9. FILM EN DVD - Winob

winob.be

9. FILM EN DVD - Winob

9. FILM EN DVD

1. INLEIDING .......................................................................................................... 4

2. WANNEER EEN NIEUWE BESCHRIJVING AANMAKEN.................................. 4

3. FILMREGELGEVING OF REGELGEVING MUZIEK? ........................................ 4

4. BRONNEN VOOR DE BESCHRIJVING ............................................................. 5

4.1. Voorkeurvolgorde .......................................................................................................................... 5

4.2. Titelveld ........................................................................................................................................... 5

4.3. Auteur, editie, impressum, collatie, reeks, ISBN/EAN............................................................. 5

4.4. Annotatie.......................................................................................................................................... 6

5. TYPE................................................................................................................... 7

6. IDENTIFICATIENUMMERS [010, 015, 071,…]................................................... 7

7. TAAL [101] ......................................................................................................... 7

8. TITEL [200, …] ................................................................................................... 9

8.1. Materiaal [$b]................................................................................................................................... 9

8.2. Hoofdtitel [$a] ............................................................................................................................... 11

8.2.1. Originele titel of vertaalde titel als publicatietitel .................................................................... 11

8.3. Originele filmtitel.......................................................................................................................... 12

8.4. Paralleltitel [202]........................................................................................................................... 12

8.5. Ondertitel [$e] ............................................................................................................................... 14

8.6. Verantwoordelijkheidsvermelding [$f]..................................................................................... 14

8.7. Deelniveau [$h], [$i]..................................................................................................................... 14

8.8. Variante titel [517] ........................................................................................................................ 15

9. EDITIE [205] ..................................................................................................... 16

10. IMPRESSUM [210] ........................................................................................ 17

10 december 2009 9. Film en DVD

1


10.1. Plaats [$a] ...................................................................................................................................... 17

10.2. Uitgever [$4] .................................................................................................................................. 17

10.3. Jaar [$d] ......................................................................................................................................... 17

11. COLLATIE [215] ........................................................................................... 18

11.1. Begeleidend materiaal [$e]......................................................................................................... 18

11.2. Aantal en soort [$i]....................................................................................................................... 18

11.3. Tijdsduur [$f] ................................................................................................................................ 18

11.4. Kleur en geluid [$g] ..................................................................................................................... 19

11.5. Technisch systeem...................................................................................................................... 20

11.6. Collatie omnibussen en onderdeelbeschrijvingen................................................................ 20

11.6.1. Algemeen principe ................................................................................................................ 20

11.7. Collatie meerdelige werken........................................................................................................ 22

11.7.1. Beperkt meerdelig werk zonder deeltitels ........................................................................... 22

11.7.2. BMP met deeltitels in Bevat-annotaties .............................................................................. 22

11.7.3. BMP met zelfstandige deeltitels........................................................................................... 23

12. ANNOTATIES [303], [305], [327] ................................................................. 25

12.1. Annotaties betreffende de taal, vertaling, bewerking ........................................................... 25

12.1.1. Taalkeuze .............................................................................................................................. 25

12.1.2. Ondertiteling .......................................................................................................................... 26

12.1.3. Nederlands/Vlaams............................................................................................................... 27

12.1.4. Taalcursussen........................................................................................................................ 27

12.1.5. Remakes................................................................................................................................ 27

12.2. Titel van het werk waarop de film gebaseerd is..................................................................... 27

12.3. Annotaties betreffende het editieveld ...................................................................................... 28

12.4. Annotaties betreffende de oorspronkelijke productie.......................................................... 28

12.5. Annotaties betreffende de vorm................................................................................................ 28

12.6. Annotaties betreffende de inhoud of bevat-annotaties........................................................ 29

12.7. Annotaties betreffende de collatie............................................................................................ 33

12.8. Opmerkingen [300]....................................................................................................................... 33

12.9. Datum oorspronkelijke opname [305] ...................................................................................... 33

13. AUTEUR [700] .............................................................................................. 35

13.1. Speelfilms...................................................................................................................................... 35

10 december 2009 9. Film en DVD

2


13.2. Informatieve films ........................................................................................................................ 39

14. INHOUDELIJKE ONTSLUITING ................................................................... 40

14.1. Literaire aard [105] ....................................................................................................................... 40

14.2. Doelgroep [692] ............................................................................................................................ 40

14.3. Trefwoord [630, 632].................................................................................................................... 40

14.4. Thema [631,633] ........................................................................................................................... 40

14.5. SISO, ZIZO [690,696].................................................................................................................... 41

15. DVD-BOXEN ................................................................................................. 42

15.1. Inleiding ......................................................................................................................................... 42

15.2. Identificerende nummers bij boxen.......................................................................................... 42

15.2.1. Theorie ................................................................................................................................... 42

15.2.2. Praktijk ................................................................................................................................... 42

15.3. Afspraken al dan niet bibliografisch opsplitsen .................................................................... 44

15.3.1. Algemeen............................................................................................................................... 44

15.4. Afspraken opsplitsen in aparte uitleeneenheden .................................................................. 44

15.4.1. Opsplitsen .............................................................................................................................. 44

15.5. Afspraken niet opsplitsen in aparte uitleeneenheden .......................................................... 45

15.5.1. Niet opsplitsen ....................................................................................................................... 45

15.6. Voorbeelden box opdelen in verschillende uitleeneenheden............................................. 47

15.6.1. Opgedeelde box met significante deeltitels........................................................................ 47

15.6.2. Opgedeelde box zonder significante deeltitels................................................................... 54

15.7. Voorbeelden box is uitleeneenheid.......................................................................................... 56

15.7.1. Monografiebeschrijving zonder analytische records .......................................................... 56

15.7.2. Monografiebeschrijving met bevat-annotaties.................................................................... 56

15.7.3. Monografiebeschrijving met analytische records (titels met zoekwaarde)....................... 58

15.7.4. Samengestelde gemeenschappelijke titel van 2 deeltitels................................................ 59

10 december 2009 9. Film en DVD

3


1. INLEIDING

Deze tekst behandelt wat specifiek is voor het catalogiseren van films (informatieve films, speelfilms en

televisieseries) op cassette, dvd of blu-ray.

De algemene regelgeving en principes die hierbij ook van toepassing zijn, staan in de algemene

hoofdstukken van de handleiding.

2. WANNEER EEN NIEUWE BESCHRIJVING AANMAKEN

Indien één van de volgende gegevens afwijkt, wordt een nieuwe titelbeschrijving gemaakt:

1. collatie

2. taal (gesproken taal en/of ondertiteling)

3. titel

4. auteur

5. reeks

6. uitgever

Als enkel het identificerende nummer (EAN/ISBN) of het jaar van uitgave verschilt, dan wordt geen

nieuwe beschrijving gemaakt.

De bestaande beschrijving wordt geactualiseerd door:

- het jaar van uitgave te vervangen door het recentere jaar;

- het identificerende nummer toe te voegen.

Bij meerdere ean/isbn's wordt het jaar van uitgave als annotatie opgenomen.

3. FILMREGELGEVING OF REGELGEVING MUZIEK?

Beeldopnames van muzikale uitvoeringen van een of meer muziekwerken waarbij de hoofdingang

componist, dirigent of uitvoerder is, worden als muziekdragers volgens de regelgeving muziek

beschreven (zie deel 13 Muziek).

Vb. beeldopnames van opera’s, klassieke concerten, klassiek ballet, musicaluitvoeringen, popconcerten,

videoclips, cabaretopvoeringen, stand-up comedy en muziekuitvoeringen voor de jeugd.

Beeldopnames waarbij de hoofdingang geen componist, dirigent of uitvoerder is, maar een andere

functie zoals vb. regisseur, volgen de regelgeving film.

vb Muziekspeelfilms, verfilmde musicals, muziekdocumentaires, dansfilms.

10 december 2009 9. Film en DVD

4


4. BRONNEN VOOR DE BESCHRIJVING

4.1. Voorkeurvolgorde

De primaire bron is de bron die onlosmakelijk met het object verbonden is:

- etiket op videoband

- dvd-schijf

Indien de primaire bron onvoldoende gegevens bevat, gaat de voorkeur naar de bron die het werk het

meest adequaat identificeert:

- voorzijde van de houder

- achterzijde van de houder

- rug van de houder

- handleiding, tekst, ... bij de video of dvd

- overige bronnen binnen de publicatie (generiek, intropagina, … )

- bronnen buiten de publicatie

Is de hoofdtitel en/of ondertitel van een andere bron ontleend dan de eerste beschrijvingsbron, dan wordt

dit vermeld in veld [300] Opmerkingen.

Wordt een externe bron of de generiek geraadpleegd voor auteur-, titelgegevens of uitgeversinformatie

dan wordt de externe bron vermeld in veld [300] Opmerkingen, of wordt melding gemaakt van het feit

dat de gegevens door de catalograaf toegevoegd zijn (bv. Nederlandse titel toegekend door catalograaf,

Titel ontleend aan IMDb, Zweedse titel ontleend aan generiek, …).

Voor omnibussen of meerdelige werken geldt dat voor de bepaling van de gemeenschappelijke titel en

deeltitels de volledige bron als bron voor het titelveld kan dienen. De meest representatieve titel voor het

te beschrijven deel wordt gekozen. Dit kan bijvoorbeeld ook de titel zijn die reeds voor andere edities

opgenomen werd.

4.2. Titelveld

De primaire bron is het dvd-schijfje of het etiket op de videoband.

Wordt de titel of ondertitel van een andere bron (vb. houder) gehaald, dan wordt dit vermeld in veld

[300] Opmerkingen.

Indien bij dvd’s op het schijfje teveel niet-relevante paralleltitels (= zonder zoekfunctie) voorkomen, kan

de houder primaire bron zijn.

4.3. Auteur, editie, impressum, collatie, reeks, ISBN/EAN

De primaire bron is het etiket van de videoband of het dvd-schijfje.

10 december 2009 9. Film en DVD

5


Zijn de gegevens hier ontoereikend, dan kan het volledige object als bron gebruikt worden, rekening

houdend met de voorkeurvolgorde zoals hierboven beschreven.

Elementen opgenomen van buiten de bron worden tussen vierkante haken in het veld 303 [Annotatie]

geplaatst.

4.4. Annotatie

Het volledige object en informatie van buiten het object kunnen als bron dienen.

10 december 2009 9. Film en DVD

6


5. TYPE

Gebruikte types zijn : type-1 (monografie), type-2 (meerdelige publicatie met niet significante deeltitels),

type-6 (analytische beschrijvingen).

Delen van een bmp met zelfstandige deeltitel, stringtitel en/of onderwerpsontsluiting per deel worden per

deel of titel beschreven. In deze gevallen is het bibliografisch type monografie (type-1) en wordt de

verzameltitel opgenomen in het reeksveld. Er worden géén koepelbeschrijvingen gemaakt.

Voor de beschrijving van filmboxen zie aldaar.

Indien een speelfilm analytisch ontsloten wordt, omdat de deeltitels een zoekwaarde hebben, dan wordt

de relatie Bevat – In gebruikt.

6. IDENTIFICATIENUMMERS [010, 015, 071,…]

EAN en ISBN worden altijd opgenomen indien deze op de bron aanwezig zijn. Begint het EAN met 978

of 979, dan wordt het nummer opgenomen als ISBN.

