Samenwerken aan ondernemerschap door ... - Flanders' Care

flanderscare.be

Samenwerken aan ondernemerschap door ... - Flanders' Care

Samenwerken aan

ondernemerschap

door innovatie

in de zorg

Vlaanderen in Actie | Flanders’ Care

1


“ De opportuniteiten

voor ondernemerschap

en innovatie in de

zorg zijn gigantisch.

Flanders’ Care heeft

ondertussen stevig

bewezen daartoe de

juiste katalysator te zijn.”

Koenraad Debackere,

professor en beheerder van de KU Leuven,

Voorzitter Raad van Wijzen van ViA

Hoognodig

Hoogstwelkom

Flanders’ Care is een programma

van de Vlaamse Regering dat

streeft naar een verbetering van de

zorgkwaliteit door - via innovatie -

verantwoord ondernemerschap in

de zorgeconomie te stimuleren.

De grootste uitdaging voor onze zorg- en welzijnssector

is ongetwijfeld de maatschappelijke en demografische

evolutie. In 2020 is 21% van de bevolking een

vijfenzestigplusser, het aantal tachtigplussers binnen deze

groep stijgt in verhouding zelfs nog sterker. Deze trend

zal een grote impact hebben op onze maatschappij, het

beleid en op de duurzaamheid van ons zorgsysteem.

Flanders’ Care ziet deze evolutie als een kans om

door innovatie de kwaliteit van zorg te garanderen en

tegelijkertijd ook kansen te scheppen voor ondernemers.

Daarbij zijn de mogelijkheden voor mensen die langer

thuis willen blijven wonen, een belangrijk aandachtspunt.

Het doel van Flanders’ Care: de kwaliteit van de zorg

garanderen en verbeteren in onze veranderende

samenleving. Om dat doel te bereiken, zijn innovatie en

ondernemerschap essentieel.

2 Samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie | Flanders’ Care 3


Met vereende

krachten

Het veranderende zorglandschap vraagt om

innovatie, en biedt dus opportuniteiten voor

ondernemerschap. Vier ministers slaan daarom

de handen in mekaar om zorgorganisaties en

ondernemers te stimuleren om hierop in te

spelen:

k coördinerend Vlaams minister van

welzijn, Volksgezondheid en gezin

k de minister-president van de Vlaamse

Regering (en tegelijk Vlaams minister van

economie en buitenlands beleid)

k de Vlaamse minister van Innovatie,

overheidsinvesteringen, Media en

armoedebestrijding

k de Vlaamse minister van Financiën,

begroting, werk, Ruimtelijke ordening

en sport

Deel van een

toekomstvisie

Flanders’ Care is één van de voornaamste

pijlers van Via (Vlaanderen in actie), het

ambitieuze toekomstproject van Vlaanderen.

tegen 2020 wil Vlaanderen uitmunten als

een economisch innovatieve, duurzame

en sociaal warme samenleving. Die

doelstellingen hebben de Vlaamse Regering

en alle belangrijke maatschappelijke partners

vastgelegd in het Pact 2020.

om de uitdagingen in de toekomst aan te

pakken, zijn kleine verbeteringen niet genoeg.

Het hele systeem moet veranderen. De

bedoeling is om nieuwe systemen te bedenken

die de huidige systemen kunnen vervangen.

Dat gebeurt met vele kleine verbeteringen,

die samen een grote stap vooruit betekenen.

er moet ook ruimte zijn voor experimenten,

waarna de partners hun visie bijstellen en

nieuwe oplossingen voorstellen.

zoRgVooRzIenIngen

Flanders’ Care

verbindt

Flanders’ Care stimuleert innovatie door

te zorgen voor een kruisbestuiving tussen

de zorgvoorzieningen, de zorgverleners,

de zorggebruikers, de kenniscentra en de

bedrijfswereld. want hoe beter deze actoren

elkaar kennen, hoe sneller we innovatieve

oplossingen voor de zorg- en welzijnssector

kunnen aanbieden en zo verantwoord

ondernemerschap stimuleren.

