DORPSVISIE SCHARSTERBRUG

skarsterbrege.nl

DORPSVISIE SCHARSTERBRUG

DORPSVISIE

SCHARSTERBRUG


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Inhoudsopgave

1. Het dorp ................................................................................................. 3

2. Het traject tot de opzet van de Dorpsvisie .............................................. 5

3. Conclusies keukentafelgesprekken ......................................................... 7

3.1 Dorpsuitbreiding ............................................................................... 7

3.2 Leefbaarheid .................................................................................... 9

3.3 Verkeer en bereikbaarheid ............................................................... 11

3.4 Ouderen en jeugd .......................................................................... 13

3.5 Saamhorigheid en gemeenschapszin ................................................ 14

4. Stappenplan 2010-2011 ....................................................................... 15

2


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

1. Het dorp

Scharsterbrug (Fries: Skarsterbrêge) is een dorp in de gemeente Skarsterlân,

provincie Friesland. Het dorp telde op 1 januari 2010 846 inwoners en het ligt in de

Zuidwesthoek van Friesland, aan de weg tussen Joure en Sint Nicolaasga. Tot de

gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Scharsterbrug deel uit van de voormalige

gemeente Doniawerstal.

Het dorp is in de 19e eeuw ontstaan rond een brug over de Scharsterrijn (Skarster

Rien): een vaart die van het Tjeukemeer (Tsjûkemar) tot de Langweerderwielen

(Langwarder Wielen) loopt. Ter hoogte van de scharren (een gebied dat boeren

gezamenlijk gebruikten om vee te laten grazen) werd het dorp gebouwd. Lange tijd

werd Scharsterbrug dan ook De Scharren genoemd. In 1888 werd de Skarrenmolen

gebouwd. Deze is op afspraak te bezichtigen.

In 1911 werd de elfde fabriek van het Zuid-Hollandse zuivelconcern N.V. Hollandia in

Scharsterbrug gebouwd. Hoewel deze beeldbepalende fabriek tussen 1929 en 2002

als Nestlé door het leven ging, heet de hoofdstraat van het dorp nog steeds

Hollandiastraat.

Kenmerkend in deze straat is een rij arbeiderswoningen gebouwd met witte en roze

kalkzandsteen uit begin 20e eeuw. Tot voor een paar decennia bestond

Scharsterbrug alleen uit deze Hollandiastraat met daaraan een kerk en een paar

boerderijen naast de fabriek en haar arbeiderswoningen. De hervormde kerk is in

1914 door de beroemde Sneker architect Geert Stapensea ontworpen en in een

Berlagiaanse stijl gebouwd met decoratieve keramische kenmerken die gemaakt zijn

door een kunstenaar uit Leiderdorp, Willem Brouwer.

3


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Tegenwoordig ligt ten oosten van deze hoofdstraat een nieuwbouwwijk met daarin

een vijftal straten. De oudste twee straten bestaan voornamelijk uit rijtjeshuizen,

terwijl de nieuwere straten (gebouwd vanaf de jaren ‘90) bijna uitsluitend uit

vrijstaande woningen bestaan. In de nieuwste straat (Trijegea) woont men tevens

aan het water van de Scharsterrijn. Ook is er aan de Trijegea een jachthaven met

diverse voorzieningen voor passanten.

Scharsterbrug heeft een eigen basisschool (O.B.S. De Brêge) die in 2010 96

leerlingen heeft verdeeld over 4 combinatiegroepen. Er zijn naast de directie en

conciërge 8 leerkrachten actief. De school is een onderdeel van de onderwijsgroep

Primus. Bij deze onderwijsgroep zijn alle openbare basisscholen in Skarsterlân

aangesloten.

In hetzelfde gebouw is ook de peuterspeelzaal ‘De lytse Brêge’ gehuisvest.

In het dorp zijn diverse verenigingen actief:

ijsvereniging ‘Trijegea’

jeu de boules club ‘De Havenboulers’

tennisvereniging ‘De Skarslach’

toneelvereniging ‘Nut en nocht’

Plaatselijk Belang

feestcommissie

volkstuincommissie

biljartvereniging ‘De Freedstjitters’

2 speeltuincommissies

Naast de al eerder genoemde fabriek, die tegenwoordig onder vlag van Vreugdenhil

draait, zijn er een aantal kleinere ondernemingen in het dorp.

