30/03/1913 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

30/03/1913 - ten mandere Izegem

Tweede Jaargang. — iV 13

ivscHituvi.xa

Een jaar’: 3.00 fr. — 6 maanden : 2.00 fr.

I * r i j s p e t* i i i i n i i i i e r : 5 c e n t .

D1 Wilson en zijne ministers.

De nieuwe voorzitter der Vereenigde Staten van

Amerika en zijn ministerraad behooren allen tot de

volksgezinde partij, die in de laatste kiezing de bovenhand

haalde op de republikeinen die sedert 17 jaren

aan het bewind stonden.

De nieuwe landbestuurders hebben hunne plannen

voor de toekomst afge'ijnd.

Eerst en vooral komen zij op als tegenstrevers der

groote Amerikaansche « trusten » of alleenheerschers

op handelsgebied. De trusten willen zij in bedwang

houden niet enkel met woorden, zooals voorzitter Taft,

niet enkel met halve maatregelen, zooa.s voorzitter Roo-

sevelt, maar met het eenig doeltreffend middel: de

opening der grenzen.

O p maatschappelijk gebied willen zij de maatschappelijke

kwalen doelmatig te keer gaan. De e lende waar­

aan nog velen in de Amerikaansche nijverheid lijden,

willen zij verhelpen zonder nochtans het goede dat de

nijverheid te wege brengt te willen afbreken. Daartoe

beloven zij wetten nopens de arbeidstoestanden, de

gezondheid, de vervalsching der eetwaren en allerhande

bepalingen ten voordeele »van handel, nijverheid en

landbouw.

In hoever zij daarin zullen lukken zal de toekomst

leeren.

In Amerika staan de partijen niet op godsdienstig

gebied. Republikeinen en Volksgezinden verzekeren de

volledigste godsdienstige vrijheid en katholieken vindt

men zoowel onder de republikeinsche als onder de volksgezinde

vlag.

DE WERKLIEDEN

OP ONZE DAGEN.

Geen twijfel of er is in de maatschappij een groote

verandering aan t komen. Het liberalisme, dat voor

gewillig honderd jaar, heel het oude maatschappelijk

gebouw omverre trok, zal zijn beslag krijgen, door het

invoeren van den alles inpalmenden socialistenstaat;

ofwel, ’t zal achteruit boerende plaats maken voor de

katholieke wederorganisatie en verheffing der maat­

schappij. Dit zal voor een groot deel afhangen van de

werkwijze der werklieden op onze dagen en in de naaste

toekomst. Immers hier wordt de slag geslagen : dezen

zullen zich verheffen en ordelijk inschakelen in de maat­

schappij ; of dom en ordeloos vooiuitrennende alles omver

werpen en in de war brengen.

I.

D E S O C IA L IS T IS C H E S T A A T .

Soms wordt het socialisme uitgegeven als: het gul­

den tijdperk tewege voor den werkliedenstand. « De

rijken hebben zoolang de meesters geweest » zeggen de

roode woordvoerders: « dan zu.len de armen eens mees­

ter zijn! Dan zal het gedaan zijn met uitbuiting: dan

zal elkeen de vrucht plukken van zijnen arbeid ».Ze

vergeten echter te zeggen, dat er. onder het socialistische

stelsel, ook armen en. rijken ,/ers en verstands-

menschen en genieters, gebieders en onderdanen zouden

zijn. Die van boven zitten in den staat zouden heeren

zijn lijk nu; en de ondersten zouden werklieden blijven

en zijn, erger dan nu: dewijl ze meer onder dwang

zouden staan dan vroeger, ingezien alles aan staats­

macht zou onderworpen wezen. De socialistische staat

zou dus geen vrede en geluk op aarde brengen; maar

mistevredenheid en opstand... W a t zouden we dan

krijgen, na de nieuwe omwenteling die den socialistischen

staat zou in duigen slaan?...

I s e f f l i e m s r l i e V o l k

K a th o lie k V o lk s g e z in d W e e kb la d

D R U KKER-U ITGEVER

We 4. VAN MOORTEL-DE KEYSER

Gelukkig zullen we nooit zoo ver geraken. W e

zullen gaan, in de plaats

II.

N A A R D E C H R IS T E N T O E K O M S T S T A A T

waarin elkeen der enkelingen de meeste volmaaktheid

zal nastreven; waarin de verschillende maatschappelijke

standen georganiseerd en erkend zuLen wezen; waarin

ook de economische groepeeringen zullen hersteld en

aanvaard zijn; waarin alles zal saamgehouden en één-

gemaakt staan door de christene liefde, die alles zoet

en goed maakt.

Edoch, vooralsnu hoe ver zijn we nog van dit oor­

beeld verwijderd !...

III.

D E G E D A C H T E

nogthans aan wederorganisalie en opbeuring der maatschappij

breekt meer en meer door. De vakorganisatie

is een onafstootbare noodwendigheid geworden : ze

herschept de economische groepeeringen van vroeger.

De ontstaande n>erl(Uedenbonden en andere stands-

vereenigingen brengen ons de vereischte standsorgani-

satie weer, met de daaruit volgende ontwikkeling. Ja

reeds in de Kamers werd door niemand minder dan

door hoofdminister de Broqueville zelf, de erkenning

dier groepeeringen bij de kiesrechtregeling der toekomst

voorgespiegeld.

De grootmaking der maatschappij, door organisatie

en ontwikkeling is dus wel in aantocht.

IV .

D E P R A T IJ K

niettemin blijft nog verre verwijderd van het meer en

meer aanvaarde en nagestreefde ideaal.

De vakorgansatie, wat betreft de macht van getal,

ontwikkeling en geld, zoowel als wat de erkenning

aangaat, loopt nog maar in de kinderschoen.

De standsorganisatië ligt nog maar in de wieg.

Standsbewustzijn, is er bij de werklieden het eerst,

nog maar heel weinig; standsaansluiting evenmin; stands-

grootmaking, daarmee zitten nog maar weinigen in. En'

bijgevolg, dat ook de anderen den werkliedenstand niet

erkennen, niet eerbiedigen, is maar al te vanzelfsprekend:

immers niemand zal ooit geëerbiedigd worden, ais hij

niet eerst zich zelf eerbiedigt, eerbiedwaardig maakt,

doet eerbiedigen. En de werklieden in ’t algemeen, toch

als stand, eerbiedigen zich zelf nog niet; maken zich,

in massa althans, niet genoeg eerbiedwaardig; doen zich

ook niet eerbiedigen.

V .

H E L A A S , W A T D O E N V E L E N N U ?

In plaats van zich met dat groote .werk bezig te hou­

den, doen velen... niets, tenzij maar eventjes leven;

leven dan nog dikwijls niet als redelijke hoogerstaande

wezens.

Ze werken ja. Er wordt doorgaans naarstig gewrocht.

Edoch ze werken veelal maar met het lichaam

alleen; niet met den geest. Ze lezen niets; ze zijn met

niets bekommerd; trachten niet eens hooger te zien,

boven hun slenter en sleur: eens klaarder te zien in de

maatschappelijke toestanden; iets meer te weten over

hun vak, nieuwe werkwijzen, inrichting der nijverheid,

enz.; iets te kennen en te voelen over kunst of over

gelijk welke wetenswaardigheid. Ze gaan dus door

’t leven als werktuigen schier, omzeggens als levende

machienen; maar meer dan werken met de handen alleen

doen ze al niet veel.

’t Doet, ze verzetten zich nog. Doorgaans zit er in

het volk, ook in ons werkvolk dus, een razende dorst

naar verzet. Werken — en dan genieten: dit is de leuze

van velen. Helaas welk verzet kiest men, kiezen onze

werklieden maar al te veel !... O p ’t werk spreken ze

over haans, duiven, vrouwvolk, drinken, herbergplezier.

Na ’t werk den Zondag, den Maandag, zitten velen

inderdaad in de kroeg; in ’t duivenlokaal; bij de hanen­

mat; rond de herbergprinsessen; en in den laten avond

galfert en waggelt menigeen door de straten, o schande,

als stompzinnige dronkaard.

W e willen niet zeggen, dat de werklieden alleen

aan deze schanddaden of levensverkletsing plichtig zijn.

Neen ! de andere standen hebben ook hunne gebreken.

En de meest plichtigen en verfoeilijken zijn nog degenen

die de driften van ’t volk uitbuiten ofwel die dat volks-

vérval noodig achten, om hunne eigene lage grootheid

staande te houden.

Niettemin, noemen we ook vele werklieden schuldig:

omdat ze, op onze dagen vooral, een plicht te vervullen

hebben, en dat ze door hun onbekommerd, niet ernstig

of uivallig er op los leven, dien plicht verwaarloozen.

V I.

W E L K IS D IE P L IC H T ?

Eerst en vooral, volgens geweten, ja het overeen-

gekomene werk te doen. Dit gaat nog al.

M aar dan ook, benevens dit plichtvervullen, nog te

zorgen als vrije redelijke menschen te leven. Dus

1) Zich in val(Vereeniging aaneen te sluiten, om het

recht van het werk te beschutten.

2) Zich op de hoogte van het val( te heffen, om door

R o u sse lare straat, 3, IS E G H E M .

achterlijkheid in ’t voort brengen of zotheid in ’t eischen

de nijverheid niet te schaden. Dus

3) Benevens met het stoffelijk werk, bezig te zijn

ook met geesteswerk: in de vergaderingen der vakver­

eniging; door het lezen van vak- en andere studiebladen.

4) Te zorgen niet alleen voor het hoog houden van

het vak, maar ook van den stand. Dus, lid te worden

van den werkliedenbond, en daar alle noodige ont­

wikkeling en gezag te winnen. Als christen menschen

moet men leeren oordee.en en handelen; als man van

zijn tijd moet men de politieke en gelijk welke sociale

gebeurtenissen leeren volgen; als Vlaming, de rechten

van zijn stam leeren kennen en verdedigen ; leeren

belang stellen ten slotte in al wat menschelijks edel

en schoon is: in mooie daden, en mooie kunst en kennis.

Voor de rest, mag ook nog ander verzet en uit­

spanning bijkomen. Geregeld sport, vooral gezonde

lijfoefening, is aan te prijzen; gematigd spel mag er ook

zijn; gezellig kouten en leute maken in huiskring, bonds-

:okaaI of zelfs gewone herberg, eveneens Dit alles echter

mag geen overdaad worden, geene alleenheersching.

— )>0«—

Zoo ziet men, dat de werkliedenstand op onze dagen

een groote rol te vervullen heeft. Dat hij ze vervulle !

W e richten ons eerst, om die rol te doen vervullen,

tot de verstandige werklieden zelf. Dat deze eens flink

den toestand nu van hunnen stand overwegen; en zien

waar zij dezen moeten brengen. En dat ze dan eens

bij duren eede zweren, niet te zullen rusten vooraleer

zij met Gods hulp hunne medebroeders-standgenooten

uit hunne rustige vadsigheid of uivallige genieting hebben

losgemaakt, en eendrachtig hebben samengebonden tot

eene naar hooger, en naar erkenning strevende stands-

groep.

In de tweede plaats, richten wij ons tot de ont­

wikkelden die de werklieden beminnen, die de orde in

de maatschappij zouden willen hersteld zien, iets veil

hebben voor hunne overtuiging. Dat zij de werklieden

in hunne wedergeboorte helpen.

Ten slotte richten wij ons tot de leden ook van andere

standen: opdat deze de werking tot organisatie en ver­

heffing der werklieden niet zouden tegengaan; maar,

in de plaa‘s naarstig zouden arbeiden aan de organisatie

en grootmaking van hunnen eigen stand.

Alle standen hebben deze werking noodis !

Zondag* 30a Maart 1913

Gewone aankondigingen : 25 cent. de reke.

Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke.

Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst.

'Voor de aankondigingen buiten de tw ee Vlaanders, zich w enden tot A g e n c e H a v a s ,

M artelaarsplaats, 8, Brussel — B eursplaats, 8, Parijs — Cheapside, 113, Londen

De algemeene werkstaking*.

Als mannen van de katholieke partij kan zij ons

geen vrees aanjagen. Hoofdminister de Broqueville

verklaarde dat zij troef was in onze kaart. De gazette

van de Gentsche geuzen Flandre Libérale, bekende

dat zij de socialisten voor tien jaren zou achteruit

drijven. A l wat gezond verstand heeft zal ongetwijfeld

zich meer en meer scheiden van de revolutiemannen, en

dicht gesloten blijven bij hel ministerie da! orde en

vrede met kracht beschermen zal.

De maatregelen zijn reeds genomen Sedert lang

hebben de krijgsoversten hunne plannen gemaakt, en te

Brussel laten goedkeuren. Heeft men coit gehoord dat

een dief iaat weten aan den huisbaas op welken nacht

hij bij hem zal inbreken ?

En de socialisten, die door geheel het land uitbazuinen

dat zij het waagspel aangaan met den morgen van 14

April aanstaande, kunnen zij de goede meening hebben

dat iedereen, verrast en bevreesd, eenen knieval bij hen

doen zal om genade te vragen ?

En dat men niet zegge dat de werkstaking rechtveerdig

is, en vreedzaam zal blijven.

De aangekondigde werkstaking is geen strijd voor

brood, of voor erkenning van persoonlijke weerdigheid.

Zelfs ware het doel goed te keuren, zulk een middel

is onzedelijk en misdadig.

Onzedelijk is het de vrees te gebruiken om van

iemand af te dwingen 'ets waartoe hij door recht-

veerdigheid niet gehouden is.

Misdadig is het iemand te kwellen die het niet verdient,

juist om die onverdiende kwelling tot het bekomen

van eigen genot aan te wenden. Als gij iemand in den

gracht zoudt zien sparte.en, op het punt van te verdrinken,

zoudt gij voorbijgaan zonder hem te helpen,

om geen tijd te verliezen, en de feeste niet te missen

waar gij naartoe gaat ? Om eene kwestie van heersch-

zucht willen de socios geheel het land in den gracht

doen tuimelen, handel en nijverheid verlammen, de

koopwaren doen opslaan, de menschen zonder werk

en brood stellen, met de hoop dat men de kopstukken

met gevouwde handen om verlossing bidden zal.

Z al ooit een vrije man dit dulden, en een deftig

werkman dit goedkeuren ?

Het inhuldigingsfeest van Het Vlaamsch Huis

door de Vlaamsche Wacht, te Kortrijk.

Het Vlaamsch Huis.

M EN ZE G T

DAT ’T VLA A M SCH

TE NIET ZAL GAAN

’T EN ZAL !

W ij hebben in vreugde gevierd, en in trots !

W ij hebben ingeluid met feestklokken, kloeke en

forsige, lieve en zonnig-zoete, een tijd van blijden en

hoopvollen arbeid. Geest en hart zijn op dien dag op

ongemeene wijze ontroerd geweest; de gouden band

van solidariteit en broederlijkheid, die ons allen samenbond,

hebben we vaster toegehaald. Het vlaamsche

gemoedsleven heeft in al zijne edelheid en oprechtheid

eene zege beleefd: de zege die zal brengen voller,

eendrachtiger willen, grooter vertrouwen, heilvoller samenzijn.

,

Het vaandel — ontwerp van Karei Noppe — werd

gewijd in O . L. Vrouwkerk voor de Hoogmis. Het is

een prachtig stuk a s opvatting, lijnenspel en kleuren­

weelde. De gewijde aanspraak werd gehouden door

E. P. Stracke S. J. en als pracht van taal, beeld .a

Gelag- en Biljartzaal,

rijkdom, hooge vlucht der gedachte, een juweel van

welsprekendheid. H ij deed de beteekenis uiteen van

het vaandel, de drievoudige als kunst- en wetenschap-

betrachten, en taalstrijd; hij sprak ons van den kamp

dien we te strijden hebben, het leven dat we te leiden

hebben als katholieke vlamingen, als wachters over ’t erf

der vaderen, als opbouwers van een nieuw leven.

« W aar hebben die menschen in ons Vlaanderen dit

toch geleerd, zei ons een letterkundige van eersten rang,

en die voornaamheid van taal en woord, en die diepe

en hooge beschouwingen zoo krachtig en flink uitge­

drukt ». En dit was vast aller bewonderende meening.

N a de Hoogmis optocht naai het Vlaamsch Huis :

een edel gewrocht, als bouw- en versieringskunst, vervaardigd

door de H H . Richard en Victor Acke. Die

sobere, gevoelde, geredeneerde constructie, is het werk


van een veelbelovenden bouwmeester. Het moderne

streven naar oprechtheid, massieve sierlijkheid, naar

zuivere samenstelling, naar behagelijk lijnenspel, krijgt

hier volle recht. Die kunst is praktisch, bezonnen en

toch harmonisch schoon. De constructieve echtheid, de

kunstwaarheid van dit huis, zal het samenzijn daar

vreugdiger maken, eene atmosfeer scheppen, waarin met

edeler vreugde men zich gaat bewegen. Hier is vast

een niet alledaagsche stempel op gedrukt.

