23.09.2013 Views

Presentatie CvE Examinering taal en rekenen CompetentCity2011

Presentatie CvE Examinering taal en rekenen CompetentCity2011

Presentatie CvE Examinering taal en rekenen CompetentCity2011

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CENTRAAL ONTWIKKELDE<br />

EXAMENS T & R<br />

Aan de slag met planning &<br />

organisatie<br />

Pilotjaar 2011-2012<br />

Jan Paul de Vries<br />

4 oktober 2011


DOEL PRESENTATIE<br />

• Wat komt er op u af als manager?<br />

• Wat kunt u do<strong>en</strong> ter voorbereiding?


WIE ZIJN WIJ<br />

<strong>CvE</strong>: zbo onder OCW<br />

Voert wet- <strong>en</strong> regelgeving uit voor:<br />

c<strong>en</strong>trale exam<strong>en</strong>s VO<br />

staatsexam<strong>en</strong>s VO<br />

staatsexam<strong>en</strong>s NT2<br />

c<strong>en</strong>trale exam<strong>en</strong>s beroepsonderwijs<br />

• College van 7 led<strong>en</strong> (uit verschill<strong>en</strong>de sector<strong>en</strong><br />

van onderwijs), b<strong>en</strong>oemd door Staatssecretaris<br />

• Bureau: voert uit <strong>en</strong> bereidt voor<br />

• Commissies (uit veld) stell<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>s vast


OCW bepaalt wetgev<strong>en</strong>d kader:<br />

• Wet refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus,<br />

• Besluit refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus<br />

KADER COE’S<br />

• Exam<strong>en</strong>besluit Beroepsopleiding<strong>en</strong> WEB)<br />

<strong>CvE</strong> voert uit <strong>en</strong> geeft regels (vlgs. Exam<strong>en</strong>besluit):<br />

• Vaststelling opgav<strong>en</strong> <strong>en</strong> syllabi<br />

• Aantal toets<strong>en</strong>, aard <strong>en</strong> tijdsduur <strong>en</strong> tijdvakk<strong>en</strong><br />

• Wijze van toetsing (incl. beoordelingsnorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijze van<br />

scoring)<br />

• Regels voor omzetting score in cijfers<br />

• Regels voor hulpmiddel<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s exam<strong>en</strong><br />

• Regels voor aangepaste examinering bij beperking<br />

• Vaststell<strong>en</strong> van afnameprotocol (fraude, bewar<strong>en</strong>, inzage)


Cito<br />

KADER<br />

• construeert opgav<strong>en</strong> in constructiegroep, word<strong>en</strong> vastgesteld door<br />

<strong>CvE</strong><br />

• Constructeur/leverancier van huidige software (Exam<strong>en</strong>Tester)<br />

• NB nieuwe software is in ontwikkeling!<br />

(http://www.cve.nl/item/aanbesteding_van_exam<strong>en</strong>software)<br />

Steunpunt informeert <strong>en</strong> beantwoordt vrag<strong>en</strong><br />

(www.steunpunt<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>mbo.nl)<br />

Tijd<strong>en</strong>s implem<strong>en</strong>tatietraject:<br />

stuurgroep van OCW , <strong>CvE</strong> <strong>en</strong> sectorrad<strong>en</strong> (MBO Raad, AOC Raad,<br />

NRTO):<br />

• neemt beslissing<strong>en</strong> op basis van het Implem<strong>en</strong>tatieplan<br />

(http://www.cve.nl/item/c<strong>en</strong>traal_ontwikkelde_exam<strong>en</strong>s_<strong>taal</strong>)


Wat<br />

Hoe<br />

Wanneer<br />

WAT KOMT ER OP U AF?<br />

<strong>taal</strong>/rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

C<strong>en</strong>traal/<br />

dec<strong>en</strong>traal<br />

2013-<br />

2014 pilotjar<strong>en</strong><br />

2F/<br />

3F COE/instellingsexam<strong>en</strong><br />

digi<strong>taal</strong>


VOORUITBLIK 2013-2014<br />

• 3 periodes voor 3F (regulier) verspreid over het cursusjaar<br />

• Voor mbo 4 stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in 2 e helft van opleiding;<br />

• Minimaal 2 kans<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s duur opleiding;<br />

