Glimmer'lei - Februari 2010 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei - Februari 2010 - Glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

28e jaargang – nummer 2 – februari 2010

Spannende tijden voor ijsvereniging

“We doen er alles aan om hier te kunnen blijven!”

Door Kirsten Pebesma

Er zijn jaren geweest dat de ijsbaan niet open ging vanwege

warme winters. Deze winter komt de schaatsliefhebber in

Glimmen echter ruimschoots aan zijn trekken. “We zijn nu

al voor de derde keer deze winter open,” aldus bestuurslid

van de ijsvereniging Glimmen Harma de Haan. “En het animo

van schaatsers is nog steeds groot.”

“Het is vaak heel kort maar hevig,” aldus Harma, die overigens

zelf niet schaatst. “Ik vind het gewoon zo gezellig in de

kantine, iedereen voorzien van een natje en een droogje,”

verklaart ze haar inzet voor de ijsvereniging. Want een flinke

inzet is nodig van bestuursleden – naast Harma zijn dat haar

man Sietse, Willem Foorthuis (voorzitter), Gerrit Meijberg

(penningmeester), Gerrit Kasper en Hans Eelting – én vrijwilligers.

De baan moet immers geveegd, de kantine bemand.

“Gelukkig hebben we een achterban van enorm actieve vrijwilligers.”

Als de ijsbaan open is, kan er van ’s middags drie tot

’s avonds negen worden geschaatst. In de kantine mag de

verkleumde schaatser vervolgens opwarmen met glühwein,

warme chocolademelk en warme worst.

Grote belangstelling

De ijsbaan kan zich verheugen in een grote belangstelling.

Ruim vierhonderd leden telt de vereniging, waaronder ook

veel leden uit Haren waar de ijsbaan immers is opgedoekt.

En vorig jaar is de ijsbaan zelfs vereerd met Fins bezoek.

“Een jong gezin uit Finland logeerde hier in de buurt en kwam

toevallig op de ijsbaan terecht, ze waren de omgeving aan

het verkennen. Toen hebben we gauw schaatsen geregeld: er

hing een briefje ‘schaatsen te koop’ in de kantine, de verkoper

is ze komen brengen. Ook een bestuurslid had nog een paar

schaatsen thuis liggen en heeft die snel gehaald. Zo heeft kon

het hele gezin baantjes trekken.”

Taken onderverdeeld

Elk jaar begint het bestuur de voorbereidingen in september.

Dan vindt de eerste vergadering plaats. “Dan inventariseren

we alles. Moet er nog iets aan de kantine gebeuren? Werkt

de pomp goed? Hoe zit het met de verlichting? Ook plannen

we dan de datum voor de algemene ledenvergadering.” De

taken in het bestuur zijn onderverdeeld. Zo zorgt Harma,

Glimmer’lei - Februari 2010 1


samen met voormalig bestuurslid Wilma Snippe, voor de

kantine. “Schoonmaken, de voorraden op peil houden en het

werven van vrijwilligers voor de kantine of baanvegen. Daar

maken we een rooster voor want tijdens openingsuren zijn

er altijd twee man aanwezig: één voor de baan en één in de

kantine.” Gerrit en Gerrit verzorgen samen de administratie.

“Met 400 leden is dat een hele klus. We zijn net bezig met het

opzetten van een nieuw incassosysteem. Eerst brachten we

de lidmaatschapskaarten aan huis. Maar met 400 leden is dat

een hele klus. Zeker omdat mensen ook wel eens niet thuis

zijn en je dan nog een keer heen moet. We gaan nu nog één

keer bij alle leden langs met het verzoek of ze automatisch

willen betalen.” Sietse assisteert Gerrit Kasper en is ook een

beetje ‘weerdeskundige’. “Dat hij bij de Gemeente Haren

werkt is vaak ook handig, zoals bijvoorbeeld het leveren van

borden voor langs de weg en de afvoer van vuilnis.” Voor het

technische gedeelte is Hans verantwoordelijk en Willem werkt

voornamelijk achter de schermen. Hij onderhoudt contacten

met bijvoorbeeld gemeente en wethouders.

Onzeker bestaan

Het is een onzeker bestaan als ijsvereniging. “Je kunt immers

nooit plannen hoe de winter eruit ziet. Het overkomt je dat

de baan open kan.” Zodra zich winters weer aandient gaat

ijsmeester Gerrit Kasper kijken of de pomp aan moet om

het geheel onder water te zetten. Per dag wordt gekeken of

de baan open kan: vriest het nog en hoe is de kwaliteit van

het ijs? En als de baan open kan, moet er van alles worden

geregeld. Vrijwilligers, voorraden voor de kantine. En zo als

het kan vriezen, kan het ook dooien. “We hadden ooit net

weer flinke voorraden ingeslagen en toen sloeg de dooi toe.

Gelukkig konden we het toen op een akkoordje gooien met de

voetbalvereniging.” Zodra de baan open is, worden scholen

direct geïnformeerd zodat ze iets kunnen organiseren. “Dit jaar

is Visio langs geweest. 27 kinderen met begeleiding. Achteraf

stuurden ze nog een mail om te bedanken, zo leuk. De voetbalvereniging

is al een paar keer geweest: ze kunnen niet trainen

en dus gaan ze de ijsbaan op. Ook de basisscholen zijn op

de baan geweest. Die organiseren meestal zelf wel iets, zoals

de Harm Moorman-bokaal. Harm Moorman was natuurlijk dé

ijsmeester, en hij was erelid van de vereniging. Als het even

kan, proberen we dat elk jaar te organiseren. Zijn vrouw komt

dan naar de baan en reikt de beker uit.”

Andere locatie

En de vereniging kampt met meer onzekerheid. De grond

wordt namelijk al meer dan 25 jaar gehuurd van november tot

maart en het is nog niet zeker of dat ook zo blijft. “Moeten we

een andere locatie gaan zoeken? In het bestuur hebben we als

deadline gesteld dat we voor volgend schaatsseizoen willen

weten of we kunnen blijven of niet.” Broodnodige investeringen

worden voorlopig daarom op de lange baan geschoven.

“We willen graag eigenaar worden van dit stuk grond. Als het je

eigendom is, kun je erin investeren. Dan zouden we inmiddels

een andere kantine hebben geïnstalleerd, liefst met toilet en

stromend water want dat hebben we nu niet. Verder moet er

eigenlijk een nieuwe leemlaag onder de ijsbaan komen met

een afdamming ernaast, zodat het water niet wegloopt. De

ijsbaan is namelijk lek!” Het bestuur oriënteert zich noodgedwongen

ook op andere mogelijke locaties voor de ijsbaan.

