Infoblad juli - augustus 2013 - Gemeente Zulte

zulte.be

Infoblad juli - augustus 2013 - Gemeente Zulte

Burgerparticipatie: Zulte aan het woord, van wijk tot wijk p. 3

Zitdagen belastingen p. 13

Groepsaankoop groene stroom p. 14

INFOBLAD

MEI – JUNI 2013


3

Zulte aan het woord,

van wijk tot wijk

12

Natuurwandeling

Te Lake

3 Burgerparticipatie

4 Politie

4 Brandweer

5 Mobiliteit

5 Milieu

7 Sport

8 Burgerlijke stand en bevolking

11 Senioren

11 Ocmw – sociaal huis

12 Jeugd

12 Toerisme

13 KMO

13 Info en communicatie

15 Nieuws uit de gemeenteraad

16 Uit in Zulte

19 Gemeentelijke informatie

20 Wachtdiensten

INHOUDSOPGAVE

5

Uitroeiing van distels

8

Nieuwe rijbewijzen

voortaan in

bankkaartmodel

Een gevuld aanbod

voor 2,5- tot 15-jarigen!

ZOMEREN IN ZULTE

Zomervakantie 2013

COLOFON

Redactieteam: Dirk Adams | Stefanie Colpaert | Bianca Declerck | Simon Lagrange | Filip Tant

Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente Zulte: 7.000 exemplaren • Eerstvolgende uitgave: juliaugustus 2013

• Teksten binnen: Uiterlijk op woensdag 15 mei 2013, communicatie@zulte.be • Coverfoto Pol De Frene, polphotoevents.be • Verantwoordelijke

uitgever: Gemeentebestuur Zulte, Karreweg 13, 9870 Zulte – T 09 280 97 19 • Burgemeester, bevoegd voor informatie Simon Lagrange

4

Brandpreventie in de

woning

14

De Slimste Gemeente

van Vlaanderen

© Gaëtan Regniers

--1


Burgerparticipatie

ZULTe AAn heT woorD

van wijk tot wijk

De komende maanden krijgt u via verschillende

inspraakvergaderingen de kans om mee na te denken

over het gemeentelijke beleid.

Themavoormiddag

het gemeentebestuur maakt dit jaar een beleidsplan

voor de periode 2014-2019 en nodigt de hele

bevolking uit hierover mee na te denken. Kom naar de

inspraakvoormiddag en geef uw mening over het thema

dat u het meest interesseert.

Aan vijf verschillende tafels kunt u mee nadenken over

de concrete invulling van enkele beleidsdoelstellingen

voor de komende zes jaar:

1. Algemeen beleid (o.a. financiën, informatie,

communicatie, ICT, personeel)

2. omgeving (o.a. ruimtelijke ordening, openbare

werken, leefmilieu, mobiliteit en verkeersveiligheid)

3. Burger en welzijn (o.a. lokale economie,

tewerkstelling, onderwijs, kinderopvang en sociale

zaken)

4. Vrije tijd (o.a. cultuur, sport, jeugd en toerisme)

5. Veiligheid (o.a. openbare orde, politie en

brandweer)

Deze themavoormiddag vindt plaats op zondag 16

juni 2013 vanaf 9.30 uur in het Ontmoetingscentrum,

Olsene.

Inschrijven voor de themavoormiddag en/of de

wijkvergadering kan via onderstaande strook en op

www.zulte.be/bestuur/burgerparticipatie.

De invulstroken moeten uiterlijk 10 mei 2013 ingediend

worden bij de Gemeente Zulte, secretariaat, Karreweg

13, 9870 Zulte.

Themavoormiddag

naam:

Adres:

Ik wens me in te schrijven voor volgende themagroep:

Algemeen beleid Vrije tijd

omgeving

Veiligheid

Burger en welzijn

Mijn suggestie aan het beleid:

Wijkvergaderingen

naast de themavoormiddag start het gemeentebestuur

dit jaar ook met de organisatie van wijkvergaderingen.

hiervoor delen we de gemeente op in 7 wijken. elke

wijk zal ongeveer om de twee jaar bezocht worden. het

aanwezige publiek kan op voorhand, maar ook op de

vergadering zelf, vragen stellen over thema’s die van

algemeen belang zijn voor de wijk. het gemeentebestuur,

aangevuld met de wijkagent, probeert hier dan op of

na de vergadering in de mate van het mogelijke op te

antwoorden.

De eerste wijkvergadering vindt plaats voor de inwoners

van ‘Machelen noord’: het gedeelte van Machelen

ten noorden van de rijksweg (= kant Machelendorp).

Afspraak op 1 juli 2013 vanaf 19.30 uur in zaal

Guldepoort, Machelen.

Zulte

Olsene

Wijkvergadering Machelen Noord

naam:

Adres:

Mijn vraag aan het beleid:

Machelen

--3


--4

Politie

nieuwe website politiezone Deinze-Zulte!

De nieuwe website heeft als doel de politie nog dichter

bij de burger te brengen. Zo kan u onder meer met een

zoekmodule uw wijkinspecteur en zijn contactgegevens

raadplegen. Bovendien is er een vernieuwd e-loket

aanwezig op de website. Burgers kunnen er o.a.:

- afwezigheidstoezicht aanvragen;

- bromfietsdiefstal aangeven;

- contactformulier invullen;

- fietsdiefstal aangeven;

- internetmisdrijven aangeven;

- winkeldiefstal aangeven;

- …

De politiezone Deinze-Zulte peilt aan de hand van polls

en bevragingen naar de behoeften en verwachtingen

van de inwoners van de zone. Sociale media (Twitter

en Facebook) zullen worden opgevolgd om te weten

wat er leeft in de zone. De communicatie zal worden

afgestemd op wat de burger belangrijk vindt.

Brandweer

Brandpreventie in de woning

het gemeentebestuur van Zulte en de brandweer

Deinze-Zulte organiseren op dinsdag 21 mei 2013

een infosessie rond brandpreventie in de woning. De

brandweercommandant Serge Vander ougstraete zal u

in deze infosessie bruikbare tips geven over hoe u uw

woning beter kunt beveiligen tegen brand.

Per jaar zijn er in België meer dan 10.000 branden met

meer dan 100 dodelijke slachtoffers. Maar liefst 80%

hiervan zijn te betreuren bij woningbranden. Tijd dus

voor enkele tips om de kansen op woningbrand te

beperken!

Deze infosessie vindt plaats in de Gaston Martenszaal,

Staatsbaan 148, 9870 Zulte:

- 14.00 uur: voor senioren, in samenwerking met

de seniorenverenigingen;

- 20.00 uur: voor alle inwoners van Zulte.

Voor aankondigingen van snelheidscontroles, nieuws,

vacatures en contactgegevens kan u eveneens

terecht op de website. Daarnaast wordt veel belang

gehecht aan preventie en worden regelmatig tips

gegeven over thema’s zoals diefstalpreventie en

buurtinformatienetwerken.

Bezoek de website www.politiedeinzezulte.be en

geef ons uw mening! eventuele verbeterpunten

mogen altijd worden doorgestuurd naar

communicatie@politiedeinzezulte.be!

