herschikking aandelen Intergas - Gemeente Drimmelen - 3 juni 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

herschikking aandelen Intergas - Gemeente Drimmelen - 3 juni 2013

Aan de Raad

Made, 23 februari 2007

Aan de commissie:

Datum vergadering:

Agendapunt :

Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11

Onderwerp:

Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Drs. G.L.C.M. de Kok

Ambtelijke coördinatie:

Controlling

Steller:

Frans Adriaenssen

Voorstel:

1. Besluiten tot verkoop van het huidige aandelenpakket Intergas

1. Raadsbesluit 1. Notulen AVA vergaderingen;

2. Beleggingsadvies BCM;

3. Info Banning Advocaten

Nrs. 1 en 2 vertrouwelijk ter

inzage op griffiekamer

Aanleiding

Mede naar aanleiding van de behandeling in de commissie ABM d.d. 11 januari jl. en de

gestelde vragen van een uwer raadsleden acht ons college het wenselijk om ons

oorspronkelijke voorstel om over te gaan tot verkoop van de aandelen Intergas nader te

verduidelijken. In dit aanvullend raadsvoorstel wil ons college uw de laatste informatie

verstrekken welke wij –telefonisch- van Intergas hebben ontvangen en nader inzicht geven in

enkele algemene aspecten. Vervolgens geven wij uw raad inzicht in de drie mogelijke

scenario`s.

1. Algemene aspecten

1.1 Stand van zaken fusiebesprekingen

De fusiebesprekingen (met NRE) bevinden zich momenteel in de eindfase. De

verwachting is dat hierover binnen nu en 14 dagen uitsluitsel mogelijk zal worden

verkregen. Indien hierover voor de raadsvergadering van 1 februari nog duidelijkheid

te verkrijgen is zullen we uw raad hierover informeren.

1.2 Stand van zaken privatisering

Gelet op de na de verkiezingen ontstane nieuwe politieke verhoudingen wordt er van

uit gegaan dat privatisering de komende 4 jaar niet mogelijk is.

Dit betekent dat we ons moeten richten op alleen de fusie met NRE. Relevant is de

rol van Macquarie in dit geheel. Gaan zij afhaken? Of willen ze in de wachtkamer tot


2

het moment dat privatisering wel mogelijk is. Op 26 januari a.s. zal Macquarie haar

standpunt bekend maken. Ook hierbij is onze insteek uw raad hierover in de

vergadering van 1 februari a.s. te informeren.

1.3 Rendementsverwachtingen

Momenteel worden nieuwe berekeningen gemaakt zowel bij Intergas als bij NRE.

Deze worden eind januari afgerond. Zodra de berekeningen gereed zijn komen ze

ook beschikbaar voor de aandeelhouders en zullen wij uw raad uiteraard ook

informeren.

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die aanleiding geven om de eerdere

prognose bij te stellen. Dit betekent een dividend van € 4 mio op jaarbasis, zijnde

€ 195,--dividend per aandeel.

De verwachting is dat een zelfstandig Intergas de eerste 3 jaren ook een rendement

van € 4 mio kan realiseren. Dit is hetzelfde resultaat als bij de fusie wordt verwacht.

Op de langere termijn zal een zelfstandig Intergas als relatief kleine speler op de

grote energiemarkt het steeds moeilijker krijgen zich te handhaven. Een ander aspect

kan zijn dat een zelfstandig Intergas het behaalde rendement niet geheel uitkeert aan

de aandeelhouders doch als buffer binnen het bedrijf houdt. Dit betekent dat de

aandeelhouders minder rendement ontvangen op hun investering. Ingeval van fusie

mag er vanuit worden gegaan dat het gehele rendement wordt uitgekeerd aan de

aandeelhouders.

1.4 Rol Directie Toezicht Energie

De Dte is de toezichthouder op de energiesector en is een directie van de

Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Dte heeft de bevoegdheid om de

leveringstarieven voor de kleinverbruikers elektriciteit en gas te beoordelen op

redelijkheid en eventueel in te grijpen door vaststelling van een maximumtarief.

De verwachting is dat de Dte de ontwikkeling van de energietarieven nauwlettend zal

volgen. Dit kan een drukkend effect hebben op de rendementen.

Een ander voorbeeld waarop de Dte zijn invloed kan doen gelden is het volgende:

per 1.1.2008 treedt de volgende gasreguleringsperiode van 3 jaar (2008 – 2010) in

werking. Nu al is bekend dat de rendementsvoet ( dit is het rendement op de

ingezette middelen) van elektra en gas wordt verlaagd van 6,8% nu naar 6%.

