Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Unifisc

unifisc.be

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Unifisc

Federale Overheidsdienst F 2011/18/1

FINANCIEN

___

Algemene Administratie van de

FISCALITEIT

_ _ _

BTW

_ _ _

F 2011/18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Voorafgaande opmerking.

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW

VOOR KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN

EN GEREEDSCHAPPEN

_ _ _ _ _ _

BIEZONDERE BEPALINGEN

JAAR 2011 (*)

De kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen die de forfaitaire regeling inzake BTW

volgen zijn onderworpen aan de hiernavolgende bepalingen :

- de wettelijke en reglementaire bepalingen van de belasting over de toegevoegde waarde, vooral

het koninklijk besluit nr. 2, van 7 november 1969, met betrekking tot het vaststellen van

forfaitaire grondslagen van aanslag voor de BTW;

- de "Algemene bepalingen/73" waarin de algemene toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen die

gelden voor meerdere bedrijfssectoren;

- de "Biezondere bepalingen" die eigen zijn aan de sector van de kleinhandelaars in ijzerwaren en

gereedschappen en die hierna worden uiteengezet.

2. Koopwarengroepen met coëfficiënten.

De koopwaren die door kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen worden verkocht zijn

onderverdeeld in de vijf navermelde groepen. De coëfficiënten die naast die groepen zijn vermeld

moeten worden overgedragen naar kolom 4 van het berekeningsblad op de lijn van de

overeenstemmende groep (z. model in bijlage II). In het boek voor inkomende facturen worden

evenveel kolommen geopend als er koopwarengroepen zijn (z. model in bijlage I).

(*) Waar de forfaitaire regeling 2011 afwijkt van die van 2010 wordt dit in de rand door een verticale

streep aangeduid.


F 2011/18/2

Coëfficiënten

Koopwarengroep 31 (tarief 21 pct.)

Gas in flessen 1,24

Koopwarengroep 32 (tarief 21 pct.)

Campinggas 1,44

Koopwarengroep 33 (tarief 21 pct.)

Draad en touw 1,46

Koopwarengroep 34 (tarief 21 pct.)

Klinkbouten, schroeven en spijkers;

Tuin- en werkplaatsgereedschap; (behalve wat opgenomen is in

groep 35)

Elektrische werktuigen; (behalve wat opgenomen is in groep 35)

Huishoudelijke artikelen;

Kachels, kacheldelen en -onderdelen;

Ijzerwaren voor bouw- en meubelbeslag;

Verf, vernis en benodigdheden om te schilderen;

Tuinmeubelen

Andere kleine waren 1,56

Koopwarengroep 35 (tarief 21 pct.)

Elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik

Elektrische werktuigen (elektromechanische en elektrothermische

machines, apparaten en toestellen van de soorten welke

gewoonlijk voor huishoudelijk gebruik gebezigd worden;

gazonmaaimachines ongeacht de gebruikte energiebron; handgereedschap

en handgereedschapswerktuigen met ingebouwde

motor)

3. Toepassingsmodaliteiten.

a. Bij het bepalen van de onder nr. 2 vermelde coëfficiënten werd reeds rekening gehouden

met opruimingen en met de verliezen die te wijten zijn aan ontbrekende, beschadigde of

onverkochte goederen, enz. Bijgevolg wordt daarvoor niet de minste vermindering toegestaan.

1,35


F 2011/18/3

b. De hiervoor vastgestelde forfaitaire coëfficiënten dekken de onttrekkingen van goederen

die door een belastingplichtige voor zijn privé-behoeften worden gedaan, en die aan de BTW

onderworpen zijn (art. 12, § 1, 1° en 2°, van het Wetboek).

4. Leveringen en diensten waarvoor geen forfaitaire grondslagen werden vastgesteld.

De handelingen zijn onderworpen aan de regeling en aan de modaliteiten bepaald onder nr. 6

van de "Algemene Bepalingen/73". Die regeling is onder meer van toepassing op de verkoop van zaden

en wasmiddelen en op de vergoeding die wegens thuisbezorging van gas in flessen wordt gevraagd.

5. Kortingen.

Naast de gevallen voorzien onder nr. 7 van de "Algemene bepalingen/73", mogen ook de

kortingen in baar geld van de forfaitair bepaalde omzet worden afgetrokken. Het bedrag ervan moet

worden bewezen door een boek waarin de belastingplichtige, in afzonderlijke kolommen, vermeldt : de

datum van de verkoop, de identiteit van de koper, de reden van de vermindering (eventueel het nummer

van de verminderingskaart), de prijs en het bedrag van de korting. Iedere inschrijving moet de

handtekening van de koper dragen.