Er lopen twee buslijnen door het dorp (lijn 41: Heerenveen – Balk en lijn 243: Joure

– Langweer).

4


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

2. Het traject tot de opzet van de Dorpsvisie

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang in 2007 is een inleiding gegeven

betreffende de dorpsvisie welke door inwoners van Scharsterbrug zal worden

opgesteld. Het grote doel is dat we invloed willen uitoefenen op de ontwikkeling van

ons dorp: wie ‘zijn’ we als dorp, wat willen we over een aantal jaren bereikt hebben

en hoe willen we dat ons dorp er over 10 – 20 jaar uit komt te zien. De mening van

de inwoners van het dorp is daarbij onontbeerlijk.

Als eerste is er een brede werkgroep opgericht bestaande uit de volgende personen: Marian

Speerstra, Geartsje de Jong, Asha Jaipal, Sineke Bouwhuis, Martijn Reijm, Arjan Oosterwijk,

Hein Lolkema, Phillipus van der Meer en Theunes Braaksma. Vanuit de Stichting Doarpswurk

is Titus Sijmonsma als consulent bereid gevonden mee te werken.

De werkgroep heeft vervolgens een aantal hoofdthema’s vastgelegd waarover de

mening van de dorpsgenoten zal worden gevraagd:

Dorpsuitbreiding: hoe gaan dorpsuitbreidingen er uitzien op het gebied van

woningbouw, bedrijven, landbouw, natuur, etcetera?

Leefbaarheid: hoe ontwikkelt zich het imago van het dorp? Wat willen we op het

gebied van sociale netwerken, werkgelegenheid, bedrijvigheid,

middenstand, onze woonomgeving, voorzieningen, etcetera?

Verkeer en bereikbaarheid: wat zijn onze wensen betreffende ontsluiting, doorgaand

verkeer, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, etcetera?

Sport, ontspanning en toerisme: hoe moeten we (bestaande) mogelijkheden

verbeteren? Wat missen we op dat gebied? Waar liggen kansen?

Ouderen en jeugd: wat is de gewenste toekomst voor onze basisschool, het

onderwijs en de ‘brede school’? Hoe zien we de toekomst voor onze

ouderen? Is er voldoende toekomst voor de jeugd?

Saamhorigheid en gemeenschapszin: wat gaat ons in de komende jaren binden? Hoe

gaan we met elkaar om?

5


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Deze thema’s werden bediscussieerd tijdens zogenaamde keukentafelgesprekken.

Bij deze gesprekken was het de bedoeling dat (kleine) groepjes dorpsgenoten

discussiëren over onder andere deze thema’s. Het was echter heel goed mogelijk en

zelfs zeer gewenst als andere thema’s ook ter tafel kwamen. Hoofdprincipe was: elk

idee is een goed idee!

De keukentafelgesprekken hebben op 15, 17, 21, 23 en 25 april 2008 plaatsgevonden

in het gebouw naast de kerk. Inwoners van ons dorp hebben een

uitnodiging voor deelname aan deze keukentafelgesprekken gehad doormiddel van

onze dorpskrant ‘De Brêgepraat’. Helaas werd hierop beneden de verwachting van

de commissie gereageerd.

Onder leiding van steeds minimaal twee commissieleden hebben de gesprekken met

de inwoners plaatsgevonden. Bij alle gesprekken zijn alle thema’s aan de orde

gekomen en is er per gesprek een kort verslag gemaakt.

Daarna is er één groot document gemaakt waarin alle opmerkingen, wensen en

vragen zijn verwerkt. De commissie was toen van mening dat er te veel de nadruk

lag op het realiseren van een dorpshuis/multifunctioneel centrum en te weinig

draagvlak daarvoor. Daarom hebben ze zich toen teruggetrokken.

In het najaar van 2009 zijn door het bestuur van Plaatselijk Belang uit het grote

document conclusies getrokken (zie hoofdstuk 3) en gepubliceerd in de eerder

genoemde dorpskrant. Daarbij werd de vraag gesteld of een ieder die bij de

gesprekken aanwezig was geweest zich in deze conclusies kon vinden. Ook was er

de oproep om daarop te reageren tijdens een inloopavond. Deze vond plaats in

oktober 2009. Op deze oproep heeft niemand gereageerd waarop het bestuur de

conclusies definitief heeft vastgesteld.

