Raadsvergadering 29 juni 2006 - Gemeente Drimmelen - 7 mei 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Raadsvergadering 29 juni 2006 - Gemeente Drimmelen - 7 mei 2013

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

DRIMMELEN VAN 29 JUNI 2006

Raad:

Aanwezig:

Namens

Lijst Harry Bakker : de raadsleden K. van den Berg; P. Damen, S. Hoevenaar;

J. de Groot; R. Heijmans; C. Brouwer-den Boer en P.

Royackers-Janssens;

Namens Combinatie

Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; A. Buijs en M. van

Oosterhout;

Namens CDA : de raadsleden T. Kwaaitaal; J. de Ridder en G. Ansems;

Namens PvdA : de raadsleden H. van Dijk; C. van Gils en J. van Gurp;

Namens VVD : de raadsleden A. van Oosterhout en L. van Dongen;

Namens Groen

Drimmelen : de raadsleden J. Vissers en J. Kuijpers;

College:

Aanwezig:

Burgemeester drs. G.L.C.M. de Kok

Wethouder C. van Mourik

Wethouder K. Krook

Wethouder J. van Buuren

Wethouder M. Vos-Kroeze

Afwezig:

Wethouder H. Bakker

Voorzitter: drs. G.L.C.M. de Kok

Griffier: M. Schetters

1. Opening

1

De voorzitter opent de vergadering met het verzoek een moment stilte in acht te nemen voor

bezinning of gebed. Er is bericht van verhindering van de heer Bakker. Die is intussen thuis

uit het ziekenhuis en wenst iedereen een constructieve vergadering.

2. Vragen ex artikel 37a reglement van orde gemeente Drimmelen

Er zijn geen vragen ex artikel 37a binnengekomen.


3. Vaststellen agenda

2

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de vergadering van 18

mei.

De heer Van Dijk wil graag een toevoeging op pagina 14 van het verslag. Hij stelt voor om bij

de motie omtrent de starterswoningen, op te nemen dat het college de motie ontraadt. Op

pagina 16 heeft hij een aanvulling op zijn reactie op het voorstel van de VVD om het voor

verenigingen allemaal wat simpeler te maken. Hij heeft daar voorgesteld om concrete

vereenvoudigingen aan te brengen en om niet enkel te volstaan met het verkleinen van de

tekst van wetten en regeltjes. Hij wil die opmerking graag toegevoegd zien.

De voorzitter stelt voor deze aanvullingen toe te voegen aan het verslag van 18 mei en

daarmee het verslag vast te stellen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van genoemde toevoegingen, het

verslag van 18 mei 2006 vastgesteld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat het niet mogelijk is om inwoners van buiten de gemeente

Drimmelen te weren bij gratis trouwen. Dan kan niet volgens de wet.

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

5. Kadernota/raadsprogramma 2006-2010

Wethouder van Mourik geeft een korte toelichting als volgt. “Goede middag allemaal. Ben ik

te verstaan? 2006 is een belangrijk jaar voor de gemeente Drimmelen. Niet alleen zijn er

verkiezingen geweest, er is ook gekozen voor vernieuwing, meer openheid, integriteit en een

beleid dat aandacht heeft voor de leefbaarheid in de directe omgeving. De vertaling hiervan

is terug te vinden in het coalitieprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. Na de

verkiezingen is door de raad in samenspraak met het college besloten, anders dan voorheen

een ontwerp raadsprogramma uit te laten werken aan de hand van het coalitieakkoord. Over

het resultaat hiervan zal vandaag worden gediscussieerd. Het college heeft het concept

raadsprogramma gebaseerd op het coalitieprogramma en op de huidige financiële positie

van de gemeente. Als gevolg van eerdere besluitvorming, zoals de tweede

bestuursrapportage van 2005, de eerste bestuursrapportage van 2006 en de begroting van

2006, is een nadelig meerjarenperspectief ontstaan en met andere woorden betekent dat: er

is geconstateerd dat er een niet sluitende begroting als startpunt ligt voor de komende jaren.

Tijdens de totstandkoming van het coalitieakkoord was dit bekend. Het college dat in april

van dit jaar aangesteld werd, kreeg te maken met deze financiële startpositie. Er is getracht

de begroting sluitend te maken, rekening houdend met de wensen van de raad en met de

financiële positie van de gemeente. Er is onder andere een keuze gemaakt voor, ik noem er

maar een paar, bestuurlijke vernieuwing zoals de investering in de frontoffice, de verdere

uitwerking van de actieve informatieplicht en de interactieve beleidsvoering; communicatie,

zoals het betrekken van de inwoners bij ruimtelijke plannen en andere plannen in een vroeg

stadium en betrokkenheid van wijkwethouders in de wijkteams; openbare ruimte, zoals de

kanteling van openbare werken met daarin een keuze voor de regierol; het instellen van

wijkteams en wijkjaarplannen; het realiseren van wijkgericht werken in alle kernen; een

fulltime coördinatie wijkgericht werken en het inzetten van wijkbudgetten. Ook de

terugkoppeling van het meldpunt heeft onze volle aandacht. Veiligheid en handhaving, zoals

het monitoring systeem handhaving. Verkeer en vervoer, het beleidsplan verkeer en vervoer


3

is op interactieve wijze tot stand gekomen. Jeugd en jongeren, de realisering van de Brede

School in Hooge Zwaluwe en in eerste instantie stonden ook de Edux-gelden in de

begroting. Invoering van de WMO, zoals de voorbereiding van het WMO-loket. Het leek

gelukt, totdat het college de meicirculaire kreeg. Hieruit bleek dat door vermindering van het

gemeentefonds, als gevolg van veranderingen in het BTW-compensatiefonds, onze

gemeente geconfronteerd zal worden met een negatief resultaat van 375.000 euro in 2007.

Het vernieuwde inzicht heeft tot aanpassingen geleid, waarbij de financiële positie in

belangrijke mate leidend is geweest in het college. Het college wil heel graag een visie

ontwikkelen op de gemeentelijke samenleving en vraagt aan de raad richtinggevende

uitspraken over de inhoud van dit startdocument, een visie voor de komende tien jaar. Hoe

ziet de gemeente er dan uit? Wat willen wij met onze kernen, onze gebouwen, het groen, de

infrastructuur, ons woningbouwbeleid, onze gemeentelijke organisatie, enz. enz.? En

natuurlijk staat de burger hierin centraal. Het college vraagt uw visie als

volksvertegenwoordiger om gezamenlijk in openheid en transparantie tot besluitvorming te

komen. Het college wil samen met de gemeenteraad en haar ambtenaren de schouders

hieronder zetten en inventief en creatief, maar wel realistisch, bouwen aan onze

gemeentelijke samenleving. Aan de hand van dit concept raadsprogramma wordt vandaag

de gemeenteraad gevraagd zijn visie kenbaar te maken met de bijbehorende prioriteiten. Het

college zal daarna op zoek gaan naar mogelijkheden om deze prioriteiten samen met een

planning voor de komende vier jaar vorm te geven.”

Mevrouw van den Berg bedankt het college voor de toelichting. Ze had deze inleiding graag

in de voorliggende stukken aangetroffen. Ze kondigt een positief kritische bijdrage aan en

spreekt als volgt. “Samen Realistisch Vernieuwen is het motto van deze coalitie. Dat schept

verwachtingen. Verwachtingen die goed moeten worden aangestuurd, met oog voor de

realiteit, met een duidelijk doel voor ogen waar we de komende vier jaar naartoe willen en

waar we willen staan over vier jaar. In het akkoord wat wij als coalitie hebben gesloten staan

de hoofdlijnen daarvoor. Hoofdlijnen die we vandaag uitgewerkt hadden willen zien met een

financiële vertaling van de mogelijkheden én de onmogelijkheden die er zijn. Met duidelijke

keuzes naar de toekomst van wat we wel doen en wat we niet meer doen en ook welke we

niet meer kunnen doen. Met een blik naar buiten gericht wat de burgers van ons vragen en

met een oog voor de ‘kleine’ dingen die er juist toe doen.

Ik zeg met nadruk ‘hadden’, want namens de Lijst Harry Bakker, het CDA, Groen Drimmelen

en de VVD geef ik aan dat we er vandaag nog niet zijn. De kadernota en het

raadsprogramma missen duidelijk de ambities die wij voor ogen hadden. Het belangrijkste is

waar we willen staan over vier jaar als coalitie. In het akkoord hebben wij daar de hoofdlijnen

voor gegeven en het belangrijkste is een cultuuromslag te bereiken en nieuwe bindingen aan

te gaan tussen burgers en bestuur. Dat dit tijd nodig heeft en stapsgewijs gaat, dat besef

hebben wij ook, maar de doelen moeten helder zijn en de bijbehorende keuzes die gemaakt

moeten worden ook. Iets wat we missen vandaag.

Het voorliggende raadsprogramma mist duidelijk een intentie waar we over vier jaar naartoe

willen, waar we willen staan, zeg maar de ‘outcome’ van ons beleid, wat voor prestaties wij

daar de komende jaren voor willen gaan leveren, de ‘output’, en welke menskracht en

middelen we daarvoor gaan inzetten, de ‘input’. En dan zou het ook nog heel belangrijk zijn

en heel goed zijn dat we ook aangeven hoe we dat gaan meten en ook kunnen aantonen

waar we over vier jaar staan en wat we goed hebben gedaan en wat minder goed is gegaan.

Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en daarmee geven we ook aan wat we

dus niet meer doen. Het voorliggend program is voor ons gevoel een opsomming van oud

beleid wat doorgezet wordt, wettelijke zaken die nodig zijn, oude claims en nieuwe claims.

Het sprankelt niet en het mist elan.

Het college heeft, achteraf gezien, wel erg weinig tijd gehad om een degelijk

raadsprogramma op te zetten. Dat besef hebben wij ook. En tel daarbij ook de late


4

meicirculaire, die op zich liet wachten. Dan is het logisch dat zo’n document nog niet af is.

Wij beschouwen het daarom als niet meer dan een tussenstap naar een kwalitatief goed

raadsprogramma en een uitgewerkte kadernota. Dit even namens de coalitie.

Voorzitter, het is helder dat we een vernieuwd programma willen. Hierbij sluiten wij niet de

ogen voor de opgave waar het college voor staat: het opruimen van lopende kwesties van

het vorige college, de stappen zetten voor een nieuwe ambtelijke-bestuurlijke cultuur en met

beperkte middelen de ambities van het coalitieakkoord verwezenlijken. Een opgave waar we

graag als Lijst Harry Bakker ook meer tijd voor willen geven. Namens de Lijst Harry Bakker

geef ik een aantal richtingen aan die we graag in het programma terug zouden willen zien:

In de eerste plaats staat voor de Lijst Harry Bakker de burger centraal. Dat reikt verder dan

alleen communicatie. Het gaat over openheid, eerlijkheid en duidelijkheid naar de burger toe

over onze keuzes. Het gaat over een andere opstelling van het ambtelijk en bestuurlijk

stelsel, een bestuur dat zichtbaar is en bereikbaar, aanwezig in wijken en aanwezig bij de

burgers wanneer het er toe doet. Graag zien we hiervoor behalve de middelen ook wat het

college net heeft aangegeven, een uitgewerkt plan met ambities en trajecten die daarbij

horen, een traject voor wijkgericht werken, een traject voor communicatie, een traject voor

cultuuromslag en een traject voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar

bestuur in de gemeente. Dat betekent ook dat we veel meer naar een integrale aanpak en

integraal werken toe moeten en dat betekent dat het huidige programma ingedeeld naar de

werkwijze op dit moment, een programma Wonen, een programma Openbaar Vervoer, meer

samenhang moet gaan vertonen. Ik heb daar een voorbeeld voor gemaakt.

Programma Wonen en Woonomgeving.

Als doel kun je jezelf stellen een hogere waardering over vier jaar van de burgers voor de

woonomgeving en het wonen in de gemeente Drimmelen. Dat kunnen we meten met de

burgerenquête.

De prestaties kunnen we per jaar gaan uitsnijden van de doelen die wij kunnen stellen op het

woningbouwprogramma met het aantal starterswoningen en seniorenwoningen daarbij;

onderhoud openbare ruimte op orde, de klachtenvermindering bij het meldpunt over de

openbare ruimte, enz.

Menskracht en middelen kunnen daarvoor gebundeld worden en we kunnen kijken hoe we

met het huidige budget slimmere afspraken kunnen maken met bijvoorbeeld marktpartijen

voor starterswoningenrealisatie etc.

Zo hebben we een integraal programma, geven we integraal aan waar we naartoe willen en

kunnen we het ook nog meten.

Daarnaast heeft de Lijst Harry Bakker een aantal accenten die in het coalitieakkoord staan

en die we nu helaas minder uitgewerkt terugzien. Het gaat dan over het jeugd- en

jongerenbeleid. Dat wordt in 2007 opgepakt. Jeugd en jongeren hebben de toekomst, we

moeten daar goed naar kijken. Graag hadden we ook gezien hoe daar integraal aan gewerkt

kan worden.

Evaluatie van de Diftar zouden we graag gezien hebben en ook een evaluatie van het

huidige contract in relatie met de Afvalstoffenheffing die daarbij hoort. Een ander punt is het

onderzoek naar de afschaffing van de Hondenbelasting. Misschien zijn er mogelijkheden om

te kijken of de hondenbelasting kan vallen onder het nieuwe beleid van minister Van Geel

over beboeting van vervuiling in de openbare ruimte. Dat zijn voorbeelden van ideeën die wij

graag hadden teruggezien in dit raadsprogramma. Het gaat over nieuwe, slimmere manieren

van werken om dingen aan te pakken en te realiseren van wat wij hebben afgesproken in dit

akkoord. Verder willen wij ook aandacht vragen voor ontwikkelingssamenwerking vanuit

deze gemeente, niet in financiële middelen, maar bijvoorbeeld door samen met het COS

West-Brabant te kijken of wij als gemeente een bijdrage kunnen leveren aan

ontwikkelingssamenwerking. Dat kan door kennisoverdracht. Kennisoverdracht bijvoorbeeld


5

die aanwezig is in Biesboch Marina over aanleg, ontwikkelingen en exploitatie van

toeristische voorzieningen. Ik noem het maar als idee. Daarnaast zouden we ook graag het

raadsprogramma aangevuld zien met een lijst van de grote projecten, met daarbij een

planning, inclusief mijlpalen en wanneer de raad aan zet is. Voorzitter, zo heb ik een aantal

punten aangegeven van hoe we het raadsprogramma willen gaan vormgeven in de komende

paar maanden.

Voorzitter, en dan het financiële kader. Het is helder, keuzes zijn nodig. Het geschetste

structurele tekort is niet nieuw, maar wel duidelijk. Wat wel nieuw is, is dat we op termijn een

structureel tekort hebben. In de ambtelijke prognoses die we bij het coalitieakkoord hebben

ontvangen kwamen we in 2009, 2010 geloof ik, positief uit en nu is dat ook negatief. Dit

vraagt gewoon om duidelijke beleidsmatige keuzes, efficiënter werken, zakelijker werken en

op zoek gaan naar slimmere en goedkopere manieren om het beleid uitgevoerd te krijgen.

Ook hier heb ik een aantal voorbeelden uitgewerkt als een soort handreiking naar het college

om hier verder mee aan de slag te gaan.

Een voorbeeld uit de kadernota is de Doorstart van een Horecadriedorp in Wagenberg. Ons

voorstel is: zoek een exploitant die deze kosten zelf wil dragen. Wees zakelijk dus.

De Calamiteitenweg Biesbosch Marina: in onze ogen een onderdeel van de ontwikkeling van

de Biesbosch Marina en dient dus uit deze ontwikkeling betaald te worden. Met andere

woorden, verhaal de kosten bij die partij waar het thuishoort.

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding: ga kijken met Breda en Oosterhout of er opties zijn om

samen goedkoper, volgens het huidige budget wat nu voor chemische onkruidbestrijding

staat, te kijken of we daar op een andere manier in samenwerking een goed en beter

resultaat voor het milieu kunnen halen. Het is maar een idee.

Probeer ook niet overal het wiel zelf opnieuw uit te vinden, maar kijk samen met de andere

gemeenten die ook Service Centra aan het oprichten zijn, of je je kunt inkopen en daar taken

kunt uitbesteden. Wees efficiënt, college.

Kijk bijvoorbeeld ook naar onderhoud en financiering van de gemeentelijke gebouwen. Wees

slim. Kijk wat de markt daarin kan doen.

En tenslotte, wees reëel en efficiënt en kijk binnen de organisatie waar bezuinigd kan

worden. Geen taakstelling voor het geheel, maar kijk goed waar het kan en waar het niet

kan.

Voorzitter, ik sluit af. Het mag duidelijk zijn dat we graag een tweede kans willen geven aan

het college om een gedegen en gedragen raadsprogramma voor te stellen aan de raad. Ik

heb kort aangegeven waar wij dan aan denken namens de Lijst Harry Bakker. Anderen

zullen ook hun accenten inbrengen. Ik stel dan ook voor om de herziene opgave waar het

college nu voor staat in samenspel te doen met de raad en ik doe het voorstel om een

tijdelijke raadswerkgroep hiervoor in te stellen, waar alle fracties in vertegenwoordigd kunnen

en willen zijn.”

De heer Praat spreekt de volgende bijdrage uit. “Voorzitter, voor ons ligt geen kadernota,

maar een raadsprogramma 2006-2010. Althans, dat is de bedoeling en in uw woord vooraf

roept u de raad op beleidskaders te formuleren die een nadere uitwerking zullen krijgen in de

komende programmabegrotingen, waarbij u zich voorstelt meetbare doelstellingen te

verwoorden en meetbare resultaten vast te leggen.

Vervolgens geeft u aan dat de raad als collectief eigenstandig en desgewenst een andere

visie of gewijzigde prioriteiten kan inbrengen, maar uw visie en de visie van de raad moeten

wel op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast geeft u aan dat het rijk andermaal de gemeente

confronteert met negatieve effecten, waaruit u concludeert dat nieuw beleid een

herbezinning vraagt op bestaand beleid. Alleen, u schuift de oplossing hiervan voor u uit,

maar ten aanzien van de uitgaven op het personele gebied maakt u een opmerking dat er


6

reeds taakstellende bezuinigingen hebben plaatsgevonden. En tot slot gaat u ervan uit dat

gewenste beleidswijzigingen ook voorzien worden van alternatieve dekkingsmiddelen.

Voorzitter, geen evenwichtige bodem om het nieuwe raadsprogramma voor de komende vier

jaar op te bouwen. Je moet weten als je bouwt, wat je wilt bouwen, welke fundering nodig is,

wat het kost en hoe je dat moet gaan betalen. Deze voor iedereen begrijpelijke redenering,

voorzitter, ontbreekt in dit raadsprogramma. U noemt een aantal zaken, maar roept de raad

op aanvullingen te geven, meetbare resultaten zijn er niet, u weet niet hoe u dit betaalt, etc.

etc.

Wij hadden juist verwacht dat het college hier al concrete ideeën over had. Heeft u die niet?

Om het in gewone Jip-en-Janneketaal te verwoorden: de dijken zijn doorgebroken en u

vraagt aan ons u opdracht te geven om de dijken te dichten. Wij vinden dit het paard achter

de wagen spannen en ook onbegrijpelijk. Het zou de nieuwe coalitie gesierd hebben als

deze partijen invulling gegeven hadden aan hetgeen zij in de vorige periode altijd geroepen

hebben:

- De VVD: de zogenaamde efficiencykorting;

- Groen Drimmelen: verhogen van de OZB,

- Het CDA: structurele oplossingen voor structurele problemen,

- Lijst Harry Bakker: ja, voorzitter, daar hebben we in het verleden nog nooit enig

dekkingsverhaal van mogen vernemen en nu ook in eerste termijn heeft deze partij de kans

en wat horen we? Niks. Wij verstaan iets anders onder realistisch vernieuwen.

