Brochure Caritas over de campagne - Welzijnszorg

welzijnszorg.be

Brochure Caritas over de campagne - Welzijnszorg

Armoede

verjaart niet

1 op 5 ouderen leeft in armoede


03 Colofon

04 Voorwoord

05 Campagnethema

09 promotie

05 de gelukskaarten voor ouderen

08 welzijnszorg eist een warme oude dag voor iedereen

09 publiciteit

10 actie

11 animatie

11 Voor bewoners

13 Voor medewerkers

15 Bezinnen en Bidden

15 Bezinningsteksten

16 gebeden

17 armoede in de Voorziening: een blijvend aandachtspunt

20 uitsmijter


Colofon

Bijlage bij Caritas Nieuwsbrief, nummer 68.

Alles wat in deze bijlage te lezen staat,

mag overgenomen worden,

mits vermelding van de bron.

oplage

2500 exemplaren

redactie

Thijs Smeyers

Caritas Vlaanderen vzw

thijs.smeyers@caritas.be

illustraties & afbeeldingen

Layla Aerts, Welzijnszorg

Isabelle Pateer, Otherweyes

grafisch ontwerp en druk

Licap cvba

www.licap.be

Verantwoordelijke uitgever

Dominic Verhoeven

Directeur Caritas Vlaanderen vzw

Maatschappelijke zetel Caritas Vlaanderen vzw

Guimardstraat 1 – 1040 Brussel

dominic.verhoeven@caritas.be

met dank aan

Welzijnszorg

www.welzijnszorg.be

Welzijnsschakels, Okra, Vlaamse Ouderenraad,

Familiehulp, Neos, Zorgnet Vlaanderen, Landelijke Gilden.

3

welzijnszorg vzw


4

oorwoord

armoede verjaart niet

met deze slagzin voert Welzijnszorg haar eindejaarscampagne in 2012. Eén op vijf

65-plussers ondervindt dit jaar in jaar uit: hoeveel kaarsjes ze ook mogen uitblazen met

hun verjaardag, het armoedeprobleem uitdoven lukt niet.

Caritas Vlaanderen schaart zich volmondig achter het thema van deze Welzijnszorgcampagne.

We willen deze campagne ook aanbod brengen in de Caritasvoorzieningen, vooral

in de woonzorgcentra waar de doelgroep van de campagne het zichtbaarst aanwezig is.

In een eerste luik kan je in deze brochure informatie terugvinden over het thema van de

campagne van Welzijnszorg. Welzijnszorg focust op vier beleidseisen, vier troeven in het

bestrijden van armoede: (1) een inkomensgarantie voor alle ouderen die er recht op hebben,

(2) een solidaire Vlaamse bescherming om ouderen met extra zorgnoden te helpen,

(3) een uitbreiding van de huursubsidies en (4) meer middelen voor lokale projecten die

het isolement van ouderen doorbreken.

Het tweede deel van dit katern, zet in op actie. Je vindt er een aantal concrete aanknopingspunten

waarrond in de voorziening gewerkt kan worden. Het gaat daarbij over een veelheid

aan tips: van voorstellen van teksten voor een bewoners- of personeelsblad, tips voor gebruik

van de adventskalender, over mogelijke animatie voor bewoners tot voorstellen om zelf,

samen met medewerkers, met het thema aan de slag te gaan.

In deze brochure konden enkele voorstellen tot bezinnig en gebed die verband houden

met het thema natuurlijk niet ontbreken. Een uitgebreide liturgiemap met uitgewerkte

vieringen is, net als een brochure voor korte bezinningen met groepen, in het campagneaanbod

van Welzijnszorg voorzien.

Tot slot vind je in de brochure enkele suggesties terug over blijvende initiatieven rond

armoede in de eigen voorziening. Hoe kan je ervoor zorgen dat armoede en armoedebeleid

een continue plaats krijgt in de voorziening, is de uitgangsvraag van dit deeltje.

We wensen u alvast veel leesgenot, en nog meer bezieling om er mee aan de slag te gaan.

En hou ons zeker op de hoogte: op armoede@caritas.be kan je terecht met praktijkverhalen,

die voor andere voorzieningen erg bruikbaar en nuttig kunnen zijn. Via onze Caritas Nieuwsbrief

en de website, kunnen we deze verder bekendmaken.

Caritas Vlaanderen vzw

thijs smeyers

projectmedewerker Armoede in de Zorgsector

Caritas Vlaanderen vzw


Een verjaardag is feest: mooie

wensen, warme gezelligheid, leuke

attenties … Dat jaartje extra

neem je erbij en stilaan schuif je

op van een veertiger naar een

vijftiger, medioren worden senioren,

gepensioneerden zeventigplussers.

Elke dag worden we een beetje

ouder. Ook mensen in armoede

blazen jaarlijks een kaarsje uit.

Campagnethema

De gelukskAArten

voor ouDeren

Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede ver-

jaart niet. Wie in armoede leeft, vecht dagelijks om de eindjes

aan elkaar te knopen… vaak vele jaren lang. Op hogere leeftijd uit

armoede geraken, is nog zoveel moeilijker.

Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger

dan bij de rest van de bevolking en de gevolgen op latere leeftijd

zijn dramatisch: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede.

Gemiste kansen op de arbeidsmarkt, ziekte, faillissement of een

echtscheiding kunnen mensen de armoede induwen. En een leven

in armoede is altijd een leven met minder…

Met de campagne ‘Armoede verjaart niet’ wil Welzijnszorg samen

met en in naam van onze ouderen vier gelukskaarten trekken. Zodat

zij op een menswaardige wijze hun leven kunnen verderzetten.

een leefbaar inkomen

Om een menswaardig leven te kunnen leiden, heb je voldoende

financiële middelen nodig. Op latere leeftijd is het pensioen de belangrijkste

bron van inkomsten. Het kan het verschil maken tussen

een leven in armoede of niet. Je pensioen is namelijk gebaseerd

op je arbeidsverleden. Als daar iets is misgelopen, draag je dat je

hele leven mee. Je kan je niet meer ‘verbeteren’: een andere job,

een hoger loon… horen er niet meer bij. België heeft daarenboven

één van de laagste pensioenen van Europa. 3 op 10 Vlaamse ouderen

moeten rondkomen met een gezinsinkomen tussen de 500

en 1.000 euro per maand. Voor vele ouderen is het wettelijk pensioen

onvoldoende en niet in verhouding tot de reële levenskosten.

Voor mensen die geen pensioensrechten konden opbouwen of over

onvoldoende bestaansmiddelen beschikken, is de situatie nog nijpender.

Zij hebben recht op de InkomensGarantie voor Ouderen (IGO).

