Kenavenster jan feb maa 2013.pdf

kena.be

Kenavenster jan feb maa 2013.pdf

België-Belgique

P.B. – PP

2550 Kontich

BC 30280

Gratis tijdschrift van Kena vzw - voor en door monitoren met Kenanieuws en kampideeën

verschijnt driemaandelijks I 18de jaargang NR. 1 I NR. 69 april 2013 I Erkenningsnummer P708156

09 I organogram

Kena vzw

12 I Verslag

van het voorbije

ʻVitaminenweekendʼ

14 I cursus

hoofdinstructeur I iets

voor jou?

17 I drie

hersenbrekers - ideaal

om de siëst mee door

te brengen


COLOFON

Kena venster

EINDREDACTIE&LAYOUT

Hans Jacobs

publicaties@kena.be

REDACTIE

Margot Van Haegenborgh

Veerle Van Brabant

Ellen Van Haegenborgh

Julie Van Dooren

Kenavenster@kena.be

FOTO’S

Wim G., Eline, Veerle, Hans, Joke,

Margot, Saan

VRIJE BIJDRAGEN

Leo, Jeroen, Liesbet, Joke, Irina,

Joppe, Sofi e, Jessie

__________________________

HOE ONS BEREIKEN?

JVC HEUVELSVEN

Heuvelsven 1

3650 Dilsen-Stokkem

info@kena.be

Telefoon: 089/36 45 31

Online www.kena.be

Facebook: /kenakamp

Bijdragen, reacties en foto’s mogen

gemaild worden naar publicaties@

kena.be

___________________________

Kenavenster verschijnt

driemaandelijks. Verantwoordelijke

uitgever is Hans Jacobs,

Dennenlaan 3, 2550 Kontich.

Tel. 0473 52 63 44

___________________________

De volledige inhoud © 2013 door

Kena vzw tenzij anders vermeld in

de specifi eke artikels. Alle rechten

voorbehouden.

actie I VITAMINENENWEEKEND

kerstsfeer I WINTERKAMP

postmodern I PETER

kenakamp kenavzw 089/364531 kenakamp kenavzw


De redactie & vrienden

04 I woordje van de voorzitter

Jeroen werd twee jaar geleden voorzitt er en blikt

voorzichti g terug.

06 I redactioneel

De redacti e vond een zangboekje ... Volgend jaar zal de

herwerkte versie van het zangboekje af zijn. Suggesti es

werden verzameld en worden binnenkort verwerkt. Daar is

de lente, daar is de ...

07 I de kampen

Geen sneeuw ti jdens het kerstkamp. Een wonder gezien

de winterpret die we deze periode mochten beleven. Wel

een uitbundige sfeer en vele positi eve reacti es van de

doorwinterde Kena’ers die elkaar terug zagen.

08 I bestuurlijk

Kena zett e met een nieuwe beleidsnota duidelijke stappen

richti ng ... de toekomst. Maxime blikt terug, kijkt vooruit

en een organogram maakt duidelijk welke structuur onze

vrijwilligers bedacht hebben om de prakti sche kant achter

de kampen te blijven regelen. Hip hip hoera voor ... een

nieuw bestuurslid. Rarara ...

10 I er rond

Met een werkdag, een uitstapje naar Vilvoorde, een

Vitaminenweekend en algemene vergadering bewijzen

we nog maar eens dat Kena ook buiten de kampen leden

samenbrengt.

13 I eureka, spelideeën voor op kamp

Je knutselt niet zo graag, maar bent zot van BBQ? Waarom

geen BBQ maken? Spel- en knutselideeën voor kersverse

animatoren.

16 I Onder de appelboom

Drie waarheden over monitor zijn.

19 I column(s)

22 I nieuws van de kabouters: het domein

Stap voor stap naar de zeven vett e jaren? De kabouters

zaten ook deze periode alles behalve sti l.

Inhoud april 2013

HOOFDVOGEL

Lente

cursus animator en uitdieper

ma. 1 april tot zo. 7 april

lentekamp

ma. 8 tot vr. 12 april

KENAGENDA

studiebezoek JINT in Straatsburg

ma. 15 - wo. 17 april

raad van bestuur

di. 16 april

di. 7 mei

di. 4 juni

Zomer

zomerkampen I twee kampen per periode

zo. 30 tot zo. 7 juli

zo. 7 juli tot zo. 14 juli

zo. 14 juli tot zo. 21 juli

zo. 21 juli tot zo. 28 juli

zo. 28 juli tot zo. 4 augustus

zo. 4 augustus tot 11 augustus

zo. 11 augustus tot zo. 18 augustus

monitorenmidwerkweek

ma. 19 augustus tot do. 22 augustus

voor monitoren die de cursus gedaan hebben

KENAFEEST

za. 28 september

I Kenavenster april 2013 I 3


WIST-JE-DAT ...

4 I www.kena.be I

Laten we bewust blijven omgaan met onze vereniging.

Niet vervallen in banale kopieën van voorgaande, maar

telkens opnieuw sti l staan bij de invulling van onze acti viteiten.


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Twee jaar. 18 maart 2011 werd ik voorzitt er van onze

vereniging. Zijn de twee jaar vervlogen of hebben we

sti lgestaan bij een aantal zaken? Zijn we vooruitgegaan

of hebben we wat aangemodderd?

Mijn ervaring is dat hoe bewuster je de dingen aanpakt,

hoe meer je de ti jd ervaart als zinvol – als aanwezig. We

horen het zo vaak: het is alsof de ti jd lett erlijk sneller

gaat dan vroeger. Is dit voor iedereen zo en is dat alti jd

zo? Objecti ef heeft iedereen evenveel ti jd. Voor eenieder

zijn er 365 dagen in een jaar, 8760 uur. De ervaring van

ti jd is iets zeer persoonlijk en subjecti ef. Verschillende

verklaringen zijn er te vinden voor het feit dat naarmate je

ouder wordt het ti jdsperspecti ef veranderd.

Een verklaring is te vinden in de evenredigheidstheorie die

zegt dat naarmate je ouder wordt de jaren in verhouding

tot uw totale leven minder worden. Bijvoorbeeld voor

iemand van 10 jaar is 1 jaar 10% van zijn leven en voor

iemand van 100 jaar is 1 jaar 1% van zijn leven. Hierdoor

zou men naarmate men ouder wordt een ervaring hebben

dat de ti jd steeds sneller gaat.

Sommige verklaren het ook op basis van biologische

theorieën waarbij, naarmate mensen ouder worden, hun

stofwisseling wijzigt waardoor dit een eff ect heeft op

het functi oneren en zo ook op het gevoel, geheugen en

ervaringen.

Tijd

Persoonlijk vind ik de informati etheorie de interessantste.

Deze gaat ervan uit dat hoe meer informati e je opdoet hoe

meer ti jd je ervaart. Indien er nieuwe ankerpunten komen

in je leven zullen deze bakens worden van ti jdsbesef.

Verschillende jaren leven en werken zonder afwisseling,

zonder “bewust zijn” doet de jaren voorbij vliegen.

Er is geen besef meer in welk jaar wat gebeurde, omdat

er niet echt iets gebeurd is waar je bij sti l hebt gestaan.

