We willen de beste zijn! - Nijhof Wassink

nijhof.wassink.com

We willen de beste zijn! - Nijhof Wassink

DE SCHAKEL IS EEN UITGAVE VAN NIJHOF-WASSINK TRANSPORT - VOORJAAR 2011 - NUMMER 1

SCHAKEL

DE

Leverbetrouwbaarheid voor

Domo doorslaggevend

Door SilFit-sensor

minder spoedbestellingen

Jean-Pierre Wander:

We willen de beste zijn

a l w a y s o n t h e m o v e


inhoud contents

Succesvol gezondheids-

programma voor

medewerkers

Successful health care

program for staff

De vitaliteit neemt toe en

het ziekteverzuim neemt af.

The vitality increases and

absenteeism decreases.

‘Leverbetrouwbaarheid van

doorslaggevend belang’

‘Delivery performance is

of utmost importance’

Edward Brans van Domo

Polypropylene: “Wat heb je

aan de laagste prijs als er

te laat geleverd wordt?!”

Edward Brans of Domo

Polypropylene: “What good

is the lowest price when

deliveries are often late or at

the wrong address?!”

3 Voorwoord Freddy Nijhof Editorial Freddy Nijhof

4 Aanpassing Rijtijdenwet? Adjust driving Hours Act?

12 Terminal Kutno operationeel! Kutno Terminal operational!

We willen de beste zijn!”

We want to be the best!”

Jean-Pierre Wander,

commercieel manager: “Je

kunt gewoon niet met elke

prijsvechter mee.”

Jean-Pierre Wander,

Commercial Manager:

“You just can’t compete

with all price fighters.”

...verder in deze editie ...also in this issue

De Schakel

6 8 10 14

Dankzij SilFit-sensor

nu al 10% minder

spoedbestellingen

Thanks to SilFit sensor

Emergency orders

reduced by 10%

Arjan Schepers: “We

proberen voor de zomer de

700 e sensor te plaatsen”

Arjan Schepers: “We try

to have the 700th sensor in

place before this summer!”

15 IRU Diploma of Honour IRU Diploma of Honour

16 Rotterdamse wethouder Baljeu op bezoek bij PCT

Rotterdam’s municipal councillor Mrs. Baljeu visits PCT


De eerste maanden van 2011 liggen

alweer achter ons. Er is keihard

gewerkt om aan alle wensen van onze

opdrachtgevers te kunnen voldoen.

Onze chauffeurs hebben een beroep

dat we niet mogen onderschatten.

Er wordt steeds meer kwaliteit

gevraagd onder toenemende file- en

tijdsdruk. De werkdruk wordt nog

eens extra verhoogd door de invoe-

ring van de digitale tachograaf. Meer

hierover kunt u lezen op pagina 4

waar we toelichten dat transpor-

teurs vastlopen op de handhaving

van de rijtijdenwet. Het resultaat

van een truck kan vastlopen op één

enkele minuut! Overtredingen van de

arbeidstijd met één minuut kunnen

bestraft worden met exorbitant hoge

boetes. Stel je voor; tien minuten

voor de thuisbasis is je tijd om en

moet je noodgedwongen de nacht

doorbrengen op een (hopelijk veilige)

parkeerplaats. De rijtijdenwet zou de

chauffeur moeten beschermen maar

in de praktijk schiet deze wet haar

doel ruimschoots voorbij.

In het eerste kwartaal verloren wij

opdrachtgevers maar er kwamen

ook nieuwe bij. Omwille van effi-

ciency moeten we soms ook afscheid

nemen van bepaalde goederen-

stromen. De wereld van logistiek is

zeer complex maar daar ligt nu juist

voor ons de uitdaging! Graag zoeken

wij naar multimodale oplossingen

voorwoord editorial

Multimodaal... en tóch meer asfalt!

Multi modal … and yet more asphalt!

Freddy Nijhof, algemeen directeur Nijhof-Wassink

“Zonder transport,

staat ALLES stil”

want we moeten “weg van de weg”.

Met eigen terminals op strategische

plekken in Europa en samenwerking

met collega - bedrijven proberen

we ons steentje bij te dragen. We

worden gedwongen het wegennet

te ontlasten en vervoersstromen te

verplaatsen naar spoor- en water-

wegen. Echter, al lukt het ons om de

vervoerscapaciteit op het spoor en

het water optimaal te benutten, dan

nog moeten we constateren dat de

wegen dichtslibben. Er MOET meer

asfalt komen. Minder dan 5% van

het Nederlands oppervlak bestaat

uit asfalt. Stap in een helikopter en

u zult zien dat dit echt beter kan,

dat Nederland nog steeds groen is

Lees verder op pagina 4

De Schakel


en dat er gezocht moet worden

4

Vervolg van pagina 3

naar autobanen die als smalle

linten door het landschap lopen.

Er zullen alleen maar meer auto’s

komen en goederenstromen over

de weg nemen alleen maar toe;

200 km file in ochtend- en avond-

spits zijn maar heel gewoon,

onacceptabel. Het wordt tijd

dat onze overheid maatregelen

neemt want; “Zonder transport,

staat ALLES stil”.

