De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Compacte clusteruniversiteit 1950-2010

In het eveneens in 1981 verschenen Huisvestingsplan

1980-2005 werden per faculteit nieuwe ruimtenormen

vastgesteld. In figuur 2 is de ontwikkeling van het

aantal studenten naar type opleiding weergegeven.

Het feit dat de bèta’s door dalende belangstelling in die

opleidingen op het Roeterseiland veel te ruim in hun

jasje kwamen te zitten, werd een beetje verdoezeld.

Ombouwen van halfgebruikte practicumruimten

was ook erg kostbaar. In de jaren tachtig namen

de gammafaculteiten Economie en Bedrijfskunde

(FEB) en delen van de huidige Maatschappij- en

Gedragswetenschappen (FMG) steeds meer hun

intrek in bestaande en nieuwe gebouwen op het

Roeterseiland. Nog steeds geven die soms colleges

vanachter een practicumtafel, ooit bestemd voor schei-

en natuurkundigen.

De ruimteprognoses klapten vanaf 1982 om.

Bezuinigingen leidden tot een formatiekrimp van een

kleine 20 procent tussen 1980 en 1986. Het ministerie

verwachtte nog een lichte studentengroei als gevolg

van het emancipatie-effect, maar in de periode daarna

(1988-2000) werd een scherpe daling verwacht van

maar liefst 33 procent. Prognoses zijn blijkbaar erg

lastig want rondom 1992 had de UvA een piek van

28.000 studenten (zie figuur 3). Na een dip in 2000 met

21.000 studenten telt de UvA in 2009 inmiddels 28.000

studenten in voltijd en deeltijd samen.

De vier-clusters-plannen van 2005

en 2008

Na een periode van huisvesting in zes kernen

(Uilenburg/Valkenburg is inmiddels afgevallen) en

een aantal verspreide panden, wordt in het huisvestingsbeleid

langzamerhand een draai gemaakt. Van zes

kernen is het huidige beleid erop gericht de faculteiten

te concentreren in vier clusters: de OMHP en het

BG-terrein in de binnenstad, het REC eveneens in de

binnenstad, het Science Park in de Watergraafsmeer

(rondom de oorspronkelijke Anna’s Hoeve) en het

AMC. Op de lange duur wordt verwacht dat de

gebouwen van het Spui en het Singelgebied (UB,

Maagdenhuis, Bungehuis, PC Hoofthuis) niet meer

P. 243

nodig zijn voor het zogenaamde primaire proces.

De functies van deze gebouwen worden in de plannen

overgeplaatst naar de OMHP, het BG-terrein en het

Roeterseilandcomplex. Daar vindt verdichting plaats,

waarvoor nauwelijks meer woningen maar wel andere

monumentale gebouwen gesloopt moeten worden.

Sommige van die gebouwen in het Spui/Singelgebied,

zoals het Maagdenhuis en de Universiteits Bibliotheek,

zijn echter beeldbepalend voor de historie van de

universiteit en de verwevenheid met de stad.

Huisvestingsplan 2005-2015

Het Huisvestingsplan 2005-2015 vermeldt vier doelen

die de UvA wil bereiken. Ten eerste is dat het hebben

van een karakteristieke en herkenbare uitstraling

zodat de identiteit en zichtbaarheid van de universiteit

worden versterkt. Het tweede doel is om als stadsuniversiteit

de cultuur en geschiedenis van de stad te

bewaren en ontsluiten. Het derde doel is te fungeren als

ontmoetingsplaats voor mensen die zich bezighouden

met wetenschap en cultuur. Ten slotte is het doel een

inspirerend lokaal centrum met een mondiale toegang

tot informatie te zijn.

Het belangrijkste uitgangspunt van het Huisvestingsplan

2005-2015 is dat de UvA een stadsuniversiteit is en

dus in de stad wil blijven. Omdat de huidige huisvestingssituatie

van de universiteit verre van ideaal wordt

genoemd, is het idee de universiteit te concentreren in

vier clusters. Een van de redenen voor clustering zijn de

hoge onderhoudskosten van het huidige aantal gebouwen.

Daarnaast wordt gesteld dat in grotere eenheden

flexibeler met wisselende studentenaantallen kan

worden omgegaan. Ook neemt de herkenbaarheid van

de UvA toe als er vier grotere clusters zijn. Onderlinge

samenwerking en het opzetten van nieuwe onderwijs-

en onderzoeksprogramma’s wordt met vier clusters

gemakkelijker. De vier clusters zijn onderverdeeld op

basis van verwante disciplines. Alfa op de OMHP en

het BG-terrein, bèta op het Science Park, gamma op

het Roeterseilandcomplex en het medische cluster

op en rondom het AMC. Het Academisch Centrum

Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in Slotervaart

More magazines by this user
Similar magazines