met de voeten in het zand - MILHO

milho.be

met de voeten in het zand - MILHO

wonen

met de voeten in het zand


Wie bezig is met stadsvernieuwing is bezig met de toekomst, zelfs op lange termijn.

Stadsvernieuwing geeft aan in welke stad wij en onze kinderen in de toekomst

willen leven en werken. Dit betekent ook dat men uitgaat van het bestaande, dat men

wat goed is behoudt en versterkt. En dat men aanvult en vernieuwt waar nodig.

Stadsvernieuwing gaat niet over gebouwen, maar over mensen, nu en morgen. Om

deze zaken te verenigen werd het autonoom gemeentebedrijf opgericht.

De inbreng van urbanisten en architecten is uitermate belangrijk. Bij de stadsvernieuwing

streven wij naar integratie, kwaliteit en duurzaamheid. Bij de keuze van onze

private partners zijn dit geen holle begrippen. De ontwikkelingen op de historische

site van het Militair Hospitaal zijn daar een schitterend voorbeeld van. Hoogwaardige

renovatie gaan er hand in hand met parels van hedendaagse architectuur door

gerenommeerde architecten. De toekomst ziet er goed uit.

Bart Bronders

Schepen van Stadsvernieuwing


archit

De reconversie v

randstedelij

vormt een a

Decennia geleden ingeplant aan de rand van de stad, zijn

deze sites tot op vandaag vreemde fragmenten in het

stedelijke weefsel.

Na jarenlang een blinde vlek te zijn geweest in het collectieve

geheugen worden ze plots herontdekt en treden

ze naar voor als strategische plekken in de hen omringende

uitbreidende stad. Op die manier gaan ze fi gureren als

een complementaire stedelijke ruimte die niet alleen een

bijsturing van en een meerwaarde voor de omgeving betekent,

maar die tegelijkertijd ook als katalysator kan werken

voor stadsvernieuwing op een grotere schaal.

Meer dan een louter zoeken naar een nieuwe functie

dient met de reconversie de juiste keuze te worden gemaakt

voor een duurzame toekomst van de plek en zijn

omgeving.

De reconversie van het voormalig militair hospitaal te

Oostende is door zijn ligging, morfologie en nieuwe functie

een uitstekend voorbeeld van deze thematiek.

Dankzij de juiste ambitie en gedrevenheid van de ontwikkelaars

Vanhaerents en Himmos en de correcte besluitvorming

en sturing van het AGSO is dit project realiteit

geworden.

Wij hebben als ontwerpers de nodige ondersteuning en

mogelijkheden gekregen om in dit project onze ambities

te realiseren en stellen het hierbij met terechte fi erheid

aan u voor.

Lieven Achtergael

Beel & Achtergael, architecten

Master-Architect voor Milho

Stephane Beel, Lieven Achtergael - Beel-Achtergael, Gent

Hein Verbeke, Omer Vermandele - Groep 3, Brugge

Architecten

Beel-Achtergael - Gent (www.stephanebeel.com)

Groep 3 - Brugge (www.groep3.be)

Landschapsarchitect

Paul Deroose - Jabbeke


Baken

De Oosteroever draagt, door haar nabijheid tot de stad,

de ruimte voor grootschalige ontwikkelingen, de goede

autobereikbaarheid via de N34 en de nabijheid van duinen

en zee, alle troeven in zich om uit te groeien tot een

vitaal stadsdeel van Oostende. De ontwikkeling van het

gebied betekent de mogelijkheid een deel nieuwe centraliteit

te verlenen aan de stad, complementair aan het

historische centrum. Op die manier kan de Oosteroever

voorzien in een reeks nieuwe functies die Oostende als

centrum opladen. De herbestemming van het militair

hospitaal kan daarom niet als een solitaire ingreep worden

gezien.

Enclave aan de duinen

Een nie euw uw stadsdeel

Het project moet een sterke impuls vormen voor de

algemene stedelijke ontwikkeling van de Oosteroever.

Als kop van de Oosteroever zal het project een ruimtelijk

baken vormen dat als pilootproject de herontwikkeling

van het gebied aankondigt.

Oosteroever

Enclave

De site is ommuurd, besloten en introvert. Ze heeft een

eigen logica, een sterke interne samenhang en een

beperkte toegankelijkheid. Het ontwerp versterkt en verdiept

deze waarneming en maakt van het militair hospitaal

een enclave aan de duinen.