We have left the first months

of the year behind us. We have

all worked very, very hard to meet

all our customer’s demands. Our

drivers have a job that we should

never underestimate. In spite of

traffic and time pressure, a rising

level of quality is asked from us.

The working pressure is increased

extra by the introduction of the

digital tachograph. You can read

more about this subject on page 4

where we explain how transport

companies can hardly maintain

the Driving Hours Act. The profit

of one truck can be determined by

one minute! Violation of working

hours with only one minute can be

fined exorbitantly high. Imagine:

ten minutes away from your home

base, you run out of time and you

are forced to spend the night on a

De Schakel

- hopefully safe - parking lot. The

Driving Hours Act was supposed

to offer professional drivers

protection, but in practice the law

fails enormously.

During the first quarter of the year

we have lost some customers, but

we also gained some new ones.

For efficiency reasons, we have to

say goodbye to some commodity

flows from time to time. The world

of logistics is very complex, but

we consider this as a challenge!

We love looking for multimodal

solutions, because we have to

get ‘away from the highway’. With

own terminals on strategic loca-

tions in Europe and co-operation

with fellow companies, we do our

bits. We are forced to ‘unburden’

the roads and transfer transport

to water- and railway systems.

However, even if we would

accomplish an optimal use of

water and rail, we’ll have to come

to the conclusion that our roads

are silting.

There MUST be more asphalt.

Less than 5% of the surface

of The Netherlands is asphalt.

Fly a helicopter and you’ll see

that we can do better, that The

Netherlands are still green, and

that you really have to try before

you find motorways like narrow

ribbons in the landscape. There

will only be more cars, and road

transport is just increasing.

Traffic jams of 200 kilometers in

the morning and evening rush

hours are very common - unac-

ceptable! It is about time for our

government to take the neces-

sary steps, because: “without

transport, EVERYTHING comes

to a standstill”.

Aanpassing Rij

Nijhof-WassiNk is sameN met eN-

kele collega-traNsportbedrijveN

eeN lobby gestart om de huidige

rijtijdeNWet Weer op de politieke

ageNda te krijgeN.

Op 21 februari was er een eerste

bijeenkomst met Europarlementariërs

Corien Wortmann en Hans

van Baalen, CDA-kamerlid Sabine

Uitslag, oud-burgemeester Bernard

Kobes, FNV-bestuurder Huub van

den Dungen, TLN-lobbyist Henk

Kramer, TLN-directeur Peter Sierat

en directeur Paul Gelton van de

Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Onderwerp was de problematische

toepassing van de rijtijdenwet.

Toename werkdruk en

inefficiënte planning

De rijtijdenwet kent meer uitzonderingen

dan regels en biedt geen

ruimte voor onverwachte vertragingen

of problemen die in het

verkeer nu eenmaal onderdeel van


tijdenwet? Adjust driving Hours Act?

de praktijk zijn. Het is ondoenlijk

en soms ook onwenselijk altijd alle

werkzaamheden volledig binnen

de grenzen van de rijtijdenwet uit

te voeren. Het vergroten van de

marges in de planning leidt tot

grotere inefficiëntie. Hoewel de

rijtijdenwet vooral bedoeld is om

de arbeidsomstandigheden van

chauffeurs te verbeteren, blijkt de

huidige regelgeving juist te leiden

tot een verhoging van de werkdruk.

Er is soms geen andere keuze dan

een kwartier voor de thuisbasis de

truck aan de kant te zetten voor een

overnachting. Of je rijtijd zit erop

terwijl in geen velden of wegen een

veilige parkeerplaats te bekennen

is. De strikte tijdsgrenzen brengen

extra veel stress met zich mee.

minuten: 1 00 euro boete!

Doordat de digitale tachograaf alle

bewegingen en handelingen minutieus

registreert en opslaat, is het mogelijk

geworden dat sommige landen futiele

overtredingen weken na dato bestraf-

fen met soms exorbitant hoge boetes.

Tijdens de bijeenkomst werden prak-

tijkvoorbeelden uit Oostenrijk, Spanje

en Frankrijk toegelicht. Zo werd een

chauffeur in Oostenrijk bekeurd omdat

hij 28 dagen eerder, in een ander land,

4 uur en 32 minuten achtereen had

gereden in plaats van de toegestane

4 uur en 30 minuten. Het blijkt dat de

EU-wetgeving door sommige landen

wordt misbruikt om vervoerspolitiek

te bedrijven of extra inkomsten te

De rijtijdenwet kent

meer uitzonderingen

dan regels

genereren. Helaas is handhaving van

de EU-wetgeving geen zaak van de

EU. Dat roept het beeld op van een

theoretisch gedrocht dat in de praktijk

niet goed is toe te passen.

Harmonisatie van

handhavingsvoorschriften

Hoewel het aanpassen van de rijtij-

denwet een langdurige aangelegen-

rijtijdenwet driving hours

heid is, bepleiten vervoerders het

toestaan van kleine marges, het meten

van gemiddelden en het harmoni-

seren van handhavingsvoorschriften

in de verschillende EU-lidstaten. Ook

zou een betere toepassing van ICT

in de vorm van een centraal volg-

systeem de toezichthouders een

beter beeld kunnen geven van de

bedrijfsvoering van een transportbe-

drijf, zodat daarmee onderscheid kan

worden gemaakt tussen bonafide

bedrijven en fraudeurs.

