24.09.2013 Views

Bachelor in orthopedagogie Voor volwassenen en ... - KHLim

Bachelor in orthopedagogie Voor volwassenen en ... - KHLim

Bachelor in orthopedagogie Voor volwassenen en ... - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ik werk nu nog <strong>in</strong> e<strong>en</strong> fabriek maar zou heel graag met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong>, liefst met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> (Luc, 30 jaar)<br />

“ik wil e<strong>in</strong>delijk mijn droom waarmak<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvoeder word<strong>en</strong>!”<br />

(L<strong>in</strong>da, 40 jaar)<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

<strong>Bachelor</strong> <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong><br />

<strong>Voor</strong> <strong>volwass<strong>en</strong><strong>en</strong></strong> <strong>en</strong><br />

werkstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

B<strong>en</strong> je werkzaam als opvoeder <strong>en</strong> heb je nog ge<strong>en</strong> diploma? Wil je<br />

graag e<strong>en</strong> diploma behal<strong>en</strong> maar niet dagelijks met 18-jarig<strong>en</strong> op de<br />

schoolbank<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>? Wil je je lev<strong>en</strong>s- <strong>en</strong> werkervar<strong>in</strong>g lat<strong>en</strong> verzilver<strong>en</strong>?<br />

Wil je je heroriënter<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvoeder- begeleider word<strong>en</strong>?<br />

Dan biedt de <strong>KHLim</strong> jou de mogelijkheid om bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong><br />

te word<strong>en</strong> via Stuwer. STUWER staat voor studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> is<br />

e<strong>en</strong> traject voor volwass<strong>en</strong> (werk)stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Deze opleid<strong>in</strong>g richt zich tot al dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die geboeid zijn door het<br />

begeleid<strong>en</strong> van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>volwass<strong>en</strong><strong>en</strong></strong> <strong>in</strong> opvoed<strong>in</strong>gs- <strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>in</strong>gssituaties.<br />

We richt<strong>en</strong> ons <strong>in</strong> dit programma tot <strong>volwass<strong>en</strong><strong>en</strong></strong> die graag zelfstandig<br />

aan de slag gaan. Maturiteit, motivatie <strong>en</strong> zelfdiscipl<strong>in</strong>e zijn sleutelbegripp<strong>en</strong><br />

om de opleid<strong>in</strong>g succesvol te beë<strong>in</strong>dig<strong>en</strong>. Ler<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>en</strong> op de<br />

werkplek neemt e<strong>en</strong> belangrijke plaats <strong>in</strong> tijd<strong>en</strong>s deze opleid<strong>in</strong>g.<br />

Het doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>team<br />

01


Inhoud<br />

Inleid<strong>in</strong>g 1<br />

Wat v<strong>in</strong>d je <strong>in</strong> deze brochure 3<br />

1 het beroep van e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> 4<br />

2 Visie <strong>en</strong> uitgangspunt<strong>en</strong> 5<br />

3 toelat<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong> 6<br />

4 EVC/EVK procedure 7<br />

4.1 EVK-procedure 7<br />

4.2 EVC-procedure 7<br />

5 Opleid<strong>in</strong>gsprogramma 8<br />

6 Praktijk tijd<strong>en</strong>s je opleid<strong>in</strong>g 12<br />

7 Organisatie 13<br />

7.1 Wanneer start de opleid<strong>in</strong>g? 13<br />

7.2 Wanneer gaan je werksessies door? 13<br />

8 Ondersteun<strong>in</strong>g voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 14<br />

8.1 opleid<strong>in</strong>gscheques 14<br />

8.2 betaald educatief verlof 14<br />

8.3 werkloosheidsuitker<strong>in</strong>g 15<br />

8.4 tijdskrediet 16<br />

8.5 studief<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g 16<br />

8.6 alternatieve fonds<strong>en</strong> 17<br />

9 Informatiedag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 18<br />

9.1 <strong>in</strong>takegesprek 18<br />

9.2 Informatiedag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 19<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

03


1 Het beroep<br />

van e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> 1<br />

In het Overleg Opleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Orthopedagogie hebb<strong>en</strong> alle bacheloropleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Vlaander<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk de kerntaak van e<strong>en</strong> bachelor<br />

<strong>in</strong> Orthopedagogie beschrev<strong>en</strong> als ‘het geïntegreerd (ortho)<br />

pedagogisch handel<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> diverse context<strong>en</strong> vanuit <strong>in</strong>zicht <strong>en</strong><br />

visie op de ontwikkel<strong>in</strong>g van iedere cliënt/het cliëntsysteem t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de<br />

de lev<strong>en</strong>skwaliteit van de persoon met e<strong>en</strong> ondersteun<strong>in</strong>gsbehoefte<br />

te verhog<strong>en</strong>’.<br />

Vertrekk<strong>en</strong>d vanuit de hulpvrag<strong>en</strong> van de cliënt/het cliëntsysteem is<br />

het sam<strong>en</strong> met h<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar gepaste antwoord<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitdag<strong>in</strong>g<br />

voor elke bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> zodat het hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>gsaanbod<br />

m<strong>in</strong>imaal of zelfs overbodig kan word<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> gespecialiseerd opvoeder begeleider of bachelor <strong>in</strong> Orthopedagogie<br />

tewerkgesteld wordt <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de context<strong>en</strong> (resid<strong>en</strong>tieel,<br />

semiresid<strong>en</strong>tieel of ambulant). B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>gssector<br />

is er e<strong>en</strong> zeer uitgebreide groep cliënt<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>de partij vb. person<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g (m<strong>en</strong>taal, fysiek, s<strong>en</strong>sorieel), person<strong>en</strong><br />

met psychosociale problem<strong>en</strong>, k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> pediatrieafdel<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huis, k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> <strong>in</strong> migrant<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

bejaard<strong>en</strong> <strong>in</strong> rust- <strong>en</strong> verzorg<strong>in</strong>gstehuiz<strong>en</strong>, (ex)-psychiatrische patiënt<strong>en</strong>,<br />

…<br />

Het belangrijkste werk<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t van de bachelor <strong>in</strong> Orthopedagogie<br />

is zichzelf. Hij zal zichzelf daadwerkelijk <strong>in</strong>zett<strong>en</strong> om de hulpvrag<strong>en</strong><br />

van de cliënt<strong>en</strong> te beantwoord<strong>en</strong>. Dit vraagt e<strong>en</strong> respectvol<br />

omgaan met de cliënt/het cliëntsysteem, verantwoordelijkheid opnem<strong>en</strong>,<br />

empathisch zijn, resultaatgericht werk<strong>en</strong>, …<br />

Lange wachtlijst<strong>en</strong>, uitgroeiban<strong>en</strong>, werkverwijder<strong>in</strong>g omwille van<br />

bepaalde omstandighed<strong>en</strong>, …. Red<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg om te stell<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong><br />

bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> e<strong>en</strong> beroep met e<strong>en</strong> toekomst is!<br />

