24.09.2013 Views

Q2 2009 - Delta Lloyd Groep

Q2 2009 - Delta Lloyd Groep

Q2 2009 - Delta Lloyd Groep

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Q2</strong> Maart <strong>2009</strong><br />

Q is een uitgave van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

www.deltalloydgroep.com<br />

www.Q1234.nl<br />

Toekomst<br />

verzekerd?<br />

<strong>Q2</strong>


<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

Raad van Bestuur<br />

per 1 januari <strong>2009</strong><br />

Drs. N.W. (Niek) Hoek, voorzitter<br />

Mr. P.J.W.G. (Peter) Kok<br />

P.K. (Paul) Medendorp<br />

Ir. H.H. (Henk) Raué<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Verzekeringen<br />

Erasmus Verzekeringen<br />

ABN AMRO Verzekeringen<br />

OHRA<br />

Nationaal Spaarfonds<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Asset Management<br />

Cyrte Investments<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Vastgoed<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Bankengroep<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Bank<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Bank België<br />

OHRA Bank<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Life<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Deutschland<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Lebensversicherung<br />

Hamburger Lebensversicherung<br />

Gries & Heissel Bankiers<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Finanzpartner<br />

Raad van Commissarissen<br />

per 1 januari <strong>2009</strong><br />

Drs. R.H.P.W. (René) Kottman, voorzitter<br />

Drs. P.G. (Pamela) Boumeester<br />

Prof. dr. E.J. (Eric) Fischer<br />

Ir. J.G. (Jan) Haars<br />

Drs. J.H. (Jan) Holsboer<br />

A.J. (Andrew) Moss<br />

Ph.G. (Philip) Scott FIA<br />

Mr. drs. M.H.M. (Marcel) Smits RA


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Kijken we achteruit<br />

of vooruit?<br />

TOEKOMST VERZEKERD, zo heet<br />

onze strategie. Maar hoe zeker kunnen we<br />

in deze tijden nog zijn van de toekomst?<br />

De ontwikkelingen van 2008 hebben ook<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> in haar wezen geraakt,<br />

al lijken we dankzij onze strategische keuzes<br />

en prudente beleid een relatief sterke positie<br />

in te nemen. Maar wat gaat er nog komen?<br />

We kijken misschien met een gerust hart<br />

in de spiegel, zoals de cab driver op de coverfoto<br />

van Michael Christopher Brown, maar<br />

we rijden wel onbekend terrein tegemoet.<br />

Want de belangrijkste asset van de fi nanciële<br />

wereld, vertrouwen, is ernstig aangetast.<br />

Met Q, de opvolger van ons gelauwerde<br />

jaarmagazine, willen we laten zien dat we<br />

vertrouwen waard zijn. Vier keer per jaar,<br />

vaker dan voorheen, gaan we met u, onze<br />

stakeholder, communiceren. Niet gebonden<br />

aan een specifi eke vorm. We zoeken contact<br />

en dialoog, deze eerste keer met een magazine<br />

en site, het volgende kwartaal misschien<br />

met een dossier of een evenement of welke<br />

verschijningsvorm dan ook.<br />

Het nieuwe magazine toont dat <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Groep</strong> nog steeds met recht Toekomst<br />

Verzekerd kan claimen. We hebben geleerd<br />

verder te kijken dan vandaag en morgen,<br />

zoals onze bestuursvoorzitter Niek Hoek<br />

nog eens benadrukt in het interview op<br />

pagina 2 e.v. Terwijl de crisis als een veenbrand<br />

doorwoedt en eigenlijk niemand een<br />

idee heeft van wat er uiteindelijk gaat volgen,<br />

is <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> ook nu gefocust op<br />

de decennia die volgen en op hoe we ook<br />

dan aan onze verplichtingen ten opzichte<br />

van onze klanten kunnen blijven voldoen.<br />

Onze langetermijnstrategie daartoe is succesvol<br />

omdat scenariodenken een wezenlijk<br />

deel van onze strategieontwikkeling uitmaakt:<br />

we hebben ons al vele toekomsten<br />

voorgesteld. Scenario-ontwikkelaar Robert<br />

Bood geeft vanaf pagina 12 een kijkje in de<br />

keuken van de verbeeldingskracht (al heeft<br />

ook hij de kredietcrisis in deze vorm niet<br />

zien aankomen). Ook het onderkennen van<br />

de enorme potentie van Afrika hoort daarbij<br />

(pagina 25 e.v.). Evenals trouwens onze<br />

keuze om in het najaar van 2008 als eerste<br />

verzekeraar klanten tegemoet te komen in<br />

de kosten van beleggingsverzekeringen,<br />

ook al vinden we het soms wel degelijk<br />

01<br />

goede producten. Maar we weten dat een<br />

tegemoetkoming nodig is, een investering<br />

in hernieuwd vertrouwen. Paul Medendorp,<br />

lid van onze Raad van Bestuur, legt dat nog<br />

eens scherp uit op pagina 6 en 7. En stelt<br />

daarbij ook vast dat in zo’n zaak als de<br />

‘woekerpolisaffaire’ het de tijd is – toekomst<br />

of verleden – die onze perceptie bepaalt.<br />

De beelden in deze Q zijn vooral het domein<br />

van de droom. Dromen van een beter leven,<br />

van een toekomst die met zekerheid geluk<br />

gaat brengen.<br />

Ik wens u veel lees- en kijkplezier met Q.<br />

En laat ons vooral weten wat u ervan vindt,<br />

op www.Q1234.nl of Q@deltalloyd.nl.<br />

David Brilleslijper,<br />

Directeur Corporate Communications<br />

Beeld: Corb!no<br />

Q toont waar <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> voor<br />

staat en hoe wij de wereld om ons heen<br />

zien. Wilt u meer weten over onze resultaten<br />

in 2008, dan vindt u onze fi nanciële<br />

en maatschappelijke jaarverslagen op<br />

www.deltalloydgroep.com.<br />

Kijk voor meer verhalen over de toekomst<br />

op www.Q1234.nl.<br />

In dit<br />

nummer<br />

02<br />

Fundamentele vragen<br />

Niek Hoek, bestuursvoorzitter<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>, over het gebrek aan<br />

zelfrefl ectie van de fi nanciele sector en de<br />

noodzaak verantwoordelijkheid te nemen<br />

naar alle stakeholders.<br />

06<br />

Woekerpolis?<br />

Beleggingsverzekeringen zijn de erfenis<br />

van een ander tijdsbeeld, stelt Raad van<br />

Bestuurslid Paul Medendorp.<br />

08<br />

Dream street<br />

Amerikaanse fotograaf Michael Christopher<br />

Brown op zoek naar nieuw evenwicht.<br />

12<br />

Scenario’s<br />

Scenario-ontwikkelaar Robert Bood over<br />

oefenen met de toekomst.<br />

17<br />

Voorspelbare verrassingen?<br />

Over het verbinden van wat we nu zien<br />

met wat er straks werkelijkheid zou<br />

kunnen worden.<br />

25<br />

Investeren in de toekomst<br />

Waarom investeerders Afrika nu erg serieus<br />

moeten nemen. Ook: het megasucces van<br />

fi lmindustrie Nollywood.<br />

33<br />

Toekomstgedachten<br />

Een nieuwe generatie kijkt vooruit. En geeft<br />

aan wat er hoognodig moet gebeuren.


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Tekst: Hanneke Savenije<br />

Beeld: Corb!no Niek<br />

Fundamentele<br />

vragen<br />

Blijft een verzekerde toekomst midden in de kredietcrisis nog mogelijk? Niek Hoek,<br />

bestuursvoorzitter van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>, stelt dat in ieder geval het vertrouwen zo<br />

snel mogelijk teruggewonnen moet worden. En dat kan maar op één manier:<br />

verantwoordelijkheid nemen naar alle stakeholders.<br />

‘Onze producten hebben een zeer lange<br />

levensduur. Levensverzekeringen lopen<br />

zo’n twintig, dertig jaar, pensioenvoorzieningen<br />

vaak nog veel langer. We hebben<br />

daardoor een grote fi nanciële verantwoordelijkheid<br />

tegenover onze klanten. Die<br />

moeten er op kunnen vertrouwen dat de<br />

premie die ze nu betalen in de toekomst wat<br />

opbrengt. Banken en verzekeraars hebben<br />

in die zin een nutsfunctie. Maar de laatste<br />

jaren was dat besef op de achtergrond geraakt.<br />

Het is te veel doorgeslagen in denken<br />

in het belang van de aandeelhouder.<br />

Natuurlijk, wij zijn daar ook wel iets in<br />

meegegaan. Maar we hebben daarin toch<br />

meer de balans weten te houden. We zijn<br />

altijd uitgegaan van een solide kapitaalpositie.<br />

Niet meegegaan in de hype van met<br />

minder kapitaal steeds meer risico’s nemen.<br />

Een collega-bankier zei negen maanden<br />

geleden tegen mij: “Jullie komen van een<br />

03<br />

andere planeet, veel te calvinistisch. De<br />

hoeveelheid kapitaal die jullie aanhouden<br />

is echt veel te hoog.” Nee, complimenteus<br />

was hij niet, inmiddels ligt dat denk ik<br />

wel anders.<br />

Dat wij een uitzondering waren, heeft<br />

er ook mee te maken dat we niet direct<br />

beursgenoteerd zijn, dat realiseer ik me wel.<br />

De druk ligt daardoor misschien minder<br />

hoog. Vanuit de fi nanciële markten is door<br />

aandeelhouders heel erg ingezet op de kortetermijnwinst.<br />

Met een beperkte hoeveelheid<br />

kapitaal een maximale return halen. Maar<br />

er werd een verkeerde risico-inschatting<br />

gemaakt, het risico werd grof onderschat.<br />

Nu leidt dat tot een tekort aan kapitaal dat<br />

door de staat moet worden aangevuld.<br />

Ook wij hebben druk gevoeld van onze<br />

grootaandeelhouder Aviva. Maar we hebben<br />

daar nooit aan toegegeven, wij denken dat<br />

onze zelfstandige verantwoordelijkheid<br />

Hoek<br />

bestuursvoorzitter<br />

heel belangrijk is voor dit bedrijf. Zijn zelfs<br />

naar de rechter gegaan; wij wilden ons<br />

model vasthouden. Onze aandeelhouder<br />

heeft over 35 jaar een gemiddeld rendement<br />

van 20 procent per jaar gemaakt, dat lijkt<br />

me heel mooi. Maar er zijn meer betrokkenen.<br />

We vonden het afstaan van kapitaal<br />

niet verantwoord voor de langetermijnbusiness<br />

die we runnen, niet verantwoord<br />

ten opzichte van onze andere stakeholders.<br />

Bovendien, als wij 65 miljard euro aan bezittingen<br />

hebben, is daarvan zo’n 60 miljard<br />

van onze polishouders en minder dan 5,5<br />

miljard van onze aandeelhouders. Dan<br />

kunnen we het bedrijf toch niet alleen in<br />

het belang van de aandeelhouders runnen?’<br />

‘Relatief gezien is in deze dramatische<br />

markt ons resultaat dit jaar eigenlijk


NIEK HOEK, BESTUURSVOORZITTER<br />

gewoon solide. Een baken van stabiliteit<br />

in een wereld van ellende? We leggen veel<br />

geld opzij voor de tegemoetkoming aan<br />

klanten voor de kosten van beleggingsverzekeringen<br />

– waarover we in september<br />

2008 een akkoord hebben gesloten met de<br />

consumentenorganisaties – en nemen dat<br />

als buitengewone last. Zonder dat komen<br />

we nog redelijk uit. Terwijl toch door de<br />

crisis ons kapitaal met ongeveer eenderde<br />

is teruggelopen. Maar die kapitaalbasis was<br />

erg sterk. Ons uitgangspunt bij risicomanagement<br />

was dat we in een extreem slecht<br />

scenario, een worst-worst case, niet meer<br />

dan 20 procent van ons kapitaal wilden<br />

verliezen. Maar de situatie waar we in<br />

terecht zijn gekomen is ernstiger dan we<br />

hadden voorzien, dus dat verlies is nu eenderde<br />

geworden. Maar hadden we dat risicomanagement<br />

niet gehad, dan hadden<br />

wij het nu ook heel moeilijk gehad.<br />

Ik wil niet zeggen dat we het beter hebben<br />

gedaan dan anderen, de crisis is nog<br />

niet voorbij. Maar we hebben ons prudent<br />

beschermd. Om een idee te geven: onze<br />

beschermingsconstructies op aandelen en<br />

rente hebben anderhalf miljard euro opgeleverd.<br />

Zonder die anderhalf miljard waren<br />

we misschien ook wel in de problemen gekomen.<br />

Dus ja, ik denk wel dat we kunnen<br />

zeggen dat het heeft gewerkt. Al is de vraag<br />

natuurlijk altijd: is het luck of is het skill?<br />

Ik denk eigenlijk: het zit echt in de genen<br />

van ons bedrijf.’<br />

‘Nee, we hebben deze crisis wel<br />

voorzien, maar niet in deze omvang.<br />

In de scenario’s voor de toekomst die we<br />

een paar jaar geleden hebben ontwikkeld,<br />

hielden we er wel rekening mee dat het<br />

zwaar tegen zou kunnen vallen. Maar een<br />

scenario waarin vier van onze vijf concurrenten<br />

in Nederland de staat om steun<br />

zouden vragen, dat hadden we niet direct<br />

voorzien. Dat viel totaal buiten ons<br />

denkraam.<br />

Twee jaar geleden, bij het begin van<br />

de subprime-crisis in de Verenigde Staten,<br />

hebben we onze top twintig directeuren bij<br />

elkaar gehaald en gezegd: dames en heren,<br />

er komt een grote crisis aan. Ik weet nog<br />

dat ze ons allemaal aan zaten te kijken,<br />

waar heeft die Raad van Bestuur het over?<br />

De Nederlandse economie draaide op volle<br />

toeren, er was werk in overvloed. Maar<br />

onze diagnose was perfect. En tijdig. Wij<br />

hebben bijvoorbeeld begin vorig jaar onze<br />

belangen in een aantal investment banks<br />

verkocht. Alleen de diepte van wat ging<br />

komen, dat zagen we niet. We hebben niet<br />

ingeschat dat het zo ver zou gaan.<br />

Je moet niet de illusie hebben dat je<br />

zoiets kunt voorspellen. Je kunt je er hoog-<br />

04<br />

stens op voorbereiden. We hadden wel onze<br />

mind getraind met scenariodenken, hadden<br />

onder andere daardoor een beleid dat het<br />

kon absorberen. Maar je komt in een storm<br />

en het wordt steeds erger. En als je dan ziet<br />

dat het echt fout gaat, dan loop je ook nog<br />

de kans als een doemdenker te worden weggezet.<br />

Er zijn ook analisten die er anders<br />

over denken. En het is ook niet een godgegeven<br />

recht dat jij het altijd juist hebt.<br />

Wat mij echt verbaast is dat er zo<br />

weinig zelfrefl ectie is. Ik vind dat wij het<br />

redelijk hebben gedaan, maar evengoed<br />

zijn we veel geld kwijtgeraakt. We stellen<br />

ons continu de vraag: wat kon beter en hoe<br />

gaan we verder? Ik hoor daar verder weinig<br />

over, er worden haast nergens werkelijke<br />

conclusies getrokken. Ik ben van mening<br />

dat het op zijn plaats zou zijn als de sector<br />

veel meer aan zelfrefl ectie zou doen.’<br />

‘Je ziet veel kuddegedrag. Iedereen is<br />

het nu vergeten, maar op de aandeelhoudersvergadering<br />

waar werd gestemd over<br />

de overname van ABN AMRO door het<br />

Consortium waren alleen <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Groep</strong> en APG tegen. Alle anderen hebben<br />

vóór gestemd.<br />

Toen structured products en cdo’s in<br />

zwang kwamen, hebben we na veel discussie<br />

met onze beleggers gezegd dat we dat<br />

soort papier niet op onze balans wilden<br />

hebben. Je blaast je balans er mee op,<br />

en als het misgaat is al je geld weg. We zijn<br />

ook niet in hedge funds gestapt. Het is zeer<br />

complex en we weten hoe gemakkelijk daar<br />

miljoenen kunnen verdampen. Je ziet dat<br />

nu ook bij veel van die fondsen terug.<br />

Ook zijn wij zeer terughoudend geweest<br />

met private equity, met name met partijen<br />

die met veel geleend geld veel risico lopen.<br />

En dan was er nog de hype dat je in commodity’s<br />

moest beleggen, dat daar geld te verdienen<br />

valt in een wereld met een steeds<br />

grotere wereldbevolking. Op zich een<br />

goede gedachte, maar je kunt dan toch<br />

net zo goed solide aandelen van grote oliemaatschappijen<br />

kopen?<br />

Te veel kuddegedrag dus. Het is net<br />

een grote golf die door een zwembad gaat,<br />

tegen de muur aanknalt en dan weer terug<br />

stroomt. Nu ook: fi nanciële markten overdrijven<br />

natuurlijk, ook naar beneden.<br />

Er komen heus wel weer mooie kansen.<br />

Je ziet nu dus dat banken hun risico’s<br />

beperken en dat leidt dan mede tot een<br />

recessie. Mensen geven minder uit en mensen<br />

worden werkloos. De grote vraag is nu:<br />

komen we in een recessie met een V-vorm<br />

– snel naar beneden en dan weer omhoog –<br />

of komen we in een hele lange neerwaartse<br />

lijn? Dat laatste is een slecht scenario voor<br />

leven- en pensioenverzekeraars. Ik weet het<br />

niet. De vraaguitval is nu al groot. Maar we<br />

gaan er nog steeds van uit dat we, om het<br />

zo maar eens te zeggen, slechts midden in<br />

een perfect storm zitten.<br />

We zitten nu voor een dilemma.<br />

We moeten fl ink op kosten besparen, maar<br />

macro-economisch zou je moeten zeggen:<br />

nou, doe dat alsjeblieft niet. Maar we hebben<br />

geen keus. Bezuinigen we niet, dan<br />

lopen we te veel risico. Dus wat je individueel<br />

doet is goed voor jezelf, maar collectief<br />

heeft het precies het verkeerde effect.<br />

Maar er zitten ook herstelmechanismen<br />

in ons economisch model. De rente gaat<br />

omlaag, de commodityprijzen dalen – de<br />

olieprijs is een kwart van die van een jaar<br />

geleden, een kwart! – de infl atie zakt, en<br />

hierdoor krijg je weer meer koopkracht.<br />

Dat zijn kiemen voor een mogelijk herstel.<br />

Ik ben niet zo’n doemdenker dat ik ervan<br />

uitga dat we er in vast komen te zitten. Wij<br />

zijn bij <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> al in augustus<br />