The European Driving Hours Act

counts more exceptions than actual

rules, and does not allow unex-

pected delays or problems that are

all in the game of nowadays traffic.

The law was meant to improve the

drivers’ working conditions, but in

practice labor pressure is increased

as a result of strict time limits and the

digital tachograph, registrating data

extremely minutely. Transporters

call for allowing small margins and

harmonizing of enforcement rules in

different EU member states.

De Schakel


Bennie Keppelink met coach Joop Oude Bos.

6

Succesvol gezondheidsprogramma voor medewerkers

Successful health care program for staff

iN sameNWerkiNg met oude vrieliNk gezoNdheids-

maNagemeNt, arbo uNie eN tvm, biedeN Wij oNze mede-

Werkers eeN gezoNdheidsprogramma aaN.

Geen energie?

Als je in je vrije tijd geen energie meer hebt om iets te

ondernemen met je partner of simpelweg te ravotten

met de kindertjes dan kan hier met eenvoudige aan-

passing in voedings- en bewegingspatroon een grote

verbetering geboekt worden.

Toekomst voor mezelf

Via leidinggevende, Arbo arts

of P&O kan men zich aanmelden voor het gezond-

heidsprogramma “Toekomst voor mezelf”. Na een

intakegesprek en fysieke test doet Oude Vrielink

een voorstel voor een kort of wat langer traject. Men

krijgt een persoonlijke coach toegewezen en via

De Schakel

www.toekomstvoormezelf.nl zijn er elke week nieuwe

leefstijltips (voeding, beweging, werkomstandigheden,

roken, alcohol en persoonlijke verzorging). Op meer

dan 300 trainingslocaties binnen Nederland kan men

onder begeleiding bewegen.

Vitaliteit neemt toe

Reactie deelnemer: “Ik eet meer

en weeg minder!”

Het onregelmatige werk in de transportbranche (en dat

geldt met name voor onze mensen onderweg) lijkt moei-

lijk te combineren met een gezonde leefstijl. Chauffeurs

moeten onderweg heel wat

“fastfood” zien te weerstaan.

Het gezondheidsprogramma

van Oude Vrielink leert ons

dat het WEL mogelijk is. Veel mensen worden ’s och-

tends al vermoeid wakker. Het ontbijt wordt nogal eens

overgeslagen terwijl juist het ontbijt onze motor dage-

lijks draaiende houdt. Een ontbijt is als diesel voor je

truck! Een kleine aanpassing in ons voedingspatroon en


we worden ’s ochtends uitgerust wakker. Preventieve

gezondheidszorg = WIN - WIN situatie. De vitaliteit

neemt toe en het ziekteverzuim

neemt af. Medewerkers kunnen

kosteloos deelnemen aan

het gezondheidsprogramma.

Door middel van subsidies blijven de kosten voor werk-

gevers ook beperkt. Voor meer informatie kijk ook op

www.oudevrielink.com

Fit blijven na je

e

Chauffeur Bennie Keppelink is 60 jaar en heeft bij Nijhof-

Wassink al een dienstverband van bijna 42 jaar op de tel-

ler staan. Bennie neemt sinds een paar maand deel aan

het gezondheidsprogramma. Hij was in september 2010,

NA 45 jaar!!!!, gestopt met roken en groeide toen 10 kilo.

Bennie traint nu op zaterdag onder begeleiding van zijn

persoonlijke coach/fysiotherapeut Joop Oude Bos bij

Medisch Centrum Nijverdal.

Kleine aanpassingen in het eet-

patroon helpen Bennie om een

paar kilo kwijt te raken. Tijdens

de training worden handvatten gegeven om het geleerde

te vertalen naar de werksituatie en toe te passen in de

praktijk. Er worden haalbare doelen gesteld. Bennie is

enthousiast en roept “ Ik voel me echt beter in mijn vel!”

Bennie draait ook mee in de chauffeurspoule.

Chauffeurspoule

Het chauffeursvak is een zwaar beroep en brengt een zeer

onregelmatig leven met zich mee. Werkweken van 65 uur

Reactie deelnemer: “Ik voel mij fitter,

ben minder moe!”

Reactie deelnemer: “Ik wil na

mijn 6 e nog fit en vitaal zijn!”

gezondheidsprogramma health care program

of soms meer, zijn heel gewoon. Vanaf 55 jaar zien we dat

dit zwaarder valt en men ook gewoon meer tijd nodig heeft

om de “ accu” weer op te laden.

Vervroegde pensionering is voor

velen niet meer weggelegd, we

moeten door tot aan ons pensi-

oen. Bij Nijhof-Wassink is er de mogelijkheid mee te draaien

in een poule van vijf chauffeurs op vier vaste trucks. Hierbij

is men eens per twee weken op twee doordeweekse dagen

vrij (maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag). Op die dagen

zit een vaste invalchauffeur (de “springer”) op je truck. Deze

vaste “springer” bemant deze vier trucks op de vrije dagen

van de vaste chauffeur en is zelf elke woensdag vrij.

