<br />

° De verhouding tussen de interne accountant en ee n door de vennootschap aangeduide revisor<br />

X. Retentierecht<br />

- Toepassingsgebied<br />

- Retentierecht in het kader van de opdracht<br />

- IAB aanbevelingen<br />

° Provisie<br />

° Inroeping van de exceptie van niet uitvoering<br />

° Mogelijkheid tot ontbinding van het contract<br />

° Solidariteit tussen confraters<br />

° Dagvaarding voor de Rechtbank<br />

XI. Andere regels<br />

- Samenwerkingsverbanden<br />

° De middelenvennootschap<br />

° Het Economisch Samenwerkingsverband als middelen vennootschap<br />

° Meldingsplicht<br />

° Oprichting van een interprofessionele werkvennoo tschap tussen bedrijfsrevisor en een accountant<br />

° Advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisor aat en de Accountancy aan het I.B.R.<br />

- Regels van de plichtenleer voor de accountant ( K.B. van 1 maart 1998)<br />

° Verbod op het voeren van elke commerciële activi teit<br />

° Verbod tot waarneming van het mandaat van bestuu rder in een commerciële of burgerlijke<br />

vennootschap met winstoogmerk<br />

° Onafhankelijkheid<br />

° Publiciteit, ronseling en dienstaanbod<br />

° Retentierecht<br />

° Informatieplicht<br />

° Opvolging tussen accountants<br />

- Recht om de belastingplichtingen te vertegenwoordigen<br />

- Verplichting tot permanente beroepsopleiding<br />

° Te volgen seminaries<br />

° Begrip "vervolmaking"<br />

XI. STAGEREGLEMENTERING<br />

- Toelating tot de stage : theoretisch examen en diploma<br />

- Verplichtingen van de stagiair tijdens de stage<br />

- Verplichtingen van de stagemeester ten opzichte van de stagiair<br />

- Bekwaamheidsexamen bij het einde van de stage


Werkvormen<br />

Hoorcolleges<br />

Zelfstandig werk<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Banaba Boekhoudkundige en Fiscale Expertise<br />

Stage en werkseminaries<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

Werk/seminaries vennootschapsrecht<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

Werk/seminaries financieel beheer<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

Stage of eindwerk<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: nvt<br />

• Examencontract: Nee<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

Beroepsspecifieke competenties:<br />

In de stage train je alle algemene en beroepsspecifieke competenties.<br />

Vooral de beroepsspecifieke competenties van administrator, analist, calculator, adviseur komen hier<br />

aan bod. Maar ook de bijhorende adviserende, coördinerende en beleidsondersteunende<br />

competenties worden hier aangeleerd en getraind.


Inhoud<br />

De inhoud van de stage en het stageverslag bestaat in een kort verslag over de uitgevoerde<br />

activiteiten (ongeveer 10 p.).<br />

Indien de studenten kiezen voor een eindwerk bestuderen zij een bepaald boekhoudkundig en/of<br />

fiscaal onderwerp grondig ( ongeveer 35 p.).<br />

Werkvormen<br />

Praktijkopdracht<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Deelexamen: Ja/nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: idem 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!