16/08/1914 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

16/08/1914 - ten mandere Izegem

& KOI > 8 ste 0 op o h o a r 0 sm )0 00 K en u, . in ik Derde .laanranir. — INr 33 l ' f s e n i u . i v i v f i Een jaar : 3.00 fr. — 6 maanden : 2.00 fr. l*ri.jN per nummer : 5 cent. HET EER STE UUR IN5 )ÜW De .week, die zoo bewogen week, is dan enjpok vo * als leeuwen hebben onze soldaten zich vprdecSg-d rondom Luik. M et 35,000 man ie hebben ze hoof'ci geboden aan 120,000 vijanden en dat g ed u ren d e'in e dagen. Bij duizenden -Hebben de Duitschers geboet hun dolle woord d at zij het kinderleger zouden overrom pelen ,Ln thans, al is de vijand ook te Luik, toch vern.acht hij nog niet een enkel onzer Luiksche forteu te sloopen of in handen te krij- Geen F L'Vestigverwe­ nt d^B elgische legers en onze ediging èen ongem eene verba- in het buitenland; geen wonder W elk# onvergeeflijke, gruwzame fout hebben Scde Duitsche legerhoofdm annen toch bedreven! d. Ons volk lag hier vreedzaam en goed, den i Duitscher wel ja genegen. De hoogm oed, de ver- d |w aandheid zijner legeroversten staken ons innig wel tegen. M aar ’t eigenlijke Duitsche volk beviel ons goed. W e bew onderden zijn open Germ aanschen aard, zijn nog zuivere levenskrachten, zijn felle bedrijvigheid, zijn nijverheid en handel, zijn 'isj kunstzin en geleerdheid, zjjn w onderbaar opgewekte sociale werkzaamheid. V ele Duitschers lieten we weeldig en gerust alhier leven. Den Duitschen keizer aanzagen we als een ridder vol j kracht, voor recht en vrede. ^ M aar nu is alles m et eens gedaan!... V oorw aar de Duitsche consul te O ostende mocht, m et reden, schreiende zijn post verlaten, al uitroépen: « w at heeft onze keizer, met zijn legerhoofdmannen, toch gedaan! Hij heeft ons ineens den gruw van het geheele Belgische volk, ja van de geheele wereld op den hals gehaald! » * * * Katholiek E E N I G E B E D E N K I N G E N O v e r c l e a n . Z oo is het inderdaad! De Belgen zullen niet licht den snooden aanslag vergeten, w aarvan ze, zóó onverwacht, het slachtoffer zijn geworden, i j Zij hadden, hoeveel het hun ook kostte, de op- ! offeringen gedaan noodig om de onzijdigheid )tl van hun grondgebied te verzekeren. Langs hier, 5,J m ocht de Duitscher geheel en gansch gerust zijn. H adde de Franschm an m oeten binnenvallen, wij zouden hem ook getijdelijk hebben kunnen te ­ genhouden to td at de Duitsche hulptroepen waren bijgesneld. M aar neen! niet de vrees voor den inval der Franschen heeft de Duitschen tot schen- ning onzer onzijdigheid angezet. V an langen d atum was die euveldaad, bij koelen m oede, besloten : van eersten af aan, was aldus, in den D uitschen staf, het oorlogsplan opgem aakt. Op het onrecht zijn eigen recht willen bouw en: schande D R U K K ; U I T G E V E R We A. VAN M flm L -D E KEYSER velden, waar alp ceiJRujér v ar mist' overhangt, klakgt zoo rriysfer evol het gebed van onze landlieden. 'Nooit he.eft ons volk ’t ge- bed'vergeten; — m aar nooit bac het als nu. , * * * « U w wil geschiede». Zoo klinkt onze bede, m aar m et een betrouwen vast als een rots en met volharding, zullen we voortbidden, wat er ook gebeure; met een onbreekbaar vertrou\ven, met een blinde volharding, wetend dat we nooit w anhopen mogen; en d at G od zelf zijn uur kiest. W anneer ook alles verloren m ocht schijnen, dan ware nog m eest misschien de redding nabij. Spaar ons Heer! Onze Lieve Vrouw van V laanderen red ons! en dw aasheid: zulk fondam ent m oet begeven! Z oo is h e t D at vuige oorlogsplan der Duitsche gewetenlooze voorm annen ligt alreeds in duigen. Nu ’t doet ons deugd het te kunnen vaststellen. Wij zelf hebben er wel geen voordeel van: wij waren in de m oeilijkheden niet gemengeld. M aar ’t doet ons deugd te kunnen vaststellen dat onze mannen, fel op den indringer hebben geklopt en hem duur den meineed hebben doen betalen! Z oo m oest het zijn. G od straft de meineedigen!.. * * * En nu — werpen w e verder een blik op het oorlogstooneel. Zoude m en het waarlijk kunnen gelooven, dat de menschen zóó kunnen afdwalen van recht en rede naar wreedheid en geweld? A l de krachten van hun verstand spannen ze nu in, om verdelging op groote schaal rond te zaaien, om dood te spuwen uit duizenden monden. Elkeen kriigt lust in het m oorden; en verft zijn daden van geweld dan nog m et het kleur van G ods betrouwen en deugd!... W at hier ai gem eend is, kunnen noch m oeten wij uitmaken. Edoch, d at elkeen die G od wil m et zich hebben, zorge dat hij waarlijk strijde voor ’t recht en voor niets anders. « v « Nu integendeel, in geheel dien reuzenstrijd tusschen Oostenrijk en Duitschland eenerzijds, Servië en M ontenegro, Rusland, Frankrijk en Engeland anderzijds, meenen we d at het recht m aar een geheel klein hoekske, het kromme, integendeel, vooral de bate, schier geheel de plaats inneemt. O ostenrijk had zeker het recht Servië te kastijden om zijn drijven in Bosnie-Herzegovien en om zijn m oord op den Oostenrijkschen k ro o n ­ prins en dezes gade. W e m eenen nogthans eenerzijds