Daarna is men bezig geweest om vanuit de conclusies een stappenplan te creëren

voor de komende twee jaren: 2010 en 2011.

De dorpsvisie is en blijft een dynamisch stuk, dat wil zeggen het zal regelmatig

bijgesteld moeten worden.

6


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

3. Conclusies keukentafelgesprekken

In 2008 zijn in het dorp zogenoemde keukentafelgesprekken gehouden met de

inwoners. Doel was om zo tot een gedragen dorpsvisie te komen. Hieronder vindt u

de samenvatting van deze gesprekken.

3.1 Dorpsuitbreiding

Huidig:

Op 1 januari 2010 staan er 311 huizen in Scharsterbrug. De nieuwbouw die de

afgelopen jaren in Scharsterbrug heeft plaatsgevonden is allemaal aan de zuidzijde

van het dorp (kant van St. Nicolaasga). De laatste fases zijn uitgevoerd achter de

school en aan de Scharsterrijn. Hier zijn woningwet- (twee-onder-één kap) en

vrijsector (vrijstaande) woningen gebouwd. Ook de eerst volgende

uitbreidingsplannen worden zoals het er nu voor staat (maart 2010) aan die zijde

van het dorp gerealiseerd.

Aan de noordkant van het dorp (Jouster zijde) is al vele jaren geen uitbreiding aan

de orde geweest.

Er zijn geen middenstand- en horecaondernemingen meer in het dorp. Deze hebben

noodgedwongen de afgelopen jaren hun deuren moeten sluiten.

In het dorp zijn nog twee grote en een aantal kleinere ondernemingen actief. Het

merendeel van de landbouwbedrijven bevindt zich buiten de bebouwde kom.

Achter de nieuwbouw in de zuidkant van het dorp is nu een tijdelijke ijsbaan

aangelegd. De plannen zijn er om in de toekomst een definitieve ijsbaan aan te

leggen die dichter bij de snelweg gesitueerd zal zijn. Ook zijn er plannen om tussen

die ijsbaan en de snelweg een groenstrook aan te planten.

7


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Wensen:

Woningbouw (aanbod, behoefte, locatie en hoeveelheid)

er is behoefte aan betaalbare woningen zodat ook jongeren een kans krijgen.

ook zouden er meer mogelijkheden voor ouderen gerealiseerd moeten worden.

bekijken of er gebouwd kan worden aan beide kanten van de Scharsterrijn op

bijvoorbeeld het terrein waar nu de Hebo is gehuisvest

Bedrijven (aanbod, behoefte, locatie en hoeveelheid)

kleinschalige en horecabedrijven moeten mogelijk zijn/blijven

er is geen behoefte aan een groot industrieterrein in of rond het dorp

Landbouw en natuur (natuurbeheer, landbouw of natuur)

behoud van landbouw

behoud cq uitbreiding van groen tussen Joure en Scharsterbrug

aanleg groen tussen de rijksweg A6 en Scharsterbrug

Overige opmerkingen

beperkte groei van het dorp

alle mogelijkheden van het bebouwen voor woningen onderzoeken:

achter de Trijegea

het terrein van de HEBO

anderkant Hollandiastraat (richting de molen)

elders in het dorp

8


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

3.2 Leefbaarheid

Huidig:

In het dorp is geen ontmoetingsplek zoals een dorpshuis of multifunctioneel centrum

waar een ieder naar toe zou kunnen gaan. Wel zijn er kleinere gebouwen zoals de

kantine van tennisvereniging ‘De Skarslach’, de school en het gebouw van de kerk

‘Skarsterhonk’. Deze zijn echter te klein voor grote groepen mensen en ook de

vergunning is daarvoor niet toereikend.

In het najaar van 2009 heeft de school een enquête gehouden om te zien of er in

het dorp draagvlak is voor een ‘brede school’. De uitslag was dat er niet voldoende

draagvlak voor te vinden is.

Zoals al genoemd bij 3.1 ‘Dorpsuitbreiding’ is er geen horecagelegenheid meer in het

dorp.

Van de passantenhaven wordt tijdens het watersportseizoen veel gebruik gemaakt.

