24.09.2013 Views

DOSSIER 20 - Instituut Samenleving en Technologie

DOSSIER 20 - Instituut Samenleving en Technologie

DOSSIER 20 - Instituut Samenleving en Technologie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dossier <strong>20</strong> 9<br />

Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>:<br />

de realiteit voorbij de technologie


2<br />

Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>: De realiteit voorbij de technologie<br />

inhoud<br />

Inleiding: Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>: De realiteit voorbij de technologie 2<br />

Hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> 5<br />

1. Subfertiliteit: om hoeveel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gaat het? 5<br />

2. Wat is er dan aan de hand? 6<br />

3. Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>: waar gaat het over? 10<br />

4. De behandeling<strong>en</strong> in de praktijk 13<br />

5. Stof voor discussie 17<br />

Het Belgisch project: e<strong>en</strong> voorbeeld op wereldniveau <strong>20</strong><br />

Hoofdstuk 2: Hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong> 21<br />

Inleiding 21<br />

A. Factor<strong>en</strong> 21<br />

1. De kinderw<strong>en</strong>s 21<br />

2. Machteloosheid : e<strong>en</strong> exist<strong>en</strong>tiële confrontatie 23<br />

3. De sterke emotionele kleuring 26<br />

B. Impact 27<br />

1. Impact op het algeme<strong>en</strong> welbevind<strong>en</strong> 27<br />

2. De lichamelijke impact van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> 27<br />

3. De impact op de partnerrelatie 29<br />

4. Impact op de werksituatie 33<br />

5. Impact op het sociale lev<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> 34<br />

6. Lev<strong>en</strong> na de behandeling<strong>en</strong> 36<br />

7. De financiële impact van behandeling<strong>en</strong> 38<br />

Hoofdstuk 3: Copingstrategieën 38<br />

Inleiding 38<br />

1. Probleemgerichte coping 39<br />

2. Keuz<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> als vorm van probleemgerichte coping 41<br />

3. Coping gericht op emotionele verwerking 46<br />

3. Betek<strong>en</strong>isgerichte coping 48<br />

4. Enkele algem<strong>en</strong>e vaststelling<strong>en</strong> 49<br />

Hoofdstuk 4: De draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> 50<br />

Inleiding 50<br />

1. Mediacampagnes <strong>en</strong> s<strong>en</strong>sibilisering 51<br />

2. Informatie verstrekk<strong>en</strong> 52<br />

3. Lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact stimuler<strong>en</strong> 55<br />

4. Stressreductie <strong>en</strong> lifestylebegeleiding 61<br />

5. Psychologische begeleiding 63<br />

Hoofdstuk 5: De psychologische begeleiding in de praktijk 72<br />

Inleiding 72<br />

1. Enkele vaststelling<strong>en</strong> 73<br />

2. Waarom er relatief weinig aandacht is voor psychologische begeleiding 77<br />

3. Psychosociale begeleiding buit<strong>en</strong> de fertiliteitsc<strong>en</strong>tra 78<br />

Wie is wie 79<br />

Over de auteurs 80<br />

IST Dossier nr. <strong>20</strong>, © <strong>20</strong>09 door het <strong>Instituut</strong> <strong>Sam<strong>en</strong>leving</strong> & <strong>Technologie</strong> (IST), Vlaams Parlem<strong>en</strong>t, 1011 Brussel<br />

Dit dossier, met de daarin vervatte resultat<strong>en</strong>, conclusies <strong>en</strong> aanbeveling<strong>en</strong>, is eig<strong>en</strong>dom van het IST. Bij gebruik<br />

van gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> uit deze studie wordt e<strong>en</strong> correcte bronvermelding gevraagd.


De voorbije dec<strong>en</strong>nia heeft de fertiliteitsg<strong>en</strong>eeskunde<br />

tal van nieuwe terrein<strong>en</strong> veroverd. ‘We kunn<strong>en</strong> quasi<br />

iedere<strong>en</strong> zwanger mak<strong>en</strong>’, zegt embryologe prof. Dr.<br />

Josiane Van der Elst. De grote ethische vrag<strong>en</strong> zijn<br />

gesteld <strong>en</strong> voor de meeste ervan is op e<strong>en</strong> of andere<br />

manier e<strong>en</strong> antwoord geformuleerd, hetzij via wetgeving,<br />

hetzij in richtlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> ethische codes die binn<strong>en</strong><br />

de ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> fertiliteitsc<strong>en</strong>tra word<strong>en</strong> gehanteerd.<br />

Intuss<strong>en</strong> lijkt medisch begeleide voortplanting bijna e<strong>en</strong><br />

vanzelfsprek<strong>en</strong>dheid te word<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t in zijn<br />

omgeving wel e<strong>en</strong> koppel dat ‘in behandeling is’. Voor<br />

wie niet beter weet, lijkt dat e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige zaak. Je<br />

gaat naar de dokter om, zoals we dat vroeger zeid<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> kindje te kop<strong>en</strong>.<br />

In heel het d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, prat<strong>en</strong>, debatter<strong>en</strong> rond fertiliteitstechnologie<br />

wordt echter relatief weinig aandacht<br />

besteed aan wat de impact van deze technologie is<br />

op het lev<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die deze behandeling<strong>en</strong><br />

ondergaan. Precies deze impact, de individuele realiteit<br />

van koppels <strong>en</strong> individu<strong>en</strong> die hun toevlucht moet<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong> tot de g<strong>en</strong>eeskunde om hun kinderw<strong>en</strong>s te<br />

realiser<strong>en</strong>, will<strong>en</strong> we met dit dossier onder de aandacht<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s is e<strong>en</strong> bijzonder complex gegev<strong>en</strong>.<br />

Maar heel weinig m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> uitlegg<strong>en</strong> waarom<br />

ze wel of niet kinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong>. De keuze óf <strong>en</strong> wanneer<br />

er kinder<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>, <strong>en</strong> hoeveel wordt maar zeld<strong>en</strong> op<br />

basis van rationele overweging<strong>en</strong> gemaakt. Voor koppels<br />

die geconfronteerd word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verminderde<br />

vruchtbaarheid ligt die keuze niet noodzakelijk meer<br />

voor de hand dan voor andere, alle<strong>en</strong> komt er die extra<br />

voorwoord<br />

dim<strong>en</strong>sie bij: het fal<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong> vruchtbaarheid.<br />

Teg<strong>en</strong>over dat moeilijk te vatt<strong>en</strong> kluw<strong>en</strong> van verlang<strong>en</strong>s,<br />

emoties, nod<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> dat we kinderw<strong>en</strong>s noem<strong>en</strong>,<br />

stelt de medische wereld e<strong>en</strong> technisch antwoord:<br />

de fertiliteitsbehandeling. Hormoonstimulaties, inseminaties,<br />

ivf <strong>en</strong> icsi (waarbij e<strong>en</strong> zaadcel rechtstreeks in<br />

de eicel wordt ingebracht), werk<strong>en</strong> met donormateriaal…<br />

op papier ziet het er allemaal bevattelijk uit. Nogal<br />

wat arts<strong>en</strong> die we in het kader van dit dossier sprak<strong>en</strong>,<br />

gev<strong>en</strong> zelf grif toe dat ze ‘in hun <strong>en</strong>thousiasme voor<br />

de mogelijkhed<strong>en</strong> van de technologie’, risker<strong>en</strong> voorbij<br />

te gaan aan de echte vraag van de fertiliteitspatiënt.<br />

Succescijfers van fertiliteitsc<strong>en</strong>tra word<strong>en</strong> (bijna) uitsluit<strong>en</strong>d<br />

uitgedrukt in term<strong>en</strong> van het aantal ivf/icsi-cycli<br />

die uitmond<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> zwangerschap. Het welzijn van de<br />

fertiliteitspatiënt valt veel moeilijker in cijfers te vatt<strong>en</strong>.<br />

Nochtans zijn fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> lachertje.<br />

Verminderde vruchtbaarheid treft koppels in e<strong>en</strong> van de<br />

cruciale periodes van hun lev<strong>en</strong>, op het mom<strong>en</strong>t dat ze<br />

hun relatie, hun carrière, hun lev<strong>en</strong>… aan het uitbouw<strong>en</strong><br />

zijn. De behandeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gemakkelijk e<strong>en</strong> aantal<br />

jar<strong>en</strong> in beslag nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn bijzonder indring<strong>en</strong>d. Ze<br />

verg<strong>en</strong> van de patiënt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote flexibiliteit <strong>en</strong> organisatievermog<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> behandelingscyclus moet<br />

de patiënte e<strong>en</strong> complex schema volg<strong>en</strong> van medicatie,<br />

bloedprikk<strong>en</strong>, echografische controles… én moet ze<br />

haar ag<strong>en</strong>da volledig kunn<strong>en</strong> richt<strong>en</strong> naar het mom<strong>en</strong>t<br />

van de ovulatie, de ev<strong>en</strong>tuele pick-up <strong>en</strong> de daaropvolg<strong>en</strong>de<br />

terugplaatsing. De behandeling<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

grote druk op de relatie <strong>en</strong>, niet in het minst, op de<br />

intimiteit van de betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>. Vrouw<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> in<br />

meer of mindere mate lichamelijke <strong>en</strong> psychologische<br />

ongemakk<strong>en</strong> als gevolg van de hormoonbehandeling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. Maar wat nag<strong>en</strong>oeg alle koppels als het moeilijk-<br />

3


4<br />

voorwoord<br />

ste ervar<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> is de<br />

emotionele storm waarin ze terechtkom<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> soort<br />

rollercoaster van hoop, angst, onzekerheid, spanning,<br />

opluchting of net teleurstelling <strong>en</strong> ontgoocheling als<br />

e<strong>en</strong> behandelingscyclus niet tot het verhoopte resultaat<br />

leidt. Er zijn maar weinig koppels in fertiliteitsbehandeling<br />

die er in slag<strong>en</strong> aan deze storm, e<strong>en</strong> al<br />

dan niet tijdelijke obsessie met het zwanger word<strong>en</strong>,<br />

te ontsnapp<strong>en</strong>. Toch wordt hier in de medische praktijk<br />

nauwelijks ruimte voor gemaakt. Integ<strong>en</strong>deel. Het<br />

verdriet om e<strong>en</strong> mislukte behandelingscyclus wordt<br />

vaak mete<strong>en</strong> toegedekt door e<strong>en</strong> nieuwe afspraak op<br />

de ag<strong>en</strong>da te prikk<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> nieuwe behandelingscyclus<br />

waarop m<strong>en</strong> zijn hoop kan vestig<strong>en</strong>. Hoewel koppels<br />

zelf meestal vrag<strong>en</strong>de partij zijn om ‘zo snel mogelijk<br />

(opnieuw) te prober<strong>en</strong>’, riskeert m<strong>en</strong> zo voorbij te gaan<br />

aan het feit dat de diagnose van verminderde vruchtbaarheid,<br />

elke mislukte poging tot bevruchting <strong>en</strong> zeker<br />

elke miskraam, hoe vroeg ook in de zwangerschap, ook<br />

e<strong>en</strong> rouwproces met zich meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Voor koppels die hebb<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> voor bevruchting<br />

met donormateriaal of met de hulp van e<strong>en</strong> draagmoeder,<br />

of bijvoorbeeld bij meerlingzwangerschapp<strong>en</strong><br />

die het gevolg kunn<strong>en</strong> zijn van de behandeling<strong>en</strong>, is het<br />

verhaal lang niet afgelop<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s de zwangerschap e<strong>en</strong><br />

feit is. De eerst<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> klaar te kom<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

niet-biologisch ouderschap, de tweede groep moet<br />

zich voorbereid<strong>en</strong> op ev<strong>en</strong>tuele perinatale complicaties<br />

<strong>en</strong> op de extra stress die het opvoed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

jonge twee- of drieling met zich meebr<strong>en</strong>gt. Maar ook<br />

voor koppels die ‘gewoon’ e<strong>en</strong> gezond kind ter wereld<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> is het verhaal niet afgelop<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s de zwangerschapstest<br />

positief uitvalt. Veel koppels getuig<strong>en</strong> dat<br />

ze moet<strong>en</strong> ‘afkick<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> bekom<strong>en</strong> van de behandelin-<br />

g<strong>en</strong>. De verminderde vruchtbaarheid is niet ongedaan<br />

gemaakt door de komst van e<strong>en</strong> kind <strong>en</strong> wordt opnieuw<br />

problematisch als m<strong>en</strong> aan verdere gezinsuitbreiding<br />

d<strong>en</strong>kt. In e<strong>en</strong> latere fase kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich zorg<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> om de vruchtbaarheid van hun met medische<br />

assist<strong>en</strong>tie verwekte kroost.<br />

Sinds 1 juli <strong>20</strong>03 krijg<strong>en</strong> Belgische koppels zes ivf-cycli<br />

terugbetaald. ‘Met andere woord<strong>en</strong>’, zo stelt psychiater<br />

Eric Van Hoof ‘de wetgever gaat ervan uit dat e<strong>en</strong> nietingevulde<br />

kinderw<strong>en</strong>s niet zomaar e<strong>en</strong> luxeprobleem is.<br />

Hij verteg<strong>en</strong>woordigt e<strong>en</strong> groot lijd<strong>en</strong>, <strong>en</strong> net daarom<br />

is het verantwoord dat de maatschappij bijdraagt tot<br />

het oploss<strong>en</strong> van dit lijd<strong>en</strong>.’ Professor Josiane Van der<br />

Elst spreekt zelfs van e<strong>en</strong> maatschappelijke opdracht:<br />

‘We gaan onze bevolkingspiramide niet gezond kunn<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> aan<br />

te spor<strong>en</strong> toch kinder<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>. Het is juist daarom<br />

des te belangrijker dat we er alles aan do<strong>en</strong> om de<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong> maar geconfronteerd<br />

word<strong>en</strong> met verminderde vruchtbaarheid.’<br />

De wet van 6 juli <strong>20</strong>07 betreff<strong>en</strong>de de medisch begeleide<br />

voortplanting <strong>en</strong> de bestemming van de overtallige<br />

embryo’s <strong>en</strong> gamet<strong>en</strong>, stipuleert dat het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum<br />

verplicht ‘de betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> psychologische<br />

begeleiding [moet] bied<strong>en</strong> voor <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het medisch<br />

begeleide voortplantingsproces.’ Ook de wetgever ging<br />

er blijkbaar van uit dat niet te licht over fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

moet word<strong>en</strong> he<strong>en</strong>gegaan <strong>en</strong> dat psychologische<br />

begeleiding zeker ge<strong>en</strong> frivoliteit is. Helaas geeft<br />

de wet weinig uitleg over wat die psychologische begeleiding<br />

dan moet inhoud<strong>en</strong>, hoe het ‘bied<strong>en</strong> van’ die<br />

begeleiding vorm moet krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke professionals<br />

daarin e<strong>en</strong> rol moet<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Laat staan dat er mid


del<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> zijn om aan die verplichting tegemoet te<br />

kom<strong>en</strong>. Zoals verder in het dossier zal blijk<strong>en</strong>, resulteert<br />

de vaagheid van de wet in e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> grote vaagheid op<br />

het terrein.<br />

Over de methodiek van het dossier<br />

De bevinding<strong>en</strong> in dit dossier zijn deels gebaseerd op<br />

literatuur <strong>en</strong> in grote mate op persoonlijke gesprekk<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> diverse groep van betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>: arts<strong>en</strong>,<br />

psychiaters <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong>, verantwoordelijk<strong>en</strong> van<br />

ivf-laboratoria, vroedvrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleg<strong>en</strong>d personeel,<br />

e<strong>en</strong> ethicus <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal koppels die mom<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong><br />

fertiliteitsbehandeling ondergaan of die er e<strong>en</strong> achter<br />

de rug hebb<strong>en</strong>. Op p. 94 vindt u e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

professionals die we voor dit dossier geïnterviewd hebb<strong>en</strong>.<br />

Om de privacy van de geïnterviewde patiënt<strong>en</strong> te<br />

vrijwar<strong>en</strong>, citer<strong>en</strong> we h<strong>en</strong> niet onder hun eig<strong>en</strong> naam.<br />

Alles sam<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> wij gesprekk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> 27 per-<br />

son<strong>en</strong> of koppels over hun onvervulde kinderw<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> hun ervaring<strong>en</strong> in fertiliteitsc<strong>en</strong>tra. E<strong>en</strong> deel van<br />

die gesprekk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> individueel, de meeste war<strong>en</strong><br />

groepsgesprekk<strong>en</strong>. Uit die gesprekk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we voor<br />

het verslag die uitsprak<strong>en</strong> weerhoud<strong>en</strong> die het meest<br />

beeld<strong>en</strong>d, typisch of het beste verwoord war<strong>en</strong>. Dat<br />

maakt dat regelmatig dezelfde person<strong>en</strong> aan het woord<br />

kom<strong>en</strong>.<br />

De interviews gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonlijke appreciatie van<br />

de betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> weer. Arts, verpleegkundige, psycholoog,<br />

patiënt ervar<strong>en</strong> de realiteit van de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

elk op hun manier. De interviewmethode<br />

als bron van informatievergaring levert e<strong>en</strong> rijk geschakeerd<br />

beeld op. Ze biedt e<strong>en</strong> waardevolle aanvulling op<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke gegev<strong>en</strong>s, die gebaseerd zijn op<br />

gestandaardiseerde vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> <strong>en</strong> tests. Dit dossier<br />

wil e<strong>en</strong> terreinverk<strong>en</strong>ning bied<strong>en</strong>, die hopelijk de aanzet<br />

geeft tot e<strong>en</strong> verdere exploratie van de impact van<br />

fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe daarmee kan word<strong>en</strong><br />

omgegaan.<br />

5


6<br />

hooFdstuk 1:<br />

Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit<br />

<strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

Doel van dit hoofdstuk is inzicht te verschaff<strong>en</strong> in de maatschappelijke<br />

omvang van fertiliteitsproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> –behandeling<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> korte introductie te<br />

bied<strong>en</strong> in de soort<strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> inzicht te gev<strong>en</strong><br />

in de concrete praktijk.


1. Subfertiliteit: om hoeveel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

gaat het?<br />

Hoeveel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kamp<strong>en</strong> met verminderde vrucht-<br />

baarheid valt moeilijk te achterhal<strong>en</strong>. Al is het maar<br />

omdat niet iedere<strong>en</strong> dezelfde definitie van verminderde<br />

vruchtbaarheid hanteert <strong>en</strong> op dezelfde manier meet.<br />

In België spreekt m<strong>en</strong> over vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong><br />

als e<strong>en</strong> koppel minst<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> jaar onbeschermd betrek-<br />

king<strong>en</strong> heeft zonder zwanger te word<strong>en</strong>.<br />

Lang niet ieder onvruchtbaar koppel wordt geregi-<br />

streerd. Er kamp<strong>en</strong> ongetwijfeld meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> dan er zich lat<strong>en</strong> behan-<br />

del<strong>en</strong>. Schatting<strong>en</strong> ton<strong>en</strong> dan ook e<strong>en</strong> grote variatie:<br />

subfertiliteit zou 9 tot 15% van de bevolking treff<strong>en</strong>.<br />

Uit e<strong>en</strong> overzichtsstudie van 25 bevolkingsonderzoe-<br />

k<strong>en</strong> wereldwijd uit <strong>20</strong>07 i , concluder<strong>en</strong> de onderzoekers<br />

dat gemiddeld 9 proc<strong>en</strong>t van de bevolking niet binn<strong>en</strong><br />

het jaar zwanger wordt. Ze kom<strong>en</strong> met andere woord<strong>en</strong><br />

tot e<strong>en</strong> lagere schatting dan doorgaans wordt aange-<br />

nom<strong>en</strong>. Wereldwijd zoud<strong>en</strong> 72,4 miljo<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> kamp<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s hetzelfde<br />

onderzoek gaat 56% van de onvruchtbare koppels op<br />

zoek naar medische hulp. Slechts e<strong>en</strong> beperkt deel<br />

daarvan, met name 22,4 %, krijgt ook effectief toegang<br />

tot deze zorg.<br />

Opmerkelijk is dat de cijfers over de incid<strong>en</strong>tie van<br />

onvruchtbaarheid overal ter wereld gelijkaardig zijn. Wel<br />

zoud<strong>en</strong> de oorzak<strong>en</strong> van onvruchtbaarheid verschill<strong>en</strong>:<br />

in derdewereldland<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> de meeste gevall<strong>en</strong> van<br />

onvruchtbaarheid te wijt<strong>en</strong> zijn aan infecties, in het<br />

west<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> ze eerder te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> met de<br />

latere leeftijd waarop m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>.<br />

Cijfers in België<br />

In België gev<strong>en</strong> twee cijferbronn<strong>en</strong> indicaties over de<br />

omvang van vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> –behande-<br />

ling<strong>en</strong>. Het College van G<strong>en</strong>eesher<strong>en</strong> Reproductieve<br />

G<strong>en</strong>eeskunde publiceert jaarlijks cijfers gebaseerd op<br />

de registratie van de Belgische fertiliteitsc<strong>en</strong>tra, de zoge-<br />

naamde BELRAP-cijfers (Belgian Register for Assisted<br />

Reproduction). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in <strong>20</strong>06,<br />

het meest rec<strong>en</strong>te jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn,<br />

in alle Belgische c<strong>en</strong>tra sam<strong>en</strong> in totaal 25.039 ivf/icsi-<br />

behandeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> plaatsgevond<strong>en</strong>, hetzij met vers<br />

materiaal, hetzij met ingevror<strong>en</strong> embryo’s. De behande-<br />

ling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in totaal tot ongeveer 3.500 geboort<strong>en</strong><br />

geleid.<br />

De BELRAP-cijfers zijn in de eerste plaats bedoeld om<br />

de medische praktijk in de c<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> hun effectiviteit te<br />

bestuder<strong>en</strong>, niet om e<strong>en</strong> idee te gev<strong>en</strong> over de omvang<br />

van fertiliteitsproblem<strong>en</strong> bij de Belgische bevolking.<br />

Zo kunn<strong>en</strong> we uit de cijfers niet afleid<strong>en</strong> om hoeveel<br />

patiënt<strong>en</strong> het ging, laat staan om hoeveel Belgische<br />

patiënt<strong>en</strong>. Patiënt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> immers meer dan één<br />

behandelingscyclus per jaar ondergaan <strong>en</strong> zeker de<br />

grote fertiliteitsc<strong>en</strong>tra in ons land trekk<strong>en</strong> ook veel bui-<br />

t<strong>en</strong>landers aan, die in hun eig<strong>en</strong> land om e<strong>en</strong> of meer<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet geholp<strong>en</strong> (kunn<strong>en</strong>) word<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

gaat het alle<strong>en</strong> om cijfers van ivf- <strong>en</strong> icsi-behandelin-<br />

g<strong>en</strong>, andere behandeling<strong>en</strong> zoals chirurgische ingre-<br />

p<strong>en</strong>, hormoonstimulatie <strong>en</strong> inseminaties (zie verder) zijn<br />

daar niet bij inbegrep<strong>en</strong>.<br />

7


8<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> andere indicatie vorm<strong>en</strong> de cijfers van het<br />

Studiec<strong>en</strong>trum voor Pr<strong>en</strong>atale Diagnostiek. Daaruit<br />

blijkt dat ongeveer 5% van alle kinder<strong>en</strong> die in ons land<br />

gebor<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, er gekom<strong>en</strong> zijn dankzij medische<br />

begeleide voortplanting (inseminaties of ivf/icsi).<br />

2. Wat is er dan aan de hand?<br />

De lichamelijke oorzak<strong>en</strong><br />

Arts<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> lang niet altijd de oorzaak van de vrucht-<br />

baarheidsproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs als er e<strong>en</strong> mogelijk factor<br />

gevond<strong>en</strong> wordt, is het nog lang niet zeker dat die de<br />

<strong>en</strong>ige oorzaak is van de verminderde vruchtbaarheid.<br />

Volg<strong>en</strong>s sommige arts<strong>en</strong> zou subfertiliteit zonder ver-<br />

klaring blijv<strong>en</strong>. De oorzak<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bij de man of bij de<br />

vrouw ligg<strong>en</strong>, maar veelal gaat het om het sam<strong>en</strong>gaan van<br />

zowel mannelijke als vrouwelijke factor<strong>en</strong>.<br />

Alles sam<strong>en</strong> zou zo’n 5 tot 10 proc<strong>en</strong>t van de man-<br />

nelijke bevolking met verminderde vruchtbaarheid<br />

te mak<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. De meest voorkom<strong>en</strong>de indicatie<br />

voor vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> bij mann<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

slechte spermakwaliteit. De kwaliteit verwijst naar de<br />

hoeveelheid, vorm <strong>en</strong> beweeglijkheid van de zaad-<br />

cell<strong>en</strong>. Dr. Ombelet, fertiliteitsarts in het ziek<strong>en</strong>huis<br />

Oost-Limburg, stelt dat minder dan 50 proc<strong>en</strong>t van<br />

de mann<strong>en</strong> over perfect normaal sperma beschikt. 30<br />

proc<strong>en</strong>t van de mann<strong>en</strong> heeft lichte tot matige afwijkin-<br />

g<strong>en</strong>, 10 proc<strong>en</strong>t heeft ernstige afwijking<strong>en</strong> <strong>en</strong> 0,5 tot 1<br />

proc<strong>en</strong>t heeft ge<strong>en</strong> zaadcell<strong>en</strong>. Enkele oorzak<strong>en</strong> van<br />

deze verminderde kwaliteit zijn e<strong>en</strong> voorgeschied<strong>en</strong>is<br />

van niet-ingedaalde testikels, bepaalde medicatie, hor-<br />

monale stoorniss<strong>en</strong>, spataders, infecties of g<strong>en</strong>etische<br />

<strong>en</strong> chromosomale afwijking<strong>en</strong> ii <strong>en</strong> medische behande-<br />

ling<strong>en</strong> zoals kankerbehandeling<strong>en</strong>.<br />

Naast stoorniss<strong>en</strong> in de zaadproductie kan de man-<br />

nelijke infertiliteit te wijt<strong>en</strong> zijn aan stoorniss<strong>en</strong> in het<br />

zaadtransport. Het gaat dan om erectiestoorniss<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

stoorniss<strong>en</strong> met betrekking tot de zaadlozing.<br />

Dr. Ombelet wijst erop dat e<strong>en</strong> mannelijke vruchtbaar-<br />

heidsfactor nog niet betek<strong>en</strong>t dat het koppel ge<strong>en</strong> kin-<br />

der<strong>en</strong> kan krijg<strong>en</strong>: ‘E<strong>en</strong> zeer vruchtbare vrouw kan met<br />

zeer weinig zaad zwanger word<strong>en</strong>. Omgekeerd kan e<strong>en</strong><br />

zeer vruchtbare man bij e<strong>en</strong> minder vruchtbare vrouw<br />

ge<strong>en</strong> zwangerschap oplever<strong>en</strong>.’ Vruchtbaarheid is met<br />

andere woord<strong>en</strong> altijd e<strong>en</strong> probleem van het koppel,<br />

niet van e<strong>en</strong> van beide partners.<br />

Bij vrouw<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> diverse problem<strong>en</strong> oorzaak zijn van<br />

e<strong>en</strong> verminderde vruchtbaarheid. De meest voorko-<br />

m<strong>en</strong>de zijn hormonale stoorniss<strong>en</strong>, verstopte eileiders<br />

<strong>en</strong> de verminderde kwaliteit van de eicell<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> typische hormonale stoornis is het polycysteus<br />

ovarieel syndroom (pco). Vrouw<strong>en</strong> die hieraan lijd<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> teveel mannelijk hormoon aan, wat storing<strong>en</strong><br />

geeft in de productie van hormon<strong>en</strong> die voor eicelrijping<br />

<strong>en</strong> eisprong zorg<strong>en</strong>.<br />

Verstopte eileiders kunn<strong>en</strong> het gevolg zijn van infecties<br />

(door soa’s), van cystevorming of van <strong>en</strong>dometriose.<br />

E<strong>en</strong> verminderde kwaliteit van de eicell<strong>en</strong> heeft in veel<br />

gevall<strong>en</strong> met de leeftijd van de vrouw te mak<strong>en</strong> (zie p. 4).


E<strong>en</strong> andere mogelijke factor is e<strong>en</strong> fal<strong>en</strong>de innesteling<br />

van de vrucht in het baarmoederslijmvlies. Dat kan<br />

bijvoorbeeld het gevolg zijn van goedaardige gezwell<strong>en</strong><br />

in de baarmoeder of van ontsteking<strong>en</strong> van het baar-<br />

moederslijmvlies.<br />

Milieu<br />

Of de vruchtbaarheid van de bevolking erop achter-<br />

uitgaat valt moeilijk te bewijz<strong>en</strong>, onder andere omdat<br />

m<strong>en</strong> niet beschikt over correct vergelijkingsmateriaal.<br />

Ook de impact van het milieu op de vruchtbaarheid is<br />

onduidelijk.<br />

Sommige onderzoekers stell<strong>en</strong> dat blootstelling, in e<strong>en</strong><br />

zeer vroege fase van de ontwikkeling van de mannelijke<br />

geslachtsorgan<strong>en</strong>, aan vrouwelijke hormon<strong>en</strong> –oestro-<br />

g<strong>en</strong><strong>en</strong> of oestroge<strong>en</strong>achtige substanties– kan leid<strong>en</strong> tot<br />

e<strong>en</strong> verminderde zaadkwaliteit. E<strong>en</strong> bron van hormoon-<br />

ontregel<strong>en</strong>de substanties in het milieu zijn natuurlijke<br />

<strong>en</strong> synthetische hormon<strong>en</strong> gebruikt in g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong><br />

zoals de pil <strong>en</strong> in groeibevorder<strong>en</strong>de stoff<strong>en</strong> gebruikt<br />

in de veehouderij. E<strong>en</strong> andere bron zijn chemicaliën<br />

met e<strong>en</strong> oestrog<strong>en</strong>e werking, die terug te vind<strong>en</strong> zijn<br />

in onder andere plastics, inkt, deterg<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> cosme-<br />

tica, verpakkingsmateriaal, bestrijdingsmiddel<strong>en</strong>… E<strong>en</strong><br />

groot deel van deze stoff<strong>en</strong> komt in onze voeding of in<br />

het drinkwater terecht, e<strong>en</strong> ander deel krijg<strong>en</strong> we bin-<br />

n<strong>en</strong> via directe blootstelling, zoals bijvoorbeeld aan de<br />

bestrijdingsmiddel<strong>en</strong> gebruikt in de tuinbouw. Dat deze<br />

stoff<strong>en</strong> e<strong>en</strong> invloed hebb<strong>en</strong> op de latere zaadkwaliteit<br />

is echter e<strong>en</strong> hypothese die nog niet voldo<strong>en</strong>de bewe-<br />

z<strong>en</strong> is.<br />

Voor wat betreft de vrouwelijke infertiliteit zou er e<strong>en</strong><br />

verband zijn tuss<strong>en</strong> pcb’s <strong>en</strong> de to<strong>en</strong>ame van <strong>en</strong>do-<br />

metriose.<br />

Lev<strong>en</strong>sstijl<br />

Lev<strong>en</strong>sstijl is e<strong>en</strong> andere factor in (sub)fertiliteit. Onder<br />

andere rok<strong>en</strong> <strong>en</strong> voedingsgewoont<strong>en</strong> <strong>en</strong> (gebrek aan)<br />

beweging zijn grote boosdo<strong>en</strong>ers.<br />

Rok<strong>en</strong><br />

Rok<strong>en</strong> heeft zowel bij mann<strong>en</strong> als bij vrouw<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

negatieve impact op de vruchtbaarheid. Bij vrouw<strong>en</strong><br />

zou rok<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> snellere uitputting van de<br />

eicelvoorraad <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vervroegde m<strong>en</strong>opauze, tot e<strong>en</strong><br />

vermindering van het aantal gezonde eicell<strong>en</strong> waardoor<br />

m<strong>en</strong> langer moet wacht<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zwangerschap <strong>en</strong> tot<br />

e<strong>en</strong> hoger risico op miskram<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> laag geboorte-<br />

gewicht. Vijf jaar na e<strong>en</strong> rookstop is het aantal vrouw<strong>en</strong><br />

dat niet zwanger geraakt nog steeds meer dan dubbel<br />

zo hoog als bij niet-rokers. Rok<strong>en</strong>de vrouw<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

twee maal meer ivf-behandeling<strong>en</strong> nodig dan niet-<br />

rok<strong>en</strong>de vrouw<strong>en</strong>.<br />

Bij mann<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> onderzoekers e<strong>en</strong> verband tuss<strong>en</strong><br />

rok<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vermindering van het zaadvocht. Ander<strong>en</strong><br />

wijz<strong>en</strong> op mogelijke erfelijke schade aan de zaadcell<strong>en</strong>.<br />

Opmerkelijk is dat niet alle<strong>en</strong> actief rok<strong>en</strong> schadelijk is.<br />

De impact van passief rok<strong>en</strong> is vaak sterker, omdat de<br />

passieve roker de stoff<strong>en</strong> ongefilterd inademt.<br />

9


10<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

Lichaamsgewicht<br />

Zowel e<strong>en</strong> te laag lichaamsgewicht <strong>en</strong> extreme ver-<br />

magering als overgewicht kunn<strong>en</strong> tot vruchtbaarheids-<br />

problem<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> te laag lichaamsgewicht kan de<br />

hormoonhuishouding verstor<strong>en</strong>. Bij mann<strong>en</strong> kan dat<br />

tot e<strong>en</strong> achteruitgang van de zaadkwaliteit leid<strong>en</strong>, bij<br />

vrouw<strong>en</strong> tot het uitblijv<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>struatie of, zelfs<br />

bij matig ondergewicht, tot e<strong>en</strong> minder goede voorbe-<br />

reiding van de baarmoederwand voor de innesteling<br />

van de bevruchte eicel. Overgewicht kan dan weer<br />

leid<strong>en</strong> tot het uitblijv<strong>en</strong> of onregelmatig word<strong>en</strong> van de<br />

eisprong bij vrouw<strong>en</strong>. Zowel bij mann<strong>en</strong> als bij vrouw<strong>en</strong><br />

kan het e<strong>en</strong> normaal seksueel verkeer bemoeilijk<strong>en</strong>.<br />

Alcohol<br />

Ook alcoholmisbruik heeft zijn weerslag op de vrucht-<br />

baarheid. Bij mann<strong>en</strong> kan het de zaadproductie versto-<br />

r<strong>en</strong>, bij vrouw<strong>en</strong> kan het leid<strong>en</strong> tot onregelmatige cycli<br />

<strong>en</strong> verhoogt het risico op miskram<strong>en</strong>.<br />

Leeftijd<br />

E<strong>en</strong> van de belangrijkste lev<strong>en</strong>sstijlfactor<strong>en</strong> is echter<br />

de leeftijd waarop m<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> krijgt. Vooral bij vrou-<br />

w<strong>en</strong> speelt de leeftijd e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm belangrijke rol: e<strong>en</strong><br />

De leeftijdsillusie: ‘Later kan ik altijd nog behandel<strong>en</strong>’<br />

Zoals al eerder werd vermeld, is de leeftijd waarop m<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> krijgt dé belangrijkste oorzaak van de verminderde<br />

vruchtbaarheid in Westerse land<strong>en</strong>. Ongetwijfeld speelt e<strong>en</strong> aantal maatschappelijke factor<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol in<br />

de keuze van veel vrouw<strong>en</strong> om pas op latere leeftijd moeder te word<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k<strong>en</strong> we maar aan de positie van de<br />

vrouw, de taakverdeling in het gezin <strong>en</strong> de moeilijke combinatie van gezin <strong>en</strong> werk, naast andere maatschappelijke<br />

tr<strong>en</strong>ds zoals de vrijetijdsinvulling van jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> (reiz<strong>en</strong>, uitgaan), die niet altijd compatibel is met e<strong>en</strong><br />

gezinslev<strong>en</strong>. Het verdi<strong>en</strong>t aanbeveling om deze factor<strong>en</strong> nader te onderzoek<strong>en</strong>, wil m<strong>en</strong> op termijn e<strong>en</strong> gedragsverandering<br />

in de hand werk<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast heerst bij het grote publiek nog heel wat onwet<strong>en</strong>dheid over vruchtbaarheid <strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> daarvan.<br />

Dat bleek rec<strong>en</strong>t nog uit focusgroep<strong>en</strong> rond dit thema, georganiseerd door het fertiliteitsnetwerk De Verdwaalde<br />

Ooievaar. M<strong>en</strong> beseft niet voldo<strong>en</strong>de dat de m<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> redelijk onvruchtbare soort is <strong>en</strong> dat de vruchtbare periode<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> beperkt is.<br />

E<strong>en</strong> onbedoeld nev<strong>en</strong>effect van de grote medische vooruitgang op het vlak van fertiliteit is dat veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

ervan uitgaan dat als ze na hun vijf<strong>en</strong>dertigste niet meer op natuurlijke wijze zwanger gerak<strong>en</strong>, de g<strong>en</strong>eeskunde<br />

h<strong>en</strong> wel zal help<strong>en</strong>. Enerzijds spreekt hieruit e<strong>en</strong> zware onderschatting van de impact van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>,<br />

anderzijds e<strong>en</strong> grote overschatting van de mogelijkhed<strong>en</strong> van de g<strong>en</strong>eeskunde.<br />

‘De biologie laat niet met zich soll<strong>en</strong>’, zo stelt Prof. Dr. Paul Devroey van het UZ Brussel, ‘Alle fertiliteitstechniek<strong>en</strong><br />

zijn ontwikkeld voor vrouw<strong>en</strong> jonger dan 35 jaar.’ Het volstaat om de Belrap-cijfers erop na te slaan om te<br />

zi<strong>en</strong> dat de slaagkans<strong>en</strong> van behandeling<strong>en</strong> bij ‘oudere’ vrouw<strong>en</strong> inderdaad zeer gering zijn.<br />

Figuur 1 toont de evolutie van het perc<strong>en</strong>tage biochemische <strong>en</strong> klinische zwangerschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de<br />

geboort<strong>en</strong> anderzijds bij ivf met vers materiaal, afhankelijk van de leeftijd van de behandelde vrouw. Met<br />

e<strong>en</strong> ‘biochemische zwangerschap’ bedoelt m<strong>en</strong> dat er waard<strong>en</strong> van het HGC-hormoon gemet<strong>en</strong> zijn die wijz<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> vroege zwangerschap. Bij e<strong>en</strong> klinische zwangerschap kan m<strong>en</strong> echografisch de aanwezigheid van e<strong>en</strong><br />

vruchtzakje vaststell<strong>en</strong>. Bijkom<strong>en</strong>d kan ook de hartslag word<strong>en</strong> vastgesteld. Met ‘vers materiaal’ bedoelt m<strong>en</strong><br />

embryo’s die na de in-vitrobevruchting in de baarmoeder word<strong>en</strong> teruggeplaatst, <strong>en</strong> dus niet eerst ingevror<strong>en</strong><br />

zijn. Het gaat telk<strong>en</strong>s om slaagkans<strong>en</strong> per gestarte cyclus. Ook cycli die gestart zijn maar die bijvoorbeeld ge<strong>en</strong><br />

goede embryo’s hebb<strong>en</strong> opgeleverd om terug te plaats<strong>en</strong> zijn hierin meegerek<strong>en</strong>d.


vrouw is het meest vruchtbaar tuss<strong>en</strong> haar twintigste<br />

<strong>en</strong> dertigste lev<strong>en</strong>sjaar. Daarna neemt <strong>en</strong>erzijds de<br />

vruchtbaarheid af <strong>en</strong> stijgt anderzijds de kans op e<strong>en</strong><br />

miskraam. Deze twee factor<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> sterke<br />

daling van de vruchtbaarheid vanaf vijf<strong>en</strong>dertig jaar. Bij<br />

e<strong>en</strong> vrouw van vijf<strong>en</strong>dertig is de maandelijkse kans op<br />

e<strong>en</strong> zwangerschap nog maar de helft van die van e<strong>en</strong><br />

vrouw van vijf<strong>en</strong>twintig. E<strong>en</strong> vrouw van acht<strong>en</strong>dertig<br />

jaar heeft maar ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t kans per cyclus om zwan-<br />

ger te word<strong>en</strong>. Vooral vrouw<strong>en</strong> die na hun vijf<strong>en</strong>dertig-<br />

ste voor de eerste keer zwanger word<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> meer<br />

risico op e<strong>en</strong> doodgebor<strong>en</strong> kind, op e<strong>en</strong> vroeggeboorte<br />

%<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

100 100 100 100<br />

34,5<br />

27,0<br />

< 36 j<br />

21,8<br />

28,6<br />

<strong>20</strong>,01<br />

14,5<br />

Bron: belrap februari <strong>20</strong>09, rapport van het jaar <strong>20</strong>06<br />

<strong>20</strong>,1<br />

11,8 7,4 7,9<br />

36-40 j 40-43 j > 43 j<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> laag geboortegewicht. E<strong>en</strong> vrouw van veertig<br />

jaar heeft bijna vijftig proc<strong>en</strong>t kans op e<strong>en</strong> miskraam.<br />

M<strong>en</strong> gaat ervan uit dat de leeftijdsgebond<strong>en</strong> achter-<br />

uitgang van de vrouwelijke vruchtbaarheid vooral te<br />

mak<strong>en</strong> heeft met de achteruitgang van de kwaliteit van<br />

de eicell<strong>en</strong>. Vrouw<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> hun eicell<strong>en</strong> al voor hun<br />

geboorte aan. Die cell<strong>en</strong> zijn met andere woord<strong>en</strong> ev<strong>en</strong><br />

oud als de vrouw zelf. E<strong>en</strong> groot deel ervan geraakt in<br />

de loop van het lev<strong>en</strong> beschadigd of gaat verlor<strong>en</strong>. De<br />

capaciteit van de baarmoeder om e<strong>en</strong> vrucht te lat<strong>en</strong><br />

innestel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> blijft wel nog tot op oude-<br />

De figuur toont niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke daling van het aantal (klinische) zwangerschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> geboort<strong>en</strong> maar ook<br />

e<strong>en</strong> andere dramatische realiteit: goed e<strong>en</strong> derde van de jonge vrouw<strong>en</strong> die de heuglijke boodschap kreg<strong>en</strong> dat<br />

ze zwanger war<strong>en</strong> na de ivf-behandeling, of die zelfs al de hartslag van hun kindje hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>, krijgt naderhand<br />

te mak<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> miskraam of doodgeboorte. Met de leeftijd stijgt deze verhouding dramatisch: tuss<strong>en</strong> 36<br />

<strong>en</strong> 40 jaar betek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de zwangerschap in de helft van de gevall<strong>en</strong> e<strong>en</strong> miskraam of doodgeboorte.<br />

Vanaf 40 word<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> in tweederde van de ‘geslaagde’ ivf-behandeling<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> miskraam of doodgeboorte<br />

geconfronteerd.<br />

3,0<br />

1,3<br />

Perc<strong>en</strong>tage ivf-behandeling<strong>en</strong><br />

Perc<strong>en</strong>tage biochemische<br />

zwangerschapp<strong>en</strong><br />

Perc<strong>en</strong>tage klinische zwangerschapp<strong>en</strong><br />

met registratie van de hartslag<br />

Perc<strong>en</strong>tage geboort<strong>en</strong><br />

Leeftijd van de patiënte<br />

11


12<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

re leeftijd intact. Maakt m<strong>en</strong> gebruik van eicell<strong>en</strong> van<br />

jonge eiceldonor<strong>en</strong>, dan kunn<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> dus wel nog<br />

tot op gevorderde leeftijd e<strong>en</strong> kind drag<strong>en</strong> <strong>en</strong> bar<strong>en</strong>.<br />

Mann<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> tot op hoge leeftijd vruchtbaar zijn.<br />

Toch gaat ook bij h<strong>en</strong> de vruchtbaarheid achteruit vanaf<br />

ongeveer veertig jaar <strong>en</strong> vanaf vijftig jaar stijgt ook het<br />

risico op chromosomale afwijking<strong>en</strong>.<br />

3. Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>:<br />

waar gaat het over?<br />

In grote lijn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we drie soort<strong>en</strong> behandeling<strong>en</strong><br />

onderscheid<strong>en</strong>: chirurgische ingrep<strong>en</strong>, hormonale sti-<br />

mulatie <strong>en</strong> de techniek<strong>en</strong> van de medisch geassisteerde<br />

voortplanting. Al naargelang de problematiek, word<strong>en</strong><br />

deze behandeling<strong>en</strong> al dan niet onderling gecombi-<br />

neerd. Voorafgaand aan de behandeling<strong>en</strong> is het vaak<br />

echter aangerad<strong>en</strong> om nog ev<strong>en</strong> te prober<strong>en</strong> e<strong>en</strong> spon-<br />

tane zwangerschap tot stand te lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

De behandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong><br />

Fertiliteitsadvies <strong>en</strong> e<strong>en</strong> afwacht<strong>en</strong>de houding zijn<br />

in veel gevall<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong>, vooraleer m<strong>en</strong> met ingrij-<br />

p<strong>en</strong>der behandeling<strong>en</strong> begint. Ook na e<strong>en</strong> jaar word<strong>en</strong><br />

veel vrouw<strong>en</strong> nog op natuurlijke wijze zwanger, zonder<br />

<strong>en</strong>ige behandeling. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aanrad<strong>en</strong> om nog wat<br />

geduld uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong> is echter ge<strong>en</strong> evid<strong>en</strong>te opdracht.<br />

Patiënt<strong>en</strong> will<strong>en</strong> vaak dat er snel actie ondernom<strong>en</strong><br />

wordt. Ook bij arts<strong>en</strong> kan de verleiding bestaan om (te)<br />

snel te behandel<strong>en</strong>. Waakzaamheid voor e<strong>en</strong> te sterke<br />

medicalisering is dus gebod<strong>en</strong>.<br />

Heelkundige ingrep<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> deels diagnostische<br />

doelstelling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, zoals hysteroscopie <strong>en</strong> lapa-<br />

roscopie om respectievelijk de binn<strong>en</strong>zijde van de<br />

baarmoeder <strong>en</strong> de buit<strong>en</strong>zijde ervan <strong>en</strong> de eierstokk<strong>en</strong><br />

te onderzoek<strong>en</strong>. Door middel van deze techniek<strong>en</strong> kun-<br />

n<strong>en</strong> onregelmatighed<strong>en</strong> zoals vergroeiing<strong>en</strong> in de baar-<br />

moeder of eierstokcystes <strong>en</strong>z. verwijderd word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

heelkundige ingreep in de buikholte kan ook aangewe-<br />

z<strong>en</strong> zijn in geval van <strong>en</strong>dometriose, e<strong>en</strong> woekering van<br />

baarmoederslijmvlies buit<strong>en</strong> de baarmoederholte, die<br />

onder andere verstopte eileiders tot gevolg kan hebb<strong>en</strong>.<br />

Onder de heelkundige ingrep<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> ook de her-<br />

steloperaties (van ei- of zaadleiders) na e<strong>en</strong> eerdere<br />

sterilisatie.<br />

Hormonale stimulatie van de eierstok wordt toege-<br />

past bij vrouw<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> eisprong hebb<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong><br />

als doel het eiblaasje te lat<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ovulatie op<br />

gang te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Daarnaast vormt hormonale stimula-<br />

tie e<strong>en</strong> onderdeel van vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

zoals iui, ivf <strong>en</strong> icsi. Bedoeling is dan meerdere eicell<strong>en</strong><br />

tot rijping te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Intra-uteri<strong>en</strong>e inseminatie (iui) houdt in dat de zaad-<br />

cell<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> katheter in de baarmoeder<br />

van de vrouw word<strong>en</strong> ingebracht. Vooraf wordt in het<br />

labo e<strong>en</strong> selectie van de meest actieve zaadcell<strong>en</strong><br />

gemaakt. Meestal wordt de vrouw bij iui hormonaal<br />

gestimuleerd om verscheid<strong>en</strong>e eicell<strong>en</strong> tot rijping te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.