Mensen krijgen dan een toeslag bovenop het pensioen, zodat ze een

5

welzijnszorg vzw


min of meer leefbaar inkomen hebben. Het aanvragen

en de opvolging van de IGO vraagt echter wel wat

administratieve vaardigheden. Mensen ervaren dit als

een zware last en verantwoordelijkheid.

Dankzij de IGO hebben de meeste ouderen een inkomen

dat ongeveer de armoedegrens benadert. Maar

daarmee zijn de financiële zorgen niet van de baan.

De kans op extra kosten omwille van zorg of gezondheid

nemen toe naarmate je ouder wordt. Een grote

groep ouderen loopt daardoor voortdurend een risico

op armoede. Zij moeten hopen dat ze gezond blijven

of er geen onverwachte kosten opduiken, bijvoorbeeld

aan hun woning. Om armoede bij ouderen te vermijden

moeten we dus niet alleen zorgen voor een leefbaar inkomen

maar ook voor betaalbare zorg en huisvesting.

6

geen zorgen om de (extra) zorg

Naarmate mensen ouder worden, neemt de zorgbehoefte

toe. Voor wie regelmatig, langdurig of chronisch

ziek is, kunnen de doktersbezoeken, ziekenhuisopnames,

onderzoeken, revalidatie en geneesmiddelen

de gezondheidskosten hoog doen oplopen. Bovendien

stellen onderzoeken duidelijk vast dat hoe armer je

bent, hoe slechter je gezondheid wordt. In armoede

leven, brengt immers veel stress met zich mee, wat

een rol speelt op iemands lichamelijke en geestelijke

gezondheid. Maar ook een woning van slechte kwaliteit

en ongezonde voeding dragen bij tot gezondheidsproblemen.

Wie geen private hospitalisatieverzekering

bezit, mag zich bovendien aan een hoger kostenplaatje

verwachten. In België kunnen 41% van de 65-plussers

hun uitgaven voor gezondheidszorgen maar moeilijk

betalen. Daarbij zorgen ook niet-medische zorgkosten,

zoals poetshulp, dat ouderen niet rondkomen.

Caritas Vlaanderen vzw

Voor ouderen die in armoede leven blijft de betaalbaarheid

van de zorg een serieus knelpunt, maar ook

eenzaamheid speelt een belangrijke rol. Vanwege het

wegvallen van familie en vrienden ervaren ouderen

onvoldoende hulp en bijstand. Hierdoor zijn zij meer

aangewezen op de formele zorg, die voor hen opnieuw

een extra kost betekent.

Voor wie thuiszorg niet langer de beste oplossing is,

is er het woonzorgcentrum. Ook daar weegt de voortdurende

afhankelijkheid van zwaar hulpbehoevende

ouderen op hun privéleven. Er wacht hen vaak een

krappe kamer met open deur. Het kostenplaatje van

deze zorgomgeving, maakt het bovendien extra zwaar.

een gezonde, veilige

en betaalbare woning

Drie op vier ouderen beschikken over een eigen woning.

Toch is het hebben van een eigen huis, geen garantie

om niet in armoede terecht te komen. Het huis is vaak

oud en verbouwings- of onderhoudswerken zijn te duur

voor mensen met een laag inkomen. Veel woningen

van ouderen zijn dan ook van mindere kwaliteit, slecht

geïsoleerd en 50.000 woningen van ouderen hebben

geen basiscomfort. Er bestaan nog steeds woningen

zonder stromend water in de keuken en de badkamer,

met een toilet buiten. 1 op 4 ouderen heeft ook geen

centrale verwarming.

Niet alle ouderen zijn eigenaar: 1 op 5 huurt een

woning. Wie met een beperkt budget afhankelijk is

van de huurmarkt is er nog slechter aan toe. Wie

niet terechtkan op de sociale huurmarkt, zoekt zijn

woning op de private markt. Een te groot deel van het

inkomen gaat dan op aan de huur van de woning, die

vaak van mindere kwaliteit is. Naast de maandelijkse

huurprijs zijn er nog andere kosten zoals elektriciteit,

water, verwarming… Ouderen hebben niet altijd een

duidelijk zicht op deze extra woonkosten. Ze zijn onzeker

over de grootte van kosten voor onderhoud en

eventuele herstellingswerken. Maar ook de grootte

van de sociale huisvestingsmaatschappijen schrikt af.

Voor verschillende diensten worden andere mensen

ingezet: techniekers, maatschappelijk werkers, concierges…

Bewoners voelen dat de kloof met hun eigen

leefwereld steeds groter wordt.

Wonen op het platteland kan ook schrijnende gevolgen

hebben op latere leeftijd. Armoede zit daar vaak


verborgen in oudere boerderijen, weg van de dorpskern.

1 op 4 landbouwhuishoudens heeft het vandaag

financieel bijzonder moeilijk. Ouderen worden er met

verschillende problemen geconfronteerd: de kwaliteit

van de woning is zeer laag, er zijn weinig of geen sociale

woningen en de mogelijkheden van het openbaar

vervoer zijn beperkt. Verhuizen kost bovendien altijd

veel geld en de huurwaarborg overbruggen is tijdelijk

zeer duur. Ook al is de woning niet meer aangepast

aan de noden van de bewoners, wil het merendeel

van de ouderen het liefst zo lang mogelijk in zijn vertrouwde

omgeving blijven want zoals men zegt: “Een

oude boom verplant men niet”.

Kunnen meetellen én meedoen

Naast de drie materiële knelpunten (inkomen, zorg

en wonen) schuiven ouderen nog pijnpunten naar

voren. Ze ondervinden verschillende drempels om

te kunnen deelnemen aan het sociale leven. Zo legt

de financiële drempel heel wat beperkingen op. Uit

angst om niet rond te komen, gaan ouderen besparen

op hun ontspanningsmogelijkheden, het verenigingsleven

én vervoer. Mobiliteit speelt immers ook

een belangrijke rol. Wanneer men zelf niet langer

mobiel is of onvoldoende gebruik kan maken van het

openbaar vervoer, worden mensen als het ware gedwongen

om thuis te blijven. Het aanbod van vrijetijdsactiviteiten

is bovendien niet altijd aangepast aan

de verschillende leeftijden binnen de grote groep van

ouderen. Wandelingen zijn te ver, fietstochten te vermoeiend,

activiteiten te laat geprogrammeerd. De

digitale kloof zorgt er bovendien voor dat mensen

niet geïnformeerd of ingeschreven geraken.

Naast deze drempels speelt er nog een minder zichtbaar

element mee. Eenzaamheid is één van de meest

in het oog springende knelpunten die ouderen ervaren

en voor velen het zwaarst om dragen. Armoede

is de bijkomende factor die ervoor zorgt dat ouderen

sociaal uitgesloten worden in onze maatschappij.