De website van de politiezone Deinze-Zulte werd

ontwikkeld in samenwerking met de firma Anaxis.

www.politiedeinzezulte.be

@pzdeinzezulte

Politiezone Deinze-Zulte

wenst u deel te nemen aan deze infosessie,

schrijf u dan in bij de gemeentelijke cultuurdienst,

uiterlijk tegen 15 mei 2013, cultuur@zulte.be of

T 09 280 96 02. Senioren kunnen zich ook inschrijven via

de wijkverantwoordelijke van hun seniorenvereniging.


Mobiliteit

Uitstel aanleg spoorwegtunnel waalstraat

Infrabel, de maatschappij die de spoorweginfrastructuur

beheert, stelt de aanleg van de spoorwegtunnel in de

waalstraat uit wegens budgettaire redenen. Volgens

Milieu

onderhoud van onbebouwde percelen

het gemeentebestuur wil erop wijzen dat iedereen

verplicht is om onbebouwde percelen grond te

onderhouden. In het straatbeeld zien we nog al te vaak

slordige percelen grond, die een aantrekkingspunt

vormen voor sluikstorters.

Uitroeiing van distels

Distels moeten bestreden worden vooraleer ze in

bloei kunnen komen. wettelijk gezien dient dit te

gebeuren vóór 30 juni. Als schadelijke distels worden

beschouwd: akkerdistel, speerdistel, kale jonker en

kruldistel.

Bermbesluit

het is verboden de 1 e maaibeurt vóór 15 juni en

de 2 e maaibeurt vóór 15 september te starten.

In onze gemeente worden meer dan 130 km

gemeentewegen volgens de principes van het

bermbesluit gemaaid door een aannemer die

ophaling grof huisvuil

De Vlaamse regering verbiedt de gemeenten om

nog langer gratis ophaling van grof huisvuil te

organiseren. het Vlaams Parlement stemde hiertoe

het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit

‘VLAreMA’, waarin staat dat de Vlaamse overheid

geen gratis ophaling van grofvuil meer toelaat.

Vanaf nu zal enkel nog het grofvuil worden opgehaald

op afroep en tegen betaling.

De bedoeling van deze wetgeving is dat iedereen

zijn afvalstoffen gescheiden zal aanbieden op het

containerpark, waardoor er meer materiaal kan worden

gerecycleerd in plaats van verbrand.

omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om grofvuil

naar het containerpark te brengen, blijft de gemeente

de huidige planning zou dit werk in 2018 uitgevoerd

kunnen worden. Van zodra hierover concrete info is,

zullen wij u hierover informeren.

om de nesten van grondbroedende vogels niet

te verstoren, kan u pas vanaf 15 juni onbebouwde

percelen maaien. U mag geen vogelnesten kapot

maken. ook het gebruik van herbicide op het terrein is

niet toegelaten, aan de rand van het perceel wel.

het maaisel onmiddellijk opzuigt en afvoert.

In het bermbesluit staat eveneens dat het verboden

is om de bermen te behandelen met pesticiden, dit

is om het oppervlaktewater en het grondwater niet te

vervuilen. Gelieve dit verbod te respecteren.

een extra service aanbieden door de ophaling op

afroep te organiseren. Voor deze dienstverlening

wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 20 euro

(ophaling tot 2 m³), voor elke bijkomende m³, zal 10

euro worden aangerekend. wenst u hiervan gebruik

te maken, maak dan een afspraak met de milieudienst

(T 09 280 97 22).

Maar er is nog een ander alternatief …

herbruikbare spullen en herbruikbaar of defect

bruin- en witgoed (TV’s, computers, niet kapotte

tafels…) kunnen gratis opgehaald worden door het

Kringloopcentrum “De Zevensprong”. wenst u

hiervan gebruik te maken, bel dan T 09 224 07 15 (alle

werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) of lever de goederen

af in de kringloopwinkel in Deinze, Slachthuisstraat 18.

--5


--6

Zwerfvuilacties

Begin maart hebben 6 verenigingen zwerfvuil

geruimd. het bestuur wenst Gezond Verstand

Zulte, wBe Zultoutem, ACV Zulte, n-VA Zulte, de

Kapelhoekvrienden en open Jeugdwerk te danken

voor hun inzet om Zulte terug schoon te maken!

ook bedankt aan KwB Machelen, die eind maart een

actie heeft uitgevoerd.

het valt op dat de wegen naar het containerpark

zeer zwerfvuil gevoelig zijn. we vragen daarom met

aandrang om bij het aanbrengen van afval naar

het containerpark het afval goed vast te maken

word peter of meter van een stukje groen!

Zo’n stukje groen in de straat, da’s heerlijk! Maar dat

groen houdt zo van groeien en bloeien, dat er vele

handen nodig zijn om het te begeleiden. wilt u ons

hierbij graag helpen? Dan kan u vanaf juni peter of

meter worden van een stukje openbaar groen.

In het project “Peter- en meterschap van gemeentelijke

plantsoenen” kan elke particulier (of groep van

particulieren), die inwoner is van de gemeente

Zulte en die minstens 16 jaar is, een gemeentelijk

perk of plantsoen onderhouden. In samenspraak

op de aanhangwagen en desnoods er een net

over te spannen, zodat er geen afval kan afvallen.

In totaal is er ruim 3 ton afval ingezameld. Kortom,

schrijnend. Sluikstorters zijn in overtreding en de

grootste pijnpunten zijn nu gekend. er zal op deze

plaatsen extra toezicht voorzien worden.

Zultse verenigingen die zich nu al kandidaat willen

stellen om volgend jaar deel te nemen, verwittig alvast

de milieudienst!

SAMEN

© allroundphotoservicekurt.be

met de groencoach wordt er een

afsprakennota opgesteld, en de peter

of meter ontvangt jaarlijks een kleine

vergoeding voor het geleverde werk.

Geïnteresseerd? U kan alle informatie

nalezen op www.zulte.be/groencoach

of u mag contact opnemen met

groencoach@zulte.be, T 09 280 96 08.

Voor meer info over de artikelen van milieu, kan u terecht bij de milieudienst, T 09 280 97 22.

© de kapelhoekvrienden


Sport

recreatief petanquetornooi in Gavere

wil u na een veel te lange winterperiode uw

petanquevaardigheden meten met die van andere

sportievelingen, noteer dan zeker dit plezierig

sportevenement in uw agenda!

Wanneer: donderdag 30 mei 2013

Tijdstip: van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00

tot 17.00 uur (onthaal vanaf 9.00

uur!) Lunch zelf mee te brengen, drank

kan ter plaatse worden aangekocht.

Inschrijven kan per triplet (dat gedurende de dag niet wijzigt!)

Petanquetornooi Gavere – donderdag 30 mei 2013

naam, adres en tel.nr. speler 1:

naam, adres en tel.nr. speler 2:

naam, adres en tel.nr. speler 3:

Sporteldag

De gemeente zet, samen met Bloso de campagne

‘Sportelen, beweeg zoals je bent’ verder. Met deze

actie worden 50-plussers aangemoedigd om te (blijven)

bewegen.

De nadruk wordt gelegd op bewegen op eigen niveau.