Daar zijn er wel een aantal van, echter geen één zo mooi als

de huidige locatie. “Op één locatie zou parkeren een probleem

zijn. Een ander stuk grond is dan weer eigendom van meerdere

mensen, dat is ook niet handig. We zijn het er als bestuur wel

over eens dat we het liefst willen blijven waar we nu zitten,

dat is de ideale locatie en wel zo gemoedelijk.”

Samengaan

Het bestuur heeft ook overwogen om samen te gaan met

Haren omdat de ijsbaan daar verdwenen is, maar die optie is

afgeketst. “Haren zag het niet zo zitten. Ook wij hadden onze

twijfels omdat we onze Glimmense identiteit dan kwijtraken.

Dat gemoedelijke dat er nu is, willen we ook zo houden. We

willen niet te groot en te commercieel worden. Ook daarom

willen we hier niet weg. We gaan er dan ook alles aan doen

om hier te kunnen blijven!”

2

Gemeenteraadsverkiezingen

3 maart 2010

Glimmenaren stemmen

natuurlijk op kandidaten

uit Glimmen.

Ja toch!!

De Christen Unie

– Stabiel en Betrokken

Jaap Niewold

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Telefoon:

050 - 4090045

Mobiel:

06 - 516 06 781

E-mail:

info@jordanvandijken.nl

www.jordanvandijken.nl

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus iedere maand.

Postadres:

Markeweg 17a,

9756 BZ Glimmen

Advertenties en

administratie:

Rijksstraatweg 32,

9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail:

glimmerlei@zonnet.nl

Bezorging:

Monica Nienhuis

Redactie:

Inge Bakker,

Hein Bloemink,

Jitske Bruinenberg,

Kirsten Pebesma en

Gert Nienhuis

Fotograaf:

Willem Bakker en

Carolien de Klein

Aanleveren kopij:

bij voorkeur per mail

Kopij inleveren vóór:

9 maart.

Verspreidingsweek: 12.

Glimmer‘lei downloaden:

www.glimmen.net

www.pb-glimmen.nl en

www.hareninbeeld.nl

Voor contact mét of info over

Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen met Herman Bakker,

tel: (050) 4061666.

Makelaars & taxateurs in

• woonhuizen

• appartementen

• (woon)boerderijen

• (rijks)monumentale en

historische panden.

Rijksstraatweg 233, Haren,

telefoon 050-534 45 33

e-mail: info@alfredbakker.nl

www.alfredbakker.nl

Februari 2010 - Glimmer’lei


EEN STANDBEELD VOOR

HENDRIKJE VOS?

In de vorige aflevering is Eppo van Koldam op ons verzoek gestart

met een bewerking van de lezing, die hij op 17 november

2009 hield voor Vrouwen van Nu en de Plattelandsvrouwen. Hij

maakte ons toen deelgenoot van het vreselijke schaatsongeluk,

dat Glimmen op 14 februari 1828 trof en waarbij zeven jongelieden

de dood vonden. In deze aflevering een eerste vervolg.

Als we een standbeeld op willen richten voor Hendrikje Vos komen

twee plaatsen daarvoor in aanmerking. De plek van het ongeluk

zelf en haar ouderlijk huis. Ik heb geprobeerd op beide locaties wat

meer zicht te krijgen.

Allereerst de plaats van het ongeval. In het artikel in de Drentsche

Courant, dat ik in de eerste aflevering aanhaalde, staat daarover het

volgende: “de zoogenaamde vlakte, westwaarts Harender-Molen”

en “op het water, de Broeken genaamd, (zijnde een baggerwijk,

toebehoorende aan den heer C.H.W. Haack en achter deszelfs buitenverblijf

gelegen)”. Broek duidt op laag drassig land. Stellig wordt in

het artikel hier de waterrijke omgeving van het huidige Hemrik (de

oude benaming was Hemmerik)

bedoeld. Blijkbaar werd

hier nog veen gewonnen door

dit van de bodem van het water

op te baggeren. Hierdoor

ontstonden diepere delen, de

zogenaamde baggerwijken.

De naam Oosterbroekweg

vormt nog een verwijzing naar

het oude karakter van het landschap.

Wat verder naar het

noorden zijn bij Sassenhein en

de Wolddelen de effecten van

de veenwinning nog duidelijk

zichtbaar.

Er wordt ook verwezen naar het buitenverblijf van de heer C.H.W.

Haack. Dit buitenverblijf was het Huize Voorveld. De historie van dit

buitenhuis is uitvoerig beschreven in “Buitenhuizen in Haren, wonen

op stand” (Deel 10 in de Harener Historische Reeks). De verleiding

om hier kort op een deel van deze historie in te gaan is te groot om

er niet aan toe te geven. De genoemde Carel Hendrick Willem Haack

(1776-1832) was gehuwd met Marie Elisabeth Laclé (1783-1843). Via

dit huwelijk had hij Huize Voorveld verkregen van zijn schoonvader

Hendrik Nicolaas Laclé (1741-1816). Deze Hendrik Nicolaas Laclé

was geboren in Haarlem. Hij vergaarde als koopman een vermogen

in Ned. Indië. Daar werd ook zijn dochter Marie Elisabeth geboren.

In 1790 kwam hij naar Groningen. Aanvankelijk woonde hij daar

aan de oostzijde van de Grote Markt. Vanaf 1810 woonde hij in de

Herestraat. Reeds in 1791 kocht hij voor Fl. 31.000,- Huize Voorveld

als buitenverblijf. In de Franse tijd maakte Hendrik Nicolaas Laclé

snel carrière in het openbaar bestuur. Hij bekleedde een groot aantal

functies, waarvan voor ons die van maire (burgemeester) van de

nieuw gevormde gemeente Haren wel de meest aansprekende was.

Na het vertrek van de Franse bezetters volgde er geen bijltjesdag. De

meeste bestuurders bleven gewoon op hun post. Zo ook Laclé, hij

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69

werd schout van Haren. In 1825 werd de benaming schout afgeschaft

en vervangen door de benaming burgemeester, maar dat maakt

Laclé niet meer mee. Hij overleed in 1816. Begin jaren 50 van de

vorige eeuw zijn in Haren straten vernoemd naar oud-burgemeesters

(Van Trojen, De Sitter, Jorissen en Quintus). Edoch een Lacléweg

ontbreekt. Niet alleen met de herinnering aan Hendrikje Vos is dus

iets fout gegaan.

