21.09.2013 Views

Zingeving in besluitvorming - Ben Verleg Research & Consultancy

Zingeving in besluitvorming - Ben Verleg Research & Consultancy

Zingeving in besluitvorming - Ben Verleg Research & Consultancy

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong><br />

besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

<strong>Ben</strong> <strong>Verleg</strong>


Colofon<br />

© <strong>Ben</strong> <strong>Verleg</strong> <strong>Research</strong> & <strong>Consultancy</strong><br />

Amsterdam, 2013<br />

ISBN/EAN: 978-90-816482-3-3<br />

www.benverleg.nl<br />

<strong>in</strong>fo@benverleg.nl<br />

Druk: Celed BV, Geldrop<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen<br />

<strong>in</strong> een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, <strong>in</strong> enige vorm of<br />

op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande toestemm<strong>in</strong>g van de uitgever. Voorzover het maken<br />

van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet<br />

1912 jo het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus<br />

1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk<br />

verschuldigde vergoed<strong>in</strong>gen te voldoen aan de Sticht<strong>in</strong>g Reprorecht. Voor het overnemen<br />

van gedeelte(n) uit deze uitgave <strong>in</strong> bloemlez<strong>in</strong>gen, readers en andere compilatie- of<br />

andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), <strong>in</strong> welke vorm dan ook, dient men zich<br />

tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstell<strong>in</strong>g van dit boek bestede zorg<br />

kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden<br />

voor schade die het gevolg is van enige fout <strong>in</strong> deze uitgave.<br />

2


Innovatief en duurzaam<br />

Cahier 1<br />

De praktijk van <strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> Besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

<strong>Ben</strong> <strong>Verleg</strong><br />

3


4<br />

Voorwoord<br />

Na de verdedig<strong>in</strong>g van het proefschrift kreeg ik veelvuldig de vraag:<br />

“hoe doe je dat dan?”<br />

Er is behoefte aan praktijkverhalen waaruit naar voren komt op welke<br />

manier het gedachtegoed en de <strong>in</strong>zichten uit onderzoek hanteerbaar<br />

wordt. Het doel van dit cahier is om dat te laten zien. En daarnaast<br />

natuurlijk om het gesprek los te maken. Het gaat erom de aandacht te<br />

richten op die aspecten die er toe doen en die we vaak <strong>in</strong> de drukte van<br />

de dag verwaarlozen.


1 Inleid<strong>in</strong>g<br />

Inhoudsopgave<br />

2 De theorie van <strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

3 Incotec, Apple van de zaad<strong>in</strong>dustrie<br />

4 Desso, Cradle to Cradle<br />

5 Omgev<strong>in</strong>gsdiensten<br />

6 De diagnose <strong>in</strong> de praktijk<br />

7 Innovatief en duurzaam<br />

8 Epiloog<br />

9 Geraadpleegde literatuur<br />

5


6<br />

1. Inleid<strong>in</strong>g<br />

De dissertatie “<strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g” (2012) behandelt twee<br />

praktijkcases: de Noord-Zuidlijn en de Hermitage aan de Amstel. In<br />

het proefschrift wordt de conclusie getrokken dat de uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

besluiten die antwoord geven op de karakteristieken van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g<br />

meer kans van slagen hebben. Indien deze essentiële vragen niet beantwoord<br />

zijn keren deze terug <strong>in</strong> de fase van uitvoer<strong>in</strong>g met als gevolg<br />

vertrag<strong>in</strong>g en kostenoverschrijd<strong>in</strong>g.<br />

Met dit <strong>in</strong>zicht is dezelfde methodiek toegepast op drie nieuwe praktijkcases.<br />

Deze hebben alle betrekk<strong>in</strong>g op <strong>in</strong>novatie en duurzaamheid.<br />

Het doel van deze publicatie is tweeledig:<br />

1) het aanzwengelen van het gesprek over z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

omdat het een cruciale succesfactor is;<br />

2) de theorie omzetten naar concrete toepass<strong>in</strong>g waar de praktijk wat<br />

aan heeft.<br />

Incotec is wereldmarktleider op het gebied van <strong>in</strong>novatie <strong>in</strong> de zaad<strong>in</strong>dustrie,<br />

een van de speerpunten <strong>in</strong> het <strong>in</strong>novatiebeleid van de Nederlandse<br />

reger<strong>in</strong>g. Desso is <strong>in</strong>novatief <strong>in</strong> de (kunst)tapijt<strong>in</strong>dustrie<br />

met de filosofie “Cradle to Cradle”. Ook tijdens de economische<br />

recessie weten deze bedrijven te groeien en verder te vernieuwen.<br />

Naast deze voorbeelden van succesvolle ondernem<strong>in</strong>gen staat de<br />

praktijkbeschrijv<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van omgev<strong>in</strong>gsdiensten <strong>in</strong> Nederland.<br />

De bedoel<strong>in</strong>g van deze vernieuw<strong>in</strong>g is een sterke verbeter<strong>in</strong>g<br />

van toezicht en handhav<strong>in</strong>g op milieugebied.<br />

Na de beschrijv<strong>in</strong>g van de context <strong>in</strong> elke casus volgt een compacte<br />

diagnose volgens de theorie uit “<strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g”. In het<br />

slothoofdstuk wordt <strong>in</strong>gegaan op de kunst van het toepassen. Extra<br />

aandacht voordat tot uitvoer<strong>in</strong>g wordt overgegaan betaalt zich meer<br />

dan terug. Maar eerst een korte recapitulatie van de theorie.


2. De theorie van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

Om verklar<strong>in</strong>gen te v<strong>in</strong>den voor mechanismen <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g is<br />

het zaak te kijken naar de wijze waarop mensen tot een besluit komen.<br />

Voor organisaties is het theoretisch kader uitgewerkt door Karl<br />

Weick (1995). Hij gebruikt daarvoor de term sensemak<strong>in</strong>g.<br />

Wat is ‘sensemak<strong>in</strong>g’?<br />

Wij geven betekenis aan de wereld om ons heen en aan wat er gebeurt.<br />

Gedeeltelijk zijn wij ons dat bewust, maar heel veel doen wij<br />

onbewust. Neem de dagelijkse rout<strong>in</strong>es waar wij niet bij hoeven na<br />

te denken. Zonder erbij stil te staan nemen wij voortdurend besliss<strong>in</strong>gen.<br />

Bij meer complexe aangelegenheden lukt het niet meer zo goed<br />

om, zonder erbij stil te staan, tot een ‘goed’ besluit te komen. Er zijn<br />

dan onduidelijkheden zodat nadere overweg<strong>in</strong>g en afweg<strong>in</strong>g nodig<br />

zijn voordat een volgende stap gezet kan worden. In de term<strong>in</strong>ologie<br />

van Weick zijn dat dubbelz<strong>in</strong>nigheden, ambiguities. En staan wij <strong>in</strong><br />

relatie tot een ander, dan is expliciteren daarvan nodig. Zo gezien zijn<br />

we dus steeds maar bezig met het v<strong>in</strong>den van een balans tussen al die<br />

mogelijke dubbelz<strong>in</strong>nigheden. Dat doen we dan door bijvoorbeeld<br />

afspraken te maken over begrippen, spelregels te maken, feedback te<br />

verschaffen, dialoog te voeren.<br />

Een organisatie is te zien als een orden<strong>in</strong>g van betekenissen die<br />

mensen er aan toekennen. Het samenstel van betekenissen <strong>in</strong> de tijd<br />

maakt, bij elkaar opgeteld, een m<strong>in</strong> of meer stabiele configuratie.<br />

Volgens Weick scheppen mensen met elkaar achteraf een werkelijkheid.<br />

Hij ziet organisatieprocessen als het resultaat van de <strong>in</strong>teracties<br />

tussen mensen. Wij gebruiken dat wat we al weten, bewust of onbewust,<br />

om betekenis toe te kennen aan nieuwe dubbelz<strong>in</strong>nigheden. De<br />

rol van het onbewuste verklaart de neig<strong>in</strong>g van mensen om te zien<br />

wat we al weten. We selecteren de <strong>in</strong>formatie die tot ons komt. We<br />

construeren zo de werkelijkheid naar het beeld van onze verwacht<strong>in</strong>g.<br />

Daardoor doen zich onvermijdelijk onevenwichtigheden voor<br />

die ertoe leiden dat wij vervolgens ergens iets moeten aanpassen, <strong>in</strong><br />

7


denken, voelen of doen, om de balans te v<strong>in</strong>den. Er zijn vier bronnen<br />

te onderkennen die het proces van sensemak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> organisaties<br />

stimuleren:<br />

1. Ecological change: de stroom van verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g<br />

die mensen beleven en die om aandacht vragen. Het is ruw<br />

materiaal waar mensen iets mee doen. Mensen pikken daaruit <strong>in</strong>formatie<br />

op die <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel dubbelz<strong>in</strong>nig is. Dat is op zich weer<br />

een resultante van hun geheugen en van eerdere processen. Wij<br />

<strong>in</strong>terpreteren nieuwe <strong>in</strong>formatie op een manier die we al kennen.<br />

Vervolgens levert dit weer <strong>in</strong>put voor actie die weer resulteert <strong>in</strong><br />

verander<strong>in</strong>gen.<br />

2. Enactment: het actieve proces om handelend de aandacht te richten.<br />

Ruwe ‘data’ worden bewerkt en de werkelijkheid wordt opnieuw<br />

gedef<strong>in</strong>ieerd met als gevolg dat ook bepaald wordt wat op<br />

de voorgrond komt en wat niet. Ook hier<strong>in</strong> speelt dat wat we al<br />

weten, het geheugen, een rol. Weick (1995, p. 30-31): “I use the<br />

word ‘enactment’ to preserve the fact that, <strong>in</strong> organizational life,<br />

people often produce part of the environment they face. I like the<br />

word because it suggests that there are close parallels between<br />

what legislators do and what managers do. Both groups construct<br />

reality through authoritative acts.”<br />

3. Selection: het kiezen van de manier waarop de <strong>in</strong>formatie wordt<br />

geïnterpreteerd. Dat leidt er vaak toe dat mensen zo selecteren dat<br />

hun eigen ‘werkelijkheid’ bevestigd wordt. Weick gebruikt het<br />

woord ‘assemble’ om aan te duiden dat mensen volgens bepaalde<br />

regels de selectie assembleren tot een nieuwe werkelijkheid. De<br />

assemblageregels bepalen de keuze.<br />

4. Retention: het proces van verwerken en opslaan van <strong>in</strong>formatie.<br />

De <strong>in</strong>formatie wordt zoveel mogelijk consistent gemaakt met wat<br />

daarvóór al is vastgelegd. Mensen verankeren het resultaat uit het<br />

selectieproces tot voor hen betekenisvolle <strong>in</strong>formatie. Het wordt<br />

daarmee voor hen de objectieve werkelijkheid.<br />

8


Individueel en collectief<br />

Mensen zoeken <strong>in</strong>dividueel naar z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g. In organisaties gaat het<br />

om collectieve doelen die bij de betrokkenen <strong>in</strong> meer of m<strong>in</strong>dere<br />

mate kunnen resoneren.<br />

<strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong><br />

Via sensemak<strong>in</strong>g komt z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g tot stand. <strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> is een proces<br />

waar<strong>in</strong> z<strong>in</strong> gegeven wordt. Ook letterlijk. De mens creëert zelf de z<strong>in</strong><br />

en schept daarmee de organisatie <strong>in</strong> relatie met anderen. In het verband<br />

van de organisatie delen mensen de ervar<strong>in</strong>g, de z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g is<br />

contextgevoelig. Het proces start met een handel<strong>in</strong>g die een resultaat<br />

opwekt <strong>in</strong> de sociale context. Dit waarneembare effect vraagt om reflectie<br />

waar<strong>in</strong> wij ontdekken wat de betekenis is. Vervolgens stellen<br />

we een diagnose met een <strong>in</strong>terpretatie die wij acceptabel en plausibel<br />

v<strong>in</strong>den. Het gaat daarbij niet zozeer om de exacte juistheid. Door dit<br />

te doen komen we tot een volgende stap, een activiteit, een handel<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> is niet een eenmalige activiteit maar verloopt voortdurend.<br />

Het z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>gproces wordt bemoeilijkt door subjectieve verschillen<br />

<strong>in</strong> achtergrond, begrippen, beelden en belev<strong>in</strong>g. De manier waarop<br />

dit overbrugd kan worden is de persoonlijke ontmoet<strong>in</strong>g, de dialoog<br />

waar<strong>in</strong> gezocht wordt naar de gemeenschappelijke betekenis. Vergader<strong>in</strong>gen<br />

zijn hiervoor het meest aangewezen, al kan besprek<strong>in</strong>g door<br />

vastzittende opvatt<strong>in</strong>gen soms moeizaam zijn. Indien verschillen onder<br />

de oppervlakte blijven, kan dit tot nadelige effecten leiden <strong>in</strong> de<br />

werk<strong>in</strong>g van de organisatie als geheel. Naar buiten toe lijkt het dan of<br />

er consensus bestaat, maar die is <strong>in</strong> werkelijkheid niet aanwezig.<br />

Wie <strong>in</strong> staat is om betekenis toe te kennen kan verder en komt verder.<br />

Hoewel het proces van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g volgt op de actie is deze tegelijkertijd<br />

nodig voor toekomstig handelen, zegt Taylor (2007). Het toekennen<br />

van betekenis is een waardevolle methode om <strong>in</strong> staat te zijn tot<br />

handelen. De vraag naar de z<strong>in</strong> van het leven is universeel. Zij loopt<br />

als een rode draad door het werk van grote filosofen, schrijvers en<br />

kunstenaars. In het organisatieleven is de z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>gsvraag het middel<br />

9


om aan te sluiten bij deze persoonlijke vraagstukken. Taylor (2007)<br />

noemt het “a place of fullness” waar mensen zich moreel of spiritueel<br />

op oriënteren. Wat is er nodig om een ‘fulfilled’ leven te leiden? Mensen<br />

hebben de behoefte om verschil te maken en te ervaren dat wat zij<br />

doen ‘ertoe doet’. De organisatie als werkverband, waar zij een groot<br />

deel van de tijd besteden, zal daar op de een of andere manier aan<br />

moeten bijdragen. Ontbreekt die verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g dan kan dat effect hebben<br />

op de bijdrage aan en het welbev<strong>in</strong>den van de mens <strong>in</strong> de organisatie.<br />

Als er geen proces van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g is betekent het nog niet dat het leven<br />

geen betekenis heeft, zegt Weick:<br />

“Life does not become senseless. Instead, it becomes empty.”<br />

De z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>gsvraag stellen maakt het voor de <strong>in</strong>dividuele medewerker<br />

<strong>in</strong> een organisatie mogelijk om de stappen te zetten die nodig zijn<br />

voor het realiseren van een verander<strong>in</strong>g. In navolg<strong>in</strong>g van Kegan en<br />

Lahey (2001) zijn vijf stappen te onderscheiden om tot een persoonlijke<br />

transformatie <strong>in</strong> relatie tot de organisatie te komen. Dat kan aan<br />

de hand van de volgende vragen:<br />

1. Wat is jouw klacht?<br />

2. Wat is jouw commitment, de achterliggende positieve kracht?<br />

3. Wat is jouw ondermijnend gedrag?<br />

4. Wat is jouw concurrerende commitment? De kracht die tegengesteld<br />

is aan commitment?<br />

5. Wat is jouw ‘big assumption’? Wat is de achterliggende sturende<br />

opvatt<strong>in</strong>g?<br />

Deze persoonlijke onderzoeksvragen staan <strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met de antwoorden<br />

op de geformuleerde z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>gsvragen op het niveau van de<br />

organisatie.<br />

10


De aanleid<strong>in</strong>g voor sensemak<strong>in</strong>g en z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g<br />

De mogelijke aanleid<strong>in</strong>gen voor het starten van het proces van sensemak<strong>in</strong>g<br />

zijn <strong>in</strong> praktijksituaties onderzocht door o.m. Michael McCaskey<br />

(1982). De door hem gevonden karakteristieken zijn door Weick<br />

(1995) overgenomen. Het gaat daarbij steeds om onduidelijkheden en<br />

onzekerheden die aan de oppervlakte komen, waaraan betekenis gegeven<br />

moet worden om toekomstig functioneren mogelijk te maken,<br />

een volgende stap te kunnen zetten. Bij elk perspectief gaat het om<br />

wezenlijke vragen die om een antwoord vragen. Die vragen komen<br />

vaak voort uit onduidelijkheid, vaagheid en misschien ook wel het<br />

‘niet-weten’. De vragen zijn de kans bij uitstek om de aandacht te<br />

richten op wat de organisatie uniek maakt. Het gaat om de volgende<br />

karakteristieken die soms dicht tegen elkaar aan liggen of kunnen<br />

overlappen (Weick, 1995, p. 93):<br />

1. Nature of problem is itself <strong>in</strong> question – De aard van het probleem.<br />

Wanneer doelstell<strong>in</strong>gen vaag geformuleerd zijn, of als meerdere<br />

doelstell<strong>in</strong>gen strijdig zijn met elkaar, bieden zij geen richt<strong>in</strong>g aan<br />

het management. Daardoor ontstaat verwarr<strong>in</strong>g die om een oploss<strong>in</strong>g<br />

vraagt. Wat is de bedoel<strong>in</strong>g van deze actie eigenlijk? Welk<br />

probleem pakken we eigenlijk aan?<br />

2. Information is problematical – Beschikbare <strong>in</strong>formatie. Wanneer<br />

de probleemdef<strong>in</strong>itie niet helder is sluit de beschikbare <strong>in</strong>formatie<br />

er niet op aan en wordt de toegankelijkheid van de <strong>in</strong>formatie op<br />

zichzelf een probleem. Klopt de <strong>in</strong>formatie wel?<br />

3. Multiple, conflict<strong>in</strong>g <strong>in</strong>terpretations – Interpretaties. Betrokkenen<br />

missen het overzicht en weten niet aan welke verwacht<strong>in</strong>gen zij<br />

moeten voldoen. Wat wordt er van mij verwacht?<br />

4. Different value orientations, political/emotional clashes – Waardeoriëntatie.<br />

Gemis aan objectieve criteria leidt tot verschillen <strong>in</strong> waardeoriëntatie.<br />

