23.09.2013 Views

2. aanpassing van de voorschriften - Gemeente Westerlo

2. aanpassing van de voorschriften - Gemeente Westerlo

2. aanpassing van de voorschriften - Gemeente Westerlo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WESTERLO<br />

RUP HERZIENING BPA 1B DORPSKOM OEVEL<br />

ontwerp – infoavond bevolking – 6 augustus 2012


PROGRAMMA<br />

1. Wat is een RUP?<br />

<strong>2.</strong> Situering en afbakening <strong>van</strong> het plangebied<br />

3. Re<strong>de</strong>n tot opmaak <strong>van</strong> het RUP<br />

4. Visie op het plangebied: wat wordt er gewijzigd?<br />

5. Procedureverloop <strong>van</strong> het RUP<br />

6. Mogelijkheid tot stellen <strong>van</strong> vragen


WAT IS EEN RUP?<br />

TERM RUP:<br />

• <strong>Gemeente</strong>lijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan:<br />

• een plan waarmee <strong>de</strong> overheid in een bepaald gebied <strong>de</strong><br />

bo<strong>de</strong>mbestemming vastlegt<br />

• RUPs ver<strong>van</strong>gen gewestplannen/BPA’s<br />

• voor elk perceel in het RUP wordt zo dui<strong>de</strong>lijk wat er (niet) kan<br />

• op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundige <strong>voorschriften</strong> <strong>van</strong> het RUP<br />

kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - ste<strong>de</strong>nbouwkundige<br />

vergunningen afgeleverd wor<strong>de</strong>n<br />

• Het RUP voert een aantal principes uit <strong>van</strong> het goedgekeurd <strong>Gemeente</strong>lijk<br />

Ruimtelijk Structuurplan (GRS) <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente <strong>Westerlo</strong><br />

• Het RUP wordt in opdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente <strong>Westerlo</strong> opgemaakt<br />

• Het gemeentebestuur <strong>van</strong> <strong>Westerlo</strong> heeft IOK als ontwerper <strong>van</strong> het RUP<br />

aangesteld


SITUERING PLANGEBIED


AFBAKENING PLANGEBIED


REDEN TOT OPMAAK VAN HET RUP<br />

BESTAANDE PLANNEN:<br />

• Bijzon<strong>de</strong>r Plan Van Aanleg nr. 1b ‘Dorpskom Oevel’ (origineel 1966;<br />

herziening 1995).<br />

• Sectoraal BPA zonevreem<strong>de</strong> recreatie - <strong>de</strong>elBPA 07 ‘Chiro Oevel’ (2006).


REDEN TOT OPMAAK VAN HET RUP<br />

1. UITVOERING VAN DE VISIE VAN HET GRS<br />

Het GRS <strong>Westerlo</strong> <strong>de</strong>ed al een aanzet <strong>van</strong> een aantal principes die<br />

via een RUP kunnen geregeld wor<strong>de</strong>n:<br />

• verhogen <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningdichtheid in <strong>de</strong> dorpskernen via <strong>voorschriften</strong><br />

wat betreft kavelbreedte, bouwtype,….<br />

• aangeven <strong>van</strong> een dui<strong>de</strong>lijke begrenzing <strong>van</strong> kernzones die in aanmerking<br />

komen voor appartementsbouw<br />

• aangeven <strong>van</strong> een dui<strong>de</strong>lijke begrenzing voor <strong>de</strong> han<strong>de</strong>lslocaties,<br />

waarbinnen mogelijke han<strong>de</strong>lsfuncties omschreven wor<strong>de</strong>n in functie <strong>van</strong><br />

het gewenste voorzieningenniveau (gemeentelijk, buurt).<br />

• vastleggen <strong>van</strong> verwevingsprincipes langs <strong>de</strong> economische dragers<br />