Tussen duinengordel

en kustbaan

De site vormt een ruimtelijk ankerpunt tussen duinengordel

en kustbaan. De duinengordel vormt vanaf de Oostendse

vaargeul een continue landschappelijke strook. De

‘duinenpromenade’ biedt spectaculaire panorama’s op

de weidse omgeving en staat in verbinding met Oostende

en de zeedijk via een veerdienst over de vaargeul.

Spectaculaire panorama’s op zee, strand, duinen

en op de ruimere omgeving.

Markante en historische constructies als landmarks in de duinen.

Vuurtoren

De heraanleg van de aangrenzende kustbaan als een

groene parkway met een verhoogde oversteekbaarheid

voor voetgangers en fi etsers zal van de kustbaan een

raakvlak maken tussen de Oosteroever en de Vuurtorenwijk.

De kustbaan,

een nieuwe parkway

Zeedijk Kursaal Koninklijke Gaanderijen


air Hospitaal ospitaal Oostende

Ooste

Oosten

Van historische site...

In 1908 ging men van start met de bouw van het

huidige Militair Hospitaal.

In augustus 1913 opende het nieuwe hospitaal

zijn deuren maar al in 1914 moest het nieuwe gebouw

aan de invallende Duitse troepen worden

afgestaan. Het gloednieuwe complex werd dan

ook door het Duitse Leger als hospitaal gebruikt

tot in 1918 een bommenaanval op de haven te

veel schade aan het gebouw berokkende en de

activiteiten er gestaakt moesten worden.

Pas in augustus 1926 kon het hospitaal weer zijn

normale rol hervatten.

Tijdens WOII werd het bevel gegeven om het

Militair Hospitaal te ontruimen en werd het als

opslagplaats gebruikt. Na de bevrijding in 1944

richtten de Engelsen het domein weer in als hospitaal

en in 1946 werd het Militair Instituut voor

Zeekuur opnieuw een Belgische inrichting.

Op 1 januari 1990 werd het hospitaal omgevormd

tot polikliniek maar in 1993 zorgen de legerhervormingen

voor de volledige afschaffi ng

van het Militair Hospitaal in Oostende.

Het AGSO, het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling

Oostende, nam in 2003 het initiatief

om voor deze site een PPS (publiek private

samenwerking) op te zetten. Er werd een procedure

opgestart met als doel een ontwikkelaar

voor de site te vinden.

Na een lange onderhandelingsprocedure werd

mei 2005 de PPS-samenwerkingsovereenkomst

ondertekend met de nv Vanhaerents uit Torhout.


De historische site van het Militair Hospitaal vormt

de ankerplaats voor een nieuw, levendig stadsdeel

van Oostende waar harmonie tussen wonen,

werken en ontspanning centraal staat. Het gedifferentieerd

woningaanbod omvat een 220-tal

woongelegenheden (lofts, appartementen en

woningen) ondergebracht in de bestaande gebouwen

en aangevuld met nieuwbouwvolumes.

Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke

beeld van het militair hospitaal wordt

nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de

randzones. Op die manier blijven beide als duidelijk

onderscheiden entiteiten zichtbaar.

“Het project streeft naar een hoog percentage

permanente bewoning. Voor gezinnen is daarom

voorzien in een ruim aanbod grondgebonden

woningen in renovatie en nieuwbouw. Deze woningen

hebben soms 2, meestal 3 slaapkamers

en een afgesloten tuin. Daarnaast zijn er nog lofts

en appartementen. De oriëntatie, de ligging, het

uitzicht, de typologie en de interne organisatie

verlenen elke woning zijn specifi ek karakter.”

Parkeren voor bewoners gebeurt in hoofdzaak in

twee ondergrondse parkeergarages, ingeplant

aan de randen van het terrein. Het ommuurde

terrein wordt ontsloten via twee toegangen. Verkeerscirculatie

wordt zoveel mogelijk vermeden

binnenin de enclave. Doorgaand verkeer is er onmogelijk.

Het landschap binnen de ommuring

omvat een oase van groen.


Groen

Landschap

Het architectuurontwerp gaat een interactie aan

met de ruimere omgeving zonder de beslotenheid

van de enclave aan te tasten. In het ontwerp

wordt gestreefd naar een diversiteit aan buitenruimtes

binnen de grenzen van de enclave. De

clusters als bouwvorm creëren een continu en

samenhangend publiek domein met een diversiteit

aan schalen en sferen. Het landschapsontwerp

verdiept deze intenties in haar principes

voor de groenaanleg, de verharding en de ontsluitingsstructuur.

De enclave krijgt een uitgesproken

landschappelijk karakter.

