Catalogus publicaties FORUM 2012 - Forum, Instituut voor ...

forum.nl

Catalogus publicaties FORUM 2012 - Forum, Instituut voor ...

Catalogus Publicaties

FORUM 2012


Catalogus Publicaties

FORUM 2012

1


Catalogus Publicaties FORUM

Integratie en Emancipatie

Onderwijs en Werk

Rechtsstaat, Religie en Samenleving

Sociale stabiliteit

Jeugd

Zorg en Ondersteuning

Recht

Stad en Leefomgeving

Politiek en Economie

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl


Integratie

en

emancipatie


De staat van integratie: Rotterdam en Amsterdam

Gemeente Rotterdam en Amsterdam

Inburgeringsbeleid kan effectiever

FORUM notitie

Maatschappelijke Mainstreaming

FORUM Discussion Paper

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

De schrijvers van De Staat van Integratie, Paul Scheffer (lid van de Raad van Toezicht

FORUM) en Han Entzinger zijn uitgenodigd door Rotterdam en Amsterdam om hun bevindingen

op het gebied van integratie met ons te delen. Zij hebben de ontwikkelingen

binnen de diverse migrantengemeenschappen in beide steden in kaart gebracht. Hoe

bepalen deze gemeenschappen het beeld van de twee grootste steden in Nederland nu

en in de toekomst? Daarbij is onder andere gekeken naar opleidingsniveau, gezondheid,

veiligheid en werkgelegenheid.

Sinds 2006 is het inburgeringsbeleid in Nederland veranderd van een in zekere mate

vrijblijvend stelsel naar een stelsel waarin de eigen verantwoordelijkheid en het resultaat

centraal staan. FORUM is van mening dat het huidige stelsel aan effectiviteit kan winnen

en de integratie van migranten in Nederland verder kan stimuleren.

Integratie moet niet bevorderd worden met doelgroepenbeleid, is het uitgangspunt van

het kabinet. Algemeen beleid moet maatwerk leveren. Mainstreaming heet deze ommekeer

van specifiek naar generiek beleid. De vraag is of deze omslag het einde betekent

van specifieke interventies.

5


6

De Arabische lente: migreren en vluchten naar Europa

Een tussenbalans

De Arabische Lente heeft Europa overvallen. De revoltes werden in het Westen wel verwelkomd,

maar de verschillende Europese regeringen maakten zich vrijwel onmiddellijk

zorgen wat de toegenomen instabiliteit zou kunnen betekenen voor de stroom vluchtelingen

en migranten naar Europa. Dit werelddeel zou geconfronteerd worden met een

vloedgolf van honderdduizenden vluchtelingen

De democratische rechtsstaat: een onrustig bezit?

FORUM essayreeks

Het verbond tussen rechtsstaat en democratie verkeert in zwaar weer, meent rechtsfilosoof

René Foqué. En dat heeft alles te maken met het opkomende populisme in Europa

− in een tijd die beheerst wordt door incidentenpolitiek, ‘onmiddellijkheid’, de logica

van het marktdenken. Foqué neemt ons mee naar het antieke Athene en laat zien hoe

rechtsstaat en democratie van oudsher verweven zijn.

Strangeness and Familiarity

Global Unity and Diversity in Human Rights and Democracy

De publicatie bestaat uit de artikelen en commentaren van de wetenschappelijke conferentie

‘Het vreemde en het eigene’. Tijdens deze conferentie discussieerden vijftig

wetenschappers uit onder andere de VS, Engeland, Turkije, Zuid-Korea, België en

Nederland aan de hand van elf voor de conferentie geschreven papers over de toekomst

van het burgerschap in een multiculturele samenleving,


De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid

FORUM essayreeks

Esten, Letten en Litouwers in Nederland

Balten in Nederland

Chinezen in Nederland

100 jaar Chinezen in Nederland

Balten verlaten hun land voornamelijk vanwege de slechte economische situatie - de

laatste jaren versterkt door de crisis. Hoge werkloosheid, schulden, een slecht toekomstperspectief

en een slechte behandeling van werknemers door werkgevers zijn ook

belangrijke push-factoren. De Baltische migranten zijn vaak jong en laagopgeleid, maar

de laatste jaren vertrekken er ook hoogopgeleiden uit Estland, Letland en Litouwen.

Lange tijd zijn Chinezen als modelminderheid gezien. De meesten wisten zichzelf goed

te bedruipen. Maar dat rooskleurige beeld is barstjes gaan vertonen. Er kwamen problemen

als gokverslaving en sociaal isolement aan het licht. Met dit onderzoek wil FORUM

meer inzicht verschaffen. Inzicht in de redenen waarom ze naar ons land komen. In de

manier van huisvesting en in het soort werk dat ze verrichten.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

Terwijl de migratie het oude Europa onder grote sociale en politieke spanningen zet,

lijken de Verenigde Staten moeiteloos hun naam waar te maken als ‘Nation of immigrants’.

Maar klopt dit beeld wel? De journalist Hans Goslinga, politiek columnist van

dagblad Trouw, reisde naar de Nieuwe Wereld op zoek naar de overeenkomsten en

verschillen tussen de VS en Nederland.

7


8

Roemenen in Nederland

Polen in Nederland

Een onderzoek naar hun verblijf

De laatste jaren groeit het aantal nieuwkomers uit Roemenië. Net als veel Polen komen

ze vooral om economische redenen. Maar: Roemenen kunnen hier niet zomaar aan de

slag, zij hebben nog wél een werkvergunning nodig. En dat maakt hen kwetsbaar. Geregeld

worden misstanden en uitbuiting geconstateerd. Dit onderzoek is een aanrader voor

wie veel meer wil weten over deze nieuwe migrantengroep in Nederland.

Pikken ze onze baantjes in? Kunnen ze niks anders dan bollen pellen en asperges

steken? Wonen ze met tien man op een kamertje? En zijn het allemaal alcoholisten en

ruziemakers? Welke echte problemen zijn er met ‘onze’ Polen als het gaat om uitbuiting,

overlast, slechte huisvesting, criminaliteit, verslaving en marginalisering?

Dirk J. Korf e.a. deden uitgebreid onderzoek, waarbij ze op verrassende uitkomsten

stuitten.

Chicks, Kicks & Glory

De betekenis van kickboksen voor Marokkaans-Nederlandse meisjes

In de grote steden doen steeds meer jonge vrouwen met een Marokkaanse achtergrond

aan kickboksen en andere vechtsporten. Het onderzoek beschrijft wie deze meiden zijn

en hoe ze omgaan met vrouwelijkheid, lichamelijkheid, discipline, religie en integratie;

niet alleen wetenschappelijk, maar ook letterlijk, in tekeningen van zeven striptekenaars.


Marokko in beweging voor democratie en welvaart

Een tussenbalans

Sociale omwentelingen in Tunesië en Egypte

Een tussenbalans

Beeldvorming Arabische volkeren

Vanaf half december 2010 vonden er sociale en politieke omwentelingen in Tunesië en

Egypte plaats. Het is onvoorspelbaar wat de politieke en maatschappelijke uitkomsten

van deze ommekeer zullen zijn. Gloort er een begin van meer democratie in deze twee

landen en in de regio? Of kunnen we een langdurige periode van instabiliteit tegemoet

zien?

De revoluties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben onder Nederlanders invloed

gehad op de beeldvorming van deze landen en de inwoners. Zo worden inwoners positiever

beoordeeld terwijl het imago van de landen hetzelfde blijft of daalt. Dat blijkt uit een

enquête van FORUM naar de beeldvorming onder Nederlanders van de Arabische landen.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

Op 20 februari 2011 demonstreert een deel van Marokko. Spandoeken geven aan wat

onder meer de reden is: crisis in het onderwijs, hoge voedselprijzen, ontbreken van

werkgelegenheid, corruptie en woningtekort. Het volk wil verandering, tonen de slogans.

Het wil vrijheid, waardigheid en gerechtigheid. In dit rapport een tussenbalans van een

land dat in beweging is voor democratie en welvaart.

9


10

Etnische voorkeuren bij provinciale verkiezingen

Opkomst en stemgedrag van Nieuwe Nederlanders

Een divers mandaat

De etnische herkomst van kandidaten blijkt weinig invloed te hebben op het stemgedrag

van allochtonen tijdens de provinciale verkiezingen in 2011, met uitzondering van de

Turkse Nederlander. De PvdA trekt de meeste stemmen van allochtonen. Onder autochtone

Nederlanders zijn, naast de PvdA, vooral de VVD en PVV populaire partijen.

FORUM heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 onderzoek

laten doen naar de te verwachten opkomst- en het stemgedrag van Antilliaanse,

Marokkaanse, Surinaamse en Turkse Nederlanders. De verschillen in opkomstverwachting

tussen de onderzochte groepen zijn gering: Turkse Nederlanders 35%, Marokkaanse

en Surinaamse Nederlanders 34% en Antilliaanse Nederlanders 32%.

Aan het einde van de raadsperiode 2010 heeft FORUM aan 338 raadsleden gevraagd

wat er goed gegaan is in hun werk en op welke gebieden verbetering mogelijk is. Er waren

bijna 100 respondenten. Meer dan de helft van de raadsleden ervaart spanningen

gerelateerd aan standpunten van de landelijke partij. Een kwart ervaart spanningen met

de eigen achterban.


Van Alkmaar tot Zwolle

Integratie in de verkiezingsprogramma’s en collegeakkoorden

Begin 2006 zijn de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de dertig grootste

steden op het thema ‘integratie’ geanalyseerd. In deze publicatie worden lokale

partijen en colleges de maat genomen op het beleidsonderdeel ‘integratie’. Enkele

maanden later zijn de collegeakkoorden bekeken. Wat is er in de akkoorden overgebleven

van de voornemens van de lokale partijen op het punt van integratie?

