Perspectief juni 2013 - Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

doopsgezindouddorp.nl

Perspectief juni 2013 - Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Redactie: 0187-601436

redactieperspectief@hotmail.com

Bezorging:

dpgzledenadm.ouddorp@gmail.com

Predikanten:

Ds. E.M. de Jong

Dorpstienden 2, 3253 AS Ouddorp

0187-795014 - mail@dsdejong.nl

Ds. E.A. van Hoof

Bekaf 2, 3252 AC Goedereede

0187-664359

e.vanhoof@doopsgezind.nl

Kerkgebouw:

Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

0187-682926

Bankverbinding:

RABO 3512.64.272

Scribaat & aanvragen toezending

liturgie en Perspectief:

contact@doopsgezindouddorp.nl

Website:

www.doopsgezindouddorp.nl

Ook te volgen via www.facebook.nl

Kerkdiensten:

Zondag 09.30 uur en 18.30 uur.

Welkom-Dienst: iedere 3 e zondag

van de maand om 18.30 uur.

Zangdienst: iedere 3 e zaterdag

van de maand om 19.30 uur.

Tijdens de morgendiensten zijn

kinderen t/m 4 jaar welkom in de

crèche. Kinderen van 4-12 jaar mogen

tijdens de kerkdienst naar de kleuter-

en kinderdienst.

Alle kerkdiensten worden

uitgezonden via Radio Goeree

Lokaal: 105.6 FM/ Kabel 105.9 FM

Verdere informatie:

www.doopsgezindouddorp.nl of

Teletekst pagina 150 Kabelkrant

Goeree-Overflakkee.

Doopsgezinden

De doperse beweging is ver-uit

de oudste georganiseerde

reformatorische stroming

in de Lage Landen.

Doopsgezinden worden ook wel

Mennonieten genoemd, naar

Menno Simons, de enige

Nederlandse hervormer.

De Doopsgezinde Gemeente te

Ouddorp is ontstaan omstreeks

1620. Zij behoort tot de

Algemene Doopsgezinde

Sociëteit (ADS).

Dit is de federatie van

zelfstandige Doopsgezinde

Gemeenten in Nederland.

Missie

De Missieverklaring van onze

Gemeente is: 'de liefde van God

als boodschap van heil uitdragen

– in woord en daad – naar wie

Hem nog niet kennen; deze liefde

als bron van genezing en

indienstneming ruimte geven in

de gemeente'.

Woord voor de maand

Hij heeft blijk gegeven van zijn

goedheid: vanuit de hemel heeft

Hij u regen geschonken

en vruchtbare seizoenen.

Hij heeft u overvloedig te eten

gegeven en u zodoende

vreugde gebracht.

Hand. 14:17

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 2


(Gezang 320)

Op zaterdag 25 mei is er voor de kerken in Nederland een nieuw liedboek

verschenen. Het oude liedboek had inmiddels de respectabele leeftijd van

veertig jaar bereikt, en voor velen was dat het moment om reikhalzend uit

te zien naar een boek met andere liederen. Vrij naar gezang 320 was de

tijd aangebroken voor het zingen van een nieuw lied tot eer van God.

Na een kennismakingsavond met het nieuwe liedboek in de gemeente, en

veel opiniërende artikelen over de inhoud van dit boek in de kranten en

op internet, was ik best nieuwsgierig geworden. Welke liederen er nu wel

of niet in zouden komen was tenslotte tot het einde toe geheim gehouden.

Dat de psalmen en gezangen erin opgenomen zouden worden, was wel

bekend. Maar welke keuzes zou de liedboekcommissie, waarin trouwens

ook de Doopsgezinden waren vertegenwoordigd, gemaakt hebben? Om

deze nieuwsgierigheid te bevredigen zat er niets anders op: er moest een

liedboek aangeschaft worden!

Op zaterdagmiddag, na een rustig rondje door

het dorp, stapte ik binnen bij de boekhandel. Ik

verwachtte grote stapels van vrolijk geel en

blauw gekleurde liedboeken, maar tot mijn

verbazing kon ik geen liedboek ontdekken.

Achter in de winkel lag ook niets. Navraag

leerde mij dat alles uitverkocht was! Blijkbaar

was ik niet de enige die nieuwsgierig was. De

herdruk zou over zeven weken verschijnen!

Zolang kon ik natuurlijk niet wachten. Gelukkig

bood het internet uitkomst. In Goes vond ik een vriendelijke uitgeverij

die mij nog wel een liedboek kon leveren. Twee dagen later lag het thuis

op de mat. Ik heb er met veel genoegen in zitten bladeren.

In de Doopsgezinde Gemeente zingen we graag en veel. Toen ik pas voor

een gemeente in Rotterdam een liturgie moest maken, kreeg ik een

mailtje terug met de opmerking dat ik wel erg veel coupletten had

uitgekozen. Dit zegt iets over wie wij zijn: een zingende gemeente. Psalm

150 roept ons op: “Alles wat adem heeft, loof de Heer” (vers 6). En dat

doen wij door muziek te maken en met elkaar te zingen. Als een

weerspiegeling van de veelkleurigheid van de gemeente is de liedkeuze

voor de eredienst heel divers. Er zal altijd ruimte blijven voor de psalmen

en oude gezangen. Maar in de loop van de tijd is er ook ruimte gekomen

voor nieuwe gezangen en opwekkingsliederen. Elk lied wat ons als

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 3


gemeente helpt om God te ontmoeten mag een plaats krijgen in de

liturgie.

In de gemeente houden we niet allemaal van dezelfde liederen. De één

wordt in het hart geraakt door traditionele woorden of een ingetogen

melodie. De ander ervaart God juist

heel direct in uitbundige tonen. Toch

hoeft dit geen tegenstelling te zijn.

Verderop in de Perspectief vindt u een

overzicht van de liedkeuze in de

gemeente van de afgelopen twee jaar.