d at O ostenrijk verder wilde toenijpen dan m aar alleen tot aan een redelijke kastijding; we R o u s s e l a r e . i t , 3 , IS E G H E M . Hitje het j ^ . igjië zee doordringen. enkëm st d'ié ophitsingen iri' toén, w aarden andere, even als in -yl.sche volkeren wonen. drie 'landen dus, Frankrijk (die ’t spel aan V Rusland e n lln g d a n d (die gemakke- ' L oben sinds jaren een ijzé- W e zullen hiSt zegjfcn dat die Drievoudige Overeenkom st van Frankrijk, Rusland en Engeland, noodzakelijk op oorlog m oest uitkómen. Neen! we gelooven eer dat ze er voor den vrede noodig was: namelijk om tegen het. Drieverbond van Duitschland, Oostenrijk en Italië op te wegen; in ’t bijzonder om den hoogm oed, de verwaandheid der Duitschers, vooral der Duitsche legeroversten, ih te toornen, ja desnoods te tem ­ men. Edoch, met vredelievende inzichten zijn beide, de Drievoudige O vereenkom st en het Drieverbond, nooit in der w aarheid bezield geweest... In woorden wel; doch niet in der waarheid, en m etterdaad. Ze zochten, elk aan zijn kant, een gelegenheid om de anderen te overvleugelen, ja de vleugels te breken. W e meenen dat allen overtuigd waren, dat het vroeg of laat, ja eerder vroeg dan laat, tot een botsing m oest komen. * * * Duitschland heeft zich zeker, lang reeds, tot die botsing voorbereid. Rusland en Frankrijk waren ook naarstig bezig; Engeland heeft evenmin gerust. M aar nu in de laatste tijden lekte het uit dat Frankrijk m aar in 1919 volledig zou gereed zijn, en ook Rusland zou van jaar tot jaar nog versterken. D aarom heeft de Duitscher de ontknooping verhaast. En bij de eerste gelegenheid, m et zot geweld, zijne vijanden te keere gegaan. » * * De aartsdom m erik !... W aarom m oest hij vooral onze onzijdigheid schennen; zijn eigen woord verbreken; zijn zedelijken en stoffelijken invloed m et eigene voeten vertrappen; het Duitsche w oord en het Duitsche volk voor altijd verachtelijk m aken? V oor ons blijft Duitschland dus de vijand. Hij m oest ons zoo m aar niet te rgen, niet hoonen. En zal hjj zijne onvergeeflijke, ,gruwzame fout, door bloedige nederlagen boeten wij zullen ’t moeilijk over ons hart kunnen krijgen hem te beklagen. Hij heeft te leelijk gedaan! ¥ * * H oe zal de oorlog voor de rest zijn beslag krijgen? W e zullen ons aan geene voorspellingen w agen. G od heeft den oorlog laten uitbreken; hij heeft ook den uitslag en de latere schikking in handen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Engeland, het wereldrijk Engeland, nog m eer m acht bijwinnen. Engeland bestuurt breed, al tracht het ook te verengelschen m et zachtheid. D at het nog m eer en meer, der volkeren eigenaard en vooral hunnen godsdienst eerbiedige — en we zullen zijne overheersching zoo erg niet kunnen betreuren. Frankrijk zijn we allen eveneens niet ongenegen: als Frankrijk m aar waarlijk Frankrijk wil zijn: dit is, het edelhartige, geestdriftige volk, dat steunt w at recht en w at goed is. W il echter Zondag tn Augustus HM4 Gewone aankondigingen : 30 cent. de reke. Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst. Ivnnr de aankorf«igineen buiten de tw ee V laanders, zich w enden to t Aqence H avas M artelaarsplaats, 8, B russel - B eursp laats, 8, Parijs - C heaps.de, 113, Lon er d at een vreem d blad over ons schreef: België t


5 '“ ii d ' r!and «"groeid ia; hij bew ij.t m et heldendaden d at zB„e , p „ ,te l, het goed voor had - en, toen zij in hem stam trots en eigenw aarde opwekte en hem het Vlaamsch evangelie brachten, dat onder andere bevat: « Wij willen noch t ranschen, noch Duitschers worden! wij willen ons zelf zijn! » J Vlamingen, strijdt dus voort met leeuwenm oed! Doet u gelden op het slagveld en overal zoodat onze regeerders na den oorlog moeten Jt fe e T h T ld * f 7 laam Sche volk is nog steeds f een heldenras! Z o o een schoon en w a a r d e * volk, verdient zijn volle recht! En als eerste be- >> loon,ng voor zjjn dapperheid en trouw, schen- » ken we het de Gentsche Hoogeschool! » aamsche strijders, dat die sterkende gedachten u bezielen als gij vóór den yijand s ta a t, jfc roep u toe: met Fons Sevens in zijn « W itte K aproen »: Italië wil m aar het zw aard niet trekken om te trijden op beve van den Duitschen dwingeland. \Y/ C 7 ° W e e k ’ 7 Augustus, schreef de «Rhein- W estf Ze.tung » dat de houding van Italië gewetenloos is En dat zelfde blad durft nog spre. ken over volkenrecht. OD?EfW E T k NLf ? ° S! dat WO° rd m oest branden op het voorhoofd van de heele Duitsche natie, die eerloos en gewetenloos traktaten scheurd e en het volkeren-recht schond. D at bekende von , Bethm ann-Holweg zelf, de Duitsche kansel ier, j ! ^ CtLee,n Cynisme van een duivel dierf zeggen d at het belang van het Duitsche rijk die eerloosheid noodzakelijk miek. D at wil eenvoudig zeggen: wij zijn schurken, om dat het in ons voordeel is schurken te zijn. E£N fKI£F.VANfcEN soldaao A . G r K R O N I S K onzer vrienden, lid der Katholie Jonge W acht van X., vroegere prooage dist voor ons blad, die zich voor kort bij gendarm erie heeft