2008 begonnen met goed na te denken over<br />

hoe uit deze recessie te komen, dus we zijn<br />

een beetje ahead of the game. Als iedereen<br />

denkt dat de wereld instort, moet je jezelf<br />

herprogrammeren en geloven in herstel.’<br />

‘We zien ook kansen. Neem de situatie<br />

met onze joint venture met ABN AMRO.<br />

Toen Fortis de overname van de bank aankondigde,<br />

zouden ze ook ons bankdistributiekanaal<br />

overnemen. Maar <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

is een solide bedrijf en schrijft goede contracten.<br />

Uiteindelijk wordt de joint venture<br />

ABN AMRO Verzekeringen ongewijzigd<br />

voortgezet en gaat deze mogelijk zelfs voor<br />

Fortis-onderdelen werken.<br />

Er is meer. Ons businessmodel wordt<br />

steeds effi ciënter en het afgelopen jaar,<br />

werkelijk een perfecte timing, zijn onze<br />

twee zorgbedrijven geïntegreerd en is het<br />

risicodragende deel aan CZ verkocht.<br />

Daarmee is ons model aanzienlijk versterkt:<br />

we kopen zorg goedkoper in, ons risico is<br />

gereduceerd en kapitaal is vrijgespeeld.<br />

En in deze moeilijke periode, in het jaar<br />

van de crisis, laat de pensioenbusiness van<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> een premiegroei zien van 20<br />

tot 25 procent. Wij profi teren nu van onze<br />

degelijkheid en ons risicomanagement.<br />

Je ziet dat grote klanten daarom graag hun<br />

business bij ons onderbrengen. Dus we<br />

proberen onze positie goed uit te nutten.’<br />

‘Ik weet niet of de crisis een defi nitieve<br />

ommekeer teweegbrengt, maar een<br />

schokeffect heeft het zeker. Het brengt<br />

fundamentele vragen boven over het doorgeschoten<br />

aandeelhouderskapitalisme. En<br />

over deregulering: je ziet dat het in markten


NIEK HOEK, BESTUURSVOORZITTER<br />

05<br />

⁄Als iedereen<br />

denkt dat<br />

de wereld instort,<br />

moet je jezelf<br />

herprogrammeren<br />

en geloven in<br />

herstel ⁄<br />

waarbij de regulering te veel is losgelaten,<br />

dramatisch mis kan gaan. Zoals die 50<br />

miljard euro fraude van Madoff. Verbijsterend<br />

natuurlijk.<br />

Tijd dus voor een fundamentele bezinning<br />

op ons model. Het is cruciaal voor<br />

de fi nanciële sector om zo snel mogelijk<br />

het vertrouwen terug te winnen. Daarvoor<br />

moeten we sturen op langetermijnvertrouwen<br />

en continuïteit, niet op kortetermijnwinst.<br />

Voor ons houdt dat in: het Rijnlandse<br />

stakeholdersmodel in ere herstellen.<br />

Verantwoordelijkheid nemen naar alle<br />

stakeholders. Dus niet alleen aandeelhouders,<br />

maar ook klanten, medewerkers,<br />

leveranciers en businesspartners; de maatschappij<br />

als geheel.<br />

Het gaat niet alleen om fi nanciële<br />

degelijkheid en stabiliteit, maar ook om<br />

zaken als een verantwoord beloningsbeleid.<br />

Wij worden hier als top prima betaald,<br />

maar onze vaste salarissen zijn de afgelopen<br />

jaren minder hard gegroeid dan de CAO.<br />

Daar komt natuurlijk een goede variabele<br />

beloning bij. Maar die is gebaseerd op redelijk<br />

harde criteria, en ook op softe criteria,<br />

zoals het in de praktijk brengen van onze<br />

kernwaarden. En in tijden als deze moet je<br />

ook bereid zijn daarvan af te zien. Ook op<br />

onze optiebeloning staat een begrenzing.<br />

Wel de prikkel dus, maar niet de excessen.<br />

En dat is een keus die dateert van vóór<br />

de crisis.<br />

Heel belangrijk in dat herstel van<br />

vertrouwen is ook de stap die we hebben<br />

gemaakt naar onze klanten in de affaire<br />

rond beleggingsverzekeringen, de zogenaamde<br />

“woekerpolissen”. Als eerste verzekeraar<br />

zijn we tot een akkoord gekomen<br />

met de consumentenorganisaties, hebben<br />

we besloten klanten een tegemoetkoming<br />

te geven in de als te hoog ervaren kosten.<br />

Zo proberen we ook invulling te geven<br />

aan onze verantwoordelijkheid naar medewerkers,<br />

door een goede, stabiele werkgever<br />

te zijn die veel mogelijkheden biedt. En naar<br />

de maatschappij, onder meer met een transparante<br />

verantwoording. Ook nemen we<br />

onze verantwoordelijkheid naar de samenleving,<br />

zoals via de <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

Foundation, die als doel heeft fi nanciële<br />

zelfredzaamheid van kwetsbare groepen<br />

te vergroten.<br />

Waar we wel voor uit moeten kijken<br />

met onze bezinning, is dat we niet weer<br />

helemaal naar de andere kant doorslaan.<br />

De aandeelhouders hebben het het afgelopen<br />

jaar echt fl ink voor hun kiezen gehad.<br />

Ik vind het moeilijk dat dat bij sommigen<br />

tot een soort leedvermaak leidt. Want die<br />

aandeelhouders, dat zijn wij ook zelf,<br />

bijvoorbeeld via onze pensioenfondsen.<br />

Het is geld van ons allemaal. Dat moeten<br />

we niet vergeten.’


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

VORIG JAAR SEPTEMBER kwam <strong>Delta</strong><br />

<strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> als eerste verzekeraar tot een<br />

tegemoetkoming voor klanten met een<br />

beleggingsverzekering. Een initiatief dat de<br />

patstellingen doorbrak waarin de onderhandelingen<br />

tussen de stichtingen Woekerpolisclaim<br />

en Verliespolis, de Ombudsman en de<br />

verzekeraars terecht leken te zijn gekomen.<br />

Ons akkoord is nu een ijkpunt geworden<br />

voor andere verzekeraars die met hun klanten<br />

tot overeenstemming willen komen.<br />

Wij zijn blij met het akkoord, maar<br />

dat we voor een fi nanciële tegemoetkoming<br />

voor onze klanten hebben gekozen – en een<br />

forse ook – is niet omdat onze producten<br />

per defi nitie fout zijn. Dat zijn ze niet. Ook<br />

al willen sommige organisaties het publiek<br />

wat anders doen geloven, het kunnen<br />

goede producten zijn die in veel gevallen<br />

klanten oplossingen bieden. Ze kunnen<br />

mensen helpen een huis te fi nancieren dat<br />

06<br />

anders buiten hun fi nanciële bereik zou<br />

liggen, ze kunnen helpen vermogen op te<br />

bouwen en fi nanciële risico’s van overlijden<br />

of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.<br />

Beleggingsverzekeringen zijn bovendien<br />

vaak geen op zichzelf staande producten,<br />

maar onderdeel van een fi nancieel en<br />

fi scaal samenhangend plan. Binnen zo’n<br />

totaalplan kunnen beleggingsverzekeringen<br />

een goed ingrediënt vormen van de totale<br />

persoonlijke fi nanciële huishouding.<br />

Zeker als er, zoals vaak bij <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong>producten,<br />

een minimaal rendement<br />

wordt gegarandeerd.<br />

Tegemoetkoming<br />

Waarom we dan toch hebben besloten om<br />

klanten een tegemoetkoming toe te kennen?<br />

Omdat onze klanten en maatschappelijke<br />

organisaties ons duidelijk hebben gemaakt<br />

dat van ons te verwachten. Omdat zij in het<br />

Opinie<br />

Illusie &<br />

ontnuchtering<br />

De affaire rond beleggingsverzekeringen of ‘woekerpolisaffaire’ is niet alleen het<br />

gevolg van doorrekenen van te hoge kosten door verzekeraars. De werkelijkheid is veel<br />

complexer, stelt Paul Medendorp, lid Raad van Bestuur van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>.<br />

Een aanzet tot enige nuance.<br />

verleden een gebrek aan transparantie hebben<br />

ervaren wat betreft de kosten van beleggingsverzekeringen<br />

en het kostenniveau.<br />

Dat nu, met tegenvallende rendementen,<br />

in hun ervaring te hoog is. Maar ook,<br />

omdat wijzelf, met de wijsheid van vandaag,<br />

vinden dat we daar niet alert genoeg<br />

op hebben gereageerd. We hadden eerder<br />

kunnen anticiperen op de veranderingen<br />

en de markt. We hadden eerder oplossingen<br />

kunnen zoeken voor de discrepantie tussen<br />

de verwachtingen van deze producten, de<br />

realiteit van tegenvallende opbrengsten en<br />

het effect daarvan op het kostenniveau<br />

van het product.<br />

Deze overeenkomst is daarom vanuit<br />

continuïteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

voor ons een zeer noodzakelijke<br />

stap. Hoe kostbaar ook, een stap die<br />

we maken om te komen tot herstel van vertrouwen<br />

in de verzekeringsbranche. Als


OPINIE<br />

toonaangevende Nederlandse verzekeraar<br />

vonden we bovendien dat het hoog tijd was<br />

om een doorbraak te forceren.<br />

Waan van de dag<br />

Beleggingsverzekeringen stammen uit een<br />

andere tijd. Een tijd met fi nanciële markten<br />

die zich heel anders gedroegen dan in de<br />

afgelopen jaren. Beleggingsverzekeringen<br />

zijn daarmee eigenlijk een erfenis uit het<br />

verleden. Goede producten of niet, zeker<br />

is dat we in deze tijd, kijkend naar de eisen<br />

en verwachtingen van vandaag, ook als<br />

aanbieder andere keuzes zouden hebben<br />

gemaakt. Maar wat de ‘woekerpolisaffaire’<br />

juist daarom ontegenzeggelijk duidelijk<br />

maakt, is dat zaken niet los kunnen worden<br />

gezien van de tijd waarin ze ontstaan. Dat<br />

geldt voor beleggingsverzekeringen, maar<br />

eigenlijk voor alles: percepties veranderen<br />

met de tijdgeest. Dat iedere arbeider zich<br />

een auto moet kunnen veroorloven, het<br />

socialistisch geachte standpunt dat Joop<br />

den Uyl eind jaren ’60 uitdroeg, is nu vloeken<br />

in de kerk. De wereld gaat immers ten<br />

onder aan de mede door auto’s veroorzaakte<br />

vervuiling. Maar daarvan waren we ons<br />

toen nog niet bewust. En zou er andersom<br />

in de jaren van Den Uyl enig begrip zijn<br />

geweest voor de nu breed gevoelde noodzakelijkheid<br />

een kleuren-televisie en een<br />

wasmachine tot gerechtvaardigd onderdeel<br />

van de bijstand te maken?<br />

Zo veranderde ook de beeldvorming<br />

rond beleggingsverzekeringen: in de jaren<br />

’90 een acceptabel en goed product dat<br />

voldeed aan de wensen van de markt, maar<br />

nu, ruim 10 jaar later, worden ze beoordeeld<br />

als ‘woekerpolissen’, uitsluitend<br />

ontwikkeld om de zakken van verzekeraars<br />

en adviseurs te vullen. Om het nog scherper<br />

te stellen: iets dat werd toegejuicht in het<br />

verleden, wordt nauwelijks een decennium<br />

later ervaren als oplichterij. Terecht? Nee,<br />

niet helemaal, en daarom is het goed om<br />

nog eens met open blik naar de verschillende<br />

factoren te kijken die onze percepties<br />

van vandaag en morgen bepalen.<br />

Beleggingsklimaat in de jaren ’90<br />

Wat men nu ‘woekerpolissen’ noemt, zijn<br />

beleggingsverzekeringen die in de jaren<br />

’90 zijn ontwikkeld en geïntroduceerd.<br />

De beurzen braken in die tijd onafgebroken<br />

records. Nog belangrijker: veel vooraanstaande<br />

economen en regeringsleiders<br />

waren ervan overtuigd dat deze ongekend<br />

hoge groei duurzaam was. Doel van de<br />

beleggingsverzekeringen was om zo veel<br />

mogelijk mensen mee te laten profi teren van<br />

die enorme stijgingen op de wereldwijde<br />

effectenbeurzen. Terwijl ook nog het risico<br />

van vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid<br />

en/of werkloosheid kon worden<br />

meeverzekerd.<br />

07<br />

Traditionele levensverzekeringen gingen<br />

uit van een beleggingsresultaat van 4 procent<br />

en dit percentage werd als harde garantie<br />

aan de klant gegeven. Bij de destijds<br />

innovatieve beleggingsverzekering kwamen<br />

de steeds hogere beleggingsrendementen<br />

niet meer aan de verzekeraar, maar aan de<br />

polishouder ten goede. Aan de andere kant<br />

daarvan, dat bij lagere rendementen deze<br />

nu ook voor rekening van de verzekerden<br />

zouden komen en niet meer voor die van<br />

de verzekeraar, werd achteraf gezien veel te<br />

gemakkelijk voorbijgegaan. Niet onbegrijpelijk:<br />

lagere rendementen vormden toen een<br />

te onwaarschijnlijk scenario. Een enkele<br />

verzekeraar, zoals <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong>, gaf onder<br />

voorwaarden ook nog een minimumrendement,<br />

waardoor het risico op koersdalingen<br />

voor de klant grotendeels werd afgedekt.<br />

Het merendeel van de verzekeraars en<br />

klanten vond dit echter overbodig.<br />

Transparantie en de tijdgeest<br />

De kostenstructuur van de producten werd<br />

zo ontwikkeld dat klanten zo veel mogelijk<br />

konden profi teren van koersstijgingen; veel<br />

meer dan bij beleggen via de bank. De verwachte<br />

baten waren eind jaren ’90 zo goed,<br />

dat de precieze details van hoe dat in elkaar<br />

stak slechts voor een enkeling relevant<br />

waren. Transparantie? In de euforie van<br />

hoge rendementen stond dat zeker niet<br />

boven aan de aandachtslijst.<br />

Met de heftige (koers)bewegingen op<br />

de fi nanciële markten van de afgelopen<br />

jaren is de vraag naar – en noodzaak tot<br />

– meer transparantie in een stroomversnelling<br />

geraakt. De transparantie-eisen anno<br />

<strong>2009</strong> zijn heel anders dan vijf of tien jaar<br />

geleden. Naar de maatstaven van <strong>2009</strong> zijn<br />

veel in het verleden afgesloten beleggingsverzekeringen<br />

ook daarom onvoldoende<br />

transparant geweest, zo concludeerden de<br />

ombudsman Financiële Dienstverlening en<br />

de Autoriteit Financiële Markten (AFM).<br />

Vanuit onze huidige kennis vinden ook<br />

wij dat we eerder wakker hadden mogen<br />

worden, vast hadden moeten stellen dat<br />

het aan transparantie ontbrak en dat onze<br />

klanten daardoor verrast zouden worden<br />

door lagere rendementen dan verwacht.<br />

Dat wil echter zeker niet zeggen dat wij en<br />

andere aanbieders ons niet aan de geldende<br />

wet- en regelgeving hebben gehouden.<br />

Die wet- en regelgeving is de laatste jaren<br />

sterk aangescherpt. Maar niet alleen voor<br />

verzekeraars: ook producenten en leveranciers<br />

van auto’s, huizen, voedsel, noem<br />

maar op, hebben nu te maken met wetten<br />

die veel strenger zijn dan die van 10 of 20<br />

jaar geleden. Van verzekeraars wordt nu<br />

eigenlijk gevraagd dat zij de regels van<br />

vandaag al in hun producten van 10 jaar<br />

geleden hadden moeten inbouwen.<br />

Ontnuchtering<br />

Beleggingspolissen waren het product van<br />

die tijd, van de jaren ’90 van de 20 e eeuw.<br />

Een periode waarin men dacht in een<br />

nieuw tijdperk, in een nieuwe economie<br />

te leven. Een tijd van stabiliteit en louter<br />

stijgende koersen. Daarbij paste een product<br />

dat de klant zo veel mogelijk van die<br />

koersstijgingen liet profi teren. De overheid<br />

stimuleerde dat, de klanten wilden dat en<br />

de verkopers maakten het mogelijk. En de<br />

verwachtingen waren zo goed, dat niemand<br />

zich bijzonder druk maakte over de transparantie<br />

van dat product.<br />

De beleggingsverzekeringenproblematiek<br />

is daarmee een erfenis van een ander<br />

tijdsbeeld, en bovendien een momentopname.<br />

Een affaire die is ontstaan door<br />

een ongelukkige samenloop van omstandigheden.<br />

Een slecht beursklimaat en veel<br />

polissen waar al een tijd premie voor is<br />

betaald, waar inmiddels de meeste kosten<br />

vanaf zijn en die nu ‘waarde’ moeten gaan<br />

maken. Producten waarvan de verhouding<br />

inleg/opbrengst nu op het laagste punt van<br />

de hele productcyclus ligt. Een combinatie<br />

van producteigenschappen die uitstekend<br />

waren in de booming markets van de jaren<br />

’90, maar niet in de moeizame markten<br />

van de 21 e eeuw.<br />

Gedeelde desillusie<br />

Het is moeilijk één schuldige aan te wijzen.<br />

Verzekeraars en adviseurs reageerden te<br />

laks op veranderende omstandigheden. En<br />

velen bleven te lang geloven in een wereld<br />

van louter stijgende beurzen, zonder zich<br />

daarbij voldoende te verdiepen in de risico’s<br />

of kenmerken van een complex product<br />

als een beleggingsverzekering. Zo kon de<br />

beleggings-verzekering de illusie van de<br />

jaren ’90 worden. Een illusie die werd hooggehouden<br />

door alle betrokkenen: klanten,<br />

adviseurs, economen, politici, consumentenorganisaties,<br />

toezichthouders, overheid<br />

en verzekeraars.<br />

Zo bekeken is ‘woekerpolis’ de ontnuchtering.<br />

De gedeelde desillusie van vandaag.<br />

Dat is de realiteit waar alle partijen nu mee<br />

te maken hebben en waar men elkaar in zal<br />

moeten vinden. Door als eerste verzekeraar<br />

te komen tot een tegemoetkoming voor<br />

onze klanten voor het ervaren gebrek aan<br />

kostentransparantie, hopen we en goed<br />

begin te hebben gemaakt. Gelukkig krijgen<br />

we steeds meer navolgers.