Ook Carel Hendrick Willem

Haack had een adres

in de stad Groningen.

Het bevolkingsregister

van 1830 vermeldt hem

echter ook als inwoner

van Haren. Hij woonde

toen op Voorveld met zijn

vrouw en twee huishoudelijke

hulpen. Vanaf

oktober 1831 tot zijn

overlijden op 7 april 1832

was Haack nog een paar maanden raadslid van de gemeente

Haren.

Op het kaartje is duidelijk te zien, dat Voorveld vroeger veel groter

was dan nu. De Boerlaan was indertijd zo’n beetje het midden van het

landgoed. Op het noordelijk deel stond – net als nu – de bebouwing.

Bij het landgoed behoorden een aantal boerderijen die aan de huidige

Lutsborgsweg stonden. Begin vorige eeuw kwam de vermogende

houthandelaar H.H. Nanninga in het bezit van Voorveld. Hij liet het

(restant?) van het oude huis afbreken en zorgde voor de bebouwing

die we nu kennen. Op het zuidelijk deel van het landgoed liet hij een

geheel nieuw huis bouwen: “Houtrust”. Thans is dit huis bekend als

“De Dobbe”.

De Drentse Aa trad vroeger ’s winters ver buiten de oevers. Tussen

Haren/Glimmen en Eelde ontstond dan een grote watervlakte. Volgens

Willem Rutgers (Glimmen, Dorp tussen Drentse Aa en Hondsrug,

deel 2) was in 1828 sprake van een erg grote overstroming. Over

dit overstroomde land zullen Hendrikje Vos en haar metgezellen naar

Haren of wellicht wel Groningen zijn geschaatst. Het ijs bood kansen

om er eindelijk wat verder op uit trekken. Door het jaar heen konden

zij slechts lopend elders wat vertier zoeken. Nu ging het schaatsend

heel wat sneller en kwamen ook verdere bestemmingen binnen het

bereik. Wellicht bracht dit de jeugd er ook toe wat extra risico’s te

nemen. Aan het einde van de dag keerde de groep in het donker

terug. Over de ondergelopen landerijen ging dat prima, maar de

diepere delen van het Hemmerik vormden (wellicht in combinatie

met ontsnappend veengas) een verraderlijke hinderlaag …

Als we een geschikte locatie zoeken voor ons standbeeld ter herinnering

aan het vreselijke ongeluk, wil ik de kruising Lutsborgsweg,

Boerlaan, Weg lang het Hemrik voorstellen. Staand op dat kruispunt

en kijkend naar het zuidwesten moeten we toch ongeveer wel oog

hebben op de plaats waar de zeven jongeren de dood vonden.

Uiteraard is het wat spijtig, dat ik voor de Glimmense heldin Hendrikje

Vos een standbeeld in op Harens gebied suggereer. Voor de chauvinisten

onder u verdient dan mijn tweede optie de voorkeur. In de

volgende aflevering van Glimmer`lei zal ik aangeven waar Hendrikje

woonde, wie ze was en wat er van haar terecht kwam.

Glimmer’lei - Februari 2010 3


Bedrijven achter de voordeur

In deze rubriek Bedrijven achter de voordeur aandacht voor Lies Pol.

Tijdens een fietstocht terug naar huis ontmoette ze iemand van de

redactie. Loopbaanbegeleiding hadden we in deze rubriek nog niet

gehad.

Wie zijn PoldeJong&Partners in Glimmen?

Berber de Jong, Lies Pol en Wim van der Laan vormen samen sinds

10 jaar dit bedrijf. Berber en Lies zijn coach en adviseur, Wim verzorgt

alles rondom administratie en boekhouding.

Berber en Lies kennen elkaar van de parttime HBO Personeel & Arbeid

aan de Hanzehogeschool. Daar ontstond naast de vriendschap een

professionele klik. Buiten ons driemanschap werken we samen met

freelance coaches die door ons worden ingezet op het moment dat wij

zelf geen ruimte meer hebben. We schakelen hen ook in als de vraag

van de klant een specialisme betreft dat wij zelf niet in huis hebben.

Daarnaast werken wij met partners. Partners zijn voor ons freelancers

die niet alleen voor ons uitvoeren maar met wie wij ook producten

doorontwikkelen en innoveren.

Welke diensten leveren PoldeJong&Partners?

Wij houden ons bezig met het begeleiden van mensen in hun werk

en in hun loopbaan. Dat betekent dat wij mensen helpen om beter te

functioneren in hun dagelijkse werk. Wij hebben daarbij als uitgangspunt

dat plezier in je werk prima te combineren is met goed rendement

leveren. Coaching verdelen wij in twee groepen:

Ontwikkelcoaching: “ Ik wil verder groeien in mijn werk, wat moet ik

daarvoor doen?”

Functioneringscoaching: “Ik functioneer onvoldoende maar mag ondersteund

worden om beter te gaan functioneren.”

Verder begeleiden we mensen bij hun loopbaanvraag. Medewerkers

maar zeker ook managers hebben soms behoefte aan een loopbaanheroriëntatie.

Hierbij zoeken we uit wat iemand wil in zijn of haar werk.

We hebben inmiddels bijna 20 jaar ervaring. En we doen outplacementbegeleiding.

Dan begeleiden we mensen van werk naar ander werk.

Specifieke kwaliteiten

Lies is de bedenker van de kijkopjeloopbaan-dag (www.kijkopjeloopbaan.nl).

Op deze dag zijn 150 mensen een dag volop bezig met hun

loopbaan. Ze volgen interessante workshops en regelen een meeloopstage

van één dag bij één van de andere deelnemende bedrijven.

Berber is met name actief op het gebied van ontwikkelcoaching, teamcoaching

en teamontwikkeling. Zij is ervaren waar het gaat om teams

in een gezamenlijke ontwikkeling brengen of om teams inzichten te

geven in hun samenwerken en functioneren. Verbetering, optimalisering

van teamfunctioneren is haar expertise. Het model dat één van onze

partners, Hans Peter King, beschrijft in zijn boek De McManager, is hier

een hulpmiddel bij. Regelmatig geeft Berber samen met Hans Peter

workshops over leiderschap én volgerschap. Berber werkt ook met

WaardenManagement. Dat is een testinstrument dat snel inzichtelijk

maakt wat iemand zijn sterke en te ontwikkelen kanten zijn in communicatie

en samenwerking.

Waarom in Glimmen?