Nieuwe indrukken en ervaringen zorgen er voor dat je een

nieuw ti jdsgevoel krijgt.

Mag ik hopen dat dit ook binnen Kena blijft leven. Laten

we bewust blijven omgaan met onze vereniging. Niet

vervallen in banale kopieën van voorgaande, maar telkens

opnieuw sti l staan bij de invulling van onze acti viteiten.

Dit voor elk van ons naargelang zijn of haar engagement

binnen Kena.

18 maart is één van de 365 dagen van het jaar. Elke dag

is tegelijk banaal en tegelijk uniek, naargelang wie dit

wanneer bekijkt.

18 maart zal voor mij nooit zomaar een dag zijn.

Jeroen

I Kenavenster april 2013 I 5


Beste lezers,

De bloembollen barsten open met een knal en

het kenavenster is weer iets om naar te fl uiten.

In tegenstelling tot het weer van de voorbije

weken, is de redacti e al lang in lentestemming.

Het valt ons moeilijk ons rusti g te houden. Er zijn

in Heuvelsven de voorbije weken veel nestjes

gebouwd en eieren gelegd. Want mensen die

denken ‘in mei legt elke vogel een ei’ hebben zich

vergist. Lees het Kenvenster en je zal weer heel wat

bijleren. We hebben voor ieder wat: spelideeën

voor de kersverse animatoren, nieuws over het

domein voor de mensen die er op de werkdag niet

bij konden zijn. Nog even wat chocolade eieren

droppen en de klokken vertrekken terug naar

Rome. Veel leesplezier en voor allen die dit niet

gelezen hebben vooral kijkplezier!

Zalig Paasfeest en een fi jne start van de lente.

6 I www.kena.be I

REDACTIONEEL

de redacti e

kenavenster@kena.be

Op de Kena-facebookpagina werd de vraag

gesteld wat we het tofste kampmoment

vonden.

De tofste kampmomenten volgens ...

Andreas Delaere Pleinspelen

Joke Van Dooren Avondspel

Jessie Van Dooren Bontering

Sofi e Theunis Sport en bontering!

Julie Van Dooren Bontering

Daar is de lente ...

Hans Jacobs Pleinspelen en vrije ti jd, kampvuur maken ....

Elke Meuleman Alles! Ok, misschien het minste de orde..

Marijke de Raedt kampvuur met bontering

Veerle Van Brabant het magische van een kampvuur!

Tatiana Boghe Vrije ti jd, bontering,....


WINTERKAMP ...

Dit jaar was mijn eerste winterkamp, het was

heel anders dan in de zomer maar wel supertof.

ons vendel heeft nooit gewonnen met de sport

en ook de t-shirts hebben we afgestaan maar

er was altijd sfeer aan tafel en tijdens de

vendelvergaderingen. het was super! - SOFIE

Kerstkamp was een fantastische ervaring we

hebben ons allemaal rot geamuseerd het was

een super goed ineen gestoken kamp.

de sfeer zat er dik in en iedereen heeft ervan

genoten. - JOPPE

Jef Kips ging er nog eens over

nadenken, maar wilde al zeker kwijt dat

het een supertof kamp was.

I Kenavenster april 2013 I 7


voorzitt er: Jeroen Hendrickx (voorzitt er@kena.be)

secretaris: Maxime Penen (secretariaat@kena.be)

fi nanciën: Peter Vandewal (fi nanciën@kena.be)

initi ati even: Liselott e Tersago (initi ati even@kena.be)

kadervorming: Geert Van de Laar (kadervorming@kena.be)

kampleiders: Hilde Vandewal (kampleiders@kena.be)

materiaal: Margot Van Haegenborgh (materiaal@kena.be)

samenwerkingsverbanden: Veerle Van brabant

(nati onaal@kena.be of internati onaal@kena.be)

Promo: Eline Mortelmans (promo@kena.be)

Publicati es: Hans Jacobs (publicati es@kena.be)

8 I www.kena.be I

BESTUURLIJK - overzicht

van de werkzaamheden

WERKGROEPEN

Hallo beste Kena’ers,

Voelen jullie het ook? Een ti kje warmer. De zon komt piepen. En de

monitorencursus en het paaskamp -12 komen dichterbij. Jawel. De

lente hangt in de lucht. Jubelt ende juicht!

De Raad van Bestuur is ondertussen ook al even uit zijn korte

winterslaap ontwaakt en werkt naarsti g aan een geweldig

‘Kenatweeduizendderti en’.

Eerst en vooral mag het bestuur een nieuw bestuurslid

verwelkomen: Liselott e Tersago werd op de Algemene

Vergadering van 24 februari j.l. unaniem verkozen tot nieuw

bestuurslid. Liselott e is natuurlijk geen ‘bleu’ke’ in de beweging.

Al jaren licht ze met haar enthousiasme kampen en andere Kenaacti

viteiten op, als deelnemers, vendelleider en adjuncte. Welkom

Liselott e! Verder werden de mandaten van Eline Mortelmans,

Veerle Van brabant, Geert Van de Laar en mezelf verlengd.

Op de bestuursvergadering van 5 maart j.l. werden de

verantwoordelijkheden voor de werkgroepen vastgelegd. Voor de

goede orde een overzicht met contactgegevens:

Tot slot een kort overzichtje van de bestuurlijke acti viteiten van

de voorbije weken:

Eind december keurde de Algemene Vergadering de beleidsnota

van Kena voor de periode 2014-2017 goed. Die ligt ondertussen

voor bij de Vlaamse administrati e.

We wachten in spanning op de eerste feedback die deze maand

nog zou moeten toekomen. Een beleidsnota is niet zomaar ‘een

tekstje’. Enerzijds dwingt het schrijven van een beleidsnota een

vereniging tot het concreti seren van de eigen doelstellingen. Waar

willen we eigenlijk met Kena naartoe? Waar staan we voor? Wat

willen we bereiken op lange termijn en wat willen we realiseren

op korte termijn? Een vereniging bestuur je zoals een schip. Je

moet een duidelijk doel, een duidelijke haven voor ogen hebben.

Anders dobber je maar wat doelloos rond. Om het met een citaat

van de Romeinse wijsgeer Seneca te zeggen: “Als je niet weet

naar welke haven je zeilt, is geen enkele wind gunsti g.” Anderzijds

mondt een beleidsnota uit in een beheersovereenkomst tussen

Kena en de Vlaamse overheid. In zo’n beheersovereenkomst

verbindt Kena zich tot het realiseren van bepaalde doelstellingen

(in dit geval in de periode 2014-2017). Van zijn kant engageert

de Vlaamse overheid zich tot het opvolgen van Kena en het

toekennen van een bepaald subsidiebedrag.

‘ Kena onderzoekt voortdurend nieuwe

opti es om zich nog beter te positi oneren

in de markt van het jeugdwerk.

de algemene vergadering keurde in december de

beleidsnota 2014 - 2017 goed. Hoera!


