23.09.2013 Views

speelstraat - Gemeente Duffel

speelstraat - Gemeente Duffel

speelstraat - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

maak een<br />

SPEELSTRAAT<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong><br />

van je straat!<br />

INFOBROCHURE


Wat is een <strong>speelstraat</strong>?<br />

Een <strong>speelstraat</strong> is een soort tijdelijk woonerf: voor een periode van max. 14<br />

dagen wordt de straat afgesloten voor alle doorgaand verkeer.<br />

Een <strong>speelstraat</strong> is volledig voorbehouden aan spelende kinderen: je kan er<br />

rolschaatsen en skaten, fietsen en badmintonnen naar hartelust. Door‐<br />

gaand verkeer is verboden, enkel fietsers en bestuurders die in de straat<br />

wonen mogen—stapvoets—in de <strong>speelstraat</strong> rijden.<br />

Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger: zij<br />

mogen dus niet gehinderd worden of in gevaar gebracht.<br />

MIJN STRAAT EEN SPEELSTRAAT?<br />

Niet elke straat kan een <strong>speelstraat</strong><br />

worden: als je op de Mechelsebaan<br />

woont, zit het er niet echt in.<br />

Maar als je in een woonstraat leeft<br />

waar je maximum 50 km/u mag rij‐<br />

den, waar niet veel doorgaand ver‐<br />

keer is en geen openbaar vervoer<br />

door rijdt, en als de omliggende<br />

straten ook bereikbaar blijven<br />

als de straat afgesloten is, heb je<br />

veel kans.<br />

De verkeerstechnische cel onder‐<br />

zoekt elke aanvraag en geeft advies<br />

aan het schepencollege dat de uit‐<br />

eindelijke beslissing neemt. .<br />

2<br />

DE LETTER VAN DE WET<br />

Een <strong>speelstraat</strong> is een openbare weg<br />

waar tijdelijk en tijdens bepaalde<br />

uren aan de toegangen een hek ge‐<br />

plaatst is met een verkeersbord C3<br />

(verboden te rijden) voorzien van een<br />

onderbord met de vermelding<br />

‘<strong>speelstraat</strong>’. Het wettelijk kader van<br />

speelstraten is vastgelegd in het ko‐<br />

ninklijk besluit van 1 december 1975.


DE AANVRAAG<br />

Speelstraten in <strong>Duffel</strong><br />

van aanvraag...<br />

Je kan een digitale aanvraag doorsturen via www.duffel.be.<br />

Opgelet: je hebt ongeveer 4 maanden nodig tussen aanvraag en <strong>speelstraat</strong>.<br />

