Jaarverslag 2010 - Kunstliefde

kunstliefde.nl

Jaarverslag 2010 - Kunstliefde

Jaarverslag 2010


Nobelstraat 12A

3512 EN Utrecht

telefoon

030 231 42 18

email

mail@kunstliefde.nl

website

www.kunstliefde.nl

openingstijden

woensdag tm zondag 13.00-17.00 uur

Afbeeldingen omslag (details) Toes Dalmulder

Foto op deze pagina de pui Kunstliefde (StrandNL)


Inhoudsopgave

inleiding

1 organisatie

1.1 Samenstelling en werkwijze bestuur

1.2 Personele organisatie

2 Leden

2.1 Algemene ledenvergaderingen

2.2 Toelatingscommissie

2.3 De Belofte

3 Activiteiten

3.1 Overzicht tentoonstellingen 2010

3.2 jaarprogramma Kunstliefde

3.3 Samenwerking en externe contacten

3.4 Jaarlijkse toekenning van prijzen

3.5 Tekenavonden

3.6 Bijzondere gelegenheden

3.7 Kunstreis en cursussen

3.8 Evenementencommissie en sociale

activiteiten

4 Publiciteit

5 Financiën

5.1 Contributie

5.2 Fondsenbijdrage

5.3 Financieel resultaat 2010

6 Tot slot: vooruitblik 2011

Bijlagen

1 Achtergronden bestuursleden

2 Samenstelling commissies

3 Bedrijfsvrienden

4 Juryrapport B.J.Kerkhofprijs

5 Juryrapport Van Dokkumprijs

Inhoudsopgave


Inleiding

Er is veel bij Kunstliefde om tevreden over te zijn. De eind 2009 afgeronde interne en verbouwing

voelt bij ons allen aan als een goed zittend pak. De tentoonstellingen die in 2010 zijn gemaakt

laten een mix zien van experiment en van continuïteit. De vrijwilligers doen met enthousiasme en

betrokkenheid hun werk. Er zijn meer (kunsthistorische) cursussen gegeven dan in welk voorafgaand

jaar dan ook. De jaarrekening sluit voor het tweede jaar achtereen af met een positief saldo waardoor

het eigen vermogen, hoe bescheiden ook, nog iets verbeterd is. En …., er is eenstemmigheid binnen

de vereniging over het te voeren beleid. Veel om tevreden over te zijn dus. Maar toch, er is nog

zoveel te doen en te verbeteren, in de communicatie, in het bereik van nieuwe bezoekers en kopers,

in de professionalisering van onze vrijwilligers, in de exploitatie van de ruimte van Kunstliefde, in

het verwerven van meer kunstlievende leden en bedrijfsvrienden en in samenwerkingprojecten

met andere beeldende kunstinstellingen in de stad. En onze exposities moeten steeds weer een

uitdaging zijn voor de kunstenaars die hun werk tonen en de bezoekers doen verrassen, blij maken,

opbeuren en versteld doen staan. Kortom, er is nog zoveel te doen.

Onze beleidsdoelen voor het jaar 2010 zijn vastgelegd in het Ondernemingsplan 2010-2013 dat op de

Algemene Ledenvergadering van 25 november 2009 is goedgekeurd. Veel van de daarin genoemde

beleidsdoelen zijn gerealiseerd, zoals het uitbreiden van het aantal kunstgeschiedeniscursussen in

samenwerking met het Instituut Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Andere doelen zijn echter

nog niet bereikt, zoals het vergroten van het aantal kunstlievende leden. De doelstelling was om

eind 2010 300 kunstlievende leden te hebben. Dat is op geen stukken na gehaald. Hier moeten en

zullen we op blijven inzetten, o.a. met behulp van de algemene folder over Kunstliefde en door

persoonlijk, geïnteresseerden te vragen lid te worden. Ook de beoogde uitbreiding van het aantal

Bedrijfsvrienden is tot op heden nog niet gelukt. Ook dat moet verbeteren.

Het belangrijkste blijft echter: mooie tentoonstellingen maken en daarvan op alle mogelijke manieren

melding doen. Als dat lukt, zal de belangstelling voor en betrokkenheid bij Kunstliefde verder groeien.

Aan dat ‘bekend maken’ moet nog het nodige verbeteren: goede en tijdige persberichten, mogelijk

geïnteresseerden persoonlijk attenderen op een tentoonstelling, vernieuwen van de website (wordt

aan gewerkt in 2011), vergroten van de verspreiding van het affiche en gebruik maken van de sociale

media (wordt aan gewerkt in 2011).

Het jaar 2010 sluit financieel af met een klein positief resultaat van € 1000. Dit resultaat is toegevoegd

aan het eveneens kleine eigen vermogen.

Het bestuur ziet vol vertrouwen de komende jaren tegemoet.

Jaap Röell

voorzitter genootschap Kunstliefde

Utrecht, 1 mei 2011

Inleiding


1 Organisatie

1.1 Samenstelling en werkwijze Bestuur

Samenstelling

Het Bestuur van Kunstliefde bestond in 2010 uit de volgende personen en portefeuilles:

Jaap Röell, voorzitter

Ronald van den Heuvel, secretaris

Paul Kooij, penningmeester

Marion Wagenvoort, vertegenwoordiger werkende leden

Digna Weiss, vertegenwoordiger werkende leden

Zie voor nadere toelichting bijlage 1.

Werkwijze Bestuur

• Het bestuur vergadert maandelijks.

• In de rubriek ‘Uit het Bestuur’ in de maandelijkse Nieuwsbrief wordt aan de leden kenbaar

gemaakt wat de besluiten van het bestuur zijn.

• Aansluitend aan de bestuursvergaderingen vinden er bijeenkomsten plaats met

(vertegenwoordigers van) de commissies van Kunstliefde. Dit gebeurt per commissie één of

twee keer per jaar. Uiteraard vindt er daarnaast ad hoc contact plaats met vertegenwoordigers

van de diverse commissies als de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

• Iedere maandagochtend heeft de voorzitter, eventueel aangevuld met een of meer

bestuursleden, werkoverleg met de zakelijk leider en zijn assistente over lopende zaken. Met

ingang van 1 september 2010 is dit overleg vervangen door ad hoc overleg tussen zakelijk leider

en bestuursleden.

• Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de zakelijk leider en zijn leidinggevende, de secretaris

van het bestuur, waarin coaching van de zakelijk leider aan de orde komt.

• Bestuursleden onderhouden naast de bestuursvergaderingen tal van externe contacten met

relevante instanties in het Utrechtse netwerk van Kunstliefde.

• Twee keer per jaar (in april en november) vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats o.l.v.

het bestuur. De ALV vormt het hoogste gezag binnen de vereniging.

• Het bestuur stelt een maal per jaar het (jaarlijks voortschrijdende) ondernemingsplan op

en daarnaast uiteraard de begroting voor het nieuwe en de jaarrekening over het afgelopen

verenigingsjaar.

1.2 Personele organisatie

De vereniging had in 2010 vier part time beroepskrachten:

Dirk den Hartog (zakelijk leider)

Lilianne Mulders (financiële administratie)

Debbie Kok (assistent zakelijk leider en bureaumedewerker)

Li-Jia Fan (conciërge).

De zakelijk leider is de leidinggevende voor de beroepskrachten en de vrijwilligers.

Binnen Kunstliefde zijn ongeveer 45 vrijwilligers actief. Zonder vrijwilligers zou Kunstliefde niet

kunnen bestaan. Veel van hen werken als lid van een commissie. Een aantal vrijwilligers heeft

meerdere taken en verantwoordelijkheden. Een deel van de vrijwilligers komt uit het ledenbestand

van Kunstliefde en doet het vrijwilligerswerk soms al jaren en met veel plezier. Via de vacature pagina

op de website van Kunstliefde komen regelmatig aanmeldingen binnen van nieuwe vrijwilligers en

stagiaires. Voor commissies met een meer inhoudelijk karakter is het prettig dat wij ook een beroep

kunnen doen op vrijwilligers van buiten Kunstliefde.

Organisatie


Vrijwilligersuitje naar oa de tentoonstelling ‘Maliebaan in beweging’ in het Utrechts Archief


Het vinden en vasthouden van vrijwilligers is wezenlijk voor Kunstliefde. Daarom is in het beleid

verankerd:

• het jaarlijkse vrijwilligersuitje

• overleg van bestuur met de verschillende commissies over het reilen en zeilen van

Kunstliefde, opmerkingen, veranderingen, verbeterpunten etc.

• trainingen en vrijwilligersvergoeding voor balie- en barmedewerkers

• het vrijwilligerscontract waarin rechten, plichten en taken worden vastgelegd.

Voor een overzicht van de vrijwilligers ultimo 2010, zie bijlage 2

De laatste maanden van 2009 en begin 2010 heeft een aantal (ex)studenten van de Hogeschool voor

de Kunsten Utrecht en de Universiteit zich gemeld om stage te lopen of praktijkervaring op te doen.

Zij kunnen een belangrijke rol spelen in de vernieuwing en continuïteit van Kunstliefde.

Sinds begin februari 2010 waren Richard Baart, master student kunstgeschiedenis en Loraine van

de Biggelaar, oud-studente kunstgeschiedenis, op verschillende terreinen binnen Kunstliefde

actief. Loraine spande zich in om de kunstenaarspagina’s van de site te actualiseren en aan te

vullen. Richard ondersteunde o.a. de zakelijk leider. Zijn taken bestonden uit het herschrijven van

het handboek voor vrijwilligers, assisteren bij het afbreken en inrichten van tentoonstellingen,

schrijven van teksten voor o.a. een nieuwe brochure en het redigeren van het jaarverslag. Marjolein

Berkenbosch, studente HKU, deed binnen Kunstliefde een kleine stage. Zij verrichtte onder andere

werkzaamheden voor de balie- en barcommissie.

Overigens moet er soms meer dan evenredig veel tijd worden gestopt in de begeleiding van stagiaires.

