21.09.2013 Views

Algemene voorwaarden - Europ Assistance

Algemene voorwaarden - Europ Assistance

Algemene voorwaarden - Europ Assistance

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Verantwoordelijke uitgever: O. Halflants, Triomflaan 172 - 1160 Brussel. CGTN-049

Algemene

voorwaarden

“Tijdelijk Contract” &

“Tijdelijk Snow Contract”

(geldig vanaf 01.04.2009)

Algemene voorwaarden Tijdelijk contract & tijdelijk Snow contract


2

ALGEMENE VOORWAARDEN

TIJDELIJK CONTRACT EN TIJDELIJK CONTRACT SNOW

INHOUD

TIJDELIJK CONTRACT

Met uitzondering van alle activiteiten

die worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.

I. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT 4-8

1.1 Definities 4-5

1.2 Betekenis van de afkortingen B/E, E, B 5

1.3 Geografische uitgestrektheid 5

1.4 Samenstelling van de landenzones 5-6

1.5 Beroep op onze prestaties 6

1.6 Toepassingsmodaliteiten 6-7

1.7 Duur 7

1.8 Premies 7

1.9 Uw verplichtingen bij een bijstand 7-8

1.10 Het niet naleven van uw verplichtingen 8

II. B I J S TAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL, OVERLIJDEN 8-12

2.1 Bezoek in het ziekenhuis 8

2.2 Terugkeer en begeleiding van de kinderen, 8-9

kleinkinderen en achterkleinkinderen

2.3 Versturen van een dokter 9

2.4 Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde 9

2.5 Begeleiding van de zieke of de gewonde 9

2.6 Terugkeer van de andere verzekerden 9

2.7 Plaatsvervangend chauffeur 9

2.8 Opsturen van brillen, protheses, geneesmiddelen 10

2.9 Doorgeven van dringende boodschappen 10

2.10 Terugbetaling van de medische kosten 10-11

2.11 Verlenging van het verblijf 11

2.12 Verbetering van uw verblijfsomstandigheden 11

2.13 Opsporings- en reddingskosten in het gebergte 11

2.14 Bijstand bij overlijden 11-12

2.15 Psychologische bijstand na trauma 12

III. REISBIJSTAND 12-13

3.1 Repatriëring van de bagage 12

3.2 Repatriëring van de huisdieren 12

3.3 Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland 12

3.4 Verlies of diefstal van bagage 12

3.5 Vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België van uw

echtgenoot, vader, moeder, zoon, dochter, schoonmoeder of -vader 12-13

3.6 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid 13

3.7 Vervroegde terugkeer wegens zware schade aan de woning 13

3.8 Terbeschikkingstelling van geld in het buitenland 13

3.9 Taalhulp 13

3.10 Bijstand voor de fiets en bromfiets (-125 cm 3 ) 13

3.11 Bijstand bij gerechtelijke vervolgingen in het buitenland 13

IV

4

4

4

4

V.

V

V

V


IV. OPTIE : BIJSTAND VOOR HET VOERTUIG EN VOOR DE GEÏMMOBILISEERDE

PASSAGIERS IN GEVAL VAN DEFECT, ONGEVAL OF DIEFSTAL VAN

HET VOERTUIG 14-17

4.1 Pechverhelping – sleepdienst – vervoer van het voertuig in België 14

4.2 Pechverhelping – sleepdienst in het buitenland 14

4.3 Pechverhelping brandstofpech of verkeerde brandstof 14

4.4 Pechverhelping lekke band 14

4.5 Pechverhelping deur openen 14

4.6 Onderkomen en vervoer van de verzekerden in afwachting van de herstellingen 15

4.7 Opsturen van onderdelen 15

4.8 Repatriëring van het voertuig dat langer dan 5 dagen in het buitenland

geïmmobiliseerd is 15

4.9 Repatriëring van de verzekerden die langer dan 5 dagen in het buitenland

geïmmobiliseerd zijn 15

4.10 Bijstandsverlening bij diefstal van het voertuig 16

4.11 Bewakingskosten voor het voertuig 16

4.12 Bijstand voor de aanhangwagen 16

4.13 Vervoer/repatriëring van een plezierboot 16-17

V. INFORMATIE 18

5.1 Reisinformatie 18

VI. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN 18-19

6.1 Zijn uitgesloten uit de waarborg 18-19

6.2 Uitzonderlijke omstandigheden 19

VII. RECHTSSYSTEEM 19-20

7.1 Subrogatie 19

7.2 Schulderkenning 19

7.3 Verjaring 19

7.4 Rechtsmacht 19

7.5 Contractwet 19

7.6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 20

7.7 Instemmingsclausule 20

TIJDELIJK CONTRACT SNOW

Speciaal contract voor alle activiteiten die worden

uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.

VIII. BIJSTA N D S P R E S TATIES VOORBEHOUDEN AAN VERZEKERDEN MET EEN

TIJDELIJK CONTRACT DAT ALLE RISICO’S VAN SNEEUWACTIVITEITEN DEKT 22

8.1 Ongevallen op skipistes en erbuiten 22

8.2 Verhindering voor de terugreis 22

8.3 Sneeuwinformatie 22

3


TIJDELIJK CONTRACT

Met uitzondering van alle activiteiten die worden

uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.

I. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

Onderhavige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het contract dat tussen

Europ Assistance en de verzekeringsnemer afgesloten is. Ze legt de bijstandsprestaties vast

die door Europ Assistance contractueel aan de verzekerden worden gewaarborgd.

1.1 DEFINITIES

1° De verzekeringsnemer

De onderschrijver van het contract.

2° De verzekerde

De perso(o)n(en) die met naam in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld

staan onder de titel "begunstigde(n)", op voorwaarde dat die perso(o)n(en) in België

gedomicilieerd is/zijn en er gewoonlijk verblijft(verblijven).

3° Tijdelijk contract met voertuig(en)

De prestaties aan de verzekerde passagiers uit hoofdstuk IV worden toegekend aan de

personen die u vergezellen in uw verzekerd voertuig, op voorwaarde dat ze een abonnement

hebben op Europ Assistance, zelfs indien ze niet van een contract met voertuig genieten.

4° De verzekeraar

EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V., H.R.B. 609.036, erkend onder codenummer 1401 om de

tak 18 (Bijstand) uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96), met hoofdzetel in de

Triomflaan 172 te 1160 Brussel.

5° De voertuigen

- het motorvoertuig voor wegvervoer, een wagen met een M.T.M. van maximaal 3,5 ton en

een motorfiets van 125 cm3 of meer, dat toebehoort aan één van de verzekerden;

- de leasingwagen of de bedrijfswagen waarvan de verzekerde de gebruikelijke bestuurder

is en waarvan de M.T.M. niet meer dan 3,5 ton bedraagt;

- de aanhangwagen die door het in de bijzondere voorwaarden vermelde voertuig gesleept

wordt, en waarvan de M.T.M. niet meer dan 750 kg bedraagt, de gesleepte niet-residentiële

caravan of de camping-car, en waarvan de M.T.M. niet meer dan 3,5 kg bedraagt en

dit op voorwaarde dat de voertuigen:

- ingeschreven zijn in België en dat de nummerplaat conform is met het inschrijvingsformulier

voor het betreffende voertuig;

- en in de bijzondere voorwaarden van het contract als optionele dekking vermeld

staan met hun inschrijvingsnummer.

Zijn dus uitgesloten: voertuigen met een handelsplaat, voertuigen voor het commercieel

transport van personen of goederen, taxi’s, ziekenwagens, autoscholen of lijkwagens,

wagens die bestemd zijn voor verhuur (leasing of renting).

Aanhangwagens die onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende uitzonderlijk vervoer

kunnen door onderhavig contract niet gedekt worden.

6° Fiets en motorfiets (-125 cm3 )

De fiets en de motorfiets (-125 cm3 ) van de verzekerde genieten de in 3.10 vermelde prestaties

ook al zijn ze niet in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld.

7° Bagage en kampeermateriaal

De persoonlijke voorwerpen die de verzekerde meeneemt of vervoert aan boord van het

verzekerde voertuig. Tot bagage worden niet gerekend: zweefvliegtuigen, boten, handelswaar,

wetenschappelijk materiaal, bouwmateriaal, huismeubilair, paarden, vee.

8° Woonplaats

De plaats waar u gewoonlijk verblijft in België met uw familie. Deze plaats breidt zich uit

tot alles wat tot uw privédomein behoort (woning, tuin, park, bijliggende woonsten, garage,

stallen, enz.).

4


He

in

las

10

De

een

kom

11

Elk

– o

bew

ver

12

Een

gen

aut

Vo

B/E

B:

E:

On

kom

het

De

bij

1, m

Zo

An

Du

Gri

Lie

Ne

Ma

Slo

rep

Zw

De

beh

Gu

Zo

De

- A

Ban

Bru

Cay

Co

Dji

Gu


n

st

ld


e

en.

e

e

n

er

pt

nn

-

ld

el

s,

er

s-

ets-

it

a-

9° De waarborg

Het geheel van de bijstandsprestaties waartoe wij ons contractueel verbonden hebben. Elk

in deze overeenkomst vermeld bedrag (gewaarborgde terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming,…)

geldt inclusief alle belastingen.

10° Verzekerde gebeurtenissen

De gebeurtenissen die recht geven op onze prestaties wanneer ze bij toeval gebeuren in

een door het contract gedekt land. Deze gebeurtenissen zijn beschreven in de overeenkomst

en afhankelijk van de bijzondere voorwaarden (met Voertuig, met Verzekeringen).

11° Immobiliserend ongeval

Elke aanrijding (botsing tegen een vast of beweeglijk lichaam) – diefstal of diefstalpoging

– omkanteling – uit de baan gaan – brand – van het verzekerd voertuig dat al dan niet in

beweging is en dat tot onmiddellijk gevolg heeft dat het voertuig niet geschikt is voor het

verkeer of dat het rijden ermee volgens het verkeersreglement gevaarlijk is.

12° Diefstal

Een voertuig wordt bestempeld als gestolen of een diefstalpoging wordt in aanmerking

genomen vanaf het moment dat u daarvan verklaring heeft afgelegd bij de plaatselijke

autoriteiten en u ons een kopie van uw verklaring heeft opgestuurd.

1.2 BETEKENIS VAN DE AFKORTINGEN B/E, B, E

Voor de toepassing van de waarborg hebben deze afkortingen de volgende betekenis:

B/E: De prestaties met deze afkorting zijn van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen

die plaatsvinden in België op de heen- en terugweg thuis/grens of in het

buitenland, in een door het contract gedekt land.

B: De prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van toepassing voor de verzekerde

gebeurtenissen die plaatsvinden in België op de heen- en terugweg thuis/grens.

E: De prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van toepassing voor de verzekerde

gebeurtenissen die plaatsvinden in het buitenland, in een door het contract gedekt land.

1.3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID

Onder voorbehoud van de bepalingen in 1.2 en onder de voorwaarden van de overeenkomst,

is de waarborg van toepassing in België op de heen- en terugweg thuis/grens en in

het buitenland in alle landen die deel uitmaken van de zones 1 en 2 (zie 1.4).

De prestaties beschreven in 2.7 (plaatsvervangend chauffeur) en in hoofdstuk IV (bijstand

bij geïmmobiliseerd voertuig en passagiers) gelden evenwel enkel voor landen van de zone

1, met uitzondering van Cyprus en Malta.

1.4 SAMENSTELLING VAN DE LANDENZONES

Zone 1

Andorra - Balearen - België - Bosnië-Herzegovina - Bulgarije - Cyprus - Denemarken -

Duitsland

- Estland - Finland - Frankrijk (behalve de overzeese gebieden) - Gibraltar -

Griekenland + eilande - Hongarije - Ierland - Italië + eilanden - Kosovo - Kroatië - Letland -

Liechtenstein - Litouwen - Luxemburg - Macedonië - Malta - Montenegro - Monaco -

Nederland - Noorwegen - Oekraïne - Oostenrijk - Polen - Portugal behalve Azoren en

Madeira- Roemenië - Russische Federatie (Europees gedeelte) - San Marino - Servië -

Slovakije - Slovenië - Spanje behalve Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla - Tsjechische

republiek - Turkije (europees gedeelte) - Vaticaanstad - Verenigd Koninkrijk - Wit-Rusland

Zweden - Zwitserland.

De gebieden die deel uitmaken van deze landen, maar niet in geografisch Europa liggen,

behoren tot zone 2 (bijvoorbeeld de Canarische Eilanden, Madeira, Martinique,

Guadeloupe, Franse Antillen).

Zone 2

De landen van de vorige zone + Albanië - Algerije - Angola - Anguilla - Antigua en Barbuda

- Argentinië - Armenië - Aruba - Australië - Azerbeidzjan - Azoren - Bahama’s - Bahrein -

Bangladesh - Barbados - Belize - Benin - Bermuda’s - Bhutan - Bolivia - Botswana - Brazilië -

Brunei - Burkina Faso - Burundi - Cambodja - Canada - Canarische Eilanden -

Caymaneilanden - Centraal-Afrikaanse Republiek - Ceuta - Chili - China - Colombia -

Comoren - Congo (Brazzaville) - Congo (Kinshasa) - Cookeilanden - Costa Rica - Cuba -

Djibouti - Dominica - Dominicaanse Republiek - Ecuador - Egypte - El Salvador - E q u a t o r i a a l -

Guinea - Eritrea -Ethiopië - Faeroër - Falklandeilanden - Fiji - Filipijnen - Frans-Guyana -

5


Frans-Polynesië - Gabon - Gambia - Georgië - Ghana - Grenada - Groenland - Guadeloupe -

Guam - Guatemala - Guinee - Guinee-Bissau - Guyana - Haïti - Honduras - Hong-Kong - IJsland

- India - Indonesië - Irak - Iran - Israël - Ivoorkust - Jamaica - Japan - Jemen - Jordanië -

Kaapverdië - Kameroen - Kazachstan - Kenya - Kirgizië - Koeweit - Laos - Lesotho - Libanon

- Liberia - Libië - Maagdeneilanden (Britse) - Maagdeneilanden (V.S.A) - Macau -

Madagaskar - Madeira - Malawi - Maldiven - Maleisië - Mali - Marokko - Martinique -

Mauritanië - Mauritius - Mayotte - Melilla - Mexico - Moldavië - Mongolië - Montserrat -

Mozambique - Myanmar - Namibië - Nederlandse Antillen - Nepal - Nicaragua - Nieuw-

Caledonië - Nieuw-Zeeland - Niger - Nigeria - Noordelijke Marianen - Noord-Korea -

Norfolkeilanden - Oezbekistan - Oman - Pakistan - Panama - Papoea-Nieuw-Guinea -

Paraguay - Peru - Puerto-Rico - Qatar - Réunion - Russische Federatie (Aziatisch gedeelte) -

Rwanda - Saint Kitts en Nevis - Saint Lucia - Saint-Pierre en Miquelon - Saint-Vincent en de

Grenadines - Sao Tomé en Principe - Saudi-Arabië - Senegal - Seychellen - Sierra Leone -

Singapore - Sri Lanka - Sudan - Suriname - Svalbard en Jan Mayen - Swaziland - Syrië -

Tadzjikistan - Taiwan - Tanzania - Thailand - Togo - Trinidad en Tobago - Tsjaad - Tunesië -

Turkije (Aziatisch gedeelte) - Turkmenistan - Turkse- en Caicoseilanden - Uganda - Uruguay

- Venezuela - Verenigde Arabische Emiraten - Verenigde Staten van Amerika - Vietnam -

West-Samoa - Zambia - Zimbabwe - Zuid-Afrika - Zuid-Korea

Uitgesloten landen:

- De landen die niet hierboven vermeld zijn, zijn uitgesloten.