1.5 Notulen Ava Intergas

Het advies van Intergas is om met de notulen vertrouwelijk om te gaan. We hebben

dan ook voor uw raad de volgende notulen vertrouwelijk ter inzage gelegd:

• de notulen van de 118 E buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van

Intergas Holding BV d.d. 23 juni 2006;

• de notulen van de 119 e buitengewone Vergadering van aandeelhouders van

Intergas Holding BV d.d. 25 oktober 2006;

De notulen van de 120 e buitengewone Vergadering van aandeelhouders van Intergas

Holding BV d.d. 20 december 2006 zijn nog niet beschikbaar.

1.6 Afweging financieel/principieel aspect

Bij de afweging spelen beide aspecten een rol. De financiële afweging is dat ons

college staat voor een verantwoord vermogensbeheer die past bij de gemeentelijke


3

overheidstaak en bovendien niet in strijd is met onze externe regelgeving, lees Wet

Fido.

Daarnaast is er de principiële afweging waarbij de vraag moet worden gesteld of

participatie in de huidige maar vooral toekomstige energiemarkt nog wel een

overheidstaak is. Gelet op de onzekere ontwikkeling van de energiemarkt en het

steeds meer speculatieve karakter is ons college van mening dat deze vraag

ontkennend moet worden beantwoord.

2. Vervolgtraject

Het gehele proces rondom de fusie en gedeeltelijke verkoop van Intergas is onderverdeeld in

de volgende stappen:

Stap 1 Herkapitalisatie van Intergas Energie BV (afgerond)

Stap 2 Onderlinge aandelentransacties Intergas aandeelhouders

Stap 3 Fusie met het netwerkbedrijf NRE

Stap 4 Privatisering van 49% van de aandelen aan Macquarie

Omtrent de ontwikkelingen van deze stap verwijzen wij uw raad naar het

verwoorde onder punt 1.2.

Thans moet binnen uw raad besluitvorming plaatsvinden over stap 2, zijnde de herschikking

van de aandelen Intergas. Binnen deze besluitvorming zijn er een drietal scenario`s mogelijk

te weten:

1. Aankoop van aandelen Intergas;

2. Handhaving van het huidige aandelenpakket;

3. Verkoop van het gehele aandelenpakket

3. Uitwerking scenario`s

3.1 Aankoop van aandelen Intergas.

Uit de laatste inventarisatie (vergadering AVA d.d. 20 dec. 2006) blijkt dat samen met

Gasterra (voorheen Gasunie) er nog een tweetal gemeenten zijn die hun aandelen te

koop aanbieden. Dit betekent dat in totaal 2.585 aandelen worden aangeboden.

Afgesproken is om de aandelen naar rato van het belang van de gemeenten toe te

delen. Dit betekent dat onze gemeente maximaal 267 van de 2585 aandelen zal

kunnen verwerven.

De prijs per aandeel is vastgesteld op € 4.190,--.

Met verwerving van 267 aandelen is derhalve een investering gemoeid van 267 x

€ 4.190 = € 1.118.730,--. Uitgaande van de laatste prognoses mag voorlopig een

dividend geraamd worden van € 195,-- per aandeel. Het jaarlijks dividend zou door

deze aankooptransactie stijgen met € 52.065,--.

Om het rendement van deze investering juist te berekenen dienen de kapitaallasten

van de investering op het dividend in mindering te worden gebracht.

De kapitaallast bij deze investering bestaat uitsluitend uit rente omdat in principe niet

wordt afgeschreven op aandelen tenzij aantoonbaar is dat de boekwaarde niet langer

in overeenstemming is met de marktwaarde.

De jaarlijkse kapitaallast bedraagt 3% van € 1.118.730,-- oftewel € 33.561,90.

Het nettorendement kan derhalve structureel geprognosticeerd worden op

€ 52.065 - € 33.561,90 = € 18.503,10.


4

Zolang de rente op nieuwe investeringen en het dividend niet worden gewijzigd zou

tengevolge van de aankoop aandelen Intergas onze begrotingspositie structureel

verbeteren met het nettorendement.

Uitgedrukt in procenten betekent dit een rendementspercentage van 1,65%.

Ons college is echter geen voorstander van deze optie en wel op basis van de

volgende argumenten:

1. ons college er niet van overtuigd is dat de marktwaarde van het aandeel c.q. het

dividend per aandeel in de toekomst op het huidige niveau kan worden

gehandhaafd. Het verwachtingspatroon is dat door ingrijpen van de Dte de

rendementen zullen worden beperkt en de toekomstige rendementsverwachtingen

niet zullen worden waargemaakt (Deze trend is ook al zichtbaar

bij andere nutsvoorzieningen);

2. door de voorgenomen privatisering is er geen sprake meer van een 100%

overheidstaak. De zeggenschap in het “nutsbedrijf” neemt verder af. Dit zal zich

nog extra doen gevoelen bij eventuele volgende consolidatieslagen;

3. daarnaast is er sprake van enige vorm van speculeren met aandelen. Het te

behalen rendement van 1,65% ligt ook aanmerkelijk onder de rentepercentages

die op de kapitaalmarkt kunnen worden verkregen. Speculeren behoort niet tot

de core-business van onze gemeente;

4. de huidige energiewereld is uiterst onzeker: er is geen duidelijke informatie

(verwachtingspatroon; marktdeskundigheid) voor handen over hoe deze markt

zich zal ontwikkelen in de toekomst.