— » o «—

O m 1 1 uur was het feestzitting. Vereerden ze met

hunne tegenwoordigheid de W el Edele Heeren Burgemeester

Reynaert, Senator Vercruysse, Stadsschepen

Gillon en Ruyssen, Arrondissement-commissaris Goet-

hals, de E. H . Deken van St Maartens, de E. H . Pastor

van O . L. Vrouw, van St Jan, E. P. Stracke, Stijn

Streuvels, H . Vercruysse, voorzitter der Kath. Jonge

Wacht, de voorzitters der vlaamsche maatschappijen,

enz. Verontschuldigingsbrieven werden afgelezen van

Hugo Verriest en volksvertegenwoordiger E. Reynaert.

Als voorzitter der vereeniging nam D r Depla eerst

het woord. H ij stuurde allen in het Vlaamsch Huis een

hartelijk welkom toe, en in ’t bijzonder aan de wereldlijke

en geestelijke overheid, die zoo een bewijs geven

van goedkeuring en aanmoediging. Verheugd is hij over

groot aantal aanwezige damen; hij verzoekt haar, die

beschikken over de ontluikende gevoelens en vermogens

van de kinderen, medehulp te schenken in onzen strijd

voor volksverheffing. Houdt de taal van uwen stam in

eere, leert ze hoogschatten en leert ze in al hare be­

valligheid aan. H ij richt eenen rechtzinnigen dank aan

de voorzitters der meevierende vlaamsche maatschap­

pijen, met ons vereenigd door eene oprechte liefde van

taal en volk. Tot de leden werd niet het minst een

hartelijk welkom toegestuurd in hun huis, gebouwd

als een geheel van kunst en gerieflijkheid moet het

blijven als een zinnebeeld van de vlaamsche gedachte,

als een uiting der wassende macht der vlaamsche be­

weging. Dit huis worde in gelagzaal, feestzaal, leeszaal,

een midden van vlaamschheid, van kunst, van algemeen,

maar bijzonderlijk nederlandsche cultuur. Met fierheid

mag erop gewezen worden, dat onder leden der Vlaamsche

Wacht, bekwame vakmannen en kunstenaars wer­

den gevonden, aan wie bouw en versiering gerust zou

worden toevertrouwd, de gebroeders Richard en Victor

Acke; dit huis staat hier nu voor allen te bewonderen.

Hulde wordt nog gebracht aan de H H . J. Laigneil en

J. Delbaere, de hardnekkig? en overdroten werkers

van het eerste uur om dit Vlaamsch Huis uit den grond

te zien rijzen.

De blijde opening van het Vlaamsch Huis willen

we la'en bezegelen door eene feestrede van D 1 Frans

Van Cauwelaert. En treffend schetst de voorzitter hier

de verdienste en loopbaan van dien jongen man, dien

het vlaamsche volk begroet als een prachtleider.

Die gepaste feestwoorden van den voorzitter, die

helderheid en diepte van inzicht in onzen toestand, de

bezielde kracht, die van die taal uitging, lokte daverend

handgeklak uit. En dit hield langdurig aan als de

feestredenaar rechtstond. Ziehier nu een geraamte van

die aanspraak: de scheppende adem, da lichtende woorden,

de opflakkerende beelden, de zielsechtheid, de

levende kracht en waarheid der beschouwingen; alles

dat geestdrift in ons opjoeg, blijheid bracht, aandoening

verwekte, is niet, zelf bij benadering, weêr te geven.

— »o«—

Vlaanderen treedt zijne zegedagen in, zei reeds

Kann. Lens voor tien jaar. W as het dan misschien

wat vroeg, nu is het onbetwistbaar. Een vreemdeling

verstaat misschien niet onze zegekreten, maar wij voelen

ze des te beter. We.licht heeft Vlaanderen nog geen

wonderkinderen gebaard,, maar ons volk is wakker

geworden, en is op weg naar de verovering zijner

zelfstandige cultuur.

Maar ieder dag van feest, is ook een dag van strijd,

want bij iedere overwinning staat de plicht te verwezenlijken

wat mogelijk is geworden. Overwinningen hebben

we behaald op alle gebied, maar de grootste staat

nergens nog geschreven, het is de zelfbewustwording

van ons volk, het uitgangspunt van den strijd van morgen

die beantwoordt aan eene machtvraag en een kracht-

probleem.

Het eerste is de drang van gansch het volk, vooruitgestuurd

door de geestdrift, dorstend naar strijd en

verovering zijner rechten. Het tweede richt zich tot de

hoogere standen, het is het ontwaken eener groote ziels-

verantwoordelijkheid, het opbouwen eener zelfstandige

beschaving.

De macht van ons volk heeft zich in veel omstandigheden

reeds getoond. Het laatste heeft zij zich

geopenbaard in zijn strijd voor het vlaamsch in het

leger. M aar iets bestendigers nog ligt in die macht. De

vlaming wil zijn recht op zelfstandig leven eerbiedigd

zien» op school, voor het gerecht, in de administratie.

H ij ziet niet alleen hoe hij benadeeligd wordt, maar

ook het goede ontroofd. H ij weet dat iedere daad

tegenover de vlaming gepleegd, als terugwerking ons

vlaamsch bestaan komt versterken. Door gansch he'

volk zweeft een geest van nieuw leven, ontwaakt door

de beproeving; hij moet ons brengen op de hoogste

trap van cultuur-schoonheid.

Lastiger valt het krachtprobleem. Niets mag verloren

gaan van de heerlijke vruchten van den strijd, de geest­

drift moet worden gestollen in staven van goud, de

wilde barm in eene bestendige strooming van geesteskrachten.

Ons vlaamsche volk is niet een gevangen, maar

een ziek man, en dat in zijne kracht, in zijne cultuur,

in zijne ziel, ziek omdat het onbewust de vooruitgang

langs hem laat voorbijgaan. Men rooft hem zijn sieraad,

men doet het oneer aan, en het merkt het niet. Het

heeft geleden in zijne hoogere standen, zijne levende

gedachte, zijn geestelijken adel. De hersenen geven niet

meer die warmte, die plooibaarheid, die harmonie aan

het gansche lichaam.

Het volk heeft behoefte aan geestelijke eenheid, en

die is alleen mogelijk door de taal. Door haar dringt

de gedachte dieper, en wordt gemakkelijker medege­

deeld; door haar wordt het gemoed verfrischt en het

leven rijker. Zonder die eenheid dreigt overal verval.

Die treurige gevolgen dier verbrokkeling vinden we

overal bij ons volk; geheel onze ontwikkeling is verlamd

bij hoogere standen als bij middenstand, maar het volk,

dat lager stond, was niet genaakbaar. Onze taal is er

niet verworden, maar slaapt er; daar nu ontwaken

nieuwe krachten, en daarin ligt de toekomst.

De moeilijkheid van de rol van geneesheer en opvoeder

ligt in de vraag: hoe dient de strijd gebeid te

worden? Niet altijd worden de ware behoeften van

het oogenblik verstaan. Het volk meet zich zelf worden,

het is een groeiprobleem. Stap voor stap, maar voor­

zichtig, men moet den zieke geven wat hij verdragen kan.

Moeilijk is de taak, en daarom, al werden we dik­

wijls bedrogen, is betrouwen hoogst noodig. Dat ieder

zijn werk verrichte, en de zege moet komen; zie overal

de blijde voorteekens; de machtige vloed is onweerstaan­

baar, en de hoogere standen moeten mede, of worden

overspoe.d.

W e worden gezond, onze zielen hongeren naar meer

weten, voelen en bewonderen. Het is het werk van hen,

die zich zelf opwerkten in cultuur om hun volk te

leeren; aan hen hebben we te danken het groeien van

een nieuw leven.

M aar het noodzakelijkste middel tot hoogeren bloei

is de vervlaamsching van het hooger onderwijs. Dan

eerst krijgen we door en door vlaamsche mannen en

denkers. Dan .komt weer eenheid in onzen voikstam.

Maar ééns moeten we zijn in ons pogen ; men be-

grijpe de plicht en de eisch van het oogenblik : nu moet

alles rayonneeren naar de vlaamsche Hoogeschool. Voor

de legerkwestie vragen we uw betrouwen; en deze die

moedwi.lig dit niet geven willen, zijn onbewusten, of

die anderen meten naar hunne eigene kleinzieligheid.

N u moeten we nemen wat we krijgen kunnen; voor de

Hoogeschoolkwestie blijft onze zienswijze absoluut.

Een laatste woord voeg ik hier bij : volharden.

W ij zullen niet de volheid zien onzer zege, maar we

voelen de zekerheid ervan. Malkaar liefhebben, steunen,

ieder zijn werk tot het opbouwen van ons Vlaamsche

Huis, waar heerschen moet: beschaving, wetenschap,

kunst, rijkdom.

De bewustwording is er, nu op naar de cultuur.

De zonne rijst bachten de zegeboog, dien wij de ouderen

opbouwden, en het volk stormt vooruit langs de baan

waar de beelden prijken onzer grooten, de heer.ijke

levenszon te gemoet.

KRONIEK VAN DE WEEK.

Natuurlijk over de werkstaking !

Ze is nu toch gestemd en dit naar het schijnt met

meer dan 1300 stemmen tegen 20. W e zeggen, naar

het schijnt, want geen enkele katholieke dagbladschrij­

ver werd op het congres toegelaten !

W e moeten dus voortgaan op de verslagen van de

roode organen !

Er waren twee strekkingen: Vandervelde en Hymans

tegen, en Ansee.e en Destrée voor.

Dat schijnt me aardig. Inderdaad: V andervelde is

de groote man bij de Waalsche socialisten, — Destrée

is de eerste luitenant. Anseele is de baas bij de Vlaamsche

socialisten, Huysmans is zijn eerste luitenant. Ziet

ge nu geen aardigheid daarin. Destrée staat tegenover

Vandervelde, Huysmans tegenover Anseele. Papa De-

nis, Terwagne en Coppieters waren ook fel tegen.

Terwagne omdat hij weet dat Antwerpen hard gekant

is tegen de staking en niet 'zonder reden. ?•».- ’

Coppieters, omdat hij, de bestuurder der Gentsche

expositie, wel weet wat een onafzienbare schade hij

toebrengt aan die expositie.

Anseele ging er door. De staking moet er komen

dat hield de Gentsche tsar voor. Geen uitzondering

nievers. Huysmans sprak stout tegen, ’t Is een gekheid

zei hij. Vandervelde was gezapiger en besloot dat hij

zich, als een goed soldaat zou onderwerpen ! Schoone

redeneering ! Vandervelde onderwerpt zich en strijdt

mede in een werking die hij noodlottig vindt voor zijn

eigen partij. Een voorbeeld van tucht kan het zijn,

maar zeer verstandig is het niet.

— do «—-

W ie zal er staken?

Dat weten de socialisten ze.f niet te best. Er zijn

socialisten die vlakweg geweigerd hebben; er zijn vele,

vele anderen die niemendal gezegd hebben op hunne

vergaderingen, wat zullen die doen?

En intusschen schermen :1e sossen met duizenden

alhier en duizenden aldaar, ’t Is lang dat het papier

gewil.ig is. De Walen zijn razend voor de staking,

dat vertelt men aan de Vlamingen; en aan de Walen

maakt men wijs dat het de Vlamingen zijn die kost

wat kost willen staken.

Voor Kortrijk heeft de roode volksvertegenwoordiger

zelf verklaard dat hij op weinig stakers rekende, maar

het arrondissement zou wel 50.000 fr. kunnen bezorgen!

Ohla ! 50.000 fr. Van waar zu.len die komen?

Van eenige liberale fabrikanten die mits geld de staking

zullen vermijden, ’t Is geen nieuws dat, zulle !

Maar wat wilt ge ? Als we vroeger beweerden dat

de sossen over groote fondsen beschikten voor kies-

werking en allerhande actie.

Ondertusschen ziet ge hoe algemeen die staking zal

zijn. Dat men ze van nu voort, volgens ’t woord van

socialist Huysmans de gel(k


it mi} af wie nu als Burgemeesster ging optreden en den

pest van schepen aanvaarden.

Na alles wat enderheord te hebben en bij vrienden en

i kennissen er van te hebben gesproken, was mijne verbazing

nog grooter ! Men s ak mij een briefken in de hand

van een katoenen fciezer, waarin te lezen stond dat hij de

mari is om schepen te zijn en niemand anders !

Ne katoenen kiezer die nu schepen zou worden !

Wel, wel, wat peist Iseghem '.)ch !

Doch ’k hebbe nog nieuws vernomen, en \ an nen anderen

toon !

; ’• Ze vertelden mij dat die katoenen kiezer al in stokke

lag met zijne vroegere vriendtn en medewerkers ! Dat

hei zooverre was dat de katoene kiezer zijne eigene

; propagandisten had doen in overtreding nemen van de

nachtpolitie, en dat het op vechten had gestaan ! V an­

daar eene geheele schermutseling bij die mannen ! Is

da: nii al waarheid ?

En ja, de poli'ie ondervraagd, die alles moest bevesti­

gen. Doch bij ’t ondervragen moest ik ook vaststellen

dat zij ook niet heel t’akkoori waren en d ’eene wat al­

hier en d ’andere wat aldaar helde. M ijn gedacht : de

politie moet voor iedereen de wet doen uitvoeren en moe'

hierin door elkeen worden gesteund.

’k Vernam ook dat ’t al rond de Groote Mark: was

dat de katoenen /fiezer en zijne vroegere lijfswacht in

stokke viel, en dat hierui menigen burger wat te lange

weg zit en tegen de politie in opstand komt ! ’k Vernam

ook nog dat er op zelfde plaa's eene herberg is die beter

zou gezwicht worden door alle treffelijke burgers en bij­

zonder jongelieden! Ze zouden te minste al die processen

niet oplcopen.

: En zijn dit nu al die voorbeeldige lieden die het mees'

verstand willen hebben en Iseghem willen bestieren. Wel,

wel, volk van Iseghem, wat hebt gij gedaan in de laatste

gemeentekiezing? ’t En was toch uw wille niet,met alzoo

[ te stemmen, van eene soort republiek van Iseghem te ma­

ken ?

En ’t laatste nieuws dat ’k nu verneem is da!: de katoenen

kiezer het Maandag 10 Maart, in een gasthof der

Brugstraat, heel lastig heeft gehad tegen zijne vroegere

vrienden. Met alle advokatengeweld heeft hij willen bezweren

en excuse vragen dat het niet hij was die de pol-

tie had gezonden om hen in overtreding te nemen !

Daarvoor moet ge durven ! Nu, ne katoenen kiezer

durft veel !

Dit is de vrede, volgens- sommigen, dien het ontslag

van M . Carpentier heeft te weeg gebracht. Nu is Ise-

i ghem gelukkig en ’t voorspelt nog voor de toekomst.

Moet het zoo voort j:aan, tusschen hier en een jaar ligt

geheel de burgerij tegen elkaar in stok, ’t ware gejammer

, en geween in vele gezinnen, en veel werk voor rechtbanken

en advokaten

Ellendige toestand voor het nijverige Iseghem!

Iseghemnaars, oogen open, gewerkt om de vrede en ’t

geluk terug in Iseghem te brengen.

’t Is voor uw zedelijk en stoffelijk geluk !

Een rverkman die ’t wel meent..

— »o«—

Iseghem, den 19 Maart 1913.

Heer Uitgever van ’t Iseghemsche V olI(,

Als gevolg aan uw schrijven in uw geëerd blad van

}


K ro n ie k v a n K u n st en K e n n is .

OVER LETTERKUNDE.

A L G E M E E N E T O EST A N D . (Vervolg).

D e W e g n a a r h e t L icht.

Het groot vraagstuk van den oorsprong van ’t leven;

de dood en wat er op volgt; de onuitputbare, nooit door

en door gekende, natuurkracht; het menschelijke gemoed

met zijne onvoldane begeerten... alles blijft een ondoordringbaar

geheim voor hen die weigeren de waarheid

te zoeken bij den Schepper van ’t Heelal, die zelf

ons bij de hand ieidt, opdat we niet zouden struikelen

en die is « De W eg, de Waarheid en het Leven ».

W e hebben reeds gewezen op een vruchtloos pogen

van ’t menschelijk verstand om zijn eigen weg te banen

naar het Licht; en den onzaligen invloed, door dergelijke

uitvindsels, op moderne letterkundige werken uit­

geoefend, trachten na te gaan.