In co-operation with Oude Vrielink Gezondheids-

management, Arbo Unie and TVM, Nijhof-Wassink offers

its staff a health care program. The irregular working hours

in the transport business (in particular for our people on

the road) and a healthy lifestyle seem hard to match.

During their trips, drivers have

to resist ‘fast food’ more than

once. Oude Vrielink’s health

care program demonstrates

that it is feasible. A lot of people wake up in the morning in

a state of fatigue. Breakfast is skipped easily, although it is

this meal in particular that keeps our engine running daily.

Breakfast is like diesel for a truck! Some small adjustments

in our food pattern, and we’ll wake up well rested. Vitality

increases and sick leave decreases - the knife cuts both

ways! Employees participate in the program free of charge.

Subsidies keep the costs for employers within limits. For

more information: www.oudevrielink.com

De Schakel


8

Edward Brans: “Wij kijken niet alleen naar tarief, maar naar de prijs/prestatie-verhouding.”

Brans’ leven staat in het teken van logistiek. “Toen ik van

de middelbare school kwam, adviseerden ze me in de

logistiek te gaan. Van dat advies heb ik geen dag spijt van

gehad.” Inmiddels zit Edward Brans ruim twintig jaar in dit

vak. Sinds een jaar is hij Supply Chain Manager bij Domo.

“Een topclub!” vindt hij, “We gaan vriendschappelijk met

elkaar om, van hoog tot laag. Tachtig mensen, die een

hechte groep vormen en wat voor elkaar over hebben.

Daar ben ik trots op!”

Hoezo crisis?

Domo vervaardigt polypropylene, de basisgrondstof voor

de kunststofverwerkende industrie. Brans: “Wij leveren al-

leen de ‘korreltjes’, de afnemer doet er kleurstoffen en an-

dere additieven bij om er zijn producten van te maken. Van

DVD-hoes tot beautycase en van boterkuipje tot autobum-

De Schakel

EDWARD BRANS VAN DOMO POLyPROPyLENE

‘Leverbetrouwbaarheid van doorslaggevend belang’

‘Delivery performance is of utmost importance’

prateN met edWard braNs vaN domo polypropyleNe is

geeN straf. hij is eNthousiast over zijN bedrijf, over

zijN Werk eN over Nijhof-WassiNk. We sprekeN hem iN

rotterdam, op de pct-termiNal vaN Nijhof-WassiNk.

per.” In de kunststofmarkt is Domo een bescheiden speler.

“Wij produceren 180 kiloton per jaar. Als er nu in onze branche

een nieuwe plant gebouwd wordt, heeft die een productie-

capaciteit van minstens 400 kiloton.” Die beperkte capaciteit

blijkt echter geen nadeel te zijn voor Domo.” De grote produ-

centen hebben allemaal vaste leveringscontracten met grote

afnemers. Die kunnen geen kleine, onregelmatige afnemers

bevoorraden, wij kunnen dat wél. Onze enige zorg is om

voldoende te kunnen produceren! Van de crisis hebben wij

op het vlak van output niet veel gemerkt, de crisis zat voor

ons meer in slechte winstmarges.”

Prestaties meten

De grondstoffen komen bij Domo via pijpleidingen

binnen, de additieven in zakgoed. Het eindproduct gaat

via bulk-/zakgoedvervoer naar de afnemers. Daar wordt

het interessant voor Nijhof-Wassink. Brans: “Wij werken

met 14 vervoerders. Die krijgen een template waar alle

ritten op staan. Zij geven aan welke ritten zij een jaar lang

kunnen verzorgen tegen welk tarief. Wij beslissen vervol-

gens wie er gaan rijden. Daarbij kijken we niet alleen naar

tarief, maar naar de prijs/prestatie-verhouding. Wij streven


Edward Brans (links) en Jean-Pierre Wander in gesprek op de PCT-terminal.

op vervoersgebied naar rust en continuïteit. Elk kwartaal

meten wij de prestaties van de vervoerders. Blijven die

achter, dan krijgen ze het volgende kwartaal de kans zich

te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan gaat zijn rittenpakket

naar een collegavervoerder die wél goed presteert.”

Geen enkele klacht

“Voor ons is de ‘leverbetrouwbaarheid van doorslagge-

vend belang. Onze klanten moeten op tijd hun grondstof-

fen ontvangen, anders staat hun productie stil. Dus kiezen

wij vervoerders, die ons die zekerheid kunnen bieden.

Nijhof-Wassink rijdt niet tegen

de laagste tarieven, maar levert

wel topprestaties! De afgelopen

tijd was Nijhof-Wassink de enige

vervoerder, waarover wij geen enkele klacht hadden of

ontvingen. Wat heb je aan de laagste prijs als er te laat

geleverd wordt?!”

