21.09.2013 Views

Parels in Stations- en Rivierenbuurt!

Parels in Stations- en Rivierenbuurt!

Parels in Stations- en Rivierenbuurt!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INLEIDING<br />

<strong>Parels</strong> <strong>in</strong> <strong>Stations</strong>- <strong>en</strong><br />

Rivier<strong>en</strong>buurt!<br />

Op zondag 15 mei kunt u de parels van <strong>Stations</strong>- <strong>en</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt persoonlijk bewonder<strong>en</strong>.<br />

Op deze dag stell<strong>en</strong> bewoners <strong>en</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit de wijk tuss<strong>en</strong> 13.00 <strong>en</strong> 17.00 uur hun huis<br />

op<strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong> die nieuwsgierig is naar hun tal<strong>en</strong>t, verzamelwoede of passie(s).<br />

De <strong>Parels</strong> herk<strong>en</strong>t u aan de w<strong>in</strong>dmol<strong>en</strong>s die bij elke locatie zichtbaar zijn.<br />

De middag start om 12.00 uur <strong>in</strong> wijkc<strong>en</strong>trum Parada aan de L. van Stirumstraat 280.<br />

Stadsdeel Directeur Gert-Jan Bunck zal om 12.15 uur de route officieel start<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal<br />

<strong>Parels</strong> bezoek<strong>en</strong>.<br />

Om 17.15 uur is de feestelijke afsluit<strong>in</strong>g <strong>in</strong> gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk aan het Ziek<strong>en</strong> 103. Daar<br />

kunt u tot 18.00 uur onder het g<strong>en</strong>ot van e<strong>en</strong> hapje <strong>en</strong> drankje nog ev<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

naprat<strong>en</strong>. Parel, s<strong>in</strong>ger-/songwriter uit de Rivier<strong>en</strong>buurt Lazaro Tejedor zal om 17.30 uur e<strong>en</strong><br />

kort optred<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. We w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> u e<strong>en</strong> heel fijne dag.


programma<br />

1 Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g Pareldag Parada, Somalische vrouw<strong>en</strong><br />

2 Bob Koopman <strong>en</strong> Willem van der Putt<strong>en</strong> Staedion<br />

3 In Liem Boeddhistisch studiec<strong>en</strong>trum<br />

4 Moskee Al-Mohs<strong>in</strong><strong>in</strong><br />

5 Il Sun Jung beeld<strong>en</strong>de kunst<br />

6 Madele<strong>in</strong>e Steig<strong>en</strong>ga e<strong>en</strong> stadspaleis<br />

7 Marjan Vroegop tu<strong>in</strong> met bijzondere geschied<strong>en</strong>is<br />

8 Simone MariaT<strong>en</strong> Bosch geborduurde verhal<strong>en</strong><br />

9 City Mondial kleurrijk D<strong>en</strong> Haag<br />

10 Marc Susan The Street where I live<br />

11 Willem van der Ve<strong>en</strong> fotografie<br />

12 Nataschja ARTS113<br />

13 Leo van Zijl Leip van Puch<br />

14 Bobby van V<strong>en</strong>etie van Zijp expositie <strong>in</strong> Cafe De Overkant<br />

15 Luisa Gorelli sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong><br />

16 Anja janss<strong>en</strong> Mathilde Pe<strong>en</strong> City spices<br />

17 Sticht<strong>in</strong>g Wereldv<strong>en</strong>ster Educatief c<strong>en</strong>trum<br />

18 Gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

19 Vanja Treffers Workshop beeld<strong>en</strong>de kunst<br />

20 Boeddhistisch C<strong>en</strong>trum meditatie<br />

21 Angela Fehrmann Workshop voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

22 Christ<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>te ‘De Schuilplaats’<br />

23 Frans Maas restauratie van e<strong>en</strong> orgel<br />

24 J<strong>en</strong>ny lee Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst<br />

25 Sar<strong>in</strong>a Maat zang <strong>en</strong> piano<br />

26 Scheldestraat beeld<strong>en</strong>de kunst<strong>en</strong>aars<br />

27 Haags hopje activiteit<strong>en</strong> op het Deltaplantso<strong>en</strong><br />

28 Paul Beekhuiz<strong>en</strong> werkplaats rietblaas<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

29 Janti<strong>en</strong> Thompson ‘Zaal <strong>in</strong> word<strong>in</strong>g’<br />

30 Jan van Nassausschool K<strong>in</strong>derboerderij<br />

31 Vrouw<strong>en</strong>groep Rivier<strong>en</strong>buurt Sur<strong>in</strong>aamse hapjes<br />

32 Lázaro Tejedor zang <strong>en</strong> gitaar<br />

33 Aflsuit<strong>in</strong>g Pareldag Gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk


Routemarker<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

beeldverslag<br />

Anja Janss<strong>en</strong> Anja Janss<strong>en</strong> is vormgever. Zij heeft zich bezig gehoud<strong>en</strong> met de beweg-<br />

wijzer<strong>in</strong>g van de Parelroute <strong>in</strong> de <strong>Stations</strong>- <strong>en</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt op zondag 15 mei. De<br />

oploss<strong>in</strong>g die zij heeft bedacht is ev<strong>en</strong> creatief als simpel. De locaties zijn herk<strong>en</strong>baar<br />

aan e<strong>en</strong> groot formaat w<strong>in</strong>dmol<strong>en</strong> zodat u weet waar de <strong>Parels</strong> zich bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

Flo Korp Floristan Korp is e<strong>en</strong> bevlog<strong>en</strong> <strong>en</strong> ge ngageerd fotograaf die het e<strong>en</strong><br />

bijzondere uitdag<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt om de Pareldag visueel vast te legg<strong>en</strong>. Hij is geïnteres-<br />

seerd <strong>in</strong> de bewoners <strong>en</strong> hun passies <strong>en</strong> tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties die op de e<strong>en</strong> of<br />

andere manier e<strong>en</strong> bijdrage lever<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>schap. Floristan studeert aan de<br />

Kon<strong>in</strong>klijke Academie van Beeld<strong>en</strong>de Kunst<strong>en</strong> <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag.


1 Parada<br />

Somalische vrouw<strong>en</strong><br />

Van Limburg Stirumstraat 280<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

De Somalische vrouw<strong>en</strong>groep geeft e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie van hun activiteit<strong>en</strong>; E<strong>en</strong> van hun<br />

eerste mooie acties voor de wijk is de aanvraag ‘taal <strong>in</strong> de buurt’ dankzij deze aanvraag<br />

kunn<strong>en</strong> de vrouw<strong>en</strong> uit de wijk 24 wek<strong>en</strong> twee maal per week Nederlandse les krijg<strong>en</strong>.<br />

Ook wil de vrouw<strong>en</strong>groep e<strong>en</strong>s per maand op zondag e<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>café gaan draai<strong>en</strong>.<br />

Er zijn ook nog andere activiteit<strong>en</strong> die georganiseerd word<strong>en</strong> door deze groep <strong>en</strong> waar<br />

de vrouw<strong>en</strong> uit de wijk aan kunn<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong>. Zo is er e<strong>en</strong> koffieocht<strong>en</strong>d <strong>en</strong> naailess<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ze nog g<strong>en</strong>oeg plann<strong>en</strong> voor <strong>in</strong> de toekomst.<br />

Kom g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van het <strong>en</strong>thousiasme van deze vrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> laat u <strong>in</strong>former<strong>en</strong> over hun<br />

activiteit<strong>en</strong>.<br />

Programma Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

12.00 uur Inloop met koffie, thee, koek <strong>en</strong> cake. <strong>Parels</strong> zijn <strong>in</strong>di<strong>en</strong> mogelijk aanwezig.<br />

12.15 uur Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g door Stadsdeel directeur Gert-Jan Bunck.<br />

12.45 uur Na de op<strong>en</strong><strong>in</strong>g vertrekk<strong>en</strong> de parels naar hun eig<strong>en</strong> locatie.