• uitwerken <strong>van</strong> een kwalitatief openbaar domein<br />

• streven naar een sociale mix via vastlegging <strong>van</strong> percentages en/of<br />

zonering <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> bouwtypologieën


REDEN TOT OPMAAK VAN HET RUP<br />

<strong>2.</strong> OPLOSSINGEN VOOR CONCRETE KNELPUNTEN<br />

• te enge ste<strong>de</strong>nbouwkundige <strong>voorschriften</strong> <strong>van</strong> het BPA, o.a. in<br />

materiaalgebruik, bouwhoogtes<br />

• lacunes in <strong>de</strong> <strong>voorschriften</strong> <strong>van</strong> het BPA (dingen die nu niet geregeld zijn)<br />

• bestaan<strong>de</strong> activiteiten of situaties die gewenst zijn, maar die in strijd zijn<br />

met <strong>de</strong> <strong>voorschriften</strong> <strong>van</strong> het BPA en dus niet gerealiseerd kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

• nieuwe gewenste ontwikkelingen die nu niet mogelijk zijn, aangezien ze niet<br />

passen binnen <strong>de</strong> huidige bestemmings<strong>voorschriften</strong> <strong>van</strong> het BPA<br />

• niet realiseerbare of niet-gerealiseer<strong>de</strong> verkavelings<strong>voorschriften</strong>


PLAN BESTAANDE TOESTAND


PLAN GEWENSTE TOESTAND


VISIE OP HET PLANGEBIED - overzicht<br />

1. Algemene concepten<br />

<strong>2.</strong> Aanpassing <strong>van</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundige <strong>voorschriften</strong><br />

3. Selectie <strong>van</strong> twee projectzones<br />

4. Visie op <strong>de</strong> zone Sint-Michielsstraat/<strong>Gemeente</strong>straat


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.1 GEEN WILDGROEI VAN APPARTEMENTEN IN DE DORPSKERN<br />

CRITERIA<br />

Welke randvoorwaar<strong>de</strong>n liggen aan <strong>de</strong> basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> selectie <strong>van</strong><br />

zones voor meergezinswoningen?<br />

• reeds aanwezige appartementen (in straal <strong>van</strong> 100m)<br />

• wonen boven (bestaan<strong>de</strong>) winkels<br />

• hoge bestaan<strong>de</strong> bebouwingsdichtheid (>15w/ha)<br />

• voldoen<strong>de</strong> breedte <strong>van</strong> <strong>de</strong> weg (>10m)<br />

• korte afstand tot <strong>de</strong> winkels en openbare diensten (wan<strong>de</strong>lafstand


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.1 GEEN WILDGROEI VAN APPARTEMENTEN IN DE DORPSKERN<br />

AFBAKENING - DRIE TYPES LOCATIES:<br />

Type 1 – hoge dichtheid:<br />

•in het RUP: Lin<strong>de</strong>nstraat, Oeveldorp, Mechelsestraat (<strong>van</strong> Oeveldorp<br />

tot Hofstraat)<br />

•buiten het RUP: Oeveldorp, St-Michielsplein, <strong>Gemeente</strong>straat (tot<br />

Toekomststraat)<br />

Type 2 – gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> dichtheid:<br />

•in het RUP: <strong>Gemeente</strong>straat (<strong>de</strong>el tegen St-Michielsplein),<br />

Mechelsestraat (<strong>van</strong> Hofstraat tot Kroonstraat)<br />

•buiten het RUP: Oeveldorp (tot Taxandriastraat)<br />

Type 3 – lage dichtheid:<br />

enkel bestaan<strong>de</strong> appartementen te bestendigen:<br />

•in het RUP: Kroonstraat, Blauwvoetstraat, Bijlevennen<br />

•buiten het RUP: Tongerlostraat, Hofstraat, Nimfenpad


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.1 GEEN WILDGROEI VAN APPARTEMENTEN IN DE DORPSKERN<br />

SELECTIE VAN LOCATIES VOOR APPARTEMENTEN


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.2 BUNDELEN VAN HANDEL EN HORECA IN DE KERN<br />

VISIE VOLGENS HET GRS<br />

• GRS selecteer<strong>de</strong> Oevel als han<strong>de</strong>lslocatie:<br />

een levendig en leefbaar han<strong>de</strong>lscentrum op buurtniveau met verweving<br />

