energiepremie g2 – energie-efficientie bij de lokale levering ... - Ibge

ibgebim.be

energiepremie g2 – energie-efficientie bij de lokale levering ... - Ibge

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE

LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

WIE?

Deze premie is onder voorwaarden

beschikbaar voor de volgende sectoren:

Particulieren NEEN

Collectieve huisvesting JA

Tertiaire en industriële sector JA

PAGE 1 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

Welke procedure?

Standaardprocedure (nr.

1)

Procedure van de

premiebelofte (nr. 2)

Deze Energiepremie heeft tot doel initiatieven ter verbetering van de energie-efficiëntie bij de levering van

elektriciteit financieel te steunen. Zij is bestemd voor de gedecentraliseerde productie van elektriciteit (=

warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen en andere) die ter plaatste verbruikt wordt zodat een hogere

energie-efficiëntie wordt verkregen.

Deze premie is beschikbaar voor lokale elektriciteitsleveranciers die lokaal geproduceerde elektriciteit leveren in

een beperkt en afgebakend geografisch gebied dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze

lokale leveranciers dienen te beschikken over een leveringsvergunning, uitgereikt door de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering na advies van de regelgever Brugel.

1. BEDRAG VAN DE PREMIE

Het voorwerp van de subsidie is de hoeveelheid lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit, gemeten op

jaarbasis. Het Bedrag is van 0,025€/kWué/jaar. Er is een plafond vastgelegd van 3000 kWh per eindverbruiker,

geleverd door de lokale leverancier.

De premie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar en wordt jaarlijks betaald op basis van het bewijst van

de nettoproductie (= brutoproductie verminderd met het bijkomende verbruik en het verbruik van de

gemeenschappelijke lokalen of ander niet-gefactureerd verbruik) en van het lokale elektriciteitsverbruik.

Wat de premies voor de lokale levering van elektriciteit betreft, is de jaarlijkse premie, d.w.z. de premie,

toegekend over 15 jaar gedeeld door 15, begrensd op € 20 000,00 per lokale levering.

2. VOORWAARDEN

1. Houder zijn van een vergunning voor lokale levering of uitdrukkelijk door een lokale leverancier

met een vergunning gemachtigd zijn om de?premie? te ontvangen.

2. Voldoen aan de technische voorwaarden, beschreven in dit reglement en de bijbehorende technische

fiches, en ze in acht nemen.

3. Om recht te geven op de premie, moet het geografisch gebied waar de lokale productie en levering van

de elektriciteit plaatsvinden, gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4. De elektriciteitsproductie vanaf diesel wordt uitgesloten..

Procedure nr. 2 (premiebelofte) is verplicht.

Vergewis u ervan dat u voldoet aan alle criteria die worden opgelegd voor het verkrijgen van deze premie (zie

document "ENERGIEPREMIES, ALGEMENE VOORWAARDEN").

3. HOE DE PREMIES "LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICTEIT" VERKRIJGEN?

Om iedere rechthebbende duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden, worden de administratieve

premies voor het aanvragen en de betaling van de premie, en meer in het bijzonder de fasen, termijnen en in te

vullen formulieren (alsook de lijst van af te leveren documenten) in detail beschreven.

Het verkrijgen van de premie voor "Energie-efficiëntie bij de lokale levering van elektriciteit" gebeurt in twee

fasen. Enerzijds het opstellen van de basisvoorwaarden voor deze premie (zie hierna "Procedure voor het

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008

NEE

N

JA


aanvragen van een premiebelofte") en vervolgens, aan het einde van elk begrotingsjaar, het bepalen van de

exacte premie voor dat begrotingsjaar (zie hierna "Procedure voor de jaarlijkse uitbetaling van de premie").

De eerste fase opent het recht op de premie voor de 15 volgende jaren op voorwaarde dat ieder jaar de

voorwaarden tot het verkrijgen van de jaarlijkse premie vervuld zijn.

4. PROCEDURE NR. 2 VOOR HET AANVRAGEN VAN DE PREMIEBELOFTE:

Stap 4.1

U stelt uw dossier voor het aanvragen van de premie samen. Zorg ervoor dat u het betrokken formulier goed

invult en dat u alle noodzakelijk documenten voor het onderzoek van het dossier bijvoegt. Op de

aanvraagformulieren voor premie 1 vindt u de gedetailleerde lijsten.