Bob <strong>en</strong> Willem Staedion<br />

Bob Koopman <strong>en</strong> Wil van Putt<strong>en</strong> zijn s<strong>in</strong>ds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> de wijk complex medewerkers<br />

van Staedion <strong>in</strong> de <strong>Stations</strong>buurt. Zij zijn ge<strong>en</strong> wijkbewoners maar zij zijn wel bijna<br />

dagelijks <strong>in</strong> de wijk te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> waarbij ze lett<strong>en</strong> op veiligheid, vervuil<strong>in</strong>g <strong>en</strong> verniel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Zij zijn e<strong>en</strong> belangrijk aanspreekpunt voor de wijkbewoners. Wilt u met ze k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong>,<br />

heeft u vrag<strong>en</strong> of wilt u ev<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>? Voor e<strong>en</strong> kopje koffie of thee met e<strong>en</strong> koekje, kunt u<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>lop<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun kantoor.<br />

Boeddhistisch studiec<strong>en</strong>trum<br />

Rabt<strong>en</strong> Jigme L<strong>in</strong>g is e<strong>en</strong> boeddhistisch studiec<strong>en</strong>trum <strong>in</strong> de Tibetaanse traditie. Wij zijn<br />

gevestigd op de <strong>Stations</strong>weg 98 <strong>in</strong> de <strong>Stations</strong>buurt.<br />

Wij organiser<strong>en</strong> cursuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> de filosofie van de Tibetaanse<br />

traditie wordt besprok<strong>en</strong>. Daarnaast gev<strong>en</strong> wij stilte meditatie sessies. Some parts of<br />

our programme are <strong>in</strong> English! U kunt k<strong>en</strong>nis mak<strong>en</strong> met ons c<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> gev<strong>en</strong> u graag<br />

meer <strong>in</strong>formatie op de Pareldag van 15 mei.<br />

Jan Blank<strong>en</strong>straat 94<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

<strong>Stations</strong>weg 98<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

2<br />

3


4<br />

5<br />

<strong>Stations</strong>weg 89<br />

14.30 tot 17.00 uur<br />

<strong>Stations</strong>weg 53<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Moskee Al-Mohs<strong>in</strong><strong>in</strong><br />

Moskee Al-Mohs<strong>in</strong><strong>in</strong> bestaat al s<strong>in</strong>ds 1977. Het heeft 800 led<strong>en</strong> <strong>en</strong> het wordt bezocht door<br />

zo’n 300 bezoekers per dag. Vooral vrijdags wordt de Moskee door vele m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bezocht<br />

voor het middaggebed. Moskee Al-Mohs<strong>in</strong><strong>in</strong> houdt haar deur<strong>en</strong> op<strong>en</strong> voor alle gelovig<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong>teresse hebb<strong>en</strong> <strong>in</strong> de Moskee.<br />

Buurtbewoners zijn welkom op de Pareldag vanaf half 3 om e<strong>en</strong> kijkje te nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

Moskee.<br />

Il Sun Jung bij W<strong>in</strong>ston & Wei Wei<br />

Ik heet Il Sun Jung. Ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘gele<strong>en</strong>de parel’, ik woon namelijk niet <strong>in</strong> de <strong>Stations</strong>buurt/<br />

Rivier<strong>en</strong>buurt. Wel is mij gevraagd te exposer<strong>en</strong> bij mijn favoriete eett<strong>en</strong>tje ‘W<strong>in</strong>ston &<br />

Wei Wei’ aan de <strong>Stations</strong>weg 53. Ik schilder s<strong>in</strong>ds ongeveer 2001 <strong>en</strong> b<strong>en</strong> autodidactisch. Ik<br />

v<strong>in</strong>d schilder<strong>en</strong> leuk <strong>en</strong> zie het als e<strong>en</strong> soort toverproces dat ik zelf cre er. Het is <strong>in</strong>middels<br />

e<strong>en</strong> hobby waar ik rustig van word. Ik vraag wel regelmatig hulp van e<strong>en</strong> professionele<br />

schilder omdat ik nog veel te ler<strong>en</strong> heb. Ik maak graag spontaan abstract <strong>en</strong> surrealistisch<br />

werk.


Madele<strong>in</strong>e Steig<strong>en</strong>ga<br />

E<strong>en</strong> stadspaleis<br />

Wij won<strong>en</strong> op <strong>Stations</strong>weg 58. Als wij, Nick van Vugt <strong>en</strong> Madele<strong>in</strong>e Steig<strong>en</strong>ga,<br />

uitlegg<strong>en</strong> waar we won<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong> we ‘het huis met de blauwe deur<strong>en</strong>’ teg<strong>en</strong>over<br />

restaurant La Rana. Ons huis is, <strong>in</strong> onze og<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> echt stadspaleis. De deur<strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

ons werk <strong>en</strong> onze hobby al zi<strong>en</strong>, architectuur <strong>en</strong> vormgev<strong>in</strong>g. Het grote huis bood ons<br />

alle ruimte om ‘te do<strong>en</strong> wat we zelf wild<strong>en</strong>’. Het huis is groot <strong>en</strong> ruim. Toch groeit het<br />

langzaam dicht met de kunst <strong>en</strong> design die we om ons he<strong>en</strong> verzamel<strong>en</strong>.<br />

Nieuwsgierig <strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>? U wordt hartelijk uitg<strong>en</strong>odigd om e<strong>en</strong> kijkje te<br />

nem<strong>en</strong>. Met de foto hop<strong>en</strong> we u nieuwsgierig te mak<strong>en</strong>. Dit is de achtergevel van ons<br />

paleis.<br />

<strong>Stations</strong>weg 58<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

6


7 Marjan Vroegop<br />

Tu<strong>in</strong> met bijzondere geschied<strong>en</strong>is<br />

Van der Duynstraat 52<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Ooit graasde er de Stier van Potter <strong>en</strong> werd de tu<strong>in</strong> van Marjan Vroegop,<br />

<strong>in</strong> de 18e eeuw <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter, als schaatsbaan gebruikt. Nu is er e<strong>en</strong><br />

wonderlijke tu<strong>in</strong> gecre erd die door Marjan <strong>en</strong> haar bur<strong>en</strong> zorgvuldig<br />

wordt bijgehoud<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> oase van rust <strong>in</strong> de drukte van de<br />

stationsbuurt.<br />

Marjan vertelt graag over de tu<strong>in</strong> <strong>en</strong> de bijzondere geschied<strong>en</strong>is ervan. Zij<br />

nodigt u dan ook uit om, tijd<strong>en</strong>s deze Pareldag, ev<strong>en</strong> <strong>in</strong> alle rust bij te kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

kopje koffie of kruid<strong>en</strong>thee te kom<strong>en</strong> dr<strong>in</strong>k<strong>en</strong>.