Neen, onmogelijk, kan de kunstenaar daarmee vrede

hebben: willens, nillens, kan hij niet stii blijven bij een

groot ondervragingsteeken; Een dergelijk besluit « W e

weten het niet » zal enkel een spoorslag wezen om

Hooger op te gaan zoeken het onbenevelde Licht dat

helder uitstraalt over een za.ig oord van tot nogtoe

ongekenden vrede.

Het is dus niet te verwonderen dat menig moderne

Letterkundige een ander weg insloeg: en die komen

ertoe, ofwel de Natuurkracht te vergoddelijken; ofwel

de Wetenschap, ofwel den Mensch zelf.

Handelende over de verhouding van godsdienst- en

zedeleer tot de Letterkunde, op onze dagen, treffen

we hier een tweede hoofdkarakter aan.

W e wenschen, ook hierover, aan de welwillende

lezers van ons blad, iets of anders mede te deelen.

Den oorsprong van die richting in de Letterkunde

moeten we alweer zoeken in wijsgeerige stelsels, en er

dient hier opgemerkt te worden hoe al die groote stroo-

mingen in de Wetenschap, in al de vertakkingen van de

Kunst, samenhangen en elkaar beïnvloeden !

Ik bedoel hier natuurlijk het zoogenaamde Pan-

vheisme of de vergoddelijking van de geheele bestaande

wereld.

Die leer, die bijna zoo oud is als de wereld, is nu

« naar de mode » en heeft weer veel aanhangers aangewonnen.

Z ij heeft ook verscheidene vormen aange­

nomen; maar, hoofdzakelijk, komen die hierop neer,

dat er geen onderscheid gemaakt wordt tusschen God,

zuiver geest, oorsprong van de geheele wereld, oneindig

verheven boven alles, — • en de wereld zelf. A l wat

bestaat, al wat leeft, wordt vergoddelijkt; het is de

wereldkracht, het groote, machtige, alles overheer-

schende Leven.

En nu, een voorbeeld ! Het laatste boek van Mae-

terlinck, « La Mort », voor enkele weken verschenen,

zou hier goed van pas komen; maar ik verkies een

voorbeeld uit Holland; daar het me voorkomt of men

den invloed van die leerstelsels op de Noord-Neder-

V e rh a a l.

Historie van «'Dertien ».

Er was eens een smid, en die had eenen knecht, en

die knecht noemde men « Dertien », en die had zul-

ken forschen arm, dat het aanbeeld onder den slag

van zijnen hamer bersten moest of breken. H ij was

onbetaalbaar voor zijne macht, want hij kon zooveel

werk afleggen als dertien gewone menschen, maar daar­

bij kon hij ook zooveel eten, en daarom werd hij

« Dertien » genoemd. Eens riep de smid hem terzijde

en sprak: « Dertien», jongen ik ben over u altijd

tevreden geweest; gij hebt mij altijd gediend als een

brave, getrouwe en werkzame knecht, maar ik heb geen

werk genoeg meer voor u, en gij moet de helft van den

tijd met uw armen gekruist staan. G ij kunt smeden voor

dertien mannen en ik heb maar werk voor vijf. Dit ware

nog het minste, maar gij kost mij te veel van eten. Daar,

Dertien, daar is uwe huur en nog eenen goeden drinkpen­

ning bovendien, omdat gij met geduld eenen anderen

dienst zoudet kunen te gemoet zien.

Dertien nam het geld aan, sprak niet, maar wischte

met den rug van zijne hand eenen traan af en ging door.

Juist toen hij buiten de deur was, kwam er een reizi­

ger voorbijgegaan, die naar eenen sterken kerel zocht om

hem te huren. H ij zag Dertien en zijn gezicht stond hem

aan.

— « Hoe is uw naam ? )> vroeg de reiziger.

Men noemt mij Dertien, Heerschap, omdat ik zoo­

veel eet; maar kan ik veel eten, ik heb ook veel macht.

-— ’t Is juist datgene wat ik hebben moet, sprak de

reiziger; wilt gij in mijnen dienst komen, ik zal u wel te

eten en te drinken geven, maar ik moet door groote bos-

schen gaan, en ik reken op uwe macht om mij van de

mijne vuist eenen beer dood, gelijk eene vlieg.

En Dertien trad in dienst van den reiziger.

Na lang reizens, gedurende ’t welke Dertien zoo groo­

te blijken van zijne eetlust als van zijne macht gegeven

had, waren zij door den bosch geraakt, en de reiziger,

die nu van alle gevaar bevrijd was, zocht zich van zijnen

knecht, die door zijne onverzadelijke maag zijne beurs

al vrij ver had gezet, te ontmaken. H ij bedankte hem

dus, en Dertien bevond zich opnieuw zonder dienst.

N a lang gezocht te hebben, kwam hij eindelijk bij

eenen boer die hem aanvaardde. Den eersten avond dat

hij bij de andere knechten van den boer aan tafel zat had

hij zooveel geëten dat er voor zijne nieuwe kameraden

maar weinig meer overbleef. Z ij verdroegen dit geduldig

en dachten dat het de verre gang was die hem met zoo­

veel smaak had doen eten ; maar toen zij zagen dat het

alle dagen ’t zelfde liedeken was, begonnen zij saam

tegen hem te spannen, en zochten een middel om hem

levendig of dood van de hoeve te krijgen. De boer integendeel

was zeer tevreden over hem, omdat hij uitnemend

goed kon werken, en koesterde reeds het ontwerp om

eenige van zijne oude diens'boden weg te zenden. O p

zekeren keer zegden de knechten tegen hem : « Der­

tien, gij moest den steenput eens kuischen, terwijl wij

maar het land zijn. )) Dertien daalde in den steenput ne-

landsche letterkunde moeilijk kon overschatten. Het boek

van Frederik Van Eeden, « De kleine Johannes »,

verscheen voor jaren reeds; maar is bijlange niet in

vergetelheid geraakt.

In ’t commère-nieuws van een maandblad, las ik,

dat de Deutsche Dichter-Gedachtnisstiftung, te H am ­

burg, een groot aantai exemplaren van Frederik Van

Eeden’s « De kleine Johannes » besteld had, om aan

de kleine volksbibliotheken te verdeelen. Het aantal

dier volksbibliotheken bedroeg in 1910, 1500; en is

thans geklommen tot 1800 !

Beste lezer, gij vraagt u zeker af, of onze katholieke

volksbibliotheken, als ze nu ook maar ingericht zijn,

even goed voorzien worden, als die niet-katholieke ?

De heer Ligthart, in zijn letterkundige studiën, 3e

druk, 1912, bezorgde ons een verklaring van Van

Eeden’s Kleine Johannes; want het werk is zinnebeeldig

opgevat, en men begrijpt niet licht wat de schrijver wil.

Dat liegt nu ook meestal aan ons; daar we moeten

leeren, een werk te lezen, van ’s schrijvers standpunt

uit; dus vooral zijn princiepen of grondbeginselen na­

gaan: dan eerst kunnen wij hem begrijpen en bevoor-

deelen ! M aar genoeg daarover, ’t zou ons te ver

brengen.

Die kleine Joannes is voorzeker Frederik Van Eeden

zelf, en hij beschrijft wat er omging in ’t diepste van

zijn ziel.

H ij ook zocht den W eg naar ’t Licht, de oplossing

van het Levensraadsel !

Vooreerst ondervraagt hij de Natuurkracht, en voelt

zich één met Haar; maar ’t antwoord voldoet niet lang.

Verder, wordt zijn drift naar Vrede beteugeld noch

door de Wetenschap, noch door de Liefde: de Dood

bedreigt alles ! Z ijn geest wil hooger, zijn hart dieper !

En nu hij zoo dicht is, God, den Heer, te gaan

zoeken en te vinden « in den Hooge » ; slaat hij nogmaals

een verkeerden weg in, en vraagt om verlichting

aan zijn eigen ziel !

Ja, daar heerschen dikwijls hoogmoed, ontucht...

maar, meestal, begrijpt zij het Goede, bemint het

Reine ; zij is de Godheid ! zij is het Licht waarnaar

hij zoekt ! De ziel verlicht het Menschdom !

Hier past best de zedeles van een welbekend fabelke!

Ik zie wel iets maar... ’t is alles duister!.. Is ’t licht

aangestoken? Van Eeden zal wellicht zelf niet lang

klaar gezien hebben: zoo een tooveriantaarn om ’t geheim

van leven, dood en het hiernamaals te ontdekken !

En nog eens is het te verwonderen, dat een groot

aantal ongeloovige letterkundigen, van onzen tijd, een

ander weg insloegen, om het langgewenschte doel te

bereiken, het zochten in ootmoed des harten, en dan

zegevierend te gemoet gingen ?

Ik wensch dan ook, als voorbeeld, te nemen: De

Weg naar het Licht, door Joergensen, waarvan een

Westvlaamsche priester, E. H . A . Coussens, een neder-

landsche vertaling bezorgde, verschenen bij J. Ver-

maut, uitgever, Kortrijk 1912.

der en terwijl hij zeer vlijtig bezig was met het vuil er uit

te scheppen, waren de knechten stil genaderd en lieten in

eens eenen grooten molensteen in den put nederploffen.

Z ij dachten niet beter of Dertien was dood ; maar in ’t

gheel niet : De molensteen was met het gat over zijn

hoofd gevallen en rustte op zijne schouders, en Dertien

deed alsof hij niets gevoeld had ; hij kuischte aitijd voort

zonder eens omhoog te zien van waar dit gewicht mocht

gekomen zijn, en wanneer hij gedaan had, kwam hij uit

den steenput gekropen en zegde tegen de knechten, die

van hunne verwondering niet terug kwamen : — - « 'Maar

zie toch eens, jongens, wat voor een schoon kraagschen

ik aan heb ! »

Als de knechten nu zagen dat zij op die wijze hem

niet konden kwijt geraken, zochten zij een beter middel.

Niet verre van de hoeve stond een molen, waar sedert

lang niemand meer durfde opgaan, omdat er duivels op

woonden. « W acht, » spraken ze tegen elkander, wij

zullen Dertien met een zak graan naar den molen zenden

om te malen ; daar komt hij zeker niet meer van terug,

want ai diegenen die voor hem er henen gegaan zijn,

zijn altemaal verwurgd.

Zoo gezegd, zoo gedaan. Z ij roepen Dertien en zeggen

: « G ij moest dien zak met graan eens naar den mo­

len dragen om te malen, want wij hebben geen meel

meer. » -— « Goed, » antwoordde Dertien, pakte den

zak met graan onder zijnen arm en ging naar den molen.

M aar als hij ginder kwam, zag hij wel honderd zwarte

koppen met hoornen door de gaten liggen, die lachten

als zij hem van verre zagen afkomen. H ij was wel ver­

wonderd van zoo veel volk op den molen te zien en

dacht : « dat is goed, die mannen zullen mijnen zak hel­

pen ophalen, » en nader komende riep hij : « Jongens,

haal mijnen zak eens op ! » — M aar de duivels spraken

niet en verroerden zich niet. •— « Gaat gijlie mij helpen,

wilde dieren te bevrijden.

luie schobbejakken ! riep hij, of ’k smijt den eenen voor

- Is ’t anders niet, dan geloof ik, zegde Dertien, dat

den anderen van den molen af ! » Maar de duivels ble­

gij van mij niet zult te klagen hebben, want ik sla met

ven hem roerloos bekijken. Als Dertien zag dat men hem

niet helpen wilde werd hij boos, zette zijnen zak op den

grond en klom den molen in. Daar stonden al die duivels

gereed om hem aan te grijpen, en bestaarden Dertien met

oogen gelijk kolen vuur ; ook grimden zij op spottenden

lach, want zij meenden dat zij reeds hunne prooi beet

hadden ; maar Dertien, die. niet wist wat bang zijn was,

speelde niet mis en pakte eenen van die duivels bij den

steert slingerde hem eerst met zijn hoofd tegen eenen

balk en wierp hem dan met zooveel geweld den molentrap

af, dat de duivel zijnen poot brak en al huilende

wegliep. Toen veranderde de kaart, en al de andere duivels,

die eerst te grimmen stonden, waren van schrik de

eene achter een wiel, de andere achter eenen zak gekro­

pen en op ’t laatst was er niet een meer te zien.

■ M aar Dertien deed ze weder te voorschijn komen om

zijn graan te ma'en. Ge moest ze eens in de war gezien

hebben om aan de stem van Dertien te gehoorzamen.

Daar waren duivels die den zak ophaalden, daar waren

er die de zeilen in beweging zetten, en anderen die den

zak aannamen en het graan maalden : op een, twee, drij

had Dertien zijn meel en ging hij naar huis.

De knech'en stonden stom als zij hem voor ’t hekken

zagen staan met zijn meel onder den arm. N u wisten zij

niet meer hoe zich van hem te ontmaken ; maar zij span­

den nu alles in om zijnen iever te overtreffen en hem alzoo

Later meer hierover: intusschen, leest dit boek: alle

ontwikkelde katholieke Vlamingen behoorden het te

doen !

Over het Socialisme

(Vervolg).

C

V an K a p ita lis m e n a a r C o m m u n ism e .

Geheel deze voorgaande algemeene geschiedenis-op-

vatting moet dienen om ons te toonen waarom en hoe de

huidige kapitalistische maatschappij moet noodzakelijk

leiden naar het socialisme.

En in de verdere uiteenzetting steunt alles op de

gedachten van Marx nopens weerde en meerweerde.

De eerste vraag is dus: Welke is die tweede uitvinding

van Marx ?

l ü — D e M eerw eerde.

« Niets heeft weerde tenzij menschenarbeid. A l het

overige heeft de natuur ons voor niets gegeven, en wij

moeten het dan ook kosteloos gebruiken en voortgeven ».

Zoo gaat Marx dus ook uit van een liberaal beginsel.

Doch er dient eerst nader bepaald te worden wat hij

verstaat door weerde, en hoe hij zeggen kan, dat alleen

menschenarbeid weerde heeft en geeft.

a) W E E R D E . Men moet onderscheid maken

tusschen gebruiksweerde en ruilweerde. De gebruiks-

weerde van een goed is eigen aan de natuur van die zaak.

Z ij bestaat in de geschiktheid om de verschillende

menschelijke behoeften te voldoen. Aldus in de gebruiks-

weerde van brood het voeden van ’t lichaam, de ge-

bruiksweerde van schoenen het dekken van den voet.

Maar de R U IL W E E R D E , die men ook handels-

weerde mag noemen, is iets dat gemeen is aan zaken

van zeer verschillenden aard. ’t Is immers die weerde,

waardoor men een goed kan afwisselen, ruilen, ver­

handelen tegen andere nuttige goederen. Alzoo bijv.:

als men voor 20 brooden dezelfde ruilweerde hebben

dan 1 paar schoenen, al zijn die zaken zeer verschillend

van aard. W elnu als Marx spreekt van weerde, kort­

weg, dan wil dit altijd ruilweerde zeggen.

’t Is die laatste weerde die van den menschelijken

arbeid voortkomt, en in dien zin zegt Marx dat een

goed zooveel weerde heeft als er menschelijke arbeid

in besloten ligt. Twee waren, die dezelfde hoeveelheid

maatschappelijken noodzakelijken arbeid bevatten, hebben

dezelfde weerde. Dat is Marx’ gedacht over de

weerde.

b) M E E R W E E R D E .

Nu is de menschelijke arbeidskracht ook een koop­

waar, die feitelijk op de markt gebracht wordt. Deze

heeft dan ook ruilweerde en gebruiksweerde. Maar hier

is nu het eigenaardige en het steunpunt van heel het

kapitalisme.

De ruilweerde van de arbeidskracht is hetgeen de

mensch noodig heeft tot zijn bestaan, om die kracht in

in de gunst van hunnen meester te doen verliezen.

Dan moesten er eens boomen naar de hoeve gebracht

worden die in den bosch geveld lagen. A l de knechten

waren ’s morgens vroeg stil met den heurst doorgereden

en lieten Dertien slapen ; zij waren al lang weg eer hij

wakker werd. Als hij nu eindelijk zijne oogen open deed

en zag dat zijne makkers vertrokken waren zonder hem

te wekken, zeide hij in zich zelven : « A h ! die jaloer-

sche kerels meenen mij eene poets te spelen en zouden

gaarne met hunne boomen eerder thuis zijn dan ik, maar

wacht ! ik zal hun leeren valsch zijn ! » en hij staat op,

neemt kar en peerd en rijdt hen achterna. H alf weg gekomen

zijnde, ziet hij reeds de knechten met hunne

vracht terug keeren; hij houdt stil, trekt een eiken boom

uit en legt hem dwars over den weg.