ondernemers, zorgvoorzieningen en

kennisinstellingen kunnen terecht bij het

Impulsloket van het agentschap ondernemen

en bij het Innovatiecentrum voor informatie en

begeleiding op maat.

kennIsCentRa

zoRgVeRleneRs

beDRIjFsweRelD

zoRggebRuIkeRs

4 Samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie | Flanders’ Care 5


ojecten

Innovatie

Centrum

Investeringsfonds

PMV

Vlaams

Agentschap

voor Personen

met een

Handicap

Vlaams

Agentschap

Zorg en

Gezondheid

Departement

Welzijn, Volksgezondheid

en Gezin

iMinds

Agentschap

voor Innovatie

door Wetenschap

en

Technologie

minister

van Welzijn,

Volksgezondheid

en Gezin

Microsoft

Innovation

Centre

VDAB

minister

van Werk

minister van

Wetenschappelijk

onderzoek

en Innovatie

minister van

Economie en

Buitenlands

Beleid

Demonstratieprojecten

Agentschap

Ondernemen/

impuls loket

Flanders

Investment

and Trade

Proeftuin

Zorginnovatie

Ruimte Vlaanderen

projecten en

platformen

Bureau

ZVP

Alle actoren die belang hebben bij deze

kruisbestuiving zijn vertegenwoordigd

in het Zorgvernieuwingsplatform. Dit

platform adviseert het interministerieel

comité en bepaalt de focus van het

programma Flanders’ Care.

Chronische

zieken

Zorgvernieuwingsplatform

(ZVP)

Ondernemers

6 Samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie | Flanders’ Care 7

Patiëntenvereniging

Kennisinstelling

Personen

met een

beperking

Thuiszorg

organisatie

Universtiteit

Woonzorgcentra

Ziekenhuizen

Zorgverleners

Werkgevers

Ziekenfondsen

Technologie

federatie

Ouderen

Het belang

van een netwerk

Flanders’ Care biedt een platform voor

samenwerking. De beleidsdomeinen welzijn

Volksgezondheid en gezin, Innovatie, werk,

economie en buitenlands beleid werken

samen met elkaar, en met externe partners.

In co-creatie gaan ze op zoek naar nieuwe

oplossingen en toetsen beleidsvoorstellen

af. op deze manier ontstaat een netwerk

waarbij verschillende mensen vanuit hun eigen

invalshoek samen werken rond de missie van

Flanders’ Care.

Kruisbestuiving

alle actoren die belang hebben bij deze

kruisbestuiving zijn vertegenwoordigd in

het zorgvernieuwingsplatform. Dit platform

adviseert het interministerieel comité en

bepaalt de focus van het programma Flanders’

Care. In het comité zetelen de vier betrokken

Vlaamse ministers.

“ De grote stimulans kwam in 2010. Toen pikte

Flanders’ Care ons op, dat was ongetwijfeld

de katalysator voor ons succes.”

Geert Vandewalle, Blue Assist, Krant van West-Vlaanderen, 3 mei 2013.


onDeRneMen DooR

InnoVeRen In zoRg

met FlanDerS’ Care

zorg voor ouderen en

mensen met een beperking

kwaliteitsvolle en betaalbare zorg zijn

essentieel. om dit te blijven garanderen

zet de Vlaamse overheid in op innovatieve

processen en technologieën. Via verschillende

instrumenten, zoals de Flanders’ Care

demonstratieprojecten, kunnen ondernemers

samen mét zorgvoorzieningen nieuwe

concepten en technologieën uittesten in een

gecontroleerde omgeving. Met de Proeftuin

zorginnovatieruimte Vlaanderen, ingericht door

het Iwt, wordt gezocht naar vernieuwende

processen en producten om de sterk stijgende

zorgvraag van ouderen in Vlaanderen te kunnen

beantwoorden.