Laat de burgers weten dat zij niks realistisch vernieuwends krijgen. Alleen een nieuwe

rekening, want dat gaat het worden, voorzitter. Durf uit te spreken dat als je geld tekort komt,

je hiervoor moet betalen. Zelfs bij een artikel 12-status gaat de minister ervan uit dat je de

provincie vraagt meer Ozb-gelden te heffen dan het maximum. Het CAB voorspelt dat de

burger straks meer OZB zal moeten gaan betalen. Ook de rioolheffing zal in de toekomst

meer gaan kosten, etc. etc. Waarom dit soort dingen niet realistisch opgenomen in dit

raadsprogramma? Visie, voorzitter, daar gaat het om en die visie is er niet. Je had toch

minstens mogen verwachten dat wanneer je meer spelers aantrekt, en dat heeft deze coalitie

gedaan, aangeeft waar de bekostiging vandaan komt? Maar ook dit, voorzitter, kan het CAB

niet ontdekken.

Het CAB zal aangeven hoe zij deze gemeente zou besturen. Doe er uw voordeel mee, zou ik

zeggen. Probleem hierbij is natuurlijk dat wij geen deel uitmaken van de coalitie, maar de

andere partijen hebben reeds eerder aangegeven open te staan voor andere zienswijzen en

wij houden hen dan ook aan deze belofte. Het staat trouwens ook in het voorwoord van dit

programma. Het moet ons van het hart, voorzitter, dat wij tot op heden nog weinig hebben

gemerkt van deze openheid en de nieuwe wind die er zou moeten gaan waaien. Hierbij

refereer ik aan de motie met betrekking tot de sporthal in Lage Zwaluwe, de onbegrijpelijke

uitbreiding van het aantal wethoudersfuncties en de vreemde verdeling van de portefeuilles

in het college. Het meest opmerkelijke hierin vonden wij nog wel de opmerking van de heer

Bakker dat wij als raad hier niets van mochten vinden, omdat dat een coalitieaangelegenheid

zou zijn. Dat is niet open en niet transparant, voorzitter. Dergelijk gedrag roept bij ons eerder

associaties op als schijnheilig en minachting voor de burgers die op CAB en PvdA hebben

gestemd. Anders kunnen wij de opmerking van de heer Bakker niet plaatsen. Het is ons

inziens juist wel een item dat de raad aangaat. Wij blijven erbij dat de portefeuilles in een

aantal gevallen slecht zijn verdeeld. Om in voetbaltermen te spreken: het CAB had

wethouder Van Mourik nooit opgesteld en wij hadden burgemeester De Kok ingezet op de

positie Recreatie & Toerisme en niet op de positie Financiën. Wij verzoeken het college aan

te geven wat de jaarlijkse structurele besparing, onder aftrek van de wachtgeldverplichting, is

als er één wethouder minder is in meerjarenperspectief.

Voorzitter, ik zal nu inhoudelijk ingaan op het raadsprogramma en hierbij aangeven wat onze

wensen zijn en wat wij veranderd zouden willen zien. Voorzitter, zoals ik al eerder heb


7

vermeld, het aangeboden perspectief is niet in evenwicht. U presenteert voorstellen voor

nieuw beleid en daarnaast nog aanvullende wensen vanuit het college van B&W zonder dat

er enig inzicht wordt gegeven in de dekkingsmogelijkheden. Is de portefeuillehouder

Middelen wel geschikt voor deze functie? U heeft ons steeds gezegd dat Financiën een

technische portefeuille is. Wij hebben steeds gezegd dat dat niet zo is. U bleef volhouden,

maar legt u ons nu dan maar eens uit welke portefeuillehouder verantwoordelijk is. Een

concreet, open, eerlijk en transparant antwoord alstublieft.

Als je als college aangeeft de oplossing te moeten zoeken in structurele verhoging van

inkomsten of verlaging van uitgaven, dan moet je dat ook durven aangeven en het spreekt

niet van volwassenheid als je het weet en dan eerst een opdracht vraagt van de raad om het

te doen. Doe het gewoon en spreek je uit over de OZB en gemeentelijke leges, want dat zijn

de inkomsten; zeg wat over de reservepositie en hoe je daar deze raadsperiode mee om wilt

gaan. Zeg waar je de uitgaven wilt verminderen in plaats van bezuinigingen van de vorige

raad ongedaan te maken. Durf je nek eens uit te steken, zodat we werkelijk discussie krijgen.

Het is echter bijna niet te verkopen aan onze inwoners om de gemeentelijke belastingen te

verhogen, terwijl wij een Intergas-uitkering van maar liefst 12 miljoen euro gaan krijgen.

Onze voorkeur gaat dan ook uit om te bezuinigen en ons lukt dit, in de huidige situatie voor

2007, in ieder geval.

Voorzitter, een opmerking nog over de bezuiniging op personele uitgaven. U vraagt daar

enige bezinning op, maar het moet het CAB van het hart dat u daar alleen maar meer geld

aan hebt uitgegeven, ruim 602.000 euro, diverse meerkosten salarissen. Dat had u dan ook

maar bij de inleiding moeten zeggen. Voorzitter, de communicatie met onze inwoners moet

worden versterkt. Prima, dat vinden wij ook. Echter, met een cijfer 7,4 wat uit de

burgerenquête kwam rollen, kunnen wij toch niet zeggen dat we het als gemeente slecht

doen. Maar wat wordt voorgesteld: buiten een communicatiewethouder, die onze

gemeenschap maar liefst 142.000 euro structureel gaat kosten per jaar, gaan we ook nog

eens 131.000 euro structureel uitgeven. De versterking van de communicatie met onze

inwoners gaat de burger dus flink wat geld kosten, maar liefst 273.000 euro structureel per

jaar. Even om de discussie zuiver te houden: in termen van Ozb-verhoging praten we dan

over meer dan 10%. En dan rekenen wij de uitbreiding van de frontoffice, wat ons inziens

ook onder communicatie valt, nog maar niet mee. Verkwisting van gemeenschapsgeld

vinden wij dit. Wij zijn hier tegen en verzoeken het college dit bedrag te schrappen. Het

wijkgericht werken moet ons inziens binnen de huidige budgetten prima werken. Wanneer u

efficiencyslagen wilt maken, laat dan hier zien wat u kunt. Als dat niet mogelijk is, vragen wij

ons af wat het nut van de extra wethouderspost is geweest.

Ook willen wij iets kwijt over het ambtelijk apparaat. Het rapport KSD geeft aan dat aandacht

moet worden besteed aan een cultuuromslag binnen het ambtelijk apparaat. Wij zijn van

mening dat u met deze cultuuromslag moet beginnen op de afdeling bouwen en wonen. Wij

krijgen namelijk regelmatig veel klachten over deze afdeling binnen. Blijkbaar is bij een

aantal ambtenaren nog steeds niet doorgedrongen dat zij in dienst staan van de inwoners

van onze gemeente en niet andersom. Wij verzoeken u aan te geven of u deze mening deelt

en wat u gaat doen om algemene klachten met betrekking tot slechte dienstverlening te

verminderen. Verder geven wij het college de opdracht mee om op korte termijn ervoor te

zorgen dat vast personeel wordt aangetrokken op die posities die onmisbaar zijn voor de

organisatie. Wij constateren dat er momenteel veelal interim-functies zijn en die kosten qua

salaris nu eenmaal veel meer dan vast personeel. Ons inziens kunnen hier veel

salariskosten mee worden bespaard.


We zullen nu ingaan op een aantal programma’s.

8

1. Programma Bestuurlijke vernieuwing

In 2007 bestaat onze gemeente 10 jaar. Hier wordt maar liefst 56.000 euro voor

uitgetrokken, onder andere voor een boek en diverse activiteiten. Het CAB is van mening dat

de inwoners hier niet op zitten te wachten en is dan ook tegen deze uitgaven. Wij vinden dat

in dit geval soberheid moet worden betracht en deze uitgaven vinden wij daarmee in strijd.

Met betrekking tot Biesboch Marina verzoeken wij het college aan te geven wat zij bedoelen

met de opmerking om tot een verantwoorde risicovermindering te komen.

2. Programma Veiligheid.

Met betrekking tot de extra 14.500 euro in het kader van het oefenen van het

crisismanagement is de raad vorige week al uitvoerig op ingegaan. Wij geven u nogmaals de

opmerking mee, die ook meer partijen ventileerden, dat goed gekeken moet worden naar de

normering van het kwaliteitsniveau.

Met betrekking tot het dierenasiel in Breda hebben wij een wettelijke taak. Dat begrijpen we.

Wel vragen wij ons af waarom wij, ons inziens, moeten opdraaien voor de geconstateerde

tekortkoming van de gemeente Breda. Wij vragen ons af of het niet mogelijk is om een deel

van deze extra kosten neer te leggen bij de gemeente Breda in verband met nalatigheid. Wij

verzoeken u dit te onderzoeken.

Het intensiveren van de integrale handhaving onderschrijft het CAB volledig. Met betrekking

tot de brandweer zien wij jaarlijks de kosten oplopen en dat vinden wij toch wel een

zorgelijke ontwikkeling. Wij vragen ons af hoe het college deze uitgaven in de hand denkt te

gaan houden en of er geen efficiencyvoordelen zijn te behalen. Natuurlijk wel onder de

uitdrukkelijke voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid.

3. Programma openbare ruimte.

Het CAB onderkent een maatschappelijk probleem en dat is de toeneming van wateroverlast

in onze gemeente. Het CAB vindt dit probleem dusdanig belangrijk dat wij dit ook in ons

verkiezingsprogramma hebben opgenomen. In de woonkern Lage Zwaluwe blijkt de

wateroverlast structureel het grootst te zijn binnen de gemeente. Het wekt dan ook geen

verbazing dat eind 2005 door een aantal inwoners van Lage Zwaluwe en het CAB vrijwillig

het initiatief werd genomen om het probleem te concretiseren naar de gemeente. Deze

actieve werkgroep “Wateroverlast Lage Zwaluwe” representeert een zeer groot aantal

huishoudens in Lage Zwaluwe die regelmatig wateroverlast hebben. Om gehoor te geven

aan de signalen van deze huishoudens werd een gericht en gestructureerd onderzoek

uitgevoerd. Hieruit bleek dat dit probleem omvangrijker is dan werd aangenomen. Behalve

waterschade komt ook de gezondheid in gevaar ten gevolge van schimmelvorming. Het

onderzoek is verwerkt in een rapport waarin voor eenieder de problemen duidelijk worden

omschreven en de mogelijke oorzaken van de problemen inzichtelijk zijn gemaakt. Een grote

toegevoegde waarde aan dit rapport zijn de aanbevelingen en mogelijke praktijkgerichte

oplossingen voor zowel de korte als de lange termijnuitvoering. Verder is verduidelijkt dat er

relatief goedkopere oplossingen kunnen worden gevonden dan uit de gemeentelijke

rapportages blijkt. Dit is mogelijk door de praktijkervaringen van de werkgroep over dit

onderwerp.

Voorzitter, het CAB vindt dan ook dat het verminderen van dit maatschappelijke probleem

door onze gemeente verholpen dient te worden. De gemeente heeft hierbij een

maatschappelijke verplichting om te voorkomen dat de inwoners structureel wateroverlast

hebben waardoor waterschade ontstaat en/of de gezondheid in gevaar komt. Het verbaast

ons dan ook dat ondanks deze signalen van de werkgroep aan u, maar ook vanuit de media,

dit onderwerp niet concreet in uw programma wordt aangegeven. Dit onderwerp is nota bene


9

tijdens de commissie Grondgebiedzaken van 30 mei jl. door de gemeente gepresenteerd.

Naast het verbeteren van het rioolstelsel en het creëren van nieuwe watergangen, is de

overdracht van het beheer van het stedelijk water tevens een belangrijk onderdeel. De

gemeente Drimmelen is in onze provincie de enige gemeente die grote delen van haar

stedelijk water ten gevolge van achterstallig onderhoud nog niet heeft overgedragen aan het

waterschap. Het CAB vindt dit in verband met het beheer(sen) van de watergangen

onwenselijk. U schrijft in paragraaf B: “Baggerplan, overdracht Stedelijk Water”, dat in 2002

géén kosten waren geraamd voor het baggerplan. In het huidige beleidskader van de

gemeente wordt aan de hand van een onderzoeksrapportage echter aangegeven dat de

kosten circa 1,5 miljoen euro zouden bedragen voor de hele gemeente Drimmelen. Wél kunt

u aangeven dat vanaf 2007 de kosten 100.000 euro per jaar zullen bedragen. Het CAB

verzoekt om openheid van deze calculatiegegevens, omdat dit niet strookt met de 1,5

miljoen.

Een eerste positieve aanzet tot de gehele waterproblematiek is gedaan in de commissie

Grondgebiedzaken van 30 mei jl., waarin de opiniërende startnotitie waterbeleid gemeente

Drimmelen is gepresenteerd. Het CAB vindt echter dat het college hier meer voortvarend

aan de slag moet gaan. Voor de korte termijnplanning dienen belangrijke watergangen in

bijvoorbeeld Lage Zwaluwe nog vóór november 2006 gebaggerd te zijn. De Combinatie

Algemeen Belang heeft er extra geld voor over, om de wateroverlast in onze gemeente

Drimmelen te verminderen en wil hiervoor extra middelen uittrekken. Dit betekent concreet

extra geld voor betere en extra watergangen, betere riolering en beter onderhoud. Veelal is

sprake van incidentele uitgaven en wij willen dit financieren uit de extra Intergas-uitkering.

Aangezien er voor Lage Zwaluwe een concreet rapport ligt, verzoeken wij het college op

korte termijn een globale berekening te maken van wat dit concreet voor Lage Zwaluwe zou

gaan betekenen. Dit zou dan mogelijk als leidraad kunnen gaan dienen voor de gehele

gemeente. Daar echter iedere kern in onze gemeente haar eigen ‘zwaartepunt’ aan

wateroverlast heeft, zal de berekening naar rato bijgesteld moeten worden.

4. Verkeer en vervoer.

Voorzitter, zoals al lang bekend, is het CAB voor de herinvoering van 50 km/u op de

doorgaande routes in onze gemeente. De huidige raad heeft dit echter niet gehonoreerd,

zodat alles bij het oude blijft. Wij zullen de discussie niet opnieuw gaan voeren, maar willen

uiteraard nog wel een en ander opmerken. Zoals het er nu voor staat, is het zeer eenvoudig

om op deze doorgaande routes 50 km te blijven rijden, ook daar waar het 30 km/u blijft. Ons

inziens creëer je hierdoor een schijnveiligheid, omdat veel weggebruikers, en dan denken wij

vooral aan de kwetsbare voetgangers en fietsers, ervan uitgaan dat 30 km van toepassing is

en daar ook naar zullen handelen. Wat denkt het college hier concreet aan te gaan doen,

want u zult het met ons eens zijn dat deze schijnveiligheid onwenselijk is. Gaat u extra

verkeersremmende maatregelen nemen of gaat u specifieke politiehandhaving toepassen?

Wij vinden er niets over terug in dit stuk. Verder constateren wij dat in veel kernen op

doorgaande wegen momenteel een 30 km/u of een 50 km/u-regime geldt. Aangezien u het

beleid voorstaat dat op doorgaande routes 30 km wenselijk is, vragen wij ons af wat u met

deze ongelijkheid gaat doen. Vooral omdat de verkeerskundige beleidsregels middels een

convenant een snelheid van 50 km/u voorschrijven binnen de bebouwde kom voor

doorgaande routes.

Jeugd en Jongeren.

In de commissievergadering van februari 2006 is het jeugd- en jongerenbeleid geëvalueerd.

De financiële consequenties zijn al in beeld en in het coalitieprogramma staat dat het jeugd-

en jongerenbeleid een nieuwe impuls moet gaan krijgen. Wij vinden het dan ook jammer en

onbegrijpelijk dat het college deze impuls doorschuift naar 2007 onder het mom van dat de

WMO in 2006 prioriteit krijgt.


10

12. Algemene dekkingsmiddelen.

In dit raadsprogramma worden de te ontvangen Intergas-gelden op de bank gezet en dit leidt

tot structurele renteopbrengsten van 360.000 euro. Er wordt gerekend met een

rentepercentage van 3%. Het CAB draagt het college op om te onderzoeken of er

mogelijkheden zijn om duurdere leningen af te lossen, zonder dat daarbij de boeterente

hoger is dan het mogelijke voordeel in rentepercentage. Als er mogelijkheden zijn, moeten

wij dit serieus overwegen om zo structureel geld te besparen.

Het CAB begrijpt niet dat in dit raadsprogramma iets staat over het afschaffen van de

hondenbelasting. Volgens ons is de meerderheid van de raad tegen het afschaffen van de

hondenbelasting, zodat wij het overbodig vinden om er een onderzoek naar te doen. Een

onderzoek kost geld en ambtelijke capaciteit en omdat wij ons dat niet kunnen veroorloven,

vinden wij dat dat weggegooid geld is. Wij zijn daar dan ook tegen.

Verder zijn wij tegen de inzet van de besteedbare middelen in de egalisatievoorziening

Reiniging en Riolering. Wij hebben deze egalisatievoorzieningen nu juist in het leven

geroepen om ongewenste schommelingen in tarifering richting onze burgers tegen te gaan.

Hoe wilt u voorkomen dat deze schommelingen terugkeren wanneer u deze

egalisatievoorzieningen afschaft?

Wensen van de Combinatie Algemeen Belang:

Voorzitter, de Combinatie Algemeen Belang heeft natuurlijk naast de eerder gerefereerde

opmerkingen ook nog een aantal wensen, waarbij wij ons bewust zijn van het feit dat er een

gezond en strak financieel beleid moet worden gevoerd. Onrealistische voorstellen zult u dan

ook van ons niet horen.

Voorzitter, het CAB staat voor een gemeente waar het goed toeven is. Wij willen de

leefbaarheid in alle kernen op niveau houden of krijgen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het

woningaanbod en een veilige en schone leefomgeving, maar vooral ook naar het

voorzieningenniveau. Wederom in álle kernen. En onder het voorzieningenniveau vallen dan

niet alleen de beroepsmatig gerunde voorzieningen als bijvoorbeeld scholen en winkels,

maar zeker ook de verenigingen. Verenigingen blijken in staat het voorzieningenniveau in

een kern op een hoger plan te tillen. Wij zien dat niet alleen gebeuren bij sport- en

muziekverenigingen, maar bijvoorbeeld ook bij de buurtbusvereniging.

Met betrekking tot de leefbaarheid in de kernen heeft de Combinatie Algemeen Belang in de

commissie van februari 2006 aangegeven, toen het ging over de sporthal in Lage Zwaluwe,

het college op te dragen om in gesprek te gaan met de provincie om eindelijk te streven naar

overplaatsing van de sportvelden naar het gebied tussen de Groenendijk-Oudeweg. Het

CAB ziet in dat een aantal verenigingen, waaronder de voetbalvereniging en het tennis, in de

problemen zijn of anders komen met betrekking tot de ruimte op de huidige locatie. Zeker als

straks Lage Zwaluwe-West gaat worden gerealiseerd, zal dat leiden tot aanwas van leden en

wellicht behoefte aan nieuwe sporten. Het CAB ziet dat in en vindt dat men dit bij de

provincie moet gaan bespreken. Echter, wij kregen geen steun om dit toen al vast te leggen

en als opdracht mee te geven aan het nieuwe college. Het moest deel uit gaan maken van

de onderhandelingen van de coalitie. We zijn teleurgesteld dat dit punt blijkbaar is

gesneuveld in de onderhandelingen, want wij vinden dit nergens terug in het

raadsprogramma. Sport in deze kern dreigt de grote verliezer te worden.

De toenmalige wethouder gaf aan dat op korte termijn het onmogelijk zou zijn om de rode

contourlijn te doorbreken en daarom is toen voor nieuwbouw van de sporthal op de huidige

locatie gekozen. Juist omdat het een probleem is dat qua tijd niet snel kan worden

uitgevoerd, moeten wij als gemeente hiermee nu aan de slag om over een tijdje te kunnen

oogsten. Ook dragen wij het college op om met V.V. Zwaluwe, de Zwaluwse

tennisvereniging en Hirundo in gesprek te gaan, zodat zij kunnen aangeven waar de


11

problemen liggen. Gezien het feit dat meerdere partijen deze wens hadden in de

commissievergadering in februari 2006, gaan wij er vanuit dat dit door het college wordt

overgenomen.