Deze liedkeuze reflecteert de brede

muzikale oriëntatie van de Doopsgezinde

Gemeente. Ook vindt u een

stukje over een manier om aan te

kijken tegen het verschil tussen traditionele en moderne liederen.

Persoonlijk vind ik het een hilarisch stukje omdat het zo herkenbaar is!

Maar in de overdrijving zit natuurlijk wel een diepe waarheid. Ik hoop

dat u er met een glimlach naar kunt kijken zonder dat u zich in een

bepaalde hoek gedrukt voelt. Het gaat nu juist niet om een tegenstelling,

maar om de eenheid die we ervaren als we samen zingen.

Als het over zingen gaat, is dit ook een mogelijkheid om u alvast op een

paar bijzondere diensten te wijzen. Op 16 juni is er ’s avonds de jaarlijkse

Praise-dienst met het gospelkoor. Op 7 juli komt er ’s ochtends een koor

van Canadese Mennonieten op hun Europatour naar Ouddorp. En op 21

juli zijn Remco Hakkert en band ’s avonds bij ons te gast. Dit zijn data

om alvast in uw agenda te schrijven!

Eén van de liederen uit het nieuwe liedboek hebben we al met Pinksteren

gezongen: “Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in

Christus” (gezang 970). Dit lied brengt op bijzondere wijze tot

uitdrukking dat Christus aan de basis staat van de eenheid in de

gemeente. Als we met elkaar zingen, mogen we zeggen: “Hij gaf mij een

nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God” (Psalm 40:4).

In Hem verbonden,

Ds. Edwin de Jong

P.S. Het lied “Zingt een nieuw lied voor God de Here” is trouwens ook

opgenomen in het nieuwe liedboek. Gezang 971, direct na het lied

‘Vlammen zijn er vele’.

In de gemeente van God zullen we altijd blijven zingen!

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 4


De gemeente-agenda wordt kleiner en kleiner. De

periode van vakantie gaat zo langzamerhand

aanbreken en veel activiteiten gaan tijdelijk in de

ruststand. De eindexamens zijn achter de rug, de

deelnemers hieraan krijgen vakantie, of als het tegenzit een herexamen,

en voor bijna iedereen breken er weer wat rustiger tijden aan. Sommige

activiteiten gaan nog echter nog volop door en vergen een flinke

voorbereiding, zoals de Kringloopmarkt op 15 juni en de jaarlijkse

Praise van het gospelkoor op 16 juni. U vindt nadere informatie over deze

gebeurtenissen, en nog meer, in deze uitgave van Perspectief, die wij

weer met plezier voor u maakten. Wij hopen dat u deze met evenveel, of

nóg meer, plezier zult lezen!

Voor de volgende Perspectief kunt u uw kopij weer inleveren tot uiterlijk

3 juli a.s.

iedere zondag 09.30 uur

09.35/09.45 uur

18.30 uur

iedere maandag 13.00 uur

20.00 uur

Morgendienst

Peuter-/kleuter- en kinderdienst

Avonddienst

Moment van Gebed

Gebedsgroep

iedere dinsdag 20.00 uur Repetitie Gospelkoor (t/m 11 juni)

iedere donderdag 20.00 uur Repetitie Kerkkoor

iedere vrijdag 19.00-22.00 uur Explorers en Roverstam

Jan Joosten

Zondag 9 juni 11.00 uur Jongerengroeigroepen op de

jeugdzolder

Maandag 10 juni 13.15 uur Met Hart en Handen

Zaterdag 15 juni 08.00-15.30 uur Kringloopmarkt

19.30 uur Zangdienst

Zondag 16 juni 18.30 uur Welkom–dienst Praise Gospelkoor

Zondag 23 juni 11.00 uur Jongerengroeigroepen op de

jeugdzolder (laatste keer dit

seizoen)

Donderdag 27 juni 15.00 uur 55+ Middag

Vrijdag 28 juni 14.45 uur Huwelijksbevestiging van Lisanne

Maliepaard & Robbert Westdijk

Zondag 30 juni 18.00 uur Stranddienst

Woensdag 3 juli Uiterste inleverdatum kopij

Perspectief

Zaterdag 6 juli Barbecue Jeugdwerk

Zondag 7 juli 08.00 uur Mannenontbijt

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 5


- In de ochtenddienst van 16 juni vieren we het Heilig Avondmaal.

In de avonddienst, de Welkom-Dienst, zingen we samen met het

gospelkoor in de jaarlijkse praise.

- In de ochtenddienst van 30 juni vertelt Els de Quant iets over ons

zendingsproject.

- Op 30 juni is er, naast onze dienst om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur de

stranddienst – zie verder in deze Perspectief.

- In de ochtenddienst van 7 juli zingt het Faith & Life Women’s Chorus

uit Manitoba, Canada voor ons.

Collecte-opbrengsten:

5 mei : Diaconaal Fonds: € 407,55

19 mei : Pinksterinzameling Doopsgezinde Zending: € 436,80

26 mei : Zondag van de lijdende kerk: Open Doors € 219.56

Collecterooster:

9 juni : Stichting Doopsgezind Wereldwerk

30 juni : Zendingsproject Tanzania

9 juni : Lucas 7: 11-17 De gestorven jongen in Nain.

16 juni : Lucas 7: 36- 8: 3 Jezus gezalfd door een zondige vrouw.

23 juni : Lucas 8: 26-39 Jezus geneest een bezeten man.

30 juni : Lucas 9: 51-62 Jezus en de Samaritanen/

het volgen van Jezus.

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 6


Het totaal aan baten laat een positief saldo zien ten opzichte van de

begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de schuurverkoop in

maart en de verhuur van ons kerkgebouw.

Ook het totaal aan collectegeld en bijdragen via de bank laat een lichte

stijging zien. Aan de lastenkant is geen sprake van buitensporige

uitgaven.