aangesloten, schreef e r - , . . , , . , bnet dien wij hieronder m ededeelen rl t 'uropa llgt overhoop. M et het buitenland zijn hij zoowel de gevoelens vertoikt v ar d a geene verbindingen meer. Uit de Belgische landsliefde en Godsbetrouwen die all h ^re^en’ door het Duitsch leger bezet, kan men ten in België nu doen oen trillen trillen. schriiven. iryven, en gij o-ii ..._i . Le~ Leest m aren ontvangen. V an het oorlogsveld ko- “ . ^en enkel de berichten door den algemeenen dat ons land ondet’ 2t . T o S e r S ware m annen telt! H ier volgt nu de brie - “ *f £en streng-volledig overzicht van den Euro- van den Europeeschen Oorlog. eeschen toestand en van de knjgsverrichtingen ik k i M ijnheer de O nderpastor, » tot hiertoe onmogelijk. eenige ^ i 0 PCn miJ'n ^ and te nemen om in Beigenland, Frankrijk, Engeland, Rusland te schri'v°e n*euwe militaire loopbaan Duitschland worden de dagbladen gekeurd weten Hl JJ n eer, ik laat u eerst en voor^oor de krijgsoverh eid . D e ondervinding van den ik mi' oecT U'terSt goed gezond ben en dfransch-Duitschen oorlog van het jaar 70 heeft wii dr 06 t ' ^ neeu *1° gend armerie, aihoew^ewezen dat tegenslagen en nederlagen grooten- vertrek 0Ve k en. ®'even- Mijnheer, sedert mij^eels te wijten waren aan ongepaste dagbladfce- neel v i*.. e toes,:and van het land g.ichten die alzoo den vijand ingelicht hadden Crt leefden toen in vrede ^>ver hetgeen zij niet dienden te weten. VoorzichwpU P ° e ’ m aar nu in vijandschap en m isschiet z‘Jn is dus de boodschap, weldra m groote arm oede. En di t door eene m! 61 . 16 verraad gepleegd heeft, waardoc D I N S D A G 4. — Rond 8 .4 0 uren ’s morgens, *me e^bJoed zal s t r o f e n en t r a n e A L G E M E L N E I N V A L DER D U I T S C H E R S o p . g0S ° rt worden; want ’t is onbeschrijfelij^elgischen grond, hier d T 116 rj mp d at de oorlog is. Wij zie M et drie legerkorpsen dekken zij geheel de 1 age y S oude^s. vrouwen en kinders komeSrens^Jn tusschen Duitschland en Beigenland. Op miss Lnnen zoon’ nunnen m an en hunnen vade8® ^ ^ die breedte rukken zij vooruit naar de L • C 160 e0n aatste bezoek te brengen. MiJMaas. De steden en dorpen die zij voorbijtrekken sch*611 VO° r 6 j tste ^ aaI dat zij dit wezen a a r w o , d e n bezet met Duitsche soldaten. d o en ]"^ 11? ”11 C scbeiding die is toch zoo aar duitsche voorposten zijn de ruiters: Uhlaen tra'J ' y ,vertre*c^ en m et een gebroken hainen en lansiers. Alle burgers die op de Duitschers. ze anJ n m 6 oogen> niet w etende of zij dit w« scbieten of zelfs verm oed w orden de Duitschers n no_, eens gaan mogen aanschouwen. tegen te werken, w orden neergekogeld. De Hoitoonedt eS" 1 bE Cn 1S er ^ier een aandoenlij! ^ n d sch e bladen verhalen het geval van W arsage, Eijrt «*n hoe' Belgische ruiterij d e Duitschers aangevallen en het grootste gedeelte vernietigd. Z A TER D A G 8. — Rond den avond teekent de algem eene Belgische legerstaf den toestand als volgt. De Duitsche aanval, gebroken door den heldhaftigen tegenstand van Luik, schijnt sedert drie dagen geheel en gansch tegengehouden. Rond Luik waren er geen schermutselingen meer. De vijand herstelt zijne klachten en blij 11 buiten het bereik onzer forten. Langs den kanl der Ourthe gaat de vijand niet meer vooruit. De w achtende houding der Duitschers toont dat zij niet geheel gereed zijn. De Fransche troepen bezetten sedert gisteren een groot deel van den Belgischen grond en beletten een verder inval. Uit Parijs w ordt grtield dat de Fransche troepen Elzas-Lotharingen zijn binnengedrohgen en zich meester gem aakt hebben van Altkirch en Mulhouse. De Duitschers verleren er 30,000 en de Franschen 15,000 mannen, ’t Is de EERSTE FRA NSCHE ZEG EPRAAL. De prachtige tegenstand der Belgen te Luik is tot hiertoe H ET GROOTSTE W A PENFEIT van dezen oorlog. H et m oet lastig vallen aan den Duitschen Goliath zoo lang zijn kep te m oeten stuiken tegen den kleinen Belgischen David. W at er nu ook gebeure, de eer van het Belgisch leger is gewroken. D oor zijn fleren tegen stand aan den machtigen Duitscher, is ons land van r.u voort w ereldverm aard! En terwijl onze m oedige huisvaders en zonen m et leeuwenm oed ten strijde trekken, is het stichtend en opbeurend om zien hoe de thuisblijvers, mannen, vrouwen en kinderen ook binnengeroep m ^ ^ aZerne- ^ r waren h ie waar veertien dorpelingen onder beschuldiging eenige dagejvan geschoten te hebben, door de Duitschers wer- gehuisvest tegen dat het''sTVCStdat Z*J m oesten optrekken n a a i d e n aangehouden. D aarenboven werd de burge- * G, E W --------- E T E N L-ic O O S scnurKen zijn die die schurken in t I d, slagveld, Lr waren dagelijks honderden er meester M. Fléchet aangehouden en verantw oorc e ons eigen volk deden werken aan hun i Cr en, bezoeken, m aar een kan ik toch nie delijk gesteld indien er nog een schot op de doorverdedigingshm e om zoo te m aken dat onze troe- * * Va° kenbaar te maken. O nder die manner trekkende Duitsche soldaten gelost wierd. Onr*CW CTr»en SChieten' z Z eT T e , eene VroUW en een kind