Men baseert zich meer op de eigen subjectieve waarden<br />

dan op gemeenschappelijke organisatiewaarden. Politieke geschillen<br />

vergroten dit nog eens. Wat hebben we gemeenschappelijk?<br />

11


5. Goals are unclear, or multiple and conflict<strong>in</strong>g – Doelstell<strong>in</strong>gen.<br />

Uitgestelde vraagstukken vormen een risico. Als onduidelijk is<br />

wat het wezenlijke probleem is, kunnen meerdere problemen door<br />

elkaar heen gaan lopen.<br />

6. Time, money, or attention are lack<strong>in</strong>g – Tijd en budget. Gebrek aan<br />

tijd, geld en aandacht leidt tot een moeilijke of zelfs chaotische<br />

situatie. Hoe krijgen we dit gedaan?<br />

7. Contradictions and paradoxes appear – Tegenstrijdigheden. De<br />

visie is <strong>in</strong>consistent waardoor tegenstrijdigheden en paradoxale<br />

situaties ontstaan zowel <strong>in</strong> relatie met anderen als bij opdrachten.<br />

Wat gaan we doen?<br />

8.<br />

12<br />

Roles vague, responsibilities unclear – Verantwoordelijkheden<br />

en rollen. Verschillende <strong>in</strong>terpretaties leiden tot politieke strijd en<br />

positiespel <strong>in</strong> plaats van samenwerk<strong>in</strong>g. Wie is verantwoordelijk<br />

voor dit proces?<br />

9. Success measures are lack<strong>in</strong>g – Maatregelen om succes te meten<br />

ontbreken. De beschikbare gegevens zeggen te we<strong>in</strong>ig over de resultaten.<br />

Daardoor blijft onduidelijk of successen worden geboekt.<br />

Waaruit blijkt dat we de goede d<strong>in</strong>gen doen?<br />

10. Poor understand<strong>in</strong>g of cause-effect relationships – Oorzaak en<br />

gevolg. Wanneer er onzekerheid is over de effecten ziet men niet<br />

meer welke oorzaken tot welke gevolgen leiden. Verwarr<strong>in</strong>g is dan<br />

het gevolg. Wat is het effect van ons handelen?<br />

11. Symbols and metaphors used – Metaforen. In plaats van heldere<br />

precieze omschrijv<strong>in</strong>gen gebruiken deelnemers vage metaforen<br />

om een zienswijze toe te lichten. Wat bedoelt hij of zij?<br />

12. Participation <strong>in</strong> decisionmak<strong>in</strong>g fluid – Participatie <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g.<br />

Sterk wisselende bezett<strong>in</strong>g van de besluitmakers en beïnvloeders<br />

leidt bijvoorbeeld tot onduidelijkheden <strong>in</strong> de participatie<br />

van besluitvorm<strong>in</strong>g. Wie gaat waarover?


De samenhang van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g is als volgt:<br />

Z<strong>in</strong> toekennen<br />

<strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong><br />

Besluit<br />

Z<strong>in</strong> geven<br />

Verleden Heden Toekomst<br />

Kijken we terug op gebeurtenissen dan kennen we z<strong>in</strong> toe. Kijken we<br />

vooruit, zoals bij een besluit, dan geven we z<strong>in</strong> aan een nog te realiseren<br />

gebeurtenis. Het nemen van een besluit is een gebeurtenis waarop<br />

de theorie van sensemak<strong>in</strong>g kan worden toegepast.<br />

In de analyse van besluiten kijken we vooral naar de mate van duidelijkheid<br />

op deze twaalf karakteristieken <strong>in</strong> het licht van de specifieke<br />

context en unieke waarden die een organisatie representeert.<br />

13


14<br />

3. Incotec - Apple van de zaad<strong>in</strong>dustrie<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

Voordat de praktijk van Icotec wordt beschreven gaan we <strong>in</strong> op de geschiedenis<br />

van de regio West Friesland, de thuishaven van het bedrijf.<br />

Het is de streek waar de zaadhandel en zaadteelt ooit is begonnen.<br />

Incotec is voortgekomen uit een diepgewortelde traditie die uitvoerig<br />

is beschreven <strong>in</strong> het boek “De groei en bloei van Andijk”, door P. Kistemaker.<br />

Enkele passages die het ontstaan van de branche beschrijven<br />

zijn daaraan ontleend.<br />

De regio West Friesland<br />

In de 17e eeuw is Enkhuizen de thuishaven voor talloze VOC-schepen<br />

die de wereldzeeën bevaren. Na de Gouden eeuw is het vooral de visserij<br />

die de regio <strong>in</strong>komen verschaft. De Eerste Wereldoorlog en de<br />

aanleg van de Afsluitdijk hadden grote gevolgen voor de scheepvaart<br />

en de visserij-activiteiten vanuit Enkhuizen. De zich langzaam ontwikkelende<br />

zaadhandel bood voor velen een goed alternatief.<br />

Het ontstaan van de zaadhandel<br />

Als pionier van de zaadhandel staat Nanne Jansz. Groot te boek. Hij is<br />

geboren <strong>in</strong> 1771. Zijn vader is een kle<strong>in</strong>e bouwer, die jaren achtereen<br />

een akker huurt van de diaconie. In 1799 trouwt Nanne. Zijn vrouw<br />

komt evenals hij uit de kle<strong>in</strong>e burgerij. Achttien k<strong>in</strong>deren brengt zij<br />

groot <strong>in</strong> een uitermate moeilijke tijd. Vader Nanne krijgt een zwaar<br />

gez<strong>in</strong> en het is zeker noodzaak, dat hij wat meer dan gewoon <strong>in</strong>brengt.<br />

Wanneer hij precies met zijn zaadhandel begonnen is, weten we niet<br />

precies, maar <strong>in</strong> de patentenlijst voor 1813 heet hij reeds ‘Gra<strong>in</strong>ier’. In<br />

de zomer kweekt hij zeer zorgvuldig zijn groentezaden, want hij is een<br />

secure baas. In de w<strong>in</strong>termaanden maakt hij daar pakjes van en stapelt<br />

ze netjes <strong>in</strong> de hoge ‘kiep’, een draagkorf aan een leren riem. Allerlei<br />

soorten graan gaan er <strong>in</strong>: sp<strong>in</strong>azie, radijs, knollen, wortelen, uien, enz.<br />

Dan gespt hij zich de kiep vast op de schouders en trekt er op uit: de<br />

zware mand op de rug en de ‘goedendag’ <strong>in</strong> de hand, er zwerft soms<br />

ruig volk bij de weg! Zo komen de ‘kiepkerels’ uit het Münsterse heel


naar West-Friesland met hun baaien en gre<strong>in</strong>en en hun blauwe kousen<br />

<strong>in</strong> de kiep, zo trekt vader Nanne naar Holland en Utrecht. In 1815 heeft<br />

hij reeds relaties <strong>in</strong> Haarlem, hij heeft het <strong>in</strong> zijn zakboekje genoteerd<br />

en die relaties breiden zich steeds uit. “Hier worden grondslagen gelegd!”<br />

schrijft Kistemaker. Nazaten van Nanne Jansz. Groot zullen de<br />

Westfriese zaden uitdragen tot <strong>in</strong> de verste uithoeken van de wereld.<br />

“Sluis seeds, known the world over!” Hij wordt vele malen grootvader,<br />

hij wordt stamvader van een belangrijk geslacht. De zonen komen <strong>in</strong> de<br />

zaak en nemen het reizen van hem over. Elke w<strong>in</strong>ter trekken zij er op<br />

uit en bewerken serieus een prov<strong>in</strong>cie, soms ook twee.<br />

De zonen en zwagers verdelen het afzetgebied. Ieder krijgt zoveel mogelijk<br />

de prov<strong>in</strong>cies die hij zelf bereisd heeft. Pieter Sluis krijgt Gelderland,<br />

Overijssel en Zeeland. Pieter Groot krijgt Friesland en Gron<strong>in</strong>gen<br />

en Simon Groot Noord- en Zuid-Holland. Willem Groot vestigt zich <strong>in</strong><br />

Enkhuizen. De volgende generatie herbergt Nanne en Jacob Sluis. De<br />

oudste, Nanne, is een echte durfal. Als jongen van zeventien is hij bij<br />

een oom te logeren. Daar ziet hij achter de deur een geweer hangen,<br />

een echt geweer! Zijn v<strong>in</strong>gers jeuken! Zou je daar echt mee kunnen<br />

schieten? Hij gaat stilletjes met het geweer achter de dijk en... pang!, de<br />

lad<strong>in</strong>g spr<strong>in</strong>gt terug en de onfortu<strong>in</strong>lijke schutter moet het zijn verdere<br />

leven met één hand doen. Misschien is het daarom, dat hij <strong>in</strong> de zaadhandel<br />

raakt, omdat hij met slechts één hand op de bouw toch maar we<strong>in</strong>ig<br />

uitrichten kan. Hij trouwt <strong>in</strong> 1862. Reeds <strong>in</strong> het eerste jaar van zijn<br />

trouwen gaat hij naar Engeland, hoewel hij geen woord Engels verstaat.<br />

Hier beg<strong>in</strong>t de export van Westfrieslandse zaden. Tot hiertoe is de zaadteelt<br />

te Andijk nog van beperkte omvang. Op 1 juli 1867 wordt te Andijk<br />

de firma SLUIS & GROOT opgericht door Nanne Sluis Pietersz.<br />

en Nanne Groot Simonsz., die weldra zwagers zullen zijn. Zij brengen<br />

de zaak tot grote bloei. Nanne Suis is de baas over de bouwerij. De<br />

heren Groot drijven de handel, voornamelijk <strong>in</strong> koolzaad. Vooral witte<br />

kool, ‘Brunswijkers’ en ‘fijne witte’ zijn specialiteiten van de firma.<br />

Het bedrijf is zeer lonend, want als de ‘stullen’ last krijgen van ‘zwart<br />

worden’ en het nodig blijkt ze <strong>in</strong> smalle rijen langs de waterkant te<br />

plaatsen, laat Nanne Sluis eenvoudig enkele stukken land aan smalle<br />

akkers sloten. Het verlies aan land weegt blijkbaar op tegen de enorme<br />

w<strong>in</strong>sten, die er met koolzaad te behalen zijn. En als Nanne Sluis zoiets<br />

15


<strong>in</strong> zijn hoofd heeft, gebeurt het ook. Behalve koolzaad wordt er door<br />

de firma zelf en door familie en kennissen ook ander zaad geteeld,<br />

bijv. van wortelen, sla, peterselie, selderie, uien, enz. Tot 1 juli 1868 is<br />

ook Jacob Sluis, de broeder van Nanne, <strong>in</strong> de zaak. Jacob wil dan liever<br />

afzonderlijk handelen en de broeders verdelen het operatieterre<strong>in</strong>.<br />

Beg<strong>in</strong> van de zaadexport, Sluis en Groot verdelen<br />

Europa onder elkaar<br />

Ze knippen de wereldkaart door: Jacob krijgt Duitsland en Nanne heel<br />

Oost-Europa met Rusland en wat er verderop nog mag liggen. Zo bewerkt<br />

ieder een stuk van de wereld en beiden hebben succes. Jacob<br />

Sluis associeert zich met zijn jongere broeder Joost en samen stichten<br />

zij de bekende firma Gebroeders Sluis.<br />

Beide zaken zijn nog kle<strong>in</strong>, het zijn eigenlijk meer gewone bouwers<br />

met een handeltje erbij, maar die handel breidt zich steeds meer uit.<br />

In 1872 verhuizen Sluis & Groot naar Enkhuizen. Daar zijn nieuwe en<br />

grotere mogelijkheden, daar zijn havens en schepen, daar is het e<strong>in</strong>dpunt<br />

van de straatweg, die de stad met de wereld verb<strong>in</strong>dt. Zes jaar<br />

later trekken ook de gebroeders Sluis van Andijk weg. Zij vestigen<br />

zich <strong>in</strong> het Weste<strong>in</strong>de van Enkhuizen.<br />

Intussen is te Andijk nog een derde zaadhandel gegroeid. Pieter Rood<br />

gaat op reis, hij bereist Nederland <strong>in</strong> vrijwel dezelfde jaren als Nanne<br />

Jansz. Groot en zijn zonen en evenals zij werkt hij prov<strong>in</strong>ciegewijs.<br />

‘De Rode’ hebben een goede naam en zijn katholiek: het zijn uiterst<br />

16


punctuele, secure en betrouwbare lui en daarom hebben zij het volle<br />

vertrouwen van vele protestantse tu<strong>in</strong>bouwers. Daar komt nog iets bij:<br />

Sluis & Groot en ‘Gebroeders’ zijn ‘fijnen’. ‘Grof’ en ‘fijn’ zijn als<br />

water en vuur <strong>in</strong> deze tijd. De ‘grove’ tu<strong>in</strong>bouwers willen geen zaad<br />

telen voor een ‘fijne’ firma. Het is fout, maar het is zo en ‘de Rode’<br />

danken er hun succes aan. In 1865 wordt de firmanaam (officieus)<br />

gewijzigd <strong>in</strong>: ‘P. Rood & Zoon’. Dan beg<strong>in</strong>t ook de export, Gerrit<br />

Rood reist naar Duitsland en Oostenrijk. ‘De Rode’ zijn maar gewone<br />

bouwerlui en ze wonen <strong>in</strong> twee boerenhuizen <strong>in</strong> de Bakkershoek. Als<br />

Gerrit Rood op reis gaat, heeft hij een zwart ‘frontje’ voor en hij neemt<br />

een kle<strong>in</strong> koffertje mee. Daar zit een wit frontje <strong>in</strong> en als hij straks<br />

<strong>in</strong> Enkhuizen komt, zal hij zwart en wit wel verwisselen. Het was<br />

de persoonlijke <strong>in</strong>vloed van deze familiebedrijven, die de zaadteelt<br />

stimuleerde en hun persoonlijke moed, die uitwegen zocht voor heel<br />

het volk <strong>in</strong> benauwende tijden. Toch is <strong>in</strong> de zeventiger jaren de tu<strong>in</strong>zaadteelt<br />

niet het belangrijkste. De grootste oppervlakte wordt nog<br />

steeds met landbouwzaden bezaaid. Het zijn mosterd en karwij, die de<br />

boventoon voeren.<br />

Tegen het e<strong>in</strong>d van de 19e eeuw beg<strong>in</strong>t men met het verbeteren en<br />

comb<strong>in</strong>eren van zaad. Een bekende <strong>in</strong>novatie is een nieuwe kool: de<br />

Glorie van Enkhuizen. Voor het eerst geteeld <strong>in</strong> 1899 en <strong>in</strong> 1902 op<br />

de markt gebracht tegelijk <strong>in</strong> Europa en Amerika. Hij is nog altijd te<br />

koop!<br />

Al <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van de vorige eeuw verplaatste Sluis & Groot een deel<br />

van haar teeltgebieden naar het buitenland. Ook nu is het zo dat verreweg<br />

het grootste deel van de zaadteelt plaatsv<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> het buitenland.<br />

Dat gebeurt steeds op die plaatsen op aarde, die door hun klimaat het<br />

meest geschikt zijn voor het betreffende gewas. Vanaf 1917 mocht<br />

Sluis & Groot het predicaat ‘Kon<strong>in</strong>klijke’ voor haar naam voeren.<br />

17


De prijscourant van NV Sluis en Groot’s kon<strong>in</strong>klijke zaadteelt<br />

en zaadhandel uit 1936.<br />

E<strong>in</strong>d jaren 60 wordt een afdel<strong>in</strong>g opgericht die onderzoek doet naar<br />

het veredelen van zaad om het te verbeteren. Deze afdel<strong>in</strong>g is de voorloper<br />

van Incotec. In 1989 komt Royal Sluis <strong>in</strong> de rode cijfers. Het bedrijf<br />

maakt een verlies van fl. 9 miljoen. Dit was het beg<strong>in</strong> van een turbulente<br />

periode. De familie Sluis trok zich terug uit de directie maar<br />

bleef eigenaar, verschillende reorganisaties volgden maar de verliezen<br />

bleven oplopen, en ten slotte werd het bedrijf <strong>in</strong> 1994 overgenomen<br />

door Petoseed, een Amerikaans bedrijf. Daarbij g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> totaal zo’n<br />