— « Laat ze nu maar doen )>, zegt hij, en reed

gerust voort. Als de knechten met hunnen geladen

heurst Dertien tegen kwamen en reeds uitcijferden hoe

lang na hen hij maar zou kunnen t’ huis zijn, wreven

zij in hunne handen en lachten in de vuist. M aar onze

Dertien zegde niets en vervorderde stil zijnen weg.

Als hij nu zijnen boom geladen had en terug op de

plaats kwam waar hij dien eik over den baan had gelegd,

zag hij al die slimme gasten die werkten dat het

zweet hun afliep, om den eik uit den weg te ruimen.

N u lachte hij op zijne beurt en vergoedde zich hertelijk

"voor den spot die men met hem had gedreven.

De knechten dachten: nu kunnen wij toch nog eerder

te huis zijn dan Dertien, want hij zal ons moeten helpen

om dien boom te verleggen, en ’t zal dan van de kracht

van de paarden afhangen om het best voorwaarts te

komen. Maar Dertien die dit bemerkte, wilde hun die

voldoening niet geven en nam kar, peerden en boom op,

en zette alles aan de andere zijde van den eik, dien hij

onaangeroerd liggen liet, en toog naar huis.

Toen was de boer overtuigd dat de arbeid van

Dertien alleen toereikend was om de pachthoeve in

gang te houden en zond ai zijne andere knechten weg.

Dertién ploegde op één dag zooveel als dertien knech­

ten op eene gansche week konden gedaan krijgen; hij

oogstte zooveel als dertien en dorschte zooveel graan

als der:ien; maar zijn onderhoud kostte aan den boer

ook zooveel alsof er dertien monden moesten tevreden

gesteld worden, en zijne maag werd nog dagelijks

onverzadelijker.

Eens zegde de boer: « Dertien, jongen, ga de ver-

kens hoeden ». -— « Ja, meester )), antwoordde Dertien

en trok met de kudde, die uit dertig hoofden bestond

naar de weide. H ij bleef den ganschen dag en kreeg

grooten honger, want de boer had hem geen eten mede

gegeven, en vergat ook van er hem te zenden. Dertien

kon zijne maag niet meer doen zwijgen en at de verkens

op. Z ijn ee':lust voldaan zijnde, begcn zijn geweten hem

te knagen, en hij wist niet hoe hij hem in de oogen van

zijnen meester zou verontschuldigen. Eindelijk vond hij

raad, plantte al de steerten van de verkens in den grond

en ging naar huis. « Meester » zegde hij met een droef

gelaat, « er is een ongeluk voorgevallen; al de verkens

zijn verzonken en zij steken niet meer als met hunnen

steert boven de aarde uit. )) De meester liep spoedig

naar de weide en zag al de verkenskoddekens die in den

grond geplant waren. - H ij ging naar eenen steert en

’t leven te houden. Maar haar gebruiksweerde is veel j

grooter. De arbeidskracht is immers een natuurgeschenk,

en zij heeft die eigenschap meer ruilweerde te kannen I

voortbrengen dan zij zelf heeft.

Nu betaa.t de kapitalist slechts de ruilweerde en hij j

krijgt daarvoor heel de arbeidskracht, dus heel de ]

gebruiksweerde die veel grooter is. Dit is de meerweerde 1

die hij dus in zijn zak steekt. Zoo kan hij zich altijd 1

voort verrijken, zonder zelf te arbeiden, alleen omdat hij 1

de midde.s heeft van arbeidskracht te koopen, die hem 1

meer weerde oplevert, dan hij er zelf voor betaalt.

’Menschenarbeid, volgens Marx, wordt immers ge- 1

meten naar den arbeidstijd. Nu het dagelijksch onder- 1

houd van de arbeidskracht (dus de maat van haar 1

ruilweerde) kost b. v. maar een halven dag werk, 1

terwijl diezelfde arbeidskracht een heelen dag moet I

werken voor den kapitalist. Dien anderen halven dag ]

steekt de kapitalist dus in zijn zak: Dat is geheel het 1

geheim der meerweerde en der winstmakerij.

2. — D e g evolgen.

De meerweerde is dus eigenlijk toegeëigende, onbe- 1

taalde arbeid; en de uitbuiter of kapitalist tracht nu op 1

a.le manieren die meerweerde nog steeds te vergrooten, 1

dus natuurlijk alleen in zijn eigen voordeel.

Het eerste middel is, bij zoo laag mogelijk loon den 1

arbeider zoo lang mogelijk te doen werken; het tweede: 1

door verfijning der machienen, die uitsluitend aan den 1

kapitalist toebehooren, den arbeid steeds meer te doen 1

voortbrengen, en daarbij, door die volmaking der ma- Ë

chienen, steeds meer goedkooper vrouwen- en kinder- J

arbeid te kunnen gebruiken; Eindelijk die kapitalen in 1

zoo weinig handen mogelijk samen te trekken.

Dat verwekt drie verschijnselen die het aankomen 1

van het socialism zeer bespoedigen:

1) Terwijl er in de afzonderlijke fabrieken meer en j

meer met orde wordt voortgebracht, heerscht er buiten

in de maatschappij een volkomen wanorde, waarin de j

kapitalisten, maar altijd door, meer voortbrengen, in ]

blinde concurrentie. Dat veroorzaakt alzoo geregeld en

van langsom dapperder G R O O T E N IJV E R H E ID S -

C R IS IS S E N : te veel voortbrengst, stilstand van zaken, 1

bankroeten, gedwongen verkoopingen.

2) De machtigste kapitalisten houden daar het oog

op, en maken van die gelegenheden gebruik om een j

tegenstrever in den grond te duwen en zijn kapitaal

bij het hunne te voegen. Zoo zien we een altijd

G R O E IE N D E O P E E N H O O P IN G in de handen :

van een altijd kleiner wordend getal.

3) Natuurlijk vermeerdert daarnevens het getal der 1

arbeiders-proletariërs, en ook hun V E R A R M I N G : j

deels door de winzucht der oppermachtige kapitalisten, 1

deels door de crisissen; zoodat de tegenstelling tusschen

beide klassen van langsom schreeuwender wordt, totdat I

eindelijk geheel de boel moet springen.

(’t Vervolgt).

trok er met groot gewe d aan, alsof hij het verken uit

den grond wilde halen; maar de steert alleen bleef in j

zijne hand en hij zelf plofte ruggelings over. — « Mees­

ter, gij hebt het verken den staart uitgetrokken » zei p

Dertien, en de boer ging naar eenen anderen steert, en 1

’t was wederom hetzelfde, en zoo verging het met al 1 1

de steerten.

(( Dertien, wij zijn geruïneerd, » sprak de boer, J

« en zoo gij geen geld in de hel kunt krijgen, kan ik

u den kost niet meer geven ».

Dertien spande de peerden voor den wagen en reed I

naar de hel. Onderweg zag hij eene arme vrouw die I

bezig was met eikels te rapen. — ' zegde hij, « die zoo 1

groot is, dat, indien er honderd man aan werken, zij 1

elkander niet kunnen hooren ». — « Goed, » ant- 1

woordde Dertien, en de ketel was op korten tijd gereed. 1

- « Zet er nu eene stad in » zegde de boer, « en 1

draag ze op gindschen hoogen berg ». — « Goed, » i

antwoordde Dertien, en hij zette er eene stad in, e* 1

ging naar den berg toe; maar als hij aan den voet van ]

den berg kwam, schupte hij tegen eenen molhoop e» I

viel. De stad viel op hem en Dertien lag er onder.

( Grootmoederken) .


DE WERELDTENTOONSTELLING VAN GENT

A p ril - November '1013

. ‘

■ ' Mr-' ■

S# , .

D e E e r e -k o e r e n d e H o o f d g e b o u w e n d e r T e n t o o n s t e l l i n g

B uite n la n d sch overzicht.

EN DE VREDE ?

De Balkansche oorlog die in den beginne met zulk

belang gevolgd werd, is nu door zijne langdurige onbe­

duidendheid een internationale zaag geworden.

Sedert de mislukte vrede-onderhandelingen van Londen

hadden de oorlogvoerders maar weinig oorlogs-

feiten te vermelden. Daaruit blijkt dat de oorlog reeds

sedert lang feitelijk uitgevochten is en dat de p agerijen

en kleine gevechten waaraan de oorlogvoerders hunnen

tijd bezigen, den toes and niet kunnen veranderen.

De onverzoenlijkheid der Jong-Turksche regeering

heeft den oorlog in eene straat zonder einde gebracht.

Iedereen is het beu. Allerwegen roept men dat het

moeï uit zijn. De vrede moet kost wat kost gesloten

worden.

De Balkansche oorlog heeft de buitenlandsche po­

litiek van Europa in eenen ziekelijken toestand gebracht.

In het belang der Balkanstaten en der Turken moet er

een einde aan komen. Dat is het algemeen gedacht.

— »o «—

T U R K IJE , die reeds zooveel stokken in het wiel

stak, moet de eerste zijn om le begrijpen dat zij er niets

bij te winnen heeft eeuwig en ervig dien strijd te doen

voortduren.

Indien de Turk nog iets wil behouden van zijne

Europeesche landen, dan moet hij rap den vrede tee-

kenen. De binnenlandsche en buitenlandsche gezond­

heid van den Turk is zoo flauw, dat hij niet veel meer

noodig heeft om geheel en gansch uitgemerge d en afge­

beuld te bezwijken en in lijke te liggen.

De B A L K A N S C H E B O N D G E N O O T E N hebben

er ook alle belang bij den oorlog te eindigen.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

RAEPSAET-VANDAELE

O PVOLGER

V A N D A E L E - C A P P O E N

17, L e ie stra a t, 17, K o rtrijk .

Daar is te vinden : Een overgroote keus Hoeden

en Klakken

in alle m ogelijke vorm en en kleuren.

Bijzonderheid van fijne en. m indere Hoeden

voor dam en, jonge meisjes en kinderen.

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen

buiten alle concurrentie.

ZIJDE EN STROOIE HOEDEN.

Het huis neem t op zich, alle herstellingen van

zijden en vilten (feutre) hoeden

welke in de 24 uren m et zorg afgem aakt w orden.

H et wasschen, verm aken en garnieren

van strooie hoeden, doet zich om de 8 dagen.

H O E D E N EN C E IN T U R E N

VOOR GEESTELIJKEN.

Bijzonderheid van Klakken

— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E 1‘ I t l J S

IN ’T G R O O T . IN ’T K L E IN .

KUNSTMATIGE hOTERIJ

Samenwerkende Maatschappij

ter uitbating der

BREVETTEN L E G R A N D ,

M arialiui^ Eeckeren

( A n t w e r p e n ) .

De Samenwerkende Maatschappij ter

exploitatie « Société Coopérative pour

1’exploitation des brevets L e g ra n d , »

maakt bekend dat zij de namakers van

haar gebreveteerd rootstelsel streng zal

vervolgen.

Met een herinnert zij de belangheb-

bende dat zijn benevens het gevaar van

vervolging ook nog bloodgesteld zijn aan

8

* ï s è

Hunne schoone zegepralen hebben zij bekomen ten

prijze van zware opofferingen : Hoevele menschenlevens,

hoeveel puinen, hoevee. geld heeft de oorlsg niet gekost!

Zoo rap mogelijk moeten zij hunne verzwakte krach­

ten kunnen herstellen om hun land wederom te versterken

en de nieuwe landstreken op goeden voet in te richten.

Daartoe zal nog tijd en geld noodig zijn en zonder

Europeesch geld kunnen zij nooit die zware taak ondernemen.

Daarom moeten zij redelijk zijn in hunne eischen

en rekening houden met de belangen en begeerten der

Europeesche mogendheden.

Eindlijk hoe anger zij wachten, hoe meer gevaar

er is twist en tweedracht onder de bondgenooten zelf te

zien oprijzen.

V O O R G E H E E L E U R O P A is de vrede eene

ware noodzakelijkheid geworden.

Deze oorlog heeft reeds angst en vrees genoeg in

Europa rondgestrooid. Alhoewel het grootste gevaar nu

voorbij is, toch, zoolang de oorlog duurt, zal de ortge-

rustheid blijven woekeren.

Die ongewone, ziekelijke toestand moet een einde

nemen. Dat is het oordeel van al de mogendheden.

— »o«—

Daarom hebben de E U R O P E E S C H E M O ­

G E N D H E D E N aan de oorlogvoerders hunne TUS-

S C H E N K O M S T aangeboden. De Turk heeft ze aan

veerd en de Balkansche Staten ook, mits eenige voorwaarden.

— »o«—

De voorwaarden der Balkansche bondgenooten wor­

den nu door de mogendheden gewikt en gewogen.

Sommige voorwaarden worden wat zwaar gevonden.

Zij vragen de stad Scutari en de mogendheden willen

die stad bij het nieuw land van Albanië inlijven.

al de elleiide eener gebrekkige inrichting,

met te willen roterijen uitvoeren volgens

hun eigen begrijppen waarin zij trachten

zoover mogelijk van het stelsel L e g ra n d

af te blijven.

Is het niet aartsdwaas te meenen dat de

Kunstmatige Roterij nu in eens noch kennis

noch ondervinding vraagt, dewijl

iedereen weet dat er jaren ondervinding

noodig geweest zijn om ze industrieel te

maken ?

De belanghebbenden mogen zich wenden

tot de Technische Bestuurder den

heer C. V an steenkiste, Wevelghem.

BREUKEN

GENEZING ZüNUER OPERATIE

Huis» gesticht in 1840.

De alom verm aarde

FAMILIE VERDONCK,

Bandagisten-O rthopédisten, 4 m aal gebreveteerd

voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek.

N rs der brevets : 75746 ; 117532 ; 207124; 161918.

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgshospitaal

van O ostende, van V E R S C H E ID E N E

O R T H O P E D IS C H E K L IN IE K E N V A N H E T

L A N D en van het M IN IS T E R IE V A N O O R L O G

en H O N D E R D E W E L D A D IG H E 1 D S B U R E E L E N .

Breuklijders weest op

uwe hoede! Laat u niet

misleiden door al die

verlokkende aankondigingen

die wij dagelijks

in alle gazetten aantreffen

van personen, die

zich als specialisten,

breukmeesters of breukbandmakers

willen doen

doorgaan, en die van

’t vak weinig of niet

kennen en slechts ban-

denverkoopers en zelfs

nooit een brevet bekomen

hebben. Zwicht u

van rondreizende personen,

die u banden willen

verkoopen die op

voorhand gemaakt zijn.

Laat u nooit zoo behandelen,

want geen een

geneesheer zal die be­

handeling goedkeuren.

Breuklijders, w ij drukken genezing zonder operatie

omdat wij het werkelijk kunnen, kinderen en

jongelingen w orden gew aarborgd genezen, wij

geven v ijf duizend franken aan gelijk wie het

tegenovergestelde kan bewijzen.

Bejaarde lieden door zak, navel of uitblijvende

breuken aangedaan alsook degenen die twee of

driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben

of die door kwakzwalvers met alle soorten van

Z ij vragen afstand aan Grieken’and van al de eilan­

den der Egeische zee. De mogendheden oordeelen dat

de vrije doorgang der Dardanellen zou belemmerd zijn

en dat mag Europa niet toelaten.

De geldelijke schadevergoeding aan de Turken gevraagd

schijnt ook overdreven en Europa heeft er belang

bij Turkije niet geheel en gansch te laten uitbloeden.

Maar men hoopt toch dat aLes zal goed worden en

dat de Balkansche Staten, naar Oostersche gewoonte,

te veel vragen, om te kunnen krijgen wat zij op redelijke

wijze mogen verwachten.

5 Een Kunstfeest te Thielt.

In de laatste jaren hebben wij kunnen vaststellen

dat ons Christen Vlaamsch Volk smaak vindt in Bijbel­

spelen :

De volle zalen bij de opvoeringen van Adam in

Ballingschap, Lucifer, De verloren Zoon, Vrede op

aarde, Joas, De Blindgeborene en andere, hebben dat

klaarblijkend bewezen. Het zal dus met genoegen zijn

dat men verneemt dat op morgen Zondag, 30 dezer,

om 3 ure, in het gi.dhof te Thielt een allerprachtigst

bijbelspel opvoert: David. Verleden jaar werd het met

overgrooten bijval gespeeld te Gent: het wordt nu te

Thielt opgevoerd door een Gentschen tooneelgroep, de

beste elementen bevattende; 75 uitvoerders en volledig

symphonisch orkest. Tekst en muziek zijn van hooger

waarde, en de uitvoering wordt voorbereid met de

grootste zorg en zonder moeite noch onkosten te sparen.