Simone Maria T<strong>en</strong> Bosch<br />

Geborduurde verhal<strong>en</strong><br />

Simone is e<strong>en</strong> bevlog<strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>aar die <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g, met o.a. vluchtel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

schitter<strong>en</strong>de jurk<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stelt met geborduurde verhal<strong>en</strong>. Deze verhal<strong>en</strong> gaan over<br />

hun aanwezigheid <strong>in</strong> <strong>en</strong> belev<strong>in</strong>g van Nederland. De verhal<strong>en</strong> zijn persoonlijk, eerlijk<br />

<strong>en</strong> confronter<strong>en</strong>d. In het atelier van Simone zijn op 15 mei e<strong>en</strong> aantal van de jurk<strong>en</strong><br />

te zi<strong>en</strong>.<br />

U b<strong>en</strong>t van harte uitg<strong>en</strong>odigd om de jurk<strong>en</strong> te bekijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van de zang<br />

van dochter Salome.<br />

Van der Duynstraat 59a<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

8


9<br />

10<br />

Wag<strong>en</strong>straat 193 / 185<br />

13.00 tot 17.00<br />

Wag<strong>en</strong>straat 193<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

City Mondial Kleurrijk D<strong>en</strong> Haag<br />

City Mondial promoot het toeristische product Kleurrijk D<strong>en</strong> Haag dat bestaat uit de<br />

<strong>Stations</strong>buurt, Schilderswijk, Ch<strong>in</strong>atown <strong>en</strong> Transvaal. Bezoekers van ‘<strong>Parels</strong> van de <strong>Stations</strong><strong>en</strong><br />

Rivier<strong>en</strong>buurt’ kunn<strong>en</strong> op 15 mei, op vertoon van dit boekje, e<strong>en</strong> gratis City Mondial<br />

stadswandel<strong>in</strong>g door Kleurrijk D<strong>en</strong> Haag ophal<strong>en</strong>. Mis deze actie niet! Op deze dag hebb<strong>en</strong><br />

wij ook nog iets extra’s voor u. De liefhebbers van Afrikaanse Djembe’s kunn<strong>en</strong> om 14.00,<br />

14.30 <strong>en</strong> 15.00 deelnem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> workshop. Er zijn e<strong>en</strong> beperkt aantal plaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> Vol=Vol!<br />

Marc Susan The Street where I live<br />

Marc maakt al <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> foto’s van zijn directe omgev<strong>in</strong>g aan de <strong>Stations</strong>weg. Hij fotogra-<br />

feert bewoners, voorbijgangers, kunst<strong>en</strong>aars, muzikant<strong>en</strong>, activiteit<strong>en</strong>, w<strong>in</strong>kels noem maar op.<br />

Zijn foto’s lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat de <strong>Stations</strong>weg e<strong>en</strong> straat is die bruist van de <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong> activiteit,<br />

waar alles door elkaar loopt <strong>en</strong> de diversiteit zichtbaar is. Zijn foto’s zijn e<strong>en</strong> weerslag van<br />

wat er zich zo door het jaar he<strong>en</strong> allemaal <strong>in</strong> e<strong>en</strong> wijk als de <strong>Stations</strong>buurt afspeelt. Zijn foto’s<br />

word<strong>en</strong> digitaal gepres<strong>en</strong>teerd. Hierdoor is het mogelijk e<strong>en</strong> grote hoeveelheid foto’s te zi<strong>en</strong><br />

die het lev<strong>en</strong> op <strong>en</strong> naast de stationsweg <strong>in</strong> beeld br<strong>en</strong>gt over e<strong>en</strong> lange periode.


Willem van der Ve<strong>en</strong> macrofotografie<br />

In Café 7 o’clock <strong>in</strong> de Wag<strong>en</strong>straat pres<strong>en</strong>teert de bevlog<strong>en</strong> buurtbewoner Willem van der<br />

Ve<strong>en</strong> macro foto’s. Willem is altijd op zoek naar e<strong>en</strong> mooi plaatje <strong>en</strong> bekommert zich er<br />

verder niet over of het nou allemaal wel perfect is. Hij fotografeert wat hem boeit <strong>en</strong> gaat<br />

dan op zoek naar het effect. E<strong>en</strong> mooi voorbeeld is de compositie die hij gemaakt heeft bij<br />

e<strong>en</strong> ijssalon. Naast zijn passie fotografie heeft Willem e<strong>en</strong> warm hart <strong>en</strong> ondersteunt hij<br />

waar hij kan bewoners met hand <strong>en</strong> spandi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Van wc tot pc zoals hijzelf zegt.<br />

ARTS113<br />

Kom e<strong>en</strong> kijkje nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de werelTT waar aarde, natuur, dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s op creatieve<br />

wijze sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> plek voor vele kunstz<strong>in</strong>nige idee n voor iedere<strong>en</strong> om bezig te zijn<br />

met elkaar <strong>en</strong> dus ook met goede doel<strong>en</strong> waaronder de cl<strong>in</strong>iclowns die zich <strong>in</strong>zett<strong>en</strong> voor<br />

chronisch zieke k<strong>in</strong>djes (zie foto). Wij zijn de afgelop<strong>en</strong> wek<strong>en</strong> bezig geweest om met<br />

buurtbewoners bijzondere kunst te mak<strong>en</strong>. Dit will<strong>en</strong> wij op de Pareldag speciaal aan u<br />

pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>. Dus kom gezellig langs of/<strong>en</strong> doe mee!!! Liefs Nataschja <strong>en</strong> de buurtbewoners.<br />

Wag<strong>en</strong>straat 187 <strong>in</strong> Café 7 o’clock<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Gro<strong>en</strong>ewegje 56<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

11<br />

12


13 Leo van Zijl<br />

Leip van Puch<br />

Gro<strong>en</strong>ewegje 155<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

De heer van Zijl is zijn hele lev<strong>en</strong> werkzaam geweest <strong>in</strong> de<br />

brom(fietshandel) <strong>in</strong> het bijzonder van het merk Puch. Meer<br />

dan 40 jaar was zijn zaak gevestigd <strong>in</strong> de Kikkerstraat <strong>en</strong> stond hij bek<strong>en</strong>d als dé Puch<br />

vakman. Inmiddels is hij gep<strong>en</strong>sioneerd. Zijn passie is er niet m<strong>in</strong>der om geword<strong>en</strong>.<br />

Op 15 mei zull<strong>en</strong> er verschill<strong>en</strong>de Puchs te bewonder<strong>en</strong> zijn <strong>in</strong> het oude<br />

magazijn van de heer van Zijl aan het Gro<strong>en</strong>ewegje. Van Zijl heeft<br />

voor deze geleg<strong>en</strong>heid veel van zijn (ex) klant<strong>en</strong> gevraagd om acte<br />

de pres<strong>en</strong>ce te gev<strong>en</strong>. Hij verwacht dat er zeker zo’n 10 Puch fanat<strong>en</strong><br />

zull<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Allemaal bezitters die ‘door hun eig<strong>en</strong> brommer zijn<br />

he<strong>en</strong> gekrop<strong>en</strong>’ zoals van Zijl dat zo mooi kan zegg<strong>en</strong>.