Stap 4.2

U dient uw aanvraagdossier in drie exemplaren in bij:

SIBELGA

Dienst Premies

Werkhuizenkaai 16

1000 Brussel

(telefoon:02/549.41.00)

Stap 4.3

Uiterlijk een maand na de indiening van uw dossier bij Sibelga ontvangt u een ontvangstbericht waarin wordt

aangegeven of uw dossier al dan niet uit formeel oogpunt volledig is, d.w.z. of het ingediende dossier

voldoende is om de inhoud te beoordelen. In dit stadium gaat het niet om een aanvaarding ten gronde van het

dossier.

Als u een ontvangstbericht ontvangt dat het dossier onvolledig verklaart met vermelding van de ontbrekende

elementen, beschikt u over een termijn van twee maanden om de ontbrekende elementen aan Sibelga te

bezorgen. Gebeurt dit niet, dan zal de premieaanvraag niet meer in aanmerking worden genomen.

Indien Sibelga aan het einde van deze termijn de ontbrekende elementen ontvangen heeft en ze voldoende

heeft geacht om het dossier volledig te verklaren, wordt u binnen een maand een bericht van ontvangst

betreffende de volledigheid van het dossier toegestuurd.

Stap 4.4

De premieaanvraag wordt vervolgens ten gronde beoordeeld door een Adviescomité samengesteld uit

Leefmilieu Brussel BIM, een vertegenwoordiger van de minister van Energie, Sibelga en een externe

adviseur. Dit comité wordt door Leefmilieu Brussel BIM bijeengeroepen en vergadert één keer per maand.

Het Adviescomité onderzoekt het technisch karakter van het dossier met betrekking tot de technische en

administratieve voorwaarden, bepaald in dit reglement. Op deze basis beslist het Comité over de toekenning of

de weigering van de premie voor de volgende 15 jaar en bepaald het Comité het maximale jaarlijkse bedrag van

de premie.

Stap 4.5

Binnen een maximumtermijn van één maand vanaf de datum van aanvaarding of weigering van het dossier

door het Adviescomité stuurt Leefmilieu Brussel BIM u een premiebelofte of een bericht van uitsluiting van het

dossier toe. Indien de premiebelofte wordt toegekend, zal u een voorlopig bedrag gelijk aan 80% van het

geraamde bedrag van de jaarlijkse premie worden uitbetaald (cf. PROCEDURE VOOR DE JAARLIJKSE

UITBETALING VAN DE PREMIE). Het definitieve bedrag wordt later berekend. Tijdens het volgende jaar zal

een terugbetaling van het te veel ontvangen bedrag gevraagd of een bijkomend bedrag gestort worden.

5. PROCEDURE VOOR DE JAARLIJKSE UITBETALING VAN DE PREMIE

Deze procedure vindt plaats aan het einde van het eerste exploitatiekalenderjaar (en wordt jaarlijks herhaald tot

het jaar volgend op het 15de jaar van uitvoering van de premiebelofte). De jaarlijkse premie wordt toegekend op

basis van de naleving van de criteria en regels die zijn vastgelegd in dit reglement.

Stap 5.1

U stelt uw jaarlijks exploitatieverslag samen waarvan sprake is in art. 25noviesdecies van de ordonnantie van 19

juli 2001 en bezorgt het aan de Commissie (Brugel) vóór 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarvoor de

premie wordt aangevraagd.

Stap 5.2

PAGE 2 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008


U stelt uw aanvraagdossier voor de jaarlijkse premie voor het verstreken jaar samen. Zorg ervoor dat u het

hiertoe bestemde formulier 2) goed invult, het dossiernummer van de premiebelofte vermeldt en alle

documenten bijvoegt die nodig zijn voor het onderzoek van het dossier.

Stap 5.3

U dient uw aanvraagdossier uiterlijk 30 september in drie exemplaren in bij:

SIBELGA

Dienst Premies

Werkhuizenkaai 16,

1000 Brussel

(telefoon:02/549.41.00)

Stap 5.4

Uiterlijk een maand na de indiening van uw dossier bij Sibelga ontvangt u een ontvangstbericht waarin

wordt aangegeven of uw dossier al dan niet uit formeel oogpunt volledig is, d.w.z. of het ingediende

dossier voldoende is om de inhoud te beoordelen. In dit stadium gaat het niet om een aanvaarding ten

gronde van het dossier.

Als u een ontvangstbericht ontvangt dat het dossier onvolledig verklaart met vermelding van de ontbrekende

elementen, beschikt u over een termijn van twee maanden om de ontbrekende elementen aan Sibelga te

bezorgen. Gebeurt dit niet, dan zal de premieaanvraag niet meer in aanmerking worden genomen voor dit

begrotingsjaar.

