22.09.2013 Views

20121119 gr verslag openbaar - Gemeente Westerlo

20121119 gr verslag openbaar - Gemeente Westerlo

20121119 gr verslag openbaar - Gemeente Westerlo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gemeente</strong>raad van 19 november 2012<br />

001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring <strong>verslag</strong> 29 oktober 2012.<br />

002 Personeel. Aanduiding waarnemend gemeentesecretaris - financieel beheerder.<br />

Wijziging principebesluit 12 oktober 2009.<br />

003 Financiën. OCMW budgetwijzigingen 1 en A/2012. Kennisneming.<br />

004 Financiën. Politie. Goedkeuren gemeentelijke toelagen voor de politiezone<br />

Zuiderkempen, aandeel <strong>Westerlo</strong>, dienstjaar 2013.<br />

005 Patrimonium. Kosteloze <strong>gr</strong>ondoverdracht. Aanvaarding <strong>gr</strong>ond met aangelegde<br />

infrastructuur in de ambachtelijke zone "Reme".<br />

006 Secretariaat. IKA. Buitengewone Algemene vergadering 13 december 2012.<br />

007 Secretariaat. IVEKA. Buitengewone Algemene vergadering 18 december 2012.<br />

008 Secretariaat. CIPAL. Buitengewone Algemene vergadering 7 december 2012.<br />

009 Secretariaat. PIDPA. Buitengewone algemene vergadering 17 december 2012.<br />

010 Secretariaat. I.V.C.A. Algemene vergadering 13 december 2012.<br />

011 Secretariaat. IOK afvalbeheer. Algemene vergadering van 18 december 2012.<br />

012 Secretariaat. IOK. Algemene vergadering 18 december 2012.<br />

013 Vragen bij de ordehandhaving voor, tijdens en na de voetbalwedstrijd KVC<br />

<strong>Westerlo</strong> - R. Antwerp FC van vrijdag 9 november 2012 op basis van<br />

getuigenissen van stewards en supporters. Wat is het resultaat van het<br />

onderzoek van de camerabeelden in het stadion?<br />

Welke conclusies en acties (maatregelen) werden er officieel genomen door de<br />

bevoegde diensten voor de ordehandhaving? Bespreking.<br />

Agendapunt van raadslid Frans De Cock.<br />

014 Ontwikkeling dorpskom Tongerlo.<br />

Agendapunt van raadslid Ludo Melis.<br />

Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter<br />

Filip Verrezen, Roger Vrindts, Maurice Van Hemelen, Kelly Verboven,<br />

Carine Van de Sande - schepenen<br />

Harry Plettinx - OCMW-voorzitter - schepen<br />

Frans De Cock, Harri Verbraecken, René Verachtert, Louis Thys,<br />

Assunta Geens, Fik Voorspoels, Louis Caers, Kathleen Theys, Jan<br />

Theeuwes, Frank Verlooy, Ludo Melis, Kristof Welters, Tinne Wuyts,<br />

Esther Engels, Isabel Van Leuffelen, Jef Van den Eynde, Kim Vetters,<br />

Kris Van Dael, Marc Van den Bruel - raadsleden<br />

Godelieve Raeymaekers, waarnemend secretaris, Jo Vankrunkelsven<br />

vanaf punt 003 - waarnemend gemeentesecretaris<br />

Verontschuldigd: Jan Michiels - schepen.<br />

Afwezig: Nancy Ceuppens - raadslid en Leon Gielis - gemeentesecretaris<br />

Om 20 uur opent de burgemeester-voorzitter de vergadering.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


OPENBARE ZITTING<br />

001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring <strong>verslag</strong> 29 oktober 2012.<br />

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd met negentien ja-stemmen en zes<br />

onthoudingen.<br />

Stemden voor: Filip Verrezen, Roger Vrindts, Maurice Van Hemelen, Kelly Verboven,<br />

Frank Verlooy, Harri Verbraecken, René Verachtert, Lowie Thys, Assunta<br />

Geens, Fik Voorspoels, Kathleen Theys, Carine Van de Sande, Kristof<br />

Welters, Tinne Wuyts, Esther Engels, Isabel Van Leuffelen, Kim Vetters,<br />

Kris Van Dael en Guy Van Hirtum.<br />

Onthielden zich: Frans De Cock, Louis Caers, Jan Theeuwes, Ludo Melis, Jef Van den Eynde<br />

en Marc Van den Bruel<br />

Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat Jo Vankrunkelsven,<br />

gemeentesecretaris artikel 84 gemeentedecreet, de vergaderzaal.<br />

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN<br />

002 Personeel. Aanduiding waarnemend gemeentesecretaris - financieel<br />

beheerder. Wijziging principebesluit 12 oktober 2009.<br />

Samenvatting.<br />

Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris of financieel beheerder kan en<br />

moet in bepaalde omstandigheden de gemeenteraad een waarnemer aanduiden. Het<br />

bestaande principebesluit moet geactualiseerd worden.<br />

Voorgeschiedenis<br />

De gemeenteraad nam op 12 oktober 2009 een principebesluit over de aanduiding van een<br />

waarnemend gemeentesecretaris en de financieel beheerder. De raad duidde Jan Gebruers,<br />

bestuurssecretaris aan als eerste waarnemer voor de gemeentesecretaris en de financieel<br />

beheerder, en Godelieve Raeymaekers als tweede waarnemer. De raad erkende een aantal<br />

vastbenoemde personeelsleden als vervanger van de gemeentesecretaris en de financieel<br />

beheerder.<br />

De raad keurde op 2 februari 2009 het arbeidsreglement-rechtspositieregeling<br />

gemeentepersoneel goed.<br />

- Artikel 256 en 257 §2 laatste lid zeggen dat de waarnemer van een hogere functie een<br />

toelage krijgt.<br />

- Artikel 373 en 374 bepalen de voorwaarden voor het toekennen van de toelage voor het<br />

waarnemen van een hogere functie.<br />

In bijlage 8 en 9 zijn de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor<br />

gemeentesecretaris en financieel beheerder/ontvanger opgenomen.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


Feiten en context<br />

Leon Gielis, gemeentesecretaris is afwezig 1 tot 1 februari 2013, datum waarop hij met<br />

pensioen gaat.<br />

Godelieve Raeymaekers gaat op 1 januari 2013 met pensioen.<br />

Op 25 juni 2012 besliste de gemeenteraad om Jo Vankrunkelsven aan te stellen als secretaris<br />

met decretale <strong>gr</strong>ondslag vanaf 1 september 2012 tot 1 februari 2013. In dezelfde raad is Jo<br />

Vankrunkelsven benoemd tot secretaris op proef vanaf 1 februari 2013.<br />

Leon Gielis wordt nu tijdens zijn afwezigheid vervangen door bestuurssecretaris Jan<br />

Gebruers.<br />

Meerdere personeelsleden voldoen aan de aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden voor<br />

secretaris en financieel beheerder en kunnen als waarnemer aangeduid worden.<br />