- De landen of streken in staat van (burger)oorlog, deze waar de veiligheid wordt verstoord

door oproer, volksopstanden, terrorisme, beperking van het vrije personen- en goederenv

e r v o e r, stakingen of andere onverwachte gebeurtenissen die de uitvoering van de

overeenkomst verhinderen, zijn eveneens uitgesloten, zelfs indien ze vermeld staan onder

de gedekte landen.

– De situatie in de uitgesloten landen kan wijzigen in functie van de binnenlandse of internationale

evolutie van de landen waar wij werkzaam zijn. Op dat vlak volgt Europ

Assistance de raad en aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

1.5 BEROEP OP ONZE PRESTATIES

Onze bijstandsdiensten staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar. Onze

Informatiedienst is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 20 uur.

Medische informatie is 24 uur per dag beschikbaar.

1.6 TOEPASSINGSMODALITEITEN

1° Kosten voor uw oproep tot bijstand

Wij nemen de kosten ten laste voor telefoon, telegram, telefax, e-mail die u in het buitenland

heeft gemaakt om ons te bereiken (eerste oproep en deze waarom wij u uitdrukkelijk

vragen), op voorwaarde dat uw eerste oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening

zoals door het contract gewaarborgd.

2° Bijstandsverleningen

Onze prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor u. Ze zijn bestemd

om u, binnen de beperkingen van de overeenkomst, te helpen bij onvoorziene gebeurtenissen

tijdens de duur van de waarborg.

Dat is de reden waarom wij van de kosten die wij voor onze rekening nemen, de kosten

aftrekken die u zou hebben betaald indien het ongeval niet had plaatsgevonden, zoals tolkosten,

overzetdiensten, brandstof voor het voertuig, en behouden wij ons het recht toe

om niet gebruikte vervoerbewijzen op te vragen om de prijs hiervan te recupereren.

3° Vervoerbewijzen

De vervoerbewijzen die wij waarborgen zijn, naargelang onze keuze en de beschikbaarheid

van het ogenblik, 1e klasse treinkaartjes of vliegtuigbiljetten in economy class of chartervluchten,

behalve bij medische contra-indicatie.

4° Hotelkosten

De gewaarborgde hotelkosten zijn beperkt tot de prijs voor een kamer met ontbijt, ten

bedrage van de in de overeenkomst bepaalde sommen en met uitsluiting van alle andere

kosten.

5° Dienstverlener

U heeft altijd het recht de door ons gestuurde dienstverlener (vb. pechverhelper, hersteller)

te weigeren. In dit geval zullen wij u andere dienstverleners in de buurt voorstellen binnen

de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden.

6

De

on

4.7

All


De

geb

Wi

ge


Ind

sel

ver

tax

U b

zod

gew

de

toe


Wa

te s

bet

Bed

we


Wa

bep

hel

10

Vo

voo

me


He

rin

ver

He


De

der

pre

de

om

De

De

inw

U v

- o

m


-

d

-

n

-

-

-

-

-

-

-

e

-

-

-

y

-

d

ne

er

rp

e

r.

njk

g

d

e-

nle

id

r-

n

re

r)

n

De werken of herstellingen die de dienstverlener uitvoert, worden met uw goedkeuring en

onder uw controle verricht. Voor de kosten van de herstelling en de onderdelen (zie artikel

4.7) waarvoor wij niet tussenbeide komen, raden wij u aan een voorafgaand bestek te eisen.

Alleen de dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken of herstellingen.

6° Vervoer van bagage

Deze prestatie geldt enkel voor de bagage waarvoor u ten gevolge van een verzekerde

gebeurtenis niet kan zorgen.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of schade aan de bagage

wanneer u deze achterlaat in het verzekerde voertuig dat wij moeten vervoeren.

7° Huurwagen

Indien een verhuurwagen voorzien is in het contract, zullen wij u, in functie van de plaatselijke

beschikbaarheden, een wagen ter beschikking stellen uit dezelfde categorie als de

verzekerde wagen, maar maximaal uit de categorie B van de verhuurder. Wij betalen uw

taxikosten terug die u gemaakt heeft om de huurwagen op te halen of terug te brengen.

U bent verplicht zich te houden aan de algemene voorwaarden van de verhuurder van

zodra de wagen u wordt overhandigd. De kosten voor gebruik van dit voertuig na de

gewaarborgde periode, de opgelopen boetes, de kosten voor de brandstof, de tolkosten,

de prijs van bijkomende verzekeringen en de vrijstelling van de verzekering voor schade

toegebracht aan het voertuig blijven voor uw rekening.

8° Terugbetaling van kosten

Wanneer wij u toestemming geven om zelf de kosten voor gewaarborgde prestaties voor

te schieten, worden deze kosten terugbetaald ten belope van het bedrag dat wij zelf hadden

betaald indien wij zelf de dienst hadden geleverd.

Bedragen van minder dan 20 EUR worden niet terugbetaald, behalve als zij op ons verzoek

werden betaald.

9° Bijstand op aanvraag

Wanneer onze bijstand niet gewaarborgd is door het contract, aanvaarden wij onder

bepaalde voorwaarden onze mogelijkheden en ervaring ter beschikking te stellen om u te

helpen. Alle kosten zijn voor uw rekening. Gelieve ons te raadplegen.

10° Wettelijke verplichtingen

Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt u de verplichtingen of beperkingen die

voortvloeien uit onze verplichting om de administratieve of hygiënische wetten en reglementen

na te leven van de landen waar wij tussenbeide komen.

1.7 DUUR

1° Duur en einde van het contract

Het contract bestaat vanaf de handtekening van de voorgetekende polis of de verzekeringsaanvraag

door de verzekeringsnemer. Het is onderschreven voor de duur die door de

verzekeringsnemer vermeld is in het document "Bijzondere voorwaarden".

Het loopt ten einde na de overeengekomen termijn, zonder stilzwijgende verlenging.

2° Inwerkingtreding van de waarborg

De waarborg treedt in werking op de datum die door de verzekeringsnemer in de bijzondere

voorwaarden van het contract of in de verzekeringsaanvraag vermeld is, voor zover de

premie ten laatste betaald is op de dag die deze datum voorafgaat. Bij niet-vermelding van

de datum van inwerkingtreding door de verzekeringsnemer treedt de waarborg in werking

om 0 uur op de dag na deze waarop de premie betaald is.

1.8 PREMIES

De met taksen en bijdragen verhoogde premie is contant betaalbaar bij intekening.

De premie zal niet terugbetaald worden, noch geheel, noch gedeeltelijk, na de datum van

inwerkingtreding.

1.9 UW VERPLICHTINGEN BIJ EEN BIJSTAND

U verbindt zich ertoe:

- ons zo spoedig mogelijk te bellen of op de hoogte te laten brengen, behalve bij overmacht,

opdat wij op optimale wijze de gevraagde bijstand kunnen regelen en u toelaten

7


de gewaarborgde kosten te maken;

- ons alle elementen met betrekking tot het ondertekende contract te leveren;

- akkoord te gaan met de oplossingen die wij voorstellen;

- de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in

onderhavige overeenkomst vermeld zijn;

- onze vragen in verband met het zich voordoen van de verzekerde gebeurtenissen juist te

beantwoorden;

- ons de eventuele andere verzekeringen gedetailleerd op te geven die hetzelfde voorwerp

hebben en dezelfde risico’s dekken als deze die gedekt zijn door onderhavig contract;

- ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te geven;

- ons het ontvangstbewijs te overhandigen van uw aangifte van diefstal aan de overheid,

indien deze diefstal een gewaarborgde bijstand met zich brengt;

- ons uw niet gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer wij uw repatriëring betaald hebben.

1.10 HET NIET NALEVEN VAN UW VERPLICHTINGEN

Indien u een van de verplichtingen die in 1.9 vermeld zijn, niet naleeft, kunnen wij:

– de verschuldigde prestatie verminderen of onze uitgaven terugvorderen, ten bedrage van

ons nadeel;

– de verschuldigde prestatie weigeren en de totale som van onze onkosten van u terugvorderen,

indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen niet nagekomen bent.

II. BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL, OVERLIJDEN

Onder de voorwaarden van de overeenkomst zijn de prestaties van hoofdstuk II van toepassing

in geval van ziekte – ongeval – overlijden van een verzekerde tijdens de reis.

– Onze prestaties mogen niet in de plaats komen van de tussenkomsten van de openbare

hulpdiensten, vooral niet in spoedgevallen.

– Wanneer u tijdens de reis ziek of gewond bent, moet u eerst een beroep doen op de

plaatselijke hulpdiensten (ziekenwagen, ziekenhuis, dokter) en ons vervolgens de gegevens

melden van de dokter die u behandelt. U geeft aan onze dokters de toestemming

om kennis te nemen van uw medisch dossier.

– In geval van ziekenhuisopname, dient u ons dezelfde dag nog te verwittigen of ten laatste

binnen de 48 uur.

– Zodra wij op de hoogte gebracht zijn, neemt onze medische dienst contact op met de

g e n e e s h e e r. Zonder voorafgaand medisch contact kunnen wij u niet vervoeren. Aan de

hand van dit contact worden de beslissingen genomen over de meest geschikte handelwijze.

– Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen of vertalen wat de plaatselijke geneesheer u

gezegd heeft, en op uw uitdrukkelijke aanvraag een familielid hierover inlichten.

B/E 2.1 BEZOEK IN HET ZIEKENHUIS

Als u tijdens de reis zonder gezelschap in een ziekenhuis wordt opgenomen en de geneesheren

een opname voorschrijven van meer dan 5 dagen vóór uw vervoer of repatriëring,

regelen en betalen wij de heen- en terugreis van een in België woonachtig familielid om u

in het ziekenhuis te bezoeken.

– Wanneer de verzekerde in het ziekenhuis een kind jonger dan 18 jaar is, geldt de minimumduur

van 5 dagen ziekenhuis niet en kunnen de vader en de moeder van het kind op

dezelfde manier naar het ziekenhuis reizen. De vervoerkosten zijn voor onze rekening.

– In de twee hierboven beschreven gevallen, dragen wij bij in de hotelkosten van de bezoekers

tot een bedrag van 62 EUR, per kamer, per nacht. Deze waarborg is beperkt tot 500 EUR.

Enkel in het buitenland en als u vergezeld bent van een gezinslid, komen wij tussenbeide

in diens verplaatsingskosten om u te bezoeken in het ziekenhuis, en dit tot een bedrag van

maximaal 250 EUR.

8

B/E 2.2 TERUGKEER EN BEGELEIDING VAN DE KINDEREN, KLEINKINDEREN EN

ACHTERKLEINKINDEREN

Deze prestatie geldt voor de verzekerde kinderen jonger dan 18 jaar die u vergezellen. Zij

is van toepassing wanneer u om medische redenen niet voor hen kan zorgen en geen enkele

andere verzekerde op hen kan letten en voor hen kan zorgen:

- W

ko

ke

– W

Ind

me

wo

Wa

en/
Enk

kin

de

De

on

dat

gen

Ind

bes

het

In a

tra

ter

Wa

een

Als

ver

- re

- o

n

Wi

ver

ver

Wi

we

ten

blij

Om

lijk


in

te

rp

d,

n.

n

r-

e-

re

e

eg

s-

e

e

e.

u

sg,

u

ip

rs

R.

e

n

ij

e-

- Wij regelen en betalen hun terugreis naar hun woonplaats in België door hen op onze

kosten te laten begeleiden door een hostess of een in België woonachtige persoon van uw

keuze;

– Wij betalen de hotelkosten (inclusief ontbijt) van de begeleider tot een bedrag van 125 EUR.

B/E 2.3 VERSTUREN VAN EEN DOKTER

Indien de geneesheren van Europ Assistance dat noodzakelijk achten, zal Europ Assistance

medisch of paramedisch personeel sturen, dat zal oordelen welke maatregelen moeten

worden getroffen en deze zal helpen organiseren.

B/E 2.4 VERVOER/REPATRIËRING VAN DE ZIEKE OF DE GEWONDE

Wanneer de arts die u ter plaatse behandelt uw overbrenging naar een ander ziekenhuis

en/of uw repatriëring naar uw woonplaats aanbeveelt, passen wij de volgende regels toe:

1° Voor elk vervoer/repatriëring om medische redenen en onder de waarborg van de overeenkomst

is eerst de toestemming van onze medische afdeling vereist. Het medisch

attest van de geneesheer die u ter plaatse behandelt, volstaat op zich niet.

2° Zodra onze geneesheren besloten hebben u te vervoeren of te repatriëren, komen zij de

datum overeen, de vervoermiddelen en de eventuele medische begeleiding.

3° Wij regelen en betalen uw vervoer vanuit de instelling waar u zich bevindt. Dit transport

gebeurt, volgens de beslissingen van onze geneesheren en indien nodig onder voortdurend

medisch of paramedisch toezicht, tot uw woonplaats in België of tot een ziekenhuis

dicht bij uw woning, waar een bed voor u zal gereserveerd zijn.

Enkel uw medisch belang en de geldende gezondheidsvoorzieningen worden in aanmerking

genomen bij het besluit tot vervoer, evenals het gekozen middel voor dit vervoer en

de eventuele keuze van het ziekenhuis.

De inlichtingen die de plaatselijke artsen of de behandelende arts ons verstrekken helpen

ons de meest gepaste beslissingen te nemen. Het is echter uitdrukkelijk overeengekomen

dat de uiteindelijke beslissing voor de in uw medisch belang te nemen maatregelen bij onze

geneesheren ligt, om elk conflict van medische bevoegdheid te vermijden.