1 Het beroep van de gespecialiseerd opvoeder – begeleider is nog steeds e<strong>en</strong> eerder vrouwelijk<br />

beroep. Toch zull<strong>en</strong> we <strong>in</strong> deze brochure de hij-vorm gebruik<strong>en</strong> waarbij we zowel de mannelijke als<br />

vrouwelijke opvoeders bedoel<strong>en</strong>.<br />

2 Visie<br />

<strong>en</strong> uitgangspunt<strong>en</strong><br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

Ler<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> aspect van het lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaat gedur<strong>en</strong>de je hele lev<strong>en</strong> door, met andere<br />

woord<strong>en</strong> je leert lev<strong>en</strong>slang. Het is de bedoel<strong>in</strong>g dat er hulpmiddel<strong>en</strong> verschaft word<strong>en</strong><br />

zodat je je persoonlijk kan ontplooi<strong>en</strong>, sociaal kan <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong> of deel kan nem<strong>en</strong><br />

aan de k<strong>en</strong>nismaatschappij.<br />

Onze huidige sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g heeft <strong>in</strong> het kader van de k<strong>en</strong>niseconomie e<strong>en</strong> sterke<br />

behoefte aan goed opgeleide m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Je eig<strong>en</strong> kans<strong>en</strong> op de arbeidsmarkt nem<strong>en</strong><br />

toe als je k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong>, die snel evoluer<strong>en</strong>, eig<strong>en</strong> maakt <strong>en</strong> op peil houdt.<br />

Door deel te nem<strong>en</strong> aan programma’s <strong>in</strong> het kader van het Lev<strong>en</strong>slangler<strong>en</strong> word je<br />

blijv<strong>en</strong>d <strong>in</strong>zetbaar <strong>in</strong> het arbeidsproces..<br />

Lev<strong>en</strong>slangler<strong>en</strong> bevat alle types van ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorm<strong>in</strong>g zowel op formele, non-formele<br />

als <strong>in</strong>formele wijze. Het type vorm<strong>in</strong>g dat wij met deze opleid<strong>in</strong>g aanbied<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

professionele bacheloropleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Orthopedagogie.<br />

Het stuwertraject leidt op tot compet<strong>en</strong>te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de beroepsbeoef<strong>en</strong>aars. Het<br />

compet<strong>en</strong>tiegericht opleid<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> we onder andere concreet gestalte <strong>in</strong> de uitwerk<strong>in</strong>g<br />

van opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong>. Het vertrekpunt voor de opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong><br />

zijn de beroepsspecifieke compet<strong>en</strong>ties, of het eig<strong>en</strong>e van deze opleid<strong>in</strong>g.<br />

We werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze opleid<strong>in</strong>g zoveel als mogelijk <strong>in</strong>, aan <strong>en</strong> door de beroepspraktijk.<br />

De beroepspraktijk is e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel onderdeel <strong>in</strong> het leerproces van de stud<strong>en</strong>t.<br />

Dit komt tot uit<strong>in</strong>g door te werk<strong>en</strong> met beroepsproduct<strong>en</strong>, portfolio’s <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> op de<br />

werkplek.<br />

Het ler<strong>en</strong> van theoretische concept<strong>en</strong>, vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>en</strong> door de beroepspraktijk<br />

gaan hand <strong>in</strong> hand. Daarom is het belangrijk dat je bij de aanvang van deze<br />

opleid<strong>in</strong>g bezig b<strong>en</strong>t <strong>in</strong> de praktijk. Concreet betek<strong>en</strong>t dit dat je gedur<strong>en</strong>de je ganse<br />

opleid<strong>in</strong>g m<strong>in</strong>imum 8 ur<strong>en</strong> per week, betaald of onbetaald, werkt <strong>in</strong> e<strong>en</strong> organisatie<br />

<strong>en</strong> hierbij het tak<strong>en</strong>pakket van e<strong>en</strong> opvoeder- begeleider uitvoert.<br />

Deze beroepservar<strong>in</strong>g heb je nodig om bepaalde compet<strong>en</strong>ties te ontwikkel<strong>en</strong>, om<br />

beroepsproduct<strong>en</strong> uit te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong>, om het functioner<strong>en</strong> als bachelor <strong>in</strong><br />

Orthopedagogie onder de knie te krijg<strong>en</strong>.<br />

De contactur<strong>en</strong> met de lesgevers zijn beperkt. Deze contactur<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> schakel<br />

<strong>in</strong> het geheel van het leerproces. Daarnaast zijn zelfstudie, vaardighed<strong>en</strong> tra<strong>in</strong><strong>en</strong>,<br />

voorbereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitwerk<strong>en</strong> van beroepsproduct<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>en</strong> door de werkplek belangrijke<br />

compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Het is heel belangrijk dat je je eig<strong>en</strong> leerproces stuurt <strong>en</strong><br />

discipl<strong>in</strong>e opbr<strong>en</strong>gt om zelfstandig te studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> te werk<strong>en</strong>.<br />

05


3 Toelat<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong><br />

De opleid<strong>in</strong>g bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> richt zich tot <strong>volwass<strong>en</strong><strong>en</strong></strong><br />

voor wie e<strong>en</strong> voltijdse dagopleid<strong>in</strong>g niet comb<strong>in</strong>eerbaar is met<br />

andere verantwoordelijkhed<strong>en</strong> zoals tewerkstell<strong>in</strong>g, gez<strong>in</strong>, vrijwilligerswerk,<br />

…<br />

Het STUWER-traject maakt deze comb<strong>in</strong>atie mogelijk, e<strong>en</strong> traject<br />

met e<strong>en</strong> beperkt aantal contactur<strong>en</strong> op school.<br />

Om deze opleid<strong>in</strong>g aan te vatt<strong>en</strong>, heb je ge<strong>en</strong> vooropleid<strong>in</strong>g of ervar<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het orthopedagogisch werkveld nodig. Bij aanvang van<br />

je studietraject start je hiermee door m<strong>in</strong>imum 8 ur<strong>en</strong> per week te<br />

werk<strong>en</strong>, betaald of onbetaald, <strong>in</strong> e<strong>en</strong> orthopedagogische sett<strong>in</strong>g<br />

waarbij je het tak<strong>en</strong>pakket van e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> kan<br />

uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Heb je wel relevante werkervar<strong>in</strong>g, dan is dat e<strong>en</strong> troef! We kunn<strong>en</strong><br />

je hiervoor ev<strong>en</strong>tueel zelfs vrijstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> (zie verder EVC-<br />

EVK).<br />

De algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> waaraan je moet voldo<strong>en</strong>:<br />

• Beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> diploma secundair onderwijs (AS0,<br />