De sommen voorkomend in de kolommen "prijzen" en "kortingen" moeten minstens eenmaal

per aangifteperiode worden samengeteld.

6. Uitsluiting uit de forfaitaire regeling.

a. 1° De coëfficiënt vastgesteld voor de koopwaren van groep 33 is niet van toepassing op de

kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen wanneer ze voor die groep een brutowinst nemen die,

afgezien van de aan de klanten toegestane kortingen, hoger is dan 40 pct.;

2° De coëfficiënt vastgesteld voor de koopwaren van de groep 34 is evenmin van toepassing

op de kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen, wanneer ze voor die groep een bruto-winst

nemen die, afgezien van de aan de klanten toegestane kortingen, hoger is dan 55 pct., noch op de

kleinhandelaars in ijzerwaren wier inkopen van verf, vernis en schilderbenodigdheden in waarde meer

dan 25 pct. uitmaken van het totaal van hun aankopen.

b. De belastingplichtige die een kleinhandel uitbaat waarin én ijzerwaren én levensmiddelen

worden verkocht kan, indien hij het wenst, tegelijkertijd de forfaitaire regeling voor kleinhandelaars in

ijzerwaren en gereedschappen (F 18) en deze voor kleinhandelaars in voedingsmiddelen (F 1) volgen.

Om evenwel de omzet wegens de verkoop van kleine ijzer-, plastiek-, en verfwaren en van niet eetbare

artikelen van geringe waarde, die aan het tarief van 21 pct. onderworpen zijn, te mogen berekenen met

toepassing van het forfait levensmiddelen (vermenigvuldiging van de inkoopprijs met de coëfficiënt

bepaald voor de koopwarengroep 32 van dit forfait) is vereist dat het bedrag van al zijn aankopen in

deze koopwarengroep 32 hoogstens 30 pct. uitmaakt van het totaal van zijn aankopen behorende tot de

groepen 11, 21, 22, 31 en 32 van hetzelfde forfait voedingsmiddelen. In het tegenovergestelde geval

moet de coëfficient worden toegepast die werd vastgesteld voor de groep 34 van het forfait ijzerwaren.


F 2011/18/4

7. Toepassing van de uitsluitingsclausule.

De kleinhandelaar in ijzerwaren, die zijn handelsuitbating zodanig wijzigt dat hij onder de

toepassing valt van een uitsluitingsclausule van deze forfaitaire regeling, moet de eerstaanwezend

inspecteur van het BTW-controlekantoor waaronder hij ressorteert daarvan onmiddellijk verwittigen.

8. Individueel forfait.

De kleinhandelaar in ijzerwaren en gereedschappen die onder een uitsluitingsclausule valt,

kan evenwel, in akkoord met het bevoegd BTW-controlekantoor, een individueel forfait toepassen dat

aan zijn toestand is aangepast. Zo een dergelijk akkoord niet kan worden bereikt, moet de

belastingplichtige onmiddellijk overgaan naar de normale BTW-regeling.

9. Administratieve verplichtingen.

De kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen, die aan de forfaitaire regeling

onderworpen zijn, moeten houden :

1° een boek voor inkomende facturen waarvan het model door de administratie wordt

bepaald. Dit boek moet oprecht en volledig al de gedane aankopen vermelden, ongeacht of die

aankopen in de groot- of kleinhandel werden verricht;

2° eventueel een boek voor uitgaande facturen waarin de leveringen moeten worden

ingeschreven waarvoor een factuur wordt uitgereikt;

3° eventueel een dagboek van ontvangsten voor de inschrijving van de ontvangsten

voortkomende van de leveringen van goederen en het verstrekken van diensten aan particulieren

waarvoor geen forfaitaire grondslagen van aanslag werden vastgesteld (z. nr. 4 hiervoor);

4° eventueel, een gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit

biezondere inkoopvoorwaarden.

Indien tijdens een controle bij de belastingplichtige, tekortkomingen aan deze

boekhoudkundige verplichtingen worden vastgesteld, is de administratie niet meer gebonden door

onderhavige regeling bij het bepalen van de omzet.

Hetzelfde geldt indien zou blijken dat de werkelijke ontvangsten gerealiseerd door de

belastingplichtige gevoelig zouden afwijken van de forfaitair berekende ontvangsten.

Wanneer de belastingplichtige in het kader van zijn economische activiteit, om welke

reden ook, gebruik maakt van een kasregister, dient hij de dubbels van de kasbons en/of de

controlebanden te bewaren en deze stukken op ieder verzoek van de ambtenaren van de

administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft, zonder

verplaatsing, ter inzage voor te leggen.


