24.09.2013 Views

Jaarverslag 2008 - CBF

Jaarverslag 2008 - CBF

Jaarverslag 2008 - CBF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Vergeet-ze-niet!


2<br />

Inhoud<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Voorwoord 5<br />

nationaal ouderenfonds in vogelvlucht 6<br />

Waarom is hulp nodig 6<br />

Wie zijn we en wat doen we 6<br />

Hoe zijn we ontstaan 6<br />

Naamswijziging 6<br />

Wat willen we bereiken 7<br />

Hoe financieren we ons werk 7<br />

Vrijwilligers van onschatbare waarde 7<br />

<strong>CBF</strong> keurmerk en ANBI 7<br />

activiteiten van het nationaal ouderenfonds in vier seizoenen 8<br />

Dementerende ouderen ontmoeten dolfijnen 9<br />

Onvergetelijke Zomerdag 10<br />

Landelijke BoodschappenPlusBus Dag 11<br />

Vergeet-ze-niet Dag op 1 oktober 12<br />

Wii spelcomputer actie 13<br />

Kaartenactie LeukIdee en Borduurblad 14<br />

Kerstactiviteiten 14<br />

doorlopende activiteiten in <strong>2008</strong> 17<br />

BoodschappenPlusBus 18<br />

ComputerPlusBus 19<br />

Landelijk Steunpunt Thuisadministratie 19<br />

Ouderenhulplijn 20<br />

gefinancierde projecten van derden 21<br />

Gesubsidieerde projecten 21<br />

Een aantal projecten uitgelicht 21<br />

Premieplan 22<br />

Financiering kleine lokale projecten 23<br />

Vooruitblik en focus 2009 24<br />

samenwerking met andere Fondsen en stichtingen 25<br />

Communicatie 26<br />

Bekendheid 26<br />

Huisstijlwijziging 26<br />

Het Ouderenfonds in de media in <strong>2008</strong> 26<br />

Krantenartikelen totaal 26<br />

Specifieke media-aandacht voor een onderwerp 27


Benadering achterban 27<br />

Vooruitblik en focus 27<br />

Fondsenwerving 28<br />

Donaties en giften 28<br />

Nalatenschappen 28<br />

Verkoop Zomerpostzegels 28<br />

Verkoop overige artikelen 29<br />

Plantenactie `Vergeet-ze-niet` 30<br />

Sponsor Bingo Loterij 30<br />

Acties van derden 31<br />

samenwerking met bedrijven 31<br />

Feel So Young Ambassador Club 32<br />

organisatie 32<br />

Organisatie- en personeelsbeleid 32<br />

Bestuur 33<br />

Dagelijks bestuur 34<br />

Vergaderingen 34<br />

Vrijwilligers 35<br />

Afdelingen 35<br />

Provinciaal Ambassadeurs 35<br />

Inzet bij evenementen en acties 36<br />

Klachtenafhandeling 36<br />

Kengetallen, vermogensbeleid en beleggingsbeleid 36<br />

Vermogensbeleid 37<br />

Beleggingsbeleid 38<br />

Financiële risico’s 38<br />

Begroting voor het boekjaar 2009 38<br />

Verantwoordingsverklaring 39<br />

Colofon 44<br />

Bijlagen 44<br />

Overzicht plaatselijke afdelingen 45<br />

Toegekende bijdragen in <strong>2008</strong> 47<br />

Financiële bijlage, jaarrekening 61<br />

Accountantsverklaring 86<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

3


4<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


VooRwooRd<br />

Ouderen nemen in aantal sterk toe. Een ieder hoopt op een goede oude dag. “Een dag” waarbij de<br />

gezondheid niet te veel te wensen overlaat. Je niet in een geïsoleerde positie geraakt en eenzaam<br />

wordt. Je financieel je redelijk kan redden, je zelfstandigheid kunt bewaren en in zekere zin blijft<br />

meetellen, hetgeen ook spreekt uit hoe je wordt bejegend. Een toenemende afhankelijkheid van<br />

anderen eindigend in een totale zorg behoefte, is een schrikbeeld. Hoop doet leven, maar de<br />

vervulling van de verwachting verschilt. De werkelijkheid kan toeslaan. Het is reeds lang bekend,<br />

dat ouderdom bijzonder is. Cicero, een filosoof, schreef reeds in 44 over ‘De Kunst van het oud<br />

worden’. Oud worden lijkt zich vanzelf te voltrekken maar er komt veel bij kijken. Het vergt een<br />

sterke levenskunst je zegeningen te tellen terwijl je steeds meer raakt uitgeteld.<br />

Gelukkig zijn er mensen in de samenleving, die zich extra willen inzetten voor ouderen. Dit vind<br />

je bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij de thuiszorg en bij het Nationaal Ouderenfonds. Een<br />

organisatie die erop is gericht voor ouderen, die met moeilijkheden kampen, projecten op te<br />

zetten en activiteiten te ontwikkelen, zoals bestrijding van de eenzaamheid. Bij de projecten<br />

valt onder meer te denken aan de BoodschappenPlusBus (boodschappen en uitstapjes) en de<br />

ComputerPlusBus (ouderen vertrouwd maken met de computer en internet). Een organisatie<br />

die ook projecten subsidieert van andere welzijnsorganisaties. Het stemt dankbaar met andere<br />

fondsen en stichtingen te kunnen samenwerken bij handreiking in de richting van de ouderen.<br />

Het bestuur prijst zich gelukkig met genoemde samenwerking en de vaak ondervonden<br />

medewerking bij projecten, zoals o.a. de Onvergetelijke Zomerdag, Kerstactiviteiten en het<br />

Premieplan. Gelukkig is het tevens, dat enkele duizenden vrijwilligers helpen de doelstellingen<br />

te realiseren. Een woord van dank in hun richting is zeker op zijn plaats. Daarnaast is er de<br />

niet aflatende inzet vanuit ons hoofdkantoor in Bunnik. De directeur, de heer Romme, en de<br />

medewerkers zijn ideeënrijk en voortdurend in de weer de ouderen als het ware te “omarmen”.<br />

De ouderen spelen zelf ook een grote rol. Ze geven de “drive” door enthousiaste reacties, door het<br />

oppakken van mogelijkheden en zich in te zetten. Dit inspireert ook. Je raakt zou je kunnen zeggen,<br />

opgetogen het werk te kunnen doen. Het is ook prettig werken met het bestuur. De leden zijn<br />

innovatief ingesteld. Een goed voorbeeld in het afgelopen jaar vormt daarvan de oprichting van<br />

de Ambassador Club, gericht op het vergroten van de kring om de missie van het Ouderenfonds<br />

nog sterker te vervullen. Uit het bestuur is de heer drs L. Wildeman, een bijna onvervangbare<br />

en enthousiaste penningmeester, die onder tal van zaken zijn schouders zette, vertrokken. Een<br />

plezierige omstandigheid is overigens dat zijn betrokkenheid anderszins blijft gehandhaafd door<br />

zijn inzet voor de Ambassador Club.<br />

Uit de samenleving komt gelukkig steeds meer naar voren hoe belangrijk ouderen zijn. Hoe werkte<br />

de boekenweek niet mee! Een stroom publicaties brak los. Van ‘M’n Opa… in heel Europa is er<br />

niemand zoals hij’ tot de Nieuwjaarsuitgave <strong>2008</strong> van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Vroeger<br />

was het beter’ waaraan ik toevoeg ‘maar toch is het nu zo gek nog niet’ dankzij de ouderen zelf en<br />

krachten uit de samenleving. Moge het velen gegeven zijn ook dit nieuwe jaar zich in te zetten voor<br />

de oudere mens in onze nabijheid. Vergeet ze niet!<br />

Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voorzitter<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

5


6<br />

het natIonaal oudeRenFonds<br />

In VogelVluCht<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Waarom is hulp nodig<br />

Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar steeds meer ouderen hebben het erg moeilijk. Ze<br />

kampen met gebreken en staan er soms alleen voor. Zo zijn er in ons land 200.000 ouderen<br />

extreem eenzaam. Dit betekent dat ze slechts een keer (of minder) in de vier weken een sociaal<br />

contact hebben.<br />

Er zelf op uit trekken is daarbij voor veel ouderen een hele stap, velen voelen zich onveilig op<br />

straat. 92% van de vrouwen boven de 65 jaar is bang om `s avonds de deur open te doen. Zo`n<br />

14% van de ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Veel meer ouderen dan we<br />

denken leven in stille armoede. 230.000 ouderen leven onder de armoedegrens. Er is nog maar<br />

net geld voor de dagelijkse levensbehoeften. Dat alles maakt dat onze steun aan deze ouderen<br />

steeds noodzakelijker wordt.<br />

Wie zijn We en Wat doen We<br />

Het Nationaal Ouderenfonds steunt kwetsbare ouderen in Nederland, met concrete diensten<br />

en activiteiten. Daarnaast subsidieert het Ouderenfonds projecten van derden die erop gericht<br />

zijn het welzijn van ouderen te verbeteren.<br />

Het Ouderenfonds bestrijdt eenzaamheid en armoede onder ouderen. Daarnaast maakt zij<br />

zich sterk om de veiligheid te vergroten en een gezonde oude dag te bevorderen. Activiteiten<br />

zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid. Ook ziet het<br />

Ouderenfonds zichzelf als organisatie met een signaalfunctie en start daarom bijvoorbeeld<br />

campagnes om bewustwording bij het publiek te creëren voor de problemen waar ouderen<br />

mee kampen.<br />

hoe zijn We ontstaan<br />

In 1935 werd de minister van Binnenlandse Zaken bij Koninklijk Besluit gemachtigd om jaarlijks<br />

bijzondere postzegels met een bijslag uit te brengen. In dat jaar verscheen al meteen de eerste<br />

serie Zomerpostzegels. De bijslag op de Zomerpostzegels werd aangewend voor sociale en<br />

culturele doelen. In 1953 werd de rol van de overheid overgenomen door de Stichting Comité<br />

voor de Zomerzegels. Sinds 1992 worden de opbrengsten van de Zomerpostzegels besteed<br />

aan projecten voor ouderen in Nederland. De Zomerpostzegels vormen nog steeds een<br />

belangrijke inkomstenbron voor het werk van het Nationaal Ouderenfonds, maar inmiddels<br />

werven we ook op andere manieren fondsen voor onze projecten.<br />

naamsWijziging<br />

Per 1 september <strong>2008</strong> is onze naam gewijzigd naar het Nationaal Ouderenfonds. Onze lange<br />

naam - Nationaal Fonds Ouderenhulp - speelde ons parten op allerlei terreinen, onder meer<br />

op het gebied van fondsenwerving, communicatie, werving van vrijwilligers en bekendheid<br />

bij subsidieaanvragers. De naamswijziging hebben we dan ook doorgevoerd om meer<br />

bekendheid te genereren en daarmee nieuwe donateurs en vrijwilligers te werven en zo de<br />

toekomst van het Ouderenfonds te waarborgen.


Wat Willen We bereiken<br />

Het belangrijkste aandachtsgebied blijft het komende jaar het tegengaan van eenzaamheid.<br />

De groep van 1 miljoen eenzame ouderen en 200.000 extreem eenzame ouderen is<br />

onvoorstelbaar groot. Aangezien met de vergrijzing het aantal ouderen de komende jaren<br />

sterk stijgt, neemt ook de eenzaamheid onder ouderen toe. Activiteiten blijven gericht op het<br />

bevorderen van sociale contacten en zelfredzaamheid en helpen eenzaamheid tegen te gaan.<br />

Zorgen voor onvergetelijke momenten, hoe eenvoudig die soms ook zijn, waar men nog lang<br />

over na zal praten. Zo maakt het Ouderenfonds écht verschil in het leven van deze ouderen.<br />

Met de economische crisis in volle gang, hebben ook de effecten van de crisis voor ouderen,<br />

onze aandacht. Door financieel laagdrempelige of gratis activiteiten aan te bieden én aandacht<br />

te vragen voor de problematiek die de crisis met zich meebrengt, proberen wij ouderen te<br />

steunen.<br />

hoe financieren We ons Werk<br />

Het Nationaal Ouderenfonds ontvangt geen overheidssubsidie en is volledig afhankelijk van<br />

bijdragen uit de maatschappij. Gelukkig kan het Ouderenfonds op groeiende steun uit de<br />

Nederlandse samenleving rekenen. Vele particulieren, bedrijven en fondsen steunen ons<br />

jaarlijks met giften of door de aankoop van Zomerpostzegels en artikelen. Ook van de Sponsor<br />

Bingo Loterij ontvingen wij weer een bijdrage.<br />

VrijWilligers Van onschatbare Waarde<br />

Het Ouderenfonds kan gelukkig rekenen op een groot aantal vrijwilligers die zich ieder jaar<br />

weer inzetten voor ‘hun’ ouderen. Een stevige basis van hulp en steun wordt gevormd door<br />

3000 vrijwilligers verspreid over 147 afdelingen in het hele land, die fondsen voor ons werven<br />

via de verkoop van Zomerpostzegels en andere artikelen en helpen bij activiteiten, zoals het<br />

organiseren van Kerstdiners.<br />

cbf keurmerk en anbi<br />

Het Nationaal Ouderenfonds is in het bezit van het <strong>CBF</strong> keurmerk. Dit keurmerk wordt door<br />

het Centraal Bureau Fondsenwerving toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich<br />

op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed<br />

doel. 75% van de inkomsten moet aan het doel besteed worden. In <strong>2008</strong> heeft het Ouderenfonds<br />

79% van de inkomsten aan de doelstelling besteed.<br />

Het Ouderenfonds is tevens aangemerkt als ANBI. Hierdoor zijn giften aan het Ouderenfonds -<br />

binnen de geldende regels - aftrekbaar van de belasting.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

7


8<br />

aCtIVIteIten Van het natIonaal oudeRenFonds<br />

In VIeR seIzoenen<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert ieder<br />

jaar en in ieder seizoen verschillende activiteiten<br />

voor ouderen die het moeilijk hebben. Ouderen<br />

die zelf niet meer de deur uit kunnen door<br />

bijvoorbeeld het wegvallen van vrienden<br />

en familie of lichamelijke gebreken. Door de<br />

activiteiten van het Ouderenfonds worden ze<br />

even uit de dagelijkse sleur gehaald. We helpen<br />

hiermee eenzaamheid te doorbreken. De ouderen<br />

beleven onvergetelijke momenten waar ze nog<br />

lange tijd op kunnen teren.


dementerende ouderen ontmoeten dolfijnen<br />

doel<br />

• Signaal naar publiek hoe belangrijk contact met dieren is voor dementerende ouderen,<br />

een vergeten groep in de samenleving.<br />

• Ideeën geven om zelf ook dieren en dementerende ouderen met elkaar in contact te brengen.<br />

Resultaat<br />

• Bij de pilot is aangetoond is dat contact met zeedieren duidelijk bijdraagt aan de<br />

geluksbeleving van dementerende ouderen.<br />

• Door uitgebreide aandacht in de media (o.a. de Volkskrant) werden het publiek en<br />

zorginstellingen gestimuleerd na te denken over dergelijke waardevolle contacten.<br />

saMenweRKIng<br />

Stichting Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Laurens en Dolfinarium<br />

Op 4 februari <strong>2008</strong> beleefden tientallen dementerende ouderen en familie een prachtige<br />

dag in het dolfinarium te Harderwijk. Deze ouderen zijn in contact gebracht met dolfijnen en<br />

walrussen. Via een glaswand konden zij spelletjes met de dieren doen en door handgebaren<br />

met hen communiceren.<br />

Voor zowel licht als zwaar dementerende ouderen zorgt contact met dieren voor een positieve<br />

beleving en draagt het bij aan het welzijn van deze ouderen. Het was duidelijk dat het een<br />

prachtige ervaring was voor de ouderen en dat zij zich goed voelden. Het Ouderenfonds,<br />

Laurens en het Dolfinarium beoordeelden het project als zeer zinvol en willen dit, afhankelijk<br />

van beschikbare middelen, zeker herhalen.<br />

Bij binnenkomst is het wel even schrikken voor mevrouw Santing uit<br />

Rotterdam. Die grote bassins met enorme walrussen en dolfijnen! Maar<br />

na een tijdje durft ze toch dichterbij te komen en uiteindelijk waagt<br />

ze zelfs een kushandje naar de duiker die de ruiten van het bassin<br />

schoonmaakt!<br />

wInteR /<br />

lente ‘08<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

9


10<br />

zoMeR ‘08<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

onVergetelijke zomerdag<br />

doel<br />

• Zoveel mogelijk eenzame en minder draagkrachtige ouderen meenemen op een<br />

onvergetelijk zomeruitje.<br />

• Aandacht vragen voor eenzaamheid in de zomermaanden onder ouderen.<br />

• Anderen oproepen zelf ook een uitje te organiseren voor ouderen.<br />

Resultaat<br />

• 500 ouderen zijn mee geweest met een uitje van het Ouderenfonds.<br />

• Honderden zorginstellingen hebben zelf een uitje georganiseerd voor ouderen,<br />

waarbij duizenden ouderen een dagje mee uit zijn geweest.<br />

• Door brede aandacht in de media (o.a. veel regionale TV en kranten) heeft het<br />

Ouderenfonds erkenning gevraagd voor het probleem.<br />

saMenweRKIng<br />

Stichting Brentano, RCOAK, Stichting Sluyterman van Loo<br />

en diverse kleine bijdragen van organisaties<br />

Vanaf de eerste zondag van de zomer, 22 juni <strong>2008</strong>, heeft de Onvergetelijke Dagbus 12<br />

dagen door Nederland getoerd en daarbij in totaal zo`n 500 ouderen meegenomen op een<br />

onvergetelijk zomeruitje. Zo gingen ouderen uit de provincie Utrecht naar de Botanische<br />

Tuinen, werd in Noord-Holland de Zaanse Schans bezocht en maakten ze in Flevoland een<br />

rondvaart over het Veluwemeer. Tijdens de uitjes leerden ouderen op ongedwongen wijze<br />

andere buurtgenoten kennen. Ouderen en begeleiders waren erg enthousiast over de dag.<br />

Ook in 2009 zal er weer een Onvergetelijke Zomerdag plaatsvinden.<br />

Een aantal verzamelde reacties:<br />

“In een steeds killer wordende wereld een hartverwarmende<br />

ontmoeting met medemensen zonder één wanklank.”<br />

“Dit is mij nooit eerder overkomen. Een geweldige verrassing.”<br />

“Het was een geweldige dag om aan terug te denken.”


landelijke boodschappenplusbus dag<br />

doel<br />

• Het succes van deze dienst landelijk vieren met een bijzonder uitje.<br />

Resultaat<br />

• De ouderen en begeleiders hebben een geweldige dag gehad (9 bussen met 65 ouderen in totaal).<br />

• Door de media is er landelijke en lokale aandacht geweest (o.a. de Telegraaf) voor de<br />

BoodschappenPlusBus.<br />

saMenweRKIng<br />

Shell Nederland<br />

Zo’n tachtig ouderen zijn op 9 september <strong>2008</strong> mee geweest op een uniek uitje met de<br />

BoodschappenPlusBus. In samenwerking met Shell Nederland, werd op het terrein van<br />

Shell Pernis (normaal niet toegankelijk voor bezoekers) een rondleiding georganiseerd.<br />

Daarna volgde een boottocht met Spido door de Rotterdamse havens. Met koffie, een<br />

stukje appelgebak en een zonnetje genoot iedereen zichtbaar. Moe maar voldaan keerden<br />

de ouderen vervolgens in hun eigen bus huiswaarts. In <strong>2008</strong> deden 9 bussen mee met de<br />

landelijke BoodschappenPlusBus Dag. In 2009 is het streven om nog meer bussen en 100<br />

ouderen, mee te laten gaan met het volgende uitje, georganiseerd door Shell Nederland.<br />

Een van de coördinatoren: “De ouderen zijn blij dat ze dankzij de bus zo’n<br />

leuke dag hadden. En dat ze dit samen met ouderen uit het hele land<br />

vieren, maakt het extra bijzonder.”<br />

Mevrouw Snoep van de bus uit De Bilt zei: “Het was een lange dag,<br />

maar dubbel en dwars de moeite waard. Ik heb genoten.”<br />

zoMeR ‘08<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

11


12<br />

heRFst /<br />

wInteR ‘08<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Vergeet-ze-niet dag op 1 oktober<br />

doel<br />

• Vergeet-Ze-Niet Dag op de kaart zetten als landelijke dag om aandacht vragen voor eenzame<br />

ouderen.<br />

Resultaat<br />

• In diverse landelijke en regionale media (o.a. de Telegraaf en Radio 5) is aandacht geweest<br />

voor de Vergeet-Ze-Niet Dag.<br />

saMenweRKIng<br />

Bloemenbureau Holland<br />

Het Ouderenfonds heeft 1 oktober (Internationale dag van de Ouderen) uitgeroepen tot<br />

Nationale Vergeet-Ze-Niet Dag. Speciaal bedoeld om aandacht te vragen voor eenzaamheid<br />

onder ouderen en mensen op te roepen in actie te komen. Verschillende media hebben bericht<br />

over het onderwerp. Daarnaast is het thema in de twee weken voorafgaand aan de Vergeet-Ze-<br />

Niet dag door middel van een plantenactie samen met Bloemenbureau Holland op de kaart<br />

gezet. Meer over de plantenactie is te lezen bij het hoofdstuk Fondsenwerving.