Tijdens deze Sporteldag zal een sportelteam de fysieke

fitheid van de deelnemers meten en hen, aan de hand

van eenvoudige inspanningstesten, adviseren om

te starten met sporten of te blijven sporten. Tevens

zullen de deelnemers kunnen deelnemen aan een

gezondheidsrally waarbij zij al wandelend doorheen

de negen groepen van de actieve voedingsdriehoek

Plaats: Sportdreef, 9890 Gavere (als je Gavere

binnenrijdt, over de brug en dan

aan de GB naar rechts)

Doelgroep: 50-plussers

Kostprijs: 2,00 euro (sportverzekering en aandenken

inbegrepen!)

Dit inschrijvingsformulier kan u uiterlijk tegen vrijdag 24 mei 2013 terugbezorgen aan de sportdienst!

Sporteldag – vrijdag 14 juni 2013

naam: Voornaam:

Adres:

T:

worden gegidst. Dit alles met de nodige aandacht voor

het sociale aspect én de plezierbeleving!

Verder zal u kennis kunnen maken met een infosessie

over ‘gezonde voeding en sport’ en met allerlei

beweeg- en sportinitiaties op maat van 50-plussers

(rugscholing, tai chi, badminton en zumba gold).

Wanneer: vrijdag 14 juni 2013

Plaats: sporthal Zulte, waalstraat 118, 9870

Zulte

Doelgroep: 50-plussers

Kostprijs: 5,00 euro

Dit inschrijvingsformulier kan u uiterlijk tegen vrijdag 31 mei 2013 terugbezorgen aan de sportdienst!

--7


--8

Burgerlijke stand en bevolking

nieuwe rijbewijzen voortaan in bankkaartmodel

Vanaf nu worden alle nieuwe rijbewijzen opgemaakt

volgens een conform model: ‘het bankkaartformaat’.

het nieuwe rijbewijs bevat geen chip, heeft een

geldigheidsduur van 10 jaar en kost 25 euro.

nieuwe prijs voor identiteitsdocumenten

Sinds 1 april 2013 is de prijs van alle identiteitsdocumenten

met 3 euro verhoogd. Deze prijsstijging

wordt aan de gemeente opgelegd vanuit de Federale

overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Denk nu al aan je reis!

- Zorg er steeds voor dat u beschikt over een geldige

identiteitskaart, sommige landen eisen

zelfs een kaart die nog minstens 3 of 6 maanden

geldig is! De vernieuwing van een identiteitskaart

duurt 3 weken en kost 18 euro. U heeft ook

een pasfoto met witte achtergrond nodig.

Lijst + 90-jarigen voor mei - juni 2013

Strobbe Marguerite Zulte 15/05/1914

De waegenaere roger Zulte 28/05/1915

De Milt Juliaan olsene 05/05/1918

Dhondt Georgius Zulte 27/05/1919

Mortier emma Zulte 01/06/1919

Dhondt Juliana Zulte 04/05/1922

Kanders Anna olsene 13/05/1922

Crabbe Simonne Zulte 07/06/1922

De Cnuydt Magdalena Zulte 19/06/1922

Dierick Alma olsene 11/05/1923

Verleyen Juliette Zulte 12/05/1923

Vermeulen Godelieve olsene 14/05/1923

De Sloovere Martha Machelen 16/05/1923

Vande walle Juliaan Zulte 23/05/1923

De Boever edith olsene 26/05/1923

Landsheere Clarisse Zulte 14/06/1923

De Boever Marie-José olsene 17/06/1923

Vanhoutte Joris Zulte 30/06/1923

huwelijksjubilea voor mei - juni 2013

De papieren rijbewijzen blijven geldig tot 2033, op

voorwaarde dat ze voldoende leesbaar zijn en de foto

nog gelijkend is. er is voorlopig geen verplichting tot

omwisseling naar een rijbewijs in bankkaartmodel.

Concreet houdt dit in dat sinds 1 april 2013 een

Belgische identiteitskaart 18 euro kost, net als

vreemdelingenkaarten. De Kids-ID kost 6 euro.

- opgepast, reizen met kinderen jonger dan

12 jaar: bij iedere reis naar het buitenland is

een Kids-ID (kinderidentiteitsbewijs) verplicht.

Vraag dus tijdig deze KIDS-ID aan (minstens 3

weken voor de afreis) en breng een recente pasfoto

(met witte achtergrond) mee. een KIDS-ID

kost 6 euro.

HARTELIJK GEFELICITEERD!

Colpaert roger-Desmet Mariette Zulte 21/05/1953

Voet Gontran-Van Loo hedwige Machelen 29/05/1963

Peirs Marino-Meewis Suzanna Zulte 29/05/1963

hostyn José-Lavens Simonne Zulte 01/06/1963

Gilbert André-Verplaetse hilda Zulte 02/06/1953

Michels Antoine-De Smet Jacqueline olsene 06/06/1963

Van Parys Gaston-De Busscher Jenny Machelen 14/06/1963

Dhondt Frans-Van Luchene Agnes Machelen 19/06/1963


Gevierde huwelijksjubilea

Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag:

Dhondt Rosa - Lippens Daniel

Zulte

12/02/1963

Van Meenen Maurice - Meurisse Godelieve

Machelen

20/02/1963

Dhaenens Daniël - Lefebre Yvonne

Zulte

22/02/1963

De Clercq Lydie - Wieme Roger

Machelen

13/02/1963

Vinckier Julien - Serlippens Simonne

Zulte

20/02/1963

Germana windels werd 101!

Germana windels vierde op 8 februari 2013 haar 101 e

verjaardag! het schepencollege bracht haar hiervoor

een bezoek in het rusthuis Sint-Vincentius in Zulte.