Op- en overslag

“Daarbij komt dat Nijhof-Wassink ons niet alleen als ver-

voerder van dienst kan zijn, maar ook op het gebied van

op- en overslag. Wij hebben op onze plant beperkte op-

slagfaciliteiten voor bulk. Hier op de terminal kan ik ge-

bruik maken van extra containers en er is een kiepchassis

beschikbaar. Onlangs ben ik in Coevorden gaan kijken

op de terminal die Nijhof-Wassink daar heeft. De opslag-

kosten hier in het havengebied zijn hoog en dan blijkt

“Elk kwartaal meten wij de

prestaties van de vervoerders”

Coevorden toch wel heel interessant te zijn. Ze hebben

daar een prachtige silolijn staan en de producten kunnen

per schip worden aangevoerd. Een mooie oplossing!”

Edward Brans has been Supply Chain Manager At Domo

for a year now. “It is a top club”, is his opinion. “We socialize

very easily, top down and every other direction. Eighty

people forming a close working team who care for each

other. I am proud of that!” Domo, located in the Rotterdam

harbor area, produces polypropylene, the basic raw material

for the plastic processing industry. Brans: “We provide just

the ‘grains’, de customer adds all dyes and other additives

to manufacture their products.

They vary from DVD covers to

beauty cases and from butter

cups to car bumpers.”

In the plastic market, Domo is a modest player. Domo

finds its limited capacity no disadvantage, however. “The

big producers all have extensive contracts with huge

customers. They are not able to serve small customers

who buy on a irregular basis, but we can! Our only worry

is to keep production on a sufficient level. At Domo,

delivery performance is of utmost importance. Brans: “That

explains why we select transporters who offer security.

Nijhof-Wassink does not charge the lowest prices, but

performs by far the best! In the recent past, Nijhof-Wassink

has been the only transporter with a no-complaints record.

What good is the lowest price when deliveries are often

late or at the wrong address?!”

interview

De Schakel


Dat controleren we eerst even,

voordat we ons terugtrekken voor

het interview. Het klopt. Arjan en

z’n collega’s werken met meerdere

beeldschermen, waarop real time

informatie zichtbaar is. De telefoon

rinkelt inderdaad niet. We zijn te gast

bij SilFit, dochteronderneming van

Nijhof-Wassink, die zich naast ‘voor-

raad meten’ ook gespecialiseerd heeft

in rit- en routeplanning. Vanwege de

groei past SilFit niet meer in het kan-

torencomplex van Nijhof-Wassink

en houdt nu kantoor in een apart

gebouw achter het hoofdkantoor aan

de Reggesingel. SilFit is een neu-

10

De Schakel

SILFIT PLANNEN EN SILFIT METEN

Dankzij SilFit-sensor nu al 10% minder spoedbestellingen

Thanks to SilFit sensor Emergency orders reduced by 10%

u keNt dat Wel: plaNNers iN eeN rommelig kaNtoor, belleN met verschil-

leNde telefooNs tegelijk, heeN eN Weer reNNeN tusseN plaNbord eN bureau

eN altijd lauWe koffie. het kaN ook aNders. “bij oNs is de plaNNiNg eeN

oase vaN rust”, coNcludeert arjaN schepers. siNds tWee jaar is hij sector

maNager meNgvoeder bij Nijhof-WassiNk.

trale BV, die voor meerdere opdracht-

gevers de logistieke dienstverlening

en de planning kan verzorgen.

SilFit Plannen

Het gaat goed met de mengvoeder-

distributie van Nijhof-Wassink en met

SilFit. In februari werden de meng-

voederactiviteiten van Van den Bosch

uit Erp overgenomen: 13 combina-

ties met 26 chauffeurs. Samen met

AB Texel is Nijhof-Wassink nu de

hoofdvervoerder van Hendrix/UTD.

Het wagenpark in deze sector be-

draagt inmiddels 73 combinaties. De

planners van SilFit houden deze op de

De nieuwe plansoftware van SilFit voorkomt hectische toestanden op de planning.

weg, plus nog eens 33 combinaties

van AB Texel. Arjan: “Tot voor kort werd

de planning nog onder verantwoordelijkheid

van Hendrix/UTD uitgevoerd,

waarbij Hendrix/UTD samen met de

twee hoofdvervoerders de planners

leverden. In 2009 moest door Hendrix/

UTD in een nieuw softwarepakket geinvesteerd

worden. Ze dachten: wij

zijn goed in mengvoederproductie en

zij zijn goed in logistiek, laten we de

planning onderbrengen bij SilFit.”

Hoe meer, hoe beter

De planafdeling van SilFit bestaat

uit zeven planners, die volgens een

overlappend dienstrooster werken

van 6 uur ‘s ochtends tot 9 uur

’s avonds. In april kwam ook de

rit- en routeplanning van Hendrix/UTD

België erbij. Daarbij gaat het om twee


productielocaties en ruim 25 bulk-

combinaties. Inmiddels verzorgt SilFit

dus de planning voor ruim 130 com-

binaties. Arjan: “De kunst is om meer

te doen met minder

auto’s. Als er meer te

plannen valt, heb je

ook meer mogelijkhe-

den om ritten te combi-

neren. Dan kun je besparingen realise-

ren en bovendien is dat goed voor het

milieu. SilFit draaide voor het grootste

deel op Hendrix/UTD. Inmiddels zijn er

ook andere opdrachtgevers. We willen

graag voor meer leveranciers de plan-

ning verzorgen. Uiteindelijk is dat voor

alle partijen lucratiever.”

