Brochure ViaContent

viacontent.nl

Brochure ViaContent

We hebben belangrijke

verkeersinformatie voor u

ViaContent


ViaContent,

de fijnste vorm van

verkeersinformatie...

Op het werk, in nieuws- en actualiteitenprogramma’s, bij de kapper, in dag- en

weekbladen of op verjaardagsfeestjes: het Nederlandse verkeer is bijna overal het

meest geliefde onderwerp van discussie. Het houdt miljoenen mensen elke dag

weer intensief bezig. Mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt is een zeer

actueel thema. Met een hoge maatschappelijke waarde. Des te opmerkelijker is het,

dat de momenteel beschikbare verkeersinformatie daar zelf sterk bij achterblijft. Ze

is weinig actueel. Te statisch. Te beperkt toegankelijk. Daar brengt ViaContent

verandering in. De voordelen daarvan zijn voor veel verschillende partijen

interessant, ook voor u. Zo bieden we overheden een veel betere basis voor

beleidsvorming rond infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor een evenwichtiger

benutting van het wegennet. Betere informatie is tevens ideaal voor locaties die snel

en goed toegankelijk moeten zijn, zoals bedrijven, havens, evenementen en

instellingen in de gezondheidszorg. ViaContent draagt bij aan een betere

bereikbaarheid. Ook de logistieke planning van vervoerders verbetert door

ViaContent. En onze informatie stuurt weggebruikers beter voorbereid op pad. Om

zo’n omvangrijk publiek te bereiken is intensief dataverkeer nodig. Juist daar liggen

de nieuwe kansen voor bedrijven in data- en telecommunicatie.

ViaContent, jongste loot aan een stevige boom

ViaContent is hard op weg om dè leverancier van mobiliteitsinformatie in

Nederland te worden. Dat is te danken aan een stevige basis. ViaContent is

namelijk een initiatief van Vialis, één van de werkmaatschappijen van Koninklijke

VolkerWessels. Vialis is de specialist waar het gaat

om het bedenken en realiseren van verkeers- en

mobiliteitsvraagstukken. De naam is onder andere

bekend als motor achter verkeersregelinstallaties

(VRI’s) en parkeerverwijssystemen: een ‘moeder’

met veel verkeerskundige kennis. En die kennis heeft

ViaContent duidelijk geërfd.

Verkeersinformatie in z’n fijnste vorm

Die achtergrond verklaart waarom ViaContent verkeersinformatie

naar een niveau tilt dat ongeëvenaard is. Op de

volgende pagina’s leest u hoe we het verkeer veel fijnmaziger in

kaart weten te brengen. ViaContent concentreert zich op het

beter verzamelen, opslaan, interpreteren en presenteren van

basisdata over wegvakken. Die veel fijnmaziger en actuelere

informatie stellen we beschikbaar aan wegbeheerders en

overheden in de vorm van periodieke ‘in depth’-rapportages.

We noemen dit niet voor niets onze basisdienst. Het biedt

namelijk een solide basis voor optimaal dynamisch verkeers-

De meest actuele

verkeerssituaties, door

ViaContent duidelijk

in kaart gebracht.

management, betere beleidskeuzen, soepeler verkeersstromen

en een efficiëntere ruimtelijke ordening. Maar, als gezegd, die

informatie geeft ook anderen ongekende nieuwe mogelijkheden.

Het is de basis voor de meest actuele verkeersinformatie

via internet, mobiele telefoons (SMS, voicemail, WAP of i-mode)

Soepeler verkeersstromen

en een efficiëntere ruimtelijke ordening

of routenavigatiesystemen en infopanelen langs wegen. Zo

krijgen weggebruikers informatie waar en wanneer ze het nodig

hebben. En zo zijn verkeersstromen eenvoudiger bij te sturen.

U kunt alle kanten met ons op

Op de volgende pagina’s zult u ontdekken dat ons product u alle

vrijheid biedt om er naar eigen inzicht gebruik van te maken.