Het uitgeversnummer wordt enkel opgenomen indien er geen EAN en geen ISBN is.

Bij het actualiseren van een beschrijving wordt het nieuwe identificatienummer steeds toegevoegd. Het

uitgavejaar wordt als annotatie bij het EAN, ISBN, uitgeversnummer opgenomen als er meerdere jaren

van uitgave zijn.

Zie ook: hoofdstuk identificerende nummers bij boxen.

7. TAAL [101]

De origineel gesproken taal wordt opgenomen als publicatietaal ook als er keuzemogelijkheid is voor

meerdere gesproken talen (originele taal, nagesynchroniseerde of gedubde talen).

101 TAAL $a Taal swe [Zweeds]

200 TITEL $a Hoofdtitel My life as a dog

$b Alg. mat. 14 [Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel Mitt liv som hund

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Zweeds gesproken, Engels ondertiteld

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel Pocahontas

$b Alg. mat. 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

10 december 2009 9. Film en DVD

7


200 TITEL $a Hoofdtitel Pocahontas

$b Alg. mat. 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

Bij filmmateriaal waar oorspronkelijk verschillende talen gesproken worden, wordt de hoofdtaal

onderscheiden en opgenomen als publicatietaal. Er wordt een annotatie opgenomen in de vorm

"Afwisselend Engels en Spaans gesproken".

Is de oorspronkelijk gesproken taal niet gekend, of is er geen taal, dan nemen we de taal van de

hoofdtitel.

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel Mister Bean

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

Waar géén hoofdtaal onderscheiden kan worden (bv. evenredig aandeel verschillende gesproken talen),

wordt "mul" (meertalig) vermeld als publicatietaal.

Bij taalcursussen wordt de taal van de aan te leren taal opgenomen.

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel Muzzy in Gondoland

$b Alg. mat. 14 [Video]

632 TREFWOORD JEUGD $a Trefwoord Engelse taal ; taalcursussen

Bij meerdere films op één drager (omnibussen) met verschillende talen per film:

- krijgt de hoofdbeschrijving de code 'mul' voor meertalig;

- worden de specifieke talen opgenomen bij de analytische beschrijvingen (types 6).

10 december 2009 9. Film en DVD

8


8. TITEL [200, …]

8.1. Materiaal [$b]

Er wordt altijd een materiaalaanduiding gegeven.

De mogelijke materiaalaanduidingen voor film zijn:

Video

DVD-Video

Blu-ray

Kit

Als beeldmateriaal op cassette, dvd of blu-ray samen met (een) andere gegevensdrager(s) uitgegeven

wordt (bv. dvd + boek) dan wordt 1 object als belangrijkste aangeduid.

De keuze wordt weerspiegeld in :

1. De materiaalaanduiding in het titelveld

2. De collatie voor de bijlage(n)

Video is belangrijkst:

200 TITEL $a Hoofdtitel Word 6.0

$b Materiaal 14 [Video]

$e Ondertitel videohandleiding

215 COLLATIE $e Begel. mat. 2 handleidingen

$i Aantal en soort 2 video's

$f Tijdsduur 2 x 240 min.

Video is bijlage:

200 TITEL $a Hoofdtitel Het Europees rijbewijs

$b Materiaal 2 [Boek]

$e Ondertitel handboek aangevuld met richtlijnen voor

het defensief rijden

215 COLLATIE $a Paginering 400 p.

$c Illustraties ill.

$e Begel. mat. video

Zijn beide even belangrijk, dan wordt de materiaalaanduiding 'Kit' gebruikt en worden de specifieke

materialen opgenomen in [215] COLLATIE [$i] Aantal en soort.

Het begeleidend materiaal komt in het subveld [$e].

010 ISBN $a Nummer 90-334-5430-0

010 ISBN $a Nummer 90-334-5431-9

010 ISBN $a Nummer 90-334-5432-7

010 ISBN $a Nummer 90-334-5429-7

10 december 2009 9. Film en DVD

9


020 VLACC NUMMER $b Nummer 2790008

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron VLACC I

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Niet vanzelfsprekend

$b Materiaal 39 [Kit]

$e Ondertitel een vervolgmethode Nederlands voor

anderstaligen

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:553

$4 Uitgever Acco

$a Plaats Leuven

$d Jaar 2003

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 video

$f Tijdsduur 105 min.

$e Begel. mat. 2 cd's + Leerboek (384 p.) + Hulpboek

(200 p.)

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalcursus Nederlands voor volwassenen

met een basiskennis Nederlands

630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer Auth:14:2229

$a Trefwoord Nederlandse taal ; taalcursussen

690 SISO $3 Authority nummer Auth:8:6689

$a Code Nederlands 838.5

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

696 ZIZO VOLW. $3 Authority nummer Auth:35:1321

$a Code TANECU

$b Domein Taal en communicatie

$c Kast Talen

$d Plank Nederlands

$e Rug Cursussen

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:209943

$a Achternaam Van Loo

$b Voornaam Helga

$4 Functiecode a [auteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:72837

$a Achternaam Fraeters

$b Voornaam Han

$4 Functiecode a [auteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:209944

$a Achternaam Schoenaerts

$b Voornaam Peter

$4 Functiecode a [auteur]

[800] RECORDNR. $a PCC 1323760

10 december 2009 9. Film en DVD

10


8.2. Hoofdtitel [$a]

De publicatietitel wordt letterlijk overgenomen van de eerste beschrijvingsbron.

8.2.1. Originele titel of vertaalde titel als publicatietitel

De keuze van de publicatietitel wordt bepaald door de eerste beschrijvingsbron: het schijfje.

Is de titel op het schijfje echter geen courante titel voor het doelpubliek van de film, dan kan een andere

titel van de bron als publicatietitel genomen worden.

Als de opgenomen titel niet de titel van de eerste beschrijvingsbron is, wordt dit vermeld in veld [300]

Opmerkingen met vermelding van de bron van de publicatietitel.

2 titels op de primaire bron : oorspronkelijke en vertaalde titel

Als op de voorgeschreven bron zowel de oorspronkelijke als een vertaalde titel staan, dan wordt de

oorspronkelijke titel de publicatietitel en wordt de vertaalde titel opgenomen bij paralleltitel.

200 TITEL $a Hoofdtitel La vie sexuelle des Belges

$f Verantw. dir. by Jan Bucquoy ; screenplay Jan

Bucquoy

$b Materiaal 14 [Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel The sexual life of the Belgians

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:15946

$4 Uitgever Tartan video

$d Jaar cop. 1995

2 titels op de primaire bron: oorspronkelijke en vertaalde (Nederlandse) titel

De vertaalde (Nederlandstalige) titel wordt publicatietitel. Reden: een film voor kinderen, enkel

Nederlands gesproken, geen Engels.

De oorspronkelijke titel wordt – omwille van de groepering – opgenomen als uniforme titel.

200 TITEL $a Hoofdtitel Belle en het beest

$b Materiaal 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

500 UNIFORME TITEL $3 Authority nummer Auth:23:27752

$a Titel Beauty and the beast

2 titels op de volledige bron: oorspronkelijke titel en vertaalde (Nederlandse) titel

De vertaalde (Nederlandstalige) titel wordt publicatietitel. Reden: een film voor kinderen met taalkeuze

Nederlands.

De oorspronkelijke titel wordt – omwille van de groepering – opgenomen als uniforme titel.

200 TITEL $a Hoofdtitel Bedtijd en andere verhalen

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

300 OPMERKINGEN $a Tekst Titel ontleend aan houder

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Nederlands, Frans

500 UNIFORME TITEL $3 Authority nummer Auth:23:27753

$a Titel Maisy bedtime and other stories

10 december 2009 9. Film en DVD

11


8.3. Originele filmtitel

Als de titel waaronder de film oorspronkelijk verschenen is, niet de hoofdtitel is, maar wel op de bron

vermeld wordt of gekend is, dan nemen we deze titel op in [500] UNIFORME TITEL.

200 TITEL $a Hoofdtitel Wilde aardbeien

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

300 OPMERKINGEN $a Tekst Zweedse titel ontleend aan houder

500 UNIFORME TITEL $3 Authority nummer Auth:23:27758

$a Titel Smultronstället

8.4. Paralleltitel [202]

Paralleltitels worden alleen opgenomen:

- als ze een zoekfunctie hebben;

- of nodig zijn voor de identificatie van de film.

Een Nederlandse paralleltitel wordt altijd opgenomen.

Titels op cd-schijf:

The cain mutiny (enkel deze titel wordt opgenomen)

Ouragan sur le cain

Die Caine war ihr Schicksal

L’ammutinamento del caine (anderstalige titels die niet opgenomen worden)

200 TITEL $a Hoofdtitel The Caine mutiny

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

Paralleltitels met zoekfunctie die we wel opnemen:

200 TITEL $a Hoofdtitel The big blue

$b Materiaal 14 [Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel Le grand bleu

200 TITEL $a Hoofdtitel Festen

$b Materiaal 14 [Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel The celebration

200 TITEL $a Hoofdtitel De geheime tuin

$b Materiaal 14 [Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel The secret garden

Indien op de primaire bron zowel de oorspronkelijke als Nederlandstalige titel staat, dan wordt de

oorspronkelijke titel publicatietitel en de Nederlandstalige paralleltitel.

200 TITEL $a Hoofdtitel The Borrowers

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel Jacht op de kleintjes

10 december 2009 9. Film en DVD

12


Als de Nederlandstalige titel de bekendste vorm is maar niet op de bron vermeld wordt, voegen we deze

toch toe ter identificatie van de film.

Er komt uitleg in het veld 300 [Opmerkingen].

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel Pippi Longstocking

$b Materiaal 14 [Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel Pippi Langkous

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands

300 OPMERKINGEN $a Tekst Nederlandse titel toegekend door

catalograaf

10 december 2009 9. Film en DVD

13


8.5. Ondertitel [$e]

Ondertitels worden enkel opgenomen:

- als ze bij de oorspronkelijke titel van de film voorkomen;

- ter onderscheiding van generieke titelgegevens of gelijke titels voor verschillende films.

Toevoegingen van de producent worden niet opgenomen.

A woman of Paris

De ondertitel op videodoos : ‘een noodlottige geschiedenis’ wordt niet opgenomen.

Significante ondertitels die enkel op de houder voorkomen, worden in [200] TITEL [$e] Ondertitel

opgenomen met een vermelding in veld 300 [Opmerkingen] Ondertitel ontleend aan houder

200 TITEL $a Hoofdtitel New York

$b Materiaal 14 [Video]

$e Ondertitel ontdek the Big Apple

300 OPMERKINGEN $a Tekst Ondertitel ontleend aan houder

8.6. Verantwoordelijkheidsvermelding [$f]

Verantwoordelijken worden opgenomen bij de titel in de gevallen die vastgelegd zijn in de

algemene regelgeving.

Uitzondering: acteurs worden nooit als verantwoordelijke in het titel- en auteursveld

opgenomen.

Functievermeldingen worden in de verantwoordelijkheidsvermelding bij de titel opgenomen in

de taal en het eventuele zinsverband van de bron waaraan ze ontleend zijn.