Medewerkers- en vrijwilligersmiddag 2010

Op zaterdag 18 september vond het traditionele vrijwilligersuitje plaats waarvoor alle medewerkers,

stagiaires en vrijwilligers worden uitgenodigd. Na de ontvangst in Kunstliefde volgde in het Utrechts

Archief een rondleiding met extra aandacht voor de tentoonstelling ‘Maliebaan in beweging’. Na de

rondleiding was er gelegenheid om in het Utrechts Archief vrij rond te kijken. Een wandeling bracht

de deelnemers aan het uitje naar ‘Het Evert Zoudenbalch Huis’ aan de Nieuwegracht waar ze een

kijkje mochten nemen in de Regentenzaal. Jaap Röell vertelde over de geschiedenis van het pand

en zijn bewoners. Na een drankje en een hapje en gezellig napraten was er voor de liefhebbers de

bijzondere opening van de tentoonstelling in Kunstliefde van De Belofte 5.

Organisatie


Toes Dalmulder (nieuw kunstenaarslid)


2 Leden

Kunstliefde telt ultimo 2010: 113 werkende leden en 223 kunstlievende leden.

2.1 Algemene Ledenvergaderingen

In 2010 vonden er op 22 april en 25 november Algemene Ledenvergaderingen plaats.

Op hoofdlijnen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

• begroting 2010 en jaarrekening 2009

• een alternatieve opzet van de organisatie rondom tentoonstellingen door de Commissie

Artistiek Beleid (opzet en organisatie vrije tentoonstellingen) en de Tentoonstellingscommissie

(opzet en organisatie ledententoonstellingen)

• financiële afronding verbouwing

• opzet afstemming tentoonstellingsprogramma en evenementenprogramma en herijking

sociëteitsfunctie

• Ondernemingsplan 2011-2014

• verhoging verkoopprovisie werkende leden van 25 naar 30 %

• tentoonstellingsprogramma 2012.

2.2 Toelatingscommissie

Kunstliefde kent van oudsher een toelatingsprocedure, waarin naast beroepsmatigheid ook

kwalitatieve criteria een rol spelen. Als een kunstenaar een aanvraag, met cv en beeldmateriaal,

voor het lidmaatschap naar het genootschap stuurt, wordt deze door de Toelatingscommissie

beoordeeld. Als deze eerste boordeling positief is, wordt aan het potentiële kunstenaarslid gevraagd

vijf recente werkstukken in te leveren, waarna een definitieve beoordeling plaatsvindt.

Om onderlinge beïnvloeding tijdens de ballotage te voorkomen, wordt er schriftelijk gestemd.

Ieder lid van de commissie licht zijn of haar keuze toe. Bij stakende stemmen heeft de voorzitter

een doorslaggevende stem. De huidige commissie bestaat uit een schilder, een fotograaf, twee

kunstenaars die ruimtelijk werken en een kunstenaar die installaties maakt.

Samenstelling

De commissie bestaat o.m. uit een schilder, emailkunstenaar, beeldhouwer, fotograaf, keramist.

De toelatingscommissie komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.

Zie voor de samenstelling van de toelatingscommissie bijlage 2.

De beoordeling

Om onderlinge beïnvloeding tijdens de ballotage te voorkomen wordt er schriftelijk gestemd. Bij

stakende stemming heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Als richtlijn voor de beoordeling

heeft de commissie de volgende criteria opgesteld: innovatief, creatief, blijk geven van beeldende

visie, techniek versus product, samenhang, bewust gekozen vorm, originaliteit, uitvoering en

kwaliteit.

Het bestuur en de commissie vinden het van belang dat de kandidaten een schriftelijke motivatie

krijgen bij toelating en afwijzing. De commissie is zich ervan bewust dat afwijzing altijd pijnlijk is

voor de betreffende persoon, maar is er ook van overtuigd dat een strenge ballotage Kunstliefde op

een hoger niveau brengt.

Aanmeldingen 2010

Er waren in 2010 19 aanmeldingen. Daarvan zijn 5 kunstenaars toegelaten:

Dhr. Leonardo Vargas

Dhr. Willem Stolwijk

Mevr. Nelleke van der Vaart

Mevr. Toes Dalmulder

Mevr. Carien Vugts

Leden


De poster voor De Belofte expositie kwam in 6 varianten. Ontwerp Hessel Stuut.


2.3 De Belofte

Kunstliefde wil getalenteerde en pas afgestudeerde kunstenaars uit Utrecht een kans bieden zich na

de studie verder te ontwikkelen en een start met een carrière als professioneel beeldend kunstenaar

te late maken. Daar is in 2006 het project ‘De Belofte’ uit ontstaan. De gemeente Utrecht en een

aantal fondsen hebben toen voor de start van het project een subsidie voor twee jaar verstrekt.

Daarna heeft Kunstliefde op eigen kosten dit project voortgezet.

Kunstliefde biedt de jonge beeldend kunstenaars de voorwaarden en artistieke omgeving om zich te

manifesteren. Als tegenprestatie wordt van hen een betrokken houding en actieve inbreng verwacht.

De deelnemers aan De Belofte worden begeleid door ervaren kunstenaarsleden van Kunstliefde

die zitting hebben in de Beloftecommissie, ondersteund door vrijwilligers voor wie dit een stage

project is. De Beloftecommissie speelt een zeer belangrijke rol in het project. Naast het selecteren

van veelbelovende pas afgestudeerde kunstenaars aan de Hoge School voor de Kunsten (HKU) en

het begeleiden van de Belofteleden in het jaarprogramma, onderhouden de commissieleden ook

het contact met de HKU, de zakelijk leider, de Commissie Artistiek Beleid en met het bestuur van

Kunstliefde.

Voor de samenstelling van de Beloftecommissie, zie bijlage 2.

Deelnemers worden geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria:

• helder en autonoom werk

• potentie in ontwikkeling

• vernieuwend

• techniekbeheersing

• inzet, daadkracht en motivatie van de kunstenaar

• gevarieerd werk in diverse disciplines van de gehele groep

• actieve, betrokken houding in praktische en creatieve zin

• bereidheid te leren van kritiek.

De eindexamententoonstelling van de HKU biedt de mogelijkheid om nieuwe deelnemers voor De

Belofte te selecteren. De leden van de Belofte Commissie nodigen eventuele gegadigden uit voor

een selectiegesprek. Ook melden potentiële kandidaten zich per e-mail aan. Vervolgens worden

portfolio’s bekeken en gesprekken gevoerd. Eind juni 2010 hebben de Belofte commissie leden

een bezoek gebracht aan de preview van de afdeling autonome vormgeving van de HKU. Voor de

zesde groep (afgestudeerden 2010) waren 18 kunstenaars geselecteerd en aangeschreven. Voor een

eerste informatieve bijeenkomst begin oktober 2010 hebben uiteindelijk 16 afgestudeerde positief

gereageerd. Elf kunstenaars zijn definitief geselecteerd voor Beloftegroep 6 lichting 2011.

Dit zijn: Zeno van den Broek, Anna Dasovic, Jasper Griepink, Ruben Kragt, Anna Leenders, Tim van

der Meer, Stijn Mulder, Jesse Nortier, Satijn Panyigay, Saskia Schretlen en Pim Tieland. Deze groep

zal zich voor de eerste keer presenteren met een tentoonstelling aan de Nobelstraat in september

2011

Deelnemers aan De Belofte betalen een verlaagde contributie en krijgen na 1 jaar de mogelijkheid

om werkend lid te worden. De Toelatingscommissie van Kunstliefde bepaalt uiteindelijk aan de

hand van de tentoonstellingen die de Belofteleden bij Kunstliefde maken, of zij voor het werkend

lidmaatschap van Kunstliefde in aanmerking komen.

Kunstliefde biedt de deelnemers aan het project De Belofte:

• een plek om collega’s te ontmoeten

• interactie tussen werkende- en kunstlievende leden

• een expositie in de ruimtes van Kunstliefde

• de gelegenheid om met anderen events of performances te organiseren

• mogelijkheid lezingen en workshops op het gebied van onder andere cultureel ondernemerschap

te organiseren en bij te wonen

• een vraagbaak voor praktische en vakinhoudelijke vragen.

Leden


De poster voor De Belofte expositie kwam in 6 varianten. Ontwerp Hessel Stuut.


Het maken van een tentoonstelling biedt de Belofteleden de mogelijkheid hun werk te laten zien en

biedt hen tevens de gelegenheid kennis te maken met alle aspecten die horen bij het organiseren van

een tentoonstelling. Dit betreft presentatie en samenwerking als ook de financiële en publicitaire

kant van een tentoonstelling. De tentoonstellingen van De Belofte trekken een jong en enthousiast

publiek.

De Belofte 5 ‘Tussen De Regels Door’ van 18 september tm 17 oktober 2010

Deze expositie had als uitgangspunt een fragment uit De Eed van zuiverheid welke de leden van

de Dogma beweging begin jaren ‘90 hebben afgelegd: ‘Ik ben niet langer een kunstenaar. Ik zweer

af te zien van het creëren van een ‘werk’, omdat ik het moment belangrijker vind dan het geheel. Mijn

uiteindelijke doel is om de waarheid uit mijn karakters en omstandigheden te verdrijven. Ik zweer dat

te doen met behulp van alle beschikbare middelen en ten koste van elke vorm van goede smaak en elke

esthetische overweging. Zo zweer ik mijn eed van zuiverheid’

In navolging van deze beweging van filmregisseurs hebben bovenstaande deelnemers aan De

Belofte 5 hun eigen regels opgesteld:

1. iedere kunstenaar maakt vijf werken

2. ieder werk moet grijs zijn

3. elk werk is het tegenovergestelde van het voorgaande werk

4. het eerste idee moet te allen tijde worden uitgevoerd

5. het begint 5 juli 2010 en vanaf die datum wordt iedere handeling gedocumenteerd

De expositie in Kunstliefde liet het resultaat zien van twee maanden werken aan de hand van deze

regels door de zes deelnemende kunstenaars Floris Deerenberg, Pim Leenen, Sanna Rosendahl, Eva

Spierenburg, Hessel Stuut en Jolijn de Wolf.