De gemeenteraad kan een waarnemend gemeentesecretaris of een financieel beheerder<br />

aanstellen. De waarnemer oefent alle bevoegdheden verbonden aan het ambt uit. Bij een<br />

afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris of de financieel beheerder die langer<br />

dan 120 dagen duurt of bij een vacature moet de raad een waarnemer aanduiden.<br />

De gemeentesecretaris en de financieel beheerder hebben de mogelijkheid om gedurende de<br />

eerste drie dagen van hun afwezigheid eventueel zelf een vervanger aan te duiden voor<br />

maximum 60 dagen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden<br />

verlengd. Een vervanger werkt onder eindverantwoordelijkheid van de titularis. Bij de<br />

eerstvolgende wijziging van het gemeentedecreet vervalt de “plaatsvervanger die onder<br />

verantwoordelijkheid van de secretaris of financieel beheerder werkt” en voorziet de<br />

wijziging in “een waarnemer die onder eigen verantwoordelijkheid werkt”.<br />

De waarnemend secretaris en de waarnemend financieel beheerder moeten voldoen aan de<br />

voorwaarden voor de uitoefening van het ambt, met uitzondering van het doorlopen van de<br />

selectieprocedure.<br />

- De specifieke aanwervingsvoorwaarden voor gemeentesecretaris en voor financieel<br />

beheerder zijn:<br />

o houder zijn van één van de diploma’s dat toegang geeft tot niveau A”<br />

- De specifieke bevorderingsvoorwaarden voor gemeentesecretaris en financieel beheer<br />

zijn:<br />

o voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden ofwel een niveauanciënniteit in niveau A<br />

bezitten van ten minste vijf jaar”.<br />

Volgende vastbenoemde personeelsleden voldoen aan:<br />

- de aanwervingsvoorwaarden voor de functie van gemeentesecretaris en financieel<br />

beheerder: Frans Bastiaens, Kristine Behets, Eddy Dams, Wim Boeckx, Steven Duyck,<br />

Marc Struyfs, en Christophe Sproelants.<br />

- de bevorderingsvoorwaarden voor de functie van gemeentesecretaris en financieel<br />

beheerder: Jan Gebruers en Christine Boeckx.<br />

Argumentatie<br />

Vanaf 1 september 2012 staat Jo Vankrunkelsven de waarnemend secretaris bij. Jo<br />

Vankrunkelsven als toekomstige gemeentesecretaris mag uiteraard de zitting van het<br />

schepencollege en de gemeenteraad bijwonen als toehoorder. Jo Vankrunkelsven kan pas<br />

deelnemen aan deze zittingen als hij door de gemeenteraad wordt aangesteld als waarnemer.<br />

Intussen is Jo Vankrunkelsven al meer dan twee maanden “dubbelloper” van de<br />

waarnemende secretaris bij afwezig van de titularis. Vermits de titularis zijn ambt niet meer<br />

1 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


opneemt, is de “dubbelloper” de aangewezen persoon – hij is hiervoor aangeworven – om<br />

de continuïteit te waarborgen.<br />

Het voorstel is om de nieuwe gemeentesecretaris vanaf heden tot 1 februari 2013 als<br />

waarnemend gemeentesecretaris aan te stellen. Vanaf 1 februari 2013 treedt hij als<br />

titelvoerend titularis in dienst.<br />

De afwezigheid of verhindering van een gemeentesecretaris of financieel beheerder behoort<br />

tot de mogelijkheden. Vandaar is het voorstel aan de gemeenteraad om een waarnemer aan<br />

te duiden voor beide decretale functies en een waarnemer of meerdere waarnemers te<br />

erkennen.<br />

Jan Gebruers, bestuurssecretaris heeft in het verleden de secretaris altijd vervangen. Hij kan<br />

opnieuw als eerste waarnemer van de gemeentesecretaris en financieel beheerder worden<br />

aangeduid.<br />

Als de secretaris of de financieel beheerder een vervanger (na wijziging gemeentedecreet<br />

een waarnemer) wil aanduiden moet het gaan om een door de gemeenteraad erkende<br />

vervanger, “waarnemer”. Het voorstel is om volgende personeelsleden te erkennen als<br />

vervanger, “waarnemer” van gemeentesecretaris en van de financieel beheerder: Frans<br />

Bastiaens, Kristine Behets, Eddy Dams, Christine Boeckx, Wim Boeckx, Steven Duyck, Jan<br />

Gebruers, Marc Struyfs, en Christophe Sproelants aan te duiden.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

- Artikel 81 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 zegt dat de gemeenteraad de<br />

vervanging van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder regelt.<br />

- Artikel 81 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat de gemeenteraad<br />

een waarnemend gemeentesecretaris en een waarnemend financieel beheerder kan<br />

aanstellen bij een gewettigde afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris of<br />

financieel beheerder.<br />

- Artikel 84 De gemeenteraad kan de nieuwe gemeentesecretaris aanstellen voor de<br />

uittredend secretaris zijn ambt beëindigt. De nieuwe gemeentesecretaris staat de<br />

uittredend gemeentesecretaris bij in het vervullen van zijn taken.<br />

- Artikel 54 en 55 van het wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 geeft de mogelijkheid aan<br />

de gemeentesecretaris en aan de financieel beheerder om onder hun eigen<br />

verantwoordelijkheid een plaatsvervanger tijdens de eerste drie dagen van hun<br />

afwezigheid aan te duiden en somt de voorwaarden op.<br />

- De omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009 bepaalt de duur van de periode voor een<br />

vervanger (punt 2.6.) en zegt aan welke voorwaarden een waarnemend<br />

gemeentesecretaris of een waarnemend financieel beheerder moeten voldoen.<br />

- Artikel 143 en 144 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 over<br />

de rechtspositieregeling gemeentepersoneel geven de bepalingen aan over de toekenning<br />

van een toelage voor het waarnemen van een hogere functie.<br />

Financiële weerslag<br />

Een waarnemer van de gemeentesecretaris of financieel beheerder krijgt een toelage voor<br />

hogere functie uitbetaald mits de periode van waarneming ten minste 30 kalenderdagen<br />

bedraagt.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De raad duidt Jo Vankrunkelsven, secretaris aangesteld op decretale basis, aan<br />

als waarnemer van de gemeentesecretaris vanaf heden tot 1 februari 2013.<br />

Artikel 2 De raad duidt Jan Gebruers, bestuurssecretaris, aan als waarnemer van de<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


waarnemend gemeentesecretaris aangesteld in artikel 1, bij gewettigde<br />

afwezigheid of verhindering vanaf heden tot 1 februari 2013.<br />

Artikel 3 De raad duidt Jan Gebruers, bestuurssecretaris, aan als eerste waarnemer van<br />

de gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij gewettigde afwezigheid<br />

of verhindering van de gemeentesecretaris of de financieel beheerder vanaf 1<br />

februari 2013.<br />

Bij gelijktijdige afwezigheid van secretaris en financieel beheerder kan de<br />