--9


--10

Geboorten

Pauwels Elodie

Machelen

° 14/01/2013

Dierick Roxane

olsene

° 19/01/2013

Musschoot Celeste

olsene

° 22/01/2013

Marichael Hannes

olsene

° 24/01/2013

De Poorter André

Machelen

° 27/01/2013

Raibati Mohammad

Zulte

° 28/01/2013

Samyn Oréane

Zulte

° 28/01/2013

Van de Wege Hannah

Zulte

° 28/01/2013

overledenen

Pieters Marie-José

Machelen

° 02/09/1921 + 21/01/2013

Vander Cruyssen Cyriel

olsene

° 13/02/1926 + 25/01/2013

Van Der Stede Godelieve

Machelen

° 05/05/1926 + 26/01/2013

De Meester Adriana

Machelen

° 03/05/1923 + 26/01/2013

De Waele Laurent

Zulte

° 01/01/1926 + 30/01/2013

Raveel Roger

Machelen

° 15/07/1921 + 30/01/2013

Cras Maité

Zulte

° 28/01/2013

Vanhauteghem Liâm

Zulte

° 01/02/2013

T’sjoen Alice

Machelen

° 03/02/2013

De Smeyter Lucas

Zulte

° 03/02/2013

Van Assche Fara

Machelen

° 05/02/2013

Balcaen Ester

olsene

° 06/02/2013

Saelens Stijn

Zulte

° 06/02/2013

Nachtergaele Amélie

olsene

° 07/02/2013

Quintyn Juliaan

olsene

° 19/05/1922 + 30/01/2013

Nuyens Rudy

Zulte

° 30/05/1959 + 31/01/2013

Van De Ginste Elsa

Machelen

° 05/05/1926 + 01/02/2013

Parmentier Marc

Zulte

° 07/11/1939 + 05/02/2013

Ruttijn Denise

Zulte

° 26/03/1924 + 06/02/2013

Veys Omer

Machelen

° 27/07/1929 + 13/02/2013

Baroun Yussuf-Anir

Zulte

° 08/02/2013

Devrieze Ella-Noor

Machelen

° 10/02/2013

Vandeputte Marit

Zulte

° 10/02/2013

Cooman Noémie

olsene

° 16/02/2013

Tumminelli Matteo

Zulte

° 18/02/2013

Beckx Anna-Renée

olsene

° 21/02/2013

Isebaert Ella-Louise

olsene

° 22/02/2013

Glorieux Juliette

Zulte

° 23/02/2013

Vande Ginste Mon

Zulte

° 01/03/2013

Tavernier Annabelle

Zulte

° 01/03/2013

Vandewalle Finn

Zulte

° 01/03/2013

Vandewalle Yben

Zulte

° 01/03/2013

Landsheere Wout

Zulte

° 06/03/2013

van der Laan Mathijs

Zulte

° 06/03/2013

Farghaly Sadik Mohamed Kacem

Machelen

° 08/03/2013

Coolsaet Jayden

Zulte

° 11/03/2013

Claus Urbain

Zulte

° 17/01/1934 + 16/02/2013

Vermeersch Eric

Machelen

° 01/08/1952 + 17/02/2013

Van Betsbrugge Archangèle

Machelen

° 30/09/1944 + 17/02/2013

Van hove Hubert

Machelen

° 07/08/1921 + 19/02/2013

Vander Meersch Cécile

olsene

° 28/04/1934 + 24/02/2013

Arickx Julien

Machelen

° 12/09/1921 + 03/03/2013

De Backer Torben

Machelen

° 12/03/2013

Vanooteghem Liese

olsene

° 14/03/2013

Vanooteghem Robbe

olsene

° 14/03/2013

Van Blanckenberg Ferre

Zulte

° 15/03/2013

Verzelen Noortje

Machelen

° 17/03/2013

Dewinter Marie

Machelen

° 18/03/2013

Bruynbroeck Norah

olsene

° 19/03/2013

Van Melkebeke Agnes

Zulte

° 10/12/1939 + 04/03/2013

Vanhonacker Paula

Zulte

° 30/11/1932 + 07/03/2013

De Waele Antoinette

Zulte

° 23/01/1935 + 08/03/2013

Desnoeck Wouter

Zulte

° 01/09/1979 + 11/03/2013

Lobbens Maria

Zulte

° 13/05/1924 + 15/03/2013

Lefevere Juliana

olsene

° 08/07/1927 + 19/03/2013

Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad

van de gemeente. Dit moet u schriftelijk vermelden bij de aangifte.

Indien u niet wenst dat uw gegevens opgenomen worden in de lijst van de te vieren huwelijksjubilea of +90-jarigen,

kan u dit laten weten aan de dienst Burgerlijke Stand, burgerlijkestand@zulte.be of T 09 280 97 02.


Senioren

Dank aan dhr. en mevr. Van Den heede - De waele uit

olsene voor het schenken van een rolstoel. Deze wordt

nu gebruikt in het ontmoetingscentrum, olsene.

Ocmw – sociaal huis

Jeugdige medewerkers kinderopvang gezocht!

Voor de zomervakantie zijn we nog op zoek naar

gedreven jeugdig enthousiasme (16+) die in Snipper

of Pluto een handje wil komen helpen bij de groep van

2,5- tot 12-jarigen.

Studeer je nog en wil je extra ervaring opdoen in het

omgaan met kinderen?

heb je al een vakantiejob, maar wil je daarnaast én iets

bijleren én iets bijverdienen (vrijwilligersvergoeding)?

Vind je het leuk om kinderen te animeren, te verzorgen

of om ermee te ravotten?

was je antwoord telkens ja? Contacteer dan Ilse

Debo, verantwoordelijke IBo Zulte, T 09 383 09 30 of

ilsedebo@ocmwzulte.be.

wat deed het oCMw met de opbrengst van het Kersttoneel?

het kersttoneel ‘De Kerst van juf. Centiem’ werd in de

kerstperiode 2011 gebracht door de Vriendenkring. De

opbrengst van 3.000 euro werd integraal aan het oCMw

van Zulte geschonken. het oCMw heeft hiermee maar

liefst 300 voedselpakketten kunnen samenstellen en

verdelen aan kansarme gezinnen uit Zulte. Dankzij het

initiatief van de Vriendenkring kon het oCMw heel wat

Zultenaren met financiële problemen een duwtje in de

rug geven.

Sabine Allaert nieuw oCMw-raadslid

Bij aanvang van de oCMw-raad van 19 maart 2013

is Sabine Allaert voorgesteld als nieuw raadslid in

opvolging van de overleden eric Vermeersch. Daarmee

komt een oCMw-ervaringsdeskundige terug in de

raad: Sabine Allaert was reeds gedurende 12 jaar

oCMw-raadslid (2001 – 2012). Met haar overtuiging

en sociale ingesteldheid zal zij ongetwijfeld een

meerwaarde zijn voor het Zultse oCMw.

het oCMw wil de Vriendenkring dan ook hartelijk

danken voor het ondernemen van deze mooie sociale

actie!

--11


48 Pagina 1

LKOM IN DE LEIEMEERSEN

N ZULTE EN OESELGEM

LAKE

MEERSEN EN DONKEN

h kasteel uit 1748 ligt binnen een vijfhoekige Aan het kasteel Te Lake liggen nog oude fragmenten van hak-

n de omwalling vind je de kapel van het kashoutbos, ten westen ligt de overstromingsvlakte van de oude

kasteel werd gebouwd op de site waar reeds Toerisme

Leie en Mandel. Natte graslanden herbergen de typische plan-

een versterkt kasteel met motte stond, een

elegde aarden heuvel. De naam Te Lake verste

bewoners, de familie Van Lake. Later werd

ander’ genoemd. De Limnanderdreef verbond

et kerkplein van Zulte, maar werd hiervan afaanleg

van het afleidingskanaal van de Leie.

RIETVOORN

foto: Vilda - Rollin Verlinde

6

--12

Jeugd

Gedeeltelijke terugbetaling voor projecten met een internationaal sociaal of

liefdadig doel

Zultse jongeren die deelnemen aan een internationaal

project, wat de nodige financiële inbreng vergt, kunnen

hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling bekomen.

hiertoe dient u vóór 15 oktober 2013 een attest of

betalingsbewijs met betrekking tot dit project in bij de

gemeentelijke jeugddienst. De gemaakte kosten voor

Gedeeltelijke terugbetaling (kader)vorming

Zultse jongeren die een bijkomende (kader)

vorming volgen die georganiseerd wordt door een

erkende jeugdorganisatie, kunnen een gedeeltelijke

terugbetaling van de inschrijvingskosten voor deze

vorming bekomen via het gemeentebestuur.

hiertoe dient u vóór 15 mei 2013 een attest of

betalingsbewijs van de gevolgde cursus in te dienen

tensoorten van meersen. Centraal in het gebied ligt een zandige

verhoging, een donk.