Bobby van V<strong>en</strong>etie van Zijp<br />

Exposeert <strong>in</strong> Café De Overkant<br />

Op jonge leeftijd wilde Bobby al naar de Kunstacademie. Dat<br />

gebeurde pas to<strong>en</strong> ze 50 jaar was. Dat was op de vrije academie<br />

voor schilder<strong>en</strong> <strong>en</strong> keramiek. Ze heeft veel van haar werk gemaakt<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> atelier <strong>in</strong> Sass<strong>en</strong>heim. Met dit werk heeft ze zowel <strong>in</strong><br />

de regio als daarbuit<strong>en</strong> ge xposeerd.<br />

Door e<strong>en</strong> verhuiz<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 2000, naar e<strong>en</strong> driekamer s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>flat <strong>in</strong> D<strong>en</strong><br />

Haag, kon ze niet alles uit het atelier me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. Zo heeft ze er onder andere e<strong>en</strong><br />

keramiekov<strong>en</strong> achter moet<strong>en</strong> lat<strong>en</strong>.<br />

Bobby schildert vooral op haar gevoel <strong>en</strong> dat is goed te zi<strong>en</strong> aan haar kleurgebruik.<br />

Ze is nu op haar 80ste blij dat ze, naast het vrijwilligerswerk, ook veel met kunst<br />

heeft gedaan. Haar werk is te zi<strong>en</strong> <strong>in</strong> Café De Overkant aan de <strong>Stations</strong>weg 32 tuss<strong>en</strong><br />

13.00 uur <strong>en</strong> 17.00 uur. Wilt u de kunst<strong>en</strong>ares zelf sprek<strong>en</strong>? Bobby van V<strong>en</strong>etie zal zelf<br />

aanwezig zijn tuss<strong>en</strong> 14.00 <strong>en</strong> 15.00 uur.<br />

<strong>Stations</strong>weg 32 <strong>in</strong> Café de Overkant<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

14


15 Luisa Gorelli<br />

Sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong> project<br />

Huijg<strong>en</strong>spark 47 b<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Luisa Gorelli is Italiaanse <strong>en</strong> woont <strong>en</strong> werkt s<strong>in</strong>ds e<strong>en</strong> aantal jaar met veel plezier <strong>in</strong> de<br />

<strong>Stations</strong>buurt. Door ‘sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong>’ project<strong>en</strong> realiseert Luisa ontmoet<strong>in</strong>g, ontspann<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>zijn. Er zijn twee programma’s waarb<strong>in</strong>n<strong>en</strong> zij deze ontmoet<strong>in</strong>g organiseert:<br />

Una Cuc<strong>in</strong>a Particolare & Italiano <strong>in</strong> Cuc<strong>in</strong>a.<br />

Una Cuc<strong>in</strong>a Particolare ‘sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong>’ van traditionele Italiaanse streekgerecht<strong>en</strong> als<br />

gesch<strong>en</strong>k of b<strong>in</strong>dmiddel. Ter vier<strong>in</strong>g van mooie mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om extra bij stil te staan, om<br />

groepsgevoel te ontwikkel<strong>en</strong> of te versterk<strong>en</strong>.<br />

Italiano <strong>in</strong> Cuc<strong>in</strong>a ‘sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong>’ als manier om de Italiaanse taal te ler<strong>en</strong>. Interactieve<br />

lesmethode zonder boek<strong>en</strong>: snel, speels <strong>en</strong> alle z<strong>in</strong>tuig<strong>en</strong> prikkel<strong>en</strong>d.<br />

Vandaag kunt u e<strong>en</strong> kijkje kom<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de ‘huiskamer’ van Luisa <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong><br />

met de traditionele Italiaanse keuk<strong>en</strong>.


Anja Janss<strong>en</strong> <strong>en</strong> Mathilde Pe<strong>en</strong><br />

City Spices<br />

Anja <strong>en</strong> Mathilde zijn beid<strong>en</strong> zelfstandig ondernemers. Anja ontwerpt <strong>en</strong> realiseert<br />

decors <strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, Mathilde is werkzaam als sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong><br />

architect.<br />

In 2009 zett<strong>en</strong> zij het project ‘City Spices’ op <strong>in</strong> de <strong>Stations</strong>buurt waar, door middel van<br />

particuliere stadslandbouw, eetbare (kruid<strong>en</strong>)plant<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gekweekt <strong>en</strong> vermarkt.<br />

Het (her)ontdekk<strong>en</strong> van de natuurlijke wereld <strong>en</strong> alle geurige, gezonde <strong>en</strong> smakelijke<br />

plantaardige product<strong>en</strong> die het voortbr<strong>en</strong>gt, is voor h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> waardevolle ervar<strong>in</strong>g.<br />

Deze ervar<strong>in</strong>g, <strong>en</strong> de vreugde, voldo<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> verrijk<strong>in</strong>g die het met zich meebr<strong>en</strong>gt,<br />

will<strong>en</strong> Anja <strong>en</strong> Mathilde graag met <strong>en</strong>thousiaste medestadsbewoners del<strong>en</strong>.<br />

Ziek<strong>en</strong> 185<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

16


17 Sticht<strong>in</strong>g Wereldv<strong>en</strong>ster<br />

Educatief c<strong>en</strong>trum<br />

Ziek<strong>en</strong> 115<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Sticht<strong>in</strong>g Wereldv<strong>en</strong>ster is e<strong>en</strong> educatief c<strong>en</strong>trum voor asielzoekers <strong>en</strong> vluchtel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Het is s<strong>in</strong>ds 2001 gevestigd aan het Ziek<strong>en</strong> 115. Vrijwilligers verzorg<strong>en</strong> hier e<strong>en</strong><br />

educatief aanbod (Nederlands als tweede taal, computervaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> Engels)<br />

aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de achtergrond<strong>en</strong>. Ook is het Wereldv<strong>en</strong>ster <strong>in</strong>itiatiefnemer<br />

van Wereldple<strong>in</strong>, e<strong>en</strong> nieuw c<strong>en</strong>trum voor <strong>en</strong> door vluchtel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> waar<br />

educatie, ontwikkel<strong>in</strong>g, ontmoet<strong>in</strong>g <strong>en</strong> ondernemerschap c<strong>en</strong>traal staan.<br />

Op de Pareldag pres<strong>en</strong>teert zij haar werk, krijgt u e<strong>en</strong> rondleid<strong>in</strong>g door het gebouw,<br />

kunt u de verschill<strong>en</strong>de leslokal<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> korte docum<strong>en</strong>taire bekijk<strong>en</strong>.


Gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk 18<br />

Vandaag kunt u k<strong>en</strong>nis mak<strong>en</strong> met dit bijzondere c<strong>en</strong>trum. Eén van onze belangrijkste<br />

activiteit<strong>en</strong> is om sam<strong>en</strong> te et<strong>en</strong>. Elke laatste vrijdag van de maand is <strong>in</strong> ons c<strong>en</strong>trum het<br />

restaurant Moksi Patoe geop<strong>en</strong>d. Hier kunt u k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met uw buurtg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> compleet drie-gang<strong>en</strong>m<strong>en</strong>u voor slechts zes euro. Elke maand komt er<br />

e<strong>en</strong> andere keuk<strong>en</strong> aan bod. Vanavond, tijd<strong>en</strong>s de afsluit<strong>in</strong>g kunt u van Sur<strong>in</strong>aamse hapjes<br />

g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>. Vanja Treffes verzorgt haar workshops ook vanuit het gebouw van Sam<strong>en</strong> Sterk.<br />

Vanja Treffers workshop <strong>in</strong> de wijk<br />

Vanja is buurtbewoonster, kunst<strong>en</strong>ares, DJ <strong>en</strong> is zeer begaan met haar buurt.<br />

Vanja maakt onderdeel uit van het kunst<strong>en</strong>aars<strong>in</strong>itiatief Topaze dat allerlei<br />

project<strong>en</strong> organiseert <strong>en</strong> uitvoert <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de wijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag. Ze werkt daarbij<br />

met buurtbewoners, schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>. Op de pareldag pres<strong>en</strong>teert Vanja e<strong>en</strong><br />

workshop voor jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouder<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijk. Wat u precies te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> hor<strong>en</strong> krijgt......<br />

Kom kijk<strong>en</strong>, doe mee <strong>en</strong> laat u verrass<strong>en</strong>.<br />

Ziek<strong>en</strong> 103<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Ziek<strong>en</strong> 103<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

19


20 Boeddhistisch C<strong>en</strong>trum<br />

Korte <strong>in</strong>troductieles<br />

Uilebom<strong>en</strong> 55<br />

13.15 uur 14.15 uur 15.15 uur <strong>en</strong> 16.15 uur<br />

Kom k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met meditatie! BCHaagland<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> Boeddhistisch stadsc<strong>en</strong>trum<br />

met diverse cursuss<strong>en</strong> <strong>in</strong> meditatie <strong>en</strong> boeddhisme. We zijn <strong>in</strong> 2004 <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag<br />

begonn<strong>en</strong> <strong>en</strong> s<strong>in</strong>ds 2010 aan de Uilebom<strong>en</strong> gevestigd. Het drukke lev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de stad<br />

cre ert bij veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> steeds grotere behoefte aan het v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> van <strong>in</strong>nerlijke<br />

rust. Ons aanbod is nuchter <strong>en</strong> praktisch <strong>en</strong> biedt e<strong>en</strong> westerse toepass<strong>in</strong>g van de<br />

boeddhistische pr<strong>in</strong>cipes dat aansluit bij het stadse lev<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de Pareldag b<strong>en</strong> je de hele middag welkom. En wil je k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met<br />

meditatie? Om 13.15, 14.15, 15.15 <strong>en</strong> 16.15 uur gev<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> korte <strong>in</strong>troductieles.


Angela Fehrmann<br />

Beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>aar<br />

Ik b<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>aar <strong>en</strong> werk al bijna 20 jaar met veel plezier <strong>in</strong> de Rivier<strong>en</strong>-<br />

buurt. Naast dat ik eig<strong>en</strong> werk maak geef ik ook s<strong>in</strong>ds 2008 kunstless<strong>en</strong> op de Jan van<br />

Nassauschool. Als u op deze dag ook nog de Nassauschool bezoekt (dier<strong>en</strong>boerderij)<br />

kunt u de muurschilder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bekijk<strong>en</strong> die daar door de schoolk<strong>in</strong>der<strong>en</strong> zijn gemaakt.<br />

Graag nodig ik u uit om mijn atelier te bezoek<strong>en</strong> zodat u kunt zi<strong>en</strong><br />

wat ik zo door de jar<strong>en</strong> he<strong>en</strong> gemaakt heb. Voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> vanaf<br />

7 jaar is er e<strong>en</strong> workshop ‘Maak je eig<strong>en</strong> droomschilderij’ op e<strong>en</strong><br />

echt doek naar e<strong>en</strong> schilderij van Paul Klee.<br />

Hekkelaan 23d<br />

14.00 <strong>en</strong> 17.00 uur<br />

21


22<br />

23<br />

Boomsluiterkade 353a<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Maasstraat 77<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Christ<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>te ‘De Schuilplaats’<br />

Hartelijk welkom <strong>in</strong> de Schuilplaats, e<strong>en</strong> kerk gebouwd <strong>in</strong> 1876 <strong>en</strong> zeer de moeite waard<br />

om te bezichtig<strong>en</strong>. Midd<strong>en</strong> <strong>in</strong> de hectische drukte van de stad v<strong>in</strong>dt u e<strong>en</strong> oase van rust.<br />

Het is letterlijk e<strong>en</strong> plaats om te schuil<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij te kom<strong>en</strong>, zowel geestelijk als lichamelijk.<br />

U kunt bij ons <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hapje <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong> drankje <strong>en</strong> luister<strong>en</strong> naar<br />

gospelmuziek uitgevoerd door de jeugd.<br />

We zi<strong>en</strong> naar u uit.<br />

Frans Maas restauratie van e<strong>en</strong> orgel<br />

Frans Maas werkt graag met zijn hand<strong>en</strong>. Zijn passie is om met oude material<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t nieuw lev<strong>en</strong> <strong>in</strong> te blaz<strong>en</strong>. Mom<strong>en</strong>teel is hij bezig met het restaurer<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> straatorgel met alles erop <strong>en</strong> eraan. Compleet met e<strong>en</strong> nieuwe blaas<strong>in</strong>stallatie, opnieuw<br />

beschilderde popp<strong>en</strong> <strong>en</strong> gedraaide ornam<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

U kunt op deze dag naar zijn orgel kom<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar zijn verhal<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>. Hij zal u vertell<strong>en</strong><br />

over zijn passie <strong>en</strong> de wijze waarop hij van allerhande material<strong>en</strong> bij elkaar scharrelt.