Floris Deerenberg

‘Mijn werk heeft twee overduidelijke kanten, de esthetiek en de onzin, de serieuze kant en de flauwe

kinderachtige kant, etc. Ik probeer zo snel mogelijk een idee eruit te krijgen zolang het nog vers is. Dit is

dan ook één van de redenen dat ik niet hetzelfde werk vaker dan één of twee keer kan laten zien. Soms is

dit ook omdat het kapot is, of kwijt.. De thematiek in mijn werk is vooral vrijheid van kunnen en doen,

het snelle en experimentele werken.’

Pim Leenen

‘Voorwerpen kunnen op verschillende manieren tot leven worden gebracht of van betekenis veranderen.

Wanneer ik bezig ben met een verhuizing of rond loop op de markt zie ik voorwerpen in een andere context

dan ik gewend ben. Dit kan interessante gedaanteverwisselingen opleveren. Ik ben gefascineerd door het

geheime leven der dingen en constant op zoek naar transformaties van functie en betekenis. Door deze

transformaties zelf te creëren en als waarheid fotografisch vast te leggen ontstaat er een soort absurde

droomwereld die toch heel herkenbaar is. De kijker wordt in verwarring gebracht en wordt gevraagd de

werkelijkheid te herdefiniëren.‘

Sanna Rosendahl

‘Ik wil erbij zijn als mijn werk de ander raakt. Ik wil heel graag de eerste zijn die het mag zien.

Door niets anders dan mezelf in te zetten kan dat.

Ik maak kleine acties. Performances, vaak één op één, zo blijft het klein, zeldzaam, intiem en dichtbij.

De essentie ervan: het hebben, maken of ontbreken van wezenlijk contact.’

Leden


De poster voor De Belofte expositie kwam in 6 varianten. Ontwerp Hessel Stuut.


Eva Spierenburg

‘In mijn werk onderzoek ik de verhouding tussen het individu en zijn/haar omgeving. In hoeverre

beïnvloedt de persoonlijke leefomgeving het bestaan en de ontwikkeling van de mens? Tijdens het

schilderen ga ik uit van mijn eigen herinneringen en ervaringen, waarbij de zelfstandigheid en symboliek

van het materiaal worden aangewend voor het maken van een nieuwe context. De definitie en de grenzen

van het schilderij worden bewust opgerekt; zowel door het schilderen met onconventionele materialen

als kit, teer, paraffine, en tape, als door het voortdurend bevragen en bevechten van andere formele

schilderkunstige conventies.

De directe aanleiding voor een schilderij ligt meestal in een foto uit de krant, van internet, of vanuit

mezelf. Tijdens het schilderen laat ik die bron grotendeels los en blijven mijn eigen associaties over. Ik

zoek graag de grens op tussen het angstaanjagende en het meelijwekkende, waarbij relativerende humor

werkt als allesbinder.’

Hessel Stuut

‘Mijn werk is het resultaat van een zoektocht naar een intuïtieve, oprechte actie. Om tot dit moment te

komen is werkelijk alles geoorloofd, het zijn vaak de meest absurde ideeën die mij dwingen te improviseren

en snel te handelen. Omdat het gedurende dit proces even vaak niet lukt om dit punt te bereiken, speelt

het werkproces alsmede de ironie van het falen een belangrijke rol in het uiteindelijke werk. Door zo dicht

mogelijk bij het oorspronkelijke idee te blijven probeer ik mijn werk tastbaar te maken. Dit uit zich in het

gebruik van simpel materiaal.’

Jolijn de Wolf

‘I am an artist who lives and works in the Netherlands. My works are time based, moment stretching

videos. They are an experience of a state of mind. The process of making them is very intuitive. I use

my own environments as a starting point. I do not work in a studio; the world is my studio. My work is

autobiographical but connects to experiences that are collective.’

Evaluatie Belofte 5 2009-2010

De Belofte is onder andere ontwikkeld voor startende kunstenaars om collega’s te ontmoeten,

ervaring op te doen met het gezamenlijk organiseren van een tentoonstelling en om net

afgestudeerden enthousiast te maken voor een lidmaatschap van Kunstliefde.

Wat dit laatste punt betreft wordt er in het algemeen weinig aansluiting bij en overeenkomst met

Kunstliefde gevoeld. Het komt daarom slechts een enkele keer voor dat een Belofte kunstenaar lid

wenst te worden van Kunstliefde. Dit blijkt vooral te maken te hebben met de wens zich vrij te

kunnen ontwikkelen en niet al in een vroeg stadium lid te worden van een kunstenaarsvereniging.

Verder waren de leden over het algemeen zeer tevreden over de organisatie en het contact met

de Belofte Commissie. Continuïteit in de samenstelling van de Beloftecommissie wordt door hen

zeer belangrijk bevonden. Daar kan helaas niet altijd aan voldaan worden. De georganiseerde events

werden over het algemeen positief beoordeeld behalve de ‘Speed art date’. Vooral de avond die de

kunstenares Kostana Banovic verzorgde door haar video’s te laten zien met een persoonlijk verhaal

over haar werk, werd zeer gewaardeerd.

Over de uiteindelijke tentoonstelling waren De Belofte kunstenaars zeer tevreden en

complimenteerden zij Kunstliefde met de mooie tentoonstellingsruimten.

Leden


Marius van Beek

detail poster door Benjamin Beek


3 Activiteiten

In 2010 werden tien tentoonstellingen gerealiseerd, georganiseerd door de Commissie Artistiek

Beleid, de Tentoonstellingscommissie of door derden.

Openingen van tentoonstellingen bij Kunstliefde werden zoals altijd druk bezocht, met name de

opening en de finissage van de zeer geslaagde tentoonstelling rondom het werk van de Utrechtse

keramist Gert de Rijk en Vrienden.

Kunstliefde was een van de deelnemers aan het openingsproject van het CBKU. Het Centrum

Beeldende Kunst Utrecht, na een fikse verbouwing weer open, werd ingewijd met Opening: The

Show, een multimediaal project van beeldend kunstenaar Maurice Bogaert. De andere deelnemers

waren Das Bilt, Expodium, HKU, Kunsthal KAdE en Z25.0rg. Adriaan van den Berk, kunstenaarslid

van Kunstliefde, heeft voor dit project een maquette geplaatst bij Kunstliefde en deze was middels

een webcam te zien op de sites van de deelnemers en op een beeldscherm bij het CBK Utrecht.

Tentoonstellingen met een actueel/maatschappelijk karakter zoals Steunkleur Groen krijgen over het

algemeen meer aandacht van de pers dan de overige tentoonstellingen.

Voor elke tentoonstelling worden speciale doelgroepen uitgenodigd waarvan verwacht mag worden

dat juist die belangstelling voor het getoonde werk zullen hebben. Op deze wijze ontvangen wij

steeds nieuwe groepen van mensen binnen Kunstliefde. Ook via facebook vinden bezoekers elkaar.

Een tentoonstelling waar altijd verwachtingsvol naar wordt uitgekeken is de Belofte tentoonstelling

(dit maal Tussen de regels door van Belofte 5, september/oktober 2010).

De jaarlijkse verkooptentoonstelling in december, deze keer met de titel Kijken, kijken, kopen!, was

wederom succesvol. Er zijn veel werken verkocht, ook van de gastexposanten die door exposerende

kunstenaars van Kunstliefde waren uitgenodigd.

3.1 Overzicht tentoonstellingen 2010

Nieuwe Liefde en Utrechtse Grafisch Vormgevers 9 januari tm 31 januari 2010.

In deze tentoonstelling werden de nieuwe kunstenaarsleden van Kunstliefde gepresenteerd:

Christine Boer, Ida Cahen, Constantin Duca, Marieke Kuik, Marleen Kunnen, Dea Mamuzic, Milos

Peskir, Thea Peters, Cisca Poldervaart, Walter Simon, Herma Steur en Inge van den Thillart.

Een eigenzinnige verzameling schilderijen, installaties, tekeningen, grafiek en ruimtelijk werk. Met

een schriftelijke toelichting van de kunstenaars over hun werkwijze en ideeën.

Tegelijkertijd in de bovenzaal een mix van jong en ervaren talent uit de Utrechtse grafische wereld.

Hajo van de Kuilen, Heldergroen, Hoax, Isme, Kommer Troost, Rosa Mathijssen, Sacha van den

Haak, Karen Rosink en Olga Adler.

Opening werd verricht door de voorzitter Kunstliefde Jaap Röell en de aan de tentoonstelling

deelnemende grafici gaven een presentatie over hun werk.

Tijdens de finissage werd onder leiding van Christine Boer en Herma Steur door alle aanwezigen een

grafisch spel gespeeld. De winnaar ging met een authentiek kunstwerk naar huis.

Marius van Beek & Hans Siegmund 6 februari tm 7 maart 2010

Werken van Marius van Beek (1921-2003), Utrechts beeldhouwer die vele grote bronzen en stenen

werken heeft nagelaten en Hans Siegmund (1930), schilder en voormalig docent aan de HKU.

In Kunstliefde waren enkele grote geëngageerde werken uit de zestiger en zeventiger jaren te

zien waaruit de maatschappelijke en politieke betrokkenheid van Van Beek blijkt en ook een serie

figuratief klein plastiek. Van Siegmund recent werk waaruit zijn gedrevenheid blijkt om, bijna

toevalligerwijs, impulsieve schoonheid te scheppen. De opening werd verricht door gastcurator

Jaap Röell en tijdens de finissage trad het Classic Jazz Trio ‘Jan Chris’ op.

Activiteiten


Gert de Rijk


Aandacht 2 13 maart tm 3 april 2010

Deze groepstentoonstelling was verspreid over drie locaties in de Utrechtse binnenstad.

Naast Kunstliefde ook in het Centrum Beeldende Kunst Utrecht en bij Laboratorio.

De uitdijende consumptiemaatschappij heeft door de kredietcrisis (tijdelijk?) haar plafond bereikt.

De negen deelnemers constateerden dat het tijd was voor bezinning en stelden het langzame, stille

proces in het werk van de kunstenaars, centraal.