<strong>van</strong> wonen met buurtwinkels en buurtvoorzieningen.<br />

• Grootschalige supermarkten en ketenwinkels horen eer<strong>de</strong>r thuis in<br />

<strong>Westerlo</strong>-centrum (hoofddorp).<br />

• GRS selecteer<strong>de</strong> <strong>de</strong> as Lin<strong>de</strong>nstraat/Oeveldorp/Tongerlostraat als<br />

economische drager: kan uitgebouwd wor<strong>de</strong>n als ruggengraat voor<br />

eer<strong>de</strong>r dynamische economische ontwikkelingen<br />

winkelstraten gecombineerd met horeca<br />

• In <strong>de</strong> rest <strong>van</strong> <strong>de</strong> kern Oevel primeert een rustig woonklimaat:<br />

enkel laagdynamische economische activiteiten wor<strong>de</strong>n toegelaten<br />

bvb. diensten en vrije beroepen wel mogelijk


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.2 BUNDELEN VAN HANDEL EN HORECA IN DE KERN<br />

AFBAKENING<br />

1. Han<strong>de</strong>lsassen:<br />

• binnen het RUP:<br />

•Lin<strong>de</strong>nstraat<br />

•Oeveldorp<br />

•Mechelsestraat (eerste <strong>de</strong>el tegen Oeveldorp)<br />

• buiten het RUP:<br />

•Sint-Michielsplein<br />

•<strong>Gemeente</strong>straat (eerste <strong>de</strong>el)<br />

•Tongerlostraat<br />

<strong>2.</strong> Buiten <strong>de</strong> han<strong>de</strong>lsassen:<br />

• bestaan<strong>de</strong> en vergun<strong>de</strong> han<strong>de</strong>ls- en horeca-activiteiten bestendigd<br />

wor<strong>de</strong>n voor zover ze verenigbaar zijn met <strong>de</strong> omgeving.<br />

• in het hele plangebied zijn vrije beroepen en diensten/kantoren<br />

toegelaten


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.2 BUNDELEN VAN HANDEL EN HORECA IN DE KERN<br />

SELECTIE VAN LOCATIES VOOR HANDEL EN HORECA


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.3 MEER MOGELIJKHEDEN TOT VERDICHTING IN DE KERN<br />

De afbakening <strong>van</strong> <strong>de</strong> types bouwstroken <strong>van</strong> het BPA is achterhaald;<br />

‘upgra<strong>de</strong>n’ <strong>van</strong> <strong>de</strong> huidige bouwtypologie is wenselijk.<br />

<strong>van</strong> ‘open bebouwing D’ naar ‘open of gekoppel<strong>de</strong> bebouwing’:<br />

•Lammendries (uitbreidingszone)<br />

•Kroonstraat (laatste <strong>de</strong>el)<br />

<strong>van</strong> ‘open of gekoppel<strong>de</strong> C’ naar ‘gekoppel<strong>de</strong> of gegroepeer<strong>de</strong><br />

bebouwing’:<br />

•Mechelsestraat (1ste <strong>de</strong>el)


1. ALGEMENE CONCEPTEN<br />

1.3 MEER MOGELIJKHEDEN TOT VERDICHTING IN DE KERN<br />

‘UPGRADEN’ VAN DE HUIDIGE BOUWTYPOLOGIE


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>1 AFWIJKENDE BESTAANDE/GEWENSTE FUNCTIES<br />

PROBLEEMSTELLING<br />

1. Commerciële activiteiten (zelfs bestaan<strong>de</strong>) zijn niet voorzien in<br />

artikel 2 (stroken C).<br />

<strong>2.</strong> Meergezinswoningen (zelfs bestaan<strong>de</strong>) zijn niet toegelaten in <strong>de</strong><br />

bestaan<strong>de</strong> <strong>voorschriften</strong>.<br />

3 zones met specifieke kenmerken en mogelijkhe<strong>de</strong>n


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>1 AFWIJKENDE BESTAANDE/GEWENSTE FUNCTIES<br />