Het saldo over het eerste kwartaal 2013 -/- € 9.272,- betekent dat we de

kosten voor de tweede predikant niet geheel kunnen opvangen binnen

onze lopende exploitatie, oftewel aanwending van de voorziening zou

noodzakelijk zijn. De daadwerkelijke – eventueel benodigde –

onttrekking aan de voorziening 2 e predikant wordt bepaald bij de

opstelling van de Jaarrekening 2013.

Collecten / giften

De grafiek geeft een overzicht van het totaal aan collectegelden en giften

ontvangen in het eerste kwartaal van 2013. Dit is inclusief de bijzondere

collectes, te weten de Biddagcollecte/giften (€ 3.574,55) en in maart de

collecte ten bate van het project voor de begeleiding van het landelijk

jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw (€

234,60). Voor de voorziening tweede predikant is in het eerste kwartaal

€ 350,- ontvangen.

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 7


Machtiging

Afgelopen Ledenvergadering is de mogelijkheid van machtiging

geïntroduceerd, zowel een doorlopende als een eenmalige bijdrage is

mogelijk. Formulieren hiervoor liggen op het ‘flyer rek’ en/of tafel in de

hal. U mag het formulier nu al invullen en via de post, het postvakje of

persoonlijk afgeven aan de penningmeester, de daadwerkelijke incasso

start per september aanstaande.

Meer info bij de penningmeester (Marjan van den Nieuwendijk).

Net als vorig jaar zal de Kringloopmarkt weer gehouden worden in de

Ring van Ouddorp. Op zaterdag 15 juni kunt u vanaf 08.00 uur van alles

kopen, eten en drinken, raden en uw geluk beproeven bij het Rad van

Fortuin. Komt u vooral met lege magen en lege tassen, maar met een

volle portemonnee. Na afloop kunt u dan naar huis gaan met een volle

tas, volle magen en een lege portemonnee……

Bakkers gevraagd

Wij zijn op zoek naar bakkers die onze kraam willen vullen met heerlijke

eigen gebakken cake, koekjes of boterkoek. Graag op 15 juni, goed

verpakt, afgeven aan de kraam.

Helpende handen

En natuurlijk zijn er voor zo’n dag veel helpende handen nodig. Wilt u

meehelpen in een kraam of helpen met het laden en lossen? We kunnen

heel wat medewerkers gebruiken! In de hal van de kerk liggen

intekenlijsten.

Dit jaar is de jaarlijkse praise van het Gospelkoor in

de avonddienst van zondag 16 juni. Het thema zal

zijn: Let's praise! Er zijn zoveel mooie liederen die

we samen kunnen zingen om Hem te eren! Er is dit

jaar gekozen voor hedendaagse christelijke muziek van beroemde

zangers, zoals Sela en Michael W. Smith. We nodigen u/jou uit om met

ons God te prijzen.

Ook dit jaar nodigen we kinderen uit om met het kinderlied mee te doen.

We oefenen om 11.00 uur na de ochtenddienst op 9 en 16 juni. Vergeet je

dan niet je instrument mee te nemen? Je kunt je opgeven bij Petra Troost

(familietroost@planet.nl).

"Prijs de Heer met mij." Dus kom en zing mee!!

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 8


Een oude boer ging in het weekend naar de grote stad en bezocht daar een

kerk. Toen hij thuiskwam, vroeg zijn vrouw hoe het was geweest.

'Ja', zei de boer, 'goed. Eén ding deden ze wel anders.

Ze zongen praiseliederen in plaats van gezangen.'

'Praiseliederen', zei zijn vrouw, 'wat zijn dat?'

'O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort gezangen, maar dan anders', zei

de boer. 'Wat is er dan anders aan?' vroeg zijn vrouw. De boer zei: 'Nou

kijk, als ik tegen jou zou zeggen: "Janna, de koeien staan in het maïs",

dan zou dat een gezang zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen:

"Janna, Janna, Janna, o Janna,

JANNA, JANNA,

de koeien, de grote koeien, de bruine koeien,

de zwarte koeien, de witte koeien,

de zwart-witte koeien,

de KOEIEN, KOEIEN, KOEIEN

staan in het maïs, staan in het maïs, staan in het maïs,

staan in het maïs, het MAÏS, MAÏS, MAÏS."

En als ik dan de hele zaak een paar keer herhaal, dan heb je dus een

praiselied.'

En nu de andere kant:

Een jonge man die pas christen was, ging meestal naar de plaatselijke

gemeente; op een weekend bezocht hij echter een kleine dorpskerk. Toen

hij thuiskwam, vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. 'Ja', zei de

jongeman, 'goed. Eén ding deden ze wel anders. Ze zongen gezangen in

plaats van de gebruikelijke liederen.' 'Gezangen', zei zijn vrouw, 'wat zijn

dat?' 'O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort liederen, maar dan anders',

zei de jonge man. 'Wat is er dan anders aan?' vroeg zijn vrouw. De jonge

man zei: 'Nou kijk, als ik tegen jou zou zeggen: "Ankie, de koeien staan

in het maïs", dan zou dat een lied zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen:

O Ankie, dierb're Ankie, hoor mijn geroep

neig uw oor tot de woorden van mijn mond.

Wend uw gehele wonderbare oor

tot de zuivere, heerlijke waarheid terstond.

Want wie doorgrondt de weg der dieren?

Bij hen is begrip noch verstand,

zij koesteren zich in Gods zon of regen

in het zoete, bekoorlijke maïs op het land.

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 9


Deze mijne koeien hebben met weerspannig behagen

hun ketenen afgeschud, versmaad hun warme stal.

En gedreven door duistere machten die hen schragen

zich tot het maïs begeven - o lot, bitterder dan gal!

Hef daarom uw hoofd op, want die dag zal genaken

dat alle schepselen leven in vrede en pais.

Dan zal geen dier meer mijn ziel smart'lijk raken

en zie ik geen smaad'lijke koeien in het maïs.

En als ik dan alleen het eerste, derde en vierde vers zou doen, met een

toonsoortwisseling voor het laatste vers, dan heb je dus een gezang.'