Mensen zijn getekend door deze uitsluiting en trachten

hun armoede zo goed mogelijk te verbergen uit

schaamte of uit angst voor reacties. Mensen dragen

de last van een zwaar en moeilijk leven. De gevoelens

van uitsluiting en schaamte zitten zo diep dat mensen

niet altijd de nodige levensmoed en fut hebben

om te kunnen deelnemen aan het verenigingsleven.

Mensen voelen zich niet aanvaard en niet welkom

in de groep. Zonder extra ondersteuning wordt het

heel moeilijk om ouderen met een beperkt budget

warm te krijgen voor uitstapjes, culturele bezoeken

of sportactiviteiten. Mensen die het (financieel) moeilijk

hebben, raken zo in isolement op hun kamer, in

hun huis of appartement. Nochtans heeft iedereen

recht op ontspanning en vakantie. De spanning en

de stress die een leven in armoede met zich meebrengt,

zorgen ervoor dat mensen met een beperkt

inkomen nood hebben aan een rustpauze. Een vakantie

of uitstap kunnen mensen sterker maken en hen

in contact brengen met anderen.

7

welzijnszorg vzw


Welzijnszorg eist

een WArMe ouDe

DAg voor ieDereen

Met deze campagne gaat Welzijnszorg de uitdaging

aan om elke oudere te laten genieten van een warme

oude dag zodat ook hun verjaardag een feest kan zijn.

Welzijnsschakels en OKRA ijveren als partners mee

en ondersteunen de campagne van Welzijnszorg.

Met en in naam van onze ouderen trekken we vier gelukskaarten,

zodat zij op een menswaardige wijze hun

leven kunnen verder zetten. We stelden hiernaast

ook vier beleidseisen op, die we met vuur zullen verdedigen

bij de beleidsverantwoordelijken.

1. De inkomensgarantie voor ouderen

voor iedereen die er recht op heeft

Wie een laag of geen pensioen heeft kan een beroep

doen op de Inkomensgarantie voor Ouderen

(IGO). De IGO bedraagt € 973 voor een alleenstaande,

wat net evenveel is als de armoedegrens. Maar

niet iedereen met een laag pensioen krijgt de IGO.

Tegenwoordig onderzoekt de pensioendienst automatisch

of je recht hebt op een IGO wanneer je met

pensioen gaat. Dat is goed. Vroeger gebeurde dit

echter niet. Daarom eist Welzijnszorg dat de pensioendiensten,

binnen de twee jaar, dit onderzoek ook

uitvoert voor alle oudere gepensioneerden, zodat

iedereen krijgt waar hij recht op heeft.

2. geen zorgen om zorg:

een solidaire vlaamse sociale bescherming

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je extra

zorgen nodig hebt. Vlaanderen heeft al systemen

om zorg meer betaalbaar te maken, zoals de

Vlaamse zorgverzekering. De huidige regering wil

deze regeling samenbrengen met andere, nieuwe

bevoegdheden in de ‘Vlaamse sociale bescherming’.

Heel wat ouderen zullen in de toekomst een beroep

kunnen en moeten doen op deze bescherming.

8

Welzijnszorg eist dat de Vlaamse sociale bescherming

een sociaal gecorrigeerd verzekeringssysteem

wordt. Niemand mag zorgen hebben om zorg!

Daarom zullen de sterkste schouders de zwaarste

lasten moeten dragen. De Vlaamse sociale bescherming

moet herverdelend werken en er mee

voor zorgen dat ouderen met extra zorgnoden niet

in armoede belanden.

Caritas Vlaanderen vzw

3. uitbreiding van de

huursubsidie voor alle lage inkomens

Wonen neemt een belangrijke hap uit het gezinsbud-

get. Wie met een laag inkomen moet rondkomen heeft

nood aan een betaalbare, kwaliteitsvolle, energiezuinige

woning. Niet iedereen heeft een goede eigen woning

of kan beroep doen op een sociale huurwoning. Bijna

100.000 mensen wachten op een sociale woning,

20.000 van hen zijn 65-plussers. Zij huren nu een vaak

dure woning op de privémarkt, waarvan de kwaliteit

soms te wensen over laat.

Wie al 5 jaar of langer wacht op een sociale woning én

een laag inkomen heeft, ontvangt sinds kort een huurpremie.

Welzijnszorg eist dat iedereen met een laag

inkomen die op de wachtlijst staat een huursubsidie

krijgt. De voorwaarde om 5 jaar te moeten wachten

maakt de armoede dieper en moet afgeschaft worden.

4. Middelen voor lokale projecten

die het sociaal isolement van

ouderen in armoede doorbreken

Armoede bij ouderen is een belangrijke oorzaak van

sociaal isolement bij deze groep. Om dit isolement te

doorbreken eist Welzijnszorg dat er middelen worden

voorzien om lokale projecten te steunen waarbij

verenigingen, organisaties en lokale overheden samen

dit isolement doorbreken. Deze projecten moeten

rekening houden met de armoedeproblemen en

specifiek aandacht hebben voor de knelpunten die

deze ouderen ondervinden.

© Isabelle Pateer, Otherweyes


Hét sleutelwoord van een geslaagde

campagne is natuurlijk ‘publiciteit’.

Wie wil kan dit korte artikel gewoon

overnemen in een bewoners- en/

of personeelsblad, eventueel met

als aanvulling de concrete gegevens

over eigen acties binnen het WZC

(of andere voorziening).

promotie

© Isabelle Pateer, Otherweyes

PubliCiteit

Een verjaardag is feest: mooie wensen, warme gezelligheid,

leuke attenties … Dat jaartje extra neem je erbij en stilaan

schuif je op van een veertiger naar een vijftiger, medioren

worden senioren, gepensioneerden zeventigplussers. Elke

dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in armoede

blazen jaarlijks een kaarsje uit.

Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede

verjaart niet. Wie in armoede leeft, vecht dagelijks om de

eindjes aan elkaar te knopen… vaak vele jaren lang. Op hogere

leeftijd uit armoede geraken, is nog zoveel moeilijker.

Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger

dan bij de rest van de bevolking en de gevolgen op latere

leeftijd zijn dramatisch: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door

armoede. Gemiste kansen op de arbeidsmarkt, ziekte, faillissement

of een echtscheiding kunnen mensen de armoede induwen.

En een leven in armoede is altijd een leven met minder.