waarnemer slechts één functie waarnemen.<br />

Artikel 4 De raad erkent volgende vastbenoemde personeelsleden, gerangschikt in<br />

alfabetische volgorde als vervanger, “waarnemer” van de gemeentesecretaris<br />

en van de financieel beheerder:<br />

- Frans Bastiaens, hoofd Grondgebiedszaken<br />

- Kristine Behets, bestuurssecretaris Cultuur-Jeugd<br />

- Christine Boeckx, bestuurssecretaris stedenbouw en ruimtelijke ordening<br />

- Wim Boeckx, diensthoofd sport<br />

- Eddy Dams, hoofd technische dienst<br />

- Steven Duyck, bibliothecaris<br />

- Jan Gebruers, bestuurssecretaris financiële dienst<br />

- Christophe Sproelants, bestuurssecretaris projectbeheer-communicatie<br />

- Marc Struyfs, assistent-dienstleider.<br />

Artikel 5 Het principebesluit van 12 oktober 2009 over de aanduiding van een<br />

waarnemend secretaris en financieel beheerder wordt opgeheven.<br />

Mevrouw Godelieve Raeymaekers verlaat definitief de vergaderzaal.<br />

Daarop treedt de heer Jo Vankrunkelsven de vergaderzaal binnen en neemt het<br />

ambt van waarnemend secretaris waar.<br />

OPENBARE ZITTING<br />

003 Financiën. OCMW budgetwijzigingen 1 en A/2012. Kennisneming.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzigingen van het OCMW indien deze<br />

passen binnen het meerjarenplan.<br />

Voorgeschiedenis<br />

- Op 24 oktober 2012 stelde de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW de<br />

budgetwijzigingen 1 en A/2012 unaniem vast.<br />

- Met brief van 26 oktober 2012, ref. OCMW/mage werden de budgetwijzigingen 1 en<br />

A/2012 voor kennisname door de gemeenteraad aan het college overgemaakt.<br />

- Dit schrijven werd op 31 oktober 2012 ontvangen.<br />

Feiten en context<br />

De gewijzigde budgetten blijven binnen de <strong>gr</strong>enzen van de gemeentelijke toelagen.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Artikelen 150 en 157 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van<br />

de OCMW’s hebben betrekking op de budgetten en budgetwijzigingen van het OCMW.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De raad neemt kennis van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


van 24 oktober 2012 waarbij het gewone en buitengewone budget van het<br />

OCMW worden gewijzigd.<br />

004 Financiën. Politie. Goedkeuren gemeentelijke toelagen voor de<br />

politiezone Zuiderkempen, aandeel <strong>Westerlo</strong>, dienstjaar 2013.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad dient de toelagen die aan de politiezone worden toegekend goed te<br />

keuren en in te schrijven in het gemeentebudget. Het besluit over de vaststelling van de<br />

gemeentelijke dotaties moet worden genomen voor de gemeente een beslissing neemt over<br />

het budget. Deze bedragen dienen overeen te stemmen met de bedragen ingeschreven in de<br />

ontvangsten van het politiebudget.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

- Artikel 40 wet op de geïnte<strong>gr</strong>eerde politie (WGP) van 7 december 1998: het budget van<br />

een meergemeentenzone komt ten laste van de verschillende gemeenten van de zone en<br />

de federale staat en elke gemeenteraad van de zone stemt de dotatie die aan het lokaal<br />

politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort.<br />

- Het koninklijk besluit van 16 november 2001 over de nadere regels inzake de berekening<br />

en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenzone<br />

legt de verdeling als volgt vast: Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en <strong>Westerlo</strong> 53,11 %.<br />

- Omzendbrief BA-2002/12 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 27<br />

september 2002 over het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones,<br />

wijzigingen aan het decreet van 28 april 1983 door het decreet van 15 juli 2002.<br />

- Omzendbrief PLP 29 van 7 januari 2003 over de gemeentelijke dotaties aan de politiezone.<br />

- Omzendbrief BB-2012/1 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor<br />

Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel<br />

over de instructies voor het opstellen van de budgetten 2013 en de bijhorende meerjarenplannen<br />

van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van<br />

het Vlaamse Gewest.<br />

- Artikelen 71 tot en met 76 van de WGP.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeentelijke toelagen aan de politiezone Zuiderkempen, aandeel <strong>Westerlo</strong>,<br />

voor het dienstjaar 2013 als volgt goed te keuren:<br />

gewone dienst: 1.630.477,00 EUR;<br />

buitengewone dienst: 89.225,00 EUR.<br />

Artikel 2 De bedragen in te schrijven in het gemeentebudget 2013.<br />

005 Patrimonium. Kosteloze <strong>gr</strong>ondoverdracht. Aanvaarding <strong>gr</strong>ond met<br />

aangelegde infrastructuur in de ambachtelijke zone "Reme".<br />

Voorgeschiedenis<br />

- IOK vraagt in haar brief van 28 juni 2012 om de wegen en infrastructuur in de ambachtelijke<br />

zone "Reme" over te dragen aan de gemeente.<br />

- Het proces-verbaal van de definitieve oplevering van de wegen- en rioleringswerken in<br />

het bedrijventerrein "Reme" werd opgemaakt op 21 januari 2008.<br />

- IOK ondertekende op 28 juni 2012 de belofte van kosteloze <strong>gr</strong>ondafstand.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


Feiten en context<br />

IOK wil de wegen met aangelegde infrastructuur en de <strong>gr</strong>oenzone in de ambachtelijke zone<br />

"Reme", <strong>gr</strong>enzend aan de Olenseweg, kosteloos overdragen aan de gemeente. Het gaat om<br />

het kadastraal perceel met nummer 10P2, sectie B, tweede afdeling, met een kadastrale<br />

oppervlakte van 1ha 25a 60ca.<br />

Adviezen<br />

- Het kadaster heeft het kadastraal plan en de kadastrale legger van de <strong>gr</strong>ond opgemaakt.<br />

- Het blanco bodemattest is door OVAM opgemaakt op 23 januari 2012.<br />

- Het schattings<strong>verslag</strong> is opgemaakt door het Aankoopcomité te Antwerpen op 16 maart<br />

2012.<br />

- Uit het hypothecair getuigschrift van 25 januari 2012 blijkt dat het perceel <strong>gr</strong>ond vrij en<br />

onbelast is.<br />

- Het opmetingsplan is opgemaakt door landmeter Luc Bisschops van de IOK te Geel, op<br />

16 november 2012.<br />

Argumentatie<br />

Het perceel <strong>gr</strong>ond dat de IOK wenst over te dragen is een weg met aangelegde infrastructuur<br />

en een <strong>gr</strong>oenzone dat behoort tot het lokaal bedrijventerrein "Reme", <strong>gr</strong>enzend aan de<br />

Olenseweg. Het is dan ook aangewezen dat deze <strong>gr</strong>ond wordt overgedragen voor <strong>openbaar</strong><br />

nut, zodat hij mee kan opgenomen worden in het <strong>openbaar</strong> domein van de gemeente.<br />