Een <strong>speelstraat</strong> is een bewonersinitiatief:<br />

bewoners vragen zelf de <strong>speelstraat</strong> aan;<br />

speelstraten worden niet door het gemeen‐<br />

tebestuur aangeduid.<br />

Speelstraten kunnen alleen met het officiële<br />

aanvraagformulier aangevraagd worden bij<br />

de gemeentelijke jeugddienst. Bewoners<br />

kunnen enkel een <strong>speelstraat</strong> aanvragen<br />

voor hun eigen straat of straatdeel.<br />

De initiatiefnemer moet in zijn aanvraag<br />

duidelijk noteren voor welke periode en<br />

voor welk straatdeel hij/zij de <strong>speelstraat</strong><br />

aanvraagt. De maximum periode voor een<br />

<strong>speelstraat</strong> is 14 dagen.<br />

ADVIES VERKEERSTECHNISCHE CEL<br />

De politie bezorgt een verkeerstechnisch<br />

advies aan het schepencollege. Beoordeelt<br />

het college daarna de aanvraag positief, dan<br />

kunnen de peter(s)/meter(s) van de speel‐<br />

straat starten met de bewonersenquête.<br />

GELIJKTIJDIGE AANVRAAG VOOR<br />

MEERDERE PERIODES<br />

Bewoners kunnen tegelijkertijd een aan‐<br />

vraag doen voor meerdere periodes. De<br />

afspraak rond afname van enquêtes blijft<br />

van kracht. Het gemeentebestuur bezorgt<br />

vóór elke periode een brief om de bewo‐<br />

ners aan de <strong>speelstraat</strong>periode te herin‐<br />

neren. 3<br />

DE BEWONERSENQUÊTE<br />

De peter(s)/meter(s) bezorgen alle bewo‐<br />

ners van het stuk kandidaat‐<strong>speelstraat</strong><br />

een door de jeugddienst opgestelde brief.<br />

Hierin worden de bewoners geïnformeerd<br />

over de aanvraag voor de inrichting van<br />

een <strong>speelstraat</strong>. Daarnaast bevat deze<br />

brief de contactgegevens van de jeugd‐<br />

dienst en van de initiatiefnemer(s).<br />

Enkele dagen later gaan de peter(s)/meter<br />

(s) alle bewoners bevragen naar voor‐ en<br />

tegenstanders van een <strong>speelstraat</strong>. De<br />

bewoners noteren hun reactie op het<br />

enquêteformulier en plaatsen hun handte‐<br />

kening.<br />

De peter(s)/meter(s) van de kandidaat‐<br />

<strong>speelstraat</strong> bezorgen de bewonersenquê‐<br />

te aan de gemeentelijke jeugddienst. De<br />

enquête bevat eveneens de volledige<br />

gegevens van de aanvrager van de speel‐<br />

straat.<br />

De bevraging moet binnen de afgesproken<br />

termijn op de jeugddienst toekomen.<br />

Laattijdig ingediende dossiers (of onvolle‐<br />

dige dossiers), maken kans dat ze niet op<br />

tijd afgehandeld kunnen worden.<br />

OPGELET: Als voor een bepaalde straat<br />

voor de 3de keer [binnen een periode van<br />

drie jaar] een <strong>speelstraat</strong> wordt aange‐<br />

vraagd, moet er geen enquête meer afge‐<br />

nomen worden. Deze vrijstelling geldt<br />

uitsluitend indien bij de vorige bevragin‐<br />

gen telkens een meerderheid van mini‐<br />

maal 70% gehaald werd.


TELLING VAN DE STEMMEN<br />

• Ieder perceel in de kandidaat‐<br />

<strong>speelstraat</strong> heeft één stem.<br />

• Ligt een woning officieel in een an‐<br />

dere straat, maar komt de voordeur<br />

of de tuin uit op de <strong>speelstraat</strong>, dan<br />

heeft deze woning ook één stem.<br />

• Ontbrekende stemmen worden<br />

beschouwd als negatieve stemmen.<br />

• De meerderheid van de bewoners<br />

van een straat, moet zich akkoord<br />

verklaren met de inrichting van een<br />

<strong>speelstraat</strong> om effectief als speel‐<br />

straat ingericht te kunnen worden.<br />

De meerderheid betekent 50% + 1.<br />

GOEDKEURING DOOR<br />

HET SCHEPENCOLLEGE<br />

Op basis van de bevraging maakt de<br />

jeugddienst een dossier op per speel‐<br />

straat voor het schepencollege dat<br />

daarna een gemotiveerde beslissing<br />

neemt.<br />

MACHTIGINGEN<br />

Een <strong>speelstraat</strong> is soms niet helemààl<br />

vrij van verkeer: bepaalde voertuigen<br />

kunnen een machtiging krijgen van<br />

het gemeentebestuur om toch door<br />

de straat te rijden (de vuilkar bijvoor‐<br />

beeld, of een lokale ondernemer, …).<br />

Peters en meters worden hiervan ver‐<br />

wittigd.<br />

4<br />

… tot goedkeuring<br />

AFHANDELING<br />

VAN HET DOSSIER<br />

• De jeugddienst brengt elke peter/<br />

meter telefonisch en schriftelijk<br />

op de hoogte van de beslissing.<br />

• De jeugddienst licht de bewoners<br />

van de <strong>speelstraat</strong> schriftelijk in<br />

over de beslissing.<br />

• De jeugddienst communiceert de<br />

beslissing van het college naar de<br />

politiecommissaris.<br />

• De technische dienst maakt een<br />

verkeersverordening op.<br />

• De jeugddienst communiceert<br />

met de gemeentelijke technische<br />

dienst omtrent periode, opschrift<br />

onderborden, welke en aantal<br />

verkeerssignalisaties, locaties van<br />

alle signalisatie.