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders

Gemeenteraadsverkiezingen 2006 EtnoMentality

Migration Integration Policy Index III

MIPEX vergelijkt wetten en overheidsbeleid voor migranten in 31 landen, waaronder de

EU-landen. Uitkomst: Nederland is een plaatsje gedaald, maar toch ook weer niet. Vorig

jaar op vier, nu op vijf. Maar dat komt alleen omdat Canada als land erbij is gekomen

en die de vierde plaats in beslag heeft genomen. Niet omdat wij het slechter hebben

gedaan.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

Tussen de vier grootste allochtone groeperingen – Turken, Marokkanen, Surinamers en

Antilianen – bestaan grote verschillen in opkomst bij verkiezingen. Het EtnoMentalitymodel

ordent allochtonen in vijf profielen op basis van hun opvattingen en leefstijlen. Dit

model geeft antwoord op vragen als: wie zijn de allochtone kiezers, wie zijn de thuisblijvers?

Wat zijn hun motieven om al dan niet te gaan stemmen? En hoe groot is hun

vertrouwen in de politiek?

11


12

Meisjes ballen mee!

Together to get there

Brug Over - Handleiding

Vrouwen en meisjes dringen langzaam door in de voetbalwereld. De Oranje Leeuwinnen

zijn steeds vaker te zien op de televisie en in de krant. In de afgelopen jaren heeft de

overheid met de sportnota Tijd voor sport ingezet op het verhogen van de sportparticipatie

van alle burgers. FORUM wil met deze handleiding de deelname van meisjes aan

de voetbalsport bevorderen.

FORUM heeft de methodiek ‘Together to get there’ ontwikkeld om studenten en de

mensen in hun omgeving op een blijvende manier te betrekken bij lokaal beleid, sport,

cultuur, zorg, welzijn en het thema culturele diversiteit. Het project is gericht op participatie

én beeldvorming. Studenten gaan samen met hun omgeving nadenken over

beeldvorming op het gebied van culturele diversiteit en worden gestimuleerd tot maatschappelijke

participatie.

De methodiek ‘Brug Over’ wil door gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken de

kloof tussen ouder en kind overbruggen. Familiebanden worden versterkt en jongeren

worden weerbaarder door met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als sociale controle,

het geloof, seksualiteit, de multiculturele samenleving en criminaliteit. Vervreemding

en maatschappelijke spanningen worden daarmee tegengegaan.


Leve de rechtsstaat!

Raadsleden aan het woord

Vreemde in eigen land

FORUM heeft raadsleden uitgedaagd om hun visie op het integratievraagstuk te verwoorden

in een essay ter versterking van het lokale geluid in het integratiedebat. Uit heel

Nederland, van Amsterdam tot Sittard-Geleen, zijn essays ingezonden. In de bundel zijn

de acht genomineerde essays opgenomen. De essaywedstrijd maakt onderdeel uit van

Raad voor Raad, informatieve netwerkbijeenkomsten en masterclasses voor raads leden.

In vijf ‘gemengde’ buurten heeft FORUM de maatschappelijke ontevredenheid van de

bewoners onderzocht. Onderzocht is welke emoties en motieven aan die ontevredenheid

ten grondslag liggen. De respondenten vinden dat overheidsfunctionarissen, gezagsdragers,

politici, en ook de onderzoekers zelf bevoorrechte mensen zijn die geen idee

hebben hoe de ‘gewone’ man of vrouw leeft.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

Deze bundel biedt een grote verscheidenheid aan verhalen over de rechtsstaat vanuit

het perspectief van wetenschappers, journalisten, essayisten, bestuurders en (roman)

schrijvers. De bundel bevat zowel lichtvoetige verhalen als doorwrochte wetenschappelijke

verhandelingen, zowel fictieve bijdragen als essays, doorspekt met voorbeelden uit

de realiteit. De rechtsstaat waardeert verschillen, maar ze begrenst ook.

13


14

Lessen over diversiteitsbeleid

Verbonden in verscheidenheid!

Deze publicatie is een praktische handreiking die nuttige informatie en allerhande tips

biedt en bruikbaar is voor iedereen die beleid wil voeren gericht op meer (etnische)

diversiteit in het personeelsbestand. Er wordt uitgelegd wat een ‘business case’ is. Hoe

je diversiteit in je organisatie brengt. En welke bijdrage je kunt leveren aan een diversiteitbevorderend

klimaat.

Het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten is door het Rijk ingesteld

om de samenwerking tussen bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van de

Antilliaanse gemeenschap te stimuleren en te versterken. Er is grote behoefte aan praktische

adviezen en ondersteuning om die samenwerking tot stand te brengen. Om u te

inspireren laten we zien op welke wijze de samenwerking tot stand is gekomen in Breda,

Amsterdam en Nijmegen.

Zelfbeeld en sociale mobiliteit van ‘zwarte’ mannen

Surinaamse en Antilliaanse mannen zijn trots op hun huidskleur, een grote meerderheid

heeft te maken (gehad) met discriminatie en de groep vecht nog steeds tegen diverse

vooroordelen. Zo zouden ze machogedrag vertonen, meerdere vrouwen hebben en in hun

vaderrol falen. Vooral aan dat laatste vooroordeel ergeren zij zich. 76% van de mannen

vindt zichzelf goed geïntegreerd. Dit zijn de belangrijkste conclusies in dit onderzoek in

opdracht van FORUM.


Handleiding organisatie VrouwenSalon

Allemaal anders

Een lofzang op verschil en ongelijkheid

Nederland is in verwarring. De multiculturele samenleving schuurt en wringt. Een

alomvattend gelijkheidsdenken houdt ons in de greep. Maar kritiek op dat gelijkheidssyndroom

is nodig, aldus Paul Frissen. Omdat gelijkheid paternalistisch en disciplinerend

is en leidt tot repressie en controle. Onze verschillen zijn de belangrijkste garantie tegen

een totalitaire staat. De essentie van democratie is de bescherming van de minderheden,

van het verschil.

NL Nieuwland reisverslag

Inspirerende busritten in een divers Nederland

De NL Nieuwlandcampagne, die in januari 2005 voor de duur van drie jaar startte,

heeft inspirerende, uitdagende en bezonnen gesprekken opgeleverd. In dit boek staan

een aantal spraakmakende van de driehonderd busritten, met een dwarsdoorsnede van

de behandelde thema’s. Ze geven inspiratie om de dialoog met elkaar te blijven voeren.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

Een VrouwenSalon moedigt moslimvrouwen aan na te denken over belangrijke thema’s

als geloof, opvoeding, huwelijk, gezondheid, emancipatie, onderwijs en seksualiteit om

zo hun emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving te stimuleren.

In de handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe zo’n bijeenkomst kan worden

georganiseerd. Een apart deel voor gemeenteambtenaren geeft het belang aan van een

VrouwenSalon en inventariseert hoe de gemeente daaraan kan bijdragen.

15


16

Vruchtbare onzuiverheid

In de vijfde FORUM Jaarlezing 2009 neemt Jan Raes ons mee langs de geschiedenis van

de westerse klassieke muziek. Zijn woorden worden gelardeerd met talloze muziekstukken,

bijgevoegd op cd. Hiermee toont hij het inherente interculturele karakter van de

westerse muziek aan. Zijn betoog eindigt met een oproep en een aantal concrete aanbevelingen:

meer aandacht voor muziek op scholen en muziek als instrument om te komen

tot meer sociale cohesie, wederzijds begrip en respect.

De buurt als catwalk voor integratie

FORUM Jaarlezing 2008

Het gaat beter met de integratie in de wijken in Rotterdam: er ontstaat een nieuwe vitaliteit.

Deze stelling poneerde Martien Kromwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van

Woonbron, in de vierde FORUM Jaarlezing. Kromwijk merkt een toegenomen veerkracht

op als hij door de wijken loopt. In zijn contacten met de bewoners luistert hij naar hun

problemen en oplossingen. Op buurtniveau krijgt hij inzicht in de stand van zaken door

een bewonerspanel.

De digitale diaspora

De virtuele realiteit van de multiculturele samenleving

De derde FORUM Jaarlezing (2007) toont aan hoe belangrijk de digitale technologie is in

de zoektocht van jonge migranten naar hun identiteit. Ict verbindt hen met de netwerken

in het land van herkomst en met de netwerken in het land waar zij wonen. Die transnationaliteit

met bijbehorende spanningen zien we in verhevigde vorm terug in de digitale

wereld. Vooral jongeren – digital natives – zijn via de digitale technologie permanent

verbonden met hun vriendenclub.


‘Scheef elke schacht, ’t gebarsten kapiteel’

Over de teloorgang en de noodzaak van elitevorming in Nederland

In deze tweede FORUM Jaarlezing (2006) analyseert de in 2009 overleden dichter en

publicist Michaël Zeeman hoe de ontzuiling en ontvoogding het nieuwkomers in de

Nederlandse samenleving onmogelijk maken een elite te vormen. In de jaren zestig en

zeventig van de vorige eeuw werd de oude elite ‘afgezet’. De nieuwe elite bestond uit

geëmancipeerde ideologen met een gelijkheidsideaal. De migranten verstonden deze

nieuwe impliciete cultuuroverdracht niet. Hoe vind je in die samenleving als nieuwkomer

je weg?

De botsing der beschavingen en de strijd der geslachten

FORUM Jaarlezing

Falende instituties

Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving

De multiculturele samenleving heeft de laatste jaren zwaar onder vuur gelegen. De belangrijkste

kritiekpunten: problemen zijn niet benoemd en allochtonen weigeren zich aan

te passen aan ‘onze’ waarden en normen. Bij alle verhitte discussies blijft de rol van de

maatschappelijke instituties vaak opvallend onderbelicht. In deze bundel trekken de auteurs

de contouren van hardnekkige heikele kwesties, onderzoeken ze de institutionele

context en dringen door tot de zwakke plekken.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

In deze eerste FORUM Jaarlezing, in samenwerking met de WRR, zoekt socioloog Abram

de Swaan de verklaring voor de botsing der beschavingen binnen en buiten het Westen

niet in religie, maar in de verhouding tussen de seksen. Buiten Europa is het islamitisch

radicalisme een uitdrukking van een overgangsfase naar nieuwe omgangsvormen tussen

mannen en vrouwen. In Europa grijpen mannen bij gebrek aan enig ander machtsmiddel

naar de Koran.

