24.09.2013 Views

Woonwijk Fascinatio 10 jaar - CapelseWijken.Nl

Woonwijk Fascinatio 10 jaar - CapelseWijken.Nl

Woonwijk Fascinatio 10 jaar - CapelseWijken.Nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Woonwijk

Fascinatio

10 jaar

Jubileumboek

Ter gelegenheid van het 10-jarig

bestaan van de woonwijk Fascinatio

- 1 -

Woonwijk Fascinatio

gemeente Capelle aan den IJssel


- 2 -

Inhoudsopgave

VOORWOORD

HISTORIE

FASE 1

(2001-2003)

FASE 2

(2001-2003)

FASE 3

(2006-2009)

FASE 4

(2009-2012)

HET LEVEN IN...

WIST U DAT...

NAWOORD

COLOFON

3

4 - 12

13 - 17

18 - 21

22 - 33

34 - 39

40 - 57

58 - 59

60

60


En we noemen haar

Fascinatio...

In 1996 wordt Rivium-Noord van kantoren- een

woonlocatie als gevolg van de slechte kantoren-

markt. Net ingevallen als wethouder met de vraag

hoe gaan we die locatie invullen. Het mag geen

vinexlocatie worden en duurzaamheid is troef:

lastig in een gebied waar verontreiniging is

geconstateerd.

Idee wordt geboren om als leidraad voor het

gebied het boek “Fascinatio, de wonderwind” te

gebruiken. Commissie Stedelijke Ontwikkeling

gaat akkoord. Plannen, praten, inzichten bespreken.

Van wadi naar huidige stratenplan. In kwaliteitsteam,

als vertegenwoordiger van de Raad, praten

met projectontwikkelaars en architecten.

De architecten werken met elkaar in workshops idee

uit. Jaren 30-stijl, maar wel met een modern jasje.

Na een tijdje de eerste palen, bouwen en eerste

bewoners.

Bijeenkomsten met (soms kritische) bewoners in

WOP. Altijd goede discussies: lastige problematiek

komt boven drijven. Speelplaatsgrootte, supermarkt,

voetbalkooi, op tijd zorgen voor asfalt en groen.

Hoe moet MFC met scholen en dergelijke er uit

gaan zien? Grote betrokkenheid van (toekomstige)

bewoners, ambtenaren en politiek.

- Voorwoord -

- 3 -

Andere invulling noordrand, economisch minder

goede tijd, toen ook al!! In 2006 weer wethouder,

ook wijkwethouder van Fascinatio. Praten met

ontwikkelaars om toch verder te gaan, ook met

de woontoren. Voltooiing nabij en nu (eindelijk)

afgerond.

Met veel plezier heb ik van zeer nabij de ontwikkeling

en realisatie van Fascinatio meegemaakt

en meebeleefd. Ik wens alle huidige en toekomstige

bewoners veel woonplezier en geluk in hun

FASCINATIO!

Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan!

Hans Jacobs,

oud-(wijk)-

wethouder


- Historie -

Het ontstaan van een

unieke wijk...

Eind van de twintigste eeuw wilde gemeente Capelle aan den IJssel iets met de grond tussen

de metrolijn en de Abram van Rijckevorselweg. Er lag alleen havenslib, zonde van die centrale

locatie. Gemeente Capelle aan den IJssel had echter geen ervaring bij de ontwikkeling van

zulke gronden en te weinig financiële mogelijkheden, daarom riep ze buurman Rotterdam

te hulp. Ook werd Stedenbouwkundige Cees van der Graaf ingeschakeld. Van der Graaf had

ook bemoeienis met de wijken Carnisselande (Barendrecht) en Nesselande (Rotterdam).

Woonwijken die typerend zijn voor de bouw aan het eind van de twintigste eeuw in de

Rijnmond.

In Rotterdam-Zuid volgde een

inspirerende bijeenkomst in De

Olifant. Daar bedachten ambtenaren

van beide gemeenten

gepassioneerd met bouwblokjes

op een lege plattegrond de

ideale woonwijk. De eerste contouren

werden geschetst van

de kantoren aan de buitenrand,

het dorpskarakter daartussen,

ovale wooncomplexen,

gebogen straten waardoor

iedereen uitzicht had op zijn

straat en op groen, een entree

met een markante torenspits,

en de weldadige vijverpartij.

Ook werd er een kademuur

met uitzichtpunt opgetrokken

over de lijn waar Jacoba van

Beieren (bekend van de Hoekse

en Kabeljauwse twisten) in de

15 e eeuw recht van overpad

verwierf. Het idee was dat er

een langgerekt, autoluw Ontmoetingspad

zou komen, waar

kinderen veilig kunnen spelen

en bewoners elkaar spreken.

Hier zouden geen voortuinen

te zien zijn maar schuifpuien,

zodat bewoners met mooi weer

hun tafel naar buiten konden

halen. En het moest aandoen

- 4 -

als een sprookjeswijk met een

slotgracht, toegangspoort,

bastionentree en ophaalbruggen.

Als inspiratie dienden de al

bestaande boeken “Fascinatio,

de Wonderwind” van Tom

Manders

junior.


Alle straten zijn, met zijn

toestemming, vernoemd naar

personages uit dat boek.

Manders bleef de eerste jaren

nauw betrokken bij de ontwikkeling

van het concept.

De tijd stond even stil: er werd

gerekend en ontworpen.

Daarna volgden sessies met

verschillende architecten. Hierbij

was een belangrijke rol voor

Manders weggelegd. De namen

uit zijn boeken droegen bij aan

het ontwerpen van nieuwe

bouw- en woonstijlen. Het team

rond stedenbouwkundige Van

der Graaf wilde geen mooie

architectenpraatjes, maar

ontwerpen vanuit het oogpunt

van een kind. De architecten

moesten spontaan en creatief

antwoord geven op de vraag:

Wat is Fascinatio? Daarbij is

zelfs een gedicht voorgedragen.

Ook het ontwerpproces van de

wijk verliep minder traditioneel:

aan tafel zaten geen ontwikkelaars

of leden van een kwaliteitsteam,

maar per bouwfase

verschillende architecten.

Uit die praatsessies zijn kenmerkende

details overgebleven

zoals repeterende witte stenen,

- Historie -

schanskorven en beukhagen.

Ter promotie van de wijk

ontstonden wilde ideeën, een

sprookjeswoning annex hotelkamer

voor één nacht die aan

een kraan boven de snelweg

hing of Het Orkest van de Rijksweg:

vrachtwagenchauffeurs

die zouden toeteren naar

spelende en zwaaiende kinderen

langs de A16. Uiteindelijk werden

het toch lompe reclameborden

langs de snelweg, die de

nieuwe bewoners naar de wijk

toe moesten lokken.

Het stedenbouwkundig geweldige

concept, bleek in de uitvoering

een fikse uitdaging. Vooral

ambtenaren en aannemers

werden er af en toe ‘helemaal

krankjorum’ van. Soms werkten

er in een straat drie of vier verschillende

uitvoerders tegelijk.

Er was een betere planning en

een strakke coördinatie van alle

activiteiten nodig. Daarom werd

Frits de Greef aangesteld

als nieuwbouwopzichter. Hij

kon steeds ter plekke knopen

doorhakken.

Bij het begin van het bouwproces

wijzigden een aantal

- 5 -

uitgangspunten. Zo werden de

kantoren niet langer gebouwd

binnen elk hun eigen parkje,

maar werd er ‘gebouwd op het

eigen parkeerterrein’. Ook stapten

we af van de ovale bouwvormen

naar meer gangbare

straatvormen. Ook het plan voor

een voetgangers- en fietsbrug

over metro-emplacement naar

de Rotterdamse wijk Prins

Alexander sneuvelde. Door de

verschillende recessies moest

het absolute topniveau worden

losgelaten. De nieuwe opdracht:

realistisch bouwen in het hoogst

haalbare marktsegment.

Ook lopen de bouwfasen

vertraging op.

Maar bij iedere verkoopronde

van woningen loopt het storm.

De eerste kopers overnachten

zelfs in de auto voor het Informatiecentrum.

Van der Graaf: “Het is gelukt,

Fascinatio is een sterke wijk.

Het blijft een eiland door haar

ligging tussen de metrobaan en

de drukke Abram van Rijckevorselweg.

Maar gezinnen

vinden hier hun rust, kinderen

spelen veilig buiten en toch


liggen alle genoegens van de

stad binnen handbereik. Een

toplocatie!”

• Stedenbouwkundige

Cees de Graaf riep een

Kwaliteitsteam bijeen.

Daarin zaten ondermeer:

Tom Manders junior, Mick

Betsča, voorzitter van de

Welstandscommissie Erik van

Dreven, Jan Hofsteenge,

Max Boekholt, Wil van der

Hoek, Ad Koolen en raadslid

Hans Jacobs.

• Het Kernteam Fascinatio

begeleidde het proces vanuit

de gemeente Capelle aan den

IJssel. De eerste jaren bestond

dit team uit: Rinus Huibrechtse,

Bart Scheltens, Marcel

Schuring, Anneke van der

Vecht, Bas Gelderblom,

Niesje van Dam en de zeer

gedreven Martin Kersbergen.

Zijn praktische handelen en

oplossingsgerichtheid (denk

aan het drainagesysteem) waren

vaak baanbrekend. Helaas

overleed Martin Kersbergen in

de bloei van het project.

Het kernteam van de laatste

jaren bestaat uit:

projectleider Coen van Beurten,

planeconome Annemiek

Hogendoorn, verkeerskundige

Jethro Rasing, beleidadviseur

Stedelijke Ontwikkeling Arend

de Blécourt, stedenbouwkundige

Cees van der Graaf,

projectingenieur Yücel Özmen

en wijkcoördinator Werner

Kasten.

- 6 -

- Historie -

WOP-wijkwethouders

in de loop van de jaren:

Wim de Bruin

Hans Jacobs

Joost Eerdmans

Dick van Sluis

- 6 -


De straatnaamgeving voor de

wijk is gebaseerd op het boek

Fascinatio, de Wonderwind”

van Tom Manders jr.

De cineast-auteur is nauw betrokken

geweest bij het benoemen

van de straten op basis

van de geografische ligging.

De Solislaan is de centrale laan

in de wijk; deze loopt van oost

naar west (van zonsopkomst

naar zonsondergang) en symboliseert

de scheiding tussen

noord en zuid, koud en warm,

boven en onder, etc. Hieronder

volgt een korte uitleg van de

benoeming van de straten.

Winden

Fascinatio(boulevard) wonderwind

Deserto(singel) woestijnwind

Flatus(straat) poolwind

Gratea(straat) maanwind

Volgens de ideologie achter de

straatnaamgeving ligt de Fascinatio

Boulevard als ring rond de gehele

wijk, de Desertosingel (als woestijnwind)

ten zuiden van de Solislaan,

de Flatusstraat (als poolwind) ten

noorden van de Solislaan en de

Grateastraat ten noorden van de

Solislaan en nabij de Lunarelanen.

Materie

Solis(laan) de zon

Barcka(laan) meteoor

Onack(laan) meteoor

Lunare(laan, 1e en 2e) de maan

Pulsi Balonis(hof) bliksem

Terra(laan, 1e en 2e) de aarde

De zon, Solis, is het middelpunt

van ons heelal en daarom ook het

middelpunt van onze wijk. De maan

(Lunare), en de aarde (Terra) staan

in een rechte baan met de zon als

- Historie -

Wie is wie?

midden. De meteoren (Barcka en

Onack) zijn aan de oostkant van de

wijk gesitueerd en buiten de ring

geplaatst, omdat deze van buitenaf

inslaan; de bliksem (Pulsi Balonis)

ligt iets ten noorden van de Solislaan,

omdat de bliksem inslaat van

boven naar beneden.

Water

Characto(straat) wijze druppel

Educatus(straat) professor druppel

Optimas(hof) koning van het water

Pensoris(hof) adviseur van de

koning van het water

Water maakt leven mogelijk, de natuur

draait om de kringloop van het

water. In de wijk ligt daarom de vijver

centraal. De druppels vallen van

boven naar beneden, daarom zijn de

Charactostraat en Educatusstraat

ten noorden van de vijver gesitueerd.

De locatie van de school is bewust

gekozen te midden van deze intelligente

druppels. De vorst van het

water (Optimas) waakt samen met

zijn adviseur (Pensoris) vanaf het

oosten en het westen over het water.

- 7 -

De straatnamen in Fascinatio

Dieren

Arda(laan) walrus

Articus(laan, 1e en 2e) walrus

Desie(hof) eekhoorn

Difoe(hof) walrusjong

Octavio(laan, 1e en 2e)

woestijnvogel

Priam(singel) woestijnrat

Tjalie(hof) eekhoorn

Walrussen leven in het poolgebied,

de vernoemde straten (Ardalaan,

Articuslaan en Difoehof) zijn daarom

ten noorden van de Solislaan gelegen,

waarbij het walrusjong Difoe

geplaatst is naast zijn grootvader

Articus.

De overige diervernoemde straten

liggen ten zuiden van de Solislaan.

Het Desiehof en Tjaliehof liggen

meer naar het noordwesten, met de

beboste gebieden in gedachten. De

Octaviolaan en de Priamsingel liggen

verder zuidelijk, ter hoogte van

de Desertosingel (woestijn).


Het Boek Fascinatio en de

Persoon Tom Manders

De gemeente had het kinder-

boek Fascinatio van Tom

Manders jr. als inspiratiebron

gekozen voor het ontwerpproces

van de woonwijk. Manders zelf

kreeg hiermee een initiërende

rol in het proces. Dit heeft het

ons de mogelijkheid gegeven

een extra laag toe te voegen

aan het ontwerpproces. MIII

probeert haar ontwerpen op

verschillende manieren voor

verschillende personen en

disciplines leesbaar te maken,

om zodoende een ieder een

eigen relatie met het gebouw

aan te kunnen laten gaan.

Het probleem van iedere uitbreidingswijk

is de eigenheid en

de identiteit van het geheel.

De omgeving en de context

bieden vaak te weinig aanknopingspunten

om de beoogde

identiteit te realiseren. Alleen al

daarom was het boek en de persoon

Tom Manders van belang.

Het Stedenbouwkundig Plan

Een goede aansluiting en

overgang tussen de grootste-

- Historie -

Het ontwerpproces

van de woonwijk

Fascinatio

door MIII architecten

delijke elementen van de nabije

omgeving en het kleinschalige

van Capelle aan den IJssel

waren de uitdaging binnen de

stedenbouwkundige opgave.