SilFit Meten

Nu even over de andere poot van SilFit:

het meten. Daarbij gaat het om echo-

sensoren die worden aangebracht in

mengvoedersilo’s bij de veehouder.

De sensor meet de silovoorraad en de

veehouder kan het meetresultaat op

zijn computer aflezen. Aanvankelijk

waren de agrariërs afwachtend, maar

nu ze merken hoe de sensor in de

praktijk functioneert en ontdekken

“De volgende stap is

de silovoorraden bij

de boer beheren”

dat ze hierdoor daadwerkelijk voor-

deel kunnen behalen, is de acceptatie

groot. Arjan: “We hebben inmiddels

350 sensoren geïnstalleerd. We pro-

beren voor de zomer

de 700 te halen.” Nu al

blijkt dat de sensor een

gunstig effect heeft op

het bestelgedrag: “We

zien dat het aantal spoedbestellingen

nu al is afgenomen met 10%!”

Dit is voor Arjan Schepers nog maar

het begin. “De veehouders moeten

ons nu nog bellen om voer te bestel-

len. De volgende stap is dat wij bij

SilFit de silovoorraden bij de boer

beheren en daardoor optimaal pro-

ductie en logistiek kunnen plannen.

Dan kom je tot de beste prijs/kwa-

liteitsverhouding. Technisch kan dat

nu al, maar de veehouder moet daar

ook aan toe zijn.”

Nijhof-Wassink’s daughter company

SilFit is specialized in ‘stock measure-

ment’ and drive and route planning.

Being a neutral entity, SilFit is able

to handle logistic services and plan-

ning for several customers. In 2009,

Arjan Schepers: “We staan met SilFit nog maar aan het begin van wat er op gebied van logistieke planning mogelijk is.”

Hendrix/UTD decided to use SilFit’s

planning services. Sector Manager

Arjan Schepers: “SilFit nowadays is

largely dependable on Hendrix/UTD.

We would like to handle planning for

more customers. In the end, it’s more

profitable for all parties involved”. In

addition, SilFit measures the contents

of compound feed silo’s at livestock

farming companies by means of

echo sensors. Some 350 sensors

have been installed by now, reducing

the number of emergency orders by

some 10%. Arjen Schepers: “We try

to have the 700th sensor in place

before this summer!”

Arjan Schepers

interview

Arjan (36) komt uit Haaksbergen. Na de MEAO

studeerde hij aan de HAS Bedrijfskunde en

Logistiek. Voor zijn afstudeeropdracht liep hij

stage bij Bolletje. Na afronding van zijn studie kon

hij daar als Hoofd Magazijn en Expeditie aan de

slag. “Ik heb er 10 jaar met plezier gewerkt. Was

verantwoordelijk voor alle logistieke processen.

Toch trok het pure transportgebeuren mij meer.

Daarom ben ik overgestapt naar Nijhof-Wassink

en nu betrokken bij SilFit.”

De Schakel 11


1

Terminal Kutno operationeel!

dit NieuWe logistieke ceNtrum

is gebouWd op het NieuWe iNdu-

striegebied aaN de oostkaNt vaN

de stad kutNo, op 3 km afstaNd

vaN oNs hoofdkaNtoor.

Er zijn twee opslaghallen van ieder

8700 m 2 oppervlakte, een kantoor-

gebouw, een technische installatie,

externe opslagruimte en parkeer-

Onder: de nieuwe terminal in Kutno.

De Schakel

plaatsen gerealiseerd. Totale

oppervlakte van de eerste fase is

meer dan 4.5 hectare, op een totaal

perceel van 13.5 hectare.

De ligging van de terminal is uiter-

mate gunstig, direct aan de E20

spoorlijn en ongeveer 1.5 km

vanaf de in aanbouwzijnde auto-

snelweg A1 en de E92. De ideale

hub-locatie voor verdere distributie

van zowel verpakte goederen als

bulkgoederen naar Oost-Europese

landen.

This new Logistics Centre is built

in the new industrial part of town

Kutno, 3 km away from our head

office. With two warehouses of

8700 m 2 each, an office building,

a technical installation, an outside

storage area and parking. Total


Terminal Kutno operational!

construction area of phase one is

more than 12 acres, on a total plot

of 34 acres.

The location of the terminal is very

convenient, right next to the E20

railway line and about 1.5 km from

the new highway A1 and the E92.

The perfect hub-location for further

distribution of goods to Eastern

Europe countries.

IER

UK

Nijhof-Wassink Multimodal

with Terminals in

Netherlands

Rotterdam, Coevorden, Hengelo

Poland

Kutno

Hungary

Székesfehérvár

NL

RIJSSEN

ROTTERDAM

COEVORDEN

HÖRSTEL

HENGELO

DE

Logistic services

• silo storage

• container stack

• warehouses

de- and bagging installations

• tilting frame

• belt thrower

• customs clearance

• stock administration

• weigh bridge

polen poland

KUTNO

PL

HU

SZÉKESFEHÉRVÁR

De Schakel 1


interview

Jean-Pierre Wander: “De marges zijn uiterst krap in onze sector. ”

COMMERCIEEL MANAGER WANDER:

We willen de beste zijn!”