TSO of BSO met aansluit<strong>en</strong>d 7de jaar) of e<strong>en</strong> hiermee<br />

gelijkgesteld buit<strong>en</strong>lands diploma of slag<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> toelat<strong>in</strong>gsproef.<br />

• E<strong>en</strong> werkplek (betaald of onbetaald) hebb<strong>en</strong> waar je m<strong>in</strong>imum<br />

8 ur<strong>en</strong> per week functioneert als opvoeder- begeleider.<br />

Indi<strong>en</strong> je reeds werkt <strong>in</strong> het orthopedagogisch werkveld,<br />

mag je je eig<strong>en</strong> werkplek gebruik<strong>en</strong> op voorwaarde<br />

dat je het tak<strong>en</strong>pakket van e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong><br />

uitvoert. Bij twijfel doet de opleid<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> prospectie op de<br />

werkplek.<br />

• Als het Nederlands niet je moedertaal is, moet je beschikk<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> attest van Nederlandse taalvaardigheid niveau 5.<br />

• Omdat de opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> begeleide zelfstudie georganiseerd<br />

wordt, verwacht<strong>en</strong> we ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s dat je zelfstandig kan<br />

studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> over voldo<strong>en</strong>de basis computervaardighed<strong>en</strong><br />

beschikt (bv. werk<strong>en</strong> met WORD, e-mail, ….). Begeleide<br />

zelfstudie vereist bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke studiediscipl<strong>in</strong>e <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> sterke motivatie.<br />

4 EVC/EVK procedure<br />

Op basis van eerder verworv<strong>en</strong> kwalificaties (EVK) <strong>en</strong> relevante, bewijsbare beroepservar<strong>in</strong>g<br />

(EVC = eerder verworv<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties) kan je vrijstell<strong>in</strong>g krijg<strong>en</strong> bij<br />

aanvang van de opleid<strong>in</strong>g.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over de EVK/EVC- procedure v<strong>in</strong>d je op http://onderwijs.vlaander<strong>en</strong>.<br />

be/publicaties/eDocs/pdf/237.pdf<br />

4.1 EVK-procedure<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die reeds e<strong>en</strong> bachelordiploma, met e<strong>en</strong> omvang van 180 studiepunt<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong> verpleegkunde, lager onderwijs, secundair onderwijs, kleuteronderwijs, … hebb<strong>en</strong>,<br />

krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrijstell<strong>in</strong>g van 60 studiepunt<strong>en</strong> op basis van hun eerder behaald<br />

bachelordiploma.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> graduaatsdiploma <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrijstell<strong>in</strong>g van<br />

120 studiepunt<strong>en</strong>. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> bachelordiploma sociale <strong>en</strong> readaptatiewet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrijstell<strong>in</strong>g van 120 studiepunt<strong>en</strong>.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> specifieke lerar<strong>en</strong>opleid<strong>in</strong>g (SLO) krijg<strong>en</strong> 7 studiepunt<strong>en</strong> EVK.<br />

Alle andere stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die, elders, e<strong>en</strong> of meerdere kwalificaties behaald hebb<strong>en</strong>,<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> de <strong>in</strong>houd van dit studiemateriaal én de evaluatie van deze kwalificatie(s)<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bij de Stuwercoörd<strong>in</strong>ator<strong>en</strong>. Op basis van het b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>gebrachte materiaal<br />

word<strong>en</strong> mogelijke vrijstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> onderzocht. Inleverdatum 5/9/13 bij Els Ul<strong>en</strong>aers<br />

Meer <strong>in</strong>formatie hierover v<strong>in</strong>d je op www.khlim.be ga naar sociaal agogisch werk <strong>en</strong><br />

klik verder naar bachelor voor werkstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

4.2 EVC-procedure<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 07<br />

Compet<strong>en</strong>ties kan je verwerv<strong>en</strong> door te werk<strong>en</strong>, door te lev<strong>en</strong>, door deel te nem<strong>en</strong><br />

aan het familie – <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gslev<strong>en</strong>. Je hebt hiervoor ge<strong>en</strong> opleid<strong>in</strong>g gevolgd. Tijd<strong>en</strong>s<br />

de EVC-procedure kan je deze relevante (beroeps)ervar<strong>in</strong>g gebruik<strong>en</strong> om te<br />

bewijz<strong>en</strong> dat je reeds compet<strong>en</strong>ties bezit die ess<strong>en</strong>tieel zijn voor e<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong>d<br />

bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong>.<br />

De procedurestapp<strong>en</strong> bestaan uit de <strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g, de aanmeld<strong>in</strong>g, het bekwaamheidsonderzoek<br />

<strong>en</strong> de erk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g.


5 Opleid<strong>in</strong>gsprogramma<br />

Het stuwertraject bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> bevat 180 studiepunt<strong>en</strong><br />

2 (SP). Deze opleid<strong>in</strong>g wordt gespreid over 4 academiejar<strong>en</strong> (4 x<br />

45 SP) of 8 ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de semesters. Elk semester bestaat uit 3 à<br />

6 opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong>. De evaluaties van de opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gespreid over het ganse semester.<br />

Het compet<strong>en</strong>tieprofiel van e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> <strong>in</strong> het<br />

departem<strong>en</strong>t Sociaal-Agogisch Werk van de <strong>KHLim</strong> bestaat uit 17<br />

compet<strong>en</strong>ties (11 algem<strong>en</strong>e bachelorcompet<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> 6 beroepsspecifieke<br />

compet<strong>en</strong>ties, eig<strong>en</strong> aan het beroep van e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong><br />

<strong>orthopedagogie</strong>).<br />

De opleid<strong>in</strong>g voorziet verschill<strong>en</strong>de werkvorm<strong>en</strong>, afhankelijk van<br />

de <strong>in</strong>houd van het opleid<strong>in</strong>gsonderdeel. Je functioneert op de werkplek<br />

<strong>en</strong> staat er stil bij je eig<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong> als bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong>,<br />

je maakt beroepsproduct<strong>en</strong> door middel van je praktijkervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

je tra<strong>in</strong>t extra op bepaalde vaardighed<strong>en</strong>, je past k<strong>en</strong>nis<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>zicht<strong>en</strong> toe <strong>en</strong> je ontwikkelt e<strong>en</strong> aantal bachelorcompet<strong>en</strong>ties<br />

aan de hand van e<strong>en</strong> portfoliomethodiek. B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> alle werkvorm<strong>en</strong><br />

krijg je de kans om, via e-learn<strong>in</strong>g, je leerproces op te pakk<strong>en</strong>. Hiervoor<br />

maak je gebruik van de elektronische leeromgev<strong>in</strong>g Toledo.<br />

Elke werkvorm wordt <strong>in</strong> specifieke stapp<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>. Door deze<br />

stapp<strong>en</strong> te volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong> verwerf je te ontwikkel<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties.<br />