Wat doen meters & peters<br />

voor de <strong>speelstraat</strong>?<br />

Er zijn minimaal twee peters en/of<br />

meters (wonend op een verschillend<br />

adres) per <strong>speelstraat</strong>. Hun gegevens<br />

worden vermeld in de definitieve<br />

brief aan de bewoners. De peters en/<br />

of meters wonen in de <strong>speelstraat</strong>.<br />

BEVRAGING<br />

Zij zijn verantwoordelijk voor de be‐<br />

vraging van alle bewoners van de<br />

kandidaat‐<strong>speelstraat</strong>.<br />

DE HEKKEN<br />

De meters/peters plaatsen dagelijks<br />

de hekken bij aanvang van de speel‐<br />

straat en nemen ze op het einde<br />

weer weg. Ze controleren regelmatig<br />

of de hekken ook teruggeplaatst wor‐<br />

den door bewoners.<br />

Opgelet: de hekken moeten zichtbaar<br />

zijn vanuit de aanpalende straten.<br />

Het plaatsen en weghalen van de<br />

hekken kan je eventueel samen met<br />

de kinderen doen; op die manier<br />

weten ze precies waar en wanneer<br />

de <strong>speelstraat</strong> begint en eindigt.<br />

Ook in éénrichtingsstraten moet<br />

langs beide kanten van de straat een<br />

hek geplaatst worden.<br />

5<br />

TOEZICHT<br />

De meters/peters volgen het [goede]<br />

verloop van de <strong>speelstraat</strong> op—zeker<br />

in nieuwe speelstraten is het belang‐<br />

rijk dat iemand af en toe een oogje in<br />

het zeil houdt.<br />

MAAR: meters en peters staan niet in<br />

voor de opvang van de kinderen: de<br />

ouders blijven zelf verantwoordelijk<br />

voor hun kinderen! Speelstraten zijn<br />

geen extra kinderopvang.<br />

CONTACTPERSOON<br />

De meters/peters zijn een aanspreek‐<br />

punt voor het gemeentebestuur en de<br />

andere bewoners. De gegevens van de<br />

meters/peters worden dan ook duide‐<br />

lijk bekendgemaakt aan alle bewoners,<br />

zodat ze gecontacteerd kunnen wor‐<br />

den. Toch hopen we dat ook de ande‐<br />

re bewoners zich engageren om van<br />

de <strong>speelstraat</strong> een succes te maken!<br />

ONGEVALLEN?<br />

Peters/meters zijn niet verantwoorde‐<br />

lijk voor ongevallen. De burgerlijke<br />

aansprakelijkheid van ouder(s)/voogd<br />

blijft gelden; kinderen blijven onder de<br />

verantwoordelijkheid van de ouder(s)/<br />

voogd.


Wat doet de <strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong><br />

voor de <strong>speelstraat</strong>?<br />

ADMINISTRATIE<br />

De jeugddienst zorgt voor de interne<br />

afhandeling van de aanvraag en voor‐<br />

ziet de nodige briefwisseling voor de<br />

buren. De jeugddienst blijft ook hét<br />

contactadres bij vragen, problemen,<br />

enz.<br />

LEVEREN VAN MATERIAAL<br />

VOOR WEGAFBAKENING<br />

De Technische Dienst zorgt voor de<br />

levering van het materiaal om de<br />

straat af te sluiten.<br />

DE SPEELSTRAATKOFFER<br />

De gemeente <strong>Duffel</strong> voorziet spelma‐<br />

teriaal om in de <strong>speelstraat</strong> te gebrui‐<br />

ken onder toezicht van een volwasse‐<br />

ne. Elk jaar wordt de speelkoffer een<br />

beetje aangevuld. Bij schade aan het<br />

materiaal (niet bij slijtage) wordt de<br />

kostprijs van de vervanging wel aan<br />

de gebruikers aangerekend.<br />

Inhoud: reuze‐twister, reuze‐4‐op‐<br />

een‐rij, reuze‐mikado, speelparachu‐<br />

te, springzakken.<br />

Wil je de <strong>speelstraat</strong>koffer tijdens<br />

jouw week lenen, laat het dan aan de<br />

jeugddienst weten!<br />

6<br />

COMMUNICATIE<br />

Om van je <strong>speelstraat</strong> ook écht een<br />

spéélstraat te maken, moet je recla‐<br />

me maken in de buurt rond je straat.<br />

De jeugddienst bezorgt je hiervoor<br />

het pretpakket: hierin vind je mate‐<br />

riaal om je <strong>speelstraat</strong> te versieren<br />

(ballonnen, feestvlaggetjes, stoep‐<br />

krijt) én promotiemateriaal<br />

(invulaffiches, invul‐uitnodigingen)<br />

om je <strong>speelstraat</strong> wat meer bekend‐<br />

heid te geven in je buurt!<br />

De jeugddienst zelf zorgt voor pro‐<br />

motie langs het gemeentelijk info‐<br />

blad, de elektronische infoborden en<br />

de website.<br />

VERZEKERING<br />

Meters/peters worden door het<br />

gemeentebestuur verzekerd tijdens<br />

de <strong>speelstraat</strong>periode voor lichame‐<br />

lijke ongevallen, burgerlijke aanspra‐<br />

kelijkheid en rechtsbijstand.