Indien u weigert om de beslissing te volgen die onze geneesheren als de meest geschikte

beschouwen, ontslaat u ons ook uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheden, met name in

het geval van terugkeer op uw eigen middelen of verergering van uw toestand.

In afwijking van artikel 6.1, kan Europ Assistance, voor de begunstigde die op een orgaantransplantatie

wacht, op zijn aanvraag en op zijn kosten, en indien de tijd het toelaat, zijn

terugkeer regelen naar het ziekenhuis in België waar de transplantatie zal plaatsvinden.

B/E 2.5 BEGELEIDING VAN DE ZIEKE OF DE GEWONDE

Wanneer wij u om medische redenen vervoeren, regelen en betalen wij de terugkeer van

een andere verzekerde die met u meereist om u tot op uw bestemming te vergezellen.

B/E 2.6 TERUGKEER VAN DE ANDERE VERZEKERDEN

Als uw vervoer of repatriëring om medische redenen de andere verzekerden belet hun reis

verder te zetten op de oorspronkelijk geplande manier:

- regelen en betalen wij hun terugkeer van de plaats van immobilisatie naar de woonplaats;

- of betalen wij de voortzetting van hun reis, voor het bedrag dat wij voor hun terugkeer

naar hun woonplaats zouden hebben betaald.

B/E 2.7 PLAATSVERVANGEND CHAUFFEUR

Wij sturen een plaatsvervangend chauffeur wanneer de verzekerde bestuurder tijdens een

verplaatsing het verzekerde voertuig niet meer kan besturen ten gevolge van een ziekte of

verwondingen en geen enkele andere verzekerde het stuur kan overnemen.

Wij betalen het loon en de reiskosten van de chauffeur, die het voertuig langs de kortste

weg naar uw woonplaats moet terugbrengen. De andere kosten van de terugreis (uw kosten

voor hotel, restaurant, brandstof, tol, onderhoud of reparatie van het voertuig,…),

blijven voor uw rekening.

Om deze prestatie te genieten, moet het verzekerde voertuig rijklaar zijn en aan de wettelijke

voorschriften voldoen. Indien dit niet het geval is, kan de prestatie worden geweigerd.

9


B/E 2.8 OPSTUREN VAN BRILLEN, PROTHESES EN GENEESMIDDELEN

Indien u ter plaatse in het buitenland geen gelijksoortige bril, prothese of geneesmiddelen

kunt vinden of het equivalent ervan en indien deze onontbeerlijk is (zijn) en voorgeschreven

door een geneesheer, zullen wij ze op basis van uw aanwijzingen in België bestellen en

ze u op de door ons gekozen wijze opsturen.

Wij betalen de verzendingskosten van deze voorwerpen. De aankoopprijs ervan dient u ons

terug te betalen. Deze prestatie is onderworpen aan de toestemming van onze geneesheren

en aan de plaatselijke wetgeving.

B/E 2.9 DOORGEVEN VAN DRINGENDE BOODSCHAPPEN

Wij geven op onze kosten uw dringende nationale of internationale boodschappen door

naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis (ziekte, verwonding, ongeval). De inhoud van

de boodschap, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, is onderworpen

aan de Belgische en internationale wetgeving.

E 2/10 TERUGBETALING VAN DE IN HET BUITENLAND GEMAAKTE MEDISCHE KOSTEN

E 2.10.1 BETAALD IN HET BUITENLAND

1° Voorwaarden voor aanvaarding

Onder voorbehoud van de in VI bepaalde uitsluitingen en van de in 2.10.1.2° voorziene

vrijstelling, dekt deze prestatie de verzorging die toegediend werd in het buitenland in een

door het contract gedekt land naar aanleiding van een in dit land overkomen ziekte of

ongeval van onverwachte aard en zonder gekende band met medische antecedenten.

- Deze prestatie komt na de vergoedingen waarop u recht heeft voor dezelfde risico’s bij de

Sociale Zekerheid (verplichte verzekering en bijkomende verzekering van de ziekenfondsen)

of enige andere ziekteverzekering. Bijgevolg moet u voordien, zowel in België als in

het buitenland, de nodige stappen ondernemen om de terugbetalingen waarop u recht

heeft, te verhalen.

- Indien de verzekerden niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds in België of een andere

gelijkwaardige ziekteverzekering of indien zij zich niet gevoegd hebben naar de reglementen

van hun ziekenfonds of ziekteverzekering (meer bepaald indien zij hun bijdrage

niet betaald hebben), blijft de tussenkomst van Europ Assistance voor alle medische kosten

beperkt tot een maximumbedrag van 2.500 EUR.

- In geval van ziekenhuisopname moet u ons hiervan de dag zelf of ten laatste binnen 48

uur op de hoogte brengen. De betaling van de kosten vervalt zodra uw repatriëring kan

plaatshebben en u deze om persoonlijke redenen weigert of de door ons voorgestelde

repatriëringsdatum doet uitstellen.

- Voor de ambulante medische kosten dient u ons te verwittigen binnen de 4 dagen na het

begin van deze kosten. Voor deze kosten (verzorging en geneesmiddelen zonder ziekenhuisopname)

moet u ons een verslag bezorgen dat door de voorschrijvende geneesheer

ter attentie van onze artsen is opgesteld.

2° Gewaarborgd bedrag en gewaarborgde kosten

Wij betalen volgende kosten ten bedrage van 25.000 EUR per verzekerde persoon en per

gebeurtenis, na tussenkomst door uw ziekenfonds of uw ziekteverzekering:

- medische en chirurgische erelonen;

- door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;

- dringende tandverzorging ten gevolge van een ongeval of een acute aanval (met uitsluiting

van protheses) ten bedrage van 250 EUR per persoon;

- kosten voor fysiotherapie, kinesitherapie en chiropractie voor zover deze zijn voorgeschreven

door een arts, ten bedrage van 250 EUR per persoon;

- kosten voor ziekenhuisopname voor zover de patiënt onvervoerbaar wordt verklaard door

onze geneesheren;

- kosten voor de ziekenwagen, ziekenslee of helikopter voor een plaatselijk traject, voorgeschreven

door een dokter;

- binnen de beperking van het gewaarborgde bedrag betalen wij het saldo van de medische

kosten terug na tussenkomst van uw ziekenfonds of ziekteverzekering, op voorlegging

van hun originele afrekening en een fotokopie van de facturen en rekeningen voor de

kosten. Indien een tussenkomst geweigerd wordt, vragen wij u een attest van de weigering

en de oorspronkelijke bewijsstukken van uw uitgaven;

- bij de terugbetaling zal een vrijstelling van 50 EUR per schadegeval worden afgetrokken.

10


Op

gev

fon

ter

Wi

Bel

een

ter

wit

De

de

Wi

bed

ver

de

Wi

te

Ind

geb

vei

een

B 1

- W

b

d

- W

g

- In

va

vo

E 2

Wa

het

aan

De

tie,

Wa

vol

geg


n

en

s

e-

r

n

n

e

n

f

e

din

t

re

ee

s-

8

n

e

et

ner

er

i-

r-

or

r-

e

g

e

e-

n.

3° Voorschot op de kosten voor de ziekenhuisopname

Op uw aanvraag, schieten wij u de gewaarborgde kosten aan het ziekenhuis voor. In dit

geval zullen wij u de door ons betaalde facturen toesturen. U moet deze aan uw ziekenfonds

of ziekteverzekering geven en ons het gedeelte van de vergoedingen dat u zal

teruggestort worden, terugbetalen.

E 2.10.2 BETAALD IN BELGIË ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL IN HET BUITENLAND

Wij betalen tot een bedrag van 2.500 EUR de medische en hospitalisatiekosten gemaakt in

België als gevolg van een ongeval in het buitenland. Deze tussenkomst geldt slechts voor

een ziekenhuisopname in België van meer dan 48 uur binnen de maand die volgt op uw

terugkeer. U dient Europ Assistance onmiddellijk na het ongeval in het buitenland te verwittigen

om te kunnen genieten van deze dekking.

Deze prestatie komt na uitputting van de vergoedingen waarop u recht heeft voor dezelfde

risico’s bij de Sociale Zekerheid of bij om het even welke andere verzekering.

E 2.11 VERLENGING VAN HET VERBLIJF

Wij betalen de kosten voor een verlengd hotelverblijf op doktersvoorschrift, voor een globaal

bedrag van maximaal 500 EUR, voor de patiënt en een verzekerde persoon die de patiënt

vergezelt, indien de zieke of de gewonde de terugreis naar België niet kan aanvatten op

de oorspronkelijk voorziene datum.

E 2.12 VERBETERING VAN UW VERBLIJFSOMSTANDIGHEDEN

Wij betalen de verbetering van uw logies op medisch voorschrift, ten gevolge van een ziekte

of een ongeval die geen ziekenhuisopname vereisen en dit ten bedrage van 500 EUR.

E.2.13 OPSPORINGS- EN REDDINGSKOSTEN IN HET GEBERGTE

Indien u zoek bent in de bergen, betalen wij de opsporings- en reddingskosten in het

gebergte die worden aangegaan om het leven of de fysieke integriteit van de verzekerden

veilig te stellen, tot een bedrag van 5.000 EUR, op voorwaarde dat de redding resulteert uit

een beslissing van de bevoegde plaatselijke overheid of van officiële hulpdiensten.

B/E 2.14 BIJSTAND BIJ OVERLIJDEN

B 1. Overlijden in België

- Wanneer een verzekerde in België op de heen- of terugweg grens/thuis overlijdt, regelen en

betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het zieken- of het lijkenhuis naar de

door de familie in België opgegeven plaats, met uitsluiting van alle andere begrafeniskosten.

- Wanneer dit overlijden andere begeleidende verzekerden belet op de oorspronkelijk

geplande manier hun reis voort te zetten, regelen en betalen wij hun terugkeer naar huis.

- Indien de overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde, sturen wij een plaatsvervangend

chauffeur om het voertuig naar huis terug te brengen, onder dezelfde

voorwaarden als in 2.7.

E 2. Overlijden in het buitenland

Wanneer een verzekerde overlijdt in het buitenland, regelen en betalen wij het vervoer van

het stoffelijk overschot van het zieken- of het lijkenhuis naar de door de familie in België

aangeduide plaats. Wij betalen eveneens:

- de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;

- de kosten voor de lijkkist tot een bedrag van 620 EUR.

De andere kosten, meer bepaald de kosten voor de rouwdienst en de begrafenis of crematie,

blijven voor rekening van de familie.

Wanneer de verzekerde ter plaatse in het buitenland begraven of verast wordt, betalen wij

volgende kosten ten bedrage van het geheel van de onkosten die wij zouden hebben uitgegeven

overeenkomstig de vorige paragraaf:

- de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;

- de kosten voor de lijkkist of de urne, tot een bedrag van 620 EUR;

- de kosten voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk overschot met uitsluiting van

de kosten voor de rouwdienst en de begrafenis of crematie;

- de repatriëringskosten van de urne;

11


- een vervoerbewijs heen en terug voor een familielid, om zich ter plaatse te begeven;

- de hotelkosten van deze persoon ter plaatse tot een bedrag van 200 EUR.

Wanneer dit overlijden de andere begeleidende verzekerden belet op de oorsponkelijk

geplande manier naar België terug te komen, regelen en betalen wij hun terugreis naar

huis. Indien de in het buitenland overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde, sturen

wij een plaatsvervangend chauffeur om het voertuig naar huis terug te brengen, onder

dezelfde voorwaarden als in 2.7.

E 2.15 PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND NA TRAUMA

Als u het slachtoffer bent van een ernstige psychologische shock zoals een verkeersongeval,

een overval, een carjacking of een homejacking, regelen en betalen wij na instemming van

onze geneesheer:

- de eerste gesprekssessies in België met een door ons erkend gespecialiseerd psycholoog

die is aangewezen door onze raadgevend geneesheer (maximaal 5 sessies): de

psycholoog zal binnen 24 uur na uw eerste oproep contact met u opnemen om de

eerste afspraak te maken;

- als u nog op reis bent in het buitenland, worden de gesprekken telefonisch gevoerd.

Indien u op ons geen beroep deed voor de organisatie van psychologische bijstand, is onze

financiële tussenkomst beperkt tot 250 EUR.

E 3.1 REPATRIËRING VAN DE BAGAGE

III. REISBIJSTAND

Voor elk geval van repatriëring van de verzekerde voorzien in de onderschreven bijstandsovereenkomst,

regelt en betaalt Europ Assistance de transportkosten voor de bagage van

de verzekerde naar diens woonplaats.

E 3.2 REPATRIËRING VAN DE HUISDIEREN (HONDEN EN KATTEN)

Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen in het kader van de bijstandsovereenkomst,

regelen en betalen wij eveneens het transport voor uw huisdieren (honden en katten). De

kosten voor quarantaine en/of dierengeneeskunde opgelegd door het reglement in voege

voor het internationaal transport van dieren, blijven evenwel voor uw rekening.

E 3.3 VERLIES OF DIEFSTAL VAN REISDOCUMENTEN EN VERVOERBEWIJZEN

IN HET BUITENLAND

Bij verlies of diefstal van reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.) in het

buitenland, moet u zich allereerst tot de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of consulaire

vertegenwoordiging wenden. Wij bezorgen u daarvan het adres.

Bij verlies of diefstal van cheques, bankkaarten of kredietkaarten komen wij op uw

aanvraag tussenbeide bij de financiële instellingen om de noodzakelijke beschermingsmaatregelen

te doen toepassen.

Bij verlies of diefstal van vervoerbewijzen bezorgen wij u de nodige biljetten om uw reis

verder te zetten, zodra u ons op de manier van uw keuze met de tegenwaarde van deze

biljetten gecrediteerd heeft.

Indien u uw reisdocumenten of vervoerbewijzen vergeet in uw woning, laten wij u deze ter

plaatse bezorgen.

E 3.4 VERLIES OF DIEFSTAL VAN BAGAGE

Wij regelen en betalen het opsturen van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze

bagage dient ons bezorgd te worden door de persoon van uw keuze.

E 3.5 VERVROEGDE TERUGKEER WEGENS ZIEKENHUISOPNAME IN BELGIË VAN

UW ECHTGENOOT, VADER, MOEDER, ZOON, DOCHTER, SCHOONMOEDER

OF -VADER

Indien de behandelende geneesheer ons verzekert dat deze ziekenhuisopname meer dan 5

dagen zal bedragen, dat ze van onverwachte aard is en dat de ernst van de gezondheidstoestand

van de patiënt uw aanwezigheid rechtvaardigt, regelen en betalen wij uw terugkeer.