200 van de 550 banen <strong>in</strong> Nederland verloren, door afslank<strong>in</strong>g en<br />

verkoop van onderdelen. Het resulterende bedrijf hoorde tot de tien<br />

grootste zaadbedrijven ter wereld. Hierna volgde een overname door<br />

het Mexicaanse bedrijf Empresas Las Modernes, dat Petoseed, Royal<br />

Sluis, Bru<strong>in</strong>sma Seeds uit Hondelersdijk, Asgrow en Genecorp, aankocht<br />

en onderbracht onder de naam Sem<strong>in</strong>is. In 2005 werd Sem<strong>in</strong>is<br />

voor ruim een miljard euro aangekocht door de biotechnologie- en<br />

landbouwmult<strong>in</strong>ational Monsanto. Maar daarvoor was een kle<strong>in</strong>e<br />

groep medewerkers van de afdel<strong>in</strong>g Incotec er al uitgestapt via een<br />

management buy-out <strong>in</strong> 2002.<br />

18


De ontwikkel<strong>in</strong>g van Incotec<br />

Incotec begon haar activiteiten <strong>in</strong> 1968 als coat<strong>in</strong>gafdel<strong>in</strong>g bij Royal<br />

Sluis. Dat jaar werd de Split Pill® geïntroduceerd <strong>in</strong> de groentezaad<strong>in</strong>dustrie.<br />

In 1989 werd de naam INCOTEC geregistreerd als handelsnaam.<br />

In 2002 is INCOTEC door een (succesvolle) management<br />

buy-out zelfstandig geworden. In 2012 is het bedrijf uitgegroeid tot<br />

marktleider en heeft het ruim 400 medewerkers <strong>in</strong> dienst met vestig<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> Brazilië, Ch<strong>in</strong>a, Australië en de Verenigde Staten.<br />

De missie van het bedrijf is op de website als volgt gepubliceerd:<br />

INCOTEC® zal worden herkend als wereldwijd leidend <strong>in</strong> het creëren<br />

van duurzame toegevoegde waarde aan zaad en ander plantaardig<br />

genetisch materiaal om ondersteun<strong>in</strong>g te geven aan de toenemende<br />

behoefte aan gezond voedsel en om een bijdrage te leveren aan het<br />

welzijn van de wereldbevolk<strong>in</strong>g.<br />

Om dat te realiseren hanteert Incotec de volgende strategie:<br />

“Wij <strong>in</strong>vesteren voortdurend <strong>in</strong> acquisitie, onderzoek en ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van nieuwe technologieën om onze leidende positie op het gebied van<br />

zaad- en coat<strong>in</strong>gtechnologie <strong>in</strong> de wereldwijde zaaizaadsector te versterken.<br />

Dankzij het grootste technologie platform <strong>in</strong> onze sector en de<br />

enorme schat aan deskundigheid en ervar<strong>in</strong>g van onze medewerkers<br />

ontwikkelen we ons cont<strong>in</strong>u. INCOTEC® heeft vestig<strong>in</strong>gen op elk cont<strong>in</strong>ent<br />

van onze planeet. Ons <strong>in</strong>ternationale R&D programma ondersteunt<br />

lokale ontwikkel<strong>in</strong>g van onze producten. Dit komt ten goede aan<br />

het snel en efficiënt beschikbaar zijn van het juiste product op de juiste<br />

tijd en plaats. ‘Lokaal doen, globaal denken’ – onze mensen ter plekke<br />

kennen de markt en profiteren van het gehele INCOTEC netwerk, <strong>in</strong>clusief<br />

het wereldwijde R&D team en het veelomvattende aanbod van<br />

producten en diensten b<strong>in</strong>nen de INCOTEC organisatie. INCOTEC zal<br />

zich blijven <strong>in</strong>zetten om de efficiency en ontwikkel<strong>in</strong>g van duurzame<br />

land- en tu<strong>in</strong>bouw wereldwijd te verbeteren.”<br />

19


20<br />

De weg naar de ‘management buy-out’<br />

In gesprek met Jan Willem Breuk<strong>in</strong>k, CEO van Incotec, volgt een<br />

terugblik op de weg die is afgelegd naar de management buy-out <strong>in</strong><br />

2001.<br />

Incotec is begonnen <strong>in</strong> de tijd van Royal Sluis. Hoe is dat gegaan?<br />

De heer Breuk<strong>in</strong>k: “In de jaren 60 kwamen ze op het idee om zaden<br />

te gaan omhullen. Als onderdeel van Royal Sluis is het <strong>in</strong> 1968<br />

begonnen. Toen zijn ze dat gaan doen, niet alleen voor Sluis maar<br />

ook voor anderen. Een kle<strong>in</strong>e afdel<strong>in</strong>g. In 1982 werd mij gevraagd<br />

om dat uit te bouwen en er een zelfstandig bedrijf van te maken. In<br />

1989 kwam de naam Incotec. Wij hadden het idee dat het veel meer<br />

waarde kon betekenen; het is een speciale techniek. In 1993 dachten<br />

we al dat het iets zou worden <strong>in</strong> een jaar of 10. Het is iets langer geworden<br />

maar we zagen toen al de potentie. Na verschillende fusies<br />

hebben we ons met 10 managers afgesplitst. Dat was bijzonder <strong>in</strong><br />

die tijd. 10 managers die met een hypotheek op hun huis een bedrijf<br />

willen overnemen. Nu hebben we 19 aandeelhouders die er allemaal<br />

privé geld <strong>in</strong> hebben gestoken. Dat geeft ook aan dat de visie wordt<br />

gedeeld.”<br />

Paste het niet goed <strong>in</strong> het grote bedrijf?<br />

“Ze waren zo met genetica bezig dat het niet goed paste. Ze lieten<br />

het met rust.”<br />

Hebben ze er geen spijt van het onderdeel te verkopen?<br />

“Ze moesten het verkopen omdat ze <strong>in</strong> zwaar weer waren. De banken<br />

stonden er op. De eigenaar was er niet blij mee maar het is gebeurd.<br />

Het is goed geweest voor het bedrijf. De sector ziet ons als marktleider.<br />

De <strong>in</strong>novator. Wij komen met baanbrekende nieuwe technieken.<br />

Het zijn unieke technieken. Ook het product <strong>in</strong> de jaren 60 was toen,<br />

<strong>in</strong> die tijd, een nieuw product. Het is een comb<strong>in</strong>atie van passie en<br />

volhard<strong>in</strong>g. En je moet er lol <strong>in</strong> hebben. Dat ontstaat <strong>in</strong> zo’n team.


Er waren wel een paar mensen die zich er niet happy <strong>in</strong> voelden. Die<br />

zijn weggegaan.”<br />

Vonden zij het te riskant?<br />

Ja, of ze geloofden er niet <strong>in</strong>. Als je er niet <strong>in</strong> gelooft, kun je beter<br />

weggaan. Als je niet gelooft dat je gaat w<strong>in</strong>nen dan hoef je niet te<br />

beg<strong>in</strong>nen. Bij sporters kun je het heel goed zien. Je moet tra<strong>in</strong>en,<br />

zweten, het gaat niet makkelijk. Je moet een topsportgevoel hebben.<br />

Dat moet je <strong>in</strong> je hebben. Je krijgt een soort natuurlijke selectie.<br />

Maar ook hoe je bent. Ik v<strong>in</strong>d <strong>in</strong>tegriteit heel belangrijk. Waarden en<br />

ethiek is bij ons zo <strong>in</strong>geweven. Als je dat niet hebt blijf je hier niet.”<br />

Incotec zit s<strong>in</strong>ds kort <strong>in</strong> het voormalige hoofdgebouw van Sluis?<br />

“Ik had moeite om hier te komen. Eerder zaten we een stuk verderop.<br />

Hier was het bolwerk van het moederbedrijf. Ik had een paar slechte<br />

ervar<strong>in</strong>gen. De mensen <strong>in</strong> de stad v<strong>in</strong>den het fantastisch. We hebben<br />

het pand gered. De oude meneer Sluis zat hier en woonde aan de<br />

overkant. Vlak voordat hij overleed kwam hij regelmatig bij mij: kun<br />

je dat pand niet redden? Ik zei, meneer Sluis wat moet ik er mee? Het<br />

is veel te groot. En nu zitten we er.”<br />

Over de huidige cultuur van de organisatie zegt de heer Breuk<strong>in</strong>k:<br />

“Die gedrevenheid bouw je langzaam op. We hebben natuurlijk een<br />

mooi verhaal. We bereiken meer opbrengst met m<strong>in</strong>der vervuil<strong>in</strong>g,<br />

m<strong>in</strong>der mest en noem maar op. Dat zien onze mensen ook. Die hebben<br />

liefde voor het vak. Ik ben <strong>in</strong> 1978 begonnen. Als je er eenmaal<br />

<strong>in</strong>zit kom je er niet meer uit. Het is heel <strong>in</strong>ternationaal. Het is maatschappelijk<br />

verantwoordelijk werk dat je doet. Het is <strong>in</strong>novatief. Als<br />

je het geheel ziet is het daar plezier <strong>in</strong> hebben. Veel vrijheid om iets<br />

te doen, dat v<strong>in</strong>den we belangrijk. Dat je mensen waardeert, dat mensen<br />

zich herkennen.”<br />

Die passie van mensen <strong>in</strong> het bedrijf. Is dat nou mazzel of zoeken<br />

mensen dat op?<br />

21


“Mensen zoeken het op. Wij zoeken de grenzen op van wat we kunnen<br />

doen. Hebben het geduld ook. In een groot bedrijf zou het allang<br />

afgeschoten zijn vanwege bijvoorbeeld f<strong>in</strong>anciële doelstell<strong>in</strong>gen.<br />

Wij zeggen: het moet kunnen, het moet kunnen.”<br />

Je moet het wel kunnen opbrengen.<br />

“Ja dat is constant een afweg<strong>in</strong>g. Je moet oppassen dat je niet aan<br />

een dood paard gaat trekken. Daar zit heel wat onderbuikgevoel bij.<br />

Waar geloof je <strong>in</strong>. Wij stoppen ook wel eens wanneer het niet gaat<br />

lukken. Ik v<strong>in</strong>d <strong>in</strong>tegriteit heel belangrijk. Waarden en ethiek is bij<br />

ons zo <strong>in</strong>geweven. Als je dat niet hebt blijf je hier niet.<br />

Vanaf wanneer zijn die <strong>in</strong>geweven? Vanaf 2002?<br />

Nee, daarvoor al. Ik kan niet tegen mensen die niet <strong>in</strong>teger zijn, dan<br />

word ik kriegelig. In ons vak is dat heel belangrijk. Als wij tegen het<br />

e<strong>in</strong>d van de rit zouden moeten zeggen we zijn het kwijt, of de <strong>in</strong>formatie<br />

is niet vertrouwelijk gebleven, dan raak je het kwijt. Het is hun<br />

materiaal. Het is hun “baby” zeg ik altijd. De klanten vertrouwen<br />

ons 100%.”<br />

Is dit soort zaken ook uitgewerkt?<br />

“Ja, daar praten we wel over. We hebben nu gezegd dat we onze<br />

nieuwe mensen dit beter moeten vertellen. Het bedrijf is nu zo groot<br />

dat we het verhaal gestructureerd moeten doen om het <strong>in</strong> de genen<br />

te krijgen. Het wordt allemaal transparanter zodat de consument veel<br />

meer macht krijgt. Daar moeten wij ook op <strong>in</strong>spelen. Je moet gewoon.”<br />

Die gerichtheid op de buitenwereld past ook bij de regio?<br />

“Ja, dat geloof ik wel. Voeger was het de visserij nu het zaad. “In het<br />

wapen van Enkhuizen zitten 3 har<strong>in</strong>gen, zei ik tegen de burgemeester,<br />

die zou je nu kunnen vervangen door 3 zaadjes.”<br />

22


De vestig<strong>in</strong>g van Incotec <strong>in</strong> Brazilië is <strong>in</strong> Holambra (Holland-Amerika<br />

Brazilie) . Naar deze plaats emigreerden <strong>in</strong> 1948 en beg<strong>in</strong> jaren 50<br />

veel West-Friezen. Zij g<strong>in</strong>gen er naar toe met koeien maar toen die<br />

niet goed tegen het klimaat bleken te kunnen stapten de emigranten<br />

over op andere producten die zij kenden zoals groenten en bloemen.<br />

Een deel van de derde generatie emigranten werkt nu bij Incotec.<br />

Holambra, opgericht <strong>in</strong> 1948<br />

Observatie<br />

Uit de hier geschetste geschiedenis komt naar voren dat het niet<br />

toevallig is dat Incotec zich manifesteert als <strong>in</strong>novatief bedrijf. Het<br />

bedrijf treedt <strong>in</strong> de voetsporen van de voorgangers. De geschiedenis<br />

komt ook terug <strong>in</strong> verschillende opvallende keuzes: van de locatie <strong>in</strong><br />

Brazilië waar de vorige generatie naar geëmigreerd is tot en met de<br />

huidige kantoorlocatie, het voormalige hoofdkantoor van de kon<strong>in</strong>klijke<br />

Sluis <strong>in</strong> Enkhuizen.<br />

De drijfveren en sturende opvatt<strong>in</strong>gen sluiten er op aan. De betrokkenen<br />

realiseren zich dat. Opvallend is dat degenen voor wie dat<br />

niet vanzelfsprekend is niet bij het bedrijf blijven. Dat leidt tot een<br />

samenhang die zo gericht is dat er als het ware we<strong>in</strong>ig ruimte is voor<br />

onduidelijkheid over z<strong>in</strong>gevende vragen. Voor de directeur is het evident<br />

dat nieuwkomers hierop gericht worden. Een ander opvallend<br />

23


punt is de bewuste keuze om verander<strong>in</strong>gen te adapteren. Ook dat is<br />

voor de leid<strong>in</strong>g iets dat vanzelfsprekend is: “je moet gewoon”. Deze<br />

comb<strong>in</strong>atie van eigenschappen maken Incotec een uniek bedrijf dat<br />

daardoor <strong>in</strong> staat is om de hoge ambitie ook daadwerkelijk te realiseren.<br />

24


4. Desso, Cradle to Cradle<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

Desso kent een lange en rijke geschiedenis. Het bedrijf heeft zijn<br />

wortels <strong>in</strong> Nederland en België, en begon toen <strong>in</strong> 1930 een Belgische<br />

fabrikant <strong>in</strong> het Nederlandse Oss geweven tapijten g<strong>in</strong>g maken<br />

voor won<strong>in</strong>gen en bedrijven. Negen jaar later g<strong>in</strong>g het bedrijf over <strong>in</strong><br />

andere handen en werd de naam veranderd <strong>in</strong> Tapijtfabriek H. Desseaux.<br />

De merknaam Desso stamt uit het beg<strong>in</strong> van de jaren vijftig; <strong>in</strong><br />

1960 nam Desso vervolgens twee tapijtfabrieken <strong>in</strong> Dendermonde en<br />

Waasmunster over. In vrijwel dezelfde tijd, beg<strong>in</strong> jaren vijftig, begon<br />

<strong>in</strong> Antwerpen Schreiber & Co (later bekend als Esco) naaldvilttapijt<br />

te vervaardigen. De productie daarvan werd <strong>in</strong> 1968 naar het Noord-<br />

Brabantse Waalwijk verplaatst. De relatie tussen Desso en Esco begon<br />

toen de twee bedrijven <strong>in</strong> 1981 g<strong>in</strong>gen samenwerken.<br />

Een belangrijke mijlpaal <strong>in</strong> de bedrijfsgeschiedenis is de start van de<br />

kunstgrasdivisie <strong>in</strong> 1980. Die divisie, Desso Sports Systems, is uitgegroeid<br />

tot de grootste producent van kunstgras ter wereld, die grasmatten<br />

levert voor voetbal, hockey, tennis, American football, rugby<br />

en multifunctionele sportieve toepass<strong>in</strong>gen. In 1981 begon Desso zich<br />

te richten op de horeca, met hoogwaardige vloerbedekk<strong>in</strong>g voor hotels.<br />

Kort daarna werden de pijlen gericht op de markt voor lucht- en<br />

scheepvaart, en Desso wist een reputatie op te bouwen met eersteklas<br />

producten die geschikt zijn voor moeilijke omstandigheden. Ook voor<br />

Desso Home was 1981 een belangrijk jaar. In dat jaar werd namelijk<br />

de Kon<strong>in</strong>klijke Tapijtfabriek Bergoss BV overgenomen. In 1992<br />

zijn Desso en Esco gefuseerd en verdergegaan onder de naam Desso.<br />

In 1993 werd Desso overgenomen door DLW (Deutsche L<strong>in</strong>oleum<br />

Werke) en verdween het bedrijf van de beurs. Vervolgens werd DLW/<br />

Desso <strong>in</strong> 1998 overgenomen door Armstrong World Industries Inc.<br />

Zelfstandigheid<br />

Desso is s<strong>in</strong>ds april 2007 weer zelfstandig, na de overname door het<br />

huidige management en NPM Capital, een Nederlandse <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsmaatschappij.<br />

S<strong>in</strong>ds april 2011 zijn de aandelen van Desso <strong>in</strong> het bezit<br />

van <strong>Ben</strong>cis Capital Partners (grootste aandeelhouder) en de huidige<br />