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Dream<br />

Street<br />

08<br />

Micheal<br />

Christopher<br />

Brown


DREAM STREET<br />

Tekst: Hanneke Savenije<br />

Broadway. Breede weg. Eindeloos lange straat van uitersten, kloppende levensader van<br />

de Amerikaanse droom. Maar de fotograaf, jong, 30, ziet vooral een vermoeide straat.<br />

Wat is geweest, bestaat niet meer, wat gaat komen is ongewis. Wat kunnen Amerikanen<br />

verwachten van de toekomst, wat is hun rol en hun identiteit? Michael Christopher Brown<br />

legt een Amerika vast dat op zoek is naar een nieuw evenwicht. ‘We worden verscheurd<br />

tussen wat we willen en wat we nodig hebben, en veel van wat we denken nodig<br />

te hebben is een illusie. Het maakt ons niet gelukkig. Maar de oplossing, dat<br />

wat evenwicht brengt, kan worden gevonden in onze dromen.’<br />

09


DREAM STREET<br />

DE AMERIKAANSE FOTOGRAAF Michael Christopher<br />

Brown is een van de 12 geselecteerde veelbelovende fotografen<br />

die deelnemen aan de door <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> gesponsorde<br />

Joop Swart Masterclass van World Press Photo. De Masterclass<br />

wordt sinds 1994 jaarlijks georganiseerd en brengt jonge, getalenteerde<br />

fotojournalisten samen met gerenommeerde collega’s,<br />

topfotografen die bereid zijn hun kennis en ervaring over te dragen.<br />

De deelnemers zijn in de ogen van de organisatie voorbestemd<br />

om tot de absolute top van de fotojournalistiek door te dringen,<br />

en de Masterclass helpt hen professioneel volwassen te worden.<br />

Presentatie is een belangrijk onderdeel van de Masterclass. Je wilt<br />

communiceren met de wereld, maar hoe breng je je werk op de<br />

beste manier onder de aandacht, hoe deel je dat wat je waarneemt?<br />

10<br />

Ter voorbereiding maakt elke deelnemer een foto essay. Altijd<br />

aan de hand van een universeel thema, dat dit jaar ‘Balance’ luidt.<br />

Het thema krijgt door de cameralenzen van de fotografen vele<br />

uitwerkingen: van elkaar aanvullende tweelingen in Afrika en<br />

Tibetaanse monniken in opstand tot een zeer persoonlijke<br />

verslaglegging van het eigen dagelijks leven. Sommige fotografen<br />

zoeken naar evenwicht in de gefotografeerde onderwerpen, anderen<br />

zien evenwicht als een persoonlijke state of mind en nemen dat<br />

als uitgangspunt. Het doel van het thema is altijd: de deelnemers<br />

uitdagen om een beeldend en meeslepend verhaal te vertellen.


DREAM STREET<br />

De fotoverhalen van de 12<br />

deelnemers van 2008 zijn te vinden<br />

op www.worldpressphoto.org.<br />

Meer van Michael Christopher Brown<br />

op www.Q1234.nl.<br />

11


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Tekst: Alastair Bruce<br />

Beeld: Jussi Puikkonen<br />

13<br />

Scenariodenken<br />

Bekende<br />

bekendheden,<br />

bekende<br />

onbekendheden<br />

& onbekende<br />

onbekendheden<br />

Toen de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld verkondigde<br />

dat er ‘bekende bekendheden’, ‘bekende onbekendheden’ en ‘onbekende onbekendheden’<br />

bestaan – dingen waarvan we weten dat we ze weten, dingen waarvan we weten dat<br />

we ze niet weten en dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten – klonk dat als<br />

hedendaagse Delfi sche orakeltaal. Maar niet voor een scenario-ontwikkelaar.<br />

Een interview met Robert Bood.


SCENARIODENKEN<br />

IN 2004 VOEGT <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

een nieuw wapen toe aan haar arsenaal<br />

van strategische instrumenten. De Raad<br />

van Bestuur, die net de claim ‘toekomst<br />

verzekerd’ heeft omarmd, wil de bestaande<br />

strategische ontwikkelingstechnieken<br />

vervangen door een uitdagender benadering.<br />

Iets dat bij alles vraagtekens zet en<br />

vertrouwde zekerheden in een nieuw licht<br />

plaatst. Iets dat gebruikt kan worden om<br />

strategische beslissingen te toetsen. Iets<br />

waardoor <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> zich een idee<br />

kan vormen van hoe de wereld er over jaren<br />

uit zou kunnen zien en welke invloed die<br />

wereld zou kunnen hebben op de zekere<br />

toekomst die de <strong>Groep</strong> belooft.<br />

De onderneming ontwikkelt twee<br />

extreme maar toch voorstelbare scenario’s,<br />

die de omgeving beschrijven waarbinnen<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> de komende tien tot<br />

twintig jaar mogelijk moet opereren – een<br />

proces dat wordt geleid door Robert Bood,<br />

partner van het Nederlandse strategische<br />

adviesbureau FairSights. Door middel van<br />

vraaggesprekken met mensen binnen en<br />

buiten <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>, onder wie <strong>Delta</strong><br />

<strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-managers, wetenschappers,<br />

politici, economen en anderen in de verzekeringssector,<br />

worden de belangrijkste<br />

onvermijdelijkheden en onzekerheden van<br />

de toekomst geïdentifi ceerd en de mogelijke<br />

implicaties daarvan voor de fi nanciëledienstensector<br />

verkend. In april 2005<br />

worden de scenario’s intern gepubliceerd.<br />

Het eerste scenario, Grenzeloos,<br />

beschrijft een dynamische, optimistische<br />

planeet die gekenmerkt wordt door openheid,<br />

vertrouwen en samenwerking.<br />

Het andere, Scheidslijnen, gaat uit van een<br />

wereld vol grenzen en beperkingen, waarin<br />

de polarisatie tussen volkeren en culturen<br />

toeneemt en maatschappijen en landen<br />

de blik naar binnen keren. ‘Twee extreme<br />

scenario’s,’ volgens <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> in<br />

het jaarverslag 2007, ‘die ongetwijfeld beide<br />

voor een deel realistisch zullen blijken.’<br />

Ondertussen, vier jaar verder, is Robert<br />

Bood bezig met een nieuwe serie scenario’s<br />

14<br />

⁄ Een scenario is geen voorspelling. Het is een<br />

plausibel verhaal dat beschrijft hoe de toekomst zich<br />

zou kunnen ontwikkelen ⁄<br />

voor <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>, met als perspectief<br />

de ontwikkelingen die plaats zouden kunnen<br />

vinden op weg naar 2025. Daarvoor<br />

wordt een hele reeks issues en vraagstukken<br />

die zich sinds de vorige ronde hebben<br />

aangediend verkend, zowel actuele kwesties<br />

als smeulende vraagstukken. Zoals fi nanciële<br />

instabiliteit, de intenties van onafhankelijke<br />

vermogensbeheerders, het dichterbij<br />

komende omslagpunt in de VS wanneer<br />

minderheden de meerderheid gaan vormen,<br />

de toenemende milieu- en energiespanningen<br />

en westerse democratie versus<br />

autoritaire democratie. Kortom, een grote<br />

verscheidenheid aan trends, bewegingen en<br />

patronen die alle richtingen op kunnen gaan.<br />

Hoe schat je als scenario-ontwikkelaar<br />

al die potentiële ontwikkelingen in?<br />

Hoe beslis je welke factoren relevant<br />

zijn en welke niet? Hoe pak je het aan?<br />

Robert Bood: ‘Ik moet allereerst benadrukken<br />

dat een scenario geen voorspelling<br />

is. Het is een zorgvuldig samengesteld,<br />

plausibel verhaal dat beschrijft hoe de<br />

toekomst zich kan gaan ontwikkelen. Het<br />

geeft geen zekerheden over de toekomst,<br />

het gaat zelfs niet om waarschijnlijkheden,<br />

maar om verhalen waarin verschillende<br />

combinaties van onvermijdelijkheden en<br />

onzekerheden worden verkend. En daardoor<br />

leren we omgaan met de onvoorspelbaarheid<br />

van de toekomst. Je bereidt je voor<br />

op wat gaat komen. Je oefent als het ware<br />

je reacties op mogelijke toekomsten.’<br />

Hoe werkt scenario-ontwikkeling?<br />

Welke stappen zet je?<br />

‘Bij de ontwikkeling van een scenario werk<br />

je met suggesties en associaties – het gaat<br />

slechts ten dele om oorzakelijke verbanden.<br />

Je bepaalt de externe onzekerheden, trends<br />

en factoren die van invloed kunnen zijn<br />

op de toekomst. Je stelt vragen, je luistert.<br />

Je begint met de buitenwereld – niet vanuit<br />

het perspectief van de fi nanciële sector of<br />

de technologiesector of in welke sector je<br />

cliënt ook werkzaam is. Daarna beslis je<br />

welke factoren in het algemeen van invloed<br />

zijn, welke op die sector in het bijzonder<br />

en, in dit geval, welke specifi ek op<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>.<br />

Als ik aan een scenario werk, kijk ik<br />

vooral naar hoe de diverse factoren en<br />

ontwikkelingen op elkaar in kunnen werken.<br />

In een scenario zijn bepaalde dingen<br />

structureel, je weet zeker dat ze in de pijplijn<br />

zitten, zoals de klimaatverandering.<br />

Maar dergelijke ontwikkelingen kunnen<br />

diverse kanten opgaan. De vraag is: naar<br />

welke? Scenario’s moeten dus een groot<br />

aantal extreme maar mogelijke ontwikkelingen<br />

omvatten.’<br />

En hoe meer ontwikkelingen je<br />

identifi ceert, hoe beter het scenario?<br />

‘Een scenario kijkt naar wat van invloed zou<br />

kunnen zijn op de organisatie. Maar een<br />

“goed” scenario gaat nog een stapje verder<br />

door rekening te houden met de strategieën<br />

en vaardigheden die de organisatie wil<br />

veranderen en toetsen. Dat verbindt het<br />

scenario met de directe belangen, de omgeving<br />

en de capaciteiten van de organisatie.<br />

“Goede” scenario’s zijn dus relevant voor<br />

de organisatie die erom gevraagd heeft.<br />

Daarom is scenario-ontwikkeling effectiever<br />

als de organisatie nauw betrokken is bij<br />

het proces. Op die manier begrijpt iedereen<br />

de waarde ervan. In veel literatuur wordt<br />

scenario-ontwikkeling als een wetenschap<br />

neergezet, maar het is een organisch proces.<br />

Je ontwikkelt scenario’s met mensen door<br />

het hele bedrijf, want als je dat niet doet, als<br />

je scenario’s ontwikkelt zonder het bedrijf<br />

erbij te betrekken, dan worden ze nooit<br />

gebruikt.<br />

Onze rol daarbij is het organiseren van<br />

gesprekken over wat belangrijk is voor het<br />

bedrijf. En steeds de vraag te stellen “wat<br />

als…?”. Als het bedrijf dan tot een conclusie<br />

komt, is het effect veel groter dan<br />

wanneer wij die zouden trekken.’<br />

>>


SCENARIODENKEN<br />

Gemist: de crisis<br />

De door <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> in 2004 ontwikkelde<br />

scenario’s – Grenzeloos en Scheidslijnen<br />

– beschrijven werelden van over<br />

twintig jaar. Maar toch zullen de meeste<br />

mensen er ook nu veel in herkennen. Het<br />

Grenzeloos-scenario van politieke leiders<br />

in opkomende economieën dat de herverdeling<br />

van welvaart op de wereldagenda<br />

plaatst. Of de groei van ‘maatschappelijke<br />

allianties’ en ‘persoonlijke contacten over<br />

culturele, regionale en geografi sche grenzen<br />

heen’. Of de Scheidslijnen-wereld van<br />

toenemende economische en politieke<br />

concurrentie van opkomende landen als<br />

China, India en Rusland. Of de confl icten<br />

rond ‘patenten, licenties en standaarden<br />

die symptomatisch zijn voor de handelsoorlogen<br />

die op vele terreinen uitbarsten<br />

tussen de grote economische blokken’.<br />

Wat in geen van beide scenario’s is te<br />

vinden, is een gebeurtenis als de huidige<br />

fi nanciële en economische crisis. Weliswaar<br />

houden beide scenario’s rekening<br />

met aanzienlijke dalingen van de aandelen-<br />

15<br />

beurzen, maar een kredietcrisis zoals die<br />

zich nu heeft aangediend is niet voorzien.<br />

Dat lijkt misschien op de moeder aller<br />

vergissingen, maar het onderstreept het<br />

verschil tussen voorspellen en scenariodenken.<br />

In feite is het ook niet van wezenlijk<br />

belang om werkelijk alle gebeurtenissen<br />

en excessen te identifi ceren – het gaat<br />

vooral om de algemene richting, de krachten<br />

die spelen en hoe die zich ontwikkelen,<br />

en de mogelijke interacties. Door de huidige<br />

crisis kan één scenario of kunnen bepaalde<br />

aspecten van de <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>scenario’s<br />

waarschijnlijker gaan lijken;<br />

toch blijven de scenario’s als geheel<br />

geldig.<br />

‘Inderdaad, een mondiale fi nanciële<br />

crisis maakte geen deel uit van de scenario’s<br />

die we in 2004 hebben ontwikkeld<br />

en we hadden die moeten zien aankomen,<br />

want alle ingrediënten waren aanwezig,’<br />

zegt Robert Bood. ‘Daar ben ik ook niet<br />

tevreden over. We hadden moeten zien<br />

dat de lage rente, de extreme bonus-<br />

cultuur en al die andere factoren mensen<br />

ertoe zouden brengen om levensgrote<br />

risico’s te nemen.’<br />

Bood mag ontevreden zijn, maar zijn<br />

omissie bevestigt een ander punt van<br />

scenario-denken: dat een scenario nooit<br />

vastligt. Dus hoewel Bood toegeeft dat hij<br />

‘nooit een scenario bedacht zou hebben<br />

waarin Lehman Brothers onderuitging’,<br />

merkt hij wel op dat hij twee jaar later, in<br />

2006, scenario’s heeft ontwikkeld voor een<br />

Aziatische centrale bank waarin melding<br />

werd gemaakt van een mondiale fi nanciële<br />

instorting die heel veel wegheeft van<br />

wat we nu doormaken. Evenzo nam <strong>Delta</strong><br />

<strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>, in het jaarverslag in 2007<br />

waarin de scenario’s voor het eerst werden<br />

genoemd, ook een sterkte-zwakte-analyse<br />

op die wees op ‘toenemende druk op het<br />

gebied van regelgeving’ en ‘beroering in<br />

de fi nanciële markten’ als twee potentiële<br />

bedreigingen. Die analyse was gedeeltelijk<br />

voortgekomen uit het werken met<br />

de scenario’s.