TOELICHTING VOOR HET INVULLEN

VAN HET BEREKENINGSBLAD

F 2011/18/5

(1) Het berekeningsblad, waarvan model in bijlage, mag slechts worden gebruikt door

belastingplichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling voor : kleinhandelaars in

voedingsmiddelen, kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers, drogisten,

kleinhandelaars in wild en gevogelte, kleinhandelaars in schoeisel, schoenherstellers,

kleinhandelaars in vis, visventers, kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren,

kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen, kleinhandelaars in kranten en tijdschriften,

kleinhandelaars in boeken en kleinhandelaars in tabaksproducten.

Enkel de kleinhandelaars in levensmiddelen, de kleinhandelaars in kranten en tijdschriften,

de kleinhandelaars in boeken en de kleinhandelaars in tabaksproducten die leveringen

verrichten van tabaksfabrikaten en/of leveringen verrichten van dagbladen en weekbladen

bedoeld in de aanschrijving nr. 21 van 1993, zijn gehouden het omzetcijfer met betrekking

tot deze verkopen forfaitair te bepalen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde

kolommen van het berekeningsblad en dit bedrag over te dragen naar het rooster 00 van hun

aangifte. De aan andere forfaitaire regelingen onderworpen belastingplichtigen die zulke

handelingen verrichten moeten deze verkopen aangeven in het rooster 00 van hun aangifte

volgens de werkelijke ontvangsten die ze realiseren bij de verkoop van deze goederen.

Dit berekeningsblad mag niet worden gebruikt door : slagers-spekslagers; bakkers, brood- en

banketbakkers; caféhouders; herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers;

apothekers, geneesheren met geneesmiddelendepot; consumptie-ijsbereiders; frituurexploitanten

en foornijveraars.

(2) De belastingplichtigen die onderworpen zijn aan meer dan één forfait moeten per forfait een

berekeningsblad invullen. Aan de gedrukte tekst van het berekeningsblad mag geen enkele

wijziging worden aangebracht.

(3) De wijze waarop het berekeningsblad moet worden ingevuld, wordt door de "Algemene

Bepalingen/73" toegelicht. Hierin wordt tevens nadere uitleg verstrekt over de begrippen :

inkoopprijzen, coëfficiënten, bijzondere inkoopvoorwaarden en aftrekbare kortingen.

De coëfficiënten die in de kolom 4 moeten worden ingeschreven zijn vermeld in de

"Bijzondere Bepalingen", naast de koopwarengroepen (11, 12, 21, 31, enz.) waarop ze

betrekking hebben. In een bijlage tot de "Bijzondere Bepalingen" wordt trouwens aangetoond

hoe die coëfficiënten op het berekeningsblad moeten worden ingeschreven.

(4) Naam, adres en BTW-identificatienummer moeten op het berekeningsblad worden ingevuld. Een

aanvullende voorraad van deze berekeningsbladen kan worden bekomen op het controlekantoor

waaronder U ressorteert.


F 2011/18/6

BOEK VOOR INKOMENDE FACTUREN

Ontleding van het document

Handelingen (exclusief

BTW) waarvoor

aangever gehouden is

tot betaling van de BTW

Algemene aanduidingen van het

document (factuur - inkoopborderel -

creditnota - invoerdocument, . . .)

Inkoopprijzen per koopwarengroep

Tarief 21 pct.

Tarief 12 pct.

Tarief 6 pct.

BIJLAGE I

Tabaksfabrikaten (1) (2)

Inkoopprijs van de koopwaren waarvan de omzet

niet forfaitair berekend wordt (1) (2)

Koopwarengroep

nr. . . . (2) (3)

Koopwarengroep

nr. . . . (2) (3)

Koopwarengroep

nr. . . . (2) (3)

Koopwarengroep

nr. . . . (2) (3)

Koopwarengroep

nr. . . . (2) (3)

Koopwarengroep

nr. . . . (2) (3)

Voorschotten m.b.t. intracommunautaire handelingen

Andere handelingen

Intracommunautaire verwervingen

Totaal bedrag

Leverancier

Datum

Volgnummer

In de kolom 8 worden zoveel kolommen geopend als er onderscheiden

koopwarengroepen voorzien zijn in de Biezondere Bepalingen van de

forfaitaire regeling. Die kolommen worden gegroepeerd per BTW-tarief.