Financiële weerslag<br />

De <strong>gr</strong>ondoverdracht gebeurt kosteloos. De kosten voor deze overdracht zijn ten laste van<br />

de IOK.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De raad aanvaardt de kosteloze afstand van een perceel <strong>gr</strong>ond, zijnde een<br />

weg met infrastructuur en een <strong>gr</strong>oenzone dat behoort tot het lokaal<br />

bedrijventerrein "Reme", <strong>gr</strong>enzend aan de Olenseweg, gekadastreerd sectie<br />

B, tweede afdeling, nummer 10p2, met een kadastrale oppervlakte van 1ha<br />

25a 60ca, zoals weergegeven op het opmetingsplan van 16 november 2007,<br />

opgemaakt door landmeter Luc Bisschops van de IOK te Geel.<br />

Artikel 2 Het dossier en de ontwerpakte, die wordt verleden voor de heer Joost<br />

Fourneau van het aankoopcomité te Antwerpen, worden goedgekeurd.<br />

Artikel 3 Alle kosten verbonden aan deze overdracht, inclusief aktekosten, zijn ten<br />

laste van de IOK.<br />

Artikel 4 De <strong>gr</strong>ond wordt opgenomen in het <strong>openbaar</strong> domein.<br />

Opdrachten<br />

burgemeester en<br />

waarnemend<br />

gemeentesecretaris<br />

De gemeente <strong>Westerlo</strong> vertegenwoordigen bij het verlijden van de<br />

akte en de hypotheekbewaarder ontslaan van de verplichting om<br />

inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


006 Secretariaat. IKA. Buitengewone Algemene vergadering 13 december<br />

2012.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad moet de gemeentelijke vertegenwoordigers aanduiden voor de algemene<br />

vergadering.<br />

Voorgeschiedenis<br />

IKA (Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse<br />

stuurde een aangetekend schrijven op 11 oktober 2012. Hierin werd de gemeente<br />

opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 13<br />

december 2012.<br />

De heer Lowie Thys was afgevaardigde van de gemeente tijdens de vorige algemene<br />

vergadering van IKA. Raadslid Tinne Wuyts was vervanger.<br />

Feiten en context<br />

De gemeente is aangesloten is bij de intercommunale IKA.<br />

De vergadering vindt plaats op 13 december 2012 om 18.00 uur in Den Eyck, Houtem 39,<br />

2460 Kasterlee<br />

De agenda omvat:<br />

1. Strategie voor het boekjaar 2013<br />

2. Be<strong>gr</strong>oting over het boekjaar 2013 en meerjarenbe<strong>gr</strong>oting<br />

3. Statutaire aangelegenheden.<br />

De gemeenteraad neemt kennis van het <strong>verslag</strong> van de raad van bestuur met betrekking tot<br />

de be<strong>gr</strong>oting 2013.<br />

De gemeenteraad neemt kennis van het <strong>verslag</strong> van de raad van bestuur met betrekking tot<br />

de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2013.<br />

Bij de oproepingsbrief is een motiveringsnota toegevoegd.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het Decreet van 6 juli 2001 over de Intergemeentelijke samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 59 bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger<br />

op de algemene vergadering en dat van lid in andere organen.<br />

Volgens de statuten van IKA heeft elke vennoot recht op één volmachtdrager.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene<br />

vergadering van IKA op 13 december 2012.<br />

1. Strategie voor het boekjaar 2013<br />

2. Be<strong>gr</strong>oting over het boekjaar 2013 en meerjarenbe<strong>gr</strong>oting<br />

3. Statutaire aangelegenheden.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het <strong>verslag</strong> aangaande de be<strong>gr</strong>oting<br />

2013.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het <strong>verslag</strong> aangaande de<br />

voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2013.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


Artikel 4 De raad duidt Lowie Thys, raadslid, 2 aan als vertegenwoordiger van de<br />

gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IKA op 13<br />

december 2012.<br />

Artikel 5 De raad duidt raadslid Tinne Wuyts, 3 aan als vervanger van de gemeente voor<br />

de buitengewone algemene vergadering van IKA op 13 december 2012.<br />

Artikel 6 De vertegenwoordiger of vervanger krijgt de opdracht zijn stemgedrag af te<br />

stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad.<br />

Artikel 7 Het cbs wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.<br />

Opdrachten<br />

secretariaat<br />

Maakt een vooreensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing over aan<br />

- IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.<br />

- de rekendienst.<br />

007 Secretariaat. IVEKA. Buitengewone Algemene vergadering 18<br />

december 2012.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad moet de gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering<br />

telkens opnieuw aanduiden. Ze neemt tevens kennis van de agenda van de algemene<br />

vergadering in buitengewone zitting.<br />

Voorgeschiedenis<br />

De gemeente <strong>Westerlo</strong> is sinds 15 december 1980 aangesloten bij de opdrachthoudende<br />

vereniging IVEKA (Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en<br />

het Antwerpse), Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle.<br />

IVEKA stuurde op 17 oktober 2012 een aangetekend schrijven met bijlagen over de<br />

algemene vergadering in buitengewone zitting van 18 december 2012.<br />

Schepen Jan Michiels was gemeentelijke afgevaardigde van de gemeente tijdens de vorige<br />

algemene vergadering. Raadslid Lowie Thys was zijn vervanger.<br />

Feiten en context<br />

De algemene vergadering van IVEKA vindt plaats op 18 december 2012 om 18.00 uur in het<br />

's Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445, 2970 Schilde.<br />

De agenda omvat:<br />

1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke<br />

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het<br />

boekjaar 2013 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde be<strong>gr</strong>oting 2013<br />

2) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis - Bekrachtiging<br />

3) Statutaire benoemingen<br />

4) Statutaire mededelingen.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het Vlaams decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 59 bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van<br />

vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid in andere organen.<br />

2 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

3 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering in<br />

buitengewone zitting van IVEKA op 18 december 2012 over:<br />

1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de<br />

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te<br />

volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de raad van<br />

bestuur opgestelde be<strong>gr</strong>oting 2013<br />

2) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis - Bekrachtiging<br />

3) Statutaire benoemingen<br />

4) Statutaire mededelingen.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad duidt Jan Michiels, schepen, 4 aan als vertegenwoordiger van de<br />

gemeente voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 18<br />

december 2012.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad duidt Lowie Thys, raadslid, 5 aan als plaatsvervanger van de<br />

gemeente voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 18<br />

december 2012.<br />

Artikel 4 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene<br />

vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 18 december 2012, worden<br />

opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de<br />

gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.<br />

008 Secretariaat. CIPAL. Buitengewone Algemene vergadering 7<br />

december 2012.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering en moet de<br />

gemeentelijke vertegenwoordigers aanduiden.<br />

Voorgeschiedenis<br />

CIPAL (Centrum voor Informatica Provincies Anwerpen en Limburg), Cipalstraat1 te 2440<br />

