download Jaarverslag 2009 - Mediafonds

mediafonds.nl

download Jaarverslag 2009 - Mediafonds

en afgewezen. Er is één verzoek voor productie e-cultuur ingediend en

afgewezen.

e-cultuur

Productiesubsidie is toegekend aan tien projecten. Vijf projecten betroffen

een toekenning voor de realisatie van een concept uit het project

Stifo@Sandberg. Zevenmaal is een verzoek tot productiesubsidie afgewezen,

en driemaal is er een verzoek tot ontwikkelingssubsidie afgewezen -.

TaX-videoclipfonds

In oktober 2009 bestond het TAX-videoclipfonds drie jaar. Het is een

experimentele regeling voor de productie van videoclips van bijzondere

artistieke kwaliteit, waarin het Fonds BKVB en het Mediafonds samenwerken.

De fondsen hebben besloten om de regeling voort te zetten in

2010. De commissie die de aanvragen beoordeelt kwam in 2009 acht keer

bijeen. Van de 83 ingediende subsidieverzoeken zijn er twaalf toegekend

en 71 afgewezen; dit is exclusief 38 subsidieverzoeken die zijn afgehandeld

door het Fonds BKVB.

gamefonds

Op 1 november 2009 bestond het Gamefonds een jaar. Het Gamefonds

is een regeling die bedoeld is om de artistieke kwaliteit van games te

bevorderen. Ook wordt met de regeling samenwerking tussen kunstenaars,

vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars en (culturele)

instellingen bevorderd. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds

BKVB en het Mediafonds. De regeling is experimenteel en loopt twee jaar.

Het Ministerie van OCW heeft € 500.000,- beschikbaar gesteld, welk bedrag

wordt gematched door de twee fondsen. Een adviescommissie adviseert

de fondsen over ingediende aanvragen. De commissie kwam in 2009

vijf keer bijeen. Van de 45 ingediende subsidieverzoeken zijn er zeven

gehonoreerd en 38 afgewezen; dit is exclusief 11 subsidieverzoeken die

zijn afgehandeld door het Fonds BKVB.

Kerncijfers

begrote kosten projecten 2009 € 74.224.317

aangeboden eigen bijdragen € 13.449.139

gevraagde subsidie € 37.299.186

in 2009 toegekende subsidie € 17.207.358

Prijzen

In 2009 zijn, voor zover thans bekend, 83 keer nationale en internationale

prijzen toegekend aan programma’s die met steun van het Mediafonds

zijn geproduceerd.

Code Cultural governance

Het Mediafonds hanteert de Code Cultural Governance (2006) die op

verzoek van het Ministerie van OCW is ontwikkeld door de Stichting Kunst

& Zaken. Bovendien is het fonds gehouden aan de Kaderwet zelfstandige

bestuursorganen, uitgezonderd de bepaling dat de Minister een besluit

van een zelfstandig bestuursorgaan kan vernietigen. Ook in de Kaderwet

zijn regels vastgelegd voor beheer, verantwoording, informatievoorziening,

sturing en toezicht. Het Mediafonds is georganiseerd volgens het

‘bestuur en directiemodel’ van de Code Cultural Governance. Ingevolge

het in de code vastgelegde principe ‘pas toe of leg uit’ wordt hieronder

gemeld op welke punten wordt afgeweken van de in de code vastgelegde

principes en Best Practise-bepalingen.

De werving en selectie van bestuurders van het Mediafonds vindt niet

geheel volgens de Best Practise-bepalingen plaats. In de Mediawet en de

daarop geënte statuten van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse

Culturele Mediaproducties zijn enigszins afwijkende bepalingen opgenomen.

De belangrijkste is dat de bestuursleden worden benoemd

door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarvan twee

leden afkomstig zijn uit de kring van de publieke mediadiensten en

twee uit de kring van de film- en podiumkunsten. In de praktijk vindt de

benoeming plaats op voordracht van het zittende bestuur van het fonds.

Vooraf wordt met het Ministerie van OCW het profiel afgestemd. Gaat

het om leden uit de kring van de publieke mediadiensten dan vindt ook

afstemming plaats met de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke

Omroep. Alle (neven-)functies van de bestuursleden worden in een

register bijgehouden dat door belangstellenden kan worden ingezien.

Het Mediafonds werkt niet met een directiereglement maar met een

uitgebreide functiebeschrijving en een gedetailleerd arbeidsreglement

dat ook op de directeur van toepassing is. Bovendien is er een afzonderlijke

machtiging voor financiële transacties. In de bestuursvergadering

kunnen aanvullend bevoegdheden worden gedelegeerd of kan mandaat

worden verleend, hetgeen telkens wordt vastgelegd in de notulen van de

vergadering. Bij een zelfevaluatie van het bestuur is vastgesteld dat deze

werkwijze voldoende waarborgen biedt en bovendien erg praktisch is,

maar op den duur minder duidelijk is dan een directiereglement waarin

de relatie tussen bestuur en directeur en de gedelegeerde bestuurlijke

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Daarom

wordt in 2010 een directiereglement vastgesteld dat zal voldoen aan de

Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance.

sUBsidiËring

07

More magazines by this user
Similar magazines