We want to be the best!”

jeaN-pierre Werkte elf jaar bij de rijke voordat hij de overstap Naar

Nijhof-WassiNk maakte. “bij de rijke heb ik eeN prima tijd gehad, maar ik

Na het vertrek van Frans Schuite-

maker staat er nu op zijn visitekaartje

‘Commercieel Manager’. Frans com-

bineerde de functie van operationeel

en commercieel manager in één

persoon. “We hebben als organisa-

tie er voor gekozen om operationele

verantwoordelijkheid en commerci-

ele verantwoordelijkheid uit elkaar te

trekken. Martin Schoemaker is ope-

rationeel manager en ik dus com-

mercieel manager.”

14

Was toe aaN eeN NieuWe uitdagiNg. ik heb laNg zitteN WikkeN eN WegeN.

gepraat met allerlei meNseN bij Nijhof-WassiNk. het klikte meteeN.” op

1 jaNuari vorig jaar begoN hij als accouNt maNager silo.

De Schakel

Topkwaliteit leveren

Volgens Jean-Pierre schept deze

verdeling meer duidelijkheid. “Ik kan

me helemaal op de commercie rich-

ten. Meer klanten bezoeken in alle

sectoren waarin we actief zijn.” Gaat

er ook een andere wind waaien? “In

grote lijnen niet, in details natuurlijk

wel. Nijhof-Wassink heeft zich altijd

geprofileerd op basis van kwaliteit.

Dat wil ik verder aanscherpen: we

willen de beste zijn! Dat kun je nooit

altijd en op alle gebieden waar ma-

ken. Daarom zullen we het lef moe-

ten hebben soms ‘nee’ te verkopen.

Dit kan prijsmatig zijn, maar ook het

verzoek om diensten te leveren waar

we niet sterk in zijn. Als we ‘ja’ zeg-

gen tegen een klant, kan hij er ook

blind op varen dat we topkwaliteit

leveren. Ook dat schept duidelijk-

heid.”

Groei in Rotterdam

Jean-Pierre is één dag per week in

Rijssen te vinden, de andere da-

gen op bezoek bij (potentiële) op-

drachtgevers van Nijhof Wassink of

op de locatie in Rotterdam. “Hier

zit ik dicht bij onze klanten en daar

moet ik dus ook zijn. Het bedrijf

wordt gewoon vanuit Rijssen geleid.

Dat blijft gewoon zo.” Samen met

Wijnand Hendrikse en nog drie col-

lega’s houden ze kantoor in portaca-

bins op de PCT-terminal aan de 2 e

Petroleumhaven. Een dynamische


omgeving waar alles letterlijk be-

weegt: een transportomgeving pur

sang. Van hieruit worden ook zo’n

veertig bulk- en tankcombinaties

aangestuurd. “We zijn in deze regio

een aantal jaren geleden begonnen,

en je ziet dat de locatie verder aan

het groeien is”, stelt Jean-Pierre

tevreden vast.

Uiteindelijk voordeliger

“De marges zijn uiterst krap in onze

sector. Als je topkwaliteit wilt leve-

ren, moet je weleens vasthouden

aan een tariefniveau tijdens prijs-

onderhandelingen.

Je kunt gewoon niet

met elke prijsvechter

mee. Ik denk dat we

daarin soms een iets

hardere lijn moeten volgen. Maar uit-

eindelijk heeft de klant daar voordeel

bij. Minder schades, minder los- en

laadfouten, minder administratieve

fouten, meer on-time leveringen.”

Plannen genoeg

Al pratend blijkt dat er vooruitstre-

vende plannen zijn. Interne proces-

sen kunnen effectiever en we wil-

len zeker de markt in Oost-Europa

verder uitbouwen. Ook blijven we

ons sterk maken voor intermodaal

vervoer. “Die sector heeft vorig jaar

bij Nijhof-Wassink een sterke groei

doorgemaakt. Je kunt verladers niet

dwingen, er moet altijd logica in zit-

ten. Maar dan heb je ook een goed

verhaal naar je klanten toe.”

From January 1 st 2011, Jean-Pierre

Wander (38) is Nijhof-Wassink’s

Commercial Manager. He joint Nijhof-

Wassink on January 1 st , 2010 in the

position of Account Manager Silo’s,

but for only a short time as a result of

director Frans Schuitemaker’s leave.

Now he is Commercial Manager.

Martin Schoemaker, has become

Operational Manager.

We moeten soms

het lef hebben ‘nee’

te verkopen.”

Jean-Pierre feels himself all settled in

his new job: “I can fully focus on the

commercial side, visit more custom-

ers in all areas where we operate”.

One day a week, he works in Rijssen,

the other days in Rotterdam. “I am

close to the customers here, so here

I should be. The company is being

managed from Rijssen - and it stays

that way.” From the PCT terminal in

the Rotterdam harbor, around fourty

bulk and tank combinations are be-

ing controlled. Margins in transport

are narrow. “If you

want to perform a

top quality job, you

have to keep a stiff

leg in price nego-

tiations. You just can’t compete with

all price fighters. I think we should

adopt a more outspoken standpoint

every now and then. But in the end,

it’ll turn out to be in the customer’s

advantage. Less damages, less han-

dling errors, less administrative er-

rors, more on-time deliveries.”