8.7. Deelniveau [$h], [$i]

Filmtitels kunnen een deelaanduiding bevatten in de vorm van een nummer of een andere sequentiële

aanduiding. Deelaanduidingen die als een opeenvolgend onderdeel beschouwd worden -er is een

numerieke of alfabetische opeenvolging- komen in het subveld Deelaanduiding niveau 1. Dit betreft

delen van een beperkt of onbeperkt meerdelig werk die als monografie beschreven worden. Als er

binnen de deelaanduiding een verdere opdeling gebruikt wordt, dan wordt deze opgenomen in het

subveld voor het 2de niveau van de deelaanduiding.

200 TITEL $a Hoofdtitel Kung Fu

$h Deelniveau 1 Seizoen 2

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

10 december 2009 9. Film en DVD

14


200 TITEL $a Hoofdtitel Six feet under

$h Deelniveau 1 The complete fifth series

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

200 TITEL $a Hoofdtitel Star Trek

$h Deelniveau 1 Enterprise

$i Deelniveau 2 Season 3

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

015 EAN $a Nummer 8717418095802

020 VLACC NUMMER $b Nummer 3036698

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel Lost

$h Deelniveau 1 Seizoen 2

$i Deelniveau 2 Deel 2

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:15016

$4 Uitgever Buena Vista Home Entertainment

$a Plaats [S.l.]

$d Jaar cop. 2006

215 COLLATIE $i Aantal en soort 3 dvd-video's

$f Tijdsduur ca. 540 min.

$e Begel. mat. bonud-dvd-video

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken, nagesynchroniseerd in

het Spaans en Frans

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Frans,

Engels, Engels voor

slechthorenden, Duits, IJslands,

Zweeds, Noors, Deens, Fins

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Dvd 4 bevat bonusmateriaal

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:2848

$a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:5508

$a Thema Televisieseries en -films

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:4862

$a Thema Avonturenfilms

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:142409

$a Achternaam Abrams

$b Voornaam J.J.

$4 Functiecode re [regisseur]

[800] RECORDNR. $a PCC 1499253

Cijfers of andere sequentiële aanduidingen die deel uitmaken van de hoofdtitel en niet wijzen op een

onderdeel van een beperkt meerdelig werk, worden volledig in subveld $a opgenomen.

200 TITEL $a Hoofdtitel Shrek 2

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

200 TITEL $a Hoofdtitel Rambo III

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

8.8. Variante titel [517]

10 december 2009 9. Film en DVD

15


Indien een afwijkende titel op de houder staat én die heeft bovendien een zoekfunctie, dan wordt deze

opgenomen in [517] VARIANTE TITEL.

Dit wordt niet verklaard in annotatie.

200 TITEL $a Hoofdtitel Bonnie Scotland

$b Materiaal 14 [Video]

517 VARIANTE TITEL $a Titel Heroes of the regiment

Kleine titelafwijkingen (zonder zoekfunctie) komen enkel in annotatie (en niet in het titelveld).

Sommige films zijn bekend onder een andere dan de publicatietitel. Dit gegeven kan opgenomen worden

als variante titel.

200 TITEL $a Hoofdtitel Unleashed

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

517 VARIANTE TITEL $a Titel Danny the dog

9. EDITIE [205]

Het veld Editie wordt niet gebruikt, zie bij Annotaties betreffende het editieveld.

10 december 2009 9. Film en DVD

16


10. IMPRESSUM [210]

10.1. Plaats [$a]

Het is niet verplicht de plaats van uitgave te vermelden.

Wanneer de plaats van uitgave niet opgenomen wordt, is er ook geen vermelding 'S.l.'.

10.2. Uitgever [$4]

De vermelding op het etiket van de videoband of op het dvd-schijfje krijgt voorrang.

Als hier meer dan één uitgever of producent voorkomt, dan wordt het de naam die typografisch het

meest opvalt.

Als er typografisch geen onderscheid te maken valt, wordt het de naam die als eerste voorkomt.

Komt alleen de naam van de distributeur voor, dan wordt deze als uitgever opgenomen.

10.3. Jaar [$d]

In de regel wordt het jaar van uitgave, in dit geval jaar van productie, opgenomen om het even waar die

op de drager is te vinden. Zijn er meerdere datums, dan wordt de meest recente opgenomen. Als enkel

het jaar van uitgave verschilt, dan wordt geen nieuwe beschrijving gemaakt, maar wordt de beschrijving

geactualiseerd (zie ook deel 2).

Is er geen jaar van uitgave of productie, dan neemt men het volgende op, in onderstaande volgorde:

- jaar van distributie

- copyright datum voorafgegaan door de afkorting ‘cop.’

- [jaar], indien zekerheid over jaar van uitgave

- [jaar?]

- [s.a.]

Bij speelfilms wordt het jaar waarin de film oorspronkelijk uitgebracht werd in [305] DATUM

OORSPR. OPNAME vermeld.

200 TITEL $a Hoofdtitel Alien

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:14332

$4 Uitgever Twentieth Century Fox Home

Entertainment

$d Jaar cop. 2000

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Tekst 1979

10 december 2009 9. Film en DVD

17


11. COLLATIE [215]

11.1. Begeleidend materiaal [$e]

Bonusmateriaal op afzonderlijke fysieke eenheden, dat samen met het hoofdmateriaal uitgegeven werd,

wordt als begeleidend materiaal vermeld in collatie. Enkel in de gevallen waar de inhoud een zoekfunctie

heeft, kan deze geduid worden in annotatie.

215 COLLATIE Aantal en soort 2 dvd-video's

$e Begel. mat. 2 bonus-dvd-video's + tekstboekje

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Bonus bevat kortfilm: Seven seconds of

my life

11.2. Aantal en soort [$i]

Het aantal fysieke eenheden wordt in Arabische cijfers vermeld, gevolgd door de gegevensdrager in

kleine letters.

1 video

2 video’s

1 dvd-video

2 dvd-video’s

1 blu-ray

2 blu-rays

200 TITEL $a Hoofdtitel American gigolo

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $f Tijdsduur 112 min.

$i Aantal en soort 1 dvd-video

11.3. Tijdsduur [$f]

De volledige tijdsduur per fysieke eenheid wordt opgenomen, in de vorm zoals die op de drager vermeld

staat..

ca. 115 min.

129 min.

01:54:00

2 uur

Bij een speelfilm van 110 min. met 30 min. extra's wordt de speelduur samengeteld in het geval de

extra's en de speelfilm op dezelfde schijf staan.

215 COLLATIE $f Tijdsduur ca. 140 min.

$i Aantal en soort 1 dvd-video

215 COLLATIE $f Tijdsduur 129 min.

10 december 2009 9. Film en DVD

18


$i Aantal en soort 1 dvd-video

$e Begeleidend materiaal bonus-dvd

De tijdsduur van bonus-cd’s die als bijlage toegevoegd zijn, wordt niet opgenomen

215 COLLATIE $f Tijdsduur 129 min.

$i Aantal en soort 1 dvd-video

$e Begeleidend materiaal bonus-dvd

(tijdsduur bonus-dvd is niet opgenomen)

Indien het object bestaat uit meer dan 1 fysieke drager van dezelfde fysieke vorm, wordt:

- vermelding gemaakt van de verschillende tijdsduren indien deze gekend zijn. De tijdsduur per fysieke

eenheid wordt opgenomen met een komma spatie als scheidingsteken.

54, 50 min.

120, 120 min.

- vermelding gemaakt van de totale speelduur indien de tijdsduur van de afzonderlijke schijven niet

gekend is.

ca. 115 min.

129 min.

11.4. Kleur en geluid [$g]

Films in kleur worden als standaard beschouwd en dit wordt niet opgenomen.

Alle afwijkingen hiervan worden wel opgenomen.

Voor zwart-wit wordt de afkorting ‘zw/w.’ gebruikt

zw/w.

kleur en zw/w.

200 TITEL $a Hoofdtitel Bonnie Scotland

$b Materiaal 14 [Video]

215 COLLATIE $f Tijdsduur 78 min.

$g Kleur en geluid zw/w.

200 TITEL $a Hoofdtitel Wings over Europe

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $f Tijdsduur ca. 47 min.

$g Kleur en geluid kleur en zw/w.

Soms worden zwart-witfilms gepresenteerd met een gekleurde achtergrond (kleurfilter).

Deze worden behandeld als zwart-witfilms.

Ingekleurde films zijn oorspronkelijke zwart-witfilms die later ingekleurd zijn.

Ze krijgen de vermelding: ‘ingekleurd’.

10 december 2009 9. Film en DVD

19


200 TITEL $a Hoofdtitel Goud van Stan Laurel en Oliver Hardy

$b Materiaal 14 [Video]

$e Ondertitel hoogtepunten

215 COLLATIE $f Tijdsduur ca. 70 min.

$g Kleur en geluid ingekleurd

Geluid wordt niet opgenomen.

De vermelding ‘Stomme film’ wordt in annotatie opgenomen.

200 TITEL $a Hoofdtitel Early cinema

$b Materiaal 14 [Video]

$e Ondertitel primitives and pioneers

215 COLLATIE $f Tijdsduur ca. 70, 95 min.

$g Kleur en geluid zw/w.

$i Aantal en soort 2 video's

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Stomme film

11.5. Technisch systeem

Aanduidingen van een bepaald technisch systeem of kenmerken (vb. VHS, breedbeeld, …) worden niet

opgenomen.

11.6. Collatie omnibussen en onderdeelbeschrijvingen

11.6.1. Algemeen principe

In de hoofdbeschrijving (moederrecord) wordt de collatie voor het geheel opgenomen.

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 video

$f Tijdsduur 90 min.

Bij de onderdeelbeschrijvingen (kindrecords (type-6) of bevat-annotatie veld [327]) worden enkel de

gegevens opgenomen die betrekking hebben op dat onderdeel.

Als de hoofdbeschrijving uit één drager bestaat, dan wordt bij het kindrecord of in de bevat-annotatie

geen collatie van het geheel opgenomen.

De speelduur van de onderdelen wordt alleen opgenomen als die op de bron vermeld is en komt in

[327$g] Varia indien het een bevat-annotatie betreft of in [215$f] Tijdsduur bij een analytische

beschrijving (type-6).

200 TITEL $a Hoofdtitel Paleoworld

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 75 min.

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Trail of the Neanderthals

$g Varia 22 min.

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Dinos in the snow

$g Varia 22 min.

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Mysteries of extinction

$g Varia 31 min.

10 december 2009 9. Film en DVD

20


Als in de hoofdbeschrijving meerdere dragers beschreven worden (bv. accordeonbox met 3 dvdschijven)

en elk onderdeel bestaat uit 1 drager, dan worden beide elementen (collatie en speelduur)

opgenomen bij de onderdeelbeschrijvingen (kindrecord of 327-bevat-annotatie).

Type-1

Type-6

200 TITEL $a Hoofdtitel Nazisme ; Fascisme ; Communisme

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $i Aantal en soort 3 dvd-video's

$f Tijdsduur ca. 290 min.

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2638991

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel Het Italiaanse fascisme

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2638992

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel De Russische revolutie

200 TITEL $a Hoofdtitel Het Italiaanse fascisme

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 47 min.

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:1557063

$2 Type 46 [In]

$t Titel Nazisme ; Fascisme ; Communisme

Type-6

200 TITEL $a Hoofdtitel De Russische revolutie

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 47 min.

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:1557063

$2 Type 46 [In]

$t Titel Nazisme ; Fascisme ; Communisme

10 december 2009 9. Film en DVD

21


11.7. Collatie meerdelige werken

Zoals bij monografieën wordt ook hier het aantal fysieke delen in Arabische cijfers opgenomen.