Een andere taak voor het bestuur die voortvloeit uit

de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid

is het jaarlijkse indienen van een werkingsverslag en

fi nancieel verslag. Daar waar een beleidsnota en een

beheersovereenkomst doen vooruitblikken, laat een

werkingsverslag je terugkijken. Hoe hebben we het

gedaan? Welke van de vooropgestelde doelstellingen

hebben we gehaald? Welke niet en waarom? Zowel

het werkingsverslag als fi nancieel verslag van 2012 zijn

afgewerkt en werden door de Algemene Vergadering

goedgekeurd op 24 februari j.l. (nvdr. ‘jongstleden’, uit

welke ti jd komt Max? Of van welke planeet?)

Ondertussen staan de eerste Kena-acti viteiten van 2013

voor de deur. Spoedig trappen we onze gerenommeerde

cursussen Animator en Hoofdanimator weer af. De

werkgroep kadervorming en vele instructoren zijn hard

aan het werk om er weer een knalediti e van te maken.

Kena onderzoekt voortdurend nieuwe opti es om

zich nog beter te positi oneren in de markt van het

jeugdwerk. Prioritair acti epunt dit jaar is het aangaan van

structurele samenwerkingsverbanden met enkele grote

werkgevers (bv. bedrijven). We bieden hun werknemers

de mogelijkheid om hun kinderen aan een verlaagde

prijs te laten deelnemen aan Kena-acti viteiten. De

eerste contacten werden reeds gelegd door Eline en de

werkgroep Promo.

Jullie kennen ondertussen onze publicati es rond o.m.

pleinspelen, vendelvergaderingen en bonte ringen. Dat

deze boekjes van een hoog niveau zijn, wisten jullie al

langer. Het doet ons dan ook plezier dat deze kwaliteit ook

extern erkend wordt. Hans en de werkgroep Publicati es

legden contact met het Centrum Informati eve Spelen

(C.I.S. – www.spelinfo.be) en

zij bleken zeer geïnteresseerd om onze bundels in hun

aanbod op te nemen.

Zoals jullie kunnen vaststellen, staat Kena niet sti l. Samen

met de andere bestuursleden hopen we alvast ook in de

nabije toekomst op de medewerking van jullie allen te

mogen rekenen: op een kamp, in een werkgroep, een

Vitamineweekend, het Kenafeest. Kena is een beweging

van vrijwilligers, een ledenbeweging. Samen bouwen we

elke dag opnieuw aan de toekomst!

Tot gauw

Maxime

I Kenavenster april 2013 I 9


ER ROND

Wat is het resultaat als we een geweldige

keukenploeg met een toff e leidingsploeg en nog

toff ere kindjes samen zett en op het kena-domein

in herfstsfeer?

Antwoord: een supermegade’Hans’kamp dat de meesten

onder ons, niet snel zullen vergeten!

Een reis door de ruimte waar marsmannetjes gered moesten

worden, waar barbecue-toestellen werden verzameld en

waar sterren de eetzaal verlichtt en, het was er allemaal.

Ook Mally en Olly wilden dit alles niet missen en besloten dus

om nog eens uit hun, toch al 3 jaar durende, winterslaap te

ontwaken.

Muziek was van ’s morgens tot ’s avonds aanwezig. Gewekt

worden met een gitaar, djembe, tamboerijn én een ukelele,

van een ochtendhumeur was op kamp dan ook absoluut geen

sprake.

Overdag werden liedjes gezongen en ook het lepeldeuntje

fl addert nog ergens rond in mijn geheugen. Hierdoor waren

onze stemmen uiteraard goed gesmeerd voor de bonte ring,

waar iedereen zich dan ook voor de volle 200% smeet.

Ja hoor, het domein heeft ook enkele metamorfoses

ondergaan... van dierentuin naar smurfenland, waar de

smurfj es hun kapotgescheurde schatkaart terug moesten

vragen aan de gemene Gargamel, naar weer een grote, open

weide waar een hertje rondhuppelde dat gevangen moest

worden, en uiteraard ‘Halloweenland’. Hier werd elk wezen

omgetoverd tot iets akeligs om de mensenwereld onveilig te

maken.

En of dit is gelukt! Ik denk dat de mensen in de wijk wel 2

keer zullen nadenken voor ze de volgende keer hun deur

opendoen op Halloween…

Na zo een weekje begon de vermoeidheid wel sti laan toe te

slaan, traantjes waren dan ook een feit bij vertrek…

Maar ondertussen is iedereen weer goed uitgeslapen, is

de eerste sneeuw reeds gevallen, komt 2013 korter bij en

kunnen we weer uitkijken naar – een hopelijk- geslaagde

zomervakanti e!

10 I www.kena.be I

Kruitfabriek

“ Desondanks liet hij die avond nog een

goede indruk achter, door met mijn mopje te

lachen en eens te knipogen!

IRINA

Wist je dat:

herfstkamp

“Ik denk dat de mensen in de wijk

wel 2 keer zullen nadenken voor

ze de volgende keer hun deur

opendoen op Halloween…

... je muziek kan maken met lepels.

... dit als volgt gaat:

... bil-hand-bil-hand-schouder-hand-bil-hand-bil-hand-bilhand-been-been-hand-bil.

... je dit ook met vorken kan.

... Ellen dit zeer goed kan uitleggen.

... honing in thee heel lekker is.

... de honingpot op kamp dit heeft gevoeld.

... we ons nog wel hebben ingehouden.

... ‘party animals’ een geweldig spel is.

... we dit dus ook meerdere keren op kamp gespeeld

hebben.

... je pluspunten krijgt als je met gebaren werkt.

... dit er heel grappig uitziet.

... Fien heel goed is in het spel.

... Pieter weet hoe je paté moet maken.

... hij dit niet mocht vertellen omdat anders onze appeti jt

over was.

... ik dit achteraf zelf ben gaan opzoeken.

... dit ook echt niet zo smakelijk is.

... iedereen zich heeft rotgeamuseerd op kamp.

... dit een onmiskenbaar feit is!

Door KENA heb ik nu de kans

gekregen om later, met veel

trots, aan mijn kleinkinderen te

vertellen dat hun bomma nog

op tv is geweest in haar jonge

jaren!

Enkele weken geleden kreeg ik een mail van KENA met

de vraag of ik in het publiek van het praatprogramma

‘de Kruidfabriek’ wilde zitten. ‘Ik kom op tv!’ was het

eerste dat door mijn hoofd schoot! Uiteraard heb ik

deze kans met beide handen gegrepen. Geef nu toe:

wie wilt er niet graag op tv komen?!

Zo gezegd, zo gedaan. Op 6 februari zat ik in de auto op

weg naar Vilvoorde!


Daar aangekomen bleek het dat

Hans zich vergist had van uur en

we dus veel te vroeg waren. Geen

probleem voor echte KENA’ers: zowel

de sjotterkas, als de knusse zeteltjes

en de drank werden meteen door

strenge jury goedgekeurd. Drie uur

later mochten we uiteindelijk naar

binnen met nog vijftig andere mensen

die graag eens op tv wilden komen!

Het was een hele ervaring om te zien

hoe zo een dergelijke studio er langs

KENACOMIC

WIST-JE-DAT ...

WINTERKAMP

… Er geen warme douches waren op

kerstkamp.

… Het deze keer niets met Heuvelsven (lees

O.C.S.), maar wel met de netbeheerder

te maken had die met een stroompiek het

moederbord van de boiler om zeep had

geholpen.

… De kerstkampdeelnemers dit niet erg

vonden?

... Peter warm water aanvoerde in emmers.