17


18

Op lokale maat

Handreiking voor het opstellen van een lokaal integratiebeleid

Deze handreiking scherpt de visie en gedachtevorming over integratievraagstukken van

lokale politici. Daarbij staat de rol van gemeente als regisseur van het integratiebeleid

centraal. Kiest de gemeente de rol van facilitator, coördinator, procesmanager

of bestuurder? Elke rol heeft een ander effect op het lokale integratiebeleid. Welke

rol een gemeente ook kiest: het blijft belangrijk haar burgers in beeld te hebben en

houden, en na te denken over een solide lokaal integratiebeleid.

Starterspakket voor Zelforganisaties

Een toolkit voor zelforganisaties die vanaf de grond worden opgebouwd

Dit Starterspakket is een ‘spoorboekje’ voor de oprichting van een zelforganisatie,

waarin wordt uitgegaan van een nauwgezette dienstregeling, inclusief financiële verantwoording

van de organisatie. Elk aspect wordt uitvoerig geïllustreerd met een voorbeeldmodel.

De opbouw van de hoofdstukken volgt dezelfde ontwikkeling als de opbouw van

de zelforganisatie tot aan het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Inburgering en verder – in 7 stappen

Functioneel model voor een integrale aanpak

Deze publicatie bevat een stappenplan voor de opzet van een lokaal integratiebeleid

met inburgering als integraal onderdeel. Want inburgering is geen eindpunt, maar een

eerste stap naar echte integratie. Deze handreiking brengt onder meer in beeld welke

specifieke klantengroepen er zijn en welke begeleiding ze nodig hebben. Verder worden

ook wenken gegeven hoe je als gemeente een eigen visie ontwikkelt op inburgering en

integratie.


Graven in de klei

Marokkaanse bevrijders van toen en de vrijheid van nu

Gescheiden of gemengd

Een verkenning van etnische concentratie op school en in de wijk

Hoe gaan we om met de verkleuring van stedelijk Nederland? Moeten zwarte scholen en

wijken als demografisch feit geaccepteerd worden? Dient beleid zich vooral te richten op

problemen en kansen daarbinnen, of moet met krachtige maatregelen spreiding nagestreefd

worden? In Gescheiden of gemengd nemen wetenschappers het verband tussen

etnische concentratie en integratie onder de loep.

Migrantenorganisaties in Nederland

Deel 1: Aantal en soort organisaties en ontwikkelingen

In deze tweedelige publicatie worden de organisaties van de belangrijkste etnische

groepen in Nederland besproken. Hun functioneren en opvallende ontwikkelingen worden

geanalyseerd.

Deel 1 gaat uitvoerig in op de verschillende soorten organisaties. Daarnaast worden een

aantal ontwikkelingen geschetst en verwachtingen uitgesproken over de aantallen en

soorten organisaties die zich zullen vormen of juist verdwijnen.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

Een verhalen- en fotoboek voor mensen vanaf twaalf jaar. Dit boek laat zien dat de

Marokkanen tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeiders in Zeeland hebben

gewerkt. En dat op de militaire begraafplaats Kapelle in Zeeland twintig Marokkanen

liggen. Ook vertelt het boek over de honderdduizend Marokkanen die meevochten in de

geallieerde legers. Naast de geschiedenis geeft het boek informatie over het conflict tussen

de Palestijnen en Israël, het antisemitisme, vrijheid van meningsuiting en terrorisme.

19


20

Deel 2: functioneren van organisaties

Het spel WAVE

Waardering Acceptatie Van Elkaar

Deel 2 bevat een systematische beschrijving van factoren die de organisatievorming

beïnvloeden: de contacten met de achterban en de wisselwerking met de samenleving.

Het gaat om een dynamisch proces: de behoeften en kenmerken van de migranten en

de kansen die de ontvangende samenleving hun biedt.

WAVE is een educatief bordspel voor oudere Antillianen/Arubanen,

Marokkanen, Molukkers, Surinamers, Turken en autochtone Nederlanders.

Al spelend komen de groepen met elkaar in contact. Met vijfhonderd

vragen over vijfentwintig thema’s wordt de meningsvorming over

diverse onderwerpen gestimuleerd. Ouderen worden aangespoord met

elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen

die voor hen van belang zijn.


Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Integratie en Emancipatie

21


Onderwijs

en

Werk


Krachten gebundeld

Schoolvoorbeelden van samenwerking tussen ouders en school

Hoe scholen de samenwerking met ouders ervaren, is meestal geen geheim. Maar:

wat vinden de ouders ervan? Slechts weinig scholen gaan met hen in gesprek om hún

mening over de samenwerking te horen. In deze bundel vertellen acht scholen over hun

ervaringen en good practices met ouderbetrokkenheid.

Hoe denken schoolbesturen over segregatie in het onderwijs?

Onderzoeksrapport

Jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

FORUM Monitor

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Onderwijs en Werk

Schoolbesturen vinden dat de concentratie van allochtone leerlingen en kinderen met

laagopgeleide ouders binnen scholen bestreden dient te worden. Uit onderzoek van

FORUM blijkt dat 71% van de schoolbesturen daar achter te staat. Maar niet met dwang

van bovenaf. De maatregelen die besturen nemen om segregatie tegen te gaan, blijft

achter bij het belang dat ze daaraan hechten.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft de belangrijke maatschappelijke taak jongeren,

met een diverse achtergrond, op te leiden. Voor het overgrote deel van de mbodeelnemers

verloopt de opleiding voorspoedig. Maar niet-westerse allochtone jongeren

haken vaak voortijdig af, vooral in de grote steden. Deze monitor toont op welke vlakken

allochtone en autochtone jongeren het goed doen, en op welke niet.

23


24

PAOO Courant

K!X Magazine

De PAOO Courant is een uitgave van FORUM over ouderbetrokkenheid in het onderwijs

en het versterken van het partnerschap tussen ouders en school. De Courant bevat

nieuwsberichten, verdiepende artikelen, reportages over good practise op scholen, interviews

met sleutelfiguren en aankondigingen van zinvolle publicaties en bijeenkomsten.

K!X Magazine schrijft over de jongeren, de projecten en de successen van het project.

Het K!X-project wil jongeren extra de kans geven om aan een goede toekomst te werken

door ze in promotieteams hun talent verder te laten ontwikkelen. In K!X leren jongeren

allerlei nieuwe vaardigheden, doen ervaringen op en ontmoeten mensen die belangrijk

zijn voor hun loopbaan.

Goed voorbeeld doet volgen

Hoe basisscholen ouderbetrokkenheid in de praktijk brengen

De publicatie bevat tien succesvolle voorbeelden van de ouders die betrokken zijn bij de

school van hun kinderen. Samenwerking van de ouders met de scholen is cruciaal om

de talenten van kinderen optimaal te benutten. Goed partnerschap tussen school en

ouders komt de leerprestaties ten goede.


Nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa op Nederlandse basisscholen

Herhaalde verkenning

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Onderwijs en Werk

Uit deze tweede verkenning blijkt dat scholen met een relatief klein aantal MOE-leerlingen

(5 t/m 9) meer problemen ervaren dan scholen met meer MOE-leerlingen (10 of

meer). De laatste categorie blijkt ook betrekkelijk weinig specifieke middelen voor deze

groep te ontwikkelen. De leerlingen worden op deze scholen niet als een aparte groep

behandeld.

Diversiteit in de filantropische sector

Feiten en beleid

Nederland telt rond de 350 goededoelenorganisaties. In opdracht van FORUM heeft de

werkgroep Filantropische Studies van de VU in Amsterdam onderzoek gedaan naar de

diversiteit van de filantropische sector, zoals de mate van diversiteit in hun personeels-

en vrijwilligersbestand en bij de ‘ambassadeurs’ die zich voor de organisaties inzetten.

Ook is onderzocht of de sector een diversiteitsbeleid hanteert en met welke motieven.

Onverzilverd Talent II

Marktkansen van hoogopgeleiden die starten vanuit achterstand

Onverzilverd Talent II maakt inzichtelijk dat allochtone hoogopgeleiden veel vaker uit

lagere sociale milieus komen dan autochtone met een gelijkwaardige opleiding, en dat

ze vaker ouderwetse zoekstrategieën hanteren. Het lonkende perspectief dat een bul op

zak toegang verleent tot de privileges van de hogere sociale milieus, komt niet altijd uit.

Er is méér nodig om die opleiding snel en succesvol te kunnen omzetten in een passende

baan.

25


26

Onverzilverd talent (2010)

Hoogopgeleide allochtonen op zoek naar werk

Kies Kleur in Groen

Kennis en informatiedocument

Hoe vergaat het allochtonen die zijn afgestudeerd aan hbo of universiteit en na een jaar

nog geen passende baan hebben gevonden? Hoe schatten zij hun kansen in

op een geschikte baan en hoe beleven zij het uitblijven van succes? Uit een internetenquête

onder 550 jongeren van verschillende afkomst blijkt dat ze de moed niet

opgeven. Ze blijven ambitieus. Wel wijten velen hun teleurstellende solliciteerervaringen

aan hun etnische achtergrond.

Kies Kleur in Groen (KKIG) is een gemeenschappelijk actieplan van het groene onderwijs

ter versterking van culturele diversiteit binnen dat onderwijs. Het document kan als

basis worden gebruikt om het beleidsplan daarvoor te schrijven. FORUM geeft informatie

per pijler (sociale herkomst, onderwijs, religie en seksuele en politieke voorkeur) en als

AOC kun je filteren welke gegevens relevant zijn. Het document bestaat uit voornamelijk

statistische informatie.