25


Management Board. <strong>Ben</strong>cis Capital Partners is een onafhankelijk private-equityhuis<br />

met kantoren <strong>in</strong> Amsterdam en Brussel, dat zich richt<br />

op middelgrote bedrijven <strong>in</strong> de <strong>Ben</strong>elux.<br />

In gesprek met Stef Kranendijk, CEO van Desso (april 2007 - oktober<br />

2012) en nu Chairman van Desso, gaan we <strong>in</strong> op de nieuwe fase van<br />

het bedrijf.<br />

Hoe bereik je zo snel resultaat?<br />

De heer Kranendijk: “Je wilt begrijpen hoe we er <strong>in</strong> slagen Cradle<br />

to Cradle zo snel te laten bijdragen aan de ontwikkel<strong>in</strong>g van de buss<strong>in</strong>ess.<br />

Het is een kwaliteitsconcept en een designconcept, meer dan<br />

alleen een milieuconcept.<br />

De belangrijkste strategie vanaf 2007, toen we dit bedrijf kochten,<br />

is: Innovatie, <strong>in</strong>novatie en <strong>in</strong>novatie. Dat doen we <strong>in</strong> de eerste plaats<br />

door creativiteit centraal te stellen. In 2007 zijn wij gestart met de<br />

Circles of Architects® sessies, waarbij overal ter wereld een paar keer<br />

per jaar met een beperkte groep <strong>in</strong>terieurarchitecten en architecten<br />

product<strong>in</strong>novaties, markt<strong>in</strong>novaties en trends worden besproken met<br />

onze eigen designers. Dankzij deze werkwijze worden we <strong>in</strong>middels<br />

als trendsetter op het gebied van design gezien. Dat is het vertrekpunt<br />

van <strong>in</strong>novatie geweest.<br />

Toen we Desso kochten was het een goed bedrijf met uitstekende<br />

kwaliteit van producten, maar een beetje stoffig qua design. Daarom<br />

heb ik dat als eerste aangepakt. Toen wist ik nog niks van ‘Cradle to<br />

Cradle’. Wat is onze reden van bestaan? Drie pijlers liggen hieraan ten<br />

grondslag. Our reason for be<strong>in</strong>g is to be the world’s superior floor designer<br />

and maker. Dat is één. Twee is functionaliteit. En drie is Cradle<br />

to Cradle.<br />

Toen we begonnen <strong>in</strong> 2007 merkte ik <strong>in</strong> de markt dat we geen verhaal<br />

hadden over susta<strong>in</strong>ability. Al vanaf mijn studie heeft duurzaamheid<br />

me geïnteresseerd. Het is niet alleen maar bijzaak. Het zit wel <strong>in</strong> me.<br />

Maar de ogen werden geopend door de sales mensen, die me er op wezen<br />

dat alle concurrenten het over duurzaamheid hadden behalve Desso.<br />

Ik dacht, jeetje wat hebben we een probleem. Daarop heb ik eerst<br />

26


Rudi Daelmans als Susta<strong>in</strong>ability Director aangesteld en hem laten<br />

<strong>in</strong>ventariseren wat Desso gedaan had op het gebied van energiebespar<strong>in</strong>g,<br />

verlag<strong>in</strong>g van CO2 uitstoot en verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g van waterverbruik.<br />

Dat bleek veel. Dit hebben we vervolgens gecommuniceerd <strong>in</strong> een<br />

‘Green Book’ . Vlak voordat het gedrukt werd kwam ik <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g<br />

met Cradle to Cradle, zodat we nog net als laatste z<strong>in</strong> konden toevoegen<br />

dat Desso vanaf dat moment zou gaan beg<strong>in</strong>nen met het ontwikkelen<br />

van producten gebaseerd op het Cradle to Crade pr<strong>in</strong>cipe..<br />

Door de DVD van iemand kreeg ik er kennis van, het programma<br />

Tegenlicht. Ik raakte zo onder de <strong>in</strong>druk, ik dacht ‘dit is wat we moeten<br />

doen’. Dan beg<strong>in</strong>t het toch een beetje met lef. Professor Dr. Michael<br />

Braungart, één van de grondleggers van het Cradle to Cradle<br />

gedachtegoed, gaf <strong>in</strong> de buurt een presentatie. Toen ben ik naar hem<br />

toe gegaan en heb gevraagd ons te helpen om het bedrijf helemaal<br />

Cradle to Cradle te maken. Hij kwam hier naar toe. Twee collega’s<br />

waren wat sceptisch: de R&D directeur en de van de fabrieken. Dat is<br />

begrijpelijk, die moeten het meeste werk doen. Zo begon het. Maar ik<br />

ben enthousiast over het concept en ik v<strong>in</strong>d het ook heel logisch dat je<br />

producten maakt die je e<strong>in</strong>deloos veilig kan recyclen. Het is daarmee<br />

ook iets anders dan recyclen. Want <strong>in</strong> gewoon recyclen worden vaak<br />

ook giftige stoffen hergebruikt.<br />

Het vertrekpunt is dat ik erg onder de <strong>in</strong>druk ben van het concept en<br />

Braungart b<strong>in</strong>nen heb gehaald, hem alles heb laten vertellen om iedereen<br />

enthousiast te maken. Vervolgens heb ik hem workshops laten<br />

geven om ownership te creëren. En <strong>in</strong> groepen van 20 zijn collega’s<br />

naar Hamburg (36) gegaan voor Cradle-to-Cradle tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.”<br />

Dat werkte goed?<br />

“Ja absoluut. Mensen raken daarvan onder de <strong>in</strong>druk. Het is een feit<br />

dat mensen dat leuk v<strong>in</strong>den. Je merkt het ook, als je op een borrel<br />

komt hebben ze het er over. Het leeft <strong>in</strong> de hele organisatie. We hebben<br />

het <strong>in</strong> ieders persoonlijke doelstell<strong>in</strong>gen (Key Performance Indicators)<br />

neergezet, daar heeft het mee te maken. Onze R&D mensen,<br />

als die met nieuwe producten komen, gaan ze eerst naar het laboratorium<br />

(EPEA). Als het niet goed is gebruiken we het niet. Waarom doen<br />

27


we het? Voor People, Planet, Profit. Je hebt een concurrentievoordeel<br />

want we zijn de enige die het doen. Je laat een positieve voetafdruk<br />

achter, waardoor je ook iets goed doet voor volgende generaties. Bovendien<br />

is het pure noodzaak. Grondstofreserves zijn e<strong>in</strong>dig. Wij zien<br />

het als een taak van het bedrijfsleven om verantwoord met materiaalmanagement<br />

om te gaan. Bovendien geeft het je een concurrentievoordeel,<br />

want we zijn een van de eersten b<strong>in</strong>nen de <strong>in</strong>dustrie die het<br />

gedachtegoed zo ver doorvoeren.<br />

Het gebruik van hernieuwbare energie is ook een belangrijk onderdeel<br />

van Cradle to Cradle. De hoeveelheid hernieuwbare energie die bij Desso<br />

gebruikt wordt, was <strong>in</strong> 2011 vermeerderd tot 33%; <strong>in</strong> 2008 was dat<br />

nog 7,8% en <strong>in</strong> 2007 zelfs nul. Daarnaast hebben we 25.000 m2 zonnepanelen<br />

geplaatst op onze productielocaties <strong>in</strong> Dendermonde (België)<br />

en Waalwijk (Nederland) De CO2-uitstoot is vanaf 2007 tot en met<br />

2011 gehalveerd. Dit is te danken aan het jaarlijks stijgende gebruik<br />

van hernieuwbare elektriciteit (waterkracht en energie uit biomassa).<br />

Je kunt niet alles <strong>in</strong> 1 keer doen ‘you can’t be perfect <strong>in</strong> one day’. We<br />

hebben destijds besloten te beg<strong>in</strong>nen met het grootste gedeelte van de<br />

bus<strong>in</strong>ess: de tapijttegels. Bij Desso hebben we ons Cradle to Cradle®<br />

tot doel gesteld en dat betekent dat we het goede voorbeeld willen<br />

28


geven en vastbesloten zijn om <strong>in</strong> 2020 alleen positief gedef<strong>in</strong>ieerde1)<br />

materialen te gebruiken <strong>in</strong> al onze producten. Om dit te bereiken, onderwerpen<br />

we onze materialen aan een nauwgezette beoordel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

samenwerk<strong>in</strong>g met EPEA. Alle materialen <strong>in</strong> onze producten worden<br />

beoordeeld volgens het Cradle to Cradle®-ontwerpprotocol, zodat we<br />

eco-effectieve producten kunnen ontwikkelen.<br />

De materialen worden <strong>in</strong>gedeeld <strong>in</strong> één van de vier categorieën (categorie<br />

ABC-X-classificatie), gebaseerd op de criteria die relevant zijn<br />

voor de menselijke gezondheid en het milieu. Na van al het materiaal<br />

<strong>in</strong> de producten de <strong>in</strong>grediënten te hebben beoordeeld, worden deze<br />

geoptimaliseerd door waar nodig voor vervang<strong>in</strong>g te zorgen en door<br />

alleen aanvaardbare of optimale chemische <strong>in</strong>grediënten of materialen<br />

te gebruiken naarmate die beschikbaar komen.<br />

Hoe krijg je de leveranciers zover? Vaak weten leveranciers niet wat<br />

er <strong>in</strong> hun producten zit, of v<strong>in</strong>den ze het lastig dit te communiceren<br />

vanwege de competitie. We hebben geprobeerd de bereidwilligheid te<br />

vergroten door de uitwissel<strong>in</strong>g van deze <strong>in</strong>formatie vertrouwelijk te<br />

laten verlopen via EPEA. Dat is goed verlopen.<br />

Momenteel is meer dan 90% van Desso’s collectie polyamide (PA)<br />

tapijttegels Cradle to Cradle®-gecertificeerd; dit betekent dat alle materialen<br />

zijn beoordeeld volgens de ABC-X classificatiemethode.(37)<br />

In de biologische sfeer zijn we bezig met 100% wollen tapijten. Je zou<br />

zeggen dat wol al een natuurlijk product is, maar toch is het vrij lastig.<br />

Wat betreft consumentenproducten hebben we reeds basis certificer<strong>in</strong>g<br />

ontvangen voor alle polyamide producten. We werken nu aan het<br />

ontwerpen van consumentenproducten die eenvoudiger te scheiden en<br />

her te gebruiken zijn.<br />

Je kunt wel zeggen dat je producten maakt van zuivere materialen,<br />

maar je moet het dan ook terug kunnen nemen, anders heeft het geen<br />

z<strong>in</strong>. Ik ben voorstander van een circulaire economie, waarbij men<br />

poogt om al de grondstoffen waarmee producten worden gemaakt her<br />

te gebruiken. Niet van een l<strong>in</strong>eaire economie, waarbij producten afval<br />

worden voor de vuilstort of voor de verbrand<strong>in</strong>gsovens. Nu hebben<br />

we een technologie ontwikkeld, DESSO Ref<strong>in</strong>ity®, waardoor<br />

we het garen en andere vezels van de back<strong>in</strong>g kunnen scheiden en er<br />

twee hoofd materiaalstromen ontstaan die beide gerecycled kunnen<br />

29


worden. Na een aanvullende zuiver<strong>in</strong>gsfase wordt het garen (met de<br />

vereiste zuiverheid) teruggeleverd aan de garenfabrikant die er nieuw<br />

garen van maakt. In het gehele proces is wel enig nieuw materiaal<br />

nodig om te compenseren voor verliezen en proces<strong>in</strong>efficiëntie. Voor<br />

Polyamide 6-garen v<strong>in</strong>dt dit proces plaats bij Aquafil, een van onze<br />

garenleveranciers. Aquafil heeft <strong>in</strong> zijn verwerk<strong>in</strong>gsfabriek een eigen,<br />

beschermd proces ontwikkeld om na gebruik teruggenomen polyamide-6-tapijtgarens<br />

steeds opnieuw te verwerken tot nieuw polyamide<br />

6. De op polyolef<strong>in</strong>e gebaseerde laag van onze EcoBase-back<strong>in</strong>g<br />

is voor 100% veilig te recyclen <strong>in</strong> ons eigen productieproces, terwijl<br />

de bitumen back<strong>in</strong>g (momenteel de meest gebruikte back<strong>in</strong>g <strong>in</strong> tapijttegels<br />

<strong>in</strong> Europa) wordt hergebruikt <strong>in</strong> de wegenbouw. Alle niet<br />

te recyclen delen worden gebruikt als secundaire brandstof <strong>in</strong> de cement<strong>in</strong>dustrie.”<br />

Wordt het niet snel gekopieerd?<br />

“Nou, ons marktaandeel is afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Men<br />

is er wel mee bezig. Ik ben er voor dat de competitie ons gaat kopieren.<br />

Anders zou het niet passen <strong>in</strong> mijn streven om de hele wereld<br />

Cradle to Cradle te krijgen. Wij moeten er voor zorgen dat we voorop<br />

lopen. Je moet <strong>in</strong>noveren, dan leidt je. Als je volgt, dan schiet het niet<br />

op. Michael Porter zegt je hebt ‘differntiators’ die <strong>in</strong>noveren en je hebt<br />

‘costleaders’. Ik wil wel lage kosten maar alleen cost leader zijn v<strong>in</strong>d<br />

ik niet leuk.”<br />

En de medewerkers?<br />

“We merken aan de feedback en aan de sfeer <strong>in</strong> het bedrijf dat het gewaardeerd<br />

wordt. Iedereen gaat er gewoon voor.<br />

Past de filosofie bij de voorgeschiedenis?<br />

“Wel als je het ziet als een kwaliteits<strong>in</strong>strument. Desso maakte altijd<br />

kwalitatief hoogwaardige producten. In die z<strong>in</strong> sluit het heel goed aan.<br />

Cradle to Cradle stimuleert <strong>in</strong>novatie. Vanuit het Cradle to Cradle gedachtegoed<br />

wil je met je product iets goed doen voor mens en milieu.<br />

30


Vanuit dit perspectief is onze aandacht gevestigd op het b<strong>in</strong>nenluchtprobleem.<br />

De b<strong>in</strong>nenluchtkwaliteit heeft te maken met fijnstof. Wat<br />

blijkt nu uit een Duitse studie van de Deutsche Allergie- und Asthmabund<br />

(DAAB)? In een ruimte met harde vloeren dwarrelt meer fijnstof<br />

dan <strong>in</strong> een ruimte met tapijt. Dat is ook logisch, want tapijt houdt het<br />

fijnstof beter vast. Dus hebben we gezegd, maak een tapijttegel die nog<br />

beter dat fijnstof vasthoudt. Dat product heet DESSO AirMaster®. Uit<br />

testen door het onafhankelijke <strong>in</strong>stituut GUI blijkt dat AirMaster® 8<br />

maal effectiever is <strong>in</strong> het vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en<br />

4 maal effectiever dan standaard tapijt.<br />

Daar kom je dus op door dat uitgangspunt te kiezen.<br />

“DESSO AirMaster® komt regelrecht voort uit de Cradle to Cradle<br />

filosofie. Cradle to Cradle is een kwaliteits<strong>in</strong>strument en -ontwerpfilosofie.<br />

Je bent heel erg bezig met nadenken <strong>in</strong> een vroeg stadium.”<br />

De filosofie leidt tot <strong>in</strong>novatie, niet andersom<br />

“Onze R&D mensen denken nu ook na over hoe een product makkelijker<br />

te maken is en hoe het toegevoegde functionele waarde kan<br />

bieden.”<br />

Je komt op andere toegevoegde waarde<br />

“Ja, dat klopt. Vroeger g<strong>in</strong>g een salesman ergens naar toe met het<br />

verhaal over het mooie tapijt. Tegenwoordig is het verhaal: wat doet<br />

u aan duurzaamheid?<br />

M<strong>in</strong>der CO2, m<strong>in</strong>der energieverbruik. En dan: doen wij ook, sterker<br />

nog het gaat ons niet om reduceren, Desso wil een positieve voetafdruk<br />

achterlaten. Heeft u hier wel eens over gehoord? Dan komt het<br />

Cradle to Cradle verhaal. Dat spreekt 80-90% van de toehoorders<br />

aan. Je brengt de discussie op een veel hoger niveau. Soms werkt<br />

het niet, bijvoorbeeld bij een <strong>in</strong>koper die alleen de goedkoopste producten<br />

wil.”<br />

31


Hangt het af van u als persoon?<br />

“Nee, niet meer. Het gaat door ook als ik er niet ben. Mensen hebben<br />

heel goed door hoe het verhaal <strong>in</strong> elkaar zit. Volgens mij gaat het net<br />

zo hard door als ik uittreed. Dat weet ik wel zeker want dat krijg ik<br />

terug uit <strong>in</strong>terviews die <strong>in</strong> het bedrijf wel eens gedaan zijn. Je kan<br />

ook niet terugtrekken als je zo haar op de trom hebt geslagen.”<br />

Werkt het ook door <strong>in</strong> de competenties die je van medewerkers vraagt?<br />

“Jazeker. Ik verwacht van nieuwe medewerkers dat als ze geïnteresseerd<br />

zijn om hier te komen werken de website gezien hebben. Jongeren<br />

van 20-30 zijn hierdoor erg gemotiveerd. Als ik hier niet zou<br />

werken zou ik op een andere manier met Cradle to Cradle te werken.<br />

Het leuke is om er <strong>in</strong> bus<strong>in</strong>ess mee te werken. Om het te deployen als<br />

onderdeel van een bus<strong>in</strong>ess. Om te laten zien dat je er geld mee kan<br />

verdienen. De w<strong>in</strong>stgevendheid is behoorlijk verbeterd. Dat is belangrijk<br />

om te zorgen dat je andere bedrijven zo ver krijgt dat ze het<br />

gedachtegoed gaan omarmen. Een ander belangrijk onderdeel is het<br />

design. Vroeger had je milieuvriendelijke producten maar die zagen<br />

er niet uit. Nu hebben we ‘stunn<strong>in</strong>g design’. Dat willen we comb<strong>in</strong>eren<br />

met Cradle to Cradle.”<br />

Gezond eten kan ook smakelijk zijn.<br />

“Ja absoluut. En het herhalen van de boodschap is belangrijk. De<br />

omvang van het bedrijf speelt ook een rol. Die is hier wel ideaal. Als<br />

ik een groter bedrijf had zou ik het ook doen.”<br />

Als je een kle<strong>in</strong>e afnemer bent kun je moeilijker eisen stellen aan leveranciers.<br />