Geel, stuurde op 18 oktober 2012 een brief. Hierin werd de gemeente opgeroepen deel te<br />

nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 7 december 2012. Bij de oproepingsbrief<br />

was een toelichtende nota voor de agendapunten van deze vergadering.<br />

Filip Verrezen is afgevaardigde van de gemeente <strong>Westerlo</strong> in het Adviescomité van CIPAL.<br />

Raadslid Kathleen Theys was gemeentelijke afgevaardigde tijdens de vorige Algemene<br />

Vergadering. Raadslid René Verachtert was haar vervanger.<br />

Feiten en context<br />

De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging CIPAL.<br />

De gemeenteraad moet een gemeentelijke vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene<br />

vergadering.<br />

De buitengewone algemene vergadering van CIPAL vindt plaats op vrijdag 7 december 2011<br />

om 10.30 uur op de zetel van CIPAL, Cipalstraat - 2440 Geel.<br />

4 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

5 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


De agenda omvat volgende punten:<br />

1. Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar<br />

2013.<br />

2. Goedkeuring van de be<strong>gr</strong>oting voor het boekjaar 2013.<br />

3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.<br />

4. Goedkeuring van het <strong>verslag</strong>, staande de vergadering.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 59 bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger<br />

op de algemene vergadering en dat van lid in andere organen.<br />

Statutaire bepalingen maken dat er één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s)<br />

kunnen aangeduid worden.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone<br />

algemene vergadering van CIPAL op 7 december 2012.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone<br />

algemene vergadering van CIPAL op 7 december 2012 op basis van de bekomen<br />

documenten en de toelichtende nota.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad duidt Kathleen Theys, raadslid, 6 aan als vertegenwoordiger in<br />

de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 7 december 2012.<br />

Artikel 4 De gemeenteraad duidt René Verachtert, raadslid, 7 aan als plaatsvervanger in de<br />

buitengewone algemene vergadering van Cipal op 7 december 2012.<br />

Artikel 5 Bovengenoemde vertegenwoordiger of plaatsvervanger krijgt de opdracht zijn /<br />

haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.<br />

Ook indien de vergadering van 7 december 2012 wordt uitgesteld of verdaagd<br />

blijven zij gemandateerd voor deze agendapunten.<br />

009 Secretariaat. PIDPA. Buitengewone algemene vergadering 17<br />

december 2012.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de vergadering en moet de gemeentelijke<br />

vertegenwoordiger aanduiden.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Via hun uitnodigingsbrief van 22 oktober 2012 heeft Pidpa (Provinciale en Intercommunale<br />

Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen o.v.), Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen,<br />

de agenda meegedeeld van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2012.<br />

6 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

7 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


Raadslid Kathleen Theys was gemeentelijke afgevaardigde tijdens de statutaire<br />

jaarvergadering. Raadslid Lowie Thys was haar vervanger.<br />

Feiten en context<br />

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.<br />

De buitengewone algemene vergadering van Pidpa vindt plaats op 17 december 2012 te<br />

11.00 uur op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen.<br />

De agenda is als volgt:<br />

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden<br />

2. Be<strong>gr</strong>oting 2013 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen<br />

strategieën in 2013.<br />

3. Goedkeuring van het <strong>verslag</strong> staande de vergadering.<br />

De be<strong>gr</strong>otingsgegevens 2013 worden in de vorm van een exploitatierekening meegedeeld,<br />

samen met het toelichtend <strong>verslag</strong>.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 59 bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van afgevaardigde<br />

op de algemene vergadering en dat van lid in andere organen.<br />

Artikel 22 van de statuten van Pidpa.<br />

Artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de<br />

beraadslagingen van de gemeenteraad.<br />

Artikel 42 van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid<br />

van de gemeenteraad.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene<br />

vergadering van Pidpa op 17 december 2012.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad neemt akte van de strategie en de te ontwikkelen<br />

activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2013.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van<br />

Pidpa voorgelegde be<strong>gr</strong>oting 2013 en het toelichtend <strong>verslag</strong>.<br />

Artikel 4 De raad duidt Lowie Thys, raadslid, 8 aan als gemeentelijke vertegenwoordiger<br />

voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2012.<br />

Artikel 5 De raad duidt René Verachtert, raadslid, 9 aan als vervanger voor de algemene<br />

buitengewone vergadering op 17 december 2012.<br />

Artikel 6 Bovengenoemde vertegenwoordiger of vervanger krijgt de opdracht om<br />

overeenkomstig deze beslissing te stemmen.<br />

De bovengenoemde vertegenwoordiger of vervanger blijft gemandateerd voor<br />

deze agendapunten ook indien de vergadering van 17 december 2012 wordt<br />

uitgesteld of verdaagd.<br />

8 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

9 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


010 Secretariaat. I.V.C.A. Algemene vergadering 13 december 2012.<br />

Samenvatting<br />

I.V.C.A. vraagt aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de agenda van de algemene<br />

vergadering en om de gemeentelijke afgevaardigden aan te duiden.<br />

Voorgeschiedenis<br />

I.V.C.A. (c.v.b.a. Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie<br />

Antwerpen), Jules Moretuslei 2 - 2610 Antwerpen, stuurde een schrijven op 25 oktober<br />

2012. Hierin werd de gemeente opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering op<br />

13 december 2012. Er werd een toelichtende nota toegevoegd betreffende de te behandelen<br />

punten toegevoegd.<br />

Raadslid Lowie Thys was afgevaardigde van de gemeente <strong>Westerlo</strong> tijdens de vorige<br />

algemene vergadering. Raadslid Tinne Wuyts was vervangster.<br />

Feiten en context<br />

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale vereniging I.V.C.A.<br />

De agenda van de algemene vergadering omvat:<br />

1. Algemene vergadering: <strong>verslag</strong> van 28.06.2012 - goedkeuring<br />

2. Beleid: beleidsnota en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in het dienstjaar 2013<br />

- goedkeuring<br />

3. Financiën: be<strong>gr</strong>oting voor het dienstjaar 2013 - goedkeuring<br />

4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor met wettelijke opdracht voor een periode van drie<br />

jaar - goedkeuring.<br />

De vergadering vindt plaats op 13 december 2012, om 19.00 uur, in de lokalen van de<br />

vereniging aan de Jules Moretuslei 2 - 2610 Antwerpen-Wilrijk.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het Decreet van 6 juli 2001 over de Intergemeentelijke samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 59 bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger<br />

op de algemene vergadering en dat van lid in andere organen.<br />

De volmachtdrager zal, overeenkomstig de statuten, over 25 stemmen beschikken.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de algemene<br />

vergadering van I.V.C.A. op 13 december 2012.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad duidt Isabelle Van Leuffelen, raadslid, Lindenstraat 25, 2260<br />

<strong>Westerlo</strong> aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene<br />

vergadering van I.V.C.A. op 13 december 2012.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad duidt Maurice Van Hemelen, schepen, A. Sterckxstraat 16 te<br />