‘Aandacht 2’ was een initiatief van kunstenaars Truus van den Heuvel en Jacqueline Santing en

bestond uit een reeks van tentoonstellingen gecombineerd met een lezing, debat of workshop.

Voorganger Aandacht 1 vond in september 2009 in Amsterdam plaats.

De deelnemende kunstenaars waren Peter Bogers, Marian Bijlenga, Isabel Ferrand, Truus van den

Heuvel, Jorrit Paaijmans, André Pielage, Jacqueline Santing, Alf Slegers en Patrick van Vught. Deze

negen kunstenaars vertonen overeenkomsten in het werk, zoals ritme en herhaling van abstracte

vormelementen en de nadruk op het arbeidsintensieve werkproces, maar werken elk op een eigen

manier. Er werden installaties, video’s, inkttekeningen, textielkunst en muurbeelden getoond.

Initiatiefnemers en organisatoren van Aandacht2, Truus van den Heuvel en Jaqueline Santing gaven

een toelichting op de tentoonstelling en de achtergronden ervan.

In samenwerking met het Praktijkcentrum van de Universiteit voor Humanistiek is bij het CBKU de

workshop Reflectie is de kunst door Bianca Lugten georganiseerd, en gaf Marianne van Hoorn daar

de interactieve lezing organisaties en de dynamiek van aandacht daarin.

Gert de Rijk en Vrienden 10 april tm 1 mei 2010

Keramiek van vooraanstaand keramist Gert de Rijk (1945-2009) met nadruk op de vrije, vaak

monumentale vormen. Daarnaast keramiek van kunstenaars die onder De Rijks hoede in diens

atelier werkten en ook schilderijen, tekeningen en grafiek.

Op jonge leeftijd werkte Gert de Rijk bij het bekende keramiekatelier Mobach.

Zijn grote passie was het opzetten van artistieke samenwerkingsverbanden o.a. met Gerard van

Rooy, Dolf Zwerver, Bertus Jonkers, Peter van Poppel, Busse Weidema en Anco van der Haar.

In 1991 werd Z4 opgericht, waarin De Rijks streven naar artistieke samenwerking zijn meest intensieve

vorm vond. Gert de Rijk, Gerard van Rooy, Anco van der Haar en Henk van der Haar werkten aan een

zo groot mogelijke integratie van hun individuele kwaliteiten.

Henk van der Haar opende de tentoonstelling en tijdens de finissage vertelde hij over de wijze

waarop Gert samenwerkte met andere kunstenaars, vooral binnen de groep Z4, en de creatieve

resultaten daarvan.

Frits van der Zweep, een groot verzamelaar van werken van Gert de Rijk, sprak over zijn persoonlijke

ervaringen met Gert en ovetoonde Gert’s keramische oeuvre.

Anco van der Haar sprak over en toonde een selectie uit de grote hoeveelheid beeldmateriaal dat

van Gert’s werk en van creaties die hij vervaardigde in samenwerking met andere kunstenaars, is

gemaakt. In 2011 verschijnt hierover een publicatie.

Vreemdgaan 8 mei tm 17 juni 2010

Een uitwisselingstentoonstelling van Kunstliefde en Pulchri Studio te Den Haag. Kunstenaarsleden

van Kunstliefde exposeerden in de Tuingalerie van Pulchri Studio en Pulchri leden in de zalen

van Kunstliefde. In de lange geschiedenis van Kunstliefde en Pulchri zijn al eerder dit soort

uitwisselingstentoonstellingen georganiseerd.

Pulchri Studio werd in Utrecht vertegenwoordigd door Suzanne Bo, Ans de Groot, Pien Hazenberg,

Tanja Hoff, Yves Igielski, Oscar Janos, Ferial Kheradpicheh, Conny Kuipéri, Lucas Lelieveld, Hans

Stuurman, Birgitta Sundström Jansdotter, Ed Valk, Eric de Vries, en Nico Winnubst.

Kunstliefde werd in Den Haag vertegenwoordigd door Margriet Barends, Adriaan van den Berk,

Vivian Bremer, Franky (F.B.D.) Bundel, Ida Cahen, Ria Fortuijn, Nico Heilijgers, Wies Jansen, Daan

de Jong, Frans de Jonge, Hank Kruidhof, Cisca Poldervaart, Vera Pouw, Luuk Scholten, Marja

Steinmetz, Joop Stolk, Dennis Teunissen, Marion Wagenvoort, Cas Waterman en Digna Weiss.

Activiteiten


Poster door Benjamin Beek


Bij de opening die werd verricht door de voorzitter van Kunstliefde Jaap Röell en droeg Hanneke van

Eijken Straat voor, haar Utrechtgedicht van de maand mei.

Later tijdens de tentoonstelling hield Dick Brongers, zakelijk directeur van Pulchri Studio, een

voordracht bij Kunstliefde over de geschiedenis en toekomst van Pulchri en hield Jaap Röell op zijn

beurt een lezing over Kunstliefde bij Pulchri.

Steunkleur groen 27 juni tm 8 augustus 2010

In het tijdperk van nieuwe begrippen zoals Guerilla Gardening, Schaamgroen, Balkonmoestuinen en

Vertical Gardens, lijkt groen een steeds prominentere steunkleur te worden in de stad, ook in Utrecht.

De expositie Steunkleur Groen bracht deze ontwikkeling in beeld en toonde de eigenwijze kracht

van de natuur: huiselijk groen ging soms letterlijk op stap en brak uit om de stad te ontdekken. Het

twitterde erop los en ontmoette elkaar op Facebook of FourSquare.

Met De VIPbus, Cultural Oil, Nathalie Brähler, Hans van Lunteren, Angeliek de Jonge, Myrthe

Mandenmakers, Wieteke Opmeer, Kommer Troost i.s.m. Dick Peters, Dennis Moet, Atelier

van Corven, Decodel, Herko van Eerden, Joyce Graafhuis, Ciska Poldervaart, Jef Roeselers, Joop

Stolk, Herman van Doorn, Ester van de Wiel i.s.m. Marijke Spekman, en HIK Ontwerpers Heldere

Innovatieve Kunsten.

De VIPbus trok zaterdag 17 juli met een flinke voorraad steunkleur groen, Utrecht in. Hoe kan Utrecht

groener? Door middel van guerilla-gardening; het spontaan aanbrengen van groen op onverwachte

plekken, inspireerde de VIPbus deze dag haar bezoekers. Voor specifieke vragen over wanneer van

alles groeit en bloeit en wat er zoal voor eetbare planten zijn, had de VIPbus Marjolein van Tuinwerk

en Bas en Maranke van de Coöperatie voor Permacultuur uitgenodigd. Om de bezoekers van de bus

een goed groen beeld voor ogen te laten krijgen van hun eigen ideeën waren er twee ontwerpers van

HIK aanwezig. Zij verwerkten alle ideeën van bezoekers ter plekke tot concrete schetsvoorstellen.

Zomersalon ‘in geuren en kleuren’ 14 augustus tm 12 september 2010

Een kleurrijke en gevarieerde ledententoonstelling waaraan 52 Kunstenaarsleden met recent werk

deelnamen: Ellen Baptist, Adriaan van den Berk, Rik Berkhout, Mirjam Beuker, Christine Boer, Etta

Boerkoel, Karin Boers, Udo Braehler, Vivian Bremer , Tineke Brouwer , Franky Bundel, Ida Cahen,

Toes Dalmulder, Li-Jia Fan, Ria Fortuijn, Antoinette Gispen, Emmy Gostelie, Erica Hagoort, Nico

Heilijgers, Leo van den Herik, Truus van Den Heuvel, Annet van den Heuvel, Wies Jansen, Michiel

Kagenaar, Marieke Kuik, Marleen Kunnen, Nora van Lamsweerde, Ferdy de Ley, Bia Maas, Semiramis

Öner Mühürdaroglu, Thea Peters, Cisca Poldervaart, Jay van der Reijden, Erik Rijssemus, Jef

Roeselers, Maartje Roos, Gerard van Santen, NaN Schepers, Luuk Scholten, Nena Sesic-Fiser, Marja

Steinmetz, Herma Steur, Joop Stolk, Inge van den Thillart, Albert J. Temming, Hendrikje Verbeek,

Lud van Vorstenbosch, Alieske de Vries, Carien Vugts, Marion Wagenvoort en Cas Waterman.

De opening werd verricht door de voorzitter van Kunstliefde Jaap Röell. Dichter Ruben van Gogh

droeg zijn Utrechtgedicht Carnaval rond het Muziekpaleis voor.

Tijdens de finissage werden de Hans van Dokkum- en de B.J. Kerkhofprijs uitgereikt.

Belofte V ‘Tussen de regels door’ 18 september tm 17 oktober 2010

In navolging op de kunstbeweging Dogma 95, stelden zes Beloftedeelnemers hun eigen regels op.

De expositie in Kunstliefde liet daarvan het resultaat zien. (zie ook paragraaf 2.3)

Deelnemende kunstenaars waren Floris Deerenberg, Pim Leenen, Sanna Rosendahl, Eva Spierenburg,

Hessel Stuut en Jolijn de Wolf.

De tentoonstelling werd geopend met muzikale performances door Koen Doodeman, Hessel Stuut,

Linde Nijland en Jolijn de Wolf. Bij de finissage gaf Sanna Rosendahl een performance.

030 3D 23 oktober tm 21 november 2010

In de expositie 030 3D ging het om de persoonlijke verhalen en herinneringen van de betrokken

kunstenaars gecombineerd met algemeen herkenbare aspecten van de stad Utrecht. De stad vanuit

verschillende invalshoeken bezien.

Karen Ebert, gefascineerd door het voortdurende proces van afbraak en opbouw in de stad, gebruikt

Activiteiten


Inge van den Thillart


opgegraven en verzamelde persoonlijke schatten als uitgangspunt voor haar werk. Louise Hessel

hergroepeerde bestaande vormelementen en patronen en plaatste deze in een nieuwe ordening in

een kunstmatige huiselijke omgeving. Mieke van den Hoeven bracht met omtrekkende bewegingen,

fragmenten van de stad in kaart. Eilandjes in de stad die als ankerplaatsen dienen. Fotograaf Carine

Hekker legde de werkplaatsen van de drie kunstenaars vast in een aantal fotocollages.