Een oude foto die wij ooit zagen

waar de Marconi-torens op de

achtergrond boven het witte

dorp uitstaken, waren voor ons

een goede basis geweest om

het stedenbouwkundig plan te

kunnen duiden. Een dorp onder

de rook van Rotterdam.

De stedenbouwkundige heeft

op een prachtige manier het

kleinschalige dorpse karakter

gerealiseerd door in zijn plan

- 8 -

tal van hoekverdraaiingen,

versmallingen en verbredingen

op te nemen. De veranderende

perspectieven en stedenbouwkundige

ruimtes in Fascinatio

doen terugdenken aan de

bekende Hollandse dorpen.

De Architectonische Vorm

Om de aansluiting met het

stedenbouwkundige plan zo

goed mogelijk te laten verlopen

hadden de initiatiefnemers de

architectuur van de jaren ’30

van de vorige eeuw als referentie

gekozen voor de architectonische

ontwerpen.


- 9 -

- Historie -

De architectuur van Frank

Loyd Wright is dan vaak

leidend in de beeldvorming.

Aangezien dit beeld in veel uitbreidingswijken

gebruikt wordt,

heeft MIII voorgesteld deze

referentie te bewerken.

De architectuur van Frank Loyd

Wright kent zijn voedingsbodem

in de Japanse architectuur.

De tempels met de grote

dakoverstekken en de daarbij

horende onderbouw waren

wezenlijke dragers voor zijn

vormgeving.

Uit de bestudering van de

Japanse architectuur zijn wij

tot de gedachte gekomen om

ons ontwerp voor Fascinatio te

baseren op het Japanse daklandschap.

Dit daklandschap

kreeg een eigentijdse bewerking,

soms liggen de daken als

schotsen op hun onderbouw

en in een ander geval botsen

de schotsen op een chaotische

wijze tegen elkaar aan.

Hiermee hebben wij het

Japanse daklandschap en de

architectuur van de jaren ’30

vertaald naar onze chaotische

tijdsgeest en het zodoende in

onze context geplaatst.


- Historie -

De gemeente nodigde bewoners met deze uitnodiging uit voor de nieuwjaarsreceptie van 1998.

- 10 -


Er zijn door

heel de wijk

heen zeven

speeltuintjes

‘verstopt’.

Klimtoestellen,

wipkippen,

looptonnen,

glijbanen en

‘wipwappen’;

voor ieder wat

wils. Voor de jongeren

zijn er twee fluisterkooien

waarin ze met een bal aan

de slag kunnen. Eén op het

Ardaplein en één aan de

Onacklaan. De tweede kooi

is voorzien van kleine treden,

zodat publiek er zitting op kan

nemen om te kijken naar wedstrijden

of naar een daar op te

voeren voorstelling in de open

lucht. Maar vergeet vooral niet

de jeu de boulesbaan voor de

oudere jongeren. Deze baan

ligt ook aan de Onacklaan.

Toegevoegd worden aan deze

Burgemeester Joke van Doorne

schonk bij de opening van

de eerste fluisterkooi een

voetvolleybalnet aan de wijk,

leuk voor toernooien; deze is

nog nimmer gebruikt…

- Historie -

locatie een skatebaan en high

tech bewegingselementen.

In de hofjes en aan de zijkanten

van de Solislaan worden de

speelplekken voor de kleinere

kinderen teruggevonden en

op de kopse kanten via Het

Ontmoetingspad zijn vooral

de speel- en verblijfobjecten

voor de opgeschoten jeugd

gesitueerd. Bij de eerste

ontwerpen werd gebruik

gemaakt van de kinderen

uit de wijk. Zij kregen binnen

zeker budget plaatjes van

speeltoestellen aangereikt en

zo konden zij in samenspraak

met elkaar hun eigen speelplek

ontwerpen. Dat ging mis.

Binnen het inrichtingsplan

meende de gemeente 500

vierkante meters te kunnen

aanwenden voor de eerste

speelplaats op de Solislaan;

een flink aantal direct-omwonenden

dacht daar anders over.

De rechter deed uitspraak:

80 vierkante meters en niets

meer. Ter overbrugging van die

impasse werd er een tijdelijke

mobile playground geplaatst

door de eerste wijkwethouder,

Wim de Bruin. De gemeente is

bij de verdere wijkontwikkeling

- 11 -

19 juni 2005 - Bart v. Tol (4jr.) opent

de allereerste, tijdelijke speelplek

afgestapt van het proces om

kinderen hun eigen leefomgeving

te laten beïnvloeden.

Een ander incident betrof de

vermeende overlast in fase II

rondom de fluisterkooi. VARA’s

Verkeersdeskundige

Jethro Rasing stelt hoe meer

er op de Solislaan gespeeld

wordt, hoe verkeersveiliger

Het Ontmoetingspad wordt…

Ombudsman besteedde er een

tv-uitzending aan; portefeuillewethouder

Aart-Jan Moerkerke

besteedde er zelf een tentsessie

aan: samen leven, samen

de leefregels delen. Na 22:00

uur mag er niet meer verbleven

worden in de voetbalkooi. Overlast

wordt niet waargenomen.

De speelplekken, het mag wat

meer worden, zien er gelikt uit

en er wordt gretig gebruik van

gemaakt.


- Historie -

De vleugels

van de Farao

brug eerste Articus. Kunstenaar Peter Gentenaar

Peter Gentenaar vermaalt vlasvezel tot een pulp waarmee

hij zijn beelden giet. Het verdampende water dat met behulp

van veel wind, afkomstig van grote ventilatoren, aan de pulp

ontrokken wordt laat de pulp krimpen tot een ruimtelijk

beeld. Zijn vormen roepen dan ook vaak associaties op met

natuurlijke vormen als wolken en herfstbladeren.

Het lied van de Vergeten Mensen 180x220cm gegoten linnen

- 12 -

WIST U DAT...

Alle kunst in de wijk in

maart 2008 is onthuld.

Meteoor Onack met zijn brute kracht

Hij beukt op Terra in

Als Solis achter Lunare schuilt

De wens een nieuw begin

Geboorte van de Wonderwind

Fascinatio is zijn naam

De dag dat ik verhuizen zal

Ik ‘ridder’ tussen vrees en blaam.

Willem 2010

bewoner Onacklaan


In het centrum werd op de eerste woensdag van

de maand het zogenaamde Technisch Vragenuur

gehouden. Van 19.00 tot 20.00 uur waren de

medewerkers van de toenmalige afdelingen

Realisatie, Stedenbouw en Verkeer aanwezig om

specifieke vragen en klachten van de (toekomstige)

bewoners te beantwoorden.

Nadat de eerste fase van de wijk was gebouwd

werd het centrum verplaatst naar de Fascinatio

Boulevard. In april 2011, nadat de laatste verkopen

en de woningbouw in de wijk was gerealiseerd,

werd het informatiecentrum gesloten.

Nadat de ‘beste’ woningen waren opgeleverd en

de bouw van een ander project aardig vorderde,

waren er aspirant-kopers, die hun auto op het

parkeerterrein bij het centrum aan de Barckalaan

plaatsten. Na ingewonnen informatie trokken ze

verkennend de wijk in. Ze lieten hun auto staan.

Maar het centrum sloot om 16.00 uur en het hek

moest gesloten worden. Maar er stonden dan

nog auto’s op het parkeerterrein. Dus wachten

en wachten, totdat ze terug kwamen. Maar ze

kwamen natuurlijk niet. Dan ging ik ze zelf halen

om ze vriendelijk te verzoeken de bouwplaats te

verlaten. Vaak laat kon ik dan de parkeerplaats

afsluiten. En weer eens veel te laat thuis…

Op een zaterdag - tegen sluitingstijd - kwam er

een aspirant-koper informeren naar een bepaalde

woning. Het leek hem wel wat. Aangezien het

tegen sluitingstijd liep, stelde de verkoper dit

maal voor, dat hij de sleutel van de woning mee

- Fase 1 -

Informatiecentrum

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft, voordat met de

bouw van de woningen in de wijk Fascinatio werd begonnen,

samen met de projectontwikkelaars aan de Barckalaan/het

Abram van Rijckevorselplein een informatiecentrum geplaatst.

De bedoeling was om in dit centrum voorlichting te geven over

de inrichting van de wijk, de voorzieningen welke bedacht waren en

zoal over de speel- en groenvoorzieningen. De projectontwikkelaars

gebruikten het centrum voor de verkoop van hun woningen. Het centrum was iedere zaterdag

open van 11.00 tot 16.00 uur. Namens de gemeente was Wim Janse de voorlichter.

- 13 -

kon krijgen, zodat hij in de komende week rustig

de woning kon bekijken. De sleutel mocht hij de

volgende zaterdag terug brengen en dan kon

hij laten weten of hij geïnteresseerd was in die

woning. De sleutel kwam echter niet terug. Wat

bleek? De man was in die week nota bene al

verhuisd naar de woning!

De taal welke sommige bezoekers spraken, was

voor mij weleens een probleem. Mijn Chinees

was niet van dien aard, dat ik de inrichting van

de wijk uit kon leggen. Engels was geen optie

voor ze. Dus vertrokken ze om vervolgens terug

te komen met een zoon van circa 10 jaar, die als

tolk fungeerde. Dat kwam vaker voor.

Het centrum aan de Fascinatio Boulevard stond

wat verscholen achter de tijdelijke schoollokalen.

De voordeur van het centrum was voorzien van

een roldeur. De bak van de roldeur was onder de

goot bevestigd met daartussen circa 15 cm ruimte.

Het bleek met Oud en Nieuw een prachtig

project te zijn om de roldeur op te blazen. Meestal

ging ik op nieuwjaarsdag maar even langs om

te zien of we ongeschonden het Nieuwjaar waren

ingegaan. Helaas de roldeur was weer

opgeblazen en stond nog onder

stroom.

Het centrum werd

zaterdags - op de

laatste periode

na - door ruim 100

bezoekers bezocht.


De eerste

versie van de

ParkShuttle

reed van

februari 1999

tot 1 januari

2002 tussen

Rotterdam

en Capelle aan

den IJssel. Voor

ParkShuttle II werd

de baan verlengd en

werd het traject tweestrooks

gemaakt. Ook werden er nieuwe voertuigen

geïntroduceerd, met een grotere vervoerscapaciteit:

de ParkShuttle II kan maximaal

20 personen vervoeren. Het voertuig is

gebouwd door Spijkstaal naar een ontwerp

van Duvedec.

Het traject is gesloten voor overig verkeer

en heeft twee rijstroken. Bussen kunnen

elkaar passeren, behalve bij het zogeheten

“Muizengaatje” onder het viaduct van de

A16 en op de brug over de N210, waar de

bus zo nodig wacht tot een tegenligger

voorbij is. Er zijn enkele kruisingen met

gewone wegen. Deze worden beveiligd met

slagbomen.

Op 1 december 2005 kon ParkShuttle II officieel

in gebruik worden genomen

door Capellenaar

en toenmalig

premier Jan Peter

Balkenende.

Een dag later was

de ParkShuttle II

in dienst voor het

openbaar vervoer.

De wagentjes reden

tot aan de nieuwe

eindhalte Rivium 4e

- Fase 1 -

ParkShuttle

blijft verwonderen

- 14 -

straat. Die dienst duurde echter maar een week.

Op 6 december 2005 botsten namelijk twee

voertuigen op elkaar op de brug over de N210, de

zogeheten Riviumbrug waar het traject voor enkele

honderden meters enkelstrooks is uitgevoerd. In

de shuttles zaten toen gelukkig geen passagiers.

Het systeem werd daarop buiten gebruik gesteld.

In de nacht van 7 op 8

februari 2006 woedde

bovendien brand in de

stalling van de voertuigen.

Hierbij werd één

voertuig verwoest en

één zwaar beschadigd;

de stalling brandde

eveneens geheel uit.

Concepteigenaar en

producent van de ParkShuttle, Frog Navigation

Systems, werd op 3 april 2007 failliet verklaard.

Na een periode van onzekerheid of de ParkShuttle

ooit nog zou gaan rijden maakte Frog (Free

Ranging On Grid) in afgeslankte vorm een doorstart

en konden er weer testritten worden gestart.

De periode april 2011 tot en met eind december

2011 lag het Connexxion-vervoermiddel

weer stil. Dit keer vanwege de bouw

van een parkeergarage bij Kralingse Zoom.

Sinds januari 2012 rijdt de ParkSchuttle weer!

Het vervoermiddel is vooral populair bij de werknemers

van de omliggende kantoorpanden: er

wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Druk

op een knop bij een halte en de onbemande

bus komt er snel aan. Dit traject is tot en met

de halte metrostation Kralingsezoom voorzien

van een gesloten camerasysteem. De busjes

volgen een in de grond aangebracht hoogwaardig

detectiesysteem.


Bewoners

van het eerste

uur...

In februari 2001 kochten wij een

singelwoning in Fascinatio. We waren

uit veel belangstellenden ingeloot

voor het laatste nieuwbouwproject in

Capelle aan den IJssel. De verwachting

was dat ons huis zou worden opgeleverd

in het derde of vierde kwartaal

van 2002.

De bouw konden we goed volgen: bijna

dagelijks reden we over de Abram

van Rijckevorselweg naar ons werk

en langzaamaan verschenen de eerste

rijtjeshuizen op een grote open zandvlakte.

De bouw ging vlot, het weer

zat mee, geen vorst. Al snel was er

sprake van dat de eerste woningen

zelfs al voor “de bouwvak” zouden

worden opgeleverd. Spannend, want

wij verwachtten inmiddels ook ons

eerste kindje eind juli 2002…

- Fase 1 -

Ondanks een staking in de bouw werd

ons huis half april 2002 opgeleverd:

de vijfde woning in Fascinatio. Op

Hemelvaartsdag, mei 2002 verhuisden

we. Van de ongeveer 25 opgeleverde

huizen waren er toen vier of vijf

bewoond. Het was heel knus en

gemoedelijk zo’n klein groepje mensen,

iedereen enthousiast over zijn nieuwe

onderkomen en druk aan het klussen.

De betrokkenheid was groot, er was

nog geen tv-aansluiting en regelmatig

viel het warme water uit.

Het was heel erg rustig in de wijk

in die beginfase, vooral de weekenden.