2011 2012

Psalmen 123 15,9 % 121 15,7 %

Gezangen 292 37,6 % 265 34,5 %

Opwekking 212 27,3 % 222 28,9 %

Joh. de Heer 22 2,8 % 25 3,3 %

Evang. Liedbundel 11 1,4 % 13 1,7 %

Zingende Gezegend 22 2,8 % 26 3,9 %

Nazarener 6 0,8 % 10 1,3 %

Tussentijds 22 2,8 % 21 2,7 %

Divers 66 8,5 % 65 8,5 %

Totaal 776 100 % 768 100 %

Liederen uit de erediensten. Kinderlied en koorliederen zijn niet meegeteld.

Opmerkingen:

Er zijn praktisch evenveel liederen gezongen in 2012 als in 2011 (- 1 %).

Ruwweg kunnen we stellen dat de helft van onze liederen uit het liedboek

komt, terwijl de andere helft uit andere bundels komt. Dit reflecteert de

brede muzikale oriëntatie van de onze gemeente.

Het nieuwe liedboek in woord en beeld

Auteur: Jan Smelik

Uitgeverij: Boekencentrum

ISBN: 9789023926818

Dit boek richt zich op de gebruikers van het nieuwe liedboek die graag

meer willen weten van het kerklied, zijn geschiedenis en achtergronden.

Door de fraaie illustraties is het boek niet alleen boeiend om te lezen,

maar ook om te bekijken. Een boeiende schildering van de achtergronden

van de verschillende liederen in het nieuwe Liedboek.

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 10


We gaan even met u terug in de tijd. We gaan terug naar

juni 1988. Voor velen een gewone maand. Maar toch,

misschien zijn er onder hen, die al jaren onze kerkdiensten

bijwonen, mensen die zich herinneren dat er eens, in 1988,

iets bijzonders gebeurde. En wel in juni….

Wat gebeurde er dan in die juni-maand in 1988? Iets geheel nieuws voor

Ouddorp en omgeving. Op die avond werd door de Doopsgezinde

Gemeente Ouddorp in de Dorpstienden de allereerste Welkom-Dienst

gehouden. Niet in de kerk, het kleine kerkje was daarvoor te klein, maar

in het verenigingsgebouw.

Er zijn nog veel Welkom-Diensten gevolgd, tot op de dag van vandaag.

En het bezoekersaantal groeide en groeide. De zaal zat vaak propvol,

zelfs op de tafels achterin de zaal zaten de mensen. Er was muziek, Jan

Teeuw was de vaste organist, de kopersblazers speelden van harte alle

liederen mee, Els van Splunder zong, er werden regelmatig koren

uitgenodigd, er waren nieuwe liederen. En als de dienst afgelopen was,

werd al reikhalzend uitgekeken naar de volgende keer.

Vooral in de eerste jaren van de Welkom-

Diensten gebeurde het vaak dat in een

doopdienst door een of meer dopelingen werd

verteld dat het bijwonen van deze diensten het

begin was van een grote verandering in zijn of

haar leven. Dat de warmte en de gastvrijheid

als weldadig werd beschouwd, maar vooral

dat door woord en muziek het bevrijdende

evangelie van Jezus ging léven. Dat daardoor

een nieuwe weg werd ingeslagen, beginnend

met doop en belijdenis. Hoeveel zegen is er in die diensten over Ouddorp

uitgestort. Hoeveel mensen gaven hun hart en leven aan de opgestane

Heer. Daarover mogen wij ons vandaag nog steeds verwonderen!

Er zijn soortgelijke diensten gekomen bij meer kerken op het eiland.

Goed voorbeeld doet goed volgen, zullen we maar zeggen. Maar het is

goed om nog even stil te staan bij dat begin. Begonnen met een kleine

groep enthousiaste mensen, voor wie kerk zijn meer betekende dan alleen

zondags samenkomen in het knusse kleine kerkje, maar die er op uit

wilden gaan, die de omgeving wilden vertellen dat Jezus leeft en

bevrijding brengt.

Zoals zout, het zoutvat uit, de wereld in….

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 11


Saldo per 30 april: € 1929,83. Contant ontvangen € 50,00.

In het offerblok zat deze maand € 11,00, zodat het saldo per eind mei

€ 1.990,83 bedraagt.

In ons vorige bericht uit Tanzania noemden wij de naam van Nyeura

Murungu, een man van 33 jaar, Hij woont in een stoffig huisje, zonder

ramen en met zand op de vloer, samen met zijn heel oude ouders. Nyeura

Murungu is links geheel verlamd en rechts gedeeltelijk. Wij ontvingen

een foto van hem. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze man, met zijn

grijze haren, pas 33 jaar is! Voor mensen zoals Nyeura, en zovelen

anderen, willen wij ons inzetten. Om hen te helpen. Door aan hen te

denken, voor hen te bidden, en geld in te zamelen om hun leven wat meer

glans te geven.

Op zondag 30 juni zal in de morgendienst door Zr. Els de Quant een

korte presentatie van ons zendingsproject worden gegeven. Zij is

kortgeleden teruggekeerd uit Tanzania, waar zij leiding geeft aan de

thuiszorg in Musoma. Zij verblijft steeds drie maanden in Musoma

en is vervolgens weer drie maanden in Nederland. Als geen ander zal

zij ons kunnen laten delen in het leven van de mensen in Musoma en

ons nadere informatie verstrekken. Van harte aanbevolen!

De eerstvolgende collecte voor ons project was genoteerd voor zondag 14

juli. Maar vanwege deze presentatie zal deze collecte vervroegd worden

naar 30 juni. Maar natuurlijk kan er ook vóór die datum gestort worden

op rekening 3512.64.272 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, (svp

vermelden: “Zendingsproject”) of via het offerblok in de ruimte tussen de

kerkzaal en de ontmoetingsruimte.

U komt er tóch langs…. en ze hebben het zo nodig!

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 12


In de morgendienst van 2 juni zijn opgedragen:

Anouk - geboren 31 januari 2013

dochter van Robert en Leonie Grinwis.