In-vitrofertilisatie (ivf) houdt in dat zaadcell<strong>en</strong> <strong>en</strong> eicel<br />

buit<strong>en</strong> het lichaam van de vrouw sam<strong>en</strong>gebracht word<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> petrischaal met het doel daar de bevruchting te<br />

lat<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sterke hormonale stimulatie van<br />

de vrouw zorgt ervoor dat in e<strong>en</strong> eerste fase de normale<br />

cyclus wordt onderdrukt <strong>en</strong> er in e<strong>en</strong> tweede fase e<strong>en</strong><br />

grote hoeveelheid eicell<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangemaakt. Deze<br />

eicell<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geaspireerd — vaak heeft m<strong>en</strong> het over<br />

de pick-up — <strong>en</strong> in het labo word<strong>en</strong> eicell<strong>en</strong> <strong>en</strong> zaadcel-<br />

l<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gebracht. Na twee tot zes dag<strong>en</strong> incubatie<br />

word<strong>en</strong> de bevruchte eicell<strong>en</strong> weer bij de vrouw inge-<br />

bracht. M<strong>en</strong> spreekt dan van de ‘transfer’. Sinds de wet<br />

van <strong>20</strong>03 die de terugbetaling van ivf regelt, wordt slechts<br />

e<strong>en</strong> minimaal aantal bevruchte eicell<strong>en</strong> teruggeplaatst. Dit<br />

om meerlingzwangerschapp<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>. De overige<br />

bevruchte eicell<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingevror<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

latere cyclus word<strong>en</strong> teruggeplaatst. E<strong>en</strong> cyclus waarbij<br />

ontdooide, voorhe<strong>en</strong> ingevror<strong>en</strong> embryo’s in de baar-<br />

moeder word<strong>en</strong> teruggeplaatst noemt met doorgaans<br />

e<strong>en</strong> cryocyclus. Het voordeel van zulk e<strong>en</strong> cyclus is dat<br />

de vrouw niet meer de zware hormonale stimulatie moet<br />

ondergaan die nodig is om e<strong>en</strong> grote hoeveelheid eicell<strong>en</strong><br />

aan te mak<strong>en</strong>. Behalve dat zo’n stimulatie lichamelijk <strong>en</strong><br />

emotioneel zwaar is, is de lichamelijke conditie die ze cre-<br />

eert immers ook niet optimaal voor e<strong>en</strong> goede innesteling<br />

<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de zwangerschap.<br />

Intracytoplasmatische sperma-injectie (icsi) is e<strong>en</strong><br />

bijzondere vorm van ivf die in België werd ontwikkeld<br />

<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>woordig wereldwijd op ruime schaal wordt<br />

toegepast. Bij icsi wordt de bevruchting gerealiseerd<br />

door één zaadcel rechtstreeks in de eicel te injecter<strong>en</strong>.<br />

Dit laat toe om ook gevall<strong>en</strong> van ernstige mannelijke<br />

infertiliteit te behandel<strong>en</strong>: m<strong>en</strong> heeft immers maar één<br />

zaadcel nodig om tot e<strong>en</strong> bevruchting te kom<strong>en</strong>. Bevat<br />

het zaadvocht van de man nauwelijks of ge<strong>en</strong> beweeg-<br />

lijke of goed gevormde zaadcell<strong>en</strong>, dan kunn<strong>en</strong> deze<br />

via microchirurgische ingrep<strong>en</strong> rechtstreeks uit de teel-<br />

ball<strong>en</strong> gehaald word<strong>en</strong>.<br />

Mesa, pesa, tesa, tese zijn techniek<strong>en</strong> om zaadcell<strong>en</strong><br />

rechtstreeks uit de teelball<strong>en</strong> te hal<strong>en</strong>. Bij mesa <strong>en</strong> pesa<br />

word<strong>en</strong> de zaadcell<strong>en</strong> hetzij operatief, hetzij met e<strong>en</strong><br />

puncti<strong>en</strong>aald rechtstreeks uit de bijbal gehaald, bij tesa<br />

uit de teelbal <strong>en</strong> tese houdt in dat m<strong>en</strong> via e<strong>en</strong> kleine<br />

insnijding in de teelbal e<strong>en</strong> stukje weefsel wegneemt<br />

waaruit later de zaadcell<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgezonderd.<br />

Reproductieve techniek<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> derde par-<br />

tij betrokk<strong>en</strong> is. Slaagt m<strong>en</strong> er met de voorgaande<br />

techniek<strong>en</strong> niet in om e<strong>en</strong> zwangerschap te realiser<strong>en</strong>,<br />

of is er sprake van ‘sociale onvruchtbaarheid’ (alle<strong>en</strong>-<br />

staand<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>, homoseksuele koppels…), dan kan<br />

overwog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> derde partij in te schakel<strong>en</strong>,<br />

hetzij als donor, hetzij als draagmoeder.<br />

Kunstmatige inseminatie met donorsperma (k.i.d.) is<br />

de meest voorkom<strong>en</strong>de vorm. Dit is medisch gespro-<br />

k<strong>en</strong> e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige ingreep, op voorwaarde dat de<br />

spermabank<strong>en</strong> over voldo<strong>en</strong>de stal<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong>.<br />

Eiceldonatie ligt al moeilijker: e<strong>en</strong> vrouw die eicell<strong>en</strong><br />

doneert, di<strong>en</strong>t immers de zware hormonale stimulatie<br />

te ondergaan die voorafgaat aan de pick-up in de ivf-<br />

procedure. Ook doordat de psychologische impact van<br />

het doner<strong>en</strong> van eicell<strong>en</strong> groter is, zijn eiceldonor<strong>en</strong><br />

13


14<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

veel moeilijker te vind<strong>en</strong>.<br />

Draagmoederschap kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat de draagmoe-<br />

der zich laat bevrucht<strong>en</strong> met het zaad van de w<strong>en</strong>sva-<br />

der, maar het is ook mogelijk e<strong>en</strong> embryo in te plant<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> eicel van de w<strong>en</strong>smoeder bevrucht door<br />

sperma van de w<strong>en</strong>svader. In het eerste geval spreekt<br />

m<strong>en</strong> van laagtechnologisch, in het tweede geval van<br />

hoogtechnologisch draagmoederschap. Het kind is<br />

dan g<strong>en</strong>etisch gesprok<strong>en</strong> van beide ouders, maar<br />

wordt door e<strong>en</strong> andere vrouw gedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebaard.<br />

Draagmoederschap wordt minst<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> aantal zie-<br />

k<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong> weldoordacht toegepast. Het<br />

is niet verbod<strong>en</strong>, maar er bestaat ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele wettelijke<br />

regeling voor. Dit maakt misbruik mogelijk <strong>en</strong> heeft in<br />

het rec<strong>en</strong>te verled<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> aantal sterk gemediati-<br />

seerde schandal<strong>en</strong> geleid (Baby Donna, Baby S.).<br />

Enkele nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong><br />

Fertiliteitsg<strong>en</strong>eeskunde is e<strong>en</strong> state-of-the-art g<strong>en</strong>ees-<br />

kunde waarbij gedurig aan naar nieuwe mogelijkhed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verfijning van de techniek wordt gezocht. Twee<br />

rec<strong>en</strong>te evoluties die e<strong>en</strong> invloed zull<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> op de<br />

impact van de ivf-behandeling<strong>en</strong> op de patiënt<strong>en</strong> zijn<br />

soft-ivf <strong>en</strong> vitrificatie.<br />

Met soft-ivf verwijst m<strong>en</strong> naar ivf-protocoll<strong>en</strong> waarbij<br />

gebruik gemaakt wordt van mildere hormonale stimu-<br />

latie dan bij de klassieke ivf, gecombineerd met het<br />

terugplaats<strong>en</strong> van slechts één embryo (single embryo<br />

transfer of s.e.t). In ons land is s.e.t. sinds de terugbe-<br />

talingswet de norm (zie verder). Met soft-ivf probeert<br />

m<strong>en</strong> de nev<strong>en</strong>effect<strong>en</strong> van de behandeling <strong>en</strong> zo ook<br />

de drop out van patiënt<strong>en</strong> te verminder<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> soft-ivf<br />

protocol biedt lagere succeskans<strong>en</strong> per cyclus maar<br />

heeft e<strong>en</strong> positieve invloed op de algem<strong>en</strong>e lev<strong>en</strong>skwa-<br />

liteit van de patiënte.<br />

Vitrificatie is e<strong>en</strong> techniek voor het invriez<strong>en</strong> van cel-<br />

l<strong>en</strong>weefsel die rec<strong>en</strong>t ook wordt toegepast voor het<br />

invriez<strong>en</strong> van eicell<strong>en</strong> <strong>en</strong> embryo’s. Dankzij deze tech-<br />

niek, e<strong>en</strong> snel vriesproces dat e<strong>en</strong> glasachtige structuur<br />

oplevert, vorm<strong>en</strong> zich bij het invriez<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> kristall<strong>en</strong>,<br />

waardoor er minder verlies is bij het ontdooi<strong>en</strong>. Dankzij<br />

vitrificatie kunn<strong>en</strong> nu ook eicell<strong>en</strong> ingevror<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Dit levert e<strong>en</strong> aantal voordel<strong>en</strong> op: de eicell<strong>en</strong> kun-<br />

n<strong>en</strong> ontdooid, bevrucht <strong>en</strong> teruggeplaatst word<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> ‘natuurlijke cyclus’, dus e<strong>en</strong> cyclus met ge<strong>en</strong> of<br />

minimale hormonale stimulatie, wat de conceptiekan-<br />

s<strong>en</strong> mogelijk vergroot. E<strong>en</strong> ander voordeel ligt op het<br />

ethisch-religieus vlak: e<strong>en</strong> relatief grote hoeveelheid<br />

eicell<strong>en</strong> bevrucht<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot deel daarvan invriez<strong>en</strong><br />

met het risico dat deze embryo’s hetzij verlor<strong>en</strong> gaan<br />

bij het ontdooi<strong>en</strong> hetzij vernietigd word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> ze<br />

overtallig zijn, is moeilijk te ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> met de christelijke<br />

opvatting dat embryo’s beginn<strong>en</strong>d lev<strong>en</strong> zijn. Kunn<strong>en</strong><br />

onbevruchte eicell<strong>en</strong> ingevror<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, dan hoeft<br />

m<strong>en</strong> per cyclus <strong>en</strong>kel zoveel bevruchting<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong><br />

plaatsvind<strong>en</strong> als m<strong>en</strong> embryo’s w<strong>en</strong>st terug te plaats<strong>en</strong>.<br />

Slaagkans<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> rekbaar begrip<br />

Doorgaans zegt m<strong>en</strong> dat de slaagkans van e<strong>en</strong> ivf-<br />

behandeling om <strong>en</strong> bij de 30% ligt. Dat getal moet ech-<br />

ter in de juiste context begrep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> is <strong>en</strong>igszins<br />

verraderlijk. De succesratio van e<strong>en</strong> behandeling hangt


af van hoe m<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds de cyclus <strong>en</strong> anderzijds e<strong>en</strong><br />

zwangerschap definieert. M<strong>en</strong> kan de slaagkans bere-<br />

k<strong>en</strong><strong>en</strong> voor elke begonn<strong>en</strong> cyclus, voor elke cyclus<br />

waarbij effectief e<strong>en</strong> pick-up heeft plaatsgevond<strong>en</strong> of<br />

pas wanneer er sprake is van de terugplaatsing van<br />

embryo’s. Dat laatste is immers lang niet in alle cycli<br />

het geval: het is mogelijk dat de hormonale stimulatie<br />

niet voldo<strong>en</strong>de of ge<strong>en</strong> eicell<strong>en</strong> heeft opgeleverd, of dat<br />

deze niet bevrucht gerak<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus niet teruggeplaatst<br />

word<strong>en</strong>. Het spreekt voor zich dat het slaagcijfer per<br />

cyclus groter is indi<strong>en</strong> m<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel rek<strong>en</strong>ing houdt met<br />

cycli waarin e<strong>en</strong> transfer heeft plaatsgevond<strong>en</strong>.<br />

De slaagkans wordt anderzijds bepaald door de defi-<br />

nitie die m<strong>en</strong> hanteert van succes. M<strong>en</strong> kan het dan<br />

hebb<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> biochemische zwangerschap (er is<br />

e<strong>en</strong> stijging van het HCG-hormoon vastgesteld) of<br />

over e<strong>en</strong> klinische zwangerschap, waarbij via echo-<br />

grafie de vruchtzak <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel de hartactiviteit kan<br />

word<strong>en</strong> waarg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> kan het hebb<strong>en</strong> over de<br />

zwangerschap van <strong>20</strong> wek<strong>en</strong> of meer, de zog<strong>en</strong>aamde<br />

doorgaande zwangerschap. Of m<strong>en</strong> kan het hebb<strong>en</strong><br />

over de lev<strong>en</strong>dgeboorte. Dr. Thomas D’Hooghe van het<br />

UZ Leuv<strong>en</strong> wijst erop hoe hier met cijfers kan word<strong>en</strong><br />

gegoocheld. ‘Zelfs de precieze HGC-waarde om te<br />

kunn<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> biochemische zwangerschap<br />

ligt niet vast.’ Voor het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum zijn de cijfers<br />

gebaseerd op de biochemische zwangerschap allicht<br />

het meest relevant <strong>en</strong> zeker het meest voordelig. Voor<br />

patiënt<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> is het <strong>en</strong>ige wat telt hoe groot<br />

de kans is dat ze, e<strong>en</strong>s ze e<strong>en</strong> behandelingscyclus star-<br />

t<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> klein jaar later e<strong>en</strong> gezonde baby in hun arm<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. En die slaagkans is, zoals ook blijkt uit<br />

figuur 1, ongeveer e<strong>en</strong> op vijf.<br />

4. De behandeling<strong>en</strong> in de praktijk<br />

Om e<strong>en</strong> beter begrip te krijg<strong>en</strong> van de impact van de<br />

behandeling<strong>en</strong> is het belangrijk e<strong>en</strong> goed idee te krijg<strong>en</strong><br />

van wat de statistiek<strong>en</strong> in de realiteit betek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Hoe<br />

lang moet<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> doorgaans behandel<strong>en</strong> vooraleer<br />

ze e<strong>en</strong> kind krijg<strong>en</strong>? Wat houd<strong>en</strong> deze behandeling<strong>en</strong><br />

praktisch in voor de patiënt? Wat kan er fout lop<strong>en</strong>? We<br />

gaan hierbij uit van e<strong>en</strong> doorsnee ivf-situatie.<br />

Wat aan ivf voorafgaat<br />

Vooraleer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> ivf-behandeling beginn<strong>en</strong>,<br />

hebb<strong>en</strong> ze vaak al e<strong>en</strong> hele weg afgelegd. Doorgaans<br />

hebb<strong>en</strong> ze gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> bepaalde periode gepro-<br />

beerd op de natuurlijke manier kinder<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>. Na<br />

<strong>en</strong>ige tijd, e<strong>en</strong> half jaar, e<strong>en</strong> jaar of langer, vaak afhan-<br />

kelijk van hun leeftijd, word<strong>en</strong> ze ongerust <strong>en</strong> nem<strong>en</strong> ze<br />

contact op met e<strong>en</strong> huisarts of gynaecoloog. E<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

diagnose wordt gesteld, betek<strong>en</strong>t dat nog niet dat m<strong>en</strong><br />

mete<strong>en</strong> aan ivf begint. Er kunn<strong>en</strong> tal van andere behan-<br />

deling<strong>en</strong> aan voorafgaan: operaties, hormonale stimu-<br />

latie, inseminaties… Dr. Marc Muyldermans: ‘Omwille<br />

van het onnatuurlijke karakter van ivf, de techniciteit, de<br />

psychologische impact, de kostprijs voor de geme<strong>en</strong>-<br />

schap… staat ivf op e<strong>en</strong> hogere rangorde in de behan-<br />

delingsstrategie. M<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t alle inspanning<strong>en</strong> te do<strong>en</strong><br />

om te zorg<strong>en</strong> dat het koppel nooit in ivf moet gerak<strong>en</strong>.<br />

De behandeling<strong>en</strong> die aan ivf voorafgaan, strev<strong>en</strong> naar<br />

15


16<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> natuurlijke conceptie, die elke maand opnieuw kan<br />

herhaald word<strong>en</strong> met veel minder nadel<strong>en</strong> <strong>en</strong> onge-<br />

makk<strong>en</strong>. Wachttijd<strong>en</strong> inbegrep<strong>en</strong> kan dit betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat<br />

e<strong>en</strong> koppel al gauw e<strong>en</strong> extra jaar of langer ‘bezig’ is<br />

alvor<strong>en</strong>s wordt overgegaan op ivf.’<br />

De ivf-cyclus in de praktijk<br />

E<strong>en</strong> ivf-cyclus duurt ongeveer zes tot neg<strong>en</strong> wek<strong>en</strong>,<br />

al naargelang de gebruikte procedure. Om voldo<strong>en</strong>de<br />

eicell<strong>en</strong> aan te mak<strong>en</strong> voor pick-up <strong>en</strong> bevruchting<br />

wordt <strong>en</strong>erzijds de natuurlijke cyclus stilgelegd <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> anderzijds de eierstokk<strong>en</strong> hormonaal gestimu-<br />

leerd. Er bestaan hiervoor twee soort<strong>en</strong> procedures: de<br />

procedure met agonist<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze met antagonist<strong>en</strong>.<br />

Het verschil tuss<strong>en</strong> beide procedures ligt in de wijze<br />

waarop de natuurlijke cyclus wordt onderdrukt.<br />

De toedi<strong>en</strong>ing van agonist<strong>en</strong> maakt dat de hypofyse de<br />

hormon<strong>en</strong> die di<strong>en</strong><strong>en</strong> voor ontwikkeling <strong>en</strong> rijping van<br />

de eicell<strong>en</strong> zo snel afscheid<strong>en</strong> dat ze uitgeput gerak<strong>en</strong>,<br />

waardoor e<strong>en</strong> kunstmatige m<strong>en</strong>opauze wordt gecre-<br />

eerd. Bedoeling is dat de normale gang van zak<strong>en</strong>,<br />

waarbij één eicel tot rijping wordt gebracht, wordt<br />

stilgelegd, om vervolg<strong>en</strong>s door middel van stimulatie<br />

ervoor te zorg<strong>en</strong> dat er meerdere eicell<strong>en</strong> tegelijk tot<br />

rijping kom<strong>en</strong>. Doordat er e<strong>en</strong> kunstmatige m<strong>en</strong>opauze<br />

wordt gecreëerd, kan de patiënt gedur<strong>en</strong>de de onder-<br />

drukkingsfase te kamp<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> met typische m<strong>en</strong>o-<br />

pauzeverschijnsel<strong>en</strong> zoals warmteopwelling<strong>en</strong>, prikkel-<br />

baarheid of hoofdpijn. Deze verschijnsel<strong>en</strong> verdwijn<strong>en</strong><br />

in de volg<strong>en</strong>de fase van de procedure.<br />

Er bestaat ook e<strong>en</strong> korte agonist<strong>en</strong>procedure waarbij<br />

de stimulatie al tijd<strong>en</strong>s het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de agonist<strong>en</strong><br />

wordt aangevat.<br />

Bij de antagonist<strong>en</strong>procedure wordt mete<strong>en</strong> begon-<br />

n<strong>en</strong> met de stimulatie van de eierstokk<strong>en</strong>. Vanaf dag<br />

zev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tegelijk antagonist<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d. Deze<br />

g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> ervoor dat er ge<strong>en</strong> luteïser<strong>en</strong>d<br />

hormoon vrijkomt, het hormoon dat de eisprong uit-<br />

lokt. Het resultaat is dat ook hier het mom<strong>en</strong>t van de<br />

eisprong wordt gecontroleerd. Deze procedure duurt<br />

minder lang <strong>en</strong> vergt minder inspuiting<strong>en</strong>, maar vraagt<br />

wel om e<strong>en</strong> meer uitgebreide echografische monitoring.<br />

E<strong>en</strong>s de eicell<strong>en</strong> gerijpt zijn, verlop<strong>en</strong> de beide procedu-<br />

res op gelijkaardige wijze. Het zwangerschaphormoon<br />

hCG wordt e<strong>en</strong>malig toegedi<strong>en</strong>d om de eisprong uit te<br />

lokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> exact 36 uur later word<strong>en</strong> de eierstokk<strong>en</strong> aan-<br />

geprikt. Meestal gebeurt dit onder plaatselijke verdoving.<br />

Zo verzamelt m<strong>en</strong> de rijpe eicell<strong>en</strong> voor bevruchting in<br />

het laboratorium. Op dit mom<strong>en</strong>t br<strong>en</strong>gt de man zijn<br />

spermastaaltje binn<strong>en</strong>. Twee tot vijf dag<strong>en</strong> na de pick-<br />

up wordt de bevruchte eicel terug in de baarmoeder<br />

geplaatst. De vrouw neemt vanaf de dag van de pick-up<br />

of de dag erna progesteron, e<strong>en</strong> hormoon dat de baar-<br />

moeder voorbereidt op de zwangerschap.<br />

Ongeveer twee wek<strong>en</strong> na de terugplaatsing kan m<strong>en</strong><br />

via e<strong>en</strong> bloedanalyse uitmak<strong>en</strong> of er sprake is van e<strong>en</strong><br />

beginn<strong>en</strong>de zwangerschap.<br />

De tabel op de volg<strong>en</strong>de pagina toont wat zo’n behan-<br />

deling precies inhoudt voor de patiënt. De tabel geeft<br />

het voorbeeld van e<strong>en</strong> klassieke, lange procedure met<br />

agonist<strong>en</strong>, nog steeds deg<strong>en</strong>e die het meest wordt<br />

toegepast.


Het behandelingsschema van e<strong>en</strong> klassieke agonist<strong>en</strong>cyclus<br />

Fase Duur Doel Wat De patiënt moet Do<strong>en</strong><br />

Inhibitiefase 2 tot 3 wek<strong>en</strong> Onderdrukking van de natuurlijke<br />

cyclus door toedi<strong>en</strong>ing<br />

van GnRH-analog<strong>en</strong>.<br />

Stimulatiefase 12 tot <strong>20</strong> dag<strong>en</strong> Door middel van inspuiting<strong>en</strong><br />

met hMG of (rec)FSH wordt<br />

de eierstok gestimuleerd om<br />

meerdere eicell<strong>en</strong> tot rijping<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De eig<strong>en</strong>lijke<br />

IVF-fase<br />

Wachtfase Ongeveer<br />

15 dag<strong>en</strong><br />

na de pick-up<br />

Zwangerschapstest<br />

6 of 8 dag<strong>en</strong> • De eicell<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

verzameld<br />

• Eicell<strong>en</strong> <strong>en</strong> sperma<br />

word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd<br />

om e<strong>en</strong> bevruchting te<br />

lat<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong><br />

• Na drie of vijf dag<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> e<strong>en</strong> of twee<br />

bevruchte eicell<strong>en</strong> in de<br />

baarmoeder teruggeplaatst<br />

Na ongeveer<br />

12 dag<strong>en</strong> na<br />

de transfer<br />

In deze fase vindt er al dan<br />

niet e<strong>en</strong> innesteling van het<br />

embryo plaats.<br />

Door middel van e<strong>en</strong> bloedanalyse<br />

wordt nagegaan of er<br />

sprake is van e<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de<br />

zwangerschap.<br />

• De GnRH-analog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d in de vorm van<br />

e<strong>en</strong> neusspray. Zes keer per dag, ongeveer om de drie<br />

uur, wordt er afwissel<strong>en</strong>d in het <strong>en</strong>e <strong>en</strong> het andere neus-<br />

gat, e<strong>en</strong> verstuiving toegedi<strong>en</strong>d<br />

• Op regelmatige tijdstipp<strong>en</strong> moet de patiënt naar het<br />

ziek<strong>en</strong>huis voor e<strong>en</strong> bloedprik.<br />

• Op het einde van deze fase wordt e<strong>en</strong> echografie gedaan<br />

om na te gaan of er ge<strong>en</strong> cyst<strong>en</strong> aanwezig zijn<br />

• Toedi<strong>en</strong>ing gebeurt door subcutane inspuiting, dagelijks<br />

op e<strong>en</strong> vast tijdstip. Sommige patiënt<strong>en</strong> schakel<strong>en</strong> hier<br />

voor e<strong>en</strong> verpleegster in, de meeste plaats<strong>en</strong> de<br />

inspuiting zelf.<br />

• Op regelmatige tijdstipp<strong>en</strong> wordt het effect van de<br />

injecties gemet<strong>en</strong> door middel van bloedprikk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

echografisch onderzoek. Dit gebeurt meestal ’s ocht<strong>en</strong>ds<br />

vóór de kantoorur<strong>en</strong>, zodat de patiënt daarna naar het<br />

werk kan, ofwel ’s avonds. Op basis van de resultat<strong>en</strong><br />

krijgt de patiënt, doorgaans telefonisch, nieuwe<br />

instructies hetzij voor de verdere toedi<strong>en</strong>ing van de<br />

hormon<strong>en</strong>, hetzij voor de volg<strong>en</strong>de stap.<br />

• Exact 36 uur voor de pick-up plaatst de patiënt e<strong>en</strong><br />

hCG-inspuiting, die de eisprong in gang zal zett<strong>en</strong><br />

• De volg<strong>en</strong>de ocht<strong>en</strong>d wordt e<strong>en</strong> bloedprik gedaan.<br />

• De patiënt start met progesteronbehandeling: het middel<br />

wordt doorgaans driemaal daags vaginaal ingebracht, <strong>en</strong><br />

dit gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> aantal wek<strong>en</strong>.<br />

• Op de dag van de pick-up meldt de vrouw zich nuchter<br />

aan, de man br<strong>en</strong>gt zijn spermastaal binn<strong>en</strong>.<br />

• De patiënt wordt telefonisch verwittigd wanneer zij kan<br />

terugkom<strong>en</strong> voor de terugplaatsing.<br />

• Hetzij 2 hetzij 4 dag<strong>en</strong> na de pick-up word<strong>en</strong> de<br />

embryo’s in de baarmoeder gebracht.<br />

• Gedur<strong>en</strong>de deze periode neemt de patiënt doorgaans<br />

ziekteverlof.<br />

De patiënt zet de inname van progesteron verder<br />

Er vind<strong>en</strong> bloedprikk<strong>en</strong> plaats of de vrouw krijgt haar<br />

maandstond<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> aantal van de g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s deze procedure word<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> lichamelijke of psychische nev<strong>en</strong>effect<strong>en</strong><br />

teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Meer details hierover in hoofdstuk II, 2, p. 24: de lichamelijke impact van de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

17


18<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

Eén ivf-cyclus maakt nog ge<strong>en</strong> kind<br />

Zoals uit figuur 1 (p. 11) blijkt, is er ongeveer één kans<br />

op vijf dat e<strong>en</strong> afzonderlijke ivf-cyclus, zoals hierbov<strong>en</strong><br />

beschrev<strong>en</strong>, tot e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de geboorte leidt. Deze kans<br />

neemt af als de vrouw ouder is dan 35 jaar. Concreet<br />

betek<strong>en</strong>t dit dat er m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn die na één cyclus<br />

zwanger zijn, maar dat het mer<strong>en</strong>deel van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

daar meerdere cycli voor nodig heeft. Heeft de ivf-<br />

behandeling meer dan e<strong>en</strong> of twee bevruchte eicell<strong>en</strong><br />

opgeleverd, dan word<strong>en</strong> deze ingevror<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

deze in e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>struatiecyclus word<strong>en</strong> terug-<br />

geplaatst, zonder dat daarvoor e<strong>en</strong> uitgebreide hormo-<br />

nale stimulatie di<strong>en</strong>t plaats te vind<strong>en</strong>. Dit noemt m<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> cryo-cyclus.<br />

Patiënt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangerad<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> twee ivf-cycli<br />

e<strong>en</strong> rustpauze in te lass<strong>en</strong>. Deze is nodig om de vrouw<br />

zowel lichamelijk als emotioneel van de behandeling<br />

te lat<strong>en</strong> bekom<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> aantal<br />

grote c<strong>en</strong>tra wachttijd<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> twee cycli, net als aan<br />

het begin van de behandeling. Gerek<strong>en</strong>d dat e<strong>en</strong> ivf-<br />

cyclus ongeveer twee maand<strong>en</strong> in beslag neemt <strong>en</strong> er<br />

vervolg<strong>en</strong>s minst<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> rustperiode van e<strong>en</strong> maand<br />

moet word<strong>en</strong> ingebouwd, kan e<strong>en</strong> patiënt maximum<br />

vier ivf-behandeling<strong>en</strong> per jaar volg<strong>en</strong>, al geeft m<strong>en</strong><br />

meestal aan dat e<strong>en</strong> maximum van drie behandeling<strong>en</strong><br />

per jaar beter is. Dit betek<strong>en</strong>t dat m<strong>en</strong> voor de komst<br />

van één kind gemakkelijk twee jaar behandelt met ivf<br />

(gerek<strong>en</strong>d aan vijf of zes behandeling<strong>en</strong>). Kijkt m<strong>en</strong> naar<br />

alles wat aan ivf-behandeling<strong>en</strong> voorafgaat dan is het<br />

niet uitzonderlijk dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> vier jaar, vijf jaar of langer<br />

bezig zijn met poging<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> eerste kind te krijg<strong>en</strong>.<br />

Wat kan er misgaan?<br />

Arts<strong>en</strong> zijn beducht voor twee belangrijke complica-<br />

ties: het hyperstimulatiesyndroom <strong>en</strong> meerlingzwan-<br />

gerschapp<strong>en</strong>.<br />

Het ovarieel hyperstimulatiesyndroom is e<strong>en</strong> moge-<br />

lijk risico bij hormonale stimulatie. Bij erg gevoelige<br />

patiënt<strong>en</strong> of bij toedi<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> te hoge dosis hor-<br />

mon<strong>en</strong> rak<strong>en</strong> de eierstokk<strong>en</strong> overgestimuleerd. Ze<br />

zwell<strong>en</strong> op <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zo’n 10 tot 15 cm met<strong>en</strong>, met<br />

verschill<strong>en</strong>de cyst<strong>en</strong> van 2 tot 3 cm. De klacht<strong>en</strong> kun-<br />

n<strong>en</strong> beperkt blijv<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> gezwoll<strong>en</strong> buik <strong>en</strong> wat<br />

buikpijn, maar kunn<strong>en</strong> ook ernstiger zijn: misselijkheid,<br />

brak<strong>en</strong>, hevige buikpijn, e<strong>en</strong> sterke gewichtsto<strong>en</strong>ame,<br />

ademhalingsmoeilijkhed<strong>en</strong>. In uitzonderlijke gevall<strong>en</strong><br />

kan de hyperstimulatie dodelijk zijn. Meestal kan echter<br />

vrij snel ingegrep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> verdwijnt het probleem<br />

door te rust<strong>en</strong>, matig te drink<strong>en</strong> <strong>en</strong> de juiste voeding.<br />

Het is echter e<strong>en</strong> bijzonder onaang<strong>en</strong>ame <strong>en</strong> angstaan-<br />

jag<strong>en</strong>de ervaring.<br />

Meerlingzwangerschapp<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> het gevolg zijn<br />

van hormonale stimulatie, waarbij meerdere eicell<strong>en</strong> tot<br />

rijping word<strong>en</strong> gebracht, gevolgd door seksuele betrek-<br />

king<strong>en</strong> of kunstmatige inseminatie. Het is daarom van<br />

belang de toedi<strong>en</strong>ing van de hormonale stimulatie<br />

nauwgezet te monitor<strong>en</strong>. Daarnaast kan e<strong>en</strong> meerling-<br />

zwangerschap het resultaat zijn van e<strong>en</strong> terugplaatsing<br />

van meer dan één embryo.<br />

Meerlingzwangerschapp<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> vaker dan e<strong>en</strong>ling-<br />

zwangerschapp<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> vroeggeboorte <strong>en</strong> e<strong>en</strong> laag<br />

geboortegewicht, met e<strong>en</strong> verhoogd risico op over-


lijd<strong>en</strong> kort na de geboorte of blijv<strong>en</strong>de gezondheids-<br />

problem<strong>en</strong>. Voor de moeder houd<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> verhoogd<br />

risico in op zwangerschapcomplicaties, zoals zwan-<br />

gerschapsdiabetes <strong>en</strong> e<strong>en</strong> te hoge bloeddruk (pre-<br />

eclampsie).<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling word<strong>en</strong> vaker dan<br />

ander<strong>en</strong> geconfronteerd met miskram<strong>en</strong> <strong>en</strong> dood-<br />

geboort<strong>en</strong>. Deze hebb<strong>en</strong> niet zozeer te mak<strong>en</strong> met<br />

de behandeling an sich dan wel met de situatie die<br />

maakt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong>. De kans op<br />

e<strong>en</strong> miskraam is groter bij subfertiele koppels, ook<br />

wanneer het om e<strong>en</strong> spontane zwangerschap gaat.<br />

De kans op miskram<strong>en</strong> stijgt sterk met de leeftijd, <strong>en</strong><br />

veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling zijn al wat<br />

ouder. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

de zwangerschapp<strong>en</strong> al in e<strong>en</strong> zeer vroeg stadium<br />

opgemerkt. Ook bij natuurlijke conceptie zijn er veel<br />

biochemische zwangerschapp<strong>en</strong> die uiteindelijk niet<br />

doorzett<strong>en</strong>, maar meestal wordt e<strong>en</strong> dergelijke begin-<br />

n<strong>en</strong>de zwangerschap niet e<strong>en</strong>s vastgesteld.<br />

T<strong>en</strong>slotte blijft de vraag hoe het zit met de aangebor<strong>en</strong><br />

afwijking<strong>en</strong> bij kinder<strong>en</strong> die dankzij ivf of icsi op de<br />

wereld kom<strong>en</strong>. Langetermijnstudies wijz<strong>en</strong> uit dat de<br />

kans op aangebor<strong>en</strong> afwijking<strong>en</strong> bij deze groep inder-<br />

daad lichtjes groter is. Rec<strong>en</strong>te studies wez<strong>en</strong> uit dat<br />

die verhoogde kans los staat van het feit of het kind<br />

er na e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling of na e<strong>en</strong> spontane<br />

bevruchting gekom<strong>en</strong> is. Het zijn met andere woord<strong>en</strong><br />

niet de behandeling<strong>en</strong> maar de vruchtbaarheidspro-<br />

blem<strong>en</strong> zelf die aanleiding gev<strong>en</strong> tot aangebor<strong>en</strong> afwij-<br />

king<strong>en</strong>.<br />

Op de vraag of icsi nog meer risico’s inhoudt blijft<br />

het antwoord mom<strong>en</strong>teel nog achterwege. In het UZ<br />

Brussel, dat mee aan de basis lag van de ontwikkeling<br />

van de techniek, stelt m<strong>en</strong> dat er niet meer risico’s aan<br />

verbond<strong>en</strong> zijn dan aan ivf. M<strong>en</strong> beschikt echter nog<br />

over onvoldo<strong>en</strong>de cijfermateriaal om hierover uitsluitsel<br />

te gev<strong>en</strong>.<br />

5. Stof voor discussie<br />

Is er sprake van overmedicalisering?<br />

E<strong>en</strong> vooruitstrev<strong>en</strong>de, deels experim<strong>en</strong>tele g<strong>en</strong>ees-<br />

kunde die bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>s tuss<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet-<br />

lev<strong>en</strong> bewandelt is niet zonder controverse. Uiteraard<br />

gaat het medisch begeleid<strong>en</strong> van de voortplanting met<br />

heel wat ethische kwesties gepaard. De term medisch<br />

begeleide voortplanting is overig<strong>en</strong>s <strong>en</strong>igszins mislei-<br />

d<strong>en</strong>d: bij e<strong>en</strong> aantal techniek<strong>en</strong> gaat het immers niet<br />

meer om het begeleid<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> natuurlijk proces,<br />

maar om het in e<strong>en</strong> laboratorium naboots<strong>en</strong> van dat<br />

proces.<br />

Het lijdt ge<strong>en</strong> twijfel dat fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> bij-<br />

zonder belangrijk zijn voor e<strong>en</strong> grote groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

die anders niet in staat zoud<strong>en</strong> zijn om hun kinderw<strong>en</strong>s<br />

in vervulling te lat<strong>en</strong> gaan. Tegelijk rijst de vraag of de<br />

techniek<strong>en</strong> niet teveel, te vroeg, te snel word<strong>en</strong> toege-<br />

past.<br />

19


<strong>20</strong><br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

Fertiliteitsarts<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> zonder problem<strong>en</strong> toe dat e<strong>en</strong><br />

belangrijke groep van hun patiënt<strong>en</strong> ook zonder de<br />

behandeling<strong>en</strong> zwanger geword<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn, zij het<br />

allicht op langere termijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het<br />

feit dat e<strong>en</strong> niet te verwaarloz<strong>en</strong> groep patiënt<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

rust- of wachtperiodes tuss<strong>en</strong> twee cycli zwanger wor-<br />

d<strong>en</strong>. Dr. Petra De Sutter, fertiliteitsarts in het UZ G<strong>en</strong>t<br />

vergelijkt ivf met ‘e<strong>en</strong> helikopter naar de top van de<br />

Mont V<strong>en</strong>toux in plaats van er met de fiets op te klim-<br />

m<strong>en</strong>. Die helikopter moet je alle<strong>en</strong> maar gebruik<strong>en</strong> als<br />

het met de fiets niet lukt. In teg<strong>en</strong>stelling tot wat veel<br />

patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> arts<strong>en</strong> gelov<strong>en</strong>, vind ik dat je ivf niet moet<br />

toepass<strong>en</strong> als het niet strikt nodig is.’<br />

En Dr. Marc Muyldermans van het Hasseltse Virga<br />

Jesseziek<strong>en</strong>huis stelt dat de spanning <strong>en</strong> stress die<br />

teweeggebracht word<strong>en</strong> door fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

de zwangerschapskans<strong>en</strong> negatief beïnvloed<strong>en</strong>: ‘De<br />

overmedicalisering heeft tot gevolg dat je stress cre-<br />

eert. In hun <strong>en</strong>thousiasme om te behandel<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

arts<strong>en</strong> in sommige gevall<strong>en</strong> meer kwaad dan goed<br />

do<strong>en</strong>, omdat e<strong>en</strong> therapie die bedoeld is om de kans<strong>en</strong><br />

te verhog<strong>en</strong>, stress veroorzaakt die de fertiliteit dan<br />

weer negatief beïnvloedt. We sprek<strong>en</strong> in zo’n geval over<br />

iatrog<strong>en</strong>e infertiliteit.’<br />

Zoals verder nog zal word<strong>en</strong> aangehaald bestaat over<br />

de invloed van stress op de vruchtbaarheid nog heel<br />

wat onduidelijkheid.<br />

Verschill<strong>en</strong>de motiev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aanleiding gev<strong>en</strong> tot<br />

het toepass<strong>en</strong> van techniek<strong>en</strong> die strikt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> niet<br />

nodig zijn. E<strong>en</strong> te e<strong>en</strong>zijdig efficiëntied<strong>en</strong>k<strong>en</strong> vormt<br />

allicht het belangrijkste motief. Ivf/icsi wordt dan toe-<br />

gepast omwille van zijn zogehet<strong>en</strong> slaagkans van 30%<br />

per cyclus, terwijl de zwangerschap in veel gevall<strong>en</strong><br />

ook gerealiseerd kan word<strong>en</strong> door middel van minder<br />

ingrijp<strong>en</strong>de behandeling<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> minder zware<br />

impact, zij het op langere termijn. De slaagkans van<br />

dertig proc<strong>en</strong>t betreft overig<strong>en</strong>s de kans op e<strong>en</strong> bio-<br />

chemische zwangerschap. De kans op e<strong>en</strong> geboorte<br />

ligt e<strong>en</strong> stuk lager.<br />

Dat efficiëntied<strong>en</strong>k<strong>en</strong> wordt vaak g<strong>en</strong>oemd als red<strong>en</strong><br />

voor het feit dat in verhouding zoveel icsi wordt toege-<br />

past. Hierover heerst mom<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong> controverse. Icsi<br />

is e<strong>en</strong> waardevolle techniek in het licht van mannelijke<br />

infertiliteit, maar er bestaan voorlopig ge<strong>en</strong> indicaties<br />

dat de techniek ook e<strong>en</strong> meerwaarde heeft wanneer<br />

er ge<strong>en</strong> mannelijke oorzaak is. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> bestaat de<br />

techniek nog niet voldo<strong>en</strong>de lang om uit te sluit<strong>en</strong> dat<br />

er risico’s aan verbond<strong>en</strong> zijn. Er zijn alleszins sterke<br />

aanwijzing<strong>en</strong> dat icsi erfelijke mannelijke onvruchtbaar-<br />

heid kan doorgev<strong>en</strong>. Daarnaast gaat het om e<strong>en</strong> veel<br />

int<strong>en</strong>sievere <strong>en</strong> dus duurdere techniek dan ivf. Toch<br />

gebeurt de laboratoriumbevruchting teg<strong>en</strong>woordig in<br />

het overgrote deel van de gevall<strong>en</strong> (bijna 77 proc<strong>en</strong>t<br />

volg<strong>en</strong>s het BELRAP <strong>20</strong>06) door middel van icsi. Dat<br />

is meer dan te verantwoord<strong>en</strong> valt door de indicatie<br />

‘mannelijke infertiliteit’. Icsi verhoogt op e<strong>en</strong> bepaalde<br />

manier het gevoel van controle. Daarteg<strong>en</strong>over staat<br />

dat icsi nog e<strong>en</strong> extra stapje verder weg staat van het<br />

natuurlijke bevruchtingsproces <strong>en</strong> dus ook van de hin-<br />

derniss<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> natuurlijke selectie mogelijk mak<strong>en</strong>.


E<strong>en</strong> ander belangrijk motief om bepaalde behandelin-<br />

g<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> eerder toe te pass<strong>en</strong> dan andere is<br />

ongetwijfeld het economische. Regulering kan hierin<br />

e<strong>en</strong> belangrijke rol spel<strong>en</strong>. Zo werd iui tot voor kort niet<br />

terugbetaald, waardoor de minder invasieve <strong>en</strong> natuur-<br />

lijker techniek voor de patiënt e<strong>en</strong> stuk duurder was<br />

dan de terugbetaalde ivf-behandeling. Ongetwijfeld<br />

werd<strong>en</strong> veel patiënt<strong>en</strong> daardoor sneller naar het voor<br />

h<strong>en</strong> goedkopere <strong>en</strong> ‘efficiëntere’ ivf geleid. Die mis-<br />

toestand werd rechtgezet met e<strong>en</strong> Koninklijk Besluit<br />

van 6 oktober <strong>20</strong>08, dat ingang vond op 1 januari<br />

<strong>20</strong>09. Dat KB stelt de forfaitaire vergoeding in van de<br />

farmaceutische specialiteit<strong>en</strong> die gebruikt word<strong>en</strong> bij<br />

behandeling<strong>en</strong> van vrouwelijke onvruchtbaarheid. Nu<br />

leeft dan weer de vrees dat patiënt<strong>en</strong> te lang in e<strong>en</strong><br />

iui-behandeling gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door gynaecolog<strong>en</strong><br />

die wel iui mog<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>, maar ge<strong>en</strong> deel uitmak<strong>en</strong><br />

van ivf-c<strong>en</strong>tra.<br />

E<strong>en</strong> laatste factor heeft te mak<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> mogelijke<br />

niet-patiëntgerichte ambitie van het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum.<br />

Dr. Marc Muyldermans: ‘M<strong>en</strong> zou de patiënt alle moge-<br />

lijke kans<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> om te ontsnapp<strong>en</strong> aan ivf-<br />

behandeling<strong>en</strong>. De verleiding zou kunn<strong>en</strong> bestaan bij<br />

fertiliteitsc<strong>en</strong>tra om zoveel mogelijk <strong>en</strong> zo snel mogelijk<br />

patiënt<strong>en</strong> in ivf op te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo hun uitstraling t<strong>en</strong><br />

opzichte van andere c<strong>en</strong>tra te vergrot<strong>en</strong>, maar dat zou<br />

uiteraard slechte g<strong>en</strong>eeskunde zijn.’<br />

Pati<strong>en</strong>t-fri<strong>en</strong>dly ART: vernieuwde aandacht voor<br />

de patiënt?<br />

In <strong>20</strong>07 publiceerd<strong>en</strong> ethicus Guido P<strong>en</strong>nings<br />

(Universiteit G<strong>en</strong>t) <strong>en</strong> fertiliteitsarts Willem Ombelet in<br />

het ger<strong>en</strong>ommeerde vakblad Human Reproduction e<strong>en</strong><br />

artikel met de wat provocer<strong>en</strong>de titel ‘Coming soon to<br />

your clinic: Pati<strong>en</strong>t-fri<strong>en</strong>dly art’ iii<br />

In het artikel stell<strong>en</strong> de auteurs dat de reproductieve<br />

g<strong>en</strong>eeskunde zich tot nu toe te <strong>en</strong>g gefocust heeft op<br />

efficiëntie <strong>en</strong> succescijfers, <strong>en</strong> dat daarbij het welzijn<br />

van de patiënt contradictoir g<strong>en</strong>oeg wel e<strong>en</strong>s uit het<br />

oog wordt verlor<strong>en</strong>.<br />

Teg<strong>en</strong>woordig is pati<strong>en</strong>t-fri<strong>en</strong>dly ART e<strong>en</strong> veel gebruikt<br />

begrip, al wordt er niet altijd hetzelfde onder verstaan.<br />

Sommige arts<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> het begrip als synoniem<br />

voor soft-ivf (zie hoger). Ander<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> het ruimer <strong>en</strong><br />

stell<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling in de eerste plaats<br />

beoogt dat e<strong>en</strong> patiënt aan het einde van de rit e<strong>en</strong><br />

oplossing heeft gevond<strong>en</strong> voor zijn kinderw<strong>en</strong>s. Indi<strong>en</strong><br />

mogelijk met e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> kind, maar lukt dat niet, dan<br />

moet er t<strong>en</strong>minste voor gezorgd word<strong>en</strong> dat de behan-<br />

deling<strong>en</strong> niet teveel schade hebb<strong>en</strong> aangericht <strong>en</strong> dat<br />

de patiënt op e<strong>en</strong> of andere manier kan lev<strong>en</strong> met de<br />

onvervulde kinderw<strong>en</strong>s.<br />

In hun artikel stell<strong>en</strong> P<strong>en</strong>nings <strong>en</strong> Ombelet dat patiënt<br />

fri<strong>en</strong>dly ART vier compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> heeft, elk met e<strong>en</strong> sterk<br />

ethische inslag:<br />

• Kost<strong>en</strong>efficiëntie: geme<strong>en</strong>schapsmiddel<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> optimaal aangew<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> om het<br />

welzijn van e<strong>en</strong> zo groot mogelijke groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

21


22<br />

hoofdstuk 1: Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over (in)fertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong><br />

te bewerkstellig<strong>en</strong>. Dit houdt onder andere in<br />

dat m<strong>en</strong> belangrijke prioriteit geeft aan prev<strong>en</strong>tieve<br />

<strong>en</strong> eerstelijnszorg – m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bewust mak<strong>en</strong> van hun<br />

vruchtbaarheid – <strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> consequ<strong>en</strong>t eerst kiest<br />

voor minder complexe behandeling<strong>en</strong>, vooraleer<br />

m<strong>en</strong> tot verder doorgedrev<strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> overgaat.<br />

P<strong>en</strong>nings <strong>en</strong> Ombelet merk<strong>en</strong> op dat verandering<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in bestaande praktijk<strong>en</strong> bijzonder complex<br />

is: arts<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de neiging vast te houd<strong>en</strong><br />

aan routinebehandeling<strong>en</strong>. Ook de vrees voor<br />

minder goede succesratio’s speelt e<strong>en</strong> rol <strong>en</strong> er<br />

wordt e<strong>en</strong> niet onbelangrijke invloed uitgeoef<strong>en</strong>d<br />

door de farmaceutische bedrijv<strong>en</strong>. Al deze factor<strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong> ertoe dat niet altijd de meest optimale pro-<br />

cedures word<strong>en</strong> gevolgd. De auteurs merk<strong>en</strong> op<br />

dat het belangrijk is dat sterke spelers zoals de<br />

overheid <strong>en</strong> de ziek<strong>en</strong>fonds<strong>en</strong> de invloed van de<br />

farmaceutische industrie bijstur<strong>en</strong>.<br />

• Gelijke toegang tot de behandeling<strong>en</strong>: als m<strong>en</strong><br />

ervan uitgaat dat de kinderw<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> basisnood<br />

verteg<strong>en</strong>woordigt, dan is het e<strong>en</strong> plicht van de<br />

maatschappij om ervoor te zorg<strong>en</strong> dat iedere<strong>en</strong><br />

toegang heeft tot fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>.<br />

• E<strong>en</strong> minimaal risico voor moeder <strong>en</strong> kind: hier<br />

gaat het dan bijvoorbeeld over het beperk<strong>en</strong> van<br />

de risico’s op overstimulatie <strong>en</strong> op meerling-<br />

zwangerschapp<strong>en</strong><br />

• E<strong>en</strong> minimale belasting voor de patiënt: de<br />

psychologische, lichamelijke <strong>en</strong> emotionele<br />

stress van behandeling<strong>en</strong> is hoog <strong>en</strong> wordt<br />

onderschat, zo stell<strong>en</strong> de auteurs. Soft ivf-<br />

procedures kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel van die stress ver-<br />

licht<strong>en</strong>. Belangrijk is dat de patiënt<strong>en</strong> op z’n minst<br />

e<strong>en</strong> goed geïnformeerde keuze kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de behandeling<strong>en</strong>. Daarbij<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>waardige alternatiev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong><br />

aangebod<strong>en</strong>: teg<strong>en</strong>over één efficiënte maar erg<br />

belast<strong>en</strong>de behandeling moet<strong>en</strong> meerdere<br />

behandeling<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lagere impact, maar ook<br />

met e<strong>en</strong> lagere slaagkans word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>.<br />

Uit de volg<strong>en</strong>de hoofdstukk<strong>en</strong> zal blijk<strong>en</strong> dat voor veel<br />

patiënt<strong>en</strong> de stress vanwege de behandelingsproce-<br />

dures an sich maar e<strong>en</strong> beperkt deel uitmaakt van<br />

de totale impact van de onvervulde kinderw<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

het in behandeling zijn. Wil m<strong>en</strong> ervoor zorg<strong>en</strong> dat de<br />

behandeling<strong>en</strong> minder belast<strong>en</strong>d zijn voor de patiënt,<br />

dan kan het bijkom<strong>en</strong>d nodig zijn om de patiënt actief<br />

ondersteuning te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> bij het verwerk<strong>en</strong> van de<br />

psychologische <strong>en</strong> emotionele last.