... Ellen, Annelies en Kathleen misschien ook wel

eens geholpen zullen hebben.

… Joppe ‘heeft’ soms met een -d schrijft.

... Hij het met deze creativiteit nog ver zal

schoppen.

... Annelies ‘s nachts eieren legt

... Annelies niet aan wist-je-datjes doet

... Ellen ook niet kan turven

... Peter dit niets voor vrouwen vindt

... Hans wist-je-datjes recycleerd

... Kathleen eigenlijk met nieuwe wist-je-datjes

reageert op vorige wist-je-datjes.

... Mensen die niet kunnen volgen ook zelf wist-jedatjes

mogen inzenden.

... Kathleen wél autostrades doet

binnen uitziet. Deze is absoluut niet

te vergelijken met het beeld dat je

op tv ziet! Mijn bewondering voor

presentatoren, die hun tekst steeds zo

vlot kunnen vertellen voor de camera,

is echter toch verminderd toen Tom

Leenaerts voor de derde keer zijn

tekst van de autocue moest afl ezen.

Desondanks liet hij die avond nog een

goede indruk achter door met mijn

mopje te lachen en eens te knipogen!

Moest je ooit ook een mailtje in je

inbox krijgen met de vraag of je op

tv wilt komen, absoluut doen! Door

KENA heb ik nu de kans gekregen

om later, met veel trots, aan mijn

kleinkinderen te vertellen dat hun

bomma nog op tv is geweest in hare

jonge jaren!

Veel lieve groetjes,

Jullie BK *

Jessie

(*bekende KENA’er)

... Maar dit niet mag van Annelies omdat ze op

automatische piloot rijdt

... dat volgens annelies een gevaar voor de

maatschappij is

... Ellen geschokkeerd was omdat Hans in zijn

pyjama fl uit

... dit volgens kathleen niet waar is

... annelies dit wel doet.

VITAMINENWEEKEND

... Maxime ‘vrijwillige’ slipcursussen volgt bij de

BIVV.

... Hij nu kan slippen aan 250 km per uur.

... We een lekkere winterBBQ deden.

... Jeroen, samen met Koen en Dieter de kou

trotseerden om te bakken.

... Ze af en toe ook moesten proeven om te kijken

of het vlees al klaar was.

I Kenavenster april 2013 I 11


‘s Ochtends was het sneeuwwitt e tapijtje

uitgegroeid tot een dik pak sneeuw! En

hij plakte! Sneeuwballengevecht!

LIESBET

Vitaminenweekend

“We gaan zò koud hebben!” Deze zin weerklonk het

meest ti jdens onze autorit naar Heuvelsven. Net nu

het thema van het Vitamineweekend ‘teambuilding’

was en dat dus wilde zeggen dat we grotendeels

buiten zouden vertoeven, kondigde het KMI nog een

stevige winterprik aan. Dat zou afzien worden!

Aangekomen in Heuvelsven kreeg iedereen een draadje met

daaraan 5 belletjes. Onder leiding van Peter vertrokken we

richti ng ‘Nati onaal Park’ in Lanklaar voor een stevige wandeling,

afgewisseld met teambuildingspelen. De spelen gebeurden in

ploegen, maar de ploegen moesten telkens anders samengesteld

worden. De ploeg die won verdiende belletjes en de persoon die

op het einde van de namiddag de meeste belletjes had, was de

beste teamspeler!

Welk team kon het snelst met heel de groep een 8-knoop in een

touw leggen zonder het touw te lossen? Welk team kon het snelst

van een kring met de gezichten naar elkaar naar een kring met

de gezichten naar buiten geraken zonder de handen te lossen?

(Duidelijk het vrouwenteam!) Welk team kon als paard en ruiter

het meeste wimpels verzamelen (of was het eigenlijk de bedoeling

om het langs in het spel te blijven)? Welk team was cogniti ef het

best thuis in de wereld van fauna en fl ora? ... Zoals u al kan raden

was er absoluut geen reden meer om nog koud te hebben en

kregen we er zelfs nog een schoon sneeuwwit tapijtje bovenop!

Karolien bleek trouwens de beste teamspeler te zijn! Hoera voor

Karolien!

12 I www.kena.be I

Na deze inspannende namiddag werden onze magen verwend

met een heerlijke winterbarbecue. Deze werd voorzien van

enkele speciallekes: komkommers volgens een recept van Peter

en banaan volgens een recept van Joke. Ik ben er zeker van dat zij

deze recepten met de liefh ebbers onder jullie willen delen :-) De

avond bracht gezelligheid en de nachtrust was voor de één al wat

verkwikkender dan voor de ander.

‘s Ochtends was het sneeuwwitt e tapijtje uitgegroeid tot een

dik pak sneeuw! En hij plakte! Sneeuwballengevecht! Denk dit

gecombineerd met voetbal, waarbij telkens 2 spelers van dezelfde

ploeg aan elkaar vastzaten. Ik kan u garanderen dat er sommigen

de sneeuw van heel dichtbij hebben mogen bekijken, maar dat er

ook een hoop plezier beleefd werd!

De tegenzin voor de koude had ti jdens dit vitamineweekend

gelukkig plaatsgemaakt voor een hartverwarmende sfeer en de

vreugde om het domein nog eens te mogen meemaken in dit

prachti ge wintertafereel!

LIESBET


Atelier ... voor vele monitoren de mount everest, maar wat een

succeservaring als het lukt!

De instructoren zeggen wel eens: “In mijn ti jd

waren er geen spelbundels en stond internet nog

niet zo vol spelideeën. En toch zochten we totdat

we iets ‘kweetnioegoe’ gevonden hadden voor

op kamp. Lap, Kenavenster zondigt weeral en wil

opnieuw enkele toff e kampideeën met jullie delen.

Kampleiders merken dat het vaak blijkbaar moeilijk

is om een toff e knutselacti viteit te bedenken om

met je vendel te doen. De gouden regel, doe niets

wat je zelf niet plezant vindt, is zeker bij atelier

erg toepasselijk. De mogelijkheden zijn bijna

onbeperkt?

Je knutselt niet zo graag, maar bent zot van

BBQ? Waarom geen BBQ maken? Je had

vroeger een giganti sche knikkertoren? Ga met

je vendel de uitdaging aan en bouw een nog

groter knikkerparcours. Je vendel is gek op

sjott eren? Organiseer je eigen sjott ertoernooi

met zelfgemaakte sjott ertafels. Wil je ‘stoute

wasknijper’ spelen op dagtocht, knutsel dan je

eigen stoute wasknijpers. Jijzelf of je vendelleden

hebben of hadden een knuff el? Dit kamp krijgt die

er een vriendje bij. ‘s Avonds is het donker (ti jdens

de bonte ring, vendelvergadering of als je naar de

slaapzaal gaat)? Maak je eigen sfeerverlichti ng.

Jullie bedenken vast en zeker nog straff ere zaken.

The sky is the limit! Maar je mag met je vendel ook

op de begane grond blijven.

I Kenavenster april 2013 I 13


Cursus hoofdinstructeur

De cursus hoofdinstructeur dat is 5 dagen

toeleven naar een fantastisch trouwfeest.