De stage bestaat uit stage cliënt(systeem), waarbij het acc<strong>en</strong>t ligt<br />

op de cliënt/het cliëntsysteem <strong>en</strong> het stage team, hierbij ligt het acc<strong>en</strong>t<br />

op het werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> team. Tijd<strong>en</strong>s de stage ontwikkel je compet<strong>en</strong>ties<br />

op de werkplek, werk je mee als bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong><br />

<strong>en</strong> reflecteer je over je eig<strong>en</strong> werkwijze <strong>en</strong> vorder<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Na<br />

e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke <strong>in</strong>troductie door de coach bestaat deze<br />

begeleid<strong>in</strong>g uit <strong>in</strong>dividuele gesprekk<strong>en</strong> zowel met je m<strong>en</strong>tor als met<br />

je coach. Het functioner<strong>en</strong> op de werkplek wordt beoordeeld door<br />

je coach van de opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> je m<strong>en</strong>tor op de werkplek, tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

evaluatiegesprek op de werkplek.<br />

Tijd<strong>en</strong>s je werk<strong>en</strong> op de werkplek is het ook de bedoel<strong>in</strong>g dat je e<strong>en</strong><br />

aantal beroepsproduct<strong>en</strong> maakt. Beroepsproduct<strong>en</strong> zijn realistische<br />

opdracht<strong>en</strong>, product<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong> werkgever aan zijn<br />

werknemers kan vrag<strong>en</strong>. Welk beroepsproduct je di<strong>en</strong>t te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoe het resultaat er uit moet zi<strong>en</strong> leer je tijd<strong>en</strong>s de <strong>in</strong>troductie. De<br />

groepscoach<strong>in</strong>g bestaat uit ler<strong>en</strong> van elkaar door het bevrag<strong>en</strong> van<br />

<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> van feedback aan elkaar betreff<strong>en</strong>de het beroepsproduct.<br />

2 E<strong>en</strong> studiepunt omvat 25 à 30 ur<strong>en</strong> studiebelast<strong>in</strong>g: werksessies, zelfstudie, voorbereid<strong>in</strong>g evaluaties.<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 09<br />

De betrokk<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t zal het uitgewerkte beroepsproduct beoordel<strong>en</strong> aan de hand<br />

van vooropgestelde <strong>en</strong> gek<strong>en</strong>de evaluatiecriteria.<br />

Als bachelor is het belangrijk dat je bepaalde compet<strong>en</strong>ties ontwikkelt deze compet<strong>en</strong>ties<br />

noem<strong>en</strong> we de algem<strong>en</strong>e bachelorcompet<strong>en</strong>ties. Je gaat op zoek naar<br />

bepaalde bewijsstukk<strong>en</strong> die deze compet<strong>en</strong>tieverwerv<strong>in</strong>g bewijz<strong>en</strong> of je maakt bepaalde<br />

opdracht<strong>en</strong> zodat je de deze bachelorcompet<strong>en</strong>ties kan verwerv<strong>en</strong>. De resultat<strong>en</strong><br />

verzamel je <strong>in</strong> e<strong>en</strong> portfolio. De portfoliomethodiek wordt geïntroduceerd<br />

door e<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t. Hij zal ook de groepscoach<strong>in</strong>g begeleid<strong>en</strong>. De evaluatie van de<br />

portfolio-opdracht<strong>en</strong> gebeurt door e<strong>en</strong> onafhankelijke assessor.<br />

De theoretische concept<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> <strong>in</strong>houdsdeskundige die<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>troductie geeft <strong>in</strong> de te verwerk<strong>en</strong> theoretische <strong>in</strong>houd. Via zelfstudieopdracht<strong>en</strong><br />

kan je aan de slag met het verwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van deze theorie. Enkele<br />

wek<strong>en</strong> voor de evaluatie organiseert de opleid<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> responsiecollege. Hier<strong>in</strong> word<strong>en</strong><br />

de moeilijke stukk<strong>en</strong> theorie verduidelijkt, stell<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de<br />

deze theorie <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong> van exam<strong>en</strong>vrag<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

De evaluatie bestaat uit mondel<strong>in</strong>ge <strong>en</strong>/of schriftelijke k<strong>en</strong>nis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>houdsvrag<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> tra<strong>in</strong>er tra<strong>in</strong>t bepaalde vaardighed<strong>en</strong> die ess<strong>en</strong>tieel zijn <strong>in</strong> dit leerproces via<br />

vaardigheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Na e<strong>en</strong> <strong>in</strong>troductie bestaat er voor elke stud<strong>en</strong>t de mogelijkheid<br />

om zelf te oef<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong> de aangereikte vaardighed<strong>en</strong>. De evaluatie bestaat uit<br />

e<strong>en</strong> vaardigheidstoets.<br />

In de laatste fase van je opleid<strong>in</strong>g maak je e<strong>en</strong> afstudeerproject. Hier<strong>in</strong> bewijs je dat<br />

je e<strong>en</strong> aantal bachelorcompet<strong>en</strong>ties verworv<strong>en</strong> hebt op het niveau van e<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong>d<br />

beroepsbeoef<strong>en</strong>aar. Het afstudeerproject werk je <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe uit op <strong>en</strong> voor je<br />

werkplek. Het is e<strong>en</strong> resultaatgebond<strong>en</strong>, implem<strong>en</strong>teerbaar project dat e<strong>en</strong> duidelijke<br />

meerwaarde betek<strong>en</strong>t voor jezelf <strong>en</strong> voor je werkplek. De geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

<strong>in</strong>troductie, groeps- <strong>en</strong> <strong>in</strong>dividuele coach<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> begeleid door e<strong>en</strong> coach. Toledo,<br />

als digitale leeromgev<strong>in</strong>g, is e<strong>en</strong> krachtig hulpmiddel <strong>in</strong> dit proces. Het resultaat<br />

stel je mondel<strong>in</strong>g voor aan onafhankelijke beoordelaars.