• Behaalde eindcijfer telt mee voor diplomering;<br />

• Digitale exam<strong>en</strong>s (Exam<strong>en</strong>Tester);<br />

• Instelling maakt eig<strong>en</strong> rooster voor inzet 10 variant<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de<br />

2 wek<strong>en</strong>;<br />

• 3 periodes voor 2F (2 e pilotjaar) verspreid over cursusjaar<br />

• Oef<strong>en</strong><strong>en</strong> met opschaling<br />

• Telt nog niet mee voor diplomering<br />

• Digitale exam<strong>en</strong>s<br />

• Rooster voor 2 wek<strong>en</strong> met 10 variant<strong>en</strong>


WAT BETEKENT DIT VOOR DE INSTELLINGEN?<br />

Planning van verwachte aantall<strong>en</strong><br />

• Zie instrum<strong>en</strong>t van saMBO-ICT<br />

http://www.sambo-ict.nl/2011/04/rek<strong>en</strong>model-<strong>taal</strong>-<strong>en</strong>-rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/<br />

Inzicht in b<strong>en</strong>odigde aantal werkstations<br />

Bepaal organisatiestructuur binn<strong>en</strong> instelling<br />

• Contactpersoon: opgegev<strong>en</strong> via CvB aan Steunpunt, is<br />

aanspreekpunt voor <strong>CvE</strong> (heeft overzicht over implem<strong>en</strong>tatie binn<strong>en</strong><br />

instelling)<br />

• Bepaalt afdeling<strong>en</strong> van examinering voor dit jaar (=portal-account),<br />

geeft dit door aan Cito (met bijbehor<strong>en</strong>de toetsleiders)


PORTAL-ACCOUNTS<br />

• Afdeling binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderwijsinstelling die zelfstandig gaat<br />

examiner<strong>en</strong> (logistiek, afnameplanning mak<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

Exam<strong>en</strong>Tester, data retour etc.);<br />

• Per portal-account e<strong>en</strong> toetsleider: is verantwoordelijk voor de<br />

digitale planning van de afname (is aanspreekpunt voor Cito rondom<br />

logistiek <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>);<br />

<strong>CvE</strong>:<br />

Cito:<br />

contactpersoon<br />

toetsleider<br />

toetsleider


Exam<strong>en</strong>commissie:<br />

ROLLEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN<br />

• Voert uit volg<strong>en</strong>s Exam<strong>en</strong>besluit <strong>en</strong> protocol van afname (<strong>CvE</strong>)<br />

• Delegeert tak<strong>en</strong> aan toetsleider (mak<strong>en</strong> van afnameplanning in<br />

TestManager)<br />

• Toetsleider kan tak<strong>en</strong> deleger<strong>en</strong> aan medewerkers (b.v. invoer van<br />

kandidat<strong>en</strong>) <strong>en</strong> aan surveillant<strong>en</strong> (kader is protocol van afname)<br />

Wie nog meer nodig:<br />

• IT-deskundig<strong>en</strong> (systeembeheer, netwerkbeheer, werkplekbeheer)<br />

• Facilitair: roosters, lokal<strong>en</strong><br />

• Surveillant<strong>en</strong> (op de hoogte van afnameprotocol)<br />

• Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (ge<strong>en</strong> beoordeling nodig op de instelling)


INSTRUMENTEN VOOR PLANNING & ORGANISATIE<br />

saMBO-ICT:<br />

• HOE? ZO!<br />

Brochure geeft waardevolle informatie over voorbereiding<br />

NB stickervel met Errata:<br />

• Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F duurt ook 120 minut<strong>en</strong> (net zoals <strong>taal</strong> 3F)<br />

• Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F heeft alle<strong>en</strong> computerscoorbare vrag<strong>en</strong> (ge<strong>en</strong><br />

correctie op de instelling!