De opening werd verricht door Saskia van Dockum, directeur van het Utrechts Archief. Tijdens de

tentoonstelling gaf Frans Kipp, bouwhistoricus van de stad Utrecht, een presentatie in het teken van

het thema van de tentoonstelling.

Kijken, kijken, kopen! 27 november tm 19 december 2010

De traditionele eindejaar verkooptentoonstelling van Kunstliefde stond in het teken van kijken,

kijken en vooral ‘wat nou economische crisis’, kopen! Elk van de deelnemende Kunstliefde

kunstenaarsleden bracht een gastkunstenaar mee voor een groot, gevarieerd en vooral verrassend

aanbod: ruimtelijk en tweedimensionaal werk in alle varianten, van sieraden, grafiek, digitaal werk,

fotografie, aquarellen, tekeningen, schilderijen, beelden en keramiek tot gemengde technieken.

Goede kunst voor aantrekkelijke prijzen die variëren van weinig tot maximaal 500 euro!

De opening werd verricht door Jaap Röell, de voorzitter van Kunstliefde.

Tijdens de finissage werd een veiling gehouden onder leiding van veilingmeester Dirk den Hartog.

Overzicht tentoonstellingen 2010 met bezoekersaantallen

Nieuwe Liefde & Utrechtse grafische vormgevers 444

Marius van Beek & Hans Siegmund 468

Aandacht2 407

Gert de Rijk & Vrienden 615

Vreemdgaan-Uitwisseling met Pulchri Studio 280

Steunkleur Groen 312

Zomersalon In Geuren & Kleuren 495

Belofte 5-Tussen de regels door 431

030-3D 308

Kijken, Kijken, Kopen! 370

Totaal aantal bezoekers 4130

Kunstliefde zichtbaar op andere locaties

Namens Kunstliefde exposeerden leden in:

• Antoniusziekenhuis Nieuwegein. Hermien Buytendijk en Jef Roeselers

• het kantoorgebouw Van Benthem & Keulen te Utrecht. in de ontvangstruimte Inge van den

Thillart en in de vergaderzaal Constantin Duca

• Pulchri Studio Den Haag. Margriet Barends, Adriaan van den Berk, Vivian Bremer, Franky

(F.B.D.) Bundel, Ida Cahen, Ria Fortuijn, Nico Heilijgers, Wies Jansen, Daan de Jong, Frans

de Jonge, Hank Kruidhof, Cisca Poldervaart, Vera Pouw, Luuk Scholten, Marja Steinmetz,

Joop Stolk, Dennis Teunissen, Marion Wagenvoort, Cas Waterman en Digna Weiss.

• het CBK Utrecht, Adriaan van den Berk.

Activiteiten


Op de achtergrond Wim van Sijl en Henk Wijnen, maart 2011


3.2 Jaarprogramma Kunstliefde 2011

Duik in het jaar der zotheid 2 januari tm 6 februari 2011.

Kunstenaarsleden van Kunstliefde zijn uitgenodigd deel te nemen aan de ledententoonstelling die in

het teken stond van het gekkengetal elf. Gek in de zin van afwijkend, grappig, vreemd, absurd, raar

maar ook in de betekenis van gek op of gek van.

Nieuwe kunstenaarsleden van Kunstliefde, Toes Dalmulder, Willem Stolwijk, Nelleke van der Vaart

en Leonardo Vargas kregen ruimte hun werk te presenteren.

Willem G. Wevers 12 februari tm 13 maart 2011

De tentoonstelling in samenwerking met Stichting Werken Willem G. Wevers bood een oeuvre

overzicht van de kunstenaar Willem G. Wevers (1952-2005) met fotobeelden, installaties en

tekeningen. Wevers was in de jaren 80 één van de weinige Utrechtse kunstenaars die video en

fotografie in zijn kunstwerken integreerde.

Wevers heeft in zijn laatste periode een aantal schetsen gemaakt waarin wijzigingen te zien zijn

op zijn vroegere werk. Hij noemde deze schetsen ‘reanimaties’. Zij vormden een gekleurde draad

in de tentoonstelling en in het oeuvre boek over werk en leven van Wevers dat bij Kunstliefde

gepresenteerd werd

In het CBKU organiseerde de Stichting Willem G. Wevers een voordracht van Karel Schmeink over

het werk van Wevers. In het Stadsmuseum te IJsselstein was tot 8 mei de tentoonstelling te zien

Kunstenaars in Samenwerking & Het Nieuwe Schuttersstuk, waarin o.a. de samenwerking van Wevers

belicht werd met Hugo Boxhoorn, Nico Scholten, Wim van Sijl en Henk Wijnen.

Ook hing daar het schuttersstuk dat door Wim van Sijl en Henk Wijnen is gemaakt van het bestuur

van Kunstliefde.

CWM Dolk en Jelis van Dolderen 19 maart tm 24 april 2011

Zijn er meer overkomsten van belang tussen deze twee kunstenaars dan de eerste drie letters van

hun achternaam? Leeftijd? Woonplaats? Hun gezamenlijke liefde voor Frankrijk? Hun meesterschap

in de grafische techniek? Hun schilderrijke interpretaties van beeld en abstractie? Hun bijdrage aan

het landschap van de treinreiziger?

CWM & Jelis delen hun onverstoorbaar geloof in autonomie van leven en werk en het mysterie van

‘Het IJzeren Klipperschip’.....

Art after Advertising 1 mei tm 5 juni 2011

De Brillo dozen en de Campbell soepblikken vervaagden de grens tussen kunst en toegepaste

kunst. De kunstenaar ontleende beelden aan de reclamewereld voor zijn werk. Warhol was behalve

kunstenaar ook werkzaam in de reclamebranche. Kunst en de reclamewereld hebben dus in elk geval

al één ding met elkaar gemeen: creativiteit.

In de expositie Art After Advertising wordt het werk tentoongesteld van mensen uit het reclamevak:

Artdirectors, adviseurs en copywriters. Zij werken niet alleen in opdracht maar maken ook vrij werk:

schilderijen, graffiti, tekeningen, video, foto’s, 3-dimensionaal etc.

Groen Wegen(s) Water 11 juni tm 24 juli 2011

Ledententoonstelling 30 juli tm 28 augustus 2011

Modeltekeningen 2 september tm 4 september 2011

Wekelijks wordt in de kleine zaal van Kunstliefde getekend naar model door kunstenaars van

Kunstliefde. Het tekenen is vooral bedoeld om de observatie te trainen. Het menselijk lichaam is

wellicht de meest complexe vorm om te schetsen en door het ontbreken van rechte lijnen ook de

moeilijkste.

Activiteiten


Utrechtgedicht november 2010


De Belofte 6 10 september tm 9 oktober 2011

Fashion & fotografie 15 oktober tm 13 november 2011

December Verkooptentoonstelling 19 november tm 20 december 2011

3.3 Samenwerking en externe contacten

In 2010 waren er diverse vormen van samenwerking en nieuwe externe contacten.

• Een succesvol initiatief van Kunstliefde, genaamd ‘Utrechtse Initiatieven’, is de informele

bijeenkomst waar vertegenwoordigers van Utrechtse musea, organisaties en galeries op het

terrein van de beeldende kunsten, de gemeente (afdeling cultuur), de universiteit (faculteit

kunstgeschiedenis) en stichting Cultuurpromotie Utrecht voor worden uitgenodigd. Kunstliefde

is ervan overtuigd dat het een goede methode is om in een ongedwongen sfeer onderlinge

contact te leggen om mogelijk gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen met als doel de

interesse opwekken van een breed publiek. Op 28 april 2011 organiseerde Kunstliefde voor de

derde keer een dergelijke informele bijeenkomst, in de hoop en verwachting dat steeds meer

vertegenwoordigers van instellingen en organisaties langs komen en elkaar ontmoeten zonder

dat er ingewikkelde agendaplanning aan te pas komt en ook zonder verplichtingen om iets te

moeten doen.

• SLAU (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht). Het maandelijkse Utrechtgedicht wordt in

opdracht van SLAU en Kunstliefde in een oplage van 1000 gedrukt en verspreid. Een project dat

in september 2009 is gestart en dat in ieder geval doorloopt tot 2013, het jaar van de viering van

de Vrede van Utrecht. Dit project wordt volledig gesponsord door de RABO-Utrecht en Cório.

Kunstliefde werkt op projectbasis regelmatig samen met het CBKU.

• Er wordt door de tentoonstellingsmakers, evenementencommissie en de commissie van het

Netwerkcafé veel aandacht besteed aan de randprogrammering, vernissages, finissages,

lezingen, toelichtingen door kunstenaars of andere deskundigen, muziek, performances,

workshops en andere activiteiten.

De kleine zaal is na de verbouwing eind 2009, een multifunctionele ruimte geworden. Naast

een volwaardige expositieruimte, worden er ook lezingen en cursussen gegeven, filmavonden

georganiseerd, vergaderd, koffie gedronken en geborreld en er wordt elke maandagavond getekend

naar levend model.

3.4 De jaarlijkse toekenning van prijzen

De Hans van Dokkumprijs ‘Zien en weergeven’ is in 2010 gewonnen door Marion Wagenvoort met

het werk Augusta. De andere voor deze prijs genomineerden waren Mirjam Beuker en Joop Stolk.

De jury 2010 bestond uit Nena Sesic-Fiser, beeldend kunstenaar en winnaar van de Hans van

Dokkumprijs 2009, Bas Meijer kunsthandelaar in Utrecht en Marcel Gieling kunsthandelaar in

Utrecht en publicist.

De B.J. Kerkhofprijs 2010 werd gewonnen door Joop Stolk met het werk

Utrecht suspicious 2, Mariahoek, living shadows of the past’.