Opleid<strong>in</strong>gsprogramma<br />

bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong><br />

Het nieuwe programma is beschikbaar vanaf 23/2/2013<br />

EERSTE OPLEIDINGSJAAR studiepunt<strong>en</strong><br />

Semester 1<br />

Leercoach<strong>in</strong>g 1 4<br />

Pedagogisch begeleider 1 8<br />

Informatie- <strong>en</strong> onderzoeksvaardighed<strong>en</strong>1 5<br />

Orthopedagogiek 1 6<br />

Totaal semester 1 23<br />

Semester 2<br />

Handel<strong>in</strong>gsplanner 1 7<br />

Leercoach<strong>in</strong>g 2 3<br />

Netwerker 1 3<br />

Maatschappelijke vorm<strong>in</strong>g 1 6<br />

Maatschappelijke vorm<strong>in</strong>g 2 4<br />

Totaal semester 2 23<br />

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR studiepunt<strong>en</strong><br />

Semester 3<br />

Psychosociaal begeleider 1 3<br />

Prev<strong>en</strong>tiewerker 1 3<br />

Stage cliënt(systeem) 1 7<br />

Stage team 1 3<br />

Begeleider dagelijks lev<strong>en</strong> 2 3<br />

RZL 4<br />

Totaal semester 3 23<br />

Semester 4<br />

Pedagogisch begeleider 2 6<br />

Netwerker 2 3<br />

Beroepsspecifieke kaders 1 5<br />

Beroepsspecifieke kaders 2 3<br />

Informatie- <strong>en</strong> onderzoeksvaardighed<strong>en</strong> 2 3<br />

Totaal semester 4 20<br />

DERDE OPLEIDINGSJAAR studiepunt<strong>en</strong><br />

Semester 5<br />

Handel<strong>in</strong>gsplanner 2 5<br />

Psychosociaal begeleider 2 5<br />

Wetgev<strong>en</strong>de kaders 4<br />

Leercoach<strong>in</strong>g 3 4<br />

Prev<strong>en</strong>tiewerker 2 4<br />

Totaal semester 5 22<br />

Semester 6<br />

Stage cliënt(systeem) 2 9<br />

Stage team 2 3<br />

Pedagogisch begeleider 3 5<br />

Netwerker 3 4<br />

Vraagstuk uit <strong>orthopedagogie</strong>k 3<br />

Totaal semester 6 24<br />

VIERDE OPLEIDINGSJAAR studiepunt<strong>en</strong><br />

Semester 7<br />

Handel<strong>in</strong>gsplanner 3 6<br />

Psychosociaal begeleider 3 7<br />

Ethiek 3<br />

Prev<strong>en</strong>tiewerker 3 6<br />

Totaal semester 7 22<br />

Semester 8<br />

Stage cliënt(systeem) 3 11<br />

Stage team 3 3<br />

Afstudeerproject 9<br />

Totaal semester 8 23<br />

<strong>KHLim</strong> 2012-2013<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 11


6 Praktijk<br />

tijd<strong>en</strong>s je opleid<strong>in</strong>g<br />

In deze professionele bacheloropleid<strong>in</strong>g is het werkplekler<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel onderdeel. Werkplekler<strong>en</strong> <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g betek<strong>en</strong>t<br />

m<strong>in</strong>imum 8 ur<strong>en</strong> per week meewerk<strong>en</strong> als bachelor <strong>in</strong> Orthopedagogie<br />

met als doel:<br />

• functioner<strong>en</strong> op de werkplek als bachelor; al do<strong>en</strong>de ler<strong>en</strong><br />

door te observer<strong>en</strong>, zelf te handel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> of door vrag<strong>en</strong><br />

te stell<strong>en</strong>, bepaalde zak<strong>en</strong> <strong>in</strong> vraag te stell<strong>en</strong> aan ervar<strong>en</strong><br />

beroepsbeoef<strong>en</strong>aars<br />

• beroepsproduct<strong>en</strong> uitwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong><br />

• compet<strong>en</strong>ties ontwikkel<strong>en</strong><br />

Als stud<strong>en</strong>t “werk” je m<strong>in</strong>imum 8 ur<strong>en</strong> per week, betaald of onbetaald<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> orthopedagogische sett<strong>in</strong>g (e<strong>en</strong> organisatie voor<br />

person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g of person<strong>en</strong> met psychosociale problem<strong>en</strong>)<br />

of e<strong>en</strong> sett<strong>in</strong>g waar het tak<strong>en</strong>pakket van e<strong>en</strong> bachelor<br />

<strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> uitgevoerd kan word<strong>en</strong> vb. pediatrieafdel<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huis, geriatrieafdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huis, migrant<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g,<br />

zorgleerkracht <strong>in</strong> het lager onderwijs, …<br />

<strong>Voor</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> traject volg<strong>en</strong> van 45 SP per academiejaar,<br />

is dit het absolute m<strong>in</strong>imum. Indi<strong>en</strong> je 60 SP (<strong>en</strong>kel voor<br />

werkloz<strong>en</strong>) per academiejaar volgt bedraagt dit functioner<strong>en</strong> op<br />

de werkvloer m<strong>in</strong>imum 16 ur<strong>en</strong> per week. We verwacht<strong>en</strong> dat je<br />

e<strong>en</strong> werkplek hebt bij de aanvang van je opleid<strong>in</strong>g. Het is de bedoel<strong>in</strong>g<br />

dat je zelf op zoek gaat naar zulke werkplek; de stuwercoörd<strong>in</strong>ator<strong>en</strong><br />

help<strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> nodig. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die reeds werk<strong>en</strong><br />

als opvoeder – begeleider mog<strong>en</strong> hun werk als werkplekler<strong>en</strong><br />

- plaats gebruik<strong>en</strong> op voorwaarde dat ze begeleid word<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> leid<strong>in</strong>ggev<strong>en</strong>de uit hun werksett<strong>in</strong>g én het tak<strong>en</strong>pakket van<br />

e<strong>en</strong> bachelor <strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> kunn<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s het werkplekler<strong>en</strong> word je begeleid door e<strong>en</strong> coach vanuit<br />

de opleid<strong>in</strong>g. Deze persoon zal één keer per semester (<strong>in</strong> semester<br />

3, 6 <strong>en</strong> 8) e<strong>en</strong> beoordel<strong>in</strong>gsgesprek houd<strong>en</strong> met jou <strong>en</strong><br />

je m<strong>en</strong>tor, dit gebeurt tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bezoek aan de werksett<strong>in</strong>g.<br />

C<strong>en</strong>traal <strong>in</strong> dit beoordel<strong>in</strong>gsgesprek staat het functioner<strong>en</strong> van<br />

jou op de werkvloer, je compet<strong>en</strong>tieontwikkel<strong>in</strong>g tot bachelor <strong>in</strong><br />

<strong>orthopedagogie</strong>.<br />

7 Organisatie<br />

7.1 Wanneer start de opleid<strong>in</strong>g?<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 13<br />

Het academiejaar start op d<strong>in</strong>sdag 17 september 2013 om 16.00u. Tijd<strong>en</strong>s dit opstartmom<strong>en</strong>t<br />

zal het acc<strong>en</strong>t ligg<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismak<strong>in</strong>g met je opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> je persoonlijke<br />

leeromgev<strong>in</strong>g.<br />

7.2 Wanneer gaan je werksessies door?<br />

De werksessies gaan elke donderdagavond door van 16.00u tot 20.30u , uitgezonderd<br />

de schoolvakanties op campus Diep<strong>en</strong>beek, Agoralaan.<br />

3 Afhankelijk van je programma moet je niet elke week 4 ur<strong>en</strong> aanwezig zijn.


8 Ondersteun<strong>in</strong>g<br />

voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

8.1 opleid<strong>in</strong>gscheques<br />

Wil je e<strong>en</strong> opleid<strong>in</strong>g aanvatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk je al? Dan kan je gebruik mak<strong>en</strong><br />

van de Vlaamse opleid<strong>in</strong>gscheques voor werknemers.<br />

Je kan per academiejaar maximaal 250 euro aan opleid<strong>in</strong>gscheques gebruik<strong>en</strong><br />

voor de betal<strong>in</strong>g van rechtstreekse studiekost<strong>en</strong> zoals <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gsgeld<br />