Wanneer het aantal bibliografische delen afwijkt van het aantal fysieke delen, worden beide elementen

opgenomen.

2 dl. in 6 dvd-video's

3 dvd-video's

3 delen wordt in dit geval niet vermeld

Bij een meerdelig werk dat nog niet volledig verschenen is, worden de collatiegegevens zo volledig

mogelijk ingevuld.

11.7.1. Beperkt meerdelig werk zonder deeltitels

Als de speelduur voor de verschillende films gelijk is, wordt deze 1 keer vermeld, voorafgegaan door het

aantal en 'x'.

215 COLLATIE $f Tijdsduur 4 x ca. 55 min.

$i Aantal en soort 4 video's

Indien de speelduur per film verschillend is, wordt deze voor maximum 3 video’s opgesomd.

215 COLLATIE $f Tijdsduur 50, 36, 35 min.

$i Aantal en soort 3 video's

Zijn er meer dan drie verschillende speeltijden, dan vermelden we: ‘met verschillende speelduur’.

215 COLLATIE $f Tijdsduur met verschillende speelduur

$i Aantal en soort 4 video's

11.7.2. BMP met deeltitels in Bevat-annotaties

In collatie wordt het aantal fysieke delen opgenomen. Als de speelduur per film gelijk is, dan wordt

deze 1 keer vermeld, voorafgegaan door het aantal en 'x'.

215 COLLATIE $i Aantal en soort 2 video's

$f Tijdsduur 2 x 55 min.

327 BEVAT ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dl. 1

$t Titel 1950-1955

327 BEVAT ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dl. 2

$t Titel 1955-1960

10 december 2009 9. Film en DVD

22


Als de speelduur per film verschillend is, wordt deze bij de respectieve deeltitels in de bevat-annotatie

bij [$g] Varia opgenomen.

Aantal fysieke delen = aantal bibliografische delen

(de delen hebben een andere speelduur)

215 COLLATIE $i Aantal en soort 4 dvd-video's

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel The gift

$a Deelaanduiding Vol. 1

$g Varia 1 dvd-video (202 min.)

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Pure pleasure

$a Deelaanduiding Vol. 2

$g Varia 1 dvd-video (174 min.)

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Dedicated to chaos

$a Deelaanduiding Vol. 3

$g Varia 1 dvd-video (174 min.)

Aantal fysieke delen anders dan het aantal bibliografische delen

(de delen hebben verschillende speelduur)

200 TITEL $a Hoofdtitel De cirkel rond

$b Materiaal 14 [Video]

$e Ondertitel langs landen aan de Stille Oceaan

215 COLLATIE $i Aantal en soort 10 dl. in 3 video’s

327 BEVAT ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dl. 1-3

$t Titel Van Diomede tot China

$g Varia 1 video (ca. 145 min.)

327 BEVAT ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dl. 4-6

$t Titel Van Vietnam tot Nieuw-Zeeland

$g Varia 1 video (ca. 144 min.)

327 BEVAT ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dl. 7-10

$t Titel Van Kaap Hoorn tot...

$g Varia 1 video (ca. 190 min.)

11.7.3. BMP met zelfstandige deeltitels

Bij BMP met zelfstandige deeltitels worden géén koepelbeschrijvingen gemaakt. Bij de deeltitels worden

de collatiegegevens voor het deel opgenomen, de verzameltitel van het meerdelig werk komt in het

reeksveld.

200 TITEL $a Hoofdtitel De opkomst van het Derde Rijk

$b Materiaal 14 [Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:4665

$4 Uitgever Video Network

$a Plaats Laren

$d Jaar cop. 1992

215 COLLATIE $c Illustraties kleur en zw/w.

$i Aantal en soort 1 video

$f Tijdsduur 52 min.

225 REEKS $3 Authority nummer Auth:37:33733

$a Titel Het Adelaarsnest

$e Ondertitel reeks Hitler's verborgen machtscentrum

10 december 2009 9. Film en DVD

23


$v Volume 1

10 december 2009 9. Film en DVD

24


12. ANNOTATIES [303], [305], [327]

12.1. Annotaties betreffende de taal, vertaling, bewerking

De gesproken taal en/of de ondertitelingstalen worden bij films altijd opgenomen.

De taal wordt voluit vermeld (geen afkortingen).

Voor de taalaanduidingen zijn 2 vaste algemene annotaties:

- Taalkeuze

- Ondertiteling

Bij onderdeelbeschrijvingen worden annotaties betreffende de taal niet in het moederrecord opgenomen,

maar alleen in de onderdeelbeschrijvingen.

12.1.1. Taalkeuze

Bij 'Taalkeuze' wordt als eerste de oorspronkelijk gesproken taal vermeld.

Vervolgens komen eventueel de nasynchronisaties en daarna de simultane vertalingen.

200 TITEL $a Hoofdtitel Agnes of God

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Engels, Frans, Duits, Spaans,

Italiaans

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Engels,

Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Portugees, Turks, Grieks, Pools,

Tsjechisch, Hongaars, Bulgaars, Deens,

Zweeds, Fins, Noors, Arabisch,

Hindoestaans, Hebreeuws

Als er geen taalkeuze is vermelden we '… gesproken'.

200 TITEL $a Hoofdtitel About a boy

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Deens, Fins,

Noors, Zweeds, IJslands, Hebreeuws,

Engels voor doven en slechthorenden

200 TITEL $a Hoofdtitel Last tango in Paris

$b Materiaal 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Afwisselend Frans en Engels gesproken

$a Tekst Nederlands ondertiteld

Nasynchronisatie wordt steeds vermeld.

200 TITEL $a Hoofdtitel 9 1/2 weeks

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

10 december 2009 9. Film en DVD

25


303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken, nagesynchroniseerd in

het Frans

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands en Frans

Is de oorspronkelijke taal niet meer te horen, dan wordt enkel de gesproken taal opgenomen.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

Simultane vertalingen

Indien beide talen te horen zijn wordt dit vermeld.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken, simultane vertaling in het Nederlands

Ook commentaar wordt vermeld.

200 TITEL $a Hoofdtitel The complete cosmos

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

$e Ondertitel reis door de ruimte

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Commentaar en ondertiteling:

Nederlands, Engels, Amerikaans, Frans,

Spaans, Duits en Japans

Is er bij een informatieve film enkel commentaar in tekstvorm en/of geen gesproken commentaar, dan

wordt dit vermeld.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Zonder gesproken commentaar

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Niet gesproken

12.1.2. Ondertiteling

Hier worden de talen opgesomd waarvoor ondertiteling beschikbaar is.

Het Nederlands wordt steeds als eerste opgenomen.

Daarna volgen de andere talen van ondertiteling.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Frans, Engels

Is er bij vreemdtalige video’s geen ondertiteling, dan wordt dit steeds vermeld.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: geen

10 december 2009 9. Film en DVD

26


12.1.3. Nederlands/Vlaams

Als de bron 'Vlaams' vermeldt als raadpleegbare taal dan wordt dit overgenomen.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Vlaams gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Vlaams, Frans

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Vlaams, Nederlands

200 TITEL $a Hoofdtitel Chicken run

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Engels, Nederlands en Vlaams

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands

Is er enkel commentaar in tekstvorm en/of geen gesproken commentaar, dan kan dit opgenomen worden

in de vorm:

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Zonder gesproken commentaar

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Niet gesproken

12.1.4. Taalcursussen

De aan te leren taal en de doelgroep worden in een algemene annotatie opgenomen., de aan te leren taal

als publicatietaal.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalcursus Engels, raadpleging in het

Frans, Nederlands en Duits

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalcursus Russisch, raadpleegbaar in

het Frans en het Engels

12.1.5.Remakes

Een remake, ongeacht of het om dezelfde of een afwijkende titel gaat, wordt opgenomen in onderstaande

vorm.

200 TITEL $a Hoofdtitel Breathless

$b Materiaal 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Remake van A bout du souffle van Jean-

Luc Godard uitgebracht in 1963

12.2. Titel van het werk waarop de film gebaseerd is

De titel van het boek waarop een film gebaseerd is, wordt indien gekend opgenomen in annotatie.

200 TITEL $a Hoofdtitel The wild one

10 december 2009 9. Film en DVD

27


$b Materiaal 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Naar het verhaal The cyclists' raid van

Frank Rooney

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:212687

$a Achternaam Rooney

$b Voornaam Frank

$4 Functiecode oa [naar het werk van]

12.3. Annotaties betreffende het editieveld

Editievermeldingen zoals 'Breedbeeldeditie' of 'Special edition' worden niet opgenomen.

Speciale editievermeldingen zoals Director's cut, Extented rock star edition, … worden in annotatie

opgenomen.

Director’s cut

Special 4 hour version

200 TITEL $a Hoofdtitel Das Boot

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Director's cut

015 EAN $a Nummer 5425015240084

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7498654

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Loft

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:78798

$4 Uitgever TTTI

$d Jaar 2009

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur 113 min.

$e Begel. mat. 1 bonus dvd-video

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Nederlands

voor doven en slechthorenden

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst 2 disc-special edition

12.4. Annotaties betreffende de oorspronkelijke productie

Een annotatie betreffende de oorspronkelijke productie mag in annotatie opgenomen worden.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst BBC productie

12.5. Annotaties betreffende de vorm

10 december 2009 9. Film en DVD

28


Vormelijke kenmerken waarop men de gebruiker wil attenderen, worden in annotatie opgenomen.

Diaserie op video overgezet

Tussenteksten in het Engels, geen Nederlands

Taalkeuze tussentitels: Engels, Frans, Duits

Niet gesproken

Aan beide zijden afspeelbaar

200 TITEL $a Hoofdtitel Casper

$b Materiaal 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Combinatie tekenfilm en speelfilm

De vermelding 'Stomme film' wordt altijd in annotatie vermeld.

'Niet gesproken' gaat om films waarin geen gesproken tekst voorkomt.

200 TITEL $a Hoofdtitel The circus

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $f Tijdsduur 116 min.

$g Kleur en geluid zw/w.

$i Aantal en soort 2 dvd-video's

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Stomme film

12.6. Annotaties betreffende de inhoud of bevat-annotaties

Zijn annotaties betreffende de inhoud

In de bevat-annotatie worden deeltitels opgenomen van omnibussen of meerdelige werken die niet

belangrijk genoeg zijn om via aparte beschrijvingen te worden ontsloten. Ook in het geval er

uitzonderlijk véél relaties zijn, kan men opteren om deze op te nemen binnen één record.

De deeltitels worden opgenomen in [327] BEVAT-ANNOTATIE.

Per deeltitel wordt een afzonderlijke bevat-annotatie gemaakt.

