Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor ...

bredene.be

Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor ...

- het innemen van een gedeelte van het openbaar domein door bouwwerven aangelegd naar

aanleiding van de uitvoering van werken van openbaar nut voor rekening van een openbaar

bestuur en van bouwwerven van de door de Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen

voor goedkope woningen,

- het innemen van een gedeelte van de trottoirzone dat nog niet is aangelegd, hetzij in gazon, hetzij

in verharde materialen.

Artikel 7

De vergunde plaatsen dienen afgebakend te worden hetzij door windschermen, hetzij door een

afsluiting, gevormd door vaste voorwerpen met regelmatige vorm (bv. bloembakken, e.d.).

Indien de plaats bezet wordt door meerdere losse voorwerpen die niet afgebakend kunnen worden

door hun vorm, wordt de ruimte aangerekend die werkelijk bezet wordt.

De gemeentelijke diensten verrichten de opmetingen en de vaststelling van de belastbare

oppervlakte. De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle vierkante meter uitgedrukt. Gedeelten

van een vierkante meter worden als een volle vierkante meter aangerekend wanneer zij ten minste

0,50 m² bedragen; tot 0,49 m² worden zij verwaarloosd. In elk geval is echter ten minste de belasting

verschuldigd voor één vierkante meter.

Bij de vaststelling van de belastbare oppervlakte worden niet in aanmerking genomen: de doorgangen

die enkel leiden naar de toegangsdeur tot de boven de inrichting gelegen appartementen.

Als belastbare oppervlakte komen wel in aanmerking: de bezetting door bloemen en planten evenals

de doorgang naast de toegangsdeur van de inrichting zelf.

De ruimten tussen of afgebakend door windschermen worden als open terras beschouwd, zelfs

indien ze niet als dusdanig gebruikt worden.

Reclamevoorwerpen, speelgoed, kledingstukken en andere al dan niet tot commercieel doeleinde

bestemde artikelen of voorwerpen die aan gevels, luifels, zonneschermen, enz... opgehangen worden

buiten de bouwlijn en die op normale menshoogte kunnen worden aangeraakt, worden beschouwd

als geplaatst op het belastbare domein en vallen onder toepassing van dit belastingreglement.

Terrassen die boven het belastbare domein gelegen zijn, vallen alleen dan onder toepassing van deze

verordening, wanneer zij voor commercieel doel worden aangewend.

Artikel 8

De belasting wordt contant betaald of ingevorderd door middel van een kohier.

1) worden ingevorderd door middel van een kohier:

het plaatsen van terrassen, tafels, kramen, tentoonstellingskasten, rekken, stoelen, e.a. voorwerpen

2) worden contant geïnd, tegen afgifte van betalingsbewijs:

- het plaatsen van containers, mobiele kranen, hoogtewerkers, torenkranen, chapewagens en

betonpompen;

- het innemen van een gedeelte van het openbaar domein voor inlijving bij een bouwwerf;

- het innemen van een gedeelte van het openbaar domein voor kermiskramen en –molens,

gebakkramen, frituurkramen;

- het innemen van het openbaar domein voor circussen, theaters, filmvoorstellingen e.d..

In geval van niet betaling wordt de belasting ingekohierd.

More magazines by this user
Similar magazines