Doordeweeks was er overdag wel wat

bedrijvigheid van de bouwvakkers en

het bouwverkeer, en ’s avonds laat

zag je een aantal daklozen op zoek

naar een slaapplaats in de huizen die

nog in aanbouw waren. Maar verder

was het stil,

alleen ’s nachts niet, dan hoorde je

de kikkers heel hard kwaken.

- 15 -

Inmiddels was ons huis aardig ingericht

en de babykamer nagenoeg

klaar en we maakten een begin met

het aanleggen van onze tuin. Het

was warm en we waren tot laat bezig

met het aanleggen van de verlichting.

En toen werden we verrast,

vijf weken te vroeg, door de komst

van onze zoon Pepijn. DE EERStE

OOIEVAAR lAnDDE OP 26 JunI 2002

In FASCInAtIO, er zouden nog heel

veel ooievaars volgen!

nu 10 jaar later is het heel erg

leuk om te zien dat de wijk (eindelijk)

klaar is met leuke speelplekken,

een fijn schoolgebouw, een winkel,

een compleet gezondheidscentrum en

goede uitvalswegen. Wij wonen met

ons gezin, twee jaar later kreeg

Pepijn een zusje, nog steeds met veel

plezier in Fascinatio. Wij hebben een

fijn, royaal huis op een prachtige

locatie: de rust en betrokkenheid van

een dorp, maar alle gemakken van de

grote stad op steenworp afstand.

Familie

Bruinaars

26 juni 2002

* Pepijn *


- Fase 1 -

Bewoners van het

eerste uur

Als eerste Fascinatio-bewoners woonden wij de eerste jaren

aan het ‘strand’ of ‘de open vlakte’, zoals wij het noemden.

Een paradijs voor kleine jongetjes en meisjes en ook voor

grote jongetjes. Fikkie stoken met kerstbomen, tuinafval.

En compostbakken net over de schutting, of sterker nog:

alles over de schutting gooien. Het was lastig om daarmee

op te houden toen de tuin van de achterburen dan toch

echt een feit was!

Al het zand leidde tot kale plekken op het gelakte parket, dat

slechts een jaar eerder gelegd was. Maar al met al was het een heerlijke tijd.

In die begin tijd leek het of je - omringd door de metro en de Abraham van Rijckevorselweg

- midden in de natuur woonde. De kolonie visdiefjes die hier een

natuurlijke broedplaats had, versterkte dit gevoel.

Tijdens de eerste wijkfeesten in Fascinatio stonden steevast een bingo en Rocky

Daal op het programma. En niet te vergeten: de heerlijke maaltijden bereid door de

pioniers van Fascinatio! Opzoomeren in Capelle aan den IJssel.

De basisschool de Wonderwind had te weinig leerlingen, waardoor het voortbestaan

van de school werd bedreigd. Gelukkig is na veel protest het besluit genomen om de

school te behouden. Een basisschool is toch wel het minste is wat je in een woonwijk

mag verwachten. Jammer genoeg hebben onze kinderen geen gebruik meer

kunnen maken van de nieuwe school.

Christell

Zandsculpturen

Zandsculpturen Zandsculpturen Zandsculpturen

- 16 -


- Fase 1 -

Bedrijf

aan het woord

Bewonersbijeenkomst 3 december 2003

De volgende bijeenkomst waren bewoners en bedrijven te

gast bij firma Eastman. Eén van de heetste hangijzers die

avond was de grote concentratie van woningen voor mensen

met een verstandelijke beperking in de wijk. Dat was bewoners

nogal rauw op het dak gevallen.

Overige onderwerpen: Ontwikkeling speelplekken, parkeren,

supermarkt voorziening, scholen.

Het in gebruik nemen van dit pand ging gepaard met veel zand,

bagger en bijna onbegaanbare paden. Dit zorgde voor nogal

wat hilariteit binnen onze organisatie. De ParkShuttle was vaak

ontregeld door overstekende konijnen, waardoor de dames die

met het OV reisden, al standaard kaplaarzen meenamen,

voor het waarschijnlijke geval zij het stuk vanaf de metro naar

ons kantoor moesten lopen. Het was iedere keer weer een hele

opgave om schoon en veilig op het werk te verschijnen.

Eenmaal aangekomen bij Eastman wisselden zij de

grove laarzen om voor een modegevoeliger schoeisel.

- 17 -

Eastman

Chemical bv

Sinds oktober 2003 is Eastman Chemical

gevestigd in het moderne, gele pand

aan de Fascinatio Boulevard. Eastman was

pas het tweede bedrijf dat zich aan de rand van

de nieuwe woonwijk vestigde.

WIST U DAT...

Het allereerste bedrijfspand

in Fascinatio Rouwcentrum

Van Der Spek is


- Fase 2 -

Bewonersorganisaties

in de wijk

Buurtgroep De Wonderwereld

Bewoners uit de tweede bouwfase richten stichting Buurtgroep Wonderwereld Fascinatio op. Vanaf

het begin is Isabel Monteiro een centrale speelster in de buurtgroep. Haar team zet samen met

vrijwilligers, de activiteitengroep van het WOP, bewonersondersteuners, Brede School Netwerken en

jongerenwerkers tal van leuke activiteiten op. Alleen mist de groep een eigen ontmoetingsplek.

Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de gemeente moet de Buurtgroep steeds weer op zoek

naar een passende locatie. De verhuurconstructie van het multifunctionele lokaal in het scholencomplex

is onwerkbaar. Dit blijft voor de wijk een strijdpunt.

1ste straatspeeldag

Wijkoverlegplatform (WOP)

Fascinatio heeft een eigen WOPbestuur

dat de belangen van

bewoners vertegenwoordigt in

contacten met de gemeente en

andere partijen. Dit team bestaat

anno 2012 uit: Marianne de

Veer, Rob Verduin, Jasper

Hooijkaas, Joris Voncken,

Radjen Sewdajal en Judith

Blenke. Daarmee zijn bewoners

uit de eerste drie van de

vier bouwfasen vertegenwoordigd.

Elk kwartaal houdt het

WOP een vergadering in de

wijk. Daar worden actuele zaken

besproken: veiligheid, verkeer,

voorzieningen, vergroening,

activiteiten en

acties komen

voortuin Sale wijkfeest 2010 kerstboom optuigen

zoal aan bod. Het WOP en de

buurtgroep delen de website

www.fascinatio.nl,

dus hier kunnen bewoners goed

volgen wat er in hun wijk speelt.

Het WOP Fascinatio werd op-

gericht op 27 januari 2004 in

het gemeentehuis met de drie

werkgroepen: Activiteiten en

Communicatie; 3VO (tegenwoordig

Veilig Verkeer Nederland);

Jeugd en Jongeren, later

kwam de werkgroep GRIFF

erbij. Vrijwilligers van het eerste

uur: Jan Kok, Rob Verduin,

Anita Kenswill, Annemie

Moghaddam, Servi de Vette,

Ton, Clara Kerbush, Eric

Brandenburg, Jaco Bruin-

Daarnaast: diverse wekelijkse activiteiten als Slanke lijn, Zumba, knutselen,

voetbal voor jongeren, 55-plusbewonerscommissie Onacklaan (zeer actief),

badminton op maandag enzovoort. Alles voor en door bewoners, buurtgroep

Wonderwereld Fascinatio, WOP Fascinatio en Stichting DOCK.

- 18 -

aars, Hanny Stolk, Sahira

Masood, Loes Benaouda,

Marianne de Veer en Jasper

Hooijkaas.

Leuke evenementen voor iedereen

in de wijk:

· Veegactie Nieuwjaarsdag

· Nieuwjaarsborrel

· Kerstboomopruimactie

· Voorjaarsmiddag

· Jongerenvoetbaltoernooi

· Buitenspeelmiddag

· Wijkfeest

· Voortuin-sale

· Halloween

• Sinterklaas

· Kerstboom op de rotonde

versieren

· Kerstactiviteit


Wij wonen nu zes jaar in de

wijk en alles lijkt nu inmiddels

een plaats te hebben gekregen.

Toen we aan de Solislaan

kwamen wonen waren we erg

hoopvol over de ontwikkelingen

van de wijk en waren we blij

met de plaatsing van de fluisterkooi

en het aanbrengen van de

beplanting. Wij waren met name

erg blij met de fluisterkooi, want

we zagen telkens voetballende

kinderen de straat op rennen,

achter de bal aan, en hielden

ons hart vast als we dan een

auto aan zagen komen; er werd

en wordt helaas behoorlijk hard

gereden. De fluisterkooi moest

hiervoor uitkomst bieden, maar

deze heeft ook heel veel stof

doen opwaaien. Gelukkig is

dit nu voorbij en kan er weer

vooruit gekeken worden.

Het is een zeer multiculturele

wijk geworden met een grote

diversiteit aan woningen; geen

rijtjes met saaie blokkendozen.

Die diversiteit was voor ons ook

de reden hier naar een huis te

gaan kijken. We hebben het

ook enorm getroffen met de

buren; ons rijtje van vier heeft al

de nodige gezamenlijke etentjes

etc. achter de rug.

Jammer genoeg hebben we

- Fase 2 -

- 19 -

Bewoners

aan het woord

Zes jaar diversiteit

wel de indruk dat er niet overal

zo’n gevoel van saamhorigheid

is. Het is lastig gebleken

de mensen hier in de wijk te

bewegen iets voor elkaar te

doen. De Buurtgroep Fascinatio

en het WOP hebben echter de

handen ineen geslagen om hier

een gezellige wijk van te maken

en vaak met succes.

De kunst in de wijk is een dankbaar

onderwerp van discussie.

Het blijft tenslotte een kwestie

van smaak. Veel mensen

vragen zich bijvoorbeeld af

wanneer de vogel rechtop

wordt gezet en het afgehakte

hoofd roept ook vraagtekens

op. Van een mooi kunstwerk

bij de rotonde is helaas nog

niets terecht gekomen. Jammer

genoeg is de Gemeente met

een aantal zaken voor deze wijk

nog langzamer dan een vogel,

die leggen tenminste nog ieder

jaar een ei.

Ook de supermarkt is daar zo’n

voorbeeld van. De bewoners

waren er al zo aan gewend

buiten de wijk de boodschappen

te halen, of deze te laten

bezorgen, dat het in onze

optiek redelijk voorspelbaar

was dat de supermarkt het erg

moeilijk zou krijgen. De MCD

heeft de bewoners niet kunnen

overtuigen om daar de dagelijkse/wekelijkseboodschappen

te halen. Nu is er dus een

mooie ruimte in het midden van

de wijk die leeg staat; dit zou

een leuke ruimte zijn voor een

ontmoetingsplek.

Al met al zijn we heel benieuwd

hoe het er hier uitziet over nog

eens tien jaar. Het groen zal

dan wat meer volgroeid zijn

en hopelijk is dan alles klaar.

Eindelijk een volwassen wijk!

Familie Kamp

Solislaan

WIST U DAT...

in mei 2012 opnieuw

een MCD- supermarkt

is geopend op dezelfde

locatie als de vorige

MCD?!


Bewoners

aan het woord

Stiekem fietsend vanuit

Rotterdam op het busbaantje,

waar een gestreste en

min of meer agressieve

buschauffeur je het liefst

klemreed...

Gezicht bedekkend tegen de

striemende zandregen, die je

tegemoet kwam op de helling...

Zoekend naar de plek, waar

ons nieuwe huis zou komen,

dromen van elk een eigen

kamer, een nieuwe start, een

eigen huis.

- Fase 2 -

Handen schudden op de

bouwplaats, liefst iedere week

even kijken, er was altijd wel

een gaatje in de omheining te

vinden.

De metamorfose van een

betonnen fundering, die zich

ontpopt tot een heerlijk huis.

De oplevering was nabij; de

keuken besteld, de nieuwe

tegeltjes aan de wand. Op

tekening en in gedachten

al 10 keer ingericht en veranderd...

Zoals het nu is...

Vele bekende gezichten.

Het wonderlijk, grootstedelijk dorp.

Het zand is neergedaald, alsook de

onrust van de aanblijvende bouwfase.

Het is bijna voltooid. Het resultaat is mooi en goed.

Vaccinatio, Fantasio, 10 jaar fantastisch Fascinatio!

Aukje Deibel-van Dam

Difoehof 17

- 20 -

Zoals

het

begon...

Fascinatio, een wijk met een

belofte; het zou anders zijn, en

dat was het ook. We genoten

van de steeds veranderende

omgeving, de diversiteit aan

huizen en gebouwen.

Het groen werd voller en

dichter, de mensen bekender,

de eenheid groeide. Samen op

een eilandje, om ons heen de

Boulevard.

Fascinatio, fascinerend, fantastico.

Voor iedereen bekend, door een

onuitsprekelijke naam!


- Fase 2-

De kanjers van de gemeente die overal op aanspreekbaar zijn

wijkcoördinator Werner Kasten, Arend de Blécourt en Yücel

Özmen. Zij hebben wat stormen over zich heen gekregen bij

de ontwikkeling van de wijk. Ook is er heel wat strijd geleverd

tijdens de WOP-vergaderingen en daarbuiten.

De eerste

bomen:

Nationale

Boomfeestdag 2004

“Meer Kleur voor je Deur”

De gemeente Capelle aan den IJssel doet

sinds 1969 mee aan deze dag en samen

met 17 leerlingen van de 3 basisscholen

werden op 7 april 2004 de eerste bomen,

27 eiken, aan de Fascinatio Boulevard

geplant.

Dit deden zij samen met wethouder

Tineke Keuzenkamp en de leden van het

gemeentelijke kernteam Fascinatio.

- 21 -

Jasper Hooijkaas woonde nog nauwelijks

in de wijk en werd met zijn frisse kijk

op de wijk overvallen met de titel voorzitter

groenwerkgroep. Met ondersteuning van

gemeente, enkele bedrijven, toenmalige

corporatie Com.Wonen en WOP zorgde hij

ervoor dat de wat stenige woonomgeving

werd versterkt met honderden extra

bomen in de voortuinen. Ruim 40% van

alle huizen heeft aan deze twee vergroeningsacties

meegedaan. 26 verschillende

boomtypes zijn aan de wijk toegevoegd.

WIST U DAT...

bij de eerste GRIFFbomenactie

meer dan 100

bomen zijn uitgegeven aan

de bewoners. De meeste

bomen Magnolia’s waren?