200 TITEL $a Hoofdtitel Paleoworld

$b Materiaal 14 [Video]

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Trail of the Neanderthals

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Dinos in the snow

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Mysteries of extinction

200 TITEL $a Hoofdtitel Fawlty Towers

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 1

$t Titel A touch of glass

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 1

$t Titel The builders

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 1

$t Titel The wedding party

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc1

$t Titel The hotelinspectors

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 1

$t Titel Gourmet night

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 1

$t Titel The Germans

10 december 2009 9. Film en DVD

29


327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 2

$t Titel Communications problems

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 2

$t Titel The psychiatrist

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 2

$t Titel Waldorf salad

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 2

$t Titel The kipper and the corpse

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 2

$t Titel The anniversary

200 TITEL $a Hoofdtitel Independent animation from the

Netherlands

$h Deelniveau 1 Volume 1

$i Deelniveau 2 Selection 2000-2003

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Barcode

$r Verantwoordelijkheidsm Adriaan Lokman

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Escape from paradise

$r Verantwoordelijkheidsm Freark Boersma

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel The story of the Kolobok

$r Verantwoordelijkheidsm James M. Boekbinder

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Routine

$r Verantwoordelijkheidsm Liesbeth Worm

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Touched by an angel

$r Verantwoordelijkheidsm Beatrijs Hulskes

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Wad

$r Verantwoordelijkheidsm Joris Oprins

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel A night at the opera

$r Verantwoordelijkheidsm Sander Peschier

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Black thunder

$r Verantwoordelijkheidsm Udo Prinsen

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Daedalus' daughter

$r Verantwoordelijkheidsm Chris de Deugd

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel 3 poetry films

$r Verantwoordelijkheidsm Beatrijs Hulskes, Adriaan Lokman and

Liesbeth Worm

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:5069

$a Thema Animatiefilms

Gegevens i.v.m. de inhoudsopgave moeten niet noodzakelijk in aparte bevat-annotaties opgenomen

worden. Bevat-annotaties moeten een meerwaarde bieden t.o.v. de andere gegevensvelden in de

beschrijving.

In een aantal gevallen kan een bevat-annotatie wegvallen of kunnen de inhoudgegevens gegroepeerd

worden.

Voorbeeld : een inhoudsopgave kan ook in trefwoorden weergegeven worden waardoor een bevatannotatie

overbodig is.

015 EAN $a Nummer 9789047602965

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7201166

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Hier is ... Adriaan van Dis

$e Ondertitel honderd gesprekken

$h Deelniveau 1 Deel I

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

10 december 2009 9. Film en DVD

30


210 IMPRESSUM $4 Uitgever Rubinstein

$d Jaar cop. 2008

215 COLLATIE $i Aantal en soort 2 dvd-video's

$f Tijdsduur 6 uur

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Dvd 1 & 2: afl. 1 t/m 6

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Anderstalige gesprekken zijn in het

Nederlands ondertiteld

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1983-1984

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Claus, Hugo

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Mutsaers, Charlotte

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Van der Velden, Daniel

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Weldon, Fay

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Albee, Edward

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Alexander, Roberta

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Kapuscinski, Ryszard

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Hermans, Willem Frederik

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Burnier, Andreas

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Topor, Roland

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Klarsfeld, Beate

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Rubinstein, Renate

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Pogorelich, Ivo

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Vargas Llosa, Mario

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Oltmans, Willem

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Pran, Dith

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Van Manen, Hans

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Forsyth, Frederick

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Kaandorp, Brigitte

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Dahl, Roald

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Kramski, Hans-Walter

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Von Praunheim, Rosa

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Rampling, Charlotte

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Benigni, Roberto

631 THEMA VOLW. $a Thema Mutsaers, Charlotte

690 SISO $a Code 823

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Van Dis

$b Voornaam Adriaan

$4 Functiecode iv [interviewer]

Voorbeeld : Inhoudsopgaves die niet in trefwoorden te vatten zijn en die geen specifieke deeltitels zijn,

kunnen per schijf gegroepeerd worden.

200 TITEL $a Hoofdtitel In Europa

$h Deelniveau 1 Serie 1

$i Deelniveau 2 1900-1943

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:30148

$4 Uitgever Bridge Pictures

$d Jaar cop. 2008

215 COLLATIE $i Aantal en soort 9 dvd-video's

$f Tijdsduur 9 x ca. 70 min.

$e Begel. mat. 6 cd's + overzichtskaart Europa anno

1900

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken (ook Vlaamse

versie)

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 1

$t Titel 1900 : Het begin ; 1906 : Berlijn/Wenen

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 2

10 december 2009 9. Film en DVD

31


$t Titel 1914 : Wenen/Sarajevo ; 1915 : België,

Ieper

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 3

$t Titel 1916 : De Somme, Bovington/Londen ;

1917 : Frankrijk

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 5

$t Titel 1925 : Predappio, Italië ; 1929 : Berlijn

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 6

$t Titel 1933 : Rusland ; 1936 : Spanje

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 7

$t Titel 1937 : München ; 1939 : Duitsland

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 8

$t Titel 1940 : Vichy, Frankrijk ; 1942 :

Buchenwald, Duitsland

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Dvd 9

$t Titel 1943 : Stalingrad ; 1943 : Polen/Rusland

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Cd 1-2

$t Titel Podcasts

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Cd 3-6

$t Titel Klassieke muziek van componisten uit de

20e eeuw

Voorbeeld : Afleveringen bij televisieseries. Per dvd worden de afleveringen in een annotatie

opgenomen.

015 EAN $a Nummer 5414233903055

015 EAN $a Nummer 5414233903079

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7038931

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Het huis Anubis

$h Deelniveau 1 Seizoen 2

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:26176

$4 Uitgever Studio 100

$a Plaats [Schelle]

$d Jaar 2008

215 COLLATIE $i Aantal en soort 8 dvd-video's

$f Tijdsduur ca. 1200 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 1

$t Titel Afl. 115 t/m 130

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 2

$t Titel Afl. 131 t/m 146

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 3

$t Titel Afl. 147 t/m 162

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 4

$t Titel Afl. 163 t/m 174

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 5

$t Titel Afl. 175 t/m 190

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 6

$t Titel Afl. 191 t/m 206

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 7

$t Titel Afl. 207 t/m 222

327 BEVAT-ANNOTATIE $a Deelaanduiding Disc 8

$t Titel Afl. 223 t/m 234

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:1044

$a Thema Speelfilms

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:1859

10 december 2009 9. Film en DVD

32


$a Thema Avonturenfilms

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:2264

$a Thema Televisieseries en -films

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:297

$a Thema Geheimen

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:66

$a Thema Schoolleven

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:2577

$a Thema Verfilmde boeken

692 LEEFTIJD $4 Code nvt [Niet toegekend]

[800] RECORDNR. $a PCC 1979441

12.7. Annotaties betreffende de collatie

Het bonusmateriaal wordt als bijlage vermeld in collatie. Enkel in de gevallen waar de inhoud een

zoekfunctie heeft, kan deze geduid worden in annotatie.

200 TITEL $a Hoofdtitel Michael Collins

$b Materiaal 14 [Video]

303 BIBLIOGR. ANN $a Tekst Bonus bevat: The South Bank show

(documentaire met een interview met Neil

Jordan en beelden van Michael Collins)

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:6622

$a Achternaam Jordan

$b Voornaam Neil

$4 Functiecode re [regiseur]

12.8. Opmerkingen [300]

Wanneer de hoofdtitel en/of ondertitel ontleend wordt aan andere bron dan het dvd-schijfje of het videoetiket

dan wordt dit in veld [300] Opmerkingen vermeld.

Titel ontleend aan houder

Ondertitel ontleend aan houder

Titel toegekend door catalograaf

Titel ontleend aan filmencyclopedie

12.9. Datum oorspronkelijke opname [305]

Bij speelfilms wordt altijd het productiejaar van de film toegevoegd in [305] DATUM OORSPR.

OPNAME. Geven 2 bronnen verschillende jaren van oorspronkelijke uitgave, dan wordt het oudste

jaartal opgenomen.

Als het oorspronkelijk opnamejaar bij non-fictie film/documentaires bekend is, en deze informatie zinvol

is, dan kan dit optioneel opgenomen worden

200 TITEL $a Hoofdtitel 2001

$b Materiaal 14 [Video]

10 december 2009 9. Film en DVD

33


$e Ondertitel a space odyssey

305 DATUM OORSPR. OPN.. $a Tekst 1968

Geven verschillende bronnen andere jaren van oorspronkelijke uitgave, dan wordt het oudste jaartal

opgenomen.

Als het oorspronkelijk opnamejaar bij non-fictie film/documentaires bekend is, en deze informatie zinvol

is, dan kan dit optioneel opgenomen worden.

10 december 2009 9. Film en DVD

34


13. AUTEUR [700]

13.1. Speelfilms

Bij speelfilms worden maximaal 5 functies opgenomen in onderstaande volgorde:

1. filmregisseur (max. 3)

2. componist of uitvoerder van originele filmmuziek (max. 3) en componist bij

muziekfilms/musicals.

3. optioneel scenarist (max. 3)

4. optioneel auteur/illustrator van het (verfilmde) boek

5. optioneel acteurs (zie ook hieronder)

Andere functies (producers, effecten, geluid, stemmen, kledij,…) worden niet opgenomen.

De verschillende auteurs worden gegroepeerd per functie ingevoerd, bij voorkeur in de volgorde zoals

hierboven aangegeven.

Let wel : bij muziekvideo’s (opera’s, concertfilms) is de volgorde anders. Zie deel 13. Muziek

De hoofdauteur bij speelfilms is altijd de regisseur.

200 TITEL $a Hoofdtitel My fair lady

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:71423

$a Achternaam Cukor

$b Voornaam George

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:25887

$a Achternaam Loewe

$b Voornaam Frederick

$4 Functiecode co [componist]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:25888

$a Achternaam Lerner

$b Voornaam Alan Jay

$4 Functiecode sc [scenarioschrijver]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:1473

$a Achternaam Shaw

$b Voornaam George Bernard

$4 Functiecode oa [naar het werk van]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:52048

$a Achternaam Hepburn

$b Voornaam Audrey

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:131652

$a Achternaam Harrison

$b Voornaam Rex

$4 Functiecode ac [acteur]

Is de hoofdauteur een componist of uitvoerder, dan betreft het een muziek-dvd en wordt de

muziekhandleiding gevolgd.

200 TITEL $a Hoofdtitel Messa da requiem

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

10 december 2009 9. Film en DVD

35


210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:3551

$4 Uitgever EMI

$d Jaar 2009

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:389643

$a Achternaam Verdi

$b Voornaam Giuseppe

$f Data 1813-1901

$4 Functiecode co [componist]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:69821

$a Achternaam Gheorghiu

$b Voornaam Angela

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

$4 Functiecode so [sopraan]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:177359

$a Achternaam Barcellona

$b Voornaam Daniela

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

$4 Functiecode al [alt]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:52215

$a Achternaam Alagna

$b Voornaam Roberto

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

$4 Functiecode te [tenor]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:184042

$a Achternaam Konstantinov

$b Voornaam Julian

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

$4 Functiecode ba [bas]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:389872

$a Achternaam Abbado

$b Voornaam Claudio

$f Data 1933-

$4 Functiecode di [dirigent]

710 CORPORATIE $3 Authority nummer Auth:5:31656

$a Corporatie Zweeds Radio Koor

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

710 CORPORATIE $3 Authority nummer Auth:5:12001

$a Corporatie Eric Ericson Kamerkoor

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

710 CORPORATIE $3 Authority nummer Auth:5:656

$a Corporatie Orfeón Donostiarra

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

710 CORPORATIE $3 Authority nummer Auth:5:262

$a Corporatie Berliner Philharmoniker

$4 Functiecode ui [uitvoerder]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2638926

$2 Type 43 [Track/Werk]

$t Titel Requiem voor soli [4], koor en orkest

$v Volume 1

Auteurs opgenomen in een bevat-annotatie ter identificatie en ontsluiting van de publicatie, moeten niet

noodzakelijk in veld 700 herhaald worden.