SCENARIODENKEN<br />

Eerste autoloze zondag 1973<br />

Beeld: ANWB<br />

Kracht van de<br />

verbeelding<br />

Scenariodenken wordt al sinds de jaren<br />

zeventig van de vorige eeuw in ondernemingen<br />

toegepast. Voor het eerst bij Shell,<br />

dat de technieken overnam die oorspronkelijk<br />

waren ontwikkeld voor gebruik door<br />

militaire inlichtingendiensten.<br />

Financieel getroffen door de OPEC<br />

die plotseling zijn spierballen liet rollen,<br />

concludeerde Shell dat het een instrument<br />

nodig had om verder te kijken dan<br />

de ‘bekende bekendheden’ en de ‘offi ciële<br />

toekomst’ van de conventionele strategische<br />

planning. Niet dat men dacht dat X<br />

+ Y niet langer tot Z leidde, maar meer<br />

dat dat alleen waar was zolang ‘P’, ‘Q’<br />

en ‘R’ of andere ‘onbekende onbekendheden’<br />

niet tussenbeide kwamen. Zoals<br />

het besluit van de VS om de Israëlische<br />

strijdkrachten van nieuwe voorraden te<br />

voorzien tijdens de Yom Kippoer-oorlog,<br />

waardoor de OPEC een olie-embargo<br />

afkondigde, wat weer een mondiale<br />

recessie uitlokte.<br />

16<br />

⁄ De waarde van werken met scenario’s ligt<br />

in het loskomen van je vaste denkpatronen,<br />

van het nu ⁄<br />

Zijn er ook bedrijven die zich niet<br />

lenen voor scenariodenken?<br />

‘Bij een bedrijf met een meer technische<br />

of fi nanciële cultuur wordt het moeilijker.<br />

Vaak zeggen die mensen: ‘Niet zo ver.’<br />

Maar je hebt juist mensen nodig die er fl ink<br />

tegenaan duwen als je ver in de toekomst<br />

wilt kijken.’<br />

Dus bedrijven die in scenario’s denken,<br />

hebben vaak een opener cultuur…<br />

‘Ja, dat klopt scenario-ontwikkeling vereist<br />

dat je openstaat voor “afwijkend” denken,<br />

en scenario-ontwikkeling kan ook vaak een<br />

manier zijn om dat soort denken te stimuleren.<br />

De waarde van werken met scenario’s<br />

ligt in het loskomen van je vaste denkpatronen,<br />

van het nu. Het zou moeten zorgen dat<br />

je meer openstaat voor wat er al gebeurt en<br />

kan gebeuren, dat je je bewuster bent van<br />

verschillende opties. Zie het zo: je kunt een<br />

krant lezen als een verslag van wat er is gebeurd,<br />

of je kunt hem lezen als een indicator<br />

van wat er zou kúnnen gebeuren – meer<br />

een soort “geheugen van de toekomst”<br />

dan een verslag van het verleden. Zo kan<br />

het je indenken in verschillende scenario’s<br />

voor de toekomst nieuwe inzichten bij je<br />

ontwikkelen. Het vergroot je vermogen om<br />

te vernieuwen. Mensen denken vaak dat<br />

iets onmogelijk is, dat wat er beschreven<br />

wordt geen mogelijke wereld is. Maar als je<br />

eenmaal aan een scenario gaat werken, gaat<br />

nadenken over alle factoren en krachten,<br />

dan begin je in te zien dat iets waarvan je<br />

dacht dat het nooit kon gebeuren, toch kan<br />

gebeuren. Dat kan soms beangstigend zijn,<br />

maar het maakt je ook fl exibeler, opener.’<br />

Bestaat het risico dat hetzelfde<br />

scenario almaar gerecycled wordt?<br />

‘Nee. Er zijn wel algemene bewegingen<br />

te signaleren, maar welke bewegingen<br />

ertoe doen, welke dingen van toepassing<br />

zijn, verschilt van organisatie tot organisatie.<br />

Daarom is het zo belangrijk om de<br />

scenario’s te linken aan het bedrijf of<br />

de organisatie.’<br />

Hoeveel scenario’s zou een<br />

organisatie moeten ontwikkelen?<br />

‘Dat hangt af van het bedrijf of de organisatie<br />

en van wat je wilt veranderen, toetsen<br />

en weten. Eén is geen optie, dan wordt het<br />

een voorspelling. Je kunt vele scenario’s<br />

laten maken, maar hoe meer je er hebt hoe<br />

meer ze variaties van elkaar worden en<br />

niet meer van elkaar verschillen. Normaal<br />

gesproken: als je zinnig wilt nadenken over<br />

externe factoren en onzekerheden binnen<br />

de grens van wat denkbaar is, zijn twee,<br />

drie of vier scenario’s ideaal. Wat je in<br />

ieder geval echt níet moet hebben, is een<br />

optimistisch scenario, een pessimistisch<br />

scenario en een ertussenin…’<br />

Polderen…<br />

‘Ja precies, dat is wat vaak wordt geprobeerd,<br />

zeker hier in Nederland. Maar zo<br />

werkt het niet in de echte wereld. De wereld<br />

bestaat uit krachten en tegenkrachten,<br />

en hoe je daarnaar kijkt, hangt af van jouw<br />

standpunt en welke invloed ze op je hebben.<br />

Er zijn bedrijven en organisaties die<br />

het vaak goed doen in wat andere mensen<br />

ongunstige scenario’s zouden noemen –<br />

maar als jij een van die organisaties bent,<br />

dan is dat voor jou een gunstig scenario.’<br />

Kan scenariodenken de traditionele<br />

strategieontwikkeling vervangen?<br />

‘Nee, je ontwikkelt immers nooit een<br />

strategie op basis van een scenario. Je zet<br />

strategieën af tegen verschillende scenario’s.<br />

Dus je denkt bijvoorbeeld aan de eisen<br />

die aan banken en bouwmaatschappijen<br />

gesteld worden in bepaalde scenario’s,<br />

en dan bepaal je hoe goed je strategie je<br />

in staat stelt om die verschillende situaties<br />

aan te pakken. Stel dat een scenario de<br />

opkomst van een nieuw type concurrent<br />

voorspelt – welke is dan de ergste die je<br />

je kunt voorstellen, en geeft je strategie<br />

jou de mogelijkheid om je aan te passen?<br />

Scenario’s helpen je om te bepalen welke<br />

capaciteiten je in een bepaalde context<br />

nodig hebt.’


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Tek Tekst: st: st Alast Al Alast<br />

astair air Bruce<br />

ce<br />

Bee Beeld: ld: Seth Se th Res Resnic nic nick/G k/G k/Gett ett ettyIm yImage age ages<br />

17<br />

VOORSPELBARE<br />

VERRASSINGEN?<br />

Denken over de toekomst is niet hetzelfde als zeker weten wat er gaat gebeuren.<br />

Zeker is iets pas als het al gebeurd is. En dan blijkt het gebeurde vaak weer heel iets<br />

anders dan wat we dachten. Of niet: zo onvoorspelbaar is de toekomst niet – als<br />

het ijs aan de noordpool smelt, kun je ervan uitgaan dat de zeespiegel omhoog zal gaan.<br />

Kijk maar terug: veel verrassingen kun je lang van tevoren aan zien komen.<br />

De scenario’s van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> laten het zien. Uiteindelijk gaat elke poging<br />

om vooruit te kijken over het nu. Over het verbinden van wat we nu zien met<br />

wat we denken dat er straks gaat gebeuren. En over wat we daarmee<br />

vandaag gaan doen.<br />

De volledige scenario’s zijn te vinden op www.Q1234.nl.


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

18<br />

WELKE WERELD<br />

KIES JE?<br />

JE ZAG HET aan hun taal en aan hun optreden. Je zag het aan de<br />

toon van hun campagnes. Je zag hoe de een gebruikmaakte van de<br />

technologie om een beweging op te bouwen – en hoe de ander daar<br />

jammerlijk in faalde. Een andere generatie, een andere houding,<br />

een andere kijk op het leven.<br />

Het was meer dan een clash tussen progressief en conservatief<br />

of rood versus blauw. Meer zelfs dan de economie, het belastingsysteem<br />

of de gezondheidszorg als een recht of als een verantwoordelijkheid.<br />

Het was een keuze tussen twee visies op de toekomst<br />

van de Verenigde Staten. In de ene hoek Barack Obama en zijn<br />

mantra van ‘hoop’, ‘verandering’ en ‘Yes, we can’. Opbeurend,<br />

In ‘Scheidslijnen’ domineren scheiding en onderscheid,<br />

keren culturen zich naar binnen en polariseren verhoudingen<br />

tussen mensen, samenlevingen en landen. Uit de introductie van<br />

‘Scenariodenken’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005<br />

energiek, maar ook nogal vaag. Meer een richting dan een antwoord.<br />

In de andere het team van de ‘maverick’, de individualist,<br />

met hun mantra van ‘Wie is de echte Barack Obama?’, hun ‘echte’<br />

Amerika in tegenstelling tot een, vermoedelijk, minder loyaal,<br />

minder Amerikaans Amerika, en hun angst om afhankelijk te zijn<br />

van ‘buitenlandse’ olie en dus het verlangen om te boren waar dat<br />

maar kan.<br />

Optimisme, zelfvertrouwen en een positieve houding namen<br />

het op tegen wantrouwen, negativiteit en berekening. De een extravert,<br />

met een geloof in nieuwe kansen en mogelijkheden, de ander<br />

angstig en introvert. De een die vooruitkeek naar hoe het zou kunnen<br />

zijn, de ander die terugblikte naar een ervaring die hem veertig<br />

jaar daarvoor had gevormd.<br />

Hoe je het ook wendt of keert, de keuze die de Amerikaanse<br />

kiezers in 2008 werd voorgelegd, was zowel oppervlakkiger als fundamenteler<br />

dan die tussen twee soorten maatschappelijk en economisch<br />

beleid. Het Amerikaanse electoraat werd gevraagd om te<br />

kiezen tussen twee scenario’s.


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

19<br />

‘EVEN WINKELEN,’<br />

ROEPT ZE, TERWIJL<br />

ZE HAAR COMPUTER<br />

OPENKLAPT<br />

Beeld: Flickr.com/Steve Brandon<br />

‘IK GA NIET meer zo vaak uit,’ lacht ze. ‘Uit winkelen, bedoel ik.<br />

Ik heb al mijn verjaardagsinkopen online gedaan. Vroeger moest ik<br />

altijd een hele dag vrij nemen. Dan ging ik naar het winkelcentrum<br />

in Amstelveen en liep ik de speelgoedwinkels af om m’n karretje<br />

te vullen.’<br />

‘Nu doe ik het allemaal online. Het is zoveel makkelijker en<br />

ik kan de prijzen, de levertijden en wat er nog meer bij komt met<br />

elkaar vergelijken. Ik kan een Wii bestellen en kiezen welke games<br />

ik erbij wil hebben. Ik heb mijn camera uit een winkel in Hongkong<br />

– zelfs met belasting en invoerrechten was hij goedkoper dan wanneer<br />

ik hem hier zou hebben gekocht. Of neem dit nou,’ zegt ze,<br />

wijzend naar een kinderspelletje. ‘Mijn dochter is dol op dat soort<br />

dingen en de opbrengst gaat ook nog eens naar een goed doel, maar<br />

in de winkel is het niet te vinden. Nergens. Met internet heb je<br />

nooit problemen. Oké, je moet bezorgkosten betalen, maar online<br />

winkelen bespaart je een hoop tijd en ik kan echt álles krijgen.’<br />

Gevestigde ondernemingen zien hun aanbod in rap tempo<br />

verouderen als consumenten overstappen naar nieuwe<br />

spelers die hun aanbod afstemmen op individuele voorkeuren<br />

en behoeften. Uit ‘Grenzeloos’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

20<br />

WELDOEN WORDT<br />

ZAKENDOEN<br />

CORRUPTIE, INSTABILITEIT, OORLOG, hongersnood,<br />

hulp en aids – vraag de doorsnee westerling naar zijn beeld van<br />

Afrika en je kunt gerust aannemen dat je een van bovenstaande<br />

dingen te horen krijgt. Dat geldt kennelijk niet voor China. Terwijl<br />

het Westen preekt en moraliseert, doen de Chinezen grote investeringen<br />

in het continent.<br />

Hoewel de EU verreweg Afrika’s grootste donor, handelspartner<br />

en afzetmarkt blijft, zijn de Chinezen ons aan het inhalen. Sinds<br />

2000 is bijvoorbeeld de wederzijdse handel tussen Afrika en China<br />

met zo’n 400 procent per jaar gegroeid. Vergelijk dat eens met de<br />

groei van de handel tussen de EU en Afrika: slechts 50 procent per<br />

jaar. Goed, de Europeanen werken vanuit een veel grotere basis,<br />

maar de trend is duidelijk. ‘China past een olie-voor-hulpstrategie<br />

toe,’ stond er in een studie uit 2007 van de US Council on Foreign<br />

Relations. ‘Beijing maakt de regeringen van die landen agressief<br />

het hof met diplomatie, handelsovereenkomsten, kwijtschelding<br />

van schulden en hulppakketten. De strategie is doeltreffend.’<br />

De Wereldbank zegt op haar beurt dat China waarschijnlijk<br />

Afrika’s grootste geldschieter zal worden. Intussen verwacht men<br />

dat de Chinese handel met Afrika tegen 2010 toegenomen zal zijn<br />

Beeld: Flickr.com/Christopher Herwig<br />

tot honderd miljard dollar. Dan zou China nog een heel eind achter<br />

de hele EU komen, maar het land zou wel Afrika’s voornaamste<br />

nationale handelspartner zijn.<br />

Is dat een goede zaak? De jury overlegt nog. Veel Afrikaanse<br />

leiders menen dat China heeft bewezen dat het mensen uit hun<br />

armoede kan bevrijden. Ze zien dat China daden stelt, terwijl het<br />

Westen maar blijft preken. China helpt landen van dit armste continent<br />

ter wereld met de ontwikkeling van een onmisbare infrastructuur;<br />

het bouwt wegen in Kenia, een hydro-elektrische dam<br />

in Ghana en een mobieletelefoonnetwerk in Ethiopië.<br />

Maar er kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de mate<br />

waarin gewone mensen daarvan profi teren. In Zambia bijvoorbeeld<br />

houden mijnwerkers in een kopermijn die in Chinese handen<br />

is protestacties, die soms gewelddadig verlopen, tegen lage lonen<br />

en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. En tegelijkertijd worden<br />

Chinese bedrijven ervan beschuldigd de Afrikaanse markten te<br />

overspoelen met goedkope producten, die de lokale winkels en industrie<br />

van de kaart vegen.<br />

Los van die ruzies over details wordt het hoe langer hoe duidelijker<br />

dat het Westen zijn relatie met Afrika moet heroverwegen.<br />

Zoals een ‘Brusselse’ functionaris vorig jaar tegen The Guardian<br />

zei: ‘Wij in de EU hebben de neiging om pessimistisch te zijn over<br />

Afrika. We denken aan hongersnood en oorlog. Het lijkt een hopeloze<br />

zaak. Maar Afrika is veranderd. We moeten overstappen<br />

van liefdadigheid op samenwerken. We moeten partners worden.<br />

Europa zit gevangen in een donor-ontvangerdwangbuis. Die bedelnapbenadering<br />

is niet langer acceptabel.’<br />

Eenzijdige ontwikkelingshulp gedicteerd door het Westen<br />

maakt plaats voor het opbouwen van gelijkwaardige<br />

handelsrelaties tussen welvarende en arme landen.<br />

Uit ‘Grenzeloos’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

21<br />

Beeld: Philippe Lissac/Godong/Corbis<br />

VER VOORBIJ FUN,<br />

GAMES & SHOPPEN<br />

IN MINDER DAN vier jaar hebben sociale netwerken zoals Facebook,<br />

Hyves en Flickr (alledriei opgezet in 2004), YouTube (2005),<br />

Twitter (begonnen in 2006) en LinkedIn (een oudje dat al dateert<br />

uit 2003) de levens van honderden miljoenen mensen veranderd.<br />

Upload een video, poke een vriend, bekijk een clip, luister naar een<br />

nieuw bandje, word lid van een groep, vind een contact – de middelen<br />

en mogelijkheden om aansluiting te zoeken zijn nog nooit zo<br />

groot geweest.<br />

Tegelijkertijd wijst alles erop dat deze wereld van netwerken<br />

binnenkort over méér zal gaan dan alleen fun, games en online<br />

shoppen. Neem bijvoorbeeld Kiva.org. Kiva, opgericht in 2005,<br />

beschrijft zichzelf als ‘de eerste persoonlijke microkredietverstrekkende<br />

website ter wereld, die individuen in staat stelt om direct geld<br />

uit te lenen aan unieke ondernemers in de ontwikkelingswereld’.<br />

De nieuwe generatie spelers laat bestaande industrieën en<br />

waardeketens geheel voor wat ze zijn en organiseert zich<br />

volledig naar het wensen- en behoeftenpatroon van individuele<br />

consumenten. Uit ‘Grenzeloos’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005<br />

Kiva maakt in feite gebruik van technieken en instrumenten die<br />

horen bij sociale netwerken, en past die toe op de wereld van de<br />

microfi nanciering. Maar hoewel het briljant, nieuw en simpel<br />

klinkt, werd het idee niet begroet met het enthousiasme dat je verwacht<br />

zou hebben. Durfkapitalisten vreesden dat het geen geld<br />

zou opleveren; liefdadigheidsorganisaties vreesden van wel. ‘In dat<br />

vreemde universum van maatschappelijk ondernemen probeerden<br />

we percepties te bestrijden,’ zei mede-oprichter Matt Flannery<br />

tegen Knowledge@Wharton. Flannery herinnerde zich de reactie<br />

van een van zijn vrienden die advocaat was: ‘Je kunt niet zomaar<br />

geld sturen naar iemand in Oeganda en het door hem of haar terug<br />

laten sturen en denken dat dat zomaar gaat.’ Flannery zei dat hij<br />

geen reden zag waarom dat illegaal zou zijn, dus deed hij het gewoon,<br />

en sindsdien hebben meer dan 270.000 geldschieters zo’n 27<br />

miljoen dollar aan leningen verschaft aan rond de 40.000 mensen<br />

in 40 landen.<br />

Is Kiva een indicatie dat sociaal netwerken tot meer in staat is<br />

dan alleen de manier waarop we spelen veranderen? Dat sociaal<br />

netwerken traditionele bedrijfsmodellen kan ontwrichten? Dat het<br />

ondernemers in staat kan stellen om ‘oude’ denkers te omzeilen? Dat<br />

zou zomaar de toekomst kunnen zijn.


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

22<br />

WIE, ZEG JE?<br />

TOEN KLM AANKONDIGDE dat het bedrijf zijn vloot van<br />

verouderende Fokker-vliegtuigen ging vervangen door nieuwe<br />

toestellen van Embraer, was de reactie van menigeen buiten de<br />

luchtvaartindustrie waarschijnlijk: Wie? Boeing, akkoord; Airbus,<br />

akkoord, maar Embraer? Toch is het Braziliaanse Embraer de op<br />

twee na grootste vliegtuigfabrikant ter wereld. En wat te denken<br />

van Tata? Tot een paar jaar geleden was het bedrijf nauwelijks<br />

bekend buiten India, maar nu bezit het niet alleen staalfabrikant<br />

Corus, maar heeft het vorig jaar ook van Ford de twee grote Britse<br />

automerken Rover en Jaguar gekocht.<br />

Embraer en Tata zijn twee voorbeelden van wat Harold Sirkin,<br />

James Hemerling en Arindam Bhattacharya, consultants van de<br />

Boston Consulting Group, een nieuw model van mondialisering<br />

Een groeiend aantal Aziatische multinationals ontwikkelt zich<br />

tot geduchte concurrenten van westerse ondernemingen<br />

en ondermijnt, binnen en buiten de eigen regio, bestaande<br />

marktposities. Uit ‘Scheidslijnen’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005<br />

noemen. In hun boek Globality: Competing with Everyone from<br />

Everywhere for Everything uit 2008 voeren ze aan dat het oude<br />

model van mondialisering – Europese, Amerikaanse en Japanse<br />

bedrijven die uitbreiden in ontwikkelingslanden, op zoek naar<br />

grondstoffen en goedkope arbeid – plaatsmaakt voor een nieuw<br />

model waarin bedrijven uit China, India, Brazilië, Mexico en Rusland<br />

om alles wedijveren met hun concurrenten in de ontwikkelde<br />

wereld. ‘En met alles bedoelen we ook alles – alle hulpbronnen die<br />

er op aarde bestaan. Iedereen zal proberen de hand te leggen op<br />

die dingen die alle anderen ook willen hebben, vooral die zaken die<br />

het kostbaarst zijn en waaraan het meeste tekort is: grondstoffen,<br />

kapitaal, kennis, vaardigheden en, als allerbelangrijkste, mensen:<br />

leiders, managers, arbeiders, partners, medewerkers, leveranciers.<br />

En, natuurlijk, klanten.’<br />

Als ze gelijk hebben, zouden wij in het Westen er snel voor<br />

moeten zorgen dat we meer inzicht krijgen in al die ‘onbekende’<br />

bedrijven in een ver buitenland. Bedrijven die daar groot zijn,<br />

maar ook grote ambities hebben om hierheen te komen.