Striemende windvlagen sloegen neer op de honderden

kinderen en buurtbewoners die keken hoe de eerste heipaal

voor het nieuwe scholencomplex op het Solisplein/Educatusstraat

de grond ingeslagen zou worden…

Dinsdag 19 maart is de eerste

paal geslagen van het MFC in

Fascinatio. Voor deze gelegenheid

hebben de schoolkinderen,

de kinderen van de kinderopvang

en een aantal bewoners

hun wensen op een speciaal

wensblad geschreven en in

de daarvoor speciale wenskist

gestopt.

De wenskist is onder leiding van

wethouder Hans Jacobs met

hulp van een aantal kinderen

begraven op een ‘geheime plek’.

Naast de wenskist is een

Wonderboom geplaats die

ervoor moet zorgen dat al die

wensen uitkomen. Vervolgens

- Fase 3 -

Eerste paal van

MFC

MultiFunctioneelCentrum

gingen alle kinderen, de leerkrachten,

begeleiders en de

bewoners naar het terrein waar

de eerste paal van het MFC de

grond in ging.

Na afloop van deze feestelijke

gebeurtenissen kregen alle kinderen

en belangstellenden een

speciaal Fascinatio gebakje.

Voor de kinderen was er nog

een extra attentie. In het kader

van de boomfeestdag kregen

zij allemaal een eigen stoere

armbandje ‘Care For Trees’.

- 22 -

WIST U DAT...

De scholen het nieuwe

MFC gebouw in augustus

2009 betrokken.


Partner

aan het woord

- Fase 3-

Brede School

Netwerken swingt

Leuk om verschillende activiteiten te

noemen, weten we de eerste activiteiten

die in september 2007 startte Brede School

Netwerken (BSN) Capelle in Fascinatio.

Vanaf dat jaar had iedere wijk in Capelle een

BSN. BSN verzorgt educatieve naschoolse

activiteiten voor basisschoolkinderen om hun

ontwikkelingskansen te vergroten. Bij het netwerk

zijn wijkpartners betrokken zoals de directies van

de drie scholen, het Kindcentrum van IJsselkids,

de Buurtgroep en het WOP. Bij de start werd

voornamelijk noodlocatie De Wonderkeet gebruikt.

Inmiddels zijn alle activiteiten gehuisvest in het

moderne multifunctioneel centrum (MFC).

De scholen en de Buitschoolse

opvang hebben veel aandacht

voor kunst en cultuur, daarom

biedt BSN ook veel activiteiten

op dat gebied. Maar ook creativiteit

en bewegen komen volop

- 23 -

aan bod. In Fascinatio worden de BSN-activiteiten

openbaar georganiseerd, dat betekent dat elk

kind aan alle activiteiten mee kan doen ongeacht

op welke school hij of zij zit.

De lawaaioptocht tijdens het vijfjarig bestaan van

de scholen, is de meest memorabele BSN-activiteit

geweest. Op het dak van de noodlokalen aan de

Fascinatio Boulevard stond een topdanseres van

Noes Fiolet. Zij studeerde de dans met de leerlingen

in en daarna volgde daar de opvoering.


- Fase 3 -

Bedrijven aan het woord

Sportcentrum Rivium

Op loopafstand van de wijk in het kantorenpark Rivium zijn wij als

Sportcentrum Rivium gevestigd. Veel van de wijkbewoners maken

dan ook gretig gebruik van ons ruime sportaanbod. Wij dragen zo

graag bij aan de samenhorigheid van deze leuke wijk en naast het

sporten is er ook tijd voor een kopje koffie.

Spaay Fotografie

Wij zijn Ron & Nel Spaay en al meer dan 25 jaar werkzaam in de

fotografie. Voorheen in Krimpen aam de Lek en sinds drie jaar

zijn wij in de wijk Fascinatio gevestigd. Bij Spaay fotografie kunt u

terecht voor een spontane bruidsreportage, een eigentijds portret

of gewoon een officiële pasfoto.

Daikin Airconditioning

In Fascinatio staan leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid

centraal. Als leverancier van energiezuinige klimaatsystemen

die erop gericht zijn het wonen en werken comfortabeler te

maken, voelen wij ons dan ook helemaal thuis!

Sportschool Ishikawa

Wist u dat Sportschool Ishikawa sinds 2008 gevestigd is aan de

Fascinatio Boulevard? Wij geven al jaren enthousiast les in karate

en thaiboksen. Traint u om uw conditie te verbeteren, te werken

aan zelfvertrouwen of om sociale contacten op te doen? Alles kan

bij Sportschool Ishikawa!

- 24 -


Het woon-werkverkeer nam

echter veel tijd in beslag, met

gevaar van een woedende

buschauffeur die de doorgang

onder de A16 met agressie en

ferme taal wilde blokkeren!

En op een dag stond er zomaar

“Gezondheidscentrum” GOED

Fascinatio op een gevel! In de

pioniersfase van het Gezondheidscentrum

stapten zij in en

begonnen aan een praktijk die

- Fase 3 -

Bedrijf

aan het woord

Gezondheid

onder één dak

Er waren eens een acupuncturist/

fysiotherapeut en een logopediste die na een

periode van zandhappen en bouwblubber hun

eigen woning in de wijk Fascinatio konden betrekken.

uitbloeide tot Praktijk Fascinatio,

waar (para)medische zorg

vanuit professionaliteit met een

menselijke gezicht en heel veel

enthousiasme geboden wordt!

In de vijf jaar dat het GOED

(Gezondheid Onder Eén Dak)

nu bestaat, hebben wij veel

mensen leren kennen, geadviseerd

en behandeld. Dat schept

een enorme band! Hoera voor

onze wijk en alle bewoners!

- 25 -

Wij hopen nog veel jaren goede

zorg te leveren!

Jasper Bier

(Manueeltherapeut)

Guido Iken

(Fysiotherapeut)

Han Deibel

(Acupuncturist)

Kezia Nootenboom

(Logopedist)

Aukje Deibel

(Logopedist)


Bewoners

aan het woord

- Fase 3 -

Een generatie

groeit hier op

Wij zijn in Fascinatio komen wonen vanwege

onze kinderen. We hebben een huis met een

tuin en in de straat is het goed buiten spelen.

Nu we hier wonen krijg ik de indruk dat wij niet

de enigen waren met deze gedachte. Ik heb even

geteld maar in de huizen die uitkijken op het gras

van de Pulsibalonishof wonen zo’n 40 kinderen.

De oudste kinderen van de straat zijn ongeveer

acht en de jongste een paar weken.

Deze kinderen kennen elkaar niet alleen van het

buitenspelen maar ze komen elkaar overal tegen.

Ze gaan samen naar school, naar de opvang,

naar wijkactiviteiten, ze gaan naar zwemles en

naar de sportclub.

- 26 -

Er van uitgaande dat de meeste kinderen in de

wijk blijven wonen totdat ze op zichzelf gaan

wonen groeien ze samen op. Veel kameraadjes

van nu worden vriendschappen voor de toekomst

Hoeveel beter hadden we het voor onze kinderen

kunnen bedenken toen we hier zijn komen wonen.

Mariet Vullinghs, Siegfried Braafheid,

Tijmen en Justin

Grateastraat 7


Bewoners

aan het woord

Spelen op

het plein

Ik heb aan onze kinderen

gevraagd om een impressie

te tekenen hoe zij het spelen op

ons pleintje ervaren.

Zie hier hun tekeningen :).

Anneke van den Bol

Pulsi Balonishof 14

- Fase 3 -

- 27 -


- Fase 3 -

Terugblik door

wijkagent Jaques Lems

In de afgelopen 10 jaar heb ik als wijkagent

geprobeerd een balans te vinden tussen

het opbouwen van goede contacten met de

bewoners en het handhaven van de openbare

orde en veiligheid. Het was voor mij van

belang dat ook de bewoners zelf een stuk

sociale betrokkenheid zouden opbouwen bij

de wijk, want uiteindelijk zijn zij degenen die

het moeten gaan doen.

Ik heb geprobeerd dit doel te bereiken door zelf

een stuk betrokkenheid in te brengen. Mijn hart

ligt nog altijd bij het School Adoptie Plan (in de

wijk bekend als “Doe effe normaal!”), waarbinnen

ik de basisschoolleerlingen

mocht informeren over het

werk van de politie. Ook

nam ik de leerlingen van

groep 7/8 het praktisch

verkeersexamen af.

Dit heb ik altijd met

enorm veel plezier gedaan.

Dat ik een goede balans heb gevonden tussen

betrokkenheid en handhaving bleek in oktober

2007, toen van de Solislaan een woonerf werd

gemaakt. Van tevoren werden er zo’n drie maanden

rode en gele kaarten uitgereikt aan mensen die

zich niet aan de parkeervoorschriften

WIST U DAT...

In fase 1 de eerste plantenplantage

is opgerold... er zullen

hierna nog vele volgen...

- 28 -

hielden. Daarbij werd aangekondigd dat er bij

nog een overtreding bekeurd zou gaan worden.

Op de genoemde sanctiedatum was het gehele

woonerf autovrij.

Na 10 jaar wordt het voor mij tijd om de fakkel

door te geven. Fascinatio is inmiddels zo gegroeid

dat de wijk een eigen wijkagent nodig heeft. Ik

zal mijzelf weer gaan storten op Schenkel en

Fascinatio in de bekwame

handen van wijkagent Ilja van

Ledden - de Regt achterlaten.

Hetgeen niet betekent dat jullie

mij nooit meer zullen zien!

Noot van de redactie:

Ook de geluiden die wij vanuit Fascinatio

horen over Jacques Lems zijn allemaal uitermate

positief. We wensen hem dan ook veel succes in

zijn verdere carrière.


Havensteder

In corporatieland verandert veel en snel. Startte de woningbouwvereniging

onder de naam “De Samenwerking”, sinds

juli 2011 heet deze nu “Havensteder”. De grote bouwslagen in

de wijk kwamen echter tot stand onder die andere, nog lange

tijd gevoerde naam van Com.Wonen. 15% van de Fascinatiowoningen

betreft sociale huurwoningen. Samen met kernteamlid

Arend de Blécourt, de ontwikkelaars en de corporatie werden op

deze toplocatie 1.000 woningen ingebreid. Naast de gewone

verhuurbare eengezinswoningen, vallen zowel de twee 50

plusflats in fase IV op alsmede de nauwe samenwerking met

de woonzorginstelling ASVZ-West. Op de kopse kant van fase

III (per brug naar fase IV toe) is een enorm dakterras ingericht,

waar de gebruikers van het beschermd wonencomplex heerlijk

kunnen relaxen. Daarmee geeft de corporatie ook uiting aan

het architectonische thema ‘vijfde gevel’, namelijk het dak, dat

door heel de wijk geaccentueerd is. Enkele opvallende spelers

uit afgelopen decennium zijn Hans Wielaard en

Wilma Krapman.

“We blijven doen waar we ooit voor zijn opgericht:

goede en betaalbare huisvesting bieden

aan mensen met een laag inkomen of in een

kwetsbare positie. En samen investeren we nog

actiever in veilige straten en leefbare wijken.

Met 50.000 verhuurbare objecten is Havensteder

een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam.

Een betrokken speler die bouwt aan de vitaliteit

en veerkracht van de stad: huis voor huis, straat

voor straat, wijk voor wijk.”

- Fase 3 -

- 29 -


- Fase 3 -

10 jaar de Toverburcht

Mei 2012...

Het is vrijdag kwart over 7…

Ik steek de sleutel in de voordeur van de Toverburcht...

Alarm eraf, lichten aan...

Stoelen en banken rechtzetten wat speelgoed klaarzetten,

zo…

De kids zijn welkom...

Maar zo zijn we 10 jaar geleden niet begonnen!! Toen zaten we

in ‘oude’ noodgebouwen samen met drie scholen en wat later in

twee gebouwen met de scholen…

We zijn gestart met één BSO-groep en uitgegroeid tot een

kindercentrum met:

• een PSZ-groep - Hokus Pokus, een VSO-groep

• 12 TSO-groepen

• 3 NSO-groepen - Pilatus pas, de Toverhoeden en de Blitzkids

• 3 kinderdagverblijfgroepen - Toverstafjes, Zonnestraaltjes en

Magische vlinders.

PSZ = peuterspeelzaal

VSO = voorschoolse opvang

NSO = naschoolse opvang school,

TSO = tussenschoolse opvang

KDV = kinderdagverblijf

Nu zitten we nog steeds in het gebouw met drie

scholen, maar met ons eigen plekje, onze eigen

ingang, onze eigen spullen en toch met een

tussendeur om de samenwerking te

benadrukken...

Het is fijn om in elkaars buurt te zijn en

de lijnen kort te hebben!

- 30 - -30

-

Mei 2012...

het is vrijdag half 7 ’s avonds...

Met de sleutel draaien we de

Toverburcht weer op slot...

Tot maandag!

Manuela Kuiper,

pedagogisch medewerker en TSO-coördinator


Bewoners

aan het

woord

Elfjes

Van ons een paar elfjes over de wijk en de lente.

Een elfje is een gedicht(je) van elf woorden,

verdeeld over 5 regels. Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elfje_(gedicht).

Het laat onze beleving van de wijk Fascinatio zien.

Een jonge wijk met jonge groene beplanting, de hoogste

dichtheid aan speeltuintjes van Capelle en het gretig gebruik

daarvan door een massa jonge kinderen! Wij genieten er

samen met onze (jonge) kinderen van.

Trouwens niet alleen nu het lente wordt, maar ook afgelopen

winter toen we op het ijs langs de Fascinatio Boulevard onze

dochter leerden schaatsen. Wij rekenen op nog veel mooie

jaren in Fascinatio!

Familie Mouthaan

Grateastraat 61

- Fase 3 -

- 31 -

Kijk

Vogels broeden

In de tuin

Kinderen spelen buiten

tikkertje

Lente!

Wonen

Veel spelen

Dichtbij de stad

Alles komt hier samen

Fascinatio!

Ijzerwit

Scherp geslepen

Langs Fascinatio

Boulevard

Nog maar een kleutertje

Schaatsen!

Grasgroen

Peuter, kleuter

Op de glijbaan

Ze klimmen en glijden

Speeltuin!