Wii spelcomputer actie<br />

doel<br />

• In het kader van gezondheid en valpreventie ouderen binnen zorginstellingen die minder<br />

mobiel zijn, op een leuke manier laten bewegen.<br />

Resultaat<br />

• In 24 zorginstellingen is een Wii spelcomputer met ‘beweegspellen’ geïnstalleerd.<br />

• Zeker 500 tot 750 mensen sporten regelmatig met de Wii.<br />

saMenweRKIng<br />

Geld ontvangen van Fonds Sport en Bewegen<br />

Door bezuinigingen verdwijnen steeds meer hobby- en sportactiviteiten. Veel ouderen die<br />

minder mobiel zijn, bewegen hierdoor minder en hebben een grotere kans te vereenzamen.<br />

Aan 24 zorginstellingen is, onder de voorwaarde van regelmatig gebruik, goede begeleiding<br />

en evaluatie, een Wii spelcomputer uitgereikt om meer ouderen op een leuke manier te laten<br />

bewegen.<br />

In zorgcentrum Transwijk is de eerste Wii aangeboden op 8 oktober. Hier bleek dat de ouderen<br />

erg enthousiast waren en de Wii Sports hype niet meer alleen is voorbehouden aan de jongere<br />

generatie. Samen met basisschoolleerlingen uit de buurt maakten de ouderen kennis met de<br />

spelcomputer. Ook de media vonden het leuk de ouderen op deze manier te zien sporten en<br />

besteedde veel aandacht aan het onderwerp.<br />

De oudste deelneemster, mevrouw Meijer, was 99 jaar en erg enthousiast: “Ik<br />

heb nog niet eerder spelletjes op de computer gedaan, maar ik vind het erg leuk,<br />

vooral bowlen. Gelukkig helpen de kinderen me om alles onder de knie te krijgen”.<br />

Meneer Den Hilt was zelfs helemaal in stijl in zijn sportoutfit en vertelt: “Ik hou<br />

van sporten, dit ga ik iedere week doen, kunnen we mooi een competitie houden!”<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

13


14<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

kaartenactie leukidee en borduurblad<br />

doel<br />

• Zoveel mogelijk ouderen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, verrassen met een<br />

zelfgemaakt kaartje met een persoonlijke boodschap.<br />

Resultaat<br />

• Meer dan 750 ouderen hebben een prachtige kaart met boodschap ontvangen.<br />

saMenweRKIng<br />

Uitgever Borduurblad/LeukIdee<br />

In december <strong>2008</strong> is een ludieke oproep gedaan aan de lezeressen van de hobbybladen<br />

‘LeukIdee!’ en het ‘Borduurblad’ om een mooie kaart te maken en te voorzien van een<br />

persoonlijke boodschap gericht aan een oudere. Het Ouderenfonds heeft de kaarten<br />

verzameld en doorgestuurd naar ouderen die een persoonlijk gebaar goed konden gebruiken.<br />

Meer dan 250 lezeressen van de bladen zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan. We<br />

ontvingen prachtige kaarten met bijzondere boodschappen waarmee we vele ouderen een<br />

hart onder de riem hebben kunnen steken. Enkele teksten:<br />

“Met deze kaart laat ik het zonnetje in uw hart schijnen.”<br />

“Wij wensen u alle goeds voor 2009 en een beetje extra warmte met<br />

deze kaart in deze misschien moeilijke tijden.”<br />

“Een warme wens, een groet om je op te beuren,<br />

een spoedig herstel, een kaartje om je op te fleuren.”<br />

kerstactiViteiten<br />

doel<br />

• Zoveel mogelijk eenzame ouderen onvergetelijke feestdagen bezorgen.<br />

• Aandacht vragen voor eenzaamheid onder ouderen.<br />

• Fondsen werven om onze Kerstdiners te financieren.<br />

Resultaat<br />

• 220 ouderen zijn verrast met een kerstboom bij de Kerstengel actie.<br />

• 1500 ouderen zijn verrast met een Kerstdiner.<br />

• Het Ouderenfonds is met de verschillende activiteiten en acties uitgebreid in de media<br />

geweest (Omroep Max, Netwerk, RTL 4, landelijke radio en kranten).<br />

saMenweRKIng<br />

Van der Valk, Shell Nederland, Fortis Foundation, GroenRijk, Sponsor Bingo Loterij, Innocent drinks<br />

Veel ouderen zijn helaas alleen in kerstperiode en zij voelen zich hierdoor extra eenzaam.<br />

Wij hebben ook in <strong>2008</strong> weer diverse activiteiten georganiseerd om deze ouderen toch<br />

fijne feestdagen te bezorgen. De ouderen die in aanmerking kwamen, zijn door lokale<br />

welzijnsorganisaties, onze vrijwilligers, de Zonnebloem en het Rode Kruis geselecteerd.


geslaagde Kerstdiners<br />

Al zes jaar zijn de Kerstdiners, die samen met de Van der Valk Hotels & Restaurants worden<br />

georganiseerd, een belangrijke activiteit. Bij 29 locaties zijn op 15, 17, 18 en 24 december<br />

zo`n 1.500 ouderen aangeschoven. Het werd voor onze gasten een onvergetelijke avond met<br />

een goede sfeer, heerlijk eten en leuk entertainment. Vele ouderen hebben nieuwe sociale<br />

contacten gelegd en afspraken gemaakt om elkaar weer te zien. Zowel medewerkers van Shell<br />

Nederland als van de Sponsor Bingo Loterij staken bij diverse locaties vrijwillig de handen<br />

uit de mouwen. Bij Van der Valk Restaurant De Witte Bergen in Eemnes waren een aantal wel<br />

zeer bijzondere gastvrouwen en heren van onze Ambassador Club aanwezig. Mies Bouwman,<br />

bekend bij alle gasten, heeft bijna iedereen persoonlijk gesproken, een geweldige verrassing!<br />

Zoals een van de gasten het verwoordde: “Ik vond het heerlijk erbij te zijn, ik heb<br />

echt een schitterende avond gehad waar ik nog lang op kan teren.”<br />

Kerstengelen bezorgden kerstboom<br />

Op 15 december bezorgden vrijwilligers van de Fortis Bank Nederland en ASR Nederland<br />

bij 220 ouderen die de kerstdagen alleen doorbrachten, een kerstboom met versiering (ter<br />

beschikking gesteld door GroenRijk). De vrijwilligers, zelf al helemaal in de kerststemming,<br />

tuigden samen met de oudere de boom op en maakten een gezellig praatje. Beiden hebben<br />

genoten van het gezellige samenzijn en hebben soms nu nog contact.<br />

De reactie van mevrouw Janssen (89 jaar): “Ik ben helaas vaak alleen<br />

doordat mijn man is overleden en ik geen kinderen en kleinkinderen heb. Het<br />

is daarom echt heerlijk als er iemand op bezoek komt die de tijd voor je<br />

heeft. En de boom is echt prachtig geworden!”<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

15


16<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

superoma`s breien weer mutsjes<br />

In december waren alle innocent smoothies (verse fruitdrankjes), die verkocht werden bij onder<br />

andere de Bijenkorf en Total tankstations, voorzien van een door ouderen gebreid mutsje.<br />

Van ieder verkochte gemutste smoothie was € 0,50 bestemd voor de Kerstdiners van het<br />

Nationaal Ouderenfonds. De mutsjes zijn gebreid door honderden superoma`s die veelal samen<br />

breiden. Eén hele bijzondere breister was mevrouw Simonis (81 jaar) uit Huizen. Ondanks haar<br />

slechtziendheid, heeft ze meer dan 60 mutsjes gebreid. Het Ouderenfonds heeft haar extra<br />

in het zonnetje gezet met een gouden smoothie en haar uitgeroepen met een oorkonde tot<br />

Superbreister <strong>2008</strong>.<br />

Een bescheiden reactie van mevrouw Simonis: “Dit zal ik nooit vergeten,<br />

al word ik honderd. Ik brei heel graag en als ik daarmee dan ook nog<br />

anderen kan helpen, vind ik dat alleen maar fijn.”


dooRlopende aCtIVIteIten<br />

In <strong>2008</strong><br />

Het Nationaal Ouderenfonds richt zich de laatste<br />

jaren steeds meer op doorlopende activiteiten<br />

en diensten. Hiermee kunnen we ouderen die<br />

het moeilijk hebben, structureel steunen. Onze<br />

diensten zijn gebaseerd op succesvolle lokale<br />

projecten die het Ouderenfonds en worden<br />

landelijk uitgerold. Hiermee worden deze<br />

diensten bereikbaar voor steeds meer ouderen.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

17


18<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

dooRlopende<br />

aCtIVIteIten In <strong>2008</strong><br />

boodschappenplusbus<br />

doel<br />

• Zoveel mogelijk ouderen die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen, een manier bieden om<br />

toch boodschappen te kunnen doen, uitstapjes te maken en nieuwe mensen te leren kennen.<br />

Resultaat<br />

• Ruim 5000 ouderen hebben in <strong>2008</strong> gebruik gemaakt van de<br />

BoodschappenPlusBus in 30 plaatsen.<br />

• Zo`n 200 vrijwilligers hebben meegeholpen de bussen te laten rijden.<br />

saMenweRKIng<br />

Shell Nederland, Fonds NutsOhra, Rabobank Foundation, JT International Company<br />

Netherlands B.V. (JTI), Stichting Brentano, Stichting R.C. Maagdenhuis<br />

De BoodschappenPlusBus is een bijzondere dienst die inmiddels omarmd wordt door vele<br />

organisaties, gemeentes en wat het belangrijkste is: de deelnemers. Vele ouderen hebben door<br />

de inzet van de BoodschappenPlusBus weer de kans gekregen om zelf hun boodschappen te<br />

gaan doen, af en toe een uitstapje mee te maken en vooral, weer uit huis te komen en andere<br />

mensen te treffen. De BoodschappenPlusBus is effectief gebleken bij de bestrijding van<br />

eenzaamheid.<br />

Eind <strong>2008</strong> reden er 20 BoodschappenPlusBussen, in 30 plaatsen. De deelnemende<br />

organisaties krijgen intensieve begeleiding en evalueren de dienst om na het eerste jaar de<br />

BoodschappenPlusBus zelfstandig voort te kunnen zetten.<br />

Het is goed te zien dat veel gemeenten het belang inzien van de BoodschappenPlusBus en de<br />

dienst steunen door gedeeltelijke financiering via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.<br />

De BoodschappenPlusBus blijft een van de belangrijkste diensten van het Ouderenfonds.<br />

Uitbreiding van het aantal bussen staat hoog op de agenda voor 2009. Doelstelling is om in<br />

2013 in 50 gemeenten een BoodschappenPlusBus te laten rijden.<br />

Mevrouw Vellekoop (83 jaar) in de BoodschappenPlusBus: “Ik kan me niet<br />

voorstellen dat er nog mensen zijn die zoveel voor anderen over hebben”.<br />

Ze had alleen een eindje in de omgeving rondgereden.


computerplusbus<br />

doel<br />

• Ouderen kennis laten maken met de computer en internet als middel om contacten te kunnen<br />

blijven onderhouden met (klein) kinderen en vrienden en zo eenzaamheid tegen te gaan.<br />

Resultaat<br />

• Meer dan 5000 ouderen hebben in <strong>2008</strong> een bezoek gebracht aan de ComputerPlusPlusBus.<br />

saMenweRKIng<br />

Mooiste Contact Fonds, Seniorweb<br />

Begin <strong>2008</strong> is de ComputerPlusBus door Nederland gaan rijden om in elke provincie bij<br />

zorginstellingen, op marktpleinen en andere centrale plaatsen ouderen, onder begeleiding van<br />

vrijwilligers van KPN, kennis te laten maken met de computer en het internet.<br />

De ComputerPlusBus heeft maar liefst 5000 ouderen mogen ontvangen die ontdekten dat de<br />

computer helemaal niet ‘eng’ is, maar juist erg handig. Bijvoorbeeld om te mailen of via Google<br />

Earth je (vroegere) huis terug te vinden. Erg leuk is dat juist ook 75-plussers de bus bezochten,<br />

54% van de bezoekers was ouder dan 75 jaar. Opvallend is dat 71% van de bezoekers van de<br />

ComputerPlusBus internet vaker wil gaan gebruiken en meer wil leren over de mogelijkheden.<br />

Voor dit vervolgtraject biedt SeniorWeb basis computer- en internetcursussen.<br />

Haar rollator parkeert mevrouw Duut buiten naast het trapje.<br />

Met begeleidster Monique klimt ze vervolgens de bus in, waar een rijtje<br />

computers en beeldschermen staat opgesteld. Monique brengt haar<br />

naar de laatste van het rijtje. Enthousiast wijst mevrouw Duut naar de<br />

opstelling. “Dat is een muis!” roept ze om haar voorkennis te etaleren.<br />

En vervolgens, met pretoog jes:”Maar ik ben bang voor muizen!”<br />

landelijk steunpunt thuisadministratie<br />

doel<br />

• Armoedebestrijding.<br />

• Ouderen helpen hun administratie op orde te krijgen.<br />

• Ze meer gebruik laten maken van de subsidies waar ze recht op hebben.<br />

Resultaat<br />

• 400 organisaties hebben zich aangesloten om Thuisadministratie te verlenen.<br />

• Vele honderden ouderen zijn in <strong>2008</strong> geholpen bij de Thuisadministratie.<br />

• Een paar honderd vrijwilligers zijn landelijk op pad gegaan om ouderen te helpen.<br />

saMenweRKIng<br />

Stichting R.C. Maagdenhuis en Humanitas<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

19


20<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Voor veel ouderen is het niet eenvoudig om de eigen administratie bij te houden en regelingen<br />

en verzekeringen goed te gebruiken. Na onderzoek in 2006 bleek dat ouderen een grote<br />

behoefte hebben aan ondersteuning bij administratie.<br />

Om deze dienst breed uit te zetten, is in 2006 het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie gestart.<br />

De organisatie heeft in <strong>2008</strong> voor het grootste deel bij Stichting R.C. Maagdenhuis gelegen.<br />

Een meneer die gebruik maakt van hulp bij zijn administratie: “Ik vind het<br />

moeilijk om mijn hele hebben en houden op tafel te leggen, maar bij deze<br />

organisatie weet ik zeker dat er niet met anderen over mijn zaken wordt<br />

gepraat. Deze hulp heeft me veel meer rust gegeven.”<br />

ouderenhulplijn, 0900 - 60 80 100<br />

doel<br />

• Het hoofddoel is het tegengaan en voorkomen van eenzaamheid.<br />

• Daarnaast het verstrekken van informatie over armoede, zorg, veiligheid en gezond oud<br />

worden.<br />

Resultaat<br />

• Ongeveer 2500 ouderen hebben in <strong>2008</strong> gebeld met de Ouderenhulplijn.<br />

saMenweRKIng<br />

Sensoor<br />

De nadruk bij de bellers van de Ouderenhulplijn ligt vooral op ‘gewone’ gesprekken om<br />

de eenzaamheid even te doorbreken. De pieken liggen vooral in de zomerperiode en na<br />

de feestdagen. Het Ouderenfonds werkte ook in <strong>2008</strong> samen met Sensoor (voorheen SOS<br />

Telefonische Hulpdiensten)<br />

Het Ouderenfonds heeft in <strong>2008</strong> minder prioriteit gelegd bij deze dienst, de kosten blijken<br />

hoog in vergelijking met het aantal geholpen ouderen. De oorzaak hiervan kan voor een groot<br />

deel gezocht worden in de beperkte naamsbekendheid die de telefoonlijn heeft. De dienst<br />

wordt echter wel als belangrijk gezien voor de doelgroep. Voor 2009 wordt bekeken hoe de<br />

Ouderenhulplijn efficiënt en doeltreffend voor ouderen ingezet kan worden.


geFInanCIeRde pRoJeCten<br />

Van deRden<br />

gesubsidieerde projecten<br />

doel<br />

• Lokale initiatieven steunen die het welzijn van kwetsbare ouderen bevorderen om zo, in<br />

samenwerking met andere fondsen, een grote groep ouderen te kunnen bereiken.<br />

Resultaat<br />

• 179 aanvragen zijn gehonoreerd in <strong>2008</strong>. Er werd gemiddeld voor € 4530,- subsidie gegeven.<br />

saMenweRKIng<br />

Stichting R.C. Maagdenhuis, Stichting Brentano, Stichting Liberty en Stichting Ab Laane<br />

Ook in <strong>2008</strong> zijn er weer veel verschillende soorten aanvragen ingediend voor het subsidiëren<br />

van welzijnsprojecten voor groepen ouderen. Een belangrijk criterium bij beoordeling, is de<br />

vraag wat het project betekent voor kwetsbare ouderen of hoe het helpt te voorkomen dat<br />

ouderen in een kwetsbare positie raken. Een aantal voorbeelden:<br />

• Projecten om contact tussen mensen van verschillende generaties en herkomst te<br />

bevorderen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten of cultuurprojecten<br />

• In zorginstellingen wil men meer groenactiviteiten (belevings- en doetuinen)<br />

• De meeste bijdragen gaan naar inrichtingszaken of (spel)materialen. Ouderen kunnen zo<br />

lokaal meedoen aan activiteiten en gezamenlijke maaltijden etc.. Noodzakelijk voor ouderen<br />

omdat ze moeilijker grote afstanden kunnen afleggen en het bevordert sociale contacten.<br />

een aantal projecten uitgelicht:<br />

start Koffiehuisje door stichting welzijn ouderen in Barendrecht. toegekend € 4.500,-<br />

aantal bereikte ouderen: tussen de 150 en 300 ouderen (project loopt nog)<br />

In de wijk de Driehoek in Barendrecht wonen veel alleenstaande en eenzame ouderen. De<br />

ouderenadviseur heeft tijdens huisbezoeken geconstateerd dat veel oudere mensen geen<br />

sociale contacten in de buurt hebben en nauwelijks buiten komen. De SWOB heeft in <strong>2008</strong><br />

een huisje toegewezen gekregen in de directe omgeving van deze mensen en is met hulp<br />

van een subsidie van € 4.500,- gestart met inloopochtenden. Ouderen worden door de<br />

ouderenadviseur gestimuleerd om te komen. Het geld is gebruikt voor het opknappen van<br />

het huisje (schilderen, meubilair etc). Het werk zelf is zoveel mogelijk door (oudere) vrijwilligers<br />

gedaan waardoor bij hen ook sociaal isolement voorkomen wordt.<br />

aanschaf beweegtoestel voor ouderen, stichting de goede zorg in apeldoorn.<br />

toegekend € 3.000,-. aantal bereikte ouderen: minimaal 200 ouderen<br />

Valpreventie en bewegen voor ouderen is belangrijk. Woonzorgcentrum de Veenkamp in<br />

Apeldoorn besteedt hier ook veel aandacht aan en wil dat ouderen ook in de buitenlucht<br />

kunnen bewegen. In september <strong>2008</strong> is een beweegtoestel in gebruik genomen, ook ouderen<br />

in de buurt worden actief benaderd om mee te doen. De ouderen zijn erg enthousiast en<br />

maken er heel regelmatig gebruik van.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

21


22<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Realiseren alzheimertuin door stichting land van horne, zorgcentrum Marishof.<br />

toegekend € 9.000,-. aantal bereikte ouderen: 60 tot 100 ouderen<br />

Een goede en stimulerende leefomgeving is voor het welzijn van dementerende ouderen<br />

erg belangrijk. Mooie beplanting, rondlopend kleinvee en het helpen met het kweken van<br />

planten stimuleert de zintuigen en zorgt voor een goede dagbesteding. De medewerkers en<br />

vrijwilligers bij de Marishof zijn erg bevlogen en begaan met de bewoners, zij onderhouden<br />

deze tuin en kippenren. Inmiddels is de tuin grotendeels af en genieten de ouderen volop van de plek.<br />

samen eten, samen ontmoeten, stichting eetplein in horst aan de Maas. toegekend<br />

€ 2.734,-. aantal bereikte ouderen: 25 ouderen per maand (ongeveer 300 ouderen per jaar).<br />

Ouderen konden al een warme maaltijd aan huis krijgen. Velen moeten dan wel alleen eten,<br />

terwijl de maaltijd een moment van gezellig samen kan zijn. Hieruit is het idee ontstaan<br />

een eetplein te organiseren. De ouderen worden in samenwerking met de lokale Unie KBO<br />

afdeling, die weet waar de eenzaamheid het grootst is, geselecteerd en komen samen op een<br />

gezellige plaats om te eten. Ook ontmoetingen buiten de maaltijden worden gestimuleerd om<br />

eenzaamheid te bestrijden.<br />

premieplan<br />

doel<br />

• Het stimuleren van het zelf opzetten van fondsenwervende activiteiten voor<br />

ouderenprojecten door het opgehaalde bedrag te verdubbelen.<br />

Resultaat<br />

• 170 premieplan aanvragen zijn ingediend, 154 aanvragen zijn toegekend met een gemiddeld<br />

bedrag van € 1743,-.<br />

saMenweRKIng<br />

• Stichting RCOAK en de Stichting Sluyterman van Loo<br />

Met het Premieplan worden vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, ouderenbonden<br />

en dergelijke die zelf een fondsenwervende actie opzetten voor een lokaal ouderen<br />

welzijnsproject, beloond met (maximaal) een verdubbeling van het opgehaalde bedrag. Het<br />

samen werven van geld versterkt lokaal het draagvlak voor, en binding met, de ouderenzorg.<br />

Voorbeelden van projecten zijn: aanschaf van een duofiets, bezoek van de Faria-Clowns,<br />

aanschaf tuinmeubilair.