J<strong>en</strong>ny Lee<br />

Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst<br />

Boyuan Art House is e<strong>en</strong> galerie <strong>en</strong> atelier, gespecialiseerd <strong>in</strong> hed<strong>en</strong>daagse Ch<strong>in</strong>ese<br />

schilderkunst, gevestigd <strong>in</strong> het c<strong>en</strong>trum van D<strong>en</strong> Haag. In de galerie is e<strong>en</strong> expositie<br />

te zi<strong>en</strong> met werk<strong>en</strong> van bek<strong>en</strong>de hed<strong>en</strong>daagse Ch<strong>in</strong>ese landschapsschilders, zoals<br />

Jia Youfu, Li X<strong>in</strong>gjian, Liu Rong <strong>en</strong> van galeriehoudster J<strong>en</strong>ny Lee zelf. In het atelier<br />

word<strong>en</strong> cursuss<strong>en</strong> <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst <strong>en</strong> kalligrafie gegev<strong>en</strong>.<br />

Op 15 mei houdt Boyuan Art House e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> dag met verschill<strong>en</strong>de demonstratie-<br />

less<strong>en</strong> <strong>en</strong> workshops over Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst, Ch<strong>in</strong>ese kalligrafie, <strong>en</strong> fijn schilder<strong>en</strong><br />

op hout voor e<strong>en</strong> ieder die geïnteresseerd is.<br />

PROGRAMMA 15 MEI:<br />

13.00 - Ontvangst met Ch<strong>in</strong>ese thee <strong>en</strong> live<br />

pianomuziek<br />

- Uitleg over Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst<br />

14.00 - Workshop Ch<strong>in</strong>ese kalligrafie<br />

15.00 - Workshop Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst<br />

16.00 - Workshop fijnschilder<strong>en</strong> op hout<br />

Hillebrant Jacobsple<strong>in</strong> 1<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

24


25 Sar<strong>in</strong>a Maat<br />

Zang <strong>en</strong> piano<br />

Hillebrant Jacobsple<strong>in</strong> 47<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Mijn pianodoc<strong>en</strong>t – Peter le Feber – van het Koor<strong>en</strong>huis <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag heeft<br />

mij ondertuss<strong>en</strong> alweer aardig wat jaartjes geled<strong>en</strong> gestimuleerd om me-<br />

zelf te begeleid<strong>en</strong> op de piano. Sam<strong>en</strong> met hem maak ik eig<strong>en</strong> ‘arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>’<br />

van liedjes die ik leuk v<strong>in</strong>d. Die speel <strong>en</strong> z<strong>in</strong>g ik met veel plezier. Voor mij is piano-<br />

spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> z<strong>in</strong>g<strong>en</strong> e<strong>en</strong> manier om heerlijk de tijd, de rout<strong>in</strong>e, het harde werk<strong>en</strong> ev<strong>en</strong><br />

helemaal te verget<strong>en</strong>. Ik speel van alles: van Jim Croce tot Acda <strong>en</strong> De Munnik <strong>en</strong> Janis<br />

Ian, van Frans Halsema tot <strong>en</strong> met de Dixy Chicks.<br />

Onze deur aan het Hillebrant Jacobsple<strong>in</strong> 47 staat op 15 mei voor iedere<strong>en</strong> op<strong>en</strong> die<br />

het leuk v<strong>in</strong>dt om naar leuke liedjes te luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> beetje mee te z<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of te<br />

neuri n.


Scheldestraat kunst<strong>en</strong>aars<br />

Marle<strong>en</strong> van Staaldu<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> A. van Nouhuys<br />

In het atelierpand aan de Scheldestraat 166 werk<strong>en</strong> nu 8 kunst<strong>en</strong>aars. Voorhe<strong>en</strong> is<br />

de Belcompany <strong>en</strong> Ipko kous<strong>en</strong>fabriek er gehuisvest geweest. Het pand dreigt echter<br />

gesloopt te word<strong>en</strong>. Wij kunst<strong>en</strong>aars hebb<strong>en</strong> het erg naar ons z<strong>in</strong> <strong>in</strong> het pand <strong>en</strong><br />

will<strong>en</strong> graag blijv<strong>en</strong>. U b<strong>en</strong>t van harte uitg<strong>en</strong>odigd om ons pand te kom<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong>.<br />

Er zull<strong>en</strong> <strong>in</strong> ieder geval twee ateliers op<strong>en</strong> zijn van de schilder A.F. van Nouhuys <strong>en</strong><br />

beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>ares Marle<strong>en</strong> van Staaldu<strong>in</strong><strong>en</strong>.<br />

Scheldestraat 166<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

26


27 Haagse Hopje<br />

Activiteit<strong>en</strong> op het Deltaplantso<strong>en</strong><br />

Scheldestraat, Deltaplantso<strong>en</strong><br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

Beg<strong>in</strong> jar<strong>en</strong> ’90 is het spel-<strong>en</strong> uitle<strong>en</strong>project Haagse Hopjes begonn<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijk Transvaal.<br />

E<strong>en</strong> actieve buurtbewoonster heeft sam<strong>en</strong> met de to<strong>en</strong>malige welzijnsorganisatie WOC<br />

(nu Zebra) het <strong>in</strong>itiatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> tot het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aantal zeeconta<strong>in</strong>ers van<br />

waaruit, k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, speelgoed kond<strong>en</strong> l<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> sport-<strong>en</strong><br />

spelactiviteit<strong>en</strong> uitvoerd<strong>en</strong>. In 1999 startte het eerste Haags Hopje op het Deltaplantso<strong>en</strong>.<br />

Abdul Touzani <strong>en</strong> zijn broer werd<strong>en</strong> de beheerders van het Hopje <strong>en</strong> zijn dat tot op de dag<br />

van vandaag nog steeds. Dagelijks belev<strong>en</strong> veel k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> plezier aan deze voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

Op 15 mei zull<strong>en</strong> er verschill<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> op het Deltaplantso<strong>en</strong> georganiseerd word<strong>en</strong><br />

zoals e<strong>en</strong> steprace voor volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> e<strong>en</strong> panna knock-out wedstrijd <strong>en</strong> is<br />

er ook e<strong>en</strong> luchtkuss<strong>en</strong>.


Paul Beekhuiz<strong>en</strong><br />

Werkplaats rietblaas<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Zo lang ik me kan her<strong>in</strong>ner<strong>en</strong> b<strong>en</strong> ik bezig geweest met het mak<strong>en</strong> van d<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

waarop je muziek kunt mak<strong>en</strong>. Eerst heel simpel, van plastic pijp <strong>en</strong> van sigar<strong>en</strong>kistjes<br />

met nylon vissnoer, maar to<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> jaar of ti<strong>en</strong> was heb ik op e<strong>en</strong> cursus geleerd<br />

fluit<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong>. Pas rond m’n dertigste besloot ik van muziek<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bouw<br />

m’n beroep te mak<strong>en</strong>. Ik begon met het mak<strong>en</strong> van rietblaas<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoals die<br />

rond het jaar 1600 werd<strong>en</strong> gespeeld. Daar hoord<strong>en</strong> ook wat kle<strong>in</strong>e doedelzakk<strong>en</strong> bij,<br />

<strong>en</strong> die blek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gat <strong>in</strong> de markt. Zo b<strong>en</strong> ik nu al lange tijd grot<strong>en</strong>deels doedelzakbouwer.<br />