Met deze projecten worden testomgevingen

opgezet waarin men innovatieve producten en

diensten op een gecontroleerde manier test op

kwaliteit en effectiviteit. op die manier wordt

het product optimaal afgestemd op de reële

noden. Dat komt de zorg én de zorggebruiker

ten goede en het verhoogt de kansen op

economisch succes, de ‘vermarkting’ van de

innovaties.

Daarnaast is er ook het Microsoft Innovation

Centrum Vlaanderen (MIC) waar startende

ondernemers die bezig zijn met ICt in

de zorgsector terecht kunnen voor

infrastructuur en hulp bij het ontwikkelen

van een businessplan. Het MIC Vlaanderen

is een voorbeeld van een publiek private

samenwerking die de ambities van

Flanders’Care ondersteunt.

om ondernemers groeikansen te

geven, zijn er investeringsfondsen. Het

zaaikapitaalfonds Flanders’ Care Invest van

PMV (Participatie-Maatschappij Vlaanderen)

wil groeiende bedrijven actief in de

zorgsector van het nodige kapitaal voorzien.

Recent is er ook Health en Care fonds van

de gimv. Hiermee kan Vlaanderen meer

grote spelers in de markt zetten, maar ook

initiatieven die in de ons omringende landen

ontstaan, capteren en investeren om ze ook

vervolgens in Vlaanderen ingang te laten

vinden. De diensten Flanders’ Investment

and trade (FIt) ondersteunen verder de

internationale ambities van deze bedrijven.

zowel het Impulsloket van het agentschap

ondernemen als het Innovatiecentrum

bieden ondernemingen, zorgactoren en

kennisinstellingen respec-tievelijk informatie

over ondernemen en innoveren.

zorg om talent

nieuw talent aantrekken voor de zorgsector

en de aanwezige competenties maximaal

benutten, staan binnen deze pijler centraal.

Het talent in de zorgsector optimaal inzetten

en uitbouwen is noodzakelijk om kwaliteitsvolle

zorg in de toekomst te blijven garanderen.

een zorgambassadeur werd aangesteld om

werken in zorg en welzijn te promoten o.m.

via communicatiecampagnes zoals ‘een

zorgjob, ik ga ervoor’. Daarnaast groeit

het besef dat niet alleen nieuwe mensen

nodig zijn, maar dat zorgvoorzieningen het

zorgpersoneel in de toekomst ook slimmer

moeten inzetten. De uitdaging is om zorg

en welzijn anders te organiseren, met de

beschikbare medewerkers én met behoud

van zorgkwaliteit.

Daarom is er in 2013 een zoekconferentie

georganiseerd ‘slimmer zorgen voor morgen’.

zo’n 80 gezagvolle personen uit de zorg- en

welzijnssector dachten samen na over hoe

we de zorg anders kunnen gaan organiseren.

tijdens deze zoekconferentie werd een rapport

gemaakt door de deelnemers dat het ruime

kader schetst waarbinnen de hele sector

gezamenlijk werk wil maken van een nieuw

zorgecosysteem tegen 2020.

“ We zullen ons echt,

echt, echt moeten

heroriënteren,

herorganiseren, mensen

anders en beter gaan

inzetten… Want de

hoeveelheid zorg

die op ons afkomt, is

gigantisch.”

lon Holtzer, Zorgambassadeur (Zoekconferentie

Slimmer Zorgen voor morgen, januari 2013)

8 Samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie | Flanders’ Care 9


Gegevensdeling

in zorg en welzijn

De Vlaamse overheid zet in op de

elektronische gegevensdeling in de zorg.

samen met het zorgvernieuwingsplatform en

de onderzoeksinstelling iMinds ontwikkelde ze

een visie op ICt in de zorg. De visietekst ‘(e-)

zorgzaam Vlaanderen’ is daarvan het resultaat.

we moeten inzetten op het gebruik van ICt

om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen,

dit zowel op het vlak van de zorgverlener als

de zorggebruiker.

een van de inspanningen om gegevensdeling

mogelijk te maken, is Vitalink. Vitalink is een

digitaal platform waar patiënten hun zorg- en

welzijnsgegevens ter beschikking kunnen

stellen van alle actoren die hem of haar

verzorgen, en dat over alle disciplines heen

(van huisarts tot thuisverpleger).

