vrouwen - Enschede-Zuid

enschede.zuid.nl

vrouwen - Enschede-Zuid

Hartelijk welkom in deze Vesperdienst

Thema: Thema: Thema: Thema: Thema: Thema: Thema: Thema: “Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, moeder moeder moeder moeder moeder moeder moeder moeder van van van van van van van van Jezus Jezus Jezus Jezus Jezus Jezus Jezus Jezus ”

Kerstavond 24 december 2008 GKV Enschede-Zuid voorganger: ds. E.L. van ‘t Foort


Stil Stil Stil Stil moment

moment

moment

moment


Stil Stil Stil Stil moment

moment

moment

moment

“How beautiful are the feet”

Air uit de Messiah van Händel


Votum

Onze hulp is in de naam van de Here,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vredegroet

Amen


LB Gez. 138

Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren

vrouwen: Komt, laten wij aanbidden,

vrouwen: komt, laten wij aanbidden,

allen: komt, laten wij aanbidden die Koning.


Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk kind, gewonden in de doeken!

vrouwen: Komt, laten wij aanbidden,

vrouwen: komt, laten wij aanbidden,

allen: komt, laten wij aanbidden die Koning.


O kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

vrouwen: Komt, laten wij aanbidden,

vrouwen: komt, laten wij aanbidden,

allen: komt, laten wij aanbidden die Koning.


Gebed Gebed

Gebed

Gebed

Gebed


Lezing Lezing Lezing Lezing van van van van Gods Gods Gods Gods Woord Woord Woord Woord door door door door door Marnix

Marnix

Marnix

Marnix

Lucas Lucas Lucas Lucas 1 1 1 1 : : : : 26 26

26

26 - 38

38


Aankondiging van de geboorte van Jezus

In de zesde maand zond God de engel Gabriël Gabri

naar de stad Nazaret in Galilea, Galilea naar een meisje

dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef

heette, een afstammeling van David.

Het meisje heette Maria.

Gabriël Gabri ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Gegroet

Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ je.

Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en

vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.


Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees Wees niet bang,

Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren,

en je moet hem Jezus noemen.

Hij zal een groot man worden en Zoon van de

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal

hem de troon van zijn vader David geven.

Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van

Jakob, Jakob,

en aan zijn koningschap zal geen einde

komen.’ komen.

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe Hoe zal dat gebeuren? Ik

heb immers nog nooit gemeenschap met een man

gehad.’

gehad.


De engel antwoordde: ‘De De heilige Geest zal over je

komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als

een schaduw bedekken.

Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig

worden genoemd en Zoon van God.

Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een

zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al

hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde

maand van haar zwangerschap, want voor God is

niets onmogelijk.’

onmogelijk.

Maria zei: ‘De De Heer wil ik dienen: laat er met mij

gebeuren wat u hebt gezegd.’ gezegd. Daarna liet de engel

haar weer alleen.


LB Gez. 139

Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuw geboren kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die 't al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.


Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

hoe men Hem in doeken bindt,

die met zijne godheid wandelt

op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Here,

die 't al draagt in zijne hand.


O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,

geef mij wat ik door U wense,

geef mij door uw kindsheid raad.

Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,

maak mij vrij door uwe banden,

maak mij rijk door uwe nood,

maak mij blijde door uw lijden,

maak mij levend door uw dood!


Overdenking Overdenking Overdenking Overdenking van van van van Gods Gods Gods Gods Woord

Woord

Woord

Woord


Gez 47

vers1

Mijn ziel verheft Gods eer

mijn geest mag blij den Heer

mijn Zaligmaker noemen.

die, in haar lage staat,

zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van zijn gunst doet roemen.


vers 2

Om wat God heeft gedaan

zal elk geslacht voortaan

alom mij zalig spreken:

o groot geheimenis

dat mij geschonken is.

Zijn almacht is gebleken.


vers 3

Hoe heilig is Zijn naam!

Laat volk bij volk tezaam

barmhartigheid verwachten,

nu Hij de zaligheid

voor wie Hem vreest, bereidt

door al de nageslachten.


vers 6

Hij trok Zich Isrel aan,

Hij laat niet hulploos staan

die Abrams troost verwachten.

Groot en in eeuwigheid

is Gods barmhartigheid

voor duizenden geslachten.


Gedicht door Kristel


Ik moet reizen door de koude nacht

binnen in mij ’t t kind dat ik verwacht

En ik vraag me af wat ik heb gedaan

Heilige Vader, u raakte mij aan

u koos mij als moeder van uw Zoon

Ik moet wachten, ieder uur is lang

vol gedachten en mijn hart is bang

In een wereld koud als steen

ga ik deze weg alleen

Blijft U bij mij, blijf dicht bij mij.


Geef mij adem, hemelse Vader

Schepper van alle leven

Wees een licht in mijn donkerheid

Verspreid over mij uw heiligheid

Want U bent heilig, geef mij adem.

Soms bedenk ik: als u naar mij kijkt

of een ander u niet beter lijkt

Maar toch doe ik wat ik kan

en geef ik mij over aan uw plan

help mij, Heer, om sterk te zijn.


Ik heb nu Gods woord aanvaard.

Voor altijd in mijn hart bewaard.

Gehoorzaam volg ik, het is goed,

al wat de Here aan mij doet.

Mij geschiedde naar Uw woord.


Gez 135

Stilte over alle landen,

in deze nacht.

Vouwen wij tezaam de handen,

voor deze nacht.

Welke zonden wij bedreven,

wil ze Here, ons vergeven.

God, wil goede rust ons geven,

in deze nacht.


Stilte over alle landen,

in deze nacht.

Vouwen wij tezaam de handen,

voor deze nacht.

God zal voor ons allen zorgen

tot het dagen van de morgen.

Veilig en bij Hem geborgen

zijn wij vannacht.


Moment Moment Moment Moment van van van van stilte stilte stilte stilte stilte en en en en bezinning

bezinning

bezinning

bezinning

muzikaal muzikaal muzikaal muzikaal muzikaal intermezzo

intermezzo

intermezzo

intermezzo

“Ik Ik Ik Ik kniel kniel kniel kniel aan aan aan aan Uwe Uwe Uwe Uwe kribbe kribbe kribbe kribbe kribbe neer neer”

neer

neer

neer


Avondgebed Avondgebed Avondgebed Avondgebed Avondgebed en en en en stil stil stil stil gebed

gebed

gebed

gebed

aansluitend aansluitend aansluitend aansluitend gesproken

gesproken

gesproken

gesproken

Onze Onze Onze Onze Vader

Vader

Vader

Vader


Zang

Zang

Zang

Zang

door door

door

door

door

Martijn

Martijn

Martijn

Martijn

en

en

en

en

Nora

Nora

Nora

Nora

BREATH BREATH BREATH BREATH OF OF OF OF HEAVEN

HEAVEN

HEAVEN

HEAVEN


• filmfragmenten uit ‘The Nativity Story’


Inzameling van de gaven


LB Gez 134

Eer zij God in onze dagen

eer zij God in deze tijd

Mensen van het welbehagen

roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo


Eer zij God die onze Vader

en die onze Koning is

Eer zij God die op de aarde

naar ons toe gekomen is

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo


Lam van God, Gij hebt gedragen

alle schuld tot elke prijs

geef in onze levensdagen

peis en vreê, kyrieleis

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo


zegen

zegen

zegen

zegen


We verlaten de kerk in stilte

op weg naar Kerstmorgen

More magazines by this user
Similar magazines