Meters & peters<br />

maken afspraken<br />

Als meter of peter sta je best vooraf stil bij<br />

een aantal organisatorische punten, zoals:<br />

• Wie plaatst de hekken en wie zet ze<br />

weg?<br />

• Hoe organiseren we het toezicht?<br />

• Wat doen we met geparkeerde auto’s?<br />

• Hoe betrekken we alle bewoners in de<br />

<strong>speelstraat</strong>?<br />

• Hoe informeren we de bewoners van<br />

aanpalende straten en parkerende auto‐<br />

bestuurders in onze straat?<br />

• Wat met voetballen?<br />

• Hoe houden we rekening met de tegen‐<br />

standers van de <strong>speelstraat</strong>?<br />

• Hoe organiseren we het beheer van de<br />

<strong>speelstraat</strong>koffer?<br />

• Hou er rekening mee dat ook kinderen<br />

uit buurtstraten graag in je straat komen<br />

spelen.<br />

• …<br />

7<br />

Enkele tips die van je<br />

<strong>speelstraat</strong> een succes maken<br />

• Maak de <strong>speelstraat</strong> bekend! Informeer<br />

met uitnodigingen en posters, niet al‐<br />

leen in de <strong>speelstraat</strong> maar ook in de<br />

buurtstraten.<br />

• Open de <strong>speelstraat</strong> officieel en feeste‐<br />

lijk en nodig daarbij alle bewoners en<br />

kinderen uit!<br />

• De bedoeling van een <strong>speelstraat</strong> is<br />

kinderen vrij en veilig op straat te laten<br />

spelen; als je dat wil kan je uiteraard<br />

ook activiteiten organiseren.<br />

• In een leuke <strong>speelstraat</strong> zijn er spelen‐<br />

de kinderen én koffiekletsende volwas‐<br />

senen. Organiseer dus iets voor jong én<br />

oud.<br />

• Bewoners met een auto mogen in de<br />

straat parkeren tijdens de <strong>speelstraat</strong>:<br />

toch raden we iedereen aan om tijdens<br />

de <strong>speelstraat</strong>uren elders te parkeren.<br />

Zo blijft de straat overzichtelijk en<br />

wordt schade aan geparkeerde auto’s<br />

vermeden.<br />

• Na de <strong>speelstraat</strong>uren is de straat weer<br />

een openbare weg: het is belangrijk de<br />

kinderen daar attent op te maken, bij‐<br />

voorbeeld door de <strong>speelstraat</strong> samen<br />

met de kinderen officieel te beëindi‐<br />

gen. Ouders spelen hierbij een cruciale<br />

rol!<br />

• Zorg ervoor dat de <strong>speelstraat</strong> duidelijk<br />

zichtbaar is!


Grootsere plannen?<br />

Wil je een straataperitief organiseren? Een pannekoekenbak? Of een knutsel‐<br />

activiteit? Wat je ook wil doen, start op tijd met de voorbereiding!<br />

Heb je extra materiaal nodig zoals tafels of stoelen, dan kan je beroep doen<br />

op de uitleendienst van de gemeente. Vul het aanvraagformulier voor materi‐<br />

aal in, en bezorg het tijdig (min. 3 weken vooraf) aan de uitleendienst. Als er<br />

materiaal beschikbaar is wordt het op de gevraagde datum bezorgd en op‐<br />

nieuw opgehaald door de technische dienst.<br />

Nuttige adressen<br />

De jeugddienst coördineert de speel‐<br />

straten. Deze dienst is dan ook het eer‐<br />

ste aanspreekpunt.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke jeugddienst<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

015 30 72 51<br />

jeugddienst@duffel.be<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke uitleendienst<br />

(aanvraag materiaal)<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

015 30 72 54<br />

uitleendienst@duffel.be<br />

Politie—wijkwerking <strong>Duffel</strong><br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

015 31 12 01<br />

Het idee 8 om speelstraten in <strong>Duffel</strong> mogelijk te maken is een idee van de<br />

<strong>Duffel</strong>se jeugdraad! www.jeugdraadduffel.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!