U dient ons een medisch getuigschrift te overhandigen.

12

Ind

een

Iem

kin

plo

Om

bet

De

U d

Wa

ge

bra

U d

kop

Ind

die

in d

bed

U k

is,

Wa

ker

pro

Zon

de

slu


In

wij


Wa

wa

Wa

bu

Vo

sch

bed


n;

jk

ar

uer

l,

n

oe

e

d.

e

sn

t,

e

e

et

re

w

s-

is

e

er

e

5

sr.

Indien uw zoon of dochter van minder dan 18 jaar voor meer dan 48 uur is opgenomen in

een ziekenhuis in België, dan regelen en betalen wij uw onmiddellijke terugreis.

E 3.6 VERVROEGDE TERUGKEER WEGENS OVERLIJDEN VAN EEN FAMILIELID

Iemand van uw familie (echtgenoot, vader, moeder, kind, broer, zuster, grootouders, kleinkinderen,

schoonouders, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer, schoonzuster) overlijdt

plotseling terwijl u op reis bent.

Om u in staat te stellen de rouwdienst in België bij te wonen en eventueel te regelen,

betalen wij:

- uw terugreis;

- als u het verzekerde voertuig ter plaatse moet achterlaten, sturen wij een chauffeur

om het onder dezelfde omstandigheden als in 2.7 naar de woonplaats terug te brengen.

Deze prestatie zal u niet worden toegekend indien u definitief terugkeert met uw eigen wagen.

U dient ons een overlijdensattest van de gemeente op te sturen dat de verwantschap aantoont.

E 3.7 VERVROEGDE TERUGREIS WEGENS ZWARE SCHADE AAN DE WONING

Wanneer uw woning of tweede verblijf in België zware schade opgelopen heeft ten gevolge

van een brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie, diefstal door middel van

braak, regelen en betalen wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te laten terugkeren.

U dient ons snel het bewijs van de schade te overhandigen en in geval van diefstal, een

kopie van de aangifte aan de politie.

E 3.8 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN GELD IN HET BUITENLAND

Indien u op onze bijstand een beroep gedaan heeft voor een ziekte – ongeval – pech of

diefstal – in het buitenland, kunnen wij u snel het bedrag dat u nodig heeft (max. 2.500 EUR)

in deviezen ter beschikking stellen, op voorwaarde dat het gelijkwaardige te transfereren

bedrag ons tevoren in EUR in België is overhandigd door het middel van uw keuze.

U krijgt een ontvangstbewijs van deze afgifte. Indien de gevraagde transfer niet uitgevoerd

is, zal de overhandigde som u terugbetaald worden binnen 15 dagen na afgifte.

E 3.9 TAALHULP

Wanneer u in het buitenland recht heeft op een gewaarborgde prestatie voor een verzekerde

gebeurtenis, helpen onze diensten of onze correspondenten u indien u ernstige

problemen ondervindt om de plaatselijke taal te verstaan.

B/E 3.10 BIJSTAND VOOR DE FIETS EN DE BROMFIETS (-125CM 3 )

Zonder in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld te zijn, genieten de fiets en

de bromfiets van minder dan 125 cm 3 van de verzekerde de volgende prestaties, en dit uitsluitend

in de landen van zone 1:

1° Technische bijstand

In geval van mechanische problemen sturen wij u de nodige onderdelen op, op dezelfde

wijze en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in 4.7.

2° Vervoer of repatriëring

Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen onder de in hoofdstuk II en III vermelde voorwaarden,

brengen wij ook op onze kosten uw fiets of bromfiets van minder dan 125 cm3 t e r u g .

E 3.11 BIJSTAND BIJ GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN IN HET BUITENLAND

Wanneer u in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt ingevolge een ongeval in het

buitenland:

- schieten wij u het bedrag voor van de door de overheid geëiste borgtocht tot een bedrag

van 12.500 EUR per vervolgde verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie vragen

wij u een eensluidend gewaarmerkt afschrift van de beslissing van de overheid;

- schieten wij u het ereloon voor van een advocaat die u vrij kan kiezen in het buitenland,

tot een bedrag van 1.250 EUR. Wij dragen niet bij in de gerechtelijke gevolgen

in België van een in het buitenland tegen u ingestelde vervolging.

Voor de terugbetaling ervan geven wij u drie maanden de tijd vanaf de dag van het voorschot.

Wanneer de overheid de borgtocht vóór deze termijn aan u terugbetaalt, dient het

bedrag ervan onmiddellijk aan ons te worden overgemaakt.

13


IV. BIJSTAND VOOR HET VOERTUIG EN VOOR DE GEÏMMOBILISEERDE PASSAGIERS

IN GEVAL VAN DEFECT, ONGEVAL OF DIEFSTAL VAN HET VOERTUIG

Dit hoofdstuk is van toepassing voor zover de bijzondere voorwaarden van het

tijdelijk bijstandscontract de ondertekening van deze optionele verzekering

vermelden.

Onder de voorwaarden van de overeenkomst zijn de prestaties van hoofdstuk IV van toepassing

wanneer het verzekerde voertuig en de verzekerde passagiers op een rijweg of in

een garage geïmmobiliseerd zijn in geval van defect, schade aan het voertuig door een

ongeval of door vandalisme, diefstal van het voertuig of een diefstalpoging.

B 4.1 PECHVERHELPING – SLEEPDIENST – VERVOER VAN HET VOERTUIG IN

BELGIË

1° Voor het in België geïmmobiliseerde voertuig regelen en betalen wij het ter plaatse sturen

van een plaatselijke pechverhelper en indien nodig het slepen van het voertuig:

- hetzij naar de dichtstbijzijnde garage indien het voertuig kan worden hersteld binnen

2 uur na aankomst van de pechverhelper;

- en indien dit niet mogelijk is, zijn vervoer naar de garage die u ons aanwijst in België.

Indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons is geregeld, betalen wij u de kosten

ervan terug (op basis van de voldane facturen) tot een bedrag van 200 EUR. De prijs van de

onderdelen en de herstellingskosten blijven voor uw rekening.

2° Wij regelen en betalen het vervoer van de geïmmobiliseerde verzekerden naar de plaats

waar het voertuig is heengebracht of naar hun woonplaats.

E 4.2 PECHVERHELPING – SLEEPDIENST IN HET BUITENLAND

Indien het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is in het buitenland:

- regelen en betalen wij het ter plaatse sturen van een plaatselijke pechverhelper en, indien

nodig, het slepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage;

- betalen wij u, indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons geregeld is, de kosten

ervan terug (op basis van de voldane facturen) tot een bedrag van 200 EUR. De geleverde

onderdelen en de herstellingen blijven voor uw rekening;

- brengen wij de geïmmobiliseerde inzittenden op onze kosten naar de garage waarheen

het voertuig gebracht is.

B/E 4.3 PECHVERHELPING BIJ BRANDSTOFPECH OF VERKEERDE BRANDSTOF

Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is wegens gebrek aan brandstof, dan regelen en betalen

wij het sturen van een plaatselijke pechverhelper die u zal helpen om het dichtstbijzijnde

servicestation te bereiken. De kosten voor de brandstof blijven voor uw rekening.

Is uw voertuig geïmmobiliseerd wegens het gebruik van de verkeerde brandstof, dan zal de

gestuurde pechverhelper u naar de dichtstbijzijnde garage brengen. Alle werken die hier

uit voortvloeien blijven voor uw rekening.

B/E 4.4 PECHVERHELPING BIJ LEKKE BAND

Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is wegens een lekke band en u niet in staat bent het

reservewiel te plaatsen, regelen en betalen wij het sturen van een plaatselijke pechverhelper

om u te helpen.

Wij zijn niet verplicht om deze kosten voor onze rekening te nemen indien u niet over het

door de fabrikant voorziene reservewiel beschikt of indien dit in slechte staat is.

Indien u meerdere lekke banden heeft, regelen en betalen wij het vervoer van het verzekerde

voertuig naar de dichtstbijzijnde garage of bandencenter.

14

OPTIE VOERTUIG(EN)

B/E 4.5 PECHVERHELPING VOOR HET OPENEN VAN DE AUTODEUR

Indien de wagen afgesloten is met de sleutels er binnenin, regelen en betalen wij het sturen

van een pechverhelper. Deze zal, op uw schriftelijke aanvraag, op vertoon van uw

identiteitspapieren en in uw aanwezigheid, de deuren openen. De pechverhelper is niet

verplicht dit te doen als er risico op schade is of als het systeem het niet toelaat. In dat geval

zal hij, in België, uw auto naar uw vertrouwde garage voeren of, in het buitenland, naar de

dichtstbijzijnde verdeler van uw automerk. Als een dubbel van de sleutels beschikbaar en

bereikbaar is, zorgen wij ervoor om ze u te laten brengen.

Wa

beë

hot

Om

bor

ins

dat

Mo

dan

Wi

kin

vin

len

bel

De

erv

ver

Als

her

gen

- O

b

ze

in

h

d

va

n

b

d

- O

h

d

o

fe

- O

d

ac

Ind

ver
Wa

ma

hie


t

g

ein

n

n

n

ë.

n

e

ts

n

n

e

n

n

e

e

r

et

er

et

e-

uw

et

al

e

n

B/E 4.6 ONDERKOMEN EN VERVOER VAN DE VERZEKERDEN IN AFWACHTING

VAN DE HERSTELLINGEN

Wanneer u uw voertuig ter plaatse laat herstellen en de werken de dag zelf niet meer

beëindigd zijn, dragen wij in afwachting van de herstelling bij in de totale vervoer- en

hotelkosten, ontbijt inbegrepen, van de verzekerde inzittenden, ten bedrage van 375 EUR.

Om deze prestatie te genieten, moet u ons de originele factuur van de voldane gewaarborgde

uitgaven en een kopie van de factuur voor de herstellingen bezorgen. Zodra deze

instemming verkregen is, blijft u deze bijstand genieten, zelfs indien achteraf zou blijken

dat uw voertuig ter plaatse niet kon worden hersteld.

Mocht u liever uw reis voortzetten en uw herstelde voertuig later ter plaatse komen ophalen,

dan dragen wij bij in de totale vervoerkosten ten bedrage van 375 EUR.

B/E 4.7 OPSTUREN VAN ONDERDELEN

Wij zoeken en sturen u op onze kosten de onderdelen die nodig zijn voor de goede werking

van het verzekerde voertuig, wanneer de garagehouder ze in zijn streek niet kan

vinden. Wij schieten de prijs van de onderdelen voor. U dient ons dit bedrag terug te betalen

binnen de 3 weken na onze aanvraag tot betaling op basis van de prijs inclusief

belastingen die voor particulieren geldt in het land waar wij ze hebben aangekocht.

De niet beschikbaarheid van de onderdelen in België en het stopzetten van de fabricage

ervan door de constructeur vormen een geval van overmacht dat het nakomen van deze

verbintenis kan vertragen of onmogelijk maken.

E 4.8 REPATRIËRING VAN HET VOERTUIG DAT LANGER DAN 5 DAGEN

IN HET BUITENLAND GEÏMMOBILISEERD IS

Als het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd is en ter plaatse niet kan

hersteld worden binnen de 5 dagen na uw immobilisatie, kiest u één van de hierna volgende

prestaties:

- Ofwel repatriëren wij op onze kosten uw verzekerd voertuig naar de garage die u in de

buurt van uw woonplaats in België aangewezen heeft. Indien het onmogelijk is het verzekerde

voertuig in de aangeduide garage achter te laten, kiezen wij een andere garage

in de buurt. Voor het vervoer van uw voertuig dient u, na een beroep op onze diensten te

hebben gedaan, de twee fiches “Inlichtingen Voertuig” in de Praktische Gids in te vullen:

de ene moet ons dringend worden toegestuurd, de andere moet bij de boorddocumenten

van uw voertuig worden gevoegd. De begunstigde dient zijn bagage mee te nemen en

niets in het voertuig achter te laten. Europ Assistance is niet aansprakelijk voor diefstal of

beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke voorwerpen die achtergelaten werden

in de wagen.

- Ofwel verkiest u het voertuig ter plaatse te laten herstellen zonder op het einde van de

herstellingen te wachten: dan stellen wij een vervoerbewijs tot uw beschikking om het na

de herstelling zelf te gaan ophalen. Indien nodig betalen wij een hotel voor één nacht,

ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 62 EUR of sturen wij u op uw aanvraag een chauffeur

volgens de voorwaarden voorzien in 2.7.

- Ofwel besluit u het wrak van uw voertuig ter plaatse achter te laten: dan zorgen wij voor

de formaliteiten bij de legale achterlating ervan en betalen wij de bewakingskosten vóór

achterlating gedurende maximaal 10 dagen.

E 4.9 REPATRIËRING VAN DE VERZEKERDEN DIE LANGER DAN 5 DAGEN

IN HET BUITENLAND GEÏMMOBILISEERD ZIJN

Indien het verzekerde voertuig in het buitenland gestolen is of indien het één van de in 4.8

vermelde prestaties geniet, repatriëren wij u volgens de hierna volgende mogelijkheden:

1° Ofwel wilt u meteen naar België terugkeren: dan regelen en betalen wij uw terugkeer

naar huis vanaf de plaats waar u zich bevindt.

2° Ofwel wilt u uw reis verderzetten en nadien naar huis terugkeren:

- voor de voortzetting van de reis dragen wij bij in de vervoerkosten van alle verzekerde

passagiers tot 125 EUR;

- voor uw terugkeer naar de woonplaats regelen en betalen wij vanaf de plaats waar u

zich bevindt in een land uit de zone 1.

3° Wij behouden ons het recht voor om u een huurwagen te bezorgen.

Wanneer wij hiervoor opteren, betalen wij de huurprijs voor maximaal 3 dagen; deze prijs

mag niet meer bedragen dan de kosten van het vervoer van de verzekerde passagiers zoals

hierboven beschreven.

15


B/E 4.10 BIJSTANDSVERLENING BIJ DIEFSTAL VAN HET VOERTUIG

Deze prestatie is van toepassing wanneer het verzekerde voertuig gestolen wordt tijdens

een reis van de verzekerde met zijn voertuig.

1° Voor de geïmmobiliseerde verzekerden:

- Wanneer het voertuig beschadigd wordt teruggevonden en u ter plaatse het einde van de

herstellingen afwacht: lees de in 4.6 vermelde prestatie (Onderkomen en vervoer);

- Wanneer het voertuig niet teruggevonden is, regelen en betalen wij uw terugkeer naar

huis. Zie 4.9 voor een repatriëring vanuit het buitenland.