<strong>en</strong> cursusmateriaal. De overheid betaalt de helft hiervan zodat<br />

je uite<strong>in</strong>delijke kostprijs als werknemer 125 euro bedraagt. Bestel niet<br />

meer dan nodig: de opleid<strong>in</strong>gsverstrekker kan nl. niet teruggev<strong>en</strong><br />

op je opleid<strong>in</strong>gscheques.<br />

Opleid<strong>in</strong>gscheques word<strong>en</strong> besteld bij VDAB tot 2 maand<strong>en</strong> na aanvang<br />

van je opleid<strong>in</strong>g. Na aankoop heb je 14 maand<strong>en</strong> tijd om e<strong>en</strong><br />

opleid<strong>in</strong>g te start<strong>en</strong>.<br />

Heb je ge<strong>en</strong> diploma van het hoger onderwijs <strong>en</strong> volg je e<strong>en</strong> lerar<strong>en</strong>opleid<strong>in</strong>g,<br />

e<strong>en</strong> opleid<strong>in</strong>g waarmee je e<strong>en</strong> bachelordiploma kan behal<strong>en</strong> of<br />

e<strong>en</strong> opleid<strong>in</strong>g via Onderwijs voor Sociale Promotie, dan kan je e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de<br />

tegemoetkom<strong>in</strong>g krijg<strong>en</strong>. De studie moet langer dan 1 jaar dur<strong>en</strong>.<br />

Werknemers die <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de helft van het bedrag<br />

dat bov<strong>en</strong> het persoonlijk forfaitair jaarbedrag van de opleid<strong>in</strong>gscheques<br />

(= € 250,00) ligt, terugbetaald krijg<strong>en</strong> via de VDAB, met e<strong>en</strong> maximum<br />

van € 125,00. Het aanvraagformulier v<strong>in</strong>d je op de VDAB-website.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>d je op: http://www.vdab.be/opleid<strong>in</strong>gscheques<br />

8.2 betaald educatief verlof<br />

Wanneer je <strong>in</strong> de privésector werkt, kan je gebruik mak<strong>en</strong> van Betaald<br />

Educatief Verlof (BEV). Dit is e<strong>en</strong> recht dat je toelaat om op je werk afwezig<br />

te zijn met behoud van loon.<br />

De voorwaarde die hieraan verbond<strong>en</strong> is is dat je e<strong>en</strong> bachelor- of masteropleid<strong>in</strong>g<br />

volgt <strong>in</strong> avond- of week<strong>en</strong>donderwijs. De bacheloropleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de <strong>KHLim</strong> zijn erk<strong>en</strong>de opleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor BEV.<br />

Het aantal ur<strong>en</strong> BEV waar je gebruik van kan mak<strong>en</strong> is gelijk aan het<br />

aantal contactur<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> maximum van 12Ou per academiejaar, op<br />

voorwaarde dat je opleid<strong>in</strong>g m<strong>in</strong>imum 32 contactur<strong>en</strong> per academiejaar<br />

omvat.<br />

Om BEV aan te vrag<strong>en</strong> moet je of voltijds werk<strong>en</strong> of t<strong>en</strong> m<strong>in</strong>ste voor 80%<br />

tewerkgesteld zijn of m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 33% werk<strong>en</strong> op basis van e<strong>en</strong> variabele<br />

werktijdregel<strong>in</strong>g. Je kan <strong>en</strong>kel gebruik mak<strong>en</strong> van BEV wanneer je je<br />

<strong>in</strong>schrijft voor e<strong>en</strong> diplomacontract of e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>contract met het oog<br />

op behal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> diploma.<br />

Per trimester duid je op e<strong>en</strong> aanwezigheidslijst je aanwezighed<strong>en</strong> aan.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>d je op: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.<br />

aspx?id=536<br />

8.3 werkloosheidsuitker<strong>in</strong>g<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 15<br />

Als werkloze kan je <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe ge<strong>en</strong> werkloosheidsuitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> wanneer<br />

je <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t voor studies met volledig leerplan (m<strong>in</strong>. 27 studiepunt<strong>en</strong>), behalve<br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> je deze volgt na 17 uur, op zaterdag of <strong>in</strong>di<strong>en</strong> de RVA je e<strong>en</strong> vrijstell<strong>in</strong>g<br />

geeft.<br />

Met e<strong>en</strong> vrijstell<strong>in</strong>g voor het volg<strong>en</strong> van studies met volledig leerplan moet je niet meer<br />

<strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> zijn als werkzoek<strong>en</strong>de bij de VDAB noch beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.<br />

Je moet niet <strong>in</strong>gaan op e<strong>en</strong> werkaanbied<strong>in</strong>g maar wel arbeidsgeschikt zijn<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> België verblijv<strong>en</strong>.<br />

Om <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> vrijstell<strong>in</strong>g moet je bij de officiële beg<strong>in</strong>datum<br />

van het eerste jaar van de studiecyclus aan volg<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>:<br />

1. je mag nog ge<strong>en</strong> e<strong>in</strong>ddiploma van het hoger onderwijs hebb<strong>en</strong> behaald;<br />

2. je moet je vorige studies m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s twee jaar hebb<strong>en</strong> beë<strong>in</strong>digd;<br />

3. je b<strong>en</strong>t uitker<strong>in</strong>gsgerechtigd volledig werkloos op het mom<strong>en</strong>t dat je de vrijstell<strong>in</strong>g<br />

aanvraagt;<br />

4. je moet m<strong>in</strong>imaal 312 dag<strong>en</strong> werkloosheidsuitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de loop van de twee voorafgaande jar<strong>en</strong>. <strong>Voor</strong> studies die voorbereid<strong>en</strong> op<br />

‘knelpuntberoep<strong>en</strong>’ is dit niet vereist. De RVA stelt voor elk academiejaar e<strong>en</strong><br />

nieuwe lijst van knelpuntberoep<strong>en</strong> op;<br />

5. de studies moet<strong>en</strong> van hetzelfde of van e<strong>en</strong> hoger niveau zijn dan de reeds<br />

gevolgde studies.<br />

De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA kan op deze voorwaard<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

afwijk<strong>in</strong>g toestaan.<br />

De vrijstell<strong>in</strong>g is éénmalig <strong>en</strong> mag <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe niet onderbrok<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ze geldt wel<br />

voor e<strong>en</strong> volledige studiecyclus. De aanvraag tot verl<strong>en</strong>g<strong>in</strong>g moet elk academiejaar<br />

opnieuw gebeur<strong>en</strong>.<br />

De vrijstell<strong>in</strong>g kan word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd <strong>in</strong>di<strong>en</strong>:<br />