Armoede in ons eigen land, in ons eigen dorp of straat, is

jammer genoeg nog steeds realiteit. Daartegen wil Welzijnszorg

élk jaar in de advent actie voeren. Het kan toch niet langer

dat in onze wereld van welvaart en overvloed, mensen uit

de boot vallen? Dat mensen die zich jarenlang hebben ingezet

voor onze welvaart, uitgesloten worden? Dat oudere mensen

in isolement raken, in een oude en ongezonde woning? Dat

oudere mensen geen mogelijkheden hebben om extra zorgkosten

te dragen en hierdoor alsmaar zieker worden?

De armoede uitsluiten en aan alle mensen hoop en toekomst

geven, dat is waar Welzijnszorg naar streeft. Dit jaar

ligt de focus van de adventscampagne op een thema dat

ook ons heel nauw aan het hart ligt: armoedeproblemen bij

ouderen. Eén op de vijf 65-plussers leeft in armoede: hoeveel

kaarsjes ze ook mogen uitblazen met hun verjaardag,

het armoedeprobleem uitdoven lukt niet. Daar willen wij,

samen met jou, iets aan doen.

We hopen op jou steun te mogen rekenen en wensen je

alvast een gelukkig en gezond 2013!

9

welzijnszorg vzw


ACtie

teken Mee voor

een WArMe ouDe DAg

Je las ze al eerder in dit katern: de vier beleidseisen die

Welzijnszorg en de campagnepartners opstelden zodat

ook ouderen in armoede op een menswaardige wijze

hun leven verder kunnen zetten. Vanuit verschillende

hoeken kwam al steun voor onze eisen. Maar ook jij kan

onze eisen ondersteunen door een symbolisch kaarsje

aan te steken. Met dit kaarsje geef je immers een signaal

van protest aan de betrokken beleidsmakers.

Steek een symbolisch kaarsje aan en zet er je naam bij.

En vraag collega’s en bewoners om hetzelfde te doen.

Petitie-affiches met plaats voor dertig kaarsjes, kan je

bestellen via www.welzijnszorg.be. Je kan je kaarsjes

voor 14/01/2013 bezorgen aan (de regionale diensten

van) Welzijnszorg of digitaal insturen via www.armoedeverjaartniet.be.

Eind januari bezorgen wij al deze

warme steun samen met onze beleidsvoorstellen aan

de betrokken ministers.

Doe een Duit in het zAkje

Wist je dat Welzijnszorg slechts voor 12% gesubsidieerd

wordt? Maar liefst 68% van de inkomsten

zijn particulieren giften, die Welzijnszorg verwerft via

fondsenwerving.

Met deze giften doet Welzijnszorg het volgende:

− 40% gaat rechtstreeks naar regionale en

lokale armoedebestrijding

− 39% gaat naar educatieve projecten. Dat

omvat ondermeer de jaarlijkse campagne en

alle educatieve materialen.

− 4% wordt besteed aan samenwerkingsprojecten.

Daaronder zitten de projecten

Armoede Inzicht en Decenniumdoelen 2017.

− 2% gaat naar beleidswerk. Hieronder ver-

staan we het politiek lobbywerk.

− 9% gaat naar fondsenwerving. Elke euro

die we aan fondsenwerving besteden, moet

minstens 9 euro opbrengen.

− 1% besteden we aan communicatie om onze

organisatie bekend te maken

− 5% gaat ten slotte naar het algemene beheer

Overtuigd?

Je kan een gift doen via BE21 0000 0000 0303.

Denk er aan, giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar!

10 Caritas Vlaanderen vzw

Drink een tAs soeP, ofzo

Wil je met de hele voorziening een actie op poten

zetten? Dat kan zeker!

De meest bekende actie, is natuurlijk Soep op de

Stoep. Het recept is meer dan bekend: organiseer

een Soep op de stoep en verkoop soep in de medewerkersruimten,

in de inkomhal, de eetzaal of gewoon

op straat… overal is goed!

Welzijnszorg stuurt je graag een gratis promopakket

en je kan aan de slag. Vraag collega’s, bewoners en

voorbijgangers om in ruil voor een dampende beker

soep een vrije bijdrage te leveren. Elke ‘Soep op de

stoeper’ helpt zo mensen in hun strijd tegen armoede.

De opbrengst van je actie maak je over het rekeningnummer

BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg.

Om de actie extra te laten opvallen, roepen we op

om tijdens de decembermaand Soep op de soep te

serveren. Maar als december niet lukt, mag je ook in

een andere maand je Soepactie organiseren.

Jouw inzet is goud waard en het doel blijft hetzelfde.

Samen tegen armoede!

Je kan de Soep op de Stoep actie registreren,

of gewoon meer informatie opzoeken, op de

website www.soepopdestoep.be.

© Isabelle Pateer, Otherweyes


Welzijnszorg beschikt ook

dit jaar over een

uitgebreid assortiment,

boordevol handige

en leuke werkvormen.

Wij maakten een selectie

uit het vele materiaal,

zodat jij snel aan de slag kan.

Alle materialen kan je, ofwel

gratis ofwel bijzonder goedkoop,

downloaden of bestellen

via Welzijnszorg.be.

(Te koop via Welzijnszorg.be,

prijs kaartspel: € 5,

prijs kaartspel + brochure: € 10)

animatie

voor beWoners

gebruik vAn De ‘ADventskAlenDer’

Plaats de adventskalender en affiche op zichtbare plaatsen, bijvoorbeeld

op elke afdeling en bij de ingang van de kapel. Het is

een mooi gebruik om een bewoner aan te duiden die verantwoordelijk

is voor één kalender om telkens de blaadjes af te scheuren.

Praktisch: noteer de naam van de verantwoordelijke bewoner op

de achterkant van de kalender. Zo kan het personeel, wanneer ze

zien dat de kalender niet up-to-date is, de bewoner in kwestie aanspreken,

in plaats zelf (ongezien) de blaadjes te scheuren. Trouwens,

de afgescheurde blaadjes kan je gebruiken in een gespreksgroepje.

Hou ze dus zeker bij en gebruik ze als impuls tijdens een

gespreksmoment.

Op een aantal plaatsen worden ook op de ruiten van het WZC, zichtbaar

vanaf de straat, campagneaffiches aangebracht. Op die manier

maak je duidelijk dat het WZC deel uitmaakt van de parochie, waar

dezelfde actie ook loopt. Deze verbondenheid is belangrijk, zowel

voor onze bewoners als voor de parochianen!

kAArtsPel ‘ArMoe troef’

Welzijnszorg ontwikkelde ter ondersteuning van de campagne een

speciaal kaartspel. Je kan deze kaarten gebruiken als gewoon

kaartspel en een partijtje hartenjagen of klaverjassen spelen met

je vrienden. Maar misschien durven jullie de uitdaging aan om

open kaart te spelen. Ouderen in armoede ondervinden namelijk

verschillende drempels om te kunnen deelnemen aan het sociale

leven. Hoe kijk je als bewoner, zorgverlener, kaderlid,… naar

armoede? Zijn mensen in armoede welkom bij jou? En op welke

manier kunnen wij drempels slopen?