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

23<br />

ONVERWACHTE<br />

GEVOLGEN<br />

ALS JE ME maar hard genoeg duwt, val ik om. Of duw ik je<br />

terug. Maar hoe het ook precies afl oopt, de relatie tussen de twee<br />

gebeurtenissen is duidelijk. Oorzaak en gevolg. Maar soms heeft<br />

een oorzaak een heel ander en onverwacht gevolg.<br />

De groei van islamitische fi nanciering is daar een goed<br />

voorbeeld van. Vóór 2001 was islamitisch bankieren praktisch<br />

onbekend buiten het Midden-Oosten. Toen kwam 9/11. President<br />

Bush verklaarde de oorlog aan het terrorisme en dwong de wereld<br />

te kiezen: je bent ‘óf met ons óf tegen ons’. Dat had een onmiddellijk<br />

effect in Afghanistan en daarna in Irak, maar het had ook<br />

een ander, waarschijnlijk onbedoeld effect: het voedde het gevoel<br />

onder moslims dat ze een islamitische identiteit deelden, wat op<br />

Beeld: Barry Lewis/Corbis<br />

zijn beurt weer een grotere belangstelling wekte voor fi nanciële<br />

instrumenten die in overeenstemming zijn met de principes van<br />

hun geloof.<br />

Tegenwoordig staat islamitische fi nanciering nog in de kinderschoenen<br />

vergeleken met ‘westerse fi nanciering’, maar het<br />

neemt aanmerkelijk toe, en niet alleen in moslimlanden. Groot-<br />

Brittannië bijvoorbeeld strijdt ervoor om een centrum van islamitisch<br />

bankieren te worden. Moslims die in West-Europa wonen,<br />

doen in toenemende mate een beroep op islamitische in plaats van<br />

westerse fi nancieringsbronnen. Er zijn nieuwe bedrijven op de<br />

markt gekomen, en traditionele fi nanciële middelen worden aangepast<br />

aan de islamitische principes.<br />

Hoe groot zou islamitisch bankieren kunnen worden? In 2007<br />

zei Nabeel Shoaib, mondiaal hoofd van HSBC’s afdeling Islamitische<br />

Financiering, tegen de Financial Times dat binnen acht tot tien<br />

jaar 50 procent van het spaargeld van de 1,6 miljard moslims over de<br />

hele wereld via islamitisch bankieren beheerd zou kunnen worden.<br />

Cijfers van De Nederlandse Bank spreken van een markt die 15 procent<br />

per jaar groeit. Wat je noemt een onverwacht groot gevolg dus.<br />

Groeiende, opkomende economieën leggen zich niet langer<br />

neer bij de economische en politieke suprematie van het<br />

Westen. Uit ‘Scheidslijnen’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005


VOORSPELBARE VERRASSINGEN?<br />

24<br />

SPEL JE RECESSIE<br />

MET EEN V, EEN L,<br />

EEN U OF EEN W?<br />

MIDDEN IN DEZE recessie is er een manier om te bepalen waar<br />

iemand staat op de optimisme-pessimismemeter. Vraag hem of<br />

haar een letter te kiezen: V, L, U of W.<br />

De optimist is degene die de V kiest. V-mensen zijn ‘kort maar<br />

krachtig’-types die denken dat de recessie niet al te lang zal duren.<br />

Dat we de eerste loten van de nieuwe groei binnen enkele maanden<br />

zullen zien. Dat is in wezen wat alle regeringen over de hele wereld<br />

hopen.<br />

Daarna wordt het iets ingewikkelder. Een U-persoon is eigenlijk<br />

een wat pessimistischer V, maar niet zo diep wantrouwig als het<br />

W-type. Vergeleken met de V’s denken U-mensen dat de recessie<br />

iets langer zal duren, iets dieper zal gaan, iets pijnlijker zal zijn –<br />

maar dat we redelijk snel weer uit het dal zullen klimmen.<br />

Beeld: Flickr.com/Amie Vanderford<br />

Zoals al gezegd, is de W-kiezer van een cynischer en sceptischer<br />

slag. Hij gelooft in de if-it-can-go-wrong-it-will-go-wrong-theorie<br />

over de incompetentie van de overheid en de internationale fi nanciële<br />

wereld. In een recessie met een W-vorm komt de economie er<br />

weer bovenop, maar niet voor lang en daarna gaat alles weer bergafwaarts.<br />

Dit soort aanhoudende, double-dip baisse wordt vaak<br />

niet teweeggebracht door de staat van de wereldeconomie, maar<br />

door fouten in het beleid. Dat wil zeggen: zij die aan de macht zijn,<br />

denken dat de recessie voorbij is en verhogen de belastingen of de<br />

rentevoet. Zij hebben het bij het verkeerde eind.<br />

Maar degene bij wie je echt ten koste van alles uit de buurt moet<br />

blijven, is degene die kiest voor de L. Simpel gezegd: hij denkt dat<br />

de wereldeconomie volledig in elkaar stort en dat we de komende<br />

jaren slechts vlakke lijnen zullen zien. Het klassieke voorbeeld is de<br />

Wall Street-crash en de daaruit voortvloeiende Grote Depressie, die<br />

voor de meeste landen tot diep in de jaren dertig van de vorige eeuw<br />

duurde, en in sommige gevallen misschien wel tot in de jaren veertig.<br />

Dus wat wordt het: Vecessie, Wecessie, Ucessie of Lecessie?<br />

Net als bij een hausse: alleen de tijd kan het leren.<br />

Als overheidsuitgaven stijgen, ondernemingen afzien van<br />

investeringen en de koopkracht van consumenten daalt,<br />

belandt de economische groei in de Eurozone in een vrije<br />

val die meer dan tien jaar zal duren. Uit ‘Scheidslijnen’, <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Groep</strong>-scenario’s, 2005


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Tekst: Mark van Harreveld<br />

Investeren<br />

Beeld: Jussi Puikkonen<br />

in de toekomst<br />

De<br />

Afrikaanse<br />

uitdaging<br />

‘Afrika wordt binnen vijf jaar een van de belangrijkste schakels in de globale economie.’<br />

Afrika? Maar dat was toch dat hopeloze continent, met honger, burgeroorlogen en aids,<br />

en vluchtelingen als grootste exportartikel? Niet volgens Arjan Postma, research director<br />

van Cyrte Investments: ‘Investeerders kunnen maar beter beginnen met Afrika<br />

serieus te nemen en snel op zoek gaan naar lokale partners.’<br />

25


INVESTEREN IN DE TOEKOMST<br />

VOOR DE GOEDE orde: als research<br />

director voorspelt Arjan Postma niet de<br />

toekomst, maar analyseert hij mogelijke<br />

veranderingen. En schat vervolgens in hoe<br />

die veranderingen invloed zullen hebben<br />

op samenleving, economie en politiek.<br />

Zodat je als investeerder de dynamiek van<br />

ontwikkelingen beter kunt begrijpen en<br />

kunt anticiperen op wat misschien morgen<br />

gaat komen. Arjan Postma: ‘Door vanuit<br />

morgen naar vandaag te kijken – in plaats<br />

van te redeneren vanuit de geschiedenis –<br />

vermijd je het al te gemakkelijk vervallen<br />

in routines en comfort zones, die slechts<br />

schijnzekerheid creëren. Nu leggen we als<br />

het ware een kruimelpad van argumenten<br />

vanuit de toekomst naar vandaag. Wij begrijpen<br />

iets van morgen omdat er vanuit<br />

overmorgen naar vandaag wordt gekeken.’<br />

En het Afrika van overmorgen ziet er volgens<br />

Cyrte Investments buitengewoon<br />

veelbelovend uit.<br />

Negatieve beeldvorming<br />

Innovatie in Afrika. Het lijkt een paradox,<br />

maar niet voor research director Postma.<br />

Paradoxaal vindt hij de consequent negatieve<br />

berichtgeving over Afrika, ondanks<br />

vele positieve ontwikkelingen. ‘Het beeld<br />

van Afrika wordt sterk bepaald door de<br />

afhankelijkheid van het continent van<br />

hulp: zielige beelden zorgen voor giften.<br />

We ontkennen ook niet dat Afrika grote<br />

problemen heeft, maar de wereld ziet alleen<br />

maar die negatieve beelden. Terwijl<br />

die niet generaliseerbaar zijn. Want we<br />

hebben het hier nog altijd over het tweede<br />

grootste continent ter wereld, met hetzelfde<br />

oppervlak als West-Europa, de VS, India,<br />

China en Brazilië samen. Een continent<br />

van 54 landen, 8 klimaatzones, één miljard<br />

mensen en met een verbluffende diversiteit<br />

en rijkdom. Het economische potentieel<br />

van Afrika is kolossaal, en niet alleen in<br />

termen van grondstoffen. Maar ons beeld<br />

van Afrika is gekleurd. We zien foto’s van<br />

sloppenwijken met krakkemikkige hutjes,<br />

maar niet dat buiten het beeld van de fotograaf<br />

een villa met twee auto’s staat. Villa’s<br />

waar mensen wonen met een vaste baan,<br />

met voldoende salaris om de 18 procent<br />

rente te betalen op een hypotheek. Ook dat<br />

is realiteit. Want in Afrika verhuis je als je<br />

wat geld hebt niet gelijk naar de suburbs<br />

maar blijf je liever bij je tribe of extended<br />

family wonen om voor elkaar te zorgen.’<br />

Het is volgens Postma illustratief voor hoe<br />

misverstanden ontstaan door gebrek aan<br />

kennis over het continent. Maar het zijn<br />

niet alleen culturele misverstanden die<br />

leiden tot verkeerde beeldvorming, ook de<br />

feiten worden niet gekend. Postma: ‘Bijna<br />

niemand realiseert zich dat Afrika een economische<br />

groei beleeft van 6,8 procent en<br />

daarmee al jarenlang de wereldwijde groei<br />

26<br />

overtreft. Dat álle internetters in Marokko<br />

breedband hebben. En dat Egypte op de<br />

zevende plaats staat als IT-outsourcinglocatie.<br />

Ook wordt niet geweten dat Nigeria,<br />

Senegal en Zuid-Afrika zich in hoog tempo<br />

ontwikkelen tot ICT-economieën van<br />

formaat en Mauritius binnenkort een callcenter-hotspot<br />

wordt. Mensen zijn verbaasd<br />

wanneer je vertelt dat Ghana een bloeiende<br />

mode-industrie heeft en dat de Nigeriaanse<br />

fi lmindustrie onderhand Bollywood-achtige<br />

afmetingen begint aan te nemen. Want mind<br />

you: Afrika staat aan de vooravond van een<br />

enorme omwenteling op het gebied van<br />

moderne technologie.’<br />

Klaar om in te loggen op de wereld<br />

Let wel: de vooravond. Op een nachtelijke<br />

satellietfoto van de aarde is het Afrikaanse<br />

continent nog steeds een heel erg groot<br />

zwart gat. Afgezien van Noord-Afrika is<br />

het werelddeel nauwelijks connected met de<br />

moderne wereld. Letterlijk. Kelderen bijvoorbeeld<br />

op een dag de beurzen in Europa<br />

met 10 procent, dan kan diezelfde dag een<br />

beurs in Afrika reageren met een stevige<br />

plus. Een telefoongesprek van Kaapstad<br />

naar buurland Botswana verloopt vaak via<br />

New York of Londen en internetten aan<br />

de oostkust is tweehonderd keer duurder<br />

dan in Senegal aan de westkust. Voor nu<br />

dan. Want op hetzelfde moment dat u dit<br />

allemaal leest, worden er drie megakabels<br />

op de zeebodem rond Afrika gelegd.<br />

En zijn die eenmaal klaar, dan hebben de<br />

meeste Afrikaanse landen niet alleen direct<br />

toegang tot de globale informatie-infrastructuur,<br />

maar neemt ook de interconnectiviteit<br />

sterk toe. En dan is het wachten op<br />

het vliegwieleffect.<br />

Volgens Cyrte Investments bevindt<br />

Afrika zich nu op hetzelfde punt in de innovatiecyclus<br />

als bijvoorbeeld Brazilië en<br />

Indonesië jaren geleden. Postma: ‘We zien<br />

dezelfde sociale, technologische en maatschappelijke<br />

wetmatigheden. De technologie<br />

is voorhanden, zij wordt steeds meer<br />

gebruikt en heeft impact, maar er heeft<br />

zich nog geen cultuur omheen gevormd.<br />

De belofte ervan kan nog niet worden<br />

ingelost omdat zij nog niet volledig is<br />

“ingedaald” in de sociale en maatschappelijke<br />

structuren.’<br />

Het mobieltje als aanjager van verandering<br />

Niets illustreert de snelle adoptie van<br />

technologie in Afrika beter dan de mobiele<br />

telefonie, een belangrijke aanjager en versneller<br />

van maatschappelijke verandering<br />

en economische groei. Postma: ‘Mobiele<br />

telefonie heeft eigenlijk op drie manieren<br />

een enorme impact op de productiviteit van<br />

de Afrikaanse economie. Allereerst verbetert<br />

het de effi ciency op grassroot-niveau.<br />

Je hoeft bijvoorbeeld niet meer de hele<br />

Cyrte<br />

Investments<br />

De Europese investeringsboetiek<br />

Cyrte Investments is<br />

sinds vorig jaar onderdeel van<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>. Cyrte beheert<br />

voor enkele miljarden<br />

euro’s aan vermogen en investeert<br />

dat bij voorkeur in sociale<br />

innovatie. Dat wil zeggen: er<br />

wordt gekeken naar toekomstige<br />

sociaaleconomische<br />

ontwikkelingen in de wereld,<br />

met als centrale vraag hoe<br />

mensen hun tijd, geld en energie<br />

anders gaan besteden als<br />

gevolg van (technologische)<br />

innovatie. Voorbeelden van<br />

thema’s en activiteiten waar<br />

Cyrte zich nu op richt zijn naast<br />

Afrika de informatisering van<br />

ons dagelijkse leven, de toekomst<br />

van de media en duurzaamheid.<br />

Belegd wordt<br />

uitsluitend in ondernemingen<br />

met een ‘verborgen’ of ondergewaardeerd<br />

strategisch<br />

potentieel. Cyrte werkt in al<br />

deze langetermijninvesteringen<br />

zeer nauw samen met de<br />

grote institutionele beleggers<br />

en diverse Europese superondernemers.<br />

Via <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

kunnen ook particulieren deelnemen<br />

aan deze initiatieven.