Veel plaatselijke afdelingen van het Ouderenfonds maar ook andere organisaties konden<br />

projecten en activiteiten in hun directe omgeving steunen door de inzet van de premie<br />

die ze verdienen met de verkoop van Zomerpostzegels en wenskaarten. Andere acties die<br />

georganiseerd werden, waren bijvoorbeeld: rommelmarkten, oliebollenverkoop en loterijen.<br />

Jan Levels, ambassadeur van het Ouderenfonds vertelt: “Ik zie dat er door<br />

het Premieplan goede zaken tot stand komen die anders niet georganiseerd<br />

worden. Het zijn vaak hele gewone activiteiten, maar voor ouderen met<br />

bijvoorbeeld lichamelijke gebreken soms onbereikbaar. Het Premieplan biedt<br />

deze mensen weer mogelijkheden en bezorgt ze fijne momenten. Bijvoorbeeld<br />

met een uitje waarbij de mensen opgehaald en thuisgebracht worden,<br />

gezellig met ouderen uit de buurt. Het geld komt echter niet vanzelf. De<br />

mensen met al deze goede plannen, worden ook uitgedaagd om zelf een<br />

deel van de middelen bij elkaar te brengen. Het voelt goed als je er zelf<br />

iets extra’s voor hebt moeten doen”.<br />

financiering kleine lokale projecten<br />

doel<br />

• Het ondersteunen van lokale projecten van vrijwilligers gecombineerd met het werven van<br />

fondsen voor landelijke projecten van het Ouderenfonds.<br />

Resultaat<br />

• Aan meer dan 100 lokale projecten is €37.000,- besteed.<br />

saMenweRKIng<br />

Stichting RCOAK en de Stichting Sluyterman van Loo<br />

Met de verkoop van kaarten en aanverwante artikelen, ontvangen de vrijwilligers direct een<br />

gedeelte van de opbrengst om te gebruiken voor een lokaal ouderenproject (eventueel is deze<br />

opbrengst nog te verdubbelen met het Premieplan zoals in het vorige hoofdstuk beschreven).<br />

In <strong>2008</strong> is hierbij aan meer dan 100 projecten geld besteed.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

23


24<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

VooRuItBlIK en<br />

FoCus 2009<br />

Het Ouderenfonds blijft zich met haar activiteiten ook<br />

in 2009 richten op het belangrijkste aandachtsgebied:<br />

tegengaan en voorkomen van eenzaamheid onder<br />

ouderen. De focus ligt op het uitbreiden en opzetten van<br />

landelijke diensten en activiteiten. Het Ouderenfonds wil<br />

met de beperkte middelen die er zijn het aantal ouderen<br />

dat bereikt wordt, uitbreiden. Door nog intensiever samen<br />

te werken met lokale organisaties zorgen we dat de<br />

ouderen die het het hardst nodig hebben, deelnemen aan<br />

onze activiteiten.<br />

De subsidie van projecten van derden zal sterk<br />

verminderen, met name door de beperkte budgetten<br />

van de vermogensfondsen waar het Ouderenfonds mee<br />

samenwerkt en de focus die het Ouderenfonds wil leggen<br />

op landelijke diensten en activiteiten. Het steunen van<br />

lokale initiatieven met het Premieplan zal wel blijven<br />

bestaan en waar mogelijk ook uitgebreid worden.


saMenweRKIng Met andeRe<br />

Fondsen en stIChtIngen<br />

Het Ouderenfonds biedt op zeer verschillende manieren ondersteuning aan ouderen in<br />

Nederland die het moeilijk hebben. Dankzij de steun van een groot aantal vermogensfondsen<br />

hebben wij ook in <strong>2008</strong> weer diverse (nieuwe) projecten kunnen opstarten en uitbouwen. Door<br />

samenwerking met deze fondsen zijn de middelen hiervoor ruimer en kan het Ouderenfonds<br />

meer ouderen onvergetelijke momenten bezorgen.<br />

stichting R.C. Maagdenhuis / stichting Brentano<br />

Sinds 2004 worden samen met Stichting R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano, Steun des<br />

Ouderdoms projectaanvragen voor subsidie beoordeeld.<br />

RCoaK / stichting sluyterman van loo<br />

De stichtingen RCOAK en Sluyterman van Loo financieren voor een belangrijk deel het<br />

Premieplan.<br />

samenwerkende Fondsen voor ouderen<br />

In dit landelijke overleg voor (met name) vermogensfondsen participeren het Ouderenfonds en<br />

bovengenoemde fondsen.<br />

stichting liberty / stichting ab laane<br />

Het Ouderenfonds werkt samen met deze twee stichtingen.<br />

Mogroep<br />

De MOgroep is de brancheorganisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.<br />

Tussen de MOgroep en het Ouderenfonds loopt een convenant om een wisselwerking te<br />

creëren tussen de activiteiten van de aangesloten Stichtingen Welzijn Ouderen (SWO’s) in<br />

Nederland en de activiteiten van het Ouderenfonds. SWO’s zijn bijvoorbeeld lokale partner<br />

voor de BoodschappenPlusBus.<br />

Coalitie erbij<br />

Het Nationaal Ouderenfonds participeert in de Coalitie Erbij. De Coalitie Erbij bestaat uit een<br />

groot aantal maatschappelijke organisaties en maatschappelijk betrokken ondernemingen<br />

die zich verenigd hebben in een nationale coalitie om eenzaamheid in Nederland slagvaardig<br />

tegen te gaan. Deelnemers zijn: Nationaal Ouderenfonds, De Zonnebloem, Het Nederlandse<br />

Rode Kruis, Humanitas, Leger des Heils, Mezzo, CG-Raad, FORUM, Raad van Kerken Nederland,<br />

Federatie Sensoor, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), Fonds<br />

Psychische Gezondheid, KPMG.<br />

De Coalitie Erbij richt zich op samenwerking om daarbij kennis te delen en diensten en<br />

activiteiten aan meer mensen te kunnen aanbieden. Onderzoek naar eenzaamheid en<br />

bewustwording van de problematiek bij het publiek en aanzetten tot handeling. Ook in 2009<br />

zal deze samenwerking worden voortgezet.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

25


26<br />

CoMMunICatIe<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

bekendheid<br />

In <strong>2008</strong> is met een zeer beperkte bezetting op de marketing- en communicatieafdeling gewerkt<br />

aan de naamsbekendheid. De belangrijkste doelstelling was zorgen dat de bekendheid ten<br />

opzichte van 2007 niet omlaag ging en natuurlijk het liefst omhoog. Een lastige factor hierbij<br />

was de (noodzakelijke) naamswijziging die het Ouderenfonds onderging. Van Nationaal<br />

Fonds Ouderenhulp naar Nationaal Ouderenfonds. Kijk bij ‘het Nationaal Ouderenfonds in<br />

vogelvlucht’ op pagina 6 voor meer informatie.<br />

Volgens metingen van de Charibarometer is de bekendheid licht gedaald. Vervelend nieuws,<br />

maar verklaarbaar en reden te meer om alle zeilen bij te zetten en in 2009 met een goede<br />

bezetting het Ouderenfonds goed op de kaart te zetten bij het brede publiek.<br />

huisstijlWijziging<br />

Tegelijk met de naamswijziging is het Ouderenfonds ook gestart met een huisstijlwijziging.<br />

De communicatiemiddelen zijn onder de loep genomen en er is een start gemaakt voor een<br />

nieuwe uitstraling, samen met reclamebureau campagnerotterdam, om door te voeren in alle<br />

middelen. Ook in 2009 zal dit proces doorlopen.<br />

het ouderenfonds in de media in <strong>2008</strong><br />

Het Ouderenfonds is in <strong>2008</strong> op veel verschillende manieren zichtbaar geweest voor het<br />

publiek. Wegens beperkt budget wordt betaalde reclame zeer sporadisch ingezet, free<br />

publicity (gratis publiciteit) heeft een groot aandeel in de externe communicatie. Daarbij kijkt<br />

het Ouderenfonds naar actuele onderwerpen over kwetsbare ouderen om daarmee aandacht<br />

te vragen voor het probleem.<br />

krantenartikelen totaal<br />

In <strong>2008</strong> zijn in totaal 1240 artikelen en stopperadvertenties (niet betaald) verschenen in lokale,<br />

regionale en landelijke kranten. Daarnaast zijn er artikelen op vele internetsites geplaatst.


specifieke media-aandacht Voor een onderWerp<br />

Het Ouderenfonds is met verschillende activiteiten en zelf uitgezonden persberichten over<br />

onderwerpen betreffende kwetsbare ouderen, breed in de media geweest. Enkele voorbeelden<br />

Juni <strong>2008</strong><br />

Onvergetelijke Zomerdag. Een oudere is die dag gevolgd voor het programma Netwerk en veel<br />

regionale zenders hebben het item uitgezonden.<br />

oktober <strong>2008</strong><br />

Wii actie waarbij spelcomputers aan zorginstellingen zijn uitgedeeld. Het Ouderenfonds is<br />

hiermee op het Jeugdjournaal en NOS Journaal geweest, heeft interviews gegeven aan onder<br />

andere Radio 5 en het AD en op vele internetsites gestaan.<br />

oktober <strong>2008</strong><br />

Kinderlijke benadering ouderen. Naar aanleiding van schokkende onderzoeksresultaten<br />

waaruit bleek dat ouderen door een kinderlijke behandeling van verzorgers eerder konden<br />

sterven, heeft het Ouderenfonds een persbericht uitgestuurd om hiervoor te waarschuwen.<br />

Hieraan hebben de Telegraaf, de Wereldomroep, RTV Utrecht, nu.nl en anderen aandacht aan<br />

besteed.<br />

december <strong>2008</strong><br />

Kerstactiviteiten. Veel verschillende media hebben bericht over eenzaamheid onder ouderen<br />

rond kerst en onze daarbij behorende activiteiten. Onder andere Editie NL van RTL 4, Netwerk,<br />

de Telegraaf, Radio 5 en vele regionale zenders en kranten.<br />

benadering achterban<br />

Het Ouderenfonds probeert haar achterban zo goed mogelijk te informeren over en te<br />

betrekken bij haar werk, zonder donateurs, bedrijfsrelaties te overvoeren met informatie<br />

en verzoeken. Hoe vaak iemand benaderd wordt, kan men zelf aangeven. De Nieuwsbrief<br />

verschijnt drie maal per jaar en de achterban ontvangt maximaal vier keer per jaar een extra<br />

giftverzoek.<br />

Vooruitblik en focus<br />

• Naamsbekendheid verhogen<br />

• Huisstijlwijziging helemaal doorvoeren (ook online)<br />

• Benadering verschillende doelgroepen optimaliseren<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

27


28<br />

FondsenweRVIng<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

donaties en giften<br />

De totale inkomsten uit donaties en giften van particuliere (donateurs) bedroeg in <strong>2008</strong><br />

€ 381.000,- Dit bedrag beslaat 12% van de totale inkomsten en vertegenwoordigt circa 15% van<br />

het totale bedrag wat in <strong>2008</strong> besteed is aan onze doelstelling.<br />

nalatenschappen<br />

Ook in <strong>2008</strong> was het Nationaal Ouderenfonds één van de deelnemende goede doelen in de<br />

Campagne Nalaten. Onder het motto “Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten” informeert<br />

de campagne het Nederlandse publiek over de mogelijkheid om een goed doel op de nemen<br />

in het testament. In de week van 21-26 april <strong>2008</strong> vond de Week van het Testament plaats, een<br />

initiatief van de Campagne Nalaten. In deze week biedt een groot aantal notarissen een korting<br />

van € 150,- op een testament, mits daar één van de deelnemende goede doelen in wordt<br />

opgenomen.<br />

Naast deze campagne heeft het Ouderenfonds tevens geadverteerd in enkele notarisagenda’s<br />

en -websites en in de Goede Doelen. Ook op onze eigen website was informatie over<br />

dit onderwerp te vinden. In <strong>2008</strong> waren er echter geen inkomsten uit nalatenschappen.<br />

De verwachting is dat de inkomsten uit nalatenschappen zullen toenemen wanneer het<br />

Ouderenfonds meer zichtbaar wordt en landelijke bekendheid krijgt.<br />

Verkoop zomerpostzegels<br />

doel<br />

• Fondsenwerving. Door middel van (het thema van) de Zomerpostzegels aandacht vragen<br />

voor de problematiek onder ouderen en het (werk van) het Nationaal Ouderenfonds.<br />

Resultaat<br />

• € 450.000,- inkomsten voor activiteiten van het Ouderenfonds.<br />

saMenweRKIng<br />

TNT Post<br />

Op dinsdag 1 april <strong>2008</strong> ging de verkoop van de Zomerpostzegels van start. Leerlingen van<br />

een school uit Voorburg kregen bij de aftrap een wenskaart met Zomerpostzegel, om een<br />

boodschap op te schrijven gericht aan één van de 40 aanwezige ouderen. De wenskaarten<br />

werden vervolgens gepost in een draagbare brievenbus. Jet Bussemaker, staatssecretaris van<br />

VWS, was hierbij aanwezig.<br />

De Zomerpostzegels <strong>2008</strong> hadden als thema ‘Vergeet-ze-niet’;<br />

een terugkerend thema. Het Ouderenfonds wil zo aandacht<br />

vragen voor een vaak vergeten groep in de samenleving:<br />

eenzame ouderen.


Op de Zomerpostzegels van <strong>2008</strong> (twee velletjes van drie postzegels) stonden in een<br />

bloemenslinger vergeet-me-niet bloemetjes afgebeeld. Vier van de zes zegels bevatten slechts<br />

één bloem, wat de eenzaamheid onder ouderen symboliseert. Van elke Zomerpostzegel kwam<br />

€ 0,22 ten goede aan het Nationaal Ouderenfonds. Naast postzegels bestond het assortiment<br />

tevens uit diverse wenskaarten en verjaardagskalenders.<br />

de zomerpostzegels zijn op diverse manieren verkocht:<br />

• via Postkantoren en servicepunten van TNT<br />

• via Collect Club; de club voor postzegelverzamelaars<br />

• via 120 lokale vrijwilligersafdelingen van het Nationaal Ouderenfonds<br />

• via een mailing gericht aan de achterban van het Nationaal Ouderenfonds<br />

• via de website www.zomerzegels.nl<br />

• via een bestelfolder, welke als insert werd meegezonden bij het juli nummer van<br />

Plus Magazine (oplage: 105.000)<br />

Ondanks alle inspanningen laten de verkopen ook in <strong>2008</strong> helaas een lichte daling zien.<br />

Vrijwilligster aan het woord<br />

Sinds een half jaar is de bijna 65-jarige Len van Veelen coördinator op<br />

Schiermonnikoog. Enthousiast vertelt ze over de verkoop van de nieuwe<br />

Zomerpostzegels. “Op 4 en 5 april heb ik een standje ingericht voor de<br />

deur van de enige supermarkt hier. Twee uur voor de start bedacht ik<br />

dat het leuk zou zijn als de burgemeester de eerste Zomerpostzegels<br />

zou kopen. En dat is dan zo leuk hé, op dit eiland. Dan bel je gewoon het<br />

gemeentehuis, krijg je de burgemeester aan de lijn die dan vraagt hoe laat<br />

hij moet komen. Schattig toch? Nou, toen heb ik ook gauw nog wat pers<br />

geregeld! Het gaat hier allemaal heel gemoedelijk. Ik heb deze dagen veel<br />

verkocht! Iedereen vond de nieuwe Zomerpostzegels en kaarten erg mooi”.<br />

Verkoop oVerige artikelen<br />

Naast de jaarlijkse verkoop van Zomerpostzegels en aanverwante artikelen zijn er in <strong>2008</strong> ook<br />

andere artikelen verkocht om fondsen te werven. Hieronder een kort overzicht:<br />

steun opa t-shirts<br />

Deze collectie bestaat uit dames- en herenmodellen in diverse kleuren en maten. De T-shirts<br />

zijn verkrijgbaar voor € 20,- per stuk, waarvan € 10,- als donatie ten goede komt aan het<br />

Ouderenfonds. In het verslagjaar is de verkoop van deze T-shirts te weinig onder de aandacht<br />

gebracht, waardoor de verkoopaantallen laag zijn gebleven.<br />

armbandjes<br />

In het verslagjaar zijn er twee verschillende soorten armbandjes verkocht (voor de prijs van<br />

respectievelijk € 5,95 en € 9,95). Beide armbandjes waren handgemaakt en speciaal ontwikkeld<br />

voor het Ouderenfonds.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

29


30<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

Vergeet ze niet Bedel<br />

De Vergeet Ze Niet Bedel is een product uit de Goede Doel Bedels® collectie. Daar werd in<br />

oktober <strong>2008</strong> de bedel van het Ouderenfonds aan toegevoegd; de Vergeet Ze Niet Bedel. De<br />

bedel is opgebouwd uit een slinger van Vergeet-me-nietjes; het bloemetje uit het logo van het<br />

Ouderenfonds. De bedel is te koop voor € 39,- bij diverse juwelierszaken in Nederland en via de<br />

site www.vergeetzenietbedel.nl. Van elke verkochte Vergeet Ze Niet Bedel gaat € 10,- naar het<br />

Nationaal Ouderenfonds.<br />

plantenactie ‘Vergeet-ze-niet’<br />

doel<br />

• Het grote publiek (heel Nederland) de mogelijkheid geven om op een laagdrempelige manier<br />

(financieel) bij te dragen aan het werk van het Nationaal Ouderenfonds.<br />

• Eenzaamheid onder ouderen bestrijden.<br />

• Naamsbekendheid van het Ouderenfonds vergroten.<br />

Resultaat<br />

• De actie heeft aan donaties € 40.000 euro opgeleverd.<br />

saMenweRKIng<br />

Bloemenbureau Holland<br />

Het Nationaal Ouderenfonds startte -in samenwerking met Bloemenbureau Holland; het<br />

marketing- en promotiebureau van de bloemen- en plantensector- half september <strong>2008</strong> de<br />

‘Vergeet-ze-niet campagne’. Het idee achter deze campagne was om de Vergeet-ze-niet Dag<br />

(op 1 oktober) te institutionaliseren als dag waarop je met een plant op bezoek gaat bij een<br />

(eenzame) oudere in je eigen omgeving. Daarom kon iedereen in de aanloop naar deze dag een<br />

Vergeet-ze-niet plant (met speciale steker) kopen (verkoopperiode: 17 september – 1 oktober),<br />

waarvan € 1,- ten goede kwam aan het Nationaal Ouderenfonds. De actieplanten werden<br />

verkocht bij supermarktketens (Hoogvliet, Jan Linders en Em-Té), tuincentra (Overvecht,<br />

GroenRijk, Ranzijn en Life & Garden) en tientallen bloemisten.<br />

Om bekendheid te genereren voor deze campagne is er twee<br />

weken lang een reclamefilmpje uitgezonden op RTL en SBS.<br />

De actie is grondig geëvalueerd en wordt, met inachtneming<br />

van de verbeterpunten, in 2009 herhaald.<br />

sponsor bingo loterij<br />

De Sponsor Bingo Loterij besteedt 50% van zijn inkomsten aan goede doelen op het gebied<br />

van gezondheid en welzijn. De Sponsor Bingo Loterij valt onder de Holding Nationale Goede<br />

Doelen Loterijen N.V. Uniek aan de Sponsor Bingo Loterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen<br />

welk goed doel zij steunen met de helft van hun maandelijkse inleg, zogenaamd geoormerkt<br />

meespelen. Wie geen keuze maakt, steunt automatisch de vaste goede doelen van de Sponsor<br />

Bingo Loterij.


