24.09.2013 Views

GEMEENTEBESTUUR UITTREKSEL UIT HET ... - Gemeente Duffel

GEMEENTEBESTUUR UITTREKSEL UIT HET ... - Gemeente Duffel

GEMEENTEBESTUUR UITTREKSEL UIT HET ... - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GEMEENTEBESTUUR</strong> <strong><strong>UIT</strong>TREKSEL</strong> <strong>UIT</strong> <strong>HET</strong> REGISTER DER<br />

van<br />

D U F F E L BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD<br />

----------<br />

Provincie ANTWERPEN Zitting van 6 november 2006.<br />

--------- ------------------------<br />

Aanwezig : Guido De Vos, burgemeester-voorzitter ;<br />

Luc Wuyts, Jozef Hellemans, Patrik Van Herck, Guido De Clerck, Liliane Stevens,<br />

schepenen ;<br />

Jan Smits, Daniëlla Van den Bergh, Francis Loos, Nora Bertels, Paul Wuyts,<br />

Dirk Broes, Lydia De Wilde, Marc Tobback, Denis Raveschot, Lesley De Bont,<br />

Stijn Van Nieuwenhove, Bart Iliaens, An Verlinden, Guy De Wilder, Kristophe Thijs,<br />

Raphael Torfs, Jozef Giart, Abram Op de Beeck, Bianca Van den Broeck,<br />

raadsleden ;<br />

Eddy Borremans, gemeentesecretaris.<br />

DAGORDE :<br />

Belasting op de afgifte van administratieve stukken.<br />

De Raad,<br />

Gelet op de wet van 15.03.1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen ;<br />

Gelet op het KB van 12.04.1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of<br />

voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincieof<br />

gemeentebelasting ;<br />

Gelet op de wet van 24.12.1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie-<br />

en gemeentebelastingen ;<br />

Gelet op de omzendbrief de dato 08.05.2003 betreffende elektronische identiteitskaarten<br />

;<br />

Gelet op de omzendbrief de dato 29.11.2005 betreffende elektronische identiteitskaart :<br />

spoedprocedure ;<br />

Overwegende dat de gemeente in casu niet BTW plichtig is ;<br />

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;<br />

Beslist met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen op 23 uitgebrachte stemmen :<br />

Art. 1 Met ingang van 01.01.2007 en voor een termijn van één jaar, eindigend op 31.12.2007,<br />

wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de afgifte van administratieve<br />

stukken. De belasting is verschuldigd door de personen of instelling aan wie deze<br />

stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.<br />

Art. 2 Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt :<br />

A1. Op de afgifte van de nieuwe elektronische identiteitskaarten :<br />

a) wanneer het een eerste afgifte betreft of tegen afgifte van de oude kaart : 12 EUR<br />

(inclusief 2 EUR gemeentebelasting) ;<br />

b) wanneer de vorige kaart niet wordt ingeleverd :<br />

- 12,75 EUR voor een eerste duplicaat (inclusief 2,75 EUR gemeentebelasting) ;<br />

- 14,50 EUR voor elk ander duplicaat (inclusief 4,50 EUR gemeentebelasting) ;<br />

c) wanneer de reeds aangemaakte kaart niet afgehaald werd binnen de wettelijke<br />

termijn van 3 maanden wordt 4,50 EUR gemeentebelasting bovenop aangerekend<br />

;<br />

d) - wanneer het een dringende procedure betreft bij de afgifte van een eerste elektronische<br />

identiteitskaart of tegen afgifte van de oude kaart, met volledig transport<br />

door Group 4 : 98,12 EUR (inclusief 11 EUR gemeentebelasting) ;<br />

- wanneer het een zeer dringende procedure betreft bij de afgifte van een eerste elektronische<br />

identiteitskaart of tegen afgifte van de oude kaart, met volledig transport door Group 4 :<br />

150,15 EUR (inclusief 11 EUR gemeentebelasting) ;<br />

e) - wanneer het een dringende procedure betreft bij de aflevering van een eerste<br />

duplicaat van een elektronische identiteitskaart, met volledig transport door<br />

Group 4 : 98,87 EUR (inclusief 11,75 EUR gemeentebelasting) ;


- wanneer het een zeer dringende procedure betreft bij de aflevering van een<br />

eerste duplicaat van een elektronische identiteitskaart, met volledig transport<br />

door Group 4 : 150,90 EUR (inclusief 11,75 EUR gemeentebelasting) ;<br />

f) - wanneer het een dringende procedure betreft bij de aflevering van elk volgend<br />

duplicaat van een elektronische identiteitskaart, met volledig transport door<br />