De kaarten van 3, 2 en 1 fr. en familiekaarten van

8 en 6 fr. bij Lannoo-Maes, Yperst'aat. De liefhebbers

mogen dat kunstfeest niet missen; wij kondigen het wat

.aat aan, maar, daar de zaal van ’t Gildhuis zoo groot

is, is het nog niet te laai om kaarten te bespreken:

schrijf1-, men zal ze op ’t bureel in de zaal gereed

houden, of neemt ze den dag zelve aan ’t bureel.

DENIKUWSJES

v a n “ K IJK U IT ”

B E L G IE .

De papierfabriek Delcroix te Nijvel is de prooi der

v ammen geworden. Een honderdtal werkmeisjes en een

dertigtal manspersonen verliezen door die brandramp

hunne broodwinning.

In den loop van het jaar 1912 zijn 10 Oostend-

sche visscherssloepen vergaan; de bemanning van 9 der

zelve werd gered. De sloep Jongen Eduard vergong met

man en muis in eenen storm.

Een knaapje van 7 jaar werd, te Schaarbeek,

overreden door een automobiel. Eenige uren nadien

gaf het den geest in het gasthuis.

Jan-Bap'iste Laurens, haudelreiziger te Brussel,

viel Zondag avond in zijn huis van den trap. H ij is

gestorven; de panne van zijn hoofd was gebroken.

In de Ardennen lijdt de boerderij groote schade

van de wilde zwijns.

nen. 25 werkmeisjes werden verbrand aan het hoofd;

verscheidene liggen in het gasthuis.

Een driejarig meisje werd, te Ciney, doodge­

reden door eenen bierwagen.

oude stelsels mismeesterd zijn geweest, m ogen zich

altijd kom en aanbieden, oogenblikkelijke hulp ,is

hun verzekerd.

M I S G R O E I -

1 N G E N .— Zelfde

huis gelast zich

bijzonder met ’t

rechtmaken van

a l le m isvorm de

ledem aten zooals

: m is g r o e i-

ïngen der ruggraat,

arm en beenen

en voeten.—

B ijzon dere toestellen

om den

hoogen rug te

doen verdw ijnen

en de sl echte houding

bij kinders.

O nzichtbare C or-

sets on. de mis-

g ro e iïn . der ruggraat

te genezen

noodig in dit geval.

Kousen voor

geborsten aders.

Alles gew aarborgd, kostelooze raadpleging, betaling

na tevredenheid.

M . P r a n f o i H V e r d o n c k K erkstraat,

Anseghm, b ij.K o rtrijk, is sprekelijk den m aandag,

van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « D e

gouden Appel, » R ijsselwijk, K o rtrijk.

A lle andere dagen ten zijnen huize ’s voorm id-

dags.

O p verzoek begeven de Heeren Verdonck zich

ten huize van eenieder.|

i*l. I I n o « é V . - r d o n r k - M I n n e . O ostende,

is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het

H ótel De Gouden Hoorn, Sim onstevenplaats, van

9 tot 2 uren en alle M aandagen van 12 tot 5 uren

vo or de m isgroeiingen ook in dej Gouden Appel,

Rijsselstraat, K ortrijk._____________________________

K I N K H O E S T .

M oeders ! Vraagt eens aan M . D e s c a m p s - T e r ­

r i è r e , w aarm ee hij de kinders van den Kinkhoest

genezen heeft ? H ij zal U antw oorden met de

k it a k iio c M t -K iiMMlie II » I «• w y c lt .

A potheker, G roenselm arkt, 6, Oostende. O m u te

overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK

een getuigschrift inlasschen, en w ij zijn zeker dat

er in K o rtrijk niets meer anders zal gebruikt w orden

tegen K it ik n o e t i i. V u l l i n g o f H r o u -

e k i e t « I e r K in d e r * * .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende. '1

Uit dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn

kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den kinkhoest,

met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen

genezen. E m il e D e c l e r c q -Ve r c a m e r ,

_______________________________ hnlcrknopm an. Znrren.

Meesterknecht j Vlasfabriek

word» g ^ v r a a s d t

Daar de vlasfabriek in de omstreek van

Rijsel gelegen is, ware het nutteloos zich

aan te bieden indien men niet voldoende

Fransch spreken kan. — Goede loon.

Zich wenden ten bureele van dit blad.

Zekere Augusteyns was peter geweest te Wetteren.

Na wat gedronken te hebben, haalde hij in eene herberg

een revolver uit, om het mekaniek te toonen. Een

schot gong af. Getroffen in het hoofd, zonk hij ten

gronde.

Te Turnhout werd eene bende dievekens va*

13 tot 15 jaar oud aangehouden. Allen hebben hunne

deugnieterijen bekend en verklaard dat zij niet benauwd

geweest hadden te sté.en tot in het huis van eenen

policieagent toe.

Een driejarig meisje is dood, te Hasselt, van i*

eenen ketel kokend water te vallen. Moeder had den

ketel in den keuken laten staan.

- Twee schurkeit pakten ’s nachts te Brussel eenen

schoolmeester van Leuven zijn geld af langs de Hene-

gouwlaan. Achtervolgd door voorbijgangers, die het

gezien hadden, werden zij aangehouden door de policie.

Een hunner werd in bezit van de gestolen brieftesch, 250

frank bevattend, gevonden.

- Een rijtuig van den tram heeft vuur gevat i«

de statie van Turnhout en is vernield.

— Een braaf manneken van 10 jaar en half, kind

van eenen stoelvlechter, heeft zich opgehangen in zijne

kamer, te Sint Gilles bij Brussel. De jongen had de

gewoonte de cinemas te bezoeken en zal onder den

invloed van zenuwprikkelende verbeeldingen zich van

het leven geholpen hebben.

•—- Volgens eene statistiek van Le Palriote zijn er

in Congo 12 anti-katholieke magistraten op 14. Slechts

12 op 1 4 ! Ons katholiek ministerie wordt niettemin

verweten door de anti-klerikalen dat het partijbenoe-

mingen doet. Nooit tevreden !

M . Abeele, leeraar aan de staatsnormaalschool

te Gent, is opziener der normaalscholen benoemd in

vervanging van M . Allegaert, overleden.

R U S L A N D .

D e k a th o lie k e n h ebben m eer en m eer te lijd e n van

het g o u v ern e m en t en v a n d e o rth o d o x e n .

Te Sint Petersburg werd de katholieke kerk der

Uniaten gesloten.

Verscheidene katholieke priesters zjn tot gevang en

boete veroordeeld voor schismatieke orthodoxen be­

keerd te hebben.

F R A N K R IJ K .

Philippon, trommelaar der sapeurs-pompiers van

Varize, is aangehouden. Die kapoen stichtte brand voor

het plezier van te mogen ’t volk oproffelen.

De eigenaar van het Hotel de Joinville, te Parijs,

54 jaar oud, werd Dinsdag morgend verwurgd ge­

vonden in zijn bed. Eene kas, die in de slaapkamer

stond en het geld en de weerden van den hotelhouder

bevatte, was opengebroken.

De bestuurders van de Taverne Charles, place du

vieux marché aux Poulets te Rijsel, hebben eene klacht

ingediend tegen eenen hunner garcons, Henri Coré,

die verdwenen is met eene som van 3950 frank.

D U IT S C H L A N D .

Woensdag morgend had te Berlijn eene botsing plaats

tusschen een auto-taxi en een rijtuig. Van de zes

personen, die zich in den auto bevonden, werden er

drie gedood. De drie andere werden erg gewond.

Ivo De Ruyck, landbouwer te Wanneghem-Lede,

gong Zondag avond als hij zich huiswaarts begaf,

E N G E L A N D .

langs de trambaan. H ij heeft die onvoorzichtigheid met De burggraaf Gamet-Joseph Wolseley, veldmaar­

zijn leven betaald.

schalk in het engelsch leger, gewezen gouverneur van

— Suikerstof ontplofte in de raffineerderij van Thie- Natal, is Dinsdag morgend in zijne villa overleden in

den ouderdom van 79 jaar.

IT A L IË .

Men meldt dat de bemanning van het panterschip

Quarto, zich aan erge saboteeringen heeft overgeleverd.

Als protestatie tegen het afschaffen van het Paaschverlof

werden allerlei toestellen en wapens in zee geworpen.

De minister van zeewezen heeft een streng onderzoek

bevolen.

De Ontwaking van den grond

J^ e grond is in werking. Tailooze kleine onzichtbare

wezentjes, “ de giststoffen van de aarde ,, zullen

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toevertrouwd,

meester maken om ze voor de plant te

bereiden.

Landbouwers!

maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting

gebruik om het

ZWAVELZUUR AMMONIAK

uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest

Het is in het begin van den wasdom dat de plant het meest

stikstof vergt

Al de masthandelaren en al de landbouw syndikate»

verkoopen het Zw avelzuur A m m oniak en hel

C O M P T O IR B ELGE DU SU L F A T E D ’A M M O N IA QUE

(Naamloos Vennootschap)

8, Berkmansstraat, te Brussel

gfteft vrachtvrij, op aanvraag, alle nattige inlicbtingsn nopens zljm jsbrnlk.


Men verzoekt ons te melden dat M' en

M "e M. MEIER, Chirurzijns-Tandmees-

fèrs-Specialisten, 2, Moeskroenstraat, te

Kortrijk, zullen afwezig zijn van 18 Maart

*•< 7 April.

T E K O O I»

zes p a a rd e n k ra c h t

nag dagelijks in werking bij P. R en so n

cm zoon, Waereghem.

Het Genoegen te Leven

Is a a n e l k e e n v e r z e k e r d d o o r

« e n e v o l m a a k t e g e z o n d h e i d .

I» zijn klassiek werk over de grondherkomst en Je

keèaadeling der piaatselijke ziekten, die in de geneeskund

e wereld een voorname plaats inneemt, schrijft dokter

jSts&methy, raadplegend geneesheer der Koningin Victoria

va» Engeland :

“ Als men er in gelukt is de verschijnselen te doen

verdwijnen, die eene storing van de spijsverteringsor-

sgien aankondigden, gebeurt het altoos dat de plaatse-

^ k e ziekten, die aan het gebruik van plaatselijke geneest

e e n weerstaan hadden, spoedig verdwijnen, en de zieke

K»«tt altoos, in deze soort gevallen, erkend dat hij bijna

®*!»enblikkelijk een algemeen welzijn waarnam, die zijne

vtrwondering ten hoogste gaande maakte. »

•ukter Bésuchet, in zijn verslag over maagaandoening,

irtik t zich als volgt u it; « Alle opstopping is van nadeeli-

invloed op de spijsvertering, en de minste storing

ik ke spijsvertering verwekt storingen in al de andere

liekaamswerkingen. »

K l i n i e k v » ii I>r D O Y K X , l ’ a r y s ,

1 3 J u n i 1 # H

üeiiier meer dan dertig jaar dat ik een der ieverigste

aa*Levelers ben van de Revalenta Du liarry.

Ik raad ze, zonder uitzondering, in al de gevallen aan

vaa maag- of darmaandoeningen, van krimping der maag-

jeaing in den aanvang, en van spijsverteringsstoringen

zwwei bij de volwassenen als bij de kinderen.

#een enkel van de sinds het bestaan der Kevalenta

asMhevolen bloem heeft mij zoo gustige uitslagen gegeven.

Ik «achtig tl mijn brief openbaar te maken.

Dr E. Doyen.

M r REVALENTA DU BARRY is bestendig in gebruik

i i ie Kugelsohe hospitalen sedert til) jaar.)

Tier maal voedzamer dan het vleesch, zonder te consti-

jfciwu■, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecij-

m m . lu doozen van fr. 2.50, 4.50, 7,75, of min dan 0.40

ptr maaltijd.

Terkrijgbaar kij alle gaede apothekers en winkeliers .

Sartrijk : Hulpiau, apotheker, Leiestraat 34. De Neus,

apotheker, Groote Markt, opvolger van Bossaert.

Iseghem : Rodenbaob, apotheker,

ïlecneu : Va» Ost, apotheker, Groote Markt, Sioen,

ajMtkeker.

Msscraeu : F. Verreux, M. de Philement. Zoader.

Roeselaere : F. Ameye, apoth. Dubuisson, apotheker,

yfiMnprez, apoth., A. Lvkeer, apoth., Statieplaats, 2.

Kantoren

vwi de Notarissen D e p la , te Ardoye

en P ro o t te Wouwen.

OVERSLAG: Woensdag 2 April 1913,

•m 1 ure namiddag, in het Gemeentehuis,

le Ardoye, van: eene goede en welgelegene

H O F S T E D E ,

groot 4 heet. 63 aren 51 cent., te Ardoye,

bij de plaats, verdeeld in 6 koopen.

Gebruikt door Remi Callewaert-Tack,

t»t l n October 1914.

Maar ingesteld fr. 24,000.

Kantoor van

Deurwaarder Pieter VANDERME1REN,

Rousselare. — Telefoon 210.

S choone en g ro o te V e rk o o p in g

van

Meubelen & Voorwerpen

ter herberg Cercle Sportif,

N ie u w s t r a a t , I S E G H E M ,

•p MAANDAG 7 APRIL, om 9 uren ’s

«orgens en 1 uur namiddag.___________

Agenten

Eerste klasse Hollandsche Levensverzekering*

Maatschappij vraagt actieve

hoofdagenten tegen zeer gunstige voorwaarden.

— Brieven onder letter E. L,

teureel van dit blad.

S U IK E R IJ Z A A D

Gewaarborgde echte Magdeburgsche

Spitskoppen, aan 2.50 fr. de kilo, bij

R e m i D e P o o r t e r , Gent.

6L0N 0EEL Gebroeders

L o o dgie ters, Z inkbew e rk e rs

G e z o n d h e i d s t o e s t e l l e n e n L e i d i n g e n

Werkhuis speciaal ingericht voor werken

van fabrieken en nijverheidsgestichten.

s p o e d ig e b e d ie n in g

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41

Kortrijk. _____________

GO ED E R E IZ IG E R

ep commissie wordt aanstonds gevraagd

voor welgekend huls. — Zeer winstgevende

positie.

Zich schriftelijk aanbieden binnen de

S dagen ten bureele van Het Kortrijksche

Volk, onder de letters R. C.

Agenten

Eerste klasse Hollandsche Ziekte- en

Ongelukken- Maatschappij vraagt actieve,

«oliede hoofdagenten tegen zeer hooge,

doorloopende provisie. — Brieven onder

letter R. K. bureel van dit blad.

W E V E R

Wordt gevraagd wever wel op hoogte

van het,vak, als meestergast in de nieuwe

fabriek te Emelghem.

Zich te wenden 43, P rincesstraat, tegen

de kerk, Emelsrh^nn

F1I1IEK VBN SUPE1P10SPIBTEH, SCHEIKUNDIGE VETTEN EU KÜNSTKUHN08.

H u is g e s t ic h t in 1 8 7 6 . __________________________________________ ________ ____

ACH. EEMAÏl, AALST.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Prijzen volgens samenstel. — Vraagt prijs-courant

Sam engestelde opgeloste G u a n o « D E Z O N ».

G R O N D S T O F F E N aan prijs van den dag : N i t r a a t v a n S o d a S u lf a a t van A m m o n ia k ,

S u p e r p h o s p h a te n , N i t r a a t v a n P o ta s c h , S u lf a a t v a n P o ta s c h , C h lo o r z u u r . P o ta s c h ,

K a ln ie t . IJ z e r s la k k e n (S c o rie s ). P la a s t e r , IJ z e r s u lf a a t P h o s p h a a t B e r n a r d , M a g n e s itu a ,

K o p e r s u lf a a t (b la u w e n a lu in ) 98/9 9 z u iv e r . V e r g r u iz e r s V e r n i o r e l, É c l a ir n . 1 .

R H U M A T IS M G E N E Z E N

5 T 3 e l t e w f l * v a n e e n e z l n e , M . G u illaum e-P au l D enil, Hospitaal

straat, 186, te O pw ijck, s c h rijft: « Sedert m eer dan 5 jaren leed ik van gew

eldige pijnen van rhum atism . Verleden ja ar heb ik tw ee doozen VV I I l i a m

C a c i x l l e n genomen en sedert dien ben ik zoo w el dat het ongelooflijk is : ik

kan u niet genoeg bedanken over mijne genezing. T e n einde deze te helpen die lijden

laat ik u geerne toe dezen brief te veropenbaren. »

Indien gij lijdt aan rhum atism , jicht, heupjicht, lendenpijnen, enz., weest overtuigt

dat de C a c h e t t e n W l l l i a n i die M . D enil genezen hebben, u ook genezen

zullen. D adelijke verzachting : genezing binnen de acht dagen.