Jean-Pierre Wander

Jean-Pierre (38) is sinds 1 januari 2011

Commercieel Manager bij Nijhof-Wassink.

Hij is geboren en getogen in Strijen en woont

daar nog steeds met vrouw en drie dochters.

Jean-Pierre studeerde aan het scheepvaarts-

en transportcollege en volgde daarna de HBO-

opleiding logistiek. Tijdens het afronden van zijn

afstudeeropdracht kwam hij bij De Rijke over de

vloer. Ze vroegen hem na afronding van zijn stu-

die nog eens langs te komen. Dat deed hij en

hij bleef daar 11 jaar lang werken. Op 1 januari

2010 kwam Jean-Pierre bij Nijhof-Wassink in

dienst als Account Manager Silo. Nu ruim een

jaar later is hij verantwoordelijk voor de com-

merciële afdeling als Commercieel Manager.

kort nieuws news flashes

IRU Diploma of Honour

Op 15 januari jl. ontvingen opnieuw

enkele collega’s een IRU onder-

scheiding. Dit is de hoogst haalbare

onderscheiding voor beroepsgoe-

derenchauffeurs die wordt toege-

kend door de IRU (International

Road Transport Union in Geneve).

Men moet daarvoor de volgende

voorwaarden voldoen: 1 De chauf-

feur heeft de afgelopen 20 jaar

regelmatig transporten over de

weg uitgevoerd tot volle tevreden-

heid van werkgever(s) Hij is ten-

minste 5 jaar in dienst bij huidige

werkgever Hij heeft in zijn totale

loopbaan als chauffeur tenminste

1 miljoen kilometer in nationaal en

internationaal wegvervoer afge-

legd 4 Hij heeft in de laatste 20 jaar

geen zware verkeersongevallen

met lichamelijk letsel veroorzaakt

Hij heeft in de afgelopen 5 jaar

geen verkeers-, douane- of admi-

nistratieve voorschriften op grove

wijze overtreden

On January 15 th , we had the

privilege to issue an IRU award to

some colleagues. It is the highest

award for professional truck drivers,

granted by the International Road

Transport Union in Geneva.

V.l.n.r.: Henk van Keulen,

Jan Grefelman, Jan Roosink

en Jan Pieffers namen de

onderscheiding in ontvangst.

De Schakel 1


kort nieuws news flashes

Rotterdamse wethouder Baljeu op bezoek bij PCT

Rotterdam’s municipal councillor Mrs. Baljeu visits PCT

Mevrouw Jeannette Baljeu, de Rotterdamse wethouder

Haven, Verkeer en Regionale economie nam onlangs een

kijkje op onze terminal in Rotterdam. PCT (Pernis Combi

Terminal) is trimodaal. Er zijn maar weinig terminals met

zowel een water- als spooraansluiting. De kernactiviteit

van PCT is het op- en overslaan van containers per spoor,

binnenvaart / shortseaship en vrachtwagen. PCT begon

in 2006 met een kade en een paar sporen maar is nu een

volwaardige trimodale terminal met 1400 meter spoor en

150 meter kade waar schepen van maximaal 200 meter

behandeld kunnen worden. Op het terrein is plaats voor

opslag van 2000 containers. PCT is midden in het Distripark

Benelux gevestigd en sluit aan bij alle maritieme terminals

in de Rotterdamse haven. Er zijn diensten naar Antwerpen,

Duitsland en Noord Nederland. Via het spoor zijn er verbin-

dingen naar ECT Maasvlakte, Duitsland en diverse bestem-

mingen Polen.

Mrs. Jeanette Baljeu, Rotterdam’s municipal councillor for

Harbor, Traffic and Regional Economy, visited our terminal

in the Rotterdam harbor area recently. PCT (Pernis Combi

Termanal) is trimodal. There are very few terminals with both

a water and rail connection. PCT’s key activity is storage and

container handling by rail, inland navigation / short sea ship

and by truck. Started in 2006 as a quay with some rails, PCT

now is a integral trimodal terminal with 1,400 meters of rail

and a 150 meters long quay where ships with a maximum

length of 200 meters can be handled. The area itself offers

space for 2,000 containers. PCT is located in the heart of

the Distripark Benelux and connected to all maritime termi-

nals in the Rotterdam harbor. There are services to Antwerp,

Germany and the northern part of The Netherlands. By rail,

there are connections with ECT Maasvlakte, Germany and

several destinations in Poland.

a l w a y s o n t h e m o v e

De Schakel is het magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport De Schakel is a publication of Nijhof-Wassink Transport

Verschijnt 2 keer per jaar Appeares 2 times a year. Productie/production: Topic Creatieve Communicatie, Wierden, The Netherlands

Nijhof-Wassink transport postbus 22 7460 AA Rijssen The Netherlands www.nijhof-wassink.com www.nijwa.nl

More magazines by this user
Similar magazines