Bewoners

aan het

woord

- Fase 3 -

Ons

sprookjeshuis

- 32 -

familie Fens

Pulsi Balonishof 8


- Fase 3 -

Onder de rook

van Rotterdam

Zo’n zes jaar geleden waren mijn vrouw en ik op zoek naar een nieuwe

woning, toen nog enkel voor ons tweetjes. Het moest wel op uitbreiding zijn

berekend. Verlekkerd keken wij naar die mooie nieuwe wijk Fascinatio

toch wel heel leuk van opzet, geen saaie eenheidsworst qua architectuur,

kindvriendelijk en centraal gelegen. Een rustige wijk, maar toch dichtbij de

stad en uitvalswegen. Al gauw bleek dat wij niet de enige waren die graag

in die mooie wijk wilden wonen. Je had toen nog te maken met ‘wachtlijsten’

en ‘lotingen’ als je een nieuwbouwwoning wilde bemachtigen. En ja hoor,

uiteraard visten wij achter het net… Tot de makelaar aangaf dat een stel

zich terug had getrokken en dat wij toch in aanmerking kwamen voor een

huis van onze voorkeur!

En toen werd het druk!...

In plaats van relaxte middagen op een terras in de zon brachten we onze tijd

door in meubelboulevards. Of gingen we even kijken ‘hoe ver ze al waren’!.

Uiteindelijk is het een heerlijke woning geworden, in een fijne straat, met

prachtige buren. Wat ons ook heel erg aanspreekt, zijn de leuke speelplaatsjes

voor kinderen. Ontmoetingsplekken voor jong én oud. Wat we wel jammer

vinden is het recente vertrek van de supermarkt… zou leuk zijn als een

nieuwe ondernemer het aandurft om een zaak te beginnen… zo blijft er

altijd wel iets te wensen over!

Ook de gezinsuitbreiding is er gekomen, Finn is al bijna drie jaar, niet

meer weg te denken uit ons gezin. En onze straat staat waarschijnlijk op

vruchtbare grond, want ook om ons heen zijn al heel wat vriendjes en

vriendinnetjes van Finn geboren.

Kortom, we voelen ons helemaal thuis in Fascinatio!

Nathalie, Marcel & Finn de kok

WIST U DAT...

In mei 2012 opende opnieuw een MCD-

supermarkt op die locatie. Hierdoor hoeven

bewoners niet meer naar een andere wijk

of stad om de boodschappen te doen.

De bewoners enorm blij zijn met een

supermarkt in de wijk.

- 33 -

Bewoners aan het woord


De drie

basisscholen

Niet alleen de wijk bestaat in 2012 ruim tien

jaar, maar ook de scholen zijn al net zo lang

onderdeel van de wijk.

De scholen startten in 2002 alle drie aan de

Fascinatio Boulevard. PCB De Ontmoeting met

drie leerlingen, de Contrabas (later katholieke

basisschool de Vijfster) voor daltononderwijs

met een leerling en OBS de Wonderwind met 12

leerlingen. Sinds 2009 vormen zij met zijn drieën,

in het MFC, het kloppend hart van de wijk.

Dit kloppende hart heeft bij vlagen een zware

strijd moeten leveren om uit te groeien tot het

sterke hart van nu.

In januari 2004 kwam het bijna tot sluiting van de

scholen doordat de huizenverkoop niet volgens

verwachtingen verliep en er dus minder leerlingen

op de scholen zaten dan verwacht. Op de golfbaan

van Hitland werd toen nog een crisisbijeenkomst

gehouden met alle verontruste ouders.

Heden (2012) zitten er op De Ontmoeting 100

leerlingen, op de Vijfster 198 leerlingen en op de

Wonderwind 133 leerlingen.

De scholen moeten sinds de opening van het

Multi Functionele Centrum aan de Educatus-

- Fase 4 -

- 34 -

straat, waar de scholen onderdeel van uitmaken,

nog steeds gebruik maken van het noodgebouw

aan de Fascinatio Boulevard, omdat er niet

voldoende ruimte is om alle kinderen in één

gebouw onderdak te bieden.

Dit opspelende conflict tussen ouders, directies,

besturen en gemeente gaat verder terug in de

tijd. De scholen gaven aan vast te houden aan

hun zuilen, maar wel in te zijn voor het ontwikkelen

van ‘gezamenlijke’ bredeschoolactiviteiten.

Daardoor bleef de wens overeind per groep een

eigen lokaal te claimen. Het gaf de nodige reuring,

zeker bij de ouders. Besloten werd daarom geen

emotievolle discussies meer te voeren tijdens de

openbare WOP-vergaderingen.

Na lange tijd - bij het in handen krijgen van dit

leuke jubileumboek - lijkt het ijs gebroken en

zullen alle lokalen efficiënter benut worden en op

het huidige speeldak extra lokalen komen.

Daarmee lijkt de multifunctionele ruimte omgebouwd

te worden tot klaslokaal en zijn de buurtgroep en

de wijk hun ontmoetingsruimte weliswaar kwijt,

maar lijkt het huisvestingsprobleem van de scholen

eindelijk opgelost.


De wijk Fascinatio is de inspiratiebron

voor het kunstwerk dat

voor het raam hangt in de hal

van het MFC. Het is gemaakt

door de kinderen van de drie

basisscholen onder begeleiding

van Ron Blom, Willem van

Hest en heel veel vrijwilligers.

Bij het maken van het kunstwerk

is gekozen voor een

aanpak waarbij het uiteindelijke

kunstwerk is samengesteld uit

originele kunstuitingen van de

kinderen.

- Fase 4 -

Zoals Fascinatio, de mythische

wonderwind, kind van zon en

maan, over de aarde raasde

om overal zijn goede werken te

doen, vormen de kinderen samen

mogelijk een wonderwind die

voor nu en in de toekomst hun

wonderlijke werken zullen

verrichten.

- 35 -

Ook

wethouder

Cees van de

Heuvel liet deze

dag een

ballonnetje

op!

augustus 2009

De officiële

opening

van de school

Groep 3/4

De Ontmoeting


Groep 5/6

De Ontmoeting

Groep 7/8

De Wonderwind

- Fase 4 -

- 36 -


Interview met

Dick van Sluis

De levensloop van Dick van

Sluis kun je beschrijven als

een jongensdroom die

uitkomt. Hij komt uit een

gezin van twee broers; zijn

vader was politieagent en

zijn moeder nam enquêtes

af. Na zijn middelbare school

ging hij naar de politieschool.

Als politieagent werkte hij 17

jaar in Rotterdam en deed er

verschillende klusjes. Na het

dienen van het volk besloot

hij een bedrijf op te zetten;

dit duurde 10 jaar en besloot

vervolgens zijn bedrijf te

verkopen om wederom het

publieke sector te gaan dienen:

ditmaal in de politiek.

Zijn betrokkenheid bij de politiek

kwam ook door zijn broer, die

daar al actief in was. Nadat hij

zitting nam in de gemeenteraad

van Rotterdam, werd hij daarna

benoemd tot wethouder in het

Capelse. Dick van Sluis voelde

zich buitengewoon vereerd met

die bevoorrechte prachtpost, al

moest hij de eerste dagen erg

wennen aan zijn omgeving en

portefeuille. Sinds 2010 is hij

niet alleen wethouder, maar ook

wijkwethouder van de verwonderwijk

Fascinatio, die hij vanuit

het familiekantoor voor een

belangrijk deel ook heeft zien

ontwikkelen.

In het begin vond de wijkwethouder

Fascinatio best wel een

- Fase 4 -

lastige wijk. De gemeente was

immers verwikkeld in rechtszaken

die bewoners hadden aangespannen

tegen de gemeente,

de mensen waren en zijn erg

mondig. Nog nauwelijks binnen

stond de draaiende camera

van VARA ’s Ombudsman op

hem gericht inzake vermeende

verwikkelingen omtrent een

speellocatie.

Gaandeweg heeft Van Sluis

ruim kennisgemaakt met de

mensen die er wonen en Dick

vindt het een fijne wijk om te

wonen. Bijna had hij hier zelf

een huis gekocht.

In zijn rol en als mens probeert

hij een wijkwethouder te zijn

die waar nodig ondersteuning

biedt, maar vooral stuurt op

en stimuleert tot een zekere

zelfredzaamheid.

Fascinatio is een multiculturele

wijk met veel nationaliteiten.

Dat vindt hij prettig en mooi om

te zien. Er is veel gezelligheid

bij activiteiten die in de wijk

georganiseerd worden. Veel

bewoners hebben een positieve

inbreng en tonen inzet om de

sociale cohesie te bevorderen.

Verder is het een jonge wijk

met veel tieners waar aandacht

en ruimte aan gegeven moet

worden.

Een mindere kant die soms

- 37 -

WIST U DAT...

De Knutsel Kunst voor Kids

Club oktober 2007 van start

ging. Je kon er de mooiste

dingen maken.

opvalt, vindt hij dat misschien te

veel bewoners te individualistisch

ingesteld zijn: vanzelfsprekende

wijkbelangen worden dan wel

eens ondergeschikt gemaakt

aan het individuele belang.

Daarmee neigt het naar een

consumerende wijk.

Ambities zijn er bij Van Sluis

volop, al vindt hij het besturen

wel heel erg leuk. Het is een uitdaging

om micro- in combinatie

met macroproblematiek aan te

pakken. Hij vindt zichzelf meer

een bestuurder dan politicus.

Tot slot vindt hij het erg leuk

dat er veel energie initiatieven

vanuit de wijk komen om leuke

activiteiten te organiseren.

Hij wenst dan ook alle wijkbewoners

veel leefplezier en

succes toe en feliciteert hen

met ruim 10 jaar wonen in de

droomwijk Fascinatio.

Isabel Monteiro

Dick & Isabel


De Zonnewijzer staat op het

Solisplein. De Zonnewijzer is

gebaseerd op de zonnegod

Solis, de hoofdpersoon uit het

boek. Volgens de auteur Tom

Manders jr. mag de zon uit zijn

boek niet verbeeld worden. We

mogen echter wel naar de zon

wijzen; de zonnewijzer wijst

dan ook op elk moment van de

dag naar de plaats waar de zon

zich bevindt. De in de volksmond

verkregen bijnaam, kleine

Adolfje, doet geen recht aan het

fraai bedachte ontwerp door

Diederik Klomberg.

De serie “Fragments” werd

ontworpen door Onno Poiesz

en bestaat uit drie delen. De

kunstenaar kwam op het idee

voor dit project door de reeds

aanwezige rotsblokken in de

wijk. Door drie van deze rotsblokken

te vervangen door zijn

beelden, transformeert Poiesz

het bestaande naar een droomwereld:

de wereld

van gevallen

helden

- Fase 4 -

Een mooie woonwijk vraagt natuurlijk om

mooie kunstwerken. Door de enorme inzet van

de werkgroep die hiervoor in het leven werd

geroepen, is de wijk verrijkt met de volgende

kunstwerken.

of fragmenten uit vervlogen

tijden. De fragmenten bestaan

uit figuraties van hedendaagse

verzamelobjecten, de speelgoedrobot,

de vogel en de

action hero.

Het kunstwerk ´De Eenzame

Hoek´ van Stanislaw Lewkowics

bestaat uit een trottoirband met

twee straatlantaarns in hoogglans

RVS en ligt aan de kruising

Ardalaan/Flatusstraat, één

van de vier hoeken van onze

woonwijk. Het is een stille hoek

met een wijds uitzicht op Brainpark.

Een leegte, beheerst door

de zon en de voorbijschietende

wolken. Deze, welhaast surrealistische,

stilte van het landschap

was de aanleiding voor

het maken van een straathoek

die lijkt te veranderen in kwikzilver

als een onverwachte

onderbreking in

het rechtlijnige

stratenpatroon.

Een hoek die

even ontsnapt

aan de

- 38 -

controle, een gedachte die de

straathoek tegelijk eenzaam en

romantisch maakt.

Maar wie door de wijk rondloopt,

zal veel meer kunstuitingen

vinden, waaronder de

meest dominante, die van de

bruggen is. Maar zo zijn er ook

“De IJsschotsen”, de andere

zonnewijzer op de grond van

het Solisplein die met inspiratie

van Patrick Emmett tot stand

kwam en als laatste en jongste

is toegevoegd aan het werelderfgoed

van de zonnewijzers, de

hoekwoning waarop de letters

HOME in de stenen hoekgevel

verwerkt zijn en zo hangt er in

de school een zekere collage

gemaakt door zo’n 300 kinderen.

Tegelijkertijd is er nog veel

kunst onderweg, zoals

de vogels op de rotonde

en de losse

kabels nabij het

Brainpark. Onderwijl

is in de

laatste bouw-


fase IV creatief omgegaan met

de inpassing van een uitkijktoren

Folly du Lard (Engels-Franse

locatiewoordspeling = Van der

Spek) en fotoschilderijwand met

kinderen uit de wijk door art-

- Fase 4 -

In de wijk zitten enkele naam- en woordgrapjes

verstopt in de namen van bruggen en straten.

Zo kan een oplettende bewoner in zijn wijk namen

terugvinden van personen die betrokken zijn geweest

bij de ontwikkeling van Fascinatio, maar niet

genoemd worden in dit boek. De ontwerper T.O.

Verstralen, bijvoorbeeld verwerkte zijn voorletters en

achternaam in een hekje bij een van de bruggen.

En op een hoekwoning kun je HOME lezen, tenminste

als je er in de goede hoek op kijkt.

punchfotografe Margreet van

Beusekom, die ’s avonds met

ledlampen oplicht en Manders’

vier natuurelementen verbeeld,

te weten aarde, wind, zon en

water.

Ook bedenken bewoners namen voor paden en doorgangen

die nog geen officiële naam hebben. Zo wordt de doorgang

onder de A16 van Fascinatio naar metrostation Kralingse

Zoom het ‘Muizengaatje’ genoemd. En het wandelpad parallel

aan de Abram van Rijckevorselweg, waarvoor WOP-bestuurder

Rob Verduin zich hard maakte, werd in de verslagen naar

hem vernoemd: het Rob Verduinpad. Politici vroegen zich af

waar die naam vandaan kwam, want er

zouden toch alleen namen uit de

boeken van Manders

gebruikt worden?

- 39 -


De wijk kent drie toegangs-

en twee uitvalwegen en

is verder voorzien van

een groot aantal

bijzonder hoogwaardige

brugbouwwerken.

Hiertoe worden onder meer

gerekend de metrostations

Capelse Brug en Kralingse

Zoom, alsmede de twee

Rotterdamse bruggen op de

Bahialaan, het tracé waar de

ParkShuttle over rijdt, het

Riviumduct dat de woonwijk

verbindt met het kantorenpark

Rivium alsmede de

fraaie T-splitsingsbrug aan

Rotterdamse zijde bedrijvenlocatie

Brainpark III) die de

uitloper is van de Solislaan.