U kunt voor aanvullingen op de basisdienst kiezen. U kunt in- en

uitstappen wanneer u wilt. U bent vrij in uw gebruik van de

datastromen die wij aanleveren. ViaContent voegt zich soepel

naar de stappen die u zelf al gezet hebt. We zijn niet afhankelijk

van bepaalde hardware- of softwareleveranciers. ViaContent

biedt u een open systeem waar u hoe dan ook uw voordeel mee

kunt doen.

Dankzij ViaContent zijn verkeersstromen van minuut tot minuut beter te beïnvloeden

Ook koppeling

met parkeersystemen

is mogelijk.


...daarvoor halen we

alles uit de kast

ViaContent verzamelt, interpreteert en presenteert

verkeersinformatie. Ons onderscheid ligt om te

beginnen in onze wijze van verzamelen van data.

Deze komen vooral uit de bestaande

verkeersregelinstallaties, de VRI’s. Om het verkeer te

regelen, meten deze de verkeersstromen. Hier ligt

een schat aan al bestaande informatie, die tot nu toe

nog ongebruikt blijft. ViaContent slaagt er op

eenvoudige en financieel voordelige wijze in om de

meetgegevens uit de VRI’s te benutten voor veel

actuelere en fijnmaziger informatie.

Slimmer omgaan met bestaande infrastructuur

Voor dit doel plaatsen we in de VRI’s een zogenaamde Traffic Data Monitor (TDM).

Deze is geschikt voor zowel de VRI’s van het type FR90 en FR94 als voor de oudere

typen, de FR34 en de FR80. Sterker nog: door toevoeging van een TDM is het later

eenvoudiger om oudere typen te upgraden naar de modernere FR94. Er zijn later

makkelijker nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen. Dat is een prettige

bijkomstigheid voor de wegbeheerder. De TDM heeft geen invloed op de werking

van de VRI; ze staat helemaal los van de regelfuncties

daarvan. De TDM leest de gegevens van

de VRI’s uit en zendt deze via een GPRSnetwerk

of via een vast netwerk naar

het ViaContent Computer Centrum. We

beschikken dan dus over informatie van

VRI’s op heel veel verschillende plekken.

Dus ook in binnensteden. Onze

verkeersinformatie beperkt zich niet tot

het hoofdwegennet! In ons Computer

Centrum worden de data intensief

bewerkt. Dat doen we met programma’s die op basis van

verkeersmodellen werken. Deze programma’s hebben hun

waarde bewezen en zijn afgeleid van Vissim, Visum Online en

Visum Offline van de firma PTV uit Duitsland. Met deze

programma’s schetsen we een zeer breed en tegelijk zeer

gedetailleerd verkeersbeeld. We geven intensiteiten weer.

Stellen prognoses. Maken analyses op basis van historische

trends. ViaContent geeft zowel een verkeersbeeld op

macroniveau als heel gedetailleerde informatie op een heel

fijnmazig niveau. ViaContent laat duidelijk zien wat er op het

hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en in

binnensteden gebeurt.

Via internet, WAP, i-mode, SMS, voicemail,

navigatiesystemen of routepanelen ontvangen

weggebruikers verkeersinformatie

Meer databronnen

ViaContent beperkt zich niet tot de data uit VRI’s. We hebben

ook andere bronnen, zoals telsystemen in parkeergarages en

zogenaamde Floating Car Data. In dat laatste geval ontvangen

we via weggebruikers gegevens in het Computer Centrum. Die

input zorgt ervoor dat we op elke minuut van de dag de

jongste ontwikkelingen signaleren en doorgeven. Ook hieruit

blijkt dat ViaContent openheid van werken als leidraad heeft.

We leggen ons niet vast op bepaalde databronnen, maar

kunnen in alle flexibiliteit overal uit putten.