Graag nodig ik u op de Pareldag <strong>in</strong> mijn werkplaats uit.<br />

Spaarnestraat 47<br />

13.00 tot 17.00 uur<br />

28


29 Janti<strong>en</strong> Thompson<br />

Kom kijk<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> ‘Zaal <strong>in</strong> word<strong>in</strong>g’<br />

Weter<strong>in</strong>gkade 41<br />

13.00 tot 16.30 uur<br />

De Weter<strong>in</strong>gkade 41 is nu nog niet veel meer dan e<strong>en</strong> bouwval. Maar het zou wat<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. ‘Mijn passie is moeilijkhed<strong>en</strong> te overw<strong>in</strong>n<strong>en</strong>………… te zi<strong>en</strong> wat kan!’<br />

Graag wil ik u e<strong>en</strong> voorproefje gev<strong>en</strong> op wat wellicht mogelijk gaat word<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze<br />

ruimte maar we zijn ook b<strong>en</strong>ieuwd naar uw idee n. Ik nodig u uit om te kom<strong>en</strong><br />

luister<strong>en</strong> naar of mee te do<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> van de proefless<strong>en</strong> die we aanbied<strong>en</strong>. Er is<br />

gratis heerlijke koffie <strong>en</strong> cappucc<strong>in</strong>o verkrijgbaar.<br />

Nieuwsgierig?<br />

Laat u dan verrass<strong>en</strong> door ons programma:<br />

13.00 uur Jonge jazz musici van het Koor<strong>en</strong>huis<br />

14.00 uur Zumba proefles beg<strong>in</strong>ners<br />

15.00 uur Salsa proefles (half uur)<br />

16.00 uur Zouk<br />

15.30 <strong>en</strong> 16.30 uur Live Optred<strong>en</strong>s Salsav<strong>en</strong>tura dansschool


K<strong>in</strong>derboerderij<br />

Jan van Nassausschool<br />

Midd<strong>en</strong> <strong>in</strong> de Rivier<strong>en</strong>buurt, <strong>in</strong> de Gouwestraat, staat op het<br />

schoolple<strong>in</strong> van de Jan van Nassauschool e<strong>en</strong> k<strong>in</strong>derboerderij.<br />

Hier word<strong>en</strong> de konijn<strong>en</strong>, geit<strong>en</strong> <strong>en</strong> kipp<strong>en</strong> verzorgd door de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ze ler<strong>en</strong> van alles over de dier<strong>en</strong>. De eier<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> mee naar<br />

huis of ze word<strong>en</strong> gebruikt voor de smaakless<strong>en</strong> die op school word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>.<br />

U b<strong>en</strong>t vandaag welkom om k<strong>en</strong>nis te mak<strong>en</strong> met deze kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>derboerderij <strong>en</strong><br />

als je durft mag je e<strong>en</strong> van de dier<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> vasthoud<strong>en</strong>.<br />

Ook kunt u g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van de kunst die op de mur<strong>en</strong> is geschilderd door de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

onder leid<strong>in</strong>g van Angela Fehrmann (zie ook de workshop van Angela Fehrmann<br />

elders <strong>in</strong> dit boekje).<br />

Jan van Nassauschool 14.00 tot 16.00 uur<br />

Ingang poort naast Mijdrechtstraat 24<br />

30


31<br />

32<br />

Ziek<strong>en</strong> 103<br />

17.00 tot 18.00 uur<br />

Ziek<strong>en</strong> 103<br />

17.30 tot 18.00 uur<br />

Vrouw<strong>en</strong>groep Rivier<strong>en</strong>buurt<br />

Op donderdagocht<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal vrouw<strong>en</strong> uit de Rivier<strong>en</strong>buurt bij elkaar. Ze hebb<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>de achtergrond<strong>en</strong>. Sur<strong>in</strong>aamse, Marokkaanse, Egyptische, Irakese, Nederlandse.<br />

De vrouw<strong>en</strong> kok<strong>en</strong> om de beurt <strong>en</strong> lat<strong>en</strong> aan de andere dames zi<strong>en</strong> hoe het gerecht (uit eig<strong>en</strong><br />

land) gemaakt moet word<strong>en</strong>. Kok<strong>en</strong> met <strong>en</strong> voor elkaar is vaak verrass<strong>en</strong>d. K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met<br />

elkaars kruid<strong>en</strong> <strong>en</strong> smak<strong>en</strong> maar ook uitwissel<strong>en</strong> van gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewoont<strong>en</strong> uit het land van<br />

herkomst. Voor de afsluit<strong>in</strong>g van de Pareldag mak<strong>en</strong> zij allerlei hapjes. Dus kom <strong>en</strong> proef zelf.<br />

Lázaro Tejedor zang <strong>en</strong> gitaar<br />

Lázaro is e<strong>en</strong> gitarist die gebor<strong>en</strong> is <strong>in</strong> Santa Cruz de T<strong>en</strong>erife (Spanje). Hij voltooide zijn<br />

studie gitaar aan het Conservatorium van Amsterdam. Zijn laatste CD ‘Ley<strong>en</strong>da’ met<br />

flam<strong>en</strong>co <strong>en</strong> klassieke Spaanse gitaarmuziek is <strong>in</strong> 2010 uitgekom<strong>en</strong>. Rec<strong>en</strong>t werkt hij<br />

als s<strong>in</strong>ger/songwriter aan e<strong>en</strong> nieuw muziekprogramma met eig<strong>en</strong> Spaanse tekst<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

muziek. Naast zijn privé lespraktijk heeft hij ook les gegev<strong>en</strong> aan diverse muziekschol<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Nederland.<br />

Lázaro sluit de pareldag af met e<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> op het Ziek<strong>en</strong> 103.


Afsluit<strong>in</strong>g<br />

Pareldag<br />

Gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk, Ziek<strong>en</strong> 103<br />

(17.15 - 18.00 uur)<br />

Boog biedt u e<strong>en</strong> hapje <strong>en</strong> e<strong>en</strong> drankje aan<br />

om de 1e Pareldag af te sluit<strong>en</strong>. Er is e<strong>en</strong><br />

optred<strong>en</strong> van buurtbewoner <strong>en</strong> s<strong>in</strong>ger/songwriter<br />

Lázaro Tejedor. (zie pag<strong>in</strong>a hiernaast)<br />

U kunt dan g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van allerlei hapjes bereid<br />

door de vrouw<strong>en</strong>groep uit de Rivier<strong>en</strong>buurt.<br />

Deze vrouw<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de achtergrond<br />

del<strong>en</strong> hun passie voor kok<strong>en</strong>.<br />

Er zijn ook diverse hapjes die bereid zijn door<br />

de Sur<strong>in</strong>aamse vrouw<strong>en</strong> die verbond<strong>en</strong> zijn<br />

aan gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk.<br />

U b<strong>en</strong>t van harte welkom!<br />

33<br />

1 Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g Pareldag Parada, Somalische vrouw<strong>en</strong><br />