Het Capelse ‘wooneiland’

Fascinatio is uitsluitend

toegankelijk via de negen

bruggen. De bruggen sluiten

qua architectuur perfect aan

op de rest van de wijk; de

namen van de bruggen

zijn verzonnen door de

bewoners van de wijk en

niet gebasseerd op het boek

Fascinatio de wonderwind’.

Via de website Fascinatio.nl

konden de bewoners namen

verzinnen voor de bruggen.

Er zijn zo’n 20 namen per

burg verzonnen. De Capelse

JeugdRaad heeft een

selectie gemaakt van drie

namen per brug. Vervolgens

hebben bewoners gestemd

op hun favoriet.

De onthulling van de namen

vond plaats tijdens het wijkfeest

van 2011.

-Het leven in... -

De negen bruggen

1. 2. 3.

Brug 1 De Zwaan, autobrug in het verlengde van de 1e Terralaan

Brug 2 Het Blad, autobrug in het verlengde van de 2e Terralaan

Brug 3 De Poort, voetgangers- en fietsbrug tussen de Solislaan en

de Barckalaan

4. 5. 6.

Brug 4 De Kleine Brienenoord, voetgangers- en fietsbrug in het

verlengde van de 2e Lunarelaan

Brug 5 De Mozaïek, autobrug in het verlengde van de 1e Lunarelaan

- met wit hekwerk van To(n) Verstralen

Brug 6 Fascinatia, autobrug in het verlengde van de 1e Articuslaan

7. 8. 9.

Brug 7 Het Kasteel, voetgangers- en fietsbrug in het verlengde van

de 2e Articuslaan

Brug 8 Het Bunkertje - werktitel “De Huiskamer”, autobrug in het

verlengde van de 2e Octaviolaan

Brug 9 De Wokkels, autobrug in het verlengde van de 1e Octaviolaan

– met kunstobjecten van Peter Gentenaar

- 40 -


- Het leven in... -

De plek van ASVZ

in de wijk

De ASVZ is een organisatie voor mensen met een verstandelijke

beperking. De ondersteuning die geboden wordt, bestaat uit

verschillende vormen. Zo is er ambulante begeleiding, zijn er

activiteitencentra en woningen.

In de wijk Fascinatio zijn inmiddels vijf woonlocaties,

waarvan er vier bij de bouw in 2003

gestart zijn en de andere zo’n drie jaar geleden.

De woningen staan aan de Solislaan, Ardalaan,

Lunarelaan, Terralaan, Priamsingel, Grateastraat

en Desertosingel. Het komt voor dat een woonlocatie

uit verschillende adressen bestaat, omdat

er meerdere huizen per locatie kunnen zijn. Per

locatie wonen 10 tot 18 bewoners (in totaal zelfs

64), die wij ook wel cliënten noemen. De woonvorm

kan verschillend zijn. Er zijn huizen met drie

tot vijf bewoners in een woning, maar er zijn ook

bewoners die een eigen appartement hebben.

Wel is er op alle woningen 24 uur per dag begeleiding

aanwezig. Het team bestaat meestal uit

een teamleider, pedagogisch begeleiders en een

woningassistent.

Voor deze bewoners is de wijk erg belangrijk,

omdat dit voor een deel hun sociale omgeving is.

Ze hebben vaak minder mogelijkheden om buiten

de wijk te reizen. Dit maakt contacten met buurtbewoners

en de aanwezigheid van faciliteiten

erg belangrijk. De opening van de supermarkt

was dan ook een hele belevenis. Eindelijk een

mogelijkheid om zelfstandig een boodschap

te halen of een cadeautje voor

een verjaardag uit te zoeken. De

doelgroep zou het fijn vinden, als zij

meer keuze hierin zou hebben. Ook

de apotheek, tandarts en huisarts

behoren inmiddels tot een stukje

verzelfstandiging. Soms moet de

begeleiding natuurlijk mee, maar dat

dit kan zonder afhankelijk te zijn van

vervoer en dat geeft een heel fijn

gevoel van vrijheid.

- 41 -

Daarnaast is er het dagelijks contact met de

buurtbewoners. Verschillende bewoners vinden

dit heel prettig. Zo werd er een traktatie gebracht

toen er een baby was geboren, bood een

buurman aan te helpen bij wat klusjes in huis of

kwam de Turkse buurvrouw een heerlijke maaltijd

brengen. Dit draagt natuurlijk allemaal bij aan het

prettig wonen, ook voor mensen die (voor een

deel) van begeleiding afhankelijk zijn.

Wat zeker aan dit wijkgevoel heeft bijgedragen,

zijn de paastakken die basisschool de Vijfster

kwam brengen. Zij nam twee jaar geleden contact

met ons op. De paastakken waren versierd met

snoepjes, theezakjes en mooie tekeningen. Ook

in het afgelopen jaar zijn leerlingen weer langs

geweest en wij zorgen dan voor wat te drinken,

met wat lekkers. We merken dat dit ook de

bekendheid in de wijk bevordert en er zo regelmatig

gegroet wordt, over en weer.

We hopen u op deze manier een stukje te hebben

laten zien van de plek die ASVZ in deze wijk heeft.

En wie weet ontmoeten we elkaar op straat of bij

een wijkactiviteit.


-Het leven in... -

- 42 -


-Het leven in... -

- 43 -


- Het leven in... -

Fascinerende

oevervegetatie

Water in het stedelijk gebied is niet alleen voor de afvoer

of vanuit esthetisch oogpunt aanwezig: er zijn veel meer

functies te bedenken en één daarvan is het natuurlijke

aspect. In Fascinatio worden de natuurlijke aspecten van

het water extra benut door de realisatie van een

natuurlijke oevervegetatie.

Op weg naar een eindbeeld is

gekozen voor het inzaaien van

soorten die van nature thuishoren

in deze omgeving; zo sluiten ze

niet alleen het beste aan bij de

milieuomstandigheden, maar

geven ze ook een impuls aan

de bestaande flora en fauna.

Heem stelt mengsels van inheemse

kruiden samen aan de

hand van een drietal eisen, te

weten: het mengsel geeft een

natuurlijk beeld met bloemrijke

soorten, het mengsel heeft een

hoge natuurwaarde en sluit aan

bij bestaande flora en fauna èn

het mengsel is aantoonbaar

inheems en de vegetatie hoort

thuis op de in te zaaien locatie.

De voorkeur gaat uit naar een

ondergrond die zo min mogelijk

is verstoord; bij de

aanleg van de

huidige oevers

was daarvan

geen

sprake.

De concurrentie tussen

soorten onderling is in een

verstoorde situatie veel

malen groter , dat een

moeilijke uitgangssituatie

geeft. Op de lange termijn

zal dit echter stabiliseren en

de diversiteit aan soorten

zal toenemen.

Er is gekozen voor kruidenrijke

oeversoorten met een bloemrijk

karakter. Soorten die nu al

aangetroffen worden zijn zoal

Avondkoeksbloem, vijfdelig

Kaasjeskruid, Koninginnekruid,

Duizendblad en Cichorei.

Door de verstoorde ondergrond

komen veel storingskruiden

tot ontwikkeling zoals de grote

Brandnetel en Ridderzuring,

die uit esthetisch oogpunt

minder gewenst zijn.

De vorming van

riet geeft een

eenvormig

en minder

bloemrijk

- 44 -

beeld. Het zijn echter belangrijke

soorten voor de biodiversiteit.

Groot Brandnetel is de waardplant

voor Dagpauwoogvlinders

en tussen het Riet kan de

zingende Karekiet aangetroffen

worden. Op langere termijn zullen

de storingskruiden afnemen en

zullen de oeverkruiden beter tot

ontwikkeling komen.

Het beheer bestaat hoofdzakelijk

uit één keer maaien in de herfst

en het verwijderen van storende

flora gedurende het groeiseizoen.

Het maaisel wordt afgevoerd.

Het Riet wordt in overleg met

het Hoogheemraadschap

Schieland en Krimpenerwaard

gemaaid.

WIST U DAT...

Er elk jaar een zwanenechtpaar

naar Fascinatio komt

om te nestelen en minstens

zeven eieren uitbroedt.


Door regelmatig monitoren van

soorten en verslaglegging wordt

het gevoerde onderhoud geëvalueerd

en komt het beleid voor

de komende jaren tot stand.

Biodiversiteit en duurzaamheid

worden hierdoor gewaarborgd.

Een natuurlijke vegetatie is

goed voor de biodiversiteit.

Veel soorten vinden er hun

tijdelijke of permanente rust- of

verblijfplaats. Daarnaast leent

- Het leven in... -

het gebied zich voor een aantal

soorten ook als voortplantingsbiotoop.

Afgelopen decennium

zijn de wijkbewoners geconfronteerd

met tal van dieren, die

al dan niet in deze wijk op zoek

zijn gegaan naar een zekere

habitat: sommige soorten horen

er minder in thuis of zijn zelfs

door bewoners uitgezet. Zo

zijn er ook minder traditionele

binnenstedelijke passanten

- 45 -

WIST U DAT...

Een bewoner klaagde over luidruchtige kikkerconcerten

in de wijk. Zij verzocht de Gemeente

dringend om er wat aan te doen. Zij droegen

vele alternatieve oplossingen aan, zoals het

plaatsen van bordjes ‘hier niet kwaken’ en het

inhuren van een goede kikkerdirigent. Het

mocht niet baten, de kikkers bleven kwaken.

gesignaleerd: sternen, fazanten,

padden en kikkers, zwaluwen,

vleermuizen, schildpadden,

futen, Europese en Japanse

koi-, maar ook gras- en schubkarpers,

terwijl de broedende

zwanen door wethouder

Joost Eerdmans jaarlijks in

bescherming genomen worden

door er dichte hekwerken om

heen te zetten.


voor 4 personen

• 2 courgettes

• 4 zeebaarsfilets, zonder vel

• arachideolie

• boter

• olijfolie

• antiboise

Antiboise (tomatenvinaigrette)

• 3 sjalotten, gesnipperd

• 3 tenen knoflook

• 2 takjes dragon

• 2 takjes basilicum

• 150 ml kippenbouillon

• 150 ml vocht van tomaten*

• 4 el citroenazijn

• 1 el 20 jaar oude

balsamico azijn

• 8 pruimtomaten, ontveld,

de zaadjes verwijderd en in

blokjes gesneden

* Tomatenvocht krijg je door bij het

ontvellen en ontpitten van tomaten alle

vocht op te vangen. Met name het sap,

binnen in de tomaten, is heel fris en

smaakvol dus dat kun je goed gebruiken

voor de saus.

- Wijkrecept -

Gegrilde zeebaarsfilet met

lamellen van groene courgette

en lauwwarme antiboise

De inspiratie voor dit gerecht komt uit restaurant Le Petit Nice*** in Marseille. Daar heb ik een van de

mooiste visgerechten ooit gegeten: gegrilde zeebaars met courgette en basilicumpesto en pijnboompitten,

daaromheen antiboise. Heel zomers. De antiboise voor dit gerecht maak ik op basis van kippenbouillon

(kalfsbouillon kan ook), maar de hoofdbestanddelen van antiboise zijn tomaten en het tomatensap.

Dit fascinerende gerecht staat of valt met de cuisson (mate van gaarheid) van de vis.

Chef-kok Eric van Loo van Restaurant Parkheuvel (Rotterdam) en bekend wijkbewoner

Breng sjalotten, knoflook, dragon, basilicum en kippenbouillon in

een pan aan de kook. Laat op laag vuur tot een derde inkoken. Passeer

door een fijne zeef en druk al het vocht uit de sjalotten, knoflook

en kruiden. Meng het vocht met het tomatenvocht, de citroenazijn,

de balsamicoazijn en voeg de pruimtomaten toe.

1) Snijd de courgettes in zeer

dunne plakken tot aan de zaadlijsten.

Dit kan met een snijmachine

maar ook met een mandoline

of een dunschiller. Blancheer

de courgetteplakken heel kort in

kokend water met zout. Laat ze

afkoelen.

2) Snijd al het donkere vlees

(brown meat) van de visfilets.

Gril de vis met een beetje arachideolie

op de plancha (bakplaat)

rondom, maar niet gaar. Bestrijk

de vis met een klein beetje boter

en laat deze afkoelen.

3) Verwarm de oven voor op

120 °C. Bestrooi de visfilets

met peper en zout en wikkel de

courgette om de vis.

Laat de courgetteplakjes elkaar

- 46 -

iets overlappen. Besprenkel de

ingepakte zeebaars met olijfolie

en zet de vis in de oven tot deze

glazig is, maar niet te gaar.

4) Verwarm de antiboise even

op heel laag vuur of ook in de

oven zodat het lauwwarm wordt.

Serveer de vis met de saus.


Bijna-soaps rondom de

toekomstige en reeds

aangelegde speelplekken,

waarbij bewoners

geen middel ongebruikt

lieten om hun gelijk te

halen, zelfs tot de ombudsman

en landelijke

televisie aan toe…

• Openbare Verlichting:

ik brand, ik brand niet, ik

brand, ik brand niet en na

omvallen en knakken blijf ik

gewoon maanden en soms

jaren op de grond liggen.

• Geen eigen plek

voor de buurtgroep

Wonderwereld.

- Het leven in... -

Scholen onderschrijven bredeschoolconcept

maar vallen tijdens de

uitvoering van de nieuwbouw terug

op hun drie zuilen. Zo is er een eeuwig

gevecht om klaslokalen vanwege al dan

niet vermeend ruimtegebrek.

- - 47 47 - -

• De mooie verkooppraatjes

door vertegenwoordigers

van projectontwikkelaars

blijken niet te kloppen en

leidden soms tot gestresste

verstandhoudingen met

gemeenteambtenaren.

• Er worden wel huizen op

geleverd, maar op de verharde

ondergrond tot aan

de voordeuren kunnen

sommigen jaren wachten.

• Twee en een half jaar

non-communicatie

in het verbeteringsstraatplan

Tjaliehof.


Bewoners

aan het woord

1 april 2012

Net wanneer ik na een uurtje

sporten thuis onder de douche

wil stappen, piept mijn telefoon.

Een berichtje van de overbuurvrouw:

“lees je mail ff”.

Nou weet ze precies hoe ze

me nieuwsgierig moet maken,

dus die douche moet maar

even wachten en ik zoek het

mailtje op. Ze heeft me een

mailtje doorgestuurd die zij

van het WOP ontvangen heeft.