had m iddeHjk werden vijf der aangehoudene dorpe- G^.W ETENLOOS die schurken, dat land van kind t-f11 ^ am dle vrouw vergezeld van haai llnë en den rug ontbloot en doodgeschoten. sp io ^ e n , van laffe en gewetenlooze deugnieten sam 1160 m ?n bezoeken. Na eenige woorden t< A nderendaags werd de burgem eester losgelaten diet» rood van ons werkvolk kwamen stelen’ amen " gesproken " * te hebben ” op den koer, trader en b>j vluchtte weg naar Flolland. v * # W » e bed,enden, van onze handelaars en nij- de binnen, waar er eeif Zulke tooneelen m oeten op vele plaatsen ge­ vera*rs ofep als roovers in kelders en krochten 400tal mannen vergaderd waren, officiers, onder beurd zijn. nwvpjannrin te beram en om onze natie te stelen officiers, gendarm en, soldaten, toen Om den vijand geen reden of voorwendsel te hunne plicht doen. Zij volgen het voorbeeld na onzer voorvaderen en steunen onze dappere krijgers door hunne gebeden. W at een Qchoon voorbeeld van geloof geeft ons volk nu niet! De eene kant van het land w ordt doorkruist door soldaten, de andere kant door bedevaarders ! Neen, zulk een biddend volk zal nie#vergaan 1 W IJ STELLEN ONS B E T R O U W E ffO P GOD, den G od der heirkrachtóff.’ - ;n % ord :sti( M EN elg< GEW ETENLOOS die hooge heeren die d ie , en fcnze | o ksvertegenwoordigers en senatoren f ï ,°k l T l glJzelaars’ die niet ontzagen zelfs * houden ' emeCSter Kle> er Cn Mgr Rutten aan GEWETEiNfLOOS die schurken'; die den Eerwaarden p a s t e r van Bernaud over Luik doodjChoten. Zij bew eerden d at hij schoot; m aar ge- ^ ^ tig e n d at hij de sleuters zijner kerk landen geven van die roovers. e m aat is vol van heid. D f gestij^FT Juits d der bc vrouwen die ook een bezoek ’k w a m e n T e n Ij het m idden gekom en zijnde, gevolgd door ziin, • s tlk T è t1- ^ I? Zijn klnd ° P Zijn eene hand ei zegde tn f ,h hi,-n ' : e 1 M aasvallei afzakken. T e Namen r r ^ t e n jij het icht Duitsch leger vervoegen d at Van Luik kwam. laa; M aar de tegenstand van Luik hseft dit plan doen o mislukken. Daar generaal Lem an zijn doel b e­ egei reikt heeft, gaf hij bevel de Belg^che regim enten ebt die voor de forten van Luik lagen, in te trekken en bij de groote Belgische legermacht te doen terugkeeren. V an nu voort worden de forten van Luik aan hun zelven oveip«i*tfrt. blijven ongeschonden in iiet bèe. Dit liet den Duitscher toe D E BINNEN TE KOMEN langs het dag morgen, om vier uren, drong Duitschers de stad binnen, de revi hand. Zij verzochten de inwoneis op vuren, anders zou de stad in puinen geschoten worden. D O N DERDAG 6. — Geheel den nacht gaan de beschietingen voort. Al de forten bieden wederstand en blijven ongeschonden. D e Duitschers poogden eenen verraderlijken AANSLA G OP GEN ERAAL LEMAN. Rond 3 J/2 ’s m orgens waren eenige Duitsche soldaten er in gelukt Luik binnen te kom en. O m de Belgen te bedriegen hadden zij eene Belgische politie-muts aangedaan. D e officier sprak luidop Engelsch. Zij gingen naar de bureelen van den algemeenen legerstaf. Op 50 stappen van het bureel w erden zij door de gendarm en als Duitschers erkend. Verschillende w erden doodgeschoten en de andere gingen aan het vluchten. H un plan was den generaal Leman doodschieten en zich meester m aken van den algem eenen legerstaf. Nog een list die mislukte! Belgische en Duitsche vliegmsuchienen drijven boven de streek. Om de Belgen te bedriegen, doen de Duitsche vliegtuigen de Belgische en Fransche vlaggen w apperen. Fransche en Engelsche legerbenden komen naar België. De weg dien zij volgen w ordt geheim gehouden. G edurende den nacht vielen 1200 Duitschers op het slagveld. H et was na raad geslegen te hebben met den ?ehe burgem eester en andere burgerlijke overheden, ! ,eis< dat generaal Leman de bezetting van Luik toe- ?em stond. Doch de forten van Luik wilde de generaal niet laten bezetten. De Duitsche bladen kondigen nu de wereld aan d at de vesting Luik ingenom en is door de Duitschers. D aarm ede tracht Duitschland de w ereld te bedriegen, Er m oet een verschil gem aakt w orden tuschen de stad Luik en de vesting of fo rten van Luik. De stad Luik is eene opene stad en is bezet door een Duitsch detachem ent. M aar de vesting, de forten van Luik zijn nog in geen Duitsche handen. En d at is het bijzonderste op krijgsgebied. W anneer de Duitschers Luik binnen waren, \ heeft een gezantschap van 1 6 voornam e burgers mer den Duitschen generaal gevraagd de stad niet te aan beschieten. O nder die burgers zijn de burge­ zoo meester, M gr Rutten, volksvertegenwoordigers, wel senators, enz. H et antwoord was: De stad zal E beschoten worden of de forten zullen zich over­ Bel; geven. De leden van het gezantschap werden teg< dan als gijzelaars of borgen aangehouden, onder reu: voorw endsel dat burgers van een gebuurdorp op val! de Duitschers geschoten hadden. ne Geheel den dag houden de Belgische troepen te zamen m et de forten, de Duitschers in b edwang. De Belgische algem eene legerstaf deelt ’s avonds m ede d at zijn plan tot hiertoe naar wensch uitgew erkt w