Trendmeter 2009

Werkgevers over Nieuwe Nederlanders als werknemers

Sinds 2006 doet FORUM onderzoek naar de houding en het gedrag van werkgevers in

het middenbedrijf tegenover Nieuwe Nederlanders op de arbeidsmarkt. Dít onderzoek

heeft aangetoond dat werkgevers steeds beter in staat zijn om Nieuwe Nederlanders aan

te trekken en dat Nieuwe Nederlanders niet onder doen voor autochtone collega´s. Vanaf

nu worden het behoud en aantal van deze werknemers van belang.


TrendMeter 2008

Werkgevers over Nieuwe Nederlanders

Een punt van zorg

Allochtone leerlingen in het speciaal onderwijs

In de groep zorgleerlingen zijn de allochtone leerlingen oververtegenwoordigd. De overgrote

meerderheid van allochtone leerlingen begint al met een (taal)achterstand aan het

onderwijs. Gedurende de basisschool halen zij deze achterstand niet of nauwelijks in.

Wanneer naast onderwijsachterstanden ook nog eens sprake is van gedragsproblematiek

volgt er vaak een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs. Deze publicatie

bevat een onderzoek naar de positie van allochtone zorgleerlingen in deze vormen van

onderwijs.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Onderwijs en Werk

Voor het tweede jaar publiceert FORUM de TrendMeter, de monitor die de bereidheid

van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (twintig tot honderd werknemers) peilt om

allochtonen in dienst te nemen. De cijfers vallen positief uit. Het bedrijfsleven vergroot

zijn voorsprong op de overheid. Het aandeel bedrijven met (niet-westerse) allochtonen in

dienst is vergeleken met 2007 met 14 procent toegenomen.

Trendmeter 2007

Werkgevers over Nieuwe Nederlanders als werknemers

De kleinere bedrijven in het middenbedrijf (tussen de twintig en vijfhonderd werknemers)

hebben weinig of geen allochtonen in dienst, blijkt uit deze trendmeter. In tegenstelling

tot de grotere bedrijven bestaat daar nog koudwatervrees om allochtone werknemers

te werven. Onder welke voorwaarden zouden zij allochtonen wel in dienst nemen? En:

nemen ze extra maatregelen om deze werknemers aan te trekken en te behouden? De

Trendmeter 2007 vertelt daar alles over.

27


28

Meetlat ouderbetrokkenheid

Betrekt uw school u bij het onderwijs?

Met de meetlat wordt de ouderbetrokkenheid op scholen in kaart gebracht. Tevens vormt

het een uitgangspunt voor de dialoog tussen school en ouders. Met de verkregen informatie

uit de meetlat en het gesprek met ouders kunnen scholen concrete actiepunten

formuleren om de samenwerking met ouders te versterken. Meet of de school van uw

kinderen de samenwerking voldoende initieert.

Ouders en school, partners in opvoeding en onderwijs

Verkenning op drie scholen in aandachtswijken

Ouders zijn vooral verantwoordelijk voor de opvoeding, de school voor het onderwijs.

Maar… de school is medeopvoeder en de ouders ondersteunen het onderwijs. Beide

partijen hebben dus een gezamenlijk belang: de ontwikkeling van hun kind. Afstemming

en samenwerking zijn van groot belang. In de verkenning Ouders en school, partners in

opvoeding en onderwijs staan onder meer adviezen voor scholen en ouders.

Inventarisatie Taal en Ouderbetrokkenheidtrajecten

Deze inventarisatie biedt een overzicht van de verplichte en niet-verplichte voorzieningen

op het gebied van taal en ouderbetrokkenheid die aan allochtone ouders worden aangeboden.

Het kan gaan om trajecten aangeboden door roc‘s en private aanbieders, door

de basisschool of de voorschool zelf, door welzijnsorganisaties/buurthuizen, door lokale

stichtingen en door allochtone zelforganisaties.


Bestrijding van segregatie in het onderwijs in gemeenten

Verkenning van lokaal beleid anno 2008

Onderwijs en Scholing voor Roma en Sinti in Nederland

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Onderwijs en Werk

Om te begrijpen waarom gemeenten en schoolbesturen wel of geen antisegregatiebeleid

voeren, is het nodig te weten hoe zij denken over etnische segregatie. Wanneer vinden

zij dat daarvan sprake is? Vindt men het een probleem? Ongeveer een derde van de

schoolbesturen zegt dat ze het niet zozeer over etnische segregatie (willen) hebben maar

meer over segregatie naar sociaaleconomische kenmerken (arm/rijk).

De slag om de leerkracht

Een verkenning naar het lerarentekort op zwarte scholen

Scholen met veel achterstandsleerlingen – vaak allochtone leerlingen – hebben nóg

meer dan andere scholen in toenemende mate een tekort aan goede leerkrachten. De

verkenning De slag om de leerkracht verschaft inzicht in de aard en omvang van het lerarentekort,

en de wijze waarop zwarte scholen met deze urgente problematiek omgaan.

De commissie over Roma van de Raad van Europa vergaderde in 2008 op initiatief van

FORUM in Nederland. In Europa zijn de Roma en Sinti met twaalf miljoen mensen de

grootste minderheidsgroep. In deze publicatie onder meer een verslag van de public

hearing en het werkbezoek aan een woonwagenkamp in Den Haag. Als bijlage zijn een

factsheet over Roma en Sinti in Nederland en achtergrondinformatie over de commissie

opgenomen.

29


30

Molukse jongeren en onderwijs

Quickscan 2008

Toegerust voor een carrière?

De onderwijspositie van Molukse jongeren is niet bepaald rooskleurig. De scores van

deze jongeren blijven ver achter bij autochtone leerlingen en leerlingen van andere

migrantengroepen. De derde generatie scoort zelfs slechter dan de tweede generatie

Molukkers. In dit onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van de onderwijspositie

van Molukkers. Tevens wordt gezocht naar de oorzaken van de achterstand en worden

aanbevelingen gedaan om deze in te lopen.

Het rapport Toegerust voor een carrière? gaat in op vragen als: in welke mate bieden

hbo-instellingen en universiteiten specifieke loopbaanbegeleiding aan allochtone jongeren?

Is die ondersteuning voldoende? Bespeuren medewerkers van deze onderwijsstellingen

een behoefte aan ondersteuning bij allochtone studenten? En natuurlijk: hoe kan

het beter?

Op zoek naar de kracht van het verschil

Verkenning naar diversiteitsbeleid bij provincie en grote steden

Om allochtone Nederlanders volwaardig te laten meedoen, zou de overheid een voortrekkersrol

moeten vervullen in het diversiteitsbeleid. Maar doet zij dat ook? Nee, is een

belangrijke conclusie van deze verkenning onder de twaalf provincies en dertig grote

gemeenten. Aan goede wil ontbreekt het niet, maar van een breed gedragen diversiteitsbeleid

is geen sprake. De publicatie beschrijft de uitkomsten van de verkenning en geeft

tien beleidsadviezen.


Werelds Talent

Match tussen bedrijfsleven en hoogopgeleide allochtone jongeren

Hoogopgeleide allochtone jongeren krijgen moeilijker een baan dan autochtone leeftijdsgenoten.

Bedrijven komen niet gemakkelijk in contact met multicultureel talent. Dit

boekje biedt een kijkje in de keuken van twintig coaches, gekoppeld aan ruim veertig

ambitieuze en talentvolle allochtone starters. De coaches begeleiden de jongeren in

hun loopbaanontwikkeling, en de jongeren inspireren de leidinggevenden tot een beter

diversiteitsbeleid in hun organisatie.

Matrix Interculturalisatie

Begeleiding interculturalisatie in zorg en welzijn

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Onderwijs en Werk

De Matrix Interculturalisatie is een analytisch hulpmiddel om het integrale interculturalisatieproces

te verhelderen en te verbeteren. In dit model wordt fasegewijs aangegeven

wat iedere functiegroep in een organisatie zou moeten doen om het proces te laten

slagen. De matrix kan dienen als checklist of analyse-instrument voor adviseurs en begeleiders

van binnen en buiten de organisatie.

31


Rechtsstaat,

Religie en

Samenleving


Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (TvRRB) belicht bestuurskundige, beleidsmatige,

juridische, sociologische, antropologische en internationale aspecten op het snijvlak van

recht, religie en bestuur. Het tijdschrift is een initiatief van FORUM en Boom Juridische

uitgevers. Het bevat niet alleen wetenschappelijke artikelen en opiniestukken, maar

besteedt ook aandacht aan jurisprudentie (annotaties) en literatuur. Het verschijnt drie

keer per jaar.

Jongeren en hun geloof

Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving

Jongeren en hun geloof

FORUM Rapportage (samenvatting)

Gelovige jongeren ontwikkelen hun religieuze identiteit in een voornamelijk seculiere

samenleving. Steun vinden ze onder meer bij andere jongeren. In veel opzichten lijken

deze jongeren op elkaar. Als er al verschil is tussen de diverse groepen, heeft dat vooral

te maken met de mate van ondersteuning in het gezin, de organisatiegraad en de erkenning

van het desbetreffende geloof in de samenleving.

De eerste factsheet van ReS is gewijd aan de veelbesproken scheiding van kerk en

staat. In de factsheet wordt het Nederlandse juridische kader geschetst voor de verhoudingen

tussen overheid en religie.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

33


34

Tussen principes en pragmatisme

Een onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties

De subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties is regelmatig onderwerp van discussie.

Welke activiteiten van een religieuze organisatie kan een gemeente ondersteunen,

en welke niet? Over die praktijk is nauwelijks informatie voorhanden. Reden voor

FORUM om in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een uitgebreid onderzoek

te wijden aan dit thema.

De positie van moslims in Nederland

Sinds een aantal jaren is de positie van moslims in Nederland onderwerp van een heftig

debat, zowel in Nederland als in het buitenland. FORUM publiceert een factbook over de

feitelijke leefsituatie van moslims in Nederland.