In doozen van 2 fr. de 15 cachetten. — 3 fr. de 25 cachetten.

A potheek M 1 C H O T te C harleroi en bij alle apothekers van België.

K ortrijk, H ulpiau, Deneus ; Meenen, Flipts; Rousselare, Van H ouw e; Moeekroen,

M a e s ; Iseghem, Rodenbach, V eiham m e, en o v e r a l .

IHITTILIPIHITTIS

Matrassenfabriek De -Ster

W e Polfliet-Yandenberglie

D o lfijn k a a i, 2, K o rtrijk .

Zelfde huis te Meenen,

De beste floconwol om zelf uwe

matrassen op te vullen is deze der

gekende fabriek De Ster, aan 1.00,

1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.

Afrikaansche wol aan 1.90 en

2.25 fr. de kilo.

Inlandsche wol te beginnen van

3.75 tot 4.50 fr. extra.

Opgemaakte matrassen in alle

prijzen. Groote keus van Bedderijen,

Sargiën, Bedspreien, Engelsche bedden

en Tapijten.

Wie in vertrouwen wil gediend

zijn, wende zich naar De Ster, Dolfijnkaai,

2, bij de Leibrug, Kortrijk.

Yperstraat, 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

K a p ita a l: E E N M I L L I O E N fr a n k .

Werkende onder het toezicht zijner leden

G ezam entlijke w aarborg

op 3 0 e" Juni 1912 5 M ILLIO EN 284,000 FR.

Zaken verw ezentlijkt j

op 3 0 1” Juni 1912 voor t 3 7 'L MILLIOEN FRANKEN

1 0 .

L E V E N S V E R Z E K E R I N G E N aan de beste gekende voorw aar

den verblijf in Congo toegelaten

S P A A R - E N P E N S I O E N K A S in zuivere m utualiteit aan de

beste gekende voorw aarden.

L I J F R E N T E N waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn

door l slc hypotheek van dezelfde waarde.

W E D U W E E N W E E Z E N P E N S I O E N E N .

P E N S I O E N E N E N V E R Z E K E R I N G E N D E R B E D I E N ­

D E N , bijzondere voorwaarden v o o reen gansch persooneel

V O L K S V E R Z E K E R I N G E N , menschlievende voorw aarden.

L E E N I N G E N O P H Y P O T H E E K en om te B O U W E N .

A A N K O O P V A N G O E D E R E N op R E N T E , aan de hoogste

voorw aarde gewaarborgd door hypotheek van l s,e rang.

P L A A T S E N V A N H Y P O T H E E K O P R A N G voor 3 '

personen zonder intrest (tegenw oordig 4 .2 5 % ) m et nam elijke in ­

schrijving der geldschieters voor alle sommen tebeginnen, van 200 fr.

S P O E D I G E H E R V O R M I N G V A N V E R L I E Z E N O P

O P E N B A R E F O N D S E N .

Verschillende agentschappen en inspecties u bekomen

minlichtingen i

j d e L i g n e s t r a a t , 3 9 , B r u s s e l

Q c j

W aschpoeder J eanne d’ Are

zo nder m ededin g er

oi lei potasch te vervaipii eo de zep te spm

wordt

tw alle kruidenierswinkels verkookt.

Z I L V E R E N M E D A L I E

Wecterlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders

te H E R S E A U X (Statie).

De Vermaarde ONTDEKKING van den NOORDPOOL

M d e n N o o r d p o o l t e b e r e ik e n waren Peary en zijne a m e r ik a a n s c h e gezellen

van geen b e e r e n o f w o lv e n b a n g ; h a d d e n z i j geen k o g e ls o f b u s k r u i t m e e r ,

zij konden zich v e r d e d ig e n d o o r h u n n e m e s s e n , s to k k e n e n z e l f d o o r h u n n e o n b e -

larif > geweren ; m a a r in d ie v o c h t ig e e n k i l l i g e s t r e k e n z o u d e n z i j d u iz e n d m a a l

van koud . vallingen, b o r s t z ie k t e n e n f le u r is o m g e k o m e n z i j n , h a d d e n z i j v o o r

Be. ii voorraad gezorgd v a n

B O R S T P A S T I L L E N van l F r a n l f , v a n de

A;k~ i}.* 1> Biefyorf, f6, Dijlfstraat, Antwerpen. TelfifOOll 6206

— Het echte hadendaagsch Volksmiddel; ééne doos is genoeg voor ééne week. —

O o k te verkrijgen bij apotheker P . M attelaer, V oorstraat, K o rtrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperen

In 1 minuut stilt de Ü E X T I X O L

totaal en voor altijd de tandpijnen, de he-

/igste abcessen en zwellingen. Laat geen

tenden meer trekken. Een enkel gebruik

van l l e n t i n o l zal ze zekerlijk genezen.

Om genezen te zijn eischt den echten

B H H f l U H X t

i . 2 5 Tr. het fleschje in alle apotheken.

D e p o ts :

K o rtrijk, D escam ps-Terrière, Steenpoort, 8.

* Im pe, G roote M a rkt.

» H ulpiau, Leiestraat.

» Deneus, G roote M a rk t.

Avelghem , M . Vancaem elbeke en R .Verm andere.

M eenen, Flipts, R otiers en Boute.

W aereghem , M . Robberecht, J. Renson.

Kiekenkweekers

en Landbouwers.

Sterven uw e kiekens van C h o l o r a , 1)1 p li-

t e r l e . a l l k k e l e v e r » , r o c h e l , ofw el

d o o r o o r z a k e n «11e v i j n i e t k e n t ,

gebruikt dan onm iddelljk het geneesmiddel IV 0

bereid door A p o t h e k e r lt- V E K -

M A N D Ë I t Ë v a n A v e l g h e m .

P tflzen : dubbel pak 3 fr., pak 1.75 fr., half pak

1 fr.

Lijden uw e kiekens aan het s n o t of ook nog

aan p o k k e n , gebruikt de r e m e d l ë n van

l t V e r m a n d e r e en eischt dien naam op het

etiket.

P rijzen tegen pokken, dubbele flesch 2.50 fr.

flesch 1.25 fr ., halve flesch 0.75 fr.

Tegen snot, dubbele flesch 2.50 fr., flesch 1.25,

halve flesch 0.75 fr.

N . B . — D eze zijn de eenigste rem ediën s re -

N c l i i k t v o o r g r o o t e k w e e k e r s door

hun g r o o t g e m a k v a n t o e d i e n e n en

de v o l k o m e n e g e n e z i n g e n er door verkregen.

D epot bij de H H . A pothekers : J. G autot te

Assche, A . G uyot te Ruysbroeck, V . Chielens en

K . D e w o lf te B rugge, A . Verstraete te Rousselare,

H . Ruyssen te Veurne, T h . H ulpiau te K o rtrijk,

Depaepe te Audenaerde,

J . IM P E - D O U S S Y te K o rtr V Jk

Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling

met verzendingskosten bij apotheker R . Verm andere

te Avelghem .

Maaglijders, vraagt de maagpillen van lt.

V e r m a m l e r e in de apothekerijen van

J . I M P E - U O U S S Y en P . M A T T E L A E H

E. Castaing-Lepère

« IN DEN BAROMETER »

42, G r o o t e M a r k t , K o r t r ij k

tusschen het Dam berd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden

van allerlei brillen en neusnijpers, aauw

! keurig aan het gezicht

toegepast, van 1 frank af

en verwisseld tot v r e ­

dige voldoening.

frootgUzciij D raadtellen,

Groote keus van sta­

len, nickelen, zilveren er

gouden B R IL L E N en

P IN C E - N E Z aan uit­

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer*.

Verrekijker*. Jumelleo, Th er

mometers voor Brouwerij»

en Melkerijen. Alle tlach var.

Hekels, Waterpassen, V«r

Kostbare Ontdekking

goedgekeurd door de Maatschappij' ’« i

Gezondheidsleer van België. v jg

van 24 Juli 1907).

Genezing in 10 m inuten van de h e v \. tand- en

hoofdpijnen, der m igraine en nevralgies, door d t

C A C H E T T E N JO S. G A U T H 1 E R , A p o t h e k e r t i

M e c h e l e n , O fficier der Academ ia Fisico-Chim ico

Italiana van Palerm o (Ita lië ) 1 en 2 fr. de d o *s van

6 tot 13 cachetten.

D e Apotheek Jos. Oauthier zendt overal zijne

uitm untende rem edie per terugkeerende post, te-

je n mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

Gansch onschadelijk. N o o it missen. Eischt het

m erk Antinevralgique Jos. Oauthier, in Wauw

gedrukt op ieder cachet.

Depóts te K ortrijk : Apotheek HULPIAU ei

IM P E , en in alle goede apotheken.

N E E M T N IE T A N D E R S I

L A A T U N IE T OM KLAPPEN I

O o k te bekom en te K o rtrijk bij A . Descamps-

T e rriè re ; te Avelghem bij Van Caem elbeke.

Huis H E N K I D ESM ET

Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R I J K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren,

Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrasse*,

Stoelen, Gordijnen, Stoors,

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons

Wolle sargiën.

G r o o t e k e u s . — G o e d k o o p .

T E KO O P

Eene goede naaimachien Singer, onlangs

nieuwgekocht, bij de kinders De-

o e e s t , te Oostnieuwkerke.

In den G o u d e n K a m .

E. COORNAERT-DAV1D

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste niewiimheilen van Corsets

sterk en g o edkoop.

isid.Ledure-Tremraerï

K o o rn m a rk t, 6, K O R T R IJK .

G roote keus van B rillen en neusnijpers (pinc*-

nez), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toegepast

en verwisselt tot volledige voldoening.

O ok te bekomen stalen, zilveren, nickelen e»

gouden B rillen en Pince-nez, aan zeer lage pr||ze«.

Barom eters, Jum ellen,Therm om eters.

D e voorschriften der Heeren Oogmeesters w o r-

len binnen de 48 uren uitgevoerd.

Pekels voor brouw erijen, m elkerijen, stokergea,

:n z., W aterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

A llerhande vermakingen en inzetten van glazen.

Electrieke Zaklam pjes. Volledige keus van juwee-

len in goud, zilver en doublé.

MEUBELS, SPIEGELS

STOVEN

I I u i » v a n v e r ( r « n w ( ‘ ii

V. H A P -D E B K Ü Y N E

38, O. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedde».

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr.

Q R O O T E KEUS VAN STOVEN .

Qemak van betaling op aanvraag.

L’UftilON SY N D IC A LE

N aam looze Maatschappij

Verzekeringsmaatschappij op ’t leven

de branden,

ongelukken en andere gevaren.

Maatschappelijk k a p ita a l: C ïo o .o o o f r .

Gebracht op : S . o o o . o o o f r .

Z E T E L :

3 0 , r u e d ’ A l l e m a g n e . R r u M e l

Volksverzekeringen. — Lijfrenten.

H et bestuur onderzoekt alle ernstige aanvragen

van Agentschap.

Voordeelige voorw aarden aan de Agenten.

OUD-SOLDATEN !

v ilt gij uw e m ilitievergoedingvoor

e trouw en of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD

C orrectlonneel of koophandels

rechtbank, moet gij w ettelijk scheiden,

hebt gij koopw aren geleverd

)f geld geleend en kunt gij het niet

'erug krijgen, m oet gij erven, enz.

W E N D T u voor beiden tot

>1 X T I I I V S . Z a n d b e r g , 8

G E iV T .

R aad kosteloos van 8 tot 11 uren en van 3 tot 6

uren. Postzegel van 0,10 vo or schriftel. inlichting.

S L IJM E N , G A L

Wanneer de slijipen en brandige vochten np

geene voldoende wijze worden uitgeworpen,

ontsteken zij de maag en het darmvlies, storen

de spijsvertering, veroorzaken het zwellen van

den lever en doen gansch het zenuwgestel horig

aan. Daardoor brakiiigcn, slechten bit-

\trcn mond, beladen tong, neerslachtigheid,

verstopping en ganscli de reeks der

pijnlijke maagziekten.

Het regelmatig gebruik der W A K B

U : V E X S I M L L K > P r , I t o n i a n

die rechtstreeks op de slijmen en slechte vochten

werken en deze op korten tijd uit de

kleinste hoekjes van gansch het lichaam jagen,

is het beste en zekerste middel, zij

bewerken eene volkomene genezing daar

waar alle andere middelen vruchteloos zijn.

De W A K E ( , E V E W ' < l » I L , L E « r

E r . I t o n i a n kosten slechts fr. 1.25 de

doos in alle goede apotheken.

Wacht u van namaaksels 'die geene waarde

hebben.

Algemeen depot : Apotheek F . Koman,

Groote Markt, Dendermonde.

Te verkrijgen in alle apotheken ; bijzondere

depots: te Kortrijk. apotheek Hulp:au, Leiestraat;

te Rousselare, apoth. Marin Van Houwe

Noordstraat, 26 ; le Iseghem, apotheek A.

Rodenbach, Groote Markt.

PETIT'BEURRE

zeep DADA

Het stuk 0 .7 5

CrêmeDADA

Tube 0 .7 5

Poeder D A D A

De doos 2 .5 0

Werkdadigheid zonder

weerga tegen zomersproeten

en huidaandoeningen.

De beste voorhet behoud

eenerfrische gelaatskleur

Onfeilbaar voor de genezing

van kloven; maakt

de huid blank IN EEN

NACHT.

Allerfijnst, en op ’t gelaat

blijvend; onontbeerlijk

voor elke toilettafel.

Te koop in alle goede huizen.

V erkrijgbaar te K ortrijk :

A potheek A . Descam ps-Terrière, Steenpoort, 7.

D rogerij de K rokodil, G roote M a rk t.

D em eyere, coiffeur, D oornljkstraat.

Lepère-Dubuisson, Leiestraat.

A potheek de B ie, Rijsselstraat.

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.


„ i l ; fm fJLé

'■wSw/m.4&W'e*t

A f ? - ' ■

M adam e B A U W E N S

H oogstraat, 75, Sotteghem .

ik l*evestig dat ik sedert vier jaren m et krukken

v*«rtsukkeld e. Alles had ik beproefd, zelfs de kos-

tel^kste rem ediën tegen rhum atism .

Eeae enkele flesch E l i x i r IM i I I I |> p a r t

fceeft m^j zoow el hersteld en opgeholpen alsof ik

nog nooit aan iets had geleden en ik kan niet genoeg

deze w onderbare en onschatbare rem edie

aankevelen om alle rhum atism pijn te verdrijven.

PRIJS :

4.5# ïr. de flesch, 2.50 fr. de halve flesch.

•epot bij A I'H I L L E ; L Y U Ë E I t

Apotheek Het Roode Kruis _

S t a t i e p l a a t s , ROUSSELA RE

en in alle goede apotheken.

Vraagt liij Marin VAN HOUWE

APOTH EKER-SCHEIKUNDIGE

IV « *» a '< lM ti‘a a t , > t i . l l o u H n e i a r «

Telefoon N° 102

de verm aarde A T T A Q U E -O L IE (e lix ir anti-apo-

plectique) uitgevonden door D octor Q ekiere van

Hooglede en later bereid door D o cto r Andries van

Hooglede. O nfeilbaar m iddel tegen beroerten of

attaquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, moet

dit krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : M a r i n V a n H o u w e .

P r ijs : 2.50 fr. de flesch.

HET ROODE K RU IS

BIJ ’

Achille Lybeer

Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, R O U S S E L A R E

Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A ■>• !$ :•*» i n a I de

beste remedie om de wederspannigste TAND-

en HOOFDPIJN te verdrijven. Wonderbare en

talrijke genezingen worden er door bekomen.

10 minuten zijn voldoende. Bevat niet de

minst maagkrenkende stof en mag genomen

worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk en spoedig.

1 fr. de doos van 7 cachetten.

2 fr. 16

Ue gezondlieidspillea

f l f A,

Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen.

Onmisbaar voor slechte spijsvertering, verstoptheid,

draaiingen in ’t hoofd, leverziekten,

ittakken, zwaarmoedigheid, rhumatism, keer-

jaren der vrouwen, enz.

Prijs 0.75 de doos. In ’t bereik van eenieder.

Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid

dje kan gevolg geven aan bronchiet en tering.

!>«• I t i t l t - r i ' I L L E N van ACHILLE

LYBEER zijn daartegen het meest geprezene

middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch-

heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezin'g

Gévallen waarbij men den moed verloren had

en bijna voor ongeneesbaar aanzien waren,

wierden geholpen door deze wonderbare pillen.

Prijs 1.50 fr. de doos.

Deze uitmuntende remediën worden per

Icrugkeerende post verzonden tegen mandaat

der weerde en opleg van 5 cent. voor

port.