In dit kaartspel komen drie thema’s aan bod:

− Waar worden ouderen in

armoede mee geconfronteerd?

− Welke drempels ervaren ouderen

in armoede om deel te nemen

aan socio-culturele activiteiten?

− Wat kunnen wij als bewoner,

zorgverlener of zorgvoorziening doen?

Bij het kaartspel hoort een begeleidende brochure

met verwerkingsmodellen, tips en extra informatie.

11

welzijnszorg vzw


esPrekingsMoDel

‘kAArt het AAn’

Heel wat mensen en groepen zijn begaan met armoedebestrijding.

Als groep kan je heel wat doen

om armoede weg te werken. Je kan een symbolisch

kaarsje aansteken tegen armoede en zo onze politieke

eisen steunen, je kan fondsen werven met een

Soep op de stoep of andere actie, een warme babbel

organiseren… Maar je kan ook tijd maken om samen

te discussiëren over het thema.

Het besprekingsmodel ‘Kaart het aan’ dat bestaat uit

kaarten met uitspraken van ouderen in armoede is

hiervoor een instrument. Binnen de zorgvoorzieningen

is dit model zeker een aanrader. Zowel zorgverleners

als bewoners worden zich er bewust van dat

ook in de eigen kring armoede een feit is. Voor bewoners

die het financieel niet makkelijk hebben, kan het

model een aanleiding zijn om hier over te spreken.

(‘Kaart het aan’ is gratis te downloaden op Welzijnszorg.be)

CAMPAgnebezinning

“gA je Met Me Mee?”

In het boekje “Bezinningen voor groepen”, werden enkele

uitgebreide bezinningsmethodieken opgenomen.

Elke methodiek bestaat uit het lezen van teksten, maar

steeds is er ook aandacht voor concrete acties: een

uitwisseling, stellingen of een concrete stellingname.

Voor de WZC is de “Campagnebezinning ‘Ga je met me

mee?’” een bijzonder interessante werkvorm.

Doorheen de bezinning worden de deelnemers opgeroepen

uit een lijst met acties één concreet engagement

te kiezen. Eventueel kunnen zij er ook zelf

bedenken en deze toevoegen. Achteraan in het boekje

zijn de acties opgenomen in de vorm van speelkaarten.

Zo kan je ze makkelijk kopiëren. Wanneer

de deelnemers gekozen hebben, kunnen zij dit engagement

op een ‘Verklaring’ kleven, die zij zichtbaar

omhoog hangen. Dit kan op de kamer, aan de deur of

op een andere zichtbare plaats. Zo worden zijzelf en

de andere bewoners, tijdens de adventsperiode aan

hun eigen engagement herinnerd.

(De ‘Verklaring’ is gratis te downloaden via Welzijnszorg.be.

Het boekje ‘Bezinning voor groepen’ is te koop via de website

en kost € 1)

12 Caritas Vlaanderen vzw

WAt•is•er•AAn•De•hAnD|krAnt

over ouDer WorDen

CEDES geeft een vierde editie van de WAT•IS•ER•

AAN•DE•HAND|KRANT uit naar aanleiding van de

campagne van Welzijnszorg. Onder de titel OUDER

WORDEN wil de krant denk- en gespreksstof geven

aan mensen in armoede zelf en aan hun medestanders

op een manier die voor zoveel mogelijk mensen

toegankelijk is. Korte artikels, rake zinnen. Verstaanbare

woorden, die diepgaand denken en met elkaar

spreken stimuleren. Enkele cartoons die ons wakker

schudden. De krant is geschreven in samenwerking

met mensen die zelf ouder worden en ervaring met

armoede(risico) hebben. Het dialoogproces dat CE-

DES in opdracht van Welzijnsschakels begeleidde in

2011 gaf inspiratie.

Bij de krant is een gespreksmodel uitgewerkt om

op eigen kracht met de krant aan de slag te gaan

tijdens een of meerdere groepsbijeenkomsten met

ouder wordende personen. Gratis te downloaden via

www.cedes-ed.org.

(Te koop via Welzijnszorg.be, prijs krant: € 0,75)

© Isabelle Pateer, Otherweyes


Ook medewerkers kunnen

met elkaar in gesprek gaan

over de armoedeproblematiek

binnen de eigen voorziening.

Je kan hiervoor de verschillende

werkvormen gebruiken die hiervoor

al besproken werden, of één

van de onderstaande gebruiken.

Eventueel kan dit gesprek

aanleiding geven tot de oprichting

van een Aandachtscel voor

armoede en sociale uitsluiting.

Meer informatie hierover

vind je verderop in dit katern.

voor MeDeWerkers

CAMPAgneDvD 2012

(Te koop via Welzijnszorg.be,

prijs DVD € 7,5)

In deze dvd getuigen enkele ouderen

in armoede over de knelpunten die

zij dagelijks ervaren. Je krijgt ook enkele

frappante cijfers te zien en we

bieden je een inkijk in een armoedeproject.

Op een 20-tal minuten wordt

de campagneboodschap duidelijk en

worden mensen aangezet om mee te

tekenen voor aan warme oude dag!

Deze dvd bevat ook ‘Och arme?!, een

jongerenreportage over armoede in

Vlaanderen’ (2006). Een jonge reporter

trekt door Vlaanderen en spreekt

met mensen die in armoede leven.

itunes –

rijke verhAlen over leven en overleven

In ‘Rijke Verhalen. Over leven en overleven.’ krijgen mensen die in

armoede leven de kans om hun verhaal te brengen. Hebben ze

het zelf gezocht? Zijn ze te lui om te werken? De realiteit is vaak

pijnlijker dan de vooroordelen.

Bij ieder audiofragment werd een verwerkingsmodel voorzien,

aangepast aan verschillende doelgroepen. Deze verwerkingsmodellen

zijn te downloaden via www.welzijnszorg.be.

Via iTunes kan je de negen persoonlijke armoedeverhalen downloaden.

De opbrengst gaat naar Welzijnszorg.

(Te koop via iTunes, prijs per verhaal: € 0,99)

13

welzijnszorg vzw


hoe zit het bij ons?

Armoede binnen een voorziening met tientallen, of zelfs meer dan honderd bewoners: het is niet altijd makkelijk op

het spoor te komen. En, als je er weet van hebt, wat kan jij er dan aan doen? Aan de hand van enkele vragen en

stellingen, nodigen we jou uit om hier met je collega’s over in gesprek te gaan. Wissel van gedachten en ontdek wat

je zelf concreet kan doen in je eigen voorziening.