NIEUW STANDAARD BOUWPROFIEL<br />

PROFIEL VOLGENS GELDEND BPA


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>2 VERDUIDELIJKING VAN DE BOUWMOGELIJKHEDEN EN<br />

ROOILIJNEN<br />

PROBLEEMSTELLING<br />

•De doorlopen<strong>de</strong> bouwstroken <strong>van</strong> het BPA zorgen vaak voor ondui<strong>de</strong>lijkheid<br />

hoe buren op elkaar moeten aansluiten, zeker als er verschillen<strong>de</strong><br />

bebouwingstypes toegelaten zijn<br />

•De rooilijnen <strong>van</strong> het BPA zijn in sommige situaties ondui<strong>de</strong>lijk of zijn niet<br />

afgestemd op <strong>de</strong> reële toestand


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>2 VERDUIDELIJKING VAN DE BOUWMOGELIJKHEDEN EN<br />

ROOILIJNEN<br />

A. Dui<strong>de</strong>lijke schakeling in <strong>de</strong> Mechelsestraat


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>2 VERDUIDELIJKING VAN DE BOUWMOGELIJKHEDEN EN<br />

ROOILIJNEN<br />

B. Verspringen<strong>de</strong> voorgevellijn in <strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>nstraat


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>3 MEER FLEXIBILITEIT IN MATERIAALGEBRUIK<br />

VOORSTEL AANPASSING<br />

A. Gevelmaterialen<br />

1. Basismateriaal:<br />

gevelsteen, sierbepleistering in lichte kleur of baksteen geverfd in lichte<br />

kleur<br />

<strong>2.</strong> Toegelaten bijkomen<strong>de</strong> materialen:<br />

natuursteen, kunststeen, metaal, hout zijn toegelaten als aanvulling <strong>van</strong><br />

boven vermel<strong>de</strong> materialen.<br />

3. Volledige bekledingen met betonpanelen, natuursteen, kunststeen,… zijn<br />

niet toegelaten, evenmin als industriële materialen, felle kleuren en<br />

spiegelglas.


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>3 MEER FLEXIBILITEIT IN MATERIAALGEBRUIK<br />

VOORSTEL AANPASSING<br />

B. Dakbe<strong>de</strong>kkingsmaterialen<br />

1. Hellen<strong>de</strong> daken:<br />

•vrijstaan<strong>de</strong> bebouwing: dakpannen, leien, koper of zink<br />

•gekoppel<strong>de</strong> of aaneengesloten bebouwing: dakpannen of leien, voor <strong>de</strong><br />

dakbe<strong>de</strong>kking <strong>van</strong> erkers en dakkapellen is koper of zink tevens toegelaten<br />

•in het dakvlak gelegen zonnepanelen zijn toegelaten<br />

<strong>2.</strong> Platte daken:<br />

•roofing of elastische rubber (+evt. grindballast)<br />

•groendaken of daktuinen<br />

•terrasbekledingen in tegels of hout


<strong>2.</strong> AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN<br />

<strong>2.</strong>4 AANPASSEN VAN NIET REALISEERBARE OF<br />

ONGEWENSTE VOORSCHRIFTEN


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.1 PROJECTZONE 1: LAMMENDRIES<br />

3.2 PROJECTZONE 2: LOOFVEN-LINDENSTRAAT<br />

1<br />

2


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.1 PROJECTZONE 1: LAMMENDRIES


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.1 PROJECTZONE 1: LAMMENDRIES<br />

VARIANT 1:<br />

28 woningen op 1,16 hectare<br />

dichtheid: 24 woningen per ha<br />

VARIANT 2 (ondieper terrein, nl. min 10m):<br />

26 woningen op 1,06 hectare<br />

dichtheid: 25 woningen per ha


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.1 PROJECTZONE 1: LAMMENDRIES


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.1 PROJECTZONE 1: LAMMENDRIES


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.2 PROJECTZONE 2: LOOFVEN-LINDENSTRAAT