Het landschap wordt binnengebracht.

Het groen binnen de enclave wordt in de eerste

plaats gevormd door een collectieve groenstructuur.

Deze structuur is continu en samenhangend

en omvat twee grote groengehelen: een centraal

gelegen groenzone (G1) met kruidgewassen,

gras en smalle paden en een parkzone aan de

zuidoostelijke zijde (G2).

1 2

middenzone met kruidengras

grastegels

groenzone

betontegels met brede voegen

infi ltratiezone met keien

G1

G2

3


Oceaan

appartementen

met tuin of terras

Paviljoen

appartementen

met tuin of terras


1

Paviljoenwoningen


De oude paviljoenen worden omgebouwd tot telkens 6 ruime paviljoenwoningen met een netto

oppervlakte die varieert van 130 tot 205 m². Elke woning heeft een afgesloten tuin van 30 à 50 m².

De doorzon-leefruimtes bevinden zich ruim boven het maaiveld zodat de 3m hoge raamopeningen

maximaal gewaardeerd en beleefd worden en een optimale privacy ten opzichte van het openbaar

domein aangeboden wordt. De inkompartijen worden gekoppeld per twee woningen en bevinden

zich een halve verdieping onder het straatniveau (sous-terrain). Ze worden gemarkeerd door insnijdingen

uit het bestaande volume. Op het niveau van de inkom bevinden zich tevens vestiaire en

toilet zodat de leefruimte volledig open gehouden kan worden. Het sous-terrain kan optioneel nog

verder afgewerkt en ingericht worden. De 3 slaapkamers en de badkamer bevinden zich op de dakverdieping.

Om de diversiteit van de buitenruimte te bewaren en het karakter van de site te respecteren wordt

geopteerd om de bestaande annexen maximaal te bewaren en te benutten.

Voor deze woningen is tussen de publieke en private partner overeengekomen dat de verkoopprijs

beperkt zal zijn en niet de vrije marktprijzen gehanteerd zullen worden. Deze woningen zijn uitsluitend

bedoeld voor permanente bewoning.

Paviljoen 1 Gelijkvloers

Paviljoen 1 Verdieping


2

De Commanderie


verdeling loftappartementen

typeplan niveau 1

Het hoofdgebouw – de “Commanderie” - telt 19 loftappartementen en een

kantoorruimte. Door de kelderverdieping en de ruimte onder het dak te benutten

ontstaan ruimtelijk interessante duplex-appartementen. De hoge verdiepingshoogtes,

de zichtbare dakstructuur en de vrijgezette metselwerkmuren

geven de appartementen een loftkarakter en een riant ruimtegevoel.

De bovenste verdiepingen geven bovendien een adembenemend zicht op

zee, de duinen en de skyline van Oostende. De oppervlaktes variëren van 70

tot 237 m². Elke entiteit heeft een unieke private buitenruimte.

Door middel van Engelse koeren, inpandige terrassen, balkons, erkers en

dakinsnijdingen wordt het gebouw “leefbaar” gemaakt. Daklichttoetreding,

zichten op de omgeving en goed georiënteerde buitenruimten liggen aan

de basis van deze ingrepen. Ze maken de woonfunctie herkenbaar en nuanceren

het militaristisch karakter van het gebouw.

loftappartementen

voorbeeld 2

loftappartementen

voorbeeld 1


3

Oceaan


Het concept van dit gebouw vloeit voort uit een reeks condities van geometrische,

economische en bouwkundige aard. Het volume gaat een relatie aan

met het hoofdgebouw en haar ruimere context. Tussen de dragende kern en

de vliesgevel ontstaat een randzone die vrij kan worden ingevuld. De plaatsing

van de terrassen staat los van de bouwkundige structuur en laat toe dat

elke woning van een zo ideaal mogelijk uitzicht en bezonning geniet.

Er ontstaan boeiende zichten op de duinengordel, de Noordzee, de skyline

van Oostende en het al dan niet verstedelijkte polderlandschap achter de

duinenstrook. Door de steeds wisselende verschijningsvorm afhankelijk van

de weersomstandigheden, het uur van de dag, de gevelritmiek en de invalshoek

is het een gebouw dat blijft bloeien. De voorziene inrichting is even

exclusief als het gebouw zelf.

De grootte van de 23 appartementen varieert tussen 85 en 113 m².