M u t s e n m a k e r ij in ’t g r o o t

zoekt een persoon om met ’t machien te

breien, zoo noodig zou geperfection, ma-

Ghien leveren met zeer groote vermindering

op fabriekprijs. Goed loon en contract

voor lang termijn. Schrijven Z. P. 12,

liuieel van ’t blad,

(iroote Meubelmagazijnen

3 , K r i 3

vergist u niet van adres, op de K ring achter de Pompe

kORTKIJK

OM Huis We V aM eto R.&G vS eleene

OPVOLGERS,

is het voornaamste, het best-

gekende en het voordeeligsie

magazijn der om streek voor

allerhande pracht- en gewone

meubels.

Verkoop ter trouwe.

Matige prijzen.

ZIN K Z IN K W IT

VIEILLE M0NTAGNE

Regionale depothouders

FIRMA

SA EY & D IIESPEEL

Opvolgers van D e M ulié- V e rcruysse

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTRIJK

T e l e f o o n 190 t- ■■■

Magazijnen van Koper, Tin, Ijzer,

Staal, Blik,

Lood, Platen, Poutrellen, enz.

Suikerbakkerij Ter Statie

»p den hoek aan den Kortrijkschen Bank

TELEFOON »U 8

f A l l f l i i S « B l

IJzerw pgstraat, 1, K O R T R IJ K

Groote keus van P aascheiers fijne chocolade,

gematige prijzen.

Met Kortrijk Foor, fijnste Amandelbrood.

Speculatie, Nougat en Brugsche Achtjes.

Kortrijksche Biscuiten, Zoetelijk.

Chocolade van ’t merk, Patrons Patissiers.

Milka Suchard, Gala Peter.

Hollandsche Hopjes. Rademakers met de Kroon

Fabriek van Scheikundige Meststoffen

D l S T O B B E L E I R

Molenstraat, 69, A A L S T

Opgeloste en gemalen Guano — Klavervet — Scheikundige

Meststoffen (chimiques)

Soda-Nitraat — Superphosphaat — Kaïniet — IJzerslakken, enz.

V RAAGT PRIJS-COURANT.

i w a r r r e T i T i E E i i

VOOR LANDBOUWERS EN KIEKENKWEEKERS

O nfeilbaar O ntsm et G eneest - V e rklo e kt

tegen sterfte,cholera.dyphterie, pokken

snot en alle b e s m e tte lijk e ziekten

Het is beter eene ziekte te voor

komen d jn ze te m oeten,

b e s trijde n .

P r ij s

^

tï.öOfrdépak

H.25 fr.

van

de

1

pak,

kt/o,

o v e ra l F ra n c o v e r z o n d e n ■

len p jk is voldoende om dm/end koppen volkomen te genazen

'Ten verstandige boer verteertgeern 650Fr om e r JOO te Winnen

g e b r u i k t e n g i j z u l t o n d e r v i n d e n

B e r e id e n A C H . L Y B E E R . A p o t h e e k h e t Ro o d e Kr u is

STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOONNE206.

4 BELPAIRE-R0 Y0 N

Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

_ • • .j ji j ~ ■— *

AlltrMc paarta: ide E ereéSsdiajjen

voor alle ambachten, zooal§ :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stovenmakers,

Mekaniekwerkers, Metsers en Plakkers, Landbouwers, Zinkwerkers, Velo-

werkers, Kuipers, Rijtuigmakers, Behangers, Beenhouwers, Kleermakers, Schoenmakers,

Hoveniers, enz., enz.

B O U W A R T IK E L E N : Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Charmeren,

Leenen, Spagnoletten. — L attesto o rs- artikele n. — Dakvensters,

Watersteens, Afleiderbyizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels,

Deurpaneelen. — K a v e g e k k e n . — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o lle d ig e k e u s v a n A le n a g le - A r iik e le n .

Verders te bekomen ALLES wat den handel

betreft.

M U Z I E K M A A T S G H A P P t J E N

koopt, uwe instrumenten in hel

Huis EM. F A U C O N IE R

K eizer K a re ls tra a t, 83, T E G E N T .

ELECTRICITEIT

Onderneming van Licht, Dynamos, Motoren

Ventilatoren, enz.

C e n t r a l e v e r w a r m i n g .

Warm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen

O v e rle ie stra a t, 54, K o rtrijk .

TANDENBALSEM

VAN

I 1 E T I t O O D E K R U I S

geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn

voortkom end van holle tanden. O ok durf ik

zonder vrees de aanhoudende w erkdadigheid

en de uiterst w onderbare uitslag van mijn

produkt w aarborgen. Deze specialiteit heeft

niet enkel een onm isbaar uitw erksel, m aar

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben

5 fr. te betalen bij ieder geval van m islukken.

Zulke ernstige w aarborg geef ik slechts

om dat ik zéker ben dat mijn Tandenbalsem

nooit zijn doel m ist. — Prijs : 1.25 fr.

Bereider : A C H IL L E L Y B E E R , apotheek

Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare.

Telefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen mandaat

van 1.30 fr .

IS lIC iM S S te beginnen aan fr. 33.00.

Clarinette si b, ebbenhout, 13 sleutels, 2 ringen, fr. 45.00.

franco t'huis geleverd.

V R A A G T P R O S P E C T U S .

SCHOON H A A R

Echt, geen geverfd, gew aarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande m odew erk.

M en aanveerd ook uitkam sel om te verw erken.

August en 'Marie FE YS

O oststraat, 103 — St-M ichielsplaats, 4

ItOUSSKLAKH.

Uitgelezen m iddels tegen ’t grijs haar van af 1.25 fr.

MEUBELMAGAZIJNEN

VAN DE VLASMARKT

H et is bewezen dat die M eubelm agazijnen gekend

zijn voor verkoop met w aarborg en genadige

prijzen van alle slach van rijke en gewone M eubelen,

alsook van W iegen, ijzeren Bedden, Spiegels,

Kinderstoelen en Rijtuigen. Keuken- en H erberg-

gerief, .> !» • r * .s e i< -n Spreien, T o ile s cirées,

Stoors, G ordijnen, enz. enz.

G A A T Z IE N E N O O R D E E L T .

V o o r buiten stad w o rd t alles verzorgd en franco

ten huize besteld.

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx

V la sm a rk t, 2, K o rtrijk .

DE PILLEN VAR D‘ CODERRE

v o o k B l e e k z u c h t ig e e n Z w a k k e V b o u w e n

zij,] een geneesmiddel zonder weerga voor

alle bijzondere ziekten der vrouw.

Kostelooxe raadplegingen per brief of mondekn§$.

D e P ille u v a n D o k t o r C o d e rre deagem v o o r

v ro u w e n v a n a lle n o u d e rd o m e n s la g : z ij b e s trQ c lw

m e t g o e d g e v o lg d e b ijz o n d e re z ie k te n d e r v r o o w ,

v a n h u n n e p r ils t e je u g d t o t d e n m e e s t g e v o r d e r d * *

o u d e rd o m .

H u is m o e d e rs , d o e t d e P ille n v a n D r C o d e » e

n e m e n d o o r u w e b lo e d a r m o e d ig e , b le e k e , k w ij n e * d *

m e is je s . O n d e r d e n in v lo e d v a n d it w e ld o e n d g e n ee sm

i d d e l z u lle n liu n b lo e d r ijk e r , h u n n e z e n u w * »

.s te r k e r, h u n n e s p ie r e n v a s te r w o r d e n , e n z ij z u il* »

z o n d e r s le c h te g e v o lg e n h e t k r it is c h t ijd v a k (ter

v o rm in g d o o r w o r s te le n .

B le e k z u c h tig e jo n g e m e is je s , m e t g e le t i n t , w ie r g e z ic h t m e t b r a n d e n p u is te n o n t ­

s ie rd is , k le in e m a r te la re s s e n d ie a lle m a a n d e n , m e t d e m a a n d s to n d e n , v e r s c h r ik k e lijk »

p ijn e n o n d e r s ta a t, n e e m t P ille n v a n D r C o d e r r e e n g e z u lt d e n w itv lo e d (le u c o rrh é e ),

o n r e g e lm a tig h e d e n en de p ijn e n a ls b ij to o v e rs la g z ie n v e r d w ijn e n en v e r v a n g e n w o rd e ®

•lo o r een g e v o e l v a n w e lz ijn d a t u d e v re u g d e u w e n o u d e rd o m e ig e n , te r u g s c h e n k e n zaJ.

E n g ij, o n te lb a r e g e k w e ts te n b ij w ie d e m o e d e rs c h a p w re e d e s p o re n n a g e la te n

h e e ft, o n th o u d t w e l d a t d e P ille n v a n D r C o d e r r e U v a n h e t v lie m v a n d e n c h ir u r g ijn

re d d e n z a l, w a n t z ij g e n e z e n d e m e t r ie t , de e ie r s to k o n ts te k in g e n , a lle s le c h te gevolg'en

d e r b a r in g .

E n g ij, M e v r o u w e n , d ie a a n h e t g e v a a r lijk e k e e r p u n t v a n o u d e rd o m g e r a a k t z ijt,

p la a t s t u s p o e d ig o n d e r d e h o e d e d e r P ille n v a n D r C o d e r r e , in d ie n g ij d r a a iin g e n

d u iz e lig h e d e n , w a r m te , b lo e d o p d ra n g , b lo e d s to rtin g e n en a n d e re e r g e r o n g e v a lle n w ilt

v e rm e d e n .

E n o p d e n o u d e rd o m d a t h e t b lo e d v e r d ik t en z ijn e r lo o p d o o r h e t lic h a a m v e r tra a g t ,

o p la te n o u d e rd o m , z u lle n d e v r o u w e n in d e P ille n v a n D r C o d e r r e n o g een w o n d e rb a re n

le v e n s - e n k r a e h t h e r s t e lle r v in d e n , b e k w a a m h e n n o g d e n in d r n k te g e v e n d « r te » « g

g e v o n d e n je u g d .

E e n k a b in e t v a n k o s te lo o z e r a a d p le g in g e n , b e s tu u rd d o o r g e n e e s h e e re a -s p e c ia lis te n

v a n o n b e tw is tb a re e r v a r in g , is g e h e c h t a a n d e b u r e e le n d e r P ill e n v a n D r C o d e m e .

10 7 , Z e n n e la a n , B ru s s e l. A lle z ie k e v r o u w e n , e n v o o r a l z ij d ie w a n h o p e n , «ij d ie a lle s te

v e rg e e fs b e p ro e fd h e b b e n e n z ic h o n g e n e e s b a a r a c h te n , w o r d e n v e rz o c h t o n z e gemees

h e e re n s p e c ia lis te n te r a a d p le g e n , ’t z ij p e rs o o n lijk , ’t z ij s c h r if t e lijk : a \j z u lle n , z o t d e r

ee n c e n tim k o s te n , v e r lic h t e r a a d g e v in g e n e n v e r k le e fd e v e r z o r g in g v e r k r i j g t * . Hfet

k a b in e t d e r k o s te lo o z e r a a d p le g in g e n d e r P ille n v a n D r C o d e r r e is a lle d a g e a o p e n ,

b e h a lv e ’s Z o n d a g s , v a n 9 u r e ’s m o rg e n s t o t 5 u r e ’s n a m id d a g s .

P I L L E N V A N C O D E R R E , 10 7 , Z e n n h ju u i, B id m k l.

•rfM lt» n n a ► Cadcrre worden verkocht in alle apotheken van Belgis **1 3 frank 4e rioos.

D epot te K o rtrijk : Apotheek H U L P IA U , Leiestraat, 36.

te Rousselare, M . Van H ouw e, apotheker, N oordstraat.

Ons nieuw uitlegboekje, bevattende een Almanach voor 1913, zal gratis gezonden w orde» a a i al de

damen die er de aanvraag van doen aan : P illen van D r C oderre, 107, Sennelaan, Brussel, D epartem . 5#.

DENIEESTER B" & Z

Groote M arkt, R O U S S E L A R E

Bijzondere keus

VAN

ALAA

VOOR

alle Machien en Neiiuti

Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

TJZERE M EU BELS

K E U K E X G E 1 U K F

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.

IJZER EN STAAL

P O U T R E L L E N ,P L A T E N

Geonduleerde verzinkte stalen Platen

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste

Platen (Métal déployé) voor Afsluitingen,

Barrieren, enz.

Gewone- en Prachtbedden

( D u i t s c h m o d e l )

Bedderessorts met stalen gegalvaniseerde

vieren (onroestbaar) in houten

of ijzeren kaders, bijzonder wel geschikt

voor gestichten en pensionaten.

M

o ü D ë i i s . indien gij de gezondheid uw er

kinders betracht, gebruikt geen andere

W l . X Ü O L I K

dan deze vervaardigd door den Apotheker-Scheikundige

V A N D E W A L L E .

IB D e ze W in d o lie zonder anijs bereidt, vervangt

zeer voor oelig de Slaapstroop, zonder den nadee-

ligen inVloed dezer laatste op de hersenen der

kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkelijk

de felste buikpijn der kinderen en lost onm iddelijk

de w inden.

P r ijs : De flesch 1.00 f r .; de halve flesch 0.50.

W o rd t ook in m indere hoeveelheid besteld.

Vraagt raad aan honderde m oeders van Rousselare

en omliggende gemeenten die ze reeds uitslui-

telijk gebruiken en allen zullen er u met denzelfden

lo f van spreken.

A lleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

F r a n z V a n d e W a l l e

9, N O O R D S T R A A T , 9 (dicht bij de Groote Markt),

It O U S S K L A U K — Telefoon 175

Plaag der Hoenders

D e plaag begint schielijk m et eenen gelen of

grasgroenen mest. D e kam verdooft en op eenige

dagen sterft de hen. D e levers zijn gew oonlijk gezw

o llen , geplekt of verrot.

H et gebruik der P O E IE R S van V A N D E W A L L E

belet het 'leggen niet en vo orkom t de ziekte in geval

van besmetting op de omliggende hofsteden.

W orden ook gebruikt tegen : Snot, T e rin g , P o kken

en alle besme telijke ziekten.

P rijs : 1 frank de pak.

B ereid door den Apotheker-Scheikundige

F r a n z V a n d e W a l l e

In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen : Bljsre*-

rs

dere bevruchtende Poeiers, Longpoeiers, Melk-

poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien e»

peerden, en die altijd met een goeden uitval bekroond

zijn.

De Borstbalsem

Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde

V erk o u dheden en V a llin g e n .

Prijs : de flesch 1.50 fr.

A lleenlijk verkrijgbaar

in de w elgekende apotheek

Franz VAX UK WALLE

Noordstraat, ROÜSSELARE. Tel. 175

Geen G r i j s H a a r

M E E R ! ! !

« D e N i e u w e L o n d o n »

doet de grijze haren binnen

kele dagen verdwijnen, mnaktij

h a a r glanzend en zacht, belet E.

uitvallen en neemt de polletjes

van het hoofd weg.

In flacons van fr. 1 ,5 0 en fr. 2 . s f

Engelschi liardtiacluor Mi 2 fr. per fliau

T e k o o p b ij A p o th e k e rs

D r o g is t e n , H a a r s n ijd e r s e n Fïeukw InfceJi

t» 1 troot- totsm rl* Ulo, WsdikMn (M iftj


p ' .4- . »•

§ p c c i a a l l i u i s v a n l st0 ra n g -

Damen- en meisjes Confectiën - Impermeabels

D e A m a zo fie ^ gi« Doornijkstraat, Kortrijk

Eenigste huis voorzien van grootste keus Paletots

W e k e lijk s nie uw e m o d e lle n .

Bekend voor de goede snede en kwaliteiten

opgemaakt door eerste kleermakers.

H U I S V A|N V E R T R O U W E N U R B l ^ I

MEDEDINGING ONMOGELIJK

KOMT BIJ TE VOEGEN COSTUME-TAILLEÜR.

H u is J O S E P H V E R R IE S T

S avarystraat, 13, KORTRIJK.

GROOT- en KLElNhandel in allerhande linnen en katoen :

wit, blauw en ongebleekt; tafel- en bedlinnen, hand- en zakdoeken, cotonnet, flanel,

kanefas voor rolgordijnen, los-weefsel voor stikwerk en Normandische cretonne;

stamijn voor dames-handwerk, fantasie tafelkleederen en oud linnen. Katoen en

wolle sergen. Kloosterstoffen, enz. —■ Mekaniek borduurwerk. ________________

D Ü t F i M £ T -

E E M - F L E S C H

T A N n P I I N n n O D F R Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkom ende van holle

■ n n u i U I 1 I / U U U L I I tanden. H et is “het doelm atigste, het goedkoopste en het eerste geil

f r a n k l i e t f l e s c h j e neesm iddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaam schen apotheker

aan het vlaamsche vo lk te koop gesteld is gew orden. — Riskeer 1 l V a n k % zoo uw e tandpijn

•p 1/2 m inuut niet w eg is, krijgt gij 5 f r a n k .