ordt. Sedert drie dagen worden drie Duitsche legerkorpsen bij Luik tegengehouden. D e forten houden goed stand. V R IJD A G 7. — ’s M orgens doet de Belgische ruiterij, onder leiding van generaal Leman, EEN G R O O T E S L A G . Zeven regim enten D uitsche ruiterij hadden de Maas overgesteken, b e­ ZO NDAG 9. — V andaag hadden geen ernstige schermutselingen plaats. De legerstaf deelt m ede: « D e toestand der Duitsche troepen blijft onveranderd. O nder den drang van talrijke Fransche troepen op Belgischen grond aangekom en, gaat de Duitsche ruiterij achteruit. Bezuiden de M aas is een groot deel van het grondgebied gezuiverd van Duitsche troepen. Ernstige krijgsbewegingen zijn niet te voorzien vooraleer de Belgische en Fransche hoofdm achten te zamen oprukken tegen den vijand. De aanval van wege de Duitschers is geheel en gansch gebroken. » Me wa] wa< D de 1 spe kei laa ] nat we noorden Luik. M et wonderen m oed heeft de Talrijke Duitsche krijgsgevangenen, alsook po


- lt ft e eie- er n k VA N HE T Ö VR L O G S V E L D kranige « infanterie » rukt op. De Duitschers itjes » het afgeven. H ulde aan onze troepen. W anneer men nu Europa overschouwt, staat men verstom d voor den reusachtigen strijd die aan den gang is. DE EUROPEESCH E BRAND, zoolang voorzegd, is nu losgebroken m et alle geweld. Duitschland aan den strijd in Belgenland tegen Belgen en Franschen. De Franschen in den Elzas :egen Duitschland. Engeland staat m et zijne zeereuzen gereed om den Duitschei op zee aan te vallen. Rusland en Duitschland strijden aan hunne grenzen. O ostenrijk en Servië kam pen voort. Met een woord, geheel Europa staat onder de wapens en niem and kan voorzien wat er nog te wachten staat. De w ereldpolitiek kent nu m aar eene taal m eer: de taal der kanonnen en der geweren. Die algem eene ram p w aarin Europa nu ligt te spertelen hong sedert jaren in de lucht. Eene enkele sperke was genoeg om geheel den boel in laaiende vlam m en te steken. Die Europeesche oorlog is niets anders dan het natuurlijk gevolg der grondbeginselen die de w ereldpolitiek leiden. H et grondbeginsel, de m oerpilaar der w ereldpolitiek der grootm achten en toongevende m a- DE MITRA1LLEUSEN! D e Duitsche roovér weet er reeds over te spreken, weten reeds hoe h ard onze SERVIE: De wagentroen m et proviand volgen en hoe de m itrailleusen hun kogelband afkletsen de honden hgge het leger. rust, even gerust als onze m oedige m annen in de l o o p g r a c h ^ e n ^ ^ ^ jn groot getal Duitsche en Belgische gekwetsten gendheden, was de strijd v o o r h et b estaan en de Iven van Tsing-Tao, waarvan de Duitsche vloot orden geheel het land door naar hospitalen en sstichten gevoerd. zucht ------ ----— n a a r ---- u itbreiding - hunner grenzen en van hunnen invloed. V an daar de strijd om de opper­ rtrokken is. * # * heerschappij op politiek en ekonomisch gebied. Engeland verklaa.de Donderdag, 13 Augustus, M A ANDAG 10. — De beide legers BEREI- EN EEN G R O O TE SLAG. De legerstaf var. Deze twee strekkingen stralen uit geheel de geschiedenis der laatste jaren. Die twee grond­ ticieel den oorlog aan Oostenrijk. * * e eigenland zegt tevreden te zijn over den gang beginselen zijn de opperste wet in wereldpolitiek. Officieel wordt medegedeeld dat Italië 3 klassen er zakeft. Binnen eenige dagen verwacht men :ne algem eene botsing tusschen de twee legers. D aarvoor m oet alles buigen en alle groote m ogendheden lijden aan de zelfde kwaal. nbiliseert. H et schijnt dus wel d at het voorspel van den De m acht zou m oeten de dienares zijn van het orlog nu^ifi afgeloopen. recht. M aar de heersch- en geldzucht die de we­ Sedert q a ig e dagen zijn belangrijke Duitsche reldpolitiek leidt, heeft recht en w aarheid als erm ach tei\b o v en Luik en Tongeren te zien. eene slavin aan zijnen wagen gebonden. De we­ ar haUWffl^schermutselingen plaats tusschen reldpolitiek kent noch goddelijke noch kerkelijke ia^elingduipJfejische en Duitsche ruiterij. wetten, noch vriendschap noch genegenheid, •m fr^ jm o rg e n s zijn honderden uhlanoch recht noch waarheid, noch eerlijkheid noch ■^en tot a a j a e sJSths-van Landen gekomen. Zij m enschlievendheid. H aar opperste wet, haar af­ nderzoeken de ligging der plaatsen. Te 1 onge ■ god is de grenzelooze baatzucht. en eischten zij het geld der gemeentekas. De Geleid door dit grondbeginsel, m oest de we­ chepenraad antw oordde dat zij m aar aan het reld, die zoo hoog roem t op zijne hedendaagsche eweld gingen toegeven. De Duitschers braken beschaving, noodzakelijk uitloopen op de politiek die wij nu beleven: de politiek der wilde e kas open, namen het geld dat 7,620 fr. bedieren die elkander verscheuren voor de heer­ oeg, en gaven een ontvangstbewijs. D aarm ede schappij en voor de brokken. ichten zij voedsel voor hunne mannen. W aar God en zijne wet en zijn recht buitenge- • cijterd wordt, valt men in hei. JiV»renleven. Dit DINSDAG '11. — In het ministerie van oorgeldt zoowel voor de m ogendheden^»^ v'oor de g komen de berichten zeldzam er toe. DE enkelingen. -m $ fT EE STRIJD M ACHTEN VERDUIKEN HUN- IE INZICHTEN. Zij liggen op den loej: « v a n re 'Lwijpwft de ^iaciE fen strï ^ y 'ü ii.mt: vouiuit langiyn u -'anten. .enige sche: selingen hebben hier en d ____ .