4

Hoge Duin


Het langgerekt volume van drie bouwlagen bevat 16 duinfl ats. De positionering

en volumetrie van het gebouw zijn opgevat vanuit een maximaal

behoud van zichten en doorgangen vanaf de open ruimte van de site naar de

duinen toe. Ook het zicht vanaf de duinen op de site in het algemeen en de

kapel in het bijzonder speelde een belangrijke rol in het vastleggen van het

volume van het gebouw. Er zijn duinfl ats met doorzonleefruimte en duinfl ats

waarbij de volledige lengte van de leefruimte zicht heeft op de duinen.

Elke fl at heeft een specifi eke buitenruimte naargelang haar positie in het

gebouw en haar relatie tot de omgeving. Er zijn duintuinen, inpandige terrassen,

patio’s en dakterrassen. Door het begane grondniveau op te tillen ten

opzichte van het maaiveld wordt inkijk vermeden vanaf de straatzijde en

komen de terrassen aan de duinzijde boven zandniveau te liggen. De gevelopeningen

zijn gepositioneerd in functie van privacy, bezonning en zicht op

de duinen. De duinfl ats zijn 79 à 146 m² groot.

Niveau +1 Niveau +2 Dak Gelijkvloers


projectpartners

HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

STADSVERNIEUWING OOSTENDE

Het AGSO is de publieke partner in de

PPS met tot doel de stad te herwaarderen

en te vernieuwen ten behoeve van

de versterking van het stedelijk weefsel.

Op basis van en in permanente wisselwerking

met het ruimtelijk beleid van de

stad Oostende worden onder de noemer

Oostende Werft strategische stadsprojecten

en fl ankerende acties verkend,

ontwikkeld en gerealiseerd. Het zijn de

projecten en acties bij uitstek die de stad

opnieuw aantrekkelijk, inspirerend en

wervend moeten maken. Om dit doel te

bereiken zijn vernieuwing, integratie,

kwaliteit, duurzaamheid en communicatie

de sleutelbegrippen.

HIMMOS

Het HIMMOS-verhaal begon in 1990,

toen twee dynamische twintigers en

jeugdvrienden, Hannecart en Struyf,

samen besloten om zich met IMMO te

gaan bezighouden en ... H - IMMO - S

was geboren. Onder diezelfde leiding is

HIMMOS inmiddels uitgegroeid tot een

enthousiast 15 koppen tellend team van

gemotiveerde medewerkers, dat kan

bogen op een sterke know-how en ervaring.

Sinds 1 juli 2002 maakt HIMMOS

NV deel uit van de groep Heijmans.

HIMMOS is in heel Vlaanderen actief;

zowel in Antwerpen, Oost- en West-

Vlaanderen, Brabant en Limburg.

NV MILHO

In september 2005 werd de

nv MILHO opgericht die zal instaan

voor de uitvoering van de PPS

samen wer kings overeenkomst.

Deze vennootschap is een joint venture

tussen enerzijds VANHAERENTS uit

Torhout en HIMMOS nv uit Antwerpen.

VANHAERENTS

VANHAERENTS nv is als projectontwikkelaar

gegroeid uit een

West-Vlaams aannemersbedrijf en kan

bogen op een ervaring van 80 jaar in de

bouw- en immowereld. Het bedrijf, dat

kwaliteit en vakmanschap hoog in haar

vaandel draagt, beschikt over een

ISO-9001 kwaliteitscertifi caat en een

VCA**- veiligheidslabel. Tevens wordt de

inbreng van architecturale meerwaarde

nooit uit het oog verloren. De kennis en

know-how van het aannemersbedrijf

is een sterke troef bij de ontwikkeling,

het ontwerp en de realisatie van de

meest gediver sifi eerde complexen.

MILHO NV

De verkoop vindt plaats vanuit

ons verkoopkantoor op de site.

Dr. E. Moreauxlaan (E34 Oostende-Knokke)

ingang hoek Fortstraat

8400 Oostende

We nodigen u graag uit voor

een bezoek ter plaatse tijdens de

openingsuren of op afspraak:

Rik Pype, tel. 0477 82 52 09

Contact:

Oude gentweg 81

8820 Torhout

tel. 050 21.50.21

fax 050 21.68.40

e-mail: info@milho.be

www.milho.be


REF. 01/2006

MIDDELKERKE

DE PANNE <

NOORDZEE

ZEEDIJK

STATION

MILHO

EARTH

EXPLORER

E-40 > BRUSSEL

STRAND

KONINKLIJKE

BAAN

TRAMHALTE

DUIN EN ZEE

> DE HAAN

BLANKENBERGE

KNOKKE

BREDENE

BAD

10691 | gevaertgraphics | gevaertprinting |

Similar magazines