200 TITEL $a Hoofdtitel Selected shorts

$h Deelniveau 1 1

$i Deelniveau 2 Een greep uit de beste Vlaamse kortfilms

van 2004

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:15619

$4 Uitgever Fonk

10 december 2009 9. Film en DVD

36


$d Jaar 2005

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur 107 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Dialogen: Nederlands, Engels

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Engels, Nederlands

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 2004

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Carlo

$r Verantwoordelijkheidsm Michaël R. Roskam

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Cologne

$r Verantwoordelijkheidsm Kaat Beels

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel My bonnie

$r Verantwoordelijkheidsm Nele Meirhaeghe

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Romance

$r Verantwoordelijkheidsm Douglas Boswell

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Flatlife

$r Verantwoordelijkheidsm Jonas Geirnaert

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Hell bent for whiskey

$r Verantwoordelijkheidsm Matthias en Benjamin Claeys

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel True friends

$r Verantwoordelijkheidsm Jelle De Beule

Bijzonderheden acteurs

Het opnemen van acteurs is optioneel. De criteria die bepalend zijn om de namen op te nemen in de

titelbeschrijving zijn:

− terugvindfunctie van speelfilms (bv. film is bekend door de acteur);

− identificatie van speelfilms (bv. ter onderscheiding van verschillende uitvoeringen van

filmklassiekers);

− presentatie van namen op de bron (bv. bepaalde acteursnamen worden groter dan de

titel gepresenteerd).

De bronnen voor de opname van acteurs zijn, in volgorde van belangrijkheid:

- hoes vooraan in grote letters

- hoes achteraan in grote letters

- hoes in kleine letters

- externe bron zoals imdb.com of allmovie.com

Hoeveel acteurs opnemen?

Alle acteurs, die volgens bovenstaande criteria relevant zijn, kunnen opgenomen worden.

Een selectie wordt niet aangevuld met [et al.]. Bij televisieseries worden acteurs ook opgenomen.

Acteurs worden enkel ingevoerd in [700] AUTEUR en nooit herhaald in [200$f]

Verantwoordelijkheidsvermelding.

10 december 2009 9. Film en DVD

37


Hoes aan de voorkant vermeldt 1 acteur, op de achterkant staan meerdere acteurs in kleine letters

200 TITEL $a Hoofdtitel Brubaker

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:181931

$a Achternaam Rosenberg

$b Voornaam Stuart

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:150440

$a Achternaam Redford

$b Voornaam Robert

$4 Functiecode ac [acteur]

4 acteursnamen op hoes aan de voorkant

200 TITEL $a Hoofdtitel Steve + Sky

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:235861

$a Achternaam Van Groeningen

$b Voornaam Felix

$4 Functiecode re [regisseur]

$4 Functiecode sc [scenarist]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:401811

$a Achternaam Bafort

$b Voornaam Delfine

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:401812

$a Achternaam De Voogdt

$b Voornaam Titus

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:401813

$a Achternaam Heldenbergh

$b Voornaam Johan

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:401814

$a Achternaam Bollion

$b Voornaam Romy

$4 Functiecode ac [acteur]

10 december 2009 9. Film en DVD

38


Alhoewel acteurs vermeld staan op de achterkant van de hoes, worden ze niet opgenomen.

200 TITEL $a Hoofdtitel Pippi in Taka-Tuka-Land

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:101254

$a Achternaam Hellbom

$b Voornaam Olle

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:8857

$a Achternaam Lindgren

$b Voornaam Astrid

$4 Functiecode oa [naar het werk van]

13.2. Informatieve films

Enkel auteursnamen met zoekfunctie worden opgenomen. Bij twijfel wordt nagegaan of de naam reeds

in het auteursbestand opgenomen is.

200 TITEL $a Hoofdtitel The living planet

$b Materiaal 14 [Video]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:19038

$a Achternaam Attenborough

$b Voornaam David

$4 Functiecode ps [presentator]

10 december 2009 9. Film en DVD

39


14. INHOUDELIJKE ONTSLUITING

14.1. Literaire aard [105]

Bij films wordt altijd opgenomen of het fictie (1) of non-fictie (0) betreft. Speelfilms en televisieseries

met een verhalend karakter worden als fictie aangegeven.

Niet verhalende, informatieve en documentaire films en televisieseries worden als non-fictie aangeduid

en ontsloten met siso, zizo en trefwoorden.

Van Dis in Afrika

De weg naar Mekka / reg. Johannes Buchner ; interviews Jan Leyers

14.2. Doelgroep [692]

Bij film voor volwassenen wordt in het veld [692] 'vol" ingevuld.

Bij kinder- en jeugdfilms wordt de doelgroep 'nvt' ingevuld, tenzij er een duidelijke doelgroep

aangegeven is op de bron.

14.3. Trefwoord [630, 632]

Bij informatieve films worden de trefwoorden op analoge manier toegekend als bij de andere materialen.

De geleding 'reisgidsen' na een land of een stad wordt niet toegevoegd bij films.

14.4. Thema [631,633]

Elke speelfilm krijgt het genre 'speelfilms' toegekend, al dan niet aangevuld met een ander thema of

genre.

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Sex and the city

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

$h Deelniveau 1 Seizoen 1

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:4904

$a Thema Humoristische films

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:2848

$a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:5508

$a Thema Televisieseries en -films

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

10 december 2009 9. Film en DVD

40


Komedies vs Humoristische films

’Humoristische films' is de voorkeurterm bij de volwassenen. Er ligt een zie-verwijzing vanuit

‘Komedies (film)’ naar ‘Humoristische films’.

Bij de jeugd wordt enkel ‘Komedies (film)’ gebruikt.

Animatiefilms vs Tekenfilm(s)

'Animatiefilms' is het enige toegestane thema bij films voor volwassenen.

Bij de jeugd wordt een onderscheid gemaakt tussen de getekende animatiefilms (thema:

Tekenfilms) en de rest (thema: Animatiefilms).

Het enkelvoud ‘Tekenfilm’ mag niet gebruikt worden.

14.5. SISO, ZIZO [690,696]

Informatieve films kunnen naast één SISO-rubriek ook een ZIZO-aanduiding krijgen.

10 december 2009 9. Film en DVD

41


15. DVD-BOXEN

15.1. Inleiding

Dvd-video's verschijnen op verschillende manieren:

1 film op één dvd (=schijfje).

2 of méér films op één dvd.

Verschillende films verzameld in één doos -> box (bv. 3 dvd collector's edition, verzamelboxen zoals

Woody Allen Collection, televisieseries, ..)

Het probleem bij boxen is dat er verschillende invoermethodes kunnen zijn naargelang de

uitleenmodaliteiten van de bibliotheek en de deelbaarheid van boxen naar vorm en inhoud.

Een bibliotheek kan beslissen om:

• een box in zijn geheel als één uitleenitem aan te bieden

=> één beschrijving (type-1) al of niet met gerelateerde onderdeelbeschrijvingen

• de verschillende onderdelen op te delen en als verschillende uitleeneenheden aan te bieden. Het

oorspronkelijke verpakkingsmateriaal wordt verwijderd en er worden eventueel nieuwe

afzonderlijke dozen gemaakt.

=> verschillende titelbeschrijvingen type-1 of 1 type-2, afhankelijk van het al dan niet aanwezig

zijn van significante titels.

Het gevolg van het opdelen is dat er voor eenzelfde dvd-uitgave verschillende soorten titelbeschrijvingen

mogelijk zijn.

Om dubbele beschrijvingen tot een minimum te beperken wordt sterk aangeraden om de Ovinobafspraken

omtrent het al dan niet bibliografisch opsplitsen zoveel mogelijk te volgen zie punt 15.3.

15.2. Identificerende nummers bij boxen

15.2.1.Theorie

Identificerende nummers zijn unieke sleutels om een publicatie te identificeren. Deze sleutels zijn als

unieke bestelsleutel belangrijk in de commerciële wereld maar hebben ook in een bibliotheekcatalogus

een belangrijke functie. Ze zijn o.m. een middel om koppelingen met andere data tot stand te brengen.

Bv. koppelingen met covers, recensies, bezitsgegevens van een bibliotheek, records uit andere

databanken, andere edities van eenzelfde werk, …

Daarom is het behoud van de 'uniciteit' van een identificerend nummer belangrijk.

15.2.2.Praktijk

Concreet betekent dit dat:

10 december 2009 9. Film en DVD

42


• Bij het opnemen van een EAN/ISBN het nummer – indien mogelijk- gespecifieerd wordt door de

deel- of setaanduiding op te nemen in het annotatieveld bij het nummer (subveld $9 Annotatie).

• Eenzelfde EAN/ISBN nooit voor twee of meer verschillende beschrijvingen (titel/auteur)

gebruikt wordt.

Om deze redenen wordt bij het beschrijven van boxen:

Schema

• Een EAN/ISBN voor de set enkel opgenomen in de beschrijving voor de set als geheel, en niet

herhaald bij beschrijvingen per onderdeel.

• Een EAN/ISBN dat hoort bij een deel, enkel opgenomen in de records die dit specifieke deel

beschrijven.

Box wordt opgesplitst: de

delen zijn aparte

uitleeneenheden

10 december 2009 9. Film en DVD

Deeltitels significant Deeltitels niet-significant

Eén type-1 beschrijving per

uitleeneenheid.

Overkoepelende titel in

reeksveld

Soms kan deze beschrijving een

omnibus zijn.

EAN op de box en op de delen EAN van het onderdeel opnemen

in de respectievelijke

beschrijving

Eén Type-2 beschrijving

Bevat-annotaties

EAN van de box opnemen,

specifiëren in $9 Annotatie

Alleen een EAN op de box Geen EAN opnemen EAN van de box opnemen,

Specifiëren in $9 Annotatie

Alleen EAN's op de delen EAN van het onderdeel opnemen

in de respectievelijke

beschrijving

Geen EAN opnemen

Box is uitleeneenheid Deeltitels significant Deeltitels niet-significant

Type-1 beschrijving

Bevat-annotaties of analytische

records (=type-6)

EAN op de box en op de delen Ean van de box opnemen,

specifiëren in $9 Annotatie

Alleen een EAN op de box Ean van de box opnemen,

specifiëren in $9 Annotatie

Type-1 beschrijving

Eventueel bevat-annotaties

Alleen EAN's op de delen Geen EAN opnemen

Ean van de box opnemen,

specifiëren in $9 Annotatie

Ean van de box opnemen,

specifiëren in $9 Annotatie

Geen EAN opnemen

43


15.3. Afspraken al dan niet bibliografisch opsplitsen

15.3.1.Algemeen

Om de uniformiteit zoveel mogelijk te garanderen, wordt aangeraden om boxen die een bundeling zijn

van aparte dozen en die geen gemeenschappelijk begeleidend materiaal hebben, op te splitsen.

Boxen die meerdere dragers bundelen en die niet zonder knippen en plakken uit elkaar kunnen

worden gehaald of die gemeenschappelijk begeleidend materiaal hebben, worden bij voorkeur

als één geheel uitgeleend.