• je voor alle opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t geslaagd;<br />

• je niet voor alle opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t geslaagd maar van de onderwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

toelat<strong>in</strong>g krijgt om je voor opleid<strong>in</strong>gsonderdel<strong>en</strong> van het volg<strong>en</strong>de<br />

studiejaar <strong>in</strong> te schrijv<strong>en</strong> voor m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 27 nieuwe studiepunt<strong>en</strong>;<br />

• je niet geslaagd b<strong>en</strong>t door overmacht (bvb. langdurige ziekte).<br />

Je kan je werkloosheidsuitker<strong>in</strong>g comb<strong>in</strong>er<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> studietoelage van de Vlaamse<br />

overheid, maar niet met k<strong>in</strong>derbijslag.<br />

Houd er rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitker<strong>in</strong>g tijd<strong>en</strong>s je studieloopbaan<br />

kan wijzig<strong>en</strong>.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>d je op: www.c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.be


8.4 tijdskrediet<br />

Deze formule biedt je als werknemer de mogelijkheid tijdelijk je beroepsloopbaan<br />

geheel of gedeeltelijk te onderbrek<strong>en</strong>. Je moet je tijdskrediet<br />

of loopbaanonderbrek<strong>in</strong>g schriftelijk aanvrag<strong>en</strong> bij je werkgever.<br />

Na akkoord van je werkgever, di<strong>en</strong> je e<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> uitker<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> bij de RVA. Gedur<strong>en</strong>de de onderbrek<strong>in</strong>gsperiode van je arbeidsovere<strong>en</strong>komst<br />

of de periode van verm<strong>in</strong>derde arbeidsprestaties g<strong>en</strong>iet je e<strong>en</strong><br />

onderbrek<strong>in</strong>gsuitker<strong>in</strong>g betaald door de RVA.<br />

De duur van het tijdkrediet bedraagt één jaar over je ganse loopbaan,<br />

op te nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> periodes van m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s drie maand<strong>en</strong>. De maximumduur<br />

van één jaar kan ev<strong>en</strong>tueel verl<strong>en</strong>gd word<strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sectorale<br />

of ondernem<strong>in</strong>gs-CAO hier<strong>in</strong> voorziet. Is dat het geval, dan kan deze<br />

maximumduur uitgebreid word<strong>en</strong> tot vijf jaar.<br />

Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong> bij de Vlaamse overheid<br />

aanspraak mak<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> aanmoedig<strong>in</strong>gspremie<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over tijdskrediet op: www.rva.be<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over aanmoedig<strong>in</strong>gspremies:<br />

op www.werk.be/wn/aanmoedig<strong>in</strong>gspremies<br />

8.5 studief<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

Er zijn drie voorwaard<strong>en</strong> waaraan je tezelfdertijd moet voldo<strong>en</strong> om <strong>in</strong><br />

aanmerk<strong>in</strong>g te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> studietoelage van de Vlaamse overheid,<br />

nl. nationaliteits-, pedagogische <strong>en</strong> f<strong>in</strong>anciële voorwaard<strong>en</strong>. Leeftijd<br />

speelt ge<strong>en</strong> rol.<br />

1.1 Nationaliteitsvoorwaard<strong>en</strong><br />

Je moet Belg zijn, maar er zijn uitzonder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zoals bvb. voor bepaalde<br />

categorieën van buit<strong>en</strong>landse stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

1.2 Pedagogische voorwaard<strong>en</strong><br />

Je moet studer<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diplomacontract van m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 27 studiepunt<strong>en</strong><br />

(uitzonder<strong>in</strong>g: diplomajaar)<br />

B<strong>en</strong> je voor het eerst <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> <strong>in</strong> het hoger onderwijs, dan krijg<br />

je e<strong>en</strong> studietoelagekrediet van 60 studiepunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> jokerkrediet<br />

van 60 studiepunt<strong>en</strong>.<br />

1.3 F<strong>in</strong>anciële voorwaard<strong>en</strong><br />

Om <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te kom<strong>en</strong> voor studief<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g wordt ook je f<strong>in</strong>anciële<br />

situatie onderzocht. Op basis van je “leefe<strong>en</strong>heid” word<strong>en</strong><br />

de (vermoedelijke) f<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong> waarover je beschikt vergelek<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>tie-<strong>in</strong>kom<strong>en</strong>.<br />

8.6 alternatieve fonds<strong>en</strong><br />

Belgische Sticht<strong>in</strong>g Roep<strong>in</strong>g<br />

Deze sticht<strong>in</strong>g k<strong>en</strong>t ieder jaar 15 beurz<strong>en</strong> toe van 10.000 euro aan<br />

Belg<strong>en</strong> van 18-30 jaar die e<strong>en</strong> echte roep<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op gelijk welk<br />

dome<strong>in</strong>: architectuur, film, g<strong>en</strong>eeskunde, archeologie, toneel, psychologie,<br />

… maar niet de nodige f<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> om<br />

hun roep<strong>in</strong>g te realiser<strong>en</strong>. Uiterste <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>gsdatum: 30 september<br />

van het lop<strong>en</strong>de academiejaar.<br />

Info: Albert<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> 2, 1000 Brussel, tel: 02/213.14.90;<br />

www.sticht<strong>in</strong>groep<strong>in</strong>g.be<br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 17<br />

Ik b<strong>en</strong> <strong>in</strong> het Stuwer programma gestapt omdat ik meer k<strong>en</strong>nis wou opdo<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> diploma hoger onderwijs wil behal<strong>en</strong>. Stuwerstud<strong>en</strong>t zijn betek<strong>en</strong>t<br />

veel studer<strong>en</strong> maar op eig<strong>en</strong> tempo. Ik ervaar het stuwer programma als<br />

goed georganiseerd <strong>en</strong> aangepast aan werk<strong>en</strong>de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

(Ine, 28 jaar)


9 Informatiedag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

9.1 <strong>in</strong>takegesprek<br />

<strong>Voor</strong> de start van je opleid<strong>in</strong>g voer je e<strong>en</strong> <strong>in</strong>takegesprek met de stuwercoörd<strong>in</strong>ator<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> zicht te krijg<strong>en</strong> op je vooropleid<strong>in</strong>g, je motivatie<br />

<strong>en</strong> je persoonlijke kwaliteit<strong>en</strong> omdat deze van <strong>in</strong>vloed kunn<strong>en</strong> zijn op je<br />

leertraject.<br />

Via mail (anita.mart<strong>en</strong>s@khlim.be of els.ul<strong>en</strong>aers@khlim.be) kan je e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>takegesprek aanvrag<strong>en</strong>.<br />