Een ander onderwerp dat hier betrekking op heeft is de HAFA-impuls. Deze HAFA-impuls is

een belangrijk instrument waarmee het mogelijk is mensen uit de verschillende kernen van

onze gemeente van kwalitatief goed muziekonderwijs te voorzien. Echter, omdat de HAFAimpuls

slechts drie jaar zou worden toegekend, deze drie jaar inmiddels verlopen zijn, maar

er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden en de structurele lijn pas in dit najaar, te

beginnen in de commissievergadering Inwonerszaken van september, wordt vastgesteld en

deze pas in 2008 geëffectueerd kan worden, komen wij samen met de fracties van CDA en

Groen Drimmelen met een motie om deze HAFA-impuls nog één keer voor 2007

beschikbaar te stellen.

Tot slot, voorzitter, begint ons schrikbeeld van voor de verkiezingen werkelijkheid te worden.

Wij houden er niet van gouden bergen te beloven wanneer je ze niet kunt betalen. Al konden

wij het ons niet voorstellen, wij hoopten nog dat uw college een manier zou vinden de

begroting sluitend te krijgen die wij nog niet kenden. Nu blijkt uw college deze capaciteiten

niet te bezitten. Waar zitten we dus mee? Gouden bergen, maar wel in een sprookjeswereld

en niet in onze gemeente, want u weet simpelweg niet hoe u het moet betalen. Dat is niet

realistisch en niet vernieuwend, zoals u het beloofd hebt.”

De heer Van Dongen vraagt aan de heer Praat, waarom hij dit verhaal twee jaar geleden niet

heeft gehouden. Hij zegt dat het de VVD verbaast dat deze opmerkingen nu pas komen.

De heer Praat zal daar in tweede termijn op terugkomen.

De heer Van Dijk spreekt zijn bijdrage uit als volgt “Een aantal belangrijke besluiten dienen

genomen te worden. Zoals iedereen weet vormt goede informatie een belangrijke basis om

de juiste besluiten te kunnen nemen. Dat is ook verwoord door mevrouw Van den Berg in

haar eerste termijn namens de coalitiepartijen. Een bijzondere avond, omdat voor ons ligt het

door de nieuwe coalitie vastgestelde coalitieakkoord, wat u als college heeft omgezet in een

concept raadsprogramma. Bijzonder omdat het slechts eenmaal in de vier jaar voorkomt dat

een soort van regeerakkoord wordt vastgesteld door de raad. De doelstelling van vanavond

is dat ook de oppositiepartijen zo mogelijk het regeerakkoord ofwel raadsprogramma

goedkeuren, zodat het een door de raad gedragen akkoord op hoofdlijnen wordt voor de

komende jaren tot en met het jaar 2010. Derhalve, voorzitter, bevreemdt ons uw

woordgebruik op pagina 2 van het regeerakkoord, waarin u de indruk wekt een programma

voor tien jaar te hebben geschreven. Dit neigt ons inziens naar opportunisme in zijn zuivere

vorm. Graag uw reactie namens het college.

Ik gebruikte zojuist bewust het woordje ‘hoofdlijnen’, omdat dat de doelstelling van een

regeerakkoord zou moeten zijn. Er worden denkrichtingen en onderwerpen aangegeven

waar de raad de komende vier jaar mee aan de slag wil. Zo is bijvoorbeeld genoemd: actieve

grondpolitiek, toerisme en recreatie.

Juist om verfijning aan te brengen en al de goede voornemens uit een regeerakkoord

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Implementeerbaar te maken,

kent de gemeente ook het begrip kadernota ofwel jaarplan. Ons laatst ingediende voorstel

over de realisatie van starterswoningen zou je een voorbeeld kunnen noemen van een

verfijning van het regeerakkoord. Dit doordat er nadere invulling wordt gegeven aan

bijvoorbeeld actieve grondpolitiek.


12

Vanavond ligt niet enkel het raadsprogramma ter besluitvorming voor, maar zeker ook de

kadernota oftewel plan van aanpak 2007. Twee geheel verschillende besluiten met een

directe relatie en daarom door u geïntegreerd in één voorstel.

Van de PvdA-fractie zal ik als fractievoorzitter het woord voeren over het regeerakkoord. Mijn

collega’s Corné van Gils en Jan van Gurp zullen achtereenvolgens het woord voeren over de

kadernota. Wij hopen op deze wijze wat meer duidelijkheid te creëren naar onze inwoners

over wat hier vanavond besloten wordt.

Welnu, het raadsprogramma voor 2006 t/m 2010. Wij hebben het al eerder genoemd, om

aan juiste besluitvorming te kunnen doen dien je te beschikken over de juiste informatie en

deze ontbreekt vaak over de gehele lijn. We kunnen niet spreken van SMART of SMARTI en

wederom zal het ook voor deze raad, met al haar duale doelstellingen, nagenoeg niet

mogelijk zijn de juiste kaders te kunnen stellen en vooral te kunnen toetsen.

De coalitie bij monde van uw college wenst prioriteit te geven aam een vijftal punten:

1. Veiligheid

2. Woningbouw voor de doelgroepen zoals starters en senioren

3. Actieve grondpolitiek

4. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning

5. Toerisme en recreatie.

Op zich een prima streven, met herkenbare punten uit ons PvdA-verkiezings- en

partijprogramma. Toch moeten wij helaas wederom concluderen dat van een hoog

ambitieniveau eigenlijk geen sprake is. Ook wordt ons niet duidelijk op grond waarvan, welke

onderwerpen, wij als PvdA-fractie nu uit deze coalitie zijn gehouden. Wij kunnen ons immers

prima vinden in deze hoofdkaders.

Wel merken wij op, dat we als PvdA de lat echt een stuk hoger hadden gelegd. Wij zouden

dan ook graag de volgende aanvullingen op hoofdlijnen opgenomen zien in het

raadsprogramma en zien uw beantwoording graag tegemoet:

1. Sterk lokaal sociaal beleid gericht op de doelgroepen

2. Lokaal werkgelegenheidsbeleid

3. Vitaal landelijk gebied

4. Vrijwilligers en verenigingsleven

5. Infrastructuur ofwel visie ontwikkelen om de kernen Hooge Zwaluwe, Lage

Zwaluwe en Wagenberg te ontlasten van doorgaand verkeer

6. Parkeerbeleid

7. Leefbaarheid oftewel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van de

afzonderlijke dorpskernen, ook al eerder genoemd door mijn voorganger zojuist.

De titel van het coalitieakkoord luidt: “Samen Realistisch Vernieuwen”. Toen dit akkoord ons

is voorgelegd hebben wij hier al menige kritische kanttekening bij geplaatst. Terecht, zo blijkt

nu, want wederom concluderen wij dat bij de omzetting van het coalitieakkoord naar een

raadsprogramma inderdaad geen passende ambities zijn opgenomen. Weer zijn geen

financiële keuzes gemaakt en dat is precies waar het ons inziens aan ontbreekt in dit

raadsprogramma en dus indirect ook bij deze coalitie. De termen die u ons oplegt als: “Stel

realistische doelstellingen” vinden wij correct, maar een paar regels verder ontkracht u deze

geloofwaardigheid volledig, doordat u aangeeft in te willen teren op de reserves. Vanuit uw

oogpunt natuurlijk logisch, omdat u onze inwoners hebt beloofd geen belastingverhoging

door te willen voeren, maar toch extra uitgaven wilt doen.

Wat u ons inziens vergeet te vertellen, is dat wanneer wij besluiten de belastingtarieven te

verlagen of lagere tarieven te hanteren, dit ook leidt tot een korting op de algemene middelen


13

door het rijk. Logisch, want als wij besluiten minder nodig te hebben, zal het rijk, graag zelfs,

deze keuze volgen. Kortom, onze gemeente mist hierdoor tweemaal een inkomen:

1. OZB-opbrengst valt lager uit door een laag tarief

2. Uitkering door het rijk in algemene middelen, waarvan mevrouw Van Mourik

zojuist al heeft aangegeven dat die al lager zijn uitgevallen, die zullen dan nóg

lager uitvallen.

Het is daarom van cruciaal belang voor de gemeente Drimmelen om na te gaan wat de

tariefstelling ten aanzien van de OZB zou moeten zijn om niet te worden gekort door het rijk.

De fractie van de Partij van de Arbeid doet u bij deze een suggestie: de VNG is een prima

partij om onze gemeente omtrent bovengenoemde tariefstelling te adviseren.

Los van het feit dat dit voorstel ons de indruk geeft dat u bewust een aantal nadelen heeft

weggelaten, stellen wij u nu de volgende vraag: Kunt u ons en onze inwoners uitleggen

waarom u dit voorstel op deze wijze aan ons voorlegt met belangrijke ontbrekende

informatie?

Uw voordeel en uiteraard ook ons voordeel voor dit regeerakkoord is dat u een eenmalige

uitkering van Intergas-gelden heeft gekregen van circa 12 miljoen Euro. Maar zelfs met deze

extra inkomende gelden heeft u nog een structureel tekort van een half miljoen Euro. Dit is

toch niet uit te leggen aan onze inwoners? Wel merken wij op, en dat siert u, dat u zo reëel

bent om dit de oude coalitie niet in de schoenen te schuiven. Logisch ook, gezien de

positieve jaarrekening 2005 welke we de afgelopen vergadering allen akkoord hebben

bevonden. De voormalige coalitie, zou je zeggen, heeft goed op de portemonnee gepast.

U daarentegen heeft in de periode van maart tot en met juni dit jaar al een structureel tekort

veroorzaakt van een half miljoen Euro.”

Mevrouw van den Berg merkt op dat het positieve resultaat naar haar mening grotendeels te

danken was aan grondexploitaties. Dat betekent volgens haar dat dat niet geheel te wijten is

aan het vorige college, maar dat het is afgeroomd uit het grondbedrijf.

De heer Van Dijk vervolgt zijn verhaal. “We hebben inderdaad een positieve jaarrekening

2005 afgesloten. Daarentegen heeft u in de periode van maart tot en met juni van dit jaar

een structureel tekort veroorzaakt van een half miljoen Euro. Waarom menen wij dat u

hiervoor verantwoordelijk bent? We hebben op dit moment een half miljoen Euro structureel

tekort en ik zal uitleggen waarom wij menen dat u hiervoor verantwoordelijk bent:

1. 130.000 Euro structureel per jaar voor een extra wethouder;

2. het zo direct waarschijnlijk terugdraaien van 30.000 Euro structurele bezuiniging

op de Edux-gelden;

3. 25.000 Euro extra voor een zogenaamde wijkcoördinator

4. 50.000 Euro extra voor het zogenaamd flexibele wijkbudget;

5. 79.000 Euro extra voor personele inzet op het frontoffice;

6. 50.000 Euro gemiste inkomsten door belastingverlaging.

Bij elkaar zijn we dus al zo’n 364.000 Euro structureel extra kwijt, zonder dat we onze

inwoners aan kunnen geven wat zij er voor terugkrijgen. En dan spreken we nog niet over de

‘open cheque’ ofwel het extra werk en dus ook kosten die al deze nieuwe ideetjes met zich

meebrengen en de korting op het gemeentefonds, zojuist al aangehaald. Dit hadden we als

Partij van de Arbeid allemaal niet zo hard aan hoeven zetten als u zelf aan onze inwoners

had uitgelegd dat u deze keuzes hebt gemaakt en daarvoor logischerwijs de OZB met 14%

moet verhogen. Namelijk, 1% OZB-verhoging levert structureel 26.000 Euro op. Om dus

deze 364.000 Euro structureel af te kunnen dekken zal er een OZB-verhoging plaats moeten

vinden van 14%. Gaan we uit van het half miljoen, dan moet u de OZB zelfs met een kleine

20% verhogen. Hoe kunt u in dit voorstel nu spreken van belastingverlagingen?


14

U verplicht ons dan ook noodgedwongen om u en de coalitiepartijen deze spiegel voor te

houden. Blijkbaar, en daar ben ik op zich wel content mee, als ik het betoog heb gehoord

van mevrouw Van den Berg, staan de coalitiepartijen hierbij min of meer aan onze zijde. Wij

vragen u, maar ook de coalitiepartijen, dan ook hoe zij, die deze keuzes hebben gemaakt, dit

willen financieren. Dat mag ons inziens nu wel een keer duidelijk worden.

Het spreekt voor zich dat wij het met deze extra uitgaven absoluut niet eens kunnen zijn op

basis van de zojuist door ons aangedragen argumenten. Kortweg: extra uitgaven, een

structureel tekort en dan nog spreken over belastingverlaging. Wij zijn dan ook zeer

benieuwd wat de inwoners van onze gemeente hiervan zullen ondervinden. Wij concluderen

dat dit niet de wijze is om op de portemonnee te passen.

Het komt bij ons niet professioneel over. Professioneler en meer duaal was het geweest als

u voor ons een financiële, strategische en burgerenquête verkenning had gedaan. Onze

conclusie in eerste termijn over het coalitieprogramma, dat is omgezet in een regeerakkoord,

is dat keuzes wederom niet gemaakt zijn en dat een reële financiële onderbouwing ook nu

weer ontbreekt.

Het raadsprogramma lezende hebben wij eigenlijk maar één vraag en ook daar is eigenlijk al

min of meer antwoord op gegeven door de coalitiepartijen: Wanneer gaan we het financiële

en realistisch onderbouwde raadsprogramma nu zien dat als basis zou kunnen dienen voor

een raadsbreed gedragen programma? Onze doelstelling als Partij van de Arbeid, ondanks

onze kritische kanttekeningen, is namelijk om echt te komen tot een kwalitatief en

raadsbreed gedragen regeerakkoord. Wij zijn van mening dat een dergelijk akkoord het

meest waardevol is voor onze inwoners.

Zo direct zullen mijn collega’s Corné van Gils en Jan van Gurp nader ingaan op de

kadernota 2007. Vooruitlopend hierop geven wij aan dat u, de coalitiepartijen en wij,

waarschijnlijk meer tijd benodigd zullen hebben om echt tot een raadsbreed gedragen

akkoord te komen. Dit vergt namelijk veel onderhandeling en het uitwisselen van inzichten op

basis van de juiste argumenten. Wij verwachten, evenals wat u van ons verwacht, een pro

actieve houding van u als college, maar ook als coalitie. Wij hopen dan ook dat u in het

belang van onze inwoners ook daadwerkelijk aangeeft over welke punten we kunnen

discussiëren en dat daar waar eventueel extra onderhandelingstijd benodigd is, u deze tijd

ook aan ons gunt.

Zoals u weet neemt de PvdA geen deel aan deze coalitie en heeft derhalve geen inbreng

gehad in het concept raadsprogramma wat nu voorligt. Of we het eens worden, hangt dus

met name af van de beantwoording uwerzijds namens het college en uiteraard ook van de

coalitiepartijen. Nogmaals benadruk ik namens onze fractie het belang van een door de

volledige raad gesteund regeerakkoord.

Het zal u duidelijk mogen zijn dat er voor de PvdA nog een groot aantal aanpassingen

gedaan moet worden en dat er dus nog heel wat water naar de zee zal moeten stromen

voordat wij ja zullen zeggen tegen dit concept raadsprogramma.”

De heer Van Gils geeft zijn bijdrage als volgt. “Zoals mijn collega Bart van Dijk al aan heeft

gegeven, zal ik een inleidend stukje geven over de kadernota oftewel het jaarplan 2007.

Zonder in herhaling te vallen, wil ik namens onze fractie toch nogmaals opmerken dat de

door de coalitie gekozen vorm, en dus ook door uw college, van presenteren van deze

kadernota een nobel doel had, namelijk: efficiëntie verhogen. Zo nu blijkt, komt dat echter

niet tot uiting. Het is alles behalve duidelijk welke kaders u aan ons voorstelt voor 2007. De

door onze fractievoorzitter eerder aangehaalde verfijning en SMART-formulering van kaders

welke nodig zijn om dit jaarplan 2007 uitvoerbaar en toetsbaar te maken, ontbreken in dit

verhaal volledig.


15

Om maar eens een voorbeeld te noemen: “het Programma Bestuurlijke Vernieuwing”. De

letterlijke tekst van uw geformuleerde doelstelling luidt als volgt: Doelstelling van het houden

van een burgerenquête is te weten hoe onze klanten over de gemeente denken. We hebben

afgelopen jaar een burgerenquête gehouden met hierin duidelijke signalen van onze

inwoners: “doe iets aan de uitgaansgelegenheden in de kernen, bestrijd de vernielingen van

de bushokjes, etc.”. Kunt u ons nu eens uitleggen wat aan de door u geformuleerde

doelstelling over deze burgerenquête SMART (I) en kaderstellend is? Hoe heeft u de

resultaten van deze burgerenquête vertaald naar deze kadernota? Dit lijkt ons waardevoller

en meer recht doen aan de verwachtingen die zijn gecreëerd richting onze inwoners. Graag

uw reactie en uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de reacties van de overige fracties.

Aangehaald punt is slechts een van de vele punten, waar wij als PvdA-fractie zo onze

vraagtekens bij hebben. Maar, om een lang verhaal kort te maken, het ontbreekt veelal aan:

visie, kaders, concrete doelstellingen, een transparante en vooral volledige financiële

onderbouwing. Ook geeft u aan alle punten evenveel prioriteit en als alles prioriteit heeft,

heeft niets meer prioriteit. Door het ontbreken van de zojuist door mij genoemde zaken is het

voor onze fractie niet duidelijk met welke punten u namens deze coalitie in 2007 aan de slag

gaat. Kortom, een leuk stukje tekst, maar het ontbreekt ons veelal aan de juiste informatie

welke onze fractie (en ik neem aan u ook) nodig heeft om uiteindelijk de juiste kaders te

kunnen stellen.

Gemakshalve gaat onze fractie er dan ook maar vanuit dat de voorliggende kadernota ofwel

het jaarplan 2007, herschreven gaat worden en dat blijkt ook wel uit hetgeen mijn collega,

mevrouw Van den Berg, heeft aangegeven. Mijn collega Jan van Gurp zal dan ook op

hoofdlijnen aangeven wat er ons inziens aangevuld dient te worden.

Toch wil ik, voordat ik afsluit, vast één inhoudelijk puntje aanhalen, namelijk het begrip

“starterswoningen”. Waarschijnlijk vindt u het ook jammer te moeten constateren dat het door

ons als raad genomen besluit over de starterswoningen niet is verwerkt in het jaarplan 2007.

Dit ondanks onze toch duidelijke opdracht en de toezegging van uw college dit in deze

stukken te verwerken. Op zijn minst hadden wij een opmerking vanuit het college verwacht

dat dit niet is gelukt. Nu moeten we er weer om vragen en dat is toch echt de wereld op zijn

kop. Hoe verklaart u dit en hoe gaat u dit alsnog, conform afspraak, verwerken in de diverse

programma’s van 2007? “

De heer Van Gurp constateert dat de spreektijd van zijn fractie op is. Hij kondigt aan dat de

PvdA zijn vragen schriftelijk genoteerd heeft en zal overhandigen.

De heer Kwaaitaal spreekt zijn bijdrage uit als volgt: “De verkiezingen zijn enkele maanden

achter de rug. Het coalitieakkoord is getekend en de vervolgstap is het raadsprogramma.

Een heel belangrijke stap. Komen we de gemaakte afspraken na, zowel afspraken met de

burger als afspraken die intern gemaakt zijn met de coalitiepartners? Het coalitieakkoord en

de ambtelijk opgestelde inventarisatie zijn de twee stukken waarmee dit ontwerp

raadsprogramma tot stand is gekomen. In het ontwerp raadsprogramma is de keus verwoord

die het college heeft gemaakt aan de veelheid van beleidsvoorstellen en het is aan ons deze

beleidsvoorstellen positiefkritisch te beoordelen om zodoende te komen tot een realistisch

raadsprogramma. De basis is vastgesteld in het coalitieakkoord “Samen realistisch

vernieuwen” voor een nieuwe bestuursperiode van 2006 tot 2010. Het college nodigt ons uit

de beleidskaders te formuleren voor een nadere uitwerking respectievelijk de

programbegroting 2007 en volgende jaren.

Algemene opmerking.

Het zal ook het college duidelijk zijn dat we hier als raad voor een zeer moeilijke taak staan.