Vitalink wil zorgverleners in staat stellen om

gegevens over een patiënt (bijvoorbeeld

medicatie) op een eenvoudige manier te

delen met andere zorgverleners. zo ziet

de apotheker bijvoorbeeld meteen welke

medicatie de huisdokter heeft voorgeschreven

en kan de thuisverpleger die medicatie

foutloos toedienen. Vitalink moet op die

manier leiden tot meer samenwerking en

minder administratie. en dus op termijn tot een

betere zorg voor de patiënt.

over de Vlaamse

grenzen heen

De vergrijzing van de samenleving vormt niet

alleen een uitdaging in Vlaanderen, maar voor

alle regio’s in europa. Daarom zoekt Flanders’

Care actief toenadering met die andere regio’s.

Vlaanderen is deel van het CORAL-netwerk

(Community of Regions for Assisted Living),

een netwerk van europese regio’s gericht op de

verbetering van een gezond en actief leven van

ouderen en dit via innovatie, ondernemerschap

en partnerschap.

In dit kader ontstond het Casa-project. Het

“Consortium for Assistive Solutions Adoption”

is een europees Interreg IVC-project en telt 14

partners uit 13 europese regio’s. Vlaanderen, met

Flanders’ Care, is hierin de hoofdpartner. Het

project probeert een antwoord te formuleren

op de toenemende druk van de demografische

veranderingen en vergrijzende bevolking op

onze gezondheidszorg. nieuwe technologieën

in de zorg staan hierbij centraal. Daarom

wil Casa de uitwisseling van kennis over

innovatieve ICt en diensten voor zelfstandig

wonen stimuleren. en zo meewerken aan de

ontwikkeling van het respectievelijke regionaal

beleid.

Het programma Flanders’ Care heeft daarnaast

de ambitie om de vooraanstaande positie van

Vlaanderen op het vlak van gezondheidszorg en

ondernemerschap internationaal te valoriseren

en uit te bouwen. Hoe? Door ondernemers te

stimuleren om over de Vlaamse grenzen heen

te kijken en zo een voorbeeld van zorginnovatie

te worden op internationaal vlak. Hiervoor

doet Flanders’ Care beroep op de kennis en

het binnen- en buitenlandnetwerk van Flanders

Investment and trade.

MeegRoeIen

Met De

toeKomSt

Flanders’ Care blijft vooruitkijken. Hoe ziet de

organisatie van onze zorg er uit in de toekomst,

zowel in Vlaanderen als internationaal? Wat

kan de waardeketen zijn voor omringende

producten en diensten? Voor ieder thema dat

belangrijk is voor de zorg in Vlaanderen stippelt

Flanders’ Care een roadmap uit.

“Flanders’ Care is

een belangrijke

groeipool en geeft

een dynamiek aan

de brede zorg- en

welzijnssector in

Vlaanderen.”

Frank Cuyt, Vlaams Welzijnsverbond

10 Samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie | Flanders’ Care 11


zoRgen VooR

De zoRg Van

MoRgen

www.flanderscare.be

www.vlaandereninactie.be

“ Flanders’ Care is belangrijk als

netwerk dat kennis en onderlinge

steun opbouwt voor de uitdaging,

namelijk de zorg kwaliteitsvol,

flexibel en betaalbaar georganiseerd

krijgen. elk van ons heeft hier een

verantwoordelijkheid in.”

rudy mattheus, Sofie Staelraeve, Voka Health Community

12 Samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg

Verantwoordelijke uitgever: Marc Morris, secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel — Beelden: Getty Images en Corbis — Depotnummer D/2013/3241/173

More magazines by this user
Similar magazines