15.4. Afspraken opsplitsen in aparte uitleeneenheden

15.4.1.Opsplitsen

Boxen die een bundeling zijn van aparte dozen en die geen gemeenschappelijk begeleidend materiaal

(boek, bonus,…) hebben, worden bij voorkeur opgesplitst.

De aparte dozen worden ingevoerd als meerdere type-1 beschrijvingen indien de deeltitels significant

zijn. De overkoepelende titel wordt in het reeksveld opgenomen.

Zijn er géén significante deeltitels, dan wordt een type-2 beschrijving aangemaakt met – indien relevant -

bevat-annotaties.

15.4.1.1. Box met significante deeltitels

Per dvd wordt een type-1 beschrijving gemaakt.

Een overkoepelende titel van de box wordt opgenomen in het reeksveld, er worden géén

koepelbeschrijvingen gemaakt. Indien de overkoepelende titel niet voorkomt op de aparte delen, maar bv

enkel op de box te vinden was, kan dat worden verduidelijkt in de annotatie.

Het oorspronkelijke verband tussen de werken wordt niet opgenomen in een annotatie in de vorm van

"Oorspr. samen uitgegeven met … ", er worden geen relaties gelegd tussen de verschillende

beschrijvingen.

EAN/ISBN per deel/titel wordt opgenomen in de corresponderende beschrijving. EAN/ISBN voor het

geheel wordt niet opgenomen.

10 december 2009 9. Film en DVD

44


15.4.1.2. Box zonder significante deeltitels

Er wordt een type-2 beschrijving gemaakt voor de box met bevat-annotaties.

Een overkoepelende titel van de box wordt opgenomen in het reeksveld, er worden géén

koepelbeschrijvingen gemaakt. Indien de overkoepelende titel niet voorkomt op de aparte delen, maar bv

enkel op de box te vinden was, kan dat worden verduidelijkt in de annotatie.

Alleen het EAN/ISBN van de box wordt opgenomen.

15.5. Afspraken niet opsplitsen in aparte uitleeneenheden

15.5.1.Niet opsplitsen

Boxen die meerdere dragers bundelen en die niet zonder knippen en plakken uit elkaar kunnen worden

gehaald.

10 december 2009 9. Film en DVD

45


Boxen die een gemeenschappelijk begeleidend materiaal (boek, bonus,…) bevatten.

Boekje

15.5.1.1. Box als uitleeneenheid met significante deeltitels

Wordt de box als één geheel uitgeleend en hebben de deeltitels significante titels, dan wordt een type-1

beschrijving gemaakt met analytische records (type-6).

Een overkoepelende titel komt in het reeksveld.

10 december 2009 9. Film en DVD

46


Alléén het EAN/ISBN van de box wordt opgenomen.

15.5.1.2. Box als uitleeneenheid zonder-significante deeltitels

Wordt de box als één geheel uitgeleend en zijn de deeltitels niet significant, dan wordt een type-1

beschrijving gemaakt met bevat-annotaties.

Alléén het EAN/ISBN van de box wordt opgenomen.

15.6. Voorbeelden box opdelen in verschillende uitleeneenheden

15.6.1.Opgedeelde box met significante deeltitels

Er zijn verschillende mogelijkheden.

• Er wordt één type-1 beschrijving per uitleeneenheid gemaakt.

• Er wordt één type-1 beschrijving per uitleeneenheid gemaakt met bevat-annotaties. (omnibus

met overkoepelende titel)

• Er wordt één type-1 beschrijving per uitleeneenheid gemaakt met stringtitel en analytische

records.

15.6.1.1. Één record per titel

• Invoeren als monografie

• Overkoepelende titel voor het geheel (indien aanwezig) in reeksveld

• Enkel het EAN/ISBN per deel opnemen, niet de EAN-code van de box.

Voorbeeld 1

3 films oorspronkelijk samen uitgegeven in één doos met één EAN-code voor het geheel

opgedeeld naar drie uitleeneenheden

de EAN-code voor de box wordt niet opgenomen

020 VLACC NUMMER $b Nummer 2480645

10 december 2009 9. Film en DVD

47


040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron VLACC I

$c Aangevuld door Open Vlacc

101 TALEN $a Taal fre [Frans]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Trois couleurs bleu

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $a Plaats [Hilversum]

$4 Uitgever A-Film

$d Jaar cop. 2002

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 94 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Frans gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands ondertiteld

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1993

631 THEMA VOLW. $a Thema Speelfilms

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Kieslowski

$b Voornaam Krzysztof

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $a Achternaam Piesiewicz

$b Voornaam Krzysztof

$4 Functiecode sc [scenarioschrijver]

700 AUTEUR $a Achternaam Preisner

$b Voornaam Zbigniew

$4 Functiecode co [componist]

$f Data 1955-

700 AUTEUR $a Achternaam Binoche

$b Voornaam Juliette

$4 Functiecode ac [acteur]

020 VLACC NUMMER $b Nummer 2480643

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron VLACC I

$c Aangevuld door Open Vlacc

101 TALEN $a Taal fre [Frans]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Trois couleurs blanc

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $a Plaats [Hilversum]

$4 Uitgever A-Film

$d Jaar cop. 2002

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 88 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Afwisselend Frans en Pools gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands ondertiteld

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1993

631 THEMA VOLW. $a Thema Relaties

631 THEMA VOLW. $a Thema Speelfilms

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Kieslowski

$b Voornaam Krzysztof

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $a Achternaam Piesiewicz

$b Voornaam Krzysztof

$4 Functiecode sc [scenarioschrijver]

700 AUTEUR $a Achternaam Preisner

$b Voornaam Zbigniew

$4 Functiecode co [componist]

$f Data 1955-

10 december 2009 9. Film en DVD

48


700 AUTEUR $a Achternaam Delpy

$b Voornaam Julie

$4 Functiecode ac [acteur]

020 VLACC NUMMER $b Nummer 2480647

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron VLACC I

$c Aangevuld door Open Vlacc

101 TALEN $a Taal fre [Frans]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Trois couleurs rouge

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $a Plaats [Hilversum]

$4 Uitgever A-Film

$d Jaar cop. 2002

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 96 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Frans gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands ondertiteld

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1994

631 THEMA VOLW. $a Thema Relaties

631 THEMA VOLW. $a Thema Speelfilms

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Kieslowski

$b Voornaam Krzysztof

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $a Achternaam Piesiewicz

$b Voornaam Krzysztof

$4 Functiecode sc [scenarioschrijver]

700 AUTEUR $a Achternaam Preisner

$b Voornaam Zbigniew

$4 Functiecode co [componist]

$f Data 1955-

700 AUTEUR $a Achternaam Jacob

$b Voornaam Irene

$4 Functiecode ac [acteur]

10 december 2009 9. Film en DVD

box met drie films/dvd’s opgedeeld naar drie uitleeneenheden

overkoepelende titel van box in reeksveld met uitleg in [300] Opmerkingen

EAN voor het geheel wordt niet opgenomen

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7064714

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

49


105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel The third man

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $4 Uitgever Universal

$d Jaar cop. 2007

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$c Illustraties zw/w.

$f Tijdsduur ca. 100 min.

225 REEKS $a Titel The Orson Welles collection

300 OPMERKINGEN $a Tekst Reekstitel ontleend aan box

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Deens, Fins,

Noors, Zweeds

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1949

631 THEMA VOLW. $a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $a Thema Thrillers (film)

631 THEMA VOLW. $a Thema Verfilmde boeken

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Reed

$b Voornaam Carol

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $a Achternaam Greene

$b Voornaam Graham

$4 Functiecode oa [naar het werk van]

700 AUTEUR $a Achternaam Cotten

$b Voornaam Joseph

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Valli

$b Voornaam Alida

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Welles

$b Voornaam Orson

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Howard

$b Voornaam Trevor

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Karas

$b Voornaam Anton

$4 Functiecode co [componist]

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7064740

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Touch of evil

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $4 Uitgever Universal

$d Jaar cop. 2007

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$c Illustraties zw/w.

$f Tijdsduur ca 106 min.

225 REEKS $a Titel The Orson Welles collection

300 OPMERKINGEN $a Tekst Reekstitel ontleend aan box

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Engels, Frans, Duits,

Italiaans, Spaans

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Frans,

Italiaans, Spaans, Duits,

Arabisch, Deens, Fins, Grieks,

Hebreeuws, Noors, Portugees,

10 december 2009 9. Film en DVD

50


Russisch, Zweeds, Turks, Engels

voor slechthorenden

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Naar het verhaal Badge of evil van Whit

Masterson

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1958

631 THEMA VOLW. $a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $a Thema Film noir

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Welles

$b Voornaam Orson

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $a Achternaam Masterson

$b Voornaam Whit

$4 Functiecode oa [naar het werk van]

700 AUTEUR $a Achternaam Heston

$b Voornaam Charlton

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Leigh

$b Voornaam Janet

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Dietrich

$b Voornaam Marlène

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $a Achternaam Gabor

$b Voornaam Zsa Zsa

$4 Functiecode ac [acteur]

15.6.1.2. Eén record per uitleeneenheid met bevat-annotaties (omnibus met

overkoepelende titel)

• Invoeren als monografie

• Overkoepelende titel voor het geheel (indien aanwezig) in reeksveld

• Enkel het EAN/ISBN per deel opnemen, niet de EAN-code van de box. Het deel wordt

gespecifieerd in $9 Annotatie

• Eventueel bevat-annotaties 327

10 december 2009 9. Film en DVD

Box met 8 dvd-video's, opgedeeld in 4 monografiebeschrijvingen

EAN/ISBN per deel

010 ISBN $a Nummer 9789085103172

$9 Annotatie deel 1

015 EAN $a Nummer 8715664040706

$9 Annotatie deel 1

020 VLACC NUMMER $b Nummer 6983580

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

51


101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel CIA ; KGB

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $4 Uitgever House of Knowledge

$d Jaar 2006

215 COLLATIE $i Aantal en soort 2 dvd-video's

$f Tijdsduur 2 x ca. 45 min.

225 REEKS $a Titel The spying game

$v Volume 1

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel CIA

$a Deelaanduiding disc 1

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel KGB

$a Deelaanduiding disc 2

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Geheime diensten ; Verenigde Staten

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Geheime diensten ; Sovjet-Unie

690 SISO $a Code 399.62

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

010 ISBN $a Nummer 9789085103189

$9 Annotatie deel 2

015 EAN $a Nummer 8715664040713

$9 Annotatie deel 2

020 VLACC NUMMER $b Nummer 6983597

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel MI5, MI6

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $4 Uitgever House of Knowledge

$d Jaar 2006

215 COLLATIE $i Aantal en soort 2 dvd-video's

$f Tijdsduur 2 x ca. 45 min.

225 REEKS $a Titel The spying game

$v Volume 2

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel MI5

$a Deelaanduiding DVD 3

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel MI6

$a Deelaanduiding DVD 4

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Geheime diensten ; Groot-Brittannië

690 SISO $a Code 399.62

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

15.6.1.3. Eén record per uitleeneenheid met stringtitel en analytische records

• Monografie per uitleeneenheid

• Enkel het EAN/ISBN per deel opnemen, niet de EAN-code van de box.