2° Voor het voertuig na een diefstal teruggevonden in een land van zone 1 (zie 1.4) :

- Als uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden en u niet meer ter plaatse bent om het op

te halen, bezorgen wij u een vervoerbewijs om het te gaan halen. Indien nodig betalen

wij een hotel voor één nacht, ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 62 EUR of sturen wij op

uw aanvraag een chauffeur volgens de voorwaarden voorzien in 2.7;

- Wanneer uw voertuig defect of beschadigd wordt teruggevonden, passen wij de regels

toe die voor dergelijk geval in dit hoofdstuk voorzien zijn: pechverhelping-sleepdienst,

opsturen van onderdelen, repatriëring, bewaking.

B/E 4.11 BEWAKINGSKOSTEN VOOR HET VOERTUIG

Wanneer wij het verzekerde voertuig vervoeren of repatriëren, betalen wij de bewakingskosten

ervan vanaf de dag van het verzoek om vervoer tot de dag waarop het door onze

transporteur wordt opgehaald, tot een maximum van 10 dagen.

B/E 4.12 BIJSTAND VOOR DE AANHANGWAGEN

Voor de verzekerde aanhangwagen (caravan, aanhangwagen voor de bagage, campingcar),

die tijdens de reis door het verzekerde voertuig wordt getrokken, passen wij naargelang de

omstandigheden de volgende regels toe:

- Wij slepen, vervoeren of repatriëren uw aanhangwagen in alle gevallen waarin wij het

trekvoertuig moeten vervoeren of repatriëren.

- Wij handelen op dezelfde wijze wanneer het trekvoertuig gestolen is of wanneer u beslist

het wrak van het voertuig ter plaatse achter te laten.

- In geval van pech, ongeval of diefstal van de aanhangwagen, geniet deze laatste dezelfde

prestaties als deze waarin is voorzien voor het trekvoertuig (pechverhelping –

sleepdienst – opsturen van onderdelen – vervoer/repatriëring - bewaking).

Wanneer de aanhangwagen na een diefstal rijklaar wordt teruggevonden in een land uit

zone 1 (zie 1.4), en u niet meer ter plaatse bent om deze op te halen, betalen wij u volgende

kosten terug:

- uw brandstof- en tolkosten om de aanhangwagen te gaan halen;

- indien nodig, de hotelkosten voor één nacht, ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 62 EUR.

Wij handelen op dezelfde wijze wanneer u de aanhangwagen ter plaatse heeft laten herstellen

zonder het einde van de herstellingen af te wachten.

B/E 4.13 VERVOER/REPATRIËRING VAN EEN PLEZIERBOOT

Wij regelen en betalen het vervoer/de repatriëring van een plezierboot uit een land van

zone 1 (zie 1.4) onder de volgende voorwaarden en omstandigheden.

1° Voorwaarden

- Indien de Fafmetingen van de boot niet meer bedragen dan 6 m lang, 2,5 m breed en 2 m

hoog;

- Indien de aanhangwagen voor de boot technisch en wettelijk in staat is deze te dragen;

- Indien de aanhangwagen voor de boot niet voldoet aan deze voorwaarde of indien hij

gestolen is, kunnen wij uw boot slechts vervoeren indien u ons ter plaatse een vervangende

aanhangwagen ter beschikking stelt.

2° Omstandigheden

- Wanneer u door onze zorgen vervoerd of gerepatrieerd wordt om medische redenen die

u verhinderen het trekvoertuig te besturen, en indien geen enkele andere verzekerde die

16

u

- W

w

- In

tu


s

e

r

:

p

n

p

ls

t,

se

r),

e

et

s-

f-


it

e

R.

n

n

m

;

ij

n-

ie

ie

u begeleidt, het voertuig in uw plaats kan besturen;

- Wanneer de aanhangwagen voor de boot of het trekvoertuig vervoerd of gerepatrieerd

worden door onze zorgen;

- In geval van diefstal van het trekvoertuig of wanneer u het wrak van het verzekerde voertuig

ter plaatse achterlaat.

17


V. INFORMATIE

De verzekerden genieten, uitsluitend in België, de volgende prestaties.

B Informatie

Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 20 uur.

Medische informatie is 24 uur per dag beschikbaar. Deze inlichtingen worden uitsluitend

telefonisch verkregen en verstrekt. Sommige vragen kunnen niet onmiddellijk worden

beantwoord. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat

de verzekerden maken van de antwoorden.

5.1 REISINFORMATIE

Alvorens naar het buitenland te vertrekken, kunt u onze Informatiedienst raadplegen. Deze

dienst zal u helpen bij de praktische regeling van uw reis. Wij geven u informatie over:

- visa en administratieve formaliteiten vóór en tijdens de reis voor de personen en de voertuigen;

- verplichte of aan te bevelen inentingen;

- hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen naargelang het te bezoeken land;

- verplichte formaliteiten voor de huisdieren die u mee wenst te nemen;

- douanevoorschriften voor privé-gebruik;

- de gegevens van de buitenlandse consulaten en toeristische vertegenwoordigingen in

België en van de Belgische consulaten in het buitenland;

- het klimaat en de mee te nemen kleding;

- de feestdagen, het uurverschil;

- de reisomstandigheden: vervoermiddelen (lucht, zee, weg), hotels;

- de wisselkoersen;

- de reistrajecten;

- de voornaamste bezienswaardigheden van het gekozen land;

- een toeristische boekenlijst over het land van bestemming.

VI. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

6.1 ZIJN UITGESLOTEN VAN DE WAARBORG

- reizen die ondernomen worden om diagnostische of medische redenen;

- kosten voor periodieke controle- of observatieonderzoeken alsook de kosten van brillen,

contactlenzen, medische apparatuur en de aankopen of herstellingen van protheses;

- medische check-ups;

- preventieve geneeskunde;

- gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie;

- esthetische behandelingen, dieetbehandelingen en alle door het RIZIV niet erkende diagnose-

en behandelingskosten (homeopathie, acupunctuur,…);

- vaccins en inentingen;

- ziekenwagenkosten in België behalve voor de in 2.4 bedoelde gevallen;

- repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die ter plaatse kunnen

worden behandeld en die u niet beletten uw verplaatsing of uw verblijf voort te zetten;

- depressies en geestesziekten, behalve als ze zich voor het eerst manifesteren;

- pathologische toestanden die vóór het vertrek bekend waren;

- terugval of verergering van een ziekte of van een pathologische toestand die reeds vóór

het vertrek was gebleken;

- repatriëring voor een orgaantransplantatie;

- de vaststelling, controle en behandeling van een zwangerschap, tenzij zich een duidelijke

en onvoorziene verwikkeling voordoet vóór 28 weken;

- bevallingen en vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen;

- aandoeningen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van acuut of chronisch gebruik van

drugs, alcohol of elke andere stof die niet voorgeschreven werd door een geneesheer en

die het gedrag wijzigt;

18

- to

- ko

- d

- o

- al

- o

b

- in

ly

- im

- h

d

- d

- d

w

- b

b

- d

- en

Wi

me

wa

U s

on

Beh

asc

wo

nem

een

U v

die

voo

All

geb

All

Bel

On

kom

OM

Elk

rin

on

te


.

d

n

t

e

r-

in

n,

e;

a-

n

;

r

e

n

n

- toestanden die het gevolg zijn van een zelfmoordpoging;

- kosten voor maaltijden en dranken;

- de kosten of schade i.v.m. een andere dan in de overeenkomst vermelde diefstal;

- opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte gebeurtenissen;

- alle competitiesporten op professioneel niveau;

- onrechtstreekse schade en/of schade waarvoor u aansprakelijk bent in hoofde van uw

beroeps- of handelsactiviteiten;

- incidenten of ongevallen tijdens wedstrijden met motorvoertuigen (races, competities, rally’s,

raids) waaraan u deelneemt als mededinger of diens assistent;

- immobilisatie van het voertuig voor onderhoudswerkzaamheden;

- herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van het voertuig (bijvoorbeeld

defecte accu,…) na een eerste tussenkomst van ons;

- douanerechten;

- de prijs van vervangstukken, onderhoudskosten van het voertuig, herstellingskosten van

welke aard ook;

- brandstof-, smeer- en tolkosten, behalve indien in huidige overeenkomst anders wordt

bepaald;

- de diagnosekosten door de garagist en de kosten voor de demontage;

- en, in het algemeen, alle niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermelde kosten.

6.2 UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden of belemmeringen

in de bijstandsverlening indien ze ons niet toegeschreven kunnen worden of

wanneer ze het gevolg zijn van een geval van overmacht.

7.1 SUBROGATIE

VII. RECHTSSYSTEEM

U subrogeert ons in uw rechten, handelingen en beroep tegen elke derde die instaat voor

onze tussenkomst en dit voor het bedrag van onze uitgaven.

Behalve in geval van kwaad opzet kunnen wij geen verhaal nemen op uw descendenten,

ascendenten, partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met u onder één dak

wonen, uw gasten en de leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel verhaal

nemen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gewaarborgd is door

een verzekeringsovereenkomst.

7.2 SCHULDERKENNING

U verbindt zich ertoe ons binnen een maand de kosten terug te betalen voor de prestaties

die niet gewaarborgd worden door de overeenkomst en die wij u toegezegd hebben als

voorschot.

7.3 VERJARING

Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de

gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.

7.4 RECHTSMACHT

Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door de bevoegde

Belgische rechtbanken beslecht.

7.5 CONTRACTWET

Onderhavig contract valt onder de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst

(B.S. van 20 augustus 1992).

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

Elke klacht over de overeenkomst kan gericht worden aan de Controledienst voor de Ve r z e k eringen,

de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (fax : 02.547.59.75 - e-mail : ombudsman@upea.be),

onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een rechtsvordering in

te stellen.

19


20

7.6 BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 m.b.t. bescherming van de persoonlijke

levenssfeer wordt elke persoon van wie de persoonsgegevens verzameld of geregistreerd

worden in één of meer bestanden van onze maatschappij, over de volgende punten ingelicht:

1° De houder van de bestanden is Europ Assistance, waarvan de zetel gevestigd is in 1160

Brussel, Triomflaan 172;

2° Doel van deze bestanden is de verzekeringsnemer en de begunstigden te identificeren,

de contracten en de bijstandsverleningen te beheren en de relaties met het bestaande

cliënteel te optimaliseren;

3° Elke persoon die zijn identiteit bewijst, kan kennis krijgen van de gegevens die in het

bestand over hem opgenomen zijn. Hij heeft het recht de verbetering of de schrapping

van elk persoonsgegeven te bekomen, dat met inachtneming van het doel van de verwerking

onvolledig of niet relevant zou zijn;

4° Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en getekende

aanvraag tot de klantendienst van Europ Assistance. Bovendien zal hij het openbaar

register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens kunnen raadplegen

bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5° In geval van frauduleus of onrechtmatig gebruik van onze diensten, behouden wij ons

het recht voor de inhoud van onze bestanden door te geven aan de Groepering voor

Economisch Belang Datassur, de Meeûssquare 29 te 1000 Brussel.

7.7 INSTEMMINGSCLAUSULE

De verzekeringsnemer, die zowel uit eigen naam als uit naam en voor rekening van de

begunstigden van het contract optreedt, geeft toelating aan Europ Assistance om de

medische of andere gevoelige informatie te behandelen over zijn persoon of over deze van

de begunstigden, voor zover dit nodig is voor de opvolging van volgende zaken: het beheer

van de bijstand, het beheer van de kosten en van de afrekening van de bijstand en het

beheer van eventuele geschillen.


e

d

t:

0

n,

e

et

g

r-

e

r

e-

s

r

e

e

n

er

t

Tijdelijk

contract

Snow

(geldig vanaf 15.10.2002)

Tijdelijk contract Snow

21


22

TIJDELIJK CONTRACT SNOW

Speciaal contract voor alle activiteiten

die worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.

VIII. BIJSTANDSPRESTATIES VOORBEHOUDEN AAN VERZEKERDEN MET EEN

TIJDELIJK CONTRACT DAT ALLE RISICO’S VAN SNEEUWACTIVITEITEN DEKT

Alle prestaties voorzien in het tijdelijk contract zijn van toepassing.

De bijstandsprestaties hieronder zijn voorbehouden aan verzekerden met een tijdelijk

contract SNOW.

Onder risico’s van sneeuwactiviteiten verstaan we alle risico’s die gelinkt zijn aan het uitoefenen

van activiteiten in de sneeuw of op het ijs.

E 8.1 ONGEVALLEN OP SKIPISTES EN ERBUITEN

Bij een ongeval op afgebakende skipistes die open waren voor de skiërs op het ogenblik

van het ongeluk, betalen wij u volgende kosten terug:

- De door de officiële hulpdiensten gefactureerde opsporingskosten wanneer u tijdens

het skiën een ongeval heeft gehad, tot een bedrag van 5.000 EUR. In dit geval vragen

wij, naast de factuur van de kosten, een bewijsschrift van de hulpdiensten of van

de plaatselijke politiediensten dat de identiteit bevestigt van de persoon die het

ongeval heeft gehad.

- Uw uitgaven om u van de plaats van het ongeval naar de dichtstbijzijnde verzorgingsinstelling

te begeven.

Bij een ongeval buiten de aangegeven skipistes, worden de opsporingskosten betaald tot

een maximum bedrag van 2.500 EUR.

Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de waarborg beschreven in artikel 2.13.

E 8.2 VERHINDERING VOOR DE TERUGREIS

Indien u de terugreis naar België niet kan aanvatten zoals voorzien bij de reservatie of volgens

het programma vóór het vertrek, omdat onvoorziene weersomstandigheden elke

verplaatsing onmogelijk maken, betalen wij uw extra en onvoorziene transportkosten voor

de terugreis. We komen eveneens tussen in uw eventuele verlengingskosten voor uw logies,

tot een bedrag van 250 EUR. Indien u uw voertuig ter plaatse moest achterlaten, verstrekken

wij u een vervoerbewijs zodat u het voertuig zelf later kan ophalen. Een certificaat van

de lokale overheid dat getuigt van deze situatie moet bij de originele facturen van de kosten

worden gevoegd.