1 op 5

− Eén op de vijf ouderen woont in armoede, hoeveel

bewoners zouden dit bij ons zijn?

− Weet ik zelf of er bewoners zijn die in armoede

leven?

− Hoe merk je dat een bewoner het financieel

moeilijk(er) heeft?

Beleid

− Bestaat er in onze voorziening een duidelijk beleid

rond armoede?

− Wat moet ik doen als ik merk dat iemand, omwille

van financiële redenen, niet deelneemt

aan een activiteit?

− Zijn er manieren om medische kosten van bewoners

te dekken, als zij dit zelf niet kunnen?

− Bij wie kan ik terecht als ik armoede bij een

bewoner vermoed?

wat doe ik?

− Wat doe ik om, binnen de voorziening, armoede

aan te pakken?

− Zou ik zelf in de bres springen om iemand

financieel te steunen wanneer een bewoner

niet kan deelnemen aan een activiteit?

− Is er een financiële actie binnen de voorziening,

die ik kan ondersteunen?

− Kunnen we een hulpfonds opstarten, zodat

mensen die het met minder moeten doen,

toch een warme oude dag kunnen beleven?

14 Caritas Vlaanderen vzw

alles kan beter

− Als er geen armoedebeleid is binnen de voorziening,

hoe komt dit dan?

− Zouden we zelf een aanzet kunnen geven voor

een duidelijk armoedebeleid?

− Zo een aandachtscel voor armoede en sociale

uitsluiting (zie verder in dit katern), wil ik daar

mijn schouders onder zetten?

stellingen

geen (bekenD) ArMoeDebeleiD?

− Armoede is niet het belangrijkste doel van

onze voorziening, daar hoeven wij geen tijd in

te steken.

− Bewoners in een zorginstelling kunnen niet

vereenzamen, er is immers altijd wel iemand

aanwezig.

− Het is mijn taak om mee te denken of te werken

aan een armoedebeleid, we kunnen dit alleen

samen doen.

− De prijzen van WZC zijn veel te hoog: gemiddeld

kost dit meer dan 1200 euro per maand,

terwijl 3 op 10 ouderen moet rond komen met

500 à 1000 euro per maand.

− Als het ouderen ten goede kan komen, geef ik

graag twintig euro per maand aan een sociaal

fonds binnen onze voorziening.

grijp de campagne aan om, samen met mensen met goesting,

een armoedebeleid uit te werken.

hoe je dit kan aanpakken, lees je vanaf pagina 17.


Bezinnen en Bidden

Wil je één dag met me

ruilen?

even wonen waar

ik woon.

De rekeningen betalen

die ik krijg.

Je zal versteld staan!

geen comfort,

vochtige koude

en slechte isolatie.

ik kan er niet van slapen,

ben voortdurend ziek,

ik ben beschaamd

over zoveel ellende,

ik ben bang

en trek me terug

in mijn isolement.

Bezinningsteksten

Hij klopte aan,

kom je één dag met me

meeleven?

Misschien begrijp je

dan beter

wie ik was

en wie ik geworden ben.

ik kon wel jouw opa

of oma zijn ...

spoor zes 2012 , Welzijnszorg

spoor zes 2012 , Welzijnszorg

Angstaanjagend is

de schoppenboer.

Onheilspellend zwart.

niemand wil hem.

iedereen haat hem.

speel hem kwijt.

Laat hem los.

geef hem door.

Pak hem niet meer aan.

Hij komt vanzelf terug.

Je geraakt hem nooit

meer kwijt.

Je blijft ermee zitten.

Ongeluk

levenslang.

ongenode gast.

Armoezaaier

van formaat.

zonder leefloon.

zonder rustpensioen.

Hij heeft zich in je

bestaan genesteld,

gesetteld

voor altijd.

Waarom ik?

Waarom jij niet?

is dat gerechtigheid?

een heel leven lang aan de zijlijn.

niet kunnen werken.

niet mogen werken.

Wie niet meespeelt ,

verdient het niet.

ik moest dankbaar zijn

voor een veel te lage uitkering.

nu hoef ik niet meer te werken.

Het spel is gespeeld

(zonder mij).

en heb ik het nu verdiend?

Mag ik nu met opgeheven hoofd

mijn pensioen ontvangen ?

Of ben ik veroordeeld

tot levenslange dankbaarheid?

spoor zes 2012 , Welzijnszorg

15

welzijnszorg vzw


Heb erbarmen, HeeR,

want ik verkeer in nood,

mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,

mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,

mijn leven verloopt in ellende,

zuchtend slijt ik mijn dagen,

door eigen schuld slinken mijn krachten,

tot op mijn botten teer ik weg.

Bij allen die mij belagen

wek ik de lachlust,

bij mijn buren nog het meest.

Wie mij kennen zijn verbijsterd,

wie mij zien aankomen op straat

wenden zich af en ontvluchten mij.

Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart,

afgedankt als gebroken aardewerk.

ik hoor de mensen over mij fluisteren,

van alle kanten dreigt gevaar.

ze steken de hoofden bijeen

en smeden plannen om mij te doden.

Maar ik vertrouw op u, Heer,

ik zeg: U bent mijn god.

16 Caritas Vlaanderen vzw

geBeDen

Dominic Verhoeven,

Psalm 31, 10-15

goede god,

Het kan nooit Uw bedoeling geweest zijn

dat zoveel van Uw mensen in de puree zouden zitten.

Daarom willen we U bidden om kracht voor hen

die hun situatie willen aanpakken.

We willen U ook bidden voor alle hulpverleners,

voor allen die het tot hun dagtaak maken

om een uitgestoken hand te zijn naar noodlijdenden.

Daarom willen we U bidden om kracht

en doorzettingsvermogen

voor hen, zodat ze hun engagement kunnen volhouden.

We willen U bidden voor alle helderziende mensen,

die met hun buitengewone begaafdheid

zien en aanvoelen wanneer iemand in de problemen zit.

ze zijn niet paranormaal

maar hebben tijd en aandacht voor hun medemensen..

We bidden U opdat hun heldere blik anderen mag aansteken

om even attent en bezorgd door het leven te gaan

en om elkaar te blijven dragen

en zo echt levende kerkgemeenschap te mogen vormen!

Amen.

directeur Caritas Vlaanderen vzw

goede en genadige god,

We bidden u om uw steun,

om de pijn en het nodeloze lijden

van mensen in nood rondom ons te verlichten.

elke mens heeft recht op een menswaardige woning,

op voldoende voedsel, op gezondheidszorg

en op economische zekerheid.

Met uw genade en samen met elkaar

willen we hier mee werk van maken.