Mmmm… Binnenkort een

informatieavond over de, zoals

ongetwijfeld inmiddels bekend,

bouw van de parkeergarage en

het uitgaanscentrum aan de rand

van de wijk.

Ik ga gelijk al lachen. Het mag

dan een uur of tien zijn maar mijn

hersenen werken nog prima. Een

1 aprilgrap, dat kan niet anders.

Ik piep de overbuurvrouw terug:

“Het is toch nog geen 1 april?”

Dan blijkt na wat heen en weer

gepiep dat haar buurman bij haar

heeft aangebeld en een tirade

heeft afgestoken over het hele

plan, terwijl de stoom non-stop

uit zijn oren kwam. Ik piep weer:

“Is het echt dan?” en er gelijk

achteraan “Nee joh, is niet echt”.

Ik begrijp uit haar berichten dat

haar buurman de strijd is aangegaan

want hij stuurde haar weer

- Het leven in... -

een mail met een link om bezwaar

aan te tekenen. Ik geef aan dat

hij er met boter en suiker in gaat.

Terwijl buufie-lief er nu ook van

overtuigd is dat het hier om een

1 aprilgrap gaat, besluit zij nog

wat olie op het vuur te gooien en

de mail naar wat andere mensen

door te zetten.

Terwijl de berichten nu wel heel

snel over en weer vliegen, neemt

de buurvrouw een wijs besluit.

Ze belt me op. Eerst laten we

lachend alles de revue nog eens

passeren. Ze geeft nog even heel

levendig weer hoe de buurman

zich met trillende handen van

woede meldde bij haar aan de

voordeur. Ik rol gierend van het

lachen over het bed heen. Terwijl

wij helemaal in een deuk liggen,

krijgt zij een paar berichtjes van

andere buurtgenoten. De meeste

trappen er niet in en we concluderen

dan ook dat we in een

snuggere wijk wonen. Dat is toch

fijn om te weten.

We ronden ons gesprek lachend

af en na een snelle douche ga ik

een dutje doen.

Ik heb een wekker die mijn telefoon

oplaadt en zodra ik ’s morgens

de telefoon van de wekker afhaal,

zie ik een aantal berichtjes van de

- 48 -

Fascinatio is berucht om zijn 1 april grappen:

· 96 bloembakken ten laste van het WOP-budget van

alle wijken

· Zwembad tussen de wijk en Capelse Brug

· Nieuwe toegangsweg met bewonerspasjessysteem

· Last but not least: ontwikkeling uitgaans-

centrum aan de Fascinatio Boulevard

overbuurvrouw

oplichten. Terwijl ik heerlijk lag te

slapen, heeft ze me nog laten

weten dat ze toch twee berichtjes

heeft gehad van mensen die het

serieus nemen. Ze maken zich

een klein beetje zorgen, want

een uitgaanscentrum naast de

deur met daarin een restaurant,

discotheek en bowlingbaan is

niet helemaal wat ze verwacht

hadden. Om maar te zwijgen

over die parkeergarage van vijf

verdiepingen.

Nu komt de ware aard van de in

Fascinatio wonende mens naar

boven: kom niet aan ons nest!

Eén persoon geeft al aan dat de

media moet worden ingeschakeld.

Er werkt een kennis bij Hart van

Nederland en ook nog wel één bij

TV Rijnmond. Samen besluiten

we dat we deze persoon nog

even laten sudderen, want wat is

er nou leuker dan de 1 aprilgrap

van de wijk bij Hart van Nederland.

Ook de buurman wil er nog steeds

niet aan, terwijl de overbuurvrouw

hem toch echt heeft uitgelegd

dat er op de aangegeven plek

helemaal geen plaats is voor al

die plannen.Terwijl ik me aankleed

(piep ik) de buurvrouw: “Goed begin

van de dag. Ik lig nu alweer in

een deuk”. En dan gaat het alleen

nog maar over de berichten van

gisteravond. Later hoor ik dat hij

het architectenbureau heeft

gegoogled en dat hij er nog

steeds over nadenkt om een

bezwaar in te dienen tegen het

hele plan, want je hebt daar

tenslotte maar zes weken de tijd

voor. Tuurlijk buurman…

Sandra Pruysseres


Het geheim uit de

Fascinatio woestijn

Op een dag, niet anders dan

andere dagen stuitten de twee

vrienden tijdens hun zoektocht

ineens op een bijzondere

vondst.

Aanvankelijk dachten ze een

heel bijzonder gevormde steen

te hebben gevonden. Met deze

bijzonder vondst gingen ze naar

huis om de “steen” te wassen.

Toen de “steen” helemaal

schoon was, hadden de vrienden

ineens door dat ze iets heel

bijzonder hadden gevonden.

Maar wat was het? Zoiets hadden

ze nog nooit gezien! Vol

spanning gingen ze op internet

zoeken en na veel zoeken

vonden ze iets wat erop leek:

een mammoetkies!

Maar toen kwamen heel veel

vragen op bij de jongens: hoe

was de kies hier gekomen?

Hadden vroeger mammoeten

in Fascinatio gewoond? En als

het waar was,

dan zaten

de resten

van

deze

mammoet

- Het leven in...-

Er waren eens twee vriendjes: Jos Tobé (12) en Alexander

Kok (14). In de tijd dat Fascinatio nog voor de helft uit

zand bestond gingen Jos en Alexander vaak op onderzoek

in de zandvlakte achter hun huizen aan de Solislaan. In de

hele grote zandvlakte tussen de huizen en de metro, die

eruit zag als een woestijn, kon je toen van alles doen: een

kampuur maken, feestje bouwen, met de hond wandelen

en op onderzoek gaan…

ook misschien in nog in het

zand van Fascinatio en misschien

de resten van nog veel meer

mammoeten. Misschien hadden

ze wel het begin van een mammoetkerkhof

ontdekt!

Ze besloten over hun vondst

naar Museum “Naturalis” in

Rotterdam te mailen om advies

van een deskundige te vragen.

De heer Klaas Post, deskundige

op het gebied van fossiele

zoogdieren antwoordde de

mail en liet weten dat Jos en

Alexander een kies uit de rechter-

onderkaak van een volwassen

wolharige mammoet hadden

gevonden.

Een “Mammuthus primigenius”

ofwel “Wooly Mammoth” in het

Engels. De deskundige dacht

dat de mammoet zijn kies had

verloren toen hij dertig of veertig

jaar oud was en hij schatte dat

het fossiel ongeveer dertigduizend

jaar oud was.

Wow! Jos en Alexander vonden

het verhaal erg spannend! Maar

wat ze nog wilden weten was:

had de mammoet werkelijk in

Fascinatio gewoond net zoals

zij nu?

- 49 -

Bewoners

aan het woord

De heer Klaas Post vertelde dat

het niet aannemelijk was dat de

mammoet net als de kinderen

rondgescharreld had in het

zand waar nu Fascinatio is.

Meer waarschijnlijk is het dat de

kies meegekomen was met het

zand dat afkomstig was van de

Noordzee.

De deskundige adviseerde Jos

en Alexander om de kies te

prepareren met verdunde houdlijm

anders zou het na verloop van

tijd barsten en uit elkaar vallen.

Dat gingen ze doen.

Jos en Alexander waren echt

trots op hun bijzondere vondst.

De weken daarna gingen ze

weer zoeken in het Noordzeeland

achter de huizen aan de

Solislaan maar ze hebben nooit

meer zoiets bijzonders gevonden.

De overige resten van hun

mammoet liggen waarschijnlijk

nog ergens diep, heel diep

onder de waterspiegel van

de Noordzee.

Paule Kok

Verhaal geschreven op basis van

een interview met Jos en Alexander.

En artikel van Sem van der Laan in

Postiljon, 14 november 2007


Bewonerssamenstelling

Fascinatio

GEBOORTELAND

Afganistan

Algerije

Argentinië

Aruba

België

Bondsrepubliek Duitsland

Brazilië

Brits Indië

Bulgarije

China

Colombia

Cyprus

Denemarken

Duitse Democratische Republiek

Duitsland

Etiopië

Federale Republiek Joegoslavië

Filipijnen

Frankrijk

Griekenland

Grootbrittannië

Guatemala

Hongarije

Hongkong

India

Indonesië

Iran

Italië

Japan

Joegoslavië

Jordanië

Kaapverdië

Kaapverdische Eilanden

AANTAL

12

1

1

1

5

11

8

2

1

84

2

1

1

1

3

1

1

2

4

4

3

1

2

57

6

14

17

2

10

26

2

33

1

- Het leven in... -

%

0,41

0,03

0,03

0,03

0,17

0,38

0,27

0,07

0,03

2,88

0,07

0,03

0,03

0,03

0,10

0,03

0,03

0,07

0,14

0,14

0,10

0,03

0,07

1,95

0,21

0,48

0,58

0,07

0,34

0,89

0,07

1,13

0,03

- 50 -

Kameroen

Korea

Litouwen

Maleisië

Mali

Marokko

Mexico

Nederland

Nederlands Indië

Nederlandse Antillen

Oostenrijk

Pakistan

Polen

Portugal

Portugees Oost Afrika

Rusland

Singapore

Sovjetunie

Spanje

Suriname

Syrië

Taiwan

Thailand

Turkije

Uruguay

Verenigde Staten van Amerika

Viëtnam

Zuidafrika

Zuidkorea

Zweden

TOTAAL

WIST U DAT...

Oudste

bewoner:

89 jaar

1

2

3

4

1

26

5

2105

4

24

3

29

7

7

2

1

6

7

15

220

1

13

5

78

1

4

5

3

15

2

2919

0,03

0,07

0,10

0,14

0,03

0,89

0,17

72,11

0,14

0,82

0,10

0,99

0,24

0,24

0,07

0,03

0,21

0,24

0,51

7,54

0,03

0,45

0,17

2,67

0,03

0,14

0,17

0,10

0,51

0,07

100,00

De oudste bewoner, in mei 2012, 89 jaar

is. Op 1 januari 2012 de wijk nog maar

2.865 inwoners telde. Een half jaar later

dit al weer 2.924 is!


Bewoners

verhaal

“Woensdag, 20.30 uur bij Anneke. Zuipavond

Fascinatiose vrouwen! Je bent er toch wel?”

Of ik er woensdag bij ben, dat weet ik nog

niet. tot op heden heb ik nog niet overgeslagen,

maar nu komt het eigenlijk wat slecht uit.

Mijn gedachten dwalen af naar de eerste

‘zuipavond’, nu bijna twee jaar geleden, toen

ik nog dacht dat er ook echt gezopen moest

worden.

Alcoholische versnaperingen zijn niet of nauwelijks

aan mij besteed, maar het idee om

deze eens te nuttigen in het gezelschap van

wat andere moeders en daarbij het gespreksonderwerp

‘onze kinderen’ te vermijden, ja,

dat beviel mij wel. Het zou de gelegenheid

scheppen om elkaar eens van een andere kant

te leren kennen. uiteindelijk werd het een

superavond, met veel wijntjes, veel gegiechel,

veel levensverhalen van “voordat de kinderen

er waren”, kortom: er werd een basis gelegd

voor een paar heel goede vriendschappen. Je

vertelt elkaar nu eenmaal wat meer als je

een ietsjepietsje aangeschoten bent…

Aangezien voor mij een half glaasje eigenlijk

al teveel is, lukte het me niet om nuchter

het ‘zuiphuis’ te verlaten. Maar goed, naar

huis moest ik natuurlijk toch! Mijn nieuw

verworven vriendin Yolanda bood aan met mij

mee te fietsen. Als er dan iets zou gebeuren,

zou ik er in elk geval niet alleen voor staan.

Na eerst twee keer over mijn fiets te zijn

heengestapt, lukte het mij om de fiets te

bestijgen en al slingerend de Solislaan te

bereiken. ter hoogte van de 1e terralaan

zag ik geen roze olifanten, maar wel blauwe

zwaailichten!! Daarbij nog het kabaal van die

sirenes, daar werd ik ook niet echt geruster

op…

Ietwat paniekerig, omdat ik echt dacht dat

ze mij kwamen arresteren wegens fietsen onder

invloed, stapte ik af en begon ik te zoeken

waar de politie- of brandweerwagens dan wel

waren. Ik zag verschillende zwaailichten op

- Het leven in... -

Mijn telefoon piept.

Hé, een berichtje!

- 51 -

de Solislaan en de Desertosingel,

gelukkig achter de rotsblokken,

zodat ze mij en mijn fietsje niet

konden bereiken!

Blijkbaar hadden de politie- en brandweermensen

zelf ook in de gaten dat ze ons met

hun auto’s zo niet bereiken konden. tjongejonge,

al die rotsblokken ook! Zij stapten

snel weer in en keerden hun wagens. “Poeh”,

verzuchtte ik met dubbele tong, “daar komen

we goed mee weg”.

nou, niet dus! Het geluid van de sirenes nam

maar niet af, en vanuit mijn ooghoeken bleef

ik ook maar blauwe zwaailichten zien. De

brandweerwagens en politieauto’s reden gewoon

een rondje om de wijk, en kwamen via

de Mozaïekbrug alsnog aan mijn kant de wijk

in. HElP!

Snel stapten we van onze fietsen af, en slenterden

we zo goed en zo kwaad als we konden

richting de commotie. Er bleek een klein

binnenbrandje te zijn op de 1e lunarelaan,

dat achteraf niet helemaal goed doorgegeven

bleek te zijn door de meldkamer. tja, en als

je de wijk eenmaal aan de verkeerde kant

bent ingereden, dan ben je zo gemakkelijk

nog niet op de goede plaats van bestemming!

Inmiddels zijn we een aantal ‘zuipavonden’

verder. De sfeer zit er goed in; er schuiven

telkens weer andere vrouwen aan. De een

neemt een wijntje mee, de ander een nootje

en een derde bakt een lekkere quiche. Zo

komen wij de avond wel door. Soms kletsen

we gewoon wat, soms zijn we ongelofelijk

melig, en soms pakken we met elkaar zo’n

500 Sinterklaascadeautjes in bij wijze van

relatiegeschenk van één der zuipsters. Maar

altijd is het gezellig!

En gelukkig wordt er tegenwoordig ook koffie

geschonken, zodat zelfs ik zonder angstige

ogenblikken veilig naar huis kan.

