23.09.2013 Views

Lees meer

Lees meer

Lees meer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WELKOM

Kopersbijeenkomst plan Bergstein te Tuk


Introductie

Veiligheid

Inhoudsopgave

Titelblad

Kopersmiddag 2 december Subtitel 2010 plan Bergstein fase 1

Hoogteverschillen / hemelwaterafvoer

Afsluiting


Veiligheid

Titelblad

Subtitel


Hoogteverschillen / hemelwaterafvoer

Hoogteverschillen

Bekende informatie

Keermuren en hagen

Wadi’s

Drainage

Waterdoorlatendheid


Hoogteverschillen


Verkoopbrochure:

Bekende informatie

Hoogteverschil; op de situatietekening in de verkoopbrochure staat aangegeven wat de

hoogteverschillen zijn ten opzichte van naastgelegen kavels.

Leveringsakte:

Achterpad; het onderhoud van dit voetpad en eventueel riolering, komt voor gezamenlijke rekening van

de eigenaar van bedoelde kavels.

Haag / hekwerk; De koper is verplicht deze hagen / hekwerken te gedogen, te onderhouden en in stand

te houden op een vaste hoogte van zeventig (ca. 70) centimeter; Bij een noodzakelijke vervanging van

de haag zal koper eenzelfde haag weer dienen aan te brengen.

Drainage; De koper is verplicht deze drainage te gedogen, te onderhouden en in stand te houden. Bij

een noodzakelijke vervanging van de drainage zal koper eenzelfde drainage weer dienen aan te

brengen.

Keerwand; Tussen een groot aantal bouwkavels wordt een keerwand aangelegd ter overbrugging van

het hoogteverschil op de wijze als vermeld in de verkoopbrochure. Deze keerwand zal door verkoper,

danwel (een) door verkoper aan te wijzen derde(n) worden aangelegd. De koper is verplicht deze

keerwand te gedogen, te onderhouden en in stand te houden. Bij een noodzakelijke vervanging van de

keerwand zal koper eenzelfde keerwand weer dienen aan te brengen.

Hemelwaterafvoer; Koper verplicht zich jegens de gemeente het op het verkochte vallende

hemelwater, bijvoorbeeld via molgoten, bovengronds af te voeren naar de openbare weg. Koper dient

voor zijn rekening zorg te dragen voor het aanbrengen van de door hem gewenste voorzieningen

teneinde de afvoer van het hemelwater te borgen.


Hoogteverschillen, wat doet Roosdom Tijhuis


Hoogteverschillen, wat doet Roosdom Tijhuis


Hoogteverschillen, wat doet Roosdom Tijhuis


Voorbeelden

Hoogteverschillen, wat doet Roosdom Tijhuis


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (entree)

Hoogteverschillen, wat kunt u doen (tuin)


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (schutting,

Hoogteverschillen, wat kunt u doen (tuin)

afschot)

Bij het plaatsen van een

berging in de tuin kunt u

het beste deze laten

afvoeren op het

achterpad


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (tuin)

Hoogteverschillen, wat kunt u doen (tuin)


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (tuin)


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (oprit)


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (oprit)


Hoogteverschillen, wat kunt u doen (oprit)


Drainage

Cascades

Hoogteverschillen / hemelwaterafvoer

Nieuwe situatie Bergstein

Afvoer naar spoorsloot

Put (afvoer begrenst)

Bergweg


Advies en ontwerp


Onderhoud: Koper dient eens per 2

jaar (indicatie) de buis door te

spuiten middels een

drainagereiniger.

Kopers mogen zelf (wordt sterk

aangeraden) een drainagebuis

aansluiten op de blokdrainage om

zo het water in de tuin beter te

laten afvoeren. Kopers van de

rijwoningen kunnen dit op de

blokdrainage doen alsmede op de

drainagebuis welke in het

achterpad ligt.

Drainage


Waterdoorlatendheid


Afsluiting Titelblad

Subtitel

Om half 4 wordt u hier weer verwacht voor een en


Bedankt voor uw aandacht

Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe Roosdom Tijhuis woning

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!