Meer data beter presenteren

Ten slotte komt het er natuurlijk op aan die veel verfijnder

informatie te presenteren. Na bewerking in ons Computer

Centrum ontvangen wegbeheerders en beleidsmakers

periodiek uitgebreide rapportages. Daarnaast hebben

wegbeheerders ook via internet vanaf hun werkplek online

toegang tot deze informatie. Ook komen de gegevens vrij in

een zogenaamd MV-file format en kunnen de data

bijvoorbeeld dienen als input voor een kwaliteitscentrale. De

informatie kan in elke gewenste vorm naar een

internetprovider worden gestuurd, zodat ze na bewerking en

verrijking via alle mogelijke middelen van datacommunicatie

aan gewenste doelgroepen

beschikbaar

gesteld kan worden.

De gegevens kunnen

dan via internet, WAP,

i-mode, SMS, voicemail, navigatiesystemen of routepanelen

naar bijvoorbeeld weggebruikers gecommuniceerd worden.

Meer dataverkeer, soepeler wegverkeer

Al met al heeft onze inzet veel voordelen, voor veel groepen die

op enige wijze met verkeer te maken hebben. Zo stellen we

wegbeheerders en beleidsmakers in staat om een beter

additioneel gebruik van de VRI’s en de data daaruit te maken.

Ook de tot toe nu nog tijdrovende interpretatie van (tel)gegevens

verloopt veel sneller. En, als gezegd, we maken veel meer

informatie veel toegankelijker voor een veel breder publiek.

Meer inzicht betekent betere doorstroming van het verkeer, ook op lokaal niveau


VERZAMELING

VERKEERSGEGEVENS

Autosnelwegen

Stedelijke en

provinciale wegen

Parkeergarages

en terreinen

Openbaar vervoer

BEWERKING

VERKEERSINFORMATIE

Korte- en langetermijn

prognose

ViaContent

Computer

Centrum

Beleids-informatie

overheid

Werkzaamheden,

stremmingen

VERSPREIDING

MOBILITEITSINFORMATIE

Internet

Navigatie in auto

Mobiele telefoon,

i-mode

Informatiepanelen

langs de weg

Permanent toegankelijke verkeersinformatie voor een evenwichtige en optimale benutting van het wegennet


ViaContent

geeft u beter

inzicht in

de mobiliteit

binnen uw

beheersgebied

Verkeersinformatie als ‘beleidsmedewerker’

en als ‘wegbeheerder’

ViaContent voor overheden

Overheden en wegbeheerders moeten goed beargumenteerde beslissingen nemen. Zeker ook als

het gaat om infrastructuur en ruimtelijke ordening. De verkeersinformatie die ViaContent biedt is

daar bij uitstek geschikt voor. En het prettige is: deze informatie is in feite al voor handen. Het is

echter de kunst om deze beter te verzamelen, te interpreteren en te presenteren. Het verzamelen

doen we binnen gemeenten en provincies door gebruik te maken van de al bestaande VRI’s. Maar

ook andere databronnen, zoals telapparatuur bij parkeergarages, kunnen we inzetten. Of informatie

van weggebruikers zelf, de Floating Car Data. Deze informatie bewerken we in ons eigen Computer

Centrum. Regelmatig ontvangt u een zeer uitgebreide rapportage. Deze geeft een gedetailleerd

beeld van verkeersintensiteiten en afgeleide verkeerskundige grootheden in uw beheersgebied. Die

rapportage kunt u op allerlei manieren benutten en in feite zijn de mogelijkheden onbegrensd. Via

internet krijgt u online vanaf uw werkplek toegang tot de informatie. U kunt zelf rapportages

samenstellen en deze bijvoorbeeld in Excel laden voor verdere presentatie en verwerking.