INVESTEREN IN DE TOEKOMST<br />

dag te wachten tot er een truck langsrijdt,<br />

maar je belt en maakt een afspraak. En<br />

als je oogst klaar is, heb je ook een wagen<br />

gepland. En je informeert ondertussen<br />

op welke markt de beste prijs te vinden is.<br />

Ook biedt het bijvoorbeeld sneller toegang<br />

tot werk omdat je niet op één plek in de rij<br />

hoeft te staan voor de bekende day-jobs.<br />

Daarnaast draagt mobiele communicatie<br />

ook bij tot meer effectiviteit als gevolg van<br />

toenemende transparantie. Bijvoorbeeld<br />

op het gebied van distributie van welvaart,<br />

berichtgeving in de media of hulpverlening.<br />

Ten slotte brengt zo’n communicatierevolutie<br />

nieuwe industrieën en sectoren<br />

met zich mee: van belwinkels, oplaadkiosk,<br />

de import van servers, het uitleggen<br />

van kabels en neerzetten van gsm-torens<br />

tot helpdesks en logistieke depots. Allemaal<br />

onmisbare ingrediënten voor moderne<br />

groeiende economieën. Economieën die<br />

bovendien, anders dan India, binnen de<br />

Europese tijdzones liggen.’<br />

27<br />

⁄ Het economisch potentieel<br />

van Afrika is kolossaal,<br />

en niet alleen in termen van<br />

grondstoffen ⁄<br />

Zeker is dat de mobiele telefonie in Afrika<br />

een enorme vlucht aan het nemen is. Zo is<br />

het aantal klanten van de Zuid-Afrikaanse<br />

mobiele telefonie-aanbieder MTN, de<br />

grootste aanbieder van het continent, het<br />

afgelopen jaar met meer dan 16 miljoen<br />

gegroeid tot 81 miljoen klanten. En met<br />

bijna één miljard potentiële bellers ligt er<br />

nog een enorme markt open.<br />

Voetbal als natuurlijke deadline<br />

Er is nog een reden waarom Afrika juist<br />

nu zoveel kansen biedt. Afrika’s aansluiting<br />

op de moderne wereld ligt niet in een<br />

verre toekomst, maar heeft een natuurlijke<br />

deadline. Om precies te zijn 2010, het jaar<br />

waarin Zuid-Afrika gastheer is van het<br />

wereldkampioenschap voetbal. Postma:<br />

‘Dit evenement betekent een enorme push<br />

voor de uitrol van nieuwe infrastructuur en<br />

nieuwe technologieën. Netwerken moeten<br />

snel en betrouwbaar zijn om beelden live<br />

uit te zenden, de websites in de lucht te<br />

houden en het belverkeer te faciliteren.<br />

De communicatie moet op orde zijn want<br />

Afrika wil zichzelf van haar beste kant laten<br />

zien tijdens deze wereldkampioenschappen.<br />

In Zuidelijk Afrika schieten de luchthaventerminals<br />

en nieuwe wegen letterlijk uit<br />

de grond. En enkele maanden geleden is<br />

Rascom, de eerste dedicated Afrikaanse<br />

satelliet, in een baan om de aarde gebracht.<br />

Dit evenement geeft ook investeerders<br />

meer zekerheid. Voetbal is een wezenlijk<br />

onderdeel van de Afrikaanse cultuur. Net<br />

zoals de Olympische Spelen dat voor China<br />

waren, is het WK voetbal voor Afrika een<br />

opening naar de rest van de wereld.’<br />

Nieuwe scramble for Africa<br />

Parallel aan de snelle penetration growth van<br />

technologie signaleert Cyrte Investments<br />

een macro-economische emancipatie die<br />

alles te maken heeft met de globale expansie<br />

van opkomende economieën als Brazilië,<br />

China en India. Postma: ‘Er komen nieuwe<br />

partijen en nieuwe handelsrelaties. De as<br />

van Zuid naar Zuid wordt steeds belangrijker.<br />

Niet alleen zijn onder andere dankzij<br />

de WTO veel handelsbarrières voor Afrika<br />

kleiner geworden, Afrika is met de komst<br />

van deze nieuwe partners meer dan ooit in<br />

staat zelf de condities voor handel of hulp<br />

te dicteren. Afrika wordt steeds minder<br />

alleen een mining depot van de geïndustrialiseerde<br />

landen. Mede door de stijgende<br />

lonen in bijvoorbeeld China ontstaat een<br />

nieuw soort scramble for Africa: niet om de<br />

natural resources, maar om toegang tot goedkope<br />

arbeid. En natuurlijk tot een gigantische<br />

nieuwe afzetmarkt. China investeert<br />

daarom niet alleen in infrastructuur, maar<br />

ook in universiteiten en congrescentra.<br />

Er wordt alvast een voorschot genomen op<br />

de markt die Afrika gaat worden.’<br />

Van aid naar trade dus. Maar het het<br />

Westerse bedrijf dat buiten de verzadigde<br />

thuismarkten wil doorgroeien, moet wel<br />

leren luisteren naar de nieuwe consumenten<br />

en oog hebben voor de plaatselijke omstandigheden.<br />

Niet voor niets is het nieuwe<br />

Chinese mobieltje zonder display een groot<br />

succes in Afrika: wie analfabeet is, verstuurt<br />

niet snel een sms’je. En bovendien<br />

verbruikt een beeldscherm veel energie.’<br />

Belangrijker nog dan dit businesspragmatisme<br />

is een meer “cultuursensitieve”<br />

benadering van handel. Want de zelfbewuste<br />

en geïnformeerde Afrikaan van de 21 e<br />

eeuw wil niet klakkeloos Westerse importartikelen<br />

consumeren, maar wil Afrikaanse<br />

producten. Postma: ‘Je ziet de eigen cultuur<br />

steeds meer versterkt worden door eigen<br />

industrieën. Het zijn belangrijke accelerators<br />

die Afrika helpen een eigen rol in de<br />

modernisering te vinden. De Nigeriaanse<br />

fi lmindustrie, Nollywood, is bijvoorbeeld<br />

zo’n cultureel vehikel. Het is belangrijk<br />

dat iemand uit een dorp in Afrika niet<br />

denkt dat elke zwarte man in de VS een<br />

soort gangsta rapper is, alleen omdat wij


INVESTEREN IN DE TOEKOMST<br />

dat eenzijdige beeld exporteren. Media<br />

hebben grote invloed. Ook in het Westen<br />

zijn nieuwigheden als de mobiel en internet<br />

uitgelegd aan het publiek via kranten en<br />

bladen. En onderschat ook niet de invloed<br />

van fi lms, televisieseries en soaps!’<br />

Hoofdrol in alle toekomstscenario’s<br />

De grote opkomende economieën lijken<br />

overigens wel betere kaarten te hebben dan<br />

het Westen wanneer het aankomt op lokale<br />

aanpassing. Waar een Westerse landbouwingenieur<br />

kijkt hoe je zo veel mogelijk kunt<br />

verbouwen op een klein oppervlak, daar<br />

focust zijn Braziliaanse collega op teelt op<br />

droge grond. Logisch dat veel Afrikaanse<br />

landbouwinnovaties uit landen van de Zuid-<br />

Zuidas afkomstig zijn: ze kennen dezelfde<br />

klimatologische of culturele problemen.<br />

Andere voorbeelden zijn aids-medicatie<br />

of het produceren van ethanol. Postma:<br />

‘We moeten erkennen dat Afrika meer bij<br />

die Zuid-Zuidas hoort dan bij ons. Maar<br />

de relatie met Europa zal altijd een zeer<br />

belangrijke rol blijven spelen, zeker op<br />

economisch gebied. Wel moeten we het<br />

continent zien in al zijn diversiteit en daarmee<br />

leren omgaan. Dat betekent ook het<br />

koloniale schuldgevoel, dat al onze betrekkingen<br />

met Afrika altijd heeft gekleurd,<br />

niet laten domineren. Omgekeerd moet<br />

Afrika niet blijven worstelen met de rol van<br />

Europa. Afrika moet accepteren dat er nu<br />

eenmaal een afhankelijkheidsrelatie is met<br />

Europa omdat het een deel van de wereld<br />

is. Afrika is een cruciaal onderdeel van de<br />

wereldeconomie aan het worden en daarin<br />

is interdepency een belangrijke spelregel.<br />

De nieuwe handelsrelaties met landen als<br />

China en India brengen ook lucht in de<br />

relatie met Europa: handelen met Europa<br />

wordt een keuze en niet het enige alternatief.’<br />

Of het nu gaat om commodities, autonome<br />

groei, goedkope arbeid of afzetmarkt,<br />

Afrika speelt in alle toekomstscenario’s<br />

een grote rol. Postma: ‘En daarom is het<br />

eigenlijk zo bizar dat veel investeerders<br />

nog weinig expertise en exposure hebben<br />

op het continent. Terwijl het binnen 5 jaar<br />

een belangrijk deel zal uitmaken van de<br />

globale economie. We zien aan China hoe<br />

lang het kan duren om een nieuwe cultuur<br />

en maatschappij te leren kennen, laat staan<br />

begrijpen. We moeten nu beseffen dat we<br />

niet om Afrika heen kunnen. Afrika heeft<br />

zoveel potentie, daar moeten we serieus<br />

mee aan de slag. Begin klein, maar begin<br />

ermee.’<br />

28<br />

Op zoek naar de<br />

Cheetah’s<br />

George Ayittey als spreker over de toekomst van<br />

Afrika op de internationale TED conference,<br />

www.Q1234.nl.<br />

De internationaal gezaghebbende Ghanese<br />

econoom George Ayittey ziet de toekomst<br />

van Afrika als een gevecht tussen Hippo’s,<br />

luie, vadsige, corrupte en inhalige bureaucratische<br />

machthebbers, die als nijlpaarden<br />

ronddraaien in de modder, en Cheetah’s,<br />

de jonge, beweeglijke, ondernemende generatie<br />

van leiders en burgers die Afrika<br />

opnieuw zullen opbouwen.’<br />

AYITTEY WAS JARENLANG een<br />

roepende in de woestijn, met zijn stevige<br />

standpunten over de corruptie en zelfgenoegzaamheid<br />

van Afrika’s postkoloniale<br />

leiders, die in zijn ogen meer dan welke<br />

andere factoren ook de kern van de problemen<br />

van vele getroebleerde Afrikaanse<br />

staten vormen. Het zijn leiders, zo stelt hij,<br />

die blijven klagen over het kolonialisme,<br />

maar niets doen om de status-quo te veranderen.<br />

Terwijl ze door laksheid en<br />

moedeloosheid van de mensen om hen<br />

heen in het zadel kunnen blijven. Maar zijn<br />

invloedrijke boek Africa Unchained, feitelijk<br />

het enige Afrikaanse boek over Afrika’s<br />

toekomst, heeft ondertussen een golf van<br />

optimisme en activisme in het “verloren<br />

continent” teweeggebracht, vooral in de<br />

Afrikaanse blogosphere. Zijn notie dat de<br />

Cheetah-generatie de toekomst van Afrika<br />

is, wordt breed onderschreven. Ook door<br />

Arjan Postma van Cyrte Investments, die<br />

voor zijn research recent met Ayittey sprak:<br />

‘De Cheetah’s belichamen de huidige<br />

Afrikaanse mindset.’ Het zijn connected<br />

Afrikanen, die de toekomst in eigen hand<br />

nemen en niet langer wachten op wat<br />

politici hun hebben te bieden. Ze hebben<br />

een eigen urban cultuur, zijn pragmatisch<br />

en niet ‘besmet’ met oude en niet langer<br />

relevante postkoloniale ideologieën en ran-<br />

cune. De Cheetah is vaak als student opgegroeid<br />

in een andere omgeving, hij weet<br />

hoe de wereld in elkaar steekt en welke<br />

kansen er zijn. En vooral: dat hij die kansen<br />

gaat verzilveren.’<br />

Volgens George Ayittey is Afrika<br />

dankzij die Cheetah’s heel goed in staat<br />

haar eigen problemen op te lossen en zichzelf<br />

te ontwikkelen. Het waren immers de<br />

leiders die de problemen veroorzaakten,<br />

niet de mensen. Het bereiken van die<br />

mensen is volgens Cyrte Investments dan<br />

ook een van de grootste uitdagingen waarvoor<br />

Afrika en Europa nu staan. Research<br />

director Postma: ‘We moeten die bruisende<br />

Cheetah-generatie bij Afrika’s ontwikkeling<br />

zien te betrekken. Hen helpen hun ambities<br />

lokaal waar te maken zonder dat er een<br />

brain drain ontstaat. We moeten samenwerken<br />

met Cheetah’s. Maar dat is een hele<br />

lastige opgave. Want wie moet je daarvoor<br />

bellen? We kunnen met macro-kapitaal<br />

energiecentrales en met micro-fi nance<br />

naaiateliers fi nancieren, maar de Cheetahgeneratie<br />

heeft niets met megaprojecten of<br />

micro-fi nance. Die heeft een middenveld<br />

nodig waar het om meso-kapitaal draait.<br />

En dat bestaat nog niet. Het rendement<br />

halen uit dat groeiende middenveld vereist<br />

een andere manier van fi nanciering, die<br />

moeilijk vanuit het Westen is te equiperen.<br />

Je zult als investeerder lokaal moeten gaan<br />

partneren. Bijvoorbeeld met banken die zich<br />

richten op middelgrote bedrijven, of met<br />

universiteiten of andere instituten.<br />

We moeten fabrieken fi nancieren om arbeid<br />

te creëren en er moet een eigen fi nanciële<br />

industrie komen met lokale spelers. Maar<br />

creëer dat maatschappelijke middenveld<br />

en je hebt een autonome en authentieke<br />

groeimotor.’


BOOMING BUSINESS<br />

FROM NIGERIA<br />

WITH LOVE


BOOMING BUSINESS<br />

HET IS DE derde grootste fi lmindustrie<br />

in de wereld: Nollywood. De Nigeriaanse<br />

fi lmindustrie brengt per jaar meer dan<br />

2000 fi lms op de markt, houdt naar schatting<br />

ruim 360.000 mensen aan het werk,<br />

en heeft een jaarlijkse omzet van honderden<br />

miljoenen euro’s. De budgetten voor<br />

de homevideo’s – bioscopen zijn er nauwelijks<br />

– zijn minimaal, alles wordt vlug, vlug,<br />

vlug in elkaar gezet, maar de populariteit<br />

is ongekend. De fi lms hebben zinderende<br />

titels als Emotional Crack, Blind Ambition,<br />

Deadly Desire en Broken Dreams en<br />

op bijna allemaal wordt winst gemaakt.


BOOMING BUSINESS<br />

Niet alleen in Nigeria worden fi lmsterren<br />

als Genevieve Nnaji (pag. 29 en 30), Kate<br />

Henshaw (onder) en Rita Dominic (pag.<br />

32) meer aanbeden dan Julia Roberts<br />

of Nicole Kidman; heel Afrika is verslaafd<br />

aan Nollywood. Misschien wel vooral<br />

omdat de Nigeriaanse fi lms aansluiten<br />

bij de Afrikaanse cultuur: het zijn fi lms<br />

met een morele boodschap, die passen in<br />

de Afrikaanse orale traditie. Sterregisseur<br />

Tunde Kelani: ‘Wij zijn de moderne<br />

variant van de verhalen die vroeger door<br />

ouderen op het dorpsplein werden verteld.’


BOOMING BUSINESS<br />

De Afrikaanse thuismarkt van zo’n 800<br />

miljoen Afrikanen wordt bediend met<br />

scènes uit het echte leven van hun echte<br />

Afrika. Maar ook de Afrikaanse diaspora<br />

houdt van Nollywood, van het Caribische<br />

gebied en de Verenigde Staten tot de<br />

Amsterdamse Bijlmer. De boodschap<br />

geeft het gevoel weer thuis te zijn: het<br />

kwaad wordt gestraft, het goede beloond.<br />

En de beelden laten zien wat er thuis<br />

gebeurt. Oh kijk, weer een nieuwe weg,<br />

en wat een groot gebouw daar! Ze gaan als<br />

ansichtkaarten over de wereld, de feel good<br />

movies van Nollywood.<br />

Beeld: Ludovic Careme/Corbis


DELTA LLOYD GROEP — <strong>Q2</strong> MAART <strong>2009</strong><br />

Tekst: Dido Michielsen<br />

Beeld: Marijn Scheeres<br />

Q&A<br />

33<br />

Toekomst<br />

gedachten<br />

Zij zijn aan de beurt om de wereld van morgen en overmorgen te bepalen. Jonge wetenschappers,<br />

ondernemers, politici, met de talenten en mogelijkheden om nieuwe keuzes<br />

te maken. Wat doen ze daarmee? Wat zijn hun visies, hun verwachtingen?<br />

En zijn ze er al aan begonnen, aan die toekomst?


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

1975<br />

Ralph Cohen<br />

Oprichter &<br />

CEO IceMobile<br />

Zijn bedrijf is een full service bureau voor<br />

mobiele media. Hij is erg trots op het feit<br />

dat het World Economic Forum IceMobile<br />

uitriep tot technology pioneer en is ervan<br />

overtuigd dat de wereld veel mobieler<br />

gaat worden.<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘De belangrijkste ontwikkeling is dat<br />

internet zich zal verplaatsen van een vaste<br />

plek naar overal. De mobiele telefoon gaat<br />

daarin een heel belangrijke rol spelen.<br />

Zoals je vroeger op één plaats in het huis<br />

telefoneerde en dat nu overal doet met je<br />

mobiele telefoon, zullen mensen ook niet<br />

meer alleen internetten op die vaste plek in<br />

huis, maar overal. Hierdoor gaan mensen<br />

zich anders voorbereiden als ze de deur<br />

uitgaan, want ze hebben hun internet toch<br />

bij zich: alles wat ze nodig hebben aan informatie,<br />

communicatie of entertainment.<br />

De afkorting van ons bedrijf is niet voor<br />

niets ICE.<br />

Reclame zal dienstbaarder worden,<br />

je eerder een service aanbieden waarmee<br />

je blij bent dan een boodschap opdringen.<br />

Techniek en content zullen door dit alles<br />

steeds meer versmelten. Kijk maar naar<br />

Facebook of Google: als je de techniek en<br />

de content uit elkaar trekt, bestaan ze<br />

niet meer.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘Een wereld waarin iedereen naar schermpjes<br />

zit te turen, is natuurlijk minder<br />

gezellig. Maar paard en wagen waren ook<br />

romantischer dan de auto. Verder moeten<br />

mensen er aan wennen dat persoonlijke<br />

informatie makkelijker toegankelijk is voor<br />

anderen. Dat mensen daar niet zoveel<br />

moeite mee hebben blijkt wel uit de<br />

miljarden mensen die hun persoonlijke<br />

informatie zelf op sociale netwerken zoals<br />

Facebook en Hyves zetten. De nieuwe<br />

generatie weet niet beter en gebruikt dit<br />

in haar voordeel voor carrière, educatie<br />

en de gezelligheid.’<br />

34<br />

⁄ Zorg dat je<br />

te vinden bent<br />

op het mobiele<br />

internet ⁄<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘Laat de marktwerking gewoon maar z’n<br />

gang gaan, dan zal mobiel internet vanzelf<br />

groeien. Pedofi lie- en anorexiasites zullen<br />

altijd weer de kop op steken, dus daar moet<br />

je preventieve maatregelen tegen treffen<br />

en je moet de makers bestraffen. Ook je<br />

privacy moet worden beschermd. Maar<br />

dat is niet mijn werkterrein.’<br />

Wat kun je zelf bijdragen?<br />

‘Wij helpen bedrijven met het inzetten<br />

van mobiel als toevoeging op de andere<br />

media die ze gebruiken. Dat kan gaan om<br />

bijvoorbeeld een mobiele site, sms-diensten,<br />

beter gevonden worden op het mobiele<br />

internet. Gewone websites zijn niet goed<br />

geoptimaliseerd voor gebruik vanaf mobiel.<br />

Daarnaast moet je goed nadenken over<br />

wat je aanbiedt op mobiel en hoe je gebruik<br />

kunt maken van wat mobiel anders maakt<br />

dan het vaste web, zoals locatiegebaseerde<br />

diensten. Met ons product LiveCastr kun<br />

je bijvoorbeeld rechtstreeks fi lmpjes vanaf<br />

je mobiele telefoon uitzenden naar het web.<br />

Veel bedrijven zetten dit in om hun events<br />

uit te laten zenden door bezoekers.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘De gevestigde orde zou wat meer moeten<br />

durven. Je hoort managers bij grote bedrijven<br />

vaak zeggen dat ze best iets nieuws<br />

en anders willen doen, als ze van tevoren<br />

de garantie krijgen dat het succesvol zal zijn.<br />

Je ziet momenteel aan de auto, kranten,<br />

muziek en reisbranche dat de straf later<br />

keihard aankomt.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘Het mobieltje is bellen, sms’en, mailen,<br />

browsen, fotocamera, agenda, videocamera,<br />

gps, wekker, radio, tv, gaming,<br />

portemonnee, noem maar op. Er worden<br />

jaarlijks meer dan een miljard mobieltjes<br />

in de wereld verkocht en maar 200 miljoen<br />

computers. Er zijn meer mobieltjes dan<br />

creditcards. Mensen brengen meer tijd<br />

met hun mobieltje door dan met elk ander<br />

medium. Ik zou dus zeggen: zorg dat je te<br />

vinden bent op het mobiele internet met<br />

aangepaste diensten en bruikbare sites.<br />

Als je ziet wat Google Maps voor mogelijkheden<br />

biedt voor de iPhone van Apple<br />

besef je dat we nog maar helemaal aan<br />

het begin staan.’<br />

1968<br />

Mijntje<br />

Lückerath-Rovers<br />

Docent Financiële Markten<br />

& Toezicht aan de Erasmus<br />

Universiteit<br />

Haar onderzoek toonde onlangs aan dat<br />

vrouwelijke bestuurders of commissarissen<br />

écht goed zijn voor de bedrijfsresultaten.<br />

Ze is de auteur van de Nederlandse<br />

Female Board Index en het Nationaal<br />

Commissarissen Onderzoek en pleit voor<br />

een kritische en onafhankelijke attitude<br />

ten aanzien van bedrijfsbestuur.