Op het haventerrein staat een havengebouw met sanitaire voorzieningen die vooral

door passanten gebruikt wordt. In de jachthaven is plaats voor 59 boten waarvan de

eigenaren voor het merendeel uit Scharsterbrug afkomstig zijn.

9


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Wensen:

Imago (hoe ontwikkelt zich het imago van Scharsterbrug)

Scharsterbrug zou niet alleen een woonplaats moeten zijn maar er zouden meer

voorzieningen moeten zijn: dorpshuis (multifunctioneel centrum) en/of brede

school

Scharsterbrug opfleuren met meer groen (en goed onderhouden) zodat het

aangezicht van het dorp mooier/beter wordt

Leefbaarheid (wat willen we op gebied van sociale netwerken, werkgelegenheid, zorg

en welzijn)

meer mogelijk maken voor het ontmoeten van dorpsgenoten door middel van:

dorpshuis (multifunctioneel centrum)

‘leugenbankje’

aankleden haventerrein met bijvoorbeeld picknicktafels

de groenvoorziening verbeteren

Overige opmerkingen

betaalbare woningen realiseren voor starters en senioren

haventerrein aantrekkelijker maken

horecagelegenheid realiseren

10


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

3.3 Verkeer en bereikbaarheid

Huidig:

De grootste verkeersader in het dorp is de Hollandiastraat die aan de zuidzijde

overgaat in De Skarren. Per dag komen hier gemiddeld 6000 auto’s, vrachtauto’s en

landbouwvoertuigen langs. Dit is ook te wijten aan de situatie bij de Jouster rotonde.

Veel mensen gebruiken de route door ons dorp als sluiproute.

De maximum snelheid is buiten de bebouwde kom aan de noordzijde 80 kilometer

per uur terwijl aan de zuidzijde van de bebouwde kom een maximum van 60 geldt.

Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 50 kilometer per uur. Alle andere

wegen in het dorp zijn ingericht als 30 kilometer zone. Deze zones worden in de

praktijk niet gebruikt door doorgaand verkeer.

Buiten de bebouwde kom zijn aan weerzijden van het dorp fietspaden aangelegd.

Aan de zuidzijde is dat een niet verplicht fietspad zodat ook de mogelijkheid bestaat

om op de rijbaan te blijven fietsen richting Sint Nicolaasga. Om op de fietspaden te

komen moeten de fietsers oversteken wat regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt.

Ook is de rijbaan binnen de bebouwde kom niet erg breed zodat fietsers dit als

gevaarlijk beschouwen als men door een vrachtauto of trekker wordt ingehaald. Om

de snelheid uit het verkeer te halen mag er aan beide kanten van de Hollandiastraat

geparkeerd worden (aan de kant van de even huisnummers zijn parkeerhavens

aangebracht) wat ook tot onveilige situaties leidt.

Langs de Skarster Rijn zijn mooie fietspaden aangelegd waar veel gebruik van

gemaakt wordt echter het Tsjerkepaad (Roomse Singel) richting Ouwsterhaule is

zeker voor fietsers niet meer toegankelijk.

11


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Wensen:

Snelverkeer (ideeën en wensen aangaande doorgaand verkeer, verkeersveiligheid,

parkeren en openbaar vervoer)

zo breed mogelijk kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om de veiligheid te

verbeteren:

30 kilometer zone instellen binnen de bebouwde kom

60 kilometer zone instellen bij Jousterkant van de bebouwde kom

rondweg om het dorp

de Hollandiastraat aanpassen zoals er in Sint Nicolaasga ook gebeurd is

Langzaam verkeer (ideeën en wensen aangaande fiets- en voetpaden)

Tsjerkepaad (Roomse Singel) richting Ouwsterhaule weer in ere herstellen

zo breed mogelijk kijken naar alle mogelijkheden die er zijn de veiligheid te

verbeteren:

apart fietspad in het dorp

30 kilometer zone instellen

de veiligheid bij de speeltuin op de Trijegea bekijken en verbeteren

Overige opmerkingen

verbeteren busaansluitingen openbaar vervoer

12


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

3.4 Ouderen en jeugd

Huidig:

In het dorp is geen ontmoetingsplek zoals een dorpshuis of multifunctioneel centrum

waar een ieder naar toe zou kunnen gaan. Wel zijn er kleinere gebouwen zoals de

kantine van tennisvereniging ‘De Skarslach’, de school en het gebouw van de kerk

‘Skarsterhonk’. Deze zijn echter te klein voor grote groepen mensen en ook de

vergunningen zijn daarvoor niet toereikend.