Het Belgisch project: e<strong>en</strong> voorbeeld op wereldniveau<br />

Kijk<strong>en</strong> we naar de praktijk van de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>, dan is het belangrijk aan te stipp<strong>en</strong> dat ons land hierin<br />

niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> pioniersrol speelt maar ook als e<strong>en</strong> voorbeeld geldt van good practices. Het zog<strong>en</strong>aamde Belgische<br />

model wordt ons door de omring<strong>en</strong>de land<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ijd om drie belangrijke red<strong>en</strong><strong>en</strong>: het liberale beleid, de grote toegankelijkheid<br />

voor alle lag<strong>en</strong> van de bevolking <strong>en</strong> e<strong>en</strong> meerlingvermijd<strong>en</strong>de ivf-/icsi-praktijk.<br />

E<strong>en</strong> liberaal beleid: in vergelijking met andere land<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> in België weinig wettelijke restricties wat het toepass<strong>en</strong><br />

van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> betreft. Doelgroep<strong>en</strong> die in andere land<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> behandeling zoud<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>,<br />

zoals alle<strong>en</strong>staand<strong>en</strong> of homoseksuele par<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> bij ons wel terecht. Ook wat betreft leeftijd, aantal poging<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. zijn er minder restricties dan in andere land<strong>en</strong>. Dat maakt dat heel wat buit<strong>en</strong>landse koppels in ons land hun<br />

heil kom<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong>. Het is aan de ethische comités van de ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> om in ieder individueel geval uit te mak<strong>en</strong><br />

of e<strong>en</strong> behandeling w<strong>en</strong>selijk <strong>en</strong> aanvaardbaar is. Ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> politiek handhav<strong>en</strong> waarbij bepaalde<br />

groep<strong>en</strong> niet in aanmerking kom<strong>en</strong> voor behandeling<strong>en</strong>, maar dan di<strong>en</strong><strong>en</strong> zij dit duidelijk op voorhand k<strong>en</strong>baar te<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> grote toegankelijkheid: sinds juli <strong>20</strong>03 word<strong>en</strong> tot de leeftijd van 43 jaar (voor de vrouw) zes ivf-poging<strong>en</strong><br />

terugbetaald, sinds <strong>20</strong>09 word<strong>en</strong> ook kunstmatige inseminaties terugbetaald. Dit maakt dat in ons land behandeling<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> breed publiek toegankelijk zijn die in andere land<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel gevolgd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door de happy<br />

few.<br />

Het vermijd<strong>en</strong> van meerling<strong>en</strong>: voorwaarde voor deze terugbetaling was dat de fertiliteitsc<strong>en</strong>tra er zich op toelegg<strong>en</strong><br />

meerlingzwangerschapp<strong>en</strong> zo veel mogelijk te vermijd<strong>en</strong>. Daartoe werd<strong>en</strong> restricties opgelegd aan het<br />

aantal embryo’s dat per cyclus mag word<strong>en</strong> teruggeplaatst. Zo mag bij vrouw<strong>en</strong> van 35 jaar <strong>en</strong> jonger bij e<strong>en</strong> eerste<br />

poging maximaal één embryo word<strong>en</strong> teruggeplaatst <strong>en</strong> bij alle andere poging<strong>en</strong> maximaal twee. Bij vrouw<strong>en</strong><br />

ouder dan 35 jaar mog<strong>en</strong> bij de eerste twee poging<strong>en</strong> maximaal twee embryo’s word<strong>en</strong> teruggeplaatst <strong>en</strong> bij de<br />

derde tot de zesde poging maximaal drie. Bij vrouw<strong>en</strong> ouder dan 39 jaar geld<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong>.<br />

23


24<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Wat maakt dat infertiliteit <strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> zo’n grote impact hebb<strong>en</strong><br />

op het lev<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>? Hoe <strong>en</strong> op welke terrein<strong>en</strong> uit die impact zich? Hierover wil<br />

dit hoofdstuk meer inzicht verschaff<strong>en</strong>.<br />

hoofdstuk 2:<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

hooFdstuk 2:<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong>


Inleiding<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, vaak<br />

voor het eerst in hun lev<strong>en</strong>, geconfronteerd met e<strong>en</strong> exi-<br />

st<strong>en</strong>tiële onmacht. Zij kunn<strong>en</strong> iets niet wat voor andere<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ‘de normaalste zaak van de wereld is’. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

gaat het niet over zomaar om het ev<strong>en</strong> wat. Het gaat om<br />

het vervull<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ontwikkelingstaak, om e<strong>en</strong> van die<br />

belangrijke overgangsfas<strong>en</strong> in het volwass<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

kinderw<strong>en</strong>s is e<strong>en</strong> bijzonder complex <strong>en</strong> diepgeworteld<br />

gegev<strong>en</strong>. Ze neemt bij ieder individu e<strong>en</strong> unieke vorm aan,<br />

waardoor ongewilde kinderloosheid door iedere<strong>en</strong> anders<br />

beleefd wordt. Het krijg<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> gaat gepaard met<br />

bijzonder sterke emoties, zowel positieve als negatie-<br />

ve. Tijd<strong>en</strong>s vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> deze<br />

emoties t<strong>en</strong> top gedrev<strong>en</strong>. De combinatie van al die fac-<br />

tor<strong>en</strong> maakt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong><br />

terechtkom<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> soort rollercoaster van spanning,<br />

stress, hoop, angst, verdriet, opluchting, ontgoocheling.<br />

Voeg hier aan toe dat e<strong>en</strong> behandelingstraject al gauw<br />

e<strong>en</strong> paar jaar in beslag kan nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> het wordt bijna<br />

onvermijdelijk dat de kinderw<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> obsessief karakter<br />

krijgt. In deel A van dit hoofdstuk bekijk<strong>en</strong> we van dichter-<br />

bij hoe de machteloosheid, de aard van de kinderw<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

de sterke emoties de beleving van de onvervulde kinder-<br />

w<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong>.<br />

In deel B overlop<strong>en</strong> we de verschill<strong>en</strong>de lev<strong>en</strong>sdo-<br />

mein<strong>en</strong> waarop de onvervulde kinderw<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de<br />

behandeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> impact hebb<strong>en</strong>: op het algeme<strong>en</strong><br />

welbevind<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, op de lichaamsbeleving, de<br />

partnerrelatie, de seksualiteit, de werksituatie <strong>en</strong> het<br />

sociale lev<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Er wordt gekek<strong>en</strong> naar de<br />

impact op lange termijn, als de behandeling<strong>en</strong> gestopt<br />

zijn of wanneer de gew<strong>en</strong>ste zwangerschap is gereali-<br />

seerd. T<strong>en</strong> slotte wordt kort de financiële impact van de<br />

behandeling<strong>en</strong> bekek<strong>en</strong>.<br />

A. FActor<strong>en</strong><br />

1. De kinderw<strong>en</strong>s<br />

Is infertiliteit e<strong>en</strong> psychisch of e<strong>en</strong> lichamelijk pro-<br />

bleem? Daarover will<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong>s verschil-<br />

l<strong>en</strong>. Uiteraard gaat m<strong>en</strong> ervan uit dat subfertiliteit of<br />

infertiliteit doorgaans e<strong>en</strong> lichamelijke oorzaak heeft.<br />

Fertiliteitsarts prof. dr.Thomas D’Hooghe stelt daarom<br />

dat infertiliteit e<strong>en</strong> lichamelijk probleem is met e<strong>en</strong> grote<br />

emotionele impact.<br />

Alle<strong>en</strong> hoeft die lichamelijke oorzaak niet problema-<br />

tisch te zijn als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong>. Niet<br />

de verstopte eileider of de slechte spermakwaliteit<br />

veroorzaakt het lijd<strong>en</strong>, maar het feit dat m<strong>en</strong> verlangt<br />

naar e<strong>en</strong> kind dat er niet komt. Daarom is ongew<strong>en</strong>ste<br />

kinderloosheid voor psychiater Eric Van Hoof nu net<br />

in de eerste plaats e<strong>en</strong> emotioneel probleem, waar de<br />

g<strong>en</strong>eeskunde e<strong>en</strong> technisch antwoord op biedt.<br />

Niet iedere<strong>en</strong> verlangt in ev<strong>en</strong> sterke mate naar kinde-<br />

r<strong>en</strong>. Sommige koppels kiez<strong>en</strong> bewust voor kinderloos-<br />

heid, maar zelfs bij koppels die graag kinder<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong>, verschilt de mate waarin ze zich ook e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><br />

zonder kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> inbeeld<strong>en</strong>. ‘Bij sommige m<strong>en</strong>-<br />

25


26<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong> is de kinderw<strong>en</strong>s al van in hun eig<strong>en</strong> kindertijd<br />

aanwezig. Zo’n kinderw<strong>en</strong>s is erg diep geworteld’, stelt<br />

psychiater Eric Van Hoof<br />

Die w<strong>en</strong>s kan bijzonder krachtig zijn <strong>en</strong> is ook e<strong>en</strong> alles-<br />

behalve rationeel gegev<strong>en</strong>. Je kan er niet voor kiez<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> beetje minder graag e<strong>en</strong> kind te will<strong>en</strong>.<br />

‘Ik heb vaak gedacht: ik wou dat ik niet zo’n grote kin-<br />

derw<strong>en</strong>s had, dan was alles veel gemakkelijker.’<br />

Brit in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong><br />

hoofdstuk 2:<br />

‘Ik kon rationeel niet uitlegg<strong>en</strong> waarom ik kinder<strong>en</strong><br />

wilde. Het overkwam me, het was e<strong>en</strong> oerinstinct. Het<br />

was <strong>en</strong>orm emotioneel <strong>en</strong> ik wist er mij ge<strong>en</strong> blijf mee.’<br />

Kaat in De Verdwaalde Ooievaar<br />

Voor de meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> is het zeer moeilijk te formu-<br />

ler<strong>en</strong> waarom ze precies kinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong>. Aan de basis<br />

van die kinderw<strong>en</strong>s ligg<strong>en</strong> diverse verlang<strong>en</strong>s, fanta-<br />

sieën, behoeft<strong>en</strong>. Het verlang<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> zwangerschap<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bevalling mee te mak<strong>en</strong>, voor e<strong>en</strong> kind te kun-<br />

n<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong>, het geslacht voort te zett<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> opvolger<br />

te hebb<strong>en</strong> voor het familiebedrijf, zich te behoed<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zame oude dag, pater of mater familias<br />

te zijn van e<strong>en</strong> grote clan. Het geheel van die verschil-<br />

l<strong>en</strong>de motivaties <strong>en</strong> fantasieën wordt in de psychody-<br />

namische literatuur ‘het imaginaire kind’ g<strong>en</strong>oemd. Dat<br />

imaginaire kind kan in de loop van de tijd evoluer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verschilt van m<strong>en</strong>s tot m<strong>en</strong>s.<br />

Psychiater Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere stelt dat de kinder-<br />

w<strong>en</strong>s bij e<strong>en</strong> vrouw vaak nog fundam<strong>en</strong>teler is dan bij<br />

mann<strong>en</strong>. ‘Het gaat niet alle<strong>en</strong> om het hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

opgroei<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kind, maar ook over de int<strong>en</strong>se erva-<br />

ring van zwanger zijn, bevall<strong>en</strong>, borstvoeding gev<strong>en</strong>.<br />

Dat zijn fundam<strong>en</strong>tele ervaring<strong>en</strong> die mann<strong>en</strong> niet<br />

del<strong>en</strong>. Infertiliteit spreekt bij vrouw<strong>en</strong> diepere lag<strong>en</strong> aan.<br />

Het leed is daardoor ook groter.’<br />

Ongewild kinderloos zijn speelt m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong> lang part<strong>en</strong>.‘Het is e<strong>en</strong> van de pijnlijkste ervarin-<br />

g<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s kan meemak<strong>en</strong>,’ stelt Eric Van Hoof.<br />

‘Het betek<strong>en</strong>t niet alle<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> kind kunn<strong>en</strong> bar<strong>en</strong>,<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

koester<strong>en</strong>, opvoed<strong>en</strong> <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> opgroei<strong>en</strong>, het betek<strong>en</strong>t<br />

ook dat je ge<strong>en</strong> kleinkinder<strong>en</strong> zal hebb<strong>en</strong>. Ongew<strong>en</strong>st<br />

kinderloos zijn is met andere woord<strong>en</strong> e<strong>en</strong> probleem<br />

waar je de rest van je lev<strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s opnieuw mee<br />

geconfronteerd wordt. Het is net omdat m<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>t dat<br />

e<strong>en</strong> onvervulde kinderw<strong>en</strong>s zo’n groot lijd<strong>en</strong> inhoudt,<br />

dat m<strong>en</strong> in ons land beslist heeft om vruchtbaarheids-<br />

behandeling<strong>en</strong> terug te betal<strong>en</strong>.’<br />

Eric Van Hoof wijst erop dat e<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s de indivi-<br />

duele verlang<strong>en</strong>s <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ook over-<br />

stijgt. Er is altijd ook e<strong>en</strong> maatschappelijke compon<strong>en</strong>t,<br />

e<strong>en</strong> al dan niet expliciete sociale druk om kinder<strong>en</strong> te<br />

krijg<strong>en</strong>. Koppels kunn<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> dat ze e<strong>en</strong> kind ver-<br />

schuldigd zijn, aan hun ouders die ze het grootouder-<br />

schap niet will<strong>en</strong> ontzegg<strong>en</strong>, aan de maatschappij…<br />

Tek<strong>en</strong><strong>en</strong>d daarvoor zijn uitsprak<strong>en</strong> van fertiliteitspatiën-<br />

t<strong>en</strong> als ‘We hebb<strong>en</strong> alles gedaan wat we kond<strong>en</strong>. Zo<br />

hebb<strong>en</strong> we onszelf niets te verwijt<strong>en</strong>.’ Deze uitspraak


suggereert dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het gevoel hebb<strong>en</strong> dat ze zich<br />

moet<strong>en</strong> verantwoord<strong>en</strong> voor het feit dat ze ge<strong>en</strong> kinde-<br />

r<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. En dat ze zich daardoor ook gedwong<strong>en</strong><br />

voel<strong>en</strong> om steeds verder te gaan in hun poging<strong>en</strong> om<br />

voor nageslacht te zorg<strong>en</strong>. Eric Van Hoof: ‘Het feit dat<br />

er technisch steeds meer mogelijk is om iets te do<strong>en</strong><br />

aan de onvruchtbaarheid, stimuleert m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, of zet ze<br />

onder druk, om zo ver mogelijk te gaan in het gebruik<br />

van deze techniek<strong>en</strong>. Je neerlegg<strong>en</strong> bij kinderloosheid<br />

wordt daardoor moeilijker.’<br />

Kinderw<strong>en</strong>s <strong>en</strong> behandeling<br />

De aard van de kinderw<strong>en</strong>s – het karakter van het ima-<br />

ginaire kind – heeft e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme invloed op hoe vrucht-<br />

baarheidsbehandeling<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De meeste<br />

koppels pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> zich in het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum met<br />

e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>dim<strong>en</strong>sionale vraag. Eric Van Hoof: ‘ Ze will<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> kind, liefst zo snel mogelijk, liefst met hun eig<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>etisch materiaal.’ Maar onder die e<strong>en</strong>dim<strong>en</strong>sionale<br />

vraag schuil<strong>en</strong> grote verschill<strong>en</strong>. Deze mak<strong>en</strong> dat niet<br />

elke ‘oplossing’ om tot e<strong>en</strong> kind te kom<strong>en</strong> voor elke<br />

persoon of voor ieder koppel e<strong>en</strong> bevredig<strong>en</strong>d ant-<br />

woord biedt.<br />

E<strong>en</strong> vrouw die haar vrouwzijn id<strong>en</strong>tificeert met de<br />

beleving van haar vruchtbare lichaam zal het moeilijker<br />

hebb<strong>en</strong> met bijvoorbeeld e<strong>en</strong> ivf-behandeling dan e<strong>en</strong><br />

vrouw die daar minder belang aan hecht. Voor iemand<br />

bij wie kunn<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> kind primeert, kan<br />

adoptie e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> goede of zelfs w<strong>en</strong>selijkere oplos-<br />

sing zijn dan e<strong>en</strong> met veel moeite verkreg<strong>en</strong> biologisch<br />

kind. Adoptie of e<strong>en</strong> kind verwekt met donormateriaal<br />

kan dan weer heel moeilijk ligg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> man voor<br />

wie “het geslacht verder zett<strong>en</strong>” belangrijk is. Voor wie<br />

zich altijd heeft ingebeeld aan het hoofd van e<strong>en</strong> volle<br />

familietafel, betek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> succesvolle behandeling niet<br />

het einde van de lijd<strong>en</strong>sweg, aangezi<strong>en</strong> de kinderw<strong>en</strong>s<br />

nog niet (helemaal) vervuld is.<br />

In de loop van de behandeling<strong>en</strong> kan de kinderw<strong>en</strong>s<br />

verdiep<strong>en</strong>, maar kan m<strong>en</strong> er ook van vervreemd gera-<br />

k<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> koppel dat herhaaldelijk geconfronteerd<br />

wordt met behandeling<strong>en</strong> zonder resultaat, kan het<br />

verdriet of de frustratie om dat fal<strong>en</strong> de bov<strong>en</strong>hand<br />

krijg<strong>en</strong> op de kinderw<strong>en</strong>s zelf. Of die kinderw<strong>en</strong>s kan<br />

ongezonde proporties aannem<strong>en</strong>.<br />

‘De kinderw<strong>en</strong>s wordt door de behandeling<strong>en</strong> opge-<br />

drev<strong>en</strong>’, stelt Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere. Je krijgt dan e<strong>en</strong><br />

soort van Messiasverwachting. Als je er zoveel voor<br />

moet over hebb<strong>en</strong>, al die emoties, dat pill<strong>en</strong> slikk<strong>en</strong>, in<br />

je lichaam lat<strong>en</strong> prikk<strong>en</strong>, je hormoonhuishouding over-<br />

hoop lat<strong>en</strong> hal<strong>en</strong>… wat e<strong>en</strong> fantastisch kind moet het<br />

dan niet zijn dat dit alles kan teruggev<strong>en</strong>.’<br />

2. Machteloosheid : e<strong>en</strong> exist<strong>en</strong>tiële<br />

confrontatie<br />

‘Vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> zaak van jonge kop-<br />

pels. Vaak is het de eerste keer dat ze geconfronteerd<br />

word<strong>en</strong> met de exist<strong>en</strong>tiële ervaring van iets niet in de<br />

hand te hebb<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> wereld waarin alles maakbaar<br />

lijkt, <strong>en</strong> waar de illusie wordt gewekt dat ook kinder<strong>en</strong><br />

27


28<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

‘technisch maakbaar’ lijk<strong>en</strong>, beseff<strong>en</strong> deze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dat<br />

ze ge<strong>en</strong> vat hebb<strong>en</strong> op de situatie. Dat kan het hele<br />

lev<strong>en</strong> van deze koppels op zijn kop zett<strong>en</strong>’, zegt psy-<br />

chiater Eric Van Hoof. Hij raakt daarmee aan dat andere<br />

aspect dat zo k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d is voor vruchtbaarheidspro-<br />

blem<strong>en</strong>: het grote gevoel van machteloosheid waarmee<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> geconfronteerd word<strong>en</strong>.<br />

‘Mijn man <strong>en</strong> ik war<strong>en</strong> e<strong>en</strong> echt succesverhaal.<br />

Wij ging<strong>en</strong> het mak<strong>en</strong>. We hadd<strong>en</strong> alles al gepland. Dat<br />

we niet spontaan kinder<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>, hadd<strong>en</strong> we<br />

niet verwacht. We war<strong>en</strong> daar totaal niet teg<strong>en</strong> opge-<br />

hoofdstuk 2:<br />

wass<strong>en</strong>. Ik kwam in e<strong>en</strong> regelrechte depressie terecht.’<br />

Kaat in De Verdwaalde Ooievaar.<br />

De illusie van de gezinsplanning<br />

Dat gevoel van machteloosheid wordt nog versterkt<br />

doordat we in e<strong>en</strong> wereld lev<strong>en</strong> waarin alles maakbaar<br />

lijkt. Ook ons gezin. Kinder<strong>en</strong> ontstaan al lang niet meer<br />

vanuit e<strong>en</strong> ‘acte de folie ordinaire’. Die term gebruikt<br />

psychiater Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere voor de doorgaans<br />

weinig rationele manier waarop m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> besliss<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>. Sinds we beschikk<strong>en</strong> over goede<br />

anticonceptiemiddel<strong>en</strong>, betek<strong>en</strong>t kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bewuste keuze mak<strong>en</strong>. Gezinsplanning is de norm<br />

geword<strong>en</strong>. Het is echter ook e<strong>en</strong> vals begrip: want het<br />

<strong>en</strong>ige wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>, is de periode dat ze<br />

(nog) géén kinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>.<br />

Het probleem met de term gezinsplanning is dat ze de<br />

illusie wekt dat we ook kunn<strong>en</strong> plann<strong>en</strong> wanneer we<br />

wél kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>: als het huis af is, over dit <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

jaar, tijd<strong>en</strong>s de zomermaand<strong>en</strong>…<br />

‘Ik werkte in e<strong>en</strong> familiebedrijf in de fruitsector. De<br />

eig<strong>en</strong>ares wou niet dat we beviel<strong>en</strong> in “het seizo<strong>en</strong>”. Op<br />

e<strong>en</strong> dag riep ze ons sam<strong>en</strong> in haar bureau <strong>en</strong> zei ze: “Je<br />

weet: vandaag kan je kinder<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>. Zorg dat je ze<br />

goed plant.” Op dat mom<strong>en</strong>t was ik al twee jaar bezig<br />

voor mijn eerste kindje. Had ik to<strong>en</strong> rechtstreeks onder<br />

haar gewerkt, ik had mijn ontslag ingedi<strong>en</strong>d.’ Kar<strong>en</strong> in<br />

de Focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘We lev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> tijd waarin we alles kunn<strong>en</strong>, hier, nu,<br />

altijd <strong>en</strong> onmiddellijk. In de supermarkt vind je het hele<br />

jaar door framboz<strong>en</strong>.<br />

Die onmiddellijke behoeftebevrediging is typisch voor<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

heel onze maatschappij. M<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kt dat m<strong>en</strong> ook kan<br />

besliss<strong>en</strong> hoeveel kinder<strong>en</strong> er kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> wanneer.<br />

Ik noem vruchtbaarheids-problem<strong>en</strong> e<strong>en</strong> laattijdige<br />

nev<strong>en</strong>werking van de pil: net door de mogelijkheid om<br />

het krijg<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong>, groeit ook de<br />

intolerantie teg<strong>en</strong>over de mogelijkheid dat er ge<strong>en</strong> kin-<br />

der<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.’ Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere<br />

E<strong>en</strong> moeilijke startpositie voor de behandeling<br />

Het gevoel van controleverlies <strong>en</strong> machteloosheid<br />

maakt dat koppels vanuit e<strong>en</strong> totaal andere positie<br />

aan e<strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling beginn<strong>en</strong> dan de<br />

arts die h<strong>en</strong> begeleidt. Koppels zi<strong>en</strong> vooral hun eig<strong>en</strong><br />

onmacht, terwijl arts<strong>en</strong> vertrekk<strong>en</strong> vanuit het besef van<br />

hun eig<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>. Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere: ‘Zij vertrekk<strong>en</strong><br />

vanuit het besef: ik kan die vrouw<strong>en</strong> zwanger mak<strong>en</strong>, ik<br />

kan creër<strong>en</strong>, ik bepaal of het lev<strong>en</strong> komt of niet. Dat is<br />

e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm machtige positie.’


Net dat verschil in startpositie maakt dat de beleving<br />

van de arts <strong>en</strong> van de patiënt totaal verschill<strong>en</strong>. Ook al<br />

leidt de behandeling tot het krijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kind, het<br />

blijft voor de patiënt voor e<strong>en</strong> stuk e<strong>en</strong> verliessituatie<br />

dat hij of zij dat kind niet spontaan kan krijg<strong>en</strong>.<br />

De onzekerheid is het ergste<br />

De mogelijkheid om te behandel<strong>en</strong> kan de ongew<strong>en</strong>ste<br />

kinderloosheid nog complexer mak<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ver-<br />

ker<strong>en</strong> daardoor immers langer in e<strong>en</strong> periode van<br />

onzekerheid. M<strong>en</strong> heeft niet alle<strong>en</strong> praktisch, maar ook<br />

m<strong>en</strong>taal ge<strong>en</strong> vat op de situatie. Die onzekerheid wordt<br />

door alle vruchtbaarheidspatiënt<strong>en</strong> als het allermoeilijk-<br />

ste ervar<strong>en</strong>.<br />

‘Soms wou ik dat ze mij mete<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> gezegd: “Het<br />

heeft ge<strong>en</strong> zin om te behandel<strong>en</strong>, jullie zull<strong>en</strong> nooit kin-<br />

der<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>.” Dan had ik dit alles niet moet<strong>en</strong><br />

meemak<strong>en</strong>.’<br />

Linda in de Focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Mocht er e<strong>en</strong> <strong>en</strong>gel verschijn<strong>en</strong> die me zou zegg<strong>en</strong><br />

“Brit, je gaat nog vijf jaar moet<strong>en</strong> ploeter<strong>en</strong>, maar dan<br />

ga je het gesch<strong>en</strong>k in je hand<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>”, ik zou met<br />

plezier elke dag honderd spuit<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. Als ik maar<br />

wist dat ik het doel zou bereik<strong>en</strong>. Maar dat weet je niet.’<br />

Brit in de Focusgroep Ex-patiënt<strong>en</strong>.<br />

Beide uitsprak<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> de twee kant<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde<br />

medaille: patiënt<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehande-<br />

ling kunn<strong>en</strong> hun ongewilde kinderloosheid ge<strong>en</strong> plaats<br />

gev<strong>en</strong>, omdat ze niet wet<strong>en</strong> of ze er zich bij zull<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> neerlegg<strong>en</strong> of niet. Ze wet<strong>en</strong> niet of ze de kaart<br />

van de hoop of die van de rouw moet<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong>. Ko<strong>en</strong><br />

Demytt<strong>en</strong>aere: ‘Heel extreem gesteld kan je zegg<strong>en</strong> dat<br />

het aanbied<strong>en</strong> van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rem zet<br />

op het verwerk<strong>en</strong> van kinderloosheid <strong>en</strong> het zoek<strong>en</strong><br />

naar alternatiev<strong>en</strong>.’<br />

De organisatie van het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum<br />

Het gevoel van controleverlies kan nog versterkt wor-<br />

d<strong>en</strong> door de wijze waarop het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum geor-<br />

ganiseerd is <strong>en</strong> de mate van (on)voorspelbaarheid die<br />

dat met zich meebr<strong>en</strong>gt.<br />

Patiënt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geconfronteerd met veelvuldig wach-<br />

t<strong>en</strong>. In de grote c<strong>en</strong>tra kan de wachtlijst aan het begin<br />

van e<strong>en</strong> behandeling oplop<strong>en</strong> tot drie maand<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

langer, in sommige c<strong>en</strong>tra geld<strong>en</strong> die wachttijd<strong>en</strong> ook<br />

tuss<strong>en</strong> twee behandelingscycli. Voor complexe heel-<br />

kundige ingrep<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de wachttijd<strong>en</strong> zelfs meer<br />

dan e<strong>en</strong> jaar zijn.<br />

Ook tijd<strong>en</strong>s de behandeling is het koppel e<strong>en</strong> groot<br />

deel van de tijd veroordeeld tot wacht<strong>en</strong>: in de wacht-<br />

zaal voor de consultaties, echo’s <strong>en</strong> bloedprikk<strong>en</strong>, op<br />

telefoons voor het bijstur<strong>en</strong> van de behandeling, op het<br />

signaal dat de eisprong zal of kan plaatsvind<strong>en</strong>, op het<br />

resultaat van de eicelbevruchting, op het eindresultaat<br />

van de behandeling. E<strong>en</strong> deel van dit wacht<strong>en</strong> is inhe-<br />

r<strong>en</strong>t aan het behandelingsproces <strong>en</strong> daardoor onvermij-<br />

delijk, e<strong>en</strong> deel heeft te mak<strong>en</strong> met de omvang <strong>en</strong> de<br />

organisatie van het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum. Het is e<strong>en</strong> vorm<br />

van overgeleverd zijn die te vermijd<strong>en</strong> valt.<br />

29


30<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

‘Ons fertiliteitsc<strong>en</strong>trum ligt e<strong>en</strong> uur rijd<strong>en</strong> van huis <strong>en</strong><br />

van mijn werk. Bij ons is het niet op afspraak geregeld:<br />

de eerste die er toekomt mag als eerste naar de bloed-<br />

afname <strong>en</strong> naar de echo, <strong>en</strong> kan dus ook als eerste naar<br />

zijn werk.’<br />

Kar<strong>en</strong> in de Focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Je hebt dan bijvoorbeeld net e<strong>en</strong> vergadering op je<br />

werk terwijl je dat telefoontje verwacht.’<br />

Brit in de Focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Het resultaat van de behandeling werd me doorgebeld<br />

hoofdstuk 2:<br />

op kantoor. Ik kon dan niet veel anders do<strong>en</strong> dan naar<br />

het toilet gaan, e<strong>en</strong>s goed huil<strong>en</strong> <strong>en</strong> koud water in mijn<br />

gezicht pl<strong>en</strong>z<strong>en</strong> om de spor<strong>en</strong> daarvan weg te wiss<strong>en</strong>.’<br />

Jero<strong>en</strong> in de Focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder<br />

In grote c<strong>en</strong>tra met veel personeel kom<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong><br />

ook telk<strong>en</strong>s bij andere hulpverl<strong>en</strong>ers (arts<strong>en</strong> of ver-<br />

pleegkundig<strong>en</strong>) terecht. De arts die het intakegesprek<br />

doet kan e<strong>en</strong> andere zijn dan deze die de behandeling<br />

met de patiënt bespreekt. Echo’s, pick-up van de eicel-<br />

l<strong>en</strong> <strong>en</strong> terugplaatsing van de embryo’s kan telk<strong>en</strong>s door<br />

iemand anders gebeur<strong>en</strong>. Dat maakt de situatie minder<br />

voorspelbaar dan wanneer patiënt<strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s dezelfde<br />

vertrouwde persoon zi<strong>en</strong>.<br />

‘Ons fertiliteitsc<strong>en</strong>trum was e<strong>en</strong> georganiseerde chaos.<br />

De wachtzaal zat stampvol. Alles duurde lang. De consul-<br />

taties bij telk<strong>en</strong>s andere m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, geregeld ook stagiaires,<br />

maakt<strong>en</strong> dat we altijd opnieuw dezelfde vrag<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong>.<br />

Soms zelfs ondanks het feit dat de arts ons dossier voor<br />

zich had ligg<strong>en</strong>. Ik had het gevoel in e<strong>en</strong> machine te zit-<br />

t<strong>en</strong>.’ Niels in de Focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

3. De sterke emotionele kleuring<br />

Kleine kinder<strong>en</strong> roep<strong>en</strong> grote emoties op. D<strong>en</strong>k maar<br />

aan hoeveel sneller m<strong>en</strong> geraakt is door televisiebeel-<br />

d<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> in nood of aan het succes van tele-<br />

visieprogramma’s over zwangerschap <strong>en</strong> bevalling. Het<br />

hoeft dus niet te verwonder<strong>en</strong> dat het krijg<strong>en</strong> van eig<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> of het uitblijv<strong>en</strong> ervan gepaard gaat met de<br />

grootste emoties in e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>.<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Ook de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

“besmet” met deze grote emotionaliteit. Eric Van<br />

Hoof spreekt van de “exaltatie” waarmee vruchtbaar-<br />

heidsbehandeling<strong>en</strong> omgev<strong>en</strong> zijn. De arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

verpleegkundig team kunn<strong>en</strong> ongewild <strong>en</strong>orm tot deze<br />

exaltatie bijdrag<strong>en</strong>, bijvoorbeeld door superlatiev<strong>en</strong> te<br />

gebruik<strong>en</strong> om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moed in te sprek<strong>en</strong>, te motiver<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. Sprek<strong>en</strong>d is het voorbeeld van Jero<strong>en</strong> <strong>en</strong> Tessa,<br />

die te mak<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> met neg<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de zwanger-<br />

schapp<strong>en</strong> die allemaal eindigd<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> miskraam of<br />

e<strong>en</strong> doodgeboorte.<br />

‘Ik kan de woord<strong>en</strong> “top” <strong>en</strong> “fantastisch” niet meer<br />

hor<strong>en</strong>. Alles was altijd “top”. Mijn hormoonwaard<strong>en</strong>, de<br />

embryo’s, de terugplaatsing. Na verloop van tijd kon ik<br />

niet meer blij zijn als verpleegsters me verteld<strong>en</strong> dat de<br />

zwangerschapstest positief was.’<br />

Tessa in de Focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder


De luteale fase: emotionele stress <strong>en</strong> machte-<br />

loosheid op de spits gedrev<strong>en</strong><br />

Waar die combinatie van grote machteloosheid <strong>en</strong><br />

hoge emotionaliteit toe leidt, wordt bijzonder duidelijk<br />

tijd<strong>en</strong>s de zog<strong>en</strong>aamde luteale fase van de behande-<br />

lingscyclus. Dat is de fase tuss<strong>en</strong> de inseminatie of de<br />

terugplaatsing van het embryo <strong>en</strong> het mom<strong>en</strong>t dat m<strong>en</strong><br />

al dan niet e<strong>en</strong> zwangerschap kan vaststell<strong>en</strong>.<br />

De Brits-Canadese onderzoekster Jacky Boivin iv stelt in<br />

e<strong>en</strong> van haar onderzoek<strong>en</strong> naar de emotionele beleving<br />

van ivf-behandeling<strong>en</strong> vast dat niet alle<strong>en</strong> de stress<br />

maar ook het optimisme e<strong>en</strong> piek k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> vlak na de<br />

embryotransfer. Er heeft immers e<strong>en</strong> eicelbevruchting<br />

plaatsgevond<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> staat e<strong>en</strong> stap dichter bij e<strong>en</strong><br />

mogelijke zwangerschap. Tegelijk wordt deze fase<br />

gek<strong>en</strong>merkt door e<strong>en</strong> sterk gevoel van controleverlies.<br />

Psychologe Patricia Baet<strong>en</strong>s legt uit: ‘Het eerste deel<br />

van de ivf-behandeling is vooral lichamelijk erg zwaar.<br />

Maar de patiënt<strong>en</strong> zijn bezig: puff<strong>en</strong>, spuit<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>,<br />

echo’s <strong>en</strong> bloedprikk<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>… Daardoor hebb<strong>en</strong><br />

ze het gevoel dat ze controle hebb<strong>en</strong> over de situatie.<br />

E<strong>en</strong>s het embryo is teruggeplaatst, kunn<strong>en</strong> ze niets<br />

meer do<strong>en</strong>, behalve afwacht<strong>en</strong>. Ze durv<strong>en</strong> niet teveel<br />

hop<strong>en</strong> dat de behandeling zal slag<strong>en</strong>, want ze will<strong>en</strong><br />

zichzelf behoed<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> te grote teleurstelling.<br />

Tegelijk durv<strong>en</strong> ze ook niet niet te hop<strong>en</strong>, want als je<br />

er niet in gelooft, werkt dat niet e<strong>en</strong> mislukking in de<br />

hand?’<br />

Zoals verder in dit hoofdstuk wordt verduidelijkt, draagt<br />

de medicatie er in deze fase toe bij dat e<strong>en</strong> aantal<br />

vrouw<strong>en</strong> extra emotioneel reageert. Precies dit mecha-<br />

nisme van hoge emotionaliteit <strong>en</strong> lage controle, gevoed<br />

door e<strong>en</strong> sterke kinderw<strong>en</strong>s, maakt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> soms<br />

obsessioneel gedrag gaan verton<strong>en</strong> dat voor de bui-<br />

t<strong>en</strong>wereld, <strong>en</strong> vaak ook voor h<strong>en</strong>zelf, erg irrationeel kan<br />

lijk<strong>en</strong>.<br />

B. ImpAct<br />

1. Impact op het algeme<strong>en</strong><br />

welbevind<strong>en</strong><br />

De stress <strong>en</strong> de onmacht waarmee vruchtbaarheids-<br />

behandeling<strong>en</strong> gepaard gaan, weg<strong>en</strong> op het algeme<strong>en</strong><br />

welbevind<strong>en</strong> van patiënt<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> onderzoek bij 98<br />

vrouw<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ivf-behandeling v , stelde psychiater Ko<strong>en</strong><br />

Demytt<strong>en</strong>aere van het UZ Leuv<strong>en</strong> vast dat 54,1% van de<br />

vrouw<strong>en</strong> symptom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> milde depressie vertoonde<br />

<strong>en</strong> 19,4% zelfs matig tot ernstig depressief was. Deze<br />

vaststelling<strong>en</strong> zijn consist<strong>en</strong>t met de conclusies van<br />

andere onderzoek<strong>en</strong> dat bij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in fertiliteitsbehan-<br />

deling<strong>en</strong> ongeveer dubbel zoveel depressies voorkom<strong>en</strong><br />

als in de gewone populatie<br />

‘Vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> zijn hoe dan ook<br />

extreem stresser<strong>en</strong>d. Alle studies ton<strong>en</strong> aan dat deze<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zeer hoge depressiescores <strong>en</strong> angstscores<br />

hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> veel psychosomatische klacht<strong>en</strong> verton<strong>en</strong>.<br />

Meestal nem<strong>en</strong> die angst <strong>en</strong> depressie ge<strong>en</strong> psychia-<br />

31


32<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

trische vorm<strong>en</strong> aan. De klacht<strong>en</strong> situer<strong>en</strong> zich hoog in<br />

het normale gebied, maar dicht op de drempel met de<br />

pathologie.’ Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere.<br />

De aantasting van het zelfbeeld<br />

Langdurige behandeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm effect<br />

hebb<strong>en</strong> op de lichaamsbeleving <strong>en</strong> het zelfbeeld, vooral<br />

bij vrouw<strong>en</strong>. In de meeste gevall<strong>en</strong> is het immers de<br />

vrouw die behandeld wordt, ongeacht of de oorzaak<br />

van de onvruchtbaarheid bij haar of bij haar partner ligt.<br />

Sabine Markovitz, psychologe verbond<strong>en</strong> aan het<br />

hoofdstuk 2:<br />

G<strong>en</strong>kse Institute for fertility technology, vertelt dat dit<br />

de belangrijkste red<strong>en</strong> is waarom vrouw<strong>en</strong> bij haar voor<br />

e<strong>en</strong> individuele begeleiding kom<strong>en</strong>. ‘Ivf heeft zo aan<br />

hun zelfbeeld zitt<strong>en</strong> knag<strong>en</strong> dat er nog maar heel weinig<br />

van h<strong>en</strong> over blijft. De kern van hun persoon is aange-<br />

tast. Ze hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterk gevoel van fal<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong><br />

als vrouw maar ook als seksuele partner, als persoon<br />

in de maatschappij… Dat heeft heel ruime gevolg<strong>en</strong>.’<br />

‘Je hebt ge<strong>en</strong> controle op de behandeling<strong>en</strong>.<br />

Na e<strong>en</strong> tijdje veralgeme<strong>en</strong>t dat gevoel zich <strong>en</strong> heb je de<br />

indruk dat je over niets in je lev<strong>en</strong> nog controle hebt.’<br />

Karima in e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek.<br />

2. De lichamelijke impact van<br />

fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

In de loop van de voorbije jar<strong>en</strong> zijn de protocoll<strong>en</strong><br />

voor het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van medicatie bij hormonale stimu-<br />

latie, bij inseminaties <strong>en</strong> de ivf- of icsi-behandeling<strong>en</strong><br />

sterk geëvolueerd <strong>en</strong> verfijnd. Met de zog<strong>en</strong>aamde<br />

soft-ivf-protocoll<strong>en</strong> probeert m<strong>en</strong> de lichamelijke <strong>en</strong><br />

indi<strong>en</strong> mogelijk ook de praktische ongemakk<strong>en</strong> zo veel<br />

mogelijk te reducer<strong>en</strong>. De mate waarin patiënt<strong>en</strong> last<br />

hebb<strong>en</strong> van lichamelijke ongemakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> pijn varieert<br />

van persoon tot persoon.<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Lichamelijke klacht<strong>en</strong> als gevolg van de behan-<br />

deling<strong>en</strong><br />

De ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de hormon<strong>en</strong> <strong>en</strong> medicijn<strong>en</strong> die vrou-<br />

w<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> innem<strong>en</strong> als onderdeel van het behande-<br />

lingsprotocol kunn<strong>en</strong> diverse lichamelijke ongemakk<strong>en</strong><br />

met zich meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

In de volg<strong>en</strong>de tabel* somm<strong>en</strong> we <strong>en</strong>kele van de veel-<br />

gebruikte medicijn<strong>en</strong>, hun werkzaamheid <strong>en</strong> mogelijke<br />

nev<strong>en</strong>effect<strong>en</strong> op.


soort<br />

meDicijn<br />

merknam<strong>en</strong> toeDi<strong>en</strong>ingsWijze Functie bijWerking<strong>en</strong><br />

G<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong> gebruikt in het kader van e<strong>en</strong> hormonale stimulatie van de eierstok<br />

Antioestrog<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Bv. Clomid Inname van 1 tablet<br />

gedur<strong>en</strong>de 5 dag<strong>en</strong>,<br />

ev<strong>en</strong>tuele aanpassing<br />

van de dosering<br />

G<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong> gebruikt in het kader van e<strong>en</strong> ivf/icsi-behandeling<br />

GnRHanalog<strong>en</strong><br />

hMG of<br />

rec-FSH<br />

Suprefact E<strong>en</strong> neusspray die<br />

gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> aantal<br />

dag<strong>en</strong> om de drie uur<br />

afwissel<strong>en</strong>d in het <strong>en</strong>e<br />

<strong>en</strong> het andere neusgat<br />

wordt verstov<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>opur<br />

(hMG),<br />

Puregon,<br />

Gonal-F<br />

hCG Pregnyl,<br />

Profasi<br />

Gedur<strong>en</strong>de ongeveer<br />

10 dag<strong>en</strong> onderhuids<br />

inspuit<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vast<br />

tijdstip van de dag<br />

E<strong>en</strong>malige inspuiting<br />

op e<strong>en</strong> precies bepaald<br />

tijdstip<br />

Progesteron Utrogestan Capsules die drie maal<br />

per dag vaginaal word<strong>en</strong><br />

ingebracht, ingeval van<br />

zwangerschap gedur<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong>kele wek<strong>en</strong> tot<br />

max. drie maand<strong>en</strong><br />

Stimuleert de groei van<br />

de follikels<br />

Het onderdrukk<strong>en</strong> van<br />

de natuurlijke cyclus bij<br />

ivf/icsi<br />

Stimulatie van de eierstokk<strong>en</strong><br />

Stimulatie van de<br />

eisprong<br />

De opbouw van het<br />

baarmoederslijm-vlies<br />

<strong>en</strong> de innesteling<br />

bevorder<strong>en</strong><br />

- kan de kwaliteit van het baarmoeder-<br />

slijm-vlies verminder<strong>en</strong><br />

- vergroting van de eierstokk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

cyste vorming in de eierstokk<strong>en</strong><br />

- warmteopwelling<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> opgeblaz<strong>en</strong><br />

gevoel, misselijkheid, hoofdpijn,<br />

gezichtsstoorniss<strong>en</strong>, slapeloosheid<br />

- Typische m<strong>en</strong>opauzeverschijnsel<strong>en</strong><br />

zoals warmteopwelling<strong>en</strong>, prikkelbaarheid<br />

<strong>en</strong> hoofdpijn.<br />

- onregelmatig vaginaal bloedverlies<br />

- opgeblaz<strong>en</strong> gevoel of pijn in de<br />

onderbuik.<br />

- risico op overstimulatie<br />

- vaginale afscheiding als gevolg van<br />

de toedi<strong>en</strong>ingsvorm<br />

- Mogelijke bijwerking<strong>en</strong> zijn typische<br />

prem<strong>en</strong>struele symptom<strong>en</strong> zoals<br />

pijnlijke borst<strong>en</strong>, brak<strong>en</strong>, depressieve<br />

stemming, doorbraakbloeding<strong>en</strong>,<br />

duizeligheid, hoofdpijn, huiduitslag,<br />

jeuk, misselijkheid, slaperigheid<br />

(*) Deze tabel is gebaseerd op de gecombineerde informatie van het boek Baby’s gevraagd, over de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> van<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong>; uitgeverij Acco; onder redactie van Thomas D’Hooghe, Paul Enzlin <strong>en</strong> Dirk Vanderschuer<strong>en</strong> <strong>en</strong> op de brochure<br />

Medisch geassisteerde bevruchting, e<strong>en</strong> gids door uw behandeling, verstrekt door het C<strong>en</strong>trum voor Reproductieve G<strong>en</strong>eeskunde<br />

van het UZ Brussel. Ze beoogt ge<strong>en</strong> volledigheid – ieder c<strong>en</strong>trum gebruikt eig<strong>en</strong> protocoll<strong>en</strong> – <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t <strong>en</strong>kel ter illustratie gelez<strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong>.<br />

33


34<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Psychologische factor<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> interferer<strong>en</strong> met de<br />

nev<strong>en</strong>werking<strong>en</strong> van de medicijn<strong>en</strong> of ze nog versterk<strong>en</strong>.<br />

Zo kan het progesteron dat toegedi<strong>en</strong>d wordt tijd<strong>en</strong>s de<br />

luteale fase stemmingsstoorniss<strong>en</strong> met zich meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> daardoor de emotionele stress die k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d is voor<br />

deze fase nog versterk<strong>en</strong>.<br />

‘Mijn vrouw gedraagt zich dan zoals wanneer ze onge-<br />

steld gaat word<strong>en</strong>, maar dan honderd keer erger.’ Nick<br />

in persoonlijk gesprek.<br />

‘Ik haatte die Utrogestan omdat ik er zo depressief van<br />

hoofdstuk 2:<br />

werd. Ik was helemaal niet meer mijn gewone zelf.’ ex-<br />

patiënte Griet in e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn de typische prem<strong>en</strong>struele klacht<strong>en</strong><br />

waarmee het gebruik van dit medicijn gepaard kan<br />

gaan ook typische symptom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de<br />

zwangerschap. Voor de patiënt<strong>en</strong>, die in deze fase<br />

sowieso al sterk op hun lichamelijke gewaarwording<strong>en</strong><br />

gefocust zijn, kan dit <strong>en</strong>orm verwarr<strong>en</strong>d zijn.<br />

‘Ik kon mijn lichaam niet meer vertrouw<strong>en</strong>. Je d<strong>en</strong>kt dat<br />

je zwanger b<strong>en</strong>t, dan blijkt dat telk<strong>en</strong>s weer niet waar te<br />

zijn.’ Brit in de focusgroep Ex-patiënt<strong>en</strong>.<br />

Veel patiënt<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> ook bij als gevolg van de behan-<br />

deling<strong>en</strong>. Voor patiënt<strong>en</strong> die zich al niet goed in hun vel<br />

voel<strong>en</strong>, is dit extra fnuik<strong>en</strong>d voor hun zelfbeeld.<br />

‘Bij elke behandeling kwam ik één tot anderhalve kilo<br />

bij. Op het einde van de rit was ik ti<strong>en</strong> kilo bijgekom<strong>en</strong>.<br />

Pas to<strong>en</strong> ik er in slaagde dat gewicht terug te verliez<strong>en</strong><br />

kreeg ik wat zelfvertrouw<strong>en</strong> terug.’ Kaat in De ver-<br />

dwaalde ooievaar.<br />

3. De impact op de partnerrelatie<br />

‘Wij mak<strong>en</strong> maar zeld<strong>en</strong> ruzie, maar telk<strong>en</strong>s als we<br />

van de gynaecoloog terugkwam<strong>en</strong> was het prijs. Dan<br />

hadd<strong>en</strong> we altijd hoogoplaai<strong>en</strong>de discussies. Ik d<strong>en</strong>k<br />

dat het van de stress kwam.’ Brit in de focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zware druk<br />

op de relatie legg<strong>en</strong>. ‘Ivf is de ultieme test voor e<strong>en</strong><br />

relatie’, zegt psychologe Patricia Baet<strong>en</strong>s. ‘Of je gaat er<br />

als koppel aan kapot, of je komt er beter uit.’<br />

E<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de beleving van onvruchtbaarheid<br />

<strong>en</strong> behandeling<br />

Partners beginn<strong>en</strong> vaak vanuit e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de positie<br />

aan het behandelingsproces. De aard <strong>en</strong> sterkte van<br />

de kinderw<strong>en</strong>s kan verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> daardoor ook het<br />

traject dat m<strong>en</strong> bereid is te volg<strong>en</strong> om die kinderw<strong>en</strong>s<br />

te vervull<strong>en</strong>.<br />

Mann<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> andere zak<strong>en</strong> als stresser<strong>en</strong>d dan<br />

vrouw<strong>en</strong>. Op basis van literatuuronderzoek <strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

praktijkervaring concludeert psychologe Sabine<br />

Markovitz dat vrouw<strong>en</strong> doorgaans hogere niveaus van<br />

depressie <strong>en</strong> stress verton<strong>en</strong>. De behandeling<strong>en</strong> kna-<br />

g<strong>en</strong> aan hun vrouwelijke id<strong>en</strong>titeit. Vrouw<strong>en</strong> pieker<strong>en</strong>


meer <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong>s van controleverlies <strong>en</strong> fal<strong>en</strong>.<br />

Zoals verder in dit hoofdstuk wordt beschrev<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

vrouw<strong>en</strong> ook meer last van jaloeziegevoel<strong>en</strong>s, voel<strong>en</strong><br />

ze zich daardoor gemakkelijker vervreemd van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

met kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> risker<strong>en</strong> zich dan sociaal te isoler<strong>en</strong>.<br />

Mann<strong>en</strong> rapporter<strong>en</strong> dat hun gevoel van mannelijkheid<br />

lijdt onder de verminderde vruchtbaarheid, ze kunn<strong>en</strong><br />

deze als stigmatiser<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong>. Ze risker<strong>en</strong> last te<br />

krijg<strong>en</strong> van secundaire impot<strong>en</strong>tie. Daarnaast ervar<strong>en</strong><br />

mann<strong>en</strong> veel stress doordat ze zich machteloos voel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> door de verhoogde emotionaliteit <strong>en</strong> vijandigheid<br />

van hun partner. Sabine Markovitz: ‘Veel mann<strong>en</strong> zeg-<br />

g<strong>en</strong> mij: “Het ergste vind ik dat mijn vrouw zo ongeluk-<br />

kig is”. Het is bijzonder moeilijk voor h<strong>en</strong> om iedere<br />

avond thuis te kom<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> vrouw die niet gelukkig is,<br />

die piekert, die niet meer mee wil uitgaan…’<br />

Psychiater Eric Van Hoof wijst er op dat vrouw<strong>en</strong> ook<br />

vaker geconfronteerd word<strong>en</strong> met hun onvervulde<br />

kinderw<strong>en</strong>s dan mann<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> vaker e<strong>en</strong><br />

gespreksonderwerp onder vrouw<strong>en</strong>. Vrouw<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

ook meer in situaties <strong>en</strong> omgeving<strong>en</strong> waar andere vrou-<br />

w<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong> aanwezig zijn.<br />

Ook in de manier waarop ze met de stress van de<br />

behandeling omgaan verschill<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>.<br />

Sabine Markovitz: ‘Vrouw<strong>en</strong> zijn veel meer met hun<br />

emoties bezig. Ze will<strong>en</strong> erover prat<strong>en</strong>, zoek<strong>en</strong> steun<br />

bij ander<strong>en</strong>. Mann<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> veel sneller rationaliser<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zich focuss<strong>en</strong> op andere zak<strong>en</strong>, zoals het werk.’<br />

‘In het begin reageer je als koppel gelijk. Later reageert<br />

de e<strong>en</strong> verlamd terwijl de ander juist overreageert. Je<br />

weet nooit op voorhand hoe het gaat zijn. Ik herinner<br />

me nog zo’n mom<strong>en</strong>t dat Elke me belde om te zegg<strong>en</strong><br />

dat de behandeling weer niet gelukt was. Ze vertelde<br />

het heel koel, terwijl ik e<strong>en</strong> slag van de hamer kreeg.<br />

Ik kwam totaal overstuur thuis <strong>en</strong> Elke was gewoon<br />

gezellig aan het kok<strong>en</strong>.’ Niels in de focusgroep Sam<strong>en</strong><br />

verder<br />

‘Mijn man werkte vaak later of ging voor zak<strong>en</strong> naar<br />

het buit<strong>en</strong>land. Ik dacht: “<strong>en</strong> ik dan? Vindt hij het niet<br />

meer fijn thuis?” Alles werd zeer zwart-wit.’ Kaat in De<br />

Verdwaalde Ooievaar<br />

‘Partners mak<strong>en</strong> heel veel interpretatiefout<strong>en</strong> over<br />

elkaars gedrag’, zegt Sabine Markovitz. ‘Of ze will<strong>en</strong><br />

elkaar spar<strong>en</strong>. Als ze sam<strong>en</strong> bij mij op gesprek kom<strong>en</strong>,<br />

bied ik h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> forum waarin ze elkaar zak<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

vertell<strong>en</strong> waar ze anders moeilijk of niet over prat<strong>en</strong>. “Ik<br />

wist niet dat jij er zo over dacht”, hoor je m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dan<br />

zegg<strong>en</strong>.’<br />

De positie van de man<br />

Doordat het meestal de vrouw is die de behandeling<strong>en</strong><br />

moet ondergaan, gaat veel van de aandacht naar haar.<br />

Sabine Markovitz waarschuwt voor het onev<strong>en</strong>wicht<br />

dat in de relatie kan ontstaan: ‘Mann<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> zich<br />

schuldig <strong>en</strong> machteloos <strong>en</strong> gaan alles in het werk stel-<br />

l<strong>en</strong> om het hun vrouw naar haar zin te mak<strong>en</strong>. “Ik wou<br />

dat ik meer kon do<strong>en</strong>”, zegg<strong>en</strong> ze. Sommig<strong>en</strong> zijn bang<br />

35


36<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

om verlat<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>. Ik waarschuw h<strong>en</strong> dat ze in de<br />

eerste plaats partners moet<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>.’<br />

‘Samira verliest soms helemaal de pedal<strong>en</strong>. Ze snauwt<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> af die zich van ge<strong>en</strong> kwaad bewust zijn. Ik weet<br />

soms niet meer goed wanneer ik begripvol moet zijn <strong>en</strong><br />

wanneer ik haar tot de orde moet roep<strong>en</strong>’<br />

Karel in e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek.<br />

Lev<strong>en</strong> als broer <strong>en</strong> zus: het taboe van het weg-<br />

kwijn<strong>en</strong>de sekslev<strong>en</strong><br />

hoofdstuk 2:<br />

‘We zijn vijf jaar in behandeling geweest <strong>en</strong> ik kan op<br />

twee hand<strong>en</strong> tell<strong>en</strong> hoeveel keer we in die periode<br />

gevreeën hebb<strong>en</strong>.’ ex-patiënte Elke in de focusgroep<br />

Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

‘De impact van vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> op de<br />

seksualiteit van koppels is e<strong>en</strong> onderwerp dat maar<br />

zeer zeld<strong>en</strong> wordt aangesned<strong>en</strong>. Toch is het niet te<br />

onderschatt<strong>en</strong>’, zegt Mirjam Vervaeke, als relaxatie-<br />

therapeute verbond<strong>en</strong> aan het Leuv<strong>en</strong>s Universitair<br />

Fertiliteitsc<strong>en</strong>trum. ‘Er zijn koppels waar de seksualiteit<br />

niet meer op gang komt na de behandeling<strong>en</strong>.’<br />

Het intieme lev<strong>en</strong> van vruchtbaarheidspatiënt<strong>en</strong> komt<br />

om verschill<strong>en</strong>de red<strong>en</strong><strong>en</strong> onder druk te staan. E<strong>en</strong> eer-<br />

ste aspect is dat de seksualiteit van betek<strong>en</strong>is verandert.<br />

‘Telk<strong>en</strong>s als we gevreeën hadd<strong>en</strong> lag ik achteraf in bed<br />

te huil<strong>en</strong>. Omdat ik besefte dat het niet tot e<strong>en</strong> zwanger-<br />

schap kon leid<strong>en</strong>.’ Brit in de focusgroep Ex-patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Seks had voordi<strong>en</strong> die twee aspect<strong>en</strong>: het g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de voortplanting. To<strong>en</strong> vrij<strong>en</strong> niet meer nodig was voor<br />

de voortplanting, lukte het g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> ook niet meer.’<br />

Kaat in De Verdwaalde Ooievaar.<br />

Omgekeerd kan het vrij<strong>en</strong> ook te veel of helemaal in<br />

het tek<strong>en</strong> van de voortplanting word<strong>en</strong> gesteld. Vrij<strong>en</strong><br />

wordt dan e<strong>en</strong> functioneel gegev<strong>en</strong>. Gedur<strong>en</strong>de de<br />

behandeling<strong>en</strong> komt er vaak heel veel druk op de sek-<br />

sualiteit. Nu e<strong>en</strong>s mog<strong>en</strong> koppels ge<strong>en</strong> geslachtsge-<br />

me<strong>en</strong>schap hebb<strong>en</strong>, dan weer moet het op e<strong>en</strong> precies<br />

tijdstip juist wel gebeur<strong>en</strong>.<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

‘Je hebt hoofdpijn, je hebt er ge<strong>en</strong> zin in maar het moet<br />

nu e<strong>en</strong>maal.’ Brit in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

De behandel<strong>en</strong>de arts gaat e<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>de rol spe-<br />

l<strong>en</strong> in het sekslev<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Psychiater Ko<strong>en</strong><br />

Demytt<strong>en</strong>aere spreekt van de platonische driehoeks-<br />

verhouding. Ook patiënt<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong> het soms letterlijk<br />

zo.<br />

‘Als we vreeën had ik het gevoel dat de dokter mee<br />

in de slaapkamer zat.’ Niels in de focusgroep Sam<strong>en</strong><br />

Verder.<br />

Secundaire impot<strong>en</strong>tie bij mann<strong>en</strong> als gevolg van de<br />

behandeling is ge<strong>en</strong> zeldzaamheid. Relaxatietherapeute<br />

Mirjam Vervaeke: ‘Wanneer de man zijn spermastaal<br />

moet producer<strong>en</strong>, bijvoorbeeld bij de pick-up van de<br />

eicell<strong>en</strong>, staat hij vaak erg onder druk. Zijn vrouw is op<br />

dat mom<strong>en</strong>t zwaar hormonaal gestimuleerd, het <strong>en</strong>ige


wat hij als man moet do<strong>en</strong> is dat spermastaal lever<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> net dan lukt het niet…’<br />