In <strong>2008</strong> keerde de Sponsor Bingo Loterij in totaal 46,9 miljoen euro uit aan 34 aangesloten<br />

goede doelen en 2.300 sportclubs en -verenigingen. Het Nationaal Ouderenfonds ontving als<br />

vaste begunstigde een bedrag van € 200.000,-. Daarnaast ontvingen wij nog een bedrag van<br />

€ 238.936,- wat afkomstig is van deelnemers die specifiek voor het Ouderenfonds meespelen.<br />

De (telefonische) wervingsactie van april <strong>2008</strong> heeft voor een flinke stijging van het aantal<br />

geoormerkte loten gezorgd.<br />

acties Van derden<br />

innocent drinks; actie superoma<br />

Waarbij van alle verkochte smoothies € 0,50 naar het Nationaal Ouderenfonds ging. In totaal<br />

heeft deze actie een bedrag van € 5.482,- opgeleverd.<br />

Coop statiegeld actie<br />

In september en oktober <strong>2008</strong> kon het winkelend publiek van supermarktketen COOP zes<br />

weken lang hun statiegeld doneren aan het Nationaal Ouderenfonds. Deze actie leverde<br />

het Ouderenfonds een bedrag van € 22.500,- op. John Bernard, ambassadeur van het<br />

Ouderenfonds, nam de cheque in ontvangst.<br />

saMenweRKIng Met BedRIJVen<br />

Diverse bedrijven dragen op verschillende manieren bij aan het werk van het Nationaal<br />

Ouderenfonds; bijvoorbeeld door middel van joint promotions, financiële en/of product<br />

sponsoring, inzet van medewerkers en gratis dienstverlening. Hieronder een overzicht van<br />

bedrijven waarvan het Ouderenfonds, op welke manier dan ook, steun mocht ontvangen in <strong>2008</strong>:<br />

shell nederland, shell Cares, Financiering van verschillende BoodschappenPlusBussen,<br />

verkoop van Zomerpostzegels door medewerkers van zes vestigingen, extra donatie t.w.v.<br />

€ 30.000,- voor de Kerstdiners.<br />

Kpn, Mooiste Contact Fonds, Sponsoring en inzet vrijwilligers ComputerPlusBus.<br />

Van der Valk Restaurants, Kerstdiners bij 29 vestigingen.<br />

tnt post, Uitgifte Zomerpostzegels.<br />

Rabobank, deel financiering BoodschappenPlusBus project.<br />

Bloemenbureau holland, samenwerking in de Vergeet-ze-niet Plantenactie.<br />

Fonds nutsohra, deel financiering BoodschappenPlusBus project.<br />

groenRijk, Sponsoring van Kerstbomen en -versiering in actie Kerstengel.<br />

Fortis nederland en asR nederland, Inzet medewerkers in actie Kerstengel.<br />

Jt International, Financiering van de BoodschappenPlusBus in Huizen.<br />

sensoor, zorgt voor organisatie en vrijwilligers bij Ouderenhulplijn.<br />

innocent drinks, samenwerking in Superoma actie.<br />

Coop supermarkt, statiegeldactie.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

31


32<br />

saMenweRKIng Met BedRIJVen<br />

oRganIsatIe<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

feel so Young ambassador club<br />

In oktober <strong>2008</strong> heeft het Nationaal Ouderenfonds de Ambassador Club opgericht. Om de<br />

activiteiten en diensten van het Ouderenfonds te kunnen behouden en uitbreiden, is het<br />

werven van (grote) fondsen noodzakelijk. Het Ouderenfonds streeft ernaar om bedrijven<br />

hierbij een steeds grotere rol te laten spelen. Door middel van de Ambassador Club wil<br />

het Ouderenfonds het aantrekkelijk maken voor grote bedrijven om – door middel van<br />

een financiële bijdrage – ons werk te ondersteunen. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij<br />

de Ambassador Club door middel van een jaarlijkse bijdrage. Jaarlijks wordt er een drietal<br />

bijeenkomsten georganiseerd, waarbij Ambassadors en hun relaties elkaar zullen treffen en<br />

samen hun betrokkenheid uit zullen dragen.<br />

De Ambassador Club wordt tevens ondersteund door een Comité van Aanbeveling,<br />

welke bestaat uit de volgende personen:<br />

Nout Wellink<br />

Alexander Rinnooy Kan<br />

Jaap Rost Onnes<br />

Janneke Brinkman-Salentijn<br />

Wim Kok<br />

Jaap Blokker<br />

Erica Terpstra<br />

Mies Bouwman<br />

Hans Liberg<br />

In 2009 start de Ambassador Club daadwerkelijk en is er meer bekend over leden en bijdragen.<br />

organisatie- en personeelsbeleid<br />

Tot <strong>2008</strong> heeft het Ouderenfonds een platte organisatiestructuur gekend. In de laatste<br />

vijf jaar is de organisatie echter gegroeid van één fondsenwervende activiteit, de verkoop<br />

van Zomerpostzegels en wenskaarten en het toekennen van subsidies aan lokale<br />

welzijnsorganisaties voor ouderen, naar verschillende vormen van fondsenwerving en het<br />

starten van eigen diensten en projecten.<br />

De platte organisatiestructuur bood voordelen op het gebied van flexibiliteit en snelheid in<br />

handelen. Deze eigenschappen in combinatie met een dosis creativiteit heeft bijgedragen<br />

aan het dynamische imago van het Ouderenfonds. Sinds het jaar 2000 is het Ouderenfonds<br />

van 5 fte naar ongeveer 15 fte gegroeid. Hierdoor werd het noodzakelijk over te gaan naar een<br />

nieuwe structuur. Er zijn drie afdelingen in het leven geroepen, namelijk:<br />

• Marketing & Communicatie<br />

• Administratie<br />

• Projectontwikkeling & Projectbeheer<br />

De hoofden van de afdelingen vormen, samen met de directeur, het Management Team.


De nieuwe structuur was wennen, voor zowel de medewerkers als directeur. Taken,<br />

bevoegdheden en communicatielijnen moesten worden vastgesteld en nieuwe managers<br />

aangetrokken. Dankzij begeleiding en advisering van externe deskundigen is de nieuwe<br />

organisatiestructuur in <strong>2008</strong> in grote lijnen neergezet. In 2009 worden details uitgewerkt en<br />

de structuur verder ingebed in de organisatie. De verwachting is dat deze inspanningen zullen<br />

leiden tot een evenwichtigere werkverdeling en een vergroting van de slagkracht van het<br />

Nationaal Ouderenfonds.<br />

Het Nationaal Ouderenfonds volgt de CAO Welzijn. Naast salaris ontvangt het personeel<br />

8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 3,5%. Er is een beperkt aantal secundaire<br />

voorwaarden. De pensioenregeling is ondergebracht bij het PGGM. Aan de medewerkers<br />

worden geen dertiende maand of bonussen uitgekeerd. De directeur heeft een voltijds<br />

dienstverband (36 uur). Hij heeft één onbezoldigde nevenfunctie: secretaris van de<br />

International Association for Disabled Sailors.<br />

bestuur<br />

Jhr. dr. p.a.C. Beelaerts van Blokland - voorzitter<br />

Jhr. Beelaerts heeft diverse burgemeestersposten bezet en was minister van Volkshuisvesting<br />

en Ruimtelijke Ordening. Zijn laatste functie was die van Commissaris der Koningin in de<br />

provincie Utrecht.<br />

Mevrouw drs. d. woesthuis-Bronckers - vice-voorzitter<br />

Momenteel Strategisch Accountmanager bij ORMIT BV, voorheen Category Manager TNT Post<br />

bij Postkantoren BV.<br />

de heer l. wildeman-penningmeester<br />

Partner bij Atos Consulting<br />

Mevrouw K.h. van den Berg-Veenhuizen - lid<br />

Oud hoofdbestuurslid bij Humanitas. Voorzitter Contactvereniging 60+ Arnhem. Voorzitter<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

33


34<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

‘’Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum’’.<br />

Mevrouw n.h. van den Broek-laman trip - lid<br />

Oud lid van Gedeputeerde Staten in Gelderland, Oud Burgemeester van Heemstede, Oud lid<br />

van de Eerste Kamer (tot 2007). Nu diverse bestuursfuncties.<br />

de heer mr. h.p.a. Klapwijk - lid<br />

Tot 2004 lid van de notarissenmaatschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuin.<br />

Momenteel diverse bestuursfuncties bij onder andere de Stichting MS Research, de Trombose<br />

Stichting Nederland en de Stichting van Emden Prijs.<br />

de heer J.J. van der star - lid<br />

Onder meer voormalig Hoofd Protocol en PR Jaarbeurs Holding, raadslid te Utrecht en<br />

daarmee samenhangend een aantal overlegorganen. Nevenfuncties: secretaris Bestuur<br />

en Jury De Nederlandse Bouwprijs en Secretaris Bestuur en Jury Verwarming, Sanitair en<br />

Klimaatbeheersing Awards.<br />

Mevrouw B. steunenberg - lid<br />

Onder de artiestennaam Berdien Stenberg maakte zij tijdens haar succesvolle carrière als<br />

fluitiste tientallen CD’s en musiceerde op grote podia in binnen- en buitenland. Nevenfuncties:<br />

directeur/bestuurslid Stichting IRDA (International Rights-Collecting and Distribution Agency),<br />

directeur IRB B.V. (International Rights Bureau B.V.) en gemeenteraadslid/fractievoorzitter CDA<br />

Almere.<br />

Mevrouw J.w. van zadelhoff-hortulanus - lid<br />

Mevrouw Van Zadelhoff is onder meer bestuurslid van het Johannes Hospitium De Ronde<br />

Venen, van Bio Kinderrevalidatie en beschermvrouwe van het Nationaal Centrum Paardrijden<br />

Gehandicapten.<br />

dagelijks bestuur<br />

De heer Beelaerts van Blokland, mevrouw Woesthuis-Bronckers en de heer Wildeman vormden<br />

in <strong>2008</strong> het dagelijks bestuur. De bestuursleden werken allen onbezoldigd voor het Nationaal<br />

Ouderenfonds.<br />

Vergaderingen<br />

Het algemeen bestuur vergaderde in de verslagperiode drie keer, het dagelijks bestuur vier<br />

keer. Belangrijke onderwerpen in het verslagjaar waren onder meer het meerjaren-beleidplan,<br />

de meerjarenbegroting, de voortgang van de diensten, het projecten- en bestedingsbeleid,<br />

samenwerkingsverbanden, fondsenwerving, communicatiestrategie, inrichting van de interne<br />

organisatie en de jaarrekening.


VrijWilligers<br />

Een belangrijk actueel thema in de politiek en bij maatschappelijke organisaties is de<br />

vrijwilliger. Ook voor het Ouderenfonds is de onbaatzuchtige en vrijwillige inzet van vele<br />

mensen onmisbaar om de doelstellingen te bereiken. Juist de momenten die mensen<br />

beschikbaar stellen, of dat nu een middag verkopen van kaarten in de supermarkt is, het<br />

begeleiden van ouderen naar een Kerstdiner of -concert, of het wekelijks benaderen en<br />

begeleiden van afdelingen en organisaties, ieder draagt op zijn geheel eigen wijze bij aan het<br />

ondersteunen van kwetsbare ouderen.<br />

afdelingen<br />

De plaatselijke vrijwilligersafdelingen van het Ouderenfonds maken zich ieder jaar weer sterk<br />

voor een zo hoog mogelijk verkoopresultaat van de Zomerzegelactie. De vrijwilligers zijn zeer<br />

betrokken bij het wel en wee van het Ouderenfonds.<br />

Het aantal actieve afdelingen is in het verslagjaar afgenomen naar 147. Er is een aantal<br />

afdelingen gestopt, maar er zijn ook nieuwe afdelingen gestart. Over het geheel genomen<br />

stijgt de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers, waardoor het aantal mensen dat ophoudt<br />

vanwege gezondheidsklachten toeneemt. Het blijkt moeilijker vrijwilligers te vinden die zich<br />

voor langere tijd willen binden en die fondsenwervende activiteiten willen uitvoeren.<br />

proVinciaal ambassadeurs<br />

Het team van provinciaal ambassadeurs is belangrijk voor de zichtbaarheid van het Ouderen-<br />

fonds in het land. Zij bezoeken lokale projecten, reiken (net als de afdelingen) cheques uit voor<br />

subsidieprojecten en staan de media te woord. Het team bestond uit de volgende personen:<br />

De heer A. Drent - Groningen (provincie Groningen)<br />

Mevrouw J. Blaauw-Smit - Veendam (provincie Groningen)<br />

De heer B. Hylkema - Beetsterzwaag (provincie Friesland)<br />

De heer B.W. Hoekstra - Franeker (provincie Friesland)<br />

De heer J. Oldenkamp - Beilen (provincie Drenthe)<br />

De heer G. Vrieling - Nieuwleusen (provincie Overijssel)<br />

Mevrouw H. van der Hoff (provincie Overijssel)<br />

De heer G. Bolhaar - Venlo (provincie Limburg)<br />

De heer J. Levels - Weert (provincie Limburg)<br />

De heer N.L.J. van de Ven - Heeswijk-Dinther (provincie Noord-Brabant)<br />

Mevrouw L. Deckers-van Campen - Nuenen (provincie Noord-Brabant)<br />

De heer Th.G.J. Stalenhoef - Nederhorst den Berg (provincie Noord-Holland)<br />

Mevrouw B.M. Vijverberg-Steekelenburg - Zoeterwoude (provincie Zuid-Holland)<br />

Mevrouw M.C.M. van Wersch - Nieuwerkerk aan den IJssel (provincie Zuid-Holland)<br />

Mevrouw J.J.M. Deckers (provincie Zeeland)<br />

Mevrouw H. Kastelein (provincie Utrecht)<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

35


36<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

inzet bij eVenementen en acties<br />

Een groot evenement waar veel van onze vrijwilligers bij betrokken zijn, is natuurlijk de<br />

organisatie van de jaarlijkse Kerstdiners. Vaak zijn dit al jaren dezelfde mensen die zich met<br />

hart en ziel inzetten voor ‘hun’ kerstdiner. Zij benaderen organisaties die hen in contact<br />

kunnen brengen met eenzame ouderen, nodigen deze ouderen uit, zorgen voor vervoer en<br />

begeleiding door andere vrijwilligers, etc., etc.. Kortom, geen moeite is hen te veel. Hun hulp bij<br />

deze en andere activiteiten is onmisbaar.<br />

klachtenafhandeling<br />

Het streven van het Ouderenfonds is om vragen, wensen en klachten consequent te registreren<br />

en zo vlot mogelijk te beantwoorden c.q. op te lossen. De afhandeling is afhankelijk van de<br />

aard van de klacht. In veel gevallen is telefonische behandeling afdoende, vooral wanneer het<br />

gaat om bezwaren tegen toegezonden krijgen van een mailing. Een niet correct geleverde<br />

bestelling wordt direct recht gezet door toezending van de juiste artikelen. Enkele klachten<br />

van afdelingscoördinatoren hadden betrekking op de verzending van de bestelling. Aan<br />

het bestuur wordt tweemaal per jaar een klachtenoverzicht verstrekt. Indien nodig worden<br />

organisatorische aanpassingen gedaan om herhaling van klachten te voorkomen.<br />

Kengetallen, VeRMogensBeleId<br />

en BeleggIngsBeleId<br />

Over het boekjaar <strong>2008</strong> zijn de volgende kengetallen te geven:<br />

Besteed aan<br />

doelstelling (in hele €) Bestedingen Kosten werkorganisatie totaal besteed<br />

Besteed aan projectsubsidies 810.993 91.000 901.993<br />

Besteed aan eigen diensten<br />

Besteed aan premieplan en<br />

594.864 208.600 803.464<br />

kleine projecten<br />

Besteed aan pleitbezorging<br />

305.412 20.500 325.912<br />

en evenementen<br />

Totaal besteed in het<br />

251.924 206.150 458.074<br />

verslagjaar (12 mnd)<br />

Totaal besteed vorig<br />

1.963.193 526.250 2.489.443<br />

verslagjaar (17 mnd) 3.128.862<br />

Stijging (incl. omrekening 12/17): 12,7%<br />

aantal gefinancierde projecten van derden:<br />

179 subsidieprojecten en 154 Premieplan aanvragen.<br />

aantal actieve vrijwilligersafdelingen: 147


<strong>2008</strong> 2006/2007<br />

Resultaat eigen fondsenwerving (in €) 12 mnd 17 mnd<br />

Netto baten uit eigen fondsenwerving 2.642.155 3.298.235<br />

Kosten eigen fondsenwerving 317.444 668.040<br />

Kosten eigen fondsenwerving in % 12,0% 20,3%<br />

De liquiditeitsratio (vlottende activa, minus beleggingen, gedeeld door het korte vreemde<br />

vermogen), bedroeg op 31 december 2007 rond 1,39. Op 31 december <strong>2008</strong> bedroeg de<br />

liquiditeitsratio 1,37. Deze is dus nauwelijks gewijzigd. Voor het Ouderenfonds is elke<br />

liquiditeitsratio > 1,25 acceptabel.<br />

De solvabiliteitsratio (eigen vermogen in procenten van het totale vermogen) bedroeg op<br />

31 december 2007 38. Op 31 december <strong>2008</strong> bedroeg de solvabiliteitsratio 40.<br />

VeRMogensBeleId<br />

Het Nationaal Ouderenfonds werft zelfstandig middelen ter besteding aan projecten,<br />

programma’s en activiteiten die invulling geven aan haar doelstelling. Ter waarborging van<br />

de continuïteit van haar inzet voor de doelstelling houdt het Ouderenfonds als prudente<br />

organisatie algemene en specifieke reserves aan. Deze blijven ruimschoots binnen de hiertoe<br />

gestelde wettelijke normen.<br />

Hoofdlijnen voor het vermogensbeleid van het Ouderenfonds zijn:<br />

• een reservering van middelen is wenselijk voor de continuïteit van steun aan de doelstelling<br />

• vorming van reserves zonder bestemming is niet wenselijk<br />

• een reserve als bron van inkomsten is toegestaan als de opbrengst ervan noodzakelijk is voor<br />