Wensen:

Jeugd (hoe denkt men over de huidige situatie, ontwikkeling en toekomst van en

voor de peuters, kleuters, basisschoolleerlingen en voor-, tussen- en naschoolse

opvang, middelbare scholieren; voorzieningen, aanbod activiteiten, jeugdhonk,

speeltuinen, etcetera)

een dorpshuis (multifunctioneel centrum) is zeer welkom; wel moet bekeken

worden waar en met welke partijen binnen het dorp (bijvoorbeeld brede school,

kerk en/of tennisvereniging Skarslach) één en ander gerealiseerd kan worden

Volwassenen en ouderen (voorzieningen en activiteiten)

meer mogelijk maken voor het ontmoeten van dorpsgenoten door middel van:

dorpshuis (multifunctioneel centrum)

‘leugenbankje’

aankleden haventerrein met bijvoorbeeld picknicktafels

Overige opmerkingen

het dorp mist een ontmoetingsplek voor alle generaties

13


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

3.5 Saamhorigheid en gemeenschapszin

Huidig:

Er zijn binnen het dorp een aantal kanalen waardoor de informatiestroom gaat. De

drie belangrijkste zijn de schoolkrant ‘Brêgebode’, het informatieblad van de

tennisvereniging ‘De Skarslach’ en de dorpskrant ‘Brêgepraat’.

Er bestaat geen document welke aan nieuwe inwoners van Scharsterbrug gegeven

kan worden met daarin gegevens over de verenigingen, ondernemingen,

contactpersonen en activiteiten in het dorp.

Wensen:

vanuit Plaatselijk Belang alle (nieuwe) inwoners op de hoogte stellen van alle

verenigingen en mogelijkheden binnen het dorp

vanuit Plaatselijk Belang meer informatie geven over allerlei zaken die spelen in

het dorp door middel van bijvoorbeeld de dorpskrant ‘De Brêgepraat’ en de

website www.skarsterbrege.nl

14


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

4. Stappenplan 2010-2011

Aan de hand van voorgaande wensen is een uitvoeringsplan gemaakt voor de

komende twee jaar (2010-2011) waarvan het bestuur van Plaatselijk Belang

Scharsterbrug het realistisch mogelijk acht dat deze zaken ten uitvoer kunnen

moeten komen. De andere zaken die genoemd zijn bij de conclusies zijn zaken

waarbij op korte termijn geen concrete acties te verwachten zijn. Echter we moeten

wel alert blijven op deze zaken en ze, als ze ter tafel komen, tegen het licht van de

conclusies beoordelen. Ook is het zaak om aan het eind van 2011 weer een nieuw

stappenplan te maken voor de jaren 2012 en 2013.

Uitvoeringsplan 2010-2011

Leefbaarheid

Het imago van het dorp upgraden door middel van:

meer groen in en rond het dorp

het realiseren van een ‘leugenbankje’

het aankleden van het haventerrein door middel van bijvoorbeeld picknicktafels.

Verkeer en bereikbaarheid

De verkeersveiligheid verbeteren in en rond het dorp:

instellen van een 30 en 60 km zone op de Hollandiastraat

de veiligheid bij de speeltuin op de Trijegea verbeteren

Tsjerkepaad (Roomse Singel) richting Ouwsterhaule weer begaanbaar maken

voor wandel- en fietsverkeer

15


DORPSVISIE

P l a a t s e l i j k B e l a n g S c h a r s t e r b r u g

Sport, ontspanning, recreatie en toerisme

Het realiseren van een onderkomen voor de jeu de boules club cq de huisvesting

van de club onderbrengen bij een andere vereniging

Inzetten op het behoud van de brugwachter in verband met de drukte op de weg en

op het water

Saamhorigheid en gemeenschapszin

Vanuit het bestuur Plaatselijk Belang

alle (nieuwe) inwoners op de hoogte stellen van alle verenigingen en

mogelijkheden binnen het dorp

meer informatie geven over zaken die spelen in het dorp door middel van de

Brêgepraat en huis aan huis verspreide brieven

16

Similar magazines