8.3 SNEEUWINFORMATIE

Op verzoek kunnen wij u informatie verstrekken betreffende de volgende onderwerpen:

- de reiswegen naar de skistations;

- de staat van de wegen en het verkeer;

- de weersvoorspellingen en de sneeuwval in de stations

- informatie over de stations (pistes, prijzen, enz.);

- de verzorgingsdiensten nabij de stations;

- de plaatselijke verhuurders van medisch materiaal.


jk

e-

ik

s

an

t

r-

t

le

r

s,

kns-

23


02.533.75.75

Verantwoordelijke uitgever: I. O. Cornette, Halflants, Boulevard Triomflaan du 172 Triomphe - 1160 Brussel. 172 - 1160 CGTN-049 Bruxelles. CGTF-049


Health

www.europ-assistance.be

Comfortlife

Algemene voorwaarden

van het contract Comfortlife

van Europ Assistance

geldig vanaf 01.04.2011

De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

voorwaarden (met inbegrip van alle aanhangsels) en onderhavige algemene voorwaarden.

De bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en vervangen ze in geval van tegenstrijdigheid.

De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer zijn

dan 1 jaar. Overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd op de vervaldag

voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. U kunt de overeenkomst opzeggen op het einde van de lopende

periode door een kennisgeving ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Deze kennisgeving

gebeurt ofwel door een ter post aangetekende brief, ofwel bij deurwaardersexploot, ofwel door afgifte

van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Contracttypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.2 Definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.3 Geografische uitgestrektheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.4 Bereikbaarheid van onze bijstandsdiensten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.5 Toepassingsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.5.1 Bijstandsverlening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.5.2 Dienstverlener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.5.3 Terugbetaling van de kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.5.4 Bijstand op aanvraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.5.5 Wettelijke verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.6 Uw verplichtingen in geval van bijstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.7 Niet-naleving van uw verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.8 Duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.8.1 Duur en einde van de overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.8.2 Inwerkingtreding van de waarborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.9 Opzegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.9.1 Opzegmogelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.9.2 Opzeggingsvoorwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.9.3 Opzeggingsmodaliteiten en datum van

inwerkingtreding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.10. Premies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.10.1 Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.10.2 Wanbetaling van de premie bij de vervaldatum . . . . . .10

1.10.3 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of

van het tarief van de verzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.10.4 Premiekrediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Hoofdstuk 2. Aanvraag tot bijstandsverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1 Opening van het dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.2 De tussenkomst van de Care Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.2.1 Gedekte gebeurtenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.2.2 Tussenkomst van de Care Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.2.3 Voorwaarden van tussenkomst van de Care

Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.2.4 Tussenkomst van de Care Manager naar aanleiding

van een sterfgeval van een naaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 2 -


Hoofdstuk 3. Garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1 Medisch transport naar aanleiding van een ongeval of

een ziekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.2 Ten laste name van uw kinderen of kleinkinderen . . . . . . . . . . . . .14

3.3 Bijstand aan huisdieren (hond of kat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.4 Huishoudhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.5 Levering van maaltijden aan huis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.6 Levering van persoonlijke en allernoodzakelijkste

voorwerpen in het ziekenhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.7 Bezoek aan de gehospitaliseerde persoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.8 Boodschappendienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.9 Levering van medicijnen aan huis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.10 Specifieke diensten aan huis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.11 Elektroservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.12 Levering van medisch materiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.13 Aanpassing van uw woning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.14 Visueel of auditief contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Hoofdstuk 4. Informatiedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hoofdstuk 5. Uitsluitingen en beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.1 Algemene uitsluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

5.2 Uitzonderlijke omstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Hoofdstuk 6. Rechtssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.1 Subrogatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.2 Schulderkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.3 Verjaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.4 Rechtsmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.5 Contractwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.6 Klachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.7 Recht op controle door de verzekeraar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

6.8 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

6.9 Verwerking van medische en/of andere gevoelige

gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

6.10 Instemmingsclausule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

6.11 Fraude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 3 -


Hoofdstuk 1. De toepassingsvoorwaarden

1.1 Contracttypes

- Comfortlife jaarcontract

- Comfortlife tijdelijk contract (eenmalige dekking van 30 opeenvolgende

dagen)

1.2 Definities

Indien ze worden gebruikt in de algemene voorwaarden van deze overeenkomst,

hebben de woorden de betekenis die hieronder is gedefinieerd.

1° 1° Verzekeraar

EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V. erkend onder codenummer 1401 om

de takken 1, 9, 13, 15, 16 en 18 uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S.

van 21.12.96), met hoofdzetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel -

BTW BE 0457.247.904 RPR Brussel.

De verzekeraar zal ook vernoemd worden in onderhavig contract door

de term “wij”.

2° Verzekeringsnemer

De onderschrijver van het verzekeringscontract.

3° Verzekerden

De personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst

vermeld staan onder de titel “begunstigden”, op voorwaarde

dat ze in België gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven. Indien

het contract wordt afgesloten voor meerdere “begunstigden”, dienen ze

onder hetzelfde dak te wonen.

De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract

door de term “u”.

4° De Care Manager

De gespecialiseerde contactpersoon die het dossier van de verzekerden

ten laste neemt en opvolgt.

5° Woonplaats

De plaats waar de verzekerde personen zijn ingeschreven in de registers

van de burgerlijke stand als gebruikelijke verblijfplaats.

Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot uw privédomein behoort (woning,

tuin, park, bijgebouwen, garages, stallen, enz.).

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 4 -


6° Waarborg

Het geheel van de prestaties waartoe wij ons contractueel hebben verbonden.

Elk bedrag dat vermeld is in deze overeenkomst (gewaarborgde

terugbetaling, gewaarborgde ten laste neming...) geldt inclusief alle

taksen (ati).

7° Verzekerde gebeurtenissen

De toevallige gebeurtenissen die recht geven op de verzekerde prestaties

en die binnen het geografische toepassingsgebied van deze overeenkomst

vallen. Deze gebeurtenissen zijn beschreven in punt 2.2.1

“Gedekte gebeurtenissen” van deze overeenkomst.

8° Hulpbehoevendheid

Hulpbehoevendheid slaat op personen die lichamelijk niet in staat zijn

om voor zichzelf te zorgen.

9° Lichamelijk ongeval

Elke aantasting van de fysieke integriteit die het gevolg is van de plotselinge

en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil

van de verzekerde, die op onweerlegbare wijze vastgesteld wordt door

een geneesheer en lichamelijke letsels veroorzaakt.

10° Ziekte

Een wijziging van de gezondheid van de verzekerde die officieel vastgesteld

wordt door een geneesheer, die geneeskundige verzorging vereist

en een plots en onvoorzienbaar karakter vertoont.

11° Chronische of ernstige ziekte

Alle chronische of ernstige aandoeningen die constante of regelmatige

medische zorgen vereisen om ze te behandelen of er de complicaties

van te voorkomen.

12° Herval

Opflakkering van een chronische aandoening waarvan de symptomen

gestabiliseerd waren met of zonder medische behandeling.

13° Voorafbestaande pathologische toestand

Elke ziekte, aandoening of andere gezondheidstoestand die op enig tijdstip

voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze overeenkomst:

- zich voor het eerst heeft gemanifesteerd, slechter is geworden, acuut

is geworden of symptomen heeft vertoond die een redelijke persoon

ertoe zouden hebben aangezet een diagnose te laten stellen, verzorging

of behandeling te zoeken; of

- bestreden moest worden met voorgeschreven geneesmiddelen; of

- werd behandeld door een geneesheer of waarvoor een behandeling

door een geneesheer was aanbevolen.

14° Geneesheer

Ieder in België werkzame natuurlijke persoon, die wettelijk bevoegd is

de geneeskunde uit te oefenen, krachtens een erkend diploma van Dokter

in de Geneeskunde en die ingeschreven is in de tabel van de Orde

der Geneesheren.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 5 -


15° Ziekenhuis

Wordt beschouwd als openbaar of privaat ziekenhuis, elke instelling die

beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden van het land waarin ze zich

bevindt en die tevens voldoet aan alle onderstaande voorwaarden; namelijk,

- de zieken of gekwetsten die er verblijven worden ontvangen en ver-

zorgd;

- het verblijf van zieken of gekwetsten wordt slechts toegelaten onder

controle van de aan haar verbonden geneesheer of geneesheren, die

verplicht zijn er een wachtdienst te verzekeren;

- de geschikte medische uitrusting voor het stellen van de diagnose

en de behandeling van de zieken of gekwetsten wordt bedrijfsklaar

gehouden waardoor heelkundige ingrepen kunnen uitgevoerd worden

binnen de muren van de instelling of in een instelling onder haar

controle;

- de zorgen worden verstrekt door of onder controle van verplegend

personeel.

16° Schadegeval

Elke aanvraag tot bijstand of terugbetaling op basis van onderhavige

overeenkomst.

17° Dossier

Elke aanvraag tot bijstand aanvaard door de verzekeraar op basis van

een gedekte gebeurtenis en voor welke de verzekeraar de prestaties in

werking stelt zoals vermeld in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van onderhavige

overeenkomst.

1.3 Geografische uitgestrektheid

De dekking wordt verleend in België.

1.4 Bereikbaarheid van onze bijstandsdiensten

Onze bijstandsdiensten zijn bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

1.5 Toepassingsvoorwaarden

1.5.1 Bijstandsverlening

Onze prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor

u. Ze zijn bestemd om u, binnen de beperkingen van de overeenkomst,

te helpen in nood of bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens de duur van

de waarborg.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 6 -


Alle niet aangevraagde of niet gebruikte prestaties evenals deze die

door de verzekerde zijn geweigerd, geven a posteriori geen recht op een

compenserende vergoeding.

1.5.2 Dienstverlener

U heeft altijd het recht de door de verzekeraar gestuurde dienstverlener

te weigeren. In dat geval zullen wij u andere dienstverleners in de buurt

voorstellen binnen de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden.

De diensten, werken of herstellingen die de dienstverlener uitvoert,

worden met uw goedkeuring en onder uw controle verricht. Voor de

kosten van de herstelling en de levering van onderdelen (waarvoor wij

contractueel niet tussenbeide komen), raden wij u aan een voorafgaand

bestek te eisen. U kan dit bestek ontvangen op simpele aanvraag. De

dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken,

diensten of herstellingen.

1.5.3 Terugbetaling van de kosten

Wanneer wij u toestemming geven om zelf de kosten voor de gewaarborgde

prestaties voor te schieten, worden deze kosten terugbetaald ten

belope van het bedrag dat wij hadden verstrekt indien wij zelf de dienst

hadden geleverd.

Bedragen van minder dan 10 euro worden niet terugbetaald.

1.5.4 Bijstand op aanvraag

Wanneer de bijstand niet gewaarborgd is door het contract, aanvaarden

wij onder bepaalde voorwaarden onze mogelijkheden en ervaring ter

beschikking te stellen om u te helpen. Alle kosten zijn voor uw rekening.

Gelieve ons voorafgaandelijk te raadplegen.

1.5.5 Wettelijke verplichtingen

Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt u de verplichtingen of

beperkingen die voortvloeien uit de verplichting van de verzekeraar om

de administratieve of hygiënische wetten en reglementen na te leven.

1.6 Uw verplichtingen in geval van bijstand

U verbindt zich ertoe:

- ons zo spoedig mogelijk telefonisch, schriftelijk of per e-mail op de

hoogte te brengen, behalve bij overmacht, opdat wij op optimale wijze

de gevraagde bijstand kunnen regelen en wij u kunnen toestaan de

gewaarborgde kosten te maken;

- ons zo spoedig mogelijk uw medisch verslag met de beschrijving van

uw huidige gezondheidstoestand over te maken, opgemaakt ter at-

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 7 -


tentie van onze raadgevende geneesheer op het adres health@europassistance.be

of per fax op het nummer 02/533 77 75;

- ons alle elementen te verstrekken in verband met de onderschreven

overeenkomst;

- akkoord te gaan met de oplossingen die wij voorstellen;

- ons alle medische verklaringen of andere gegevens die wij nodig hebben

te vertstrekken;

- de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde

prestaties en die in onderhavige overeenkomst vermeld zijn;

- onze vragen in verband met het zich voordoen van de verzekerde

gebeurtenissen juist te beantwoorden;

- ons de eventuele andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben

en dezelfde risico’s dekken als deze overeenkomst gedetailleerd

op te geven;

- ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te

geven.

1.7 Niet-naleving van uw verplichtingen

Indien u één van de onder punt 1.6 vermelde verplichtingen niet naleeft,

kunnen wij:

- de verschuldigde prestatie verminderen of onze uitgaven van u terugvorderen,

ten bedrage van het door ons geleden nadeel;

- de verschuldigde prestatie weigeren of de totale som van onze onkosten

van u terugvorderen, indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen

niet nagekomen bent.

1.8 Duur

1.8.1 Duur en einde van de overeenkomst

Zonder afbreuk te doen aan wat is voorzien in punt 1.9.1, bestaat de

overeenkomst vanaf de ondertekening van de voorgetekende polis of

de verzekeringsaanvraag door de verzekerde. De overeenkomst wordt

onderschreven voor de duur die er door de verzekeringsnemer in wordt

vermeld, maar kan in elk geval 1 jaar niet overschrijden.

Bij afloop wordt de jaarlijkse overeenkomst vernieuwd voor opeenvolgende

periodes van 1 jaar, tenzij één van de partijen zich hiertegen verzet

met een aangetekend schrijven dat ten laatste 3 maanden voor de

vervaldatum bij de post is afgegeven of bij deurwaardersexploot, of door

afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

1.8.2 Inwerkingtreding van de waarborg

Zonder afbreuk te doen aan wat is voorzien in punt 1.9.1, treedt de

waarborg in werking op de datum die door de verzekeringsnemer in de

bijzondere voorwaarden van de overeenkomst of in de verzekeringsaanvraag

is vermeld, voor zover de premie ten laatste is betaald op de dag

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 8 -


die deze datum voorafgaat. Bij niet-vermelding van de datum treedt de

waarborg in werking om 0 uur op de dag na de dag waarop de premie

betaald is.

1.9 Opzegging

1.9.1 Opzegmogelijkheid

Als de overeenkomst is onderschreven voor meer dan 29 dagen, heeft

de verzekeringsnemer de mogelijkheid de overeenkomst per aangetekend

schrijven op te zeggen binnen de 14 dagen na de bevestiging

door de verzekeraar van de ontvangst van de verzekeringsaanvraag of

de voorgetekende polis, met onmiddellijke ingang op de dag van de

kennisgeving. Wij hebben datzelfde recht binnen dezelfde termijn, onze

opzegging gaat in 8 dagen na de kennisgeving.

In geval van opzegging betalen wij de verzekeringsnemer het verschil

terug tussen de betaalde premie en die premie die wij zouden hebben

toegepast om de werkelijke duur van de waarborg te dekken.

1.9.2 Opzeggingsvoorwaarden

Deze overeenkomst kan worden opgezegd:

- door elk van de partijen, in de gevallen vernoemd in punt 1.8.1 en

punt 1.9.1.