• de realisatie van de doelstelling op de langere termijn.<br />

Het Ouderenfonds kent vanaf 1988 een continuïteitsreserve. Deze is in 1999 gebracht op<br />

€ 680.670. Vanaf dat moment is de reserve tot en met het boekjaar 2006/2007 niet meer<br />

aangepast. In <strong>2008</strong> is de continuïteitsreserve gestegen met € 88.590 tot € 769.260.<br />

Het beleid met betrekking tot deze reserve is opgenomen in de jaarrekening <strong>2008</strong>.<br />

Een klein deel van het eigen vermogen wordt gevormd door de bestemmingsreserve<br />

projecten. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de veiligstelling van enkele belangrijke<br />

projecten in het begrotingsjaar 2009. In 2009 zal dit bedrag als volgt worden besteed:<br />

omschrijving (in hele €)<br />

Netto te besteden aan subsidieprojecten 50.000<br />

Netto te besteden aan diensten 10.000<br />

Netto te besteden aan evenementen 10.000<br />

Netto te besteden aan premies 30.000<br />

Totaal netto te besteden 100.000<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

37


38<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

beleggingsbeleid<br />

Een groot deel van het eigen vermogen van het Ouderenfonds is belegd in effecten. Gestreefd<br />

wordt naar een verantwoorde verhouding aandelen : vastrentende waarden (waaronder<br />

obligaties). Het streven is een mix te vinden waarbij enerzijds het rendement voldoende hoog<br />

is en anderzijds de risico’s van waardedaling beperkt zijn. Deze bestendige gedragslijn heeft<br />

in de achterliggende jaren tot relatief goede resultaten geleid en zal ook in de nabije toekomst<br />

worden gehandhaafd. Gelet op de koersval van de effecten in <strong>2008</strong> van gemiddeld 30 tot<br />

40% is het verlies op de effecten van het Nationaal Ouderenfonds relatief gering. Waar de<br />

genoemde verhouding in 2003 nog 34:66 was is deze 18:82 per ultimo december <strong>2008</strong>. Met de<br />

beheerder van de portefeuille zijn de volgende bandbreedtes vastgesteld:<br />

Aandelen 0-20%<br />

Vastrentende waarden 35-70%<br />

Alternatieve beleggingen 20-40%<br />

Liquide middelen beheerder 5-10%<br />

Voor wat betreft de niet direct voor de exploitatie benodigde liquide middelen is niet<br />

gekozen voor mogelijke hoogrentende financiële instrumenten maar voor direct opeisbare<br />

spaartegoeden.<br />

financiële risico’s<br />

Het Nationaal Ouderenfonds streeft ernaar zo veel mogelijk structurele hulp te bieden. Dit<br />

geldt zeker voor de eigen diensten: na bewezen succes wil het Ouderenfonds deze diensten als<br />

structurele dienst inbedden. Het risico bestaat echter wel dat dit door tegenvallende inkomsten<br />

niet haalbaar is.<br />

Het Ouderenfonds hanteert verschillende manieren om het risico van fluctuerende inkomsten<br />

en de gevolgen daarvan voor de continuering van onze hulpverlening, op te vangen. Zo<br />

worden inkomsten via meerdere bronnen verkregen: uit de verkoop van Zomerzegels en<br />

artikelen, donaties van particulieren en bedrijven, bijdragen van vermogensfondsen en de<br />

Sponsor Loterij.<br />

Het Ouderenfonds streeft er naar aan de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving<br />

(<strong>CBF</strong>), de Vereniging van Fondsenwervende instellingen (VFI) en de Code Wijffels voor goed<br />

bestuur te voldoen.<br />

begroting Voor het boekjaar 2009<br />

De begroting 2009 is opgenomen als Bijlage bij de jaarrekening <strong>2008</strong>. Naar verwachting zullen<br />

de bestedingen in 2009 iets dalen. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving zal stijgen<br />

van 12% (in <strong>2008</strong> uitzonderlijk laag) naar 15%. Omdat de begroting 2009 sluitend is zal de<br />

vermogenspositie van het Ouderenfonds ongewijzigd blijven.


VeRantwooRdIngsVeRKlaRIng<br />

De door het bestuur van het Nationaal Ouderenfonds vastgestelde verantwoordingsverklaring<br />

is hieronder integraal opgenomen.<br />

VerantWoordingsVerklaring Van<br />

het nationaal ouderenfonds<br />

het bestuur van de fondsenwervende instelling<br />

Het Nationaal Ouderenfonds neemt het volgende algemeen geldende principe in acht:<br />

“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van<br />

plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn<br />

gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”<br />

De wijze waarop dit principe wordt vormgegeven staat hieronder beschreven.<br />

1. de wijze waarop intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is<br />

georganiseerd, en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven<br />

Bij het Nationaal Ouderenfonds is sprake van een bestuur en titulaire directeur. De bestuurlijke<br />

taken en bevoegdheden liggen formeel bij het bestuur. Het bestuur heeft haar bestuurlijke<br />

taken gedelegeerd naar de directeur. Het bestuur vervult een toezichthoudende taak en is<br />

daarmee een bestuur op afstand. De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden<br />

tussen bestuur en directeur zijn vastgelegd in de statuten en zullen tevens in het<br />

Directiestatuut en in het Reglement Bestuur vastgelegd worden.<br />

De belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn de volgende:<br />

• opstellen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting (incl.<br />

Fondsenwervingsplan)<br />

• opstellen van jaarplan en jaarbegroting<br />

• leidinggeven aan de realisatie van de doelstellingen van het Nationaal Ouderenfonds conform<br />

de plannen<br />

• bewaken van de voortgang t.a.v. de realisatie van de doelstellingen en bijsturing van de<br />

realisatie indien nodig<br />

• periodiek informeren van het bestuur over de realisatie van de beleidsplannen en<br />

doelstellingen, projecten, financiën en andere relevante zaken<br />

• aannemen en ontslaan van personeel<br />

• leidinggeven aan de medewerkers van het Nationaal Ouderenfonds<br />

• coördineren en aansturen van werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden<br />

• doen van financiële uitgaven conform de begroting<br />

• opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

39


40<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

De belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur in zijn rol van<br />

toezichthouder zijn de volgende:<br />

• vooraf goedkeuren, monitoren en evalueren van de realisatie van meerjarenbeleidsplannen,<br />

jaarplannen en bijbehorende begrotingen<br />

• vooraf goedkeuren van projectplannen, monitoren en evalueren van de realisatie van de<br />

projectplannen in relatie tot de speerpunten van het Nationaal Ouderenfonds<br />

• vaststellen van de jaarrekening, de balans en het jaarverslag<br />

• goedkeuren van het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met andere<br />

organisaties<br />

• goedkeuren van samenwerkingsovereenkomsten met partnerorganisaties<br />

• het benoemen en ontslaan van de titulaire directeur<br />

• goedkeuren van bestedingen die buiten de begroting vallen<br />

Bij de invulling van haar de rol als toezichthouder heeft het bestuur een aantal belangrijke<br />

punten waarop zij zich focust. Ten aanzien van het toezicht houden vooraf zijn met name de<br />

bedrijfsmatige zaken, de begroting, dekking van de begroting en kansen voor projecten en<br />

activiteiten om te beklijven in de maatschappij zeer belangrijk. Achteraf wordt door het bestuur<br />

vooral gekeken welk effect projecten en activiteiten gehad hebben, of de uitgaven conform de<br />

begroting waren en of projecten terecht stopgezet of gecontinueerd zijn.<br />

Een voorbeeld van een project waarbij het bestuur als toezichthouder een duidelijke rol<br />

vervulde, is de Ouderenhulplijn. Het aantal feitelijke bellers bleef ver achter bij het verwachte<br />

aantal bellers. De reden daarvan was tweeledig. Enerzijds bleek dat mensen alleen maar<br />

tussen 9 en 5 belden, terwijl de ouderenlijn 24 uur per dag bereikbaar was. Anderzijds bleek<br />

het woord “hulp” in de naam “Ouderenhulplijn” het effect te hebben dat men dacht alleen te<br />

kunnen bellen als men ernstig hulp nodig had. De aanvankelijke conclusie van het bureau was<br />

om te stoppen met deze telefoonlijn. Dit werd door het bestuur bijgesteld omdat men van<br />

mening was dat een telefoonlijn beschikbaar moest blijven voor ouderen. Maar wel met een<br />

andere naam zoals bijvoorbeeld “Ouderentelefoon”. Bovendien kan het project goedkoper<br />

worden gerealiseerd in de wetenschap dat de telefoon alleen bezet hoeft te worden tijdens<br />

kantooruren.<br />

Een ander voorbeeld waarin het bestuur als toezichthouder een duidelijke rol had, is het<br />

project i-NFO+bus. Het bestuur was van mening dat het project beëindigd moest worden<br />

omdat inmiddels alle dorpen waren bezocht en de bezoekersaantallen te laag werden. De<br />

lagere bezoekersaantallen werden mede veroorzaakt door het grote logo op de bus met<br />

daarin het woord “hulp”, wat als stigmatiserend ervaren werd. Het project is omgevormd tot<br />

de Computerplusbus dat beoogt oudere mensen kennis te laten maken met internet. Dit is een<br />

succesvol project in samenwerking met KPN geworden.<br />

Het algemeen bestuur komt drie keer per jaar bij elkaar. Voorafgaand daaraan komt het<br />

dagelijks bestuur bij elkaar om de vergadering voor te bereiden. Voorafgaand aan deze<br />

vergaderingen krijgen de bestuursleden de vergaderstukken. De directeur is zowel bij de<br />

vergaderingen van het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur aanwezig. In de periodes<br />

tussen de vergaderingen maakt de directeur tussenrapportages. Deze bevatten informatie<br />

over nieuwe ideeën, projecten, fondsenwerving, financiën en belangrijke andere interne en<br />

externe ontwikkelingen. Het bestuur is hierdoor goed geïnformeerd en kan tussentijds contact<br />

opnemen met de directeur voor een nadere toelichting.


2. de wijze waarop er gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur<br />

Bij de werving van de bestuursleden wordt sinds 2003 gewerkt met op schrift gestelde<br />

functieprofielen. De zijn afgeleid van een “ideale bestuurssamenstelling”. De functieprofielen<br />

hebben enerzijds betrekking op competenties van bestuursleden op het gebied van financiën,<br />

juridische zaken, marketing, maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderen en<br />

fondsenwerving. Daarnaast dienen de bestuursleden nog aan een aantal algemene zaken te<br />

voldoen zoals het hebben van een groot netwerk en van bestuurlijke vaardigheden. Tenslotte<br />

wordt nog gelet op een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en een goede<br />

spreiding over het land.<br />

Alle bestuursleden zijn formeel twee keer herkiesbaar voor een periode van vier jaar (in totaal<br />

maximaal 12 jaar). Onderling is door de bestuursleden afgesproken dat bestuursleden niet<br />

langer dan 8 jaar zitting hebben. Voor de bestuursleden is een rooster van herbenoeming<br />

en aftreden opgesteld. Dit rooster komt regelmatig aan de orde op bestuursvergaderingen.<br />

In de periode voordat een bestuurslid af gaat treden, krijgen de bestuursleden de opdracht<br />

te zoeken naar mogelijke kandidaten die aan het betreffende bestuursprofiel voldoen.<br />

Vaak worden dan een aantal mogelijke kandidaten aangebracht. Over hen wordt in de<br />

bestuursvergadering gesproken. Met de kandidaat die het best aan het functieprofiel voldoet,<br />

wordt een oriënterend gesprek gevoerd door de voorzitter en de directeur. Als de kandidaat<br />

daadwerkelijk voldoet aan het functieprofiel, wordt dit teruggemeld aan het bestuur. Als<br />

het bestuur instemt met de voordracht, wordt de kandidaat voorgedragen bij de volgende<br />

bestuursvergadering waarin het bestuur een definitief besluit neemt.<br />

3. evaluatie van het functioneren van directie, bestuurders (en eventuele) toezichthouders<br />

Met de directeur vindt één keer per jaar een functioneringsgesprek plaats in december. Dit<br />

gesprek wordt gehouden met twee leden van het dagelijks bestuur. Vanwege wisselingen in<br />

het bestuur is het functioneringsgesprek van <strong>2008</strong> uitgesteld naar begin 2009. Onderwerpen<br />

die aan de orde komen zijn met name de onderwerpen die in die periode vanuit het Nationaal<br />

Ouderenfonds de aandacht behoeven. In <strong>2008</strong> stonden bijvoorbeeld de wijzigingen in de<br />

interne bureauorganisatie op de agenda. Ook wordt gesproken over de behoefte van de<br />

directeur om al dan niet bijgeschoold te worden om zijn taken adequaat te kunnen blijven<br />

vervullen.<br />

Het functioneren van het bestuur als toezichthouder is nog niet geëvalueerd. Het bestuur<br />

denkt na over evaluatiecriteria en een passende vorm om de evaluatie uit te voeren. Aan de<br />

hand hiervan zal zij de evaluatie laten plaatsvinden.<br />

4. Besteding van de middelen<br />

Nationaal Ouderenfonds neemt het volgende algemeen geldende principe in acht:<br />

“De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat<br />

effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.”<br />

De wijze waarop dit principe wordt vormgegeven staat hierna beschreven.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

41


42<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

5. het benoemen van richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus<br />

Het Nationaal Ouderenfonds werkt met een meerjarenbeleid voor de periode <strong>2008</strong> – 2011<br />

en jaarplannen. Zij heeft in deze plannen op vijf inhoudelijke gebieden doelstellingen<br />

geformuleerd, namelijk:<br />

Bestrijding van de eenzaamheid.<br />

Verbeteren van de zorg.<br />

Bestrijding van armoede.<br />

Verbetering van de veiligheid.<br />

Gezond oud worden.<br />

Deze inhoudelijke gebieden zijn geselecteerd in 2003 in een bijeenkomst waarbij de<br />

problemen van ouderen geïnventariseerd en bediscussieerd zijn. Er is toen afgesproken dat alle<br />

activiteiten van het fonds gerelateerd moeten worden aan deze vijf speerpunten. Op gezette<br />

tijden worden deze speerpunten geëvalueerd op maatschappelijke relevantie. Dit is voor het<br />

laatst gebeurd in <strong>2008</strong> en heeft geen grote wijzigingen tot gevolg gehad.<br />

6. Monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen<br />

Voor het monitoren en evalueren van projecten was er in de afgelopen jaarverslagperiode<br />

sprake van een tweesporenbeleid. Bij het eerste spoor was er sprake van maatschappelijke<br />

organisaties die projectvoorstellen ingediend hebben bij het Nationaal Ouderenfonds. Deze<br />

projecten werden beoordeeld door de Giftencommissie die bestaat uit vertegenwoordigers<br />

van het Nationaal Ouderenfonds en het Stichting R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano<br />

steun des Ouderdoms. Het ging hierbij vaak om kleinschalige en kortdurende projecten met<br />

relatief lage investeringen. Ten behoeve van de monitoring werden regelmatig projecten<br />

bezocht op basis van steekproeven. Hiervan werd een rapportage geschreven welke werd<br />

voorgelegd aan de Giftencommissie. Over het algemeen waren de bevindingen positief. In<br />

uitzonderlijke gevallen, als bij kleine projecten het project negatief beoordeeld werd, werd<br />

de betreffende organisatie uitgesloten van vervolgfinanciering of financiering voor nieuwe<br />

projecten. Bij grotere projecten werd door middel van adviezen vanuit de giftencommissie het<br />

project bijgestuurd. In februari 2009 is besloten te stoppen met het financieren van projecten<br />

voor derden. Ondanks het feit dat veruit de meeste projecten geslaagd zijn, is de continuering<br />

of duurzaamheid op langere termijn van deze over het algemeen kleinere projecten te beperkt.<br />

Het andere spoor, dat al sinds 2003 is ingezet, is de ontwikkeling van eigen diensten en<br />

projecten. Omdat deze projecten in eigen beheer uitgevoerd worden, is direct zichtbaar voor<br />

het bureau of de projecten goed lopen. De monitoring is dus continu. Jaarlijks vindt er een<br />

evaluatie plaats van alle projecten en diensten. Hiervan worden rapportages gemaakt en deze<br />

worden in het bestuur besproken. Tussentijds wordt op deelgebieden van deze projecten<br />

geëvalueerd. Belangrijke evaluatiecriteria zijn bijvoorbeeld het aantal bereikte mensen,<br />

tevredenheid van de doelgroep, het effect op de doelgroep, de uitgaven ten opzichte van<br />

de financiële begroting en de ontvangen klachten. Deze evaluaties leiden regelmatig tot<br />

bijsturing. Een voorbeeld waar bijsturing nodig was, zijn de jaarlijkse kerstmaaltijden op 30<br />

locaties in Nederland. Op sommige locaties bleek dat de deelnemers nauwelijks eenzaam<br />

waren en dat het alleen een gratis uitje voor de deelnemers was. Op basis daarvan is met de<br />

betrokken partijen besloten het project meer te richten op mensen die aangedragen worden<br />

door de Stichting Welzijn Ouderen en de thuiszorg. Deze organisaties hebben een beter beeld<br />

of ouderen daadwerkelijk eenzaam zijn en voor deelname in aanmerking komen.