Misschien maakt servietten plooien wel

deel uit van jouw persoonlijk leertraject

of word je tijdens de sessie coaching

daadwerkelijk gecoacht over etiquette?

Tijdens de sessie leefwereld van jongeren

oefenen we misschien kerkliedjes of

maken we er een stevige vrijgezellen van?

Kortom het grootse trouwfeest biedt ons

de mogelijkheid om heel wat interessante

inhouden aan te snijden.

Vier dagen buigen we ons over het

Vlaamse Jeugd(werk)beleid, de leefwereld

van kinderen en jongeren, competenties,

coaching, veranderingsprocessen, enz.

Daarnaast kies je uit één van de twee

trajecten waarin jij je kan verdiepen.

Het traject beleid focust op integraal

kwaliteitsmanagement en hoe je met je

beleidsnota aan de slag gaat. Het traject

vorming legt de focus op jou als begeleider

van een vormingsproces en op het

vormingsproces zelf.

PRAKTISCHE INFORMATIE

14 I www.kena.be I

Doelgroep

De cursus hoofdinstructeur richt zich op alle

vrijwilligers en beroepskrachten die…

beleidsverantwoordelijkheid opnemen

op bovenlokaal vlak, die op Vlaams,

provinciaal of regionaal niveau meewerken

aan het beleid van de organisatie.

verantwoordelijkheid opnemen

in het vormingsproces van

jeugdwerkverantwoordelijken, die op

Vlaams, provinciaal of regionaal niveau

(eind)verantwoordelijke zijn voor een

cursus, een cursusploeg en/of het

vormingsbeleid van de organisatie.

Wens je als deelnemer van de cursus ook

het attest van hoofdinstructeur te behalen,

dan moet je voldoen aan volgende criteria:

Minimum 20 jaar zijn

Over het juiste attest beschikken:

- instructeur;

- of hoofdanimator en animator;

- of hoofdanimator en 100 uren leiding

hebben gegeven in het jeugdwerk vanaf

het kalenderjaar dat de deelnemer 17 jaar

werd.

Engagement opnemen als

beleidsmedewerker in het jeugdwerk

Competenties

Begeleiding: De Ambrassade

Startdag: zaterdag 27 april 2013 (9u30 - 17u)

Cursus: van woensdagavond 8 mei 2013 tot en met zondagnamiddag 12 mei 2013

Locatie startdag: Ontmoetingscentrum eenheid, Rotselaar-Wezemaal

Cursus: Koetshuis Roosendael – Sint-Katelijne Waver

Max. aantal deelnemers: 25

Prijs: € 250 (startdag én cursus) - deze cursus wordt door Kena betaald

Inschrijven: vóór maandag 15 april 2013

Oscar-competentiedocument: ja

Algemene modaliteiten

Inschrijven kan via het formulier op de website:

www.ambrassade.be/activiteiten/cursus-hoofdinstructeur

De hoofdinstructeurcursus wil expliciet 2

competenties in de verf zetten. Gedurende

de cursus wordt voornamelijk aan de

volgende competenties gewerkt. Ze vormen

als het ware de rode draad doorheen de

cursus:

• Over jezelf refl ecteren als

hoofdinstructeur

• Over je eigen organisatie refl ecteren

vanuit verschillende referentiekaders

• Coachen

• Integraal kwaliteitsmanagement

uitvoeren als hoofdinstructeur

• Je eigen organisatie situeren binnen

een ruimere context

• Netwerken

• Participatief werken in je rol als

hoofdinstructeur

• Plan- en procesmatig werken als

hoofdinstructeur

• Jeugd(werk)beleid

De belangrijkste keuze die je moet

maken is tussen het traject ‘beleid’ en

het traject ‘(kader)vorming’.

Ook ‘de leefwereld van jongeren’, ‘digitale

communicatie’, ‘veranderingsprocessen’,

‘accent op talent’, ‘methodiekenmarkt’, ...

zijn onderdelen van de cursus.


Tof spel ... KING of TOKYO

In King of Tokyo kruipen de

spelers in de huid van monsterlijke

mutanten, enorme robots en andere

angstaanjagende creaturen die vrolijk

de strijd aangaan om de heerschappij

over Tokyo. Gooi de dobbelstenen,

maak de best mogelijke combinaties

om levenspunten te sprokkelen,

aan te vallen, kaarten te kopen of

overwinningspunten te behalen. Aan

jou om strategisch te spelen en King of

Tokyo te worden op het juiste moment,

zodat je al je tegenstanders tegelijk kan

aanvallen. - Veerle

Deze jongens tussen 14 en 18 jaar zijn bezig met het maken van

de mortel voor de bouw van de kapel. In Heuvelsven vonden

oorspronkelijk bouwkampen plaats. De grote bouwwoede vond

plaats tussen 1947 en 1970. Heidelandschap werd door en voor

jongeren omgetoverd tot een jeugdvakantiecentrum.

KENACAFE

13 APRIL - 20u

Wie: gebrevetteerde

monitoren en cursisten die

op paaskamp geweest zijn.

Waar: Den Bessem, in

Mortsel.

Wat: gezellige babbels,

een spelletje spelen,

misschien wel gaan

zwemmen, ...

Tot dan!

Liselotte en Lars

De oude doos

I Kenavenster april 2013 I 15


FOCUS

nder de appelboom

Een man piekerde over zijn leven.

Toen wendde hij zich tot een wijze monnik

en vroeg hem hoe die leefde.

De monnik antwoordde:

`Als ik ga dan ga ik,

als ik sta dan sta ik,

als ik zit dan zit ik,

als ik eet dan eet ik,

als ik slaap dan slaap ik.’

`Is dat alles wat u mij te zeggen hebt,’

zei de man teleurgesteld.

`Hebt u mijn vraag wel goed verstaan?’

Maar de monnik herhaalde:

`Als ik ga dan ga ik,

als ik sta dan sta ik,

als ik zit dan zit ik,

als ik eet dan eet ik,

als ik slaap dan slaap ik.’

`Maar een mens doet toch niet anders,

wat is daar voor bijzonders aan?

Toen glimlachte de monnik.

‘Dat zeg je nu wel,’ zei hij,

`maar als jij gaat dan sta je al,

als je zit denk al aan eten,

als je eet wil je al gaan slapen.

Je bent zo opgejaagd bezig

met alles wat je nog moet doen

dat je niet meer ten volle doet wat je

doet.’

16 I www.kena.be I

DE BEELDHOUWER

Een klein meisje bezocht regelmati g

een beeldhouwer in zijn atelier.

Op een dag bracht een grote vrachtwagen

een ruw vierkant blok marmer aan.

De kunstenaar begon erin te kappen,

dagenlang.

En elke dag kwam

het kind geduldig kijken,

gefascineerd door de kracht

en de vaardigheid van de beeldhouwer.

Nadat hij wekenlang intensief had

gewerkt,

werd de gave vorm van een

vrouwenlichaam zichtbaar.

Toen vroeg de kleine meid aan de

kunstenaar;

`Hoe wist jij toen ze die steen brachten,

dat er zo’n mooie mevrouw in verborgen

zat?’

DE MIER EN DE GRAANKOREL

Een echt paasverhaal, ... Wat Jezus voor

de mensen deed, wat monitoren voor de

samenleving doen, doet de graankorrel

voor de mier.