Meer weten, beter besturen

De gegevens zijn op allerlei manieren waardevol. Ze geven u inzicht in de benutting en de

restcapaciteiten van bepaalde weggedeelten. U bent daardoor in staat om op tijd problemen te

signaleren en kunt ze daarmee voorkomen. U kunt uw huidige verkeersmodellen ijken en

verbeteren. Of u gebruikt onze historische analyses om beleid te maken en te evalueren. Al met al

krijgt u een veel beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied. Ook kunt u de data

vervolg, zie achterzijde

Vialis Verkeer & Mobiliteit bv • Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist • Postbus 318, 3700 AH Zeist

Telefoon: (030) 698 38 00 • Fax: (030) 698 38 10 • E-mail: info@viacontent.nl • www.viacontent.nl


Verkeersinformatie als ‘beleidsmedewerker’

en als ‘wegbeheerder’

ViaContent voor overheden

beschikbaar stellen aan de kwaliteitscentrale. Of denkt u bijvoorbeeld aan nieuwe mogelijkheden

om weggebruikers beter te informeren en zo verkeersstromen beter in de hand te

houden. En: betere verkeersinformatie en betere verkeersafwikkeling kan een positieve invloed

op de vestiging van bedrijven hebben.

We gaan zo ver als u wilt

Het is niet gezegd, dat u van meet af aan alle mogelijkheden die ViaContent biedt ook moet

benutten. Wellicht heeft u al genoeg aan snellere rapportages over de activiteit van de VRI’s in

uw beheersgebied, wilt u uitsluitend de kwaliteit van de detectie verbeteren of wenst u een

soepeler migratie van oudere VRI’s naar nieuwere typen. Maar misschien ook wilt u wel meer,

zoals actuelere verkeersinformatie beschikbaar stellen op uw internetsite. U wilt uw beleid beter

communiceren. Of u geeft de analyse van meetgegevens en de rapportage aan anderen in

handen van ViaContent. We gebruiken daarvoor de erkende en gewaardeerde software-tools

Visim en Vissum van PTV. In dit geval gebruikt u onze verkeersinformatie dus vooral om beleid

te maken en bij te sturen. De meest vergaande vorm van gebruikmaking van onze diensten ligt

in de communicatie met externe groepen, zoals weggebruikers en bedrijven in uw

beheersgebied. Zo verbetert u de kwaliteit van bereikbaarheid en licht u reizigers en

weggebruikers beter in. Dat is niet alleen erg praktisch, denkt u ook eens aan de promotionele

waarde van die informatieverstrekking. En, dankzij ViaContent wisselt u voortaan veel

gedetailleerder informatie uit met andere overheden.


Gedetailleerde en

actuele verkeersinformatie

van

ViaContent zorgt

ervoor dat u

beter en sneller

bereikbaar bent.

Verkeersinformatie als rode loper

ViaContent voor bereikbaarheid

Bereikbaarheid is het fundament onder optimaal economisch functioneren. Het is ook een

basisvoorwaarde om goede dienstverlening te bieden. Momenteel staat die bereikbaarheid op alle

mogelijke locaties in Nederland onder grote druk. Binnensteden zijn steeds moeilijker toegankelijk.

Grote evenementen bezwijken soms bijna onder de druk van een veel te ongecontroleerde

verkeersstroom. Of ze zien zich genoodzaakt hun heil op andere plekken te zoeken. Bedrijven en

instellingen in de gezondheidszorg kampen met bereikbaarheidsproblemen. Medewerkers of

hulpdiensten moeten zich met moeite een weg banen. Dat is niet alleen schadelijk voor de locaties zelf,

het is ook ergerlijk voor de reiziger en weggebruiker. Slechte bereikbaarheid leidt tot grote irritatie.

Meer gedetailleerde en meer actuele verkeersinformatie via veel meer kanalen helpt om die problemen

sterk te verminderen of zelfs weg te nemen. Dat is de snelste weg naar Nederland Distributieland.

Beter informeren, beter benutten

De verkeersinformatie zoals ViaContent die verzamelt, interpreteert en presenteert kan een grote

bijdrage leveren aan de oplossing van al die problemen. Overheden en wegbeheerders bieden we

veel frequenter en veel gedetailleerder informatie over de verkeersafwikkeling op bepaalde plaatsen.