De jury van de B.J. Kerkhofprijs 2010 bestond uit: Udo Braehler, beeldend kunstenaar en winnaar

B.J. Kerkhofprijs 2009, Koos van Duinen, van het Gebouw i.o. en Frank van Welkenhuysen,

kunsthandelaar en -taxateur.

In bijlagen 4 en 5 zijn de juryrapporten opgenomen.

Activiteiten


Samenwerking met Kunsthistorische Leergangen Utrecht


3.5 Tekenavonden

Kunstliefde is in 1807 opgericht als een modern tekengezelschap naar gekleed model. Sinds die tijd

kent Kunstliefde modeltekenavonden voor kunstenaarsleden en kunstlievende leden, al jaren elke

maandagavond.

Het tekenen naar (naakt)model is beroepsmatig belangrijk voor kunstenaarsleden voornamelijk

om dat wat men waarneemt correct in vorm, proportie en verhouding op eigen wijze te kunnen

weergeven. Voor nieuwe kunstenaarsleden is het modeltekenen een uitstekende manier om kennis

te maken met andere leden van Kunstliefde.

3.6 Bijzondere gelegenheden

Regelmatig worden groepen gasten ontvangen die onder het genot van een drankje en hapje een

rondleiding langs de kunstwerken en een verhaal over de historie van Kunstliefde krijgen.

Zoals de leden van de NUOS op 4 februari, de Lions Utrecht op 30 maart, medewerkers van het

notariskantoor Hermans en Schuttevaer op 1 april, de leden van Gastheerschap & Cultuur op

een zondagmiddag in juni, de auteurs en de uitgever van het blad Beelden op 10 december en

de medewerkers van het Adviesbureau Anderson, Elfers & Felix dat haar jaarlijkse aangeklede

kerstborrel hield in Kunstliefde en tegelijkertijd kennis nam van de tentoonstelling Kijken,kijken,

kopen!, hetgeen ze ook deden.

Vaste cateraar Jeroen van Nijnatten zorgt goed voor alle gasten.

3.7 Kunstreis en cursussen

In 2010 heeft de kunstreis in het teken gestaan van de uitwisseling tussen het kunstenaarsgenootschap

Pulchri Studio in Den Haag en Kunstliefde in Utrecht.

’s Ochtends werd er een bezoek aan het Gemeentemuseum Den Haag gebracht, waar een interessante

expositie was ingericht rond de Duitse kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter, die tussen 1911 en 1914

in München actief was. In de bus op weg naar Den Haag heeft de docent kunstgeschiedenis, drs.

Barry Heinrichs in een lezing duidelijk gemaakt welke grote invloed de groep heeft gehad op de

ontwikkeling van de kunst in die periode en daarna.

In het museum waren topwerken bijeengebracht van o.a. August Macke, Alexej von Jawlensky, Franz

Marc en Wassily Kandinsky.

Aansluitend heeft het gehele gezelschap de opening van de uitwisselingstentoonstelling bij Pulchri

Studio bijgewoond waarna in één van de prachtige zalen werd gedineerd.

De kunstreis werd verzorgd door Elga Klein Kranenbarg.

Kunstliefde is in het najaar van 2010 een samenwerking aangegaan met de Kunsthistorische

Leergangen Utrecht (KLU). Dit heeft geleid tot een gevarieerd programma aan cursussen en lezingen

bij Kunstliefde. Naast de algemene kunstgeschiedenis is ook het hedendaagse museumaanbod

met excursies er in opgenomen. Voor 2011 wordt deze samenwerking voortgezet en zo mogelijk

uitgebreid.

3.8 Evenementencommissie en sociale activiteiten

Sociale, culturele en educatieve activiteiten zijn belangrijk voor de leden van Kunstliefde maar ook

voor een toenemend aantal andere cultuur¬minnende mensen uit Utrecht en omstreken. Deze

activiteiten hebben ook een wervend effect op het aantrekken van nieuwe leden. Het organiseren

van deze activiteiten wordt mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van een aanzienlijk

aantal vrijwilligers. Zie voor de samenstelling van de commissie bijlage 2. Ook dit jaar is voor de

programmering en promotie van activiteiten de samenwerking met andere kunstinstellingen in

Utrecht weer versterkt. Zo participeert Kunstliefde regelmatig in de activiteiten die georganiseerd

worden door de stichting Culturele Zondagen.

In 2010 werd het initiatief genomen om een namiddagborrel te organiseren dat de naam Kafee de

Liefde kreeg. Deze borrel wordt gehouden voor de leden en genodigden op de eerste vrijdag van de

maand van 17.00 tot 20.00 uur. Vaak treden er een of meerdere musici op die de sfeer verhogen. Deze

Activiteiten


werk van gastspreker Krijn de Koning

documentaire over Niki de Saint Phalle & Jean Tingueli

documentaire over Alexander Calder

Avond met muziek van de Velvet Underground


gezellige en informele bijeenkomsten beogen de onderlinge band tussen de leden te versterken.

Dit initiatief vond snel weerklank en het aantal bezoekers blijft stijgen.

Daarnaast vindt er standaard op de laatste vrijdag van iedere maand een avondactiviteit plaats,

variërend van een presentatie of lezing door een gastspreker, de vertoning van een film of

documentaire over kunst en incidenteel een muziek- of dansavond.

Veel waardering genoten de presentaties die gegeven werden door een aantal Utrechtse grafische

ontwerpers die bij Kunstliefde exposeerden (22 januari), de lezing van de kunstenaar Krijn de Koning

(26 februari) over zijn oeuvre, de toelichting van Truus van den Heuvel en Jaqueline Santing over het

thema Aandacht naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling (26 maart) en het verhaal van

de Utrechtse bouwhistoricus Franz Kipp over de Verbeelding van de stad (29 oktober)

Op de openingsdag van de uitwisselingstentoonstelling met Pulchri Studio in Den Haag (9

mei) gaf onze voorzitter Jaap Röell bij Pulchri een presentatie over de geschiedenis die beide

kunstenaarsverenigingen verbindt. Dick Brongers, de zakelijk directeur van Pulchri beantwoordde

deze geste met een presentatie bij Kunstliefde op 28 mei, waarmee tegelijk dit succesvolle

uitwisselingsprogramma werd afgesloten.

Op 18 december werd het jaarlijkse kerstdiner gehouden tijdens welke een aantal leden traditiegetrouw

gedichten voordroegen of korte verhalen voorlazen. Na het diner trad het muziektrio van Nico

Heilijgers op, niet alleen een bekend kunstenaarlid van Kunstliefde, maar ook een begaafd en actief

musicus. Met wervelende muzieksessies werd de avond tot in de late uurtjes dansend doorgebracht

en daarmee het evenementenprogramma van 2010 feestelijk en met voldoening afgesloten.

Begin 2011 hebben de Evenementen commissie en de commissie Netwerkcafé besloten hun krachten

te bundelen en door te gaan onder de naam Podium Kunstliefde.

3.9 Netwerkcafé

Kunstliefde organiseert iedere twee maanden een Netwerkcafé avond. Op deze informatieve

avonden spreken deskundigen over diverse facetten van de (beroeps) praktijk op het gebied van de

beeldende kunst.

Het Netwerkcafé vond in 2010 plaats in januari, maart, mei, september en november, op de derde

vrijdag van de maand. De bijeenkomsten zijn behalve voor werkende leden ook interessant voor

kunstlievende leden en niet-leden die hun kennis willen uitbreiden en in informele sfeer nieuwe

contacten willen leggen met andere geïnteresseerden.

Het netwerkcafé team bestaat uit Etta Boerkoel, Franky Bundel en Jef Roeselers en organiseerde in

o.a. op 21 mei een lezing door Lex van Lith coördinator van Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm

Eindhoven, op 17 september een lezing door Ranti Tjan directeur van het Europees Keramisch

Werkcentrum te Den Bosch, over dit artist-in-residence centre waar kunstenaars, designers

en architecten uit diverse landen een periode kunnen komen werken en op 19 november een

duopresentatie van kunstenaarsleden Marion Wagenvoort en Digna Weiss over hun werk met als

thema: inspiratie, associatie & realisatie.

Begin 2011 hebben de evenementencommissie en de commissie Netwerkcafé besloten hun krachten

te bundelen en de programmering voort te zetten onder de naam Podium Kunstliefde

Activiteiten


4 Publiciteit

Aandacht2

Beelden, kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst, nummer 2-2010

Gert de Rijk & Vrienden

De Weekkrant (Stadsblad), 21 april 2010

Binnenstadskrant, nummer 3-2010

Utrechtvandaagopstap.nl

Vreemdgaan Uitwisseling met Pulchri Studio

Destadutrecht.nl, 8 mei 2010

Leven Magazine, nummer 7-2010

Steunkleur Groen

Alles over Utrecht (Destadutrecht.nl), 24 juni 2010

De Nieuwe Utrechter (dnu.nu), 30 juni 2010

Zomersalon In Geuren & Kleuren

Alles over Utrecht (Destadutrecht.nl)

030-3D

Beelden, kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst, nummer 4-2010

Website/galerie online

www.kunstliefde.nl is voor veel leden en bezoekers een vaste bron van informatie is. Alle informatie

over activiteiten bij Kunstliefde worden op de website geplaatst, zoals aankondigingen van

tentoonstellingen, filmavonden, lezingen, cursussen, vernissages, finissages en ook de maandelijkse

Nieuwsbrief is op de site te lezen.

Begin 2009 is op de website van Kunstliefde een apart hoofdstuk geplaatst over de Kunstkoop

(galerie on line). Op dit deel van de site staan werken van 35 kunstenaars van Kunstliefde speciaal

bedoeld voor verkoop via internet. Dit heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. Daarom zal in

de loop van 2011 dit deel van de website worden geïntegreerd met de overige informatie die op de

website wordt gegeven over de kunstenaars van Kunstliefde.

Nieuwsbrief

In 2010 is tienmaal de Nieuwsbrief verschenen (nummer 227 tm 236). Daarin staan alle voor de leden

en geïnteresseerden belangrijke mededelingen en informatie over wat er bij Kunstliefde gebeurt. De

Nieuwsbrief heeft een vast ontwerp waardoor deze herkenbaar is en voor de verzending past binnen

het affiche voor de tentoonstellingen. De papieren Nieuwsbrief wordt om budgettaire redenen in

zwart/wit uitgegeven maar staat in kleur op de website van Kunstliefde.