Factsheet Islamitische organisaties

ReS-Factsheet no.2

Deze factsheet van ReS biedt een overzicht van de verschillende islamitische organisaties

in Nederland. Van contactorganen tot jongerenorganisaties, van vrouwenorganisaties

tot opleidingsinstituten.


Factsheet Ambtseed

ReS-Factsheet

Wat houdt de ambtseed precies in? Hoe en waar zijn de regels voor het afleggen van de

eed vastgelegd? Met deze factsheet wil het expertisecentrum Religie en Samenleving

van FORUM ambtenaren en bestuurders handvatten geven om de bovenstaande vragen

te beantwoorden.

Reageren op radicalisering

Hoe kies je als gemeente de juiste training voor professionals?

Rechtsstaat, Religie en Samenleving

In de brochure worden verschillende trainingsmodellen beschreven en de voorwaarden

waaraan een goede training over radicalisering moet voldoen. Ook tijdens en na een

training is de brochure bruikbaar, bijvoorbeeld om een vinger aan de pols te houden,

en als leidraad bij een evaluatie. Het overzicht is verdeeld in een aantal categorieën:

leerdoelen, leerstof, werkvormen, trainer(s) en organisatie.

Factsheet Scheiding kerk en staat – relevante wetgeving

ReS-Factsheet no.1

De eerste factsheet van ReS is gewijd aan de veelbesproken scheiding tussen kerk en

staat. In de factsheet wordt het Nederlandse juridische kader geschetst voor de verhoudingen

tussen overheid en religie.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

35


36

Jongeren en hun islam

Onderzoeksrapport

Jongeren en hun islam

Samenvatting onderzoek

Voor moslimjongeren kan het een hele opgave zijn een eigen plaats te vinden in de

Nederlandse samenleving. In het gezin, de moskee en bij reguliere instituties vinden ze

weinig houvast. In dit onderzoek vertellen jongeren dat zij willen participeren in de

Nederlandse samenleving, maar dat ze ook als moslim willen worden geaccepteerd.

De brochure Jongeren en hun islam, aanbevelingen voor lokaal beleid is afgeleid van

het onderzoeksrapport Jongeren en hun islam, waarin jonge moslims uitgebreid vertellen

wat hen beweegt en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben bij hun verdere

ontplooiing in de Nederlandse samenleving. De brochure geeft de uitkomsten van de

gesprekken in het kort weer, maar focust vooral op de adviezen en aanbevelingen voor

beleid.

Mist in de polder

Zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland

Is er in Nederland sprake van verdergaande radicalisering van de islam of winnen juist

de liberale vormen terrein? En hoe moet de overheid zich opstellen tegenover de islam?

Deze bundel verheldert de complexe omgang van de politiek en media met de islam.

Met bijdragen van Sipco Vellenga, Roel Meijer, Marjo Buitelaar, Umut Azak, Dick Douwes,

Fouad Laroui, Paul Cliteur, Paul Scheffer, Bas van Stokkom en Wasif Shadid.


Salafi-jihadi’s in Amsterdam

Portretten

Handboek Religie in Nederland

Perspectief - overzicht – debat

Rechtsstaat, Religie en Samenleving

Wie preventief beleid wil ontwikkelen om radicalisering van jonge Nederlandse moslims

tegen te gaan, moet weten waarom ze een radicale invulling aan de islam geven. Níét uit

een irrationele, onverklaarbare religieuze drang, blijkt uit een portret van twaalf salafijihadi’s

in Amsterdam. Dit onderzoek verbindt op uitzonderlijke wijze een kwantitatieve

analyse van radicaliseringsprocessen met veldwerk.

De vanzelfsprekende positie van het christendom is voorbij. Maar religie blijkt toch

nog voor velen een inspiratiebron. Met de komst van allochtonen is de islam

een belangrijke godsdienst in ons land geworden. Maar ook het hindoeïsme en

boeddhisme kennen steeds meer volgelingen. Dit handboek geeft inzicht in deze

boeiende en complexe situatie. Ook gaat het boek in op de plaats van atheïsme en

humanisme in de samenleving.

Islam binnen de dijken

Gids voor gemeentebeleid inzake islam, sociale cohesie en deradicalisering

Veel gemeenten ontwikkelen beleid inzake islam, sociale cohesie en deradicalisering.

Een adequaat beeld van de kwesties in relatie tot de islam is daarom van groot belang.

Onwetendheid kan tot verkeerde beslissingen leiden, hetgeen verregaande implicaties

kan hebben. Deze gids ondersteunt beleidsmedewerkers door het aanreiken van handvat

en achtergrondinformatie.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

37


38

Met Recht Geloven

Religie en maatschappij in wet en debat

Deze publicatie geeft een helder overzicht van wrijvingen tussen de beginselen in de

Grondwet en de praktische invulling daarvan. Het gaat om beginselen als vrijheid van

godsdienst en onderwijs, het recht op gelijke behandeling en de scheiding van kerk en

staat: in theorie duidelijk, in praktijk leiden deze beginselen tot eindeloze discussies.

Met Recht Geloven stelt de lezer in staat het publieke debat over deze kwesties kritisch

en genuanceerd te benaderen.

Dynamism in Islamic Activism

Referents points for Democratization and Human Rights

The increased tensions surrounding radical Muslims and radical movements in the

political Islam are not only manifested in the Western countries but also in the Muslim

world itself. This study of the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR)

analyses the developments in Islamic beliefs, politic activism, society en law since the

1970s. To what extent has islamization been successful. What are its consequences

for attempts in and outside the Muslim world tot come to extend democratisation and

human rights.

Dynamiek in islamitisch activisme

Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten

De toegenomen spanningen rond radicale moslims en radicale stromingen binnen de

politieke islam, manifesteren zich niet alleen in het Westen, maar vooral ook binnen de

moslimwereld zelf. Deze studie van de WRR analyseert de ontwikkeling in het islamitisch

denken, in het politieke activisme, in de samenleving en het recht sinds de jaren

zeventig. In hoeverre is er sprake van een succesvolle islamisering? Hoe zit het met de

verdere democratisering binnen en buiten de moslimwereld, en wat kunnen Nederland

en de EU doen om de ontwikkelingen te bevorderen?


Pedagogiek in moskee Al Wahda

Pedagogiek in moskee Ayasofya

Pedagogiek in moskee Othman

Rechtsstaat, Religie en Samenleving

Veel islamitische kinderen krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. De roep om pedagogische

vernieuwing van dit onderwijs klinkt steeds luider. Dit boekje bevat een verslag

van het onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de lessen van Al Wahda, één van

de drie onderzochte moskees: hoe die zich verder zouden moeten ontwikkelen en welke

ondersteuning daarbij nodig is. Ook is een samenvatting opgenomen van de bevindingen

van de drie onderzochte moskeeën: Al Wahda, Othman en Ayasofya.

Veel islamitische kinderen krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. De roep om pedagogische

vernieuwing van dit onderwijs klinkt steeds luider. Dit boekje bevat een verslag

van het onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de lessen van Ayasofya, één van

de drie onderzochte moskees: hoe die zich verder zouden moeten ontwikkelen en welke

ondersteuning daarbij nodig is. Ook is een samenvatting opgenomen van de bevindingen

van de drie onderzochte moskeeën: Al Wahda, Othman en Ayasofya.

Veel islamitische kinderen krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. De roep om pedagogische

vernieuwing van dit onderwijs klinkt steeds luider. Dit boekje bevat een verslag

van het onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de lessen van Othman, één van

de drie onderzochte moskees: hoe die zich verder zouden moeten ontwikkelen en welke

ondersteuning daarbij nodig is. Ook is een samenvatting opgenomen van de bevindingen

van de drie onderzochte moskeeën: Al Wahda, Othman en Ayasofya.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

39


40

Hedendaags radicalisme

Verklaring en aanpak

Ruimte voor de islam

Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties

In deze bundel benaderen wetenschappers vanuit verschillenden disciplines en invalshoeken

het complexe verschijnsel van hedendaags radicalisme, in het bijzonder islamitisch

radicalisme. De auteurs geven antwoord op relevante vragen naar oorzaken,

kenmerken en effecten van radicalisering en radicalisme. Zij beschrijven bovendien de

autonome werking van de fuss eromheen. Het boek verdiept het zo noodzakelijke inzicht

in de problematiek van radicalisering en terrorisme.

Deze studie onderzoekt de toon van het publieke en politieke debat, het gevoerde beleid

en de relaties tussen islamitische groeperingen en instellingen en de gemeentelijke

overheden. Daarmee legt de auteur de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving

met de islam bloot. Uit de onderzoeken in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad

blijkt veelal dat hoe directer het beleid met de burgers wordt ontwikkeld, hoe minder

confrontaties tussen de stad en haar islamitische bewoners.

Homo en moslim – hoe gaat dat samen?

1001 vragen over islam en homoseksualiteit

Moslims die homoseksuele gevoelens hebben, raken vaak in verwarring omdat zij deze

als een zonde zien. Westerse hulpverleners en voorlichters ontbreekt het vaak aan

elementaire kennis van religie en cultuur van moslims om gepast op een hulpvraag in

te spelen. Deze publicatie geeft hun enige basiskennis en meer ‘islamitisch begrip’ aan

de hand van mogelijk vragen. Hoe vertel ik het aan mijn ouders? Wat zegt de Koran over

homoseksualiteit?


Rechtsstaat, Religie en Samenleving

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

41


Sociale

stabiliteit


Bouwstenen voor sociale stabiliteit

Een handleiding voor omgaan met lokale maatschappelijke spanningen

FORUM Jaarlezing Waar zijn wij bang voor?

Veiligheidsdenken en de angst voor de ander. FORUM Jaarlezing

In onze samenleving groeit de angst – voor de ander, voor het andere. Gaandeweg

neemt het ‘veiligheidsdenken’ bezit van ons en bepaalt dit steeds vaker het beleid. Een

proces dat uiteindelijk tot meer onveiligheid leidt. Deze ‘securitisering’ wordt niet eens

door een duistere, alwillende en alwetende overheid aangedreven. Nee, wij zélf, de burgers

van dit land, zitten erachter – zonder ons daar bewust van te zijn.