Feitelijk was dit te verwachten. Voor het CDA is het in ieder geval geen verrassing. Wij


16

roepen al jaren dat er een achteruitgang van kwaliteit van onze producten plaatsvindt om het

meerjarenperspectief steeds sluitend te maken. Het voormalige college heeft onze

opmerkingen nooit serieus genomen en hiermee niets gedaan. Het zal iedereen duidelijk zijn

of worden dat met het gevoerde beleid en de gehanteerde strategie van het vorige college je

vroeg of laat toch voor problemen komt te staan. Vandaar dat wij als CDA u ook adviseren:

maak de huidige situatie inzichtelijk. Laat ons nu een goede start maken, zodat we in de

toekomst niet meer voor onverwachte verrassingen komen te staan die we feitelijk vooraf

hadden kunnen onderkennen. Begrippen als “aannames” en “naar verwachting” zijn niet de

juiste uitgangspunten om te werken naar een transparante financiële vertaling van het

programma. Kengetallen, feiten en ervaringscijfers genereren een beter fundament om te

streven naar een financieel gezonde gemeente.

Met dit als achtergrond willen wij als CDA graag onze visie en ambities voor de komende

jaren afstemmen op die van het college en daarom maken wij graag gebruik van de

mogelijkheid om een andere visie en prioriteitstelling aan te geven dan dit voorstel. Wij

missen een aantal essentiële zaken die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Wij als CDA

roepen al jaren om een voorstel om het gewenste kwaliteitsniveau voor het onderhoud van

ons groen, wegen en gebouwen goed te definiëren. Tot op heden is hier nog niets mee

gedaan. Ook in dit stuk wordt hier weer geen aandacht aan geschonken. In plaats van meer

geld is het van belang eerst inzicht te verschaffen om daarna de raad de juiste keuzes te

laten maken. We zien graag een voorstel tegemoet.

Personeel en organisatie.

Voorzitter, het vorige college was de mening toegedaan dat er stevig moest worden

bezuinigd op het personeelsbestand van de gemeentelijke organisatie. Dit zijn krachtige

uitspraken en die doen het over het algemeen zeer goed bij de bevolking. Als je achteraf ziet

wat er van terecht is gekomen, constateren wij dat er veel extra kosten moeten worden

gemaakt voor het inhuren van interims en ondersteunend personeel. Wij hopen dat er uit de

Kwaliteitsslag Drimmelen een visie kan worden ontwikkeld waarmee we doelmatig en

efficiënt de organisatie kunnen opbouwen. Wij zijn van mening dat je alle taakgebieden

binnen de organisatie goed moet beschrijven en hier de juiste competenties aan moet

koppelen. Dus, de juiste man op de juiste plaats. Wij als CDA willen inzicht in de behaalde

resultaten van de Kwaliteitsslag Drimmelen.

Programma Bestuurlijke vernieuwing.

Wij vinden dat structureel op de agenda het punt communicatiebeleid moet prijken. Een

beleid met een hoog kwalitatief gehalte, waarin de burger centraal staat. De onlangs

samengestelde communicatienota “In samenspraak” is het eerste begin om hier een goede

invulling aan te geven. Daarom zien wij ook met belangstelling het voorstel van het college

tegemoet aangaande de presentatie van de ruimtelijke plannen. In het verleden is hier heel

veel commotie om geweest met onvoldoende aandacht vanuit de gemeente. Een initiatief om

op een juiste wijze te communiceren met belangstellende inwoners en de raadscommissies

juichen wij daarom van harte toe. Het is van groot belang om dit soort zaken goed af te

stemmen. Want per slot van rekening is en blijft de burger onze opdrachtgever.

De opgenomen kosten voor het 10-jarig bestaan van de gemeente Drimmelen vinden wij

zeer hoog. Als CDA zijn wij van mening dat we deze kosten niet uit moeten geven. 25.000

euro voor activiteiten in de diverse kernen, een boek tussen de 15.000 en 30.000 euro en

8.500 extra publicatie voor dat boek is totaal 63.500 euro. Dit vinden wij erg overtrokken.

Programma openbare ruimte.

Het aanbestedingsvoordeel onderhoudsbestekken plantsoenen bedraagt 161.500 euro. U

stelt voor om 100.000 euro als voordeel te verwerken en 61.500 euro te laten staan voor

eventueel meer- en minderwerk. Dit is nu een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Bestek

is bestek. Op deze manier creëer je potjes waarvan we tot op heden bij vele afdelingen en


17

beleidsterreinen het spoor bijster zijn. Hierdoor maken we de begroting ondoorzichtig. Wij als

CDA zouden graag inzicht willen hebben in hoeveel van dit soort potjes er zijn binnen de

afdelingen op de diverse beleidsvelden. Hier ligt een taak voor het college om de

zogenaamde achtergehouden budgetjes boven tafel te krijgen en om deze indien mogelijk

eventueel anders te bestemmen.

Programma Verkeer en Vervoer.

Wat de Lijst Harry Bakker inbrengt wat betreft de Calamiteitenweg Biesbosch Marina,

verwoorden wij op dezelfde manier. Wij zijn ook van mening dat je dat onder moet brengen

bij de partij die daar de zaak ontwikkelt.

Programma Economische Zaken.

Wij zijn het eens met het alleen uitbreiden van de bedrijventerreinen indien dat nodig is,

maar dan wel onder de restrictie dat dit niet gebeurt in de richting van de bestaande kernen.

Dan de opening van het toeristisch seizoen Drimmelen, structureel 10.000 euro. Dit vinden

wij erg veel geld. Wat het CDA betreft zijn dit uitgaven waar we wel op kunnen bezuinigen.

Programma Jeugd en Jongeren.

Het niet ongedaan maken van de bezuinigingsmaatregelen van de onderwijsbegeleidingsdienst

is voor het CDA onacceptabel. Van alle kanten praten we over jeugd- en jongerenbeleid,

hangjongeren, inhuren straathoekwerker, enz. Het CDA is van mening dat dit soort

zaken bij de bron moet worden aangepakt en dan ga je niet op een creatieve manier

bezuinigen op de gelden van de schoolbegeleidingsdienst. Het is duidelijk hoe we hierover

denken en wij geven het college de opdracht, zoals dit ook in het coalitieakkoord is

afgesproken, om deze bezuiniging ongedaan te maken.

Programma Wonen en Woonomgeving.

Over starterswoningen hoeven we niet veel woorden meer vuil te maken. Daar hebben we

vorige week donderdag uitvoerig over gesproken. De goedgekeurde motie dient integraal

opgenomen te worden in het raadsprogramma. Wij als CDA willen hier nog wel één ding aan

toevoegen. Wij hebben tot nu toe nog steeds geen reactie gekregen op het door ons

ingediende initiatiefvoorstel uitgifte van woningen, appartementen en gronden. Het is nu al

bijna driekwart jaar geleden dat we dit voorstel hebben ingediend en wij begrijpen niet dat

het toetsen hiervan zoveel tijd vergt. Er ligt nu een toezegging dat het stuk in de eerste

commissievergadering na de vakantie behandeld zal worden. Wij houden het college aan

deze toezegging.

Wij als CDA zijn blij met de ontwikkelingen ten aanzien van de omgevingsvergunning

waardoor we minder regelgeving krijgen en slagvaardiger te werk kunnen gaan.

Programma Ruimtelijke Ordening.

De welstandsnota is in 2004 goedgekeurd. Uit reacties van de bevolking krijgen wij toch

twijfels bij de uitvoering van deze nota en zeker door de Welstandscommissie. Wij vragen

om een snelle evaluatie hiervan.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij geen windmolens meer willen realiseren in de

Zonzeelse Polder. Wij als CDA willen graag weten, en dat missen we ook in dit stuk, de

aanpak om te bekijken wat de juridische status is van die huidige aanvraag.

Programma Zorg.

Wij zijn er voorstander van de mogelijkheden te bezien om deel te nemen aan het provinciaal

project Ouderenproof voor de gemeente Drimmelen en wij vragen dan ook aan het college

dit te onderzoeken.


18

Het CDA is voorstander van samenwerking met welzijnsinstellingen als hier financieel

voordeel uit te behalen valt. Met dit voordeel zouden we eventueel de trendmatige

verhogingen kunnen afdekken.

Programma Sociale Infrastructuur.

Muziekonderwijs. Omdat er tussentijds eenzijdig een bezuinigingsmaatregel door het vorige

college is getroffen, vinden wij het maatschappelijk verantwoord om deze motie gezamenlijk

met het CAB en Groen Drimmelen in te dienen. Het is zelfs zo dat die bezuinigingsmaatregel

eenzijdig is ingediend. Daar zijn bezwaren tegen ingediend. Het is zelfs zo dat de rechter

daarin de vereniging in het gelijk heeft gesteld en toch is de bezuiniging doorgevoerd.

Het CDA is er voorstander van om een onderzoek in te stellen of alle gemeentelijke

gebouwen ook daadwerkelijk alle dagdelen functioneel gebruikt worden. Is dit niet het geval,

dan zou de mogelijkheid bekeken moeten worden of er een herverdeling kan plaatsvinden,

waardoor er gebouwen vrijkomen voor afstoting of herontwikkeling.

Programma algemene dekkingsmiddelen.

OZB-afschaffing gebruikersdeel. Voor het gebruiksdeel niet-woningen geldt de nieuwe wet

nog niet. In 2007 wordt voor deze categorie een regeling getroffen, zodat deze niet meer in

de heffing wordt betrokken. Wij zijn van mening dat als de overheid deze kosten niet via de

algemene uitkering compenseert, deze kosten, en we praten hier over 60.000 euro, gewoon

doorbelast dienen te worden aan de doelgroep.

Het CDA is er geen voorstander van om aan de ene kant de OZB te verhogen en aan de

andere kant de afvalstoffenheffing en/of rioolrecht te verlagen. Ook al is deze transactie voor

de burger nu budgettair neutraal, dus op dit moment kost het de burger geen geld. En ik zal

ook vertellen waarom we daar op tegen zijn. We weten allemaal dat in het kader van het nog

op te stellen waterplan extra kosten komen om dit uit te voeren. Eerst de OZB verhogen en

straks toch weer de rioolheffing ook verhogen, omdat we tekorten hebben. Dit is geen goede

zaak en volgens ons is deze transactie in de toekomst echt niet budgettair neutraal meer en

kost het de burger wel extra geld. Dus, laten we gewoon heldere keuzes maken, óf verlagen

óf de BTW verhogen, maar niet dit soort transacties.

Tot slot.

De begrotingen van 2006 en 2007 worden met incidentele middelen sluitend gemaakt.

Volgens het vorige college waren de jaren erna positief. Wij als CDA hebben dit nooit een

geloofwaardige prognose gevonden en inmiddels weten we beter. Het is van groot belang

dat we in deze bestuursperiode een visie ontwikkelen voor meerdere jaren op de

verschillende beleidsterreinen. Een goede visie op de ontwikkelingen van de gemeente is

van groot belang. Hiermee kun je de binding tussen bestuur en burger verbeteren en kan

men beter anticiperen op de toekomst. Het is dus zaak de jaren 2008 en volgende zonder

inzet van incidentele middelen en met een hoog realiteitsgehalte sluitend te maken. Het

CDA is van mening dat op alle niveaus (ambtelijk, college en raad) gezocht moet worden

naar extra financiële bronnen. Dit kan men doen door het zoeken naar Europese subsidies,

landelijk en provinciaal gespitst zijn op het verwerven van extra inkomsten. Daarnaast kan de

samenwerking met andere gemeenten en marktpartijen ook een middel zijn om te komen tot

financieel betere kaders. Wij vragen ook aan alle betrokkenen hier aanwezig om daar naar

uit te kijken.

Tot slot wensen wij het college veel succes om hetgeen wat wij en alle andere partijen naar

voren brengen op een constructieve manier uit te werken en met een voorstel terug te

komen waarmee wij als raad doelgericht en onderbouwd keuzes kunnen maken. Dat in

eerste termijn.”


19

De heer Van Dongen spreekt het volgende uit: “Na de verkiezingen zijn de kaarten weer

geschud. Echter, nieuwe rondes betekent ook nieuwe kansen, niet alleen voor de

gemeenteraad, maar ook voor het college en het ambtelijk apparaat.

Allereerst wil de VVD een compliment aan het college en de ambtenaren geven voor de

noeste arbeid die verricht is. Dat het maken van deze nota geen gemakkelijke opgave voor

het college was, moge iedereen duidelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- verkiezingen

- nieuw college dat zich moet inwerken

- tegenvallende meicirculaire

- wederom structurele financiële tekorten.

Het college vraagt de raad het onderstaande besluit te nemen over de onderstaande zaken:

1. de Kadernota / Raadsprogramma 2006-2010 vast te stellen

2. college opdracht te geven te zoeken naar de structurele ruimte ter grootte van

een half miljoen euro door kosten te verlagen en/of de inkomsten te verhogen.

Samen met Groen Drimmelen, CDA en Lijst Harry Bakker heeft de VVD het

coalitieprogramma “Samen Realistisch Vernieuwen” opgesteld. Een coalitieprogramma dat

vandaag in samenspraak en samenwerking met het CAB en de PvdA tot een

raadsprogramma voor 2006-2010 moet leiden.

Echter, net zoals Lijst Harry Bakker, Groen Drimmelen en het CDA is de VVD van mening

dat veel zaken nog niet goed vertaald zijn of ontbreken in dit voorstel. Welke zaken dit zijn en

nog niet genoemd zijn door andere partijen, komt zo dadelijk aan de orde.

De kadernota zal derhalve door de VVD voor kennisgeving worden aangenomen. Wat betreft

het raadsprogramma verwacht de VVD een nieuw/verbeterd voorstel bij de begroting 2007.

Waar vraagt de VVD bijzondere aandacht voor?

1. Bestuurlijke vernieuwing

De juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats. Dat zegt het CDA en dat zeggen wij ook.

Alleen is het heel bijzonder dat op een gegeven moment raadsleden nog een bepaalde

vergoeding krijgen, maar commissieleden moeten geld meenemen om werk uit te voeren.

Wij vinden dit bijzonder raar en wij verzoeken ook de andere partijen om na te denken of

daar ook niet structureel iets aan gedaan kan worden, want het is toch raar dat wij dus toch

vragen aan mensen die zich gaan inzetten voor de gemeente, die wij vragen om bijzonder

goed werk te doen, om te zorgen dat wij gemotiveerde stukken kunnen aanleveren, want dat

doet een achterban ook, dat wij dan tegen hen zeggen dat moet je uit eigen zak betalen. Dus

wij willen toch aan deze partijen vragen die hier zitten om daar eens aandacht voor te

hebben en een reactie daarop te geven en als wij het daarover eens kunnen worden, of wij

daar ook iets aan kunnen doen.

Ten tweede, de VVD is ook altijd in voor een feestje, maar als een feestje dan gemeentelijk

geld gaat kosten, dan willen wij daar toch een goede afweging voor maken. Vandaar dat wij

ons kunnen vinden in de andere partijen dat we voor ons 10-jarig bestaan geen geld uit gaan

trekken. Die 56.000 euro kunnen wij wel elders inzetten.

Dan vraagt de VVD bij bestuurlijke vernieuwing aandacht voor de privacy van de burger.

Door eigen ervaring, maar ook doordat ik hier wel eens rondloop, zie ik toch dat mensen

vaak zaken moeten vertellen in de openbaarheid, waarvan wij denken: had dat niet op een

andere manier gekund. En wij vinden dat eigenlijk geen goede zaak, want ik denk als je


20

bijvoorbeeld een WVG-aanvraag doet en je moet praten over de ziektes die je hebt, dat je

dat eigenlijk niet iedereen wilt vertellen. Dus wij willen toch vragen bij de vernieuwbouw van

het gemeentehuis en ook bij de huidige zaken, om daar een beleidskader voor weg te leggen

dat er toch veel meer in de privacysfeer kan komen, want niet iedereen hoeft te weten wat je

hebt, lijkt ons in ieder geval.

6. Jeugd en Jongeren

Zaken die ik niet noem, die hebben andere partijen vermeld, voordat u denkt dat wij

helemaal niks aan andere zaken gedaan hebben. Jeugd en jongeren staan hoog in het

vaandel bij de VVD, maar wij zijn ook trots op onze jeugd en jongeren en wij vinden het nog

steeds schandalig dat wij onze jongeren wegstoppen ergens op een parkeerterrein, net zo

voor Drimmelen of net voor Terheijden ergens of ergens in de polder. Wij denken dat de

jeugd daar helemaal niet wil of hoort te zijn. Wij moeten trots zijn op onze jongeren. En waar

moet je die dan plaatsen als je ze eventueel weg wilt halen, dan moet je ze plaatsen in

gebouwen, gemeentelijke gebouwen of sociaal-maatschappelijke gebouwen, zoals de heer

Meeuwissen, voorzitter van VVV Lage Zwaluwe, heeft gezegd, we kunnen veel meer met

gebouwen die we daar allemaal hebben staan. Laat ons nou onze jeugd niet wegstoppen,

maar laten we kijken of we daarmee kunnen samenwerken en de VVD wil vragen aan het

college om naar deze optie te kijken, zodat we de kosten die aan de JOP’s verbonden zijn

kunnen inzetten in dat soort gebouwen die wel een structurele toevoeging hebben en dat we

dan ook meer een integratie krijgen van de jeugd door elkaar heen, want de sportende jeugd

en de andere jeugd bijten elkaar niet en je zou daar een mooie combinatie van kunnen

maken.

7. Ruimtelijke ordening

De VVD is voorstander van zo weinig mogelijk regels en als er regels zijn, dan moeten deze

reëel zijn. Veel burgers spreken ons morrend aan over het functioneren van de

Welstandscommissie. De VVD is van mening dat deze Welstandscommissie dan ook

afgeschaft dient te worden. De VVD wil daarom het college de opdracht geven om deze

afschaffing voor te bereiden.

Er zijn echter nog steeds veel meer andere regels. Denk hierbij aan vergunningen voor

wonen, bouwen, ruimte, milieu en natuur. De landelijke overheid en enkele gemeenten zijn al

bezig met het realiseren van één vergunning per project. Dus geen afzonderlijke

vergunningen meer voor wonen, bouwen, ruimte, milieu en natuur, maar hiervoor in de

plaats komt één omgevingsvergunning per project. De VVD is van mening dat het college

hier een hoge prioriteit aan zou moeten geven en verzoekt het college om dit ook te doen.

Dit met name voor de burger en voor bedrijven om te zorgen dat er efficiënter gewerkt kan

worden en dat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ook wil de VVD

aandacht vragen voor de ontwikkeling van de voormalige pindafabriek aan de Kastanjelaan

in Made. Al jaren wordt gesproken over het bouwen van woningen, maar het komt niet van

de grond. Door verval van het pand ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties. De VVD

verzoekt het college om in kansen te denken. Deze plek zou ideaal zijn voor het bouwen van

starterswoningen.

8. Zorg.

Ook in de zorg dienen de jongeren niet verloren te gaan. “Jong geleerd, oud gedaan” is voor

velen onder ons een bekend begrip. Helaas geldt dit niet voor alle jongeren in onze

maatschappij. De gemeente zal daarom moeten zorgen dat ook zij mee kunnen blijven

draaien in de maatschappij. Je moet het probleem bij de kern aanpakken en daarom zijn wij

het eens met het CDA dat de bezuiniging op de onderwijsbegeleidingsdienst teruggedraaid

moet worden.

Ook geldt voor de VVD “afspraak is afspraak”. In de vorige periode hebben wij vanwege

bezuinigingen de eigen bijdrage op het leerlingenvervoer ingesteld. Duidelijk is toen


21

aangegeven dat zodra de aanbesteding van het leerlingenvervoer positief zou uitpakken, de

eigen bijdrage zou komen te vervallen. De VVD vraagt dan ook aan het college of de

aanbesteding al is geweest en wat het resultaat hiervan is en bij een positief resultaat de

gemaakte afspraken na te komen.

10. Sociale infrastructuur.

De VVD is nog steeds van mening dat het BOS-project een project is wat niet noodzakelijk

is. Meedoen omdat dan de provincie naast de gemeente ook 30.000 euro uitgeeft voor drie

jaar, gaat er bij de VVD niet in. Zeker als na drie jaar de provincie ermee stopt en de

gemeente Drimmelen uit hoofde van de financiële situatie dan besluit om niet door te gaan.