Dat geeft op langere termijn de mogelijkheid om de infrastructuur waar nodig aan te passen en om

beleidskeuzen op veel nauwkeurigere informatie te baseren. Op veel kortere termijn geeft het allerlei

mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren. Via internet kunnen bezoekers thuis al zien

of het zin heeft om op pad te gaan. Zijn ze eenmaal onderweg, dan bereiken we ze via

routeplanners, routepanelen, navigatiesystemen en communicatiemiddelen als WAP en i-mode. We

staan nog maar aan het begin van al de technische mogelijkheden. ViaContent brengt alle relevante

partijen samen: wegbeheerders, overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen

of wegvervoerders. We denken ook graag met u mee over nieuwe wegen om uw mobiliteit te

verbeteren. De informatie is er. Aan u de kans om er gebruik van te gaan maken.

Vialis Verkeer & Mobiliteit bv • Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist • Postbus 318, 3700 AH Zeist

Telefoon: (030) 698 38 00 • Fax: (030) 698 38 10 • E-mail: info@viacontent.nl • www.viacontent.nl


Zeer actuele

informatie van

ViaContent

helpt u

om drukke

verkeerssituaties

te omzeilen

Verkeersinformatie als smeermiddel

ViaContent voor logistiek

We kunnen vaststellen dat op veel plaatsen de verkeerssituatie vooral historisch zo gegroeid is; er

ligt nu een bepaalde infrastructuur die nog maar in beperkte mate is aan te passen. Zeker in

sommige binnensteden is drastisch ingrijpen niet of nauwelijks een optie. Drukke verkeersaders en

stadscentra kunnen niet zomaar tijdenlang opengelegd worden. Het biedt dus vaak veel meer

soelaas om de verkeersstromen beter te beïnvloeden. Dat kan alleen op basis van veel en zeer

actuele informatie. ViaContent heeft de technische middelen om die informatie uit allerlei bronnen

te halen: VRI’s, Floating Car Data, telapparatuur bij parkeergelegenheden, etcetera. Omdat we die

informatie vervolgens ook direct beschikbaar kunnen stellen, is het mogelijk om per minuut op elke

gewenste locatie weggebruikers op de hoogte te brengen van de verkeerssituatie.

Verkeersinformatie van ViaContent is dus niet alleen geschikt voor beleidsontwikkeling en voor

acties op langere termijn, het werkt vooral ook direct.

Dynamisch verkeersmanagement

Op basis van actuele informatie hoeven we verkeersstromen niet meer aan het toeval over te laten.

De informatie is relatief eenvoudig te koppelen aan Citydrips en Parkeer Verwijs Systemen. Of u

gebruikt ze om de regelfunctie van de VRI’s te beïnvloeden en zo verkeersstromen bij te sturen.

Immers, via navigatiesystemen en routeplanners bereiken de data de individuele weggebruiker. Maar

liever nog bereiken we hen voordat er problemen op de weg ontstaan. Daarvoor zorgt goede

bereikbaarheidsinformatie in winkelcentra, bij evenementen en op werkplekken. Ook via nieuwe

media komt de informatie beschikbaar.

Vialis Verkeer & Mobiliteit bv • Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist • Postbus 318, 3700 AH Zeist

Telefoon: (030) 698 38 00 • Fax: (030) 698 38 10 • E-mail: info@viacontent.nl • www.viacontent.nl


Actuele informatie

van ViaContent

draagt bij aan

een betere

routeplanning

en verbetert uw

logistieke proces

Verkeersinformatie als zakenpartner

ViaContent voor logistieke efficiency

Het spreekt voor zich dat de meest actuele en beschikbare verkeersinformatie ook voor bedrijven

alle mogelijke voordelen heeft. Betere bereikbaarheid voor de klanten is dan nog maar één kant

van de medaille. Het gaat ook om het verkeer de andere kant op, dus om levering van goederen.