Group 4 : 100,62 EUR (inclusief 13,50 EUR gemeentebelasting) ;<br />

- wanneer het een zeer dringende procedure betreft bij de aflevering van elk volgend<br />

duplicaat van een elektronische identiteitskaart, met volledig transport<br />

door Group 4 : 152,65 EUR (inclusief 13,50 EUR gemeentebelasting).<br />

A2. a) Op de afgifte van de identiteitsstukken ten behoeve van kinderen jonger dan 12<br />

jaar bij de eerste inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister of in het<br />

wachtregister van een Belgische gemeente :<br />

- eerste uitreiking : gratis ;<br />

- volgende uitreiking : 1,24 EUR ;<br />

b) Voor de afgifte van het identiteitsbewijs voor een kind onder de twaalf jaar met<br />

foto : 1,24 EUR.<br />

A3. Op de afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de vervanging van de verblijfsbewijzen<br />

van vreemdelingen :<br />

a) wanneer het een eerste verblijfsbewijs of een verlenging betreft : 0,75 EUR ;<br />

b) wanneer het vorige verblijfsbewijs wordt ingeleverd : 0,75 EUR ;<br />

c) wanneer het vorige verblijfsbewijs niet wordt ingeleverd :<br />

- 1,50 EUR voor een eerste duplicaat ;<br />

- 1,75 EUR voor elk volgend duplicaat.<br />

B. Op de afgifte van paspoorten :<br />

- voor de afgifte van een nieuw paspoort volgens de gewone procedure : 11 EUR ;<br />

- voor de afgifte van een nieuw paspoort volgens de spoedprocedure : 14 EUR ;<br />

- voor de afgifte van paspoorten aan kinderen minder dan 18 jaar : gratis.<br />

C. Op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften vergunningen,<br />

die niet onderworpen zijn aan het expeditierecht : 0,75 EUR per exemplaar.<br />

D. Op de afgifte van trouwboekjes : 12,50 EUR, de belasting op de afgifte van het huwelijksgetuigschrift<br />

inclusief.<br />

E. 0,75 EUR voor de wettiging van een handtekening.<br />

F. 0,75 EUR voor het eensluidend verklaren van elk afschrift door een particulier voorgelegd.<br />

Art. 3 De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur<br />

en er een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven. Het in<br />

bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden<br />

geboekt, bij de uitreiking van het stuk. Het bewijs van betaling blijkt uit het aanbrengen<br />

van een kleefzegel of het afleveren van een ontvangstbewijs waarop het belastingbedrag<br />

vermeld is. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege<br />

ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. De particulieren en de privé-instellingen die<br />

wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden hun per post zouden toegezonden<br />

worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst<br />

over te maken.<br />

Art. 4 Zijn van de belasting vrijgesteld :<br />

a) De stukken welke krachtens de wet, een Koninklijk Besluit of een andere overheidsverordening<br />

kosteloos door de gemeente moeten afgeleverd worden.<br />

b) De stukken welke aan behoeftige personen afgeleverd worden. De behoeftigheid<br />

wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.<br />

c) De machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties.<br />

d) De machtigingen met betrekking tot activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp<br />

zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente.<br />

e) De mededelingen van de politie aan verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen<br />

omtrent het gevolg dat gegeven wordt inzake verkeersongevallen op de openbare<br />

weg.<br />

f) De documenten en de administratieve prestaties nodig voor kieszaken.<br />

g) De samenstellingen van het gezin, evenals de opzoekingen daartoe, vereist bij de<br />

aanvraag der verminderingskaarten op het openbaar vervoer voor grote gezinnen.<br />

h) De inlichtingen uit het bevolkingsregister aan gerechtsdeurwaarders.


i) - De door de ambtenaren van de burgerlijke stand, door burgemeesters of door hun<br />

afgevaardigden afgeleverde getuigschriften tot staving van feiten die blijken uit de<br />

registers van de burgerlijke stand en van de nationaliteit ;<br />

- De door de burgemeesters of hun afgevaardigden afgeleverde getuigschriften van<br />

identiteit, nationaliteit, domicilie of verblijf en de getuigschriften van goed gedrag en<br />

zeden.<br />

Wanneer de getuigschriften worden afgeleverd aan eenieder die verklaart dat<br />

voormelde stukken dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen,<br />

te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog<br />

op eventuele aanwerving.<br />

j) De stukken afgeleverd aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de<br />

daarmee gelijkgestelde instellingen, alsmede de instellingen van openbaar nut.<br />

k) De Plus-3-passen voor de derde leeftijd.<br />

Art. 5 De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens de wet, een<br />

Koninklijk Besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten<br />

behoeve van de gemeente onderworpen zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten<br />

welke de met het afleveren van paspoorten belaste gemeenten ambtshalve toekomen,<br />

en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet houdende het tarief der<br />

consulaire rechten en der kanselarijrechten.<br />

Art. 6 De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen<br />

terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24.12.1996<br />

zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 15.03.1999 betreffende de beslechting<br />

van fiscale geschillen en latere aanvullingen en het uitvoeringsbesluit terzake.<br />

Art. 7 Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek, zal deze belastingverordening<br />

als definitief aanzien en aan de hogere overheid overgemaakt worden.<br />

Gedaan in zitting datum als boven.<br />

De Secretaris, De Voorzitter,<br />

(get) Eddy Borremans (get) Guido De Vos<br />

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 13 november 2006.<br />

Op bevel :<br />

De Secretaris, De Burgemeester,<br />

Eddy Borremans Guido De Vos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!