2 Bob Koopman <strong>en</strong> Willem van der Putt<strong>en</strong> Staedion<br />

3 In Liem Boeddhistisch studiec<strong>en</strong>trum<br />

4 Moskee Al-Mohs<strong>in</strong><strong>in</strong><br />

5 Il Sun Jung beeld<strong>en</strong>de kunst<br />

6 Madele<strong>in</strong>e Steig<strong>en</strong>ga e<strong>en</strong> stadspaleis<br />

7 Marjan Vroegop tu<strong>in</strong> met bijzondere geschied<strong>en</strong>is<br />

8 Simone Maria t<strong>en</strong> Bosch geborduurde verhal<strong>en</strong><br />

9 City Mondial kleurrijk D<strong>en</strong> Haag | 10 Marc Susan The Street where I live<br />

11 Willem van der Ve<strong>en</strong> fotografie<br />

12 Nataschja ARTS113<br />

13 Leo van Zijl Leip van Puch<br />

14 Bobby van V<strong>en</strong>etie van Zijp expositie <strong>in</strong> Café De Overkant<br />

15 Luisa Gorelli sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong><br />

16 Anja janss<strong>en</strong> Mathilde Pe<strong>en</strong> City spices<br />

17 Sticht<strong>in</strong>g Wereldv<strong>en</strong>ster Educatief c<strong>en</strong>trum<br />

18 Sam<strong>en</strong> Sterk activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum | 19 Vanja Treffers Workshop beeld<strong>en</strong>de kunst<br />

20 Boeddhistisch C<strong>en</strong>trum meditatie<br />

21 Angela Fehrmann workshop voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

22 Christ<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>te ‘De Schuilplaats’<br />

23 Frans Maas restauratie van e<strong>en</strong> orgel<br />

24 J<strong>en</strong>ny lee Ch<strong>in</strong>ese schilderkunst<br />

25 Sar<strong>in</strong>a Maat zang <strong>en</strong> piano<br />

26 Scheldestraat beeld<strong>en</strong>de kunst<strong>en</strong>aars<br />

27 Haags hopje activiteit<strong>en</strong> op het Deltaplantso<strong>en</strong><br />

28 Paul Beekhuiz<strong>en</strong> werkplaats rietblaas<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

29 Janti<strong>en</strong> Thompson ‘Zaal <strong>in</strong> word<strong>in</strong>g’<br />

30 Jan van Nassausschool K<strong>in</strong>derboerderij<br />

31 Vrouw<strong>en</strong>groep Rivier<strong>en</strong>buurt Sur<strong>in</strong>aamse hapjes | 32 Lázaro Tejedor zang <strong>en</strong> gitaar<br />

33 Aflsuit<strong>in</strong>g Pareldag Gebouw Sam<strong>en</strong> Sterk


1<br />

Van Limburg Stirumstaat 280<br />

2 Jan Blank<strong>en</strong>straat 94<br />

3 <strong>Stations</strong>weg 98<br />

4 <strong>Stations</strong>weg 89<br />

5 <strong>Stations</strong>weg 53<br />

6 <strong>Stations</strong>weg 58<br />

7 Van der Duynstraat 52<br />

8 Van der Duynstraat 59a<br />

9/10 Wag<strong>en</strong>straat 193 / 185<br />

11 Wag<strong>en</strong>straat 187<br />

12 Gro<strong>en</strong>ewegje 56<br />

13 Gro<strong>en</strong>ewegje 155<br />

14 <strong>Stations</strong>weg 32<br />

15 Huijg<strong>en</strong>spark 47b<br />

16 Ziek<strong>en</strong> 185<br />

17 Ziek<strong>en</strong> 115<br />

18/19 Ziek<strong>en</strong> 103<br />

20 Uilebom<strong>en</strong> 55<br />

21 Hekkelaan 23d<br />

22 Boomsluiterskade 353a<br />

23 Maasstraat 77<br />

24 Hillebrant Jacobsple<strong>in</strong> 1<br />

25 Hillebrant Jacobsple<strong>in</strong> 47<br />

26 Scheldestraat 166<br />

27 Scheldestraat, Deltaplantso<strong>en</strong><br />

28 Spaarnestraat 47<br />

29 Weter<strong>in</strong>gkade 41<br />

30 Mijdrechtstraat 24<br />

31/32 Ziek<strong>en</strong> 103<br />

33 Ziek<strong>en</strong> 103<br />

12<br />

9<br />

7<br />

8<br />

10<br />

1<br />

2<br />

11<br />

5<br />

13<br />

4<br />

14<br />

3<br />

18<br />

6<br />

19 33<br />

15<br />

16<br />

21<br />

32<br />

31<br />

17<br />

29<br />

30<br />

20<br />

28<br />

27<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26


Ev<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong>… Sticht<strong>in</strong>g Boog!<br />

Sticht<strong>in</strong>g Boog is e<strong>en</strong> stedelijke organisatie voor sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>gsopbouw <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g. Boog betrekt burgers actief bij<br />

hun eig<strong>en</strong> leefomgev<strong>in</strong>g. Dat doet Boog om de kwaliteit van lev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de buurt te verbeter<strong>en</strong>. Met ondersteun<strong>in</strong>g van Boog v<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

bewoners elkaar. Ook br<strong>en</strong>gt Boog bewoners <strong>in</strong> contact met maatschappelijke organisaties.<br />

Boog werkt op stedelijk-, stadsdeel-, wijk- <strong>en</strong> buurtniveau.<br />

De medewerkers van Boog zijn deskundig <strong>in</strong> het aanpakk<strong>en</strong> van<br />

problem<strong>en</strong> <strong>in</strong> wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong>. Zij richt<strong>en</strong> zich op leefbaarheid,<br />

veiligheid, burgerschap, gezondheid, kunst <strong>en</strong> cultuur.<br />

Voor wijkbewoners <strong>in</strong> het algeme<strong>en</strong>, <strong>en</strong> voor moeilijk bereikbare<br />

groep<strong>en</strong> <strong>in</strong> het bijzonder. Niet alle<strong>en</strong> voor volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar ook voor jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. Het probleemoploss<strong>en</strong>d<br />

vermog<strong>en</strong> van bewoners zelf staat daarbij altijd voorop. Boog<br />

werkt aan concrete oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie verwijz<strong>en</strong> wij u naar www.boog.nl<br />

of voor meer persoonlijk contact kunt u bell<strong>en</strong> naar de projectleider<br />

Sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>gsopbouw: Ruut Willems 070 312 12 16 of<br />

mail naar wilru@boog.nl


Colofon<br />

Sticht<strong>in</strong>g Boog:<br />

projectleider Ruut Willems<br />

Weste<strong>in</strong>de 51-53<br />

2512 GV D<strong>en</strong> Haag<br />

070 3121212<br />

<strong>in</strong>fo@boog.nl<br />

Met dank aan:<br />

> Alle <strong>Parels</strong> voor hun deelname, durf, eig<strong>en</strong>heid, <strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasme.<br />

> Alle vrijwilligers die hebb<strong>en</strong> meegeholp<strong>en</strong><br />

> Bewonersorganisatie Buurtstation<br />

> Bewonersorganisatie Boskant<br />

> Vormgev<strong>in</strong>g Marianne de V<strong>in</strong><br />

> Drukwerk Bykorf Graphic Services

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!