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

⁄ Een goede<br />

reputatie bij<br />

aandeelhouders<br />

en andere<br />

belanghebbenden<br />

wordt steeds<br />

belangrijker ⁄<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘De houding van de commissaris wordt<br />

professioneler, onafhankelijker en kritischer,<br />

ook als het bijvoorbeeld om de samenstelling<br />

van de board gaat. Ik denk dat er<br />

een meer diverse samenstelling zal komen<br />

van de raden van bestuur en de raden van<br />

commissarissen. Vriendjespolitiek is niet<br />

meer van deze tijd. De vraag naar verschillende<br />

visies groeit. Een goede reputatie<br />

op meerdere gebieden bij aandeelhouders<br />

maar ook bij andere belanghebbenden<br />

wordt steeds belangrijker.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘Vanuit de wetenschap is dit natuurlijk<br />

makkelijk gezegd. Maar op de fi nanciële<br />

markten wordt nog steeds gezocht naar<br />

waar het meeste geld te verdienen is en dat<br />

zou deze ontwikkeling kunnen remmen.<br />

Als je concessies doet aan je kortetermijn-<br />

35<br />

rendement, loop je als bedrijf het gevaar<br />

dat je concurrenten dat niet doen. Total<br />

shareholder return is nog altijd de maatstaf.’<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘De maatschappij is steeds mondiger<br />

geworden en dat vraagt om een bepaalde<br />

manier van toezicht houden. Werknemers<br />

en consumenten hebben bijvoorbeeld kritiek<br />

op de beloningen van topondernemers,<br />

of op de samenstelling van de board en daar<br />

zullen ondernemers naar gaan luisteren.<br />

De vraag “hoe verdien ik het meest?” heeft<br />

tot de huidige ellende geleid. De overheid<br />

heeft terecht ingegrepen, maar het risico<br />

daarvan is wel dat de tik nog niet hard<br />

genoeg is aangekomen. Door de globalisering<br />

dreigt de kans dat we over tien jaar<br />

weer de aandeelhouders bovenaan stellen,<br />

zoals nog steeds in Angelsaksische landen<br />

gebeurt. De omslag kan dus snel gaan,<br />

maar ook te weinig uitmaken.’<br />

Wat kun je zelf bijdragen?<br />

‘Het mooie van lesgeven en onderzoek<br />

doen aan de universiteit is dat je geen<br />

commerciële belangen hebt. Je werkt aan<br />

bewustwording bij studenten en via je<br />

onderzoek. Je laat bijvoorbeeld zien: dit<br />

vindt het gros van de commissarissen dat<br />

hun taak is. Je helpt mensen op een zakelijke<br />

manier aan informatie.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘Er moet kritisch worden gekeken naar de<br />

samenstelling van de board. Is dit de beste<br />

samenstelling of zitten we bij elkaar omdat<br />

we elkaar kennen? De board zou een ideale<br />

profi elschets moeten opstellen, desnoods<br />

met externe hulp om een eventuele tunnelvisie<br />

te doorbreken. Sta niet te veel commissariaten<br />

toe. Spreek commissarissen echt<br />

aan op hun verantwoordelijkheid. Dit alles<br />

kan en moet snel gebeuren.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘Het verschil tussen onafhankelijkheid in<br />

facts en appearance. Er is een tiental regels<br />

binnen corporate governance codes opgenomen<br />

die bepalen of je wel of niet onafhankelijk<br />

bent, die kun je gewoon afvinken.<br />

Maar we moeten ook bereid zijn naar de<br />

softe criteria van onafhankelijkheid te kijken.<br />

Een familielid kun je uitsluiten, maar<br />

hoe zit het met jaarclubgenoten, buren?<br />

Maak de profi elschets, gericht op diversiteit.<br />

En daarmee bedoel ik vrouwen én<br />

mannen, evenals nationaliteiten, meningen<br />

en achtergronden. Appearance, het wezen<br />

van onafhankelijk zijn, is veel belangrijker<br />

dan facts.’<br />

1980<br />

Sander<br />

van Urk Dam<br />

Trainee <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

Studeerde European Business aan<br />

de ESCP-EAP te Londen en geldt nu als<br />

veelbelovend Finance Trainee bij <strong>Delta</strong><br />

<strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>. Zijn eerste opdracht heeft<br />

betrekking op de managementinformatie<br />

binnen <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Bank Nederland.<br />

Rekent op meer fatsoen in zakendoen<br />

in de toekomst.<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘In welvarende landen zullen transparantie<br />

en ethiek weer hoog op de agenda staan.<br />

Individualisme gaat steeds meer samen<br />

met een nieuw collectivisme. Minder<br />

opvang voor “slachtoffers” van de markteconomie,<br />

en meer focus op minder “slachtoffers”<br />

maken. Schuldmanagement wordt<br />

weer fatsoenlijk zakendoen. Doorzettingsvermogen<br />

en innerlijke motivatie kunnen<br />

weer samen met geld verdienen. Werkrelaties<br />

worden nu steeds meer van korte<br />

duur. Ik verwacht hier de komende jaren


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

⁄ Transparantie<br />

en ethiek komen<br />

weer hoog<br />

op de agenda ⁄<br />

een tegenreactie op. Door ICT ontstaat<br />

er meer transparantie over fi nanciële<br />

producten. Er is meer prijsconcurrentie<br />

en producten zullen hierdoor eenvoudiger<br />

worden. Er zullen steeds meer basisproducten<br />

ontwikkeld worden en gevestigde<br />

bedrijven starten met nieuwe labels en<br />

samenwerkingsverbanden buiten de<br />

bedrijfskolom. De werkvloer wordt langzaam<br />

aan meer androgeen en ik verwacht<br />

dat deze opnieuw ingekleurd zal gaan worden.<br />

Vrouwen hebben een gelijkwaardige<br />

plaats binnen veel organisaties gekregen<br />

en mannen zijn gedwongen opnieuw naar<br />

hun rol te kijken. Dit is een interessante<br />

bottom-up ontwikkeling.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘De toename aan regelgeving lijkt zijn doel<br />

voorbij te schieten. De kredietcrisis heeft<br />

de rol van de overheid binnen de fi nanciële<br />

instellingen compleet veranderd. Een<br />

nationale tendens is niet wenselijk wanneer<br />

er op Europees niveau veel kansen liggen.<br />

Door een steeds grotere consolidatie van<br />

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen<br />

ontstaat het gevaar dat het allemaal<br />

om de winst voor de aandeelhouders<br />

gaat en dat de loyaliteit aan de klanten naar<br />

de achtergrond verdwijnt. Wat blijft naast<br />

het genereren van winst het bestaansrecht<br />

van fi nanciële instellingen?’<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘Er is behoefte aan transparantie, eenvoud<br />

en open communicatie. Excessen tonen<br />

aan dat het hebben van meer kennis, niet<br />

tot logisch gevolg heeft dat we de materie<br />

ook beheersen. Kennis vraagt niet alleen<br />

om transparantie, maar ook om specialisten.<br />

Fatsoenlijk zakendoen is niet alleen iets<br />

van de werkgevers. Misschien dat er nu wat<br />

minder aandacht is voor snelle winsten,<br />

maar over twintig jaar kan dat weer veranderd<br />

zijn. HRM-afdelingen moeten zich<br />

bij hun aannamebeleid dus ook buigen<br />

over de ethiek. Is fatsoenlijkheid een<br />

manier van zakendoen of van identiteit?’<br />

36<br />

Wat kun je zelf bijdragen?<br />

‘We praten steeds meer over virtueel geld<br />

en enorme bedragen, waardoor we soms de<br />

echte waarde van geld vergeten. Ik denk dat<br />

mijn generatie de volgende stap kan maken<br />

en de zaken weer in balans kan brengen.<br />

Excessen aan de onderkant en de bovenkant<br />

weghalen en een bepaalde bandbreedte van<br />

welvaart realiseren. Als mensen fi nancieel<br />

zelfredzaam moeten zijn, dan moeten wij<br />

ze de fi nanciële handvatten geven door<br />

middel van een begrijpelijk advies, een goed<br />

basisproduct en aanvullende extra’s naar<br />

eigen behoefte.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘Vertrouwen en stabiliteit. Geen valse rust,<br />

maar een daadwerkelijk herbepalen en<br />

herbouwen op een goed fundament.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘Binnen de fi nanciële dienstverlening is<br />

het nodig dat de creativiteit terugkeert.<br />

Creativiteit om winst te genereren en om<br />

producten aan te bieden die nauw aansluiten<br />

bij het leven van mensen. Ik vind<br />

zo’n huisdierenverzekering een geniaal<br />

idee. Waarom niet speciale verzekeringen<br />

voor kinderen, in plaats van altijd met de<br />

ouders meeverzekeren? En waarom, nu<br />

mensen veel mobieler zijn, niet een meer<br />

fl exibele fi nanciële levensplanning en<br />

daarbij horende producten?’<br />

1973<br />

Pursey Heugens<br />

Hoogleraar Organization<br />

theory aan de Erasmus<br />

Universiteit<br />

Organization theory is het vakgebied dat<br />

refl ecteert op de structuur, cultuur, en<br />

concurrentiekracht van organisaties.<br />

Hij promoveerde op Issue Management<br />

en weet daardoor alles van de langdurige<br />

relaties die ondernemingen met hun<br />

externe publieken onderhouden. Wat hem<br />

ook aan het hart gaat: de toekomst van<br />

het hoger onderwijs.<br />

⁄ Er moet zo<br />

gauw mogelijk<br />

een nieuwe<br />

minister voor<br />

hoger onderwijs<br />

komen ⁄<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘Ik denk dat de post-experience markt<br />

zich zal openen. Studenten gaan vaker een<br />

carrièresabbatical opnemen. Ze solliciteren<br />

al na hun bachelor en na zo’n zeven jaar<br />

werken kiezen ze een masteropleiding.<br />

Uit praktisch oogpunt hebben ze weliswaar<br />

hun bachelor rechten of bedrijfskunde<br />

gehaald, bij hun masters kiezen ze voor zelfontplooiing:<br />

fi losofi e, Keltische talen, sociologie<br />

bijvoorbeeld. Uiteindelijk worden ze<br />

misschien toch manager, maar wie weet<br />

wel eentje met een bredere kijk op de wereld.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘Ik ben bang dat we nog niet van de glazen<br />

plafonds af zijn. Dat geldt voor vrouwen,<br />

minderheden en buitenlanders. Het hoger<br />

onderwijs lijdt aan gigantisch achterstallig<br />

onderhoud in alle opzichten. Bredere doelstellingen<br />

en het maatschappelijk debat zijn<br />

ondergeschikt geraakt. Het lijkt wel of er<br />

niets is veranderd sinds de jaren zestig.’


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘Er zal veel meer geld moeten worden<br />

gestoken in het hoger onderwijs.<br />

Universiteitsbesturen moeten zich afvragen<br />

wat voor werknemers ze in huis willen<br />

halen. En het traditionele fi nancieringsmodel<br />

van het onderwijs moet zo snel<br />

mogelijk op de schop. Het collegegeld voor<br />

de masteropleidingen moet worden vrijgegeven.<br />

Ook het bedrijfsleven mag minder<br />

gierig zijn en beseffen dat de kwaliteit van<br />

het academisch bestel een goeie impuls<br />

nodig heeft.’<br />

Wat kunt u zelf bijdragen?<br />

‘Die glazen plafonds kan iedereen zich<br />

aantrekken. Kijk buiten de bekende homogene<br />

groep. Vraag je af: wie doen ditzelfde<br />

werk die ik niet ken? Als er op mijn shortlist<br />

uitsluitend witte, Nederlandse mannen<br />

staan, dan doe ik iets niet goed. Ik wil de<br />

pool waaruit ik selecteer vergroten en dat<br />

gebeurt niet als ik alleen advertenties<br />

plaats in de geijkte Nederlandse kranten.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘Er moet zo gauw mogelijk een nieuwe<br />

minister voor hoger onderwijs komen,<br />

de huidige is me erg tegengevallen. Hoger<br />

onderwijs moet eindelijk eens een speerpunt<br />

worden in plaats van een sluitpost.<br />

We nemen altijd maar aan dat we vooroplopen,<br />

maar we zakken af. We klampen<br />

ons vast aan ranglijsten, onze intellectuelen<br />

worden steeds meer techneuten. Het gaat<br />

niet om status, het gaat om academische<br />

kwaliteit, om onze maatschappij en onze<br />

toekomst.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘De BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India<br />

en China. Daar zit een heleboel toekomst<br />

in. Soms is dertig procent van mijn studenten<br />

al Chinees. Maar niemand heeft een<br />

cursus interculturele relaties gevolgd om<br />

uit te vinden hoe wij het beste met hen<br />

om kunnen gaan.’<br />

37<br />

1973<br />

Mirjam Sterk<br />

Tweede Kamerlid voor<br />

het CDA, met in haar<br />

portefeuille onder meer Jeugd<br />

en Gezin en het Randstad<br />

2040-programma.<br />

Als jonge moeder met een erg drukke baan<br />

heeft zij extra aandacht voor de combinatie<br />

werken en gezin. En als dochter van een<br />

predikant en afgestudeerd theologe heeft ze<br />

ook een duidelijke opinie over geloofszaken:<br />

religie moeten we niet te zwart-wit bekijken.<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘Ik denk dat er drie belangrijke thema’s<br />

zijn waarmee we ons bezig zullen houden:<br />

vergrijzing, religie en duurzaamheid.<br />

Rond 2030 bevinden we ons op de top van<br />

het aantal mensen dat niet meer werkt.<br />

Het is een uitdaging om de kosten daarvan<br />

goed op te vangen. Daarnaast zullen we<br />

ons veel meer bewust moeten zijn van het<br />

klimaatvraagstuk, en de oplossingen die<br />

we daarvoor met elkaar moeten vinden.<br />

Positief is dat er over religie weer mag worden<br />

gesproken, ook buiten de eigen voordeur.<br />

Dat vind ik waardevol: religie spoort<br />

mensen aan zich verbonden te voelen met<br />

de samenleving, verantwoordelijkheid<br />

voor elkaar te nemen.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘De negatieve kanten van religie zijn<br />

natuurlijk de internationale confl icten<br />

die erdoor ontstaan. En het terrorisme.<br />

Dat zullen helaas ook de komende jaren<br />

belangrijke vraagstukken blijven.’<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘De huidige crisis dwingt ons om in de<br />

economie te investeren om deze weer op<br />

gang te krijgen. Dat biedt een kans: we<br />

kunnen het koppelen aan investeren in<br />

duurzaamheid, in innovatie. Innovatie is<br />

ontzettend belangrijk voor de toekomst.<br />

Neem de zorg. Met een toenemende vergrijzing<br />

komt een toenemende zorgvraag.<br />

⁄ We<br />

importeren<br />

wel kernenergie<br />

uit Frankrijk.<br />

Die discussie<br />

moeten<br />

we niet uit de<br />

weg gaan ⁄<br />

Als sommige taken uit de zorg effectiever,<br />

goedkoper kunnen, zorg je dat de werknemers<br />

in de zorg hun toenemende werk<br />

met plezier kunnen blijven doen. Dat houdt<br />

het ook leefbaar voor mijn generatie, die<br />

dan nog werkt.’<br />

Wat kunt u zelf bijdragen?<br />

‘Als Kamerlid mag je moeilijke vraagstukken<br />

niet uit de weg gaan. Ik vind het<br />

belangrijk dat werk en zorg beter te combineren<br />

worden. Ik pleit bijvoorbeeld voor<br />

meer mogelijkheden voor fl exibel werken,<br />

in zowel arbeidstijden als -plekken. Vooral<br />

voor vrouwen is dat vaak een voorwaarde<br />

om meer te gaan werken. En daar zit nog<br />

een enorm potentieel.’<br />

>>


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘De overheid en het bedrijfsleven moeten<br />

samenwerken aan oplossingen voor de<br />

combinatie van arbeid en zorg. Dat is heel<br />

belangrijk als we meer mensen aan het werk<br />

willen hebben om de vergrijzing op te pakken.<br />

En we moeten echt de discussie over<br />

kernenergie aandurven. De CO 2 uitstoot<br />

moet naar beneden, maar alle windmolens<br />

en zonnepanelen zijn lang niet voldoende<br />

om dit op te vangen. We moeten toe naar<br />

een mix van energiebronnen. We importeren<br />

wel kernenergie uit Frankrijk, die<br />

discussie moeten we niet uit de weg gaan.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘De verkeersregels op internet. Hoe beschermen<br />

we onze kinderen, zodat ze niet<br />

worden blootgesteld aan porno en criminaliteit?<br />

Er zijn nieuwe technologieën<br />

nodig om de zwarte kant van het internet<br />

af te schermen, en we staan hierbij nog<br />

maar aan het begin. Er zullen internationale<br />

afspraken gemaakt moeten worden.<br />

Want al zouden we het in Nederland regelen,<br />

het internet is nou eenmaal wereldwijd.<br />

Dat is echt een grote zorg.’<br />

1980<br />

Mattijs Slee<br />

Pipeline engineer bij Shell<br />

Heeft een grote interesse in energievraagstukken.<br />

En heeft al een indrukwekkende<br />

en internationale carrière bij Shell achter<br />

de rug. Maar vooral zijn werkervaring in<br />

Rusland heeft zijn toekomstvisie gevormd.<br />

Wat zullen belangrijke goede veranderingen<br />

zijn in de toekomst?<br />

‘Ik hoop dat we ons meer en meer wereldburgers<br />

gaan voelen. En dat brengt internationale<br />

verantwoordelijkheden met zich<br />

mee. Hopelijk wordt dit vertaald in internationale<br />

samenwerking tussen overheden<br />

en instituties. Een mooi voorbeeld zou het<br />

globaal aannemen van een koolstofdioxide<br />

(CO 2 -)emissieprijs zijn. Een sterke internationale<br />

samenwerking kan bovendien<br />

38<br />

⁄ Er zijn<br />

nog zoveel<br />

onontgonnen<br />

gebieden<br />

in de<br />

wetenschap ⁄<br />

politieke verantwoordelijkheid eisen van<br />

overheden die misbruik van hun macht<br />

maken. De verdeling van olie- en gasinkomsten<br />

en de nationalisering van<br />

onafhankelijke bedrijven zijn relevante<br />

voorbeelden voor Shell. Internationale<br />

samenwerking kan ook leiden tot de verdere<br />

ontwikkeling van duurzame brandstoffen<br />

zoals biobrandstoffen, of zonne- en<br />

windenergie. Ik realiseer me wel dat de<br />

langetermijnontwikkeling moet worden<br />

afgewogen tegen kortetermijnontwikkeling<br />

en kortetermijnbelangen. China of India<br />

verzoeken geen kolencentrales te bouwen<br />

terwijl honderden miljoenen inwoners nog<br />

op houtvuur koken, vind ik egoïstisch.<br />

Ontwikkelde landen zouden technologieën<br />

die de uitstoot van C0 2 beperken of afvangen<br />

en opslaan, beschikbaar moeten stellen.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘De internationale samenwerking zal er<br />