2260 <strong>Westerlo</strong> aan als vervanger van de gemeente voor de algemene vergadering<br />

van I.V.C.A. op 13 december 2012.<br />

Artikel 4 De gemeentelijke vertegenwoordiger of vervanger beschikt over alle stemmen<br />

van de gemeente, namelijk 25.<br />

Artikel 5 De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


Vergadering van I.V.C.A. op 13 december 2012 krijgt de opdracht zijn stemgedrag<br />

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.<br />

011 Secretariaat. IOK afvalbeheer. Algemene vergadering van 18<br />

december 2012.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering een vertegenwoordiger aanduiden<br />

en ze neemt kennis van de agenda van de vergadering.<br />

Voorgeschiedenis<br />

IOK afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) stuurde op<br />

25 oktober 2012 een aangetekend schrijven over de algemene vergadering van 18 december<br />

2012.<br />

Feiten en context<br />

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale IOK afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440<br />

Geel.<br />

Raadslid René Verachtert was afgevaardigde van de gemeente tijdens de vorige algemene<br />

vergadering. Raadslid Tinne Wuyts was vervangster.<br />

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 18 december 2012 om 19.15 uur in zalen Den<br />

Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.<br />

De agenda omvat:<br />

1. Evaluatie beleidsplan 2007-2012<br />

2. Beleidsplan 2013<br />

3. Be<strong>gr</strong>oting 2013<br />

4. Varia.<br />

De gemeenteraad neemt kennis<br />

- van het document ‘evaluatie beleidsplan 2007-2012’ dat wordt besproken in de laatste<br />

algemene vergadering van de legislatuur in functie van het in artikel 70 van het DIS<br />

voorziene evaluatierapport dat in 2013 aan de nieuw samengestelde algemene<br />

vergadering zal worden voorgelegd.<br />

- en sluit zich aan bij het ondernemingsplan 2013 dat in zitting van 16 oktober jl. werd<br />

goedgekeurd door de raad van bestuur en dat conform artikel 44 van het ‘decreet<br />

intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dient te worden<br />

voorgelegd.<br />

- en sluit zich aan bij de be<strong>gr</strong>oting 2013 en de hierin vervatte bijdragen die in zitting van 16<br />

oktober jl. werden goedgekeurd door de raad van bestuur en die conform artikel 44 van<br />

het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dient te<br />

worden voorgelegd;<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 over Intergemeentelijke Samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 33 en volgende van de IOK-statuten bepalen de regels over de organisatie van de<br />

Algemene Vergadering.<br />

Volgens de statuten van IOK afvalbeheer heeft elke vennoot recht op één volmachtdrager.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van<br />

IOK afvalbeheer op 18 december 2012.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad neemt akte van het document ‘Evaluatie beleidsplan 2007-<br />

2012’ dat door de raad van bestuur aan de algemene vergadering wordt<br />

voorgelegd.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen en conclusies van het<br />

beleidsplan 2013, goedgekeurd door de raad van bestuur.<br />

Artikel 4 De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen en de conclusies van de<br />

be<strong>gr</strong>oting 2013 en de hierin vervatte bijdragen, goedgekeurd door de raad van<br />

bestuur.<br />

Artikel 5 De raad duidt, René Verachtert, raadslid, 10 aan als volmachtdrager van de<br />

gemeente <strong>Westerlo</strong> in de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 18<br />

december 2012.<br />

Artikel 6 De raad duidt Tinne Wuyts, raadslid, 11 aan als plaatsvervanger van de gemeente<br />

<strong>Westerlo</strong> in de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 18 december<br />

2012.<br />

Artikel 7 De gemeentelijke volmachtdrager of vervanger krijgt de opdracht zijn<br />

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van de gemeenteraad.<br />

012 Secretariaat. IOK. Algemene vergadering 18 december 2012.<br />

Samenvatting<br />

De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering een gemeentelijke vertegenwoordiger<br />

aanduiden en ze neemt kennis van de agenda van de vergadering.<br />

Voorgeschiedenis<br />

IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) stuurde op 25 oktober<br />

2012 een aangetekend schrijven over de algemene vergadering van 18 december 2012.<br />

Feiten en context<br />

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.<br />

Raadslid René Verachtert was afgevaardigde van de gemeente tijdens de vorige algemene<br />

vergadering. Raadslid Tinne Wuyts was vervangster.<br />

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 18 december 2012 om 18.30 uur in zalen Den<br />

Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.<br />

De agenda omvat:<br />

1. Evaluatie beleidsplan 2007-2012<br />

2. Beleidsplan 2013<br />

3. Be<strong>gr</strong>oting 2013<br />

4. Varia.<br />

De gemeenteraad neemt kennis<br />

- van het document ‘evaluatie beleidsplan 2007-2012’ dat wordt besproken in de laatste<br />

algemene vergadering van de legislatuur in functie van het in artikel 70 van het DIS<br />

10 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

11 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


voorziene evaluatierapport dat in 2013 aan de nieuw samengestelde algemene<br />

vergadering zal worden voorgelegd.<br />

- en sluit zich aan bij het ondernemingsplan 2013 dat in zitting van 16 oktober jl. werd<br />

goedgekeurd door de raad van bestuur en dat conform artikel 44 van het ‘decreet<br />

intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dient te worden<br />

voorgelegd<br />

- en sluit zich aan bij de be<strong>gr</strong>oting 2013 en de hierin vervatte bijdragen die in zitting van 16<br />

oktober jl. werden goedgekeurd door de raad van bestuur en die conform artikel 44 van<br />

het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dient te<br />

worden voorgelegd.<br />

Juridische <strong>gr</strong>ond<br />

Het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 over Intergemeentelijke Samenwerking.<br />

Artikel 44 bepaalt dat de gemeenten hun vertegenwoordigers dienen aan te wijzen voor elke<br />

algemene vergadering.<br />

Artikel 33 en volgende van de IOK-statuten bepalen de regels over de organisatie van de<br />

Algemene Vergadering.<br />

Volgens de statuten van IOK heeft elke vennoot recht op één volmachtdrager.<br />

Stemming<br />

Met eenparigheid van stemmen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van<br />

IOK op 18 december 2012.<br />

Artikel 2 De gemeenteraad neemt akte van het document ‘Evaluatie beleidsplan 2007-<br />

2012’ dat door de raad van bestuur aan de algemene vergadering wordt<br />

voorgelegd.<br />

Artikel 3 De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen en conclusies van het<br />

beleidsplan 2013, goedgekeurd door de raad van bestuur.<br />

Artikel 4 De gemeenteraad sluit zich bij de overwegingen en de conclusies van de<br />

be<strong>gr</strong>oting 2013 en de hierin vervatte bijdragen, goedgekeurd door de raad van<br />

bestuur.<br />

Artikel 5 De raad duidt Tinne Wuyts, raadslid, 12 aan als volmachtdrager van de gemeente<br />

<strong>Westerlo</strong> in de algemene vergadering van IOK op 18 december 2012.<br />