Woont het koppel dicht bij het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum, dan<br />

kan de man ev<strong>en</strong>tueel thuis ‘het potje vull<strong>en</strong>’. Heel wat<br />

mann<strong>en</strong> zijn echter aangewez<strong>en</strong> op het ‘masturbato-<br />

rium’, e<strong>en</strong> daarvoor voorzi<strong>en</strong> lokaaltje in het fertiliteits-<br />

c<strong>en</strong>trum. Niet elk c<strong>en</strong>trum besteedt ev<strong>en</strong>veel zorg aan<br />

dat lokaaltje. Soms is het gewoon e<strong>en</strong> toilet dat uitgeeft<br />

op de wachtzaal.<br />

Voor e<strong>en</strong> aantal mann<strong>en</strong> is masturber<strong>en</strong> extra moeilijk<br />

omdat het niet strookt met hun geloofsovertuiging,<br />

vertelt Mirjam Vervaeke: ‘M<strong>en</strong> probeert dit op te loss<strong>en</strong><br />

door h<strong>en</strong> lange tijd op voorhand telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> zaadstaal<br />

te lat<strong>en</strong> producer<strong>en</strong> dat dan wordt ingevror<strong>en</strong> tot het<br />

mom<strong>en</strong>t van de pick-up of de inseminatie.’<br />

Ook het feit dat de behandeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke invloed<br />

hebb<strong>en</strong> op de lichaamsbeleving van vrouw<strong>en</strong>, heeft<br />

gevolg<strong>en</strong> voor het sekslev<strong>en</strong>.<br />

‘Ik voelde me e<strong>en</strong> plastiek<strong>en</strong> pop waar van alles in werd<br />

gestok<strong>en</strong>.’ Linda in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast kunn<strong>en</strong> de behandeling<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot proble-<br />

m<strong>en</strong> zoals vaginisme of niet meer vochtig word<strong>en</strong>, zegt<br />

Mirjam Vervaeke.<br />

‘Ik had altijd pijn als we geme<strong>en</strong>schap hadd<strong>en</strong>. Ik sprak<br />

er met de gynaecologe over maar die besteedde er<br />

niet veel aandacht aan. Uiteindelijk b<strong>en</strong> ik naar e<strong>en</strong><br />

seksuologe gegaan <strong>en</strong> daar ontdekte ik wat er aan<br />

de hand was. Het inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de e<strong>en</strong>debek bij de<br />

onderzoek<strong>en</strong> deed bij mij altijd veel pijn, <strong>en</strong> ik begon<br />

mij op te spann<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> duur spande ik me ook op<br />

als Niels mij b<strong>en</strong>aderde. Ik b<strong>en</strong> nu met bekk<strong>en</strong>bodem-<br />

oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan het ler<strong>en</strong> om mij terug te ontspann<strong>en</strong>.’<br />

Elke in de focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

Onwet<strong>en</strong>dheid maakt het erger<br />

De meeste zorgverstrekkers wet<strong>en</strong> dat de behande-<br />

ling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme impact hebb<strong>en</strong> op de seksuali-<br />

teit, maar daar wordt nauwelijks over gepraat. E<strong>en</strong><br />

verschral<strong>en</strong>d sekslev<strong>en</strong> is immers e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm taboe.<br />

Voor koppels in vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> kan het<br />

echter extra pijnlijk zijn: net op het mom<strong>en</strong>t dat ze hun<br />

relatie will<strong>en</strong> verdiep<strong>en</strong> door kinder<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>, lijkt er<br />

e<strong>en</strong> einde te kom<strong>en</strong> aan hun seksuele intimiteit.<br />

‘Ik kon daar met niemand over prat<strong>en</strong>. Het was ons<br />

grote geheim. Nu wet<strong>en</strong> we dat het kwam door alles<br />

wat we meemaakt<strong>en</strong>, maar to<strong>en</strong> we er midd<strong>en</strong>in<br />

zat<strong>en</strong>, maakte ik me er vreselijk zorg<strong>en</strong> over. We leef-<br />

d<strong>en</strong> als broer <strong>en</strong> zus. Het was zo confronter<strong>en</strong>d om<br />

dat als getrouwd koppel mee te mak<strong>en</strong>.’ Kaat in De<br />

Verdwaalde Ooievaar.<br />

Als dit bespreekbaar wordt bij zorgverstrekkers of<br />

onder lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>, zoud<strong>en</strong> koppels dit waarschijnlijk<br />

beter kunn<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> zou e<strong>en</strong> deel van het lijd<strong>en</strong><br />

vermed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

37


38<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

4. Impact op de werksituatie<br />

Uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de factor<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> dat fertiliteitsbehande-<br />

ling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote impact kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> op de werksi-<br />

tuatie, <strong>en</strong> omgekeerd, dat deze werksituatie e<strong>en</strong> extra<br />

stressinducer<strong>en</strong>de factor is. Werk <strong>en</strong> behandeling<strong>en</strong><br />

combiner<strong>en</strong> is niet gemakkelijk, de algem<strong>en</strong>e psycho-<br />

logische impact van de behandeling<strong>en</strong> heeft ook zijn<br />

invloed op de productiviteit van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> het feit dat<br />

zowel de behandeling<strong>en</strong> zelf als de gew<strong>en</strong>ste zwanger-<br />

schap moeilijk te plann<strong>en</strong> zijn vormt e<strong>en</strong> belemmering<br />

voor vrouw<strong>en</strong> om hun carrière t<strong>en</strong> volle uit te bouw<strong>en</strong>.<br />

Werk als extra stressfactor<br />

hoofdstuk 2:<br />

E<strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling vraagt e<strong>en</strong> grote flexi-<br />

biliteit <strong>en</strong> beschikbaarheid van de patiënt<strong>en</strong>. Ze moet<strong>en</strong><br />

op geregelde tijdstipp<strong>en</strong> naar het ziek<strong>en</strong>huis <strong>en</strong> de<br />

mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van inseminatie of van de pick-up van eicel-<br />

l<strong>en</strong> <strong>en</strong> de terugplaatsing van embryo’s zijn moeilijk te<br />

voorspell<strong>en</strong>. In de meeste fertiliteitsc<strong>en</strong>tra wordt met<br />

het werk van de patiënt<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> door<br />

echo’s <strong>en</strong> bloedprikk<strong>en</strong> vóór acht uur ’s ocht<strong>en</strong>ds te<br />

lat<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. Volle wachtzal<strong>en</strong> <strong>en</strong> de files mak<strong>en</strong><br />

echter dat veel patiënt<strong>en</strong> niet tijdig op hun werk gera-<br />

k<strong>en</strong>.<br />

‘Ik werd e<strong>en</strong> expert in het uitvind<strong>en</strong> van excuses. Dan<br />

belde ik vanuit het ziek<strong>en</strong>huis dat ik autopech had<br />

<strong>en</strong> wachtte op de pechverhelpingsdi<strong>en</strong>st.’ Brit in de<br />

focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong><br />

‘Ik wilde graag meegaan als Tess naar het ziek<strong>en</strong>huis<br />

moest, maar ik kreeg telk<strong>en</strong>s ruzie met de bedrijfsleid-<br />

ster als ik vroeg om vroeger te mog<strong>en</strong> vertrekk<strong>en</strong> of<br />

later te beginn<strong>en</strong>. Als je telk<strong>en</strong>s verlof moet vrag<strong>en</strong> wan-<br />

neer je naar het ziek<strong>en</strong>huis moet, dan gaat op de duur<br />

heel je verlof op aan de behandeling<strong>en</strong>. Terwijl je dat<br />

verlof net zo nodig hebt om af <strong>en</strong> toe tot rust te<br />

kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.’ Jero<strong>en</strong> in de focusgroep Sam<strong>en</strong><br />

Verder.<br />

‘Mijn directe overste is e<strong>en</strong> psycholoog. Hij had erva-<br />

ring met patiënt<strong>en</strong> die hetzelfde doormaakt<strong>en</strong> als ik <strong>en</strong><br />

had er begrip voor. Ik kan ook heel soepel zijn in mijn<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de werkur<strong>en</strong>.’<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Elke in de focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

Flexibiliteit op de werkplek is het sleutelwoord, stelt<br />

Thomas D’Hooghe. ‘De meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> will<strong>en</strong> niet<br />

stopp<strong>en</strong> met werk<strong>en</strong>, integ<strong>en</strong>deel. Patiënt<strong>en</strong> voel<strong>en</strong><br />

er zich ook niet goed bij als ze te lang op het systeem<br />

ter<strong>en</strong>. Ze will<strong>en</strong> graag hun behandeling<strong>en</strong> goed do<strong>en</strong> én<br />

voldo<strong>en</strong>ing hebb<strong>en</strong> op hun werk’, merkte Dr. Thomas<br />

D’Hooghe<br />

Flexibliteit vrag<strong>en</strong> van de werkgever betek<strong>en</strong>t dat de<br />

patiënt<strong>en</strong> hem of haar moet<strong>en</strong> inlicht<strong>en</strong> over de fer-<br />

tiliteitsbehandeling<strong>en</strong>. Niet alle patiënt<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het<br />

opportuun om te vertell<strong>en</strong> dat ze aan het prober<strong>en</strong> zijn<br />

kinder<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>. Vroedvrouw Karli<strong>en</strong> Ketelslegers<br />

vertelt dat ze regelmatig hoort van patiënt<strong>en</strong> die ont-<br />

slag<strong>en</strong> word<strong>en</strong>: ‘We hadd<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>t nog zo’n situatie.<br />

Volg<strong>en</strong>s de werkgeefster omwille van economische


ed<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar ze gaf er de boodschap bij: “Dan kan<br />

je je volledig wijd<strong>en</strong> aan je behandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoef je<br />

ge<strong>en</strong> excuses te zoek<strong>en</strong> als je ’s ocht<strong>en</strong>ds te laat op<br />

het werk komt.”<br />

Ook binn<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trum kan er aan e<strong>en</strong> grotere flexi-<br />

biliteit gedacht word<strong>en</strong>. ‘Net omdat het voor veel m<strong>en</strong>-<br />

s<strong>en</strong> moeilijk is om ’s ocht<strong>en</strong>ds op tijd op hun werk te<br />

gerak<strong>en</strong>, gev<strong>en</strong> wij onze patiënt<strong>en</strong> de kans om ook ’s<br />

avonds te kom<strong>en</strong> voor bloedprikk<strong>en</strong> <strong>en</strong> echo’s’, vertelt<br />

Joyce Refuge, vroedvrouw.<br />

Weerslag op de productiviteit <strong>en</strong> op de carrière<br />

De verminderde lev<strong>en</strong>skwaliteit <strong>en</strong> de stress t<strong>en</strong> gevol-<br />

ge van de behandeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hun tol eis<strong>en</strong> op het<br />

werk. Thomas D’Hooghe wil hier graag meer aandacht<br />

voor vrag<strong>en</strong>: ‘Ik d<strong>en</strong>k dat de weerslag van die fertili-<br />

teitsproblem<strong>en</strong> op arbeid gigantisch is. Ik heb het dan<br />

niet alle<strong>en</strong> over het aantal dag<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet of<br />

gedeeltelijk beschikbaar zijn, maar ook over de psy-<br />

chologische impact: hoe de behandeling<strong>en</strong> interferer<strong>en</strong><br />

met hun conc<strong>en</strong>tratie <strong>en</strong> productiviteit. Net omdat het<br />

voor veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> repetitief probleem is, kan je de<br />

impact vergelijk<strong>en</strong> met die van e<strong>en</strong> chronische aan-<br />

do<strong>en</strong>ing.’<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt plann<strong>en</strong> op lange termijn moeilijk: er<br />

zit immers altijd e<strong>en</strong> mogelijke zwangerschap of e<strong>en</strong><br />

nieuwe behandeling aan te kom<strong>en</strong>. Koppels durv<strong>en</strong><br />

dan bijvoorbeeld niet lang op voorhand vakanties te<br />

plann<strong>en</strong>. Vrouw<strong>en</strong> durv<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> belangrijke carrières-<br />

tapp<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. Veel vrouw<strong>en</strong> getuig<strong>en</strong> dat gedur<strong>en</strong>de<br />

de hele periode van de behandeling<strong>en</strong> hun lev<strong>en</strong> heeft<br />

stilgestaan. Het gevaar dreigt voor e<strong>en</strong> nieuwe vorm<br />

van g<strong>en</strong>derongelijkheid.<br />

‘Het was alsof heel die tijd de pauzeknop werd inge-<br />

drukt. Je hebt gewoon ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergie over. Van werk<br />

verander<strong>en</strong>, promotie mak<strong>en</strong>… Je d<strong>en</strong>kt altijd: ne<strong>en</strong>,<br />

dat ga ik nu niet do<strong>en</strong>, want over e<strong>en</strong> paar maand<strong>en</strong><br />

b<strong>en</strong> ik misschi<strong>en</strong> zwanger. Je schuift alles voor je uit. Ik<br />

had allicht al veel verder gestaan in mijn carrière zonder<br />

deze problem<strong>en</strong>.’ Katie in De Verdwaalde Ooievaar.<br />

5. Impact op het sociale lev<strong>en</strong> van<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Koppels met vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> zijn omringd<br />

door leeftijdsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. De confronta-<br />

tie met e<strong>en</strong> zus, vri<strong>en</strong>din, collega die haar zwangerschap<br />

aankondigt, kan bijzonder pijnlijk zijn voor h<strong>en</strong>. Veel van<br />

de fertiliteitspatiënt<strong>en</strong> die we sprak<strong>en</strong>, getuigd<strong>en</strong> van<br />

sterke gevoel<strong>en</strong>s van jaloezie, die <strong>en</strong>orm verwarr<strong>en</strong>d zijn.<br />

‘Ik heb e<strong>en</strong> zesde zintuig gekreg<strong>en</strong> voor vrouw<strong>en</strong> die<br />

zwanger zijn. Zelfs al hebb<strong>en</strong> ze amper e<strong>en</strong> buikje, ik<br />

merk het aan de manier waarop ze lop<strong>en</strong>. Ik zie het<br />

onheil al van ver aankom<strong>en</strong>.’ Ko<strong>en</strong>, focusgroep In<br />

Behandeling<br />

‘Mijn zus was eerder zwanger. Ik wilde blij zijn voor<br />

haar, maar ik was verschrikkelijk jaloers.’ Kaat in De<br />

Verdwaalde Ooievaar.<br />

39


40<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

Veel patiënt<strong>en</strong>, vooral vrouw<strong>en</strong>, krijg<strong>en</strong> het gevoel ‘er<br />

niet meer bij te hor<strong>en</strong>’, omdat de gesprekk<strong>en</strong> op het<br />

werk of in de vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>kring vaak over de kinder<strong>en</strong><br />

gaan. Op het werk krijg<strong>en</strong> collega’s met kinder<strong>en</strong> vaak<br />

voorrang bij het vastlegg<strong>en</strong> van verlofperiodes, <strong>en</strong>z.<br />

Wel of niet de omgeving inlicht<strong>en</strong><br />

‘En wanneer beginn<strong>en</strong> jullie aan kinder<strong>en</strong>?’ is e<strong>en</strong> vraag<br />

die onder jonge koppels vrij courant gesteld wordt<br />

<strong>en</strong> die pijnlijk <strong>en</strong> moeilijk kan zijn. Sommige koppels<br />

licht<strong>en</strong> hun omgeving in over hun vruchtbaarheidspro-<br />

blem<strong>en</strong>, andere zijn daar liever discreet over. Vrouw<strong>en</strong><br />

hoofdstuk 2:<br />

zijn sneller g<strong>en</strong>eigd hier met ander<strong>en</strong> over te prat<strong>en</strong><br />

dan mann<strong>en</strong>. ‘Voor mann<strong>en</strong> zijn vruchtbaarheidspro-<br />

blem<strong>en</strong> vaak taboe, omdat ze gelijkgesteld word<strong>en</strong> met<br />

“slechte seks”’, stelt Ko<strong>en</strong> Clas<strong>en</strong>. ‘Dat is ook de red<strong>en</strong><br />

waarom zo weinig BV’s er voor uitkom<strong>en</strong> dat hun kind<br />

er dankzij e<strong>en</strong> behandeling gekom<strong>en</strong> is.’<br />

‘Wij hebb<strong>en</strong> zelfs onze ouders niet verteld dat we met<br />

ivf-behandeling<strong>en</strong> zijn bezig geweest.’ Ward in De<br />

Verdwaalde Ooievaar.<br />

‘Mijn man had e<strong>en</strong> verantwoordelijke functie in e<strong>en</strong><br />

bedrijf. Hij vond het daarom des te moeilijker om toe te<br />

gev<strong>en</strong> dat hij vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> had.’ Inge in<br />

De Verdwaalde Ooievaar.<br />

‘Al die tijd, terwijl het zo slecht ging met ons, probeer-<br />

d<strong>en</strong> we de schijn hoog te houd<strong>en</strong>.’<br />

Kaat in De Verdwaalde Ooievaar<br />

De meeste arts<strong>en</strong> rad<strong>en</strong> hun patiënt<strong>en</strong> aan om t<strong>en</strong>-<br />

minste één of <strong>en</strong>kele goede vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> op de hoogte te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de behandeling. Wel of niet de omgeving<br />

inlicht<strong>en</strong> is echter e<strong>en</strong> tweesnijd<strong>en</strong>d zwaard. Het voor-<br />

komt dat er onbedoeld grapjes <strong>en</strong> opmerking<strong>en</strong> wor-<br />

d<strong>en</strong> gemaakt die het koppel kwets<strong>en</strong>. Sommige m<strong>en</strong>-<br />

s<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> hun omgeving als steun<strong>en</strong>d. Anderzijds<br />

blijkt uit veel getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> dat het voor de omgeving<br />

vaak heel moeilijk is om e<strong>en</strong> juiste houding te vind<strong>en</strong>.<br />

‘Voor mij is het pijnlijkste dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet wet<strong>en</strong> hoe ze<br />

moet<strong>en</strong> reager<strong>en</strong>. Familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> goede<br />

bedoeling<strong>en</strong>, maar gev<strong>en</strong> tips als “je moet er niet zoveel<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

aan d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>” of “ga e<strong>en</strong>s op vakantie”. Ik wil mijn ver-<br />

haal kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> zonder dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mete<strong>en</strong> goede<br />

raad beginn<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong>.’ Anke in de Focusgroep In<br />

Behandeling.<br />

Anderzijds kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kinderw<strong>en</strong>s ook<br />

e<strong>en</strong> taboe word<strong>en</strong>. Patiënt<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> bijvoorbeeld dat<br />

broers <strong>en</strong> zuss<strong>en</strong> van hun moeder de instructie kreg<strong>en</strong><br />

om niet over kinder<strong>en</strong> te prat<strong>en</strong>. De goedbedoelde<br />

poging om het koppel te spar<strong>en</strong> <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> onzeker-<br />

heid over het onderwerp te vermijd<strong>en</strong>, kan er voor zor-<br />

g<strong>en</strong> dat de vri<strong>en</strong>dschapsrelatie verandert.<br />

‘Het kwetste me dat mijn zus over ons probleem zweeg.<br />

To<strong>en</strong> ik haar daarover aansprak, bleek dat mijn ouders<br />

gezegd hadd<strong>en</strong> dat ze er beter niet over praatte.’<br />

Véronique in de focusgroep ex-patiënt<strong>en</strong>.


‘We zijn nog vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, maar het onderwerp kinder<strong>en</strong> is<br />

e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> kamer. Daardoor word<strong>en</strong> de gesprekk<strong>en</strong><br />

oppervlakkiger, over het werk, promotie mak<strong>en</strong> <strong>en</strong>z. We<br />

kunn<strong>en</strong> niet meer zo goed prat<strong>en</strong> als vroeger.’<br />

Tess in de focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder<br />

Het risico op sociaal isolem<strong>en</strong>t<br />

De praktische implicaties van de behandeling<strong>en</strong>, de<br />

confrontatie met andere koppels die kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>,<br />

de angst voor verkeerde reacties of de teg<strong>en</strong>zin om te<br />

do<strong>en</strong> of er niets aan de hand is, maakt dat e<strong>en</strong> aantal<br />

koppels zich sociaal isoleert. Het et<strong>en</strong>tje bij vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

wordt afgezegd in de periode dat er ’s avonds spuitjes<br />

gezet moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Het kraambezoek wordt met e<strong>en</strong><br />

smoes ontwek<strong>en</strong> omdat het te pijnlijk is. Week<strong>en</strong>djes<br />

weg met vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> word<strong>en</strong> minder leuk… Net op het<br />

mom<strong>en</strong>t dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> er extra nood aan hebb<strong>en</strong> om<br />

goed omringd te zijn, risker<strong>en</strong> ze daardoor in e<strong>en</strong> situ-<br />

atie terecht te kom<strong>en</strong> waar ze alle<strong>en</strong> bij elkaar steun<br />

kunn<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong>.<br />

‘Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> zich geremd om bij ons op bezoek te<br />

kom<strong>en</strong> met hun kinder<strong>en</strong>. De meest<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> weg. We<br />

hebb<strong>en</strong> wel nog contact met onze vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, maar alle<strong>en</strong><br />

als we het zelf initiër<strong>en</strong>. Je geraakt geïsoleerd.’<br />

Niels in de focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder<br />

6. Lev<strong>en</strong> na de behandeling<strong>en</strong><br />

Voor koppels die jar<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> behandelingsproces zit-<br />

t<strong>en</strong>, zijn die behandeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel van hun lev<strong>en</strong><br />

geword<strong>en</strong>. Stopp<strong>en</strong> met behandel<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> grote<br />

aanpassing. Hun lev<strong>en</strong> staat niet meer in functie van<br />

de behandeling<strong>en</strong>, hun ag<strong>en</strong>da wordt er niet meer door<br />

geregeerd, ze moet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> nieuw perspectief vind<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

terug e<strong>en</strong> gevoel van controle over hun lev<strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong>.<br />

Sommige patiënt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> opnieuw in contact kom<strong>en</strong><br />

met hun lichaam, waar ze van vervreemd zijn geraakt.<br />

Sommige koppels hebb<strong>en</strong> tijd nodig om opnieuw e<strong>en</strong><br />

normale seksuele relatie op te bouw<strong>en</strong>.<br />

‘Je zit vijf jaar in e<strong>en</strong> machine. Na e<strong>en</strong> mislukte poging<br />

wacht je op e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de poging. Je wordt geleefd. Ik<br />

was al die behandeling<strong>en</strong> kotsbeu, maar dat we stop-<br />

t<strong>en</strong>, betek<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> opluchting <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zwart gat tegelijk.<br />

Plots moest<strong>en</strong> we ge<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> meer mak<strong>en</strong>, moest<br />

ik niet meer ’s ocht<strong>en</strong>ds naar dat ziek<strong>en</strong>huis, ik moest<br />

daar niet meer met mijn potje staan…’ Niels in de<br />

focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder<br />

Gedur<strong>en</strong>de de jar<strong>en</strong> van de behandeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de<br />

koppels het gevoel dat ze in e<strong>en</strong> mallemol<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>.<br />

Vaak is het pas achteraf, als de emotionele storm wat<br />

is gaan ligg<strong>en</strong>, dat ze e<strong>en</strong> goed zicht krijg<strong>en</strong> op wat ze<br />

hebb<strong>en</strong> meegemaakt <strong>en</strong> wat dat met hun lev<strong>en</strong> heeft<br />

gedaan.<br />

‘Ik had het afsluit<strong>en</strong>d gesprek bewust wat uitgesteld.<br />

To<strong>en</strong> ik na drie maand<strong>en</strong> terug de fertiliteitskliniek bin-<br />

n<strong>en</strong>liep, kwam<strong>en</strong> alle gevoel<strong>en</strong>s terug. Het was <strong>en</strong>orm<br />

confronter<strong>en</strong>d. De arts nam het dossier, trok er e<strong>en</strong><br />

streep onder <strong>en</strong> schreef in blokletters STOP. Dat was<br />

het.’ Elke in de focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

41


42<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

‘Ik vond het allemaal zo verneder<strong>en</strong>d.’ vertelt Katie in<br />

De verdwaalde Ooievaar.<br />

Voortgaan zonder kind<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die uiteindelijk kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> het-<br />

ge<strong>en</strong> ze hebb<strong>en</strong> meegemaakt tijd<strong>en</strong>s de behandeling<strong>en</strong><br />

herkader<strong>en</strong>. Voor patiënt<strong>en</strong> bij wie de behandeling<strong>en</strong><br />

niet succesvol war<strong>en</strong>, is dat anders. Zij moet<strong>en</strong> die hele<br />

periode e<strong>en</strong> plaats zi<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> opnieuw de draad<br />

van hun lev<strong>en</strong> oppakk<strong>en</strong>.<br />

‘Je hebt vijf jaar in e<strong>en</strong> cirkeltje gelop<strong>en</strong> <strong>en</strong> je staat weer<br />

bij het beginpunt.’<br />

Niels in de focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

hoofdstuk 2:<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> hun lev<strong>en</strong>, dat zo in het tek<strong>en</strong> gestaan<br />

heeft van kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>, heroriënter<strong>en</strong>, <strong>en</strong> op zoek<br />

gaan naar nieuwe bronn<strong>en</strong> van zingeving. Bov<strong>en</strong>al<br />

moet<strong>en</strong> ze ler<strong>en</strong> omgaan met hun kinderloosheid, wat<br />

voor vel<strong>en</strong> onder h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>slange uitdaging blijft.<br />

‘Ik heb hulp gevond<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> psychologe gespecia-<br />

liseerd in rouwverwerking. Zij was de eerste die me<br />

deed nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over de vraag: wat als het niet lukt? Zij<br />

spoorde me aan om hobby’s te zoek<strong>en</strong>, om uit te vis-<br />

s<strong>en</strong> wat ik graag deed. Zo hielp ze mij de stap naar het<br />

einde van de behandeling<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. Nu, e<strong>en</strong> half jaar<br />

later, heb ik het gevoel dat ik al e<strong>en</strong> stukje van het pro-<br />

ces heb doorgemaakt. Ik kan al beter om met kinder<strong>en</strong>.<br />

Baby’s zi<strong>en</strong> is nog erg pijnlijk. Maar e<strong>en</strong> peutertje kan<br />

ik al vastpakk<strong>en</strong> zonder dat het me kwetst.’ Elke in de<br />

focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

‘Die behandeling<strong>en</strong> behor<strong>en</strong> tot het verled<strong>en</strong>. Dat<br />

hoofdstuk hebb<strong>en</strong> we afgeslot<strong>en</strong>. Maar als vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

ons kom<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> dat ze in verwachting zijn is dat<br />

nog steeds pijnlijk.’<br />

Ward in e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek.<br />

De overstap naar het ouderschap<br />

Ook voor patiënt<strong>en</strong> die na jar<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

kind krijg<strong>en</strong>, betek<strong>en</strong>t die overgang e<strong>en</strong> aanpassing.<br />

Heel die periode war<strong>en</strong> ze volledig gefocust op het<br />

krijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kind. Ze verwachtt<strong>en</strong> dat zwanger-<br />

schap gepaard zou gaan met gevoel<strong>en</strong>s van geluk <strong>en</strong><br />

vreugde. Als die gevoel<strong>en</strong>s dan uitblijv<strong>en</strong>, kan dat heel<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de confronter<strong>en</strong>d zijn.<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

‘Je leeft zo lang op de planeet “Ik geraak niet zwan-<br />

ger” <strong>en</strong> je b<strong>en</strong>t jaloers op iedere<strong>en</strong> die op de planeet<br />

“m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>” leeft. Is je zwangerschapstest<br />

positief, dan vlieg je met één telefoontje plots van de<br />

<strong>en</strong>e planeet naar de andere. En dan moet je normáál<br />

do<strong>en</strong>. Die eerste ker<strong>en</strong> dat ik op de verdieping verlos-<br />

kunde rondliep in plaats van op de verdieping van de<br />

fertiliteitskliniek, vroeg ik me heel de tijd af: zit ik hier wel<br />

op mijn plaats?’ Brit in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Na de zesde poging was ik zwanger. Plots moest ik<br />

gelukkig zijn. Want nu wás ik toch<br />

zwanger, wat was nu nog het probleem? Maar natuurlijk<br />

was mijn depressie niet op slag verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>, zelfs niet<br />

to<strong>en</strong> Febe gezond <strong>en</strong> wel gebor<strong>en</strong> was. Zij was e<strong>en</strong><br />

huilbaby <strong>en</strong> ik kreeg niet de kans om te g<strong>en</strong>ez<strong>en</strong>.’<br />

Kaat in De Verdwaalde Ooievaar.


Zijn koppels die zoveel hebb<strong>en</strong> meegemaakt vooraleer<br />

ze kinder<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> angstiger tijd<strong>en</strong>s de zwanger-<br />

schap? Hebb<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> groter risico op e<strong>en</strong> depressie?<br />

Hoe gaan ouders die zoveel over gehad hebb<strong>en</strong> voor<br />

hun kinder<strong>en</strong> met die kinder<strong>en</strong> om? Zijn ze overbe-<br />

scherm<strong>en</strong>d? Stell<strong>en</strong> ze soms te hoge verwachting<strong>en</strong> in<br />

het ouderschap <strong>en</strong> in hun kind?<br />

In het buit<strong>en</strong>land is over deze vrag<strong>en</strong> reeds aanzi<strong>en</strong>lijk<br />

wat onderzoek verricht. De resultat<strong>en</strong> onderling verge-<br />

lijk<strong>en</strong> is moeilijk omdat methodiek, doelgroep <strong>en</strong>z. erg<br />

kunn<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>, maar ze zijn zeker niet e<strong>en</strong>duidig.<br />

De Finse onderzoekster Le<strong>en</strong>a Repokari vi concludeert<br />

op basis van e<strong>en</strong> literatuurstudie <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> onderzoek<br />

dat ouders na medisch begeleide voortplanting het<br />

door de band zeker niet slechter do<strong>en</strong> dan ouders die<br />

hun kinder<strong>en</strong> op natuurlijke wijze gekreg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

De eerste groep doet het zelfs beter op het vlak van<br />

huwelijkstevred<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> -sam<strong>en</strong>horigheid vlak na de<br />

geboorte van de kinder<strong>en</strong>, moeders ervar<strong>en</strong> het moe-<br />

derschap positiever, zijn s<strong>en</strong>sitiever t<strong>en</strong> opzichte van<br />

hun kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> daardoor meer coöperatieve<br />

peuters.<br />

Toch is er e<strong>en</strong> subgroep, waarschuwt Repokari, die<br />

niet over de pijn van de behandeling<strong>en</strong> he<strong>en</strong> geraakt,<br />

van wie het zelfbeeld is aangetast, voor wie de behan-<br />

deling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>s emotioneel lijd<strong>en</strong> met zich mee<br />

hebb<strong>en</strong> gebracht. Ook psychologe Uschi Van d<strong>en</strong><br />

Broeck maant aan tot voorzichtigheid: ‘Onderschat de<br />

postnatale depressies niet of de relationele <strong>en</strong> seksuele<br />

problem<strong>en</strong> van koppels die in e<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>lang behande-<br />

lingsparcours hebb<strong>en</strong> gezet<strong>en</strong>. Dan is die zo gew<strong>en</strong>ste<br />

zwangerschap er, <strong>en</strong> dan is het niet zoals je je het<br />

had voorgesteld. Iedere<strong>en</strong> is intuss<strong>en</strong> verder gegaan<br />

met zijn lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> heeft kinder<strong>en</strong> op de lagere school,<br />

terwijl je als ivf-ouders ‘nog in de pampers zit’. Het is<br />

e<strong>en</strong> ravage die we niet te zi<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>, want m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

verstopp<strong>en</strong> dat goed. Kom<strong>en</strong> ze toch in therapie, dan<br />

wordt niet altijd de link gelegd met infertiliteit.’<br />

7. De financiële impact van<br />

behandeling<strong>en</strong><br />

Sinds <strong>20</strong>03 voorziet de Belgische wet in de terugbeta-<br />

ling van ivf- <strong>en</strong> icsi-behandeling<strong>en</strong>, sinds begin <strong>20</strong>09<br />

word<strong>en</strong> ook inseminaties terugbetaald.<br />

Tot hun 43ste verjaardag hebb<strong>en</strong> verzekerde Belgische<br />

patiënt<strong>en</strong> recht op zes terugbetaalde laboratoriumcycli.<br />

Oudere patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> die de zes behande-<br />

lingscycli overschrijd<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> wel nog de volledige<br />

kostprijs. Dit bedraagt volg<strong>en</strong>s de website van UZ G<strong>en</strong>t<br />

zo’n 3.000 tot 4.000 euro per cyclus.<br />

Daarnaast betal<strong>en</strong> alle patiënt<strong>en</strong> het remgeld voor de<br />

medicatie, de controles <strong>en</strong> de medische ingrep<strong>en</strong>.<br />

Het is duidelijk dat in de periode vóór de terugbeta-<br />

ling, de behandeling<strong>en</strong> voor de patiënt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zware<br />

financiële aderlating betek<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Zeker als m<strong>en</strong> daarbij<br />

rek<strong>en</strong>t dat gemiddeld vier tot vijf behandelingscycli<br />

nodig zijn voor e<strong>en</strong> kind. Arts<strong>en</strong> getuig<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

vroeger soms zo ver ging<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> auto of e<strong>en</strong> huis te<br />

43


44<br />

hoofdstuk 2: hoe patiënt<strong>en</strong> de vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

verkop<strong>en</strong> om aan de kinderw<strong>en</strong>s te voldo<strong>en</strong>. Maar zelfs<br />

voor wie hier veel minder ver in ging, betek<strong>en</strong>de het<br />

vaak nog altijd dat er nog maar weinig budget over was<br />

voor bijvoorbeeld vakantie <strong>en</strong> vrijetijdsbesteding, zak<strong>en</strong><br />

waar patiënt<strong>en</strong> nu net veel baat bij kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

Vandaag is de impact veel geringer, waardoor e<strong>en</strong><br />

veel grotere groep van de bevolking toegang heeft tot<br />

de behandeling<strong>en</strong>. Aan de VUB loopt mom<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong><br />

onderzoek in het kader van e<strong>en</strong> lic<strong>en</strong>tiaatsthesis naar<br />

de mate waarin de terugbetaling tot e<strong>en</strong> democratise-<br />

ring van de behandeling<strong>en</strong> heeft geleid. Jan Van Bavel,<br />

hoofdstuk 2:<br />

die deze thesis begeleidt, beschikt nog niet over resul-<br />

tat<strong>en</strong>. De Belrapcijfers ton<strong>en</strong> alvast aan dat het gebruik<br />

van medische begeleide voortplanting wel degelijk is<br />

toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> de voor dit dossier ondervraagde art-<br />

s<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan dat ook de groep patiënt<strong>en</strong> diverser is<br />

geword<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong> nu patiënt<strong>en</strong> krijgt uit alle lag<strong>en</strong> van<br />

de bevolking.<br />

M<strong>en</strong> kan stell<strong>en</strong> dat de maatschappij vandaag e<strong>en</strong><br />

groot deel van de kostprijs van e<strong>en</strong> kind betaalt. Petra<br />

De Sutter maakte voor dit dossier e<strong>en</strong> schatting op<br />

basis van e<strong>en</strong> ivf-kostprijs van 4.000 euro. De Belrap-<br />

statistiek<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan dat <strong>20</strong>% van de poging<strong>en</strong> tot<br />

e<strong>en</strong> kind leidt, wat betek<strong>en</strong>t dat m<strong>en</strong> ongeveer <strong>20</strong>.000<br />

euro per gebor<strong>en</strong> kind zou moet<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Petra De<br />

Sutter: ‘Maar rek<strong>en</strong> daarbij de meerkost van de 10%<br />

tweeling<strong>en</strong> die gebor<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> je komt aan e<strong>en</strong><br />

kostprijs van gemiddeld 25.000 tot 30.000 euro per<br />

kind dat gebor<strong>en</strong> wordt dankzij medisch begeleide<br />

voortplanting.’<br />

hoe patiënt<strong>en</strong> de<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong> belev<strong>en</strong>


46<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

hooFdstuk 3:<br />

copingstrategieën<br />

Dit hoofdstuk wil inzicht verschaff<strong>en</strong> in de manier waarop m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met infer-<br />

tiliteit <strong>en</strong> behandeling<strong>en</strong> (kunn<strong>en</strong>) omgaan.


Inleiding<br />

Hoe gaan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met de stress van infertiliteit <strong>en</strong><br />

behandeling<strong>en</strong> om? Welke vorm<strong>en</strong> van coping zijn<br />

gezond? Welke zijn eerder contraproductief ? Dit<br />

hoofdstuk probeert op deze vrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> antwoord te<br />

bied<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de hoofdstuk wordt dan bespro-<br />

k<strong>en</strong> hoe patiënt<strong>en</strong> hier het beste in ondersteund kun-<br />

n<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

De literatuur onderscheidt verschill<strong>en</strong>de strategieën,<br />

we sprek<strong>en</strong> van copingstrategieën, om met stress <strong>en</strong><br />

problem<strong>en</strong> om te gaan. Coping kan gericht zijn op het<br />

(oploss<strong>en</strong> van het) probleem, op het omgaan met de<br />

emoties, of kan erop gericht zijn de betek<strong>en</strong>is van het<br />

probleem te verander<strong>en</strong>, het anders te kader<strong>en</strong>.<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van probleemgerichte coping in het kader<br />

van subfertiliteit zijn informatie zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> behandel<strong>en</strong>.<br />

Ook bepaalde vorm<strong>en</strong> van bijgeloof zou m<strong>en</strong> pro-<br />

bleemgerichte coping kunn<strong>en</strong> noem<strong>en</strong>. Met betrekking<br />

tot coping gericht op de emotionele beleving onder-<br />

scheid<strong>en</strong> onderzoekers het actieve vermijdingsgedrag<br />

<strong>en</strong> het actieve confronter<strong>en</strong>. Betek<strong>en</strong>isgerichte coping,<br />

ook cognitief herstructurer<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd, kan bijvoor-<br />

beeld betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> de problem<strong>en</strong> spiritueel<br />

duidt of dat m<strong>en</strong> op zoek gaat naar nieuwe bronn<strong>en</strong><br />

van zingeving.<br />

In de volg<strong>en</strong>de deelhoofdstukk<strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> we elk van<br />

deze copingstrategieën in het licht van subfertiliteit. We<br />

eindig<strong>en</strong> met <strong>en</strong>kele slotbeschouwing<strong>en</strong>.<br />

1. Probleemgerichte coping<br />

In heel veel situaties is probleemgerichte coping e<strong>en</strong><br />

zeer aangepaste manier om met stress om te gaan. Je<br />

probeert immers iets aan het probleem te do<strong>en</strong>, zodat<br />

de oorzaak van de stress verdwijnt. In het geval van<br />

infertiliteit geraak je met probleemgerichte coping ech-<br />

ter niet erg ver. In behandeling gaan kan beschouwd<br />

word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> vorm van probleemgerichte coping.<br />

Maar van het og<strong>en</strong>blik dat patiënt<strong>en</strong> in behandeling<br />

zijn, kunn<strong>en</strong> ze niet veel anders do<strong>en</strong> dan hop<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> goed resultaat. Wie van nature g<strong>en</strong>eigd is ‘de<br />

problem<strong>en</strong> aan te pakk<strong>en</strong>’ komt in moeilijkhed<strong>en</strong>: hij<br />

of zij heeft immers ge<strong>en</strong> controle over de situatie. Zo<br />

ontstaan valse vorm<strong>en</strong> van copinggedrag: activiteit<strong>en</strong><br />

die de patiënt t<strong>en</strong> minste de illusie gev<strong>en</strong> dat ze met het<br />

probleem bezig zijn.<br />

Informatie zoek<strong>en</strong><br />

Informatie zoek<strong>en</strong> (over hun aando<strong>en</strong>ing, over behan-<br />

deling<strong>en</strong>, over alternatieve vorm<strong>en</strong> van behandel<strong>en</strong>…)<br />

is voor veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zo’n manier om met het probleem<br />

bezig te zijn. Veel patiënt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> na verloop van<br />

tijd e<strong>en</strong> uitgebreide k<strong>en</strong>nis van de medische toestand<br />

waarin ze verker<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> wandel<strong>en</strong>d lexicon aan-<br />

gaande vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong>.<br />

Dankzij het internet hebb<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> nu snel <strong>en</strong> e<strong>en</strong>-<br />

voudig toegang tot heel wat informatie. Hierin schuilt<br />

tegelijk e<strong>en</strong> gevaar. Commerciële sites zijn <strong>en</strong>orm<br />

populair, maar de inhoud van zulke sites wordt niet op<br />

correctheid gecontroleerd. Niet-medici – bv. lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

– verspreid<strong>en</strong> er zog<strong>en</strong>aamd medische informatie. Zelfs<br />

47


48<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

al is de informatie die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op het internet vind<strong>en</strong><br />

correct, daarom wordt zo nog niet altijd juist begrep<strong>en</strong><br />

of gekaderd. Het risico op desinformatie <strong>en</strong> mythevor-<br />

ming is dus groot.<br />

Bijgeloof <strong>en</strong> magische handeling<strong>en</strong><br />

De drang om het probleem aan te pakk<strong>en</strong> uit zich ook in<br />

allerlei vorm<strong>en</strong> van bijgeloof <strong>en</strong> magische handeling<strong>en</strong>.<br />

Met name in de luteale fase van de behandeling hebb<strong>en</strong><br />

patiënt<strong>en</strong> maar zeer weinig houvast. Ze wet<strong>en</strong> niet wat<br />

ze moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong> om ervoor te zorg<strong>en</strong> dat de inseminatie<br />

die heeft plaatsgevond<strong>en</strong> of het embryo dat is terug-<br />

geplaatst tot e<strong>en</strong> doorgaande zwangerschap leidt. Waar<br />

de vele handeling<strong>en</strong> in het eerste deel van de behande-<br />

ling (puff<strong>en</strong>, spuit<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>, bloedprikk<strong>en</strong> <strong>en</strong> echo’s lat<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong>…) h<strong>en</strong> het gevoel gev<strong>en</strong> dat ze aan hun probleem<br />

werk<strong>en</strong>, staan ze nu met lege hand<strong>en</strong>. Psychologe<br />

Patricia Baet<strong>en</strong>s vertelt dat veel patiënt<strong>en</strong> dan hun heil<br />

zoek<strong>en</strong> in bijgeloof <strong>en</strong> magische handeling<strong>en</strong>.<br />

‘Ik b<strong>en</strong> al in Scherp<strong>en</strong>heuvel e<strong>en</strong> kaars gaan brand<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> van mijn patiënt<strong>en</strong>. Die vrouw had het gevoel<br />

dat haar volg<strong>en</strong>de poging zeker niet zou lukk<strong>en</strong>, omdat<br />

de grootmoeder die iedere keer e<strong>en</strong> kaarsje ging bran-<br />

d<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> was. Ik b<strong>en</strong> vrijzinnig, maar ik was in de<br />

buurt <strong>en</strong> ging ervan uit dat dat kaarsje h<strong>en</strong> gemoeds-<br />

rust zou gev<strong>en</strong>. Zoiets is onschuldig: helpt het om die<br />

periode door te kom<strong>en</strong>, dan is dat des te beter. Maar bij<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die al in e<strong>en</strong> zeer lange behandelingsgeschie-<br />

d<strong>en</strong>is zitt<strong>en</strong>, zie je soms de neiging om zichzelf te straf-<br />

f<strong>en</strong>. “Als ik mij dit of dat ontzeg, zal het me deze keer<br />

misschi<strong>en</strong> gegund zijn…” Je ziet ze ding<strong>en</strong> opgev<strong>en</strong> die<br />

ze graag do<strong>en</strong>. Deels omdat ze er de tijd niet meer voor<br />

hebb<strong>en</strong> door de int<strong>en</strong>sieve behandeling<strong>en</strong>, maar deels<br />

ook als e<strong>en</strong> soort offer. Terwijl die bezighed<strong>en</strong> – sport,<br />

hobby’s, uitgaan met vri<strong>en</strong>dinn<strong>en</strong> – net nodig zijn om<br />

de behandeling<strong>en</strong> beter aan te kunn<strong>en</strong>.’ psychologe<br />

Patricia Baet<strong>en</strong>s.<br />

‘Iemand had Samira verteld dat het hielp om gedur<strong>en</strong>de<br />

neg<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> iedere avond e<strong>en</strong> gekookt ei met warme<br />

honing te et<strong>en</strong>. Ze wou het mete<strong>en</strong> uitprober<strong>en</strong>. Het<br />

koste me <strong>en</strong>orm veel moeite om haar te overtuig<strong>en</strong> dat<br />

niet te do<strong>en</strong>. Door de behandeling<strong>en</strong> is ze al veel bij-<br />

gekom<strong>en</strong>, zo’n ‘middeltjes’ zijn zeker ge<strong>en</strong> goed idee.’<br />

Karel in e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek.<br />

Stressreductie<br />

Stress is e<strong>en</strong> heikel onderwerp voor fertiliteitspatiënt<strong>en</strong>.<br />

Vaak krijg<strong>en</strong> ze te hor<strong>en</strong> dat ze wat moet<strong>en</strong> ontspan-<br />

n<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan ‘zal het wel lukk<strong>en</strong>’. Die boodschap helpt<br />

veel patiënt<strong>en</strong> net dieper in de put, omdat ontspan-<br />

n<strong>en</strong> allesbehalve e<strong>en</strong>voudig is <strong>en</strong> stress gedur<strong>en</strong>de<br />

de behandeling<strong>en</strong> nag<strong>en</strong>oeg onvermijdelijk. Patiënt<strong>en</strong><br />

voel<strong>en</strong> zich bijgevolg schuldig omdat ze er maar niet in<br />

slag<strong>en</strong> te ontspann<strong>en</strong>.<br />

Het effect van stress afdo<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> mythe is echter ook<br />

contraproductief. Over de invloed van stress op de con-<br />

ceptiekans<strong>en</strong> is er nog heel wat debat. De onderzoek<strong>en</strong><br />

lijk<strong>en</strong> elkaar teg<strong>en</strong> te sprek<strong>en</strong>. Maar stressreductie kan<br />

minst<strong>en</strong>s help<strong>en</strong> om de periode van de behandeling<strong>en</strong><br />

draaglijker te mak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal Vlaamse arts<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

psycholog<strong>en</strong> gaat er daarnaast van uit dat stressreduc-


tie wel degelijk de zwangerschapskans kan vergrot<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek wijst zelfs uit dat bijvoorbeeld mind-bodythe-<br />

rapie, gericht op relaxatie, cognitieve herstructurering,<br />

emotionele zelfzorg <strong>en</strong> groepsondersteuning, niet alle<strong>en</strong><br />

helpt om beter om te gaan met de emotionele aspect<strong>en</strong><br />

van infertiliteit maar ook e<strong>en</strong> meetbare invloed heeft op<br />

het voortplantingsproces.<br />

‘Volg<strong>en</strong>s de meest rec<strong>en</strong>te wet<strong>en</strong>schappelijke inzicht<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> deze mind-bodyprogramma’s ook de kans op<br />

zwangerschap verhog<strong>en</strong>. Zelf doe ik onderzoek naar<br />

de baarmoedercontractiliteit <strong>en</strong> stressfactor<strong>en</strong> in het<br />

algeme<strong>en</strong>. De baarmoeder is e<strong>en</strong> spier, <strong>en</strong> er is steeds<br />

meer evid<strong>en</strong>tie dat die zoals andere spier<strong>en</strong> onder<br />

invloed staat van ons z<strong>en</strong>uwstelsel, <strong>en</strong> dus gevoelig kan<br />

zijn voor stress, voor angst <strong>en</strong> spanning<strong>en</strong>’, Thomas<br />

D’Hooghe.<br />

Activiteit<strong>en</strong> die ontspanning <strong>en</strong> lichamelijk welzijn<br />

bevorder<strong>en</strong>, zoals yoga, relaxatieoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, wan-<br />

del<strong>en</strong>… zoud<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> van de weinige echt<br />

effectieve vorm<strong>en</strong> van probleemgerichte coping kun-<br />

n<strong>en</strong> zijn voor fertiliteitspatiënt<strong>en</strong>. De c<strong>en</strong>trale doelstel-<br />

ling daarbij moet overig<strong>en</strong>s niet het verhog<strong>en</strong> van de<br />

zwangerschapskans<strong>en</strong> zijn, maar het verhog<strong>en</strong> van de<br />

algem<strong>en</strong>e lev<strong>en</strong>skwaliteit.<br />

‘Ik vertel mijn patiënt<strong>en</strong> dat de belangrijkste taak die zij<br />

hebb<strong>en</strong> er in bestaat vol te houd<strong>en</strong>. Ik zeg h<strong>en</strong>: je hebt<br />

maar over heel weinig controle, maar wat je wel onder<br />

controle hebt, is hoe je je voelt.’ Sabine Markovitz<br />

Stressreductie is e<strong>en</strong> vorm van zelfzorg. Nauw verbon-<br />

d<strong>en</strong> daarmee is het (opnieuw) opnem<strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hobby’s waaraan m<strong>en</strong> plezier ontle<strong>en</strong>t <strong>en</strong> waarin m<strong>en</strong><br />

zich kan ontspann<strong>en</strong>. mind-bodytherapeute Mirjam<br />

Vervaeke noemt dit het creër<strong>en</strong> van comfortzones:<br />

‘Ik vraag m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>: welke hobby’s had je vroeger, waar<br />

putte je plezier uit? Waarom heb je dat lat<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>?<br />

Het idee van comfortzones is dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

creër<strong>en</strong> waar ze naar kunn<strong>en</strong> uitkijk<strong>en</strong>, waar ze in kun-<br />

n<strong>en</strong> opgaan. Zo kunn<strong>en</strong> ze zich ev<strong>en</strong> op iets anders<br />

focuss<strong>en</strong>. Ze word<strong>en</strong> rustiger <strong>en</strong> kom<strong>en</strong> weer beter in<br />

hun lichaam terecht.’ Mirjam Vervaeke.<br />

2. Keuz<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> als vorm van<br />

probleemgerichte coping<br />

E<strong>en</strong> aspect van de probleemgerichte coping zijn de<br />

vele keuz<strong>en</strong> die patiënt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

Behandel<strong>en</strong> we of niet? Welke behandeling<strong>en</strong> vind<strong>en</strong><br />

we aanvaardbaar, welke niet? Hoe lang will<strong>en</strong> we<br />

behandel<strong>en</strong>? Waar trekk<strong>en</strong> we de lijn?<br />

Voor heel wat lev<strong>en</strong>sdomein<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> we over e<strong>en</strong><br />

impliciete k<strong>en</strong>nis, e<strong>en</strong> overgeleverd wet<strong>en</strong> dat ons op<br />

weg helpt <strong>en</strong> leidt bij het mak<strong>en</strong> van keuz<strong>en</strong>. We heb-<br />

b<strong>en</strong> bij wijze van sprek<strong>en</strong> met de paplepel meegekreg<strong>en</strong><br />

hoe we ons lev<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> uitbouw<strong>en</strong>, wat e<strong>en</strong> geschikte<br />

lev<strong>en</strong>spartner is, hoe we onze carrière vormgev<strong>en</strong>, hoe<br />

ons huis eruit moet zi<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. Al deze keuz<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

deels bepaald door e<strong>en</strong> proces van primaire socialisatie.<br />

49


50<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

Fertiliteitsproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> vooral de nieuwe mogelijkhed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> die fertiliteitstechniek<strong>en</strong> met zich meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

zijn echter e<strong>en</strong> heel rec<strong>en</strong>t gegev<strong>en</strong>. Ze behor<strong>en</strong> nog maar<br />

één g<strong>en</strong>eratie tot de reële mogelijkhed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> grote<br />

groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. De zestigers van vandaag, de ouders<br />

van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die nu bezig zijn met kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>,<br />

beschikt<strong>en</strong> nog niet over de mogelijkhed<strong>en</strong> om iets te<br />

do<strong>en</strong> aan hun subfertiliteit. Jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die nu voor de<br />

vraag staan om pakweg te behandel<strong>en</strong> met donormateri-<br />

aal, kunn<strong>en</strong> niet bog<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> traditie, op e<strong>en</strong> savoir faire<br />

dat ze van hun ouders hebb<strong>en</strong> meegekreg<strong>en</strong>. Ze moet<strong>en</strong><br />

het allemaal zelf uitviss<strong>en</strong>. Hoogst<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> ze zich<br />

daarbij lat<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door modell<strong>en</strong> die betrekking hebb<strong>en</strong><br />

op bel<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de lev<strong>en</strong>sdomein<strong>en</strong>: gezinsmodell<strong>en</strong>, model-<br />

l<strong>en</strong> in omgang met technologische vernieuwing<strong>en</strong>, de<br />

cultuur rond biotechnologie, relatiemodell<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