The Face of Terror

The enemy image in counter-terrorism training programs

The Counter-Terrorism Training Programs designed for the Dutch police force include

many images that are intended to provide a historical background and enable a nuanced

understanding of terrorism. In the age of mass media, however, the police are exposed

to many images in a variety of contexts. This inevitably influences the image of the terrorist,

and therefore the image of ‘the enemy’ in the police training program.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Sociale stabiliteit

Vaak voelen gemeenten zich overvallen als er rellen of onlusten uitbreken. Ze vragen

zich vertwijfeld af wat ze moeten doen om de rust terug te brengen. De handleiding

Bouwstenen voor sociale stabiliteit beschrijft stap voor stap wat u kunt doen bij zowel

dreigende en onderhuidse spanningen als bij spanningen die al zijn geëscaleerd.

43


44

Methodiekhandboek voor het opzetten van een Netwerk Sociale Cohesie

Wie is de terrorist?

Zin en onzin van ethnic profiling

De radicaal

Schrijvers aan het woord

In de afgelopen jaren is gebleken dat een lokaal netwerk, waarin alle groepen bewoners

van een bepaalde wijk of gemeente zijn vertegenwoordigd, een positieve invloed heeft

op het verbeteren van deze onderlinge relaties. Hoe? Door het (tijdig) signaleren van

(etnische) spanningen en het wegnemen daarvan, door actie te ondernemen bij calamiteiten

maar ook door kansen en mogelijkheden te stimuleren. Dit methodiekhandboek

helpt u bij de opzet van een netwerk sociale cohesie.

Opsporingsdiensten maken op grote schaal gebruik van risicoprofielen om terroristen

te herkennen. In dit essay wordt aangetoond dat er heel wat valt af te dingen op de

effectiviteit van deze methodiek. Bovendien leidt de methodiek tot stigmatisering van

bevolkingsgroepen, waardoor het gevaar bestaat dat deze zich in eigen kring opsluiten.

En sociaal isolement vormt bij uitstek een voedingsbodem voor radicalering, waardoor de

terroristische dreiging toeneemt.

In de bundel De radicaal laten twaalf auteurs hun fantasie los op het verschijnsel radicalisme.

Zij doen dat in de vorm van een essay, verhaal of een beschouwing. Zij rekenen

radicaal af met een eenzijdige en eenduidig benadering van radicalen. Met bijdragen van

Karin Amatmoekrim, Hugo Brandt Corstius, Joris van Casteren, Saskia de Coster, Bas

Heijne, Fouad Laroui, Tessa de Loo, Marcel Möring, Anil Ramdas, Arie Storm, Christiaan

Weijts en Rob Wijnberg.


Handboek Sociaal calamiteitenplan

Vrijwel geen enkele gemeente heeft een draaiboek om sociale calamiteiten te voorkómen

en te bestrijden. Onterecht, want onrust onder de bevolking kan leiden tot

spanningen en confrontaties met een grote maatschappelijke impact. De aanpak

hiervan vereist een stevige regie. Het handboek schetst hoe een sociaal calamiteitenplan

kan worden opgesteld.

Handhavers van de vrede of heroveraars?

Politiestijlen en conflictpotentieel in multiculturele achterstandswijken

Hoe bewaart de politie de vrede in het hart van de multiculturele samenleving, in

het bijzonder in de oude stadswijken? Het Willem Pompe Instituut deed onderzoek

naar politiestijlen en –strategieën in (achterstands)wijken. Verrassend genoeg blijkt

dat de politie samen met de bewoners en instanties talloze innovatieve oplossingen

heeft gevonden. Het dagelijks werk laat zien dat sociale conflicten wel degelijk te

overbruggen zijn.

Racistische overlast in Waspik

Analyse van de aanpak en lessen voor gemeenten

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Sociale stabiliteit

Een vluchtelingengezin in Waspik wordt anderhalf jaar lang gepest, bedreigd en

geïntimideerd door een groep lokale hangjongeren. Het gezin duikt tijdelijk onder. Hoe

heeft het zo ver kunnen komen? Het onafhankelijk Interventieteam van FORUM zette de

gebeurtenissen op een rijtje. Dit boek bevat niet alleen de uitkomsten van een

grondige analyse, maar biedt ook veel behartigenswaardige adviezen voor gemeenten

die racistische overlast in de kiem willen smoren.

45


46

Boefjes of briljantjes

Over de effecten van criminaliteitspreventie bij allochtone jongeren

Allochtone jongeren zijn relatief sterk oververtegenwoordigd in de jeugdcriminaliteit.

Tegelijkertijd worden ze veel minder dan hun autochtone leeftijdsgenootjes bereikt door

voorzieningen die afglijden moeten voorkómen. Wat doen we daaraan? Naast zinvolle

antwoorden bevat dit boek ook een uitnodiging aan beleidsmakers en professionals:

kijk niet alleen naar de problemen die de jongeren veroorzaken, maar ook naar hun

wilskracht en talenten om iets van het leven te maken.

Moskeebrand in Helden

Evaluatie van de aanpak en lessen voor de toekomst

Op 13 november 2004 ging een deel van de moskee in Helden door brandstichting verloren.

Het incident trok tot ver over de landsgrenzen de aandacht. In de publicatie spitst

de aandacht zich vooral toe op de nadelige maatschappelijke effecten van de brand.

Wat heeft de gemeente op de korte, de middellange en lange termijn ondernomen? Hoe

kunnen gemeenten in soortgelijke situaties handelen, en hoe kunnen dergelijke situaties

worden voorkomen.


Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Sociale stabiliteit

47


Jeugd


Met één hand kun je niet klappen

Toegankelijke hulp voor migrantengezinnen

Idealen op drift

Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren

MIX

Jongeren in Nederland

Radicalisering van jongeren wordt tegenwoordig vooral als een veiligheidsrisico

beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan heeft vooral betrekking op het

opsporen en indammen van die risico´s Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch

perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van

radicaliseringsprocessen.

In deze publicatie wordt etnische gemengdheid voor het eerst onder de aandacht van

een breed publiek gebracht. Aan de hand van essays van wetenschappers, schrijvers en

ervaringsdeskundigen, persoonlijke ervaringen van volwassenen en jongeren, en foto’s

van etnisch gemengde jongeren wordt een unieke inkijk gegeven in etnische gemengdheid

in de Nederlandse samenleving. De roots van deze kinderen zijn meerduidig en

bestaan uit meerdere etniciteiten, nationaliteiten en culturele kenmerken.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Jeugd

In Marokko kent men een wijze spreuk: met één hand kun je niet klappen! Mensen

bedoelen daarmee dat je alleen door samenwerking iets kunnen bereiken. Dat geldt

zeker ook voor de jeugdvoorzieningen in Nederland. Willen ze álle kwetsbare groepen

bereiken, ook migrantengezinnen, dan lukt dat niet (of slecht) op eigen kracht. Er is

samenwerking nodig met migrantenorganisaties.

49


50

Schizofrenie en preventie

Verslag van een expertmeeting

Praktische handreiking deradicalisering jongeren

Geloof en geluk

Traditie en vernieuwing bij jonge moslims

Vloeien gedragsproblemen bij allochtone jongeren voor een belangrijk deel voort uit

geestesziekten? Die vraag dringt zich op sinds duidelijk is dat schizofrenie bij allochtonen

aanzienlijk vaker voorkomt dan bij autochtonen: bij de tweede en derde generatie

Marokkanen zelfs tot zeven keer zoveel. Wetenschapper Wim Veling deed onderzoek

naar de oorzaken en komt tot de conclusie dat vooral sociale en culturele factoren een

belangrijke rol spelen. Welke aanpak vergen gedragsproblemen?

De handreiking is vooral bedoeld voor gemeentelijke overheden, maar ook andere ketenpartners

zoals jongerenwerk, politie, onderwijsbesturen, leraren en arbeidsbureaus

kunnen hierin bruikbare instrumenten en aanbevelingen vinden. Het is geen blauwdruk

van een aanpak die overal geïmplementeerd zou moeten worden. Het brandpunt van

deze handreiking ligt primair op het proces voor een lokaal specifieke aanpak van deradicalisering.

Deze publicatie is de derde van een jaarlijkse monitor waarin verslag wordt gedaan van

de ontwikkelingen en trends onder jonge moslims tussen de 15 en 30 jaar om vroegtijdig

opvattingen, belevingen en gedragingen van jonge moslims in Nederland te signaleren

en duiden. Als íets daarbij in het oog springt, dan is het wel de snel groeiende

variatie in leefstijl en (geloofs)opvattingen onder deze jongeren.


Van vasten tot feesten

Leefstijl, acceptatie en participatie van jonge moslims

Van Allah tot Prada

Identiteit, leefstijl en geloofsbeleving van jonge Marokkanen en Turken

Jongeren in Nederland

Hun tevredenheid & geluk

FORUM doet in een jaarlijkse monitor verslag van de ontwikkelingen en trends onder

jonge moslims. In dit tweede onderzoek ligt het accent op de participatie van jonge moslims

in de Nederlandse samenleving. Ook is er aandacht voor het vrijetijds- en vakantiegedrag,

en voor het gebruik van internet. Een beschrijving van groeiende populariteit van

etnische feesten biedt buitenstaanders een blik op een weinig bekend fenomeen.

FORUM doet in een jaarlijkse monitor verslag van de ontwikkelingen en trends onder

jonge moslims. Dit eerste onderzoek maakt de lezer duidelijk dat achter de term moslimjongeren

een ongelooflijke verscheidenheid in gedrag en houding schuilgaat en dat men

jonge moslims niet over een kam kan scheren. Het boek biedt een welkome aanvulling

op het heersende beeld van moslimjongeren, als zouden zij zich achter hun eigen stellingen

terugtrekken.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Jeugd

Sadik Harchaoui gaat uitgebreid in op het FORUM-onderzoek naar de beleving van tevredenheid

en geluk door jongeren in Nederland: voelen zij zich thuis in Nederland? Zijn

er markante verschillen tussen jongeren met een autochtone en een allochtone achtergrond?