Indien Sibelga aan het einde van deze termijn de ontbrekende elementen ontvangen heeft en ze voldoende

heeft geacht om het dossier volledig te verklaren, wordt u binnen een maand een bericht van ontvangst

betreffende de volledigheid van het dossier toegestuurd.

Stap 5.5

Op basis van de effectieve jaarlijkse nettoproductie van elektriciteit die lokaal geproduceerd wordt en de

energie-efficiëntie verhoogt, van het plafond, vastgelegd in de premiebelofte en van het gunstig advies van de

Commissie (Brugel) over uw verslag (zie stap 1) berekent Sibelga het bedrag van de premie voor het verstreken

jaar.

Stap 5.6

Binnen een maximumtermijn van 1 jaar vanaf de datum van aanvaarding of weigering van het dossier door

Sibelga, stort Sibelga het bedrag van de premie na aftrek van het voorschot van 80% van het verstreken jaar als

het saldo positief is. Als voorschot voor het lopende jaar betaalt Sibelga een bedrag gelijk aan 80% van de

exacte premie, berekend voor het verstreken jaar na aftrek van het eventueel te veel betaalde bedrag voor het

verstreken jaar, als het saldo negatief is.

PAGE 3 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008


Stuur het origineel van dit formulier (geen kopie)

ingevuld en ondertekend terug naar het hiernaast

aangegeven adres.

Voor iedere aanvraag van documentatie, formulieren en

informatie over de premies:

Leefmilieu Brussel - BIM

Dienst Informatie op 02/775.75.75

info@ibgebim.be & www.leefmilieubrussel.be

FORMULIER PREMIE G2.1 AANVRAAG VAN EEN

PREMIEBELOFTE VOOR ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE

LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

Handelt u als lokaal leverancier? ja neen

Bent u gemachtigd door de lokale leverancier? ja neen

Nr. van de vergunning voor lokale levering

1.1. TOTAALBEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE (PREMIEBELOFTE)

Raming van de jaarlijkse nettoproductie van elektriciteit die lokaal geproduceerd wordt en door de lokale

leverancier aan zijn klanten geleverd wordt: kWh/jaar(*)

Totaalbedrag (*) van de totale premie, aangevraagd over een periode van 15 jaar (A):

Jaarlijks totaalbedrag (*) van de totale aangevraagde premie(A/15):

1.2. LOKAAL LEVERINGSGEBIED

, €

, €

(*) Als u de btw niet kunt aftrekken, ontvangt u een premie berekend op basis van de factuur inclusief BTW

Adressen en EAN van de toegangspunten, bevoorraad door de lokale leverancier

Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Straat

Gemeent

e

Gemeen

te

Gemeen

te

Gemeen

te

Sibelga

Dienst Premies

PAGE 4 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008

Werkhuizenkaai 16,

1000 Brussel

(telefoon:02/549.41.00)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

EANcodes:

EANcodes

EANcodes

EANcodes


Postco

de

Straat

Postco

de

Gemeen

te

Gemeen

te

PAGE 5 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

Nummer (van

tot)

EANcodes

EANcodes

Indien u als gevolmachtigde handelt, naam en adres van de lokale leverancier die de volmacht geeft:

Benaming

Straat

Postcode

Gemeen

te

Numm

er

Aantal EAN-codes, bediend door de lokale leverancier:

Land

Geplande begindatum van de lokale levering: .................... / / 20

Zijn bij deze premieaanvraag gevoegd (overloop de lijst en kruis elk vak aan om u ervan te vergewissen dat u

alle nodige documenten hebt bijgevoegd):

ADMINISTRATIEF AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ENERGIEPREMIE 2009

Alleen voor appartementsgebouwbeheerders:

Een document waaruit blijkt dat de vereniging van medeeigenaars

u aanstelt als beheerder.

In voorkomend geval, een kopie van de uitdrukkelijke volmacht om de premie aan te vragen.

Attest van Sibelga dat de aanwezigheid aantoont

van een hoofdteller vóór het geografisch afgebakende

gebied van lokale levering, alsook de aanwezigheid van de teller van de lokale elektriciteitsproductie.

kopie van de vergunning voor lokale levering

kopie van het toegangscontract?

Bewijs van de certificering van de installatie

Distributie- en telschema van de lokaal geproduceerde elektriciteit.

beschrijving van de elektriciteitsproductie en van de geraamde balans van de hoeveelheid elektriciteit

die

jaarlijks zal worden geproduceerd, met vermelding van de datum van indienststelling.