7. Monitoring en evaluatie t.a.v. fondsenwerving en financiën<br />

Het fondsenwervingsbeleid maakt onderdeel uit van het meerjarenbeleidsplan, de<br />

meerjarenbegroting en het daarvan afgeleide jaarplan. Op het vlak van de fondsenwerving<br />

zijn diverse doelen geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van aantallen donateurs,<br />

responsepercentages, inkomsten en kostenpercentages. Viermaal per jaar rapporteert de<br />

directeur aan het dagelijks bestuur over de inhoudelijke en financiële voortgang met een reële<br />

prognose ten opzichte van de begroting. In deze tussentijdse financiële rapportages wordt ook<br />

gerapporteerd over de opbrengsten en kosten van de fondsenwerving. Een belangrijk kengetal<br />

in dit kader is het percentage “kosten fondsenwerving”. Op basis van de bevindingen van deze<br />

rapportages wordt, indien nodig, bijgestuurd.<br />

De overige interne processen worden jaarlijks op hoofdlijnen geëvalueerd door de directeur en<br />

het bestuur. Deze evaluatie is verweven met de evaluatie van de jaarlijkse doelstellingen.<br />

8. omgaan met belanghebbenden<br />

Het Nationaal Ouderenfonds neemt het volgende algemeen geldende principe in acht:<br />

“De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor<br />

de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”<br />

De wijze waarop dit principe wordt vormgegeven staat hieronder beschreven.<br />

Informatieverstrekking aan en communicatie met belanghebbenden<br />

Het Nationaal Ouderenfonds streeft naar een optimale relatie met haar belanghebbenden.<br />

Om alle belanghebbenden zo breed en goed mogelijk te informeren, biedt het Nationaal<br />

Ouderenfonds verschillende vormen van informatie aan: nieuwsbrieven; jaarverslag; website;<br />

radiocommercials, televisie-uitzendingen; corporate brochure; persberichten; artikelen in<br />

diverse tijdschriften; (gratis) advertenties; presentaties en workshops. Veel informatie (zoals<br />

het jaarverslag) is terug te vinden op www.ouderenfonds.nl. Daarnaast verstrekt het Nationaal<br />

Ouderenfonds informatie op aanvraag.<br />

Elk jaar wordt hiertoe een communicatieplan opgesteld met een bijbehorende<br />

communicatiekalender. Deze vormen de basis voor de communicatie in het lopende jaar. Naast<br />

de vaste communicatiemomenten wordt ook gelet op maatschappelijke ontwikkelingen en<br />

gebeurtenissen waar snel op wordt gereageerd, indien noodzakelijk en als het een van de<br />

speerpunten van het fonds raakt.<br />

Het Nationaal Ouderenfonds heeft een klachtenprocedure. Deze werd begin 2009 ook op<br />

de website gezet. Binnengekomen klachten worden op elke bestuursvergadering door de<br />

directeur gemeld en via de klachtenprocedure afgehandeld.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

43


44<br />

BIJlagen<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

BIJlage 1<br />

Overzicht plaatselijke afdelingen <strong>2008</strong><br />

BIJlage 2<br />

Toegekende bijdragen in de periode januari t/m december <strong>2008</strong><br />

BIJlage 3<br />

Financiële bijlage, jaarrekening<br />

accountantsverklaring<br />

colofon<br />

Dit is een uitgave van het Nationaal Ouderenfonds<br />

tekst en samenstelling: Diverse afdelingen<br />

eindredactie: Sabrina van Ravenswaay, afdeling Marketing & Communicatie<br />

Fotografie: o.a. Roland Pupupin, Bob Awick, Superkate<br />

Vormgeving: campagnerotterdam


BIJlage 1 overzicht plaatselijke afdelingen <strong>2008</strong><br />

groningen<br />

Aduard Muntendam Veendam<br />

Bedum Norg Winschoten<br />

Beerta Oldehove Winsum<br />

De Marne Schiermonnikoog Zuidhorn<br />

Leek Ten Boer Zuidwolde<br />

Friesland<br />

De Knipe Harlingen Jubbega<br />

Ferwert Heerenveen Leeuwarden<br />

Franeker Het Bildt Sint Nicolaasga<br />

Gaasterlan-Sleat Joure Wirdum<br />

drenthe<br />

Annen Gasselternijveen Odoorn<br />

Beilen Gieten Ruinen<br />

Borger Hoogeveen Vledder<br />

Dwingeloo Koekange-De Wijk Westerbork<br />

overijssel<br />

Aalten Gramsbergen Nieuwleusen<br />

Dalfsen Hasselt Reutum/Haaren<br />

Deventer Heino Weerselo<br />

Diepenheim Hengelo Zwartsluis<br />

gelderland<br />

Barneveld Mook Wezep<br />

Beusichem Nijkerk Wisch<br />

Eerbeek Scherpenzeel Zaltbommel<br />

Epe Velp Zevenaar<br />

Hummelo en Keppel Westervoort Zutphen<br />

Flevoland<br />

Emmeloord<br />

utrecht<br />

Amerongen Driebergen-Rijsenburg Zeist<br />

De Bilt Wijk bij Duurstede<br />

noord-holland<br />

Heerhugowaard Medemblik Zuid-Schermer<br />

Hippolytushoef Nederhorst den Berg<br />

Huizen Zaandijk<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

45


46<br />

BIJlage 1 overzicht plaatselijke afdelingen <strong>2008</strong><br />

zuid-holland<br />

Alkemade Leiderdorp Pijnacker<br />

Barendrecht Maasland Rotterdam (3x)<br />

Den Haag-pluijm Nieuwerkerk a/d IJssel Schoonhoven<br />

Gravendeel ’s Oegstgeest Ter Aar<br />

Koudekerk a/d Rijn Oud Beijerland Zoeterwoude<br />

zeeland<br />

Oostburg Schouwen Duiveland<br />

noord-Brabant<br />

Aarle-Rixtel Gemert Nuenen<br />

Achtmaal Gilze Oploo<br />

Alphen NB Haaren Raamsdonk<br />

Bakel Haps Sambeek<br />

Berkel Enschot Heeswijk/Dinther/Loosbroek Sleeuwijk<br />

Berlicum Heeze Teteringen<br />

Boekel Helvoirt Uden<br />

Boxmeer Klein Zundert Udenhout<br />

Den Bosch Kruisland Venhorst<br />

Deurne Lieshout Vierlingsbeek<br />

Eindhoven (2x) Maarheeze Waspik<br />

Fijnaart Nieuw-Vossemeer Werkendam<br />

limburg<br />

Baexem Groot Born Nederweert<br />

Bocholtz Landgraaf Venlo<br />

Broekhuizenvorst Maastricht Venray<br />

Geleen Melick Weert<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


BIJLAGE 2 Toegekende bijdragen in de periode januari t/m december <strong>2008</strong><br />

Aanvrager Bedrag<br />

ACQUOY<br />

Verenigingsgebouw ‘De Schakel’ € 2.060,vervangen<br />

stoelen en tafels verenigingsgebouw<br />

ALKMAAR/OUDORP\<br />

Verpleeghuis Lauwershof € 1.500,aanschaf<br />

audiovisuele apparatuur en sfeerverlichting voor de zorgkamers<br />

ALMERE<br />

Stichting AANDAGT (AANgepaste DAGTochten) € 3.000,vakantiereis<br />

voor gehandicapten/hulpbehoevende ouderen<br />

Stichting Hospice Almere € 10.000,inrichting<br />

hospice<br />

AMERSFOORT<br />

Stichting Welzijn Amersfoort € 800,uitstapje<br />

voor ouderen op 21 augustus <strong>2008</strong><br />

AMSTELVEEN<br />

De Zonnebloem-Regio Amstelland € 718,voorstelling<br />

‘ Muziek van toen en nu’ op 19 juni <strong>2008</strong><br />

Stichting Brentano € 25.780,aanschaf<br />

tweede BoodschappenPlusBus<br />

Stichting Brentano € 35.000,de<br />

(sociaal-culturele) bewonersactiviteiten in <strong>2008</strong><br />

AMSTERDAM<br />

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Universitair Netwerk Ouderenzorg € 1.000,bijeenkomst<br />

13 november <strong>2008</strong>, werktitel 'Onbegrepen'<br />

Hogeschool van Amsterdam ( studenten in kader van hun studie) € 200,organiseren<br />

kerstmiddag voor bewoners Amstelring, i.s.m. basisschool<br />

Landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen € 1.020,kwijtschelding<br />

huurpenningen <strong>2008</strong><br />

Parochiële Caritas Instelling Paulus € 736,90<br />

Dagje uit bus-boot tocht voor groep mensen die vorig jaar een dierbare verloren<br />

Stichting Het R.C.Maagdenhuis € 20.000,reservering<br />

Cloetingfonds <strong>2008</strong><br />

Stichting IJsterk € 2.000,zomervakantieactiviteiten<br />

oudere bewoners Centrum en Westerpark<br />

Stichting IJsterk € 1.200,-<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

47


48<br />

‘rollend de dansvloer op’; rolstoel- en rollator-dansen<br />

Stichting Musicians Worldwide € 6.500,organiseren<br />

klassieke concerten in verzorgings- en verpleeghuizen in <strong>2008</strong><br />

Stichting OsiraGroep € 1.000,kerstconcerten<br />

voor bewoners van de huizen van Osira<br />

Stichting OsiraGroep, Zorgcentrum Bernardus € 4.000,aanschaf<br />

duofiets<br />

Stichting Welzijn ZuiderAmstel € 4.500,aanschaf<br />

apparatuur voor computerles aan ouderen (open inloop)<br />

Woongroep Ouderen Buitenveldert € 500,aanschaf<br />

nieuwe tv voor gezamenlijke ruimte<br />

APELDOORN<br />

's Heeren Loo € 350,aanschaf<br />

plantenbakken voor de ontmoetingsruimtes van De Heeze<br />

Stichting De Goede Zorg, Woonzorgcentrum De Veenkamp € 3.000,aanschaf<br />

beweegtoestel<br />

ARNHEM<br />

Drie GasthuizenGroep, Stichting Catharina, Verpleeghuis Heijendaal € 5.000,realiseren<br />

miniboerderij bij verpleeghuis Heijendaal<br />

Stichting Anders Wonen Arnhem € 5.000,startkosten<br />

SAWA<br />

ASSEN<br />

Stichting Vrienden van De Slingeborgh € 4.000,aanschaf<br />

rolstoelbus<br />

BARENDRECHT<br />

Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht € 4.500,start<br />

Koffiehuisje<br />

BEERTA<br />

Stichting Oosterlengte, Woonzorgcentrum de Tjamme € 5.500,aanschaf<br />

rolstoelbus<br />

BENNEKOM<br />

Opella, Protestants Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijn € 9.000,pilot<br />

'Vertellen van het levensverhaal'<br />

BERGAMBACHT<br />

Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht € 8.000,huisbezoek<br />

75+<br />

BERGEN OP ZOOM<br />

GGZ West Noord-Brabant, sector Ouderen € 2.000,-<br />

aanschaf plantenbakken en inhoud voor tuin nieuwe zorgcentrum<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


BERLICUM<br />

Stichting Vivent, Verzorgingshuis Berlerode € 3.250,aanschaf<br />

duofiets<br />

BILTHOVEN<br />

Stichting Stichtse Warande, Wooncentrum Schutsmantel € 930,aanschaf<br />

LCD-scherm voor de huiskamer voor psychogeriatrische bewoners<br />

BOIJL<br />

Vereniging Dorpsbelang Boijl € 982,aanschaf<br />

koersbalmat<br />

BORGER<br />

Nationaal Fonds Ouderenhulp, afdeling Borger € 650,uitstapje<br />

in het kader van de Onvergetelijke Zomerdag <strong>2008</strong><br />

BOXMEER<br />

Stichting Pantein Verpleging en verzorging, Verpleeghuis Madeleine € 1.500,realiseren<br />

belevingstuin<br />

BOXTEL<br />

Vereniging Wonen-Plus Boxtel € 800,aanschaf<br />

tweedehands biljart<br />

BREDA<br />

Katholieke Bond van Ouderen Breda West € 2.000,-<br />

Project Ouderen sterke hang naar vroeger: gezamenlijk herinneringen ophalen<br />

Stichting Ouderenwerk Breda € 2.400,aanvullende<br />

bijdrage audiovisuele apparatuur voor wijksteunpunt Heksenwiel<br />

BREUKELEN<br />

Stichting Welzijn Ouderen Breukelen € 5.000,project<br />

Preventief Huisbezoek onder 75-plussers in Breukelen<br />

BUDEL<br />

Stichting Gemeenschapshuis Budel ('de Borgh') € 5.000,start<br />

eetpunt<br />

BUNNIK<br />

Stichting Nationaal Ouderenfonds € 9.076,project<br />

Nintendo Wii voor verzorgingshuizen<br />

Stichting Nationaal Ouderenfonds € 17.900,verder<br />

verspreiden Senioren Zomerschool<br />

Stichting Nationaal Ouderenfonds € 1.500,kerstdiners<br />

Ouderenfonds i.s.m. Van der Valk<br />

Stichting Nationaal Ouderenfonds € 20.000,-<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

49


50<br />

Onvergetelijke Zomerdag/Onvergetelijke Dag Bus<br />

Stichting Nationaal Ouderenfonds € 35.000,jaarlijks<br />

ontwikkelbudget diensten<br />

BUSSUM<br />

Versa, Stichting Welzijn en Cultuur Gooi en Vechtstreek € 3.000,inrichting<br />

wijkcentrum in woonzorgcomplex 'de Heul'<br />

BUURMALSEN<br />

Vereniging Ons Eigen Gebouw € 4.500,inrichting<br />

keuken<br />

CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Stichting ZorgBreed € 1.000,aanschaf<br />

rolstoelbus<br />

CUIJK<br />

Stichting Vrienden van De La Salle € 5.000,inrichting<br />

ontmoetingsruimte<br />

DE RIPS<br />

Stichting Beheer Gemeenschapshuis D'n Eik € 7.000,inrichting<br />

gemeenschappelijke ruimte zorgwoningen De Rips<br />

DE STEEG<br />

Stichting Attent wonen welzijn zorg € 500,aanschaf<br />

twee computers met beeldscherm voor woonzorgcentrum IJsselzicht<br />

Stichting Attent wonen welzijn zorg € 1.137,50<br />

aankleding terras woonzorgcentrum IJsselzicht<br />

DELFT<br />

Stichting Brede Welzijnsorganisatie Delft € 5.000,inrichting<br />

nieuwe multifunctioneel wijkcentrum Buitenhof<br />

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest € 2.000,bewonersvakantie<br />

<strong>2008</strong> verpleeghuis Delfshove<br />

DEN BOSCH<br />

Nostalgie Media € 11.500,startbijdrage<br />

kwartaalblad voor dementerende ouderen Nostalgie; voor flyers<br />

Van Neynselstichting, Woonzorgcentrum Antoniegaarde € 4.500,aanschaf<br />

audiovisuele apparatuur voor steunpunt De Sluis<br />

DEN HAAG<br />

Stichting Parnassia Bavo Groep € 3.199,inrichting<br />

woonverblijf voor verslaafden uit de jaren '60 (genaamd Woodstock)<br />

Stichting Sociaal Cultureel Werk, Buurthuis Boerenplein € 3.000,activiteitenkosten<br />

<strong>2008</strong> ouderensoos<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


Stichting Welzijn Scheveningen € 3.000,-<br />

aanschaf fitnesstoestellen voor wijkcentrum De Naald<br />

DIEVER<br />

Stichting Zorgboerderij Fledderushoeve € 4.000,investeringen<br />

voor dagopvang van ouderen<br />

DOETINCHEM<br />

Activiteitengroep de Bramenhof € 150,aanschaf<br />

ophangsysteem voor schilderijen<br />

DONKERBROEK<br />

Stichting Welzijn Ouderen Ooststellingwerf € 960,aanschaf<br />

stoelen voor de gymnastiekgroep Donkerbroek<br />

DRACHTEN<br />

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland € 3.000,aanschaf<br />

verrijdbare kookunit<br />

DRIEBERGEN-RIJSENBURG<br />

Regiobibliotheek Zuid-Oost Utrecht € 1.000,start<br />

voorleesproject in Beukenstein ('Luisteren in je leunstoel')<br />

DUIVENDRECHT<br />

Zonnehuisgroep Amstelland, Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch € 9.000,aanschaf<br />

rolstoelbus<br />

EERSEL<br />

Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen € 6.000,inrichting<br />

ontmoetingsruimte wijkcentrum in nieuwe wijk Kerkebogten<br />

ENSCHEDE<br />

Stichting Exploitatie Hospice Enschede € 14.000,inrichting<br />

hospice<br />

ERMELO<br />

Landelijk Dementieprogramma Noordwest Veluwe € 2.000,realiseren<br />

'Geheugensteuntje'<br />

ETTEN-LEUR<br />

Vereniging Buurtbelang Banakkers € 1.800,vervanging<br />

computers<br />

GENDEREN<br />

Stichting Welzijn Pro Seniore € 7.500,inrichting<br />

gemeenschappelijke ruimten woonzorgcomplex Ruiterhof<br />

GOES<br />

Bewonerscommissie Poelhoek € 4.000,inrichting<br />

atrium<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

51


52<br />

GRONINGEN<br />

Stichting de Borg € 10.000,opzetten<br />

organisatiestructuur voor vrijwilligers<br />

Stichting Present Groningen € 5.000,organiseren<br />

vrijwilligershulp aan ouderen<br />

Zorggroep Fivelland, projectgroep Schildmeer € 4.000,inrichting<br />

ontmoetingsruimte zorgboerderij<br />

HAELEN<br />

Stichting Proteion Zorgcentra in Midden-Limburg, Zorgcentrum Sterrebosch € 8.000,realiseren<br />

belevingstuin<br />

HANK<br />

Stichting Trema € 7.500,inrichting<br />

steunpunt De Dotter<br />

HARDENBERG<br />

Stichting Hospice Hardenberg € 13.000,inrichting<br />

hospice<br />

HARDERWIJK<br />

Stichting ZorgNvrij € 10.000,inrichting<br />

gemeenschappelijke ruimten kleinschalige woonzorgvoorziening<br />

HAREN<br />

Stichting Vrienden van De Dilgt € 3.000,project<br />

clownerie op psychogeriatrische afdelingen van Verpleeghuis Dilgtoord<br />

Stichting Zorginstellingen 't Gooregt € 870,realiseren<br />

Alzheimertuin voor nieuwbouw Verpleeghuis Dilgtoord<br />

HATTEM<br />

Zorg- en wooncentrum de Bongerd € 1.071,twee<br />

internetplekken voor restaurant/ontmoetingsruimte<br />

HEERHUGOWAARD<br />

Stichting MagentaZorg € 1.000,inrichting<br />

stiltecentrum bij Verpleeghuis Zuyder Waert<br />

HELDEN<br />

Stichting Gemeenschapshuis Helden € 8.500,inrichting<br />

nieuwe multifunctioneel centrum<br />

HERVELD<br />

Stichting Samen Zorgen € 4.000,pilotproject<br />

'KernGezond'<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


HEYTHUYSEN<br />

Seniorenvereniging Heythuysen € 1.820,vervanging<br />

tweedehands computers door laptops<br />

HILVERSUM<br />

Stichting Hilverzorg, Verpleeghuis Zonnehoeve € 4.000,vervanging<br />

rolstoelbus<br />

HOOFDDORP<br />

Stichting Algemene Senioren Assistentie € 1.100,organiseren<br />

busreis voor ouderen<br />

HOOGVLIET<br />

Stichting Protestants Christelijke Zorggroep Rijnmond, Woonzorgcentrum Siloam € 5.000,inrichting<br />

vier groepen kleinschalig wonen voor ouderen in Westerstein<br />

HOOGWOUD<br />

Stichting JonkersZorg € 10.000,inrichting<br />

erf en paviljoen voor dagbesteding voor dementerende ouderen<br />

HUIZEN<br />

Stichting Vier het Leven € 5.000,starten<br />

regio Vechtdal: Zwolle, Ommen, Dalfsen en Hardenberg<br />

Stichting Vivium Zorggroep € 2.000,inrichting<br />

tuin; met name aanschaf bloembakken<br />

Stichting Vivium Zorggroep € 8.680,inrichting<br />

nieuwbouwproject 'De Ruyterstraat'<br />

KLIMMEN<br />

Stichting Muziek Jong voor Oud € 5.000,concertreeks<br />

voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Limburg; bijdrage voor 2009<br />

LANDSMEER<br />

Stichting WonenPlus Noord-Holland € 4.400,inrichting<br />

nieuwe ruimte WonenPlus Landsmeer<br />

LANGENBOOM<br />

Stichting Gemeenschapsaccommodatie Langenboom € 6.500,aanschaf<br />

meubilair voor de dagopvang<br />

LAREN<br />

Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Warrekam € 3.000,vervangen<br />

computers voor cursussen voor ouderen<br />

LEDEACKER<br />

Dorpsvereniging 't Leker € 7.500,inrichting<br />

nieuwe dorpshuis<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

53


54<br />

LEEUWARDEN<br />

Stichting Noorderbreedte, Zorgcentrum Bornia Herne € 2.500,project<br />

‘Bornia Herne op de kop’ (uitstapjes voor de bewoners)<br />

Stichting Palet, locatie Swettehiemte € 2.000,aanschaf<br />

bloembakken en planten<br />

Stichting Welzijn Leeuwarden € 588,kerstactiviteit<br />

voor eenzame ouderen<br />

LEIDEN<br />

Stichting Libertas Leiden € 2.000,-<br />

Winterfestival 2009<br />

LETTELE<br />

Plaatselijk Belang Lettele € 750,aanschaf<br />

duofiets<br />

LIENDEN<br />

Samenwerkende Stichtingen Welzijn Ouderen Rivierenland € 8.000,extra<br />

kosten toegankelijkheid 'Circus van het eenzame hart'<br />

LOPIK<br />

Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard € 1.480,huur<br />

tentoonstelling Het zesde zintuig in het kader van het valpreventieproject voor ouderen<br />

LOTTUM<br />

Stichting Eetplein € 2.734,project<br />

'Samen eten, samen ontmoeten'<br />

MAARHEEZE<br />

Stichting Land van Horne, Zorgcentrum Marishof € 9.000,aanleg<br />

Alzheimertuin<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


MAASBREE<br />

Stichting WoZoCo De Clockenslagh € 5.250,inrichting<br />

ontmoetingsruimte<br />

MAASTRICHT<br />

Stichting Mondriaan Zorggroep, locatie Vijverdal € 2.250,reis<br />

naar Lourdes voor oudere cliënten<br />

Stichting Trajekt € 5.500,organiseren<br />

zomeractiviteiten 'Met Trajekt de zomer door'<br />

Stichting Vivre € 5.000,herinrichting<br />

tuin tot belevingsgerichte tuin<br />

MELDERSLO<br />

Stichting Melderslo onder de Pannen € 5.000,inrichting<br />

multifunctioneel centrum<br />

METERIK<br />

Katholieke Bond van Ouderen in Limburg, afdeling Meterik € 1.150,aanschaf<br />

drie computers met toebehoren<br />

MIDDELBEERS<br />

Stichting Ontmoetingscentrum de Beerzen € 4.000,inrichting<br />

ontmoetingsruimten voor ouderen<br />

NEDERWEERT<br />

Stichting Domus Bona Ventura € 5.000,inrichting<br />

gemeenschappelijke ruimten<br />

NIEUW VENNEP<br />

Stichting ANBO Samen op Weg € 4.000,inrichting<br />

clubgebouw<br />

NIEUWEGEIN<br />

Landelijk Dementieprogramma Westelijk Utrecht € 5.000,verbeteren<br />

informatievoorziening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers<br />