De <strong>in</strong>houd van het <strong>in</strong>takegesprek wordt bepaald op basis van je <strong>in</strong>gevuld<br />

zelfbeoordel<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t, de quickscan. Concrete <strong>in</strong>formatie over de<br />

quickscan krijg je na e<strong>en</strong> aanvraag tot <strong>in</strong>takegesprek<br />

De <strong>in</strong>takegesprekk<strong>en</strong> gaan door op onderstaande data:<br />

• 30 mei tuss<strong>en</strong> 13 u. <strong>en</strong> 19 u.<br />

• 13 juni tuss<strong>en</strong> 13 u. <strong>en</strong> 19 u.<br />

• 20 juni tuss<strong>en</strong> 13 u. <strong>en</strong> 19 u.<br />

• 9 september tuss<strong>en</strong> 9 u. <strong>en</strong> 16 u.<br />

• 10 september tuss<strong>en</strong> 9 u. <strong>en</strong> 16 u.<br />

• tuss<strong>en</strong> 16 <strong>en</strong> 31 augustus: op aanvraag<br />

9.2 <strong>in</strong>formatiedag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>KHLim</strong> 2013-2014<br />

Departem<strong>en</strong>t<br />

Sociaal-Agogisch Werk 19<br />

Je kan je <strong>in</strong>schrijv<strong>en</strong> vanaf maandag 1 juli 2013 aan de c<strong>en</strong>trale <strong>in</strong>schrijfbalie op de<br />

campus te Diep<strong>en</strong>beek. Meer <strong>in</strong>formatie hierover v<strong>in</strong>d je op www.khlim.be.<br />

Om je <strong>in</strong> te schrijv<strong>en</strong> heb je e<strong>en</strong> toelat<strong>in</strong>gsformulier nodig <strong>en</strong> dit bekom je tijd<strong>en</strong>s het<br />

<strong>in</strong>takegesprek met de stuwercoörd<strong>in</strong>ator<strong>en</strong>.<br />

Op zaterdag 23 februari om 10u <strong>en</strong> zaterdag 20 april 2013 om 14u organiser<strong>en</strong> we op<br />

campus OLB, Oude Luikerbaan 79, te Hasselt <strong>in</strong>formatiesessies. Op d<strong>in</strong>sdag 2 juli om<br />

17u <strong>en</strong> zaterdag 7 september om 10u organiser<strong>en</strong> we op campus Diep<strong>en</strong>beek <strong>in</strong>formatiesessies.<br />

Indi<strong>en</strong> je, na het lez<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>formatiebrochure, <strong>in</strong>teresse hebt om de opleid<strong>in</strong>g bachelor<br />

<strong>in</strong> <strong>orthopedagogie</strong> te volg<strong>en</strong> neem dan contact op met de stuwercoörd<strong>in</strong>ator<strong>en</strong><br />

of schrijf je <strong>in</strong> voor de <strong>in</strong>formatiesessies.<br />

Anita Mart<strong>en</strong>s (anita.mart<strong>en</strong>s@khlim.be)<br />

<strong>en</strong><br />

Els Ul<strong>en</strong>aers (els.ul<strong>en</strong>aers@khlim.be)<br />

Campus Diep<strong>en</strong>beek<br />

Agoralaan, gebouw B<br />

3590 Diep<strong>en</strong>beek<br />

011 23 07 70


Hoe kom ik<br />

op de campus<br />

Al onze campuss<strong>en</strong> zijn zeer gemakkelijk te bereik<strong>en</strong>. Zowel met het<br />

op<strong>en</strong>baar vervoer als voor wie met eig<strong>en</strong> vervoermiddel<strong>en</strong> de trip<br />

maakt. Overal v<strong>in</strong>d je ruime park<strong>in</strong>gs <strong>en</strong> fiets<strong>en</strong>stall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Campus DIep<strong>en</strong>beek<br />

Departem<strong>en</strong>t Sociaal-agogisch werk<br />

Onze campus <strong>in</strong> het gro<strong>en</strong>. Je merkt het misschi<strong>en</strong> niet, maar op de<br />

universitaire campus van Diep<strong>en</strong>beek studer<strong>en</strong> duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Wat verder op de campus zitt<strong>en</strong> immers de collega’s van Xios, PHL <strong>en</strong><br />

de Universiteit Hasselt.<br />

Departem<strong>en</strong>t Sociaal-Agogisch Werk + Departem<strong>en</strong>t Industriële<br />

Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> & Technologie (c<strong>en</strong>trale gebouw) + Departem<strong>en</strong>t<br />

Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> & Bedrijfskunde (gebouw l<strong>in</strong>ks) + Departem<strong>en</strong>t<br />

Lerar<strong>en</strong>opleid<strong>in</strong>g, secundair onderwijs ( “De Ark” e<strong>en</strong> architectonisch<br />

pareltje!)<br />

De praktijkvakk<strong>en</strong> LO word<strong>en</strong> georganiseerd <strong>in</strong> de sportzal<strong>en</strong> waar<br />

ook Health City gevestigd is.<br />

Gemakkelijk bereikbaar met de buss<strong>en</strong> van de Lijn (gratis tuss<strong>en</strong><br />

Hasselt <strong>en</strong> de campus), <strong>en</strong> met de auto (ruime park<strong>in</strong>gs). Veilige <strong>en</strong><br />

mooie fietspad<strong>en</strong> tot op de campus. Vedo zorgt voor gratis fiets<strong>en</strong>.<br />

Restaurant, cafetaria’s <strong>en</strong> broodjesbar Cursusdi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> boekhandel /<br />

2 mediathek<strong>en</strong> met studielandschapp<strong>en</strong> / Computerlokal<strong>en</strong> / aula’s /<br />

leslokal<strong>en</strong> / labo’s <strong>en</strong> werkplaats<strong>en</strong> Diep<strong>en</strong>beek heeft heel wat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>kamers<br />

vlak bij de campus<br />

Campus Diep<strong>en</strong>beek<br />

Agoralaan, gebouw B<br />

3590 Diep<strong>en</strong>beek<br />

DIEST<br />

LEUVEN<br />

ANTWERPEN<br />

BRUSSEL<br />

E313<br />

S<strong>in</strong>gel<br />

Station Hasselt<br />

ST. TRUIDEN<br />

ZONHOVEN<br />

Station Kiewit<br />

GENK<br />

Albertkanaal<br />

Oude Luikerbaan<br />

S<strong>in</strong>gel<br />

S<strong>in</strong>gel<br />

CAMPUS<br />

OUDE LUIKERBAAN<br />

TONGEREN<br />

LUIK<br />

MAASTRICHT<br />

Universiteitslaan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!