“Dat klopt, je hebt wel een zeker schaal nodig. Sommige grote bedrijven<br />

doen wel mee op onderdelen maar daar is nooit gepland om het<br />

hele bedrijf Cradle to Cradle te maken. Er zijn heel wat bedrijven die<br />

ook ver zijn en anderen die zich erdoor laten <strong>in</strong>spireren.<br />

De snelheid zit hem <strong>in</strong> het zetten van een doelstell<strong>in</strong>g. We hebben<br />

32


gezegd dat <strong>in</strong> 2020 al onze producten Cradle to Cradle moeten zijn.<br />

We hebben een roadmap om daar komen. We liggen nu voor op de<br />

roadmap, maar ik blijf 2020 zeggen, je weet nooit wat er gebeurt. We<br />

houden de snelheid er <strong>in</strong>. Dit is geen overheid.”<br />

Waarom is dat nu zo anders?<br />

Ik weet niet of het net zo makkelijk is om daar ownership te creëren.<br />

Volgens mij moet dat wel kunnen. Er zijn wel een paar goede voorbeelden<br />

waar duidelijke doelen zijn gekozen.<br />

Cradle to cradle<br />

Het basisontwerp van ‘Cradle to Cradle’ <strong>in</strong>gevuld voor Desso <strong>in</strong> zijn<br />

oorspronkelijke vorm:<br />

Observatie<br />

Nadat Desso opnieuw is verzelfstandigd komt <strong>in</strong> korte tijd het wezen<br />

van de ondernem<strong>in</strong>g weer aan de oppervlakte. De <strong>in</strong>zet van het<br />

nieuwe management maakt krachten los die er al waren. De ambitie<br />

sluit daarop aan. Medewerkers herkennen zich <strong>in</strong> de aanpak. Het past<br />

33


ij de biografie van de organisatie om hoogwaardige kwaliteit te leveren.<br />

Het gaat schijnbaar zonder moeite en weerstand. De impuls die<br />

gekoppeld is aan de filosofie Cradle to Cradle geeft richt<strong>in</strong>g aan alle<br />

geled<strong>in</strong>gen van de ondernem<strong>in</strong>g en weet ook andere partijen zoals toeleveranciers<br />

te overtuigen. Kortom, alle krachten worden losgemaakt<br />

om uit te groeien tot marktleider. Opvallend is dat dit als vanzelfsprekend<br />

wordt opgepakt.<br />

34


5. Vergelijk<strong>in</strong>g Incotec - Desso<br />

Parallellen <strong>in</strong> sensemak<strong>in</strong>g<br />

Beide bedrijven zijn <strong>in</strong>ternationaal georiënteerd. Incotec ziet de wereld<br />

als speelveld. Desso onderscheidt zich door beroemde locaties<br />

zoals het San Siro en Wembley als klant te hebben. Beide bedrijven<br />

zijn sterk <strong>in</strong>novatief en daardoor onderscheidend en competatief. Die<br />

eenstemmigheid betekent niet dat er geen problemen zijn of dilemma’s,<br />

maar er is een sterk basisvertrouwen dat de organisatie <strong>in</strong> staat<br />

is daarmee om te gaan. Als door de groei het karakter van Incotec<br />

verandert staat men daarbij stil en bez<strong>in</strong>t het management zich op wat<br />

dat betekent voor de kernwaarden en de stijl van leid<strong>in</strong>ggeven. Men<br />

maakt een bewuste keuze en overweegt vooraf hoe nieuwe medewerkers<br />

opgevangen worden en geschoold op een natuurlijke manier.<br />

Bij Desso zijn alle geled<strong>in</strong>gen steeds betrokken bij verander<strong>in</strong>gen en<br />

wordt men gestimuleerd om mee te denken over oploss<strong>in</strong>gen. Het geloof<br />

<strong>in</strong> de nieuwe manier van werken wordt door alle betrokkenen<br />

doorleefd. De karakteristieken zijn bij beide ondernem<strong>in</strong>gen duidelijk.<br />

De doelstell<strong>in</strong>gen zijn geformuleerd <strong>in</strong> een comb<strong>in</strong>atie van maatschappelijke<br />

waarde en cont<strong>in</strong>uïteit van de ondernem<strong>in</strong>g. Eveneens<br />

een parallel is dat zelfstandigheid en eigen ruimte voor vernieuw<strong>in</strong>g<br />

evident aanwezig is.<br />

Karakteristieken <strong>in</strong> sensemak<strong>in</strong>g<br />

In het overzicht zijn de kenmerken van de karakteristieken <strong>in</strong> sensemak<strong>in</strong>g<br />

van Incotec en Desso naast elkaar gezet.<br />

Karakteristiek Incotec Desso<br />

De aard van<br />

het probleem.<br />

Beschikbare<br />

<strong>in</strong>formatie.<br />

Realiseren dat het bedrijf zich kan<br />

richten op de kerndoelstell<strong>in</strong>gen<br />

op basis van eigen kernwaarden.<br />

Wat men wil en wat kan is duidelijk<br />

voor alle betrokkenen.<br />

Het bedrijf over laten gaan<br />

naar volledige duurzaamheid.<br />

Wat men wil en wat kan is<br />

duidelijk voor alle betrokkenen.<br />

35


Interpretaties. Geen onduidelijkheid. De hulp van een onafhankelijke<br />

deskundige en het<br />

ondersteunende wetenschappelijke<br />

bureau, zorgt voor<br />

eenduidigheid van begrippen<br />

en betekenissen.<br />

Waarde oriëntatie. <br />

Doelstell<strong>in</strong>gen.<br />

Tijd en<br />

budget.<br />

Tegenstrijdigheden<br />

Verantwoordelijk-heden<br />

en rollen.<br />

Maatregelen<br />

om succes te<br />

bereiken.<br />

Oorzaak en<br />

gevolg.<br />

De duidelijkheid over de karakteristieken leidt er toe dat de ambities<br />

die deze organisaties hebben kansrijk zijn. Onverwachte gebeurtenissen<br />

zijn met behulp van deze duidelijkheid eerder te verwerken en dat<br />

is wat de kans op succes verhoogt. Nieuwe mogelijkheden kunnen<br />

36<br />

De kernwaarden van de betrokkenen<br />

sluiten aan bij de historie.<br />

Wie zich er niet <strong>in</strong> herkent blijft<br />

niet.<br />

De ambitie is marktleider te zijn<br />

<strong>in</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van zaad.<br />

Voor de verzelfstandig<strong>in</strong>g is door<br />

betrokkenen het kapitaal bijeengebracht.<br />

Geen Geen<br />

De operationele verantwoordelijkheid<br />

is <strong>in</strong> één hand.<br />

De betrokkenen bij de management<br />

buy-out bepalen als team de<br />

concrete stappen.<br />

Geen Geen<br />

De onderliggende filosofie<br />

wordt door de leid<strong>in</strong>g uitgedragen<br />

en door alle betrokkenen<br />

gevolgd.<br />

De ambitie is om volledig<br />

duurzaam te zijn en tegelijk<br />

meer w<strong>in</strong>stgevend.<br />

De leid<strong>in</strong>g bepaalt zelf tempo<br />

en budget.<br />

De operationele verantwoordelijkheid<br />

is <strong>in</strong> één hand.<br />

De gestelde doelen zijn<br />

bepaald op basis van overtuig<strong>in</strong>g<br />

en visie. Op alle facetten<br />

wordt actief gestuurd met<br />

concrete maatregelen.<br />

Metaforen. “De Apple van de zaad<strong>in</strong>dustrie.” “Cradle to Cradle”<br />

Participatie<br />

<strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g.<br />

Managers zijn betrokken bij de<br />

besluitvorm<strong>in</strong>g. De CEO is boegbeeld<br />

<strong>in</strong> en extern.<br />

De CEO is boegbeeld <strong>in</strong> en<br />

extern. Hij heeft een missie<br />

die <strong>in</strong> het bedrijf aanslaat en<br />

geleefd wordt.


vlotter worden geadapteerd en de aandacht voor reflectie onderweg<br />

houdt die duidelijkheid <strong>in</strong> het vizier ook als omstandigheden zich wijzigen.<br />

Dat dit als doorlopend proces wordt gezien is een van de eigenschappen<br />

van dit type organisatie.<br />

5. PUmA<br />

Voorgeschiedenis<br />

PUmA staat voor: Programma Uitvoer<strong>in</strong>g met Ambitie. Het programma<br />

beoogt de uitvoer<strong>in</strong>g van milieuwetgev<strong>in</strong>g te verbeteren. Het is<br />

een samenwerk<strong>in</strong>gsverband van de rijksoverheid met de Veren<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g<br />

van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprov<strong>in</strong>ciaal Overleg<br />

(IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW). Eerst komt de voorgeschiedenis<br />

aan bod.<br />

De aandacht voor milieu is relatief van recente datum. De ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van milieurecht en de politieke aandacht voor milieuvraagstukken<br />

start <strong>in</strong> de jaren ’70 van de vorige eeuw. Weliswaar dateert de<br />

eerste H<strong>in</strong>derwet van 1890 maar <strong>in</strong> het algemeen is er we<strong>in</strong>ig aandacht<br />

voor de milieuverontre<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g die het gevolg is van de groeiende <strong>in</strong>dustriële<br />

productie en transport. Door schandalen en de enorme gevolgen<br />

die bepaalde gebeurtenissen hebben wordt de publieke op<strong>in</strong>ie<br />

‘wakker’ gemaakt. Drama’s zoals de ‘gifwijk’ <strong>in</strong> Ridderkerk en de<br />

Volgermeerpolder ontvouwen zich. De lijst met <strong>in</strong>cidenten en calamiteiten<br />

wordt langer en langer, de voorbeelden stapelen zich op. De<br />

milieubeweg<strong>in</strong>g die aandacht hiervoor eist wordt sterker en sterker.<br />

Er komt een m<strong>in</strong>ister van milieu die de milieubelangen expliciet gaat<br />

behartigen. De overheid gaat strengere eisen stellen aan de markt.<br />

Wet en regelgev<strong>in</strong>g nemen enorm toe waardoor op allerlei verschillende<br />

gebieden een behoorlijk complex beeld ontstaat. Specialisatie<br />

ontwikkelt zich en ook het toezicht op de nalev<strong>in</strong>g volgt die specialisatietrend.<br />

Bij nagenoeg elk <strong>in</strong>cident of ramp volgt er een onderzoek<br />

naar de oorzaken. Daarbij is het handelen van de overheid zelf<br />

keer op keer het onderwerp. Steeds komt naar voren dat ongelukken<br />

en rampzalige gevolgen verband houden met het gebrek aan toezicht<br />

op de nalev<strong>in</strong>g van de voorschriften. Dat geldt bijvoorbeeld voor, de<br />

vuurwerkramp (Enschede, 2000), de nieuwjaarsbrand <strong>in</strong> ’t Hemeltje<br />

(Volendam, 2001) en de brand bij Chemiepack (Moerdijk, 2011).<br />

37


In 2008 concludeert de commissie Mans <strong>in</strong> het rapport “De tijd is rijp”<br />

dat er een ‘handhav<strong>in</strong>gstekort’ is. (33) Actie is geboden om hier wat<br />

aan te doen door de versnipper<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g aan te pakken. Als<br />

oploss<strong>in</strong>g ziet men de vorm<strong>in</strong>g van regionale uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten die<br />

dezelfde grenzen hebben als de veiligheidsregio’s. Door deze schaalvergrot<strong>in</strong>g,<br />

zo is de verwacht<strong>in</strong>g, zal de kwaliteit van toezicht en handhav<strong>in</strong>g<br />

sterk kunnen verbeteren. Het advies wordt door de reger<strong>in</strong>g<br />

overgenomen. Om tot de nieuwe structuur te komen onderhandelt het<br />

rijk met de koepelorganisaties van gemeenten, prov<strong>in</strong>cies en waterschappen:<br />

VNG, IPO en UVW. Dat leidt <strong>in</strong> 2009 tot een overeenkomst<br />

die men ‘package deal’ noemt. De overeenkomst is ondertekend door<br />

het rijk, IPO en VNG, maar niet door de UVW.<br />

Kern van de package deal is dat:<br />

38<br />

De package deal (2009)<br />

- alle partijen aangeven en uitdragen dat zij alle hieronder weergegeven<br />

hoofdlijnen van het kab<strong>in</strong>etsstandpunt Mans / e<strong>in</strong>dbeeld / Wabo<br />

(Wet algemene bepal<strong>in</strong>gen omgev<strong>in</strong>gsrecht) onderschrijven;<br />

- alle partijen toezeggen de uitvoer<strong>in</strong>g van dit kab<strong>in</strong>etsstandpunt actief<br />

te ondersteunen en actief mee te werken aan de implementatie;<br />

- <strong>in</strong> de Wabo wordt geregeld dat het bevoegd gezag voor de prov<strong>in</strong>ciale<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen overgaat naar de gemeenten met uitzonder<strong>in</strong>g van de<br />

BRZO- en de IPPC-bedrijven. (34) Tot het moment dat de regionale<br />

uitvoer<strong>in</strong>gsorganisaties operationeel zijn, houden de prov<strong>in</strong>cies een<br />

deelbevoegdheid voor het milieudeel van de omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g;<br />

- alle partijen toezeggen zich tot het uiterste te zullen <strong>in</strong>spannen om<br />

de Wabo per 1-1-2010 met succes van kracht te laten worden, ervan<br />

uitgaande dat het Rijk en het IPO vóór 1 juli 2009 de discussie over<br />

de bestuurslasten van de Wabo hebben afgerond.<br />

Het standpunt van het kab<strong>in</strong>et over het advies van de commissie Mans<br />

is als volgt samengevat:


In de nadere kab<strong>in</strong>etsreactie wordt beschreven op welke wijze het kab<strong>in</strong>et<br />

de noodzakelijke verbeter<strong>in</strong>gen van de uitvoer<strong>in</strong>g van het omgev<strong>in</strong>gsrecht<br />

wil realiseren, daarbij enerzijds recht doend aan de <strong>in</strong> de<br />

brief van 6 november 2008 beschreven <strong>in</strong>zet van het kab<strong>in</strong>et en anderzijds<br />

zoveel mogelijk tegemoet komend aan belangrijke door het IPO<br />

en de VNG naar voren gebrachte voorstellen, zorgen en knelpunten.<br />

De belangrijkste onderdelen van de beleidslijn van het kab<strong>in</strong>et worden<br />

hieronder samengevat.<br />

1. Kwaliteitscriteria de basis voor een goede uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

In lijn met de voorstellen van IPO en VNG worden nog <strong>in</strong> 2009 kwaliteitscriteria<br />

ontwikkeld en vastgesteld waaraan vergunn<strong>in</strong>g-verlen<strong>in</strong>g,<br />

toezicht en handhav<strong>in</strong>g uiterlijk per 1 januari 2011 moeten voldoen.<br />

Deze verplicht<strong>in</strong>g geldt niet voor de uitvoer<strong>in</strong>g van die taken ten aanzien<br />

waarvan vóór 1 januari 2011 wordt besloten dat zij uiterlijk per 1<br />

januari 2012 worden overgedragen aan de regionale dienst. Deze criteria<br />

betreffen zowel het proces, de <strong>in</strong>houd als de kritische massa. De<br />

criteria worden wettelijk vastgelegd.<br />

2. Proces van onderop, met heldere spelregels.<br />

De afgelopen periode is er een proces op gang gekomen waarbij gemeenten<br />

en prov<strong>in</strong>cies de vorm<strong>in</strong>g van regionale uitvoer<strong>in</strong>gs-organisaties<br />

verkennen en <strong>in</strong> sommige regio’s daadwerkelijk al ter hand nemen.<br />

Discussies die daarbij spelen, betreffen vaak het takenpakket en de<br />

aard en omvang van de samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden. Dit bottom-up proces<br />

wordt van harte toegejuicht. Om het proces te richten, te versterken<br />

en te ondersteunen, legt het kab<strong>in</strong>et de volgende spelregels vast. De<br />

gemeenten en de prov<strong>in</strong>cies richten samen regionale uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten<br />

op en belasten deze met de uitvoer<strong>in</strong>g van een basistakenpakket.<br />

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.<br />

1. In beg<strong>in</strong>sel krijgen de diensten de juridische vorm van openbaar<br />

lichaam zoals bedoeld <strong>in</strong> de Wet gemeenschappelijke regel<strong>in</strong>gen<br />

(Wgr). Een andere organisatievorm is mogelijk op voorwaarde dat<br />

alle betrokken partijen daarmee <strong>in</strong>stemmen en hiermee op een m<strong>in</strong>-<br />