8a 8b 8c 8d 8e 8f 9 10

7

6

(*) 87

5

(*) 86

1 2 3 4

Noten

(1) Het bedrag van de in die kolom vermelde creditnota's wordt met het oog op de aftrek ingeschreven met rode inkt of voorafgegaan door het minteken.

(2) Het bedrag dat in rooster 81 van de aangifte moet worden ingeschreven is het totaal van de kolommen 8 tot 10 na aftrek van de creditnota's.

(3) In de kolommen 8 mogen de creditnota's slechts in de navolgende gevallen worden afgetrokken : terugzending van goederen, verbetering van een misslag in de facturering, afslag wegens

niet overeenstemming, terugzending van de reeds belaste verpakking, tegemoetkoming van de leverancier in de door de kleinhandelaar toegestane prijsverminderingen. Het bedrag van

de creditnota's wordt in die kolommen ingeschreven met rode inkt of voorafgegaan door het minteken.


BOEK VOOR INKOMENDE FACTUREN (vervolg)

BTW

Ontleding van het document

Verschuldigde BTW ingevolge :

Privé

Ontvangen creditnota's

Bedrijfsmiddelen - Diensten, diverse goederen

en andere

Aftrekbare BTW

Ontvangen creditnota's

Invoeren uit

niet - EEG - Lidstaten

Handelingen verstrekt door

medecontractanten (6)

Intracommunautaire verwervingen

BTW vermeld op het in kolom 4

ingeschreven document (7)

Overige handelingen

Intracommunautaire verwervingen

Kortingzegels

(faciale waarde) (5)

Diensten, diverse goederen en andere

Kostprijs (zonder BTW) (1) (5)

Kostprijs (zonder BTW)

van de bedrijfsmiddelen (1) (4)

Aard

23

(*) 59

22

(*) 63

21

(*) 57

20

(*) 56

19

(*) 55

18

11 12 13 14 15

16

17

(*) 84 (*) 85

(4) Het totaal van die kolom moet (na aftrek van de creditnota's) in rooster 83 van de aangifte worden ingeschreven.

(5) Het totaal van de kolommen 13 en 14 moet (na aftrek van de creditnota's) in rooster 82 van de aangifte worden ingeschreven.

(6) Het betreft hier onder meer leveringen verstrekt door een landbouwondernemer onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling van artikel 57 van het Wetboek en handelingen m.b.t. werk

in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de BTW door de medecontractant moet worden voldaan (artikel 20, § 1 van het koninklijk besluit nummer 1).

(7) Betreft enkel de in België verrichte handelingen.

(*) Verwijzing naar het rooster van de aangifte waarin dit totaal dient te worden ingeschreven.

F 2011/18/7

Belangrijke opmerking

De belastingplichtigen kunnen bijkomende kolommen openen, o.a. om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de

jaarrekeningen van de ondernemingen.


F 2011/18/8 BIJLAGE II

Naam en adres :

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

BTW-tarief 6 %

BTW-tarief 12 %

BTW-tarief 21 %

Verkopen waarvoor geen BTW opeisbaar is :

Tabak

11

12

13

14

15

21

22

23

31

32

33

34

35

36

Kranten

Nr. 625 F - 2011 R.

Inkoopprijzen

Coëfficienten

BTW-nr. : ......................................................................

1,24

1,44

1,46

1,56

1,35

Forfaitaire

omzet

(kolommen

3 x 4)

⎫ ⎪⎬⎪⎭

⎫ ⎬⎭

⎫ ⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭

⎫ ⎬⎭

Belastbare sommen

Tarief

Verschuldigde BTW

(kolommen 11 x 12)

11 12

13

Over te brengen naar

rooster 01 van de aangifte

Over te brengen naar

rooster 02 van de aangifte

Over te brengen naar

rooster 03 van de aangifte

Over te brengen naar

rooster 00 van de aangifte

Totaal

EUR x 6 % =

EUR x 12 % =

EUR x 21 % =

Totaal A + B + C

EUR

BEREKENINGSBLAD

ste

van het de kwartaal van het jaar

TE BEWAREN ALS BOEKHOUDKUNDIG STUK.

NIET BIJ DE BTW-AANGIFTE VOEGEN.

Over te brengen naar

rooster 54 van de aangifte

EUR

EUR

EUR

EUR

De toelichting voor het invullen van het berekeningsblad bevindt zich achteraan de forfaitaire

regeling.

A

B

C

F

FORFAIT : KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN

EN GEREEDSCHAPPEN

Bijzondere

aankoopvoorwaarden

Niet-forfaitair

geregelde

handelingen

In min :

Kortingen

Totaal

(kolommen

6 + 7 + 8

--- kolom 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

More magazines by this user
Similar magazines