In onze ogen kun je dan dit geld beter elders investeren. Een recent voorbeeld hiervan is het

vrijwilligersplatform. De VVD vraagt dan ook aan het college of het nog mogelijk is om niet

aan het BOS-project mee te doen.

Ook is de VVD van mening dat een aantal problemen te lang blijven liggen. De VVD denkt

hierbij dan aan de accommodatie van sportvereniging Terheijden, die al in 1997 begonnen is

met vragen over de overname van de accommodatie en wat bijna in 2007 nog steeds niet is

opgelost. Wij schamen ons een beetje voor iets wat tien jaar loopt. Ook denken wij

bijvoorbeeld aan de huisvesting van de scouting. Daarom heeft de VVD de vorige

raadsvergadering aangekondigd een motie te maken om 1 miljoen van de Intergas-gelden in

te gaan zetten als een sociaal-maatschappelijke knelpuntenpot en we zullen daar ook in de

tweede termijn mee komen.

11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Als je iets hebt, moet je het ook goed onderhouden. Daarom is de VVD voorstander van het

uittrekken van 4000 euro voor het onderhoud van kunstwerken. Als de gemeente dit niet

gaat doen, dan kunnen ze de kunstwerken maar beter verwijderen, want om ze er zo

schandalig bij te laten staan, daar heeft niemand wat aan. Dus de VVD verwacht dat ze óf

goed onderhouden worden óf dat ze verwijderd worden.

Ook is de VVD blij met de steun van de CAB van de heer Praat. Als je geld wegzet op de

bank krijgt de gemeente 3% rente. Als de gemeente geld leent, dan betaalt de gemeente

4%. Dan kun je dus kosten besparen. Wij denken hierbij aan het geld van Intergas, waarbij

we in principe 360.000 euro krijgen die opgenomen is in de begroting. Als we het op de bank

zetten en als we dus geld moeten lenen, dat we dan dezelfde 12 miljoen tegen 480.000 euro

aan kosten moeten betalen. We hebben zelfs nog meer reserves, dus je zou dat kunstje nog

vaker kunnen doen. De VVD is van mening dat het college hiernaar moet gaan kijken

structureel, welke zaken hiervoor eventueel ingezet kunnen worden en we begrijpen dat we

de 12 miljoen of de 15,5 miljoen niet volledig kunnen inzetten, maar wij denken wel dat hier

geld uit te halen is en wij verwachten dan ook een voorstel van het college dat zij hier nog op

terugkomen. Als ze dat met een motie bekrachtigd willen zien, dan willen wij die graag

indienen voor het college.

De motie over Intergas zal wel een klein beetje van het structurele tekort oplossen, maar hier

los je niet alles mee op. Hoe staan we er nu eigenlijk voor? In 2006 wordt er ruim 1,3 miljoen

aan reserves en eenmalige middelen ingezet om het tekort te dekken. In 2007 doen we dit

met ruim 850.000 euro en dit is natuurlijk beleid wat het vorige college heeft ingezet, voor

degenen die dat vergeten zijn. Simpel gezegd, we hebben al ruim 2 miljoen euro uit onze

spaarpot gehaald om gaten te vullen en als we nu niets doen, moeten we in 2008 nog eens

500.000 euro uit onze spaarpot halen. Gelukkig mag dit niet meer van de provincie en moet

de gemeente Drimmelen orde op zaken stellen. Het college vraagt aan de raad opdracht te

geven aan het college om te zoeken naar een half miljoen. De VVD vindt dit een vage

opdracht en wederom een gemiste kans. En waarom een gemiste kans? Omdat al jaren

achter elkaar de begrotingen steeds maar weer tekorten opleveren. Ook de

meerjarenbegrotingen. Dat deze toekomstvisie niet alleen een spookbeeld is, maar harde


22

realiteit, blijkt ook uit de toekomstvisie van het ministerie van Economische Zaken dat het

volgende kabinet 15 miljard euro moet gaan bezuinigen. Ik denk daarom dat de algemene

uitkering ook nog aardig zal gaan zakken. Een dergelijk structureel probleem dient volgens

de VVD dan ook structureel opgelost te worden.

Momenteel lopen er diverse projecten die de gemeente ‘beter moeten laten werken’. Denk

hierbij aan:

• Kwaliteitsslag Drimmelen,

• Diverse automatiseringsprojecten.

Beter laten werken betekent dat het efficiënter en effectiever kan. Hoe vaker je iets doet, hoe

sneller en beter je iets kunt. Oefening baart kunst tenslotte. Waarom ziet de VVD hiervan

niets terug? Ook niet in het raadsprogramma wat hier voor ons ligt of in de kadernota? In het

bedrijfsleven zorgt concurrentie ervoor dat bedrijven elkaar scherp houden. Heel simpel, als

je het niet beter doet dan je concurrent, ga je failliet. Hierdoor worden bedrijfsprocessen

efficiënt en effectief uitgevoerd. Maar welke concurrent heeft de gemeente? Juist, geen. Het

is daarom de taak van de gemeenteraad om de gemeentelijke organisatie te prikkelen en om

deze continue scherp te houden. Kan het echt niet beter? Kunnen we zaken niet slimmer

aanpakken? Na tien keer invullen van een formulier moet de elfde keer toch beter en sneller

kunnen gaan? Na 900 keer invullen moet je toch zien waar het formulier verbeterd kan

worden? Het enige instrument wat de gemeenteraad heeft om de gemeentelijke organisatie

scherp te houden, is het budgetrecht. Zoals een proefwerk voor de scholier, salaris voor een

werknemer en concurrentie voor het bedrijfsleven is, moet de efficiencytaakstelling de

hefboom voor de gemeentelijke organisatie worden. Als de efficiencytaakstelling van de

VVD, die we al een aantal jaren hebben bepleit, in de praktijk gebracht kan worden, kunnen

de tekorten, afhankelijk van het succes van de uitvoering, volledig of voor een groot deel

worden opgelost. Wij willen hiervoor een motie indienen om het college te vragen om bij de

opdracht die ze hebben om tot bezuiniging van een half miljoen te komen en alvorens ze dat

gaan doen, de taakstelling van de VVD van de efficiency op te nemen, zodat we inzicht

kunnen krijgen in hoe het mogelijk is of onmogelijk en wat de zaken zijn waar ze dan op

kunnen inspelen. De VVD is van plan om hiervoor een motie in te dienen.”

De heer Kuijpers voert het woord als volgt: “Groen Drimmelen krijgt als laatste het woord.

Dat kan een nadeel zijn, omdat bij veel mensen de aandacht gaat verslappen, maar het kan

ook een voordeel zijn, want meestal blijft wat je het laatst hoort het beste hangen.

Mevrouw van den Berg heeft in haar inleiding verteld dat we dit programma nog niet als een

volwaardig stuk kunnen beschouwen. Wij willen daar graag nog een aanvullende opmerking

bij maken.

In het stuk dat voorligt wordt nauwelijks over visie en ambitie gesproken. In het

coalitieakkoord hebben we daar de contouren voor neergezet en Groen Drimmelen

verwachtte dus ook een verdere concretisering van die contouren. Wij willen stappen zetten

als we weten waar we naartoe lopen en we hebben nu een routekaart gekregen zonder een

eindbestemming.

Het zal duidelijk zijn wat Groen Drimmelen wil in een definitieve versie van het

raadsprogramma: visie en ambities, die willen we daarin terugzien. En wat ons betreft kan de

programmabegroting van dit najaar samenvallen met een aangepaste kadernota en de

aanvullingen die we nu meegeven, maar het raadsprogramma is voor ons een ander

verhaal. Visie en ambities moeten we uitspreken in dat document en daar moeten we dus

ook duidelijk met zijn allen over kunnen praten en wat Groen Drimmelen betreft wordt daar

afzonderlijk aandacht aan besteed, óf in de volgende raadsvergadering óf misschien in een

aparte bijeenkomst, om te praten over het raadsprogramma.


23

Ook wil Groen Drimmelen graag met alle collega-raadsleden en het college een afspraak

maken dat er geen beleidsvoorstellen meer richting commissie en raad komen die niet

SMART zijn. SMART roepen we regelmatig. Wij bedoelen daarmee dat een concrete

realistische doelstelling is verwoord, met een einddatum; dat er heldere kengetallen en

prestatie-indicatoren benoemd zijn waarmee we kunnen volgen of de afgesproken resultaten

worden gerealiseerd. Als het college om een format verlegen zit om dat keurig te doen, ik

zou zeggen: ga even naar internet, met drie klikken zit je bij een aantal voorbeelden, er zijn

genoeg gemeenten die daar formats voor hebben staan. Tot zover onze algemene

opmerkingen. Nu gaan we per programmaonderdeel in op de speerpunten van Groen

Drimmelen.

Bestuurlijke vernieuwing.

Wij hebben ambities uitgesproken op dat vlak. Betrokkenheid van de inwoners van onze

gemeente. We hebben ambities uitgesproken op het vlak van dienstverlening naar onze

inwoners toe. Die ambities zien we niet vertaald in de voorliggende nota. Een aantal

activiteiten die hiertoe bijdragen zijn versnipperd over diverse programma’s neergezet en

daarmee krijgt het niet de aandacht die het verdient, naar ons idee. Daarom pleiten wij voor

een projectmatige aanpak van bestuurlijke vernieuwing. De verantwoordelijk wethouder dient

wat ons betreft met een overkoepelend projectvoorstel te komen dat activiteiten omvat die

door alle programma’s heen kunnen lopen. Zij is de eindverantwoordelijke voor een grotere

betrokkenheid van en betere dienstverlening aan de inwoners. Op deze manier kan de regie

gevoerd worden over de ambities op dit vlak en wat ons betreft zien we dit projectvoorstel

graag binnen drie maanden tegemoet.

Tegelijkertijd kan wat ons betreft begonnen worden met het verzilveren van quick wins,

snelle winstpunten. Tijdig reageren, vooraf betrokken inwoners informeren bij commissie- of

raadsstukken. Een cultuuromslag naar ‘denken in mogelijkheden’ in plaats van het volgen

van de regels zal daar zeker bij helpen. Het college en het managementteam hebben daarin

een voorbeeldfunctie voor de hele organisatie en er zijn geen extra kosten aan verbonden,

dus wij zouden zeggen: gewoon doen.

KSD – Kwaliteitsslag Drimmelen.

Dat project is in november 2004 van start gegaan. Het is gericht op verbetering van

werkprocessen, een betere dienstverlening en een cultuuromslag. Tot nu toe hebben we

alleen maar gezien dat er kosten aan verbonden zijn, maar daar zouden toch ook

opbrengsten tegenover moeten staan en die zien wij niet terug. We zijn een kleine twee jaar

onderweg, we hebben nog steeds geen resultaten gezien. De geluiden die we opvangen in

huis zijn niet positief over dit project. Het project houdt de mensen meer van hun eigenlijke

werk af dan ze lief is, terwijl de organisatie toch al onder druk staat. Onze ambtelijke

organisatie is kwetsbaar op sommige plaatsen. Er moeten heel veel producten worden

uitgevoerd/gemaakt/opgeleverd. Wettelijke eisen nemen toe en daarom is het op een aantal

terreinen goed denkbaar dat ambtenaren belast worden met taken waar ze onvoldoende

deskundigheid in hebben. Simpelweg omdat ze een diversiteit aan taken hebben uit te

voeren en er daardoor te weinig mee geconfronteerd worden.

Hier is mogelijk wel een driedubbelslag te halen, want:

1. Door het uitbesteden van kwetsbare taken neemt de kwaliteit van het werk toe.

Want een deskundige (voor wie het dagelijks werk is) van bijvoorbeeld een

andere gemeente, kan zo’n taak gemakkelijk uitvoeren;

2. Binnen de eigen afdeling ontstaat extra ruimte bij de betrokken ambtenaren. Dus

bij de afdeling Grondgebied kan het bijvoorbeeld helpen om bouwprojecten

sneller van de grond te krijgen;

3. De taak kan efficiënter uitgevoerd worden, want waar een deskundige tien uur

over doet, moet hier een ambtenaar misschien wel dertig uur over doen. Dus ook

daar is voordeel te halen.


24

Groen Drimmelen vraagt zich af in hoeverre het uitbesteden van kwetsbare taken is

meegenomen in het project Kwaliteitsslag Drimmelen. Wij verwachten van de

projectverantwoordelijke ook een SMART-verantwoording van dit project tot nu toe en dat

zien we graag in de volgende commissie tegemoet. We willen heel graag daar een

tussenstand over zien.

En wat het tienjarig bestaan betreft, daar is al genoeg over gezegd. Wij staan daar hetzelfde

in als de andere partijen.

Veiligheid.

Het waarborgen van de continuïteit van ons brandweerkorps is zeer belangrijk. Het niet

honoreren van het budget voor de jeugdbrandweer kan dan ook niet op de goedkeuring van

Groen Drimmelen rekenen. De jeugdbrandweer kan een bijdrage leveren aan de moeilijke

opdracht om te blijven voorzien in voldoende vrijwilligers. In het raadsprogramma zien we

dan ook graag opgenomen dat de bijdrage aan de jeugdbrandweer blijft gecontinueerd.

De huisvesting van de brandweerpost in Lage Zwaluwe moet wat Groen Drimmelen betreft

een hoge prioriteit krijgen in de komende periode. Afronding hiervan in 2007 is naar onze

mening zeer wenselijk om ook in Lage Zwaluwe, net als in Made en Terheijden, een

huisvesting van voldoende niveau te hebben. En wij onderschrijven ook de intensivering van

het integraal handhaven. We zien graag nieuwe kengetallen en prestatie-indicatoren

tegemoet, zodat goed gevolgd kan worden of doelstellingen worden gehaald.

Openbare Ruimte.

Groen Drimmelen is blij met de extra gelden die zijn uitgetrokken voor het wijkgericht

werken. Door de kanteling van Openbare Werken worden de mensen van de gemeente weer

herkenbaar in het dorp. Samen met een actieve aanpak van de wijkwethouder kunnen we

met deze werkwijze de inwoners het gevoel teruggeven van een actieve gemeente die er

voor haar inwoners is en dit moet wat ons betreft één integraal onderdeel uitmaken van de

totale aanpak bestuurlijke vernieuwing, het project waar ik in het begin over sprak.

Water gaat ook een belangrijke rol spelen de komende periode. De vorige commissie

Grondgebiedzaken hebben we daar een mooie presentatie van gekregen en daar zag ik

niets van terug in het voorliggende stuk. Maar wij gaan er toch een aantal wettelijke taken bij

krijgen op dat gebied en deskundigen verwachten dat we grote investeringen op dat vlak

moeten doen, dus wij moeten ons als gemeente heel goed voorbereiden en we moeten snel

komen tot een waterbeleid.

Verkeer en Vervoer.

Verkeersveiligheid blijft het uitgangspunt voor Groen Drimmelen bij alle ontwikkelingen die in

dit programma staan. Wij willen graag inzicht hoeveel financiële ruimte er nog zit in het

GVVP voor inrichting van 30 km-zones. Tegelijk zien we van de wethouder graag een

overzicht tegemoet met de belangrijkste knelpunten op dit vlak. Volgens ons is nog niet alles

gerealiseerd op het gebied van 30 km-zones inrichten en volgens ons zit er nog een budget

in dat potje.

Economische Zaken.

Groen Drimmelen verwacht dat in deze raadsperiode de revitalisering van het

bedrijventerrein Stuivezand wordt gerealiseerd. En wat betreft de grote bedrijventerreinen in

de directe nabijheid, zijn wij tegenstander van nieuwe bedrijventerreinen op het grondgebied

van onze gemeente. Groen Drimmelen ziet de recreatief-toeristische sector als een

belangrijke pijler onder de lokale economie. Een beleidsplan op dit gebied moet een aanzet

zijn tot forse impulsen in deze sector van de economie. Dit jaar verwachten wij een eerste

opiniërend debat over dat onderwerp, zodat we in de eerste helft van volgend jaar daarop

beleid kunnen vaststellen.


25

Jeugd en Jongeren.

Binnen het Integraal Huisvestings Plan zijn op dit moment diverse zaken in gang gezet. De

Brede School in Hooge Zwaluwe, uitbreiding Dongemondcollege en de activiteiten bij de

Windhoek zien wij als zeer positief. Ik wil toch nog even terugkomen op de Brede School,

want de Brede School lijkt wel een toverformule te worden in het land. Iedereen gaat Brede

Scholen oprichten. Wij gaan er ook drie maken waarschijnlijk. Hooge Zwaluwe is de eerste.

Maar die toverformule, dat is het niet helemaal volgens ons. Groen Drimmelen vindt dat bij

ieder project afgewogen moet worden wat de doelen zijn in die specifieke situatie. Wij

denken dat de voordelen voor Hooge Zwaluwe compleet anders liggen dan bijvoorbeeld in

Terheijden en Lage Zwaluwe. Daar heb je compleet andere situaties, met meerdere scholen

door het dorp heen en je moet goed de doelen vaststellen wat je met die Brede School wilt

bereiken in ieder dorp afzonderlijk.

Daarnaast vinden we dat bij dit soort maatschappelijke onderwerpen de financiën niet altijd

leidend moeten zijn, maar we moeten durven praten over een maatschappelijk nut en daar

staan niet altijd opbrengsten tegenover. Maar het zijn heel belangrijke ontwikkelingen die

zeker voor een dorp als Hooge Zwaluwe zeer relevant zijn.

Dan de onderwijsbegeleidingsdienst. Net als het CDA vinden wij dat daar niet op bezuinigd

mag worden. En met betrekking tot het jeugd- en jongerenbeleid zullen in de komende tijd

keuzes gemaakt moeten worden. Het huidige budget is ontoereikend en op basis van een

goede evaluatie en herijking van de nota zullen we moeten komen tot een beleid waarbij

vroegtijdig signaleren van problemen hoge prioriteit moet hebben. Inzicht in de huidige cijfers

door middel van een verdiepende burgerenquête kan hier wat Groen Drimmelen betreft een

uitstekende startpositie zijn. Daarnaast is het vervolgens beter evalueren, wanneer er met

behulp van kengetallen en prestatie-indicatoren nieuwe doelstellingen kunnen worden

geformuleerd.

Ook de huisvesting van de scouting in zowel Made als Terheijden is toe aan een impuls.

Voor Groen Drimmelen staat een structurele oplossing voor deze clubs hoog op de agenda.

De scouting past niet precies in een van de bestaande hokjes. Daardoor dreigen ze tussen

wal en schip te vallen. Wij verwachten van het college een onderbouwd voorstel hoe we in

de toekomst omgaan met de scouting.

Wonen en woonomgeving.

Wij horen straks graag van de andere partijen hoe zij erover denken, maar Groen Drimmelen

vindt dat de programma’s Wonen en woonomgeving en Ruimtelijke Ordening wel erg veel op

elkaar lijken en die zouden wat ons betreft best gecombineerd kunnen worden in dit

programma. Misschien kan zelfs Openbare Ruimte daarin meegenomen worden.

De kern bij wonen is het tempo dat we moeten maken met de ontwikkeling van

bouwprojecten. Daar ligt volgens ons de sleutel om starterswoningen, maar ook woningen

voor andere doelgroepen gerealiseerd te krijgen. De provincie zegt dat we voldoende

plannen hebben om meer dan het toegestane aantal huizen te bouwen in de komende tien

jaar, alleen het aantal concrete voorstellen blijft erg achter. Op dat gebied zijn wij een van de

minst presterende gemeenten in Brabant. Desnoods wordt er wat ons betreft tijdelijk extra

capaciteit ingehuurd om een aantal projecten versneld door de procedures heen te loodsen.

We moeten daarbij vooral zoeken naar mogelijkheden in plaats van star aan de regels vast

te houden.

De Welstandscommissie, zoals de VVD al aangaf, is een doorn in het oog van veel inwoners

en wij willen ook graag zien dat daar op een andere manier mee omgegaan wordt.

Afschaffen desnoods en een goed alternatief daarvoor terug in de plaats brengen. Wij sluiten

ons dus heel graag bij de VVD aan.