WAKKENSESTEENWEG

VIJVESTRAAT

LEGENDE

KAALKAP POPULIER

+ HERAANPLANT

NAT RIVIERGRASLAND

SCHRAAL GRASLAND

HOUTKANT

BOS

SPONTANE VERBOSSING

DAM

OUDE LEIE

HOOFDWEG

WEGEN

WANDELROUTE

‘ROUTE TE LAKE’ (2,5km)

FIETSROUTE (onverhard)

VISSEN TOEGESTAAN

VISVERBOD

PARKING

INFOBORD

KASTEEL TE LAKE

KERK

KERK-

PLEIN

U BENT HIER

LEIE LINKEROEVER

DEINZESTRAAT

WANDELEN EN VISSEN

In de oude Leie komen vooral brasem, karper, rietvoorn, zeelt,

snoek en paling voor. Vissen is mogelijk mits openbaar visverlof.

Het ANB ontwikkelde met de gemeente Zulte een

wandelroute Route te Lake van 2,5 kilometer.

OESELGEM

BRUGSTRAAT

BRUGSTRAAT

LEIE RECHTEROEVER

LEIE LINKEROEVER

NEERHOEK

LEIE LEIE

LIMNANDERDREEF

GASTON

MARTENS-

PLEIN

LEIE RECHTEROEVER

0m 250 500m

CONTACTGEGEVENS:

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

PROVINCIALE DIENST OOST-VLAANDEREN

OVL.ANB@VLAANDEREN.BE

TEL. 09 265 46 40

WWW.NATUURENBOS.BE

ZULTE

het project moeten minimum 50 euro bedragen. De

maximale terugbetaling bedraagt 30 euro per persoon,

per dag en maximaal 150 euro per persoon, per project.

Alle info en voorwaarden kan u terugvinden op

www.zulte.be/jeugd onder de rubriek ‘Beleid & Geld’.

op de jeugddienst. Dit attest of betalingsbewijs moet

betrekking hebben op een cursus die werd gevolgd in

2012 of 2013.

Alle info en voorwaarden kan u terugvinden op

www.zulte.be/jeugd onder de rubriek ‘Beleid & Geld’.

natuurwandeling Te Lake

NIEUW!!!

Deze mooie wandeling laat u kennismaken met een stukje

ongerepte natuur “De Leiemeersen”. De route van 2,3 km

is bewegwijzerd met eiken vierkanten paaltjes en er zijn 2

startpunten waar telkens een overzichtsbord staat. U vindt een

overzichtsbord achter het kasteel Te Lake in Zulte en een tweede

aan de jeugdlokalen op het kerkplein te oeselgem. U wandelt

er o.a. langs een oude Leie-arm en voornamelijk op onverharde

paden. Stevige schoenen of laarzen zijn dan ook aangeraden.

het Agentschap voor natuur en Bos ontwikkelde samen met de

gemeente Zulte deze route. een plan van deze wandeling kan

u krijgen bij de dienst Toerisme, Karreweg 13, 9870 Zulte of

gratis downloaden van de gemeentelijke website www.zulte.be,

“Toerisme”, “Fiets- en wandelroutes”.


KMO

Met belgerinkel naar de winkel 2013

op zaterdag 4 mei start de actie “Met belgerinkel

naar de winkel”. Klanten die per fiets of te voet hun

boodschappen doen, krijgen bij de deelnemende

handelaars een stempel op hun spaarkaart. Met elke

volle spaarkaart maakt u kans op één van de prachtige

prijzen zoals een fiets van het merk Achielle.

De handelaars krijgen een gratis pakket met affiches,

spaarkaarten en –doos van het gemeentebestuur voor

hun deelname aan de actie. Dit pakket wordt in de week

voor de start van de actie aan de handelaars bezorgd.

Kreeg u nog geen pakket, neem dan contact op met de

dienst KMo, T 09 280 97 06 of kmo@zulte.be.

De actie loopt tot zaterdag 8 juni 2013.

Info en communicatie

overlijden eric Vermeersch

het gemeentebestuur en het oCMw van Zulte zijn

bedroefd om het overlijden van ereschepen en oCMwraadslid

eric Vermeersch.

eric Vermeersch, die 60 jaar is geworden, was 25 jaar

actief in de Zultse gemeentepolitiek. Bij zijn eerste

deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1988

werd hij verkozen tot gemeenteraadslid. In 1992 nam

hij het schepenmandaat over van de overleden Jozef

heyerick. hij bleef onafgebroken schepen tot eind

2012. In de laatste legislatuur ontfermde hij zich over de

bevoegdheden Financiën, Kerkfabrieken en onderwijs.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober

2012 werd eric Vermeersch opnieuw verkozen tot

gemeenteraadslid. hij koos er bewust voor om een

mandaat op te nemen in het oCMw-bestuur. op 7

januari legde hij er de eed af als oCMw-raadslid.

het gemeentebestuur en het oCMw van Zulte wensen

hun waardering en bedanking uit te drukken voor de

Zitdagen belastingen 2013

jarenlange inzet van eric Vermeersch en betuigen hun

oprechte deelneming aan de familieleden en vrienden

van de ereschepen.

Voor zijn twintig jaar lange loopbaan als schepen heeft

het gemeentebestuur eric Vermeersch in het voorjaar

van 2013 postuum de eretitel van ereschepen bezorgd.

Locatie Adres Datum Uren

G. Martenszaal Staatsbaan 148 - 9870 Zulte dinsdag 28 mei 2013 9.00 - 11.45 uur

13.30 - 15.45 uur

G. Martenszaal Staatsbaan 148 - 9870 Zulte zaterdag 1 juni 2013 9.00 - 12.00 uur

Muziekacademie Centrumstraat 5 - 9870 Zulte-olsene dinsdag 4 juni 2013 9.00 - 11.45 uur

13.30 - 15.45 uur

17.00 - 20.00 uur

--13


--14

Fietsenverkoop

op maandag 6 mei 2013, om 18.00 uur, vindt er

een verkoop plaats van gevonden fietsen. De fietsen

worden per opbod verkocht. er zijn zowel dames- als

De Slimste Gemeente van Vlaanderen

In het voorjaar van 2013 gaat het televisiebedrijf

woestijnvis op zoek naar de ‘Slimste Gemeente van

Vlaanderen’. In dit gloednieuwe TV-programma,

met quizmaster Michiel Devlieger, zijn vooral de

teams belangrijk als uithangbord van de gemeente.

De gemeente Zulte stelde zich kandidaat om mee

te dingen naar de titel van ‘Slimste Gemeente van

Vlaanderen’. De lokale preselectie daarvoor had plaats

op 26 oktober in het Fiertelhof in Zulte, tijdens een quiz

die werd georganiseerd door de rossbräuknechten.

wim Browaeys en Annelies Colpaert kwamen als sterkste

kandidaten uit de bus. Bij de nationale preselecties in

december 2012 plaatsten zij zich bij de 15 beste ploegen

van de provincie oost-Vlaanderen. Aangevoerd door

burgemeester Simon Lagrange hebben zij op zondag

14 april gestreden om de titel van ‘Slimste Gemeente

van Vlaanderen’. De tegenstanders waren Kuurne en

Groepsaankoop groene stroom

Nog tot 22 mei kunnen alle inwoners van de provincie

oost-Vlaanderen intekenen op de groepsaankoop

van 100% groene stroom en aardgas. Iedereen kan

zich vrijblijvend inschrijven voor deze nieuwe campagne

via www.samengaanwegroener.be (doorklikken naar

oost-Vlaanderen). hou bij inschrijving zeker uw laatste

eindafrekening van elektriciteit (en aardgas) bij de

hand!