3.2 Handhaving status quo.

Ook hier is ons college geen voorstander van en wel op basis van de volgende

argumenten:

1. Hoewel enigszins speculatief achten wij de verkoopmogelijkheden van onze

aandelen in de toekomst beperkter dan nu terwijl, zoals hiervoor vermeld, wij er

geenszins van overtuigd zijn dat het dividend per aandeel in de toekomst op het

huidige niveau kan worden gehandhaafd.

2. Iedere verlaging van dividend heeft direct een verslechtering van onze

begrotingspositie tot gevolg.

3.3 Verkoop van het gehele aandelenpakket.

De boekwaarde van het huidige pakket aandelen bedraagt € 125.245,32. Deze

boekwaarde moet in mindering gebracht worden op de verkoopopbrengst van 1380

aandelen à € 4.190,-- is € 5.782.200,--. De jaarlijkse kapitaallast die uitsluitend uit

rentekosten bestaat, bedraagt 3% van de boekwaarde oftewel 3% van € 125.245,32

= € 3.757,36. Daarnaast vervalt natuurlijk het jaarlijks dividend dat voor 2007

geraamd is op € 277.100,--.

Structureel betekent dit een verslechtering van onze begrotingspositie met

€ 277.100,-- minus € 3.757,36 = € 273.342,64.

De te verkrijgen opbrengst van. € 5.782.200,-- minus € 125.245,32 = € 5.656.954,68

dient derhalve zo te worden belegd dat structureel jaarlijks minimaal een rendement

wordt behaald van € 273.342,64. Procentueel betekent dit een minimaal rendement

van 4,832%.


5

Uit ingewonnen informatie –welke voor uw raad vertrouwelijk ter inzage ligt- blijkt dat

op basis van historische resultaten bij belegging in obligaties op lange termijn

(beleggingstermijn 20 – 30 jaar) een rendements-verwachting van 6,5% reëel is.

Bij deze beleggingsvorm, die uiteraard ook enigszins speculatief is, is de

terugbetaling van de ingelegde hoofdsom na het verstrijken van de looptijd

gegarandeerd. Dit is ook één van de eisen die de Wet Financiering Decentrale

Overheid (Fido) aan het beleggen van gelden door overheden stelt.

4. Slotconclusie

Omdat deelname in een voormalig nutsbedrijf anno 2007 niet gerekend mag worden tot de

taken van de lokale overheid is ons college van mening dat, nu de kans geboden wordt,

optimaal gebruik moet worden gemaakt van de huidige mogelijkheden om een niet

eenvoudig verhandelbaar aandeel te gelde te maken; een mogelijk teruglopend rendement

(dividend) te voorkomen en het rendement op lange termijn middels belegging zeker te

stellen.

Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande stellingen een speculatief karakter dragen. In

onze afwegingen zijn wij tot de slotsom gekomen dat verkoop van aandelen gekoppeld aan

belegging van de verkoopopbrengst een solidere basis vormt voor het veilig stellen van onze

begrotingspositie dan de onzekerheid binnen een snel veranderende energiewereld.

In de overtuiging dat met dit aanvullend voorstel voor uw raad afdoende duidelijkheid wordt

geschapen over de voor- en nadelen van de diverse scenario’s en onze motivering tot de

keuze van verkoop van onze aandelen stellen wij u voor in te stemmen met dit voorstel.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

mr. C.M.G.H. Wortel drs. G.L.C.M. de Kok

Secretaris Burgemeester


De raad van de gemeente Drimmelen, in vergadering bijeen op 1-2-2007

Gehoord de beraadslagingen over agendapunt 11 herschikking aandelen Intergas

Overwegende dat:

- het netwerkbedrijf Intergas primair een publieke taak heeft (bepaald door

de landelijke overheid)

- dat de gemeente Drimmelen reeds lange tijd haar verantwoordelijkheid

ten aanzien van die publieke taak heeft genomen en dient te blijven

nemen

- de financiële aspecten ten aanzien van aan- of verkoop nog niet

volledig zijn uitgekristaliseerd

- het voorliggend geen optie biedt tot het kiezen voor status quo

wordt het volgende amendement voorgesteld:

Het besluit bij raadsvoorstel en – besluit over herschikking aandelen Intergas als volgt te

wijzigen:

B e s l u i t :

Over te gaan tot het handhaven van 1.380 aandelen Intergas van de gemeente Drimmelen

Made, 1 februari 2007

De fracties Lijst Harry Bakker, Combinatie Algemeen Belang en PvdA

More magazines by this user
Similar magazines