• Analytische records per onderdeel

Box met 5 delen wordt opgesplitst in 5 monografieën, telkens analytisch ontsloten

10 december 2009 9. Film en DVD

52


Type-1

015 EAN $a Nummer 3453277863606

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7238267

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal fre [Frans]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Architectures

$h Deelniveau 1 1

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel Architekturen

210 IMPRESSUM $4 Uitgever Arte Video

$d Jaar cop. 2001

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd-video

$e Begel. mat. boekje (24 p.)

$f Tijdsduur 160 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Frans, Engels, Duits

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: geen

690 SISO $a Code 711

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

$t Titel The trial

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:33333333

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel The Siza school


Architectures. 2 + analytische records

Architectures. 3 + analytische records

Architectures. 4 + analytische records

Architectures. 5 + analytische records

Type-6

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7238333

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal fre [Frans]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel L'Ecole de Siza

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel The Siza school

215 COLLATIE $f Tijdsduur 26 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Frans, Engels, Duits

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: geen

690 SISO $a Code 715.8

10 december 2009 9. Film en DVD

53


Type-6

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Siza, Alvaro

700 AUTEUR $a Achternaam Copans

$b Voornaam Richard

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $a Achternaam Neumann

$b Voornaam Stan

$4 Functiecode re [regisseur]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:12345678910

$2 Type 46 [In]

$t Titel Architectures

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7238328

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal fre [Frans]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Le Bauhaus de Dessau

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

202 PARALLELTITEL $a Hoofdtitel The Dessau Bauhaus

215 COLLATIE $f Tijdsduur 26 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Frans, Engels, Duits

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: geen

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Gropius, Walter A.G.

690 SISO $a Code 715.8

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $a Achternaam Compain

$b Voornaam Frédéric

$4 Functiecode re [regisseur]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:12345678910

$2 Type 46 [In]

$t Titel Architectures

15.6.2.Opgedeelde box zonder significante deeltitels.

10 december 2009 9. Film en DVD

54


• Type 2 beschrijving

• Alleen EAN/ISBN van de box

• Eventueel bevat-annotaties

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

200 TITEL $a Hoofdtitel Kapitein Zeppos

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

$h Deelniveau 1 Seizoen 1

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:261

$4 Uitgever Vintage

$d Jaar 2003

215 COLLATIE $i Aantal en soort 3 dvd-video's

$f Tijdsduur 200, 2 x 150 min.

225 REEKS $3 Authority nummer Auth:37:15014

$a Titel VRT klassiekers

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:5508

$a Thema Televisieseries en -films

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:105539

$a Achternaam Struys

$b Voornaam Bert

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:211718

$a Achternaam De Groof

$b Voornaam Lode

$4 Functiecode sc [scenarioschrijver]

10 december 2009 9. Film en DVD

55


15.7. Voorbeelden box is uitleeneenheid

Er zijn verschillende mogelijkheden:

• Een type-1 beschrijving zonder analytische records

• Een type-1 beschrijving mét bevat-annotaties

• Een type-1 beschrijving mét analytische records

15.7.1.Monografiebeschrijving zonder analytische records

Er is een EAN voor het geheel en Ean-codes per deel.

Alleen het EAN/ISBN voor het geheel wordt opgenomen.

015 EAN $a Nummer 8713045215927

$9 Annotatie box

101 TALEN $a Taal dut [Nederlands]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel Baby Felix & zijn vriendjes

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:15823

$4 Uitgever RCV

$d Jaar cop. 2008

215 COLLATIE $i Aantal en soort 12 dl. (4 dvd-video's)

$f Tijdsduur ca. 265 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Nederlands gesproken

305 DATUM OORSPR. OPNAME $a Datum 2004

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:1045

$a Thema Tekenfilms

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:1044

$a Thema Speelfilms

633 THEMA JEUGD $3 Authority nummer Auth:17:1844

$a Thema Animatiefilms

692 LEEFTIJD $4 Code nvt [Niet toegekend]

15.7.2.Monografiebeschrijving met bevat-annotaties

EAN-codes voor het geheel en per deel.

Alleen het EAN voor de box wordt opgenomen

015 EAN $a Nummer 540064402070

10 december 2009 9. Film en DVD

56


$9 Annotatie box

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron VLACC I

$c Aangevuld door Open Vlacc

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 0 [Non-fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel World War II

$e Ondertitel the only complete history

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $a Plaats Sint-Niklaas

$4 Uitgever VDM Video

$d Jaar s.d.

215 COLLATIE $i Aantal en soort 13 dl. in 5 dvd-video's

$c Illustraties zw/w.

$f Tijdsduur 3 x 165 min., 2 x 110 min.

225 REEKS $a Titel British Movietone Television News

300 OPMERKINGEN $a Tekst Ondertitel ontleend aan houder

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Engels gesproken

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel De aanloop naar de oorlog

$a Deelaanduiding Episode 1

$g Varia disc 1

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Het einde van de illusie

$a Deelaanduiding Episode 2

$g Varia disc 1

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel De oorlog die geen oorlog was

$a Deelaanduiding Episode 3

$g Varia disc 1

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Een kleine overwinning

$a Deelaanduiding Episode 4

$g Varia disc 2

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Legendarische tijden

$a Deelaanduiding Episode 5

$g Varia disc 2

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel De wereld houdt zijn adem in

$a Deelaanduiding Episode 6

$g Varia disc 2

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel De dag der schande

$a Deelaanduiding Episode 7

$g Varia disc 3

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Zes maanden standhouden

$a Deelaanduiding Episode 8

$g Varia disc 3

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Het einde van het begin

$a Deelaanduiding Episode 9

$g Varia disc 3

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Het begin van het einde

$a Deelaanduiding Episode 10

$g Varia disc 4

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Overlord

$a Deelaanduiding Episode 11

$g Varia disc 4

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel Onvoorwaardelijke capitulatie

$a Deelaanduiding Episode 12

$g Varia disc 5

327 BEVAT-ANNOTATIE $t Titel De aanwezigheid van de geschiedenis

$a Deelaanduiding Episode 13

$g Varia disc 5

630 TREFWOORD VOLW. $a Trefwoord Wereldoorlog II

690 SISO $a Code 928

10 december 2009 9. Film en DVD

57


692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

696 ZIZO VOLW. $a Code TWWOWO

$b Domein Geschiedenis

$c Kast 20ste - 21ste eeuw

$d Plank Wereldoorlog II

$e Rug Wereldoorlog II

15.7.3.Monografiebeschrijving met analytische records (titels met zoekwaarde)

Box met 3 dvd's, een overkoepelende titel, enkel EAN voor het geheel.

015 EAN $a Nummer 5050582524840

$9 Annotatie box

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel The Orson Welles collection

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:3581

$4 Uitgever Universal

$d Jaar cop. 2007

215 COLLATIE $i Aantal en soort 3 dvd-video's

$f Tijdsduur 107, 106, 100 min.

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643408

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel The third man

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643409

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel The trial

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643410

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel Touch of evil

Bijhorende deelbeschrijving type 6:

020 VLACC NUMMER $b Nummer 7354140

040 CATALOGR. BRON $a Catalogr. bron Open Vlacc

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel The trial

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $c Illustraties zw/w.

$i Aantal en soort 1 dvd-video

$f Tijdsduur ca. 107 min.

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Engels, Duits

10 december 2009 9. Film en DVD

58


303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Nederlands, Duits, Deens,

Fins, Noors, Portugees, Zweeds

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1962

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:2848

$a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:13721

$a Thema Verfilmde boeken

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:144587

$a Achternaam Welles

$b Voornaam Orson

$4 Functiecode re [regisseur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:493595

$a Achternaam Ledrut

$b Voornaam Jean

$4 Functiecode co [componist]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:394

$a Achternaam Kafka

$b Voornaam Franz

$4 Functiecode oa [naar het werk van]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:296783

$a Achternaam Perkins

$b Voornaam Anthony

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:24889

$a Achternaam Moreau

$b Voornaam Jeanne

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:18840

$a Achternaam Schneider

$b Voornaam Romy

$4 Functiecode ac [acteur]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643411

$2 Type 46 [In]

$t Titel The Orson Welles collection

15.7.4.Samengestelde gemeenschappelijke titel van 2 deeltitels

Type-1

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

105 LITERAIRE AARD $a Literaire aard 1 [Fictie]

200 TITEL $a Hoofdtitel The inn of the sixth happiness / Mark

Robson. Anastasia / Anatole Litvak

10 december 2009 9. Film en DVD

59


Type-6

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

210 IMPRESSUM $3 Authority nummer Auth:31:48948

$4 Uitgever Twentieth Century Fox Home

Entertainment

$d Jaar cop. 2003

215 COLLATIE $c Illustraties 151, 100 min.

$i Aantal en soort 2 dvd-video's

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643420

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel The inn of the sixth happiness

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643423

$2 Type 45 [Bevat]

$t Titel Anastasia

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel The inn of the sixth happiness

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $f Tijdsduur 151 min

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Engels, Frans, Italiaans,

Spaans, Engels voor

slechthorenden, Duits voor

slechthorenden

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Gebaseerd op het boek The small woman

/ Alan Burgess

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Engels, Frans, Italiaans,

Duits, Spaans

305 DATUM OORSPR. OPNAME $a Datum 1958

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:13721

$a Thema Verfilmde boeken

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:2848

$a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:2852

$a Thema Biografische films

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:105882

$a Achternaam Robson

$b Voornaam Mark

$4 Functiecode re [regisseurr]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:33832

$a Achternaam Burgess

$b Voornaam Alan

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:33831

$a Achternaam Bergman

$b Voornaam Ingrid

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:295240

$a Achternaam Jürgens

$b Voornaam Curd

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:300970

$a Achternaam Donat

$b Voornaam Robert

10 december 2009 9. Film en DVD

60


Type-6

$4 Functiecode ac [acteur]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643412

$2 Type 46 [In]

$t Titel The inn of the sixth happiness / Mark

Robson. Anastasia / Anatole

Litvak

101 TALEN $a Taal eng [Engels]

200 TITEL $a Hoofdtitel Anastasia

$b Materiaal 25 [DVD-Video]

215 COLLATIE $i Aantal en soort 1 dvd

$f Tijdsduur 100 min

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Ondertiteling: Engels, Frans, Italiaans,

Spaans, Engels voor

slechthorenden, Duits voor

slechthorenden

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Gebaseerd op het boek The small woman

/ Alan Burgess

303 BIBLIOGR. ANN. $a Tekst Taalkeuze: Engels, Frans, Italiaans,

Duits, Spaans

305 DATUM OORSPR. OPN. $a Datum 1956

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:13721

$a Thema Verfilmde boeken

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:2848

$a Thema Speelfilms

631 THEMA VOLW. $3 Authority nummer Auth:15:3635

$a Thema Historische films

692 LEEFTIJD $4 Code vol [Volwassenen]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:146144

$a Achternaam Litvak

$b Voornaam Anatole

$4 Functiecode re [regisseurr]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:33832

$a Achternaam Burgess

$b Voornaam Alan

$4 Functiecode ac [acteur]

700 AUTEUR $3 Authority nummer Auth:4:146146

$a Achternaam Maurette

$b Voornaam Marcelle

$4 Functiecode ac [acteur]

900 RELATIE $0 Documentnummer Bib:2:2643412

$2 Type 46 [In]

$t Titel The inn of the sixth happiness / Mark

Robson. Anastasia / Anatole

Litvak

10 december 2009 9. Film en DVD

61

More magazines by this user
Similar magazines