Uit dit onderzoek blijkt dat onder jongeren tevredenheid over het eigen leven in

Nederland overheerst. Verontrustend vindt Harchaoui dat zij relatief pessimistisch zijn

over de huidige en toekomstige sociale verhoudingen in ons land.

51


52

Kleurrijke inrichting

Project Interculturalisatie justitiële jeugdinrichtingen

In 2006 en 2007 heeft FORUM een project uitgevoerd om de effectiviteit van het werk

met allochtone jongeren en hun ouders in inrichtingen te verbeteren. Ongeveer zestig

procent van alle jongeren daar is van niet-Nederlandse herkomst. De recidive onder

allochtone jongeren is hoger dan onder autochtone jongeren. In deze publicatie kunt u

lezen hoe er gewerkt is aan interculturalisatie op landelijk niveau, in het bijzonder in de

pilots in vier inrichtingen.

Jongeren doen mee… ook de moeilijk bereikbare

Handleiding

Een handleiding over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers. Inzicht in wat

er leeft onder jongeren is essentieel voor een goed jeugd- en jongerenbeleid. Want het

succes van veel activiteiten hangt nauw samen met de mate waarin de doelgroep eraan

meedoet. Maar: hoe krijg je inzicht in jongeren met wie het juist moeilijk contact leggen

is? In deze brochure presenteren we een aantal voorbeeldprojecten, die zich in de praktijk

als good practice hebben bewezen.

Aan de slag met Londsdalejongeren

Een curatieve groepsaanpak in Hendrik-Ido-Ambacht

FORUM is op zoek gegaan naar good practices in de curatieve aanpak van toenemende

overlast, bedreigingen en geweld onder groepen jongeren – mede als uitingen van interetnische

spanningen. Zo’n aanpak die zichzelf bewezen heeft, vonden we bij het jongerenwerk

in Hendrik-Ido-Ambacht. Het plaatselijke DOCK-03 heeft met groot succes een

groep van zo’n 150 Lonsdalejongeren benaderd en op het juiste spoor gebracht.


Participatie – jongeren doen mee

Een praktische handleiding voor gemeenten

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Leren en Werken

Acht praktijkvoorbeelden van jongerenparticipatie in verschillende gemeenten. De

belangrijkste aspecten: het doel en de doelgroep, de betrokken partijen, de inbreng

van jongeren zelf, het bereik en specifieke succes- en faalfactoren. In deze korte

handreiking worden een aantal voorbeelden gegeven van het gebruik en de inzet van

jongerenparticipatie op terreinen als vrije tijdsbesteding, onderwijs, arbeid en inspraak.

Daarnaast worden tips, randvoorwaarden en succes- en faalfactoren gegeven.

53


54

Zorg

en

Ondersteuning


De kracht van de HEG-netwerken

Vrouwen tegen huiselijk en eergerelateerd geweld

Zorgt u ook voor iemand?

Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen:

ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen

over een langere periode. Met het woord mantelzorg zijn ze meestal onbekend, net als met

bepaalde mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Zorg en Ondersteuning

FORUM biedt ondersteuning aan vier lokale vrouwennetwerken die strijden tegen huiselijk

en eergerelateerd geweld. Deze vrouwennetwerken – voornamelijk bestaande uit

vrijwilligers – spelen sinds 2006 een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van

eergerelateerd geweld. De netwerken organiseren onder meer weerbaarheidstrainingen.

Ik wil niemand tot last zijn

Over stille eenzaamheid onder oudere migranten in Nederland

Deze publicatie doorbreekt het taboe en de stilte rond eenzaamheid bij niet-westerse

senioren. Over eenzaamheid wordt onder niet-westerse senioren in Nederland nauwelijks

gesproken. Het komt in hun beleving nauwelijks voor. Interviews met hen verschaffen

een kijkje in hun werkelijke leven. Verhalen die schrijnend zijn, maar ook verhalen

die kracht uitstralen.

55


56

Van risicogedrag naar gezonder leven

Het is niet alles (g)oud wat er blinkt

Kleurrijke vergrijzing

De handleiding behandelt stapsgewijs de voorbereidingen en de uitvoering van peervoorlichting

in het onderwijs over het thema ‘gezonde leefstijl’. Als peervoorlichters fungeren

leerlingen van Regionale Opleidingscentra (roc’s), bij wie deelname aan het project binnen de

opleiding past. Peervoorlichting bevordert een gezonde leefstijl bij schoolgaande (allochtone)

jongeren. De methodiek vergroot de weerbaarheid van jongeren waardoor ze beter bestand

raken tegen groepsdruk.

De publicatie laat zien waarom diversiteit in het beleid voor ouderen noodzakelijk is. Het is

een praktische handreiking. Geïnventariseerd is hoe provincies en gemeenten beleidsmatig

omgaan met hun senioren en welke dilemma’s ze daarbij tegenkomen. Met deze publicatie

geeft FORUM houvast en inspiratie aan gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties

die initiatieven willen ontwikkelen om de kwetsbare positie van allochtone ouderen te

verbeteren.

Deze publicatie geeft in twintig portretten een kijkje in de leefwereld van ouderen:

hun levensgeschiedenis, hun kijk op Nederland, hun gevoelens en dromen. Het is een

rijkgeschakeerd, kleurrijk palet geworden. We maken kennis met hoogopgeleide, voorbeeldig

geïntegreerde migranten. Maar ook met ongeschoolden die afhankelijk zijn van

een uitkering. De ene keer overheersen gevoelens van miskenning en discriminatie,

de andere keer van succes.


Fawa’ ka?

Handleiding voor een peerproject

Soetoe en skaffa

Een peerproject voor slimme blowers

Meedoen is meebepalen

Naar diversiteit in de Wmo

In deze handleiding wordt verslag gedaan van een multicultureel peerproject gericht op

risicovol cannabis- en alcoholgebruik, uitgevoerd door Jellinek Preventie in Amsterdam.

Een diverse groep jongeren tussen de 18 en 26 jaar vormt gezamenlijk het team

Cannabis Intelligence Amsterdam. Deze jongeren (peer-educators) voeren na een

intensieve training voorlichtingsactiviteiten uit op verschillende locaties: buurtcentra,

scholen, onderwijsopvanginstellingen, tehuizen en jeugdgevangenissen.

De peermethode houdt in dat jongeren andere jongeren voorlichting geven. Een prima

manier voor preventiemedewerkers die bepaalde groepen jongeren willen bereiken, en

een leerzame ervaring voor de jongeren zelf. In deze publicatie doen de auteurs op zeer

lezenswaardige wijze verslag van een multicultureel peerproject over blowen, uitgevoerd

door de Jellinek Preventie in Amsterdam. Tien jongeren tussen de 17 en 23 jaar, van

diverse etnische afkomst, hebben een intensieve training gehad en ruim veertig voorlichtingsactiviteiten

uitgevoerd.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Zorg en Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning bepaalt dat gemeenten alle burgers betrekt

bij de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid. Toch komt die participatie maar

moeizaam tot stand. Vooral migranten vinden nauwelijks aansluiting bij bestaande overlegstructuren

en Wmo-initiatieven. Deze wegwijzer laat in negen good practices zien hoe

de lokale overheid moeilijk bereikbare groepen als migranten met een functiebeperking,

allochtone senioren en vrouwen méér kan betrekken bij cliënten- en burgerparticipatie.

De bijgeleverde dvd laat vier voorbeelden zien.

57


58

Wegwijzer Eergerelateerd Geweld

Informatieve brochure over eer en eergerelateerd geweld

Wat is eergerelateerd geweld? Waar komt het vandaan? Welke vormen van eergerelateerd

geweld bestaan er? Hoe herken je eergerelateerd geweld? Wat moet je wel en

niet doen als je ermee in aanraking komt en waar kun je terecht voor gespecialiseerde

hulpverlening? Op deze vragen geeft de Wegwijzer Eergerelateerd Geweld antwoord. De

wegwijzer is geen uitgebreide studie, maar een handzame brochure over het fenomeen

eer en eergerelateerd geweld.


Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Zorg en Ondersteuning

59


Recht


The Principle of Mutual Trust

In European Asylum, Migration, and Crimal law. Reconciling trust and fundamental rights

Who’s Right(s)?

Internationaal toezicht op de Naleving van Mensenrechten van Migranten in Nederland 2000-2008

Dominique van Dam onderzocht het effect van internationaal toezicht op wetgeving en

beleid ten aanzien van migranten in Nederland. Daaruit blijkt onder meer dat het niet

eenvoudig is om die effecten los te zien van de invloed van het gedrag van actoren, zoals

nationale en internationale mensenrechtenorganisaties, Kamerleden, adviesorganen,

individuele burgers en advocaten in het vreemdelingenrecht.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Recht

The central theme of this publication is the tension between mutual trust of Member

States of the European Union in the recognition and execution of each others judicial

decisions on the one hand and the protection of fundamental rights on the other hand.

The authors analyse the scope of mutual trust and the way this principle functions in

four European legal areas. According to the Meijers Committee there is a considerable

gap between the protection of fundamental rights of individuals and legal remedies.

Pioniers in het vreemdelingenrecht

Tien interviews

Het boek bevat tien interviews met advocaten die bekend zijn geworden door de bijzondere

rol die zij hebben gespeeld in de ontwikkeling van het migratierecht. De interviews

laten zien hoe elk van de ondervraagden met de spanning en de uitdaging omgaat en

wat de cliënten voor hen hebben betekend.