Dat is toeval. Lies Pol (sinds 1989) en Wim van der Laan (sinds 1994)

4

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening op het gebied

van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn:

Stemmen - Onderhouden - Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H.P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

H.P. Steenhuis is o.a. dealer van:

woonden al in Glimmen toen wij gingen samenwerken. Ons bezoekadres

is in Groningen, hartje stad, aan de St. Walburgstraat 2. Een mooi

kantoor op de 2e verdieping, met uitzicht op het Martinikerkhof. Als we

geen klanten spreken, werken wij veel thuis. Berber doet dat in Haren,

Lies en Wim in Glimmen. Wij vinden Glimmen een heerlijke plek om te

wonen en te werken. En we zijn dan ook van plan dit zo te houden.

Hoe ontwikkelt PoldeJong&Partners zich?

Inmiddels hebben wij naamsbekendheid en loopt het prima. Onze

klanten komen eigenlijk altijd via de werkgever en slechts een enkele

keer krijgen wij onze klanten rechtstreeks (dus particulier). Wij hebben

niet de intentie om hard te groeien. We willen ons wel blijvend en goed

ontwikkelen in ons vak. Onze diensten verder ontwikkelen en veel

samenwerken met anderen.

Een week uit onze agenda’s

Uit de agenda van Lies:

Maandag: een overleg met een collega adviesbedrijf over de coaching

van een directeur. Verder alleen maar thuis achter de PC, mail, teksten

maken, offertes uitwerken en veel bellen met klanten en opdrachtgevers.

Dinsdag: voorbereiding van het gesprek met Gerdy Geersing bureau

&Talent voor een workshop over talentmanagement in februari, voor

een groep Human resourceadviseurs.

's Middags een groep mensen begeleiden die in outplacement zitten

bij ons bureau.

Woensdag: een CV-sessie met een Marketing en Sales klant. Dat betekent

dat ik in twee uur met deze klant een CV maak. Dan een lunch

met een freelancer en twee coachingsgesprekken.

Donderdag: verschillende coachingsgesprekken en een intake met een

nieuwe loopbaanklant. Daarna een borrel vanwege de heropening van

het mobiliteitscentrum van de Gemeente Groningen.

Vrijdag: geeft Lies met Aaltje Vincent een training Jobmarketing voor

loopbaanprofessionals van het interne mobiliteitscentrum UWV in

Apeldoorn.

Een week uit de agenda van Berber:

Maandag: een teamcoaching in Deventer met als onderwerp het

Waardenmanagement.

Dinsdag: samen met Lies een klantbespreking, overleg met de secretaresse,

naar Leeuwarden voor een intake met een nieuwe coachklant

en een gesprek bij een opdrachtgever om goede afstemming te blijven

houden.

Woensdag: een individueel Waarden Managementgesprek, een gesprek

in het kader van een mediation traject, naar Zwolle voor een

managementcoaching.

Donderdag: een verkennend gesprek met twee managers over een

mogelijke teamtraining van 40 personen, ’s middags een workshop

voor mentoren van een traineetraject. Vrijdag: twee coachgesprekken

(ontwikkelcoaching) en een voorbespreking met een collega van een

ander bureau met wie mogelijk samen een dagdeel wordt verzorgd

over het onderwerp ‘ondernemen’.

Meer informatie is te lezen op onze website: www.pdjp.nl of voor vragen

en informatie op telefoonnummer 050-4063991.

Lies Pol

U treft het bij TOTAL

● Aanhanger verhuur

● Sparen voor mooie kado’s

● Ook nachtautomaat

Openingstijden: ma. t/m vr. 6.30 - 22.00 uur

zaterdag 8.00 - 20.00 uur

zondag 9.00 - 20.00 uur

C. Annen

Groningerstraat 126

8493 TB De Punt

Tel. (050) 406 15 00

Wij accepteren:

● Eurocard

● Travelcard

● Visa

● Bank/Giropas

● Dinnersclub

● American

Expres

Februari 2010 - Glimmer’lei


Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen

Februari 2010:

21 10.00 Trefpunt Ds. A. Kosterman

28 10.00 Trefpunt Ds. A. Hekman

Maart 2010:

7 10.00 Trefpunt Ds. W. van Gemert,

Cantorij

14 10.00 Bartholomeus Ds F. Karelse,

Doopdienst

19.00 Trefpunt Vesperviering

21 10.00 Trefpunt Ds J. Hommes

28 10.00 Bartholomeus Ds. A. Hekman,

Afscheid en bevestiging

ambtsdragers

Oratorium “Daar is het daglicht”

Op 14 maart aanstaande zal in de avonddienst in de Trefpuntkerk in

Glimmen het oratorium “Daar is het daglicht”worden opgevoerd.

Dit oratorium is geschreven door Michaël Steehouder en op muziek

gezet door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter

Rippen.

Het wordt uitgevoerd door het koor van de Pepergasthuiskerk in

Groningen, met enkele solisten en uiteraard ook daarin opgenomen

mooie gemeentezang.

In dit oratorium worden schepping en verrijzenis sterk met elkaar

verbonden, naar een oude traditie in de liturgie. Zoals de schepping

Gods antwoord is op chaos en leegte van “in den beginne”, zo is

Christus’ opstanding het antwoord op de chaos en leegte die zijn

dood naliet. Schepping en opstanding zijn – hoe wankel en onzeker

ons geloof soms ook is – ons enige houvast tegen die chaos en

leegte, aldus Michaël Steehouder.

Het belooft een bijzondere viering, zo midden in de 40-dagen tijd,

te worden.

U bent op 14 maart 2010 van harte welkom in de Trefpuntkerk in

Glimmen. De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop is er een collecte

ter bestrijding van de onkosten.

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a. biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

Open: hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van 1/4 tot 1/10) vrijdags van 10.00 tot 16.00

en zaterdags van 9.00 tot 13.00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

Schoolschaatsen

Wat een winter, deze zullen we ons nog lang heugen: veel sneeuw en ijs…

Er werd de laatste tijd veel geschaatst, zo ook het schaatsfestijn op de

ijsbaan in Glimmen, waar de kinderen van onze school en de basisschool

“de Marke” een mooie schaatsdag hebben meegemaakt.

Ongeacht de weersomstandigheden hebben de kinderen van groep 5/6

van de Meent elk jaar schaatsles in Kardinge te Groningen. Het team

van de Meent vindt het belangrijk dat de kinderen via onze school leren

schaatsen. De kinderen leren remmen, vallen en bochten maken (ook heel

belangrijk als je schaatst), schaatsen in verschillende houdingen op de

manier van schipper mag ik overvaren, maar zingen dan: “IJsman mag ik

overvaren?” enz.