H o o fd d e p o t: Apotheek « De Biekorf », Dijkstraat, 36, Antwerpen.

® o k te verkrijgen bij apotheker P . M attelaer, V oorstraat, K o rtrijk, en Becuw e, aerssenapotheek, Yperen

K o o p t u w e h e n o o d i g h e t l e n I n C a o u t c h o u c u i t e e r s t e h a n d ,

i n d e G r o o t e F a b r i e k v a n C a o u t c h o u c

BELGIAN RUBBER (N. V.)

70, Bollinckxstraat, Brussel-Anderlecht

TELEFOON A. 1894

S P E C I A L I T E I T E N s B U IZ E N vo or besproeiing, B ier- en A zijnbrouw erijen, Stokerijen,

Stoom , A ciden, Samengeperste lucht, Baggerm achienen, enz. — B U IZ E N in onge-

bleekten, gelooiden, en gecaoutchouteerden K em p, enz. — B U IZ E N m et uitspringende of

ingew erkte Spiraal voor O pzuiging, enz.— B U IZ E N voor Gas en alle andere N ijverheden.—

Ronde en ovale J O IN T S voor Stoom ketels M a th o t, enz. — T R O U S D ’H O M M E voor

Keteldeuren, enz. — Ronde en langw erpige K L E P P E N vo or Condenseurs. — A M IA N T E

in al zijn toepassingen. — R IN G E N voor M elkkannen. — R IN G E N vo or Peilbuizen. —

C Y L IN D E R S voor T w ijn d erije n , Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. — B A N D E N voor

Lintzagen.— B O L L E N voor Kleppen.— R IE M E N in caoutchouc, B alata, enz. — E B O N IE T

in bladen en stokken. — J O IN T S en R IN G E N voor K arnen. — J O IN T S Som zée, L a vril,

enz. — Z A K K E N voor G asm otors, enz. — R O N D E E L E N vo or Afroom ers,

Beproeft onze Kwaliteit « K IN G ’S » voor Joints op h o o g e drukking.

Fabrikatie van eerste keus. — Vergoede tusschenhandelaars.

CAOUTCHOUC VOOR A LLE NIJVERHEDEN.

Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS

NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d s M M . B aron F r e d e g a n d C o q e l s , voorzitter, E d o u a r d T h y s , ondervoorzitter,

A l p h . U l l e n s d e S c h o o t e n , L e o n V a n d e n B o s c h , H e n r i- J . E n g e l s .

C o l l e g l e d e r C o m m i s s a r i s s e n < M M . J e a n d e l l a F a i l l e d e L é v e r g h e m , voorzitter,

«ie G raaf A d r i e n d e B o r c h g r a v e d ’A l t e n a , L e o n C o l l i n e t - P l i s s a r t , Baron A u g u s t e D e l b e k e , E d o u a r d

J * l y , de G raaf O s c a r L e G r e l l e .

SPAARBOEKJES aan 3 . 3 5 % en 3 . 6 0 %

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 ° / o

U itg ifte v a n G ro n d o b lig a tië n a a n 4.00 °/o

Leeningen op Hypotheek — Voorschotten op Titels

A G E N T E N

AVELGHEM : M. Aimé Vercruysse, Gemeentesekretaris.

MOEN : M. Eudore Hooghe, Gemeentesekretaris.

HOOGLEDE (Sleyhaeghe): Achille Pieters, Melkerijbestuurder.

MOORSLEDE : Maurice Reuse, Onderwijzer.

PASSCHENDAELE : Ernest Liefooghe, Deurwaarder.

RUMBEKE : Bruno Roose, Koster.

G. R0ESLER-B0LLE

r u e J L o n a u e d e s P i e r r e s , 3 3 , C O U R T R A I

liaison la plus renommee de la contrée, recommandée

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques.

Agrandissem ents en tous genres: Noir, Sépia, Charbon, Pastel.

Spécialité: Peinture a 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie.

G R A N D CHOIX DE CADRES.

Z E N

ZENUWZIEKTEN!

JA 1 JA!

’t Is een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis

verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN :

Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn ('"migraine), draaiingen,

zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen,

slapeloosheid, gejaagdheid op de 7e""wep, zenuwzwakte, vallende ziekte,

zenuwaanvallen bij de vrouwen (h , zwaarmoedigheid, stokken in de

keel, rheumatisme, fleurecijn, jichi, ~al., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,

ze zijn gansch onschadelijk en missv i nooit hun uitwerksel.

P R IJS : fr. 1.25 de doos ; fr. 3.25 de 3 doozen of de drie dubbele doos ;

fr. 6.25 d* 6 doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas,

alsook in alle goede apotheken.

W a c h t U v a n n a m a a k s e ls , ze z ijn s o a d e r w a a r d e .

V erkrijgbaar te K o rtrijk bij M M . D escam ps-Terrière, Steenpoort, 8, en H ulpiau, ap o tekers; te Ise-

gbem bij M . Rodenbach ; te Rousselare bij M M . D elto u r, Sim oens en V an H ouw e.

IN V E R T R O U W E N

mag men aanraden aan al degenen die

lijden aan ZILT , Exzema, Katrienwiel,

Baardziekten, Klieven der huid en alle

andere V ELZIEK T EN , van niets

anders te gebruiken dan de Wereldberoemde

W o n d e rz a lf en B lo e d ­

zu ivere nd M iddel der Apotheek

DE W A Li VI SCH, 10, Diepestraat,

Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W e i g e r t a l l e n a m a a k s e l s .

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE

S t e e n p o o r t , 8 , K O R T K 1 . I K .

BERICHT AAN DE DOOVEN

M et het doel dienst te bewijzen aan de belanghebbenden,

vraagt ons een onzer welgekende stadgenoten,

M . Verschueren, vader, 84 jaar, St.

Pietersnieuw straat, 128, G ent, de volgende mede-

deeling op te nemen :

Aan doofheid onderworpen en na allerhande

geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenige»

uitslag, had hij het gelukkig gedacht gebruik te

maken van de A udio Phonex Lucq. H ij bevestigt

dat enkel door het gebruik van dit wetenschappelijk

toestel, geheel onzichtbaar, hij volkom ene voldoening

bekom en heeft. O ok ten titel van dank

biedt hij zich aan, aan allen w elken uitleg zouden

begeeren, ’t zij in persoon, ’tz ij per briefwisseling.

H et zij noodig er bij te voegen om deze aanvraag

te volledigen, dat zonder kruiden, op allen ouderdom

en in alle gevallen, de A udio Phonex niet

alleenlijk het gehoor verm eerdert op de eerste dagen,

m aar dank zij hare bijzondere w erking, zij

trapswijzend klim m end het gehoor herstelt en alle

oorsuizingen doet verdw ijnet..

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M . G .

Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en

uren, zooals v o lg t: de m aan- en vrijdag van 2 tot

4 ure, Sint-Pietersnieuw straat, 128, en den donderdag

van 9 tot 11 en van 2 tot 4 ure : Kortrijksche

steenweg, 238, te Gent.

N . E .— M en w o rd t vriendelijk verzocht, als men

schriftelijk antw oord begeert te ontvangen, er den

ooodigen postzegel bij te voegen.

B R E U K E N

Volkomene gewaarborgde

genezing, verdwijning en

weerhouding van alle

soort van breuk, gezwel,

zakking en verplaatsing,

door de nieuwe speciale

regelbare toestellen van

den specialen Breukmeester,

D u m o n c e n u ,

SI, Koolenstraat,

Rrussel,laatste uitvinding

officieel bekend gemaakt,

brevet 242,644 van

24 Maart 1912.

heer DUMONCEAU,

gediplomeerd specialist

geeft kosteloos raad en

uitleg van 9 tot 3 uren, te

Kort rijk, den vierden

maandag der maand, in

Hotel de Flandre, (Statie).

V oor h e t A k k o o rd e e re n v a n

P ianos

zich te wenden bij

G. V A N T I E G H E M

Wandelingstraat, 6, KORTRIJK.

Portretten van klein tot natuur grootte. B ijzonderheid

voor groepen.

Om goed uw eten

te verteren

G E B R U IK T D E

PILLEN van D' GARRIN

Z ij verkloeken de maag en het bloed

Z ij versterken de zenuwen

Z ij geven eetlust

Z ij genezen hoofdpijn en migraine

Z ij genezen anemie ( bloedarmoede)

Z ij voorkomen tering ( tuberculose).

Deze pillen purgeeren n ie t ; zij verslijten

het lichaam n ie t ; zij vergem akkelijken ee*-

vo udiglijk het verteren van het eten, en zij

w erken op zulkdanige w ijze dat er niets

verloren ga van de voedingstof die w ij innem

en. V E E L M E N S C H E N IM M E R S E T E N

N O G A L W E L , D O C H B L IJ V E N A L T IJ D

F L A U W ; de oorzaak ligt hierin : dat er

veel voedingstof verloren gaat, « het eten

kom t eruit gelijk het er in gaat. » H e t w ordt

niet verteerd, ofw el het w o rd t slechts gedeeltelijk

verteerd. H et baat im m ers niet

van veel te eten, het bijzonderste is van goed

te verteren. D e p i l l e n v a n D r G » » - r i « i

zijn onder dit opzicht een uitm untend ver-

eringsm iddel.

H un gebruik geeft altijd goeden uitslag.

O ok zijn zij aangenomen en aanbevolen

door m enigvuldige doktoors en specialisten.

G e b r u i k s w i j z e « men neem t 3 tot

4 pillen per dag, ééne voor ieder eetm aal.

P rijs : I f r . « 5 de doos. — V o o r 6

doozen : 7 . 0 0 f r . — V o o r 12 doozen :

1 3 . 0 0 f r .

D epot voor K o rtrijk : A p o t h e e k P .

I H A T T E L A E I t , V oorstraat, 48, K o rtrijk

. — Telefoon 221.

R»usselare : apotheek YandewaHe ; Iseghem :

apstknok ftodeiJtack.

Bouwgronden te koopen

to t H E U L E , w ijk 5 W e g e n ,

langs den steenweg naar Kortrijk en langs

de straat naar de statie aldaar.—-Voordeelige

bespreken.

Extra schoone gelegenheid tot het uitoefenen

van alle handels, of voor prachtig

buitengoed.

Zich aanbieden bij D e s id e r iu s B e t t e n s ,

zaakhandelaar te Kortrijk.

A a n k o m s t p ^ G o d e f r o y ^

Wijngaardstraat, Kortrijk, van een wagon

G L E IE R S : bestaande uit een groote

partij in solde, gekoleurd en wit.

Zeer voordeelige prijzen.

Assieten, Potten, Saladieren, enz.

Bijzondere prijzen voor winkeliers.

Alle slach van Glas- Gleiers- Porcelaine,

dienstig voor preraien.

Anhverpen’s Bouw- & Hypotheekbank

N aam lo o ze I a ts c h a p p ij. — K a p ita a l 2.000.000 F rank.

Z e t e l : A N T W E R . £ N , T w a a l f M a a n d e n s t r a a t , i3 , oeveus de Beun

Voorzitter: Graaf van der Stegen de Schriek.

Beheerders : Baron van der Gracht d’Eeghem ; Bernard Janssens, nijveraar ta

St-Nikiaas ; Valère Danaux, advocaat te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman tc

ntwerpen.

Ajgexm ardigde-Beheerders: Ridder R. de Schoutheete de Tervarent; Jos. Op-

beeck, bankier te Antwerpen.

Collegie van Commissarissen : MM. Florent Boeynaems, notaris te Antwerpen |

Se/iöller, advocaat te Antwerpen; Ch. Tuyttens, te Antwerpen.

Spaarboekjes aan 3 . 6 0 •/• ’s j a a r s .

Intrest daags na de storting, zonder op term ijn te plaatsen.

M en kan ten allen tijde over zijn geld beschikken.

Kasbons op naam van fr. 5oo, voor 5 jaar aar. ;i.'7 5 ”/•

Intrest per zes m aanden, betaalbaar ten huize.

Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 “/o. Stukken van fr. 100,

5oo en 1 .000.

L eerlingen op v a tte goederen in eersten ra n g v a n H y p o th e e k a a n v o o rdee lig e v o o rw a a rd e n .

A V E L G H E M : M . O . Vandem eulebroeke, landm .

B E L L E G H E M : M . C am iel Prenen, koster.

C A S T E R : M . J.-B. Platteau-Puissant, grondeigen.

C O Y G H E M : M . Sylvain Bekaert, Koster-verzek.

C U E R N E : M . Jules M elsens, gem eente-sekretaris

D E E R L IJ K : M . Prosper O psom er.

E M E L G H E M : M . A. Tanghe.

G Y S E L B R E C H T E G E M : M . H ector D e G roote.

H A R E L B E K E : M . Jul. Plaetsler-G ryspeert, hand.

H E E S T E R T : M . A lfred Van ae W alle.

H U L S T E -B A V IC H O V E : M . P . Vandenbulcke.

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

IS E G H E M : M . Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde.,

M A R C K E : M M . C yr. en G abr. D e Brabandere.

M O E N : M . Ernest Coene, verzekeraar.

O O T E G H E M : M . A lois H oet, koster.

P L O E G S T E E R T : M . C. Bossaert, A rm entierstr.

S T A C E G H E M : M . A lbert Vlieghe.

T IE G H E M : M . Alfons Supply.

V IC H T E : M . Rem y Faveere.

W A E R M A E R D E : M . Teophiel M eire.

W IN K E L -S T -E L O I : M . J. O ost-Van Heuvel.

Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke gemeente

niet vertegenwoordigd.

V E R W A R M IN G VERLICHTING

Oud huis V. S E N G IE R -C O U R T E N S

opv.

JUSTIN HOUDMONT & Z

4, LEIESTRAAT, 4

(tegenover ’t Stadhuis)

— T e l e f o o n 170 —

K O R T R I J K

G R O O T E K E U S IN

Luchters,

S chouw g arnituren

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gleiswerk.

Tafelgerief in zilver

en in wit metaal.

— T a f e l m e s s e n . —

D E N A A I M A G H I E N E N S I N G E R

worden geleverd met groot krediet, naar keus der klanten.

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

M a c h i e n e n v a n a l l e m o d e l l e n a a n e e n i e d e r s l i e r e l k

DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS.

G R O O T E K O R T I N G O l* K O M P T A N T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

KOSTELOOS ONDER RICHT.

GOED VERZORGDE R E PA R A TIE N .

L A C O M P A G N IE S IN G E R , ...................

27 — 31, Oud-Kleerkooperssiraat, BRUSSEL.

KORT'RIJK, 47, Doornijkstraat.

ISEGHEM, Gentstraat, 22. ROUSSELARE, Ooststraat, 108.

MEENEN, Koningstraat, 6. WAEREGHEM, Stormestraat, 16.

MEULEBEKE, Statiestraat, 28. WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

S C A LD IS

RIJWIELEN

Het Rijwiel

van den Gentleman

ET RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN

ONVERSLIJTBAAR

EN O N L O S L O O P B A A R

70 % minder wrijving

ID E A A L V O O R H E T T O U R IS M E

- F IJ N S T E T O E B E H O O R T E N -

M otorrijw ielen Scaldis

E E N V O U O IG E N B E T R O U W B A A R

1 1 /2 H P = F rs 6 5 0 -

2 1 /2 H P = F rs 8 5 0 . —

Te koop bij alle fijne werktuigkundigen

K A T A L O G E N f r a n c o o p a a n v r a a g

Etablissements SCALDIS. -- Antwerpen

N a a m lo o ze M a a ts c h a p p ij — K apitaal 5 0 0 . 0 0 0 franken

M onopool voor België der beste rijw ielspecialiteite n de banden Perfection.

de vrijw ielnaven O’ K arr, de garnituren Bios. de houte n velgen D o m in io n , de

kettin g e n C lu b , de zadels W o rld de la nta arns S o la r.

D e tot hiertoe beste gekende e n k e l e B r a -

b a n t H c h e S t a l e n P L O R f i . op proef geleverd,

van 3 0 tot 7 0 fr. R U D -S A C K P L O E G E N .

Raap- en Beetmolens, Strooim olens, Beetzaai-

machiemen en Hakm achienen. P lanet J. R. Alle

Landbouw w erktuigen.

W a n m o l e n s van af 4 3 , 5 0 fr., franco fhiU s. V raagt Catalogus.

F rans D e Ridder-M aes, fabrikan an stalen Ploegen, Beggljnhofstraat, Puers.

More magazines by this user
Similar magazines