Heeft u geen toegang tot het internet, dan helpt de

milieudienst u graag verder. Iedere werkdag van 8.30

uur tot 12.00 uur en op maandag ook van 13.30 uur tot

herenfietsen in de aanbieding. De verkoop vindt plaats

aan de garages van het gebouw Centrumstraat 5

(achterzijde gebouw), olsene.

Genk. De opnames zullen op maandag 6 mei op VIer

uitgezonden worden.

19.00 uur kan u op de milieudienst terecht. Breng uw

laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee,

zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben.

Noteer alvast deze datum:

op maandag 13 mei om 20.00 uur organiseert de

gemeente Zulte, in samenwerking met stad Deinze en

de provincie, een infoavond over deze campagne.

Dit gaat door in de Guldepoort Machelen, Dorpsstraat

46, 9870 Zulte-Machelen.

© Gaëtan regniers


Nieuws uit de gemeenteraad

De gemeenteraad nam, tijdens de zitting van 29 januari en 26 februari 2013, o.a volgende beslissingen:

openbare werken

-- De gemeenteraad gaf de goedkeuring voor de

lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het

bouwen van een hoogspanningscabine aan de

sporthal.

Cultuur

-- De gemeenteraad gaf de goedkeuring voor

het gratis gebruik op 27 oktober 2013 van de

Jeugd

-- het huishoudelijk reglement en de vergoedingen

voor de (hoofd)animatoren van de speelpleinwerking

2013 werden vastgesteld.

-- De princiepsbeslissing werd genomen voor de

toekenning van een buitengewone toelage voor

Sport

-- Goedkeuring werd verleend aan het gebruikers-

en tariefreglement van de gemeentelijke

Allerlei

-- het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en

de gemeenteraadscommissies werd vastgesteld.

Punten aangebracht door de CD&V-fractie:

-- Vraag over de communicatie van overlijdens aan raadsleden.

-- Vraag naar onderhoud van grindwegen met een openbaar karakter.

-- Vraag over de ondertunneling in de waalstraat.

-- De gemeenteraad gaf de goedkeuring om de

percelen grond aan te kopen ten kadaster Zulte,

afdeling olsene, voor het aanleggen van een

fietspad in de Karreweg in het kader van het

masterplan voor het bedrijventerrein Zaubeek.

gemeentelijke zaal ontmoetingscentrum in

olsene door lokaal sportief talent Glenn De Kee.

brandveilige jeugdlokalen aan VZw Jeugdcafé

’t Sloefke.

-- De gemeenteraad gaf de goedkeuring voor de

lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het

isoleren van het dak van het jeugdlokaal op de

zolder van het ontmoetingscentrum in olsene.

recreatieve voetbalaccommodatie op het

domein de raveschoot.

Wilt u meer informatie over de (te nemen) beslissingen van de gemeenteraad? Op de gemeentelijke website

www.zulte.be – bestuur – gemeenteraad – gemeenteraadszittingen, kan u zowel de agenda als het verslag

raadplegen.

U kan ook een vraag stellen aan de gemeenteraad. Via het formulier op de gemeentelijke website, onder

‘bestuur’, ‘gemeenteraad’, ‘vraag aan de gemeenteraad’ kan u uw vraag of voorstel richten aan de voorzitter

van de gemeenteraad, Annabel Van Poucke, annabel.vanpoucke@zulte.be, Karreweg 13, 9870 Zulte.

--15


--16

MEI

WAK: Natuurtalenten uit Zulte!

Wanneer: zaterdag 4 en zondag 5 mei 2013, van 14.00 tot 18.00 uur.

Wat: In het kader van de week van de Amateurkunstenaars wordt er een tentoonstelling georganiseerd

met werken van amateurkunstenaars, jong en oud, uit Zulte, ‘over, door en met de natuur’.

Prijs: gratis

Waar: huis de Leeuw, Machelendorp 7, 9870 Zulte-Machelen.

Info: Dienst Cultuur, T 09 280 96 02, cultuur@zulte.be.

Wijkkermis Kapelhoek Zulte

Wanneer: vrijdag 3 mei 2013 om 20.00 uur, zaterdag 4 mei 2013 om 14.00 uur en zondag 5 mei 2013 om

11.00 uur.

Wat: De wijkkermis biedt van alles wat: een gezellige wijkavond, het 2 e Motortreffen i.s.m. ZUBIGA!, de

3 e editie van ‘Zulte Zingt’ met coverband Vanairs, een eetfestijn en de Sneukelhoevetocht!

Waar: Kermisterrein aan de Kapel oLV Ten Dale, Looierijstraat 33, 9870 Zulte

Info: Kapelhoekcomité Zulte, T 056 60 49 62, www.kapelhoek.be.

Verteltheater

Wanneer: zondag 5 mei 2013, van 11.00 tot 11.30 uur. Graag stipt aanwezig zijn!

Wat: er wordt verteld in het verteltheater in de tuin van de bibliotheek

Doelgroep: Voor kinderen van de 3 e kleuterklas tot 2 e leerjaar, maar ook oudere

kinderen zijn welkom.

Prijs: gratis

Waar: Bibliotheek Zulte, Gaston Martensplein 9, 9870 Zulte.

Info: Bibliotheek Zulte, T 09 388 86 00, bibliotheek@zulte.be.

Lenteconcert Moordmuziek

in Zulte

Wanneer: zaterdag 4 mei 2013, om 19.30 uur en zondag 5 mei 2013, om 15.00 uur.

Wat: het lenteconcert ‘Moordmuziek’ brengt o.a. themamuziek uit Bondfilms en soundtracks uit witse,

Baantjer,...

Prijs: VVK: 5 euro; ADD: 7 euro

Waar: Gaston Martenszaal, Staatsbaan 148, 9870 Zulte

Info: Zultse Jeugdige harmonie vzw, harmonie.zulte@hotmail.com, gsm 0476 47 24 53,

www.harmoniezulte.be.


Leiepop 2013

Wanneer: vrijdag 10 mei 2013, om 20.00 uur; zaterdag 11 mei 2013, om 17.00 uur en zondag 12 mei om

14.00 uur.

Wat: 3-daags festival met op vrijdag optredens van Zebras are Timeless, Cookies and Cream en Milk

Inc. op zaterdag zijn er optredens van Stash, Alaska, Meuris, ‘t hof Van Commerce en Dirk Stoops.

op zondag is er kinderanimatie en een heus Duvelterras.

Prijs: 20,00 euro; zondag is gratis

Waar: Leiepop festival terrein, Leiehoekstraat 6B, 9870 Zulte-Machelen

Info: vzw Leiepop, www.leiepop.be.

Tentoonstelling Eva Nauwelaerts

Wanneer: van 11 mei t.e.m. 2 juni 2013, telkens op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Wat: eva nauwelaerts stelt tentoon in “huis De Leeuw” in Machelen. Zij toont er schilderijen in olieverf

en acrylverf op doek, tekeningen in pastelkrijtjes op papier, acrylverf op papier, …

Waar: huis De Leeuw, Machelendorp 7, 9870 Zulte-Machelen

Info: gsm 0472 42 49 64, eva.nauwelaerts@gmail.com.

Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd

Wanneer: donderdag 16 mei 2013, 20.00 uur

Wat: een infosessie over structuur bieden, grenzen stellen en positief opvoeden, gebracht door Mich

Daix.

Waar: Vrije Basisschool Zulte, Staatsbaan 190, 9870 Zulte

Info: Vormingscentrum opvoeding en Kinderopvang - VCoK, hildegrobben@hotmail.com.

De bedreiging van de nieuwste communicatie-technologieën op onze privacy

Wanneer: donderdag 16 mei 2013, om 20.00 uur

Wat: een voordracht, gebracht door Paul de hert (professor aan de Vrije Universiteit Brussel) over de

bedreidingen voortkomend uit de nieuwe communicatie-technologie.

Prijs: gratis, wel vooraf inschrijven

Waar: CC nova, Steenweg 92 in nazareth-eke

Info: Bibliotheek Zulte, T 09 388 86 00, bibliotheek@zulte.be.

Fair bio-ontbijt

Wanneer: zondag 26 mei 2013, vanaf 8.00 uur

Wat: een uitgebreid buffet met Fairtradeproducten.

Prijs: 6 euro; 3 euro voor kinderen tot 6 jaar

Waar: ontmoetingscentrum olsene, Kerkstraat 36, 9870 Zulte - olsene

Info: wereldwinkel Zulte, gsm 0486 52 94 93, wereldwinkelzulte@hotmail.com.

JUNI

Verteltheater

Wanneer: zondag 2 juni 2013, van 11.00 tot 11.30 uur. Graag stipt aanwezig zijn!

Wat: er wordt verteld in het verteltheater in de tuin van de bibliotheek

Doelgroep: Voor kinderen van de 3 e kleuterklas tot 2 e leerjaar, maar ook oudere

kinderen zijn welkom.

Prijs: gratis

Waar: Bibliotheek Zulte, Gaston Martensplein 9, 9870 Zulte.

Info: Bibliotheek Zulte, T 09 388 86 00, bibliotheek@zulte.be.

--17


--18

“De Moedermonoloog”, door An Nelissen

Feest en

Cultuur mee!

Wanneer: zaterdag 1 juni 2013, om 20.30 uur

Wat: een komische voorstelling: een Joods

spreekwoord zegt: God kan niet overal

zijn, daarom vond hij moeders uit. Maar de

schepper is vergeten daar de handleiding

bij te leveren. De voorstelling gaat over het

moederschap, over alles waar niemand aan

durft te denken maar waar An wel openhartig

over kan zijn, omdat ze het zelf beleefd

heeft. An heeft een patent op theatervoorstellingen

over belangrijke momenten in

een vrouwenleven.

Prijs: 12,50 euro

Waar: Guldepoort, Dorpsstraat 46,

9870 Zulte - Machelen

Info: gsm 0474 87 01 39,

www.feestencultuurmachelen.be.

Rommelmarkt Olsene

Wanneer: zaterdag 15 juni 2013, vanaf 7.00 uur.

Wat: De 9 e editie van de rommelmarkt. Bent u geïnteresseerd om zelf een stand te plaatsen, dan kan

dit voor 5 euro per 5 lopende meter. Kom genieten, rondkuieren en passeer ook eens langs het

gezellig terras, onder de platanen van het willem van olseneplein.

Waar: Kerkplein olsene, willem van olseneplein 1, 9870 Zulte - olsene

Info: Feest & Cultuur olsene, anouk.vervaeck@gmail.com.

Rock Zulte

Wanneer: zondag 30 juni 2013, vanaf 14.00 uur

Wat: De 11 e editie van rock Zulte, met o.a. The Upcats, Lionheart’s orkestra, The Band of willies, Pure

Kult, Zebras are Timeless (Z.A.T.) en om af te sluiten leuke deuntjes van Studio 45. De opbrengst

gaat naar het goede doel, nl. neMA vzw.

Prijs: 5 euro

Waar: In de tuin achter de Bibliotheek, Gaston Martensplein 9, 9870 Zulte.

Info: www.rockzulte.be.

KONDIG UW ACTIVITEIT AAN VIA HET INFOBLAD!

Uw activiteit ook in in Zulte ? het kan! Voer uiterlijk op 15 mei de activiteiten in op

www.uitdatabank.be. De volgende in Zulte geeft een overzicht van de activiteiten in juli

en augustus. Alle activiteiten worden eveneens weergegeven op www.uitinzulte.be en op

www.zulte.be! nog meer UiTtips via

in Vlaanderen op www.uitinvlaanderen.be.


Gemeentelijke informatie

Gemeentehuis

Zulte

Karreweg 13

T 09 280 97 00 - F 09 280 97 29

www.zulte.be

Gemeentesecretaris

T 09 280 97 25

secretaris@zulte.be

Bestuurssecretaris

T 09 280 97 19

bestuurssecretaris@zulte.be

Contact per dienst

Secretariaat

T 09 280 97 18 - T 09 280 97 17

secretariaat@zulte.be

Dienst Bevolking/Elektronische

Identiteitskaart/Strafregister

T 09 280 97 01 - T 09 280 97 07 -

T 09 280 97 05

bevolking@zulte.be

Dienst Burgerlijke stand

T 09 280 97 02

burgerlijkestand@zulte.be

OCMW Zulte

Sociaal Huis

Staatsbaan 148, 9870 Zulte

T 09 388 96 86 - F 09 388 58 85

website: www.ocmwzulte.be

Openingsuren:

maandag - vrijdag: 8.00 tot 12.00

uur, in de namiddag op afspraak

Verplaatsingsmoeilijkheden?

Wij komen bij u!

OPENINGSUREN

Gemeentehuis

Algemeen

Maandag: 8.30 - 12.00 en

13.30 - 19.00 uur

Dinsdag t.e.m. donderdag:

8.30 - 12.00 en 15.30 - 17.00 uur

Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

Sporthal

woe: 13.30 - 18.00 uur

Dienst Openbare werken, Aankopen

& Patrimonium

T 09 280 97 03 - T 09 280 96 08 -

T 09 280 97 21

openbarewerken@zulte.be

Diensthoofd

T 09 280 97 09

Dienst Ruimtelijke Ordening

T 09 280 97 23 - T 09 280 97 04 -

T 09 280 97 24

ruimtelijkeordening@zulte.be

Dienst Milieu

T 09 280 97 22 - T 09 280 97 08

milieu@zulte.be

Diensthoofd

T 09 280 97 09

Dienst Financiën

T 09 280 97 15 - T 09 280 97 13

T 09 280 97 14 - T 09 280 96 01

financieledienst@zulte.be

Gemeenteontvanger

T 09 280 97 12

financieelbeheerder@zulte.be

Dienst Personeel

T 09 280 97 27

personeel@zulte.be

Voorzitter: lindadetailleur@ocmwzulte.be

Secretaris: dirkadams@ocmwzulte.be

ontvanger: chrisvansteenkiste@ocmwzulte.be

Financiële Dienst: carolinecareel@ocmwzulte.be

Sociale Dienst: dirkgoeminne@ocmwzulte.be

Sociale Dienst: dominiquelaquiere@ocmwzulte.be

Sociale Dienst: tinnekemeheus@ocmwzulte.be

Juridische dienst: manuelavandenberghe@ocmwzulte.be

onthaal: anjadekeyser@ocmwzulte.be

Thuiszorg: anndejonghe@ocmwzulte.be

huisvesting: veerlevansteenberghe@ocmwzulte.be

ontmoetingscentra: christinevanovermeire@ocmwzulte.be

opvanggezinnen: nancydeleersnyder@ocmwzulte.be

Buitenschoolse Kinderopvang: ilsedebo@ocmwzulte.be

Personeelsdienst: jessicaschuddinck@ocmwzulte.be

Dienst PwA: pwa@ocmwzulte.be

Diensten Openbare werken,

Aankopen en Patrimonium,

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ma:8.30 - 12.00 en 13.30 - 19.00 uur