26

De omgevingsvergunning, ook al door enkele partijen genoemd, lijkt een enorme verbetering

voor de inwoners en bedrijven te betekenen. In 2007 moet deze vergunning vorm gegeven

worden in dit huis. Wij zien het als een grote kans om de spaghetti aan regelgeving en

vergunningen te ontwarren en de inwoners en bedrijven een eenvoudige en snelle procedure

aan te bieden.

Zorg.

Het jaar 2007 zal een spannend jaar worden, want we staan voor de invoering van de WMO.

Wat er allemaal precies op ons af komt en hoe hiermee om zal worden gegaan, is moeilijk te

zeggen. We hebben er alle vertrouwen in dat de WMO in de gemeente Drimmelen goed is

voorbereid. We ervaren het als positief dat er budget wordt uitgetrokken om jaarlijkse

klanttevredenheids-onderzoeken te kunnen verrichten. Binnen de huishoudelijke verzorging

is Groen Drimmelen blij dat ervoor gekozen is het sociale aspect in deze zwaar mee te laten

wegen bij de aanbesteding. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de plannen van het college

omtrent de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en de uitwerking die gegeven

wordt aan het begrip Civil Society.

Door de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening komt de regie en de financiering volledig bij de

gemeente te liggen. Groen Drimmelen is er voorstander van om in 2007 te overwegen of

deelname aan de gemeenschappelijke regeling nog langer loopt of dat volledig in eigen

beheer nemen zinvoller is.

De gemeente Drimmelen is nog niet ouderenproof als één van de weinige gemeenten in

onze provincie. Het project hieromtrent van de provincie is de ideale mogelijkheid om in kaart

te brengen wat er nog dient te gebeuren. Wij verwachten dat hiermee in 2006 een start wordt

gemaakt. Wanneer we als gemeente zorgen dat de facetten wonen en welzijn voor ouderen

op voldoende hoog niveau zijn, hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van de zorg.

Milieu.

Groen Drimmelen is blij dat in de tweede helft van dit jaar het Milieubeleidsplan

geactualiseerd zal worden. Daarin moet worden opgenomen dat we niet aan chemische

onkruidbestrijding doen. Voor Groen Drimmelen is het een doorn in het oog dat dat nu nog

steeds in onze gemeente gebeurt, ondanks andere afspraken in het oude Milieubeleidsplan.

De keuze hoeft hierbij niet beperkt te blijven tussen chemisch en borstelen, maar er worden

in het land al diverse andere milieuvriendelijke technieken gebruikt die voldoen aan een goed

kwaliteitsniveau tegen verantwoorde kosten. Groen Drimmelen vindt dat de gemeente een

voorbeeldfunctie heeft naar haar inwoners toe. En je kunt het ook nog in relatie zien tot de

Kaderrichtlijn Water. Dat maakt het ook belangrijk om gewoon te stoppen met die chemische

onkruidbestrijding. Begin 2007 moet er wat ons betreft een stuk liggen waarin alle voor- en

nadelen van de verschillende technieken staan beschreven, waarbij milieuvriendelijkheid

voor Groen Drimmelen het uitgangspunt moet zijn. Wij zijn eventueel bereid hierover een

motie in te dienen.

Ook ziet onze fractie graag een algehele evaluatie van het Diftarsysteem tegemoet, waaruit

zal moeten blijken of het beoogde doel ‘de vervuiler betaalt’ ook echt wordt bereikt.

Uitspraken in een van de laatste commissievergaderingen hebben ons ernstig aan het

twijfelen gebracht. Het huidige contract levert geen winst op wanneer er minder afval wordt

aangeleverd of als er een betere scheiding van het afval plaatsvindt. Bij het afsluiten van het

nieuwe afvalinzamel-contract eind dit jaar vinden wij dat goed gedrag van onze inwoners

moet worden beloond. Als wij minder vuil produceren, dan moeten we dat ook in de

portemonnee merken. Betere scheiding van het afval moet volgens ons ook worden beloond.

Sociale Infrastructuur.

Groen Drimmelen hoopt dat in het tweede halfjaar het jaarplan 2007 voor uitvoering van de

sportnota kan worden vastgesteld, zodat we niet als in 2006 achter de feiten aan lopen.


27

Ook doen we een beroep op het college om voor een aantal urgente problemen in de

gemeente een structurele oplossing te zoeken. We denken hierbij aan de

kleedaccommodaties van Madese Boys en SVT, de gymzaal in Terheijden, de situatie

rondom sporthal Driedorp in Wagenberg en de noodzakelijke vervanging van de gymzaal

aan de Romboutsstraat in Made.

Algemene dekkingsmiddelen.

Groen Drimmelen ziet enkele richtingen waar nog extra middelen gezocht zouden kunnen

worden. Een daarvan is de verkoop van de aandelen van Intergas. We hebben pasgeleden

daarover gesproken en wij denken dat de aandelen die we nu over gaan houden bij Intergas

nog ruim vijf miljoen euro waard zijn. Dat is gebaseerd op die twaalf miljoen die we gaan

ontvangen bij de herkapitalisatie. Het dividend dat we krijgen bedraagt 131.000. Als we vijf

miljoen naar de bank brengen, krijgen we aan rentevergoeding meer en het biedt meer

zekerheid, dus daar ligt een mogelijkheid.

Ook denken wij aan regionale samenwerking, want ondanks de herindeling blijven wij voor

een aantal taken toch te klein om die efficiënt, snel en met voldoende kwaliteit zelf uit te

kunnen voeren. Daarom pleiten wij voor meer regionale samenwerking, zeker bij die

onderdelen waar wij als organisatie kwetsbaar zijn. Die samenwerking kan wat ons betreft

meerdere vormen aannemen. Samenwerking is één, maar uitbesteden is ook een goede

optie. Er zijn in Nederland al voorbeelden van gemeenten die daar heel ver in gaan. Kijk

maar eens naar de gemeente Ten Boer, naast de gemeente Groningen bijvoorbeeld. De

mate waarin we dit zouden willen en kunnen doen is natuurlijk afhankelijk van wat de

organisatie goed zelf kan oppakken en hoeveel kwetsbare plekken we werkelijk hebben. En

denk ook aan samenwerking met andere organisaties die projecten mee kunnen financieren.

SES West-Brabant is daar misschien een mogelijkheid voor, het Waterschap, de provincie

en zo zijn er nog een aantal organisaties waar je mee kunt cofinancieren.

Subsidiemogelijkheden.

Er liggen tal van subsidiepotjes op allerlei vlak en we weten dat onze ambtenaren alert zijn

op dat soort extra gelden. Toch vragen we ons af of een specialist op dat gebied onze

gemeente niet een keer kan doorlichten, want er zijn zoveel potjes, voor je het weet zien we

er een paar over het hoofd.

Als laatste zeggen wij: zuinig en realistisch zijn. Zorg voor een zorgvuldige begroting en plan

zorgvuldig en neem alleen die activiteiten op die we werkelijk kunnen realiseren. Ook dat

schept ruimte in de begroting.”

De voorzitter schorst de vergadering.

De voorzitter beantwoordt de vragen en reageert op de gemaakte opmerkingen. Hij zegt dat

er op meerdere terreinen beleid is gemaakt door de gemeente. Het college heeft

geconstateerd dat een overallvisie, een integrale visie over waar Drimmelen naartoe wil over

tien jaar, op dit moment ontbreekt. Bij allerlei keuzen die gemaakt moeten worden, zou het

goed zijn om over een dergelijke visie te beschikken. Dat geldt voor bijvoorbeeld ruimtelijke

ordening, maar ook voor een terrein als financiën. In overleg ook met het managementteam,

is de conclusie getrokken dat een dergelijke visie er moet komen. Bij de begroting van 2007

zal het college aangeven op welke wijze die visie tot stand zal komen. Die aanpak zal aan de

raad worden voorgelegd. Er zijn volgens hem wel ook wel degelijk ambities. Het college

heeft het coalitieakkoord overgenomen. Daar staan nogal wat ambities in. In de begroting

2006 zijn door het vorige college allerlei ontwikkelingen geschetst. Gedeeltelijk

onvermijdelijkheden en wettelijke verplichtingen, maar ook zaken waar de raad zelf al van

gezegd heeft dat die absoluut moeten gebeuren. Die zaken zijn in kaart gebracht en

gekwantificeerd. Daar was toen geen geld voor. Het vorige college heeft een sluitende

begroting voorgelegd. Dat is alleen gelukt door de inzet van incidenteel geld. Daarnaast is


28

door het vorige college zichtbaar gemaakt wat er eigenlijk allemaal nog moet gebeuren,

maar waar geen middelen bij gevonden zijn. Dat vond het vorige college ook niet haar taak.

Dat is aan volgende colleges. Daar moesten dus nog allerlei besluiten over genomen

worden. Dat gebeurt via deze Kadernota. Dat betekent al bij de start van de discussie over

het raadsprogramma een enorme ambitie en structurele tekorten. De meicirculaire kent wel

een plus, maar door de financiële consequenties van het BTW-compensatiefonds zat er per

saldo voor de gemeente echt structureel een negatieve trend in. Het college moet dus eerst

stil staan bij het oplossen van dit financiële probleem, voordat verdere ambities vervuld

kunnen worden. Er moet een bedrag in de orde van grootte van een half miljoen gevonden

worden. Bij meer ambities moet er ook meer ruimte gecreëerd worden. Het college legt dit

probleem nu eerst aan de raad voor. Volgens het college zal het een combinatie moeten zijn

van het verlagen van de kosten en het verhogen van de inkomsten. De suggesties die zijn

gedaan zal hij meenemen en bestuderen. Hij betwijfelt overigens of daarmee dat half miljoen

wordt gehaald. Hij noemt de situatie ernstiger dan door de suggesties aan oplossingen wordt

aangereikt. Hij vraagt daarom om nadere kaders, die richting kunnen geven aan het

oplossen van dit probleem. Er moeten volgens hem snel knopen worden doorgehakt.

Duidelijk is dat in de begroting 2007 structurele ruimte gevonden moet worden. Het

incidenteel afdekken vanuit de reserves kan niet langer doorgaan. De provincie geeft daar

ook niet langer toestemming voor.

De heer Van Dijk vraagt wat er nu gebeurt met de opmerkingen die zijn gemaakt en hoe die

worden verwerkt.

Mevrouw van den Berg vraagt wat er gebeurt met de vraag om een hernieuwd programma.

Dat was wel de essentie. Een deel van de ambities is ook een andere manier van werken

met de huidige middelen. Daar gaat het ook over.

De voorzitter zegt dat het college het raadsprogramma opnieuw zal agenderen bij het

voorstel over de begroting 2007. De discussie zoals die nu gevoerd wordt, zal daarin worden

meegenomen. Dan wordt ook de fasering voor het realiseren van de plannen over de

komende vier jaar voorgelegd. Uitgangspunt moet de visie zijn die wordt ontwikkeld. Nu ligt

er een kadernota. De bestuursrapportage en het raadsprogramma zijn daarin geïntegreerd.

Nu moet eerst een besluit worden genomen over het structurele tekort dat er ligt. Hij wil

graag op een aantal suggesties ingaan. Het toevoegen aan de begroting van de lijst grote

projecten, of in ieder geval aan de documenten van de PMC-cyclus, noemt hij een prima

suggestie. Er zijn ook een aantal financiële suggesties gedaan. Ten aanzien van de

Calamiteitenweg moet er een discussie gevoerd worden tussen de gemeente en Biesbosch

Marina Drimmelen over een aantal zaken die op dit moment niet duidelijk zijn. Dan gaat het

bijvoorbeeld over het eigendom van de wegen. Er zal daarbij volgens hem ook iets van de

gemeente moeten komen. De suggestie over ‘shared service’ en dingen met andere

gemeenten doen, noemt hij een goede suggestie. Daar wordt volgens hem op onderdelen al

aan gewerkt. Over de suggestie om te komen tot een tijdelijke werkgroep vanuit de raad, die

met het college moet meedenken over structurele ruimte en het raadsprogramma, wil hij

verder praten. Het college is daar in intentie toe bereid, als dat in de tijd te organiseren is. De

resultaten moeten ook in een begroting vertaald worden en het raadsprogramma moet

geactualiseerd worden. Voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen, zegt hij een nota toe

vanuit het college. Op dit moment zijn de financiële middelen voor het beheer van de

gemeentelijke gebouwen, te beperkt. Misschien moeten er gebouwen worden afgestoten.

De heer Kwaaitaal verwacht voorstellen van het college.

De voorzitter zegt dat het college besloten heeft dat alle meevallers en alle aanbestedingsmeevallers

niet in de sector moeten blijven, maar dat die naar de algemene middelen gaan.

Dan kunnen opnieuw afwegingen worden gemaakt. De onroerend zaakbelasting, die 60.000

euro, wordt via het gemeentefonds volledig gecompenseerd. De tegenvaller valt tegen de


29

compensatie in het gemeentefonds weg. Hij is graag bereid zich in te spannen om in

aanmerking te komen voor subsidies. Hij blijft echter zoeken naar structurele oplossingen. Bij

veel van die subsidiepotjes moet wel cofinanciering worden meegenomen. Dat kost dan ook

weer geld.

De heer Van Dijk merkt op dat hij graag een overzicht wil van de mogelijkheden.

De voorzitter licht vervolgens toe dat de raad zich garant heeft gesteld voor een lening die

Biesbosch Marina Drimmelen is aangegaan. De vraag aan het college is om te kijken of dat

risico kan worden verminderd. Er ligt een aanbod van de andere aandeelhouder van

Biesbosch Marina Drimmelen om daar iets in te betekenen. Op dit moment lopen er

gesprekken om te kijken of het mogelijk is nader tot elkaar te komen. Daar wil hij op dit

moment nog geen verwachtingen over wekken. Verkoop van een deel van de aandelen met

het aanbod van de andere aandeelhouder om dan in een deel van de gemeentegarantie te

voorzien door middel van een contragarantie. De gemeente staat nu voor tien miljoen garant

voor Biesbosch Marina. Als een aandeelhouder zegt dat hij bereid is om een deel van die

garantie over te nemen onder voorwaarde dat hij voor een bepaald bedrag een deel van de

aandelen van de gemeente kan kopen, dan zou dat een afspraak kunnen zijn. Het

samenwerkingsproject Drie keer Rood, met Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen, is

bedoeld om de meerkosten die op de brandweer afkomen, zoveel mogelijk gedrieën te

delen. Daar valt naar zijn mening efficiency te behalen. Mogelijkheden om leningen over te

zetten naar een lening tegen lagere rente, zullen zeker benut worden. Maar de meeste

langjarige leningen hebben nu nog een looptijd van twaalf jaar. Omzetten levert een forse

boete op. Voor de vernieuwbouw is met 4% gerekend. Dat soort zaken heeft zijn aandacht.

Hij wil graag vasthouden aan de afspraak om in de raadsbegroting 2007 tien producten aan

te wijzen die SMART geformuleerd worden. De wijzigingen die op de gemeente afkomen

voor wat betreft de hoogte van het gemeentefonds staan volgens hem los van de autonome

bevoegdheid van de gemeente om zijn tarieven vast te stellen. Over de motie om één

miljoen uit Intergas te benutten voor maatschappelijk relevante projecten, denkt het college

dat het beter is dat op dit moment niet te doen. Hij wil echt naar structurele ruimte zoeken.

Het gaat ten koste van de structurele dekking, want het kost rente.

De heer Van Dongen zegt dat hij de dekking ook aangegeven heeft door voor die andere

investering van die Intergasgelden zelf bank te spelen. Dan kan er een gebaar gemaakt

worden naar de maatschappij. De burger ziet nu niets van die twaalf miljoen terug. Dat

noemt hij vreemd. Als mogelijk voorbeeld noemt hij sportvereniging Terheijden.

Mevrouw van den Berg vraagt ook of er toch niet mogelijkheden zijn voor het oplossen van

incidentele problemen bij sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

De voorzitter stelt dat het voorstel van het college is om die afweging te maken in het totaal

van de begroting 2007. Hij is van mening dat het college en de raad nog apart stil moeten

staan bij de ontwikkelingen bij Intergas, zoals de vorige raadsvergadering is afgesproken.

Daar moet nog een formeel moment voor komen. Dat is ook in de

aandeelhoudersvergadering gezegd. De jeugdbrandweer is een aantal jaren geleden door

de toenmalige raad wegbezuinigd. Dus er is nu eigenlijk helemaal geen subsidie voor de

jeugdbrandweer. Ze vragen wel 5000 euro. Het college heeft gezegd, geef ze dan in ieder

geval 2000 euro. Daarmee kunnen ze proberen om voor sponsors te zorgen. De

brandweerkazerne in Lage Zwaluwe is op dit moment in onderzoek. Dat heeft prioriteit, maar

hij moet de onderzoeksresultaten afwachten. In de nieuwe situatie komt er een heel duidelijk

onderscheid tussen de frontoffice, de mensen aan de balies en de loketten zitten in de

nieuwe publiekshal en de backoffice. De burgers moeten in die frontoffice goed te woord

worden gestaan.


30

Mevrouw van den Berg zegt dat de klantvriendelijkheid ook voor de back office moet gelden.

Dat hoort ook bij de cultuuromslag.

De heer Praat sluit zich daar bij aan. Het gaat hem om de manier waarop inwoners worden

behandeld.

De voorzitter zegt dat het college er op uit is om, zeker als het gaat om de invulling van het

managementteam, aan het eind van het jaar alle functies ingevuld te hebben met vaste

mensen. Interim-managers zijn af en toe nodig om een piek op te vangen, maar het is op

zich geen gewenste situatie. Maar die mensen zijn ook hard voor de gemeente bezig

geweest en hebben ook dingen binnengebracht waar de organisatie veel nut van kan

hebben. Er zijn door verschillende fracties opmerkingen gemaakt over de Kwaliteitsslag

Drimmelen. Het lijkt hem goed dat het college na de vakantie met een notitie komt om aan te

geven wat oorspronkelijk de bedoeling was en wat tot nu toe is bereikt. Verder wat de

komende jaren met de Kwaliteitsslag Drimmelen nog nagestreefd wordt. De motie uit de

vorige vergadering moet nog verwerkt worden. De Kadernota was toen al klaar. In de

begroting 2007 wordt die wel verwerkt. Het initiatiefvoorstel van het CDA komt in de

commissievergadering van september terug. De welstandsnota en het mogelijk afschaffen

van de welstandscommissie. Er loopt een evaluatie van het welstandsbeleid. Dat wordt aan

de commissie voorgelegd. Dan kan er verder over worden gesproken. De

omgevingsvergunning is een verplichting van de rijksoverheid. De gemeente zal op een

gegeven moment moeten voldoen aan dat instrument. Dat zal op een aantal punten

verbeteringen geven, maar daar zullen ook wel kinderziektes bij horen. Het rijk bepaalt

wanneer de omgevingsvergunning moet worden ingevoerd. Hij denkt niet dat er nog tijd is

voor experimenten. Wethouder Bakker is volgens hem druk bezig om een aantal zaken te

inventariseren, zoals de woningbouwmogelijkheden die er zijn. Over de Kastanjestraat, zal

volgende maand een gesprek plaats vinden met de eigenaar en de projectontwikkelaar om

te kijken of er op een of andere wijze tot uitplaatsing gekomen kan worden. Hij hoopt dat er

schot zit in die zaak. Dan de suggestie om eens te kijken naar de mogelijkheid om een

aantal zaken te integreren, zoals wonen, woonomgeving en ruimtelijke ordening. Het college

is bereid om daarnaar te kijken.

Wethouder van Mourik zal voornamelijk over communicatie, wijkgericht werken en het frontoffice

spreken. De suggestie om wijkgericht werken en de communicatie in trajecten om te

zetten, vindt ze een prima idee. De oriënterende fase is achter de rug. Nu komt het plan van

aanpak. Communicatie noemt ze een belangrijk item. Het komt steeds terug. Zo zouden

vergaderingen anders kunnen. Dan gaat het over bestuurlijke vernieuwing. Er zijn heel wat

dingen op te zetten. Daar is een visie voor nodig en een plan om dat verder uit te werken.

Dat plan van aanpak zegt ze graag toe. Binnen drie maanden kan er een projectvoorstel

liggen.