Liefdevolle god,

we weten dat wat we ook vragen in uw naam,

het aan ons zal gegeven worden.

Help ons dan in ons streven om armoede uit te bannen

en laat onze inspanningen een teken zijn van uw Rijk.

Amen

Catholic Charities, UsA

gebed tot het bestrijden van armoede.


In 2007 publiceerde

Caritas Vlaanderen het Cahier

Armoede en sociale uitsluiting.

Het Cahier ging uit van

de rol die voorzieningen

kunnen spelen in het

wegwerken van sociale uitsluiting.

In 2007 las Richard Timmerman,

directeur van het Koninklijk

Orthopedagogisch Centrum

Antwerpen (KOCA),

in het Cahier over het oprichten

van een “aandachtscel armoede

in elke voorziening.

Vandaag bestaat de Aandachtscel

Armoede en Uitsluiting (AAU)

in KOCA vijf jaar.

Aan de hand van het verhaal

in het KOCA, grijpen we de

campagne van WZZ aan om te

pleiten voor een Aandachtscel in

elke voorziening in Vlaanderen.

armoede in

de voorziening

een Blijvend aandaChtspunt

Met vuile kleren in De klAs

Natuurlijk bestond er in 2007 al een werking rond armoede in KOCA,

zo vertellen Richard Timmerman, algemeen directeur en Paul Boutsen,

directeur projectwerking. Er was een sociaal fonds dat probleemdossiers,

die vaak te maken hadden met onbetaalde facturen,

bekeek en openstaande schulden kwijtschold. “Maar we wilden de

armoedeproblematiek in onze voorziening anders aanpakken”, klinkt

het vandaag. “We wilden het kaderen, er een visie rond ontwikkelen

die verder ging dan het beoordelen van losstaande gevallen. We

wisten dat één op de vier van onze leerlingen, misschien nog meer,

thuis opgroeit in armoede. Daar wilden we mee aan de slag”.

De keuze voor een gefundeerd armoedebeleid in KOCA, wat toch

geen topprioriteit is van een doorsnee school, ligt in de behoeftepiramide

van Maslow. “Maslow gaat ervan uit dat je eerst elementaire

behoeften moet invullen, alvorens je kan werken aan

zelfontplooiing”, legt Boutsen uit. “Kinderen die met vuile kleren in

de klas zitten of die met honger naar school komen, zijn tijdens

de lessen veel minder gefocust en leren veel minder makkelijk dan

kinderen die deze problemen niet ervaren. Het is dan wel niet onze

core business, het is zo randvoorwaardelijk dat we er niet buiten

kunnen. Onze taak is het niet, onze zorg des te meer. Wanneer

we aan die problemen werken, merken we dat de betrokken leerlingen

plots veel beter presteren op de schoolbanken.”

Mensen Met goesting

Opmerkelijk is ook de wijze waarop de AAU tot stand is gekomen. Er

werd niet vertrokken vanuit een visietekst of vanuit een specifieke

beleidsopdracht, vertelt Timmerman. “In de eerste plaats wilden we

een plek creëren waar vrijuit kan nagedacht worden over armoedeproblematiek

binnen KOCA. Nog steeds is de agenda een mix

tussen visie, beleidsontwikkeling en vrijplaats. Zo blijft de AAU een

denktank, die zelf geen beleid uitstippelt. De AAU doet voorstellen,

die meegenomen worden door de directie. Daar heb je mensen met

goesting voor nodig. Geen mensen die gedwongen een engagement

in een werkgroep opnemen, wel mensen die uit interesse komen en

hun eigen praktijk meenemen en zo binnenbrengen”.

17

welzijnszorg vzw


Richard Timmerman zit zelf de vergaderingen voor,

wat de AAU een zeker gewicht geeft in de structuur

van KOCA. Via hem, Paul Boutsen en Karin Paeschuyzen,

de coördinator van de sociale dienst, worden

voorstellen meegenomen naar hogere niveaus.

“Die werkwijze hanteren we voor alle ondersteunende

vergaderingen. De AAU staat daarmee op hetzelfde

niveau als bijvoorbeeld het diversiteitscomité of zelfs

het financieel comité.”

oPen Cel

Naast geïnteresseerde medewerkers vanuit KOCA, nemen

ook partners van buiten de voorziening deel aan

de bijeenkomsten. Partners zoals De Link, RechtOp,

de provincie of de stad zijn steeds welkom. “De AAU is

een open cel, waar ieder eigen praktijkervaringen mee

naar toe kan nemen. Dat draagt bij aan de diversiteit

van agendapunten. Soms nemen ook sponsors deel

aan de vergadering. Zij komen dan voor één specifiek

agendapunt, maar blijven de hele vergadering aanwezig.

Zo leren ze onze werking van binnenuit kennen én

horen wij eens een heel andere stem in de zaken waar

we alle dagen mee bezig zijn”, legt Timmerman uit.

Dit werkmodel geven Timmerman en Boutsen graag

mee aan al wie met een Aandachtscel wil starten.

“Je hebt mensen nodig vanuit de eigen voorziening

die interesse hebben in de thematiek. Misschien wel

mensen met ervaring rond armoede, vanuit eigen

leefgroepen of afdelingen. Zoek daarnaast ook partners,

samenwerking met stad en provincie zijn heel

belangrijk. Een degelijke en duidelijke ondersteuning

van het beleid tenslotte is ook heel belangrijk. Door

de aanwezigheid van een directielid geef je aan dat

armoedebeleid een terecht prioriteit is. Wij bieden op

elke studiedag trouwens ook een vorming aan rond

armoede. Continu aandacht schenken aan het probleem

is immers noodzakelijk om het thema levend

te houden, zowel bij medewerkers als bij de directie.”

geen borDje in De gAng

Het belangrijkste doel van de Aandachtscel Armoede

en Uitsluiting, is natuurlijk het wegwerken van de armoede

in de eigen omgeving. Om dat te realiseren, wil

KOCA snel en efficiënt kunnen te werk gaan. Richard

Timmerman vertelt: “Wanneer er voor het bestaan

van de AAU een probleem werd opgemerkt, stuurde

de leerkracht of opvoeder een vraag aan het sociaal

fonds. Dat fonds kwam regelmatig, maar zeker niet

wekelijks samen. Uiteindelijk was het fonds dat een

18 Caritas Vlaanderen vzw

beslissing nam, waarna gekeken moest worden op

welke manier er hulp geboden kon worden. Een lang

en omslachtig proces.” Vandaag gaat dit even anders.