Mieren zijn echte verzamelaars. Ze

leggen grote voorraden aan. Ze slepen

zich een breuk. Ook Maarten de mier

is druk bezig met het aanleggen van

een wintervoorraad. Hij heeft een grote

graankorrel op zijn rug. Eigenlijk is de

graankorrel te groot voor Maarten.

“Wat loop je te zeulen”, hoort Maarten.

Hij blijft staan. Hij legt de graankorrel

neer en kijkt verbaasd om zich heen.

Hij ziet niemand. Misschien heeft hij

het gedroomd dat hij iemand hoorde.

Hij wil de graankorrel weer op zijn rug

sjorren. “Lieve mier, waarom neem je me

eigenlijk mee?”

Tot zijn stomme verbazing merkt

Maarten dat het de graankorrel is die

tegen hem praat. “Wil je weten waarom

ik je meeneem?” vraagt Maarten. ‘Snap

je dat dan niet. Wij hebben je nodig

voor de winter. Ik breng je naar onze

voorraadkamer.” “Ja maar..,” zei de

korrel ,”ik wil niet opgegeten worden.

Ik wil verder leven.” “Dat kan wel

zijn”, zei Maarten, “maar alle korrels

die achterblijven op het veld zijn voor

de dieren. Dat is alti jd zo geweest.”

“Luister”, zei de graankorrel. “Ik doe je

een voorstel. Als je mij hier laat geef ik

je volgend jaar honderd graankorrels

voor je voorraadkamer.” Ongelovig kijkt

Maarten de graankorrel aan. Honderd

korrels in ruil voor één? Zou dat kunnen?

Stel je voor !

“Hoe weet ik dat je me niet voor de gek

houdt?” vraagt Maarten. “Dat moet je

geloven”, zegt de graankorrel.”Het is

een geheim. Doe nu maar wat ik je zeg.

Stop me onder de grond en kom volgend

jaar terug.” Het is te proberen. Daarom

graaft Maarten een kuiltje en stopt de

graankorrel onder. Bij de plek legt hij

drie steentjes. Dan kan hij de graankorrel

terugvinden. Glimlachend gaat hij terug

naar de andere mieren. “Er valt niets

te lachen”, zeggen ze boos als Maarten

zonder iets terug komt. “Moet je niet

voor morgen zorgen?” Maarten zegt

niets. “Wacht maar”, denkt hij.” Ik heb

straks meer gespaard dan jullie allemaal

bij elkaar.”

Elke dag gaat hij kijken, maar er gebeurt

niets. Het wordt winter. Het vriest, het

sneeuwt. Er is niets te zien. Maar dan

wordt het lente. Het wordt elke dag een

beetje warmer. En toen gebeurde het.

Bij de drie steentjes komt een groen

sprietje uit de grond. Het is anders dan

hij verwachtt e, maar Maarten voelt dat

het het begin is van iets groots.


midwerkweek 19 - 22 augustus

Beste monitoren, leden en

oud-leden

Het laatste zomerkamp eindigt deze zomer al op 18

augustus. Staat het domein dan twee weken leeg in volle

zomer? Dat zou al te gek zijn. En dat zijn we (nog) niet.

Met een ploeg monitoren trekken we er op uit om in

Heuvelsven nog een midweek de handen uit de mouwen

te steken. We maken er ons eigen nakamp van.

Wie? Jullie!

Wat? 4 dagen het domein opruimen na 14 kampen, de

handen uit de mouwen steken bij één van de vele werken

die momenteel uitgevoerd worden op ons domein.

Wat ook? Samen sporten, spellekes spelen, siësten aan de

vijver en genieten van de rust en de pracht van het domein.

INGREDIËNTEN

DE SPEELHOEK

A. Een monnik moet de pagina’s van een manuscript

nummeren van 1 tot 100. Hoeveel keer schrijft hij een 9?

B. Vul deze reeks verder aan: NEERFS

C. Achthonderd kippen leggen gemiddeld achthonderd

eieren in acht dagen. Hoeveel eieren leggen vierhonderd

kippen in vier dagen?

D. Wie is de mysterieuse man op de achtergrond van de

cover?

Oplossingen: zie volgende pagina

VOOR MONITOREN & KENALEDEN

Waar? In Heuvelsven natuurlijk!

Prijs? 5 euro/dag, minimum één overnachti ng (je hoeft

dus niet alle vier dagen aanwezig te zijn)

Vragen of inschrijven? Via de site, samenwerkingen@

kena.be of initi ati even@kena.be

opruim van de Kena-lokalen I sfeer I bos- en natuurbeheer I vrije tijd

de handen uit de mouwen I samen koken I genieten van een prachtig domein

I Kenavenster april 2013 I 17


A. De pagina’s van het manuscript waarop het cijfer 9 moet komen, zijn: 9, 19, 29, 39, ..., maar let

op: 99 bestaat uit twee negens en dan zijn er nog 90, 91, 92, ... De monnik zal dus 20 keer het cijfer

negen gebruiken.

B. NT... de letters van de reeks zijn de laatste letters van de getallen eeN, tweE, driE, vieR, vijF, zeS,

...

C. Tweehonderd eieren. Als achthonderd kippen in acht dagen achthonderd eieren leggen, dan leggen

vierhonderd kippen in acht dagen vierhonderd eieren. In vier dagen leggen ze dus de helft ervan:

tweehonderd eieren.

D. mysterieus hé.

WIST-JE-DAT ...

... Er een prachtig ‘nieuw’ salon in de keukenchalet (de

refterzolderkamers) staat.

... Hilde dit salon oude rommel vindt.

... Wouter het met witte kussens zo modern kan

maken.

... Het salon op een klein jaar tijd al 5 keer van

eigenaar gewisseld is.

... Heuvelsven de laatste is.

... Peter denkt dat Margot nooit vals speelt.

... Hans dacht dat Jeroen ook nooit vals zou spelen.

... Peter en Hans heel goedgelovig zijn.

KRUITFABRIEK

... Jessie en Saan tijdens de Kruitfabriek heel graag in

beeld wilden komen.

... Jessie Tom Leenaerts oneerbare voorstellen deed.

... Tom duidelijk uit zijn lood geslagen was.

... Kena-publiek volgens Stijn niet kan zwijgen.

WERKDAG

... De werkdag goed was.

... Er nieuwe vloerbekleding ligt in de ijzeren en houten

barakken.

... Peter vindt dat we over paviljoenen moeten

spreken.

PAASKAMP

... Geert heel graag monitoren opbelt om te vragen of

ze mee op cursus gaan.

... We volgend jaar hopen voldoende kandidaten te

hebben voor de cursus hoofdanimator.

... Je jezelf daar binnenkort voor kan inschrijven.

Gaan!

... Het paaskamp in volle gang is als dit Kenavenster in

de brievenbus ligt.

18 I www.kena.be I


Kenavenster Column

Ons lichaam weet

wat goed is voor ons.

Véél succes in het

vrienden worden met

je lichaam!

Welk verband is er tussen deze

geliefde Kena’ers?