Mevrouw van den Berg vraagt ook aandacht voor kleine dingen zoals wijkspreekuren. Die

kunnen al gehouden worden

Wethouder van Mourik stelt dat voor een wijkspreekuur een wijkcoördinator nodig is. Die is

er op dit moment niet. Er zijn voorstellen voor uitbreiding van die uren. Er is één aanspreekpunt

nodig dat dat coördineert. Dat komt ook naar voren in de burgerenquête. Er wordt

gevraagd om een fulltime wijkcoördinator. Het betreft een uitbreiding van de bestaande

functie. De wijkcoördinator was al neergezet. Er is een halve coördinator voor wijkgericht

werken in een paar kernen. De leefbaarheid kan vergroot worden door een wijkspreekuur in

te stellen. Dit wordt verder gewoon bij de begroting behandeld, aan de hand van een plan.

Wijkgericht werken ligt intussen overigens absoluut niet stil. Communicatie. Het vroegtijdig

betrekken van burgers bij de ruimtelijke plannen is volgens haar absoluut noodzakelijk. Dat

betekent ook een andere manier van werken. In de raad en bij de medewerkers. Dat traject


31

is volgens haar ook al ingezet. Dat is in het beleidsplan communicatie aangegeven. Dat is

een van de eerste dingen waarmee het college van start gaat.

De heer Kwaaitaal vraagt naar de termijn waarop de plannen gereed kunnen zijn. Hij vindt dit

onderwerp van wezenlijk belang. Een en ander staat volgens hem los van de bouwplannen

die er liggen.

Wethouder van Mourik zegt dat ze dit in samenwerking gaat doen met de heer Bakker. Dit

heeft heel veel te maken met bouwplannen.

Mevrouw van den Berg merkt op dat het vroegtijdig betrekken van burgers naar haar mening

geldt voor alle beleidsvoorstellen en niet alleen voor ruimtelijke plannen. Ze noemt het jeugd-

en jongerenbeleid als voorbeeld.

De heer Van Dijk wijst erop dat dit ook zou moeten gelden voor het onderwerp

starterswoningen.

Wethouder van Mourik gaat nader in op de frontoffice. Dat is het visitekaartje van de

gemeente. Het eerste klantencontact. Het college streeft naar een snellere doorlooptijd. Die

klantgerichtheid geldt naar haar mening ook voor de backoffice. De privacy van de klant in

de publiekshal is opgenomen in de vernieuwbouw. De grote publiekshal heeft straks

meerdere spreekkamers waar de privacy is gewaarborgd.

De heer Van Dongen vraagt hoe dat dan tot die tijd geregeld is.

Wethouder van Mourik zegt toe deze vraag mee te zullen nemen. Over het tienjarig bestaan

heeft ze van bijna elke fractie gehoord dat dat anders moet. Dat voorstel zal worden

heroverwogen.

Wethouder Krook zegt dat hij al heel druk bezig is met jeugd- en jongerenwerk. Hij is aan het

inventariseren wat er op het moment in de gemeente gebeurt. Er is een enorme

lappendeken aan jeugdorganisaties en beleid in de gemeente, al dan niet ondersteund door

gemeentelijke financiën. Dat wordt nu in kaart gebracht. De gemeente wil zorgen dat

jeugdigen in problemen het liefst zo snel en zo jong mogelijk naar de zorg toe geleid worden.

De WMO komt eraan. Op 1 januari 2007 is die wet er. Het jeugdbeleid is een onderdeel van

de WMO.. Dus moet er volgens hem vóór 1 januari 2007 beleid liggen op dit punt. Hij zegt

toe dat dit er in het vierde kwartaal van dit jaar zal liggen.

Mevrouw van den Berg merkt op dat haar vraag concreet gaat over wat het college nu van

plan is. Het gaat haar daarbij niet alleen om de WMO. Het jeugd- en jongerenwerk moet een

impuls krijgen. Dat strekt zich wat haar betreft ook uit tot andere portefeuilles.

Wethouder Krook zegt dat hij niet voor niks de portefeuilles Sport, Onderwijs, Cultuur, WMO,

Volksgezondheid, Jeugdbeleid en Ouderenbeleid heeft. De WMO dekt volgens hem wel een

groot deel van de lading. Hij staat voor een integrale aanpak binnen zijn portefeuille, maar

ook met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en wijkgericht werken. Dat zal

niet vóór 1 januari 2007 gerealiseerd zijn, maar het beleid voor de komende jaren zet hij wel

voor 1 januari 2007 op papier. Hij rekent ook het dierenwelzijn tot zijn verantwoordelijkheid.

Het dierenasiel valt ook onder zijn portefeuille. Hij staat voor het welzijn van dieren en hij

zegt toe dat te zullen behartigen.

Mevrouw van den Berg wil de wethouder een compliment maken omdat die zich specifiek

inzet voor het welzijn van dieren.

De heer Praat wil nog een suggestie doen voor het jeugd- en jongerenbeleid. Ook hij heeft

opgemerkt dat er veel organisaties zijn op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. Die


32

hebben allemaal een eigen bestuur en een eigen administratie. Zijn suggestie is om te kijken

of daar geen efficiencyvoordelen te behalen zijn.

Wethouder Krook zegt dat hij heel goed aan het kijken is naar de manier waarop jeugd- en

jongerenwerk en welzijn georganiseerd zijn. Hij doet dat samen met de organisaties op dat

gebied. In het verleden is er bezuinigd op het HAFA-onderwijs. Dat staat los van de HAFAimpuls

van 7500 euro die daarna is ingevoerd. Deze HAFA-impuls gold voor drie jaar en

daarna was het stop. De HAFA-impuls was bedoeld om evenwicht te krijgen tussen

individueel en groepsonderwijs. Voor zover hij weet is dat gerealiseerd. Vandaar ook dat die

impuls gestopt is. Voor de bezuinigingen op de Eduxgelden is volgens hem op dit moment

geen ruimte binnen de begroting.

De heer Kwaaitaal wijst erop dat dit wel was afgesproken in het coalitieakkoord. Hij wil dat

die afspraken worden nagekomen.

Mevrouw van den Berg dringt er ook op aan om middelen te vinden voor die zaken die in het

coalitieakkoord zijn neergelegd.

De heer Van Dongen merkt op dat hij voor de dekking denkt aan de Intergas-gelden. Die

mogen niet worden besteed aan structurele gelden voor sociaal-maatschappelijke

bestedingen, dus die kunnen volgens hem naar de Edux-gelden.

Wethouder Krook zegt dat het college goed zal kijken naar de mogelijkheden om financiële

ruimte te vinden. Ook ouderenproof is een cofinanciering. Dat houdt in dat de gemeente

bijna 10.000 euro van de provincie kan krijgen, maar daar moet wel 10.000 euro bij gezocht

worden. Hij zal ook hier naar de mogelijkheden kijken en erop terug komen. De opmerkingen

en suggesties over de Brede Scholen zal hij graag meenemen. Dan de vraag over de JOP’s.

Hij is inderdaad aan het kijken of daar andere mogelijkheden voor zijn. In Lage Zwaluwe

vinden allerlei activiteiten plaats en dat geldt ook voor een deel van de andere kernen. Uit

onderzoek is bekend dat het niet verstandig is om jeugd zo ver mogelijk van de kernen af te

zetten. Dus wil hij kijken naar alternatieven. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om dat in

sportaccommodaties onder te brengen. Het leerlingenvervoer is inderdaad aanbesteed. Dat

heeft voordeel opgeleverd. Er komt volgens hem een voorstel om de eigen bijdrage van

ouders terug te draaien. Het BOS-project is ook een kwestie van cofinanciering. Daar ligt een

raadsbesluit over. Daarom is er vier keer 30.000 euro in de begroting opgenomen. Goede

projecten zijn wel voorwaarde voor subsidie. Als de raad niet tevreden is over de projecten,

is het aan de raad dat besluit terug te draaien. Evaluatie zal een inherent onderdeel zijn van

de WMO. Er zijn volgens hem overigens meerdere mogelijkheden van onderzoek. Ook de

GGD doet regelmatig onderzoek. Het benodigde budget is in elk geval gereserveerd.

Wethouder van Buuren meldt dat er een nieuwe aanbesteding loopt voor afvalinzameling.

Het huidige contract loopt af per 1 januari 2007. Hij heeft lering getrokken van de ervaringen

bij het Diftarsysteem. Dat komt tot uitdrukking in de voorwaarden voor de inzamelaar en in

de tariefstelling voor de burgers. Die ervaringen worden verwerkt in de nieuwe aanbesteding.

Mevrouw van den Berg zegt dat het doel van de evaluatie ging over ‘de vervuiler betaalt’.

Daar krijgt de raad nu geen rapportage over en dat stelt haar teleur. Ze wil als raad graag de

kaders stellen voor de nieuwe aanbesteding. Die kaders zijn gericht op “de vervuiler betaalt”.

Ze had dit graag eerst in de commissie besproken.

Wethouder van Buuren zegt dat de aanbesteding al is ingezet. Die moet ruim van tevoren

worden voorbereid.

De heer Kwaaitaal zegt dat het niet gaat over de manier van aanbesteden, maar over de

inhoud. Hij had ook graag gezien dat de raad hierin betrokken was.


33

Wethouder van Buuren zal hier in tweede termijn nader op terug komen. Onderzoek naar het

afschaffen van de hondenbelasting is in het coalitieprogramma opgenomen. Dat onderzoek

zegt hij toe.

Mevrouw van den Berg wijst nog op het nieuwe systeem wat door de minister van Milieu

gaat worden ingevoerd en waardoor ook extra middelen naar de gemeente komen in het

kader van ‘de vervuiler betaalt. ’

Wethouder van Buuren zegt dat milieuvriendelijke onkruidbestrijding normaliter meer geld

gaat kosten. Hij stelt dan ook voor alle vormen van onkruidbestrijding een keer op een rijtje

te zetten en ook de financiële gevolgen. Van daaruit kan de discussie dan gevoerd worden.

De mogelijkheid om met omliggende gemeenten samen te werken kan daarbij worden

betrokken. Wateroverlast in Lage Zwaluwe is volgens hem duidelijk een groot probleem. Dat

probleem is er niet alleen in Lage Zwaluwe, maar ook nog in andere delen van de gemeente.

Hij is bezig met het opzetten van een waterplan. Daar is al een eerste discussie over

gevoerd in de commissie Grondgebiedzaken. Het doel is om een waterplan gereed te

hebben aan het eind van dit jaar. Daarin wordt ook de baggerproblematiek in verwerkt. De

riolering wordt in een keer meegenomen.

De heer Kwaaitaal mist de financiering van deze zaken.

De heer Praat wijst op het rapport dat er ligt. Volgens hem kunnen de problemen in Lage

Zwaluwe snel worden aangepakt. Hier ligt volgens hem duidelijk een plan wat door heel veel

burgers ondersteund wordt.

Wethouder van Buuren zegt dat dat rapport uiteraard bij het uitwerken van de plannen

betrokken wordt. Dat waterplan is volgens hem eind 2006 gereed. Hij komt nog even terug

op de evaluatie van het Diftarsysteem. Het programma van eisen komt op 1 augustus in het

college. Dus nog voor de aanbesteding. Het kan ook aan de commissie worden toegestuurd.

Indien nodig kan contractverlenging met de huidige inzamelaar nog worden overwogen. Er

zijn dus mogelijkheden voor de raad om er nog over te praten. Volgens hem zijn alle 30 kmgebieden

van een goede inrichting voorzien. Er is nog budget over uit het GVVP. Dat budget

wordt gebruikt om nog wat kleinere aanpassingen in 30 km-gebieden aan te brengen en op

sommige kruispunten. Hij noemt de kruispunten in het traject Spoorstraat-Havenstraat-

Raadhuisstraat in Hooge Zwaluwe. Hij is het niet eens met de kwalificatie van

schijnveiligheid. Het navolgen van de toegestane snelheid en de verkeersregels is wat hem

betreft de verantwoordelijkheid van de weggebruiker zelf. De gemeente gaat wel wat aan

gedragsvoorlichting doen. Het is niet de bedoeling dat er extra politiehandhaving gaat

plaatsvinden.

De heer Kuijpers blijft erbij dat er op bepaalde punten sprake is van schijnveiligheid. In

Hooge Zwaluwe wordt volgens hem gemiddeld veel harder dan 30 km gereden.

Wethouder van Buuren zegt dat het college van mening is dat Lage Zwaluwe al een rondweg

heeft. Daar zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Wagenberg heeft ook een rondweg.

Verder ligt er de toezegging om over een aantal jaren onderzoek te doen naar een rondweg

om Hooge Zwaluwe heen. Dat wat hem betreft over de problematiek van het doorgaand

verkeer.

De heer Rullens licht toe dat het hem gaat om de ontlasting van de Vlierstraat.

Wethouder van Buuren zegt dat dat in de planontwikkeling van de haven Lage Zwaluwe zit.


34

De heer Van Dijk gaat het om een totaalvisie over doorgaand verkeer. Hij hoopt daar straks

iets van in de plannen terug te zien.

Wethouder van Buuren komt bij het kwaliteitsniveau wegen en groen. Dat noemt hij een

moeilijke materie. Eigenlijk moet eerst een wenselijk niveau worden bepaald. Daarvoor

moeten er instrumenten ontwikkeld worden om dat te kunnen bepalen. Dan moet worden

bezien wat voor middelen er zijn om dat uit te voeren. Hij doet een beroep op de heer

Kwaaitaal om daar een keer bij te helpen.

De heer Praat vraagt naar de mening van de wethouder over het verschil tussen wegen waar

30 km geldt terwijl dat op bepaalde stukken weer 50 km is. Hij vraagt wat er met die

ongelijkheid gaat gebeuren.

Wethouder van Buuren verwijst naar het wegenplan. Daar is voor elke weg in bepaald welk

snelheidsregime geldt. Over de inrichting van de weg in Lage Zwaluwe heeft de raad een

uitspraak gedaan. Die heeft het college uitgevoerd.

Wethouder Vos begint met te vermelden dat onlangs het rapport “Pieken in de delta in Zuid-

West Nederland” aan staatssecretaris Van Gennep is overhandigd. Dat is volgens haar van

belang voor de werkgelegenheid in de regio. De nota is met name optimistisch over Zuid-

West Nederland als het gaat om economische ontwikkelingen. Met name op het gebied van

toerisme en recreatie en spin-off daarvan. Op lokaal niveau is er volgens haar goed overleg

met het Ondernemingsplatform Drimmelen. Dat platform bestaat uit ondernemers uit alle

kernen en de ZLTO. Daar is op reguliere basis overleg mee over ontwikkelingen in de

gemeente. Daarnaast is pas het Bedrijvennetwerk Drimmelen opgericht als vervolg op het

MKB. Daarin zijn ook een viertal werkgroepen actief, die door de gemeente actief

ondersteund worden en waarin wordt meegedacht. Een goed ondernemersklimaat komt

volgens haar de leefbaarheid in de kernen ten goede. Daarnaast worden er via Sociale

Zaken ook trajecten uitgezet. Er wordt samengewerkt op het gebied van reïntegratie en

begeleid werken. Er wordt gewezen op de mogelijkheden die er zijn voor loonsubsidie. Op

die manier kunnen werkgevers actief meedoen om mensen aan de onderkant van de

arbeidsmarkt in dienst te nemen. In toerisme en recreatie zit volgens haar ook veel potentiële

werkgelegenheid. De gemeente werkt in de regio West-Brabant ook samen in het SES, de

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant. Binnenkort wordt daar een presentatie

over gehouden. Het derde kwartaal komt ze met een economisch beleidsplan. In oktober

komt de toeristische startnotitie in de commissie. In het voortraject wordt met alle

belanghebbenden gesproken om te komen tot een goede input. Ook de raad zal actief

betrokken worden om input te geven voor de beleidsnota toerisme en recreatie. Voor de EZnotitie

wordt gebruik gemaakt van een benchmark en van interviews met diverse

ondernemers. Dat wordt ondersteund door het ministerie van EZ. Ze betwijfelt of het zinvol is

om overal een eigen VVV-kantoor te hebben. Er wordt wel samengewerkt in het beleidsplan

Toerisme en Recreatie. In Brabant aan de Biesbosch wordt met vier gemeenten

samengewerkt en met het ZLTO. Ze noemt ook een goede website als voorwaarde voor

succes. Daar wordt hard aan gewerkt. Het systeem van fietsknooppunten dekt intussen heel

Brabant. Op wandelgebied is er ook zoiets. De mogelijkheden in Drimmelen worden nu

bekeken. Er zijn ook mogelijkheden om met het Waterschap bepaalde wandelpaden

opnieuw in te richten. Aan de mogelijkheden voor kinderen wordt speciaal aandacht besteed.

Er is een bedrag opgenomen van 10.000 euro vanuit de toeristenbelasting voor een

promotiedag. Plattelandsontwikkeling valt ook binnen het EZ-beleid. Het beleid voor

landgoederen valt onder Ruimtelijke Ordening. Voor een aantal zaken in het buitengebied

zijn subsidies. Daar wordt ook via het SES naar gekeken en via het project De Wijde

Biesbosch. Over de revitalisering van Stuivezand is al een raadsbesluit genomen. Daar

komen nieuwe wegen en de riolering wordt aangepast. Voor het achterste stuk komt in het

najaar een project. Daarin wordt samen met de ondernemers die daar zitten gekeken naar


35

de mogelijkheden. In dat gebied is veel particulier bezit. De ontwikkelingen blijven tot dat

terrein beperkt en gaan niet in de richting van de kernen.

De voorzitter constateert dat er door de raad een aantal richtinggevende opmerkingen is

gemaakt. Die opmerkingen zal het college gebruiken bij het voorbereiden van de begroting

2007 en bij het opnieuw agenderen van het raadsprogramma. Het college ziet ook een taak

om voor een half miljoen aan structurele ruimte te zoeken. Hij nodigt de leden van de raad uit

om ook op dit punt met richtinggevende uitspraken te komen.

Hij schorst de vergadering. Nadat de vergadering is heropend is er gelegenheid voor

opmerkingen in tweede termijn.

Mevrouw van den Berg brengt in herinnering dat ze in eerste termijn een aantal

handreikingen heeft gedaan. Ze is graag bereid om richting de begroting tijd te reserveren

om samen met het college naar verdere uitwerkingen te zoeken. Ze heeft gevraagd om een

raadsprogramma waar meetbare doelen in zitten voor de komende vier jaar. Daar is een

lange termijnvisie voor nodig. Ze stelt dan ook voor om over twee jaar een soort mid turn

review van het raadsprogramma in te bouwen, zodat tussentijds bijgestuurd kan worden. Ze

doet een beroep op de raad om te kijken of er een mogelijkheid is om hier als raad verder

over te praten. Ze wil dat niet tot de coalitie beperken. Ze merkt op dat de ambities niet

vertaald zijn in duidelijke doelstellingen, producten en prestaties voor de komende jaren. Ze

vraagt ook nog een keer aandacht voor de manier waarop de raad zijn kaderstellende rol kan

vervullen en hoe controle kan worden uitgevoerd. Ze wijst ook nog eens op de noodzaak van

een integrale aanpak. Ze vraagt aandacht voor de mogelijkheden van

ontwikkelingssamenwerking in de zin van kennisoverdracht. Ze maakt een compliment voor

het economisch programma. Ze deelt de pogingen om in aanmerking te komen voor de

gelden die aan de genoemde nota verbonden zijn.

De heer Praat blijft bij zijn oordeel dat het gaat om een programma zonder visie. Hij herhaalt

zijn vraag over het gesprek dat het college aan moet gaan met de provincie over het

verplaatsen van de sportvelden. Hij pleit voor een inspanningsverplichting richting provincie.

In eerste instantie heeft hij al concreet aangegeven waar hij bezuinigingen ziet. Hij wil de

OBD-gelden niet honoreren. Het budget voor wijkgericht werken van 150.000 euro loopt wat

hem betreft te ver voor de muziek uit. Hij wil eerst een goed plan van aanpak zien. Dat

bedrag wil hij nu dus ook niet honoreren. Dat geldt wat hem betreft ook voor het budget voor

het tienjarig bestaan. Dan het efficiencyvoorstel. Hij stelt voor om bijvoorbeeld de

registeraccountant die de jaarrekening verzorgt dit als opdracht mee te geven. Die zou dan

moeten bekijken of op bepaalde onderdelen structureel efficiencyvoordelen te behalen zijn.