„w.ijiinjk om hunne p lannende verd u its» laats tusschen voorposten der beide legers i want na eenigen tijd keeren zij terug. W elken weg e * >e Duitschers .iven grachten in het vooruit- i zullen zij volgen: door Belgenland of door Lux­ icht v%n . . . . een ___„ Boten slag. Zij trekken over de j emburg? laas boven Luik rond Visé en beneden Luik in ; V andaag EERSTE G EV ECH T IN OPEN S T A D RO USSELARE DE O O R LO G Oorlog overal : in alle gesprekken van alle wijken staten en gebuurten : overal familiën. die angstig er benauwd blijven om de soldaten die strijden en da toch blijft het volk kalm. t Was eene lange week wachten naar nieuws en odlogsmaren, — een week van angst en verlegenhéd om de onzekerheid waarin wij leven. — het vdk blijft kalm. Kaim : omdat het berust in God die zoo vurig aanroepen wordt en zoo machtig kan helpen. Kalm : omdat het verneemt, dat de soldaten zo... helfhaftig strijden en zoo dapper tot ’t oorlogsveld ontrekken. iéM ■ . - #duli nnyWK l ! .|K veel gebeden. Verleden zondag, maandag en donderdag ha er drie groote kruisprocessiën plaats, waar ? fjf geheel de stad deel aan nam : ’t waren er bij di _e omstreken van Engis. Te oordeelen naar die VELD, IN DE OM STREKEN VAN DIEST. den en duizenden. egerbewegingen, zou de botsing kunnen plaats In den vroegen m orgen zijn Duitsche-^troepen, Geheel den dag door is er veel volk in de kerk aan lebben op de groote vlakte die ligt tusschen Tie- bestaande uit ruiterij, voetvolk en artillerie, ver­ bidden... en zaterdag zal ’t een algemeenen optocht , St-Truiden, Hoei en Namen (namelijk in schenen in de noord-ooster dorpen van Diest. De van gansch de stad om aan de boetprocescie deel te' :e omstreken van St-Jan,W eert, Beauvechain, ttignies en Jodoigne.) Dit zijn enkel veronderkrijgsbewegingen kunnen in derenSlraai nemen, tdt men de'BREU K TUSSCHEN :N OOSTENRIJK. Frankriik had gevraagd of het Oostenrijksch le- ___ zou ter hulp gaan. Ingezien hel. antw oord van Oostenrijk, werden :n le gezanten der twee landen teruggeroepen. De werking der ENGELSCHE V LO O T w ordt :n geheim gehouden. In W est-A frika hebben Enn- ;elsche en Fransche oorlogschepen zich meester e" jem aakt van een gedeelte van Togoland, eene Duitsche bezitting. H OLLAND w ordt in staat van oorlog v erja a rd in Limburg, Brabant en Zeeland. De regeering deed een deel van H olland onder watei jetten. T e Brugge zitten reeds m eer dan 1200 D U Ii- 5CHE K RIJGSGEV ANGENEN . fficieren en soldaten vertellen dat men hun wijs gem aakt had dat zij in‘*België m oesten vechten m et de Belgen tegen de Franschen die ons land binnengestorm d waren. Belgische troepen hebben ze met eene dappere nemen. Kristenen : volherdt met betrouwen. beschieting onthaald. H et m iddenpunt van der. Toekomende week wordt er eene driedaagsche strijd was Haelen. plechtigheid gevierd bij de Paters ter eere van O. L. De strijd was hevig. H et getal dooden moet Vrouw van Gedurigen Bijstand : maakt maar dat de nogal groot zijn, want veel peerden liepen de kerk te kleine is. om liggende velden in zonder ruiter. ’t Hulpfonds De Belgische troepen hielden m oedig stand. wordt ook gesticht en begint met goeden aanleg Dit eerste gevecht in open veld, laat ^e legerstaf de verdeeling der hulpgelden te bereiden, onder het weten, bewijst dat onze soldaten ook in open voorzitterschap van den heer Schepen Jos. Vanden­ veld hunnen m an staan. Een 10,000 mannen na men deel aan den strijd. Om 7 uren s avonds berghe. was geheel de streek tusschen Diest, Haelen en Liefdadige Damen en Juffrouwen hebben in stad Zellick gezuiverd van alle Duitsche troepen. eene eerste inzameling gedaan. Nu zal men zorgvul­ V andaag zijn 3000 uhlanen de stad HASSELT dig nota nemen van al de inkomsten : ’t zij gewin of BINNENGERUKT. In de post nemen zij 17,000 onderstand, die aan ieder gezin, van gelijk welken fr. en in de Nationale Bank bem achtigen zij 2 kant, kan toekomen, om dan gelijkmatig en met millioen zeventien duizend frank. De Belgische goede orde, de verdeeling van hulpgeld na eenigen ruiterij heeft de plunderaars aangevallen m et ka­ tijd te beginnen. nonnen. De Duitschers werden uiteengedreven en lieten veel dooden en gevangenen in den brand. S T A D IS E G H E M . In de politieke wereld w ordt de HOUDING KALM TE. VAN ITALIË druk besproken. Italië is lid van Ons volk is kalm er gew orden deze week. den Driebond (m et Duitschland en Oostenrijk) t-r kom t m eer vertrouw en onder ons volk ! m aar wil den D riebond niet ondersteunen. Zij Maar toch m oet nog m et meer voorzichtigheid blijft onzijdig, bew erende dat zij m aar tot m ede­ worden te werk gegaan. Niem and m oet ongelukswerking verplicht is w anneer hare bondgenooten aangevallen worden. In dit geval oordeelt zij dat vogel willen spelen. ¥ * * Duitschland en Oostenrijk zelf aanvallers zijn. H et Gildhuis