• Fien Goossens

• Pieter Jacobs

• Laurie Mens

• Bart Van der Zee

• Valerie Vandenbempt

Liefste lezers,

Ik heb de eer om in deze lente-editie van het Kenavenster de column

van Ellen te mogen lenen. Volgende keer zal zij jullie terug vermaken

met filosofische vragen en frisse wijsheid! Maar vandaag is het aan mij

om jullie iets te vertellen… Ik wil graag iets vertellen over ons lichaam.

Geen biologieles maar iets over hoe we in relatie staan tot ons lichaam.

Het lichaam wordt volgens mij in onze cultuur niet helemaal naar waarde geschat. ‘Je

pense donc je suis’, zei Descartes. Maar ons zijn is meer dan we denken. We zijn bezig

met vooruit denken (agenda’s) en plannen (druk druk druk) en denken na over van

alles en nog wat… Waardoor we soms vergeten dat we nu leven! Vooral ons lichaam

houdt ons in het hier en nu. Ons lichaam is altijd precies waar wij zijn, ook al dwalen

onze gedachten af. En ons lichaam wordt onderschat. Er huist een schat aan informatie!

Mensen zeggen wel eens: ‘je moet naar je lichaam luisteren’. Daarmee bedoelen ze

dan vaak: ‘leg je er maar bij neer dat je grens bereikt is’ of ‘ga maar op tijd slapen’.

Maar heb jij al eens écht naar je lichaam geluisterd? Het heeft ons zoveel te vertellen!

Het blijft meedragen wat ons hoofd soms niet (meer) weet zoals herinneringen,

beelden, gevoelens, gedachten. In de Oosterse geneeswijzen is men ervan overtuigd

dat organen gerelateerd zijn aan bepaalde emoties. Zo zouden lever en gal verbonden

zijn aan boosheid en depressie. De longen en dikke darm aan verdriet en een gevoel

van onveiligheid. Blaas en nieren houden dan weer verband met angst, maag en milt

met bezorgdheid en (zelf)vertrouwen. Tenslotte zouden het hart en de dunne darm

gerelateerd zijn aan kwetsbaarheid of gekwetstheid. Ook in onze taal vind je regelmatig

verwijzingen naar deze samenhang. Bijvoorbeeld: ‘er ligt iets op mijn lever’ of ‘zijn gal

spuwen’. Misschien kan jij nog meer spreekwoorden bedenken?!

Ik wil zeker niet beweren dat alle ziektes een psychische oorzaak hebben. Wat ik wel

wil zeggen is dat lichaam en geest één zijn. En je je lichaam tot een trouwe vriend kan

maken door te luisteren wat het jou – met al zijn aardse en misschien ook wel een

sprankeltje goddelijke wijsheid – te vertellen heeft.

Het vraagt wat oefening om te leren luisteren naar je lichaam. Hier alvast enkele tips

neem even de tijd om het stil te maken (voor ons Kena’ers is stilte niet nieuw;)). Richt

je aandacht naar binnen in je lichaam. Wacht uitnodigend, zoals je zou wachten op een

vriend. Wat vraagt je aandacht? Het zou kunnen dat je veel tegelijk voelt of helemaal

niets. Dat is allebei oké. Wacht vriendelijk en stel jezelf eventueel de vraag: ‘hoe voel ik

mij nu in mijn lichaam?’ of ‘wat staat er in de weg om mij nu helemaal oké te voelen?’.

Als je iets voelt, probeer dan eens spreekwoordelijk naast dat gevoel te gaan zitten,

zoals je naast een vriend zou gaan zitten, benieuwd naar wat die te vertellen heeft.

Misschien past er een woord of beeld bij dit gevoel? Soms kan een woord of beeld al een

hele opluchting teweeg brengen in je lichaam. Je kan ook heel voorzichtig en vriendelijk

vragen stellen aan het gevoel: ‘wat heb je nodig om even op afstand (vakantie?) te

gaan?’ of ‘wat heb jij nodig om je beter te voelen?’

Ons lichaam weet wat goed is voor ons. Véél succes in het vrienden worden met je

lichaam!

I Kenavenster april 2013 I 19


‘ En nu zit ik in zo’n periode dat ik zo

perfectionistisch ben dat ik zelfs geen

muziek meer maak omdat het niet goed

genoeg is.

“Stress? Ik heb helemaal geen stress! Nooit gehad.

Ik heb een stressloos leven!”. Ik hoor het mezelf

nog zo zeggen. Thuiskomen van school en in de

zetel ploffen. “Nee moeder, ik moet niks doen.

Vanavond iets gaan drinken? Sorry, ik heb in de

dag al plannen, nadien kom ik niet meer buiten.”

Het leek het ideale leven. Rustig, geen al te volle

agenda, een hekel aan verplichtingen. Om het met

Hilde haar favoriete woord te zeggen, gewoon chill.

Natuurlijk blijft dat niet duren. Voor je het weet,

begint schoolwerk steeds belangrijker te worden.

En zwaarder. Krijg je grotere opdrachten en zit je

nog tot laat op school. Niemand mag verwaarloosd

worden, dus weekends worden volgestouwd met

afspraken op café en winkeldagen op de Meir.

Daar zoeken we dan nog momenten tussen voor

20 I www.kena.be I

Kenavenster Column

wat naschoolse taken, af en toe een weekendje Kena en

soms kan er nog wel een weekend job bij ook. Goed,

dat laatste heb ik niet zo heel lang volgehouden. Al

gaf het wel voldoening om na een volledige zondag

zwoegen en zweten onder de douche te kruipen en

nog even weg te zinken in de zetel. Al was het maar om

de ochtend daarop tegen klasgenoten te klagen dat ik

moet stoppen met dat zondagwerk. Maar, nee moeder,

ik heb geen stress.

De mama is ervan overtuigd dat stress de oorzaak is van

eender welk kwaaltje waar ik over zeur… En dat zijn er

veel! Ja, ik cross tegenwoordig al wel iets vaker rond

van de ene naar de andere afspraak. Ik maak het mezelf

wel eens moeilijk door anderen met hun werk te helpen

wanneer ik zelf taken te doen heb. Ik blijf te lang op en

geraak ’s morgens amper uit bed. En ik voel sinds kort

toch ook wel een lichte druk om goed te presteren op

school, op stage, voor mijn eindwerk… En nu zit ik in

zo’n periode dat ik zo perfectionistisch ben dat ik zelfs

geen muziek meer maak omdat het niet goed genoeg

is. En wanneer je in de kleine vakanties geen tijd meer

hebt voor een Kena kamp, dan begin ik dat al gauw te

merken. Maar stress? Helemaal niet!

Zo nu en dan trek ik zelf aan de noodrem. Ik bedoel… MEtime,

duh! Een dag volledig niks doen, lezen, serietjes

kijken, een wandeling maken en eens langs de winkel

gaan voor mezelf… Druk op mijn schouders? Dat wordt

toch zo weg gemasseerd? Het zijn zo de kleine dingen

die je weer helemaal doen heropleven. Herken je het

gevoel? Doe dan vandaag toch gewoon even helemaal

niets? Dat die zomerkampen maar snel komen, dan ben

je relaxed in no-time!

Profi ciat Ellen en Wouter met jullie zoon en

Klara met je kleine broertje. We kijken er alvast

naar uit je mee te nemen op kamp. Deze zomer

komen we je misschien al tegen in de keuken. In

een pot of in een pan?