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.2 PROJECTZONE 2: LOOFVEN-LINDENSTRAAT<br />

VARIANT 1:<br />

FASE 1 (mits behoud sporthal):<br />

•53 woningen op 1,65 hectare<br />

•dichtheid = 32 woningen per ha<br />

FASE 1+2 (na nieuwbouw tpv. sporthal):<br />

•61 woningen op 1,77 hectare<br />

•dichtheid = 36 woningen per ha<br />

VARIANT 2 (centrale inrit op Loofven):<br />

FASE 1 (mits behoud sporthal):<br />

•51 woningen op 1,65 hectare<br />

•dichtheid = 31 woningen per ha<br />

FASE 1+2 (na nieuwbouw tpv. sporthal):<br />

•63 woningen op 1,77 hectare<br />

•dichtheid = 37 woningen per ha


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.2 PROJECTZONE 2: LOOFVEN-LINDENSTRAAT


3. TWEE PROJECTZONES<br />

3.2 PROJECTZONE 2: LOOFVEN-LINDENSTRAAT


4. ZONE VOOR OPENBARE GEBOUWEN<br />

Sint-Michielsstraat en <strong>Gemeente</strong>straat


4. ZONE VOOR OPENBARE GEBOUWEN<br />

Sint-Michielsstraat en <strong>Gemeente</strong>straat<br />

VISIE<br />

1. Eén centrale scholencampus voor Oevel: ook kin<strong>de</strong>rop<strong>van</strong>g,<br />

en lagere school ( site Loofven)<br />

<strong>2.</strong> Buitenschoolse activiteiten: dubbel gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

schoolinfrastructuur bvb. met Chiro<br />

3. Extra ruimte voor nieuwe openbare functies, aansluitend op<br />

heemkun<strong>de</strong>museum en cultureel centrum (toekomstgericht)<br />

4. Flexibiliteit naar invulling zone toe: ontwikkeling aan <strong>de</strong> hand<br />

<strong>van</strong> concreet masterplan


4. ZONE VOOR OPENBARE GEBOUWEN<br />

Sint-Michielsstraat en <strong>Gemeente</strong>straat


PROCEDUREVERLOOP VAN HET RUP<br />

Voorontwerp<br />

⇓<br />

CBS verstuurt RUP aan adviesinstanties (<br />

⇓ tenminste 21 dagen na verzending<br />

Plenaire verga<strong>de</strong>ring met overlopen <strong>van</strong> <strong>de</strong> adviezen (26 05 2011)<br />

⇓ herwerking RUP door ontwerper<br />

Voorlopige vaststelling ontwerp door gemeenteraad (25 06 2012)<br />

⇓ bekendmaking openbaar on<strong>de</strong>rzoek binnen 30 dagen<br />

Openbaar on<strong>de</strong>rzoek geduren<strong>de</strong> 60 dagen (<strong>van</strong> 15 07 2012 tot 13 09 2012)<br />

⇓ binnen 90 dagen na ein<strong>de</strong> openbaar on<strong>de</strong>rzoek<br />

Advies Gecoro ivm. eventuele bezwaren aan <strong>Gemeente</strong>raad<br />

⇓ binnen 180 dagen na ein<strong>de</strong> openbaar on<strong>de</strong>rzoek<br />

Definitieve vaststelling door <strong>Gemeente</strong>raad<br />

⇓ onmid<strong>de</strong>llijk na <strong>de</strong>finitieve vaststelling door GR<br />

Verzending RUP naar Bestendige Deputatie en bevoeg<strong>de</strong> planologisch ambtenaar<br />

⇓ binnen 60 dagen na ont<strong>van</strong>gst dossier<br />

Goedkeuring door Bestendige Deputatie<br />

⇓<br />

Bekendmaking<br />

⇓ 14 dagen na bekendmaking in Belgisch Staatsblad<br />

Inwerkingtreding <strong>Gemeente</strong>lijk RUP


TIJD VOOR VRAGEN UIT DE ZAAL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!