moeten komen, maar dat kan ook noodgedwongen<br />

gebeuren: als het kalf verdronken<br />

is, dempt men de put. Dat zal minder<br />

effectief zijn en vele partijen schaden.<br />

Ik ben bang dat globale crises dan nodig<br />

zijn om kortetermijnbelangen te doorbreken<br />

ten behoeve van langetermijnbelangen.<br />

De kredietcrisis is hier een<br />

voorbeeld van. Op energiegebied zouden<br />

vergelijkbare situaties kunnen ontstaan.<br />

Als landen die fossiele brandstof exporterende<br />

afhankelijkheid van energie-importerende<br />

landen voor politieke of economische<br />

doeleinden misbruiken, is daar op<br />

korte termijn geen antwoord op.’<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘Er is voortdurend doorzettingsvermogen<br />

nodig om de internationale samenwerking<br />

tot stand te brengen. Daarbij is meer nodig<br />

dan alleen economische of politieke interesse.<br />

Er moet een duurzaam besef worden<br />

ontwikkeld. Slechte veranderingen kunnen<br />

we beperken door de internationale afhankelijkheid<br />

in evenwicht te brengen of<br />

houden. Zolang partijen wederzijds afhankelijk<br />

zijn zal misbruik van afhankelijkheid<br />

worden ontmoedigd.’<br />

Wat kun je zelf daaraan bijdragen?<br />

‘Waardering voor verschillen van inzicht<br />

tussen landen en culturen. Ik bedoel hier<br />

niet zo zeer sociaal wenselijk gedrag mee,<br />

maar een duidelijk zakelijke instelling.<br />

Een echte waardering voor verschillen van<br />

inzicht is een vereiste om duurzame internationale<br />

samenwerking te ontwikkelen<br />

en in stand te houden.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘Als ergens internationale overeenstemming<br />

over bestaat, moet er direct gehandeld<br />

worden. Er zijn bijvoorbeeld studies die<br />

aangeven dat een groot deel van de energiebesparende<br />

initiatieven geld oplevert, zoals<br />

spaarlampen in plaats van gloeilampen.<br />

Dergelijke oplossingen zouden zonder<br />

verdere belemmeringen internationaal<br />

verplicht moeten worden uitgevoerd.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘Er zijn nog zoveel onontgonnen gebieden<br />

in de wetenschap. Er zijn technologieën<br />

nodig die de problemen van vandaag<br />

en morgen kunnen oplossen. Onderwijs<br />

en wetenschap verdienen meer aandacht<br />

om ons voor te bereiden op de uitdagingen<br />

van de toekomst.’


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

1972<br />

Mariëlle Bruning<br />

Bijzonder Hoogleraar<br />

Jeugdrecht in Leiden<br />

Is gespecialiseerd in kinderbescherming<br />

en kindermishandeling. Een gebied met<br />

toekomst, want er wordt nog veel te weinig<br />

aandacht aan kinderrechten besteed. Ze<br />

pleit voor een kinderombudsman en verbaast<br />

zich erover dat er wel een politieke<br />

partij voor dieren maar niet voor kinderen<br />

bestaat.<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘Er zal veel meer aandacht voor kinderrechten<br />

komen, zowel mondiaal als in<br />

Nederland. We zullen beter naar kinderen<br />

gaan luisteren. In de jeugdzorg gaan de<br />

wachtlijsten omlaag, en alle zorg zal worden<br />

geïntegreerd: onderwijs, geestelijke gezondheidszorg<br />

en jeugdzorg. Daarvóór verwacht<br />

ik een verbetering van de kinderopvang<br />

en een ouderschapsverlof van zes maanden.<br />

Het is bekend dat het eerste jaar cruciaal is<br />

voor de veilige hechting van een kind.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘We moeten oppassen met het veiligheidsdenken.<br />

Intensieve hulp aan huis is belangrijker<br />

dan kinderen snel bij hun ouders<br />

vandaan halen. Er worden te snel jongeren<br />

opgesloten. Daarbij worden te gemakkelijk<br />

dossiers aangelegd. Om alles voor de veiligheid<br />

maar te digitaliseren is een illusie,<br />

je kunt veel beter met ze in gesprek gaan.’<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘Er moet veel meer worden gepraat over<br />

de belangen en rechten van het kind. Stel<br />

een kinderombudsman aan, investeer in<br />

intervisie, schenk nog meer aandacht aan<br />

het herkennen van kindermishandeling.<br />

Er is wel een Partij voor de Dieren, maar<br />

niet voor kinderen.<br />

We moeten eens af van de mentaliteit:<br />

kom niet aan onze manier van opvoeden.<br />

In het buitenland is het veel normaler om<br />

overheidsbemoeienis te accepteren bij de<br />

opvoeding. Wacht niet tot mensen aan-<br />

39<br />

⁄ We zullen<br />

beter naar<br />

kinderen gaan<br />

luisteren ⁄<br />

kloppen. De consultatiebureaus kunnen<br />

hierbij een belangrijke rol vervullen.<br />

Scholen moeten meer gaan bieden dan<br />

alleen onderwijs. Pak de telefoon voor overleg<br />

met collega’s, denk niet: het staat toch<br />

al in het dossier.’<br />

Wat kun je zelf bijdragen?<br />

‘Waar ik kan, probeer ik deze thema’s ter<br />

sprake te brengen. De Universiteit Leiden<br />

is de enige met deze bijzondere leerstoel,<br />

de studenten zijn heel enthousiast. Maar ik<br />

probeer als jurist juist ook andere disciplines<br />

en professionals die met kinderen te<br />

maken hebben, te bereiken. Het is gek dat<br />

het kind nog altijd niet serieus wordt genomen.<br />

Zelfs kinderartsen hebben maatschappelijk<br />

minder aanzien dan andere artsen.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘Het allereerst moeten de verlofregelingen<br />

en kinderopvang worden verbeterd.<br />

Er moeten brede scholen komen en goede<br />

behandelcentra waardoor het zorgtraject<br />

eenvoudiger wordt. We mogen pleegouders<br />

meer en beter gaan waarderen, want uiteindelijk<br />

is een gezinsvervangende situatie<br />

het beste voor een kind. En let op de gezinnen<br />

die wel hulp willen maar niet weten<br />

hoe ze er om moeten vragen.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘Er bestaat nog veel te weinig methodiek<br />

voor het geïntegreerd afl everen in de<br />

maatschappij van kinderen uit probleemgezinnen.<br />

En zorg voor een betere reïntegratie<br />

van kinderen die het moeilijk hebben<br />

gehad. Neem ze wat meer bij de hand,<br />

ook de jongeren die werkloos zijn. Er is een<br />

enorm gat tussen hoe een kind tot 18 jaar<br />

wordt begeleid en daarna. Terwijl je recht<br />

op jeugdzorg hebt tot je 23 e .’<br />

1980<br />

Richard van Kleef<br />

Onderzoeker en docent aan<br />

de Erasmus Universiteit<br />

Is als gezondheidseconoom gespecialiseerd<br />

in risicoverevening en eigen risico’s<br />

in de basisverzekering, naar men zegt de<br />

hoeksteen van het nieuwe zorgstelsel.<br />

Promoveert binnenkort op dit onderwerp<br />

en denkt daarmee een bijdrage te kunnen<br />

leveren aan een betere toekomst van de<br />

gezondheidszorg.<br />

Wat zijn belangrijke goede veranderingen<br />

de komende twintig jaar?<br />

‘De stelselwijzigingen van de afgelopen<br />

jaren hebben ruimte gecreëerd voor marktwerking<br />

in de gezondheidszorg. Mijn verwachting<br />

is dat verzekeraars in de toekomst<br />

veel meer dan nu zullen onderhandelen<br />

en samenwerken met zorgaanbieders om<br />

de consument van doelmatige, kwalitatief<br />

hoogwaardige zorg te voorzien.’<br />

En wat de slechte?<br />

‘Om marktwerking goed van de grond te<br />

laten komen moet aan een aantal belangrijke<br />

voorwaarden zijn voldaan. Zo dient<br />

de consument over goede informatie te<br />

beschikken om afgewogen keuzes te kunnen<br />

maken. Door vervolgens te stemmen<br />

met de voeten prikkelt de consument


TOEKOMSTGEDACHTEN<br />

verzekeraars en zorgaanbieders om goed<br />

te presteren. Momenteel is de informatievoorziening<br />

echter verre van optimaal.<br />

Mijn verwachting is dat als dit niet snel<br />

verbetert, marktwerking moeilijk op gang<br />

zal komen.’<br />

Wat moet er gebeuren om de goede<br />

te laten plaatsvinden en de slechte te<br />

voorkomen?<br />

‘Informatie is niet alleen belangrijk voor<br />

consumenten maar ook voor verzekeraars.<br />

Zonder goede informatie over de kwaliteit<br />

en kosten van zorg is het voor verzekeraars<br />

lastig om met zorgaanbieders te onderhandelen.<br />

Mijns inziens kan de informatievoorziening<br />

in de zorg sterk worden verbeterd<br />

door het ontwikkelen van heldere<br />

prestatie-indicatoren. Hier ligt een belang-<br />

40<br />

⁄Als de<br />

informatievoorziening<br />

niet verbetert,<br />

komt<br />

marktwerking<br />

moeilijk<br />

op gang ⁄<br />

rijke taak voor wetenschappers en andere<br />

onafhankelijke partijen.’<br />

Wat kun je zelf bijdragen?<br />

‘Een andere belangrijke voorwaarde voor<br />

het slagen van marktwerking is een goed<br />

risicovereveningssysteem. Risicoverevening<br />

houdt in dat verzekeraars een fi nanciële<br />

compensatie krijgen voor mensen met<br />

hoge verwachte zorgkosten, zoals ouderen<br />

en chronisch zieken. Omdat verzekeraars<br />

de premie niet mogen differentiëren naar<br />

risicokenmerken is een compensatie nodig<br />

om te voorkomen dat verzekeraars ouderen<br />

en chronisch zieken liever buiten de deur<br />

houden. Onderzoek toont echter aan dat<br />

de compensatie voor bepaalde groepen nog<br />

onvoldoende is, waardoor verzekeraars<br />

minder of geen prikkels hebben om zich<br />

voor deze groepen in te zetten. Een belangrijke<br />

taak voor wetenschappers en de<br />

overheid is om dit te verhelpen door het<br />

risicovereveningssysteem verder te<br />

verbeteren.’<br />

Wat is het allernoodzakelijkste dat<br />

snel moet gebeuren?<br />

‘Dit is lastig te zeggen. Om marktwerking<br />

goed van de grond te laten komen, moet<br />

eigenlijk aan alle genoemde voorwaarden<br />

zijn voldaan.’<br />

Wat is onontgonnen gebied dat onze<br />

aandacht verdient?<br />

‘Verzekeraars zouden alvast vooruit kunnen<br />

denken over hoe zij hun zorginkoopfunctie<br />

verder gaan vormgeven. In Amerika vinden<br />

we veel bruikbare instrumenten die ook<br />

hier kunnen worden toegepast. De Zorgverzekeringswet<br />

biedt daar momenteel al<br />

veel ruimte toe: verzekeraars zijn verplicht<br />

om zorg voor bepaalde aandoeningen te<br />

bieden, maar waar en door wie mogen zij<br />

zelf bepalen. Verzekeraars kunnen veel<br />

verder gaan in het selectief contracteren<br />

van zorgaanbieders, het opzetten van<br />

gezondheidscentra en het organiseren van<br />

ketenzorg. Als verzekeraar kun je hiermee<br />

forse doelmatigheids- en kwaliteitswinst<br />

behalen, waardoor je voor consumenten<br />

aantrekkelijker wordt.’<br />

Colofon<br />

Q magazine is een uitgave<br />

van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> voor<br />

al haar stakeholders: klanten,<br />

medewerkers, assurantieadviseurs,<br />

distributiepartners,<br />

relaties en geïnteresseerden.<br />

De oplage bedraagt 85.000<br />

exemplaren, waarvan 65.000<br />

verspreid als advertentiebijlage<br />

bij Het Financieele Dagblad.<br />

Q magazine komt gelijktijdig<br />

uit met het jaarverslag 2008.<br />

Dit is online te lezen op<br />

www.deltalloydgroep.com.<br />

Hoofdredactie<br />

David Brilleslijper<br />

Coördinatie<br />

Martijn Donders, Karin Kortekaas<br />

Concept & realisatie<br />

Proof Communication, corporate<br />

& internal branding www.proof.nl<br />

Hanneke Savenije (editorial consultancy),<br />

Robin Uleman (art direction & design),<br />

www.robinuleman.nl, Annick<br />

van Eeckhoven en Fenneke Roeper<br />

(projectmanagement)<br />

Aan dit nummer werkten mee<br />

Alistair Bruce, Tineke Funhoff, Mark<br />

van Harreveld, Dido Michielsen (redactie),<br />

Micheal Christopher Brown, Lucovic<br />

Careme, Corb!no, Jussi Puikkonen,<br />

Marijn Scheeres (fotografi e)<br />

Lithografi e & druk<br />

Printport<br />

Redactieadres<br />

cc@deltalloyd.nl<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

Corporate Communications<br />

Papier<br />

Arctic Volume White,<br />

Oxford Crème


<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

Postbus 1000<br />

1000 BA Amsterdam<br />

Amstelplein 6<br />

1096 BC Amsterdam<br />

T +31 (0)20 594 91 11<br />

F +31 (0)20 693 79 68<br />

www.deltalloydgroep.com<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Verzekeringen<br />

Postbus 1000<br />

1000 BA Amsterdam<br />

Spaklerweg 4<br />

1096 BA Amsterdam<br />

T +31 (0)20 594 91 11<br />

F +31 (0)20 693 79 68<br />

www.deltalloyd.nl<br />

Erasmus Verzekeringen<br />

Postbus 1033<br />

3000 BA Rotterdam<br />

Boompjes 57<br />

3011 XB Rotterdam<br />

T +31 (0)10 280 84 00<br />

F +31 (0)10 280 82 20<br />

www.erasmus.nl<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

Asset Management<br />

Postbus 1000<br />

1000 BA Amsterdam<br />

Amstelplein 6<br />

1096 BC Amsterdam<br />

T + 31 (0)20 594 21 18<br />

F + 31 (0)20 594 27 06<br />

www.deltalloyd.nl/beleggen<br />

Cyrte Investments<br />

Postbus 5081<br />

1410 AB Naarden<br />

Flevolaan 41a<br />

Naarden<br />

T +31 (0)35 695 90 90<br />

F +31 (0)35 695 90 44<br />

www.cyrte.com<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Vastgoed<br />

Postbus 1000<br />

1000 BA Amsterdam<br />

Amstelplein 6<br />

1096 BC Amsterdam<br />

T +31 (0)20 594 35 01<br />

F +31 (0)20 594 38 10<br />

www.deltalloyd.nl/vastgoed<br />

ABN AMRO Verzekeringen<br />

Postbus 10085<br />

8000 GB Zwolle<br />

Grote Voort 247<br />

8041 BL Zwolle<br />

T 0900 0024<br />

www.abnamro.nl/verzekeren<br />

OHRA<br />

Postbus 40000<br />

6803 GA Arnhem<br />

Rijksweg West 2<br />

6842 BD Arnhem<br />

T +31 (0)26 400 40 40<br />

F +31 (0)26 400 94 04<br />

www.ohra.nl<br />

Nationaal Spaarfonds<br />

Postbus 10<br />

5140 BA Waalwijk<br />

Grotestraat 341<br />

5142 CA Waalwijk<br />

T +31 (0)416 68 47 00<br />

F +31 (0)416 68 47 01<br />

www.nationaalspaarfonds.nl<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Bank<br />

Postbus 231<br />

1000 AE Amsterdam<br />

Joan Muyskenweg 4<br />

1096 CJ Amsterdam<br />

T +31 (0)20 597 62 08<br />

F +31 (0)20 597 63 08<br />

www.deltalloyd.nl/bank<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Bank België<br />

Sterrenkundelaan 23<br />

1210 Brussel<br />

België<br />

T +32 (0)22 297 600<br />

F +32 (0)22 297 699<br />

www.deltalloydbank.be<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Deutschland<br />

Wittelsbacherstrasse 1<br />

65189 Wiesbaden<br />

Deutschland<br />

T +49 (0)1803 990 90 00<br />

F +49 (0)611 773 26 64<br />

www.deltalloyd.de<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Life<br />

Fonsnylaan 38<br />

1060 Brussel<br />

België<br />

T 32 (0)2 238 89 23<br />

F +32 (0)2 238 88 99<br />

www.deltalloydlife.be<br />

Contact<br />

cc@deltalloyd.nl


Team <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> strijdt mee<br />

in Volvo Ocean Race<br />

DELTA LLOYD VERZEKERT met Team <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

de Nederlandse deelname aan de Volvo Ocean Race editie<br />

2008/<strong>2009</strong>. De zware zeilrace, gestart op 4 oktober 2008 in het<br />

Spaanse Alicante, zal na een tocht van 68.500 kilometer en 9<br />

maanden fi nishen in Sint Petersburg. Als toonaangevende<br />

watersportverzekeraar bereikt <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> met de deelname<br />

een maximale zichtbaarheid.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!