Petra van Ballegooijen


- Het leven in... -

- 52 -


- Het leven in... -

- 53 -


Sportieve hoogtepunten

Jaarlijkse hardloopwedstrijd:

de Bruggenloop

Vlottenrace

Watersurvival

Voetballen

- Het leven in... -

De eerste keer...

- Wijkfeest, 23 augustus 2003

- Kerstactiviteit, december 2003

- Wijkkrant Fascinatio Boulevard, mei 2004

- Politiekeurmerk Veilig Wonen, 17 november 2004

- Wonderkeet, januari 2005

- Lustrum, 2007

- Gezondheidscentrum, oktober 2007

- Opening door burgemeester Joke van Doorne

- Buurtgroep, 26 oktober 2007

- Politiek café, 17 februari 2010

- Actie werkgroep Griff, voorjaar 2008

(gastheer: Jasper Hooijkaas)

- Eerste paal MFC, 19 maart 2008 door

Wijkwethouder Hans Jacobs

- Supermarkt, september 2009 (Dhr. U. Aksit)

- Website, september 2009 (www.fascinatio.nl)

* Eerste wijkwethouder: Wim de Bruin

* Eerste wijkcoördinator: Werner Kasten

* Eerste wijkagent: Jacques Lems

- Begroting eerste Wijkfeest 2003: €2.500,-

- Begroting negende Wijkfeest 2011 : €15.000,-

- 54 - 54 - -

Badminton

Jeu de Boules


Bewoners-

verhaal

Erasmus Universiteit

Vanaf het balkon stonden mijn man en ik te genieten. Te genieten van de vreemde en

totaal andere sfeer, als waar we vandaan kwamen.

Tja, meer dan twintig jaar op

een véél te klein flatje, zónder

een tuintje, of iets wat daar op

mocht lijken én een veel te klein

balkonnetje op het noorden, dat

komt een mens op den duur

niet echt ten goede...

We gooiden onze blik over de

wijdsheid vóór ons. Wat dacht

je, bijvoorbeeld, van dat g-r-ot-e

gebouw aan de horizon?.

Ja, na één jaar hier te hebben

gewoond, begonnen ze aan

het tweede gedeelte van de 1e

Octaviolaan. Maar voordat díe

‘fatale’ ingreep zou plaatsvinden,

was het hier nog zand, een

héérlijke kale vlakte. Bij zonsondergang

wist je helemáál niet

waar je het had. Maar, wanneer

die vuurbol ons ging verlaten,

liet hij een onuitsprekelijke

gloedvolle en indrukwekkende

kleurenschouwspel achter, óp,

je begrijpt het al, dat mooie,

hoge gebouw, DE ERASMUS

UNIVERSITEIT! “‘t ERASMUS

staat weer in de fik”, zei ik dan,

wegdromend met een beetje

WIST U DAT...

De oudste bewoner, in mei 2012, 89 jaar

is. Op 1 januari 2012 de wijk nog maar

2.865 inwoners telde. Een half jaar later

dit al weer 2.924 is!

- Het leven in... -

heimwee naar Rotterdam. Bij

mistige weersomstandigheden

zag je niet veel, sterker, je zag

helemaal níets. Tja, dat kun je

óók meemaken. Het was niet

altijd feest...! In geval van mist

zag je weliswaar geen ERAS-

MUS, maar liep je bijvoorbeeld

als in een droom over die kale

zandvlakte. Maar dat even

terzijde... Ik moet u zeggen: een

héél bijzondere ervaring. Uniek,

mag ik wel zeggen.

Een ander interessant aspect

kwam hier ook min of meer om

de hoek kijken, namelijk onze

band met Rotterdam, oftewel

“Rotjeknor”. We zijn in hart en

nieren Rotterdammers, maar

vinden het overigens een lot

uit de loterij, nú, in deze fase

van ons leven, híer te mogen

wonen.

Stonden wij dus op het balkon

(lager is niet denkbaar en biedt

tevens deze gewaarwording

niet) dan zeiden we terecht:

“Hier moeten we nú van genieten,

over een jaar ben je dit

- - 55 --

kwijt”. En inderdaad is het heien

voor de tweede helft van de 1e

Octaviolaan na ongeveer een

jaar begonnen. Aanvankelijk

vonden we het jammer, hoewel

het gehei, hoe vreemd ook of

zelfs afwijkend, als muziek in de

oren klonk. Het zand had ook

zijn negatieve kanten! Overal, in

en buiten het huis kon je korreltjes

zand vinden.

DE ERASMUS UNIVERSITEIT

staat nog gewoon waar die

staat en de straat is nu dus wel

klaar. We hebben inmiddels

alweer negen jaar fijne buren

tegenover ons. En het ERAS-

MUS? Dat zie je niet meer! Er is

inmiddels zóveel moois en meer

bijgebouwd. En dat maakt het

dan weer goed, vinden wij,

snap je?

Els Middelburg


- 56 -

- Het leven in... -

Eiland Fascinatio

Een wijk vernoemd naar een sprookjesboek. Ik noem

het ook ‘resort Fascinatio’.

Op een echt eiland ben ik geboren, met

palmen en blauwe zee. Geëmigreerd naar

Europa kwam ik met mijn familie in Rotterdam

terecht. Alles was anders dan op mijn eiland,

maar al snel werd alles gewoon, maar wel

altijd heimwee naar mijn eiland blijven houden.

Kreeg mijn eigen gezin en wilde groter gaan

wonen. Na een lange zoektocht en gegoogled op

het internet zagen we een mooi huis dat ons aanspraak.

Het project heette De Waterzoomwoningen.

Maar de locatie kenden we niet, dus gingen

we op onderzoek uit.

Vlakbij Rotterdam, dus ideaal

voor ons. Navigatie aan en rijden:

“U heeft uw bestemming bereikt”

zei de damesstem. “Oh”, zei ik...

Het was een grote zandvlakte,

met hier en daar wat huizen die

al gebouwd waren. Afspraak

gemaakt bij de verkoopmakelaar:

we waren de eersten die geïnteresseerd

waren in dit project, dus

we mochten kiezen. Maar we

wisten al wat voor huis we wilden:

die met de studio natuurlijk. We

hadden immers een tiener en die

kon dan later erin gaan wonen.

Koopcontract getekend en zo

kwamen we te wonen op het

eiland Fascinatio.

Het eiland is omringd door water;

je komt er alleen via bruggen.

Verdeeld in vier fases en compartimenten,

iedere fase heeft zijn

eigen villa’s, die allemaal anders

zijn gebouwd.

Je kunt het eiland maar op tweeplekken

verlaten met de auto. Er

is een liftbusje, dat je naar het

station brengt, een soort skilift

maar dan anders.

Op het eiland is ook een berg,

daar kun je in de zomer op spelen.

Het leukst is natuurlijk in de winter

als het gesneeuwd heeft: dan

hebben alle kinderen plezier op

de berg. Je kunt er skiën en met

je slee ervan afglijden.

Er zijn geen tropische bomen,

maar de bewoners doen hun

best om allerlei groen wat er kan

groeien te planten. Alle middelen

worden naar het eiland gebracht,

er zijn immers geen winkels op

het eiland.

Er zijn pleinen waar de kinderen

kunnen spelen en een hoofdstraat

waar je de meeste eilandbewoners

kunt tegenkomen.

Kwam van een tropische eiland

en nu woon ik nu in een luxe resort

op het eiland Fascinatio. Een

echt sprookje, dat dus waarheid

is geworden.

Isabel Monteiro


Werken in een wijk met

een gouden ring.

De wijk die kindvriendelijk, modern

en functioneel is opgezet.

Ondanks een hart van steen,

toch een zachte groene rand en

zelfs een waterkant.

21ste Eeuws design met een

vooruitziende blik.

Doordeweeks prijs ik mij rijk,

- 57 -

- Het leven in... -

Werken in

Fascinatio is:

door het geweldige uitzicht over

de wijk.

Een wijk die mij nog dagelijks

raakt, dat is wat deze wijk

Fascinatio” maakt.

Gefeliciteerd met het 10-jarig

bestaan!

Richard Appels, Functioneel

Applicatie Beheerder, KPMG MKB

Flop 5

• School op twee locaties

• Sluiting van de MCD

• Afhankelijkheid van de auto

• Onderhoud van het groen in de wijk

• School is aan de achterkant autovrij,

maar de vooringang blijft een racebaan!

Top 5

• Supermarkt weer terug!

• Saamhorigheid in de wijk

• Multiculturele samenstelling van de bewoners

• Veel speelpleintjes

• Diversiteit aan bouwstijlen


Er per woning rekening

is gehouden met

1,8 parkeerplaats.

Op 19 maart

2008 een

wenskist is

ingegraven bij

de wonderboom

die op die dag is

geplant aan de

Desertosingel.

Dat we die wenskist

na 5 jaar weer

zullen opgegraven.

De rij woningen

aan het Solisplein tegenover de supermarkt

lange tijd het stoffige straatje

werd genoemd omdat de wind over de

open vlakte de woningen zandstraalde.

Speciaal voor die woningen werd en

mooie groene muur neergezet.

Op het schoolplein

een grote zonnewijzer

staat waarvan de gnomon de

jaargetijden aangeeft.

In juni 2007 een heus circus

Fascinatio aandeed.

Dat de toekomstige

skatebaan op vrijdag 14 september

2012 geopend zal worden (voorafgegaan door

wensen van de Capelse JeugdRaad, inspraakmomenten

van Fascinatio-jongeren tijdens

raads- en WOP-vergaderingen en een DOCKtoer

langs skatelocaties in 010, waar

uitvoerder Velopa op uitdagende

wijze mee aan de slag is gegaan).

- 58 -

Er maar één brievenbus

in de wijk is en het postbedrijf

geen tweede bus

wil plaatsen.

Bij de eerste GRIFF

bomenactie meer dan 100

bomen zijn uitgegeven aan de

bewoners. De meeste bomen

Magnolia’s waren.

Het wijkconcept Afwisseling

en Verwondering is.

Dat Novita Metz en

Marloes van Bruggen van

DOCK altijd druk bezig

zijn voor de wijk.

Een dodelijk arbeidsongeval

bij de vuilcontainers op de

hoek van de Priamsingel en

de 1ste Octaviolaan in 2009

een afschuwelijke impact

had op bouwvakkers en

omwonenden.


Voordat de Eerste

Fluisterkooi er was, de kinderen

op een tijdelijk voetbalveldje op de vlakte

achter de Solislaan konden spelen. Vaak leek

het meer een op een zwembad. Daarom

zetten jongens die graag voetballen de

gemeente flink onder druk tijdens de

WOP-vergaderingen om een

Fluisterkooi te realiseren.

Dat uiteindelijk lukte...

Omwonende de kooi

niet zonder slag of stoot accepteerden.

Zij spanden rechtszaken aan en haalden

televisiemakers en de Ombudsman van stal

om de Fluisterkooi weg te krijgen.

Gelukkig kwam er in Fascinatio-Oost een

tweede Fluisterkooi waar jong en oud

zonder problemen

kan spelen.

Tom Manders een paar keer

op het wijkfeest is geweest.

De rotonde elk

voorjaar prachtig

wordt beplant met

kleurige zomerbloeiers.

De eerste niet-parkeer actie

op de Solislaan heel wat boze

reactie opleverde.

Het kunstwerk

voor de rotonde

lang op zich laat

wachten.

Kunstwerk op de rotonde door een

bewonerswerkgroep werd

georganiseerd en wijkbewoners een

keuze hebben kunnen maken uit

diverse ontwerpen.

De files bij de rotonde vooral

tegen einde kantoortijd en bij files op

de rijksweg ervoor zorgden dat niemand

meer de wijk in of uit kon. Niet handig

als je met je kind om die tijd naar

zwemles moet.

De tweede ontsluiting via de

Barckalaan zorgde gelukkig voor

meer lucht.

De Park Shuttle ook voor

bewoners een handig

voertuig is.

- 59 -

Er 64 nationaliteiten in de

wijk zijn.

De buurtgroep Wonderwereld al

vanaf de oprichting knokt voor

een eigen ruimte.

De keien in de wijk bedoeld

zijn om de snelheid uit de

heilige koeien te halen.

Jongens

een heel veerboot plan hadden

gemaakt met diverse

opstapplaatsen in de wijk. Jammer

genoeg werden ze vaak bedreigd

door de broedende zwanen

zodat de lol er al

snel af was.

De eerste supermarkt ging

van start in september 2009 maar

het jammer genoeg niet redde.

Na 2 jaar moest de winkel haar

deuren sluiten.


- Nawoord -

Fascinatio,

fascinerend dorp

in een metropool

Zo zou je de prachtige, 10 jaar oude nieuwbouwwijk

Fascinatio gerust kunnen noemen. Het lijkt zelfs een

vesting met een slotgracht er om heen. Alleen de zeer

bijzondere bruggen, zijn geen ophaalbruggen. Dat is nu

niet meer nodig.

De architectuur en de stedenbouwkundige opzet verraden

de hand van de meester. Deze wijk is ontworpen en vormgegeven

met veel meer kwaliteit dan de gemiddelde Vinex-wijk.

Dat zie je aan de diverse woningtypen en de inrichting van de

openbare ruimte.

Centraal in de wijk staat de Brede School met daarin drie

basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en het

wijkcentrum.

Fascinatio is in veel opzichten een fascinerende wijk. Een

bijzonder dorp, middenin de Rotterdamse metropool en een

bijzonder deel van onze stad Capelle.

Burgemeester van Capelle aan den IJssel

- 60 -

Frank Koen

- 60 -

Colofon

REDACTIE

• Novita Metz - DOCK

• Ingrid Storm

• Werner Kasten - Gemeente

• Isabel Monteiro

• Marianne de Veer

• Paule Kok

• Sandra Pruyssers

• Petra van Ballegooijen

• Marloes Broomans - Gemeente

MEDE MOGELIJK

GEMAAKT DOOR

• Buurtgroep WonderWereld

• Gemeente

Capelle aan den IJssel

• WOP Fascinatio

• Stichting DOCK

• Van Cappellen Stichting

VORMGEVING

Filosophie, grafisch ontwerpstudio

(www.filosophie.nl)

FOTOGRAFIE

Gemeentearchief, Archief DOCK,

DV Fotografie, Boomerang

fotografie, Norbert Stellaard,

wijkbewoners Fascinatio

DRuKKERIJ

Schefferdrukkerij, Dordrecht

OPLAGE

2000 stuks

15 september 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!