Een andere mogelijkheid is volgens hem de gemeentelijke rekenkamer. Die zou ook eens

kunnen nagaan of er efficiencyvoordelen te halen zijn. Dan kan worden bezien of dit niet

alleen een theoretisch verhaal is, maar of het ook in de praktijk werkt. Hij heeft ook een

antwoord gemist over de HAFA. Hij is er niet voor om het BOS-project te schrappen. Hij

ondersteunt wel het voorstel de eigen bijdrage van gezinnen voor speciaal leerlingenvervoer

terug te draaien. Als zijn voorstellen voor bezuinigingen niet worden overgenomen, zal hij

tegen het raadsprogramma stemmen.

Mevrouw van den Berg vraagt een reactie op haar voorstel om een werkgroep vanuit de raad

met het college mee te laten denken over het raadsprogramma en over de taakstelling die er

ligt.

De heer Praat twijfelt daar nog over. Hij ziet het nut nog niet helemaal in en hij kan ook niet

goed overzien waar het toe leidt

De heer M. van Oosterhout merkt op dat de wethouder in de eerste termijn zei dat de HAFAimpuls

gewerkt heeft en dat de verhouding 25:75% was gehaald. Hij ziet dat toch iets


36

genuanceerder. Het maatschappelijk effect is volgens hem zeker nog niet gehaald. Daarom

dient hij een motie in. Dat is een motie van de fracties van Combinatie Algemeen Belang,

CDA en Groen Drimmelen. De motie luidt als volgt:

De gemeenteraad van Drimmelen, in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2006,

overwegende dat:

- muziekverenigingen in de gemeente Drimmelen een belangrijke maatschappelijke

functie hebben binnen onze gemeente;

- de HAFA-impuls een belangrijke component is gebleken bij de opleiding ten

behoeve van deze verenigingen;

- de HAFA-impuls slechts drie jaar zou bestaan. Deze periode is om en het ter

beschikking stellen van de HAFA-impuls nog niet is geëvalueerd;

- is toegezegd de commissie Inwonerszaken voor de vergadering van september

een voorstel toe te zenden;

- het in het vorige punt genoemde voorstel vanwege de begrotingscyclus pas in

2008 geëffectueerd kan worden;

- het nog eenmaal beschikbaar stellen van de HAFA-impuls voor een

overbruggingsjaar 2007 een incidentele uitgave is en voor incidentele uitgaven

gemakkelijker dekking kan worden gevonden dan voor structurele uitgaven,

besluit:

- het college van B&W op te dragen de HAFA-impuls ter grootte van 7.500 euro

eenmalig op te nemen in de begroting 2007 en de dekking hiervan te zoeken

buiten de reeds voorgestelde budgetten voor cultuur en verenigingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Drimmelen, 29 juni 2006, namens de fracties Combinatie Algemeen Belang, CDA en Groen

Drimmelen.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende is ondersteund en deel uitmaakt van de

beraadslagingen.

De heer Van Dijk betreurt het dat het college niet inhoudelijk gereageerd heeft op de

inhoudelijke vraagstelling van zijn fractie. Als voorbeeld noemt hij de opmerkingen over jeugd

en jongeren. Daar heeft hij niets over gehoord, terwijl alle partijen daar inhoudelijk op in zijn

gegaan. Hij is wel blij te constateren dat het college zowel het raadsprogramma als de

kadernota mee terug neemt. Dat was ook zijn insteek. Er moet volgens hem nog wel wat

huiswerk gedaan worden. Voor wat het voorstel van Mevrouw Van den Berg betreft, is hij

van mening dat er een concept moet komen wat door de coalitie gedragen moet zijn en

waarop de oppositiepartijen aanvullingen kunnen doen. De dialoog met de coalitiepartijen

moet wat hem betreft plaatsvinden op basis van argumenten.

Mevrouw van den Berg merkt op dat ze een aantal overkomkomsten ziet voor wat betreft

zaken als de werkwijze, de meetbaarheid en de manier waarop de raad geïnformeerd wil

worden. Vandaar haar voorstel.

De heer Van Dijk heeft een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, maar vervolgens ook

aangegeven op welke manier hij zaken aan wil pakken. Hij wil op het voorstel ingaan op

voorwaarde dat de zaken concreet verwoord zijn. Ook hij maakt een compliment aan

wethouder Vos voor de manier waarop zij de zaken heeft georganiseerd bij reïntegratie,

toerisme en recreatie. Hij reageert ook op de voorstellen over het behalen van

efficiencywinst. Hij noemt dat een constructieve gedachte, maar twijfelt aan de bereidheid


37

om de consequenties daarvan te aanvaarden. Hij is bang dat daar bij een aantal

coalitiepartijen het lef voor ontbreekt. Als voorbeeld noemt hij de voorstellen die hij gedaan

heeft voor 364.000 euro. Het bepalen van de effectiviteit sluit wat hem betreft goed aan bij de

strategische verkenning, de financiële verkenning én bij de burgerenquête. Het loopt ook

synchroon met de commissie Planning en Control en de voorwaarden die daarin gesteld zijn.

Jeugd en jongeren noemt hij een van de speerpunten van zijn fractie. Los van het feit of de

genomen bezuinigingsmaatregel wel of niet teruggedraaid zal worden, stelt hij voor op korte

termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het opstarten van

schoolmaatschappelijk werk op basisscholen. Hij mist in dit programma ook een zinsnede

over de invoering van cultuureducatie op basis en voortgezet onderwijs. Graag zou hij zien

dat voor de invoering van cultuureducatie beleid gemaakt gaat worden door de gemeente,

met name waar het gaat om productontwikkeling. Daarbij zouden alle plaatselijke

heemkundeverenigingen ingeschakeld kunnen worden. Dat project zou zichzelf op die

manier deels kunnen bedruipen. Voor de huisvestingsproblemen van de scoutinggroepen in

Made en Terheijden wordt niet aangegeven hoe dit gefinancierd moet worden. Hij hoopt dat

zijn bijdragen worden meegenomen in de kadernota 2007. Zo niet, dan zal hij daar zeker op

terugkomen, zo nodig onderbouwd met moties. Tegen het voorstel dat er nu ligt kan hij geen

ja zeggen.

De heer Kwaaitaal onderschrijft het voorstel van mevrouw Van den Berg. Hij wil meer inzicht

om in staat te zijn een bijdrage te leveren aan het vinden van dekking voor vijf ton. Hij

spreekt zich uit voor het instandhouden van het egalisatiefonds voor riool- en

reinigingsrechten. Dus voor dat waterplan. Hij wil daar nu niet aan tornen. Wat betreft de

sporthal Wagenberg sluit hij zich aan bij de Lijst Harry Bakker. Proberen om risicodragend te

exploiteren en om daar creatief mee om te gaan. Hij heeft een vraag gesteld in de eerste

termijn over het verhuren van het gemeentelijk vastgoed. Hij heeft daar nog geen antwoord

op gehad. Zijn voorstel is om dat efficiënt te doen en alle dagdelen te verhuren. Ook om te

kijken of er mogelijkheden zijn om gemeentelijke panden vrij te maken en die voor

herontwikkeling in te zetten of eventueel voor afstoting. De OBD is voor hem een duidelijke

zaak. Het inzetten van het miljoen Intergasgelden voor maatschappelijke doeleinden noemt

hij op zich een heel leuke geste. Hij is daar niet voor omdat er volgens hem 30.000 euro

jaarlijks structureel wordt misgelopen.

De heer Van Dongen merkt op dat hij daar een dekking voor heeft gevonden.

De heer Kwaaitaal stelt dat nog uitgezocht moet worden of dat mogelijk is.

De heer Van Dongen vraagt of de heer Kwaaitaal voor is als blijkt dat het kan.

De heer Kwaaitaal zegt dat hij dat nog moet zien. Als blijkt dat het kan, is hij er wel voor. Het

efficiencyvoorstel van de VVD wil hij het voordeel van de twijfel geven. Hij is voor de

opdracht om verder te onderzoeken. Hij heeft ook gevraagd wie zou kunnen participeren in

de evaluatie van welstand. Het instellen van een werkgroep uit de raad, waar ook de

oppositie in zit, wordt door hem onderschreven. De raad moet volgens hem meesturen bij

het invullen van de opdracht aan het college. Hij heeft ook geen antwoord gekregen op zijn

vraag over de windmolenproblematiek. In het coalitieprogramma is opgenomen om de

windmolens niet in de Zonzeelse Polder te plaatsen. Er zou een aanpak komen om te kijken

hoe de juridische status is van die aanvraag.

De heer Van Dongen is blij met de steun uit de raad. Hij is graag bereid deel te nemen aan

de voorgestelde werkgroep. Hij kan ook meegaan met het voorstel van de CAB om de

accountant of de rekenkamercommissie in te schakelen. Voor wat betreft de HAFA-impuls,

kan hij ook meegaan met het voorstel dat het één jaar één keer verlengd wordt. Intussen

moet goed worden uitgezocht hoe tot structureel beleid kan worden gekomen. Voor de rest

hoopt hij dat het college gebruik maakt van zijn aanbod om tot een werkgroep te komen. Hij


38

zal met veel plezier meewerken aan het tot stand komen van een goede begroting voor

2007.

De heer Kuijpers wil starten bij de visie en de ambitie. Hij is ook van mening dat de

voorstellen op een ander moment terug moeten komen. Hij pleit er voor om het

raadsprogramma en de begroting uit elkaar te houden. Het zijn twee verschillende zaken met

andere accenten. Naar zijn idee hoort er eerst gesproken te worden over het

raadsprogramma, voordat de begroting aan de orde kan komen. Aan het voorstel van

mevrouw Van den Berg, over de raadscommissie, wil hij graag meedoen. Over de

Kwaliteitsslag Drimmelen is al gesproken. Er komt in september een tussenrapportage. Het

voorstel van de VVD over de efficiency sluit daar volgens hem op aan. Hij is blij met de

toezegging van wethouder Van Mourik dat er een projectvoorstel komt voor de bestuurlijke

vernieuwing, waarin én de betrokkenheid én de dienstverlening aan de inwoners goed

neergezet gaan worden. Hij is het ermee eens dat de aanbesteding van het ophalen van

afval eerst in de raad besproken wordt. De evaluatie over Diftar moet ook in de raad worden

besproken. Over het chemisch bestrijden van onkruid is toegezegd dat begin 2007 een

voorzet komt voor de methodes die er zijn. Hij is ook benieuwd of het college onderschrijft

dat onkruid niet met chemische middelen moet worden bestreden. Hij heeft ook geen

antwoord gekregen over een structurele oplossing voor de scouting. Ook over het

heroverwegen van de gemeenschappelijke regeling bij de WAVA heeft hij nog geen

antwoord gehad.

De voorzitter denkt dat de handreikingen uit de raad niet voldoende zijn om daar dat half

miljoen mee te bereiken. Er ligt volgens hem dus een taak voor het college om daar keuzes

in te maken. Wellicht kan de werkgroep daarbij betrokken worden. Voor wat betreft de

efficiencyvoorstellen heeft hij de indruk dat de laatste lucht die er nog in het ambtelijk

apparaat zit, er intussen wel uit is. Naar zijn mening is er eerder lucht tekort, dan dat er lucht

over is. Als de raad niet bereid is daar in te snijden, heeft hij ook zijn twijfel aan het nut van

deze exercitie. Iets anders is volgens hem een discussie over kerntaken. Dat is ook een

moeilijke weg, maar die zou wat hem betreft nog begaanbaar zijn. Het voorstel van het

college is om het raadsprogramma bij de programmabegroting 2007 opnieuw aan de orde te

stellen. Deze discussies moeten daarin worden meegenomen. Ook moet worden

aangegeven hoe een en ander over de vier jaar verdeeld moet worden. In deze startnotitie is

aangegeven hoe de financiën er op dit moment voor staan. Daar zijn richtinggevende

uitspraken over gedaan die benut zullen worden bij het opstellen van de begroting voor

2007. De kadernota hoeft daar dus niet voor terug te komen. Die kan wat hem betreft nu

voor kennisgeving worden aangenomen. De kadernota is bedoeld om met de raad te

discussiëren over de uitgangspunten bij het opstellen van de begroting voor 2007. Die

functie heeft een kadernota. Verder heeft de kadernota geen enkele status. Alle vragen en

bijdragen worden dus betrokken bij het opstellen van de begroting. Bij het behandelen van

de begroting kan daar ook op worden teruggekomen. Het college zal veel inwoners

betrekken bij de evaluatie van het welstandsbeleid. Ook ondernemers worden uitgenodigd

hun opvatting kenbaar te maken. Uiteindelijk komt het dan weer in de raad aan de orde.

Iedereen kan nog reageren. De discussie staat nog aan het begin. Op de

windmolenproblematiek wil hij graag een andere keer terugkomen.

Wethouder van Mourik antwoordt nog op de verplaatsing van de sportvelden in Lage

Zwaluwe. Dat is in de vorige periode besproken. Het past niet in de huidige structuurvisie

Plus en wordt meegenomen in de herziening van de structuurvisie Plus.

Wethouder Krook wil onderzoeken hoe als gemeente om te gaan met ontwikkelingssamenwerking.

Hij wijst er wel op dat hier ambtelijke capaciteit voor nodig is.

Leerlingenvervoer komt terug. Daar is al over gesproken, evenals over de BOS-aanvrage.

Over HAFA-onderwijs is een motie ingediend. Drimmelen is een van de weinige gemeentes

die geen schoolmaatschappelijk werk heeft. Dat heeft te maken met keuzes die in het


39

verleden gemaakt zijn, rekening houdend met de financiële middelen die op dat moment

voorhanden waren. Er is toen gekozen voor buurtnetwerken. Deze problematiek is onderdeel

van de WMO.

Mevrouw van den Berg zegt dat het haar opvalt dat tegenwoordig alles maar onder de WMO

wordt geschoven. De WMO is wel breed, maar volgens haar ook weer niet zo breed.

Wethouder Krook zegt dat schoolmaatschappelijk werk ook onder jeugdbeleid valt. Het lijkt

hem zinvol om in de toekomst te kijken of daar ruimte voor te creëren valt. Cultuureducatie

op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft wel te maken met de WMO. Dat gaat

over maatschappelijke ondersteuning en over educatie. De scouting moet financiële

middelen hebben om hun gebouwen te onderhouden. Hij heeft een gesprek gehad met de

voorzitter van de scouting in Made. Die zijn bezig om financiële middelen te verwerven. Daar

hebben ze inmiddels al veel geld voor. Ze zijn bezig om met een aantal bedrijven te kijken of

die kunnen ondersteunen. Dat noemt hij maatschappelijke ondersteuning. De samenleving

stimuleren om zelf dingen op te pakken en niet voortdurend terug te grijpen op de

gemeentelijke overheid. De gemeente voert hierin de regie. De gemeente moet partijen bij

elkaar brengen. Die taak pakt het college op.

Wethouder van Buuren zegt dat de raad het programma van eisen krijgt toegestuurd voor

wat betreft de aanbesteding van de afvalinzameling. Er wordt dan gevraagd om een

schriftelijke reactie. Naar aanleiding van de reacties zal bekeken worden hoe de verdere

discussie gevoerd wordt. De tijd is beperkt. Hij zal zo snel mogelijk duidelijkheid geven. De

evaluatie Diftar 2005 heeft ter inzage gelegen voor de commissie Grondgebiedzaken.

Mevrouw van den Berg merkt op dat die evaluatie gaat over de afvalstromen. Wat zij bedoelt

is een evaluatie van het effect. Is het echt zo dat de vervuiler betaalt? Is het echt zo dat het

op die manier goed gaat? Dus het effect van de Diftar invoering en niet van het aantal

stromen en het aantal kilo’s dat is opgehaald.

Wethouder van Buuren wil hier best in de commissie op terugkomen. Hij doet geen

uitspraken over chemische onkruidbestrijding. Dat heeft volgens hem alleen zin als er

voldoende middelen beschikbaar zijn om dat te veranderen.

De heer Vissers wijst op het milieubeleidsplan. In dat milieubeleidsplan heeft de vorige raad

vastgesteld om in elk geval te proberen zo weinig mogelijk gebruik te maken van chemische

onkruidbestrijding. In het coalitieakkoord is opgenomen de mogelijkheden te onderzoeken

hoe die onkruidbestrijding op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier aangepakt kan

worden.

Wethouder Vos zegt dat ze inderdaad de vraag vergeten is over de gemeenschappelijke

regeling WAVA. Het is correct dat op 1 januari 2007 de nieuwe wet sociale werkvoorziening

zijn intrede zal doen, hoewel die nog niet helemaal goedgekeurd is in het Haagse. Het is de

intentie van die wet dat het geld, en daarmee de regierol, volledig teruggaat naar de

gemeente. De subsidie vanuit het rijk gaat nu rechtstreeks naar de werkvoorziening, dus

rechtstreeks naar de WAVA. Van daaruit wordt de voorziening betaald. Straks gaat het geld

naar de gemeente en de gemeente gaat bepalen hoe ze dat gaat inzetten. Het jaar 2007 zal

een overgangsjaar worden. Ze is aan het onderzoeken wat de beste manier van werken is,

uitgaande van die regierol. Er is op het moment een onderzoek gaande door een extern

bureau. Dat zal ook de effecten van de nieuwe wet meenemen in het advies. Dat advies zal

met de commissie en met de raad worden besproken.

De voorzitter brengt eerst de motie over de HAFA-impuls in stemming. Hij constateert dat die

motie unaniem is aanvaard door de raad.


40

Hij stelt voor het voorstel over de kadernota/raadsprogramma te wijzigen. Gelet op de

discussie over de kadernota, die zijn functie heeft gehad als voorbereiding voor de

programmabegroting, wordt het voorstel nu om de kadernota voor kennisgeving aan te

nemen, het raadsprogramma te agenderen tijdens de behandeling van de

programmabegroting 2007 en om uit de raad een werkgroep in te stellen die ter

voorbereiding van de begroting 2007 en het raadsprogramma met het college gaat

meedenken.

Het huidige deel 2 van het voorstel is om het college de opdracht te geven te werken aan het

vinden van een structurele ruimte van een half miljoen.

De heer Van Dijk stemt in met het tweede deel van het voorstel. Met het voor kennisgeving

aannemen van de kadernota kan hij niet instemmen, gezien zijn kritische kanttekeningen en

opmerkingen over de financiën. Voor de rest kan hij instemmen met het voorstel.

De heer Praat sluit zich daarbij aan.

Uit stemming bij handopsteken blijkt dat de gezamenlijke motie van CAB, CDA en Groen

Drimmelen unaniem door de raad wordt aanvaard. Voorts blijkt uit stemming bij

handopsteken dat het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders wordt

aangenomen.

6. Bestuursrapportage 1-2006

De heer Kwaaitaal vindt de afwijking van 330.000 euro in negatieve zin een fors bedrag. De

meest in het oog springende negatieve activiteiten zijn voor hem de post salariskosten van

602.000 euro, de te hoog ingeschatte WOZ-waarde van 150.000 euro, de extra storting

voorzieningen/vervangen lichtmasten van 100.000 euro, de extra storting

wegenfonds/asfaltverharding van 55.000 euro en ten slotte nog eens 65.000 euro aan

diverse afwijkingen. Een kleine opsomming van benodigde extra middelen. Hier zijn volgens

hem nog heel wat verbeterpunten te halen. Hij vindt dergelijke overschrijdingen in de

toekomst onacceptabel. Hij legt de verantwoordelijkheid bij het college, dat deze

overschrijdingen tijdig en op voorhand dient te voorkomen. Planning en Control zijn hiervoor

de geëigende instrumenten en dienen dan ook nadrukkelijk en zorgvuldig te worden

nageleefd.

De heer Van Dijk doet de suggestie om via een paar kleine wijzigingen het stuk beter

leesbaar te maken. Afwijkingen zouden beter zichtbaar gemaakt moeten worden.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en

wethouders besloten.

7. Sluiting

De voorzitter vraagt om via de griffier aan te geven wie aan de werkgroep deel zullen nemen.

Niets verder aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het verzoek een

moment stilte in acht te nemen voor bezinning of gebed.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 september 2006.

Mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers Drs. G.L.C.M. de Kok

griffier voorzitter

More magazines by this user
Similar magazines