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL<br />

Samenwerkingsverband Ouderen Nieuwerkerk aan den IJssel € 4.000,preventief<br />

huisbezoek 70+<br />

NIEUWLANDE<br />

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen € 5.000,aanschaf<br />

inventaris en materialen voor project 'Dagvertier'<br />

NISTELRODE<br />

Stichting Zorg voor Ouderen Maasland € 2.000,-<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

55


56<br />

aanschaf geluidsinstallatie voor dienstencentrum De Stekkerhoek<br />

NIJMEGEN<br />

Bewonerscommissie Nocturne € 4.000,inrichting<br />

ontmoetingsruimte<br />

Stichting ZZG Zorggroep € 3.000,aanschaf<br />

activiteitenmateriaal voor verpleeghuis De Globe<br />

NIJVERDAL<br />

Stichting De Welle € 4.000,herinrichting<br />

soosruimte voor ouderen de Cirkel<br />

NUIS<br />

Vereniging Jeu de Boules Nuis-Niebert € 2.500,realiseren<br />

vier jeu de boulesbanen<br />

NUNSPEET<br />

Stichting Protestants Christelijk Ouderenwerk ‘Het Venster’ € 6.000,uitbreiding<br />

personenalarmering<br />

ODOORN<br />

ANBO afdeling Klijndijk-Odoorn € 500,aanschaf<br />

bank bij jeu de boulesbaan<br />

OMMEN<br />

Stichting Vechtgenoten € 9.000,start<br />

inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten<br />

OTTERSUM<br />

Stichting Sport- en Speelstraat De Brink € 2.500,realiseren<br />

jeu de boulesbanen<br />

OUDWOUDE<br />

Stichting tot beheer en exploitatie van het mfc Oudwoude € 4.000,realiseren<br />

jeu de boulesbaan en aanschaf koersbalspel, biljart en oven<br />

REUVER<br />

Stichting Zorggroep Noord-Limburg € 6.000,inrichting<br />

ontmoetingsruimten Bösdaelproject<br />

RIJSWIJK<br />

Stichting Florence € 5.000,aanschaf<br />

fitnessapparatuur en hoog/laagbad voor de afdeling Huntington patiënten<br />

in verpleeghuis Gulden Huis<br />

ROTTERDAM<br />

Nieuw Zorg Beheer B.V. € 300,aanschaf<br />

groot letter boeken<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


Stichting Rotterdam Verkeert € 2.500,-<br />

publiciteitsmateriaal voor ouderen met holebi vragen/problemen<br />

Stichting Vrienden van Pniël € 14.000,inrichting<br />

palliatief centrum De Regenboog<br />

Stichting Zorg Compas, Verpleeghuis Delfshaven € 10.000,inrichting<br />

snoezelruimte in de nieuwbouw<br />

SAMBEEK<br />

Stichting Buurthuis Sambeek € 4.500,vervangen<br />

stoelen seniorenruimte en aanschaf ringleiding<br />

SCHAIJK<br />

Stichting Zorg voor Ouderen Maasland € 7.000,inrichting<br />

belevingstuin D’n Hof bij verpleeghuis Nieuwe Hoeven<br />

SEVENUM<br />

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Sevenum € 1.000,organiseren<br />

fietstocht 'Beleef de dag'<br />

SINT ANTHONIS<br />

Stichting Hospice-huis Land van Cuijk € 6.500,inrichting<br />

uitbreiding hospice<br />

SITTARD<br />

Orbis medisch en zorgconcern € 10.000,realiseren<br />

Parc Hoogveld, Hof van Onthaasting; voor de vlindertuin<br />

SLAGHAREN<br />

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Slagharen € 1.550,aanschaf<br />

stoelen, koersbal en sjoelbakken voor ouderenactiviteiten<br />

SOMMELSDIJK<br />

Vereniging Wijkgroep De Zwaluw € 4.500,inrichting<br />

nieuw onderkomen<br />

TER AAR<br />

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Ter Aar € 3.500,aanbrengen<br />

traplift naar verenigingsruimte<br />

TERNEUZEN<br />

Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen € 8.000,inrichting<br />

hospice<br />

Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen € 5.500,aanschaf<br />

duofietsen voor Emmaus en Coensdike<br />

THORN<br />

Seniorenvereniging Thorn € 2.150,vervangen<br />

computers<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

57


58<br />

TILBURG<br />

Embracepink.nl € 1.500,ontmoetingscentrum<br />

voor oudere homo- en biseksuelen<br />

Stichting de Wever € 10.000,project<br />

'Bettie Aakkum aai' (bezoek van getrainde huisdieren en vrijwilligers<br />

aan dementerende ouderen)<br />

Stichting De Wever, Zorgcentrum de Heikant € 3.000,inzet<br />

van een miMakkus clown op de psychogeriatrische afdeling Regenboog<br />

TUBBERGEN<br />

Stichting Welzijn Tubbergen € 745,00<br />

investeringen open eettafel in De Kolenbranderhof<br />

UTRECHT<br />

Netwerk 55+ Overvecht € 1.800,verwendag<br />

<strong>2008</strong> voor eenzame ouderen uit de wijk Overvecht<br />

Portes € 5.000,vernieuwing<br />

keuken De Musketon tbv ouderen en kwetsbaren<br />

Stade Advies B.V. € 4.954,78<br />

vooronderzoek coördinatie- en steunpunt voor groepswonen voor allochtone ouderen<br />

Stichting Cogis € 3.720,voortzetting<br />

workshops<br />

Stichting Inspraakorgaan Chinezen € 5.000,maatschappelijke<br />

participatie van Chinese vrouwen in Nederland<br />

Stichting Kunst en Dementie € 5.000,organiseren<br />

conferentie Kunst & Dementie, subtitel 'De Kunst Elkaar te Bereiken'<br />

Trimbos-Instituut, Pharos, Cogis € 10.000,ontwikkelen<br />

Levensboek voor oudere vluchtelingen, oorlogsgetroffenen en veteranen<br />

VENLO<br />

Stichting Hospice Venlo € 14.000,inrichting<br />

hospice Mariaweide<br />

VIANEN<br />

Stichting 'Met Raad & Daad' € 3.000,startbijdrage<br />

VINKEVEEN<br />

Stichting Amerpoort € 1.500,inrichting<br />

balkons appartementen locatie Kerkelanden<br />

VOORBURG<br />

Stichting Welzijn Oud en Jong Leidschendam-Voorburg € 1.000,maandelijkse<br />

contactmiddag oudere homoseksuelen<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


VUGHT<br />

Stichting Eetcafé De Baarzen € 5.000,start<br />

eetcafé De Rode Rik<br />

WEERT<br />

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Weert Zuid € 5.000,inrichting<br />

gemeenschappelijke ruimte Oranjeflat<br />

WEESP<br />

Vivium Zorggroep, Verpleeghuis Hogewey € 15.000,inrichting<br />

De Hogeweyk<br />

WESTWOUD<br />

Stichting Seniores Priores € 5.000,uitbreiding<br />

seniorencentrum tot dorpsservicepunt<br />

WESTZAAN<br />

Stichting Hospice Zaanstreek € 9.000,inrichting<br />

hospice<br />

WIERINGEN<br />

Stichting Wonen Plus Welzijn € 4.000,preventief<br />

huisbezoek voor ouderen in de gemeente Wieringen<br />

WINSCHOTEN<br />

Stichting Oosterlengte, locatie de Renselheerdt € 4.000,aanschaf<br />

tuinmeubilair en parasols<br />

x<br />

Bijdragen bestuurs- en commissieleden (Maagdenhuis) € 1.000,-<br />

Herman van Melick - Eerbied voor het leven, hospice<br />

Bijdragen bestuurs- en commissieleden (Maagdenhuis) € 2.000,-<br />

Janna de Boer - Tbv aanschaf Wii's voor verzorgingshuizen<br />

Bijdragen bestuurs- en commissieleden (Maagdenhuis) € 1.000,-<br />

Herman van Melick - werkgroep 'Voor iedereen' spes.thuisbegeleiding<br />

ZAANSTAD<br />

Zonnebloem Regio Zaanstreek € 1.500,organiseren<br />

multiculturele Seniorendag Zaanstad<br />

ZEVENAAR<br />

Belangenvereniging 'De Liemers'/Hobbycentrum Zevenaar € 2.500,voor<br />

nieuwe onderkomen: versteviging vloeren, beveiliging, krachtstroom, afzuigsysteem<br />

Stichting Hospice Martinus € 1.500,startkosten<br />

hospice<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

59


60<br />

ZOETERMEER<br />

Stichting Insaniyat € 750,kerstmaaltijd<br />

voor 50 ouderen<br />

ZUIDHORN<br />

Stichting Woonzorgcentra Westerkwartier € 2.000,aanschaf<br />

duofiets voor de Woonhavens<br />

ZUIDWOLDE<br />

Stichting Tonckensdierenpark € 5.000,realiseren<br />

dierenpark bij verzorgingshuis 'Het Tonckenshuis'<br />

ZWAAGWESTEINDE<br />

Stichting Zorgkwadrant Fryslân Oost, Zorgcentrum Brugchelencamp € 2.500,vakantiereis<br />

Zorgcentrum Brugchelencamp<br />

Stichting Zorgkwadrant Fryslân Oost, Zorgcentrum Brugchelencamp € 3.500,oprichten<br />

Computerleercentrum 55+<br />

ZWOLLE<br />

Stichting Zorgspectrum Het Zand € 3.677,11<br />

kaarsenmakerij<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


BIJLAGE 3 Financiële bijlage, jaarrekening [zie excelbestand]<br />

STICHTING NATIONAAL OUDERENFONDS<br />

BUNNIK<br />

JAARREKENING <strong>2008</strong><br />

Inhoudsopgave pagina blad<br />

Balans per 31 december <strong>2008</strong> 62 1<br />

Staat van baten en lasten over het boekjaar <strong>2008</strong> 63 2<br />

Algemene toelichtingen bij balans en staat van baten en lasten 64 3<br />

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 64 3<br />

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 64 3<br />

Toelichtingen op de balans 66 5<br />

Specificaties van de staat van baten en lasten 73 12<br />

Specificaties uitgaven 83 22<br />

Bijlagen: Begroting 2009<br />

85<br />

49<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

61


62<br />

BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2008</strong> 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

VASTE ACTIVA<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

€ € €<br />

immateriële vaste activa 29.667 0<br />

materiële vaste activa 78.490 65.205<br />

VLOTTENDE ACTIVA<br />

108.157<br />

Voorraden 227.463 181.702<br />

Vorderingen en overlopende activa 1.488.607 1.866.748<br />

Effecten 775.165 878.429<br />

Liquide middelen 456.479 206.806<br />

2.947.714<br />

TOTAAL ACTIVA 3.055.871<br />

RESERVES EN FONDSEN<br />

STICHTINGSKAPITAAL 45<br />

RESERVES<br />

continuiteitsreserve 769.260 680.670<br />

bestemmingsreserves 445.620 551.759<br />

FONDSEN<br />

1.214.880<br />

bestemmingsfondsen 0<br />

VREEMD VERMOGEN<br />

1.214.925<br />

langlopende schulden 256.250 332.850<br />

kortlopende schulden 1.584.696 1.624.490<br />

1.840.946<br />

TOTAAL PASSIVA 3.055.871<br />

€<br />

53<br />

65.205<br />

3.133.685<br />

3.198.890<br />

45<br />

1.232.429<br />

9.076<br />

1.241.550<br />

1.957.340<br />

3.198.890


STAAT VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> werkelijk begroot<br />

BATEN:<br />

jaar <strong>2008</strong> jaar <strong>2008</strong><br />

uit eigen fondsenwerving 2.633.079 3.112.100<br />

uit gezamenlijke acties 91.134 0<br />

uit acties van derden 483.341 400.000<br />

uit beleggingen -86.672 42.000<br />

som der baten: 3.120.882 3.554.100<br />

BESTEDINGEN:<br />

aan projectsubsidies 901.993 1.015.000<br />

aan PremiePlanProjecten 288.905 452.000<br />

aan kleine lokale projecten 37.007 50.000<br />

aan pleitbezorging 336.345 290.000<br />

aan pro-actieve projecten 803.464 837.000<br />

aan evenementen 121.729 211.000<br />

som der bestedingen 2.489.443 2.855.000<br />

LASTEN WERVING BATEN<br />

voor eigen fondsenwerving 317.444 475.000<br />

voor gezamenlijke acties 86.688 60.000<br />

voor acties van derden 29.834 10.000<br />

voor beleggingen 13.096 20.000<br />

voor overige baten en lasten 19.082 54.100<br />

som der lasten 466.144 619.100<br />

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 191.920 80.000<br />

RESULTAAT <strong>2008</strong> -26.625 0<br />

RESULTAATBESTEMMING <strong>2008</strong><br />

Toegevoegd resp. onttrokken aan:<br />

Continuïteitsreserve 88.590 0<br />

Bestemmingsreserve projecten -220.259 0<br />

Bestemmingsreserve activa 114.120 0<br />

Ontrekking bestemmingfonds -9.076<br />

-26.625 0<br />

werkelijk<br />

jaar 2006/07<br />

3.298.235<br />

0<br />

490.490<br />

96.483<br />

3.885.208<br />

1.002.203<br />

398.921<br />

62.929<br />

448.274<br />

928.501<br />

288.034<br />

3.128.862<br />

668.040<br />

0<br />

165.458<br />

20.683<br />

54.927<br />

909.108<br />

0<br />

-152.761<br />

0<br />

-156.067<br />

3.306<br />

-152.761<br />

55<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

63


64<br />

ALGEMENE TOELICHTING, BEHORENDE TOT DE JAARREKENING <strong>2008</strong><br />

ALGEMEEN<br />

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (herzien in 2007).<br />

VERSLAGGEVINGSPERIODE<br />

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een (1) jaar.<br />

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.<br />

VERGELIJKING MET VORIGE JAREN<br />

Het vorig jaarverslag omvat de periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2007 (17 maanden).<br />

In 2007 is besloten (1) terug te keren naar het kalenderjaar en (2) het boekjaar 2006/2007 te<br />

verlengen met 5 maanden tot 31 december 2007.<br />

De vergelijking van de boekjaarresultaten (12 maanden) met die van vorig boekjaar (17 maanden)<br />

wordt hierdoor bemoeilijkt. Bij de vergelijking van cijfers <strong>2008</strong> t.o.v. 2007 wordt hier niet steeds meer<br />

naar verwezen.<br />

STELSELWIJZIGING<br />

De jaarrekening <strong>2008</strong> is opgesteld overeenkomstig de aangepaste RJ650. Dit is het eerste jaar dat<br />

deze nieuwe RJ650 is toegepast. Deze stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat en het<br />

vermogen (reserves en fondsen). De wijzigingen betreffen met name:<br />

* aangepaste modellen voor de balans en de staat van baten en lasten<br />

* het niet toedelen van de kosten beheer en administratie maar afzonderlijk presenteren<br />

Door een reorganisatie en het feit dat in 2007 geen urenregistratie heeft plaatsgevonden,<br />

ontbreekt een betrouwbare schatting van de kosten voor beheer en admistratie in de<br />

vergelijkende cijfers.<br />

Het is niet praktisch uitvoerbaar gebleken om de kosten voor beheer en administratie<br />

te berekenen over 2007. Indien aanpassing had plaatsgevonden, zou het resultaat over 2007<br />

niet zijn gewijzigd. Het betreft een andere presentatie in de staat van baten en lasten.<br />

Vanaf januari <strong>2008</strong> is de urenregistratie afgestemd op de herziene RJ 650.<br />

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA<br />

De grondslagen, welke worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd<br />

op historische kosten / prijs van verkrijging.<br />

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.<br />

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en<br />

bijkomende kosten, welke direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.<br />

Bij de waardering van de voorraden is rekening gehouden met de op de balansdatum opgetreden<br />

waardeverminderingen (zie afschrijving).<br />

De vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor<br />

oninbaarheid. Voorzieningen zijn bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van<br />

de vorderingen.<br />

Materiële vaste activa, aangewend in het kader van de doelstelling, zijn op dezelfde manier gewaardeerd<br />

als materiële vaste activa, benodigd voor de bedrijfsvoering.<br />

De materiële vaste activa zijn gewaardeerde tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, verminderd met de<br />

cumulatieve afschrijvingen.<br />

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING<br />

De grondslagen, welke worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd<br />

op historische kosten.<br />

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.<br />

Bij de toerekening van baten en lasten is een bestendige gedragslijn gevolgd: in de balans is ook<br />

rekening gehouden met de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen, die in andere periode zijn<br />

of worden ontvangen dan wel betaald.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

59


vervolg ALGEMENE TOELICHTING, BEHORENDE TOT DE JAARREKENING <strong>2008</strong><br />

In de staat van baten en lasten zijn voorts de begrotingscijfers van het verslagjaar vermeld.<br />

In de toelichting zijn de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers geanalyseerd.<br />

Er zijn geen baten of lasten die rechtstreeks met de post reserves en fondsen zijn verrekend.<br />

De afschrijvingen zijn berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode<br />

op basis van de economische levensduur.<br />

De volgende levensduur is aangehouden:<br />

inventarisgoederen en vervoersmiddelen 5 jaar hardware en software 3 jaar<br />

Voor de ComputerPlusBus is uitgegaan van een restwaarde van € 7.000<br />

De structurele verbeteringen in <strong>2008</strong>, mogelijk gemaakt door het Mooiste Contacten Fonds, worden voor<br />

50% afgeschreven in <strong>2008</strong> en 50% in 2009.<br />

De baten uit eigenfondsenwerving zijn verantwoord voor het door het Fonds ontvangen bedrag, zonder<br />

dat de door het Fonds gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten waarvoor een bijzondere<br />

bestemming is aangewezen zijn afzonderlijk opgenomen met vermelding van de aard van de bestemming.<br />

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN<br />

Bij de opstelling van de jaarrekening heeft het bestuur oordelen gevormd en schattingen en<br />

veronderstellingen gemaakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de<br />

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten.<br />

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de gemaakte schattingen.<br />

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend door de directie<br />

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode, waarin de schatting<br />

wordt herzien en in toekomstige perioden, waarvoor de herziening gevolgen heeft.<br />

NAAMSWIJZIGING<br />

In <strong>2008</strong> is de naam Stichting Nationaal Fonds Ouderenhulp (zelfde handelsnaam) gewijzigd in Stichting<br />

Nationaal Ouderenfonds (handelsnaam Nationaal Ouderenfonds). De doelstellingen zijn ongewijzigd:<br />

DOEL VAN DE STICHTING<br />

Het Nationaal Ouderenfonds heeft ten doel:<br />

a - het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen of andere organisaties die werkzaam zijn<br />

ten behoeve van ouderen in Nederland;<br />

b - het geven van adviezen aan de hiervoor gemelde organisaties en<br />

het voeren van administratie over en het beheren van gelden van de hiervoor gemelde organisaties;<br />

c - het stimuleren van de bewustwording onder een breed publiek ten aanzien van de noden van ouderen<br />

en het geven van informatie omtrent de bestrijding van eenzaamheid, armoede, verbetering van de<br />

zorg en de bevordering van de veiligheid bij ouderen;<br />

d -het verlenen van hulp aan ouderen direct danwel indirect binnen de hiervoor geldende kaders en<br />

e -het verrichten van alle handelingen direct danwel indirect, die met het vorenstaande in de ruimste zin<br />