Elisaberthus Jan (Eben) - geboren 5 april 2013

zoon van Geoff en Anna Flikweert.

Stijn - geboren 9 april 2013

zoon van Ronnie en Tamara van Splunder.

Benjamin Matthias Eljakim (Benjamin) -

geboren 13 april 2013

zoon van William en Conny Hameeteman.

Sinds 1987 wordt in onze gemeente een Kinderboek bijgehouden.

De namen van alle kinderen die worden/werden opgedragen, zijn daarin

bijgeschreven.

Op 17 mei 1987 was de eerste opdrachtdienst, (3 kinderen).

In september 1989 was de volgende opdrachtdienst (1 kind).

Daarna één in 1991 (1 kind), één in 1993 (1 kind).

1994 had 4 opdrachtdiensten, met in totaal 6 kinderen.

Vervolgens waren er, met uitzondering van 2006, ieder jaar

opdrachtdiensten.

En op zondag 2 juni jl. werd het 100 e kind opgedragen.

Dat was Eben Flikweert.

'Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding

verwachten zullen steeds weer zeggen 'Groot is de Heer'. Psalm 40 vers 17

Wij gaan trouwen!

Robbert Westdijk

&

Lisanne Maliepaard

Wij geven elkaar op vrijdag 28 juni 2013 om 13:00uur het “JA-woord” in het

Oude Raadhuis te Middelharnis.

Wij willen Gods zegen vragen over ons huwelijk om 14:45 uur in de

Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp.

toekomstig adres:

Wilgenlaan 17, 3247 GL Dirksland

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 13


6 juli:

Mevrouw C.Konings-Knape,

Verpleeg- en verzorgingshuis Voornesteyn

(k. 352),

De Eik 68,

3224 TD Hellevoetsluis.

13 juli:

Dhr. K. Hoek,

Dijkstelweg 19,

3253 TA Ouddorp.

1- Stel je zelf eens kort voor:

Hallo! Ik ben Karl Hameeteman, 25 jaar, tuinman en ik woon in

Ouddorp. Over een aantal maandjes hoop ik in mijn eigen huisje te gaan

wonen.

2- Wat houdt doopsgezind zijn voor jou in?

De vrijheid in het geloof, maar de eenheid in

Christus! Wel in de wereld, maar niet van de

wereld. Ook vind ik het mooi dat het, in de

gemeente, vooral om de gesteldheid van het

hart gaat!

3- Daden gaan woorden te boven: wat

betekent dit voor jou?

Je kan beter zwijgen en doen, dan vertellen

wat er allemaal moet gebeuren en vervolgens

naar een ander wijzen.

Laatst zag ik een mooie spreuk: ‘Zoek je een helpende hand, kijk dan

eens aan het eind van je armen!’

4- Welk Bijbels figuur zou jij voor een dag willen zijn?

Daniël, ik hoop dat ik ook, door alle beproevingen heen, zo standvastig in

mijn geloof mag worden!

5- Is er in het laatste jaar iets gebeurd, wat veel indruk op je maakte,

positief of negatief?

Dat ik Jezus heb mogen leren kennen in mijn leven, dat ik Zijn naam heb

mogen belijden en om door de doop met Hem heb mogen sterven, op te

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 14


staan uit de dood en te vragen om een schoon geweten.

6- Welk boek ligt er op je nachtkastje?

Dat is een heel stapeltje, maar ‘Geloven in de toekomst’ (dagboek) ligt

boven op.

7- Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

Als je me nodig hebt, kun je me altijd wakker maken. Anders blijf ik

liever slapen.

8- Praten of luisteren?

Luisteren.

9- Is er iets wat je graag met ons zou willen delen?

De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.

Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf

vernedert zal worden verhoogd. (Mattheüs 23:11-12 NBV).

Op 27 april was er op zorgkwekerij de Nollestee een open dag.

Honderden mensen kwamen de sfeer proeven hoe de kwekers daar

werken. Velen van hen

zijn leden en vrienden

van de Doopsgezinde

Gemeente. Vrijwilligers

hielpen op het terras,

met poffertjes bakken of

ondersteunden bij de

kassa.

Belangstelling was er

voor de ruim 200

soorten vaste planten.

Door het systeem met

kleurcodes kunnen de

kwekers zelf de kassa bedienen. De kwekers verkopen zo zelf de planten

die ze eerst gestekt en verzorgd hebben. We proberen zo de directe

kosten en kleine investeringen zelf te verdienen. Dit is goed voor hun

zelfvertrouwen.

Elke woensdag, donderdag en vrijdag is de winkel open van 10-16 uur

aan de Nolleweg 1b te Melissant. Het sortiment en meer informatie staan

op www.nollestee.nl

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 15


Evenals vorige jaren houden we ook dit jaar weer een stranddienst bij de

Grevelingen. Samen met de Exoduskerk uit Sommelsdijk en de

Emmaüskerk uit Middelharnis

organiseren we deze dienst.

Op zondag 30 Juni om 18.00

uur, op het strandje nabij

bezoekerscentrum ‘de Punt’ in

Ouddorp, is het weer zover. Het

thema van de dienst zal zijn: “Het

meest kostbare is gratis”. Met

medewerking van Theo van

Teijlingen wordt dit thema verder

uitgewerkt. Natuurlijk zal alles opgeluisterd worden met muziek van

‘Eddy’ uit Serooskerke.

We hopen op een goede opkomst (vorig jaar waren er 250 bezoekers) en

veel zon, maar vooral veel zegen in het brengen van de Blijde Boodschap

bij het meer. U bent van harte uitgenodigd. (Vergeet niet uw eigen stoel

mee te nemen). Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar onze kerk aan

de Dorpstienden (aanvang omstreeks 18.00 uur).

De collecte is die avond voor Christian Maforga Mission (Mozambique)

en Kindertehuis Amecet (Oeganda).