INSTRUMENTEN 2<br />

Procesbeschrijving<br />

Zie:<br />

c<strong>en</strong>traal examiner<strong>en</strong><br />

http://www.sambo-ict.nl/<br />

-> thema’s<br />

->digi<strong>taal</strong> exam<strong>en</strong> <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>


Handboek COE 2011-2012<br />

INSTRUMENTEN 3<br />

Voor wie? (zie ook Activiteit<strong>en</strong>planning)<br />

Waar te vind<strong>en</strong> -> http://coe.cito.nl<br />

Bevat beschrijving<strong>en</strong> van process<strong>en</strong> <strong>en</strong> procedures<br />

• Informer<strong>en</strong>d<br />

• ‘voorschrijv<strong>en</strong>d’:<br />

• conceptprotocol van afname<br />

• Regeling aangepaste examinering voor dyslectische<br />

kandidat<strong>en</strong>


Belangrijk voor u <strong>en</strong> voor ons<br />

• Logistiek & organisatie<br />

• Techniek<br />

• Procedures <strong>en</strong> regelgeving<br />

• Goede <strong>en</strong> haalbare meetlat<br />

We hebb<strong>en</strong> elkaar nodig!<br />

• Evaluatie van pilots<br />

met Contactperson<strong>en</strong><br />

OEFENEN IN PILOTJAREN


1 e periode:<br />

PILOTJAAR 2011-2012<br />

Week 3 Week 4 Week 5 Week 6<br />

Pre-pilot 2F Pre-pilot 2F<br />

(T&R) (T&R)<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F<br />

Taal 3F Taal 3F<br />

2 e periode:<br />

Week 23 <strong>en</strong> 24 (vanaf 04-06 t/m 16-06): Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F<br />

Week 24 <strong>en</strong> 25 (vanaf 11-06 t/m 23-06): Nederlandse <strong>taal</strong> 3F


• Conc<strong>en</strong>tratie<br />

PLANNING PERIODE VAN AFNAME<br />

Als de instelling wil conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong>, beproef dan dit sc<strong>en</strong>ario:<br />

b.v.:<br />

week 4: 2F, week 5: 3F<br />

• Spreiding<br />

Als de instelling wil spreid<strong>en</strong>, beproef dan dit sc<strong>en</strong>ario:<br />

b.v.:<br />

Week 3 rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2F, week 4 <strong>taal</strong> 2F; week 5 rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F, week 6 <strong>taal</strong> 3F<br />

• Andere??<br />

Kies bewust wat je wilt onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat haalbaar is


UITDAGINGEN<br />

Procedures rond c<strong>en</strong>traal ontwikkelde examinering binn<strong>en</strong> de instelling<br />

onderbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

• Techniek (ICT)<br />

• Facilitair (roostering, lokal<strong>en</strong>, surveillant<strong>en</strong>)<br />

• Exam<strong>en</strong>bureau<br />

Inhoud <strong>en</strong> onderwijs<br />

• Zie voorbeeldexam<strong>en</strong>s 3F<br />

• Syllabi (via Steunpunt)


Ervaring opdo<strong>en</strong> dit cursusjaar<br />

• Pre-pilot 2F (januari)<br />

• Pilots 3F (jan/feb <strong>en</strong> juni)<br />

• Voorbeeldexam<strong>en</strong>s 3F (<strong>en</strong> 2F)<br />

HOE AAN DE SLAG<br />

Kies sc<strong>en</strong>ario’s voor inrichting <strong>en</strong> voor opschaling<br />

- > Evaluer<strong>en</strong> van 1 e afname periode<br />

In maart evalueert <strong>CvE</strong> met contactperson<strong>en</strong> de ervaring<strong>en</strong> van 1 e<br />

periode van afname<br />

-> voorstel over periodes in 2012-2013 <strong>en</strong> 2013-2014 aan stuurgroep<br />

Maak e<strong>en</strong> plan voor de opschaling naar 2012-2013 (= g<strong>en</strong>erale<br />

repetitie voor mbo 4!!)


VRAGEN<br />

• Technische vrag<strong>en</strong> (Exam<strong>en</strong>Tester): ict-exam<strong>en</strong>helpdesk: nu<br />

rechtstreeks nummer<br />

• Inhoudelijke vrag<strong>en</strong> over exam<strong>en</strong>s: <strong>CvE</strong>, via coe-lijn@cve.nl<br />

• Vrag<strong>en</strong> over afnamecondities <strong>en</strong> protocol: <strong>CvE</strong>, via coe-lijn@cve.nl<br />

• Vrag<strong>en</strong> over Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>en</strong> instellingsexam<strong>en</strong>s:<br />

info@steunpuntmbo.nl<br />

Jan Paul de Vries, jp.devries@cve.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!