Hoe gaan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om met deze complexe keuzepro-<br />

cess<strong>en</strong>? Wie maakt de keuze: de patiënt of de arts? In<br />

welke mate staan ze onder druk van buit<strong>en</strong>af? Beschikt<br />

de patiënt over voldo<strong>en</strong>de reflectiemogelijkhed<strong>en</strong>?<br />

Welke handvat<strong>en</strong> heeft hij in zijn beslissingsproces?<br />

Hoe kies je om te stopp<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan je ook kiez<strong>en</strong> om niet<br />

te behandel<strong>en</strong>?<br />

De arts als keuzebegeleider<br />

E<strong>en</strong> rondvraag bij arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleegkundig<strong>en</strong> leert dat<br />

e<strong>en</strong> grote groep patiënt<strong>en</strong> zonder al te veel vrag<strong>en</strong> de<br />

behandeling volgt die door de arts wordt voorgesteld.<br />

E<strong>en</strong> aantal koppels bespreekt vooraf hoever ze will<strong>en</strong><br />

gaan, maar vaak verlegg<strong>en</strong> ze die gr<strong>en</strong>s in de loop van<br />

de behandeling<strong>en</strong>.<br />

‘Je rolt daarin. Ivf was iets wat ik nooit zou do<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor<br />

we het wist<strong>en</strong> war<strong>en</strong> we er zelf mee bezig.’ Ruth in de<br />

focusgroep Ex-patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Ons eerste idee was: we do<strong>en</strong> één behandeling. Eén.<br />

Maar to<strong>en</strong> die niet gelukt was, zeid<strong>en</strong> we: oké, lat<strong>en</strong> we<br />

maar tot drie behandeling<strong>en</strong> prober<strong>en</strong>. Van e<strong>en</strong> derde<br />

kwam e<strong>en</strong> vierde, van e<strong>en</strong> vierde e<strong>en</strong> vijfde.’ Kaat in De<br />

verdwaalde ooievaar.<br />

Krijg<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> niet voldo<strong>en</strong>de de kans om voor<br />

zichzelf af te toets<strong>en</strong> <strong>en</strong> uit te sprek<strong>en</strong> wat hun w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

zijn <strong>en</strong> hoe ver ze will<strong>en</strong> gaan, dan riskeert de arts de<br />

patiënt<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> vanuit e<strong>en</strong> te e<strong>en</strong>zijdig<br />

medische b<strong>en</strong>adering. Dat kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat hij h<strong>en</strong><br />

te snel in e<strong>en</strong> behandeling trekt. Veel arts<strong>en</strong> gaan er<br />

immers van uit dat patiënt<strong>en</strong> zo snel mogelijk behan-<br />

deld will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat is vaak, maar niet altijd het<br />

geval.<br />

‘De arts stelde onmiddellijk e<strong>en</strong> behandeling voor <strong>en</strong> ik<br />

had hem wel kunn<strong>en</strong> kuss<strong>en</strong>.’ Eveli<strong>en</strong> in de focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Wij kwam<strong>en</strong> naar het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum omdat we<br />

wild<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat er aan de hand was. To<strong>en</strong> de arts<br />

mete<strong>en</strong> e<strong>en</strong> behandeling voorstelde, was dat voor<br />

mij e<strong>en</strong> slag in het gezicht.’ Linda in de focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Misschi<strong>en</strong> is er bij arts<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verleiding om zo snel<br />

mogelijk over te gaan op ivf, omwille van de slaagkan-


s<strong>en</strong>. Als m<strong>en</strong> daaraan toegeeft is m<strong>en</strong> niet goed bezig.<br />

Eig<strong>en</strong>lijk zoud<strong>en</strong> we er juist naar moet<strong>en</strong> strev<strong>en</strong> om<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit ivf te houd<strong>en</strong>.’ Mark Muyldermans<br />

‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> niet met de vraag: ik wil ooit nog e<strong>en</strong>s<br />

zwanger word<strong>en</strong>. Zij kom<strong>en</strong> hier in de hoop binn<strong>en</strong> het<br />

jaar zwanger te word<strong>en</strong>.’ Petra De Sutter.<br />

‘Fertiliteitsarts<strong>en</strong> zijn 80% van hun tijd bezig met het<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van slecht nieuws. Ze kunn<strong>en</strong> zich <strong>en</strong>orm<br />

onmachtig voel<strong>en</strong> als de behandeling niet lukt. Het is<br />

moeilijk om dan naast de patiënt te zitt<strong>en</strong>, zonder e<strong>en</strong><br />

uitleg te gev<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> nieuwe behandeling voor te stel-<br />

l<strong>en</strong>.’ Ushi Van d<strong>en</strong> Broeck<br />

E<strong>en</strong> ander risico van e<strong>en</strong> te e<strong>en</strong>zijdig medische b<strong>en</strong>a-<br />

dering is dat er niet voldo<strong>en</strong>de rek<strong>en</strong>ing wordt gehou-<br />

d<strong>en</strong> met de motivaties, kinderw<strong>en</strong>s, geschied<strong>en</strong>is van<br />

de patiënt in kwestie. Wil m<strong>en</strong> die achtergrond k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>,<br />

dan moet m<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de tijd kunn<strong>en</strong> invester<strong>en</strong> in<br />

gesprek <strong>en</strong> in het uitbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>srelatie<br />

met de patiënt. Maar dat is zeker niet altijd mogelijk<br />

voor e<strong>en</strong> arts. ‘Wij arts<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> noch de tijd, noch<br />

de opleiding voor zo’n diepgaande gesprekk<strong>en</strong>’, stelt<br />

Ko<strong>en</strong> Clas<strong>en</strong>.<br />

‘Ik realiseer me dat ik heb ingestemd met het idee om<br />

donorsperma te gebruik<strong>en</strong> omdat ik mijn vrouw niet<br />

wilde kwijtrak<strong>en</strong>. Achteraf bleek dat ik die beslissing te<br />

snel heb g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Mijn vrouw <strong>en</strong> ik ging<strong>en</strong> in therapie.<br />

De therapeut vermoedde dat ik onvoldo<strong>en</strong>de had nage-<br />

dacht over wat het voor mij betek<strong>en</strong>de dat het zaad van<br />

e<strong>en</strong> andere man zou zijn. Hij had gelijk, besefte ik. We<br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> half jaar niets ondernom<strong>en</strong>. In dat halve jaar<br />

heb ik er wel veel over gepraat, veel gevoeld. Daardoor<br />

kon ik uiteindelijk toch besliss<strong>en</strong> om voor KID te gaan.’<br />

Fred in De Verdwaalde Ooievaar<br />

De psychologische impact van bepaalde keuz<strong>en</strong> wor-<br />

d<strong>en</strong> zeker niet altijd ev<strong>en</strong> correct ingeschat. Zo getuig-<br />

de e<strong>en</strong> aantal patiënt<strong>en</strong> dat ze vlak voor de terugplaat-<br />

sing van ingevror<strong>en</strong> embryo’s de vraag kreg<strong>en</strong> hoeveel<br />

er teruggeplaatst moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De arts in kwestie<br />

stelt de vraag op basis van zijn of haar inschatting<br />

van de slaagkans<strong>en</strong>. Voor de patiënt zelf spel<strong>en</strong> op<br />

dat mom<strong>en</strong>t veel meer elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mee in het beslis-<br />

singsproces: bijvoorbeeld hoe m<strong>en</strong> staat teg<strong>en</strong>over e<strong>en</strong><br />

tweelingzwangerschap <strong>en</strong> de risico’s die dat met zich<br />

meebr<strong>en</strong>gt, hoe m<strong>en</strong> zich de zorg voor e<strong>en</strong> jonge twee-<br />

ling voorstelt, hoe m<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> draagkracht inschat,<br />

in welke mate m<strong>en</strong> het krijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> meerling e<strong>en</strong><br />

aanvaardbaar risico vindt...<br />

‘Je ligt al in die gynaecolog<strong>en</strong>stoel <strong>en</strong> de arts zegt: “We<br />

hebb<strong>en</strong> twee mooie embryo’s, wat do<strong>en</strong> we ermee?”<br />

Op voorhand hadd<strong>en</strong> mijn man <strong>en</strong> ik daar zwaar over<br />

gediscussieerd. Ik wilde koste wat kost e<strong>en</strong> tweeling<br />

vermijd<strong>en</strong>, hij durfde dat risico te nem<strong>en</strong> als daardoor<br />

de slaagkans<strong>en</strong> groter war<strong>en</strong>. Uiteindelijk war<strong>en</strong> we tot<br />

het besluit gekom<strong>en</strong> dat we maar één embryo zoud<strong>en</strong><br />

lat<strong>en</strong> terugplaats<strong>en</strong>. En dan lig je daar, in zo’n kwetsbare<br />

positie, <strong>en</strong> wordt alles opnieuw in vraag gesteld.’ Elke<br />

in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

51


52<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

Voldo<strong>en</strong>de tijd om na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>?<br />

Het voorgaande is e<strong>en</strong> voorbeeld van e<strong>en</strong> model dat<br />

voornamelijk gericht is op medische efficiëntie. De<br />

patiënt wordt zo snel <strong>en</strong> zo vlot mogelijk door e<strong>en</strong><br />

behandeling geleid <strong>en</strong> de keuz<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> voorge-<br />

steld zijn gericht op e<strong>en</strong> maximale slaagkans, al dan<br />

niet rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>d met mogelijke onw<strong>en</strong>selijke<br />

nev<strong>en</strong>effect<strong>en</strong>. Maar krijgt de patiënt zelf in dit model<br />

voldo<strong>en</strong>de tijd om hierover na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>?<br />

Veel c<strong>en</strong>tra hanter<strong>en</strong> e<strong>en</strong> politiek waarbij patiënt<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> aantal specifieke ingrep<strong>en</strong> of in e<strong>en</strong> aantal<br />

specifieke situaties doorverwez<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong><br />

psycholoog. Om welke situaties of ingrep<strong>en</strong> het dan<br />

gaat verschilt in ieder ziek<strong>en</strong>huis. Zo verwijst het <strong>en</strong>e<br />

ziek<strong>en</strong>huis standaard door wanneer de patiënt<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

nieuw sam<strong>en</strong>gesteld gezin vorm<strong>en</strong> of wanneer het gaat<br />

om alle<strong>en</strong>staande vrouw<strong>en</strong>, het andere wanneer er<br />

behandeld zal word<strong>en</strong> met donormateriaal, <strong>en</strong>z. Op die<br />

wijze is structureel e<strong>en</strong> vorm van reflectie ingebouwd.<br />

Dat gebeurt echter lang niet altijd.<br />

‘Soms krijg ik e<strong>en</strong> koppel in counseling dat pas dezelfde<br />

ocht<strong>en</strong>d te hor<strong>en</strong> heeft gekreg<strong>en</strong> dat ze tot inseminatie<br />

met donorsperma moet<strong>en</strong> overgaan. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

daar behoorlijk van overstuur zijn. Ik raad h<strong>en</strong> dan aan<br />

nog ev<strong>en</strong> te wacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> het wat te lat<strong>en</strong> bezink<strong>en</strong>.’<br />

Joyce Refuge<br />

E<strong>en</strong> goede zaak aan de wet van <strong>20</strong>07 is dat patiënt<strong>en</strong><br />

nu voorafgaand aan de behandeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<br />

moet<strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong> waarin e<strong>en</strong> aantal keuz<strong>en</strong> wor-<br />

d<strong>en</strong> voorgelegd. Patiënt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> er hun expliciete<br />

goedkeuring gev<strong>en</strong> voor ivf- <strong>en</strong> icsi-behandeling<strong>en</strong>. Ze<br />

moet<strong>en</strong> nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over de vraag of sperma, eicell<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

embryo’s nog mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebruikt na e<strong>en</strong> schei-<br />

ding of na het overlijd<strong>en</strong> van één van de partners. Ze<br />

moet<strong>en</strong> besliss<strong>en</strong> wat er mag gebeur<strong>en</strong> met overtallige<br />

embryo’s: deze kunn<strong>en</strong> vernietigd word<strong>en</strong>, gebruikt<br />

word<strong>en</strong> voor onderzoek of gedoneerd aan e<strong>en</strong> ander<br />

koppel. Het kan interessant zijn om te onderzoek<strong>en</strong> hoe<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> deze beslissing<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> of dit bijdraagt tot<br />

e<strong>en</strong> grondigere reflectie in het algeme<strong>en</strong>.<br />

Welke handvat<strong>en</strong> in het beslissingproces?<br />

Zelfs al krijg<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> de kans of word<strong>en</strong> ze aange-<br />

spoord, om nog ev<strong>en</strong> na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> alvor<strong>en</strong>s met e<strong>en</strong><br />

behandeling te start<strong>en</strong>, dan nog blijft de vraag waarop<br />

ze zich kunn<strong>en</strong> baser<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> beslissing te nem<strong>en</strong>.<br />

Veel arts<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> dat patiënt<strong>en</strong> dit ‘op het gevoel’<br />

do<strong>en</strong>. Wat betek<strong>en</strong>t dan dat ‘op het gevoel’? Op welke<br />

informatie baser<strong>en</strong> ze zich? Welke rationele argum<strong>en</strong>-<br />

t<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> ze mee in rek<strong>en</strong>ing?<br />

Arts<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> voornamelijk inzicht in slaag-<br />

kans<strong>en</strong> <strong>en</strong> risico’s. De arts kan deze voordelig voor-<br />

stell<strong>en</strong> of zo realistisch mogelijk. Hij kan sprek<strong>en</strong> over<br />

kans<strong>en</strong> op zwangerschap of kans<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> gezonde<br />

geboorte, over de algem<strong>en</strong>e kans<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bepaalde<br />

behandeling of over de kans<strong>en</strong> voor deze specifieke<br />

patiënt.


‘Er wordt gejongleerd met cijfers. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> will<strong>en</strong> wet<strong>en</strong><br />

wat hun kans<strong>en</strong> zijn, niet dat ze zwanger word<strong>en</strong> maar<br />

dat ze het geboortekaartje kunn<strong>en</strong> verstur<strong>en</strong>. En nie-<br />

mand geeft die cijfers. De meeste arts<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> de kans<br />

op zwangerschapp<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong> arts<strong>en</strong>: als je<br />

zes keer ivf doet heb je 60% kans dat je e<strong>en</strong> kind krijgt.<br />

Dat klopt echter niet, dat cijfer houdt ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing met<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die eerder stopp<strong>en</strong> met behandel<strong>en</strong>.’ Ko<strong>en</strong><br />

Demytt<strong>en</strong>aere.<br />

Ook al probeert de arts e<strong>en</strong> zo realistisch mogelijk<br />

beeld te gev<strong>en</strong> van de behandeling, de patiënt schat<br />

deze statistiek<strong>en</strong> niet altijd juist in. Begrijpt hij wat het<br />

betek<strong>en</strong>t dat e<strong>en</strong> behandeling maar <strong>20</strong>% slaagkans<br />

heeft? Beseff<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> volle dat de kans dat e<strong>en</strong><br />

behandelingscyclus niet succesvol is minst<strong>en</strong>s dubbel<br />

zo hoog is dan de kans op succes? En dat die kans in<br />

e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de behandelingscyclus niet to<strong>en</strong>eemt, maar<br />

exact hetzelfde blijft of zelfs afneemt?<br />

‘Altijd weer kom<strong>en</strong> ze aan met die statistiek<strong>en</strong>. Het is<br />

alsof je zelf in e<strong>en</strong> tabelletje wordt gestopt. Alle<strong>en</strong> viel<strong>en</strong><br />

wij altijd net in de verkeerde kolom.’ Bruno in De ver-<br />

dwaalde Ooievaar.<br />

‘Je merkt soms dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich zo in het proces ver-<br />

liez<strong>en</strong> dat ze het contact met de realiteit kwijt gerak<strong>en</strong>.<br />

Ze gaan bijvoorbeeld bepaalde informatie niet meer<br />

correct opnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> slaagkans<strong>en</strong> totaal foutief interpre-<br />

ter<strong>en</strong>.’ psychologe Uschi Van d<strong>en</strong> Broeck.<br />

Daarnaast vorm<strong>en</strong> statistiek<strong>en</strong> ook altijd maar één deel<br />

van het verhaal. Keuz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> mee beïnvloed door de<br />

angst voor mogelijke risico’s, voor de eig<strong>en</strong> geschiede-<br />

nis van de patiënt, zijn of haar kinderw<strong>en</strong>s, wereldbeeld,<br />

lev<strong>en</strong>svisie… Aspect<strong>en</strong> die onmogelijk allemaal binn<strong>en</strong><br />

het bestek van e<strong>en</strong> doktersconsult aan bod kunn<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>.<br />

In e<strong>en</strong> aantal gevall<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> behandeling<strong>en</strong> verre-<br />

gaande ethische <strong>en</strong>/of psychologische repercussies.<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld van e<strong>en</strong> beslissing met e<strong>en</strong> ethische<br />

draagwijdte is wanneer bij e<strong>en</strong> meerlingzwangerschap<br />

e<strong>en</strong> embryoreductie wordt voorgesteld. Voor sommige<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zal dit e<strong>en</strong> puur pragmatische beslissing zijn,<br />

gebaseerd op de overlevingskans van de embryo’s.<br />

Voor ander<strong>en</strong> kan de lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke overtuiging<br />

hierin e<strong>en</strong> belangrijke rol spel<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> typisch voorstel van e<strong>en</strong> keuze met grote psycho-<br />

logische gevolg<strong>en</strong> is wanneer voorgesteld wordt om te<br />

werk<strong>en</strong> met donormateriaal of met e<strong>en</strong> draagmoeder.<br />

Voor alle<strong>en</strong>staand<strong>en</strong> <strong>en</strong> homoseksuele par<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s is dit vaak de <strong>en</strong>ige optie. Lesbische<br />

koppels wet<strong>en</strong> op voorhand dat er met donormateri-<br />

aal gewerkt zal word<strong>en</strong>. Homokoppels wet<strong>en</strong> dat ze<br />

<strong>en</strong>kel dankzij e<strong>en</strong> draagmoeder e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> biologisch<br />

kind kunn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. In c<strong>en</strong>tra waar e<strong>en</strong> liberaal beleid<br />

gevoerd wordt, krijgt m<strong>en</strong> zo te mak<strong>en</strong> met complexe<br />

keuz<strong>en</strong>.<br />

Bij heteroseksuele koppels duikt het voorstel om te<br />

werk<strong>en</strong> met donormateriaal doorgaans pas op in de<br />

loop van het behandelingstraject. Medisch gesprok<strong>en</strong><br />

53


54<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

is het e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de ‘logische’ stap wanneer ivf- of icsi-<br />

behandeling<strong>en</strong> niet tot het verhoopte resultaat leid<strong>en</strong>.<br />

Kunstmatige inseminatie met donorsperma is medisch<br />

gezi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> erg e<strong>en</strong>voudige behandeling. De gevolg<strong>en</strong><br />

voor ouder <strong>en</strong> kind zijn echter complex. Zull<strong>en</strong> ze de<br />

omgeving vertell<strong>en</strong> dat het kind er met g<strong>en</strong>etisch mate-<br />

riaal van iemand anders gekom<strong>en</strong> is? Zull<strong>en</strong> ze het hun<br />

kind later vertell<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo ja: hoe <strong>en</strong> wanneer? Het zijn<br />

maar <strong>en</strong>kele vrag<strong>en</strong> waarmee e<strong>en</strong> koppel geconfron-<br />

teerd wordt.<br />

De keuze om over te gaan tot draagmoederschap zorgt<br />

voor nog veel verstrekk<strong>en</strong>der gevolg<strong>en</strong>. Welke band<br />

hebb<strong>en</strong> de w<strong>en</strong>souders met de draagmoeder in kwes-<br />

tie? Kiez<strong>en</strong> ze voor e<strong>en</strong> familielid, e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>din, e<strong>en</strong><br />

volstrekte vreemde? In welke mate kunn<strong>en</strong> de w<strong>en</strong>sou-<br />

ders betrokk<strong>en</strong> zijn bij de zwangerschap? Wat betek<strong>en</strong>t<br />

de keuze van de draagmoeder voor de relatie van het<br />

kind met deze draagmoeder? Is het bijvoorbeeld e<strong>en</strong><br />

goed idee om de moeder van de w<strong>en</strong>smoeder draag-<br />

moeder te lat<strong>en</strong> zijn of net niet? Wat betek<strong>en</strong>t dit voor<br />

de onderlinge verhouding tuss<strong>en</strong> de diverse partij<strong>en</strong>?<br />

De keuze om de behandeling<strong>en</strong> te stak<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> bijzonder moeilijke keuze is de keuze om te<br />

stopp<strong>en</strong> met behandel<strong>en</strong>. Patiënt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dan hun<br />

draagkracht afweg<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> hun kinderw<strong>en</strong>s. Stopp<strong>en</strong><br />

met behandel<strong>en</strong>, omdat het te lang duurt, omdat de<br />

psychologische, lichamelijke, relationele, financiële…<br />

prijs te hoog wordt..., betek<strong>en</strong>t het risico nem<strong>en</strong> op<br />

lev<strong>en</strong>slange spijt ‘niet g<strong>en</strong>oeg geprobeerd te hebb<strong>en</strong>’.<br />

M<strong>en</strong> weet immers niet of ‘het de volg<strong>en</strong>de keer mis-<br />

schi<strong>en</strong> wel gaat lukk<strong>en</strong>.’ E<strong>en</strong> aantal koppels ervaart ook<br />

sociale druk om vol te houd<strong>en</strong>.<br />

‘Ik was emotioneel <strong>en</strong> lichamelijk volledig uitgeput. Na<br />

elke behandeling wilde ik stopp<strong>en</strong>. Ik kon niet meer,<br />

maar toch was mijn kinderw<strong>en</strong>s altijd sterker.’ Kaat in<br />

De Verdwaalde Ooievaar.<br />

‘Je merkt soms dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hun lev<strong>en</strong> totaal aan het<br />

verwoest<strong>en</strong> zijn.’ psychologe Ushi Van D<strong>en</strong> Broeck.<br />

‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in mijn omgeving zeid<strong>en</strong>: “ach, hou toch nog<br />

wat vol.” Maar ze beseff<strong>en</strong> niet hoe zwaar die behan-<br />

deling<strong>en</strong> zijn. Voor h<strong>en</strong> lijkt het net zoiets als naar de<br />

tandarts gaan.’ Brit in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Patiënt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gestimuleerd om hun gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> te<br />

overschrijd<strong>en</strong>. De boodschap lijkt te zijn: als je kinder<strong>en</strong><br />

wil moet je daar wat voor over hebb<strong>en</strong>.’ Eric Van Hoof<br />

Bijzonder pijnlijk kan het word<strong>en</strong> als die dynamiek zich<br />

binn<strong>en</strong> het koppel afspeelt. Zo stelt psychologe Tineke<br />

Van Haecke dat nogal wat mann<strong>en</strong> de beslissing om<br />

te stopp<strong>en</strong> met behandel<strong>en</strong> aan hun vrouw over lat<strong>en</strong>.<br />

Tineke van Haecke: ‘Ze bedoel<strong>en</strong> dat goed. Ze do<strong>en</strong><br />

dat vanuit het besef dat het hun vrouw is die alles moet<br />

ondergaan <strong>en</strong> dat zij dus moet inschatt<strong>en</strong> hoeveel ze<br />

nog aankan. De keerzijde is echter dat de hele verant-<br />

woordelijkheid voor het al dan niet verder behandel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dus voor het al dan niet krijg<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>, op<br />

haar schouders terechtkomt.’


3. Coping gericht op emotionele<br />

verwerking<br />

Emotion based coping betek<strong>en</strong>t dat m<strong>en</strong> vat probeert<br />

te krijg<strong>en</strong> op de eig<strong>en</strong> emoties. Dat kan m<strong>en</strong> op twee<br />

manier<strong>en</strong> do<strong>en</strong>: door te prober<strong>en</strong> te vermijd<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong><br />

in situaties terechtkomt die hevige emoties veroorza-<br />

k<strong>en</strong> of juist door zijn gevoel<strong>en</strong>s toe te lat<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze tot<br />

uitdrukking te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, erover te prat<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

Actief vermijd<strong>en</strong><br />

Het actieve vermijdingsgedrag kan allerlei vorm<strong>en</strong> aan-<br />

nem<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bv. vermijd<strong>en</strong> om naar tele-<br />

visieprogramma’s over geboort<strong>en</strong> <strong>en</strong> baby’s te kijk<strong>en</strong>.<br />

Mann<strong>en</strong> vlucht<strong>en</strong> in hun werk of kom<strong>en</strong> later thuis om<br />

de confrontatie met hun ongelukkige vrouw uit de weg te<br />

gaan, patiënt<strong>en</strong> gaan niet meer op kraambezoek, nem<strong>en</strong><br />

niet meer deel aan sociale activiteit<strong>en</strong> waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

jonge kinder<strong>en</strong> aan deelnem<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. Zoals eerder al<br />

werd aangehaald, kan dit leid<strong>en</strong> tot sociaal isolem<strong>en</strong>t.<br />

E<strong>en</strong> andere manier om pijnlijke emoties van verdriet,<br />

fal<strong>en</strong>, onmacht <strong>en</strong>z. binn<strong>en</strong> de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

weg te duw<strong>en</strong>, is door zich onmiddellijk te richt<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> nieuwe behandelingscyclus. In bijna alle c<strong>en</strong>tra<br />

stelt m<strong>en</strong> vast dat sinds ivf/icsi-behandeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

terugbetaald, patiënt<strong>en</strong> sneller door de ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de<br />

behandeling<strong>en</strong> gaan. Geld is immers ge<strong>en</strong> remm<strong>en</strong>de<br />

factor meer. Vaak drag<strong>en</strong> de c<strong>en</strong>tra, in hun zorg om<br />

patiënt<strong>en</strong> zo efficiënt <strong>en</strong> snel mogelijk te help<strong>en</strong>, er<br />

zelf toe bij dat patiënt<strong>en</strong> van behandelingscyclus naar<br />

behandelingscyclus lev<strong>en</strong>.<br />

‘Meestal prikk<strong>en</strong> we al bij de embryotransfer e<strong>en</strong> datum<br />

voor de start van e<strong>en</strong> nieuwe cyclus. Zo vermijd<strong>en</strong> we<br />

dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> opnieuw op e<strong>en</strong> lange wachtlijst moet<strong>en</strong><br />

staan: e<strong>en</strong> afspraak afzegg<strong>en</strong> gaat immers gemakke-<br />

lijker dan er e<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>.’ vroedvrouw Natalie Himpe<br />

Het gevaar hiervan is echter dat er na e<strong>en</strong> mislukte<br />

behandelingscyclus ge<strong>en</strong> ruimte wordt gemaakt voor<br />

e<strong>en</strong> rouwproces.<br />

‘Op die manier creëer je e<strong>en</strong> berg van opzij gescho-<br />

v<strong>en</strong> verdriet. Vaak beseff<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet hoe diep ze<br />

zitt<strong>en</strong>, omdat ze maar met die behandeling<strong>en</strong> bezig<br />

zijn. Soms stort<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in terwijl ze dat helemaal<br />

niet aan voeld<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Ze war<strong>en</strong> “toch maar” met<br />

e<strong>en</strong> vruchtbaarheidsbehandeling bezig, het ging niet<br />

om e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>de ziekte of zo.’ psychologe<br />

Tineke Vanhaecke.<br />

Actief confronter<strong>en</strong><br />

Teg<strong>en</strong>over het vermijd<strong>en</strong> van onaang<strong>en</strong>ame gevoel<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> van situaties die deze gevoel<strong>en</strong>s uitlokk<strong>en</strong>, staat het<br />

actief toelat<strong>en</strong> van deze gevoel<strong>en</strong>s. Dat betek<strong>en</strong>t tijd<br />

nem<strong>en</strong> om de verlieservaring<strong>en</strong> van infertiliteit te ver-<br />

werk<strong>en</strong>, zijn gevoel<strong>en</strong>s te uit<strong>en</strong> <strong>en</strong> erover te prat<strong>en</strong> met<br />

ander<strong>en</strong>. In plaats van sociaal contact te vermijd<strong>en</strong>,<br />

gaat m<strong>en</strong> juist steun zoek<strong>en</strong> bij ander<strong>en</strong>.<br />

Patiënt<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> in de eerste plaats steun bij hun<br />

partner <strong>en</strong> in de tweede plaats bij familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>,<br />

stelt de Brits-Canadese Jacky Boivin in haar onder-<br />

zoek Why are infertile pati<strong>en</strong>ts not using psychosocial<br />

55


56<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

counselling vii ? In veel mindere mate zoek<strong>en</strong> ze steun in<br />

groepsgesprekk<strong>en</strong> met lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> psycho-<br />

loog. Dat lijkt te strok<strong>en</strong> met het intuïtieve aanvoel<strong>en</strong><br />

van heel wat arts<strong>en</strong>.<br />

‘Vijfti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> ded<strong>en</strong> we om de twee tot drie<br />

maand e<strong>en</strong> grote avond met alle koppels die wild<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> om uitleg te gev<strong>en</strong> over fertiliteit. Dan war<strong>en</strong><br />

ze bij lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>, dat zat altijd vol. We hebb<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong><br />

paar jaar geled<strong>en</strong> opnieuw will<strong>en</strong> prober<strong>en</strong> <strong>en</strong> nu komt<br />

daar bijna ge<strong>en</strong> volk meer op af. Ik d<strong>en</strong>k dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> er<br />

veel meer over lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat de nood aan bijkom<strong>en</strong>de<br />

informatie minder groot is dan vroeger. Het taboe is<br />

doorbrok<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> er nu gemakkelijker over<br />

prat<strong>en</strong> met familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> collega’s.’ Willem<br />

Ombelet.<br />

Dat koppels bij familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> terechtkunn<strong>en</strong> moet<br />

toch wat g<strong>en</strong>uanceerd word<strong>en</strong>.<br />

De mate waarin patiënt<strong>en</strong> steun zoek<strong>en</strong> bij familie <strong>en</strong><br />

vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> is erg persoonsgebond<strong>en</strong> <strong>en</strong> de reacties die<br />

ze krijg<strong>en</strong> van hun omgeving word<strong>en</strong> lang niet altijd als<br />

steun<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong>.<br />

‘To<strong>en</strong> ik uiteindelijk toch besliste om aan e<strong>en</strong> aantal<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te vertell<strong>en</strong> dat we in behandeling war<strong>en</strong>, merk-<br />

te ik dat je niet altijd het begrip krijgt waarop je hoopt.<br />

Dat ik nu toch al lang g<strong>en</strong>oeg in de put zat, <strong>en</strong> dat het<br />

lev<strong>en</strong> voortgaat. Dat ik er te veel mee bezig was. Dat<br />

ik wel zwanger zou word<strong>en</strong> als ik het wat kon loslat<strong>en</strong>.<br />

Of we moest<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s op reis gaan, of als ik e<strong>en</strong>s wat<br />

zou vermager<strong>en</strong>. Dat soort reacties zijn absoluut niet<br />

behulpzaam, ze gev<strong>en</strong> je alle<strong>en</strong> nog meer schuldgevoe-<br />

l<strong>en</strong>s.’ Kaat in De Verdwaalde Ooievaar<br />

‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die niet vertrouwd zijn met de problematiek,<br />

gev<strong>en</strong> vaak heel triviale antwoord<strong>en</strong>.’ Eric Van Hoof.<br />

‘Ouders kunn<strong>en</strong> zich schuldig voel<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong> heb-<br />

b<strong>en</strong> zij hun kind met onvruchtbaarheid opgezadeld.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn ze betrokk<strong>en</strong> partij: als hun dochter of<br />

zoon ge<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> krijgt betek<strong>en</strong>t dat ook dat zij ge<strong>en</strong><br />

kleinkinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Het is voor ouders heel moeilijk<br />

om hier e<strong>en</strong> juiste positie te vind<strong>en</strong>: ton<strong>en</strong> ze weinig<br />

aandacht, dan lijk<strong>en</strong> ze niet betrokk<strong>en</strong>, gev<strong>en</strong> ze teveel<br />

aandacht dan lijkt het dat ze ongeduldig zijn naar e<strong>en</strong><br />

kleinkind.’ Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere<br />

‘Bij de doodgeboorte van ons kindje kon ik met mijn<br />

verdriet alle<strong>en</strong> bij mijn partner terecht.’ Katri<strong>en</strong> in de<br />

focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Communicer<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t niet dat je alles aan iedere<strong>en</strong><br />

vertelt <strong>en</strong> ook niet dat je niemand iets vertelt. Vrag<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> “En wanneer beginn<strong>en</strong> jullie aan kinder<strong>en</strong>”, dan<br />

kan je antwoord<strong>en</strong>: “We zijn ermee bezig, maar het is<br />

niet evid<strong>en</strong>t.” Heb je ge<strong>en</strong> zin om te antwoord<strong>en</strong>, dan<br />

doe je dat niet. Het is belangrijk dat je in je omgeving<br />

iemand hebt bij wie je terecht kan, maar je wil ook ge<strong>en</strong><br />

twintig goedbedoelde telefoontjes na de zwanger-<br />

schapstest.’ Patricia Baet<strong>en</strong>s.<br />

Bij lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> vaak beter aansluiting:<br />

ze del<strong>en</strong> dezelfde ervaring<strong>en</strong>, herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dezelfde pro-


lem<strong>en</strong> <strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong>s. In teg<strong>en</strong>stelling tot (zelfhulp)groe-<br />

p<strong>en</strong> voor fertiliteitspatiënt<strong>en</strong> zijn de forums <strong>en</strong> chatrooms<br />

op het internet bijzonder populair, vooral bij vrouw<strong>en</strong>.<br />

Hun meerwaarde, t<strong>en</strong> opzichte van louter informatieve<br />

websites, is dat patiënt<strong>en</strong> er anoniem met hun emoties<br />

terechtkunn<strong>en</strong> <strong>en</strong> die kunn<strong>en</strong> del<strong>en</strong> met ander<strong>en</strong>.<br />

Patiënt<strong>en</strong> do<strong>en</strong> slechts in geringe mate e<strong>en</strong> beroep op<br />

psycholog<strong>en</strong> of counselors. In hun onderzoek, geba-<br />

seerd op e<strong>en</strong> redelijk beperkte steekproef van 143<br />

patiënt<strong>en</strong>, stell<strong>en</strong> Jacky Boivin <strong>en</strong> haar collega’s vast<br />

dat maar 8,5 % van de vrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> 6,1 % van de man-<br />

n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep deed op e<strong>en</strong> psycholoog of counsellor.<br />

Dat is e<strong>en</strong> erg laag cijfer. Psychologe Sabine Markovitz<br />

heeft in haar praktijk in het G<strong>en</strong>k Institute for Fertility<br />

Technology e<strong>en</strong> introductiegesprek met elk koppel dat<br />

aan e<strong>en</strong> ivf-behandeling begint. Ze rapporteert dat<br />

veerti<strong>en</strong> tot neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t van de koppels in de<br />

loop van de behandeling<strong>en</strong> terugkomt voor voortge-<br />

zette counseling of therapie.<br />

De literatuur hieromtr<strong>en</strong>t stelt dat de mate waarin m<strong>en</strong>-<br />

s<strong>en</strong> professionele psychosociale ondersteuning zoek<strong>en</strong><br />

niet alle<strong>en</strong> bepaald wordt door de mate van stress<br />

die ze ondervind<strong>en</strong>, maar ook door hoe ze hun eig<strong>en</strong><br />

draagkracht inschatt<strong>en</strong>. De drempel naar e<strong>en</strong> psycho-<br />

sociale ondersteuning kan hoger ligg<strong>en</strong> als gevolg van<br />

de beeldvorming rond psycholog<strong>en</strong>. Niet alle<strong>en</strong> de<br />

idee dat psycholog<strong>en</strong> er zijn voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ‘waarmee<br />

iets mis is’ speelt e<strong>en</strong> rol, maar ook het feit dat veel<br />

psycholog<strong>en</strong> in de context van het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum<br />

ingeschakeld word<strong>en</strong> om te oordel<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> patiënt<br />

of koppel geschikt is voor e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling.<br />

Psycholog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> daardoor vaak gepercipieerd<br />

als poortwachters tuss<strong>en</strong> de patiënt <strong>en</strong> de gew<strong>en</strong>ste<br />

behandeling, e<strong>en</strong> rol die moeilijk te verzo<strong>en</strong><strong>en</strong> is met<br />

die van vertrouw<strong>en</strong>spersoon.<br />

3. Betek<strong>en</strong>isgerichte coping<br />

Cognitief herstructurer<strong>en</strong> kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

op zoek gaan naar manier<strong>en</strong> om anders naar het pro-<br />

bleem te kijk<strong>en</strong> of het minder c<strong>en</strong>traal te stell<strong>en</strong>.<br />

Voor sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> spirituele of lev<strong>en</strong>sbe-<br />

schouwelijke overtuiging<strong>en</strong> hierbij help<strong>en</strong>. Voor sommi-<br />

g<strong>en</strong> helpt het om te b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> welke voordel<strong>en</strong> het<br />

heeft om kinderloos te zijn. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op zoek<br />

gaan naar andere manier<strong>en</strong> om liefdevol met kinder<strong>en</strong><br />

om te gaan of om hun behoefte om voor iets of iemand<br />

te zorg<strong>en</strong> in te vull<strong>en</strong>. Of ze gaan op zoek naar nieuwe<br />

perspectiev<strong>en</strong> op andere lev<strong>en</strong>sterrein<strong>en</strong>. Nogal wat<br />

koppels die we sprak<strong>en</strong> nam<strong>en</strong> bijvoorbeeld in de loop<br />

van het behandelingsproces e<strong>en</strong> hond of poez<strong>en</strong>. Of ze<br />

begonn<strong>en</strong> eindelijk aan de verbouwing die ze zo lang<br />

hadd<strong>en</strong> uitgesteld. Ander<strong>en</strong> veranderd<strong>en</strong> van werk.<br />

‘De beslissing om e<strong>en</strong> hond te nem<strong>en</strong> heeft ons erg<br />

vooruitgeholp<strong>en</strong>. Door Boyke moest<strong>en</strong> we weer als<br />

koppel e<strong>en</strong> beslissing nem<strong>en</strong>. Hij zorgde ervoor dat we<br />

weer sam<strong>en</strong> op stap ging<strong>en</strong>, op zondagmiddag naar<br />

zee, ons amuser<strong>en</strong> met de hond, zotte ding<strong>en</strong> do<strong>en</strong>,<br />

hem zi<strong>en</strong> opgroei<strong>en</strong>. Het mag gek klink<strong>en</strong>, maar hij heeft<br />

onze relatie gered.’ Kaat in De Verdwaalde Ooievaar.<br />

57


58<br />

hoofdstuk 3: copingstrategieën<br />

‘Als ik in het war<strong>en</strong>huis e<strong>en</strong> kind zag dat zo’n typisch<br />

peutercrisis kreeg – brull<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> snoepje <strong>en</strong> dan al<br />

die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die meewarig naar de moeder kijk<strong>en</strong> – dacht<br />

ik: dat blijft ons t<strong>en</strong>minste bespaard. Wel ging<strong>en</strong> we met<br />

plezier babysitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> we speeld<strong>en</strong> voor suikeroom <strong>en</strong><br />

-tante voor de kinder<strong>en</strong> van mijn broers. Het was e<strong>en</strong> rol<br />

die me best beviel.’ uit De Verdwaalde Ooivaar.<br />

‘To<strong>en</strong> onze zesde poging niet lukte had ik het heel zwaar.<br />

Ik heb op één dag e<strong>en</strong> aantal beslissing<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Ik<br />

stop met de ivf-behandeling<strong>en</strong>. Ik ga opnieuw studer<strong>en</strong>.<br />

En als ik dan toch niet zelf kinder<strong>en</strong> kan krijg<strong>en</strong>, voed ik<br />

de kinder<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ander op. Ik word onderwijzeres.’<br />

Marijke in De Verdwaalde Ooievaar.<br />

E<strong>en</strong> andere manier om e<strong>en</strong> nieuw perspectief te vind<strong>en</strong><br />

is door de mogelijkhed<strong>en</strong> van adoptie te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

‘Wij zijn al tijd<strong>en</strong>s de behandeling met e<strong>en</strong> adop-<br />

tieprocedure gestart. Dat gaf me rust. Maar in het<br />

adoptiec<strong>en</strong>trum kan je best niet meld<strong>en</strong> dat je aan het<br />

behandel<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t voor e<strong>en</strong> kind.’ Brit in de focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Wij hebb<strong>en</strong> in het adoptiec<strong>en</strong>trum gemeld dat we met<br />

fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> bezig war<strong>en</strong>, <strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> te<br />

hor<strong>en</strong> dat we pas aan adoptie mocht<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> als we<br />

gestopt war<strong>en</strong> met behandel<strong>en</strong>.’ Reinhilde, focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

Op de website van Kind <strong>en</strong> Gezin valt te lez<strong>en</strong> dat het<br />

mogelijk is om e<strong>en</strong> adoptieprocedure te start<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>, maar dat het sterk wordt afge-<br />

rad<strong>en</strong>. De idee is dat de psychische <strong>en</strong> fysieke belasting<br />

van e<strong>en</strong> medische behandeling het vrijwel onmogelijk<br />

mak<strong>en</strong> om zich in te stell<strong>en</strong> op de komst van e<strong>en</strong> adop-<br />

tiekind.<br />

Daarteg<strong>en</strong>over staat echter dat koppels nu moet<strong>en</strong><br />

kiez<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong>, met het risico dat<br />

het daarna te laat is om nog e<strong>en</strong> adoptieprocedure te<br />

start<strong>en</strong>, of stopp<strong>en</strong> met behandel<strong>en</strong>, met het risico dat<br />

ze bij e<strong>en</strong> nadere k<strong>en</strong>nismaking moet<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong> dat<br />

adoptie toch niet zo geschikt voor h<strong>en</strong> is.<br />

4. Enkele algem<strong>en</strong>e vaststelling<strong>en</strong><br />

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er verschill<strong>en</strong>de<br />

manier<strong>en</strong> om met fertiliteitsproblem<strong>en</strong> om te gaan.<br />

Het gaat daarbij uiteraard niet noodzakelijk om e<strong>en</strong><br />

of-of-strategie. In e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d hoofdstuk wordt dieper<br />

ingegaan op de vraag hoe de draagkracht van patiën-<br />

t<strong>en</strong> versterkt kan word<strong>en</strong>, met andere woord<strong>en</strong>: hoe<br />

ze geholp<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij het ontwikkel<strong>en</strong> van<br />

gezonde copingstrategieën.<br />

Voorafgaand twee algem<strong>en</strong>e vaststelling<strong>en</strong>: over het<br />

verschil tuss<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> over de het feit<br />

dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich soms sterk houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervoor zorg<strong>en</strong><br />

dat hun verborg<strong>en</strong> lijd<strong>en</strong> niet gezi<strong>en</strong> wordt.


Mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> reager<strong>en</strong> anders<br />

Mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> gaan doorgaans op e<strong>en</strong> ver-<br />

schill<strong>en</strong>de wijze om met vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong>.<br />

Vrouw<strong>en</strong> zijn eerder gericht op hun emoties, mann<strong>en</strong><br />

op de aanpak van het probleem.<br />

‘Vrouw<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> er nood aan om hun gevoel<strong>en</strong>s te kunn<strong>en</strong><br />

uit<strong>en</strong>, om over hun problem<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> prat<strong>en</strong>. Ze zoek<strong>en</strong><br />

ook gemakkelijker steun bij vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> familie of bij profes-<br />

sionel<strong>en</strong>, Mann<strong>en</strong> gaan eerder rationaliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> focuss<strong>en</strong><br />

op andere zak<strong>en</strong>, zoals het werk.’ Sabine Markovitz<br />

Of partners goed met elkaar kunn<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> over<br />

de onvruchtbaarheid <strong>en</strong> de behandeling<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong><br />

belangrijke impact op de stress, leert e<strong>en</strong> Brits-De<strong>en</strong>se<br />

studie over communicatie <strong>en</strong> coping bij fertiliteitspa-<br />

tiënt<strong>en</strong>. De studie toonde ook aan dat vrouw<strong>en</strong> die<br />

actief vermijdingsgedrag verton<strong>en</strong> de ongewilde kin-<br />

derloosheid als meer stresser<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong>, terwijl bete-<br />

k<strong>en</strong>isgerichte copingstrategieën mak<strong>en</strong> dat ze minder<br />

stress hebb<strong>en</strong>. Mann<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> dan weer baat bij e<strong>en</strong><br />

actieve confrontatie met hun gevoel<strong>en</strong>s.<br />

Zich sterk houd<strong>en</strong><br />

Alle psycholog<strong>en</strong> die voor dit dossier bevraagd werd<strong>en</strong><br />

bevestig<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> groot deel van de koppels in staat<br />

is de stress van de behandeling<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> kracht het<br />

hoofd te bied<strong>en</strong>.<br />

‘E<strong>en</strong> grote groep heeft de hulp van e<strong>en</strong> psycholoog<br />

strikt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> niet nodig, maar ze hebb<strong>en</strong> er ev<strong>en</strong>goed<br />

wel deugd aan.’ Eric Van Hoof.<br />

Tegelijk kan de indruk dat koppels de situatie goed<br />

aankunn<strong>en</strong> ook misleid<strong>en</strong>d zijn.<br />

‘Ik zie koppels die prachtige ding<strong>en</strong> do<strong>en</strong> in de omgang<br />

met hun problem<strong>en</strong>. Maar sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ontwik-<br />

kel<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> aantal psychologische def<strong>en</strong>siemecha-<br />

nism<strong>en</strong>. Ze prat<strong>en</strong> zichzelf aan dat het allemaal niet zo<br />

erg is – het is maar e<strong>en</strong> fysisch probleem, ik verdraag<br />

dat wel allemaal – <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> dat vrij lang volhoud<strong>en</strong>. Ze<br />

lat<strong>en</strong> zeker aan de arts niet graag zi<strong>en</strong> dat het niet goed<br />

gaat. Zelfs als psycholoog voel ik niet altijd aan dat het<br />

om def<strong>en</strong>siemechanism<strong>en</strong> gaat. En misschi<strong>en</strong> zijn die<br />

mechanism<strong>en</strong> ook niet slecht. Misschi<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> we die<br />

niet noodzakelijk op<strong>en</strong>brek<strong>en</strong>, maar we moet<strong>en</strong> er wel<br />

voor die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn als ze het niet meer volhoud<strong>en</strong>.’<br />

Uschi Van d<strong>en</strong> Broeck.<br />

59


60<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

hooFdstuk 4:<br />

de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

Dit hoofdstuk overloopt de verschill<strong>en</strong>de terrein<strong>en</strong> waarop de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

omgeving versterkt kan word<strong>en</strong>. Het handelt niet alle<strong>en</strong> over de zuivere psychologische begeleiding<br />

van patiënt<strong>en</strong>, maar over alle mogelijke acties die ondernom<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om de lev<strong>en</strong>skwaliteit<br />

van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met fertiliteitsproblem<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong>. Waar beschikbaar zull<strong>en</strong> we <strong>en</strong>kele voorbeeld<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> van good practices.


Inleiding<br />

Uit de vorige twee hoofdstukk<strong>en</strong> mag reeds blijk<strong>en</strong> dat<br />

fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> zeker ge<strong>en</strong> louter medische<br />

aangeleg<strong>en</strong>heid zijn. Zoals J. Boivin et al. het in hun<br />

‘Guidelines for counselling in infertility’ viii stell<strong>en</strong>, zoud<strong>en</strong><br />

fertiliteitsc<strong>en</strong>tra het daarom ‘als hun taak moet<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

om zowel aan de psychosociale <strong>en</strong> emotionele nod<strong>en</strong><br />

van hun patiënt<strong>en</strong> als aan hun medische nod<strong>en</strong> tege-<br />

moet te kom<strong>en</strong>.’<br />

Behalve e<strong>en</strong> multidisciplinaire b<strong>en</strong>adering binn<strong>en</strong> de c<strong>en</strong>-<br />

tra, kan er ook gekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar vorm<strong>en</strong> van prev<strong>en</strong>-<br />

tie, informatie <strong>en</strong> zelfs ondersteuning die c<strong>en</strong>trumoverstij-<br />

g<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>. Het gaat dan om acties die de<br />

(pot<strong>en</strong>tiële) patiënt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong> nog vóór deze de<br />

stap naar het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum hebb<strong>en</strong> gezet.<br />

Dit hoofdstuk overloopt e<strong>en</strong> aantal terrein<strong>en</strong> waarop de<br />

patiënt geholp<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> of de weg gewez<strong>en</strong> kan<br />

word<strong>en</strong>, van s<strong>en</strong>sibilisering <strong>en</strong> informatieverstrekking<br />

over het stimuler<strong>en</strong> van lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact <strong>en</strong> stress-<br />

reductie <strong>en</strong> lifestylebegeleiding tot psychologische<br />

counseling.<br />

Het put behalve uit de gesprekk<strong>en</strong> met zorgverl<strong>en</strong>ers<br />

<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> ook uit de hoger g<strong>en</strong>oemde Guidelines for<br />

counselling in infertility.<br />

Belangrijk bij al deze acties is dat niet zozeer e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>-<br />

tuele verhoogde slaagkans bij behandeling<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal<br />

staat dan wel e<strong>en</strong> verhoogde lev<strong>en</strong>skwaliteit van de<br />

patiënt.<br />

1. Mediacampagnes <strong>en</strong> s<strong>en</strong>sibilisering<br />

S<strong>en</strong>sibilisering is uiteraard e<strong>en</strong> eerste belangrijke stap.<br />

Het gaat dan om s<strong>en</strong>sibiliser<strong>en</strong> rond vruchtbaarheid<br />

<strong>en</strong>erzijds, <strong>en</strong> rond de mogelijkhed<strong>en</strong>, beperking<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

impact van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> anderzijds.<br />

‘E<strong>en</strong> slimme meid krijgt haar kind op tijd’<br />

Zowat alle arts<strong>en</strong> die voor dit dossier werd<strong>en</strong> gecon-<br />

tacteerd schreeuw<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> betere bewustmaking van<br />

vrouw<strong>en</strong> over hun (beperkte) vruchtbaarheid. E<strong>en</strong> groot<br />

deel van de vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> zijn immers te wij-<br />

t<strong>en</strong> aan het feit dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dan met name vrouw<strong>en</strong>, te<br />

lang wacht<strong>en</strong> vooraleer ze aan kinder<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>.<br />

In het najaar van <strong>20</strong>09 lanceert het netwerk voor fer-<br />

tiliteit De Verdwaalde Ooievaar in opdracht van de<br />

Vlaamse overheid <strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>werking met e<strong>en</strong> aantal<br />

verwante organisaties e<strong>en</strong> website die precies deze<br />

s<strong>en</strong>sibilisering als doel heeft. Uit groepsgesprekk<strong>en</strong> ter<br />

voorbereiding van deze website met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

15 <strong>en</strong> 35 jaar, blijkt e<strong>en</strong>s te meer dat ze nauwelijks op<br />

de hoogte zijn van de beperkte duur van de vruchtbare<br />

periode, de factor<strong>en</strong> die vruchtbaarheid beïnvloed<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z. De onwet<strong>en</strong>dheid over het onderwerp is overig<strong>en</strong>s<br />

opvall<strong>en</strong>d groot bij hoogopgeleid<strong>en</strong>.<br />

Er heerst e<strong>en</strong> groot misverstand over de mogelijkhed<strong>en</strong><br />

van vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong>. Veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> d<strong>en</strong>-<br />

k<strong>en</strong> t<strong>en</strong> onrechte dat deze behandeling<strong>en</strong> aangew<strong>en</strong>d<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om de periode dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

61


62<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

Bewustmakingscampagnes kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke<br />

rol spel<strong>en</strong> om dit misverstand uit de wereld te help<strong>en</strong>.<br />

Socioloog Jan Van Bavel verwijst in verband hiermee<br />

naar het succes van de antibioticacampagnes. Zulke<br />

campagnes kunn<strong>en</strong> wel degelijk e<strong>en</strong> merkbaar effect<br />

hebb<strong>en</strong>.<br />

Het mag echter duidelijk zijn dat het verspreid<strong>en</strong> van<br />

slogans als ‘E<strong>en</strong> slimme meid krijgt haar kind op tijd’,<br />

op zich niet volstaat. Minst<strong>en</strong>s ev<strong>en</strong> belangrijk is te<br />

onderzoek<strong>en</strong> waarom vrouw<strong>en</strong> hun kinderw<strong>en</strong>s uitstel-<br />

l<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke maatregel<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om<br />

jong moederschap of vaderschap compatibel te mak<strong>en</strong><br />

met andere opdracht<strong>en</strong> in het lev<strong>en</strong> van twintigers <strong>en</strong><br />

jonge dertigers, zoals studies, het ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

goede partnerrelatie of het uitbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> carrière.<br />

‘Behandeling<strong>en</strong> zijn niet alles’<br />

E<strong>en</strong> tweede boodschap waarrond s<strong>en</strong>sibilisering nood-<br />

zakelijk is, betreft de impact <strong>en</strong> de slaagkans<strong>en</strong> van de<br />

behandeling<strong>en</strong>. Zowel voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> behande-<br />

ling overweg<strong>en</strong>, als voor hun naaste omgeving <strong>en</strong> de<br />

maatschappij in het algeme<strong>en</strong>, is het belangrijk dat hier<br />

e<strong>en</strong> duidelijk <strong>en</strong> realistisch beeld van wordt gegev<strong>en</strong>.<br />

Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> zijn niet te vergelijk<strong>en</strong> met<br />

‘ev<strong>en</strong> naar de tandarts gaan’, zoals e<strong>en</strong> van de patiën-<br />

t<strong>en</strong> het uitdrukte. Betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> omgeving moet<strong>en</strong><br />

beseff<strong>en</strong> dat het om e<strong>en</strong> lang <strong>en</strong> erg veeleis<strong>en</strong>d proces<br />

gaat.<br />

We moet<strong>en</strong> af van de idee dat e<strong>en</strong> fertiliteitsc<strong>en</strong>trum<br />

e<strong>en</strong> plek is waar vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> snel<br />

word<strong>en</strong> opgelost. We moet<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s af van de idee<br />

dat iedere<strong>en</strong> die niet snel g<strong>en</strong>oeg vanzelf e<strong>en</strong> kind krijgt<br />

dan maar in behandeling moet gaan. Dat is e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>-<br />

draadse maar belangrijke boodschap in e<strong>en</strong> maat-<br />

schappij van instant behoeftebevrediging die doordron-<br />

g<strong>en</strong> is van het idee van technologische maakbaarheid.<br />

‘M<strong>en</strong> wordt veel te snel aangezet om IVF te do<strong>en</strong>. Ik<br />

investeer voortdur<strong>en</strong>d in het overtuig<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

om ge<strong>en</strong> ivf te do<strong>en</strong>. De kost<strong>en</strong>, spanning, stress,<br />

<strong>en</strong>zovoort die ivf-behandeling<strong>en</strong> met zich meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

zijn zeker niet bij iedere patiënt te verantwoord<strong>en</strong>. Veel<br />

patiënt<strong>en</strong> gerak<strong>en</strong> immers ook zonder ivf zwanger.<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> dat onvoldo<strong>en</strong>de.’ Petra De Sutter<br />

S<strong>en</strong>sibilisering rond dit thema di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> aantal doel<strong>en</strong>.<br />

• Ervoor zorg<strong>en</strong> dat de sociale druk op patiënt<strong>en</strong><br />

vermindert, om in behandeling te gaan of de<br />

behandeling verder te zett<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat het begrip van<br />

hun naaste omgeving voor hun situatie groter wordt.<br />

• M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ontrad<strong>en</strong> om hun kinderw<strong>en</strong>s uit te stell<strong>en</strong><br />

vanuit de veronderstelling dat fertiliteitstechniek<strong>en</strong><br />

hun probleem later vlotjes zull<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>.<br />

• E<strong>en</strong> m<strong>en</strong>taliteit creër<strong>en</strong> waarbij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> eerst op<br />

zoek gaan naar alternatiev<strong>en</strong> (geduld uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

lev<strong>en</strong>sstijl aanpass<strong>en</strong>, hun kinderw<strong>en</strong>s herkader<strong>en</strong>…),<br />

alvor<strong>en</strong>s in behandeling te gaan.<br />

Omdat deze s<strong>en</strong>sibilisering e<strong>en</strong> breed publiek moet<br />

bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> duidelijke<br />

<strong>en</strong> onvervulde kinderw<strong>en</strong>s, moet ze zo laagdrempelig<br />

mogelijk gebeur<strong>en</strong>.