Di t.e.m. vrij: 8.30 - 12.00 uur

Diensten Vrije Tijd

Ma: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 19.00 uur

Di t.e.m. vrij: 8.30 - 12.00 en 15.30 - 17.00 uur

SLUITINGSDAGEN

Gemeentehuis

woe 1 mei 2013: Dag van de arbeid

Do 9 mei 2013: o.L.h. hemelvaart

Vrij 10 mei 2013: Brugdag

Ma 20 mei 2013: Pinkstermaandag

Dienst Communicatie

T 09 280 96 06

communicatie@zulte.be

Dienst Cultuur

T 09 280 96 02 - T 09 280 96 00

cultuur@zulte.be

Dienst Jeugd

T 09 280 96 05

jeugd@zulte.be

Dienst Info, Toerisme, KMO

T 09 280 97 06

info@zulte.be

Sportdienst

T 09 280 96 04

sportdienst@zulte.be

Sporthal

waalstraat 118, gsm 0478 38 60 91

sporthal@zulte.be

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Straatlampentelefoon

T 08 006 35 35

Gemeentelijk Drugpunt

T 09 381 86 63

Wachtdienst dokters

T 09 387 03 80

www.zulte.be

--19


--20

Beleidsploeg

A B C D

E F

A-- burgemeester Simon Lagrange

gsm 0478 35 05 91

simon.lagrange@zulte.be

B-- 1 e schepen Sophie Delaere

gsm 0479 87 35 79

sophie.delaere@zulte.be

G H

Containerpark

De Schachelaar 4

9870 Zulte-Machelen

T 09 380 14 84

Openingsuren:

Particulieren

- maandag, woensdag, vrijdag

14.00 tot 17.45 uur

- dinsdag en vrijdag

8.00 tot 11.45 uur

- zaterdag 9.00 tot 11.45 uur

13.00 tot 15.45 uur

Zelfstandigen

Dinsdag 13.00 tot 17.00 uur

Sluitingsdagen:

woe 1 mei 2013: Dag van de arbeid

Do 9 mei 2013: o.L.h. hemelvaart

Vrij 10 mei 2013: Brugdag

Za 11 mei 2013: Brugdag

Ma 20 mei 2013: Pinkstermaandag

KGA-INZAMELING

Op containerpark

za 18 mei van 13.00

tot 16.00 uur

za 15 juni van 13.00

tot 16.00 uur

Wijkinzameling

woe 8 mei

14.00 - 15.00 uur

op het pleintje van de Zonnelaan

15.30 - 16.30 uur

aan de kerk van Zulte

17.00 - 18.00 uur

aan de kerk van olsene

Wachtdiensten

Dokters

De wachtdienst begint op

vrijdagavond vanaf 19.00 uur en

eindigt op maandagmorgen 8.00 uur.

Centraal wachtdienstnummer:

T 09 387 03 80

Tandartsen

Zaterdag, zon- en feestdagen

9.00 – 12.00 en 14.00 – 18.00 uur

Centraal wachtdienstnummer:

T 0903 39 969

C-- 2 e schepen Olivier Peirs

gsm 0475 87 87 58

olivier.peirs@zulte.be

D-- 3 e schepen Michaël Vandemeulebroecke

gsm 0476 32 78 97

michael.vandemeulebroecke@zulte.be

G-- schepen en voorzitter OCMW

Linda Detailleur

gsm 0486 12 92 20

lindadetailleur@ocmwzulte.be

H-- voorzitter gemeenteraad

Annabel Van Poucke

gsm 0498 38 38 20

annabel.vanpoucke@zulte.be

Bibliotheek

Gaston Martensplein 9

9870 Zulte

T 09 388 86 00

bibliotheek@zulte.be

Openingsuren

ma: 9.00 - 12.00 uur

di: 16.00 - 19.00 uur

woe: 14.00 - 19.00 uur

do: 16.00 - 19.00 uur

vrij: 15.00 - 19.00 uur

zo: 9.00 - 12.00 uur

Sluitingsdagen

woe 1 mei 2013, do 9 mei 2013,

zo 19 mei 2013, ma 20 mei 2013.

Lokale politie

Centrumstraat 65a - 65b

9870 Zulte-olsene

T 09 321 77 70

F 09 321 77 79

E-- 4 e schepen Michaël Devriendt

gsm 0475 99 91 72

michael.devriendt@zulte.be

F-- 5 e schepen Frederic Hesters

T 09 221 15 20

frederic.hesters@zulte.be

Openingsuren

ma - vrij: 8.00 - 12.00 en 13.00 -

17.00 uur

za: 8.00 - 12.00 uur

Politiezone Deinze- Zulte

Stadionlaan 22/A

9800 Deinze

Onthaalfunctie Deinze:

T 09 381 41 00

F 09 381 41 09

ma – za: 8.00 tot 20.00 uur

zon- en feestdag: 8.00 tot 12.00 uur

en op afspraak in de namiddag

www.politiedeinzezulte.be

Brandweer

Stadionlaan 24, 9800 Deinze

T 09 381 81 11

brandweer@deinze.be

Voor alle dringende oproepen (bv.

Brand, ongeval, wateroverlast, …)

112

niet dringende oproepen (bv.

wespennest,…) T 09 381 81 11

Openingsuren administratie:

ma - vrij: 9.00 - 12.00 uur en

13.00 - 16.30 uur

Apotheken

wachtdienstnummer apothekers T 0900 10 500. De wachtdienst is ook terug te

vinden op de website www.apotheek.be en hangt uit bij elke apotheek.

Apotheken met wachtdienst voor de regio Zulte

VANDERMARLIERE Grote Steenweg 116 olsene T 09 388 82 53

MICHIELS Statiestraat 108 Zulte T 09 388 88 66

RODENBACH Dorpsstraat 51 Machelen T 09 386 22 68

GOESSAERT Staatsbaan 119 Zulte T 09 388 86 61

GHYSELINCK oude heirbaan 161 Gottem T 051 63 49 88

MERCHIERS Markt 15 Kruishoutem T 09 383 52 36

ISEBAERT Deinsesteenweg 139 Kruishoutem T 09 386 58 41

MULLIE nieuwstraat 7 Kruishoutem T 09 383 59 33

PAUWELS Zaubeekstraat 144 Zulte T 09 385 75 71

editie mei - juni 2013 - Tweemaandelijkse uitgave - V.U. Simon Lagrange, burgemeester bevoegd voor informatie

More magazines by this user
Similar magazines