Tussentijdse berichten aan de leden worden per e-mail verstuurd.

Na zorgvuldig overleg is besloten de Nieuwsbrief en de uitnodiging/affiche per post aan de leden te

blijven versturen. Dus geen uitsluitend digitale communicatie, ook al is dat goedkoper.

Het adressen bestand is opgeschoond.

Publiciteit


5 Financiën

5.1 Contributie

Op de algemene ledenvergadering van 25 november 2009 is de contributie 2010 voor werkende

leden gesteld op € 120,- en voor kunstlievende leden op € 65,- Dit past in het door ons gehanteerde

contributiebeleid waarbij geleidelijk aan het verschil in hoogte tussen de contributie van werkende

leden en kunstlievende leden kleiner wordt en om de mogelijkheid te hebben onverhoopte tekorten

in de exploitatie via voorstellen tot contributieverhoging op te kunnen vangen.

5.2 Fondsenbijdragen

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er in 2010 geen verzoeken bij (Utrechtse) fondsen ingediend

om een financiële bijdrage aan tentoonstellingen te verlenen. Dat had te maken met de nieuwe

werkwijze van de Commissie Artistiek Beleid en met de inschatting dat er voor de tentoonstellingen

weinig mogelijkheden waren om succesvol financiële bijdragen te vragen. In 2011 zal worden

bevorderd dat er weer aanvragen worden ingediend.

5.3 Financieel resultaat 2010

Ook 2010 sluit weer af met een positief resultaat: € 722. Dit resultaat wordt op de balans aan het

eigen vermogen toegevoegd. Het eigen vermogen komt daarmee op ongeveer 10% van de omzet.

Het resultaat is van een bescheiden omvang. Bij de beoordeling daarvan moet evenwel in aanmerking

genomen worden dat we om uiteenlopende redenen meerdere bestemmingsreserves hebben

gevormd tot een totaalbedrag van € 11.500.

De exploitatie bood afgelopen jaar de ruimte om door de vorming van bestemmingsreserves te

anticiperen op kosten die wij in 2011 en de daarop volgende jaren op het genootschap af zien komen

en waarvoor het hoogst onzeker is dat we daar in die jaren voldoende dekking voor zullen hebben.

Om die reden zijn de volgende reserves gevormd:

• De al bestaande reserve PR is aangevuld met € 1.000 omdat ons enkele incidentele uitgaven

te wachten staan voor bijvoorbeeld het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website en

een bescheiden advertentiecampagne om Kunstliefde meer onder de aandacht van Utrechts

publiek te brengen.

• Omdat we geen structurele dekking hebben voor het aanstellen van een assistent zakelijk leider

zoals we die tot 2011 gehad hebben, willen we komende jaren uit een reserve kunnen putten

voor het incidenteel inhuren van derden om het beoogde ondersteunende werk te doen € 3.000.

• Omdat de verbouwde ruimte in de praktijk regelmatig klein onderhoud nodig heeft om de

goede kwaliteit te blijven uitstralen, is het van belang een fonds te hebben waar voor de meest

voorkomende reparaties en kleine vervangingen uit geput kan worden: € 2.500,=.

• De afgelopen jaar ingestelde Kunstliefdeprijs heeft eenmalig funding nodig om op een serieus

niveau te starten: € 5.000.

Wij vinden het van belang u hierover te informeren en we willen daar ook duidelijk mee maken dat

we aan de continuïteit van Kunstliefde werken op minimaal het niveau waarop we nu al zitten.

Financiën


6 Vooruitblik 2011

Elk jaar is weer belangrijk voor Kunstliefde. Steeds moet worden bedacht hoe Kunstliefde zich

het beste kan presenteren en dat moet vervolgens ook worden uitgevoerd. En de doelstellingen,

waaronder die van de begroting, moeten worden gehaald. Dat maakt elk jaar spannend. Het jaar

2011 is er daar één van. We doen dat met een positieve verwachting. De in 2009 verbouwde ruimten

van Kunstliefde helpen daar enorm bij. De positieve houding van onze medewerkers en vrijwilligers

evenzeer. We hebben er met z’n allen lol in.

Dat blijkt ook uit de tentoonstellingen bij Kunstliefde.

Utrecht, 1 mei 2011

Namens het bestuur van Kunstliefde

Jaap Röell, voorzitter

Vooruitblik


Bijlage 1 Achtergronden bestuursleden

Bestuursleden en hun – voormalige - (neven) functies, per 31 december 2010

Jaap Röell (1946) voorzitter

Tot 1 april 2008 concerndirecteur Huisvesting en Facilitaire Zaken van stichting Cordaan: zorg,

huisvesting en begeleiding van ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

Amsterdam;

Daarvoor fractiemedewerker in de Tweede Kamer en lid van Provinciale Staten te Utrecht; 1989-1997

voorzitter adviescommissie beeldende kunst in de toenmalige gemeente Maartensdijk;

1989-heden initiator kunstprojecten bij vestigingen van stichting Cordaan en haar

rechtsvoorgangers;

April 2008 – heden vrijgevestigd adviseur en journalistiek werk op het terrein van de

hedendaagse beeldende kunst.

Paul Kooij (1946), penningmeester

Directeur/eigenaar bureau voor advies, interim management en executive search, Adsense Groep;

Voorheen:

Algemeen Directeur bureau voor interim management Intersolve bv;

Executive consultant bij organisatie adviesbureau Moret Advies;

Hoofd Economische Zaken gemeente Utrecht;

Nevenfuncties

1999- 2004 Voorzitter VVV Utrecht;

1986- 1992 Medeoprichter en bestuurslid Utrechtse Ondernemers Sociëteit;

1980- 1988 Lid Algemeen Bestuur Kampong en voorzitter hockey afdeling.

Ronald van den Heuvel (1951) secretaris

20 jaar managementervaring bij NS en in de zorg;

Consultant voor managementvraagstukken in de zorg en het ‘maatschappelijk middenveld’;

Register vinoloog van de Nederlandse Wijn Academie en consultant op wijngebied;

Landelijk voorzitter Nederlands Wijngilde;

Voorzitter Stichting Zangzaad (koorzang);

Lid commissie Rail van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (cie. Van Vollenhove).

Marion Wagenvoort (1957) bestuurslid en vertegenwoordiger kunstenaarsleden

per 2008 bestuurslid Boellaardfonds;

2003 - juni 2006 artistiek leider genootschap Kunstliefde;

1986 - heden beeldend kunstenaar monumentale vormgeving;

1980 - 1998 docent textiele werkvormen en handvaardigheid Merletcollege, Cuijk;

1975 - 1980 Stichting Opleiding Leraren Textiele werkvormen/handvaardigheid 2e graad, Utrecht;

1981 - 1986 Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht, monumentale vormgeving.

Digna Weiss (1943) bestuurslid en vertegenwoordiger van de werkende leden vanaf mei 2008

1962 -1967 Academie voor Beeldende Kunst te Arnhem afd. autonoom;

1967 - heden beeldend kunstenaar;

1974 - 1975 lid van de Stichtse Culturele Raad;

1975 - 1984 Lid van de B.K.R. commissie;

1996 - 2002 Lid van de kunstcommissie Kunstmanifestatie Janskerk;

Vanaf 1967 - 2005 docent schilderen en tekenen in verschillende instituten en locaties.

Het bestuur streeft naar een werkverdeling binnen de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid,

over bovenstaande aandachtspunten. De kunstenaarsleden van het bestuur hebben met name een taak

ter ondersteuning en begeleiding van de Commissie Artistiek Beleid, de tentoonstellingscommissie

en De Belofte Commissie.


Bijlage 2 Samenstelling commissies per 31 december 2010

Commissie Artistiek Beleid

Udo Braehler

Leen Emmerzael

Erik Kussendrager

Yvonne Lub, voorzitter

Tentoonstellingscommissie

Franky Bundel

Thea Peters

Jef Roeselers

Erik Rijssemus

Nan Schepers

Marja Steinmetz

Ellen Weijers

Pieter Dirk van Willenswaard

Commissie De Belofte

Emmy Gostelie

Diana van der Ley, voorzitter

Ester Vlaming

Toelatingscommissie

Noortje Arts, secretaris

Ruben de Heer

Nico Heilijgers

Baukje Hiemstra

Anja Roemer

Elaine Vis, voorzitter

Evenementencommissie

Christine Boer

Greta van der Put

Ellen Weijers

Franz Ziegler, voorzitter

Netwerkcafé

Etta Boerkoel

Franky Bundel

Jef Roeselers

Baliemedewerkers

Marjolein Berkenbosch

Marianne Graven

Wil Grol

Odette Hein

Geertje Hesseling

Elaine Kempees

Evita Lammers

Ton Leliveld

Nan Schepers, coördinator

Marlies Souren

Pieter Dirk van Willenswaard

Joke Zonneveld

Barmedewerkers

Lisette Bazuin

Marjolein Berkenbosch

Magiel de Bruyne, coördinator

Bea Graven

Ineke van de Laan

Claire Leo

Bijlage 1 & 2


Bijlage 3 Bedrijfsvrienden per 31 december 2010

Bogers Elektrotechnioek Utrecht

B.O.B. Adviseurs Maatschappelijk Vastgoed Zeist

Van Benthem & Keulen Advocaten Utrecht

Accountantskantoor Flantua-Verheij Nieuwegein

Hermans & Schuttevaer, Notarissen Utrecht


Bijlage 4 Juryrapport B.J. Kerkhofprijs

Het is voor ons, de jury van de B. J. Kerkhofprijs van dit jaar, een genoegen aan u bekend te maken

wie de kunstenaar is die naar onze mening deze prijs zal ontvangen.