De laatste 10 minuten van de les mogen de kinderen nog even op de grote

baan schaatsen, wat voor kinderen natuurlijk zeer aantrekkelijk is.

De kinderen krijgen in Kardinge les van een ervaren trainster, die kinderen

leert schaatsen op een prettige en gevarieerde manier. Ouders gaan ook

mee voor de begeleiding.

Aan het eind van de schaatslessen krijgen de kinderen een echt schaatscertificaat.

Kortom: een zeer geslaagde activiteit waar de kinderen veel plezier aan

beleven en het zeker ten goede komt aan hun schaatskunst na schooltijd

en voor later.

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - Februari 2010 5


Glemmini viert jubileum GROOTS!

Het kan haast niet anders of het stuk

“Blauw Bloed op bezoek”, dat gespeeld

werd door Glemmini op 30 januari

en 6 februari, is door heel Glimmen

gezien… Vooral op de tweede avond

barstte het dorpshuis bijkans uit zijn

voegen door de massale toestroom

van publiek. Een kleine 20 mensen

zijn zelfs onverrichte zake huiswaarts

gekeerd omdat het bommetjevol was,

tot verdriet van de aanwezige brandweer

trouwens.

Dit neemt echter niet weg dat het méér dan geweldig was. Supergezellig,

én een geweldige klucht die uitmuntend werd vertolkt

door de maar liefst 15 (!!) spelers…

Vier uren duurde het stuk maar liefst (inclusief twee pauzes), maar

het was voorbij voor je er erg in had. Het liep als een trein en een

groot compliment aan alle spelers voor het in de kop stampen van

zoveel tekst en spel…Het was absoluut een waardig jubileum,

want ja, ze bestaan alweer 25 jaar, dus dubbel feest natuurlijk.

Dat werd gevierd met een nieuw logo (ontworpen door Rika Pater),

een kleine huldiging voor Peter Alberts en Henk Wildeboer

die al 25 jaar lid zijn (én tevens de oprichters), en natuurlijk een

tombola met grote prijzen…

Een paar (leuke) feitjes uit die 25 jaar:

- er zijn 48 mensen lid geweest waaronder 7 echtparen

- Wim de Vries liep ooit naakt over het toneel

- Anita Jorritsma is ooit eens behoorlijk gehavend van

het toneel afgekomen

- de repetities beginnen al in september

- … en de generale duurden wel eens tot midden in de nacht

- Glemmini trad ooit eens op in de Oosterpoort

- er zijn ook eens dubbele tombola lootjes verkocht

- er zijn ooit toegangskaarten uit de voorverkoop gekopieerd

- Hennie Vogt is deze keer bijna gestikt in een wolk poedersuiker…

Wat ons betreft; op naar het 50-jarig jubileum!!!

Gert Nienhuis

GOED VERZORGD BETER GEVOEL

Rijksstraatweg 90

Glimmen

050 - 406 41 35

profeel-mammacare.nl

6

Speciaalzaak in

borstprothesen,

lingerie

en badkleding

“Vakkundig

en betrokken”

Meerweg 11 - 9752 JA Haren

tel. (050) 534 40 82

Oogmeting

Oogdrukmeting

Contactlens-aanpassing

Hoortoestellen

brillen en contactlenzen

Februari 2010 - Glimmer’lei


Winters van toen en nu

Door Bé Zwart

Het is weer eens een echte winter. Een winter zo als in mijn jeugd.

Ik ben een kind van de jaren vijftig en zestig. Opgegroeid in Appingedam

in een straat zonder autoverkeer, zodat we vrijuit op

straat konden spelen. Ik leerde er schaatsen op een sloot achter

het huis. Op laarzen en met wollen gebreide handschoenen. Wanneer

deze nat werden kreeg ik vreselijk koude vingers. In mijn

beleving was het elke winter echt winter met sneeuw en ijs. Met

ijsbloemen op de ramen. De vitrage plakte aan de ramen vast. Ik

ging met een kruik naar bed. Een met een sok er om heen. Die

was ‘s morgens nog warm. Mijn moeder strooide de overgebleven

aardappels op straat om de vogels te voeren. Ik was als kind dan

erg boos als de meeuwen er met het voedsel vandoor gingen en

er weinig overbleef voor de mussen. Verontwaardigd was ik als de

strooiwagen door de straat kwam. Dan was al die mooie sneeuw

zo maar aan de kant geduwd. Iedereen in de straat veegde zijn

stoepje naast en voor het huis schoon. In mijn beleving schaatsten

we elke winter of op de ijsbaan of de vijver en heel vaak op het

Damsterdiep. Ik begreep niets van die grote scheuren in het ijs.

Ik dacht dan: ”Als je toch langer wacht om op het ijs te gaan dan

komen er toch ook geen scheuren”.

Het hoogtepunt was 1963. Er viel toen zoveel sneeuw dat je zo

maar in een sloot vol met sneeuw kon springen. Dat had ik nog

nooit meegemaakt. Ik zakte er tot mijn middel in. Geweldig was

dat. Ik bleef springen. Koud??? Nooit van gehoord.

Nu leef ik in de jaren tien. Ook nu is het winter. Van schaatsen is

het niet gekomen, er lag te veel sneeuw om er een mooie ijsvloer

van te maken, ondanks de twaalf dagen dat het kwik overdag

niet boven nul kwam. En ondanks de drieëntwintig dagen dat het

’s nachts heeft gevroren. De ijsbloemen heb ik niet gezien. Zelfs

niet op die ene nacht met 10.6 strenge vorst. En daar had ik nou

zo op gehoopt. Soms lag er wel twintig centimeter sneeuw. Ik

bleef mijn stoep vegen, er kwam geen einde aan. Dat heb ik dus

van mijn vader overgehouden, stoep vegen als er sneeuw ligt.

Op zondag tien januari had even weer dat 1963 kindgevoel terug.

Het had de hele nacht gesneeuwd en heel hard gewaaid. Ook nu

waren de sloten bijna dicht gewaaid. En dat allemaal vanwege

een depressie boven Italië die naar de Balkan trok. In de hogere

luchtlagen speelde zich een gevecht af tussen de warme lucht

van die depressie en de zeer koude lucht boven noord Europa.

Ik ben die dag de hele morgen en een deel van de middag op

pad geweest, op de fiets, om te genieten van dat extreme weer

en om te fotograferen. Koud??? Nooit van gehoord.