- door elk van de partijen, na een vraag tot bijstandsverlening of terugbetaling,

ten laatste 1 maand na onze regeling of onze weigering tot

regeling. Deze opzegging wordt van kracht 3 maanden na de dag van

de betekening ervan.

- door de rechthebbenden van de verzekeringsnemer in geval van

diens overlijden, ten laatste binnen de 3 maanden en 40 dagen nadat

zij kennis hebben gekregen van het overlijden.

- door de verzekeringsnemer:

- indien wij de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigen in

de omstandigheden beschreven in punt 1.10.3;

- indien wij een gedeelte van de waarborg opzeggen;

- indien wij weigeren een premievermindering toe te staan binnen

een maand vanaf de aanvraag tot vermindering door de verze-

keringsnemer, voor zover het risico dat de verzekerde voorvallen

zich voordoen tijdens de loop van de overeenkomst op gevoelige

en duurzame wijze verminderd is en dat deze korting zou zijn

toegestaan indien de vermindering bestaan zou hebben bij de

afsluiting van de overeenkomst.

- door ons, in geval van wanbetaling van de premie bij de vervaldatum,

onder de voorwaarden vermeld in punt 1.10.2.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 9 -


1.9.3 Opzeggingsmodaliteiten en datum van

inwerkingtreding

- De overeenkomst kan worden opgezegd bij deurwaardersexploot, per

aangetekend schrijven of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen

ontvangstbewijs.

- Behalve in de gevallen waarvan sprake in punt 1.9.1 en punt 1.10.2

treedt de opzegging in werking ten vroegste na verloop van 1 maand

vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs

of, in het geval van een aangetekend schrijven, vanaf de

dag die volgt op de afgifte ervan bij de post.

- Onze opzegging na een aanvraag tot bijstand wordt van kracht één

maand na de dag van de betekening ervan, wanneer de verzekeringsnemer

of de verzekerde niet voldaan heeft aan één van de in punt 1.6

vermelde verplichtingen, met de bedoeling ons te misleiden.

- Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigen, wordt

de verzekeringsnemer ofwel minstens 4 maanden voor de jaarlijkse

vervaldag van de overeenkomst in kennis gesteld van de wijziging,

ofwel wordt hem bij een latere kennisgeving het recht toegekend

om deze overeenkomst alsnog op te zeggen binnen een termijn van

minstens 3 maanden te rekenen vanaf de dag van die kennisgeving.

1.10 Premies

1.10.1 Kenmerken

De premie, vermeerderd met taksen en bijdragen, moet op voorhand

worden betaald, op vraag van de verzekeraar of de verzekeringsbemiddelaar

aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Overeenkomstig punt

1.8.2, vormt de betaling van de eerste premie de voorwaarde voor de

aanvang van de dekking.

1.10.2 Wanbetaling van de premie bij de

vervaldatum

- Indien de premie bij de vervaldatum niet betaald wordt, kunnen wij

de waarborg schorsen of het contract opzeggen op voorwaarde dat de

verzekeringsnemer in gebreke is gesteld door een ter post aangetekend

schrijven.

- De schorsing van de waarborg of de opzegging van het contract treden

in werking na het verstrijken van een periode van 15 dagen vanaf de

dag volgend op de betekening of de afgifte van het ter post aangetekend

schrijven.

- Indien de dekking geschorst wordt, treedt zij slechts opnieuw in werking

op de dag volgend op de betaling van de premie.

Wij kunnen ook, in de hierboven beoogde ingebrekestelling, de verzekeringsnemer

meedelen dat eenmaal de dekking geschorst is, de overeenkomst

zal worden opgezegd. In dit geval treedt de opzegging in werking

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 10 -


na afloop van een periode van 15 dagen vanaf de eerste dag van de

schorsing. Indien wij geen melding gemaakt hebben van de opzegging,

zal het contract waarvan de dekking geschorst is, enkel kunnen worden

opgezegd mits een nieuwe ingebrekestelling overeenkomstig het eerste

punt hierboven.

1.10.3 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden

of van het tarief van de verzekering

Wanneer de Verzekeraar de voorwaarden of het tarief van de verzekering

wijzigt, dan past hij de overeenkomst aan vanaf de volgende

vervaldatum.

1.10.4 Premiekrediet

Bij opzegging van de overeenkomst op welke gronden ook, of in geval

van vermindering van de verzekeringsprestaties, worden de betaalde

premies met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht

worden van de opzegging, of het gedeelte van de premies dat betrekking

heeft op en in verhouding staat tot de gedeeltelijke opzegging of

elke andere vermindering van prestaties, aan de verzekeringsnemer terugbetaald

binnen een termijn van 30 dagen vanaf de inwerkingtreding

van de opzegging of de vermindering van de prestaties.

Hoofdstuk 2. Aanvraag tot

bijstandsverlening

2.1 Opening van het dossier

Opdat de waarborgen van onderhavige overeenkomst in werking zouden

treden, is het noodzakelijk dat de verzekeringsnemer voorafgaandelijk

contact met ons opneemt zodat wij ons akkoord kunnen geven

voor onze tussenkomst. Desgevallend zal u het nummer krijgen van het

schadedossier dat de registratie van het dossier zal staven.

U kunt Europ Assistance 24 uur op 24 bereiken, 7 dagen op 7:

Telefonisch op het nummer 02/533 79 99

Per fax op het nummer 02/533 77 75

Per e-mail op het adres: health@europ-assistance.be

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 11 -


2.2 De tussenkomst van de Care Manager

2.2.1 Gedekte gebeurtenissen

Indien ten gevolge van een plotse ziekte of een ongeval:

- uw behandelende geneesheer verklaart dat u in een toestand van

hulpbehoevendheid verkeert gedurende een periode van minimaal 4

dagen; of

- gehospitaliseerd wordt gedurende minimaal 3 dagen hebt u recht op

de bijstand van de Care Manager, die u zal helpen om de evaluatie op

te maken van te nemen maatregelen, uw dossier zal opvolgen en de

opvolging zal organiseren van de gewaarborgde prestaties (zie Hoofdstuk

3 “Garanties”) die het best overeenstemmen met uw noden en

die u in staat zullen stellen om zelfstandig in uw woning te blijven

wonen.

Naar aanleiding van het overlijden van een naaste hebt u eveneens

recht op de tussenkomst van de Care Manager, zoals aangegeven in

punt 2.2.4.

Voor de jaarcontracten kunnen de gedektegebeurtenissen maximaal 2

keer per verzekerde en per verzekerde periode aanleiding geven tot de

opening van een dossier voor de prestaties die opgenomen zijn in hoofdstuk

3 “Garanties”.

Voor de tijdelijke contracten kunnen de gedekte gebeurtenissen maximaal

1 keer per verzekerde en per verzekerde periode aanleiding geven

tot de opening van een dossier voor de prestaties die opgenomen zijn in

hoofdstuk 3 “Garanties”.

Het is echter mogelijk ons de opening te vragen van bijkomende dossiers.

In dat geval kunnen we de prestaties die vermeld zijn in hoofdstuk

3 “Garanties” te uwen laste organiseren.

Raadpleeg ons;

De chronische of ernstige ziekte, zoals vermeld in punt 1.2.11°, die zich

manifesteert na het onderschrijven van deze overeenkomst, kan slechts

aanleiding geven tot de opening van maximaal 1 dossier per verzekerde

en per verzekerde periode.

De herval van een vroeger opgelopen ziekte die bij de ondertekening

van het contract op medisch vlak als zijnde gestabiliseerd wordt beschouwd,

kan slechts aanleiding geven tot de opening van maximaal 1

dossier verzekerde en per verzekerde periode.

2.2.2 Tussenkomst van de Care Manager

1- De eerste tussenkomst van de Care Manager bestaat in een eerste

telefonisch contact tijdens de 1ste werkdag na uw eerste oproep waarbij

onze diensten een dossier geopend hebben.

2- Na raadpleging van uw medisch verslag door onze raadgevende geneesheer,

zal deze een medisch verslag uitbrengen bij de Care Manager.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 12 -


Op basis van dit verslag en van het resultaat van het eerste telefonisch

contact dat hij met u heeft gehad, zal de Care Manager nagaan of een

telefonische regeling en/of een huisbezoek het best aan uw noden beantwoorden.

Indien een huisbezoek niet noodzakelijk is, zullen we telefonisch contact

met u opnemen om in samenspraak met u de diensten te organiseren.

Indien een bezoek noodzakelijk is, zal de Care Manager contact met u

opnemen om een datum en uur met u af te spreken voor zijn bezoek.

3- De Care Manager zal uw dossier ten laste nemen, uw dossier opvolgen,

u raad geven en indien nodig de diensten of prestaties organiseren

die het best aan uw noden beantwoorden.

2.2.3 Voorwaarden van tussenkomst van de Care

Manager

Voor de jaarcontracten is de tussenkomst van de Care Manager beperkt

tot maximaal 18 uur per dossier, en dit met maximaal 6 tussenkomsten.

Voor de tijdelijke contracten is de tussenkomst van de Care Manager

beperkt tot maximaal 4 uur per dossier.

2.2.4 Tussenkomst van de Care Manager naar

aanleiding van een sterfgeval van een naaste

Naar aanleiding van het overlijden van een naaste (partner, vader, moeder,

kinderen, broers, zusters, grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen,

achterkleinkinderen, overgrootouders, schoonkinderen, schoonouders,

schoonbroers, schoonzusters), kunt u een beroep doen op de

tussenkomst van de Care Manager.

De Care Manager zal volgende prestaties kunnen leveren:

- Juridische en administratieve informatie: u kunt een beroep doen op

telefonische informatie om een antwoord te krijgen op uw juridische

en administratieve vragen met betrekking tot een overlijden.

- Emotionele steun: Indien nodig kunt u een beroep doen op de hulp

van de Care Manager, die u zijn emotionele steun zal verlenen.

- Bijstand na overlijden: Indien nodig kunt u na het sterfgeval een beroep

doen op de Care Manager om u te helpen de adminitratieve

verplichtingen te vervullen bij de bank, de post, het ziekenfonds, de

pensioendienst, de kinderbijslag, de notaris, de verzekeringen, enz.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 13 -


Hoofdstuk 3. Garanties

Naar aanleiding van een gebeurtenis vermeld in punt 2.2.1 (plotse

ziekte of ongeval) en op uw aanvraag, komen wij tussen in volgende

prestaties:

3.1 Medisch transport naar aanleiding van een

ongeval of een ziekte

Wij regelen en komen tussen in de kosten van uw vervoer heen en terug

- naar het ziekenhuis

- naar het medisch centrum

- naar de gespecialiseerde geneesheer.

Wij regelen en komen tussen in de kosten van uw transfer van het ziekenhuis

waar u bent opgenomen naar een ander ziekenhuis in België.

Onze tussenkomst bedraagt 50 € per transport, na tussenkomst van uw

ziekenfonds, met een maximum van 5 transporten per dossier.

Wij verzoeken u om uw kosten voor te leggen aan uw mutualiteit om de

terugbetaling te vorderen waar u recht op hebt. Na tussenkomst van uw

mutualiteit, stuurt u ons de originele afrekening van de mutualiteit, een

kopie van de facturen van het medisch transport en een kopie van het

medisch voorschrift. Indien uw mutualiteit niet is tussengekomen, stuurt

u ons het origineel document met de weigering van de mutualiteit, de

originele facturen van het medisch transport en het medisch voorschrift.

3.2 Ten laste name van uw kinderen of

kleinkinderen

Wij regelen en komen tussen in de kosten van het vervoer in België van

uw kinderen of kleinkinderen waarover u de hoede heeft op het ogenblik

van de gebeurtenis, naar een familielid of een andere persoon die

u ons heeft aangeduid. Onze tussenkomst bedraagt maximaal 125 € per

transport en per dossier.

Wij vragen u ons het originele betalingsbewijs over te maken.

3.3 Bijstand aan huisdieren (hond of kat)

Indien geen enkele andere persoon uw huisdier (hond of kat) kan opvangen,

dan regelen wij:

- ofwel het vervoer van uw huisdier naar een erkend dierenpension

dichtbij uw woonplaats. In dat geval komen wij tussen in de kosten

van het vervoer en in de verblijfskosten van uw huisdier in een dierenpension

voor een periode van maximaal 10 dagen voor het jaar-

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 14 -


contract en van maximaal 5 dagen voor het tijdelijk contract, met een

maximumbedrag van 25 € per dag;

Deze prestatie is onderworpen aan de naleving van de vervoers-, opvang-

en verblijfsvoorwaarden van de dienstverleners en dierenpensions

waarop wij een beroep doen (vereiste inentingen, eventuele

waarborgsom, enz…). Deze prestatie kan slechts worden geleverd indien

u of een door u gemachtigde persoon de gekozen dienstverlener

kan onthalen om hem uw huisdier toe te vertrouwen;

- ofwel het vervoer van uw huisdier naar een persoon van uw keuze

in België. Deze prestatie kan slechts worden geleverd indien u of de

door u gemachtigde persoon de gekozen dienstverlener kan onthalen

om hem uw huisdier toe te vertrouwen, en dat de persoon die uw

huisdier zal opvangen zijn akkoord heeft gegeven. In dat geval nemen

we de transportkosten van uw huisdier ten laste met een maximumbedrag

van 125 €;

- ofwel de prestaties van een dogsitter bij u thuis van wie u ons de

naam hebt gegeven en die dagelijks bij u thuis zal langskomen om uw

huisdier eten te geven gedurende maximaal 10 dagen voor het jaarcontract

en van maximaal 5 dagen voor het tijdelijk contract. Onze tussenkomst

bedraagt in dit geval maximaal 25 € per dag. Deze dienstverlening

kan slechts worden verleend indien de dogsitterdienst toegang

krijgt tot uw woning.

3.4 Huishoudhulp

Wij stellen voor de jaarcontracten een huishoudhulp ter beschikking gedurende

maximaal 16 uren gespreid over een periode van maximaal 8

weken vanaf de datum van aangifte. Deze prestatie is beperkt tot 10

uren voor de tijdelijke contracten.

Wij verbinden ons ertoe om u een huishoudhulp te sturen binnen de 5

werkdagen na goedkeuring van uw dossier.

De toegelaten activiteiten van de huishoudhulp zijn: de schoonmaak

(met inbegrip van ramen), wassen en strijken, kleine verstelwerkjes van

strijkgoed en de bereiding van maaltijden.