U kunt zich vast nog de laatste doop- en belijdenisdienst herinneren. Het

was een bijzondere en feestelijke dienst. Natuurlijk, als mensen door God

worden aangeraakt en de Geest zet hen aan om belijdenis te doen of zich

te laten dopen, dan is het feest. Niet alleen in de kerk, maar ook in de

hemel.

Op 10 november (noteert u alvast die datum) is er opnieuw een doop- en

belijdenisdienst. En op 5 september start daarvoor de cursus. Als u of jij

een verlangen hebt om belijdenis te doen of je te laten dopen, of gewoon

meer wilt weten over onze Doopsgezinde traditie, over het geloof en ons

antwoord op Gods genade door het zichtbaar maken van dat geloof, door

te belijden en ons te laten dopen, geef je dan op voor de cursus.

De data zijn: 5, 12, 19 en 26 sept.; 10, 17, 31 okt. en 7 november.

U kunt zich opgeven bij ds. Van Hoof. Graag voor 1 september.

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 16


Ik ben…

Ik ben voor jou een nieuwe naam.

Ik ben je God en hiervandaan

ga ik als schaduw met je mee

door de woestijn en door de zee.

Ik ben er als het leven lacht

Ik ben er voor je in de nacht.

Ik ben er in je hoogste lied.

Ik ben er als je ’t niet meer ziet.

Ik ben de weg waarop je gaat.

Ik ben er zelfs ten einde raad.

Ik ben gegeven als je brood.

Ik ben in leven en in dood

je vriend.

Uit het nieuwe Liedboek (nr. 934)

Er wordt nogal eens gevraagd naar de studieboekjes die allereerst voor

onze eigen gemeente geschreven zijn (maar natuurlijk ook voor andere

belangstellenden).

1. Bijbelse principes

2. De Heilige Geest

3. Het pand bewaren

4. Er is een God die hoort

5. Charismatisch Pastoraat.

Ook blijkt het opbouwende boekje “Moeder Vertelt” (waarin mijn

moeder, mevrouw J.G.Hartkamp-Hulshof haar ervaringen beschrijft van

kort voor de WO II, tijdens haar verblijf in de Japanse interneringskampen

en de periode daarna) veel belangstelling te hebben. Voor

degenen die deze boekjes willen bestellen verwijs ik allereerst naar de

internetsite www.bestelmijnboek.nl, waarbij voor de studieboekjes de

afdeling ‘levensbeschouwing’ moet worden geselecteerd. Het boekje

‘Moeder Vertelt’ wordt gevonden bij de afdeling ‘Levensverhalen’. De

rest wijst zichzelf. Het zijn waardevolle boekjes om te geven of zelf te

ontvangen voor nog geen € 10,- per stuk.

De boekjes zijn ook bij te bestellen per mail: r.h.hartkamp@chello.nl

R.H. Hartkamp

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 17


Juni

zondag 16 juni Galaten 2:11-21 Paulus versus Petrus

maandag 17 juni Galaten 3:1-14 Tact?

dinsdag 18 juni Galaten 3:15-29 Nalatenschap

woensdag 19 juni Spreuken 11:1-11 Eerlijk duurt het langst

donderdag 20 juni Spreuken 11:12-21 Positief of negatief

vrijdag 21 juni Spreuken 11:22-31 Geven

zaterdag 22 juni Psalm 53 Gezocht: verstand

zondag 23 juni Lucas 8:22-39 Bezeten (van angst)

maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Opgewekt

dinsdag 25 juni Lucas 9:1-17 Levensmiddelen

woensdag 26 juni Galaten 4:1-11 Rechten van het kind

donderdag 27 juni Galaten 4:12-20 Paulus' barensweeën

vrijdag 28 juni Galaten 4:21-31 Beeld-verhaal

zaterdag 29 juni Galaten 5:1-12 Scherpte

zondag 30 juni Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid

Juli

maandag 1 juli Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen

dinsdag 2 juli Lucas 9:28-43a Hoog bezoek

woensdag 3 juli Lucas 9:43b-50 Groot en klein

donderdag 4 juli Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust

vrijdag 5 juli Lucas 10:1-16 Zending met een missie

zaterdag 6 juli Galaten 6:1-10 Draagtijd

zondag 7 juli Galaten 6:11-18 Bijbel(gedeelte) in grote letter.

maandag 8 juli Psalm 56 Wanhopen en toch vertrouwen

dinsdag 9 juli Spreuken 12:1-14 Omgaan met kritiek

woensdag 10 juli Spreuken 12:15-28 Verstandig of dwaas

donderdag 11 juli Spreuken 13:1-12 Leeflessen

vrijdag 12 juli Spreuken 13:13-25 Keuzemogelijkheden?

zaterdag 13 juli Lucas 10:17-24 Reden tot blijdschap

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 18


Dat Doopsgezinden niet alleen in Nederland voorkomen, maar over heel

de wereld te vinden

zijn, bleek uit

een mailtje dat ik

eerder dit jaar

ontving uit Canada.

Vanuit een

kerk in Manitoba,

een streek in

Canada, komt een

koor van Mennonieten

naar Euro-pa

en zij vroegen of ze

ook in Ouddorp

mogen zingen. Dat

is natuurlijk een

vraag waarover we niet lang hoefden na te denken! We kijken uit naar

een bijzondere dienst in de ochtend van 7 juli 2013, waarin het Faith &

Life Women’s Chorus een grote bijdrage zal leveren.

Behalve dat dit koor in de dienst voor ons zal zingen, zullen ze ook één

nacht in Ouddorp verblijven. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die

zich als gastgezin willen aanbieden! Het koor zal op zaterdagmiddag

aankomen en na een programma in de buurt nog samen eten in de kerk.

Hier vindt ook de ontmoeting met gastgezinnen plaats. Na de dienst op

zondagochtend, en de lunch in de kerk, gaat het koor verder naar hun

volgende bestemming.