Die sneeuw is nooit zo als in mijn jeugd uit mijn straat geveegd.

De sneeuw bleef liggen, net als in die andere kleine straten in

Glimmen. Het werden ijsbanen. Oudere mensen die slecht ter

been zijn durfden hun huis niet meer uit. Van hen mocht het warm

water regenen. Er viel zo vaak sneeuw in januari, twintig dagen,

dat het zout in de Gemeente bijna op was. Ik ben blij dat ik vorig

jaar winterbanden heb aangeschaft.

We hebben de vogels niet met overgebleven aardappels gevoerd.

Wel met vetbollen, pinda’s en andere nootsoorten, mooi verpakt in

een netje. Nu februari nog. We zijn nog niet van deze winter af.

Voor de laatste

ontwikkelingen en trends

in interieur en

woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren

Tel. (050) 534 48 19

Vacatures bij SV Glimmen

Tot nu toe kon SV Glimmen altijd diverse

zaalsporten aanbieden in de sportzaal van

de Groenenberg onder deskundige leiding.

Dit willen graag zo houden, alleen is het steeds moeilijker goede

sportleiders voor onze sporten te vinden. Wie helpt ons mee de

zaalsporten voor jong en oud in Glimmen te houden?

Op dit moment zijn we op zoek naar:

1. een sportleider voor peuter- en kleutergym

Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd

hun motoriek te ontwikkelen. Regelmatig maken dans en

zang onderdeel uit van de lessen.

Het gaat hier om een drietal groepen onder te verdelen

in een groep 4-5-jarigen, een groep 6-jarigen en groep

7-8-jarigen.

De gymlessen worden gegeven op de (vroege) woensdagmiddag

tussen 13.00 uur en 15.15 uur.

Overleg over lestijden is in principe mogelijk.

Bij voldoende belangstelling kan er ook nog een turgroep

gevormd worden aansluitend op de peuter- en

kleutergym.

2. een sportleider voor bodyline

Bodyline is een doeltreffende training voor het hele

lichaam. Deze work-out is een combinatie van actieve

lichaamsbeweging en spierverstevigende oefeningen,

op lekker swingende muziek. Deze complete vorm van

bewegen verbetert conditie, kracht, coördinatie, houding

en lenigheid. De training bestaat uit een warming-up,

conditie verhogende oefeningen (steps of aerobics),

spierversterkende oefeningen en wordt rustig afgebouwd

met een cooling-down.

Dit gaat vooralsnog om één lesuur op de woensdagavond

van 20.00 uur tot 21.00 uur.

3. een trainer voor badminton

De badmintongroep is een kleine groep die nu zonder

trainer de beschikbare tijd invult. Voor deze groep zijn we

op zoek naar een trainer die één keer in de drie of vier

weken een training zou willen verzorgen.

Badminton wordt gespeeld op de dinsdagavond van

20.45 uur tot 22.15 uur.

Alle sporten worden gegeven tussen eind augustus en eind juni

(bodyline tot eind mei) met uitzondering van de schoolvakanties.

Reacties zijn welkom bij de bestuursleden van SV Glimmen:

Leontine Bakker, tel. 06-20213126

Marjan Nienhuis, tel. 050-4063060

Gerard ten Napel, tel. 050-5340990

Email: info@svglimmen.nl

Bij hen is ook eventueel meer informatie te verkrijgen.

*** v.o.f. TECHNISCH INSTALLATIE BURO

SMID

GLIMMEN

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

Glimmer’lei - Februari 2010 7


Buurten bij…

In deze rubriek gaat iemand van de redactie op bezoek bij zo

maar iemand in Glimmen. In 2009 belden we aan bij bewoners

met een 9 in het huisnummer, in 2010 doen we dat bij huizen

met een 10 als huisnummer. Voor dit februarinummer ging Inge

Bakker op stap.

8

“Glimmer’lei gastvrij”

Ik heb zin om weer op pad te gaan voor deze rubriek, hoewel het

ook altijd een tikje spannend blijft, zo maar aanbellen bij iemand.

Vorig jaar zijn we gestart met deze rubriek en dat leverde leuke

en positieve reacties op. Een paar keer stond ik voor een dichte

deur maar minstens zo vaak ging de deur direct verder open bij

het laten zien van een exemplaar van de Glimmer`lei. Met mijn

zwarte schrijfmap voel ik me soms wel een verkoper van producten

of een geloof… De Glimmer`lei opent echter deuren! Slechts

twee keer werd me de toegang persoonlijk geweigerd, één keer

omdat een huisgenoot ernstig ziek was en de andere keer omdat

meneer van mening was erg teruggetrokken te leven.

Het is een koude ochtend op deze januariochtend. Ik maak het

mezelf makkelijk deze keer. Zelf woonachtig aan de Boerhoorn

fiets ik naar de Boerhoorn nummer 10, een doodlopend stukje

waar ik nog niet eerder kwam. Als ik aanbel duurt het even voordat

de deur opengaat. Ik kan zien dat er iemand thuis is want

er brandt licht. Dus ik wacht rustig en Kathleen opent de deur.

Dat het wat langer duurde verklaart zich al snel want Kathleen

is aan haar voet geopereerd en heeft gips om haar voet. Ze mag

inmiddels weer wat lopen maar heel snel gaat dat nog niet. De

Glimmer`lei opent ook hier gastvrij de voordeur. Wel kijkt Kathleen

even naar de klok, ze verwacht namelijk ook vriendinnen op de

koffie. Maar gelukkig is er tijd voor een praatje.

Binnen maak ik kennis met Kathleen Schwartz-Lucidarme. Ze is

getrouwd met Marcel Schwartz en woont samen met zoon Pieter

van 14 jaar en dochter Suzanne van 12 jaar al weer 10 jaar in dit

Rijksstraatweg 32 - 9756 AG GLIMMEN

tel: 050-4061490 - E-mail: fenf@gmx.net

(Tevens TNT-Postkantoor)

nieuwe huis aan de Boerhoorn. Van origine is Kathleen Belgisch,

dat je nog een beetje kunt horen als Kathleen aan het woord is.