D<strong>en</strong>k<strong>en</strong> we aan het bespreekbaar mak<strong>en</strong> van dit thema<br />

in magazines <strong>en</strong> damesblad<strong>en</strong>, of het aan bod lat<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>, mits goed gekaderd, in televisiefeuilletons <strong>en</strong><br />

realitysoaps.<br />

2. Informatie verstrekk<strong>en</strong><br />

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, is voor veel<br />

patiënt<strong>en</strong> informatie verzamel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> manier om e<strong>en</strong><br />

houvast te zoek<strong>en</strong>. Net omdat veel patiënt<strong>en</strong> vatbaar<br />

zijn voor suggesties allerhande is het uiterst belangrijk<br />

dat kwaliteitsvolle, betrouwbare <strong>en</strong> volledige informatie<br />

wordt verspreid.<br />

Informatie verspreid door het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum<br />

De wet van 6 juli <strong>20</strong>07 betreff<strong>en</strong>de de medisch bege-<br />

leide voortplanting <strong>en</strong> de bestemming van de overtallige<br />

embryo’s <strong>en</strong> gamet<strong>en</strong> verplicht het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum<br />

‘de betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> eerlijke informatie [te] verstrek-<br />

k<strong>en</strong> over de medisch begeleide voortplanting’. Veel<br />

c<strong>en</strong>tra nem<strong>en</strong> deze verplichting zeker ter harte <strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

het verstrekk<strong>en</strong> van goede informatie als e<strong>en</strong> vorm van<br />

psychosociale ondersteuning. E<strong>en</strong> aantal c<strong>en</strong>tra heeft<br />

uitleg over fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> op de eig<strong>en</strong> web-<br />

site staan of geeft ze aan hun patiënt<strong>en</strong> mee in de vorm<br />

van e<strong>en</strong> uitgebreide patiënt<strong>en</strong>brochure of e<strong>en</strong> dvd. Veel<br />

van de grote t<strong>en</strong>or<strong>en</strong> in de fertiliteitsg<strong>en</strong>eeskunde in<br />

Vlaander<strong>en</strong> schrev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> informatief boek over de pro-<br />

blematiek (zie literatuurlijst).<br />

Met betrekking tot deze informatie verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> twee<br />

aspect<strong>en</strong> onze aandacht:<br />

Laagdrempeligheid: fertiliteitstechniek<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

complexe materie die niet gemakkelijk in e<strong>en</strong>voudige<br />

bewoording<strong>en</strong> weer te gev<strong>en</strong> valt. Alle<strong>en</strong> al de opsom-<br />

ming van de hormon<strong>en</strong> <strong>en</strong> hormoonstimuler<strong>en</strong>de medi-<br />

cijn<strong>en</strong> die bij conceptie <strong>en</strong> behandeling kom<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lezer aan het duizel<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Zeker met<br />

de grote democratisering van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

sinds de terugbetaling is het belangrijk dat gezocht<br />

wordt naar manier<strong>en</strong> om deze informatie toegankelijk<br />

te mak<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de niveaus van complexiteit.<br />

Zowel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met honger naar complexe <strong>en</strong> gedetail-<br />

leerde informatie als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die nood hebb<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>voudige <strong>en</strong> heldere uitleg moet<strong>en</strong> aan hun trekk<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Het is ge<strong>en</strong> slecht idee om de informa-<br />

tie te verspreid<strong>en</strong> via diverse informatiedragers gericht<br />

op specifieke informatiebehoeft<strong>en</strong> (tekst, website, dvd).<br />

Aandacht voor het emotionele: veel van de door<br />

de c<strong>en</strong>tra verspreide informatie <strong>en</strong> boek<strong>en</strong> is vooral<br />

toegespitst op de medisch-technische <strong>en</strong> praktisch-<br />

organisatorische aspect<strong>en</strong> van de behandeling<strong>en</strong>. Er<br />

bestaat e<strong>en</strong> grote lacune wat betreft de beleving <strong>en</strong> de<br />

emotionele aspect<strong>en</strong>.<br />

‘Ik vond de brochure van ons ziek<strong>en</strong>huis zeer infor-<br />

matief. Ik b<strong>en</strong> hoogopgeleid dus ik kon het niveau van<br />

informatie aan, maar ik heb zitt<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong><br />

hoofdstuk over de emotionele aspect<strong>en</strong>. Daar staat<br />

niets over in.’ Karel, in e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek.<br />

63


64<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

Aandacht voor het emotionele is belangrijk wil m<strong>en</strong> de<br />

concurr<strong>en</strong>tie met de niet altijd ev<strong>en</strong> betrouwbare com-<br />

merciële websites aangaan. De Guidelines for counsel-<br />

ling in infertility vermeldt de volg<strong>en</strong>de doelstelling<strong>en</strong><br />

voor informatie die via tekst of video <strong>en</strong> via telefonische<br />

counselling verstrekt wordt:<br />

• Aanvulling bied<strong>en</strong> bij de psychosociale zorg <strong>en</strong><br />

counseling;<br />

• patiënt<strong>en</strong> duidelijk mak<strong>en</strong> welke emotionele reacties<br />

ze zoal kunn<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong>, <strong>en</strong> concrete tips gev<strong>en</strong><br />

over hoe ze met die emoties <strong>en</strong> stress kunn<strong>en</strong><br />

omgaan;<br />

• aangev<strong>en</strong> waar <strong>en</strong> hoe patiënt<strong>en</strong> psycho-sociale<br />

ondersteuning kunn<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> de patiënt<strong>en</strong><br />

vertrouwd mak<strong>en</strong> met di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> zoals telefonische<br />

counseling, waar informatie <strong>en</strong> emotionele onder-<br />

steuning word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>;<br />

Verder gev<strong>en</strong> de Guidelines aan dat de informatie op<br />

zulke wijze gebracht moet word<strong>en</strong> dat patiënt<strong>en</strong> zich<br />

niet buit<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> als hun ervaring<strong>en</strong> verschil-<br />

l<strong>en</strong> met deze die beschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Informatie op het internet<br />

Internet is e<strong>en</strong> zeer laagdrempelige bron van informatie<br />

waar zeer veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep op do<strong>en</strong>. Zoals<br />

reeds aangestipt, houdt het internet veel mogelijkhed<strong>en</strong><br />

in, maar ook gevar<strong>en</strong>, met name het gevaar van des-<br />

informatie. Er bestaan commerciële sites, die uit de<br />

aard van hun doelstelling ge<strong>en</strong> objectieve informatie<br />

gev<strong>en</strong>. Er bestaan ook sites <strong>en</strong> blogs van lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ervaringsdeskundig<strong>en</strong>, waarop veel niet-gecontroleer-<br />

de informatie staat over behandeling<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. (zie ook de<br />

paragraaf over lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact). Er zijn de sites van<br />

de fertiliteitsc<strong>en</strong>tra zelf, die vaak vooral de nadruk leg-<br />

g<strong>en</strong> op die aspect<strong>en</strong> van de fertiliteitstechnologie waarin<br />

zij gespecialiseerd zijn. Voor het grote publiek is het niet<br />

altijd gemakkelijk het kaf van het kor<strong>en</strong> te scheid<strong>en</strong>. De<br />

patiënt kan dus geholp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door hem middel<strong>en</strong><br />

aan te reik<strong>en</strong> om te beoordel<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> site betrouwbare<br />

informatie biedt of niet.<br />

‘Ze zoud<strong>en</strong> e<strong>en</strong> soort label moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, waardoor je<br />

kan wet<strong>en</strong> of de informatie op de sites door specialis-<br />

t<strong>en</strong> is gecontroleerd of niet.’ Karel, in e<strong>en</strong> persoonlijk<br />

gesprek.<br />

Rechtstreekse communicatie met patiënt<strong>en</strong><br />

Uiteraard krijgt de patiënt ook persoonlijke <strong>en</strong> recht-<br />

streekse mondelinge informatie.<br />

Onderzoekster Judith Daniluk ix stelt dat patiënt<strong>en</strong> het<br />

beste met hun problem<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> omgaan <strong>en</strong> beter<br />

geïnformeerde keuz<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> als ze door hun zorgverle-<br />

ners met veel inlevingsvermog<strong>en</strong>, eerlijkheid <strong>en</strong> dui-<br />

delijkheid behandeld word<strong>en</strong>. Uit de gesprekk<strong>en</strong> met<br />

de focusgroep<strong>en</strong> blijkt dat patiënt<strong>en</strong> het als zeer positief<br />

ervar<strong>en</strong> wanneer ze het gevoel hebb<strong>en</strong> dat er voldo<strong>en</strong>de<br />

tijd voor h<strong>en</strong> wordt vrijgemaakt <strong>en</strong> dat ze de voorkeur<br />

gev<strong>en</strong> aan duidelijke <strong>en</strong> eerlijke informatie, zelfs als die<br />

informatie niet gunstig of hoopgev<strong>en</strong>d is.<br />

‘Koppels stell<strong>en</strong> dat arts<strong>en</strong> h<strong>en</strong> van in het begin heldere<br />

<strong>en</strong> realistische informatie zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> over


de behandeling van hun fertiliteitsprobleem, zonder de<br />

slaagkans<strong>en</strong> van de behandeling te overdrijv<strong>en</strong>. Arts<strong>en</strong><br />

zoud<strong>en</strong> negatieve <strong>en</strong> pijnlijke informatie niet moet<strong>en</strong><br />

achterhoud<strong>en</strong> of wegstopp<strong>en</strong>, omdat dit het rouwpro-<br />

ces bemoeilijkt. Ze zoud<strong>en</strong> mee verantwoordelijkheid<br />

moet<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong> voor het beperk<strong>en</strong> van het aantal<br />

behandelingspoging<strong>en</strong> per jaar of voor het inlass<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> behandelingspauze. Koppels vind<strong>en</strong> het namelijk erg<br />

moeilijk om deze beslissing<strong>en</strong> zelf te nem<strong>en</strong>.’ - <strong>en</strong>kele<br />

conclusies uit de mind-bodygroep in UZ Leuv<strong>en</strong>,<br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> uit ‘Coping with infertility: a Body-Mind<br />

Group Interv<strong>en</strong>tion Program for Infertile Couples<br />

Wie? Informatie kan al bij de huisarts of de persoon-<br />

lijke gynaecoloog gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Zo bestaat in e<strong>en</strong><br />

aantal regio’s e<strong>en</strong> zorgpad preconceptiezorg. Patiënt<strong>en</strong><br />

die te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> dat ze will<strong>en</strong> stopp<strong>en</strong> met anti-<br />

conceptie <strong>en</strong> aan kinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong><br />

advies omtr<strong>en</strong>t diverse aspect<strong>en</strong> van hun vruchtbaar-<br />

heid zoals zwangerschapskans<strong>en</strong>, lev<strong>en</strong>sstijladvies,<br />

de mogelijkhed<strong>en</strong> van pr<strong>en</strong>atale onderzoek<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. De<br />

huisarts kan e<strong>en</strong> eerste anamnese do<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal<br />

eerste onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan de patiënt inlicht<strong>en</strong> over <strong>en</strong><br />

voorbereid<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> mogelijke behandeling in e<strong>en</strong> fer-<br />

tiliteitskliniek. Patiënt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> doorgaans al e<strong>en</strong> ver-<br />

trouw<strong>en</strong>sband met hun huisarts, waardoor ze gemak-<br />

kelijker bij hem of haar terechtkunn<strong>en</strong> met hun zorg<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> aantal deelnemers van de focusgroep<strong>en</strong> vermeld-<br />

de de huisarts als e<strong>en</strong> van de person<strong>en</strong> waar ze met<br />

hun vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> terecht kond<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar ze veel<br />

steun bij vond<strong>en</strong>.<br />

‘Mijn huisarts reikte me na de doodgeboorte van mijn<br />

kindje e<strong>en</strong> beeld aan over hoe ik moest omgaan met<br />

het verdriet. Hij zei : “Je moet het verdriet e<strong>en</strong> plaats<br />

gev<strong>en</strong>. Het blijft in je huis <strong>en</strong> je moet zorg<strong>en</strong> dat de deur<br />

ernaartoe op e<strong>en</strong> kier staat. Niet wag<strong>en</strong>wijd op<strong>en</strong>, ook<br />

niet dicht.” Dat heeft me <strong>en</strong>orm geholp<strong>en</strong>.’ Kar<strong>en</strong>, in de<br />

focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Ik heb e<strong>en</strong> zeer goede huisarts die meeleefde <strong>en</strong> me<br />

bijvoorbeeld uitlegde hoe ik de spuit<strong>en</strong> moest zett<strong>en</strong>.’<br />

Britt in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Met de medische aspect<strong>en</strong> van de behandeling kon<br />

mijn huisarts mij niet help<strong>en</strong>, want daar wist hij niet<br />

g<strong>en</strong>oeg van. Maar to<strong>en</strong> ik mijn werk in de thuiszorg niet<br />

meer zag zitt<strong>en</strong> in combinatie met de behandeling<strong>en</strong>,<br />

heeft hij me <strong>en</strong>orm gesteund om ander werk te zoek<strong>en</strong>.’<br />

Linda in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast wordt uiteraard veel informatie verstrekt<br />

door de fertiliteitsarts <strong>en</strong> de vroedvrouw. De Guidelines<br />

stell<strong>en</strong> dat de arts in belangrijke mate bijdraagt tot<br />

het integrer<strong>en</strong> van de psychosociale zorg, door de<br />

wijze waarop hij <strong>en</strong> het volledige team omgaan met<br />

de patiënt. E<strong>en</strong> eerste gesprek met de patiënt zou er<br />

bijvoorbeeld op gericht moet<strong>en</strong> zijn dat de patiënt zich<br />

begrep<strong>en</strong>, gerespecteerd <strong>en</strong> gerustgesteld voelt door<br />

e<strong>en</strong> professioneel, behulpzaam <strong>en</strong> compet<strong>en</strong>t team.<br />

Daarom is het belangrijk, zo stell<strong>en</strong> de Guidelines,<br />

dat arts<strong>en</strong> over goede communicatievaardighed<strong>en</strong><br />

beschikk<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> basisk<strong>en</strong>nis van psychosociale<br />

counseling hebb<strong>en</strong>.<br />

65


66<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> aantal grote c<strong>en</strong>tra zijn zo georganiseerd dat<br />

patiënt<strong>en</strong> na de consultatie bij de arts e<strong>en</strong> gesprek heb-<br />

b<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> consul<strong>en</strong>t (doorgaans e<strong>en</strong> vroedvrouw) die<br />

h<strong>en</strong> uitgebreide informatie geeft over hun specifieke<br />

behandeling <strong>en</strong> antwoordt op hun vrag<strong>en</strong>. Die handels-<br />

wijze heeft e<strong>en</strong> aantal voordel<strong>en</strong>.<br />

• Tijd: Patiënt<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> vaak sterk aan dat de<br />

beschikbare tijd van e<strong>en</strong> arts beperkt is, zeker in<br />

c<strong>en</strong>tra met volle wachtzal<strong>en</strong>. Twintig minut<strong>en</strong> tot<br />

e<strong>en</strong> half uur – de gebruikelijke tijd van e<strong>en</strong><br />

consult – is e<strong>en</strong> zeer korte tijdspanne voor e<strong>en</strong><br />

uitgebreid, invoel<strong>en</strong>d gesprek.<br />

• Vertrouwelijkheid: E<strong>en</strong> aantal patiënt<strong>en</strong> kan zich<br />

geïntimideerd voel<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> arts terwijl consu-<br />

l<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of vroedvrouw<strong>en</strong> als toegankelijker<br />

beschouwd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Patiënt<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> h<strong>en</strong><br />

daardoor gemakkelijker niet-medische <strong>en</strong> daardoor<br />

schijnbaar minder urg<strong>en</strong>te vrag<strong>en</strong> durv<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>.<br />

• Specifieke compet<strong>en</strong>ties: e<strong>en</strong> goed invoel<strong>en</strong>d<br />

gesprek voer<strong>en</strong> vergt specifieke communicatieve<br />

vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties. Niet iedere goede<br />

fertiliteitsarts is daarom ook e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de<br />

communicator.<br />

‘De consul<strong>en</strong>te legde ons alles uit. Met medische<br />

vrag<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> we altijd bij haar terecht. Dat schepte<br />

e<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sband. Ook al zat<strong>en</strong> we in e<strong>en</strong> van de<br />

grootste fertiliteitsc<strong>en</strong>tra van Vlaander<strong>en</strong>, ik heb me<br />

nooit e<strong>en</strong> nummer gevoeld. Er werd altijd tijd voor ons<br />

gemaakt <strong>en</strong> met ons meegeleefd.’ Britt in de focus-<br />

groep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

3. Lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact stimuler<strong>en</strong><br />

Zoals in hoofdstuk III duidelijk werd kunn<strong>en</strong> lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> belangrijke steun betek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor elkaar.<br />

‘Lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat je doormaakt. Je voelt dat je<br />

niet alle<strong>en</strong> staat met je probleem. Familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> altijd met zog<strong>en</strong>aamde goede raad; lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> dat niet.’ Elke in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

Patiënt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> onder andere met elkaar in contact<br />

gebracht word<strong>en</strong> via de wachtzaal van het fertiliteits-<br />

c<strong>en</strong>trum, door het organiser<strong>en</strong> van groepsbije<strong>en</strong>kom-<br />

st<strong>en</strong>, via het internet of via doelgerichte project<strong>en</strong>.<br />

Lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> in de wachtzaal<br />

E<strong>en</strong> aantal arts<strong>en</strong> oppert dat patiënt<strong>en</strong> met elkaar in<br />

contact kom<strong>en</strong> via de wachtzaal. Uit de focusgroep<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interviews blijkt dat zulks zeker niet altijd evid<strong>en</strong>t is.<br />

E<strong>en</strong> volle wachtzaal betek<strong>en</strong>t nog niet dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

elkaar aan de praat gaan. Patiënt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de wach-<br />

t<strong>en</strong>d<strong>en</strong> voor h<strong>en</strong> eerder zi<strong>en</strong> als concurr<strong>en</strong>tie, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

die mak<strong>en</strong> dat zij zelf pas later bedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>. De<br />

beleving is voor iedere<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>d maar allicht kan<br />

de manier waarop de wachtzaal is ingericht bijdrag<strong>en</strong><br />

tot e<strong>en</strong> goede sfeer <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel het ontstaan van<br />

goede gesprekk<strong>en</strong>.<br />

‘Je zit in de wachtzaal al die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te bekijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> je<br />

d<strong>en</strong>kt: die heeft al e<strong>en</strong> kind, wat doet die hier nog? Of:<br />

die zijn te oud om nog te behandel<strong>en</strong>. Prat<strong>en</strong> ded<strong>en</strong> we<br />

niet.’ Inge in de focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.


‘Bij ons werd er ook niet gepraat in de wachtzaal, maar<br />

als je daar zo ’s morg<strong>en</strong> vroeg met z’n all<strong>en</strong> zat voelde<br />

ik toch e<strong>en</strong> soort solidariteit. Je beseft dat je niet de<br />

<strong>en</strong>ige b<strong>en</strong>t die dit doormaakt.’ Karel in e<strong>en</strong> persoonlijk<br />

gesprek.<br />

‘Iedere<strong>en</strong> zit in dezelfde situatie, maar niemand praat<br />

met de andere. Het zou goed zijn mocht<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> soort<br />

huiskamersfeer kunn<strong>en</strong> creër<strong>en</strong>. Dat je in plaats van<br />

stoel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> salon zet. En als er dan nog e<strong>en</strong> psycho-<br />

loog aanwezig is die het gesprek in gang zet… Want<br />

kunn<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> met lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> verlicht.’ Niels in de<br />

focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘In ons c<strong>en</strong>trum zat je in e<strong>en</strong> grote wachtzaal, allemaal<br />

met het gezicht in dezelfde richting, net e<strong>en</strong> station.<br />

Maar voor de echo’s moest je in e<strong>en</strong> kleiner lokaal gaan<br />

wacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar geraakte ik gemakkelijk aan de praat<br />

met de andere vrouw<strong>en</strong>. De tijd vloog er om, het wach-<br />

t<strong>en</strong> werd warmer, iedere<strong>en</strong> bloeide op<strong>en</strong> <strong>en</strong> je ging<br />

ontspann<strong>en</strong> naar de echo.’ Tessa in de focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

Gespreksgroep<strong>en</strong><br />

In begeleide gespreksgroep<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> gestructureerde wijze met elkaar in contact kom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> uitwissel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal fertiliteitsc<strong>en</strong>tra<br />

<strong>en</strong> ook het fertiliteitsnetwerk De Verdwaalde Ooievaar<br />

hebb<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong> reeds met dergelijke groep<strong>en</strong><br />

geëxperim<strong>en</strong>teerd. De algem<strong>en</strong>e ervaring lijkt te zijn dat<br />

de drempel om naar deze groep<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong> vrij hoog<br />

is, maar dat deelnemers er wel veel deugd van onder-<br />

vind<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> voordeel van dergelijke gespreksgroep<strong>en</strong><br />

is dat ze op de beide partners van e<strong>en</strong> koppel gericht<br />

zijn <strong>en</strong> mann<strong>en</strong> daardoor ook de kans krijg<strong>en</strong> om met<br />

lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> in contact te kom<strong>en</strong>. Dat dit contact tege-<br />

moetkomt aan e<strong>en</strong> reële nood blijkt ook uit de ervarin-<br />

g<strong>en</strong> met de focusgroep<strong>en</strong> ingericht voor dit dossier.<br />

‘Wij nam<strong>en</strong> in het UZ deel aan e<strong>en</strong> praatgroep. We heb-<br />

b<strong>en</strong> daar veel aan gehad, vooral omdat ik er sam<strong>en</strong> met<br />

mijn man naartoe ging. Het was e<strong>en</strong> manier om sam<strong>en</strong><br />

aan de praat te gerak<strong>en</strong>.’ Rosanne in de focusgroep<br />

Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘Ik b<strong>en</strong> al e<strong>en</strong>s naar e<strong>en</strong> voordracht geweest. Je hoort<br />

er interessante ding<strong>en</strong>, maar er is ge<strong>en</strong> interactie. Hier<br />

kan ik honderduit prat<strong>en</strong>. Ik hoef me hier niet te scha-<br />

m<strong>en</strong>, ik hoef niets te verzwijg<strong>en</strong> omdat de andere man-<br />

n<strong>en</strong> in deze groep precies wet<strong>en</strong> waar ik het over heb.<br />

Mocht ik er teg<strong>en</strong>over collega’s over prat<strong>en</strong>, ze zoud<strong>en</strong><br />

me niet begrijp<strong>en</strong>.’ Niels over het gesprek tijd<strong>en</strong>s de<br />

focusgroep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

‘Ik heb mijn man nog nooit zo veel hor<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> als<br />

vandaag. Hij was niet te stopp<strong>en</strong>.’ Tessa over de focus-<br />

groep Sam<strong>en</strong> Verder.<br />

De Guidelines mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderscheid tuss<strong>en</strong> zelfhulp-<br />

groep<strong>en</strong> <strong>en</strong> professioneel begeleide groep<strong>en</strong>.<br />

Zelfhulpgroep<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de Guidelines:<br />

• De autonomie van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> door het<br />

proactieve karakter van zelfhulpgroep<strong>en</strong>, waarbij<br />

elk lid bijdraagt tot het succes van de groep;<br />

67


68<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

• Medische informatie verstrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ervaring<strong>en</strong><br />

van de patiënt<strong>en</strong> normaliser<strong>en</strong>;<br />

• Emotionele steun bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> informatie over hoe<br />

m<strong>en</strong> met de problem<strong>en</strong> kan omgaan.<br />

De mind-bodygroep<strong>en</strong> in het UZ Leuv<strong>en</strong><br />

Begeleide groep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> als doel:<br />

• Patiënt<strong>en</strong> informer<strong>en</strong> <strong>en</strong> opleid<strong>en</strong> rond infertiliteit<br />

<strong>en</strong> de psychosociale <strong>en</strong> juridische aspect<strong>en</strong> van<br />

medisch begeleide voortplanting;<br />

In het UZ Leuv<strong>en</strong> werd in 1998 e<strong>en</strong> methodiek voor partnergroep<strong>en</strong> ontwikkeld, gebaseerd op de principes van<br />

de mind-bodytheorie. Deze wordt gek<strong>en</strong>merkt door:<br />

• het gebruik van non-verbale techniek<strong>en</strong> als aanzet tot gesprekk<strong>en</strong><br />

• focuss<strong>en</strong> op de wijze waarop m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hun emoties in hun lichaam gewaarword<strong>en</strong>, om zo e<strong>en</strong> beter<br />

inzicht te krijg<strong>en</strong> in de eig<strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong>s.<br />

De c<strong>en</strong>trale doelstelling van de praatgroep lag niet zozeer in het verhog<strong>en</strong> van de conceptiekans<strong>en</strong>. Doelstelling<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> wel:<br />

• de communicatie binn<strong>en</strong> het koppel <strong>en</strong> met de arts verbeter<strong>en</strong>;<br />

• e<strong>en</strong> algehele stressreductie voor beide partners;<br />

• het bewustzijn omtr<strong>en</strong>t de gevolg<strong>en</strong> van de behandeling<strong>en</strong> verhog<strong>en</strong> <strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> meer actief<br />

betrokk<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> bij het beslissingsproces omtr<strong>en</strong>t de behandeling<strong>en</strong>;<br />

• het rouwproces ondersteun<strong>en</strong>;<br />

• het lichaamsbeeld herstell<strong>en</strong>;<br />

• de vaardighed<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> die nodig zijn om met kinderloosheid <strong>en</strong> behandeling<strong>en</strong> om te gaan;<br />

• koppels help<strong>en</strong> beseff<strong>en</strong> dat hun lev<strong>en</strong> meer inhoudt dan hun subfertiliteit <strong>en</strong> de behandeling<strong>en</strong>;<br />

• koppels help<strong>en</strong> om andere, gezondere verhal<strong>en</strong> te creër<strong>en</strong> rond h<strong>en</strong>zelf, de relatie <strong>en</strong> hun lev<strong>en</strong>s, in<br />

plaats van het allesoverheers<strong>en</strong>de kinderw<strong>en</strong>sverhaal.<br />

De groep<strong>en</strong> blek<strong>en</strong> voor de deelnemers zeer bevredig<strong>en</strong>d. Koppels rapporteerd<strong>en</strong> als belangrijkste voordel<strong>en</strong>:<br />

• e<strong>en</strong> betere communicatie binn<strong>en</strong> het koppel;<br />

• het besef van gedeelde ervaring<strong>en</strong>;<br />

• de empathie <strong>en</strong> steun van andere koppels in e<strong>en</strong> gelijkaardige situatie;<br />

• hulp bij de rouwverwerking;<br />

• van elkaar alternatieve manier<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> om met de eig<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> om te gaan.<br />

Veel van de deelnemers aan deze groep<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> achteraf nog langdurig contact met elkaar te houd<strong>en</strong>. De groep<strong>en</strong><br />

creëerd<strong>en</strong> dus e<strong>en</strong> nieuwe <strong>en</strong> duurzame sociale omgeving


• Onderligg<strong>en</strong>de intra- <strong>en</strong> interpersoonlijke reacties<br />

op infertiliteit verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>;<br />

• Koppels help<strong>en</strong> omgaan met het mogelijk fal<strong>en</strong> van<br />

behandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> het idee van e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> zonder<br />

kinder<strong>en</strong>.<br />

Vier c<strong>en</strong>tra vermeldd<strong>en</strong> in de loop van de gesprekk<strong>en</strong><br />

naar aanleiding van dit dossier dat ze in e<strong>en</strong> ver of nabij<br />

verled<strong>en</strong> groepsbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> georganiseerd.<br />

Mom<strong>en</strong>teel was in ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel van deze c<strong>en</strong>tra nog e<strong>en</strong><br />

groep actief. In één c<strong>en</strong>trum werd ‘gebrek aan inte-<br />

resse’ als red<strong>en</strong> aangehaald, in de andere het gebrek<br />

aan personeel om de groep<strong>en</strong> te begeleid<strong>en</strong>:<br />

‘Ik deed deze gesprekk<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> zeer gemoti-<br />

veerde vroedvrouw. We beoogd<strong>en</strong> groep<strong>en</strong> van telk<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> vijftal koppels. We vond<strong>en</strong> altijd wel e<strong>en</strong> drietal kop-<br />

pels geïnteresseerd, maar er meer vind<strong>en</strong> werd toch wel<br />

iets moeilijker. Maar de belangrijkste red<strong>en</strong> dat we deze<br />

groep<strong>en</strong> voorlopig niet meer herhal<strong>en</strong> is dat de vaste vroed-<br />

vrouw ermee stopte. We hebb<strong>en</strong> geprobeerd de groep<strong>en</strong><br />

via e<strong>en</strong> beurtrol verder te zett<strong>en</strong>, maar het is moeilijk om<br />

vroedvrouw<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> die dit avondwerk will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>’.<br />

Het valt te onderzoek<strong>en</strong> of dit probleem niet verholp<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong> door dergelijke groep<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trumover-<br />

stijg<strong>en</strong>d te organiser<strong>en</strong>, in analogie met bijvoorbeeld<br />

zwangerschapsgroep<strong>en</strong> georganiseerd door organisa-<br />

ties van vroedvrouw<strong>en</strong>.<br />

Forums <strong>en</strong> chatsites<br />

Lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact via het internet is vooral bij vrouw<strong>en</strong><br />

bijzonder populair. Het biedt patiënt<strong>en</strong> de kans in alle<br />

anonimiteit hun verhaal te do<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

h<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>, zonder dat ze de deur uit moet<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />

het mom<strong>en</strong>t dat het h<strong>en</strong> past.<br />

‘Ik heb veel gebruik gemaakt van het forum van De<br />

Verdwaalde Ooievaar. Ik had er echt voldo<strong>en</strong>ing van.<br />

Ev<strong>en</strong>tjes “op de chat gaan” liep al gauw uit tot twee<br />

ur<strong>en</strong>. Mijn man moest soms de stekker uittrekk<strong>en</strong>,<br />

omdat het te laat werd. (lacht)’ Elke in de focusgroep<br />

Sam<strong>en</strong> verder<br />

‘Ik hoorde over de chatsite net de week dat ik na mijn<br />

miskraam thuis zat. Ik b<strong>en</strong> er niet mete<strong>en</strong> op gegaan,<br />

maar het gaf me al e<strong>en</strong> geruststelling dat ik daar m<strong>en</strong>-<br />

s<strong>en</strong> kon vind<strong>en</strong> die me zoud<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>.’ Tessa in de<br />

focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

Zijn de chatsites <strong>en</strong> internetfora niet gemodereerd, dan<br />

kan dit echter ook tot minder w<strong>en</strong>selijke situaties leid<strong>en</strong>.<br />

Op het forum Kinderw<strong>en</strong>s van Zappybaby, allicht de<br />

meest populaire chatsite, zie je bijvoorbeeld dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

comm<strong>en</strong>taar beginn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> op fertiliteitsc<strong>en</strong>tra <strong>en</strong><br />

individuele arts<strong>en</strong>. Verhal<strong>en</strong> do<strong>en</strong> de ronde over deze of<br />

g<strong>en</strong>e norse arts of over de al dan niet juiste kwalificaties<br />

van bepaalde arts<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> rapporter<strong>en</strong> er tot in de<br />

details welke medicijn<strong>en</strong> ze nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> in welke hoeveel-<br />

hed<strong>en</strong>. Symptom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorgelegd <strong>en</strong> besprok<strong>en</strong><br />

door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong>szins specialist<strong>en</strong> zijn. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

bied<strong>en</strong> er hun ‘di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>’ aan zoals blijkt uit onderstaand<br />

voorbeeld van e<strong>en</strong> forumbericht dat extra in de kijker<br />

werd gezet door de commerciële site in kwestie.<br />

69


70<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

Advert<strong>en</strong>tie van e<strong>en</strong> donorkandidaat op e<strong>en</strong> internetsite rond zwangerschap<br />

Beste w<strong>en</strong>smoeder(s) in nood,<br />

Ik heb in mijn naaste omgeving ervar<strong>en</strong> hoe erg kinderloosheid sommige w<strong>en</strong>souders kan aangrijp<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong> had ik niet de mogelijkheid aan deze w<strong>en</strong>souders te doner<strong>en</strong>,omdat mijn to<strong>en</strong>malige vri<strong>en</strong>din dat niet zag<br />

zitt<strong>en</strong>. […] Nu ik weer vrijgezel b<strong>en</strong> heb ik beslot<strong>en</strong> de daad bij het woord te voeg<strong>en</strong>.<br />

Ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong> jongeman van 34 met blauwe og<strong>en</strong> <strong>en</strong> blonde har<strong>en</strong> <strong>en</strong> ruim 1,85 meter lang.<br />

Heb veel aanleg voor diverse sport<strong>en</strong>,maar was op school ook goed in de meer creatieve vakk<strong>en</strong> zoals tek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

[…] Ik werk sinds het voltooi<strong>en</strong> van mijn opleiding al bij de landmacht<br />

Ik b<strong>en</strong> zowel geestelijk als lichamelijk in uitstek<strong>en</strong>de conditie.<br />

In mijn naaste familie kom<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> verslaving<strong>en</strong>, ernstige vorm<strong>en</strong> van hart- <strong>en</strong> vaatziekt<strong>en</strong> <strong>en</strong> diabetes voor.<br />

Omdat het als donor belangrijk is de w<strong>en</strong>souders aan wie ik doneer te kunn<strong>en</strong> ton<strong>en</strong> dat alles in orde is, heb ik<br />

rec<strong>en</strong>t nog e<strong>en</strong> hiv- <strong>en</strong> soa-test lat<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

Via het ziek<strong>en</strong>huis heb ik de kwaliteit van mijn zaad lat<strong>en</strong> test<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze was op alle punt<strong>en</strong> perfect.<br />

Ik heb hier ook de afschrift<strong>en</strong> van meegekreg<strong>en</strong> <strong>en</strong> toon u deze graag.<br />

Ik b<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>ing dat e<strong>en</strong> donorkindje altijd de mogelijkheid moet hebb<strong>en</strong> in contact te tred<strong>en</strong> met mij als donor.<br />

Sta daar dus zeker voor op<strong>en</strong> beantwoord dan graag alle vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> leg uit wat mij heeft bewog<strong>en</strong> me aan te<br />

meld<strong>en</strong> als donor.<br />

Ik b<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> voorstander van om alle afsprak<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> duidelijk op papier te zett<strong>en</strong> m.b.v. e<strong>en</strong> Donorcontract<br />

Wat de afstand betreft b<strong>en</strong> ik bereid te doner<strong>en</strong> in heel Nederland <strong>en</strong> België.<br />

Mocht<strong>en</strong> jullie wat verder weg won<strong>en</strong> hoeft op zich ge<strong>en</strong> probleem te zijn, want ik heb vervoer dus kan me verplaats<strong>en</strong>.<br />

Belangrijker dan de afstand vind ik dat we op e<strong>en</strong> lijn zitt<strong>en</strong> met hoe we alles het liefste invull<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat we e<strong>en</strong><br />

goed gevoel bij elkaar hebb<strong>en</strong><br />

Ev<strong>en</strong>tuele rester<strong>en</strong>de vrag<strong>en</strong> beantwoord ik graag, dus mail me gerust,<br />

Reactie van e<strong>en</strong> bezoekster:<br />

Beste Rub<strong>en</strong>,<br />

Ik b<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ‘behoeftige’ vrouw, maar ik wou je alvast feliciter<strong>en</strong> met je beslissing.<br />

Het is e<strong>en</strong> super mooi gebaar <strong>en</strong> mocht het als vrouw ev<strong>en</strong> gemakkelijk zijn om te doner<strong>en</strong> dan zou ik hetzelfde<br />

do<strong>en</strong>...<br />

Groetjes,<br />

Nathalie


Kwaliteitsbewaking <strong>en</strong> professionele opvolging op der-<br />

gelijke sites is dus zeer belangrijk. De Verdwaalde<br />

Ooievaar, die met haar gelijknamige website als hoofd-<br />

doel heeft m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bij elkaar te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> h<strong>en</strong> op<br />

die manier emotionele ondersteuning te bied<strong>en</strong>, werkt<br />

sam<strong>en</strong> met arts<strong>en</strong>, vroedvrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kan e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> grote groep van vrijwilli-<br />

gers. Deze vrijwilligers word<strong>en</strong> onder andere aangesteld<br />

als ‘forumopvolgers’. Ze krijg<strong>en</strong> elk de verantwoorde-<br />

lijkheid over e<strong>en</strong> deel van het forum dat ze minst<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong>maal per week opvolg<strong>en</strong> <strong>en</strong> controler<strong>en</strong>. Ze nem<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tueel zelf deel aan de gesprekk<strong>en</strong>, verwelkom<strong>en</strong><br />

nieuwe deelnemers <strong>en</strong>z. <strong>en</strong> rapporter<strong>en</strong> de webmaster<br />

indi<strong>en</strong> er zich ongew<strong>en</strong>ste zak<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong> op de web-<br />

site. Niet zij maar de webmaster zoekt vervolg<strong>en</strong>s uit wat<br />

de meest gepaste reactie is.<br />

Enkele van de regels die gehanteerd<br />

word<strong>en</strong> op de DVO-website:<br />

• Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vergelijking<strong>en</strong> gemaakt tuss<strong>en</strong><br />

de verschill<strong>en</strong>de c<strong>en</strong>tra;<br />

• Er wordt niet met naam <strong>en</strong> to<strong>en</strong>aam over arts<strong>en</strong>,<br />

vroedvrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tra gesprok<strong>en</strong>;<br />

• Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> adviez<strong>en</strong> rond medicijn<strong>en</strong> of<br />

bepaalde methodes gegev<strong>en</strong>. Ontstaan rond<br />

dergelijke onderwerp<strong>en</strong> discussies, dan moet<strong>en</strong><br />

deze door e<strong>en</strong> vroedvrouw becomm<strong>en</strong>tarieerd<br />

word<strong>en</strong>.<br />

• Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> commerciële boodschapp<strong>en</strong> of<br />

oproep<strong>en</strong> in het algeme<strong>en</strong> geplaatst.<br />

Met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> oproep will<strong>en</strong> do<strong>en</strong> (bv. e<strong>en</strong><br />

journalist zoekt getuig<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> onderzoeker zoekt<br />

patiënt<strong>en</strong>, politieke acties rond terugbetaling van<br />

medicijn<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die op zoek zijn naar e<strong>en</strong><br />

eicel-donor of draagmoeder…) wordt eerst in<br />

dialoog gegaan.<br />

E<strong>en</strong> ander project van De Verdwaalde Ooievaar, in<br />

navolging van de Nederlandse zusterorgansiatie Freya,<br />

zijn de zog<strong>en</strong>aamde mailinglijst<strong>en</strong>. Hierbij wissel<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in meer beslot<strong>en</strong> kring, via e-mails, hun verha-<br />

l<strong>en</strong> uit. E<strong>en</strong> vrijwilliger van DVO is gastvrouw of -heer<br />

van e<strong>en</strong> specifieke mailinggroep <strong>en</strong> er is e<strong>en</strong> veilig-<br />

heidssysteem ontwikkeld om erover te wak<strong>en</strong> dat in<br />

e<strong>en</strong> mailgroep ge<strong>en</strong> person<strong>en</strong> terechtkom<strong>en</strong> die daar<br />

niet thuishor<strong>en</strong>. DVO heeft mom<strong>en</strong>teel mailgroep<strong>en</strong><br />

rond:<br />

• Langdurig behandel<strong>en</strong>;<br />

• Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID);<br />

• Sam<strong>en</strong> Verder;<br />

• Adoptie;<br />

• Zwanger of ouder na e<strong>en</strong> behandeling.<br />

4. Stressreductie <strong>en</strong> lifestylebegeleiding<br />

Zoals reeds in het hoofdstuk over coping werd aange-<br />

gev<strong>en</strong> is zelfzorg gericht op stressreductie waarschijn-<br />

lijk e<strong>en</strong> van de meest efficiënte ‘actieve’ copingstrate-<br />

gieën die patiënt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aangaan. Private buit<strong>en</strong>-<br />

landse fertiliteitsc<strong>en</strong>tra bied<strong>en</strong> vaak naast de medische<br />

<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel psychologische hulpverl<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> pakket<br />

van zog<strong>en</strong>aamde ‘natuurlijke therapieën’ aan, zoals<br />

yoga, acupunctuur, massages <strong>en</strong> voedingsbegeleiding.<br />

Dat dergelijke programma’s e<strong>en</strong> effect kunn<strong>en</strong> heb-<br />

b<strong>en</strong> op de slaagkans<strong>en</strong> van ivf-behandeling<strong>en</strong> werd<br />

onder andere onderstreept door de De<strong>en</strong>se arts Lars<br />

71


72<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

G. Westergaard, tijd<strong>en</strong>s de BSRM-meeting (Belgian<br />

Society for Reproductive Medicine) op 30 januari <strong>20</strong>09.<br />

Westergaard deed e<strong>en</strong> literatuurstudie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

onderzoek naar de effect<strong>en</strong> van acupunctuur na de<br />

embryotransfer op de slaagkans<strong>en</strong> van de ivf-behan-<br />

deling. Hij stelde vast, net als andere onderzoekers, dat<br />

er inderdaad positieve effect<strong>en</strong> zijn op de slaagkans<strong>en</strong><br />

van de behandeling, al valt niet uit te sluit<strong>en</strong> dat het om<br />

e<strong>en</strong> placebo-effect gaat. Op zich is dit al e<strong>en</strong> opmerke-<br />

lijke vaststelling: of het nu om e<strong>en</strong> placebo-effect gaat<br />

of te wijt<strong>en</strong> is aan de acupunctuur an sich, er zijn blijk-<br />

baar factor<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de puur medische aspect<strong>en</strong> van<br />

de behandeling, die de slaagkans<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> behande-<br />

ling kunn<strong>en</strong> verhog<strong>en</strong>.<br />

Overig<strong>en</strong>s kan m<strong>en</strong> ervan uitgaan dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> de<br />

behandeling<strong>en</strong> langer kunn<strong>en</strong> volhoud<strong>en</strong> wanneer ze als<br />

minder stressvol word<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong>. Stressvermindering<br />

kan dus ook op de lange termijn de slaagkans<strong>en</strong> van<br />

de behandeling<strong>en</strong> verhog<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s dezelfde BSRM-meeting van januari <strong>20</strong>09<br />

merkte Sabine Markovitz op dat de eerste doelstelling<br />

moet zijn om de lev<strong>en</strong>skwaliteit van de patiënt<strong>en</strong> te ver-<br />

beter<strong>en</strong>. Dit kan niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> impact hebb<strong>en</strong> op de<br />

slaagkans<strong>en</strong> van de behandeling<strong>en</strong>, maar bijvoorbeeld<br />

ook op de werksituatie van de patiënt.<br />

Mind-bodytherapie<br />

Mind-bodytherapie gaat ervan uit dat lichaam <strong>en</strong> psy-<br />

che nauw met elkaar verbond<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> kan omschre-<br />

v<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als “elke methode waarbij we onze psyche<br />

gebruik<strong>en</strong> om ons gedrag of onze fysiologie te verande-<br />

r<strong>en</strong>, met als doel de verbetering van de gezondheid of<br />

herstel van ziekte.’ De therapie is gericht op zelfzorg <strong>en</strong><br />

is gebaseerd op het aanler<strong>en</strong> van cognitieve techniek<strong>en</strong><br />

die gedragsverandering<strong>en</strong> beog<strong>en</strong>, zoals cognitieve<br />

herstructurering, <strong>en</strong> van relaxatieresponstechniek<strong>en</strong>,<br />

zoals progressieve relaxatie, autog<strong>en</strong>e training, medi-<br />

tatie, ademhalingsrelaxatie, yoga… Onder andere in de<br />

Harvard Medical School wordt mind-bodyg<strong>en</strong>eeskunde<br />

bestudeerd als e<strong>en</strong> volwaardige vorm van gezond-<br />

heidszorg, naast de traditionele g<strong>en</strong>eeskunde.<br />

Stressreductie door het c<strong>en</strong>trum anders te orga-<br />

niser<strong>en</strong><br />

De wijze waarop het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum georganiseerd<br />

is kan in goede of slechte zin de beleving van de<br />

patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn stressniveau beïnvloed<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal<br />

aspect<strong>en</strong> waarmee e<strong>en</strong> patiëntgericht beleid kan reke-<br />

ning houd<strong>en</strong> zijn (gebaseerd op de getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> van<br />

patiënt<strong>en</strong>):<br />

• E<strong>en</strong> goede telefonische bereikbaarheid;<br />

• E<strong>en</strong> goede organisatie van de communicatie (door-<br />

gev<strong>en</strong> van resultat<strong>en</strong>, instructies voor de behande-<br />

ling etc);<br />

• Transparante wachtlijst<strong>en</strong>;<br />

• Continuïteit <strong>en</strong> beschikbaarheid van vaste zorgver-<br />

strekkers (bv. e<strong>en</strong> vaste vroedvrouw die begeleidt);<br />

• Beschikbaarheid <strong>en</strong> tijd (bv. voor e<strong>en</strong> goed gesprek);<br />

• Flexibiliteit inzake ur<strong>en</strong> voor consultatie, bloedprik-<br />

k<strong>en</strong> etc.;<br />

• Inrichting van het c<strong>en</strong>trum (onthaal, wachtzaal etc.).