39


40<br />

stens gelijkwaardige wijze <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g gegeven wordt aan de randvoorwaarden<br />

voor de robuuste landsdekkende uitvoer<strong>in</strong>gsstructuur.<br />

Dit betreft met name: landsdekkend, geborgde cont<strong>in</strong>uïteit en<br />

kwaliteit, mogelijkheid tot deelname van andere overheden <strong>in</strong> het<br />

samenwerk<strong>in</strong>gs-verband (noodzakelijk voor het overhevelen van<br />

onder meer prov<strong>in</strong>ciale maar ook rijkstaken naar de uitvoer<strong>in</strong>gsorganisatie)<br />

en een goede afstemm<strong>in</strong>gsmogelijkheid met het OM en<br />

de politie. Vóór 1 januari 2010 wordt per regio een besluit genomen<br />

over de juridische vorm van de uitvoer<strong>in</strong>gsdienst. Bij het uitblijven<br />

van overeenstemm<strong>in</strong>g tussen de betrokken overheden over<br />

een eventuele andere organisatievorm, wordt een openbaar lichaam<br />

<strong>in</strong>gesteld.<br />

2. Bij het bepalen van het werkgebied van de regionale uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten<br />

is de territoriale congruentie met de werkgebieden van de politie-<br />

en veiligheidsregio’s leidend pr<strong>in</strong>cipe, maar geen dogma. Afwijk<strong>in</strong>g<br />

van de territoriale congruentie is dus mogelijk. Hiervoor zal vóór<br />

1 december 2009 een gemotiveerd voorstel moeten worden gedaan.<br />

Het Rijk zal vóór 1 januari 2010 beoordelen of met de voorgestelde<br />

afwijk<strong>in</strong>g kan worden <strong>in</strong>gestemd en zal daarbij reken<strong>in</strong>g houden met<br />

alle betrokken belangen. Het Rijk zal dus <strong>in</strong> het bijzonder de voor de<br />

motiver<strong>in</strong>g van de afwijk<strong>in</strong>g naar voren gebrachte belangen afwegen<br />

tegen het belang van een goede afstemm<strong>in</strong>gsmogelijkheid met het<br />

OM en de politie. Indien dat door het IPO en de VNG wenselijk<br />

wordt gevonden, zal het Rijk <strong>in</strong> overleg met het IPO en de VNG beleidsregels<br />

vaststellen om van te voren duidelijk te maken hoe deze<br />

beoordel<strong>in</strong>g van belangen haar beslag zal krijgen.<br />

3. Samenvattend zijn er per 1 januari 2010 per regio besluiten genomen<br />

over de juridische vorm en het werkgebied van de regionale<br />

uitvoer<strong>in</strong>gsdienst.<br />

4. De gemeenschappelijke regel<strong>in</strong>gen waarbij de diensten als openbaar<br />

lichaam of <strong>in</strong> een andere vorm worden <strong>in</strong>gesteld, worden uiterlijk<br />

1 januari 2011 getroffen. De diensten zijn uiterlijk 1 januari 2012<br />

operationeel. De regionale uitvoer<strong>in</strong>gsorganisaties opereren als<br />

ondersteun-ende diensten voor de deelnemende bestuursorganen.<br />

Die bestuursorganen (de colleges van B&W en het college van GS)


lijven het bevoegd gezag en dragen de e<strong>in</strong>d-verantwoordelijkheid<br />

voor de taken van de regionale dienst. Het Wabo-loket voor burgers<br />

en bedrijven blijft bij de gemeenten en de prov<strong>in</strong>cies. Het basistakenpakket<br />

betreft taken van de gemeenten met een bovenlokale<br />

dimensie die daarom op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden<br />

en taken die zeer complex zijn, alsmede prov<strong>in</strong>ciale taken.<br />

5. Taken van gemeenten die <strong>in</strong> het basispakket worden opgenomen<br />

betreffen alleen milieu-gerelateerde taken: het milieutoezicht op activiteiten<br />

met een bovenlokale dimensie of complexe activiteiten en<br />

het voorbereiden van het milieudeel van de omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>gen<br />

voor IPPC- en BRZO-bedrijven. Het verlenen van de overige<br />

gemeentelijke vergunn<strong>in</strong>gen en het toezicht en de handhav<strong>in</strong>g ten<br />

aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke orden<strong>in</strong>g vormen geen<br />

onderdeel van het basistakenpakket.<br />

6. Taken van prov<strong>in</strong>cies die <strong>in</strong> het takenpakket worden opgenomen<br />

betreffen het voorbereiden van alle omgev<strong>in</strong>gs-vergunn<strong>in</strong>gen waarvoor<br />

het college van GS thans bevoegd gezag is en het toezicht op<br />

en de handhav<strong>in</strong>g van de VROM-regelgev<strong>in</strong>g. Dit betreft alle omgev<strong>in</strong>gsaspecten.<br />

Hieronder vallen ook de omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>gen<br />

waarvoor het college van GS <strong>in</strong>gevolge de Wro bevoegd gezag is<br />

vanwege prov<strong>in</strong>ciale ruimtelijke belangen<br />

7. In lijn met de kab<strong>in</strong>etsreactie van november 2008 zal het Rijk voor 1<br />

januari 2010 nagaan welke vergunn<strong>in</strong>g- en toezichtstaken waarvoor<br />

het Rijk bevoegd is, per 1 januari 2012 aan de regionale diensten<br />

zullen worden overgedragen. Hierbij kan er voor worden gekozen<br />

om de taken <strong>in</strong> kwestie op te dragen aan één of enkele regionale<br />

diensten.<br />

3. Prov<strong>in</strong>cie als regisseur.<br />

Prov<strong>in</strong>cies voeren de regie bij de vorm<strong>in</strong>g van de regionale diensten en<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>g en toepass<strong>in</strong>g van de kwaliteitscriteria. Prov<strong>in</strong>cies beschikken<br />

vanaf 1 januari 2012 als <strong>in</strong>terbestuurlijk toezichthouder over<br />

doorzett<strong>in</strong>gsmacht om gemeenten die na 1 januari 2012 <strong>in</strong> gebreke<br />

41


lijven, te dw<strong>in</strong>gen om taken uit het basispakket of andere taken waarvoor<br />

niet aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, onder te brengen bij<br />

de regionale diensten. Hiertoe worden b<strong>in</strong>nen het college van GS de<br />

bevoegdheden (tot vergunn<strong>in</strong>gverlen<strong>in</strong>g aan en handhav<strong>in</strong>g bij de prov<strong>in</strong>ciale<br />

BRZO- en IPPC-bedrijven en tot <strong>in</strong>terbestuurlijk toezicht op<br />

de gemeenten) gescheiden.<br />

4. Decentralisatie.<br />

Als de robuuste landsdekkende uitvoer<strong>in</strong>gsstructuur op 1 januari 2012<br />

is gerealiseerd en de kwaliteit van de uitvoer<strong>in</strong>g geborgd, zal de bevoegdheid<br />

uit de Wabo voor een groot aantal prov<strong>in</strong>ciale <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen<br />

worden gedecentraliseerd. Dat geldt echter niet voor de prov<strong>in</strong>ciale<br />

IPPC- en BRZO-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen: deze blijven bij de prov<strong>in</strong>cies. Voor alle<br />

niet-IPPC- en niet-BRZO-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen wordt bij de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g<br />

van de Wabo een overgangsregel<strong>in</strong>g getroffen; het college van B&W<br />

wordt op dat moment bevoegd gezag maar het college van GS behoudt<br />

een deelbevoegdheid voor het milieudeel van de omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

voor de niet-IPPC- en niet-BRZO-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen. De deelbevoegdheid<br />

van het college van GS heeft niet alleen betrekk<strong>in</strong>g op het al dan niet<br />

verklaren dat het college geen bedenk<strong>in</strong>gen heeft tegen het verlenen<br />

van een omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g, maar ook op het deelnemen aan (het<br />

niet wettelijk geregelde) vooroverleg over en het verb<strong>in</strong>den van voorschriften<br />

aan een omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g. Naast deze deelbevoegdheid<br />

heeft het college van GS handhav<strong>in</strong>gsbevoegdheid voor het milieudeel<br />

van de betreffende omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>gen. Als op 1 januari 2012 de<br />

prov<strong>in</strong>ciale deelbevoegdheid voor de niet-IPPC- en niet-BRZO- <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen<br />

aan de gemeenten wordt overgedragen, nemen de gemeenten<br />

de verantwoordelijkheid over van de prov<strong>in</strong>cies met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

het betrokken prov<strong>in</strong>ciale personeel. Dit gaat gepaard met een structurele<br />

overhevel<strong>in</strong>g van de bijbehorende gelden uit het Prov<strong>in</strong>ciefonds<br />

naar het Gemeentefonds.<br />

5. Baten compenseren de kosten.<br />

Uitgangspunt is dat het e<strong>in</strong>dbeeld <strong>in</strong> de kab<strong>in</strong>etsreactie niet leidt tot<br />

nieuwe taken of andere (kwaliteits)eisen dan nu al aan overheden met<br />

42


het oog op een goede uitvoer<strong>in</strong>g van hun taken gesteld mogen worden.<br />

Het realiseren van het e<strong>in</strong>dbeeld leidt dan ook niet tot extra structurele<br />

kosten maar tot bespar<strong>in</strong>gen als gevolg van efficiencyvoordelen.<br />

Wel zal het realiseren van het e<strong>in</strong>dbeeld leiden tot een verschuiv<strong>in</strong>g<br />

van kosten tussen de overheden. Het realiseren van het e<strong>in</strong>dbeeld zal<br />

<strong>in</strong>itiële kosten en overgangskosten met zich meebrengen. Daar staat<br />

tegenover dat structurele bespar<strong>in</strong>gen door de samenwerk<strong>in</strong>g kunnen<br />

worden bereikt. Deze structurele bespar<strong>in</strong>gen vormen de dekk<strong>in</strong>g<br />

voor de <strong>in</strong>itiële kosten en de overgangskosten. De gemeenten kunnen<br />

de periode waar<strong>in</strong> deze kosten worden terugverdiend zelf beïnvloeden.<br />

Naar mate meer taken bij de regionale uitvoer<strong>in</strong>gsorganisatie<br />

worden ondergebracht, wordt de terugverdientijd korter. Zodra er een<br />

helder beeld is van de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de uitvoer<strong>in</strong>gsstructuur (medio<br />

2010) zal worden bezien of en <strong>in</strong> welke mate f<strong>in</strong>anciële verschuiv<strong>in</strong>gen<br />

nodig zijn tussen de overheden. Ook wordt dan bezien of het<br />

voorgenomen beleid toch blijkt te leiden tot bepaalde nieuwe taken<br />

of extra kwaliteitseisen die verder gaan dan gevergd zou mogen worden.<br />

Mocht daar <strong>in</strong>derdaad sprake van zijn dan zal de noodzaak van<br />

dit bijkomend effect van het voorgenomen beleid worden bezien, of<br />

zullen daarover afspraken worden gemaakt tussen Rijk, prov<strong>in</strong>cies<br />

en gemeenten.<br />

6. Wettelijke borg<strong>in</strong>g.<br />

Het wetsvoorstel waar<strong>in</strong> bovenstaande beleidslijn wettelijk wordt geborgd,<br />

wordt vóór 1 januari 2010 om advies aan de Raad van State<br />

voorgelegd. In het wetsvoorstel wordt tevens bepaald dat het stelsel<br />

<strong>in</strong> 2015 wordt geëvalueerd.<br />

Bij de overeenkomst is een tijdschema gevoegd met de volgende <strong>in</strong>houd.<br />

Uiterlijk per 1 januari 2010:<br />

- zijn de kwaliteitscriteria ontwikkeld en vastgesteld;<br />

- zijn pr<strong>in</strong>cipebesluiten genomen over de werkgebieden van de op te<br />

richten regionale diensten vastgesteld, al dan niet na <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g<br />

van het Rijk met gemotiveerde afwijk<strong>in</strong>gen;<br />

- is per regio een besluit genomen over de juridische vorm van de<br />

43


uitvoer<strong>in</strong>gsdienst;<br />

- is door het Rijk nagegaan welke vergunn<strong>in</strong>g- en toezichtstaken waarvoor<br />

de m<strong>in</strong>ister van VROM of de m<strong>in</strong>ister van EZ bevoegd is, per 1<br />

januari 2012 aan één (of enkele) hiervoor gespecialiseerde regionale<br />

dienst(en) zullen worden overgedragen;<br />

- is het wetsvoorstel waar<strong>in</strong> de beleidslijn wettelijk wordt geborgd, om<br />

advies voorgelegd aan de Raad van State.<br />

Uiterlijk per 1 januari 2011:<br />

- is vastgesteld dat het toezicht en de handhav<strong>in</strong>g en de omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>gverlen<strong>in</strong>g<br />

aan de daarvoor vastgelegde kwaliteitscriteria voldoen;<br />

deze verplicht<strong>in</strong>g geldt niet voor de uitvoer<strong>in</strong>g van die taken<br />

ten aanzien waarvan vóór 1 januari 2011 wordt besloten dat zij uiterlijk<br />

per 1 januari 2012 worden overgedragen aan de regionale dienst;<br />

- zijn de gemeenschappelijke regel<strong>in</strong>gen waarbij de regionale diensten<br />

als openbaar lichaam of <strong>in</strong> een andere vorm worden <strong>in</strong>gesteld, getroffen<br />

door de deelnemende gemeenten en prov<strong>in</strong>cies.<br />

Uiterlijk per 1 januari 2012:<br />

- zijn de basistaken door gemeenten en prov<strong>in</strong>cies overgedragen aan<br />

de regionale diensten en zijn de regionale diensten operationeel;<br />

- wordt de deelbevoegdheid uit de Wabo voor de huidige prov<strong>in</strong>ciale<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen gedecentraliseerd. Dit geldt niet voor de prov<strong>in</strong>ciale<br />

IPPC- en BRZO-bedrijven;<br />

- beschikken de prov<strong>in</strong>cies als <strong>in</strong>terbestuurlijk toezichthouder over<br />

doorzett<strong>in</strong>gsmacht ten aanzien van gemeenten die <strong>in</strong> gebreke blijven;<br />

- is het wetsvoorstel waar<strong>in</strong> de beleidslijn wettelijk wordt geborgd, <strong>in</strong><br />

werk<strong>in</strong>g getreden.<br />

44<br />

De aanpak<br />

Om tot realisatie van de afspraken te komen wordt een programmatische<br />

aanpak gekozen. Men wil de ambitie tot uitdrukk<strong>in</strong>g brengen en<br />

noemt het programma dan ook “Uitvoer<strong>in</strong>g met ambitie”. Elk van de<br />

ondertekenaars stelt een eigen programmamanager aan. Deze ontmoeten<br />

elkaar regelmatig <strong>in</strong> een overleg van programmamanagers. Een stuurgroep<br />

moet er voor zorgen dat de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met bestuur goed verloopt.<br />

In de stuurgroep zijn opnieuw de ondertekenaars vertegenwoordigd.<br />

De regie over de voorbereid<strong>in</strong>gen van de RUD’s ligt bij de prov<strong>in</strong>cies.