Julie


EEN AL EENS (VEEL) GESTELDE VRAAG

DOOR NIEUWE KAMPLEIDERS en ADJUNCTEN

Waar vind je avond- en ochtendwoordjes? Avond- en

ochtendwoordjes hoeven zeker en vast geen verhalen

of metaforen te zijn. Eender welke getuigenis die waarde

kan hebben voor de groep op kamp, kan aan de orde

zijn. Voor wie koudwatervrees heeft, is het natuurlijk

wel handig ergens op terug te kunnen vallen. Deze drie

boeken (uitgeverij Averbode) bundelen samen honderden

verhalen met een boodschap.

Warme Woorden

Parels voor elke dag

Vlieg Icarus. Vlieg!

Deze website van Don Bosco brengt ook avondwoordjes

en verhalen samen.

http://www.avondwoordjes.be

Inspiratie nodig voor een viering? De webstite Thomas

heeft een apart deel met honderden vieringen, teksten,

liedjes e.a.

http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/

vieringen

STAGEVERLOOP ...

APRIL MEI JUNI

• APRIL: stageplaatsen worden door de kampleiders verdeeld

en meegedeeld

• MEI: de kampleider contacteert je i.v.m. het kamp

• MEI – JUNI: eerste ontmoeti ng met de kampploeg

• MEI – JUNI: acti viteiten voorbereiden

JULI - AUGUSTUS:

vlak voor je kamp: controleer of al je voorbereidingen af zijn om in de

kampboek te steken, inpakken van je uitrusti ng, na het kamp geef je het

feedbackformulier af aan je kampleider.

SEPTEMBER

• deliberati e door de kampleidersvergadering

• september - oktober: seintje van je kampleider of je geslaagd bent

• PROCLAMATIE op het Kenafeest 28 september!

1 ste periode I Maxime P. - Peter V.

2de periode I Lars J. - Hilde V.

3de periode I Margot VH. - Hans J.

4de periode I Liesbet H. - Andreas D.

5de periode I Lore W. - Dieter J.

6de periode I Karolien M. - Wouter J.

7de periode I Joke VD. - Geert V.

KAMPLEIDERS

I Kenavenster april 2013 I 21


GOEDE AARDING

Ergens in 2006 schreven we over 7 vett e en 7 magere jaren. Aan

welke reeks we toen begonnen hoeft geen betoog. Beginnen

we nu aan de vett e jaren ? In Bijbelse ti jden hadden de vett e

en magere jaren betrekking op het al dan niet hebben van een

goede oogst. In het westen denkt men, in verband hiermee, nu

eerder aan het feit of men al dan niet beschikt over voldoende

geld. Heuvelsven zou zich zelve niet zijn mocht het niet een

beetje van het één en een beetje van het andere zijn. Het afstoten

van Lesterny heeft fi nanciële zuurstof gegeven maar het zou van

weinig realiteitszin getuigen om te stellen dat we nu voor wat

onze geldmiddelen betreft , aan de 7 vett e jaren begonnen zijn.

Maar toch. Een aantal noodzakelijke ingrepen waarvoor er lange

ti jd geen middelen waren, kunnen uiteindelijk toch uitgevoerd

worden. Het blijft roeien met de riemen die we hebben maar het

gaat al wat beter vooruit.

Als we naar onze oogst kijken, hebben we veel meer redenen

om over het mogelijk begin van 7 vett e jaren te gewagen. Onze

oogst is veelzijdig. We hebben een zuivere uitgangspositi e om

het domein uit te baten omdat al onze dossiers in orde zijn. Een

oud zeer, dat van de nutsleidingen is, met uitzondering van de

riolering, volledig in orde gebracht. Hierdoor kunnen we nu alle

inbreuken m.b.t. veiligheid en hygiëne per gebouw aanpakken.

Zo was het absoluut noodzakelijk dat de toevoerkabels voor de

elektriciteit vernieuwd werden om zo snel mogelijk voor elk

paviljoen een keuringsatt est te kunnen krijgen. Er is bijvoorbeeld

nu overal een goede aarding.

Het opstarten van een aantal werkzaamheden (de takkenwand,

natuurwerken , de start van de renovati e van het hoofdgebouw

…) heeft een dynamiek teweeggebracht waardoor onze

medewerkers zich nog meer betrokken voelen en bovenop hun

engagement in het jeugdwerk, ook nog eens de handen uit de

mouwen willen steken. Het is vooral het laatste dat ons hoopvol

naar de toekomst doet kijken. Ondanks alle tegenslagen en

tegenkanti ngen, hebben we ons niet laten kisten. We staan er

nog. Wijzer en rijker in ervaring. Wijzer en rijker als groep. En we

gaan er een lap op geven. Te beginnen op 16 maart. Onze eerste

22 I www.kena.be I

de werkdag in Heuvelsven op 16 maart

HET DOMEIN

Als we naar onze oogst kijken,

hebben we veel meer redenen

om over het mogelijk begin van 7

vette jaren te gewagen.


openwerkdag. Eerste omdat er nog gaan volgen.

Terecht was de kritiek dat onze jongens en meisjes in te

onderkomen gebouwen moeten overnachten. We weten

dat de ijzeren paviljoenen op termijn vervangen moeten

worden. Maar dat geld is er niet. (Toch geen vette jaren dus

…) Nog langer wachten brengt geen zoden aan de dijk. Omdat

we hic et nunc verder moeten en het nieuwe seizoen voor

de deur staat, staken we de koppen bij elkaar. Met onze

beperkte middelen gaan we op de eerste plaats uitvoeren

wat absoluut noodzakelijk is. Stap voor stap. Zo werd in

het houten paviljoen een nieuwe OSB-vloer gelegd waarop

een nieuwe vloerbekleding komt. Zelfde werkwijze voor de

wasplaatsen van het ijzeren paviljoen. We ontdekten ook de

reden waarom het dak van dit laatste gebouw in de loop van

de jaren zo vaak gelekt heeft … de platen zijn verkeerd gelegd

… Omdat alle nadeel ook een voordeel hebbe, kan er omdat

ze verkeerd liggen gemakkelijk roofing op gelegd worden. Dat

is ondertussen gebeurd. Nu heeft het wel zin om het plafond

binnenin te fatsoeneren. Ook in de containerlokalen zouden de

lekken hersteld moeten zijn en kunnen ook daar de plafonds

onder handen genomen worden.

Ondertussen is de te vervangen nooddeur in het hoofdgebouw

op weg van Sarajevo naar Heuvelsven … ook de afwerking van

de bovenverdieping in het hoofdgebouw vordert gestaag .

Zo zie je maar dat samen erg sterk maakt ! Tot op onze werven !

Kabouters Bobdebouwers

Met onze beperkte middelen gaan we op

de eerste plaats uitvoeren wat absoluut

noodzakelijk is. Stap voor stap. Zo werd in het

houten paviljoen een nieuwe OSB-vloer gelegd

waarop een nieuwe vloerbekleding komt.

I Kenavenster april 2013 I 23


Kena ... klaar voor 14 nieuwe zomerkampen

Actie I Sfeer I Sport I Spel I Stijl

Jeugdvakanties & vorming

More magazines by this user
Similar magazines