Na haar opleiding is Kathleen gaan werken als operatieassistent

in het ziekenhuis van Tilburg. Daar leerde ze Marcel kennen, die

daar net was komen werken. Zij had zelf op dat moment geen

relatie en het vervolg laat zich raden. Volgens haar eigen verhaal

was het inderdaad net een dokterromance in het echt. En de hele

afdeling leefde mee! Ze trouwden en Pieter en Suzanne werden

in Tilburg geboren. Marcel groeide vanaf zijn vierde jaar op in

Haren en wilde graag weer richting het noorden. Hij kon zich als

anesthesist zelfstandig vestigen in Groningen. Kathleen en Marcel

streken tijdelijk neer aan de Sterremuurweg in Haren waarna hun

oog viel op de nog te bouwen nieuwe huizen aan de Boerhoorn

hier in Glimmen. Ze zijn dan ook de eerste bewoners van dit huis

in deze nieuwe straat. Pieter en Suzanne waren toen nog heel

jong en Kathleen besloot om eerst bij de kinderen te blijven. Al

snel volgde de tijd van de basisschool en de praktijk leert dat

het handig is als een ouder thuis is voor het halen en brengen en

natuurlijk voor het eten in de middagpauze.

Kathleen vertelt dat ze de eerste tijd wel moest wennen, een

andere sfeer en een ander dialect. En via school kom je er snel

tussen. Als klasseouder en lid van de ouderraad van de Meent

bouwt ze snel contacten op. En dat zijn ook blijvende contacten

geworden. Want nu beide kinderen op het voortgezet onderwijs

zitten, heeft ze nog steeds contact met een aantal moeders, die

vriendinnen werden. Samen gaan ze sporten of op donderdagavond

naar het popkoor in ’t Clockhuys-CKC. En op vrijdag volgt

Kathleen lessen kunstgeschiedenis waar ze erg van geniet. De

kunstgeschiedenis brengt me op de kunstwerken aan de muur.

Er hangen verschillende, ook een leuk, modern drieluik van een

jongedame. Het blijkt van een Harense kunstenares te zijn, Frouke

Louwes. Kathleen vertelt dat ze deze op de kunstmarkt in Haren

zag en direct verkocht was. De drieluik staat ook prachtig boven

de rode bank. Dan krijgen we het onverwacht over televisie kijken.

Kathleen blijkt een echte fan van de soap As the World Turns. Ze

kijkt al vanaf 1985! Daarbij vertelt ze eerlijk dat ze graag en veel

TV kijkt, vooral series. En ze leest graag boeken, de Millenniumtrilogie

van Stieg Larsson heeft ze gelezen en de verfilming van

het tweede deel heeft ze ook al gezien. Die heb ik zelf ook gelezen

en gezien en we delen onze ervaringen en meningen hierover.

Als we nog lekker bezig zijn, gaat de bel. Twee zichtbaar verhitte

vriendinnen komen binnen. Ze hebben een uurtje Zumba gedaan,

in onze dorpsgymzaal bij de Groenenberg. De trainer heeft deze

Glimmense dames flink laten zweten! Ze vertellen enthousiast

dat het leuk en actief is en dat de trainer het erg goed doet! Met

zijn Arubaanse afkomst gaat dit swingen en bewegen hem heel

goed af. Kathleen zou met een gezonde voet ook mee hebben

gedaan, maar helaas… ze moet nog even geduld hebben. Ik

wens haar toe dat ze snel weer van de partij is. Ik neem afscheid

van Kathleen en de andere dames en bedank Kathleen voor de

ontvangst en het gezellige gesprek. Bij de voordeur komen er nog

twee dames binnen. Dat wordt vast gezellige koffiedrinken met

elkaar. Terug op de fiets bedenk ik hoe de lijnen soms kunnen

lopen, via school, kinderen, gymzaal waar op woensdagochtend

actief “gezumbaad” wordt, koffiedrinken en de Glimmer`lei. Wat

wonen we toch in een leuk dorp met actieve mensen!

Inge Bakker

MultiCopy en Zodiak Grafisch Bedrijf

voor het verzorgen van al uw drukwerk:

Drukwerk

waaronder ook

vierkleuren drukwerk

Printwerk

ook voor al uw

kleurenprintwerk

Verder verzorgen wij ook het opmaken van:

periodieken,visitekaartjes, mailings,

huisstijl, etc. etc.

Sinds 3 november 2008

in samenwerking met:

E-mail: info@zodiak.nl E-mail: multicopy@rengerspark.multicopy.nl

Gebroeders Wrightlaan 2 - 9615 TN Kolham

Postbus 307 - 9600 AH Hoogezand

Telefoon: 0598 - 39 42 42 - Telefax: 0598 - 39 30 34

Februari 2010 - Glimmer’lei


Boom van het jaar 2010:

de metasequoia of de watercipres

Detail van de poster “Boom van

het jaar” in de actie “Bomen

voor schone lucht”

Binnen- en buitenschilderwerk

Wandafwerking

Isolerende beglazingen

Houtrotherstel

Dit jaar is de metasequoia of de

watercipres uitgeroepen tot de

boom van het jaar.

Ook in Glimmen staan deze prachtige

bomen op een paar plekken in

tuinen. Ik ga met Eltje Vrieling op

zoek naar deze bomen.

Eigenlijk is deze boom een oeroud

levend fossiel uit Azië: in 1941 ontdekte

een geleerde de fossiele resten

van deze boom, en in hetzelfde

jaar werden bij toeval een paar

levende bomen in China ontdekt.

In een heuse expeditie door geleerden

van een Staatsuniversiteit

in China en van het Arnold Arboretum in Boston werden zaden en stekken

verzameld en naar Amerika en daarna naar Europa gebracht.

In 1948 lukte het om de zaden te laten kiemen. Eltje herinnert zich nog goed

hoe hij in 1955 een excursie maakte naar het Pinetum in Putten. Daar zag

hij de eerste metaseqoia’s in Nederland, toen ongeveer 1,5 meter hoog.

Hij kreeg een paar stekken mee en zo is vanuit de kwekerij de Bontehoek

de verspreiding van deze bijzondere boom begonnen.

Eén boompje ging als cadeau naar de plantsoenendienst van Groningen.

Het toenmalige hoofd, de heer

Boelens, liet deze planten op het

Esserveld, de begraafplaats aan

de zuidkant van Groningen. Dit

boompje bij de ingang is inmiddels

een trotse reus met een stamdoorsnee

van meer dan een meter

geworden.

Eltje raakt er ontroerd van dat hij

destijds deze watercipressen als

kleine boompjes, aangebonden

aan de Tonkin-stok plantte en dat

een aantal daarvan nu prachtige

reuzen zijn geworden. Daar word je

stil van als je beseft hoe nietig een

mens is naast zo’n boom.