De verkeersinformatie van ViaContent is dan toe te passen om het logistieke proces te

verbeteren en de efficiency te verhogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om de

Just In Time-levering te optimaliseren. Dat scheelt enorm in de kosten voor opslag en

voorraadbeheer. Door betere routeplanning kunnen uw medewerkers op de weg beter hun weg

bepalen; service- en salesmedewerkers en weggebruikers in de zakelijke dienstverlening kunnen

hun voordeel doen met betrouwbare en actuele verkeersinformatie. Files zijn beter te vermijden.

Niet alleen omdat ViaContent die files op basis van historische gegevens vooraf kan aangeven,

maar ook omdat er allerhande technologische middelen zijn om uw medewerkers onderweg te

informeren. Dat kan met behulp van routenavigatiesystemen, via WAP, i-mode of SMS. Het

aardige is, dat deze vorm van verkeersinformatie ook nog eens goedkoper beschikbaar kan

komen, want bij sommige communicatiemiddelen gelden slechts lokale gesprekskosten in plaats

van hoge SMS-kosten of dure 0900-nummers. De ontwikkeling staat niet stil. Dat zou ook voor

uw medewerkers moeten gelden.

Vialis Verkeer & Mobiliteit bv • Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist • Postbus 318, 3700 AH Zeist

Telefoon: (030) 698 38 00 • Fax: (030) 698 38 10 • E-mail: info@viacontent.nl • www.viacontent.nl


Actuele verkeersinformatie

biedt talloze

mogelijkheden

om de interesse

van grote groepen

mensen te wekken

Verkeersinformatie

als aandachttrekker

ViaContent voor bedrijven en dataproviders

Nu mobiliteit zo’n hot item is en ‘het grote publiek’ er zo nauw bij betrokken is, biedt verkeersinformatie

allerlei mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken. Zo kan

de toevoeging van onze meest actuele en fijnmazige informatie aan uw eigen internetsite voor

veel mensen een reden zijn om die site vaak te bezoeken. Immers, het verkeer verandert

voortdurend en heeft op elke minuut van de dag een hoge nieuwswaarde. Maar ook in uw

eigen vestigingen biedt een informatiezuil met verkeersinformatie veel toegevoegde waarde.

Veel bezoekers vinden alleen al de informatiezuil op zich een leuk extra. En, op locaties langs

wegen kan het wel of niet hebben van zulke informatie voor weggebruikers net van doorslaggevende

betekenis zijn om u wel te bezoeken en een verderop gelegen locatie niet.

Wegverkeer = dataverkeer

Die nieuwe manieren om verkeersinformatie te presenteren zijn zeker ook interessant voor

bedrijven die hun inkomsten uit dataverkeer halen. Voor de informatie namelijk op een site of

in het display van een mobieltje verschijnt, moeten er bytes over en weer gaan. Hiermee maakt

ViaContent de cirkel rond. We kennen de wegen om de meest actuele verkeersinformatie te

verzamelen. We interpreteren het en vertalen het in informatie die precies op een bepaalde

doelgroep is toegesneden. We leggen ook de contacten met al die partijen die gebaat zijn bij

betere verkeersinformatie: overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen in

de gezondheidszorg, etcetera, etcetera. ViaContent is echter niet de partij die zelf het

dataverkeer op gang brengt. Daar liggen voor dataproviders grote kansen. We wisselen daar

graag met u van gedachte over.

Vialis Verkeer & Mobiliteit bv • Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist • Postbus 318, 3700 AH Zeist

Telefoon: (030) 698 38 00 • Fax: (030) 698 38 10 • E-mail: info@viacontent.nl • www.viacontent.nl


Vialis Verkeer & Mobiliteit bv

Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist

Postbus 318, 3700 AH Zeist

Telefoon: (030) 698 38 00

Fax: (030) 698 38 10

E-mail: info@viacontent.nl

www.viacontent.nl

een onderneming

Similar magazines