In het algeme<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijke, persoonlijke<br />

b<strong>en</strong>adering zeer op prijs gesteld. Ze verhoogt in grote<br />

mate de waardering die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor het c<strong>en</strong>-<br />

trum.<br />

Mom<strong>en</strong>teel zijn veel ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> bezig met de ont-<br />

wikkeling van e<strong>en</strong> online-di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. Ook e<strong>en</strong><br />

dergelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> communicatie zoud<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> tot de vermindering van e<strong>en</strong> aantal<br />

stressfactor<strong>en</strong>.<br />

Stressreductie door meer flexibiliteit op het werk<br />

Heel wat stress die patiënt<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> is te wijt<strong>en</strong><br />

aan de combinatie van de fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> met<br />

het werk. Hier ligt e<strong>en</strong> heel terrein van mogelijke maat-<br />

regel<strong>en</strong> op<strong>en</strong>, om werkgevers aan te spor<strong>en</strong> of zelfs te<br />

verplicht<strong>en</strong> hun werknemers meer flexibiliteit te bied<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast kan er gedacht word<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> betere juri-<br />

dische bescherming van koppels in het kader van e<strong>en</strong><br />

in-vitrofertilisatie. In verband hiermee di<strong>en</strong>de s<strong>en</strong>ator<br />

Christine Defraigne in juli <strong>20</strong>08 e<strong>en</strong> wetsvoorstel in.<br />

Het voorstel houdt in dat e<strong>en</strong> vrouw in ivf behandeling<br />

aanspraak moet kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> op familiaal verlof voor<br />

onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergelijke <strong>en</strong> dat zij, e<strong>en</strong>s de werkge-<br />

ver op de hoogte is van haar ivf-behandeling, dezelfde<br />

bescherming teg<strong>en</strong> ontslag g<strong>en</strong>iet als e<strong>en</strong> zwangere<br />

vrouw. Het voorstel is mom<strong>en</strong>teel nog in beraad. De<br />

adviesraad van De Verdwaalde Ooievaar vond dit e<strong>en</strong><br />

waardevol initiatief, maar plaatste er e<strong>en</strong> aantal kant-<br />

tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> bij.<br />

• Kan de afwezigheid op het werk voor onderzoek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dergelijke niet e<strong>en</strong>voudig opgelost word<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> doktersbriefje?<br />

• Ligt de kern van het probleem met de werksituatie<br />

niet vooral in het feit dat de werknemer de<br />

werkgever niet op de hoogte durft te stell<strong>en</strong> van de<br />

behandeling<strong>en</strong>? Veel patiënt<strong>en</strong> zijn immers bang<br />

voor ontslag. De bescherming teg<strong>en</strong> ontslag is dus<br />

cruciaal, maar tegelijk ook heel moeilijk te realise-<br />

r<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ivf-behandeling heeft immers ge<strong>en</strong> afge-<br />

lijnde termijn zoals e<strong>en</strong> zwangerschap.<br />

• Op belangrijke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de behandeling, bij<br />

voorbeeld de pick-up <strong>en</strong> de terugplaatsing, wil ook<br />

de partner graag betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanwezig<br />

zijn. Ev<strong>en</strong>tuele maatregel<strong>en</strong> ter bevordering van de<br />

combinatie behandeling-werk moet<strong>en</strong> dus niet<br />

alle<strong>en</strong> op de vrouw, maar op beide partners gericht<br />

zijn.<br />

Lifestylebegeleiding<br />

Lifestylefactor<strong>en</strong> zoals overgewicht, rok<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebrek<br />

aan lichaamsbeweging hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> negatieve invloed<br />

op de zwangerschapskans<strong>en</strong>.<br />

‘We zoud<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> punt moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> dat we de<br />

rokers weiger<strong>en</strong>. Het is toch niet verantwoord dat de<br />

maatschappij ivf moet betal<strong>en</strong> aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die weige-<br />

r<strong>en</strong> te stopp<strong>en</strong> met rok<strong>en</strong>, als je weet dat zij tweemaal<br />

minder kans hebb<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> geslaagde behandeling.’<br />

Petra De Sutter.<br />

Andersom kan de stress van de behandeling<strong>en</strong> er toe<br />

leid<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het extra moeilijk hebb<strong>en</strong> om te<br />

73


74<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

stopp<strong>en</strong> met rok<strong>en</strong> <strong>en</strong> leid<strong>en</strong> de behandeling<strong>en</strong> zelf<br />

vaak tot gewichtsto<strong>en</strong>ame.<br />

‘Veel vrouw<strong>en</strong> verdikk<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de behandeling, waar-<br />

door ze zich nog slechter in hun vel voel<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong><br />

nev<strong>en</strong>effect waaraan doorgaans maar weinig aandacht<br />

wordt geschonk<strong>en</strong>. Daarom stell<strong>en</strong> wij sinds kort e<strong>en</strong><br />

diëtiste-lifestyleconsul<strong>en</strong>te ter beschikking van onze<br />

patiënt<strong>en</strong>.’ Willem Ombelet<br />

Voorafgaand aan de behandeling<strong>en</strong> kan het w<strong>en</strong>selijk<br />

zijn om vrouw<strong>en</strong> met veel overgewicht aan te spor<strong>en</strong><br />

eerst te vermager<strong>en</strong>. H<strong>en</strong> naar huis stur<strong>en</strong> met die<br />

boodschap, zonder concrete hulp aan te bied<strong>en</strong>, zal<br />

echter tot niet veel resultaat leid<strong>en</strong>. Veel patiënt<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> immers al allerlei poging<strong>en</strong> om te vermager<strong>en</strong><br />

ondernom<strong>en</strong> <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> niet wat ze nog kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

De kans is groot dat de patiënt in kwestie dan gewoon<br />

bij e<strong>en</strong> ander fertiliteitsc<strong>en</strong>trum aanklopt.<br />

E<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s kan echter e<strong>en</strong> sterke motivatie zijn om<br />

iets te do<strong>en</strong> aan ongezonde leefgewoont<strong>en</strong>. Het komt<br />

er dus op aan patiënt<strong>en</strong> op dat mom<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> goede<br />

begeleiding aan te bied<strong>en</strong>. Hier ligg<strong>en</strong> veel mogelijkhe-<br />

d<strong>en</strong> op<strong>en</strong> om aan goede g<strong>en</strong>eeskunde te do<strong>en</strong> die op<br />

allerlei gezondheidsterrein<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong> fertiliteit, zijn<br />

vrucht<strong>en</strong> afwerpt.<br />

Ook de campagnes die van overheidswege word<strong>en</strong><br />

gevoerd rond gezonde lev<strong>en</strong>sgewoont<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>, als<br />

extra motiver<strong>en</strong>de factor, inspel<strong>en</strong> op de kinderw<strong>en</strong>s<br />

van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

5. Psychologische begeleiding<br />

In e<strong>en</strong> multidisciplinaire b<strong>en</strong>adering van fertiliteits-<br />

problem<strong>en</strong> vormt de psychologische begeleiding e<strong>en</strong><br />

onontbeerlijke aanvulling op de medische zorg. Ze<br />

br<strong>en</strong>gt de emotionele beleving binn<strong>en</strong> in het behande-<br />

lingproces <strong>en</strong> biedt daarmee e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>gewicht voor<br />

e<strong>en</strong> al te e<strong>en</strong>zijdig medisch-technische b<strong>en</strong>adering.<br />

Het is belangrijk dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> inzi<strong>en</strong> dat de emotionele<br />

stress <strong>en</strong> zelfs ontreddering die ze doormak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> nor-<br />

maal gevolg is van hun ongewilde kinderloosheid <strong>en</strong><br />

van de behandeling<strong>en</strong>. Anderzijds is het belangrijk dat<br />

ze zich niet vere<strong>en</strong>zelvig<strong>en</strong> met hun fertiliteitsprobleem,<br />

e<strong>en</strong> risico dat ze lop<strong>en</strong> wanneer dat probleem al te e<strong>en</strong>-<br />

zijdig medisch-technisch wordt b<strong>en</strong>aderd. Psychologe<br />

Isabelle Stuyver noemt dit “normaliser<strong>en</strong>” <strong>en</strong> “externa-<br />

liser<strong>en</strong>” twee belangrijke aspect<strong>en</strong> van haar werk met<br />

patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> vaak met de vraag: b<strong>en</strong> ik de <strong>en</strong>ige die<br />

deze gevoel<strong>en</strong>s heeft? Ik plaats die gevoel<strong>en</strong>s in de<br />

context van de behandeling, zet er verhal<strong>en</strong> van andere<br />

patiënt<strong>en</strong> naast, vertel hoe zij met dezelfde situaties<br />

omgaan. Omdat de behandeling<strong>en</strong> zo’n impact hebb<strong>en</strong><br />

op alle aspect<strong>en</strong> van hun lev<strong>en</strong>, gaan patiënt<strong>en</strong> zich<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> vaak vere<strong>en</strong>zelvig<strong>en</strong> met hun fertiliteitspro-<br />

bleem. Zij “zijn e<strong>en</strong> fertiliteitsprobleem”. Ik probeer dat<br />

terug te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> tot: “Jullie word<strong>en</strong> geconfronteerd<br />

met e<strong>en</strong> vruchtbaarheidsprobleem. Het is iets wat jullie<br />

nu overkomt.”’ Isabelle Stuyver, UZ G<strong>en</strong>t.


Aandacht bested<strong>en</strong> aan de emotionele aspect<strong>en</strong> van<br />

de behandeling<strong>en</strong> is niet uitsluit<strong>en</strong>d voor psycholog<strong>en</strong><br />

weggelegd. Ook arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleegkundig<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

hier zorg aan bested<strong>en</strong>. Het is belangrijk dat zij hun<br />

consult<strong>en</strong> niet louter focuss<strong>en</strong> op de medische situatie.<br />

Wat kunn<strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>?<br />

Zoals reeds duidelijk is, hebb<strong>en</strong> fertiliteitsproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

behandeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> impact op heel wat aspect<strong>en</strong> van<br />

het lev<strong>en</strong>. Daar op e<strong>en</strong> gezonde, heilzame wijze mee<br />

omgaan vergt aangepaste copingvaardighed<strong>en</strong> van<br />

patiënt<strong>en</strong> die doorgaans voor de eerste keer met zulke<br />

ingrijp<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geconfronteerd. Net in het<br />

aanreik<strong>en</strong> van manier<strong>en</strong> om hier goed mee om te gaan,<br />

ligt het werkterrein van de psychologische begeleiding.<br />

Uit de gesprekk<strong>en</strong> met psycholog<strong>en</strong> in fertiliteitsc<strong>en</strong>tra<br />

blijkt ook dat iedere psycholoog zijn eig<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

legt (zie ook hoofdstuk V). Hieronder overlop<strong>en</strong> we<br />

<strong>en</strong>kele van de aspect<strong>en</strong> die in e<strong>en</strong> psychotherapeuti-<br />

sche begeleiding aan bod kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Deze lijst is<br />

zeker niet exhaustief.<br />

Keuzebegeleiding<br />

E<strong>en</strong> belangrijke taak van de psychologische counseling<br />

bestaat erin m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bewust te mak<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong>-<br />

heid van hun kinderw<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de specifieke drijfver<strong>en</strong> die<br />

deze inhoudt, van hun mogelijkhed<strong>en</strong>, beperking<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

draagkracht <strong>en</strong> van de consequ<strong>en</strong>ties van de (behan-<br />

delings)keuz<strong>en</strong> die ze mak<strong>en</strong>.<br />

‘Je br<strong>en</strong>gt e<strong>en</strong> aantal thema’s aan <strong>en</strong> doet m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> waar zij zelf niet over<br />

nagedacht hebb<strong>en</strong>. Je kan ervoor zorg<strong>en</strong> dat de tech-<br />

niek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van de patiënt beter<br />

geïntegreerd word<strong>en</strong>. Als fertiliteitspatiënt<strong>en</strong> in behande-<br />

ling gaan, is het alsof ze e<strong>en</strong> rit mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s andere<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het stuur van de auto overnem<strong>en</strong>. Door de psy-<br />

chosociale begeleiding geef je ze de kans om opnieuw<br />

zelf het stuur in hand<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong>.’ Eric Van Hoof<br />

Belangrijk hierbij is dat patiënt<strong>en</strong> bewust gemaakt wor-<br />

d<strong>en</strong> van <strong>en</strong> voorbereid word<strong>en</strong> op de consequ<strong>en</strong>ties<br />

van de behandelingskeuz<strong>en</strong> die ze mak<strong>en</strong>.<br />

Bekijk<strong>en</strong> we deze Guidelines, dan wordt duidelijk<br />

dat zich bij fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong> heel wat vrag<strong>en</strong><br />

aandi<strong>en</strong><strong>en</strong> waarbij patiënt<strong>en</strong> coaching of counseling<br />

kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>. Vaak gaat het om vrag<strong>en</strong> die e<strong>en</strong><br />

stuk verder gaan dan de louter medische kant van het<br />

verhaal. Opvall<strong>en</strong>d is bijvoorbeeld dat de Guidelines<br />

voorstell<strong>en</strong> om ook de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong><br />

van adoptie al binn<strong>en</strong> de psychologische counseling<br />

aan bod te lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Stressmanagem<strong>en</strong>t<br />

Hier gaat het er om sam<strong>en</strong> met de patiënt na te gaan<br />

welke aspect<strong>en</strong> van de subfertiliteit <strong>en</strong> de behande-<br />

ling<strong>en</strong> stress veroorzak<strong>en</strong>, hoe deze stresser<strong>en</strong>de<br />

factor<strong>en</strong> vermed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of hoe e<strong>en</strong> andere<br />

instelling of zi<strong>en</strong>swijze ervoor kan zorg<strong>en</strong> dat iets als<br />

minder stresser<strong>en</strong>d wordt ervar<strong>en</strong>. Ook kan m<strong>en</strong> de<br />

patiënt relaxatietechniek<strong>en</strong> aanler<strong>en</strong>, die hij of zij kan<br />

75


76<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

De Guidelines for counseling in infertility gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal objectiev<strong>en</strong> voor counseling in specifieke situaties, bij<br />

behandeling waarbij e<strong>en</strong> derde partij betrokk<strong>en</strong> is <strong>en</strong> voor counseling bij zog<strong>en</strong>aamde sociale infertiliteit.<br />

Counseling in specifieke situaties<br />

Meerlingzwangerschap • E<strong>en</strong> realistisch beeld gev<strong>en</strong> van wat e<strong>en</strong> meerlingzwangerschap inhoudt <strong>en</strong> van<br />

wat het betek<strong>en</strong>t om ouders te zijn van twee of meer kinder<strong>en</strong> van dezelfde leeftijd;<br />

• Patiënt<strong>en</strong> voorbereid<strong>en</strong> op de emotionele gevolg<strong>en</strong> van ev<strong>en</strong>tuele foetusreductie.<br />

Het beëindig<strong>en</strong> van<br />

behandeling<strong>en</strong><br />

• Koppels help<strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt te zett<strong>en</strong> achter de behandeling<strong>en</strong>, ook al zijn er nog<br />

medische behandeling<strong>en</strong> mogelijk;<br />

• Besprek<strong>en</strong> wat het verlies van e<strong>en</strong> belangrijk lev<strong>en</strong>sdoel voor de patiënt betek<strong>en</strong>t;<br />

• De verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de partners besprek<strong>en</strong> inzake de bereidheid om te stopp<strong>en</strong><br />

met de behandeling<strong>en</strong>.<br />

Allochtone patiënt<strong>en</strong> • Diagnose <strong>en</strong> behandeling mogelijk mak<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> medische praktijk die de<br />

socioculturele achtergrond van de patiënt<strong>en</strong> respecteert;<br />

• De communicatie tuss<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> team verbeter<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> beter begrip<br />

van wat het binn<strong>en</strong> de cultuur van de patiënt betek<strong>en</strong>t om onvruchtbaar te zijn;<br />

• Bespreekbaar mak<strong>en</strong> wat de gevolg<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>se druk op de<br />

vrouw of het koppel om zwanger te word<strong>en</strong>;<br />

• Bespreekbaar mak<strong>en</strong> hoe kinderloos zijn e<strong>en</strong> invloed heeft op de plaats die het<br />

koppel, <strong>en</strong> de vrouw in het bijzonder, binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>schap heeft;<br />

• Bespreekbaar mak<strong>en</strong> dat infertiliteit als e<strong>en</strong> probleem (of fal<strong>en</strong>) van de vrouw<br />

wordt gezi<strong>en</strong>.<br />

Counseling bij behandeling<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> derde partij betrokk<strong>en</strong> is<br />

Algeme<strong>en</strong> • Koppels do<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> wat de gevolg<strong>en</strong> zijn van voortplantingstechniek<strong>en</strong><br />

waarbij e<strong>en</strong> derde partij is ingeschakeld <strong>en</strong> h<strong>en</strong> daarmee in het reine lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>;<br />

• Verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> partners besprek<strong>en</strong> inzake de bereidheid om over te gaan tot<br />

het gebruik van donormateriaal;<br />

• Nagaan of het koppel, donor <strong>en</strong>z. geschikt is (zie scre<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> diagnose);<br />

• Wak<strong>en</strong> over het welzijn van de ouder die ge<strong>en</strong> g<strong>en</strong>etische band met het kind zal<br />

hebb<strong>en</strong>;<br />

• Raad gev<strong>en</strong> in verband met de communicatie teg<strong>en</strong>over het kind <strong>en</strong> de omgeving<br />

over de betrokk<strong>en</strong>heid van e<strong>en</strong> derde partij;<br />

• Ev<strong>en</strong>tueel gebrek aan steun van de omgeving bespreekbaar mak<strong>en</strong>;<br />

• De rol van e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele gek<strong>en</strong>de donor of draagmoeder verduidelijk<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als<br />

de (gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> aan) de relatie <strong>en</strong> het contact met het toekomstige kind;<br />

• Het effect op het huidige of toekomstige gezin van deze donor of draagmoeder<br />

verduidelijk<strong>en</strong>;<br />

• De juridische <strong>en</strong> medische risico’s besprek<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als religieuze <strong>en</strong> culturele<br />

bekommerniss<strong>en</strong>;<br />

• Zich ervan verzeker<strong>en</strong> dat de beslissing om te doner<strong>en</strong> of draagmoeder te zijn<br />

niet onder dwang gebeurt.


Adoptie • M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in staat stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goed geïnformeerde keuze te mak<strong>en</strong>, duidelijk<br />

mak<strong>en</strong> wat het betek<strong>en</strong>t om adoptieouder te zijn;<br />

• Koppels help<strong>en</strong> om de overstap te mak<strong>en</strong> van behandeling<strong>en</strong> naar adoptie;<br />

• Koppels inlicht<strong>en</strong> over de wetgeving <strong>en</strong> de praktijk van adoptie <strong>en</strong> over het feit<br />

dat er maar weinig adoptiekinder<strong>en</strong> beschikbaar zijn;<br />

• Besprek<strong>en</strong> hoe adoptiekinder<strong>en</strong> geïntegreerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> bestaand<br />

gezin met eig<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>.<br />

Counseling voor koppels met sociale infertiliteit<br />

Lesbische koppels • Counseling over hoe het kind geïntegreerd moet word<strong>en</strong> in het gezin <strong>en</strong> de<br />

sociale omgeving;<br />

• Lesbische koppels help<strong>en</strong> bij het legitimer<strong>en</strong> van hun kinderw<strong>en</strong>s, hun zorg<strong>en</strong><br />

bespreekbaar mak<strong>en</strong> over de impact die hun seksualiteit <strong>en</strong> hun keuze voor<br />

inseminatie met donorsperma kan hebb<strong>en</strong>, op het welzijn van hun kind<br />

• De juridische band tuss<strong>en</strong> het kind <strong>en</strong> de niet-biologische moeder uitklar<strong>en</strong>;<br />

• De gevolg<strong>en</strong> van de afwezigheid van e<strong>en</strong> vaderfiguur besprek<strong>en</strong>.<br />

Alle<strong>en</strong>staand<strong>en</strong> • Het welzijn van de vrouw<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong>;<br />

• Alle<strong>en</strong>staande vrouw<strong>en</strong> help<strong>en</strong> in het reine te kom<strong>en</strong> met hun niet vervulde w<strong>en</strong>s<br />

om e<strong>en</strong> kind te verwekk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> liefdespartner;<br />

• De sociale, economische implicaties <strong>en</strong> gevolg<strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> van de keuze om<br />

alle<strong>en</strong>staande ouder te word<strong>en</strong>;<br />

• Besprek<strong>en</strong> wat de invloed is van de al wat gevorderde leeftijd op behandeling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ouderschap.<br />

aanw<strong>en</strong>d<strong>en</strong> in acute stressituaties. Voor e<strong>en</strong> belangrijk<br />

deel komt dit overe<strong>en</strong> met de mind-bodyb<strong>en</strong>adering,<br />

zoals eerder beschrev<strong>en</strong>.<br />

‘Ik spoor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan zich regelmatig de vraag te stel-<br />

l<strong>en</strong>: hoe gaat het met ons? Wat doet ivf met ons? Ik<br />

nodig h<strong>en</strong> uit om dat na elke poging te evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

waakzaam te zijn voor sluip<strong>en</strong>de signal<strong>en</strong> dat ze hun<br />

gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong>. En om dat te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>.’ Sabine<br />

Markovitz<br />

Soms is de stress gerelateerd aan werkstress of orga-<br />

nisatiestress. Ik zoek dan welke techniek<strong>en</strong> de patiënt<br />

kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> om, ondanks alles wat hij of zij mee-<br />

maakt, toch innerlijk rustig te blijv<strong>en</strong>. Hebb<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong><br />

vooral last van pieker<strong>en</strong>, dan leer ik h<strong>en</strong> meditatietech-<br />

niek<strong>en</strong> aan. Hebb<strong>en</strong> ze eerder lichamelijke klacht<strong>en</strong>,<br />

dan leer ik h<strong>en</strong> via yoga of ademhalingstechniek<strong>en</strong> met<br />

die lichamelijke spanning om te gaan. Tegelijk ga ik met<br />

h<strong>en</strong> na hoe ze de situatie bekijk<strong>en</strong>, welke cognities ze<br />

erover hebb<strong>en</strong>.’ Mirjam Vervaeke<br />

Stressmanagem<strong>en</strong>t kan prev<strong>en</strong>tief aangebod<strong>en</strong> wor-<br />

d<strong>en</strong>: patiënt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> dan aangeleerd krijg<strong>en</strong> hoe ze<br />

met de te verwacht<strong>en</strong> stress kunn<strong>en</strong> omgaan <strong>en</strong> hoe<br />

ze de impact ervan kunn<strong>en</strong> beperk<strong>en</strong>. In de meeste<br />

77


78<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

c<strong>en</strong>tra word<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> echter pas naar e<strong>en</strong> psycho-<br />

loog doorverwez<strong>en</strong>, wanneer duidelijk wordt dat ze al<br />

in sterke mate overstuur zijn.<br />

De Guidelines vermeld<strong>en</strong> voor counseling van patiën-<br />

t<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> crisissituatie de volg<strong>en</strong>de doelstelling<strong>en</strong><br />

• Help<strong>en</strong> de emoties tot uitdrukking te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• De oorzak<strong>en</strong> van de stress <strong>en</strong> het overstuur<br />

zijn opspor<strong>en</strong>;<br />

• Interv<strong>en</strong>ties voorzi<strong>en</strong> om de stress te minimaliser<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de patiënt<strong>en</strong> help<strong>en</strong> hun stress<br />

beter te beher<strong>en</strong>;<br />

• Besprek<strong>en</strong> welke persoonlijke, situationele,<br />

sociale <strong>en</strong> behandelingsgebond<strong>en</strong> factor<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> hoog risico inhoud<strong>en</strong> voor het uitlokk<strong>en</strong><br />

van crisiss<strong>en</strong>,<br />

• Patiënt<strong>en</strong> help<strong>en</strong> omgaan met het herhaald<br />

mislukk<strong>en</strong> van behandeling<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> platform bied<strong>en</strong> aan koppels<br />

Uit de literatuur blijkt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor steun <strong>en</strong> troost<br />

vooral e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op hun partner. Anderzijds<br />

wijst de praktijk uit dat koppels het vaak moeilijk heb-<br />

b<strong>en</strong> om met elkaar te prat<strong>en</strong> over de fertiliteitsproble-<br />

m<strong>en</strong>. Schaamte, schuldgevoel<strong>en</strong>s, angst om de ander<br />

te kwets<strong>en</strong>, de wil om elkaars gevoel<strong>en</strong>s te spar<strong>en</strong>,<br />

spel<strong>en</strong> daarbij e<strong>en</strong> rol. E<strong>en</strong> psychotherapeut kan e<strong>en</strong><br />

veilige plek creër<strong>en</strong>, waar beide partners hun gevoel<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> bezorgdhed<strong>en</strong> onder woord<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

‘Tijd<strong>en</strong>s zo’n gesprek kunn<strong>en</strong> partners vaak voor de<br />

eerste keer ding<strong>en</strong> uitsprek<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over elkaar. “Oh, ik<br />

wist niet dat je er zo over dacht”, hoor je partners dan<br />

zegg<strong>en</strong>. De psycholoog kan als tuss<strong>en</strong>persoon help<strong>en</strong><br />

om erg delicate thema’s zoals schuld <strong>en</strong> schaamtege-<br />

voel aan te rak<strong>en</strong>.’ Sabine Markovitz.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de psychologische begeleiding kan ook de<br />

impact op de seksuele relatie van het koppel bespro-<br />

k<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

De Guidelines vermeld<strong>en</strong> voor counseling van patiënt<strong>en</strong><br />

rond seksualiteit de volg<strong>en</strong>de doelstelling<strong>en</strong><br />

• Seksualiteit op e<strong>en</strong> systematische manier<br />

bespreekbaar mak<strong>en</strong>;<br />

• De betek<strong>en</strong>is <strong>en</strong> ernst van seksuele problem<strong>en</strong><br />

evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong> de factor<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tificer<strong>en</strong><br />

die bij deze problem<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> (zoals<br />

depressie, nev<strong>en</strong>effect<strong>en</strong> van medicijn<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.);<br />

• Aandacht hebb<strong>en</strong> voor relatiethema’s die naar<br />

voor gebracht word<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de bespreking<br />

van seksualiteitsproblem<strong>en</strong>;<br />

• Patiënt<strong>en</strong> help<strong>en</strong> om terug e<strong>en</strong> seksueel lev<strong>en</strong><br />

op te bouw<strong>en</strong> dat gericht is op intimiteit <strong>en</strong><br />

plezier.<br />

Rouwverwerking<br />

Het wordt vaak niet onderk<strong>en</strong>d, maar subfertiele kop-<br />

pels word<strong>en</strong> geconfronteerd met heel wat verlieserva-<br />

ring<strong>en</strong>. Het besef dat ze niet spontaan kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> is al e<strong>en</strong> eerste verlieservaring. Elke mislukte


poging betek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> baby waarover gefantaseerd is<br />

<strong>en</strong> die er niet is gekom<strong>en</strong>. Miskram<strong>en</strong> <strong>en</strong> doodgeboor-<br />

t<strong>en</strong> zijn zeer tasbare verlieservaring<strong>en</strong>. Uit hoofdstuk<br />

III bleek reeds dat door e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zijdige focus op het<br />

behandel<strong>en</strong> veel van dat verdriet riskeert opzijgescho-<br />

v<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>. De psychotherapeut kan help<strong>en</strong> dat<br />

verdriet te zi<strong>en</strong>, te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verwerk<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> belangrijk rouwproces begint uiteraard op het<br />

mom<strong>en</strong>t dat de behandeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> stopgezet <strong>en</strong><br />

de kinderw<strong>en</strong>s niet is ingevuld. Op dat mom<strong>en</strong>t moet<strong>en</strong><br />

koppels op zoek gaan naar nieuwe betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bronn<strong>en</strong> van zingeving. Ze moet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere invulling<br />

gev<strong>en</strong> aan de lev<strong>en</strong>sfase waarin vader of moeder wor-<br />

d<strong>en</strong>, iets voortbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor… belangrijk zijn.<br />

Therapie<br />

Psychologe Uschi Van d<strong>en</strong> Broeck wijst erop dat het<br />

feit dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling psy-<br />

chische problem<strong>en</strong> verton<strong>en</strong> kan wijz<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> onder-<br />

ligg<strong>en</strong>de oorzaak. De crisis kan e<strong>en</strong> kans bied<strong>en</strong> om<br />

aan het onderligg<strong>en</strong>de probleem te werk<strong>en</strong>.<br />

In haar onderzoek toont B<strong>en</strong>edicte Lowyck x aan dat<br />

fertiliteitsproblem<strong>en</strong> bepaalde persoonlijkheidsk<strong>en</strong>mer-<br />

k<strong>en</strong> <strong>en</strong> aspect<strong>en</strong> van de relatie scherper naar vor<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Zo kunn<strong>en</strong> verhoogde stress of depressie<br />

veroorzaakt word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> te grote mate van zelfkri-<br />

tiek of e<strong>en</strong> onveilige gehechtheid aan de partner. In<br />

de therapie kunn<strong>en</strong> deze persoonlijkheidsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

bespreekbaar word<strong>en</strong> gemaakt.<br />

Het verwerk<strong>en</strong> van het behandelingsproces<br />

Ook al hebb<strong>en</strong> de behandeling<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> zwangerschap<br />

<strong>en</strong> geboorte geleid, in e<strong>en</strong> aantal gevall<strong>en</strong> kan het langdu-<br />

rig behandel<strong>en</strong> heel wat schade hebb<strong>en</strong> aangericht: aan<br />

het zelfbeeld, aan de lichaamsbeleving, de seksualiteit,<br />

<strong>en</strong>z. E<strong>en</strong> psychologische nazorg is dan aangewez<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is de overgang van jar<strong>en</strong>lange behandelin-<br />

g<strong>en</strong> naar zwangerschap niet altijd evid<strong>en</strong>t. In sommige<br />

gevall<strong>en</strong> moet ook hier aandacht aan besteed word<strong>en</strong>.<br />

De Guidelines stell<strong>en</strong> dat coaching bij de overgang<br />

naar de zwangerschap gericht is op:<br />

• De patiënt help<strong>en</strong> de overgang te mak<strong>en</strong> van<br />

‘ik b<strong>en</strong> infertiel’ naar ‘ik b<strong>en</strong> zwanger’;<br />

• H<strong>en</strong> duidelijk mak<strong>en</strong> dat het normaal is dat ze<br />

gevoel<strong>en</strong>s van ongeloof <strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>tie hebb<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> opzichte van de zwangerschap, het<br />

kind <strong>en</strong> de vaardigheid om ouder te zijn.<br />

Of deze nazorg in de fertiliteitskliniek moet gebeur<strong>en</strong>,<br />

kan in vraag word<strong>en</strong> gesteld. Het risico bestaat name-<br />

lijk dat dit het ‘loslat<strong>en</strong>’ van het proces bemoeilijkt.<br />

Scre<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> diagnose<br />

Behalve voor de psychosociale begeleiding word<strong>en</strong><br />

psycholog<strong>en</strong> ook, <strong>en</strong> vaak in de eerste plaats, inge-<br />

zet voor scre<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> diagnose aan het begin van de<br />

behandeling of voorafgaand aan bepaalde specifieke<br />

behandeling<strong>en</strong>. Het gaat er dan om na te gaan of de<br />

patiënt of het koppel überhaupt klaar zijn of geschikt<br />

zijn om e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling te ondergaan.<br />

79


80<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

Hierbij wordt niet alle<strong>en</strong> gekek<strong>en</strong> naar de w<strong>en</strong>selijkheid<br />

van behandeling<strong>en</strong> voor de ouders maar ook naar het<br />

belang van het ev<strong>en</strong>tuele kind.<br />

In e<strong>en</strong> aantal c<strong>en</strong>tra is er e<strong>en</strong> standaard doorverwijzing<br />

naar de psycholoog voor bepaalde groep<strong>en</strong> van patiën-<br />

t<strong>en</strong> (alle<strong>en</strong>staand<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in nieuw sam<strong>en</strong>gestelde<br />

gezinn<strong>en</strong>…) of voorafgaand aan bepaalde behande-<br />

ling<strong>en</strong>, zoals behandeling<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> derde partij<br />

betrokk<strong>en</strong> is, als donor of als draagmoeder.<br />

Deze opdracht leunt dicht aan bij <strong>en</strong> overlapt soms met<br />

deze van de ethicus. Sommige psycholog<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> dit<br />

vanzelfsprek<strong>en</strong>d. Andere niet.<br />

‘Als e<strong>en</strong> arts zelf aanvoelt dat de motivatie van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

niet gezond is, dan is het niet meer mijn taak om daar-<br />

over e<strong>en</strong> diagnose te stell<strong>en</strong>. Wij zijn niet het gewet<strong>en</strong><br />

van de arts<strong>en</strong>.’ Uschi Van d<strong>en</strong> Broeck.<br />

‘Psycholog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> te vaak in de rol van ethici geduwd.<br />

Wij zijn ge<strong>en</strong> ethici <strong>en</strong> dat is ook onze taak niet. Onze taak<br />

is wel: kijk<strong>en</strong> welke impact de techniek kan hebb<strong>en</strong> op<br />

het individu, de relatie <strong>en</strong> mogelijk het verlangde kind…<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> vraag om hulp, om e<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s te<br />

realiser<strong>en</strong>. Die vraag moet je in de meest brede zin van<br />

het woord ernstig nem<strong>en</strong>. Als dat betek<strong>en</strong>t dat je e<strong>en</strong><br />

kanttek<strong>en</strong>ing moet plaats<strong>en</strong> bij de wijze waarop ze die<br />

w<strong>en</strong>s will<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong>, dan doe je dat op zo’n manier<br />

dat de persoon, het koppel er iets aan heeft. Dat is niet<br />

e<strong>en</strong>voudig, want e<strong>en</strong> kinderw<strong>en</strong>s heeft vaak e<strong>en</strong> sterk<br />

dwing<strong>en</strong>de <strong>en</strong> vooruitstuw<strong>en</strong>de kracht.’ Eric Van Hoof.<br />

Hoewel diagnose ook het welzijn van de patiënt<br />

beoogt, spoort deze taak niet echt goed sam<strong>en</strong> met<br />

de opdracht van psychosociale begeleiding. Patiënt<strong>en</strong><br />

percipiër<strong>en</strong> de psycholoog dan immers in de eerste<br />

plaats als e<strong>en</strong> soort poortwachter, iemand die tuss<strong>en</strong><br />

h<strong>en</strong> <strong>en</strong> de behandeling in staat. Teg<strong>en</strong>over iemand die<br />

moet beoordel<strong>en</strong> of je de behandeling<strong>en</strong> aankan toon<br />

je niet je zwakke plekk<strong>en</strong>, ga je zeker niet lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat<br />

je er onderdoor zit.<br />

Bijna alle psycholog<strong>en</strong> die voor dit dossier werd<strong>en</strong><br />

geïnterviewd, erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dit probleem. Ieder gaat er op<br />

e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> wijze mee om.<br />

‘In het eerste gesprek, dat gericht is op scre<strong>en</strong>ing <strong>en</strong><br />

counseling, kan ik ge<strong>en</strong> begeleidingsrol opnem<strong>en</strong>. Je<br />

doet wel e<strong>en</strong>s wat kleinere tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>. Je b<strong>en</strong>t<br />

empathisch rond hoe de diagnose gesteld is <strong>en</strong> welke<br />

impact dat heeft. Maar ik conc<strong>en</strong>treer me in dat eerste<br />

gesprek toch wel op de vraag: hoe verschijnt dat kop-<br />

pel voor mij? Is de patiënt aanvaard maar blijkt dat hij<br />

of zij toch nood heeft aan meerdere gesprekk<strong>en</strong>, dan is<br />

er e<strong>en</strong> aanbod. Dan stopt de overdacht naar de staf-<br />

vergadering, dan stopt de procedure van scre<strong>en</strong>ing <strong>en</strong><br />

counseling, dan kom ik in e<strong>en</strong> begeleidingspositie te<br />

zitt<strong>en</strong>.’ Isabelle Stuyver.<br />

‘Scre<strong>en</strong>ing is niet de eerste functie van ons gesprek met<br />

de patiënt. Komt er in de gesprekk<strong>en</strong> toch iets aan bod<br />

waarvan ik vind dat het best besprok<strong>en</strong> wordt met de<br />

arts, dan vraag ik daarvoor eerst de toestemming aan<br />

het koppel zelf. Want uiteindelijk zet je voor die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>


heel veel op de helling. Natuurlijk gaan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> altijd<br />

e<strong>en</strong> beetje op hun hoede zijn. Net daarom hecht ik er<br />

zoveel belang aan dat we voldo<strong>en</strong>de zorg <strong>en</strong> tijd kunn<strong>en</strong><br />

bested<strong>en</strong> aan dat eerste gesprek. Zijn er voor de hand<br />

ligg<strong>en</strong>de red<strong>en</strong><strong>en</strong> om e<strong>en</strong> koppel niet te behandel<strong>en</strong>,<br />

dan zegg<strong>en</strong> we dat gewoon. Ik vertel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dat we<br />

ook verantwoordelijkheid drag<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van het<br />

kind dat er nog niet is.’ Sabine Markovitz.<br />

In ieder geval is het belangrijk dat het c<strong>en</strong>trum duidelijk<br />

communiceert wat de bedoeling van het (eerste) gesprek<br />

met de psycholoog is <strong>en</strong> of het zwaartepunt op scree-<br />

ning dan wel op begeleiding ligt. Veel patiënt<strong>en</strong> zijn er<br />

zich niet van bewust dat de psycholoog in het fertiliteits-<br />

c<strong>en</strong>trum ook e<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>de rol kan spel<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trum?<br />

Alle arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong> die we interviewd<strong>en</strong> zijn het<br />

erover e<strong>en</strong>s dat psychologische begeleiding het beste<br />

aangebod<strong>en</strong> wordt binn<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trum, bij voorkeur<br />

door iemand die deel uitmaakt van de staf. Zo stelt psy-<br />

chiater Eric Van Hoof, die e<strong>en</strong> zelfstandige praktijk heeft<br />

maar wel lid is van de staf van e<strong>en</strong> fertiliteitskliniek:<br />

‘In e<strong>en</strong> ideale wereld gebeurt de psychosociale bege-<br />

leiding binn<strong>en</strong> het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum zelf. Zo wordt e<strong>en</strong><br />

maximale wisselwerking tuss<strong>en</strong> de psycholoog, de<br />

behandel<strong>en</strong>de arts <strong>en</strong> het hele team gerealiseerd. Het<br />

zorgt ervoor dat er e<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>de alertheid is voor<br />

stress <strong>en</strong> psychische moeilijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat er bij alle<br />

teamled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grotere vaardigheid ontstaat om hier-<br />

mee om te gaan <strong>en</strong> te blijv<strong>en</strong> omgaan. Daarom moet<br />

nog niet iedere patiënt doorverwez<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Wel kun-<br />

n<strong>en</strong> zak<strong>en</strong> toch beter op elkaar afgestemd word<strong>en</strong>. Je<br />

krijgt e<strong>en</strong> meer soepele manier van werk<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> betere<br />

feeling. Arts<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> veel meer te reflecter<strong>en</strong>.’ Eric<br />

Van Hoof.<br />

E<strong>en</strong> aantal patiënt<strong>en</strong> uit de focusgroep<strong>en</strong> gaf aan dat<br />

ze psychologische begeleiding zocht<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het fer-<br />

tiliteitsc<strong>en</strong>trum. Dat gebeurde deels omdat binn<strong>en</strong> het<br />

c<strong>en</strong>trum ge<strong>en</strong> goede psycholoog beschikbaar was of<br />

het ‘niet klikte’ <strong>en</strong> deels ook omdat ze net die link tus-<br />

s<strong>en</strong> de psycholoog <strong>en</strong> de arts wild<strong>en</strong> vermijd<strong>en</strong>.<br />

‘Ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong> psycholoog gaan zoek<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>-<br />

trum. Ik wilde niet met de psycholoog van het ziek<strong>en</strong>-<br />

huis in zee gaan omdat mijn arts dan alles te wet<strong>en</strong><br />

komt, ze zitt<strong>en</strong> immers sam<strong>en</strong> aan tafel.’ Linda in de<br />

focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong><br />

‘Ik wilde ook mijn frustratie over de arts kwijt. Dat durfde<br />

ik niet bij de psycholoog van het ziek<strong>en</strong>huis.’ Kar<strong>en</strong> in<br />

de Focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

‘We zat<strong>en</strong> al zoveel in het ziek<strong>en</strong>huis. Ik vond het beter<br />

om erg<strong>en</strong>s anders naartoe te kunn<strong>en</strong>.’ Britt in de focus-<br />

groep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> begeleiding buit<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trum kan als voordeel<br />

hebb<strong>en</strong> dat daar meer tijd <strong>en</strong> ruimte gemaakt kan wor-<br />

d<strong>en</strong> voor onderwerp<strong>en</strong> die niet strikt verband houd<strong>en</strong><br />

met de behandeling, maar wel door de behandeling<br />

naar bov<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

81


82<br />

hoofdstuk 4: de draagkracht van patiënt<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong><br />

Wie <strong>en</strong> wanneer begeleid<strong>en</strong>?<br />

Heeft iedere patiënt psychologische begeleiding nodig?<br />

Is het zinvol om iedere patiënt minst<strong>en</strong>s één consulta-<br />

tie bij de psycholoog aan te bied<strong>en</strong>? Zoals ook blijkt<br />

uit het volg<strong>en</strong>d hoofdstuk, zijn de m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> daarover<br />

verdeeld.<br />

De meeste psycholog<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> dat niet elke patiënt<br />

behoefte heeft aan psychologische begeleiding, maar<br />

dat iedere<strong>en</strong> er wel deugd van heeft.<br />

‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> deugd van zo’n gesprek omdat ze<br />

dan vrij kunn<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> met iemand die k<strong>en</strong>nis heeft<br />

van de problematiek. Bij arts<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ze daarvoor niet<br />

goed terecht. De tijd van e<strong>en</strong> gynaecoloog is beperkt<br />

<strong>en</strong> hij heeft binn<strong>en</strong> die tijd al e<strong>en</strong> heel programma aan<br />

technische zak<strong>en</strong> te besprek<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is hij niet<br />

echt opgeleid om dit soort van coach<strong>en</strong>de gesprekk<strong>en</strong><br />

te voer<strong>en</strong>.’ Eric Van Hoof<br />

E<strong>en</strong> argum<strong>en</strong>t om iedere<strong>en</strong> standaard e<strong>en</strong> bezoek aan<br />

e<strong>en</strong> psycholoog aan te bied<strong>en</strong>, is dat dit minder stig-<br />

matiser<strong>en</strong>d is.<br />

‘Wij hebb<strong>en</strong> beslist om iedere<strong>en</strong> die ivf doet op gesprek<br />

bij de psycholoog te lat<strong>en</strong> gaan. Anders heb je e<strong>en</strong> deel<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die niet will<strong>en</strong> gaan. We will<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet<br />

het gevoel gev<strong>en</strong> dat we ze naar de psycholoog stur<strong>en</strong><br />

omdat ze ‘anders’ zijn dan de rest.’ Willem Ombelet<br />

E<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>d voordeel is dat de patiënt zo reeds kan<br />

k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met de psycholoog <strong>en</strong> dat de drempel<br />

om in geval van nood terug te kom<strong>en</strong> dus lager is.<br />

Daarnaast kan e<strong>en</strong> psycholoog e<strong>en</strong> patiënt prev<strong>en</strong>tief<br />

heel wat advies meegev<strong>en</strong>.<br />

Andere c<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> dat het de<br />

voorkeur verdi<strong>en</strong>t om de beperkte middel<strong>en</strong> in te zet-<br />

t<strong>en</strong> voor de psychologische begeleiding van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

die dit het meeste nodig hebb<strong>en</strong>. Daarnaast blijft het<br />

belangrijk dat patiënt<strong>en</strong> ervan bewust gemaakt word<strong>en</strong><br />

dat hun situatie h<strong>en</strong> psychisch meer kwetsbaar maakt,<br />

<strong>en</strong> dat zoiets op zich normaal is.<br />

De Guidelines for counseling in infertility gaan daarom<br />

uit van e<strong>en</strong> getrapt systeem, waarbij de eerste vorm<strong>en</strong><br />

van psychosociale ondersteuning door het hele team<br />

wordt gegev<strong>en</strong>. We kunn<strong>en</strong> daarbij d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan infor-<br />

matieverstrekking <strong>en</strong> e<strong>en</strong> empathische houding t<strong>en</strong><br />

opzichte van de patiënt. Daarnaast bestaan er zelfhulp-<br />

groep<strong>en</strong> of professioneel begeleide groep<strong>en</strong> van lotge-<br />

not<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> counsellor wordt pas doorverwez<strong>en</strong><br />

in de specifieke situaties die eerder in dit hoofdstuk aan<br />

bod kwam<strong>en</strong>.<br />

Hieruit afleid<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> psycholoog alle<strong>en</strong> maar nodig<br />

is als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in crisis verker<strong>en</strong>, zou e<strong>en</strong> verkeerde<br />

gevolgtrekking zijn. Zelfs in het getrapte systeem dat<br />

door de Guidelines wordt voorgesteld, gaat m<strong>en</strong> ervan<br />

uit dat reeds bij de aanvang van de behandeling aller-<br />

lei vorm<strong>en</strong> van psychosociale ondersteuning word<strong>en</strong><br />

aangebod<strong>en</strong>, net om zo veel mogelijk te vermijd<strong>en</strong> dat<br />

patiënt<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> crisissituatie terechtkom<strong>en</strong>.


Verder mag duidelijk zijn dat e<strong>en</strong> aantal vorm<strong>en</strong> van<br />

begeleiding best al bij de aanvang van de behandeling<br />

word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>, zelfs al beseff<strong>en</strong> de patiënt<strong>en</strong> dan<br />

nog niet altijd hoe groot de psychologische impact van<br />

de behandeling<strong>en</strong> zal zijn. De wet van <strong>20</strong>03 spreekt<br />

over het aanbied<strong>en</strong> van psychologische begeleiding<br />

vóór <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de behandeling<strong>en</strong>, maar uit het voor-<br />

gaande blijkt dat ook na de behandeling begeleiding<br />

nodig kan zijn, hetzij om de transitie naar de zwanger-<br />

schap te vergemakkelijk<strong>en</strong>, hetzij om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te help<strong>en</strong><br />

in het reine te kom<strong>en</strong> met het feit dat de behandeling<strong>en</strong><br />

h<strong>en</strong> niet tot het gew<strong>en</strong>ste moeder- of vaderschap heb-<br />

b<strong>en</strong> geleid.<br />

83


84<br />

hoofdstuk 5: de psychologische begeleiding in de praktijk<br />

hooFdstuk 5:<br />

de psychologische begeleiding<br />

in de praktijk<br />

In welke mate is er in fertiliteitsc<strong>en</strong>tra psychologische begeleiding voorhan-<br />

d<strong>en</strong>? Wat houdt die psychologische begeleiding in? Wie krijgt die begelei-<br />

ding aangebod<strong>en</strong>? Dit hoofdstuk geeft e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d overzicht van de<br />

mate waarin de verplichte psychologische begeleiding in de praktijk wordt<br />

gerealiseerd.


Inleiding<br />

De wet van 6 juli <strong>20</strong>07 betreff<strong>en</strong>de de medisch begelei-<br />

de voortplanting <strong>en</strong> de bestemming van de overtallige<br />

embryo’s <strong>en</strong> gamet<strong>en</strong>, stipuleert dat fertiliteitsc<strong>en</strong>tra<br />

verplicht ‘de betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> psychologische bege-<br />

leiding’ moet<strong>en</strong> ‘bied<strong>en</strong>, voor <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het medisch<br />

begeleide voortplantingsproces.’ Met die <strong>en</strong>e zin toon-<br />

de de wetgever e<strong>en</strong> bekommernis voor het psychische<br />

welzijn van de patiënt. Tegelijk werd de zin erg vaag<br />

gehoud<strong>en</strong>, zodat hij voor veel verschill<strong>en</strong>de interpreta-<br />

ties vatbaar is.<br />

Wat wordt bedoeld met psychologische begeleiding?<br />

Gaat het om e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>malig consult of om e<strong>en</strong> regel-<br />

matige begeleiding als deel van e<strong>en</strong> multidisciplinaire<br />

behandeling? Gaat het om e<strong>en</strong> ‘goed gesprek’, met<br />

de arts, de vroedvrouw… of toch om e<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tie<br />

door iemand die gespecialiseerd is in de psychologie<br />

van fertiliteitsproblem<strong>en</strong>? Wat bedoelt m<strong>en</strong> met ‘bie-<br />

d<strong>en</strong>’? Betek<strong>en</strong>t dat: de patiënt erop att<strong>en</strong>t mak<strong>en</strong> dat<br />

hij of zij indi<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st e<strong>en</strong> beroep kan do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

psycholoog? Of betek<strong>en</strong>t het dat de psychologische<br />

begeleiding voor iedere patiënt e<strong>en</strong> integraal onderdeel<br />

uitmaakt van de fertiliteitsbehandeling? En t<strong>en</strong>slotte:<br />

wat bedoelt m<strong>en</strong> in dit geval met het ‘medisch bege-<br />

leide voortplantingsproces’? De wet heeft betrekking<br />

op kunstmatige inseminaties <strong>en</strong> in-vitrofertilisatie. M<strong>en</strong><br />

kan er dus van uit gaan dat minst<strong>en</strong>s bij deze behande-<br />

ling<strong>en</strong> psychologische begeleiding wordt gebod<strong>en</strong>. Wat<br />

bij andere vorm<strong>en</strong> van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>, zoals<br />

chirurgische ingrep<strong>en</strong>, hormoonbehandeling<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z?<br />

Om e<strong>en</strong> werkelijk correct beeld te hebb<strong>en</strong> van de psy-<br />

chologische begeleiding in de praktijk, zou er bij alle<br />

Vlaamse c<strong>en</strong>tra e<strong>en</strong> systematisch onderzoek moet<strong>en</strong><br />

gebeur<strong>en</strong> naar:<br />

- de mate waarin het c<strong>en</strong>trum beschikt over e<strong>en</strong> mede-<br />

werker die is gekwalificeerd voor het bied<strong>en</strong> van<br />

psychologische begeleiding<br />

- de mate waarin deze persoon betrokk<strong>en</strong> is bij de staf<br />

- de verhouding tuss<strong>en</strong> het aantal beschikbare psycho-<br />

log<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aantal patiënt<strong>en</strong>.<br />

- welke patiënt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> doorverwez<strong>en</strong> naar de<br />

psycholoog <strong>en</strong> welke niet.<br />

- onder welke omstandighed<strong>en</strong>, om welke red<strong>en</strong><strong>en</strong> de<br />

patiënt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> doorverwez<strong>en</strong><br />

- wat de psychologische begeleiding dan precies inhoudt.<br />

…<br />

Deze vrag<strong>en</strong> verg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderzoek dat de reikwijdte<br />

van dit dossier te buit<strong>en</strong> ging. Dit hoofdstuk geeft dan<br />

ook <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> aantal verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>de gegev<strong>en</strong>s die geba-<br />

seerd zijn op:<br />

- de focusgesprekk<strong>en</strong> met de (ex)-patiënt<strong>en</strong>, waar<br />

expliciet gevraagd werd naar de mate waarin ze e<strong>en</strong><br />

beroep ded<strong>en</strong> op psychologische begeleiding. Tev<strong>en</strong>s<br />

werd gevraagd hoe deze patiënt<strong>en</strong> tot de psycholo-<br />

gische begeleiding war<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>, wie h<strong>en</strong> had<br />

doorverwez<strong>en</strong>, hoe ze de begeleiding evalueerd<strong>en</strong>.<br />

- de interviews met arts<strong>en</strong>, psycholog<strong>en</strong> <strong>en</strong> vroed-<br />

vrouw<strong>en</strong>: ook hier werd telk<strong>en</strong>s expliciet gepolst naar<br />

de wijze waarop de psychologische begeleiding werd<br />

aangebod<strong>en</strong>. Het gaat uiteraard om de subjectieve<br />

beoordeling van de geïnterviewd<strong>en</strong>.<br />

85


86<br />

hoofdstuk 5: de psychologische begeleiding in de praktijk<br />

- de antwoord<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>lijst die per e-mail<br />

naar alle fertiliteitsc<strong>en</strong>tra werd gestuurd. Gezi<strong>en</strong><br />

het niet echt om e<strong>en</strong> gestandaardiseerde vrag<strong>en</strong>lijst<br />

ging <strong>en</strong> elk c<strong>en</strong>trum de vrag<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> manier<br />

interpreteerde, kunn<strong>en</strong> deze gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong>kel als<br />

illustratief gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

1. Enkele vaststelling<strong>en</strong><br />

Patiënt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> hun psycholoog vaak zelf<br />

gezocht<br />

Redelijk wat (ex)- patiënt<strong>en</strong> die deelnam<strong>en</strong> aan de focus-<br />

gesprekk<strong>en</strong> ded<strong>en</strong> vroeg of laat e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

psycholoog, zeker als de behandeling<strong>en</strong> lang duurd<strong>en</strong>.<br />

Zeld<strong>en</strong> was dat echter e<strong>en</strong> psycholoog naar wie ze door<br />

het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum werd<strong>en</strong> doorverwez<strong>en</strong>:<br />

‘Op de gang van het fertiliteitsc<strong>en</strong>trum was e<strong>en</strong> deur<br />

met daarop het bordje ‘psycholoog’. Ik had daar wel<br />

e<strong>en</strong>s bij op consult gewild, maar het werd mij nooit<br />

aangebod<strong>en</strong>.’ Britt, Focusgroep Ex-Patiënt<strong>en</strong>.<br />