Wij leveren de prestaties van een huishoudhulp uitsluitend via het gebruik

van dienstencheques die u zelf aanvraagt. Indien nodig kan de

Care manager u helpen om de aanvraag in te dienen. Onze tussenkomst

bestaat erin de reële kosten terug te betalen van de dienstencheques die

niet teruggevorderd worden via uw belastingaangifte.

De huishoudhulp mag slechts aangewend worden voor activiteiten die in

de privé-sfeer plaatsvinden, en nooit voor prestaties in een professionele

omgeving (niet toegelaten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak van een

dokterskabinet, van een wachtzaal, van een kamer of van een studio die

verhuurd wordt, ..).

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 15 -


3.5 Levering van maaltijden aan huis

Wij stellen de levering ter beschikking van warme maaltijden met een

maximum van 10 warme maaltijden per verzekerde en één maaltijd per

dag en per verzekerde.

Aanvragen voor maaltijden aan huis dienen bij ons ingediend te worden

vóór 15 uur voor een levering de volgende dag. Voor de levering op zaterdag

en/of zondag dient de aanvraag ingediend te worden op vrijdag

vóór 15 uur.

Bij levering van maaltijden dient u zich te schikken naar het menu dat

u aangeboden wordt door onze leverancier. Onze leveranciers kunnen

geenszins rekening houden met specifieke vereisten, al dan niet op doktersvoorschrift,

behalve indien het een zoutloos dieet betreft.

3.6 Levering van persoonlijke en allernoodzakelijkste

voorwerpen in het ziekenhuis

Ten gevolge van uw onverwachte ziekenhuisopname in België, kunnen

wij u a ratio van 1 tussenkomst per dossier persoonlijke en allernoodzakelijkste

voorwerpen brengen die ons door een persoon van uw keuze

zullen gegeven zijn.

3.7 Bezoek aan de gehospitaliseerde persoon

Ten gevolge van een onverwachte ziekenhuisopname in België en indien

u de enige verzekerde bent die in het contract vermeld is of indien uw

verzekerde partner niet over een rijbewijs beschikt of niet kan rijden om

medische redenen, regelen en betalen wij a ratio van 1 tussenkomst per

dossier de verplaatsing heen en terug van een familielid in België om u

in het ziekenhuis te bezoeken.

3.8 Boodschappendienst

Wij kunnen u de gegevens verstrekken van een leverancier in de nabijheid

van uw woning bij wie u uw boodschappenlijst kunt plaatsen voor

de levering van allerbelangrijkste voedingswaren en/of toiletartikelen.

Wij betalen de leveringskosten terug van maximaal 2 boodschappendiensten

per week gedurende een totale duur van maximaal 8 weken.

3.9 Levering van medicijnen aan huis

Wij kunnen de levering aan huis organiseren van medicijnen gedurende

een totale duur van maximaal 8 weken. In dat geval nemen we er de

leveringskosten van ten laste. De bestelling en de levering van medicij-

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 16 -


nen zijn enkel mogelijk op werkdagen en op doktersvoorschrift. Indien

u ons uw bestelling vóór 17u telefonisch doorgeeft, worden uw medicijnen

de volgende werkdag bij u thuis geleverd. Bij levering overhandigt

u ons uw origineel doktersvoorschrift en uw SIS-kaart (de leverancier

beschikt over een SIS-kaartlezer). U kunt uw bestelling cash betalen of

via de betaalterminal van de leverancier (met een kredietkaart of met

een bankkaart).

3.10 Specifieke diensten aan huis

Wij kunnen de dienstverlening aan huis organiseren van een kapper, een

pedicuur, een kinesist of een gespecialiseerde hondenuitlaatdienst. Wij

zijn echter steeds gebonden aan de plaatselijke beschikbaarheden. De

kosten die gelinkt zijn aan deze diensten blijven te uwen laste.

3.11 Elektroservice

Wij kunnen u een hersteller sturen bij een technisch defect aan één van

volgende toestellen die niet meer onder fabrieksgarantie zijn en jonger

zijn dan 5 jaar: televisie, wasmachine, koelkast, diepvriezer en fornuis.

Na de opening van uw dossier, sturen wij u een hersteller binnen de

2 werkdagen. Indien het toestel niet ter plaatse hersteld kan worden,

kan u vragen om over een vervangtoestel te beschikken. Wij zijn echter

steeds gebonden aan de plaatselijke beschikbaarheden. De kosten die

gelinkt zijn aan deze diensten blijven te uwen laste.

3.12 Levering van medisch materiaal

Indien u nood hebt aan medisch materiaal, kan de Care Manager u helpen

om de bestelling te plaatsen bij de betrokken dienstverlener en

zal hij u informeren over de leveringstermijn. U betaalt de dienstverlener

rechtstreeks na levering en ontvangst van de factuur. Wij zijn echter

steeds gebonden aan de plaatselijke beschikbaarheden. De kosten die

gelinkt zijn aan deze diensten blijven te uwen laste.

3.13 Aanpassing van uw woning

Op uw aanvraag en na overleg met de Care Manager, kunnen wij het

bezoek regelen van een ergotherapeut bij u thuis binnen de 2 werkdagen.

Hij zal zijn expertise ter beschikking stellen om u raad te geven bij

eventuele aanpassingen van uw woning. Wij zijn echter steeds gebonden

aan de plaatselijke beschikbaarheden. De kosten die gelinkt zijn aan

deze diensten blijven te uwen laste.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 17 -


3.14 Visueel of auditief contact

Op uw aanvraag kan de Care Manager bij u thuis langskomen om de

technische middelen te identificeren die u in staat stellen om rechtstreeks

in visueel of auditief contact te treden met een persoon buiten

uw woning. In functie van de middelen en technische mogelijkheden die

in uw woning voorhanden zijn, zal de Care Manager u kunnen helpen

om een dienstverlener te vinden die de installatie kan organiseren en

volbrengen. De kosten die gelinkt zijn aan deze diensten blijven te uwen

laste.

Hoofdstuk 4. Informatiedienst

Onze Informatiedienst is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag

van 9 uur tot 20 uur. Medische informatie is 24 uur per dag beschikbaar.

Deze inlichtingen worden uitsluitend telefonisch verkregen en verstrekt.

Sommige vragen kunnen niet onmiddellijk worden beantwoord. In geen

geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de

verzekerden maken van de antwoorden.

Op aanvraag kunnen wij informatie verstrekken over volgende onderwerpen:

- ziekenhuizen en klinieken;

- wachtdiensten (geneesheren, tandartsen, dierenartsen);

- ziekenwagendiensten in uw omgeving;

- organisaties voor thuiszorg;

- verhuurders van medisch materiaal;

- kuuroorden;

- thuisdiensten (kapper, pedicuur, kinesist, traiteur, dogsitter, boodschappendienst,

…);

- depannagediensten (verwarmingsinstallateurs, loodgieters, elektriciens,

glazenmakers, herstellers van elektrotoestellen);

- successierechten en overlijden;

- algemene informatie om u te helpen bij de stappen die u onderneemt

op administratief, juridisch en sociaal vlak, uitsluitend om privéredenen.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 18 -


Hoofdstuk 5. Uitsluitingen en

beperkingen

5.1 Algemene uitsluitingen

Zijn steeds uitgesloten: schade, ziekte, gezondheidstoestand, ongeval of

overlijden als gevolg van:

- opzettelijk of door nalatigheid door de verzekerde veroorzaakte gebeurtenissen;

- bestaande gezondheidstoestanden, vermeld in punt 1.2.13°;

- aandoeningen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van esthetische

behandelingen of dieetbehandelingen;

- alle chronische of ernstige ziektes die vóór het onderschrijven van

deze overeenkomst bekend waren;

- aandoeningen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van acuut of

chronisch gebruik van drugs, alcohol of elke andere stof die niet voorgeschreven

werd door een geneesheer en die het gedrag wijzigt;

- toestanden die het gevolg zijn van een zelfmoordpoging;

- gebeurtenissen voortvloeiend uit de gevolgen van een kernongeval of

een terroristische actie;

- gevolgen van het besturen van een voertuig onder invloed van drugs

of met een percentage aan alcohol in het bloed dat hoger is dan het

wettelijk toegestane maximum in het land waar het ongeval plaatsvindt;

- gevolgen van onwettige handelingen van de verzekerde.

5.2 Uitzonderlijke omstandigheden

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden

of belemmeringen in de bijstandsverlening indien ze ons niet

toegeschreven kunnen worden of wanneer ze het gevolg zijn van een

geval van overmacht.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 19 -


Hoofdstuk 6. Rechtssysteem

6.1 Subrogatie

De verzekeraar treedt in uw rechten en rechtsvorderingen, tegen elke

derde en dit ten belope van het bedrag van zijn uitgaven.

Behalve in geval van kwaad opzet heeft de verzekeraar geen verhaal op

uw descendenten, ascendenten, partner, aanverwanten in rechte lijn,

personen die met u onder één dak wonen, uw gasten en de leden van

uw huispersoneel. De verzekeraar kan echter wel verhaal uitoefenen op

deze personen voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gedekt is door

een verzekeringscontract.

6.2 Schulderkenning

U verbindt zich ertoe de verzekeraar binnen een maand de kosten terug

te betalen voor de prestaties die niet gewaarborgd worden door het

contract en die hij u toegezegd heeft als voorschot.

6.3 Verjaring

Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren

3 jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.

6.4 Rechtsmacht

Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door

de bevoegde Belgische rechtbanken beslecht.

6.5 Contractwet

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en in het

bijzonder door de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

en haar uitvoeringsbesluiten.

6.6 Klachten

Elke klacht met betrekking tot het contract kan gericht worden aan:

- Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer,

Triomflaan 172 te 1160 Brussel (complaints@europ-assistance.be) of,

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 20 -


- de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüssquare 35 te 1000

Brussel (www.ombudsman.as), onverminderd de mogelijkheid voor

de verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.

6.7 Recht op controle door de verzekeraar

De verzekerde erkent dat Europ Assistance het recht heeft om de inhoud

van alle verklaringen van de verzekerde en /of alle documenten die de

verzekerde voorlegt, te controleren.

6.8 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd

door de verzekeraar, wordt ingelicht over onderstaande punten,

zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van

de persoonlijke levenssfeer;

De verantwoordelijke voor de verwerking is Europ Assistance, met

hoofdzetel in 1160 Brussel, Triomflaan 172;

De diverse verwerkingen van persoonsgegevens hebben tot doel de verzekeringsnemer,

de verzekerden en de begunstigden te identificeren in

het kader van het beheer van de contracten, hierbij inbegrepen het verzekeringenbeheer,

het kostenbeheer, de afrekening van de verzekering

en het beheer van een eventueel geschil. Daarnaast worden de ingezamelde

persoonsgegevens ook gebruikt voor statistische doeleinden,

teneinde deze gegevens te analyseren met het oog op de evaluatie en

optimalisatie van haar diensten ten aanzien van haar klanten;

Daarnaast worden de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer tevens

gebruikt om hem op de hoogte te houden van nieuwe producten

en/ of diensten van Europ Assistance;

In geen enkel geval zullen persoonsgegevens worden meegedeeld aan

derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de betrokken

persoon daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en ermee

instemde, of tenzij dit door of krachtens een wet wordt opgelegd of

toegelaten (mits strikte naleving van de wettelijke voorwaarden hiertoe);

Elke persoon die zijn identiteit bewijst (bijvoorbeld via een kopie van

de voorkant van zijn identiteitskaart) kan inzage krijgen in de gegevens

die over hem worden bewaard in de bestanden van Europ Assistance en

heeft het recht op verbetering van zijn persoonsgegevens indien deze

verkeerd zijn. Tenslotte heeft de verzekeringsnemer tevens het recht om

zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor

direct marketing doeleinden;

Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een

gedateerde en ondertekende aanvraag aan de dienst Customer

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 21 -


Data Control van Europ Assistance op bovenvermeld adres of via

customerdatacontrol@europ-assistance.be. Voor bijkomende vragen

over de verwerking van persoonsgegevens, kan men tevens via deze

weg bij Europ Assistance terecht.

Bovendien kan de betrokkene het openbaar register voor de verwerking

van persoonsgegevens online consulteren dat beheerd wordt bij de

Commissie ter Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6.9 Verwerking van medische en/of andere

gevoelige gegevens

De verzekeringsnemer geeft hierbij eveneens zijn toestemming aan de

verzekeraar om zijn medische en/ of andere gevoelige persoonsgegevens

voor zover dit nodig is, te verwerken voor de doeleinden zoals

vermeld in artikel 6.8.

Dit laat de verzekeraar toe de graad van hulpbehoevendheid te evalueren

en de aanvraag tot bijstand of terugbetaling te beoordelen.

Medische gegevens en/ of andere gevoelige gegevens worden steeds

verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Een lijst van de categorieën van personen die toegang hebben

tot de persoonsgegevens is consulteerbaar op bovenvermeld adres in 6.8

of via e-mail op het adres customerdatacontrol@europ-assistance.be.

6.10 Instemmingsclausule

De verzekeringsnemer, die handelt in naam en voor rekening van de

verzekerden en/ of begunstigden, garandeert en maakt zich ten minste

sterk ten aanzien van de verzekeraar de toestemming van deze personen

te hebben om hun persoonsgegevens door de verzekeraar in het

kader van deze overeenkomst te verwerken.

De verzekeringsnemer verbindt er zich hierbij toe om aan de verzekerden

en/ of begunstigden de nodige informatie te verstrekken zoals vermeld

in artikel 6.8 tot en met artikel 6.10 van deze overeenkomst.

6.11 Fraude

Elke vorm van fraude vanwege de verzekerde in het opmaken van de

aangifte of bij het invullen van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de

verzekerde al zijn rechten ten opzichte van de verzekeraar verliest. Elk

document moet dus volledig en nauwgezet worden ingevuld.

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de frauderende verzekerde

te laten vervolgen door de bevoegde rechtbanken.

Algemene voorwaarden van het ComfortLife contract

- 22 -


EUROP ASSISTANCE BELGIUM N.V.

ERKEND ONDER CODENUMMER 1401

OM DE TAKKEN 1, 9, 13, 15, 16 EN 18 UIT TE OEFENEN

(K.B. VAN 02.12.96, B.S. VAN 21.12.96)

MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE

TRIOMFLAAN 172 - 1160 BRUSSEL

BTW BE 0457.247.904 RPR BRUSSEL

PRIVELEVEN NR 00807177

CGComfortlifeF-411

- Brussel. 1160 - 172 Triomflaan Cornette, Ivan uitgever:

TEL: 32.2.533.79.99

E-MAIL: ADMIN@EUROP-ASSISTANCE.BE

FAX: 32.2.533.78.07 Verantwoordelijke

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!