Als gastvrije gemeente willen we onze bezoekers uit Canada hartelijk

ontvangen. Lijkt het u leuk om medegelovigen uit Canada te ontmoeten,

en heeft u plaats voor gasten in huis, dan willen we u bemoedigen om

voor één nacht gastgezin te zijn. Als u meer informatie nodig hebt, of u

aan wilt melden als gastgezin, dan kunt u contact opnemen met Annabell

de Jong (0187-795014 of annabell@dsdejong.nl).

De koorleden spreken Engels (enkelen ook Duits) en zullen ook in het

Engels zingen. Maar laat ons niet vergeten: “De Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan” (Opwekking 167).

Zo willen we samen uitkijken naar een bijzondere ontmoeting en liederen

zingen tot eer van God.

Edwin en Annabell de Jong

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 19


Bij het lezen van de Perspectief en bij het stukje ‘Leraren van Ouddorp

Ds. Rössing’ moest ik denken aan wat mijn vader ons vertelde, dat ook

hij als Hervormd knaapje naar de Zondagsschool van dominee Rössing

ging. Toen mijn vader, jaren later, voor machinist ging leren en zo op

een zeesleper de oceanen bevoer, dat hij dan menigmaal wanneer het

stormde en de golven huizenhoog over het schip sloegen, in gedachten de

stem hoorde van dominee Rössing – en hij had een stem als een klok, als

de golven zelf:

“Jongetje, als g’ in nood gezeten geen uitkomst ziet,

wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet!”

Het leek me mooi om dit ook met anderen te delen. Voor mij is het een

heel kostbare herinnering.

Jo Tanis

en dan nu…

deel 29 - Ds. Frederik Bastiaan Kooijmans (door Willem Stuve)

Zo uitgebreid als ik u liet kennismaken met ds. Rössing, zo kortstondig

was het verblijf van ds. Kooijmans in de doopsgezinde gemeente van

Ouddorp. Deze omstandigheid geeft mij echter de gelegenheid om een

ruimere blik om mij heen te werpen.

Op 27 september 1921 kwam de

kerkenraad voor het eerst sinds het

overlijden van ds. Rössing bijeen.

Omdat ds. Rössing had gefungeerd

als voorzitter van de

kerkenraad nam G.

Westdijk voorlopig als

voorzitter waar. Eerst

wilde men leesdiensten

houden. In

deze periode valt

regelmatig de naam van ds.

Hofstede, die ook in de Ouddorpse

gemeente preekte. Het betreft hier

ds. G. Hofstede Gz. uit de doopsgezinde

gemeente Blokzijl.

Van 1903-1935 bediende hij deze

gemeente. Daarvoor was hij predikant

geweest in Baard (1892-

1893) en Aardenburg (1893-1903).

Net als ds. Rössing

was ds. Hofstede

medewerker (januari

1899/december 1917)

van het blad De

Kleine Medearbeider.

Dat een dominee uit

Blokzijl in Ouddorp preekte is ook

aardig omdat van oudsher

Ameland, Blokzijl en Ouddorp tot

de 'rechtervleugel' van de

Doopsgezinde Broederschap gerekend

werden, dat wil zeggen: ze

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 20


vertegenwoordigden de meer

behoudende, rechtzinniger gemeenten.

Dit in tegenstelling tot de

toenmalig onder de Doopsgezinden

heersende vrijzinnigheid.

Maar het was niet alleen de

vrijzinnigheid die de toon zette in

de Broederschap. Eind 1921 werd

de gemeente benaderd door de

Commissie voor Gemeentedagen,

met de vraag of broeder Klaassen

iets over dit werk mocht komen

vertellen. Uiteindelijk zou hij pas

eind 1922 in de Ouddorpse gemeente

spreken over het

zendingswerk.

Intussen blijft de lezer met de

vraag achter wat de 'Gemeentedagen'

inhielden. Om op deze

vraag een antwoord te kunnen

geven moeten we iets in de tijd

teruggaan. Tot aan de eerste

wereldoorlog was de toenmalige

wereld vervuld geweest van een

onbegrensd optimisme. De leefwereld

zag men als veranderbaar

en maakbaar. Deze gedachte werd

gevoed door de ontwikkelingen op

de gebieden van de techniek, de

industrie en de menswetenschap.

De armoede zou verdwijnen en de

oorlogen zouden ophouden. Het

uitbreken van de eerste wereldoorlog

trok een streep door het

optimisme. Ineens bleek de wereld

- en vooral de mens - weerbarstiger

dan men had gedacht.

In deze omstandigheden kwam

rond 1917 een aantal Doopsgezinde

predikanten bij elkaar in

het Quakercentrum in Barchem.

Zij hadden een stuk verbondenheid

en verdieping van hun

geloofsleven ervaren in het

Engelse Quaker-centrum Woodbroke.

De Quakers behoren met de

Doopsgezinden tot de traditionele

'vredeskerken' en zijn vooral

gericht op het innerlijke

geloofsleven. De predikanten vroegen

zich af of en hoe ze hun

ervaringen aan de Broederschap

ten goede konden laten komen. En

aldus werd op 1917 de eerste

Gemeentedag in Utrecht gehouden.

De nadruk werd gelegd op de

onderlinge verbondenheid van

broeders en zusters, de verantwoordelijkheid

voor elkaar, de

gemeente(n) en de samenleving.

Praktisch betekende dit aandacht

voor bijbelstudie en zending. Ook

de Doopsgezinde Vredesgroep ontstond

uit dit werk. Een ander

voortbrengsel was de oprichting in

1925 van een Broederschapshuis in

Elspeet.

Na de aandacht voor de wereld

rondom keer ik nu terug naar

Ouddorp.

Het beroepingswerk stond niet stil.

In mei 1923 schreef ds. A.K.

Kuiper uit Amsterdam dat hij een

kandidaat voor Ouddorp op het

oog had. In 1917 was hij, ds.

Kuiper, vice-voorzitter van de

ADS en voorzitter van de

Doopsgezinde Zendingsvereniging.