is een ware biekorf geworden. Dagelijks kom en trouw op allen die de noodlessen volgen van het R oode Kruis. Met iever en groote offervaardigheid is iedereen dagelijks op post. Over end weer gaan de leden van t comiteit en al die helpsters die alles gereed m aken om desnoods ook te Iseghem gekwetsten te verplegen. Ongeveer 200 gekwetsten zouden hier verzorging kunnen vinden. * * * D O N D E R D A G 1 3 . — O ffic ie e l b erich t. — De zegepraal Woensdag door ONZE troepen te Diest behaald wordt officieel bevestigd ; de verliezen der duitschers zijn zeer groot ; zij zouden 3 5 van hun effektief, verloren hebben. Donderdag morgend werd in ’t zuiden een gevecht door onze troepen tegen de duitschers geleverd, die men reeds W oensdag avond in de richting van Eghezé gezien had. De vijandelijke legermacht werd door onze troepen aangevallen en met zeer groote verliezen achteruit geslagen. Wij hebben den vijand verscheidene automitral- jeusen afgenomen. Er is geen vrees meer voor eene vooruitrukkende beweging van de duitsche ruiterij naar Brussel. 4s ’fc Japan heeft geene verklaring van onzijdigheid gedaan. Volgens zekere inlichtingen zou Japan het inzicht hebben binnen kort den oorlog te verklaren aan Duitschland, om zich meester te maken van de Dagelijks nog van 9 tot 1 1 zetelt het bestuur van den W erkliedenbond om onderstandsaan- vraag op te nemen. En ieder dag bijna w orden vergaderingen gehouden w aar de toestand besproken wordt, allerlei inlichtingen w orden gegeven en w aar onze w erklieden op de hoogte worden gebracht van alles d at bij het lezen van oorlogsberichten van nut kan zijn. En zeker is het dat de kalm te die nu onder ons volk heerscht, ten deele althans van daar kom t. * * * De boerenbond besloot iederen Zondag te vergaderen om drie uur. En we m ogen zeggen dat de boerenbond van Iseghem ook het zijne zal bijdragen! ¥ ¥ ¥ Onze Burgerwachten hebben reeds groot^ diensten bewezen. M et weergalooze stiptheid volbrengen zij rijken lastigen dienst. Velen zelf hebben zich vrijwillig aangeboden, zeggend dat het de plicht is van iederen burger niet alleen^Se- scherm d te willen worden, m aar ook de anc te willen beschermen. De geheele bevolking bedankt onze wacht en evenzeer de andera corpsen ' zooveel beleid en ware geestdrift vo veiligheid hebben gezorgd en zorgeh. ONS V O LK BIDT! W^e waren allen onder den indruk da processie iets buitengewoons zou zijn M eer dan 6000 m annen, vrouwen e hebben M aandag laatst de stoet geve ongelooflijk schoon die rijen, de een dere, onafzienbaar lang te zien voor een m achtig legerkorps dat m et het ma pen van ’t gebed, Gods gramschap bedar zijn barm hartigheid inroepen en den smeeken ji . I»1 1111111 'TTmTMTni 1 w\ ' peer v et ^ S a c r a m e n t b u i te n , b o v e n d e d u i z e n d . r x ió o fd e n ^ r e e s ; e n d e z e g e n v a n t A l l e r h e i l i g s t e o v e r o n s d a a l d e e n o v e r o n s n a t i o n a a l v a a n d e l ! * * * ‘ ■ ■ M orgen Z aterdag w ordt de groote Procesgie ook een smeek-processie. En nogmaals^ duizenden meê. W e kloppen tot we v e i S |l |^ worden. Zoo G od m et ons is, wie zal het lOjfHit ons halen? ^ * * * ^ -y Ons volk bidt. Geen uur van den da voorbij of we zien volk in bedevaart gaa wijken zijn in beweging; en bij honderden ze naar Wijffels-kapel, naar de G rot; naar ghem, M eulebeke, Dadizeele, O. L. V. van _ ^ ninghe. ’s A vonds w ordt bij ieder kapelleken ge­ beden. Och, ’t is zoo schoone, w at het volk thai^ doet! Bidt voort, en geeft de H eer ons den zege, vergeten we nooit later wat we door bidden verkregen. G od spare ons land. Zijn Heilige M oeder en St-Tillo staan c m bij. ALS ER O P ONZE DAGEN een mensch honderd jaren w ordt, aanzien allen het als een wonderbare gebeurtenis! Nochtans volgens de b e re ­ keningen der levensleer is iedereen geschapen om dien ouderdom te bereiken. Vijf-en-twintig jaren bloeien, vijf-en-twintig jaren staan, vijf-en- twintig jaren achteruitgaan, ziedaar de eeuw van het menschelijk leven. M aar vele lieden vreflauwd door ziekte, over- arbeid, verdriet, laten het steken in den weg^Ah! hadden allen ’t vooruitzicht op tijd THLOBKU- MA te nem en!... het bloed verrijkt, w ordt roo- der, de spieren verkloeken, de zenuwen versterken gelijk de planten in de lente onder de zonne- straln verkwikken. Ja! Dit is de werking van de TH EO BROM A ; honderden getuigschriften bewijzen dit. Depot te Iseghem bij de HH. Rodenbach en Ver­ hamme. b u r g e r s t a n d ISEGHEM. Geb. — Marcel Naert, zv. Emiel en Julia Vanquaethem, O. L. Vrouwstr. — Lia Dewulf, dv. Gustaf en Elisa Caenepeel, Len- deledestr. — Jeroom Vanbelle, zv. Camiel en Elisa Matthys, Krekelstr. - Aehiel Vancoillie, zv. Gustaf en Emma Kerckhof, Kortrljkstr.— Julia Bincquet, dv. E. en A. Vinckier,W ijngaardstr. //m ii. — B ernard Beeckman, 28 ]. advokaat en Anna Loor, 27 j. bijzondere. S terfg . — Valeer Vancompemoile, 21 j. Baertshof. Magdalena Demeestere, 12 dagen, Gentstr. — Leopold Sintobin, 79 j. Rousselarestr. — Leon Florin, 2 m. Lendeledestr.