Gedaan te …………………. .................................... , op ........................................................................

Handtekening

van de aanvrager

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer, worden de gegevens die u ons toestuurt bij het invullen van dit formulier gebruikt voor de follow-up van uw dossier. U kunt uw

gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier hebt

verzonden.

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008

Bus


Stuur het origineel van dit formulier (geen kopie)

ingevuld en ondertekend terug naar het hiernaast

aangegeven adres.

Voor iedere aanvraag van documentatie, formulieren en

informatie over de premies:

Leefmilieu Brussel - BIM

Dienst Informatie op 02/775.75.75

info@ibgebim.be & www.leefmilieubrussel.be

FORMULIER PREMIE G2.2 AANVRAAG TOT BETALING

VAN DE JAARLIJKSE PREMIE VOOR ENERGIE-

EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN

ELEKTRICITEIT

Handelt u als lokaal leverancier? ja neen

Bent u gemachtigd door de lokale leverancier? ja neen

Nr. van de vergunning voor lokale levering

1.3. IDENTIFICATIE VAN DE LOKALE LEVERANCIER

Nr. van de vergunning voor lokale levering

Naam en adres van de lokale leverancier:

Benaming

Straat

Postcode

Gemeen

te

Numm

er

1.4. TOTAALBEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE (BETALING VAN DE JAARLIJKSE PREMIE)

Jaarlijkse productie van elektriciteit, geleverd door de lokale leverancier (A):

Land

kWh/jaar(*)

Jaarlijks totaalbedrag (*) van de totale aangevraagde premie(A X premie per kWh):

1.5. LOKAAL LEVERINGSGEBIED

, €

(*) Als u de btw niet kunt aftrekken, ontvangt u een premie berekend op basis van de factuur inclusief BTW

Adressen en EAN van de toegangspunten, bevoorraad door de lokale leverancier

Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Gemeent

e

Gemeen

te

Sibelga

Dienst Premies

PAGE 6 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008

Werkhuizenkaai 16,

1000 Brussel

(telefoon:02/549.41.00)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

Bus

EANcodes:

EANcodes


Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Straat

Postco

de

Gemeen

te

Gemeen

te

Gemeen

te

Gemeen

te

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

Nummer (van

tot)

EANcodes

EANcodes

EANcodes

EANcodes

Indien u als gevolmachtigde handelt, naam en adres van de lokale leverancier die de volmacht geeft:

Benaming

Straat

Postcode

Gemeen

te

Numm

er

Aantal EAN-codes, bediend door de lokale leverancier:

Land

Geplande begindatum van de lokale levering: .......................... / / 200

Zijn bij deze premieaanvraag gevoegd (overloop de lijst en kruis elk vak aan om u ervan te vergewissen dat u

alle nodige documenten hebt bijgevoegd):

ADMINISTRATIEF AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ENERGIEPREMIE 2009

Alleen voor appartementsgebouwbeheerders:

Een document waaruit blijkt dat de vereniging van medeeigenaars

u aanstelt als beheerder.

In voorkomend geval, een kopie van de uitdrukkelijke volmacht om de premie aan te vragen.

Kopie van de telleropmeting van de lokale elektriciteitsproductie in het begin (1 januari) en aan het einde (31

december) van de verstreken periode van 1 jaar.

Kopieën van de telleropmetingen bij de eindverbruikers,

afgeleverd door de lokale leverancier in het begin (1

januari) en aan het einde (31 december) van de verstreken periode van één jaar.

kopie van de vergunning voor lokale levering

Kopie van het advies van de Commissie waaruit blijkt dat uw verplichtingen werden nagekomen (zie stap 1).

Indien die niet is opgenomen in het advies van de Commissie (zie vorig punt), een berekening van de

effectieve jaarlijkse nettoproductie van elektriciteit die lokaal geproduceerd wordt en de energie-efficiëntie

verhoogt.

Gedaan

te …………………. .................................... , op ........................................................................

Handtekening

van de aanvrager

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer, worden de gegevens die u ons toestuurt bij het invullen van dit formulier gebruikt voor de follow-up van uw dossier. U kunt uw

gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier hebt

verzonden.

PAGE 7 SUR 7 G2 : FOURNITURE LOCALE D’ELECTRICITE

PRIME ENERGIE 2009 CONDITIONS ET FORMULAIRE

VERSION DU 18 DECEMBRE 2008

Bus

More magazines by this user
Similar magazines