Elke prov<strong>in</strong>cie stelt een regisseur aan. De programmamanager van de<br />

prov<strong>in</strong>cies (IPO) coörd<strong>in</strong>eert deze groep.<br />

Voorbereid<strong>in</strong>gen moeten vooral door en vanuit de deelnemende gemeenten<br />

komen. Projectleiders en kwartiermakers zijn veelal afkomstig<br />

van de gemeenten. De programmamanager van de VNG heeft<br />

hiervoor een coörd<strong>in</strong>erende en adviserende rol.<br />

De Unie van waterschappen zit aan tafel <strong>in</strong> de stuurgroep maar heeft<br />

geen programmamanager aangesteld. Men volgt de ontwikkel<strong>in</strong>gen<br />

maar participeert <strong>in</strong> de meeste ontwikkel<strong>in</strong>gen niet actief.<br />

Tenslotte is ook bij de rijksoverheid een programmamanager aangesteld.<br />

Deze is belast met het begeleiden van de over te dragen rijkstaken<br />

en de aanstur<strong>in</strong>g van het programmabureau.<br />

Geen van de programmamanagers heeft zeggenschap over de ander.<br />

Voortgang<br />

De doelstell<strong>in</strong>g per 1 januari 2012 is niet gehaald. De <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van<br />

de regionale uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten is medio 2011 verschoven naar 1<br />

januari 2013. Dan moeten de nieuwe diensten operationeel zijn. In<br />

veel regio’s is men hierop gericht maar er zijn ook een aantal “witte<br />

vlekken”. Dat zijn gemeenten waar men om uiteenlopende redenen<br />

niet wil deelnemen <strong>in</strong> een gemeenschappelijke regel<strong>in</strong>g. In de prov<strong>in</strong>cie<br />

Gron<strong>in</strong>gen heeft men besloten tot verder uitstel tot 1 juli 2013,<br />

<strong>in</strong> Friesland is de situatie onduidelijk en ook <strong>in</strong> verschillende andere<br />

prov<strong>in</strong>cies zoals Noord-Brabant, Limburg en Zeeland lopen nog discussies.<br />

In september 2012 stuurt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer<br />

een bericht dat hij weigerende gemeenten zo nodig van hun taak zal<br />

ontheffen om te bereiken dat de regionale uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten tot<br />

stand kunnen komen. Niettem<strong>in</strong> ontstaan er <strong>in</strong> verschillende regio’s<br />

opnieuw bestuurlijke strubbel<strong>in</strong>gen. In Noord-Holland dreigt de prov<strong>in</strong>cie<br />

de steun <strong>in</strong> te trekken, <strong>in</strong> Noord Brabant raakt men het niet eens<br />

over de gemeenschappelijke regel<strong>in</strong>g en <strong>in</strong> veel andere prov<strong>in</strong>cies zijn<br />

wel een paar gemeenten die nog niet overtuigd zijn. Insiders hebben<br />

het gevoel twee stappen voorwaarts te maken en dan weer een achteruit.<br />

Als e<strong>in</strong>d oktober 2012 een brochure “De kracht van samenwerk<strong>in</strong>g”<br />

verschijnt over vier regio’s waar pilotprojecten zijn uitgevoerd<br />

45


om de ketensamenwerk<strong>in</strong>g van de grond te krijgen, zijn drie daarvan<br />

bij deze discussies betrokken.<br />

46<br />

Diagnose van de package deal<br />

Het compromis dat wordt bereikt houdt <strong>in</strong> dat alle partijen meewerken<br />

aan de totstandkom<strong>in</strong>g van regionale diensten maar niet dat alle<br />

taken daar worden ondergebracht. Ook onderschrijven de partijen de<br />

hoofdlijnen van het standpunt van de reger<strong>in</strong>g, maar impliciet dus niet<br />

de details. De formuler<strong>in</strong>g van het compromis is zodanig gekozen dat<br />

alle partijen er wel mee kunnen <strong>in</strong>stemmen, maar ook zo dat niemand<br />

er verheugd over is.<br />

De <strong>in</strong>houd is geheel <strong>in</strong>strumenteel. Er is veel aandacht voor de structuur<br />

en het takenpakket. De <strong>in</strong>houd hiervan is alleen voor <strong>in</strong>siders te<br />

volgen en zo gekozen dat evident is dat de taken versnipperd zijn. Het<br />

basistakenpakket behelst slechts een deel van de taken van het omgev<strong>in</strong>gsrecht.<br />

De betrokken gemeenten en prov<strong>in</strong>cies hebben allemaal<br />

te maken met het proces van ontvlechten van taken die per gemeente<br />

anders georganiseerd zijn.<br />

De package deal is gesloten met koepelorganisaties. Het <strong>in</strong>gewikkelde<br />

hiervan is dat deze organisaties weliswaar de belangen behartigen van<br />

hun leden, maar dat besluitvorm<strong>in</strong>g bij die leden zelf moet gebeuren.<br />

IPO en VNG kunnen dat bepleiten maar niet zelf regelen. Gemeenten<br />

en prov<strong>in</strong>cies zijn dus slechts <strong>in</strong>direct betrokken bij de afspraken en<br />

er is geen besluitvorm<strong>in</strong>g bij meerderheid <strong>in</strong> de koepelorganisaties.<br />

Voor de daadwerkelijke implementatie is dus steeds de <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g<br />

van elke gemeenteraad en prov<strong>in</strong>ciale staten vereist.<br />

Opvallend is dat <strong>in</strong> de package deal pr<strong>in</strong>cipiële uitgangspunten zijn<br />

vermeld die al meteen worden losgelaten. Zo is de <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g naar het<br />

gebied van de veiligheidsregio’s als leidend genoemd, “maar geen<br />

dogma”. Afwijk<strong>in</strong>gen worden bij voorbaat <strong>in</strong>gecalculeerd.<br />

De verantwoordelijkheid voor de implementatie is niet uitgewerkt <strong>in</strong><br />

de package deal. De ‘regie’ is belegd bij de prov<strong>in</strong>cies, maar wat daarmee<br />

precies wordt bedoeld is onduidelijk.<br />

Doordat de betrokken koepelorganisaties elk met een eigen programmamanager<br />

gaan werken, wordt de politieke discussie van de periode<br />

voor de package deal voortgezet <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g. Het periodieke


overleg van programmamanagers wordt gekenmerkt door discussies<br />

over wat precies de bedoel<strong>in</strong>g is en wie er eigenlijk over gaat. Soms<br />

lopen de emoties hoog op als gevolg van de opgebouwde irritatie over<br />

de stroperigheid. De deelnemers zitten er elk met <strong>in</strong> gedachten de<br />

eigen belangenorganisatie. Het overleg van programmamanagers is<br />

niet besluitvormend maar laat het nemen van besluiten over aan een<br />

stuurgroep waar<strong>in</strong> opnieuw alle organisaties vertegenwoordigd zijn.<br />

De meeste deelnemers van het PMO zijn bij de stuurgroep aanwezig<br />

als ambtelijk ondersteuner. Doordat zij alle <strong>in</strong>formatie hebben zijn zij<br />

ook deelnemer <strong>in</strong> de uitvoerende projecten. Het gevolg is dat anderen<br />

zich steeds afvragen <strong>in</strong> welke rol iemand zit. De kle<strong>in</strong>e groep van<br />

direct betrokkenen is dus zeer goed op de hoogte van de <strong>in</strong>s en outs<br />

waardoor zij veel <strong>in</strong>vloed heeft. De gerichtheid op de structuur van<br />

een stelsel van regionale diensten dat er nu moet komen is zo groot<br />

dat dit het hoofddoel geworden lijkt te zijn. Om de vorm<strong>in</strong>g van de<br />

diensten te bevorderen is een boegbeeld aangetrokken <strong>in</strong> de persoon<br />

van oud m<strong>in</strong>ister Sybilla Dekker. Zij reist het land door om “als een<br />

oliemannetje” de geesten rijp te krijgen. De discussies <strong>in</strong> de regio’s<br />

duren niettem<strong>in</strong> voort en als er overeenstemm<strong>in</strong>g lijkt te zijn wil dat<br />

nog niet altijd zeggen dat men ook een positief besluit neemt. De onduidelijkheden<br />

uit de package deal zetten zich voort <strong>in</strong> de regio. Alle<br />

mogelijke redenen komen voor het voetlicht van gemeenten die niet<br />

willen deelnemen. Er zijn regio’s met uitgesproken negatieve ervar<strong>in</strong>gen<br />

met gemeenschappelijke regel<strong>in</strong>gen waar men ooit een pr<strong>in</strong>cipe<br />

heeft afgesproken daar nooit meer aan te willen beg<strong>in</strong>nen. Een ander<br />

heikel punt is (uiteraard) de f<strong>in</strong>anciën. Wanneer de reger<strong>in</strong>g Rutte besluit<br />

extra 100 miljoen te bezu<strong>in</strong>igen op de uitvoerende diensten, met<br />

als motiver<strong>in</strong>g “efficiencyw<strong>in</strong>st” door schaalvergrot<strong>in</strong>g, werkt dat als<br />

rode lap op een stier. Niet alleen is die w<strong>in</strong>st niet gefundeerd maar gaat<br />

het bovendien voorbij aan de ‘achterblijvende taken’ en de (<strong>in</strong>cidentele)<br />

kosten van het <strong>in</strong>richten van de nieuwe diensten. De debatten over<br />

dit onderwerp duren voort. Het onderwerp blijft op de agenda tot een<br />

bestuurdersconferentie op 31 oktober 2012 <strong>in</strong> slot Zeist. Vlak na het<br />

publiceren van het regeerakkoord van Rutte II stemmen de koepelorganisaties<br />

<strong>in</strong> met het gebaar dat de demissionaire staatssecretaris doet<br />

<strong>in</strong> de vorm van een f<strong>in</strong>anciële handreik<strong>in</strong>g. Afgesproken wordt dat<br />

eenmalig een bedrag van 25 miljoen <strong>in</strong> het gemeentefonds en prov<strong>in</strong>-<br />

47


ciefonds wordt gestort. Dat maakt een e<strong>in</strong>de aan een slepende discussie.<br />

Het bedrag wordt niet ‘gelabeld’ maar komt <strong>in</strong> de algemene middelen<br />

terecht zodat de kwartiermakers en directeuren van de RUD’s<br />

er niet direct uit kunnen putten. Op de bestuurdersbijeenkomst <strong>in</strong> slot<br />

Zeist ziet de volgende verklar<strong>in</strong>g het licht:<br />

48<br />

‘Zeister Slot’ Verklar<strong>in</strong>g<br />

Ruim honderd bestuurders en directeuren van regionale uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten<br />

spraken op 31 oktober met elkaar over hoe<br />

vergunn<strong>in</strong>gverlen<strong>in</strong>g, toezicht en handhav<strong>in</strong>g op het terre<strong>in</strong><br />

van de Wet Algemene Bepal<strong>in</strong>gen Omgev<strong>in</strong>gsrecht (Wabo),<br />

met de komst van de Regionale Uitvoer<strong>in</strong>gsdiensten (RUD’s)<br />

verbeterd kan worden.<br />

Wij hechten eraan de opbrengst van deze dag vast te leggen <strong>in</strong><br />

een ‘Slotverklar<strong>in</strong>g’ die aangeeft wat wij agenderen voor verder<br />

gesprek en voor verdere uitwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de praktijk.<br />

Wij voelen een grote urgentie bij een verbeter<strong>in</strong>g van vergunn<strong>in</strong>gverlen<strong>in</strong>g,<br />

toezicht en handhav<strong>in</strong>g. Tegelijkertijd willen<br />

we bedrijven optimale condities en duidelijke voor ieder gelijke<br />

regels bieden.<br />

Wij, de aanwezigen, zullen ons <strong>in</strong>zetten voor een professionele,<br />

onafhankelijke, eenvoudige, betrouwbare en gezamenlijke<br />

aanpak van vergunn<strong>in</strong>gverlen<strong>in</strong>g, toezicht en handhav<strong>in</strong>g van<br />

het omgev<strong>in</strong>gsrecht.<br />

Het programma<br />

De programma-organisatie bestaat nagenoeg geheel uit mensen die<br />

niet betrokken zijn bij de voorgeschiedenis. Interim managers van<br />

b<strong>in</strong>nen en buiten de overheid spannen zich <strong>in</strong> om de m<strong>in</strong>punten om<br />

te bouwen naar pluspunten. In 2011 maak ik als een van hen een <strong>in</strong>tegraal<br />

overzicht met een aantal deelnemers, niet alleen van b<strong>in</strong>nen<br />

het programma, maar vooral ook van daarbuiten. Centraal daar<strong>in</strong> staat


“Milieunalev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Nederland” <strong>in</strong> plaats van het tot stand brengen van<br />

omgev<strong>in</strong>gsdiensten. In dit overzicht (zie het schema met het rode wiel<br />

hierna) komt voor het eerste de kerndoelstell<strong>in</strong>g naar voren: het gaat<br />

om het verhogen van de veiligheid door een betere nalev<strong>in</strong>g en handhav<strong>in</strong>g<br />

van milieuvoorschriften. Het doel is niet een nieuwe structuur<br />

te vestigen, het doel is een nieuwe werkwijze te vestigen die er uit<br />

bestaat dat de verschillende diensten die een rol vervullen <strong>in</strong> samenspraak<br />

keuzes maken en de uitvoer<strong>in</strong>g op elkaar afstemmen. Dat is de<br />

manier waarvan verwacht wordt dat het leidt tot verbeter<strong>in</strong>g. De ‘verkennende’<br />

notitie die hierover verschijnt wordt door alle deelnemers<br />

omarmd. Het geeft de richt<strong>in</strong>g aan waar iedereen voor is. De package<br />

deal en de verkennende notitie zetten we nu naast elkaar aan de hand<br />

van de karakteristieken van sensemak<strong>in</strong>g. Bij de verkennende notitie<br />

is daarbij uitgegaan van het gewenste beeld. De werkelijkheid van de<br />

staande organisatie is nog onveranderd.<br />

Het <strong>in</strong>tegrale schema uit de verkennende notitie (2011)<br />

Dashbord<br />

Met<strong>in</strong>gen, aantal bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen i.r.t.<br />

opgelegde sancties, milieutechnische<br />

rapportages, benchmark<strong>in</strong>g, %<br />

nalev<strong>in</strong>g, klachten, feedback,<br />

evaluaties, crisisbeheers<strong>in</strong>g<br />

Bedrijfsmodel<br />

Publieke organisatie onder<br />

democratische controle, gef<strong>in</strong>ancierd<br />

met publieke middelen en vergoed<strong>in</strong>g<br />

vooractiviteiten t.b.v. bedrijfsleven<br />

Positioner<strong>in</strong>g<br />

Zelfstandige uitvoer<strong>in</strong>gsorganisatie<br />

b<strong>in</strong>nen politiek bestuurlijk kader<br />

Unieke competentie<br />

Expertise milieueffecten, corrigerend<br />

vermogen, professioneel<br />

Product<br />

Veilige leefomgev<strong>in</strong>g<br />

waarburgers en bedrijven<br />

kunnen vertrouwen<br />

op overheidstoezicht, b<strong>in</strong>nen<br />

transparante kaders<br />

en acceptabele risico’s<br />

Milieunalev<strong>in</strong>g<br />

Nederland<br />

Organiserend pr<strong>in</strong>cipe<br />

In 1 keer goed Merkessentie<br />

Betrouwbaar<br />

Behoefte van burgers<br />

Veilige leefomgev<strong>in</strong>g. Duidelijke<br />

regels betrouwbaar toezicht.<br />

Effectieve handhav<strong>in</strong>g.<br />

Het merk ‘milieunalev<strong>in</strong>g’<br />

Waarden: deskundig, vertrouwen, open,<br />

proactief, scherp en rechtvaardig. archetype<br />

vuurtoren. stijl <strong>in</strong> teger, resultaatgericht,<br />

eenduidig, communicatief<br />

Klantimago: doelmatige organisatie,<br />

betrouwbaar, correct, legt rekenschap af.<br />

Visie<br />

Voor het vertrouwen <strong>in</strong> een duurzaam<br />

leefklimaat is een adequate en landelijk<br />

eenduidige gedragslijn nodig voor de<br />

milieunalev<strong>in</strong>g die duidelijkheid<br />

geeft voor allen.<br />

Culturele kernwaarden<br />

Resultaatgericht, slagvaardig<br />

vertrouwem, onafhankelijk, duidelijk,<br />

<strong>in</strong>teger, transparant<br />

Diepere bedoel<strong>in</strong>g<br />

Aangenaam en veilig woon, werk - en<br />

leefklimaat waar iedereen op kan vertrouwen<br />

49


50<br />

Sensemak<strong>in</strong>g: vergelijk<strong>in</strong>g van package deal (2009)<br />

en verkennende notitie (2011)<br />

De verkennende notitie uit 2011 legt op een aantal punten andere<br />

accenten. Opvallend daarbij is dat degenen die bij de package deal<br />

betrokken waren hier volledig mee kunnen <strong>in</strong>stemmen. Maar dat betekent<br />

nog niet dat zij ook op die manier denken en doen. Dat blijkt<br />

uit het verdere verloop <strong>in</strong> 2012 waar de <strong>in</strong>terne discussies zich voort<br />

zetten en uit de discussies met de regio’s die andere opvatt<strong>in</strong>gen hebben<br />

over de manier van organiseren. De stur<strong>in</strong>g op de vorm wordt<br />

sterker, zelfs als dat niet leidt tot een verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

Karakteristiek Package deal Package deal<br />

De aard van<br />

het probleem.<br />

Beschikbare<br />

<strong>in</strong>formatie.<br />

Er is een handhav<strong>in</strong>gstekort. De werkwijze voor handhav<strong>in</strong>g<br />

milieuwetgev<strong>in</strong>g schiet<br />

tekort.<br />

Rapport Mans is de basis. Er is<br />

overeenstemm<strong>in</strong>g over de bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen.<br />

Interpretaties. Elke betrokken <strong>in</strong>stantie heeft een<br />

eigen perspectief en <strong>in</strong>terpretatie.<br />

Waarde oriëntatie.<br />

Onduidelijk is of de kernwaarden<br />

gedeeld zijn.<br />

Doelstell<strong>in</strong>gen. Een nieuwe structuur per 1 januari<br />

2012.<br />

Tijd en budget. Er is een ruim programma-budget.<br />

De f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de regio’s<br />

is geheel onduidelijk. Forse<br />

men<strong>in</strong>gsverschillen over de f<strong>in</strong>anciële<br />

<strong>in</strong>grepen door het Rijk.<br />

Eerdere rapporten en actuele<br />

discussies worden betrokken.<br />

De betrokkenen van de verschillende<br />

<strong>in</strong>stanties komen<br />

op een lijn na een georganiseerde<br />

dialoog.<br />

De waarden zijn opnieuw<br />

expliciet gemaakt en aangevuld.<br />

Het vestigen van een nieuwe<br />

rout<strong>in</strong>e waar<strong>in</strong> alle partijen<br />

samenwerken.<br />

Er is voldoende <strong>in</strong>cidenteel<br />

budget voor het faciliteren<br />

van de eerste fase.