De imposante stam voor de

bungalow aan de Parallelweg

Er staan een paar mooie exemplaren

van de watercipres in Glimmen, alhoewel

er ook al velen gekapt zijn.

Eltje en ik zoeken de bomen op: er

staat een forse bij de familie Nieuwold

aan de Parallelweg in de tuin.

Hij staat breeduit voor de bungalow.

De 2 berken, die deze boom inmiddels

in de weg staan, zullen gaan

verdwijnen.

In de tuin van de familie Buurma

aan de Rijksstraatweg staat ook een

grote met mooie piramidevormige

kroon, een beetje verdekt opgesteld.

Eltje wijst me op de lange manlijke katjes, die al bijna bloeien: dat zie je

niet zo vaak dat deze bomen echt in bloei komen.

De derde plek is achter in de tuin bij de familie Gelissen aan de Nieuwe

Rietdekkersbedrijf

J. VOS

Al meer dan 30 jaar

vakmanschap

De manlijke katjes zijn al goed

te zien

Alle rietdekkerswerkzaamheden

Ook voor reparatie

en onderhoud

* Boerderijen * Bungalows

* Villa’s * Molens

* Recreatiebungalows

Oude Boerenweg 11 - Glimmen

tel./fax (050) 406 20 39

GLIMMEN: Zuidlaarderweg 3, 9756 CE

Tel. (050) 406 23 15, Fax (050) 406 15 68

HAREN: Onnerweg 69, 9751 VC

Tel. (050) 534 82 68, Fax (050) 402 87 56

Kampsteeg: daar staan 2 grote

bomen aan de vijver. We kunnen

er helaas geen foto’s van maken

omdat de bewoners niet thuis zijn

en we niet zomaar in hun tuin willen

gaan rondneuzen.

De vierde plek in Glimmen is langs

de Meentweg, waar ook 2 exemplaren

staan.

In Vosbergen zijn een aantal bijzondere

watercipressen te bewonderen.

Deze staan aan de

rand van de vijver en omdat ze

heel nat staan vormen ze rondom

prachtige “wortelknieën”, wortels

die boven de grond groeien om

de wortels van voldoende lucht

en dus zuurstof te voorzien. De

bomen gedijen overigens ook in

een droge omgeving.

De bomen zijn nu kaal, waardoor

de mooie piramidevorm goed

is te zien. Straks krijgen ze weer

prachtige licht groene naalden en

in de herfst verkleuren de naalden

weer naar rood en geel.

Maar waarom zijn nu juist deze bomen uitgeroepen tot boom van het

jaar 2010?

Dat is niet alleen omdat ze prachtig zijn en heel groot en oud kunnen

worden. Minstens zo belangrijk is dat deze bomen erg goed zijn in het

opvangen van fijnstof uit de lucht, stof dat door het verkeer in de lucht

komt. Eigenlijk zijn het daardoor ideale weg-bomen.

Ik zou het mensen met astma of bronchitis toewensen om vlakbij een

metaseqoia te wonen.

Jitske Bruinenberg

De piramide kroon van de watercipres

aan de Rijksstraatweg

De poster Bomen voor schone lucht, uitgebracht ter ere van de

boom van het jaar

Rijksstraatweg 205 - 9752 BH HAREN - Tel.: (050) 534 40 13

E-mail: info@boomker.nl - www.boomker.nl

Glimmer’lei - Februari 2010 9


10

JULIETTE VRIELING WINT

DE HARM MOORMAN bokaal 2010!

Op woensdag 27 januari 2010 is er door de kinderen van CBS de Marke en OBS de Meent in Glimmen, op de ijsbaan in het dorp,

fel gestreden om de ereplaatsen op het podium voor de HARM MOORMAN Bokaal.

Beer uit het bos vervangen

door Gert Nienhuis

Op 13 februari jl. werd

Robert Boverhof van

Paviljoen Appélbergen

verrast met een nieuwe

“vuilnisbeer” én een

aap! Zoals bekend werd

de oude beer na 25 jaar

het boegbeeld van het

paviljoen geweest te

zijn, geveld door het

vuurwerkvirus. Robert

sneu, klanten sneu, en

de dader ligt natuurlijk

op het kerkhof! Daarom

hadden vrienden/klanten

van het paviljoen een geheime actie op touw gezet om iets te vinden

ter vervanging van de beer. De beer was namelijk van een helaas

ondertussen uitgestorven soort, dus dezelfde zat er niet meer in.

Daarom is het een kleinere beer geworden die minstens zo mooi is, en

als bonus ook nog een behoorlijke aap. Hufterproof deze keer, want ze

zijn van beton, de aap alleen weegt al zo`n 500 kilo!!!

Nietsvermoedend kwam Robert dus op zaterdagavond naar het paviljoen,

waar hij zijn eigen cadeaus mocht onthullen onder grote publieke

belangstelling. Zichtbaar

ontroerd nam hij

de dieren graag aan…

Robert, ook namens de

Glimmer`lei veel geluk

ermee…

De familie Kleibak,

onze nieuwste inwoners,

hadden het begrip

“beer” en “vuilnis” niet

geheel goed begrepen,

wat resulteerde in een

ander soort cadeau

dan wat de rest van

Rond 10.30 uur klonk het startsignaal voor de kortebaanwedstrijden

op de schaats, voor de basisschoolkinderen uit Glimmen. Er

werd geschaatst in 3 leeftijdscategorieën. In groep ¾ kwamen

Joppe van der Kevie (1), Thijs Mulder (2) en Lucas Oosterveld (3)

als winnaars uit te strijd. Joyce Geelof (1), Sander Penninkhof (2)

en Robin Aalbrecht en Wouter van Dam(3) wonnen de medailles

in groep 5/6. De kinderen uit groep 7/8 streden om de Harm

Moorman bokaal. Na een spannende finale bleek Juliette Vrieling

de snelste kortebaan rijdster in Glimmen te zijn, op de voet

gevolgd door Rosa Marijn ter Veld (2) en Tijmen de Wit (3).

Alle prijswinnaars kregen hun medaille omgehangen door

mevrouw Freerkje Moorman die natuurlijk ook de bokaal overhandigde

aan Juliette Vrieling.

Ondanks de snijdende kou, was het een geweldige sportieve

morgen voor de kinderen van CBS de Marke en OBS de

Meent!

Glimmen in gedachten had. Op de foto`s kunt u zien wat zij hadden

willen geven, maar desondanks wensen ook zij Robert veel geluk met

de nieuwe aanwinsten…

Februari 2010 - Glimmer’lei

More magazines by this user
Similar magazines