Maar vooraf willen wij, Udo Braehler, Frank Welkenhuysen en Koos van Duinen, onze bevindingen met

u delen. Zoals u wellicht weet gelden voor de vaststelling van deze prijs een drietal uitgangspunten:

• de artistieke begaafdheid van de kunstenaar,

• het vakmanschap van deze

• en de betrokkenheid van de kunstenaar bij het Genootschap Kunstliefde.

Tot onze grote verbazing geldt echter nog een criterium, en wel de geestelijke situatie waarin de

kunstenaar zich bevindt. Dit beoordelingspunt is te lezen in de statuten van 1957 van de stichting

die de prijs uitreikt. Het is de jury niet bekend of het bestuur van de stichting op dit moment nog

waarde hecht aan dit criterium, voor haar mocht dit punt zeker geen rol spelen. Immers, achter de

vaststelling van de geestelijke situatie van de kunstenaar zou het idee kunnen liggen dat kunstenaars

uitzonderlijke mensen zijn die een beetje gek zijn (een beeld dat door velen in de samenleving

wordt gedeeld) ofwel zéér begaafd zijn (en daardoor ook wonderlijk). De jury is van mening dat

kunstenaars gewone mensen zijn, zij het met specifieke kwaliteiten en heeft het daarom gehouden

op de drie eerder genoemde uitgangspunten. Hiermee heeft het zich naar behoren van haar taak

kunnen kwijten.

Die taak was de beoordeling van 52 kunstenaars die hun werk toonden in de zomertentoonstelling

‘In geuren en kleuren’. Een divers geheel van schilderijen tekeningen, grafisch werk en objecten werd

onderworpen aan de criteria die genoemd zijn. Het laatste uitgangspunt, namelijk de betrokkenheid

op het genootschap, was voor de jury moeilijk te beoordelen. Immers, die was aan de tentoonstelling

niet af te meten en de vaststelling hiervan werd dan ook door de jury zonder meer als positief voor

iedere deelnemer gezien. Het simpele feit dat de kunstenaars deelnamen aan deze tentoonstelling

illustreert naar haar mening de betrokkenheid voldoende.

Blijven de twee andere aandachtspunten, de artistieke begaafdheid en het vakmanschap van de

gegadigden. Hier doemde voor de jury een grote vraag op die ontstond uit een ander punt, de

kwestie van het betrokken zijn. De jury stelde zichzelfde vraag of die betrokkenheid niet breder

diende te zijn dan enkel bij het Genootschap Kunstliefde. Was, zo vroeg zij zich af, een kunstenaar

ook niet verplicht zich betrokken te voelen op de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst?

En zo ja, wat is dan de bijdrage aan die ontwikkeling? Uiteraard besefte de jury zich dat zij bij deze

vraagstelling buiten de orde van de opdracht treedt. Echter de beperking tot artistieke begaafdheid

en vakmanschap zonder een nadrukkelijk noemen van een inhoudelijk concept dat gebonden is aan

de eigentijdse kunst kan leiden tot een zekere verschraling van het kunstwerk. Dan zal er wel voldaan

kunnen worden aan de meer technische kant van het kunstenaarschap maar als geheel draagt dit

niet bij aan de ontwikkeling van de beeldende kunst en dus ook aan die van de kunstenaar. Aan een

beantwoording van deze vraagstelling wil de jury formeel niet voldoen, die heeft zij zich min of

meer informeel gesteld. Wel meent zij dat het Genootschap Kunstliefde zich deze vraag zou kunnen

stellen en of met inachtneming hiervan kwaliteitsbevordering niet van belang moet zijn.

Uit hetgeen tot nu in dit rapport is beschreven mag blijken dat de jury zich voor een moeilijke maar

ook interessante taak gesteld zag. Dat heeft zij kunnen doen door gedurende meerdere uren de

inzendingen ‘stuk voor stuk’ te bekijken en te beoordelen. Zodoende vormde zich een totaalbeeld

van de expositie en kon daarna verfijning van het geheel tot een definitieve uitspraak leiden. In

eerste instantie bleven hierbij zes kunstenaars over die ‘op zich’ voldeden aan de formele criteria. En

tweede rondgang kon zo een beslissing brengen waarin een aantal belangrijke elementen voor het

‘winnende’ werk doorslaggevend zouden zijn.

Bijlagen 3 & 4


Joop Stolk


Zo kwam de jury tot de conclusie dat in het oeuvre van de prijswinnaar:

1. Een specifiek Utrechts element aanwezig is, namelijk een vervreemdende sfeer, passend in de

surrealiteit die kenmerkend is voor de zogenaamde Utrechtse School, een stroming waarin het

magisch realisme een grote rol speelde. Zo gesteld draagt de kunstenaar bij aan de continuïteit van

deze school. In de schilderijen en tekeningen van de kunstenaar schuilt een span- ning die vooral

tot uiting komt in de narratieve benadering van de thematiek en het schilderkunstig standpunt dat

daarbij wordt ingenomen. Bij de wijze waarop het werk is gemaakt ontkomt de kijker niet aan de

indruk een ‘still’ uit een film te zien, raadselachtig en als beeldend element inspelend op de actuele

beeldcultuur.

2. Er is zeker sprake van een grote mate van vakmanschap, getuige de schilderijen en tekeningen die

de kunstenaar in de loop der jaren heeft gemaakt. Wie dat oeuvre heeft gevolgd kan niet anders dan

deze conclusie onderschrijven. Een geheel eigen kleurenpalet waarmee, en de compositie waarin de

onderwerpen zijn geschilderd of getekend zijn hiervoor het bewijs.

3. Rest nog de vraag van de betrokkenheid op het Genootschap. Daarop kan de jury positief

antwoorden. Wie de ledenlijst van Kunstliefde vanaf de jaren 70 overziet concludeert dat de winnaar

al jarenlang lid is en zich als zodanig voor de kunst en kunstenaars heeft ingezet.

Dit alles heeft de jury overwogen en kunnen vaststellen. Zo is zij tot de conclusie gekomen dat de

Bernhard Johan Kerkhof Prijs 2010 met recht vanuit alle uitgangspunten van de stichtingsstatuten

uitgereikt wordt aan Joop Stolk.

De jury, 12 september 2010

Bijlage 4


Marion Wagenvoort Augusta


Bijlage 5 Juryrapport Van Dokkumprijs 2010

De jury voor de Hans van Dokkumprijs 2010 bestond uit Nena Sesic-Fiser, winnares van de Hans

van Dokkumprijs 2009, Bas Meijer, kunsthandelaar in Utrecht en Marcel Gieling, kunsthandelaar

en publicist in Utrecht. Zij moesten voor hun keuze de in 1988 door Hans van Dokkum vastgestelde

criteria hanteren:

De winnaar moet een werkend lid van Kunstliefde zijn van minimaal 30 jaar oud, maar belangrijker,

zijn of haar werk moet figuratief zijn.

Hans van Dokkum maakte zelf zeer realistische figuratieve kunst; vooral in zijn grafische werk

maakte hij de werkelijkheid bijna fotografisch zichtbaar. Gelukkig heeft hij de criteria waaraan de

de winnaar moet voldoen, ruimer gesteld, namelijk herkenbare figuratie in de in de ruimste zin van

het woord! Hans van Dokkum was bang dat de figuratie in de kunst zou verdwijnen. Hij was hiermee

niet de eerste, want al in 1946 werd door Otto de Kat en Kees Verwey de Hollandse Figuratieve

Aquarellistenkring in het leven geroepen om tegenwicht te bieden aan de opkomende experimentele

schilders waartoe onder andere Appel, Corneille en Wolvenkamp behoorden. We kunnen anno 2010

wwel stellen dat de figuratie in de beeldende kunst een vaste waarde is en de angst van De Kat,

Verwey en Van Dokkum ongegrond is gebleken.

Tot verrassing van de jury bleken alle 3 de leden onafhankelijk van elkaar 3 dezelfde kunstenaars te

hebben genomineerd. De genomineerden zijn Mirjam Beuker, Joop Stolk en Marion Wagenvoort.

Mirjam Beuker

Het keramisch boekobject van Mirjam Beuker is sprekend en prachtig uitgevoerd, ook technisch. De

titel van het object ‘Voor wie te voet gaat’ staat in relatie tot het gedicht ‘Ik ben’ van René van Loenen

uit de bundel ‘Straatliefdegras’. De jury werd getroffen door het formaat dat strak is vormgegeven

en waarbij de voetstappen op de rechterpagina van het boek op weg zijn naar het labyrint op de

linker pagina. Voor de aandachtige kijker en lezer is het een kunstwerk om echt bij stil te staan en de

relatie van object en gedicht in stilte in zich op te nemen.

Joop Stolk

Wie is er niet gecharmeerd van dit stukje Utrecht dat Joop Stolk groot heeft op gezet. De Romaanse

kloostergang uit de 11e eeuw bij de Mariahoek. Onder de bogen liggen vaak drugsverslaafden en

alcoholisten. Als je er langs loopt, kun je hun woorden horen. Joop Stolk geeft met dit werk aan

niet bang te zijn voor een groot formaat. Door de gebruikte techniek van oliepastel op papier, de

weergave van de kloostergang, de vloer en de schaduwen op de wand, doen de titel van dit werk

‘Living in shadows of the past’ alle eer aan.

Marion Wagenvoort

Het eigenzinnige werk van Marion Wagenvoort lijkt van een afstand naar je te wenken. De staande

vrouw ‘Augusta’ staat er ontspannen bij met haar armen rustig over elkaar en de ogen gesloten. ‘Wie

doet mij wat’ lijkt ze uit te stralen. Van verre doet dit werk op papier denken aan een fresco uit de

middeleeuwen. De naam Augusta werd in een ver verleden verleend aan de vrouwen van keizers. Zo

vol vertrouwen en statig als Augusta door Wagenvoort in een techniek van mixed media op papier is

weergegeven, lijkt het erg op een vrouw die waarlijk keizerin zou kunnen zijn.

Unaniem heeft de jury Marion Wagenvoort als winnaar van de Hans van Dokkumprijs 2010

gekozen.

Bijlage 5


www.kunstliefde.nl

More magazines by this user
Similar magazines