Tegenstrijdigheden.Tegenstrijdigheden.<br />

Verantwoordelijk-heden<br />

en rollen.<br />

Maatregelen<br />

om succes te<br />

bereiken.<br />

Oorzaak en<br />

gevolg.<br />

Belangen van de koepelorganisaties<br />

lopen niet synchroon.<br />

Het basistakenpakket leidt tot versnipper<strong>in</strong>g<br />

van <strong>in</strong>zet en capaciteit<br />

omdat gemeenten met achterblijvende<br />

taken zitten.<br />

Nieuw onderzoek naar de f<strong>in</strong>anciële<br />

kant toont aan dat eerdere<br />

f<strong>in</strong>anciële uitgangspunten onjuist<br />

waren.<br />

De operationele verantwoordelijkheid<br />

is meerdere handen.<br />

Ingrijpen via de hiërarchische lijn.<br />

Brieven van de staatssecretaris,<br />

ontheffen van gemeenten van hun<br />

taken per algemene maatregel van<br />

bestuur.<br />

Onduidelijk is of de wijzig<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de structuur tot een andere manier<br />

van werken leidt.<br />

Geen.<br />

De operationele verantwoordelijkheid<br />

is <strong>in</strong> één hand.<br />

Organiseren van thematische<br />

besprek<strong>in</strong>gen, bestuurlijke<br />

themad<strong>in</strong>ers, workshops,<br />

communicatie met handreik<strong>in</strong>gen.<br />

De nieuwe manier van<br />

samenwerken leidt tot een<br />

beter afgestemde aanpak en<br />

prettige manier van werken.<br />

Metaforen. “Uitvoer<strong>in</strong>g met Ambitie.” “De kracht van samenwerk<strong>in</strong>g”<br />

“Naar een betere handhav<strong>in</strong>g”<br />

Participatie<br />

<strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g.<br />

Gemeenten, prov<strong>in</strong>cies en waterschappen<br />

zijn <strong>in</strong>direct betrokken<br />

bij de besluitvorm<strong>in</strong>g.<br />

Het accent komt te liggen bij<br />

de besluitvorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de regio.<br />

De vergelijk<strong>in</strong>g van de karakteristieken:<br />

Tegen het e<strong>in</strong>de van het programma (e<strong>in</strong>d 2012), is <strong>in</strong> het overgrote<br />

deel van de regio’s nog geen enkele activiteit gericht op het verbeteren<br />

van de uitvoer<strong>in</strong>g. Men is vooral bezig met de facilitaire kant en<br />

het op één lijn krijgen van het bestuur. De aanzetten komen uit een<br />

viertal pilotregio’s waar <strong>in</strong> concreto de samenwerk<strong>in</strong>g is opgebouwd.<br />

Zij presenteren de resultaten <strong>in</strong> een brochure onder de titel “De kracht<br />

van samenwerk<strong>in</strong>g”. Of en hoe de andere regio’s dit overnemen is<br />

dan nog steeds onzeker. De verkenn<strong>in</strong>g is te zien als een pog<strong>in</strong>g de<br />

onduidelijkheden van de package deal op te lossen. Wanneer deze<br />

benader<strong>in</strong>g het vertrekpunt vormt van activiteiten neemt de samenwerk<strong>in</strong>g<br />

toe en daarmee de kans op succes. Daarvoor is dan wel nodig<br />

dat alle niveaus zich hieraan committeren zodat een nieuwe rout<strong>in</strong>e<br />

51


gevestigd kan worden. Hoewel de ‘Zeister slotverklar<strong>in</strong>g’ niet een<br />

besluit <strong>in</strong> formele z<strong>in</strong> is, repareert het een van de onduidelijkheden<br />

uit de package deal. Eén belangrijke belemmer<strong>in</strong>g voor de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

is daarmee weggenomen.<br />

Brochure van de e<strong>in</strong>drapportage van vier pilotregio’s die gevormd<br />

zijn op basis van de verkennende notitie. Op deze manier verschuift<br />

het accent van het programma van beleid naar uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

52


In de communicatie is de ambitie <strong>in</strong> vijf begrippen samengevat:<br />

- Professioneel<br />

- Onafhankelijk<br />

- Eenvoudig<br />

- Betrouwbaar<br />

- Gezamenlijk<br />

Met deze richt<strong>in</strong>g kunnen alle betrokkenen <strong>in</strong>stemmen <strong>in</strong> de wetenschap<br />

dat het gaat om het verschaffen van duidelijkheid wat er precies<br />

mee wordt bedoeld. Dit proces zal <strong>in</strong> alle regio’s zijn beslag moeten<br />

krijgen om te bereiken dat de veiligheid van de leefomgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Nederland<br />

verbetert.<br />

53


54<br />

6. De diagnose <strong>in</strong> de praktijk<br />

Het maken van een diagnose met toepass<strong>in</strong>g van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

kan op verschillende manieren. Op basis van documentatie<br />

en enkele gesprekken is het mogelijk een beeld te vormen, gezien van<br />

buitenaf. Incotec en Desso zijn daar voorbeelden van. De biografie<br />

van de organisatie is daarbij onmisbaar omdat daar<strong>in</strong> de kern, het<br />

DNA van de organisatie te v<strong>in</strong>den is. Of de actuele visie van de organisatie<br />

hierbij aansluit levert een <strong>in</strong>dicatie op voor de herkenbaarheid<br />

bij betrokkenen.<br />

Aan de hand van de gepubliceerde uit<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> documenten, op de<br />

website en <strong>in</strong> andere vormen zoals <strong>in</strong>terviews, kan het antwoord op<br />

de vragen <strong>in</strong> de lijn van de karakteristieken worden gevonden.<br />

De check op deze antwoorden gebeurt <strong>in</strong> gesprek met de leid<strong>in</strong>g van<br />

de organisatie. Met elkaar vormt dit het spiegelbeeld dat kan worden<br />

voorgelegd en waarover <strong>in</strong> gesprek duidelijk kan worden wat er wel<br />

of misschien niet juist aan is. Deze dialoog brengt aan het licht of<br />

de z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g helder is en aansluit bij de wil van<br />

betrokkenen. Het levert op deze manier een impuls om hernieuwd<br />

aandacht te vestigen op de kernwaarden van de organisatie en deze te<br />

expliciteren. De twaalf karakteristieken voor sensemak<strong>in</strong>g fungeren<br />

daarvoor als richtsnoer, een soort checklist. Dat is meteen een risico<br />

voor het toepassen. Het volstaat om alleen de karakteristieken na te<br />

lopen, het gaat vooral om het gesprek en de achterliggende vragen.<br />

Het is evenm<strong>in</strong> een eenmalige activiteit. Het vraagt onderhoud, cont<strong>in</strong>uerende<br />

aandacht waarbij steeds alert op verander<strong>in</strong>gen wordt geanticipeerd<br />

en gereflecteerd.<br />

Een andere manier is om van b<strong>in</strong>nenuit de analyse te maken. In het<br />

voorbeeld van PUmA heb ik er voor gekozen dit <strong>in</strong> een proces uit<br />

te voeren <strong>in</strong> nauwe samenwerk<strong>in</strong>g met betrokkenen. De eigen diagnose<br />

kan op deze manier bijgesteld worden terwijl voor betrokkenen<br />

alle levende vragen expliciet worden gemaakt. De resultaten van dit<br />

proces zijn neergelegd <strong>in</strong> een notitie “Verkenn<strong>in</strong>g” die de basis kon<br />

zijn voor vervolgactiviteiten die gericht zijn op het wegnemen van<br />

de m<strong>in</strong>punten uit het verleden. Deze manier van werken is <strong>in</strong>tensief<br />

en vraagt veel doorzett<strong>in</strong>gsvermogen omdat het samen met degenen<br />

die een rol vervulden <strong>in</strong> de aanloop moet worden aangepakt. Dat kan


confronterend zijn en tot vertwijfel<strong>in</strong>g leiden. “Hebben we het dan<br />

wel goed gedaan?” en “moeten we dan wel doorgaan?” zijn vragen<br />

die <strong>in</strong> deze fase naar voren kunnen komen.<br />

Het verschil tussen de twee ondernem<strong>in</strong>gen enerzijds en het voorbeeld<br />

uit de overheidspraktijk anderzijds, is evident. In de ondernem<strong>in</strong>gen<br />

bestaat we<strong>in</strong>ig onduidelijkheid en zeker niet over wie verantwoordelijk<br />

is. De stem van de bestuurder is van doorslaggevend<br />

belang. Er zijn wel lastige veranderopgaven maar er is geen onduidelijkheid<br />

over de e<strong>in</strong>dverantwoordelijkheid. In de PUmA-casus is de<br />

verantwoordelijkheid versnipperd en <strong>in</strong>direct. Het zijn vertegenwoordigers<br />

van koepelorganisaties die <strong>in</strong> een stuurgroep participeren, niet<br />

de voor de uitvoer<strong>in</strong>g verantwoordelijke bestuurders zelf.<br />

Medewerkers <strong>in</strong> de bedrijven passen bij het bedrijf en zijn dan met<br />

overgave aanwezig. Passen ze niet dan zoeken ze wat anders. In de<br />

overheidsbureaucratie ligt dat niet zo. De verantwoordelijkheid is diffuus<br />

en er zijn vele betrokkenen waarvan onduidelijk is wat hun rol<br />

eigenlijk is. De ambtelijke loyaliteit vraagt nogal eens dat ambtenaren<br />

d<strong>in</strong>gen doen die ze nooit zelf zouden kiezen. Dat is een wezen<br />

<strong>in</strong> onze democratie waarop de politieke besluitvorm<strong>in</strong>g is gebaseerd.<br />

In het voorbeeld van PUmA zijn vooral extern <strong>in</strong>gehuurde managers<br />

<strong>in</strong>geschakeld om de belangen van een deel van de partijen te behartigen.<br />

Zij hebben er ook een belang bij dat consequent te doen want<br />

daarmee stellen zij hun opdrachtgever en dus broodheer tevreden. Dit<br />

soort dilemma’s is bij de hier behandelde bedrijven afwezig.<br />

Macht als paradox<br />

In de overheidsorganisatie gaat het om het samenspel van politiek<br />

bestuur en uitvoerende macht. De uitvoer<strong>in</strong>gsorganisatie kent een<br />

verticale structuur. Dat komt bijvoorbeeld naar voren <strong>in</strong> discussies<br />

over de mandaatregel<strong>in</strong>g die gaat over de vraag “wat een directeur<br />

van een dienst wel of niet zelfstandig mag beslissen”. Alle beoogde<br />

verander<strong>in</strong>gen worden geprojecteerd op “de directeur” en “de kwartiermaker”.<br />

Het paradoxale is dat <strong>in</strong> de gegeven complexiteit het verticale<br />

model niet werkt. De actoren beseffen dit wel, maar zij blijven<br />

zich gedragen naar het traditionele model dat zij zo goed kennen en<br />

waar<strong>in</strong> de meesten zijn opgegroeid.<br />

55


In de gekozen benader<strong>in</strong>g vanuit het programma is dat met de verkenn<strong>in</strong>g<br />

juist niet gedaan. Daar is de richt<strong>in</strong>g centraal gesteld en <strong>in</strong> het<br />

midden gelaten wie er wat aan doet, vanuit de gedachte dat iedereen<br />

die ergens een rol heeft daarvoor nodig is. In deze context is het een<br />

impuls die bijdraagt aan het wegnemen van belemmer<strong>in</strong>gen. Het is<br />

niet te verwachten dat de actoren deze werkwijze blijvend voortzetten.<br />

Als ze het al niet zelf doen zorgt de omgev<strong>in</strong>g er wel voor dat zij<br />

weer <strong>in</strong> de verticale houd<strong>in</strong>g komen. De kans op blijvende verander<strong>in</strong>g<br />

is hier dus niet erg groot.<br />

56


7. Innovatief en duurzaam<br />

De antwoorden op de vragen van sensemak<strong>in</strong>g verschillen. Het belangrijkste<br />

is dat er een duidelijk antwoord is. Dat is de basis die mensen<br />

nodig hebben om zich te verb<strong>in</strong>den aan de doelstell<strong>in</strong>gen. Dat deze<br />

doelstell<strong>in</strong>gen juist niet <strong>in</strong> de eerste plaats geformuleerd zijn <strong>in</strong> termen<br />

van het creëren van aandeelhouderswaarde, maakt het mogelijk<br />

dat mensen zich ook emotioneel kunnen verb<strong>in</strong>den aan de organisatie.<br />

Beide bedrijven comb<strong>in</strong>eren <strong>in</strong>novatie en duurzaamheid. Het zijn aansprekende<br />

benader<strong>in</strong>gen die toekomstgericht zijn. Dat is wat <strong>in</strong>spireert.<br />

Er spreekt vertrouwen <strong>in</strong> en het blijkt ook economisch goed uit te pakken.<br />

Door te <strong>in</strong>noveren onderscheiden de ondernem<strong>in</strong>gen zich. Kijken<br />

we op deze manier naar de praktijkcasus PUmA dan missen we daar dit<br />

perspectief. De dieperliggende doelstell<strong>in</strong>gen zijn er wel maar worden<br />

veelal overschaduwd door discussies die daar juist niet over gaan. Om<br />

meer te bereiken met m<strong>in</strong>der zal eerst dat veranderd moeten worden.<br />

57


58<br />

8. Epiloog<br />

In het boek “Gevleugeld leiderschap” (2010) heb ik aan de hand van<br />

gedragskenmerken van vogels verschillende leiderschapsstijlen beschreven.<br />

Het algemene kenmerk van de vogelwereld is het grote aanpass<strong>in</strong>gsvermogen<br />

dat vogels hebben. Er sterven weliswaar soorten<br />

uit maar er komen er ook weer bij. Zij weten verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

wereld te adapteren s<strong>in</strong>ds mensenheugenis en van ver daarvoor. De<br />

d<strong>in</strong>osaurussen zijn uitgestorven op één na: de vliegende d<strong>in</strong>osaurus,<br />

waar alle vogelsoorten uite<strong>in</strong>delijk van afstammen. Voor de vogels is<br />

dit adaptatievermogen van nature <strong>in</strong>gegeven; de natuurlijke wereld<br />

heeft <strong>in</strong> zichzelf z<strong>in</strong>. In de door mensen geschapen organisaties is dat<br />

anders. In de kunstmatige wereld moeten wij z<strong>in</strong> toekennen en z<strong>in</strong><br />

geven, anders raken wij het spoor bijster. Dat betekent dat we daar<strong>in</strong><br />

actief moeten zijn en er niet vanuit kunnen gaan dat het vanzelf gaat.<br />

Door de toename van het aantal relaties, de toename van het aantal<br />

spelers over de wereld en de onderl<strong>in</strong>ge afhankelijkheden, neemt de<br />

complexiteit voor besliss<strong>in</strong>gen toe. Des te meer reden om bewuste<br />

keuzes te maken. Het is de kunst de essenties van deze vragen naar<br />

voren te halen en <strong>in</strong> dialoog met betrokkenen tot antwoorden te komen<br />

die ons <strong>in</strong> staat stellen de volgende stap te maken.


Geraadpleegde literatuur<br />

Bekman, Adriaan (2007) – Op zoek naar z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Nederlandse<br />

gemeenschap. – Assen : Van Gorcum.<br />

Commissie Herzien<strong>in</strong>g Handhav<strong>in</strong>gsstelsel VROM-regelgev<strong>in</strong>g<br />

(2008) - De tijd is rijp – Den Haag.<br />

Cradle to Cradle® Certification Program Version 2.1.1, prepared by<br />

MBDC September 2008, updated January 2010.<br />

Cumm<strong>in</strong>gs, Thomas G. en Christopher G. Worley (2005) – Organization<br />

Development & Change. – Mason : Thomson.<br />

Gratton, Lynda (2001) – <strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> strategie, de mens als kloppend<br />

hart van de organisatie – Amsterdam : Pearson Education vertal<strong>in</strong>g<br />

van Liv<strong>in</strong>g Strategy, putt<strong>in</strong>g people at the heart of corporate bus<strong>in</strong>ess<br />

– Harlow : Pearson Education (2000).<br />

Hatch, Mary Jo, Cunliffe, Ann L. (2006) – Organization Theory, modern,<br />

symbolic, and postmodern perspectives. – Oxford University<br />

Press.<br />

Heifetz, R.A. & Laurie, D.L. (1999) – The challenge to change. – Security<br />

Management, 43 (10), 29-31.<br />

Kahneman, Daniel (2011) – Ons feilbare denken. – Amsterdam : Uitgeverij<br />

Bus<strong>in</strong>ess Contact. Oorspronkelijke titel: Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g, Fast and<br />

Slow.<br />

Kistemaker, P. (jaar onbekend) - Groei en bloei van de geschiedenis<br />

van Andijk (ongepubliceerd).<br />

Kurtz, C. & Snowden, D. (2003) – The New Dynamics of Strategy:<br />

Sense-mak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> a Complex-Complicated World. – IBM Systems<br />

Journal, vol. 42, no. 3, pp. 462-83.<br />

59


McCaskey, Michael B. (1982) – The Executive Challenge, Manag<strong>in</strong>g<br />

Change and Ambiguity. – Marshfield MA : Pitman Publish<strong>in</strong>g Inc.<br />

Programma Uitvoer<strong>in</strong>g met Ambitie (2011-2012) – programmadocumentatie<br />

: Package deal (2009) en Notitie verkenn<strong>in</strong>g (2011)<br />

Taylor, Charles (2007) – A secular Age. – Cambridge : Harvard University<br />

Press.<br />

<strong>Verleg</strong>, <strong>Ben</strong> (2010) – Gevleugeld leiderschap. – Amsterdam : <strong>Verleg</strong>.<br />

<strong>Verleg</strong>, <strong>Ben</strong> (2012) – <strong>Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> Besluitvorm<strong>in</strong>g, dissertatie. – Amsterdam<br />

: <strong>Verleg</strong><br />

Weick, Karl E. (1995) – Sensemak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Organizations – Thousand<br />

Oaks : Sage.<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!