61


62

Asiel & Migrantenrecht

A & MR is een uitgaven van FORUM en het VluchtingenWerk Nederland

Asiel&Migratierecht is een vakblad voor de advocatuur, wetenschap en beleidsmakers op

het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt

uitgegeven door FORUM en Vluchtelingenwerk Nederland. Het blad bevat onder meer

diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, interviews en

beleidsoverzichten.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Dit tijdschrift publiceert jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en over

het asiel- en vluchtelingenrecht. Tevens is jurisprudentie opgenomen over onder meer

nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

De uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en, indien nodig, van

annotaties. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht verschijnt 16 keer per jaar en heeft een

omvang van gemiddeld 75 pagina’s.

Nieuw Marokkaans Familierecht en Nederlands IPR

Deze publicatie gaat in op de wijzigingen van de Marokkaanse familiewet in 2004 en

de betekenis hiervan voor het Nederlandse internationale familierecht. Ook bespreekt

de auteur vragen als: hoe gaat het Nederlands recht om met een recht dat grotendeels

is gebaseerd op het islamitisch recht, en welke verplichtingen heeft Nederland op dit

gebied in relatie tot de verschillende mensenrechtenverdragen?


De naturalisatietoets geslaagd?

Een onderzoek naar de totstandkoming en effecten van de naturalisatietoets

Vreemdelingenrecht in vogelvlucht

Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland

De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in

een woud van wetten en regels. In deze publicatie wordt dat complexe geheel inzichtelijk

gemaakt, zowel voor juristen als leken. Aan de orde komen onder meer de vreemdelingrechtelijke

procedure, verschillende soorten van verblijf en het nationaliteitsrecht. De

auteur licht de gangbare juridische begrippen uitgebreid toe, onder meer aan de hand

van casussen uit de praktijk.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Recht

Op 1 april 2003 trad de herziene Rijkswet op het Nederlanderschap in werking. Die

maakt het immigranten moeilijker om het Nederlanderschap via naturalisatie te krijgen.

Immigranten moeten sindsdien onder meer slagen voor een vier uur durende naturalisatie

toets. Wat zijn de redenen geweest voor de introductie en wat zijn de effecten van

deze toets? Deze vragen worden in het onderzoek behandeld.

63


Stad en

Leefomgeving


Social housing: between the old and the new

No Academy

Making room for people

Choice, voice and liveability in residential places

Centraal in deze publicatie staat welke voorwaarden nodig zijn om mensen meer te

betrekken bij de keuzes van de veranderingen in hun woonomgeving. Voorbeelden uit Nederland

en het buitenland tonen de keuzes die bewoners maken voor verbetering van de

leefbaarheid en de uitwerking ervan in plannen van gemeenten, woningbouwcorporaties

en projectontwikkelaars.

Het boek van de ongeschreven regels

Privéruimte in het openbaar

Grafisch ontwerper Jurga Želvyté heeft voor FORUM onderzoek gedaan naar het gedrag

in de publieke ruimte in wijken als Amsterdam-Noord en Utrecht Ondiep. Jurga Želvyté

laat zien dat ongeschreven regels vaak belangrijker zijn voor ons gedrag dan geschreven

regels, en voor wat we wel en niet accepteren van onze medeburgers.

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Stad en Leefomgeving

Of de toevoeging van de schoonheid en esthetiek van deze sculpturen aan de woningen

werkelijk leidt tot meer comfort tussen de verschillende bewoners en zo tot zich thuis

voelen, is beschreven in de publicatie At your Service? van No Academy. Deze interventie

laat zien hoe je via social design op een verfrissende manier naar complexe maatschappelijke

vraagstukken kunt kijken.

65


66

Integratie en de metropool

Het Geheim van de Kaas

Kunst- en cultuurproject Powerstation Art

Aan scenario’s en plannen over hoe Nederland er in de toekomst uit zou moeten zien,

geen gebrek. Maar in deze vérgezichten wordt te weinig de vraag gesteld wie de Nederlandse

steden zullen bewonen. De economische en demografische ontwikkelingen wijzen

uit dat (kinderen van) migranten zich in de Randstad zullen vestigen. Hoe ziet integratie

er in 2040 uit en welke rol zal de Randstad als metropool spelen?

Diversiteit in Wonen

Een vergelijking van verschillende nieuwbouwprojecten

De woonconsument die graag zijn culturele achtergrond wil terugzien in zijn woning of

leefomgeving komt nauwelijks aan zijn trekken. Zijn de bouwprocessen hiervoor moeilijker

en de kosten zoveel hoger dan bij reguliere bouwvormen? Deze vragen staan centraal

in het onderzoeksrapport. In het onderzoek zijn drie ‘multiculturele’ en drie ‘niet-

multiculturele’ nieuwbouwprojecten in Amsterdam, Rotterdam, Casteren en Utrecht met

elkaar vergeleken.

Het boekje is geschreven voor een groep Nederlandse en Zwitserse kinderen die aan het

kunst- en cultuurproject ‘Powerstation Art’ deelnemen. Een project dat hen achttien jaar

zal volgen. De verhalen in het boekje verbinden lokale gebeurtenissen met het universum

en verwijzen op speelse wijze naar de wereld van kunst, muziek en literatuur en een

vrije ruimte zonder grenzen.


HeART&Society nr. 5

Culturele diversiteit

Huizen in transformatie

Interventies in Europese gentrification

De mantra van de mix

Hoe ideaal is een gemengde wijk?

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Stad en Leefomgeving

Beschouwende artikelen over identiteit en diversiteit in transnationale en internationale

context. Als voorbeeld geldt ‘Creative Urbans’, een project waarbij jongeren met verschillende

sociale, economische en etnische achtergronden worden betrokken bij stedelijke

vernieuwing. En het kunstproject ‘Powerstation Art’ voor kinderen die opgroeien in een

multiculturele samenleving. Doro Siepel, directeur van het Theater Zuidplein in Rotterdam

schetst een beeld van de kansen van culturele diversiteit in de theaterwereld.

Bij de verbetering van achterstandswijken in Europa gaat het niet alleen om het vernieuwen

van de gebouwde omgeving. Ook de samenstelling van de bevolking is aan transformatie

onderhevig, In dit boek worden wijken in verschillende Europese landen besproken.

Huizen in transformatie laat zien dat lokale, op maat ontwikkelde alternatieven mogelijk

zijn waarbij bewoners actief betrokken worden.

Gedifferentieerdere wijken leiden tot meer sociale samenhang, meer stijgingskansen

voor kansarmen en een versterkte integratie van allochtonen, is de verwachting van

beleidsmakers. In dit essay worden deze hoge verwachtingen getemperd. De auteurs

stellen dat herstructurering een ingrijpend middel is dat veel overhoop haalt in een wijk.

Voor dergelijke radicale ingrepen in de wijk moet eerst draagvlak bij de bewoners worden

gecreëerd.

67


68

Herstructurering

Sociaal & multicultureel bekeken

Woonateliers

Samen ontwerpen aan de samenleving

Aandachtspunten voor gemeenteraadsleden bij de besluitvorming over herstructurering

in wijken en buurten. Onder de titel ‘Raad voor raadsleden’ organiseerde FORUM

periodiek themabijeenkomsten voor gemeenteraadsleden en deskundigen. Najaar 2006

stond ‘herstructurering’ centraal. De aandachtspunten en adviezen in deze uitgave zijn

mede gebaseerd op wat bij die gelegenheid ter sprake is gekomen.

In de atelierbox biedt FORUM in tien (multimediale) publicaties een compleet overzicht

van de Woonatelier-methodiek. Naast beschouwing over de achterliggende visie, bevat

de box een handleiding om een Woonatelier te starten, visies op multicultureel bouwen

en wonen, verhandelingen over leefstijlen en kleurrijke participatie in huurdersverenigingen

en ervaringen en ontwerpen van bewoners. De box bevat ook verschillende dvd’s

waaronder een documentaire over multicultureel wonen in internationaal perspectief.


Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Stad en Leefomgeving

69


70

Politiek en

Economie


Crisis

FACTSHEETS

Maatschappelijke Mainstreaming

FORUM Discussion Paper

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009 - 2010

8e monitor: effecten van de economische crisis

Allochtonen op de arbeidsmarkt, 3e kwartaal 2010

7e monitor: Effecten van de economische crisis

Barrières op (weg naar) de arbeidsmarkt

Factsheet

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Politiek en Economie

In deze analyse wordt, op basis van een vergelijking met vorige crises, ingegaan op de

gevolgen van de huidige economische crisis voor de multiculturele samenleving. Nu al

is zichtbaar dat niet-westerse allochtonen onevenredig harder getroffen worden door

de toenemende werkloosheid. Weliswaar minder heftig dan in de jaren tachtig, maar de

maatschappelijke risico’s ervan zijn ditmaal groter.

71


72

Verkiezing Provinciale Staten en Eerste Kamer

Factsheet

Het proces-Wilders

Factsheet

Allochtonen op de arbeidsmarkt, 2e kwartaal 2010

6e monitor: Effecten van de economische crisis

Politieke participatie van allochtonen

Factsheet

Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2010

FORUM monitor

Tweede Kamerverkiezingen 2010

Partijprogramma’s over immigratie en integratie

Allochtonen op de arbeidsmarkt in 2009

FORUM monitor

Allochtonen op de arbeidsmarkt, 4 kwartaal 2009

FORUM monitor


Allochtonen op de arbeidsmarkt, 3e kwartaal 2009

FORUM monitor: Midden in de economische crisis

Factsheet sharia rechtspraak

De betekenis van de sharia, haar toepassing en de juridische ruimte

Allochtonen op de arbeidsmarkt, 2e kwartaal 2009

Effecten van de economische crisis. FORUM monitor

Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2009

Dynamiek en kwetsbaarheid FORUM monitor

Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

Politiek en Economie

73


Colofon

Uitgave: FORUM

Ontwerp en lay-out: URBAN Perception

FORUM vertaalt multiculturele vraagstukken in oplossingen.

FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit

het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap.

FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis

om in praktisch toepasbare methoden en producten.

74 Voor meer informatie, prijzen en bestelmogelijkheden zie: www.forum.nl

More magazines by this user
Similar magazines