Artikel 6 De raad duidt René Verachtert, raadslid, 13 aan als plaatsvervanger van de<br />

gemeente <strong>Westerlo</strong> in de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 18<br />

december 2012.<br />

Artikel 7 De gemeentelijke volmachtdrager of vervanger krijgt de opdracht zijn<br />

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van de gemeenteraad.<br />

12 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

13 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


013 Vragen bij de ordehandhaving voor, tijdens en na de voetbalwedstrijd<br />

KVC <strong>Westerlo</strong> - R. Antwerp FC van vrijdag 9 november 2012 op basis<br />

van getuigenissen van stewards en supporters. Wat is het resultaat<br />

van het onderzoek van de camerabeelden in het stadion?<br />

Welke conclusies en acties (maatregelen) werden er officieel<br />

genomen door de bevoegde diensten voor de ordehandhaving?<br />

Bespreking.<br />

Agendapunt van raadslid Frans De Cock.<br />

Raadslid Frans De Cock stelt het volgende:<br />

"<br />

"<br />

De handhaving van de orde en de veiligheid bij <strong>gr</strong>ote massabijeenkomsten is een<br />

gemeentelijke opdracht en is van maatschappelijk belang."<br />

Raadslid Frans de Cock wenst vooraf op te merken dat de politie steeds correct en professioneel<br />

heeft gehandeld, maar stelt vragen bij de ordehandhaving voor, tijdens en na de voetbalwedstrijd<br />

KVC <strong>Westerlo</strong> – R. Antwerp FC van vrijdag 9 november 2012 op basis van getuigenissen van<br />

stewards en supporters. Wat is het resultaat van het onderzoek van de camerabeelden in het<br />

stadion? Welke conclusies en acties (maatregelen) werden er officieel genomen door de bevoegde<br />

diensten voor de ordehandhaving?<br />

Burgemeester Van Hirtum vraagt of andere raadsleden bijkomende toelichting wensen in verband<br />

met dit onderwerp. Er worden geen bijkomende vragen gesteld.<br />

Burgemeester Van Hirtum licht toe:<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

Dit is de eerste maal dat de ordehandhaving wordt geagendeerd op de gemeenteraad. Toch<br />

speelt <strong>Westerlo</strong> al lange tijd voetbal op hoog niveau. Tijdens de afgelopen 16 jaren zijn er wel<br />

al eens incidentjes geweest, maar deze waren altijd erg beperkt. Dit heeft zeker ook te maken<br />

met de goede en sobere infrastructuur die het toekomen en verwijderen van het stadion goed<br />

toeliet, alsook met de constructieve samenwerking met stewards en politie die op hun beurt<br />

sober en effectief te werk zijn gegaan. Eigenlijk is voetbal steeds een <strong>gr</strong>oot feest in ’t Kuipke.<br />

KVC <strong>Westerlo</strong> heeft nu beslist om de supporters te verplaatsen. Doelstelling van de club is om<br />

meer steun te ervaren van de supporters. Hierdoor komen de supporters van de twee ploegen<br />

wel erg dicht bij elkaar. De club drong hier sterk op aan, terwijl het door de politie niet echt<br />

gedragen werd.<br />

Vóór de wedstrijd werd een coördinatievergadering georganiseerd met de veiligheidsdiensten,<br />

de gemeente en afgevaardigden van beide clubs. Alles werd goed voorbereid. Nieuw element<br />

was de combiregeling; bezoekers kunnen enkel een ticket verkrijgen als ze ook met de bus<br />

komen. Aangezien het stadion niet was uitverkocht hebben Antwerp supporters toch een<br />

ticket kunnen aanschaffen. Deze supporters zijn elders in het stadion terecht gekomen en<br />

belemmerden het zicht van de eigen supporters. Wel is dit element goed aangepakt door de<br />

stewards en heeft dit gegeven niet geleid tot incidenten.<br />

Na de wedstrijd be<strong>gr</strong>oeten de spelers traditioneel de supporters, waarop het stadion zich<br />

normaal ontruimt. Nu bleven echter heel wat supporters in hun vakken staan en werden de<br />

gemoederen wederzijds wat opgejaagd. De sfeer werd <strong>gr</strong>immiger en bijgevolg diende er<br />

opgetreden. Aangezien het geen optie was het vak van de Antwerp supporters te ontruimen<br />

om niet onnodig te provoceren, werd gekozen voor het vak van de <strong>Westerlo</strong> supporters.<br />

Daarvoor rekenen we in eerste instantie op de stewards. De stewards hebben hun uiterste<br />

best gedaan, maar helaas niet met veel resultaat. Bijgevolg kregen zij de steun van de<br />

ordehandhavers die het vak ontruimden. Hierbij is wel wat trek- en duwwerk aan te pas<br />

gekomen en al een sporadische klap. In totaal is één verzorging nodig geweest. Het vak werd<br />

ontruimd met als gevolg dat de Antwerp supporters vrij rustig en zonder incidenten zijn<br />

vertrokken. Bijgevolg hebben onze politieagenten hun werk erg goed gedaan.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

Tijdens de evaluatievergadering is alles uitvoerig besproken. De situatie is nieuw voor ons en<br />

we gaan dit nauw opvolgen. De conclusies van de evaluatie zijn:<br />

- Het gegeven van de herplaatsing van de supporters zorgt voor problemen, dus de afstand<br />

tussen beide <strong>gr</strong>oepen supporters dient <strong>gr</strong>oter te zijn door flankerende maatregelen.<br />

- De stewards kunnen we beter ondersteunen door bijkomende procedures. We hebben<br />

hier een uitgebreide <strong>gr</strong>oep nodig, want eigenlijk is in eerste instantie de club<br />

verantwoordelijk voor de veiligheid.<br />

- De politie geeft rugdekking aan de stewards en als dat niet lukt, neemt de politie over.<br />

- Supporters dragen ook een verantwoordelijkheid om zich niet te laten vangen door<br />

provocaties en worden gevraagd zich te houden aan de richtlijnen van stewards en politie.<br />

- Onze politie is steeds toonaangevend geweest in het omgaan met zulke situaties.”<br />

Raadslid Frans de Cock geeft hierop volgende bemerkingen:<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

Welke zijn de flankerende maatregelen naar aanleiding van het herplaatsen van de<br />

supporters? Is het mogelijk om voor die ene wedstrijd toch de supporters van Antwerp achter<br />

het doel te plaatsen? De combiregeling heeft er toch voor gezorgd dat er een vermenging was<br />

van supporters. Kunnen standaardprocedures uitgeschreven en verspreid worden onder de<br />

betrokkenen in functie van goede informatie? Stel dat Antwerp verloren had, kon dit toch<br />

anders uitdraaien? Dat <strong>Westerlo</strong> eerst moest ontruimen wringt toch psychologisch?”<br />

Burgemeester Van Hirtum antwoordt hierop:<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