Met de kandidaat bedoelde hij de

28-jarige M. Gleysteen: 'Zoo

hebben wij bedoelde M. Gleysteen

uitgenoodigd en nu hoopt hij

zondag 11 juni een predikbeurt (te)

vervulle'. Ds. Kuiper was bereid

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 21


om Gleysteen gedurende een half

jaar voor zijn taak op te leiden. Het

kwam niet zover.

De notulen vermelden ook andere

gebeurtenissen in deze tijd. In 1923

moest het dak van de kerk worden

gerepareerd. De klus werd geklaard

door timmerman J. Mierop en

metselaar Boelaars. Ook leed trof

de gemeente: in deze tijd verdronk

visser Jan van der Sluis op zee. Hij

was de vader van de broers Jan en

Pau van der Sluis (beiden

inmiddels overleden, bij de

ouderen onder ons wél bekend).

Zijn weduwe Jobje Bosland bleef

met hun vijf kleine kinderen

achter. De zee

blijft een ontzettende

oerkracht

waar geen mens

tegen bestand

blijkt. Niet voor

niets zingt de

biddende gemeente nog steeds: 'o

wil verhoren onze beê voor hen die

zijn in nood op zee!' (Gez. 467).

Door het Doopsgezinde Weduwenfonds

uit Haarlem werd de

weduwe van der Sluis jaarlijks met

100 gulden ondersteund en door de

gemeente met 150 gulden.

Op de vergadering van 12

december 1923 kwam voor het

eerst de naam van ds. Kooijmans

ter sprake:

'Verder worden de ingekomen

stukken en brieven voorgelezen,

ten eerste een van een Godsdienst

onderwijzer den Heer Kooimans

uit Vlieland'. Een andere kandidaat

was de heer Homan.

O eeuw’ge Vader, sterk in macht,

wiens arm betoomt der baren kracht,

die wijst de grondlooz' oceaan

de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze beê

voor hen die zijn in nood op zee!

Beide kandidaten kregen een brief

toegestuurd met de vragen:

- Bent u Doopsgezind?

- Bent u lid van een Doopsgezinde

gemeente?

- Zo ja, waar?

Zo nee, stemt u dan in met onze

doop en eed?

De tweede kandidaat komt later

niet meer ter sprake, maar met de

heer Kooijmans werd afgesproken

dat hij op woensdag 23 maart 1924

zou komen preken in Ouddorp.

Blijkbaar geschiedde dit naar

tevredenheid, want op 19 maart

werd de beroep-brief verstuurd.

Het traktement

werd op 1.850

gulden gesteld.

Wegens omstandigheden

werd de

komst van de heer

Kooijmans nog

een tijd uitgesteld, maar op 3

augustus was het eindelijk zover en

deed hij zijn intrede.

Het was de bedoeling geweest dat

ds. Hofstede hem zou komen

inleiden, maar 'door onaangename

omstandigheden heeft ds. Hofstede

voorlopig geweigerd'. De gesignaleerde

onaangenaamheden hadden

geen invloed op de onderlinge

verhoudingen, want ook naderhand

bleef ds. Hofstede nauw bij de

gemeente betrokken.

Maar wie was de nieuwe herder

van Ouddorp?

Daarover meer in de volgende

Perspectief

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 22


Op zaterdag 22 juni 2013 is een deel van het Holland-Koor in

Middelharnis /Sommelsdijk om een concert te geven in de Rehobôthkerk

aan de Olympiaweg 44. Aanvang: 20.00 uur. De muzikale leiding van het

Holland-Koor is in de ervaren handen van dirigent Jan Quintus Zwart,

bijgestaan door Vincent van Dam, orgel. Spreker: ds. T.W. van

Bennekom uit Goes. Sinds de oprichting van het koor in 1960 waren er

vele concertreizen naar Israël. Ook zong het koor in Canada, USA,

Schotland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Tsjechië, Oostenrijk,

Zwitserland en Zuid-Afrika. In eigen land vinden optredens plaats in

kerken en kathedralen, maar ook in concertzalen als Het Koninklijk

Concertgebouw te Amsterdam en ‘De Doelen’ te Rotterdam. In 2015

hoopt het Holland-Koor het 25-jarig jubileum te vieren met een

concertreis naar Israël en een jubileumtournee door Nederland.

De toegang tot het concert is vrij, wel is er een collecte voor een project

in Israël. U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen via:

info@hollandkoor.nl, 06-23768078 of per post St. Holland-Koor,

Postbus 279, 3860 AG Nijkerk.

(Uit het nieuwe liedboek, blz. 577)

Zing zacht,

zing voor je uit.

Bezing de dingen

die goed voor jou zijn geweest.

Zing de zon en de regenwolk,

zing de naam van de bloemen.

ogentroost en ereprijs,

zing het water en de wijn

en zing het brood

zevenmaal.

Zing de namen van de mensen.

Zing moeder, vader, zus en broer,

goede buur en verre vriend.

Zing jezelf.

Zing jezelf in slaap

en hoor de engel zingen.

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 23


Zondag 09.30 uur Ds. E.M. de Jong

9 juni 18.30 uur Ds. E.A. van Hoof

Zondag 09.30 uur Ds. E.A. van Hoof

16 juni Viering H. Avondmaal

18.30 uur Ds. E.M. de Jong

Welkom-Dienst Praise Gospelkoor

Zondag 09.30 uur Ds. A.G. Hoekema

23 juni 18.30 uur Ds. J. Smink

Zondag 09.30 uur Ds. E.M. de Jong

30 juni Presentatie zendingsproject

18.00 uur Stranddienst

18.30 uur Ds. E.A. van Hoof

Zondag 09.30 uur Ds. E.M. de Jong

7 juli m.m.v. Faith & Life Women’s

Chorus uit Canada

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Ds. J. Smink

Zondag 09.30 uur Ds. E.M. de Jong

14 juli 11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Ds. E.M. de Jong

Perspectief 25 e jaargang nr.5 – juni 2013 – pagina 24

More magazines by this user
Similar magazines