Via de Opgeleide Ervaringsdeskundige (OED), wordt er

vrij direct ingegrepen. Wanneer een probleem opgemerkt

wordt, wordt dit gesignaleerd aan de OED of

aan Timmerman of Boutsen. Dan wordt meteen gekeken

hoe het probleem opgelost kan worden. De OED

neemt contact op met de ouders en beluistert, vanuit

haar eigen achtergrond, de problemen.

Soms volstaat het om een voedselpakket aan de kinderen

te geven om het weekend door te komen, af en

toe wordt aan de ouders geld gegeven, voor bijvoorbeeld

dringende aankopen of huishuur. “Dat doen we

enkel als we weten dat het geld goed besteed wordt.

Anders zorgen we zelf voor de noodzakelijke oplossingen:

we laten een douche installeren, of plaatsen

een extra bed.” De rol van de OED is hier zeker niet

te onderschatten. “Eigenlijk is zij een soort tolk naar

de familie van de leerlingen toe. Het is slechts dankzij

de OED dat we de familie kunnen bereiken en de

kinderen kunnen verder helpen. Zij spreekt hun taal,

zij ziet vaak sneller dan wij wat er eigenlijk allemaal

speelt en kan dan ook sneller inschatten wat écht

dringend is en waarmee we de kinderen écht kunnen

verder helpen. Het is de OED die ervoor zorgt

dat ons armoedebeleid meer is dan enkel een bordje

in de gang. Zo een bordje lopen de mensen gewoon

voorbij, je moet hen op hun eigen manier en in hun

eigen taal kunnen aanspreken.”

Richard Timmerman (links) en Paul Boutsen


Meneer De Minister

“Het belangrijkste wat we in de voorbije vijf jaar be-

reikt hebben – en waar we écht trots op zijn, is dat

kinderen in armoede snel en efficiënt geholpen kunnen

worden, op een manier die structureel ingebed is in

onze organisatie”, zegt Boutsen. “We zijn in staat om

de negatieve gevolgen van een leven in armoede te

couperen, zodat de jongeren zich kunnen focussen op

hun eigen ontwikkeling. Zo zorgen we er voor dat zij,

dankzij een degelijke opleiding, een plaats in de samenleving

kunnen innemen.” Timmerman en Boutsen

hopen dat de visie van KOCA rond armoede nog verder

ingebed raakt in het dagelijkse leven in de school.

“Eigenlijk zou er automatisch een reflex moeten ontstaan

die zoekt wat áchter het gedrag van een leerling

schuilgaat. Wat speelt er mee in de houding van de

leerling? Waarom is hij plots zo rebels? Waarom is zij

niet in orde? Elke leerkracht, opvoeder of medewerker

zou de weg naar de OED en de AAU moeten kennen.

Als die verregaande bewustwording er is, dan pas zit

het werk van de Aandachtscel er op.”

Maar voor het zo ver is, zijn er nog bijkomende uitdagingen.

De grootste schuilt in het vinden van de nodige

middelen om de werking te blijven ondersteunen.

Zowel de ervaringsdeskundige als het snel ingrijpen

in families, vraagt immers een grote opoffering van

beleidsmiddelen. “We hebben geluk dat de Raad van

Bestuur achter het project staat”, zegt directeur Timmerman.

“Zonder hun steun zou het echt onbegonnen

werk zijn. Zeker nu we minder subsidies krijgen

als gevolg van besparingsmaatregelen van de overheid,

wordt het moeilijk. We hopen op steun van het

VAPH en zoeken ook actief middelen bij sponsors,

zoals enkele grote bedrijven.”

Geloof, hoop en liefde staan centraal binnen KOCA.

“Toch blijven we hopen op de overheden. Stad, provincie,

gewest, federaal, het maakt eigenlijk niet zoveel

uit. Allemaal zeggen ze armoede als prioriteit te hebben.

Allemaal willen ze er ‘iets aan doen’. Maar vaak

gaat dat niet verder dan een zoveelste campagne, die

gepaard gaat met hoge drukkosten. We krijgen vaak

brochures en affiches toegestuurd, over campagnes

van één of andere overheid. We hoeven dat drukwerk

niet, geef ons liever het geld dat je er in stopt. Dat

kunnen wij dan wel op een andere manier besteden.

Want, meneer de minister, wij hebben geen campagne

over het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting

nodig. Bij ons gebeurt het gewoon.”

stAPPenPlAn voor

De oPriChting vAn een

AAu in De eigen instelling

1. Grijp de campagne van Welzijnszorg aan

om binnen de voorziening na te denken en

uit te wisselen over armoede.

2. Vorm een groep geïnteresseerde en geengageerde

medestanders (mensen met

goesting). Probeer uit zoveel mogelijk niveaus

iemand te betrekken, ook vanuit de

directie.

3. Ga na waar de voorziening in contact komt

met armoede. Hoe groot is de nood? Op

welke manier manifesteert zich die?

4. Kom regelmatig samen met de cel. Bespreek

een brede agenda: zowel brainstorming als

concrete problematiek kunnen aan bod komen.

Nodig af en toe iemand van buiten af

uit, om nieuwe impulsen te geven. Zo kan je,

gedurende een langere periode, werken aan

een eigen visie rond armoede.

5. Leg de visietekst voor aan de directie,

eventueel via het deelnemend directielid.

Geef het armoedebeleid een structurele

inbedding in de voorziening.

6. Blijf spelen op verschillende velden: concrete

armoedebestrijding, sensibilisering,

vorming, fondsenwerving,…

7. Laat regelmatig iets weten aan armoede@

caritas.be. Zo kunnen jullie ervaringen dienen

als voorbeeld voor anderen!

19

welzijnszorg vzw


uitsMijter

En daar zit je dan,

je hele leven lang gewroet in de grond

om een klein huisje op den buiten te betalen.

Maar op je oude dag

geen cent meer over om het deftig te onderhouden.

Het dak lekt.

De wc is nog altijd de plank met een gat, buiten.

En de douche moet dingend gelijkvloers komen,

want naar boven geraak je niet meer.

De thuiszorgers zijn fantastisch,

de was en de plas wordt goed gedaan.

Een extra steun die veel betekent.

De buren en familie doen de rest.

Bijna een serviceflat.

Maar allemaal samen

helpen ze ons inkomen niet vooruit.

Straks is het echt te laat en moeten we eruit.

Een echte serviceflat is onbetaalbaar.

En een tehuis zien we niet zitten.

Laat ons hier nog maar wat zitten.

‘Steen voor steen’, 2004, Spoor ZeS

Deze Caritasbrochure is gedrukt op papier gecertificieerd door de Forest Steward Council (FSC).

Deze organisatie promoot en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch leefbaar,

milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

CU-COC-811200

© Isabelle Pateer, Otherweyes

More magazines by this user
Similar magazines