De twee koppels die wel door het c<strong>en</strong>trum naar<br />

e<strong>en</strong> psycholoog werd<strong>en</strong> doorverwez<strong>en</strong>, hadd<strong>en</strong> daar<br />

slechte ervaring<strong>en</strong> mee. In het <strong>en</strong>e geval had het kop-<br />

pel de indruk dat de psycholoog in kwestie, die aan het<br />

ziek<strong>en</strong>huis als geheel verbond<strong>en</strong> was <strong>en</strong> niet specifiek<br />

aan de fertiliteitsafdeling, ge<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ul had van waar het<br />

over ging. In het andere geval ging het om e<strong>en</strong> verplicht<br />

bezoek in het kader van de ‘scre<strong>en</strong>ing’, waarbij het<br />

koppel e<strong>en</strong> negatief advies kreeg, dat vervolg<strong>en</strong>s door<br />

de arts opzij werd geschov<strong>en</strong>.<br />

Hebb<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> nood aan therapeutische begelei-<br />

ding, dan gaan ze blijkbaar op eig<strong>en</strong> houtje op zoek.<br />

De kans dat ze iemand treff<strong>en</strong> die echt vertrouwd is met<br />

fertiliteitsproblem<strong>en</strong> is klein.<br />

Het beeld dat uit de gesprekk<strong>en</strong> met patiënt<strong>en</strong> naar<br />

voor komt is alleszins niet dat psychologische begelei-<br />

ding e<strong>en</strong> integraal deel uitmaakt van de behandeling.<br />

E<strong>en</strong> ‘fertiliteitsconsul<strong>en</strong>t’ betek<strong>en</strong>t niet in ieder<br />

c<strong>en</strong>trum hetzelfde<br />

In e<strong>en</strong> aantal c<strong>en</strong>tra gebruikt m<strong>en</strong> liever de term ‘fer-<br />

tiliteitsconsul<strong>en</strong>t’ dan psycholoog, omdat dat minder<br />

stigmatiser<strong>en</strong>d klinkt. De term dekt echter niet overal<br />

dezelfde lading. In e<strong>en</strong> aantal c<strong>en</strong>tra duidt ‘fertiliteits-<br />

consul<strong>en</strong>t’ op de vroedvrouw die de informatie verstrekt<br />

<strong>en</strong> al dan niet het koppel persoonlijk begeleidt. Het gaat<br />

dan over informatie over de te nem<strong>en</strong> medicatie (tijd-<br />

stip, dosis, toedi<strong>en</strong>ingswijze) <strong>en</strong> andere praktische vra-<br />

g<strong>en</strong> <strong>en</strong> ongetwijfeld gaat het om e<strong>en</strong> zorgzaam contact<br />

waarbij de patiënt al e<strong>en</strong>s zijn verhaal kwijt kan of over<br />

zijn zorg<strong>en</strong> kan prat<strong>en</strong>. Vri<strong>en</strong>delijke aandacht is echter<br />

nog niet hetzelfde als psychologische begeleiding.<br />

‘We zijn goed op elkaar ingespeeld. We prober<strong>en</strong> wat<br />

extra aandacht te gev<strong>en</strong> aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die het moeilijk<br />

hebb<strong>en</strong>, maar we hebb<strong>en</strong> helaas maar weinig tijd. De<br />

wachtzaal zit hier vaak zo vol dat er m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

rechtstaan.’ vroedvrouw Nathalie Himpe, UZ G<strong>en</strong>t


‘Ik geef de patiënt<strong>en</strong> de informatie die ze nodig hebb<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> probeer h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> antwoord te gev<strong>en</strong> op hun vrag<strong>en</strong>.<br />

Maar ik stel h<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> over hoe ze zich voel<strong>en</strong><br />

bij deze of g<strong>en</strong>e behandeling. Daar zijn wij niet voor<br />

opgeleid.’ e<strong>en</strong> fertiliteitsconsul<strong>en</strong>te in het UZ Brussel.<br />

Uit de elektronische rondvraag blijkt dat in e<strong>en</strong> drietal<br />

Vlaamse c<strong>en</strong>tra de ‘psychologische begeleiding’ wordt<br />

gebod<strong>en</strong> door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> andere dan e<strong>en</strong> psy-<br />

chologische achtergrond: e<strong>en</strong> huisarts-seksuoloog,<br />

e<strong>en</strong> maatschappelijk assist<strong>en</strong>t, e<strong>en</strong> acupuncturist,<br />

vroedvrouw<strong>en</strong>…<br />

Psycholog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vooral ingezet voor scre<strong>en</strong>ing<br />

De meeste c<strong>en</strong>tra beschikk<strong>en</strong> wel over of werk<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psycholoog. De meeste c<strong>en</strong>tra hebb<strong>en</strong><br />

ook de politiek om bepaalde groep<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong>, bij-<br />

voorbeeld alle<strong>en</strong>staand<strong>en</strong>, standaard naar e<strong>en</strong> psycho-<br />

loog door te verwijz<strong>en</strong>. Dat gebeurt ook voorafgaand<br />

aan behandeling<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> derde partij betrokk<strong>en</strong><br />

is, zoals bij KID, eiceldonatie of draagmoederschap. In<br />

één c<strong>en</strong>trum zijn ook nieuw sam<strong>en</strong>gestelde gezinn<strong>en</strong><br />

verplicht zich aan te meld<strong>en</strong> bij de psycholoog.<br />

Dergelijk consult lijkt er dan voornamelijk op gericht om<br />

na te gaan of de patiënt of het koppel in kwestie klaar is<br />

voor de behandeling in kwestie, ook al kan er daarnaast<br />

informatie word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>:<br />

‘Wanneer we twijfels hebb<strong>en</strong> over de motivatie van de kin-<br />

derw<strong>en</strong>s, verplicht<strong>en</strong> we de patiënt<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> gesprek met<br />

de psycholoog.’ - antwoord op elektronische vrag<strong>en</strong>lijst.<br />

‘Ik leg de patiënt<strong>en</strong> in het begin zeer goed uit dat het<br />

doel van het gesprek erin bestaat info in te winn<strong>en</strong>,<br />

info die ik ook voor e<strong>en</strong> stuk doorspeel naar de arts<strong>en</strong>,<br />

naar de stafvergadering. Daarnaast geef ik in dat eerste<br />

gesprek ook zelf informatie, over zak<strong>en</strong> als: hoe vertel ik<br />

het kind dat het er met donorsperma gekom<strong>en</strong> is, welke<br />

impact kan dit hebb<strong>en</strong> op het kind, hoe br<strong>en</strong>g je het<br />

naar de omgeving…? Mijn rol tijd<strong>en</strong>s dat eerste gesprek<br />

is dus dubbel.’ Isabelle Stuyver, UZ G<strong>en</strong>t.<br />

Doorverwijzing gebeurt doorgaans pas naar aan-<br />

leiding van e<strong>en</strong> crisis<br />

Word<strong>en</strong> koppels voor e<strong>en</strong> meer therapeutische begelei-<br />

ding naar e<strong>en</strong> psycholoog doorverwez<strong>en</strong>, dan gebeurt<br />

dat in veel gevall<strong>en</strong> naar aanleiding van e<strong>en</strong> crisis.<br />

‘Patiënt<strong>en</strong> met emotionele of verwerkingsproblem<strong>en</strong>,<br />

word<strong>en</strong> doorverwez<strong>en</strong> naar de psycholoog.’ - ant-<br />

woord op elektronische vrag<strong>en</strong>lijst.<br />

‘We bied<strong>en</strong> psychologische begeleiding aan als daar<br />

nood aan is, als we merk<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het lastig<br />

hebb<strong>en</strong>. Maar ik d<strong>en</strong>k dat we niet voldo<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>baar<br />

mak<strong>en</strong> aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die hier voor de eerste keer kom<strong>en</strong>,<br />

dat er psychologische begeleiding beschikbaar is.’ dok-<br />

ter Kaat Dirckx, UZ G<strong>en</strong>t.<br />

Op het eerste gezicht lijkt dit logisch: je biedt alle<strong>en</strong><br />

psychologische begeleiding aan als er e<strong>en</strong> probleem is.<br />

M<strong>en</strong> kan het echter ook anders stell<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> multidisci-<br />

plinaire aanpak, waarvan psychologische begeleiding<br />

e<strong>en</strong> integraal deel uitmaakt, kan juist vermijd<strong>en</strong> dat<br />

87


88<br />

hoofdstuk 5: de psychologische begeleiding in de praktijk<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de problem<strong>en</strong> gerak<strong>en</strong>.<br />

‘De functie van e<strong>en</strong> psycholoog in e<strong>en</strong> fertiliteitsteam<br />

is nu curatief. Maar als je ervan uitgaat dat de rol van<br />

de psycholoog er in de eerste plaats in bestaat om de<br />

lev<strong>en</strong>skwaliteit van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> fertiliteitsbehan-<br />

deling te verbeter<strong>en</strong>, dan moet je prev<strong>en</strong>tief gaan wer-<br />

k<strong>en</strong>. En dus moet je niet wacht<strong>en</strong> tot er zich e<strong>en</strong> crisis<br />

aandi<strong>en</strong>t.’ psycholoog Jan Norré<br />

Slechts één c<strong>en</strong>trum biedt systematisch e<strong>en</strong><br />

consult bij de psycholoog aan<br />

Het c<strong>en</strong>trum voor reproductieve g<strong>en</strong>eeskunde (GIFT)<br />

in het G<strong>en</strong>kse Ziek<strong>en</strong>huis Oost-Limburg, biedt ieder<br />

koppel dat e<strong>en</strong> ivf-behandeling start standaard e<strong>en</strong><br />

consult bij de psycholoog aan. Arts, vroedvrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

psycholoog hebb<strong>en</strong> bel<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de consultatieruimt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de afsprak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> zo geregeld dat e<strong>en</strong> koppel<br />

tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>zelfde bezoek aan het c<strong>en</strong>trum zowel de<br />

vroedvrouw<strong>en</strong>-consul<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als de psycholoog ziet.<br />

Dat iedere<strong>en</strong> naar de psycholoog gaat, heeft voor Dr.<br />

Ombelet als belangrijkste red<strong>en</strong> dat dit drempelverla-<br />

g<strong>en</strong>d werkt <strong>en</strong> stigmatisering vermijdt.<br />

‘Wij hebb<strong>en</strong> beslist om iedere<strong>en</strong> die aan e<strong>en</strong> ivf-behan-<br />

deling begint, uit te nodig<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> gesprek bij de<br />

psycholoog. Zo vermijd<strong>en</strong> we dat deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die gestuurd<br />

word<strong>en</strong> het gevoel hebb<strong>en</strong> dat er iets mis is met h<strong>en</strong>.<br />

Anders heb je e<strong>en</strong> deel patiënt<strong>en</strong> dat niet wil gaan, <strong>en</strong><br />

dat zijn vaak net de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zo’n consult het meeste<br />

nodig hebb<strong>en</strong>.’ Dr. Ombelet, GIFT.<br />

Koppels die met e<strong>en</strong> iui-behandeling start<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

niet naar de psycholoog doorverwez<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> bewust<br />

keuze, aldus Dr. Ombelet. Iui moet voor hem immers<br />

e<strong>en</strong> eerstelijnsbehandeling zijn.<br />

Het gesprek met de psycholoog heeft in de eerste<br />

plaats e<strong>en</strong> prev<strong>en</strong>tieve functie. Niettemin kan de infor-<br />

matie die er gedeeld wordt in sommige gevall<strong>en</strong> ook<br />

aanleiding zijn om de behandeling in vraag te stell<strong>en</strong>.<br />

‘Het k<strong>en</strong>nismakingsgesprek heeft als belangrijkste doel<br />

rust te creër<strong>en</strong> <strong>en</strong> de aandacht te richt<strong>en</strong> op iets anders<br />

dan het puur medische. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> het niet perci-<br />

piër<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> scre<strong>en</strong>ing, want dat leidt tot weerstand.<br />

Ik leg uit dat het de bedoeling is het ev<strong>en</strong> niet te hebb<strong>en</strong><br />

over baarmoeders <strong>en</strong> eicell<strong>en</strong>, maar over de beleving.’<br />

psychologe Sabine Markovitz, GIFT.<br />

Zo’n 14 tot 19 % van de patiënt<strong>en</strong> komt naderhand terug<br />

voor verdere begeleiding. Dat is e<strong>en</strong> vrij hoog cijfer. In Why<br />

are infertile pati<strong>en</strong>ts not using psychosocial counseling? xi<br />

stelt de Brits-Canadese onderzoekster J. Boivin vast dat<br />

maar 8,5% van de vrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> 6,1% van de mann<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> onderzoeksgroep van 143 fertiliteitspatiënt<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

beroep had gedaan op psychologisch counseling. Boivin<br />

geeft hiervoor twee mogelijke verklaring<strong>en</strong>: of m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

vind<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de hulp <strong>en</strong> steun bij elkaar <strong>en</strong> bij vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> familie of de drempel naar de psychologische hulpver-<br />

l<strong>en</strong>ing is te hoog.<br />

Dat tot e<strong>en</strong> vijfde van de patiënt<strong>en</strong> in het GIFT terugkomt<br />

voor counseling is voor psychologe Sabine Markovitz


alvast e<strong>en</strong> tek<strong>en</strong> dat zo’n eerste k<strong>en</strong>nismakingsgesprek<br />

drempelverlag<strong>en</strong>d werkt.<br />

Patiënt<strong>en</strong> van het GIFT betal<strong>en</strong> voor dat eerste gesprek<br />

met de psycholoog 12,5 euro, voor verdere therapiege-<br />

sprekk<strong>en</strong> 15 euro per gesprek.<br />

Vóór de wet van <strong>20</strong>03, werd ook in UZ Gasthuisberg<br />

aan elk koppel dat voor e<strong>en</strong> ivf-behandeling kwam<br />

e<strong>en</strong> consult met de psycholoog aangebod<strong>en</strong>. Sinds ivf<br />

wordt terugbetaald, is dat niet meer het geval.<br />

‘Iedere patiënt zi<strong>en</strong>, is praktisch gezi<strong>en</strong> niet meer haal-<br />

baar, omwille van de grote aantall<strong>en</strong>. Maar de arts<strong>en</strong><br />

zegg<strong>en</strong> wel bij het begin van de fertiliteitsbehandeling<br />

dat we e<strong>en</strong> multidisciplinaire aanpak beog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat<br />

de psycholoog deel uitmaakt van dat aanbod. Ti<strong>en</strong> tot<br />

twintig proc<strong>en</strong>t van de patiënt<strong>en</strong> gaat op dat aanbod<br />

in. Ze do<strong>en</strong> dat niet noodzakelijk omdat ze psychische<br />

problem<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong>, maar omdat het h<strong>en</strong> wordt<br />

aangebod<strong>en</strong> <strong>en</strong> het h<strong>en</strong> zinvol lijkt.’ psychologe Uschi<br />

Van d<strong>en</strong> Broeck, UZ Leuv<strong>en</strong>.<br />

Beschikk<strong>en</strong> c<strong>en</strong>tra over voldo<strong>en</strong>de<br />

psycholog<strong>en</strong>?<br />

Uit de elektronische rondvraag blijkt dat ieder Vlaams<br />

fertiliteitsc<strong>en</strong>trum, ongeacht zijn grootte, over maximum<br />

1 ½ voltijdse psycholoog beschikt. De grote c<strong>en</strong>tra<br />

gev<strong>en</strong> toe dat dit erg weinig is, zeker gezi<strong>en</strong> het feit dat<br />

deze psycholog<strong>en</strong> in de universitaire c<strong>en</strong>tra ook nog<br />

e<strong>en</strong> deel van hun tijd di<strong>en</strong><strong>en</strong> te bested<strong>en</strong> aan onderzoek<br />

<strong>en</strong> publicaties. Ter vergelijking: het G<strong>en</strong>kse <strong>Instituut</strong><br />

voor fertiliteit (ZOL), waar elke ivf-patiënt gezi<strong>en</strong> wordt,<br />

beschikt over e<strong>en</strong> halftijdse psycholoog. Het c<strong>en</strong>trum<br />

begeleidt ongeveer 800 ivf-cycli per jaar.<br />

UZ Brussel, waar in <strong>20</strong>08 4.175 ivf-cycli werd<strong>en</strong> bege-<br />

leid, beschikt slechts over 1,5 voltijdequival<strong>en</strong>t. De<br />

psycholoog is naar eig<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong> zo’n drie maand<strong>en</strong> op<br />

voorhand reeds volgeboekt.<br />

‘Neem dat e<strong>en</strong> psycholoog ongeveer 24 patiënt<strong>en</strong><br />

per week kan zi<strong>en</strong>, dat is al veel. Dan zou je per 1.000<br />

patiënt<strong>en</strong> minst<strong>en</strong>s één psycholoog nodig hebb<strong>en</strong> om<br />

ze allemaal één keer te zi<strong>en</strong>. En ga je ervan uit dat je<br />

minst<strong>en</strong>s twee gesprekk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psycholoog moet<br />

kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> dan zoud<strong>en</strong> wij, met onze 4.000 patiën-<br />

t<strong>en</strong> per jaar, acht psycholog<strong>en</strong> nodig hebb<strong>en</strong>.’ Prof.<br />

Paul Devroey, CRG UZ Brussel.<br />

Fertiliteitspsycholog<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> hun job zelf uit-<br />

vind<strong>en</strong><br />

Opvall<strong>en</strong>d is dat alle ondervraagde psycholog<strong>en</strong> in<br />

sterke mate e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> invulling gev<strong>en</strong> aan hun rol. De<br />

<strong>en</strong>e psycholoog b<strong>en</strong>adrukt e<strong>en</strong> mind-bodyb<strong>en</strong>adering,<br />

e<strong>en</strong> andere e<strong>en</strong> systeemtherapeutische b<strong>en</strong>adering,<br />

e<strong>en</strong> derde vertrekt vanuit e<strong>en</strong> eerder psychoanalytisch<br />

kader, e<strong>en</strong> vierde heeft e<strong>en</strong> erg pragmatische aanpak…<br />

Er is niet zoiets als e<strong>en</strong> opleiding in de fertiliteitspsy-<br />

chologie voorhand<strong>en</strong>, de meeste psycholog<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

hun job ‘on the spot’ uitgevond<strong>en</strong>. Ze zijn immers stuk<br />

voor stuk pioniers.<br />

89


90<br />

hoofdstuk 5: de psychologische begeleiding in de praktijk<br />

2. Waarom er relatief weinig aandacht<br />

is voor psychologische begeleiding<br />

Uit het voorgaande mag blijk<strong>en</strong> dat de psychologische,<br />

<strong>en</strong> de psychosociale begeleiding in het algeme<strong>en</strong>, in<br />

de meeste Vlaamse fertiliteitsc<strong>en</strong>tra nog voor verbe-<br />

tering vatbaar is. Voor het feit dat er zo weinig actieve<br />

aandacht is voor het psychische welzijn van de patiënt<br />

wordt e<strong>en</strong> tweetal verklaring<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>.<br />

‘Het is niet nodig’<br />

E<strong>en</strong> aantal arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong> zijn van oordeel dat<br />

het niet nodig is om patiënt<strong>en</strong> ook nog e<strong>en</strong>s naar e<strong>en</strong><br />

psycholoog te stur<strong>en</strong>. Deels is dat vanuit de bekom-<br />

mernis om de patiënt<strong>en</strong> niet nog extra te belast<strong>en</strong>,<br />

deels vanuit de veronderstelling dat minst<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aan-<br />

tal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> perfect bij de eig<strong>en</strong> partner, de omgeving<br />

<strong>en</strong>z. terecht kan voor steun <strong>en</strong> er zelf in slaagt de juiste<br />

manier<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> om met de stress van de behande-<br />

ling<strong>en</strong> om te gaan.<br />

‘Je moet niet teveel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in het behandelingspro-<br />

ces inschakel<strong>en</strong>. Patiënt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dan telk<strong>en</strong>s hun<br />

verhaal opnieuw do<strong>en</strong>, zich telk<strong>en</strong>s opnieuw blootge-<br />

v<strong>en</strong>. Je moet ze daar niet mee lastig vall<strong>en</strong>. Beter is<br />

één vertrouw<strong>en</strong>spersoon, liefst de fertiliteitsarts zelf<br />

of ev<strong>en</strong>tueel de counselor-verpleegkundige. Pas als er<br />

zich problem<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong>, di<strong>en</strong><strong>en</strong> ander<strong>en</strong> te word<strong>en</strong><br />

ingeschakeld. In ons c<strong>en</strong>trum is zo’n counsellor gemak-<br />

kelijk te bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> geïnteresseerd in de psychische<br />

beleving van de patiënt.’ Dr. Marc Muyldermans, Virga<br />

Jesseziek<strong>en</strong>huis Hasselt.<br />

‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gaan niet naar e<strong>en</strong> psycholoog omdat ze e<strong>en</strong><br />

probleem hebb<strong>en</strong>. Ze zoek<strong>en</strong> pas hulp als ze het gevoel<br />

hebb<strong>en</strong> dat ze het probleem zelf niet meer kunn<strong>en</strong><br />

oploss<strong>en</strong>. Ik b<strong>en</strong> ervan overtuigd dat niet iedere<strong>en</strong> die<br />

in e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling zit, naar e<strong>en</strong> psycholoog<br />

moet gaan, absoluut niet.’ psycholoog Jan Norré<br />

Ook al stell<strong>en</strong> veel psycholog<strong>en</strong> zelf dat hun bijdrag<strong>en</strong><br />

niet bij iedere<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> noodzakelijk zijn, de meeste<br />

psycholog<strong>en</strong> <strong>en</strong> arts<strong>en</strong> m<strong>en</strong><strong>en</strong> dat het beter zou zijn<br />

mocht<strong>en</strong> er meer psycholog<strong>en</strong> beschikbaar zijn.<br />

‘Psycholog<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> verliespost’<br />

De andere veel gehoorde red<strong>en</strong> waarom er niet meer<br />

psycholog<strong>en</strong> in de fertiliteit werk<strong>en</strong> is e<strong>en</strong>voudigweg<br />

dat de middel<strong>en</strong> er niet voor zijn. ‘Wij zijn e<strong>en</strong> verlies-<br />

post’, is e<strong>en</strong> uitspraak die bijna in elk ziek<strong>en</strong>huis te<br />

hor<strong>en</strong> valt.<br />

‘We hebb<strong>en</strong> nu twee psycholog<strong>en</strong> in di<strong>en</strong>st. Als het aan<br />

mij lag, zou ik er zeker nog één will<strong>en</strong> bijnem<strong>en</strong>.’ Prof.<br />

Petra De Sutter, UZ G<strong>en</strong>t<br />

‘Ik d<strong>en</strong>k dat psychologische ondersteuning van kapitaal<br />

belang is. Maar je kan één psycholoog betal<strong>en</strong> of twee,<br />

maar ge<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>.’ Prof. Paul Devroey, UZ Brussel<br />

‘In wez<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> wij ge<strong>en</strong> psychologische begeleiding.<br />

Ons c<strong>en</strong>trum beschikt over één halftijdse psycholoog<br />

<strong>en</strong> het is ieder jaar weer knokk<strong>en</strong> om dat budgettair<br />

rond te krijg<strong>en</strong>, want zo’n psycholoog is verlieslat<strong>en</strong>d.<br />

Zij heeft het heel druk, alle<strong>en</strong> al maar met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die


donorinseminatie krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> met patiënt<strong>en</strong> die wij om<br />

andere red<strong>en</strong><strong>en</strong> naar haar doorstur<strong>en</strong>. Ze heeft mom<strong>en</strong>-<br />

teel e<strong>en</strong> wachtlijst van twee maand.’ dr. Ko<strong>en</strong> Clas<strong>en</strong>,<br />

UZA<br />

Professor Thomas D’Hooghe rek<strong>en</strong>t voor hoeveel<br />

het zou kost<strong>en</strong> om elke Vlaamse patiënt in e<strong>en</strong> IVF-<br />

behandeling minst<strong>en</strong>s één gratis consult bij de psycho-<br />

loog aan te bied<strong>en</strong>:<br />

‘Grof geschat zijn er in België ongeveer 10.000 nieuwe<br />

fertiliteitspatiënt<strong>en</strong> per jaar. Neem dat e<strong>en</strong> consult bij<br />

e<strong>en</strong> psycholoog 50 euro kost, dan zou e<strong>en</strong> budget<br />

van e<strong>en</strong> half miljo<strong>en</strong> euro volstaan om iedere<strong>en</strong> min-<br />

st<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> keer e<strong>en</strong> gratis gesprek bij e<strong>en</strong> psycholoog<br />

aan te bied<strong>en</strong>. Dat zijn Belgische cijfers, dus voor<br />

Vlaander<strong>en</strong> moet zo’n bedrag zeker volstaan.’ Prof.<br />

Thomas D’Hooghe, UZ Leuv<strong>en</strong>.<br />

3. Psychosociale begeleiding buit<strong>en</strong><br />

de fertiliteitsc<strong>en</strong>tra<br />

Op zoek naar psycholog<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> aantal van de (ex-)patiënt<strong>en</strong> die deelnam<strong>en</strong> aan de<br />

focusgroep<strong>en</strong> vertelde dat ze buit<strong>en</strong> de fertiliteitskliniek<br />

op zoek war<strong>en</strong> gegaan naar psychologische hulpverle-<br />

ning. Het is echter niet gemakkelijk e<strong>en</strong> psycholoog te<br />

vind<strong>en</strong> die vertrouwd is met de problematiek.<br />

De website van De Verdwaalde Ooievaar afficheert vijf<br />

privépraktijk<strong>en</strong> van psychiaters <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong> die erva-<br />

ring hebb<strong>en</strong> met de fertiliteitsproblematiek. De lijst werd<br />

opgesteld op basis van e<strong>en</strong> rondvraag bij alle Vlaamse<br />

c<strong>en</strong>tra voor geestelijke gezondheidszorg. Er werd expli-<br />

ciet gevraagd dat elke psycholoog of psychiater die affini-<br />

teit heeft met deze problematiek zich k<strong>en</strong>baar zou mak<strong>en</strong>.<br />

Het aanvoel<strong>en</strong> is dat er in Vlaander<strong>en</strong> dus inderdaad niet<br />

meer dan vijf gespecialiseerde hulpverl<strong>en</strong>ers actief zijn.<br />

(Drie van deze vijf m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> in het kader van dit<br />

dossier geïnterviewd).<br />

Vrijwilligerswerk<br />

Zoals hoger vermeld, gebeurt het dat patiënt<strong>en</strong> zich<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> om elkaar onderlinge steun te bied<strong>en</strong>. Her<br />

<strong>en</strong> der in de fertiliteitsc<strong>en</strong>tra ziet m<strong>en</strong> affiches ophan-<br />

g<strong>en</strong> voor gespreksavond<strong>en</strong> of internetsites waar m<strong>en</strong><br />

zijn verhaal kwijt kan. Dergelijke initiatiev<strong>en</strong> steun<strong>en</strong><br />

bijna volledig op vrijwilligerswerk. Ze zijn daardoor erg<br />

kwetsbaar: e<strong>en</strong> initiatief kan verdwijn<strong>en</strong> zodra de initi-<br />

atiefnemer zelf er minder nood aan ervaart. Zo hang<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> aantal c<strong>en</strong>tra nog affiches voor e<strong>en</strong> website voor<br />

lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> die al lang is opgedoekt. Daarnaast is het<br />

erg moeilijk om te beoordel<strong>en</strong> wat de kwaliteit is van de<br />

geleverde di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />

Uit één zo’n ver<strong>en</strong>iging ontstond het fertiliteitsnetwerk<br />

De Verdwaalde Ooievaar. Dit netwerk wordt geleid<br />

door e<strong>en</strong> stuurgroep waarin ook e<strong>en</strong> keur aan profes-<br />

sionele hulpverl<strong>en</strong>ers zetel<strong>en</strong> <strong>en</strong> garandeert profes-<br />

sionele degelijkheid <strong>en</strong> continuïteit. De <strong>en</strong>orme respons<br />

die het netwerk g<strong>en</strong>ereert (maandelijks 12.000 unieke<br />

bezoekers op de website) toont aan dat er e<strong>en</strong> structu-<br />

rele behoefte bestaat aan emotionele of psychosociale<br />

ondersteuning.<br />

91


92<br />

Fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>: De realiteit voorbij de technologie<br />

literatuurlijst<br />

Boivin J., Andersson L., Skoog Svanberg A.,<br />

Hjelmstedt A., Collins A., Berg T., Psychological reactions<br />

during in-vitro fertilization: similar response pattern<br />

in husbands and wives. Human Reprodution Vol. 13, nr.<br />

11, pp. 3262-3267, 1998.<br />

Boivin J., Appleton T.C., Baet<strong>en</strong>s P., Baron J., Bitzer<br />

J., Corrigan E., Daniels K.R., Darwish J., Guerra-Diaz<br />

D., Hammar M., McWhinnie A., Strauss B., Thorn P.,<br />

Wischmann T., K<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ich H., Guidelines for counseling<br />

in infertility: outline version. Human Reproduction Vol.<br />

16, nr. 6, pp. 1301-1304, <strong>20</strong>01.<br />

Boivin J., Bunting L., Collins J.A., Nygr<strong>en</strong> K.G.,<br />

International estimates of infertility preval<strong>en</strong>ce and treatm<strong>en</strong>t-seeking:<br />

pot<strong>en</strong>tial need and demand for infertility<br />

medical care. Human Reproduction Vol. 22, nr. 6, pp.<br />

1506-1512, <strong>20</strong>07.<br />

Boivin J., Scanlan L.C., Walker S.M., Why are infertile<br />

pati<strong>en</strong>ts not using psychosocial counselling? Human<br />

Reproduction Vol. 14, nr. 5, pp. 1384-1391, 1999.<br />

Boivin J., Takefman J.E., Impact of the in-vitro fertilization<br />

process on emotional, physical and relational<br />

variables. Human Reprodution Vol. 11, nr. 4, pp. 903-<br />

907, 1996.<br />

Bunting L., Boivin J., Decision-making about seeking<br />

medical advice in an internet sample of woman trying to<br />

get pregnant. Human Reproduction Vol. 22, nr. 6, pp.<br />

1662-1668, <strong>20</strong>07.<br />

C<strong>en</strong>trum voor Reproductieve G<strong>en</strong>eeskunde, IVF/FIV<br />

Korte procedure met agonist<strong>en</strong>. Universitair Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Brussel, www.brusselivf.be.<br />

C<strong>en</strong>trum voor Reproductieve G<strong>en</strong>eeskunde, IVF/FIV<br />

Lange procedure met agonist<strong>en</strong>. Universitair Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Brussel, www.brusselivf.be.<br />

C<strong>en</strong>trum voor Reproductieve G<strong>en</strong>eeskunde, Medisch<br />

geassisteerde bevruchting. Universitair Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Brussel, <strong>20</strong>07.<br />

C<strong>en</strong>trum voor Reproductieve G<strong>en</strong>eeskunde,<br />

Procedure met antagonist<strong>en</strong>. Universitair Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Brussel, www.brusselivf.be.<br />

Daniluk J., If we had to do it over again. The Familiy<br />

Journal: counseling and therapy for couples and families,<br />

pp. 130-131, <strong>20</strong>01.<br />

Demytt<strong>en</strong>aere K., Anxiety and depression in subfertility.<br />

Mood disorders in wom<strong>en</strong>, pp. 371-381, Informa Health<br />

Care, <strong>20</strong>00.<br />

Demytt<strong>en</strong>aere K., Medisch begeleide voortplanting:<br />

spel zonder gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>? in Raymaekers B., Van de Putte<br />

A., Van Riel G., (red.) Moet<strong>en</strong>, mog<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong>, ethiek<br />

<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schap (Less<strong>en</strong> voor de 21ste eeuw 7), Leuv<strong>en</strong><br />

Universitaire Pers, p. 148-158.<br />

Devroey P., Buik op kinderslot - Zwanger word<strong>en</strong> als<br />

vrij<strong>en</strong> niet helpt. Van Halewyck, <strong>20</strong>04.<br />

D’ Hooghe T., Enzlin P., Vanderschuer<strong>en</strong> D., Baby’s<br />

gevraagd! - Over de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> van<br />

vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong>. Acco, <strong>20</strong>05.<br />

D’Hooghe T., Van der Auwera I., Spiess<strong>en</strong>s C.,<br />

Debrock S., Meeuwis L., Bakelants E., Afschrift H.,<br />

Meuleman C. Verschuiv<strong>en</strong>de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> voor IVF-ICSI<br />

indicatie. In Proceedings. De Doel<strong>en</strong>, Rotterdam, 28-30<br />

mei <strong>20</strong>01, pp. 122-130.<br />

Gordts S., Norré J., Campo R., Zwanger word<strong>en</strong>… ook<br />

voor ons? - Medische <strong>en</strong> psychologische adviez<strong>en</strong> over<br />

vruchtbaarheid. Lannoo/Terra, <strong>20</strong>03.<br />

Lemm<strong>en</strong>s G.M.D., Vervaeke M., Enzlin P., Bakelants<br />

E., Vanderschuer<strong>en</strong> D., D’Hooghe T., Demytt<strong>en</strong>aere<br />

K. Coping with infertility: a body-mind group interv<strong>en</strong>tion<br />

program for infertile couples. Hum Reprod <strong>20</strong>04, 19,<br />

1917-23<br />

Lowyck B., Luyt<strong>en</strong> P., Corveleyn J., D’Hooghe T.,<br />

Buyse E., Demytt<strong>en</strong>aere K., Well-being and relationship<br />

satisfaction of couples dealing with an in vitro fertilization<br />

/ intracytoplasmic sperm injection procedure: a multilevel<br />

approach on the role of self-criticism, dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cy, and<br />

romantic attachm<strong>en</strong>t. Fertility and Sterility, 91, 387-394<br />

Lowyck B., Luyt<strong>en</strong> P., Corveleyn J., D’Hooghe T.,<br />

Demytt<strong>en</strong>aere K., Personality and intrapersonal functioning<br />

of wom<strong>en</strong> starting their first IVF treatm<strong>en</strong>t. Human<br />

Reproduction Vol. 1, nr. 1, pp. 1-7, <strong>20</strong>09.


Ombelet et al., Facts, Views & Vision. ObGyn,<br />

<strong>20</strong>09<br />

P<strong>en</strong>nings G., Ombelet W., New debate –<br />

Coming soon to your clinic: pati<strong>en</strong>t-fri<strong>en</strong>dly ART.<br />

Human Reproduction Vol. 22, nr. 8, pp. <strong>20</strong>75-<br />

<strong>20</strong>79, <strong>20</strong>07.<br />

Repokari L., Transition to Par<strong>en</strong>thood after<br />

Assisted Reproductive Treatm<strong>en</strong>t: Followup<br />

study of Singleton Pregnancies, Academic<br />

Dissertation, Departm<strong>en</strong>t of Obstetrics<br />

and Gynaecology and Departm<strong>en</strong>t of Child<br />

Psychiatry, University of Helsinki, Finland <strong>20</strong>08<br />

Rossaert I., De verdwaalde ooievaar - Als zwanger<br />

word<strong>en</strong> niet mete<strong>en</strong> lukt. Van Halewyck,<br />

<strong>20</strong>08.<br />

Schmidt L., Holstein B.E., Boivin J., Sangr<strong>en</strong><br />

H., TjØrnhØj-Thoms<strong>en</strong> T., Blaabjerg J., Hald<br />

F., Nyboe Anders<strong>en</strong> A., Rasmuss<strong>en</strong> P.E.,<br />

Pati<strong>en</strong>ts’ attitudes to medical and psychosocial<br />

aspects of care in fertility clinics: findings<br />

from the Cop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong> Multi-c<strong>en</strong>tre Psychosocial<br />

Infertility (COMPI) Research Programme. Human<br />

Reproduction Vol. 18, nr. 3 pp. 628-637, <strong>20</strong>03.<br />

voetnot<strong>en</strong><br />

i Boivin J., Bunting L., Collins J.A., Nygr<strong>en</strong> K.G., International<br />

estimates of infertility preval<strong>en</strong>ce and treatm<strong>en</strong>t-seeking: pot<strong>en</strong>tial<br />

need and demand for infertility medical care. Human Reproduction<br />

Vol. 22, nr. 6, pp. 1506-1512, <strong>20</strong>07.<br />

ii Ombelet et al., Facts, Views & Vision. ObGyn, <strong>20</strong>09<br />

iii P<strong>en</strong>nings G., Ombelet W., New debate – Coming soon to your<br />

clinic: pati<strong>en</strong>t-fri<strong>en</strong>dly ART. Human Reproduction Vol. 22, nr. 8, pp.<br />

<strong>20</strong>75-<strong>20</strong>79, <strong>20</strong>07.<br />

iv Boivin J., Andersson L., Skoog-Svanberg A., Hjelmstedt A.,<br />

Collins A., Berg T., Psychological reactions during in-vitro fertilization:<br />

similar response pattern in husbands and wives. Human<br />

Reprodution Vol. 13, nr. 11, pp. 3262-3267, 1998.<br />

v Demytt<strong>en</strong>aere K., Anxiety and depression in subfertility. Mood<br />

disorders in wom<strong>en</strong>, pp. 371-381, Informa Health Care, <strong>20</strong>00.<br />

vi Repokari L., Transition to Par<strong>en</strong>thood after Assisted Reproductive<br />

Treatm<strong>en</strong>t: Followup study of Singleton Pregnancies, Academic<br />

Dissertation, Departm<strong>en</strong>t of Obstetrics and Gynaecology and<br />

Departm<strong>en</strong>t of Child Psychiatry, University of Helsinki, Finland <strong>20</strong>08<br />

vii Boivin J., Scanlan L.C., Walker S.M., Why are infertile pati<strong>en</strong>ts<br />

not using psychosocial counselling? Human Reproduction Vol. 14,<br />

nr. 5, pp. 1384-1391, 1999.<br />

viii Boivin J., Appleton T.C., Baet<strong>en</strong>s P., Baron J., Bitzer J.,<br />

Corrigan E., Daniels K.R., Darwish J., Guerra-Diaz D.,<br />

Hammar M., Mc.Winnie A., Strauss B., Thorn P., Wischmann<br />

T., K<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ich H., Guidelines for counseling in infertility: outline<br />

version. Human Reproduction Vol. 16, nr. 6, pp. 1301-1304, <strong>20</strong>01.<br />

ix Daniluk J., If we had to do it over again. The Familiy Journal:<br />

counseling and therapy for couples and families, pp. 130-131,<br />

<strong>20</strong>01.<br />

x Lowyck B., Luyt<strong>en</strong> P., Corveleyn J., D’Hooghe T., Buyse E.,<br />

Demytt<strong>en</strong>aere K., Well-being and relationship satisfaction of<br />

couples dealing with an in vitro fertilization / intracytoplasmic<br />

sperm injection procedure: a multilevel approach on the role of<br />

self-criticism, dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cy, and romantic attachm<strong>en</strong>t. Fertility and<br />

Sterility, 91, 387-394<br />

xi Boivin J., Scanlan L.C., Walker S.M., Why are infertile pati<strong>en</strong>ts<br />

not using psychosocial counselling? Human Reproduction Vol. 14,<br />

nr. 5, pp. 1384-1391, 1999.<br />

93


94<br />

Wie is Wie?<br />

Dit dossier is gebaseerd op gesprekk<strong>en</strong> met diverse stakeholders. Deze gesprekk<strong>en</strong> leverd<strong>en</strong> heel wat<br />

materiaal op, zelfs al wordt niet iedere<strong>en</strong> bij naam geciteerd in de tekst<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>de deskundig<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

geïnterviewd:<br />

Patricia Baet<strong>en</strong>s is als psycho-<br />

loog verbond<strong>en</strong> aan de di<strong>en</strong>st<br />

reproductieve g<strong>en</strong>eeskunde van<br />

het UZ Brussel. Ze begeleidt als<br />

consul<strong>en</strong>t vooral fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong><br />

waarbij e<strong>en</strong> derde partij<br />

betrokk<strong>en</strong> is.<br />

Dr. Ko<strong>en</strong>raad Clas<strong>en</strong> is fertiliteits-<br />

arts <strong>en</strong> staflid in het C<strong>en</strong>trum voor<br />

Repro-ductieve G<strong>en</strong>eeskunde van<br />

het UZA.<br />

Prof. Dr. Ko<strong>en</strong> Demytt<strong>en</strong>aere<br />

is hoofd van de afdeling liaisonpsychiatrie<br />

aan het UZ Leuv<strong>en</strong>.<br />

Voorhe<strong>en</strong> was hij als psychiater<br />

verbond<strong>en</strong> aan het Leuv<strong>en</strong>s<br />

Universitair Fertiliteitsc<strong>en</strong>trum.<br />

Prof. Dr. Petra De Sutter is<br />

gynaecoloog <strong>en</strong> hoofd van<br />

de Afdeling Reproductieve<br />

G<strong>en</strong>eeskunde van het UZ G<strong>en</strong>t<br />

Prof. Dr. Paul Devroey is di<strong>en</strong>sthoofd<br />

van het c<strong>en</strong>trum voor<br />

reproductieve g<strong>en</strong>eeskunde van<br />

het UZ Brussel. Hij is auteur<br />

van het boek Buik op kinderslot,<br />

zwanger word<strong>en</strong> als vrij<strong>en</strong> niet<br />

helpt, uitgeverij Van Halewyck<br />

Dr. Dominique Dewilde is staflid<br />

van het Academisch C<strong>en</strong>trum<br />

Huisartsg<strong>en</strong>eeskunde van de<br />

K.U.Leuv<strong>en</strong><br />

Prof. Dr. Thomas D’Hooghe is coördinator<br />

van het Leuv<strong>en</strong>s Universitair<br />

Fertiliteitsc<strong>en</strong>trum. Hij is auteur, sam<strong>en</strong><br />

met Paul Enzlin <strong>en</strong> Dirk Vanderschuer<strong>en</strong>,<br />

van het boek Baby’s gevraagd! Over de<br />

moeilijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> van vruchtbaarheidsbehandeling<strong>en</strong>,<br />

uitgeverij Acco<br />

Dr. Kaat Dirckx is fertiliteitsarts<br />

aan de Afdeling Reproductieve<br />

G<strong>en</strong>eeskunde van het UZ G<strong>en</strong>t<br />

Nathalie Himpe is vroedvrouw<br />

in de Afdeling Reproductieve<br />

G<strong>en</strong>eeskunde van het UZ G<strong>en</strong>t<br />

Karli<strong>en</strong> Ketelslegers <strong>en</strong><br />

Veronique Van de Waal zijn<br />

vroedvrouw<strong>en</strong>-consul<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in<br />

het C<strong>en</strong>trum voor Reproductieve<br />

G<strong>en</strong>eeskunde ZOL G<strong>en</strong>k


B<strong>en</strong>edicte Lowyck is klinisch psy-<br />

chologe. Voor haar doctoraats-<br />

proefschrift Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> Relatie-<br />

specifieke Interne Werkmodell<strong>en</strong><br />

(IWM),Teg<strong>en</strong>slag, <strong>en</strong> het Intrapersoonlijk<br />

<strong>en</strong> Interpersoonlijk<br />

Functioner<strong>en</strong> van Volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> Stabiele Partnerrelatie deed ze<br />

onder andere onderzoek naar koppels<br />

in e<strong>en</strong> fertiliteitsbehandeling.<br />

Sabine Markovitz is psychologe<br />

in het C<strong>en</strong>trum voor<br />

Reproductieve<br />

ZOL G<strong>en</strong>k<br />

G<strong>en</strong>eeskunde<br />

Dr. Marc Muyldermans is gynae-<br />

coloog <strong>en</strong> specialist reproduc-<br />

tieve g<strong>en</strong>eeskunde in het Virga<br />

Jesseziek<strong>en</strong>huis in Hasselt.<br />

Jan Norré is klinisch psycholoog,<br />

werkzaam als psychotherapeut<br />

in privé-praktijk. Als seksuoloog<br />

is hij teamlid van L.I.F.E.<br />

(Leuv<strong>en</strong> <strong>Instituut</strong> voor Fertiliteit <strong>en</strong><br />

Embryologie), verantwoordelijk<br />

voor de psychologische begeleiding<br />

van par<strong>en</strong> met onvervulde<br />

kinderw<strong>en</strong>s. Tev<strong>en</strong>s is hij medeauteur<br />

van het boek ‘Zwanger<br />

word<strong>en</strong>… ook voor ons ?’<br />

Tielt, Lannoo, <strong>20</strong>04.<br />

Prof. Dr. Willem Ombelet is fertiliteitsarts<br />

aan het C<strong>en</strong>trum voor<br />

Reproductieve G<strong>en</strong>eeskunde<br />

ZOL G<strong>en</strong>k<br />

Joyce Refuge is vroedvrouwconsul<strong>en</strong>t<br />

in het c<strong>en</strong>trum voor<br />

reproductieve g<strong>en</strong>eeskunde van<br />

het UZ Brussel<br />

Isabelle Stuyver is psycholoog<br />

aan de afdeling Reproductieve<br />

G<strong>en</strong>eeskunde van UZ G<strong>en</strong>t.<br />

Prof. Dr. Guido P<strong>en</strong>nings<br />

doceert ethiek <strong>en</strong> bio-ethiek<br />

aan de faculteit Letter<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Wijsbegeerte van de Universiteit<br />

G<strong>en</strong>t. Hij is onder andere lid van<br />

de Task Force on Ethics and<br />

Law van de European Society of<br />

Human Reproduction and<br />

Embryology (ESHRE).<br />

Prof. Dr. Jan Van Bavel is socioloog<br />

<strong>en</strong> doceert sociale demografie<br />

aan de Vrije Universiteit Brussel.<br />

95


96<br />

Wie is Wie?<br />

Dr. Eric Van Hoof is psychiater <strong>en</strong><br />

gespecialiseerd in fertiliteitspro-<br />

blematiek. Hij werkt in de privépraktijk<br />

Anthe <strong>en</strong> is verbond<strong>en</strong><br />

aan het c<strong>en</strong>trum voor de behandeling<br />

van vruchtbaarheidsprobleem<br />

van het ZNA Middelheim.<br />

Uschi Van d<strong>en</strong> Broeck is als<br />

psycholoog werkzaam in het<br />

Universitair Ziek<strong>en</strong>huis van<br />

Leuv<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkt onder andere<br />

deeltijds voor het Leuv<strong>en</strong>s<br />

Universitair Fertiliteitsc<strong>en</strong>trum. Ze<br />

doet onderzoek naar de beleving<br />

van fertiliteitsbehandeling<strong>en</strong>.<br />

Prof. Dr. Josiane Van der Elst<br />

is klinisch embryoloog <strong>en</strong> leidde<br />

achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s de ivf-laboratoria<br />

van UZ G<strong>en</strong>t <strong>en</strong> UZ Brussel.<br />

Kati Van de Velde is contact-<br />

verantwoordelijke in het C<strong>en</strong>trum<br />

voor Reproductie G<strong>en</strong>eeskunde<br />

van het UZ Brussel.<br />

Tineke Vanhaecke is klinisch psycholoog,<br />

heeft e<strong>en</strong> privépraktijk <strong>en</strong><br />

is voorzitter van het fertiliteitsnetwerk<br />

De Verdwaalde Ooievaar.<br />

Mirjam Vervaeke is relaxatietherapeute<br />

aan het UZ Leuv<strong>en</strong>.<br />

Ze geeft er onder andere mindbodytherapie<br />

aan koppels met<br />

vruchtbaarheidsproblem<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast bedank<strong>en</strong> de auteurs de vele ervaringsdeskundig<strong>en</strong><br />

die, al dan niet in focusgroep<strong>en</strong>, hun verhaal<br />

ded<strong>en</strong>.<br />

over de auteurs<br />

Isabelle Rossaert is auteurjournaliste<br />

<strong>en</strong> publiceerde eerder<br />

De verdwaalde ooievaar.<br />

Als zwanger word<strong>en</strong> niet mete<strong>en</strong><br />

lukt. in sam<strong>en</strong>werking met<br />

het gelijknamige netwerk voor<br />

fertiliteit (<strong>20</strong>08, uitgeverij<br />

Van Halewyck).<br />

Geertrui De Cock is lic<strong>en</strong>tiaat<br />

Politieke Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Marketing. Ze is medeoprichter<br />

(in <strong>20</strong>04) <strong>en</strong> directeur<br />

van de patiënt<strong>en</strong>ver<strong>en</strong>iging De<br />

Verdwaalde Ooievaar vzw <strong>en</strong><br />

medeoprichter <strong>en</strong> voorzitter<br />

van Fertility Europe, de Europese<br />

koepelver<strong>en</strong>iging van<br />

patiënt<strong>en</strong>ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>. Geertrui<br />

De Cock leverde de<br />

contact<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> voerde het<br />

literatuuronderzoek. Daarnaast<br />

was ze de inhoudelijke<br />

sparringpartner tijd<strong>en</strong>s het<br />

schrijfproces.


Ko<strong>en</strong> Vanmechel<strong>en</strong><br />

De illustraties uit dit dossier mak<strong>en</strong> deel uit van<br />

The walking egg, e<strong>en</strong> deelproject van het The<br />

Cosmopolitan Chick<strong>en</strong> Project van de Belgische<br />

kunst<strong>en</strong>aar Ko<strong>en</strong> Vanmechel<strong>en</strong>.<br />

Ko<strong>en</strong> Vanmechel<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t internationale faam met zijn<br />

beeldhouwwerk<strong>en</strong>, glassculptur<strong>en</strong> schilderij<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

installaties, <strong>en</strong> zijn project<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> brug slaan naar<br />

wet<strong>en</strong>schap, filosofie <strong>en</strong> ethiek. Zijn meest bek<strong>en</strong>de<br />

project is The Cosmopolitan Chick<strong>en</strong> Project, e<strong>en</strong><br />

poging om via kruising van kipp<strong>en</strong> van over de hele<br />

wereld e<strong>en</strong> universele kip of Superbastaard te kwek<strong>en</strong>.<br />

The Walking egg is e<strong>en</strong> project dat ontstond in<br />

sam<strong>en</strong>werking met de G<strong>en</strong>kse fertiliteitsspecialist dr.<br />

Willem Ombelet. Zijn <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t uit Vanmechel<strong>en</strong><br />

onder andere in het project The Cosmogolem, e<strong>en</strong><br />

krachtige hout<strong>en</strong> sculptuur die op diverse plaats<strong>en</strong> in<br />

de wereld wordt geadopteerd als e<strong>en</strong> symbool voor<br />

de recht<strong>en</strong> van het kind.<br />

Vanmechel<strong>en</strong> imponeerde op de Biënnale van<br />

V<strong>en</strong>etië <strong>20</strong>09 met verschill<strong>en</strong>de werk<strong>en</strong>, waaronder<br />

de installatie Unicorn.<br />

colofon<br />

Auteurs:<br />

Isabelle Rossaert <strong>en</strong> Geertrui De Cock<br />

Managem<strong>en</strong>t:<br />

Els Van d<strong>en</strong> Cruyce (IST)<br />

Taalcorrectie:<br />

Luk Van Respaille<br />

Fotografie:<br />

Stefan Dewickere<br />

Beeldmateriaal:<br />

Ko<strong>en</strong> Van Mechel<strong>en</strong><br />

Ontwerp:<br />

B.Ad<br />

De Raad van Bestuur van het <strong>Instituut</strong> <strong>Sam<strong>en</strong>leving</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Technologie</strong> bestaat uit<br />

de heer Robrecht Bothuyn<strong>en</strong>;<br />

de heer Marc H<strong>en</strong>drickx;<br />

mevrouw Fi<strong>en</strong>tje Moerman;<br />

mevrouw Sabine Poleyn;<br />

de heer Hermes Sanctorum;<br />

mevrouw Marle<strong>en</strong> Van d<strong>en</strong> Eynde;<br />

de heer Bart Van Malder<strong>en</strong>;<br />

de heer Lode Vereeck.<br />

als Vlaams Volksverteg<strong>en</strong>woordigers;<br />

de heer Paul Berckmans;<br />

de heer Jean-Jacques Cassiman;<br />

de heer Stefan Gijssels;<br />

mevrouw Ilse Loots;<br />

de heer Harry Mart<strong>en</strong>s;<br />

de heer Freddy Mortier;<br />

de heer Nicolas van Larebeke-Arschodt;<br />

mevrouw Irèna Veret<strong>en</strong>nicoff<br />

als verteg<strong>en</strong>woordigers van de Vlaamse<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

<strong>en</strong> technologische wereld<br />

97


Het <strong>Instituut</strong> <strong>Sam<strong>en</strong>leving</strong> & <strong>Technologie</strong> is e<strong>en</strong> onafhankelijke<br />

<strong>en</strong> autonome instelling verbond<strong>en</strong> aan het Vlaams parlem<strong>en</strong>t,<br />

die de maatschappelijke aspect<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong><br />

technologische ontwikkeling<strong>en</strong> onderzoekt. Dit gebeurt op<br />

basis van studie, analyse <strong>en</strong> het structurer<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong><br />

van het maatschappelijke debat. Het IST observeert<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong> technologische ontwikkeling<strong>en</strong> in<br />

binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land <strong>en</strong> verricht prospectief onderzoek<br />

over deze ontwikkeling<strong>en</strong>. Op basis van deze activiteit<strong>en</strong><br />

informeert het IST doelgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> verle<strong>en</strong>t het advies aan<br />

het Vlaams Parlem<strong>en</strong>t. Op die manier wil het IST bijdrag<strong>en</strong><br />

tot het verhog<strong>en</strong> van de kwaliteit van het maatschappelijk<br />

debat <strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> beter onderbouwd besluitvormingsproces.<br />

INSTITUUT SAMENLEVING & TECHNOLOGIE<br />

Vlaams Parlem<strong>en</strong>t 1011 Brussel<br />

TeL +32 [0]2 552 40 50<br />

FAX +32 [0]2 552 44 50<br />

ist@vlaamsparlem<strong>en</strong>t.be<br />

www.sam<strong>en</strong>leving<strong>en</strong>technologie.be<br />

<strong>Instituut</strong> verbond<strong>en</strong> aan het Vlaams Parlem<strong>en</strong>t

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!