Voor wat betreft de flankerende maatregelen werden reeds wat suggesties gedaan die<br />

momenteel onderzocht worden op hun haalbaarheid, zowel financieel als praktisch. Net<br />

omwille van het psychologische aspect is het herplaatsen van de supporters bij sommige<br />

wedstrijden niet aangewezen. Wanneer er dient opgetreden is het aangewezen om een<br />

operationele strategie te hanteren die zo snel mogelijk tot resultaat leidt en zal men niet<br />

steeds de psychologie laten primeren. Bij een combiregeling, wanneer je niet met gesloten<br />

loketten werkt, is vermenging van de supporters mogelijk en dit is niet meer voor herhaling<br />

vatbaar. Met de stewards zijn betere afspraken mogelijk. Voor een goede communicatie na de<br />

wedstrijd dienen alle geledingen op een correcte manier te communiceren.”<br />

Raadslid Jozef Van den Eynde zegt dat elke club problemen ervaart wanneer Antwerp komt. Dat<br />

heeft niets met <strong>Westerlo</strong> te maken.<br />

Raadslid Ludo Melis zegt dat het optreden gerechtvaardigd was.<br />

Raadslid Kim Vetters zegt dat hij niet be<strong>gr</strong>ijpt dat de supporterskernen zo dicht bij elkaar zijn blijven<br />

staan, ondanks de opmerking van de politie.<br />

Burgemeester Van Hirtum besluit de bespreking en zegt dat hij de opmerking be<strong>gr</strong>ijpt en dat dit wel<br />

de kern van het probleem is. Algemeen wordt de sfeer in <strong>Westerlo</strong> als heel positief ervaren. Elke<br />

wedstrijd zal worden geëvalueerd en als dit zo blijft zal er moeten bijgestuurd worden. Vandaar doet<br />

de burgemeester ook een oproep aan de supporters om de positieve sfeer in <strong>Westerlo</strong> te behouden.<br />

014 Ontwikkeling dorpskom Tongerlo. Agendapunt van raadslid Ludo<br />

Melis<br />

Raadslid Ludo Melis telt het volgende:<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

Vaststelling:<br />

1. Omtrent de eigendommen gestaan en gelegen te <strong>Westerlo</strong> Tongerlodorp, hoek<br />

Geelsestraat met Tongerlodorp, (<strong>Westerlo</strong> 2° afdeling Tongerlo, sectie E, nrs. 295/E &<br />

296/E) werd een bouwaanvraag ingediend houdende:<br />

I. Het slopen van bestaande gebouwen<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

II. Het rooien van diverse struiken en bomen.<br />

III. Het oprichten van een appartementsblok, omvattende 15 woongelegenheden.<br />

2. Desaangaande werd het <strong>openbaar</strong> onderzoek opgestart; onderzoek lopende van 29<br />

oktober 2012 en eindigend op 4 december 2012.<br />

Visie<br />

o De goede ruimtelijke ordening van Tongerlodorp wordt hierdoor ernstig in gedrang<br />

gebracht<br />

o Het ontwerp is in discordantie met het bundel der bijzondere plannen van aanleg van de<br />

vroegere gemeente Tongerlo, meer bepaald met het: Bundeldeel 1 - "Meuleveld en kom<br />

der gemeente"<br />

o De ruimtelijke ordening van Tongerlodorp voldoet absoluut niet aan de behoeften van de<br />

actuele samenleving<br />

o De fraaiheid, veiligheid, parkeermogelijkheden e.a., zijn ondanks de lofwaardige pogingen<br />

tot de herinrichting van de dorpskom alsmede van de diverse aanpassingen van de<br />

herinrichting, ten <strong>gr</strong>ond in gebreke gebleven<br />

o Door de opbouw van een appartementsblok op de te onderzoeken terreinen, wordt de<br />

ruimtelijke ontwikkeling van Tongerlodorp alsmede het dorpsgezicht zeer erg<br />

gehypothekeerd.<br />

Gevolgen bleven dan ook niet uit:<br />

• De handel verdween in <strong>gr</strong>ote getale uit het straatbeeld.<br />

• Cliënteel van de enkele overblijvende zaken vinden geen parkeerplaats<br />

• De parkeerplaatsen zich bevindende in Tongerlodorp zijn dag en nacht volledig bezet; in<br />

de aanpalende smalle Geelsestraat staan tijdens de dag, de wagens geparkeerd vanaf de<br />

vroegere krantenwinkel tot aan de electriciteitskabine.<br />

De te onderzoeken eigendommen alsmede het aanpalend perceel (perceel 295/h) kunnen<br />

niet in aanmerking komen om te worden uitgebreid, om na sloping te worden bebouwd.<br />

Onderhouds- en instandhoudingswerken kunnen eventueel worden gedoogd.<br />

De te onderzoeken percelen alsmede het aanpalend perceel (perceel 295/h) dienen ten<br />

gepaste tijde (hoe vroeger hoe liever) te worden ingelijfd in het gemeentelijk patrimonium."<br />

Raadslid Ludo Melis vraagt te overwegen om op deze percelen terug een Frankisch dorpsplein te<br />

ontwikkelen.<br />

Raadslid Louis Caers vraagt het standpunt van de gemeente in dit dossier.<br />

Burgemeester Van Hirtum geeft aan dat het <strong>openbaar</strong> onderzoek nog loopt tot 4 december 2012.<br />

Schepen Roger Vrindts suggereert dat het niet goed is om voor het einde van het onderzoek door de<br />

gemeenteraad al stelling in te nemen.<br />

Raadslid Ludo Melis wenst toch dat de gemeenteraad de nodige voorzichtigheid aan de dag legt in<br />

dit dossier.<br />

Raadslid Frans De Cock wenst de bezorgdheid te onderschrijven. Hij brengt aan dat het belan<strong>gr</strong>ijk is<br />

om een globaal plan te hebben. Wanneer dit project in zijn uniekheid wordt behandeld, bestaat de<br />

kans dat er weer geen <strong>gr</strong>oter plan, geheel is.<br />

Schepen Roger Vrindts zegt dat de gemeente inderdaad bezig is met de uitwerking van ruimtelijke<br />

uitvoeringsplannen, waarin de visie over de toekomst van de dorpskernen verwerkt is.<br />

Burgemeester Van Hirtum rondt de bespreking af en zegt dat er inderdaad voor de meeste<br />

deeldorpen een RUP komt met een visie, gekoppeld aan de daaraan verbonden regels. Hij geeft aan<br />

dat de gemeente een ruimtelijk structuurplan heeft met de visie voor de algemene structuur, maar<br />

dat we anderzijds ook zitten met een zekere mate van verstedelijking, waar ook vraag naar is.<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012


De agenda uitgeput wordt de zitting gesloten om 21.40 uur.<br />

De raad:<br />

Jo Vankrunkelsven<br />

wnd. gemeentesecretaris<br />

Notulen van de gemeenteraad van <strong>Westerlo</strong> - 19 november 2012<br />

Guy Van Hirtum<br />

burgemeester-voorzitter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!