2 . W ' i - \ V V :A . JR D e N atio n ale S tik sto fm e st De Rijkste, de meest Voortbrengende en de Spaarzaamste G e e h a lte : 2 0 to t 21 °/o o p n e e m b a re stik sto f L A N D B O U W E R S ! W e e s t g o e d e V a d e r l a n d e r s M aakt het Land rijk en vruchtbaar bij middel van de produkten der NATIONALE NIJVERHEID. In pl.iiits van jaarlijks een zware tol aan den vreem de te betalen door concurreerende voeren die dikwijls duurder zijn, produkten in te G E E F T DE V O O R K E U R AAN HET U door NATIONALE NIJVERHEID in de voordeeligste voorw aarden aangeboden. eerendeel der handelaars en der landbouwsyndikaten P a M J E M U K IV E - y Verzeker ings = Maatschappij ■ verkoopen deze meststof •vZetel te KOPTRUK, Fijssel- en Oude Veüingstraten \ (Eigendommen der Maatschappij) jjtng der Bureelen : RIJSSELSTRAAT, 55a — Telefoon i 8 « Bijzondere zetel te B R U SSE L Belicerder-Itestuurder, II. SEY.X’AEVE. Verzekeringen op het Leven, tegen Brand, Ongevallen. — Persoonlijke Verzekeringen, Paarden en Rijtuigen, Rijwielen, Spiegelruiten, Burgerlijke Verantwoordelijkheid, enz., enz. • BIJZONDERE VOORDEELIGE VOORWAARDEN.; De Maatschappij beantwoordt alle ernstige aanvraag voor Agentschap. Matramifabriek Inlichtingen kosteloos. s De beste floconwol om zelf irwn matrassen op te vullen is deze de-, gekende fabriek De Ster, aan 1.00, 1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. «le kilo. Afiikaansche wol aan 2.25 fr. de kilo. 1.90 es , —* • Inlandsche wol te beginnen ras 3.75 tot 4.50 fr. extra. Opgemaakte matrassen ln all* ■rijzen. Groote keus van Bedderijen, SargiCn, Bedspreien, Engelsche bed' NV® Pol fliet-Vandenberghe den en Tapijten. Wie ia vertrouwen wil gediend D « l f |i k j u d , 2 , K e r tr r jk . rijn, wende zich naar De Ster, Dolfijn kaai, 2, bij ée Leibrug, Kertrijk. Zelfde hals te Meenen, Yperstraat, 4. La Compagnie « SINGER » Dfaamlooze Belgische Maatschappij Levert alleenlijk naaimachienen van Engelsch en Amerikaansch fabrikaat. Fabriek in England (Schotland) te Singer-Cly- debank. Fabriek in Amerika, te Elizabeth-Port (Veree- nigde Staten). o O !»< O Oo, cö ü (Ö c v ’-a o CC I _G bil 4) « ^ f- s Lendepijnen Nierontsteking Lendepijnen ken dikwijls voort uit nierontsteking? lit een ernstige ziekte? Z eker, zeer ernj. Om te begrijpen waar die ernst va;aan komt, is het noodig te vertellen wde nieren zijn en welk nut zij hebben. Lriier is het orgaan dat tot taak heeft zelo bestanddeelen van het bloed op luirpop tegen te houden. Het overblijfsel vi de zuivering van dat bloed vormt de ure die zich verzamelt in de blaas. Duiier oefent een zeer belangrijk w erk '(. Zij laat alleen doorgaan de stoffen'ie nutteloos of zelfs schadelijk zijn v r een goede werking van het lichaamsfstel. Z ij laat bijvoorbeeld het ureumloorgaan, maar houdt het eiwit tegen. It belangrijk werk verricht zij op voorwirde van in een goeden staat van werkztmheid te verkeeren. Indien zij ziek is^loet zij haar werk verkeerd. Dan laatiij door wat zij moest tegen houden, z] houdt terug wat zij moest doorlaten. ffadelijk voelt men dan pijnen in de lenestreek, bevingen en koorts. De ziekgheeft brakingen, walgingen, benauwiieden, verschijnselen van bloedvergifijing door niet verw ijderde giftige stoftn. De onderste oogleden zwellen op ej die zwelling deelt zich mee aan het ge;iat en aan de beenen. Zulk een zieke vcgiftigt zichzelf. De Pink PilU i hebben een uitm untende werking opde nieren. Zij genezen ook de bloedarmiede, de bleekzucht, de neurasthenie, de algemeene zw'akte, de m aagpijnen, schae hoofdpijnen', zenuwpijnen, heupjichir Zij zijn verkrijgbaar in alle Apotheken en in het Depot vo o r- Belgie : Apotheek Derneville, 66, W aterloofaan, te B r u s a ^ F r . 3 .5o de doos en fr. 17.50 d&.!>i n g Van Eene Goede HOFSTELE H u iz e n , Z a a ila n d e n ,sc h o o n e B o u w g r o n d e n te ROUSSELARE, (Aardappelduiker en V ierw eg), groot 10 heet. 16 aren. Gebruikt door Julie Decostere, mits 1,407 francs ’s jaars boven de lasten, tot den l n Oktober 1915 en de Huizen en loopende Landen door J. Compernolle, V. Degrendele, H. Ber- trem, J. David, Edm. Devos en Ed. Scher- pereel, mits 23-50 francs te naande en 260-50 fr. ’s jaars zonder pacht. (Verdeeld in 5 deelen en 38 koopen: zie de plakbrieven). 1/2 0/0 instelpenning. Voorbehoud van samen voeging. Z I T D A G E N : INSTEL: D ijn sd a g d en 25 O o u s t 1914, in den Cajé Fran(ais, Sint-Amandplaats. TOESLAG : D ijn sd a q d en 22 S e p t e m ­ b er 1914, in den Café beige, Zuidstraat, te Rousselare,telkens om 2 uren namiddag zeer stipt. IN. V. Chocoladefabriek DE BIEKORF , r "TEJ 1 - V LAAMS9H PAl ONFEILBAAR güONTSMET HET VLAAMSCHEVOLK ONTWAAKT Zwarte letters Chocolade goe hoedanigheid . . . . 500 Roode letters Chocolade beste hoedanigheiJ . . . . 500 Groene letters Chocolade op| beste hoedanigheid . . 400 Blauwe leite: s smeltende Ch< la d e ....................................... 380 Purpere letters smeltende Cara Chocolade............................ 100 Zilvere letters Zwitsersche sm tnde Chocolade . . . 100 Goude letters Melk Chocolade .............................100 « « f t l t i l U a t v T H .i 4< IJ Z U L T L M H i.N m r e e in sn Wo tr m K Ö ïs r m r i^ CHOLÉRA Dl PH TERIE TER/flG DER PHIJS HOENDERS X50 tr de groote paK sm art PAxis tmiDOtmm ’OOQ Koppen Ti eem zen ACHILLE L Y B E E R ^fAPOIHEEK HEI ROODE KRUIS. STATIEPLAATS !lii____ R O U S S E L A R E • GENEEST VERKLOEK Een verstandig boer verteert geerne 6.50 fr. om er 100 te winnen. ANTWERPSCHE H YPOTHEEKKAS NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

More magazines by this user
Similar magazines