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.<br />

Het Nationaal Ouderenfonds tracht dit doel te bereiken door onder meer:<br />

a het verkopen en het bevorderen van de verkoop van door de daartoe bevoegde instantie uitgegeven<br />

zomerzegels; b verkoop van prentbriefkaarten en/of andere artikelen;<br />

c het uitgaven van brochures; d het beheren van gelden.<br />

61<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

65


66<br />

TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

€ € €<br />

€<br />

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA<br />

Verwerving adressenbestand 29.667<br />

Bovenstaande immateriële vaste activa heeft betrekking op de bedrijfsvoering. Het betreft hier de<br />

in het boekjaar gedane investeringen in adressenbestand. De response hiervan is toegevoegd aan de<br />

reeds aanwezige databank. De boekwaarde is als volgt berekend:<br />

Aanschafwaarde <strong>2008</strong> 35.600<br />

Afschrijvingen <strong>2008</strong> 5.933<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2008</strong> 29.667<br />

MATERIËLE VASTE ACTIVA<br />

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:<br />

bedrijfsvoering: microcars<br />

inventaris hardware en bus incl.<br />

omschrijving en vervoer software inrichting<br />

€ € €<br />

Aanschafwaarde<br />

saldo 1 januari <strong>2008</strong> 40.002 60.679 101.902<br />

investeringen 1.770 43.934 16.667<br />

desinvesteringen 0 -14.943 0<br />

stand per 31 december <strong>2008</strong> 41.772 89.670 118.569<br />

Afschrijvingen<br />

saldo per 1 januari <strong>2008</strong> -28.263 -48.099 -61.016<br />

afschrijvingen -6.314 -15.553 -27.219<br />

desinvesteringen 0 14.943 0<br />

stand per 31 december <strong>2008</strong> -34.577 -48.709 -88.235<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2008</strong> 7.195 40.961 30.334<br />

De investeringen in de materiële vaste activa betreffen: algehele vernieuwing computers, server en printer.<br />

De desinvesteringen in de materiële vaste activa betreffen geheel afgeschreven computers. Hier stond geen<br />

opbrengst tegenover. Voor bovenstaande materiële vaste activa wordt € 48.156 aangehouden voor de<br />

bedrijfsvoering en € 30.334 voor de directe aanwending in het kader van de doelstelling.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

totaal<br />

totaal<br />

<strong>2008</strong><br />

€<br />

63<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

202.583<br />

62.371<br />

-14.943<br />

250.011<br />

-137.378<br />

-49.086<br />

14.943<br />

-171.521<br />

78.490


TOELICHTINGEN OP DE BALANS<br />

VOORRADEN<br />

voorraad beschikbaar voorraad beschikbaar<br />

omschrijving voor de doelstelling voor de bedrijfsvoering<br />

31 december <strong>2008</strong> 31 december <strong>2008</strong><br />

€ € €<br />

€<br />

saldo 1 januari <strong>2008</strong> 173.702<br />

verwervingen <strong>2008</strong> 100.787<br />

kostprijs verkopen <strong>2008</strong> -48.836<br />

afschrijving <strong>2008</strong> -6.190<br />

saldo per 31 december <strong>2008</strong> / 2007 219.463<br />

De voorraad bestaat uit artikelen, zoals kalenders, wenskaarten en promotiemateriaal (doelstelling) en<br />

kantoorartikelen en kantoordrukwerk (bedrijfsvoering).<br />

De voorrraden van zomerzegels 2007 en <strong>2008</strong>, die nog aanwezig zijn bij het Nationaal Ouderenfonds<br />

zijn in bovenstaande voorraden begrepen. Het Fonds loopt hiervoor geen risico's. De onverkochte zegels<br />

kunnen nog worden teruggezonden (in consignatie) resp. vernietigd.<br />

De voorraden zegels bij TNT Post zijn niet in bovenstaande voorraden begrepen.<br />

TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

€ € €<br />

€<br />

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA<br />

Afrekening TNT Post over 2006 11.115<br />

Afrekening TNT Post over 2007 11.949<br />

Afrekening TNT Post over <strong>2008</strong> 1.700<br />

Afrekening plaatselijke afdelingen 22.739<br />

Afrekeningen DM-acties 2.940<br />

PremiePlanposten 26.281<br />

Vooruitbetaalde bedragen 17.999<br />

Debiteuren subsidieprojecten < 2007 736.127<br />

Debiteuren subsidieprojecten 2007 en <strong>2008</strong> 268.002<br />

Debiteuren pro-actieve projecten 283.690<br />

Nog te ontvangen giften per balansdatum 11.956<br />

Nog te ontvangen acties derden idem 69.331<br />

Diverse posten 24.778<br />

1.488.607<br />

In de vorderingen is een bedrag begrepen van rond € 736.000 (was 380.000) met een looptijd, langer dan 1 jaar.<br />

Het gaat hier over subsidieprojecten, waarbij de vordering eerst ontstaat bij uitbetaling van de projecten.<br />

65<br />

8.000<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.000<br />

9.054<br />

120.512<br />

0<br />

44.557<br />

5.000<br />

1.954<br />

9.403<br />

380.278<br />

557.561<br />

559.838<br />

16.000<br />

145.065<br />

17.526<br />

1.866.748<br />

67


68<br />

TOELICHTINGEN OP DE BALANS<br />

EFFECTEN<br />

De beurswaarde van de effectenportefeuille per 31 december is als volgt te specificeren:<br />

omschrijving 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

€ % €<br />

Aandelen 129.349 17% 154.448<br />

Obligaties 602.235 78% 715.290<br />

Beurswaarde effectenportefeuille 731.584 94% 0 869.738<br />

Saldo liquide middelen rekening Schretlen 43.581 6% 8.691<br />

Stand per 31 december <strong>2008</strong> 775.165 100% 878.429<br />

Onder obligaties zijn mede opgenomen effecten met beperkt risico, conversies en alternatieve beleggingen<br />

Verloop effectenportefeuille gedurende het kalenderjaar:<br />

omschrijving aandelen obligaties<br />

€ €<br />

Stand per 1 januari <strong>2008</strong> 154.448 715.290<br />

Aankopen 63.290 111.578<br />

Verkopen 0 -187.334<br />

Koersresultaten -88.389 -37.299<br />

Stand per 31 december <strong>2008</strong> 129.349 602.235<br />

Het rendement over de beleggingsportefeuille over <strong>2008</strong> bedraagt -13% (over 2006/2007: +5,4% op jaarbasis)<br />

en bestaat uit de volgende componenten:<br />

omschrijving dividend/ kosten koerscouponrente/<br />

interest<br />

resultaten<br />

€ € €<br />

Aandelen 5.360 -2.137 -88.389<br />

Obligaties 24.508 -5.959 -37.299 -18.750<br />

Totaal 29.868 -8.096 -125.688 -103.916<br />

De ter beurze genoteerde effecten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. Alle gerealiseerde en nietgerealiseerde<br />

waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van<br />

baten en lasten.<br />

Obligaties worden gewaardeerd tegen de aflossingswaarde<br />

omdat het beleid erop is gericht te wachten op uitloting. Het betreft hier een bestendige gedragslijn.<br />

De saldo van de overige rekeningen zijn terstond opeisbaar.<br />

Het bestuur streeft ernaar een mix te vinden waarbij het rendement voldoende hoog is doch de risico's van<br />

waardedaling minimaal. De volgende bandbreedtes zijn leidend voor dit beleid:<br />

* aandelen 0 - 20 % * alternatieve beleggingen 20 - 40 %<br />

* vastrentende waarden 35 - 70 % * liquide middelen beheerder 5 - 10 %<br />

%<br />

48<br />

18%<br />

81%<br />

99%<br />

1%<br />

100%<br />

totaal<br />

€<br />

869.738<br />

174.868<br />

-187.334<br />

-125.688<br />

731.584<br />

totaal<br />

<strong>2008</strong><br />

€<br />

-85.166


TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

LIQUIDE MIDDELEN<br />

€ € €<br />

Raborekening 3119.11.757 32.796<br />

Postbankrekening 250505 35.797<br />

Saldo internetspaarrekening 383.314<br />

Kasgelden 4.207<br />

Depotgelden 365<br />

Totaal liquide middelen 456.479<br />

STICHTINGSKAPITAAL 45<br />

RESERVES EN FONDSEN<br />

Het totaalbedrag reserves en fondsen ad. € 1.214.880 is als volgt samengesteld:<br />

1 Continuïteitsreserve 769.260<br />

Bestemmingsreserve projecten 110.000 330.259<br />

Bestemmingsreserve activa 335.620 221.500<br />

2 Totaal bestemmingsreserves 445.620<br />

De mutaties in de reserves in het boekjaar <strong>2008</strong> zijn:<br />

1.214.880<br />

stand per mutaties stand per<br />

soort reserve 31-dec-07 via resultaat 31-dec-08<br />

€ € €<br />

1 Continuïteitsreserve 680.670 88.590 769.260<br />

2 Bestemmingsreserve projecten 330.259 -220.259 110.000<br />

3 Bestemmingsreserve activa 221.500 114.120 335.620<br />

1.232.429 -17.549 1.214.880<br />

€<br />

144.700<br />

52<br />

37.670<br />

16.020<br />

8.051<br />

365<br />

206.806<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

45<br />

680.670<br />

551.759<br />

1.232.429<br />

69


70<br />

TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

€ € €<br />

€<br />

De continuïteitsreserve is in 1988 gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van tijdelijke sterk<br />

terugvallende opbrengsten en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan<br />

haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve van 1,5 * de totale<br />

uitvoeringskosten (inclusief kosten fondsenwerving). Zodra de jaarrekening een overschot geeft, zal dit<br />

overschot geheel worden toegevoegd aan de reserve nadat het projectenbudget voor het komende jaar zeker<br />

is gesteld. De verlaging van de bestemmingsreserve projecten is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.<br />

De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december <strong>2008</strong> 69% van de totale kosten werkorganisatie (inclusief<br />

kosten fondsenwerving).<br />

Het bestuur heeft het noodzakelijk geacht een deel van de eigen middelen aan te wenden ten behoeve van<br />

projecten voor het volgend kalenderjaar. Voor het tijdig kunnen maken van projectafspraken met derden wordt<br />

een bestemmingsreserve projecten aangehouden. Op deze bestemmingsreserve berust derhalve geen<br />

verplichting. De reserve is door het bestuur bepaald en kan ook door het bestuur worden opgeheven<br />

De reserve voorziet in de financiering in 2009 van (1) het PremiePlan en lokale premies, (2) subsidieprojecten en<br />

(3) pro-actieve projecten, samen € 110.000,-<br />

Het bestuur heeft het noodzakelijk geacht een deel van de eigen middelen aan te wenden ten behoeve van<br />

activa bedrijfsvoering en activa ter realisering van de doelstelling. Voor dit doel wordt een reserve<br />

financiering activa aangehouden. Op deze bestemmingsreserve berust geen verplichting.<br />

De reserve is door het bestuur bepaald en kan ook door het bestuur worden opgeheven.<br />

Het totale eigen vermogen van het Nationaal Ouderenfonds bedraagt per 31 december <strong>2008</strong> € 1.214.925<br />

Hoofdlijnen voor het vermogensbeleid van het Fonds zijn:<br />

* een reservering van middelen is wenselijk voor de continuïteit van steun aan de doelstelling<br />

* vorming van reserves zonder bestemming is niet wenselijk<br />

* een reserve als bron van inkomsten is toegestaan als de opbrengst ervan noodzakelijk is voor de<br />

realisatie van de doelstelling op de langere termijn.<br />

BESTEMMINGSFONDSEN 0<br />

De landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen heeft bij haar opgaan in het Nederlands Instituut voor<br />

Sport en Bewegen in 1999 een bedrag groot € 9.076 vrijgemaakt. Het Fonds is bedoeld om vernieuwing op<br />

het terrein van sport en bewegen voor ouderen te stimuleren. Het Fonds Sport en Bewegen voor Ouderen<br />

is medio 2002 ondergebracht bij het Nationaal Ouderenfonds. In <strong>2008</strong> is het bedrag geheel ingezet voor het<br />

Wii-project.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

56<br />

9.076


TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

€ € €<br />

LANGLOPENDE SCHULDEN<br />

Het in de balans opgenomen bedrag ad. € 256.250 is als volgt samengesteld:<br />

31 december <strong>2008</strong> 31 december 2007<br />

€ € €<br />

Lening BSO 150.000<br />

Permanent voorschot projecten RCM 42.500<br />

Permanent voorschot projecten BSO 63.750<br />

Vooruitontvangen projecten SAL 0<br />

Totaal langlopende schulden: 256.250<br />

De lening van BSO is in een van de vorige kalenderjaren aangegaan om de extra inspanning<br />

t.b.v. de verdere uitbouw van machtiginggevers te financieren.<br />

De lening heeft een looptijd tot en met 2011. Het rentepercentage bedraagt 4,5% per jaar.<br />

De eerste contractuele aflossing ad 30.000 heeft plaats gevonden in december <strong>2008</strong>.<br />

Door RCM en BSO zijn (rentevrije) permanente voorschotten verstrekt om de tijd tussen de uitbetaling<br />

aan de projecthouder en de ontvangst van deze co-financiers van projecten te overbruggen.<br />

SAL voldoet doorgaans bij de toekenning van het project de totale toegezegde bijdrage. De<br />

werkelijke uitgaven worden eerst gedaan na controle van de feitelijke bestedingen doch veelal in hetzelfde jaar.<br />

KORTLOPENDE SCHULDEN<br />

Het in de balans opgenomen bedrag ad. € 1.584.696 is als volgt samengesteld:<br />

Aan projecten toegezegde subsidies 1.172.281<br />

Leveranciers 146.909<br />

Overige schulden en overlopende passiva<br />

Belastingdienst 40.530 27.803<br />

Pensioenfonds 17.864 9.952<br />

Vakantiegelden medewerkers 25.249 23.473<br />

Honorarium accountant 8.765 14.875<br />

Vooruitontvangen diensten 29.796 0<br />

Nog te betalen rente 0 8.125<br />

Nog te betalen tbv pro-actieve proj. 123.788 0<br />

Overige schulden kort 19.514 11.662<br />

265.506<br />

Totaal kortlopende schulden: 1.584.696<br />

€<br />

€<br />

180.000<br />

58<br />

42.500<br />

63.750<br />

46.600<br />

332.850<br />

1.338.031<br />

190.569<br />

95.890<br />

1.624.490<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

71


72<br />

TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 december <strong>2008</strong> 31 december december 2007<br />

€ € €<br />

€<br />

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord.<br />

Verplichtingen die betrekking hebben op jaren, gelegen na 1 (een) jaar na balansdatum zijn verwerkt onder<br />

de langlopende schulden.<br />

In het bedrag bedrag van de aan projecten projecten toegezegde toegezegde subsidies subsidies zijn meerjarige meerjarige projecten projecten opgenomen opgenomen tot een totaaltotaalbedrag van € 741.098<br />

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN<br />

Het huidige kantoorpand van het Nationaal Ouderenfonds wordt gehuurd voor een periode van 5 jaar<br />

(ingegaan 2004) met stilzwijgende verlenging van telkens 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks herzien op basis<br />

van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Per 1 juli <strong>2008</strong> is de huur van het kantoorgebouw (excl.<br />

servicekosten) vastgesteld op € 46.000,- per jaar.<br />

Voorts zijn niet opgenomen de leaseverplichtingen met betrekking tot de ingezette BoodschappenPlusBussen<br />

(raamwerkovereenkomsten (raamwerkovereenkomsten tot maximaal maximaal 3 jaar) en een tweetal tweetal personenauto's personenauto's (directeur (directeur en marketingmanager).<br />

marketingmanager).<br />

RATIO'S<br />

De liquiditeitsratio (vlottende activa minus effecten, gedeeld door korte vreemde vermogen) bedroeg op<br />

31 december <strong>2008</strong> 1,37. Op 31 december 2007 was dit 1,39.<br />

De solvabiliteitsratio (eigen vermogen in procenten van het totale vermogen) bedroeg op 31 december <strong>2008</strong><br />

40. Op 31 december 2007 was dit 38.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

60


TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € €<br />

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING<br />

Donaties en giften 381.610 384.100<br />

Bijdragen tbv subsidieprojecten 682.093 680.000<br />

Bijdragen tbv PremiePlanProjecten 276.525 450.000<br />

Bijdragen tbv pro-actieve projecten 734.004 789.000<br />

Bijdragen tbv evenementen 114.829 109.000<br />

Bijslag en verkoop goederen 444.018 700.000<br />

Som van de baten uit eigen fondsenwerving 2.633.079 3.112.100<br />

SPECIFICATIE DONATIES EN GIFTEN<br />

AmbassadorsClub 27.500 75.000<br />

DM-acties 136.846 124.100<br />

Giften, groter dan € 500 118.966 95.000<br />

Overige donaties en giften 98.298 90.000<br />

Som van de donaties en giften 381.610 384.100<br />

Donaties en giften zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen, met uitzondering van ontvangsten, die<br />

(1) in het boekjaar zijn toegezegd en (2) kunnen worden toegerekend aan een bepaalde actie (bijv. DM) in het<br />

boekjaar.<br />

In 2006/2007 waren er nog geen bijdragen van de AmbassadorClub. In dat boekjaar waren er 2 Kerst-dm's.<br />

De overschrijding van de begrote donaties en giften <strong>2008</strong> komt door een vergroting van het aantal dm-acties en<br />

door een groter aantal grote giften. De lagere bijdrage van de AmbassadorClub is bijna geheel gecompenseerd<br />

door de andere donaties en giften.<br />

werk. 2006/07<br />

€<br />

664.973<br />

685.194<br />

344.150<br />

753.012<br />

111.714<br />

739.192<br />

3.298.235<br />

62<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

0<br />

301.417<br />

238.150<br />

125.406<br />

664.973<br />

73


74<br />

TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € €<br />

SPECIFICATIE BIJDRAGEN tbv SUBSIDIEPROJECTEN<br />

Cofinanciering projecten door RCM 128.570 200.000<br />

Cofinanciering projecten door BSO 307.935 200.000<br />

Cofinanciering projecten door Liberty 200.230 230.000<br />

Cofinanciering projecten door SAL 45.358 50.000<br />

Overige cofinancieringen 0 0<br />

Som van de bijdragen in subsidieprojecten 682.093 680.000<br />

De toename van de bijdragen subsidieprojecten ten opzichte van 2007 komt door het in <strong>2008</strong> besteden van niet<br />

bestede bijdragen in het vorig boekjaar.<br />

Zulks geldt ook voor de overschrijding van de begrote bijdragen <strong>2008</strong>.<br />

SPECIFICATIE BIJDRAGEN tbv PREMIEPLANPOSTEN<br />

Bijdragen derden 138.887 225.000<br />

Bijdrage RCOAK 68.819 112.500<br />

Bijdrage Sluijterman van Loo 68.819 112.500<br />

Som van de bijdragen in PremiePlan 276.525 450.000<br />

Met het PremiePlan zit het Ouderenfonds nog niet op het begrote volume. Met name de aanvragen van derden<br />

(niet afdelingen) valt nog tegen.<br />

SPECIFICATIE BIJDRAGEN tbv PRO-ACTIEVE PROJECTEN<br />

Bijdrage Mooiste Contacten Fonds 469.434 500.000<br />

Bijdrage derden in I-NFO+bus 0 0<br />

Bijdragen derden in BoodschappenPlusBus 205.070 200.000<br />

Bijdragen derden in Thuisadministratie 52.500 59.000<br />

Bijdragen in Ouderenhulplijn 0 0<br />

Bijdragen in ontwikkelbudget 7.000 0<br />

Bijdragen derden in overige pro-actieve projecten 0 30.000<br />

Som van de bijdragen in pro-actieve projecten 734.004 789.000<br />

2006/2007 waren de jaren van de opkomst van de BoodschappenPlusBus. In deze periode was ook de Ouderenhulplijn<br />

volop actief. De grote bus werd ingezet als I-NFO+bus (tot 1 januari <strong>2008</strong>).<br />

In <strong>2008</strong> is de bus omgebouwd tot ComputerPlusBus. Deze zal ook in 2009 rijden met steun van het Mooiste Contacten<br />

Fonds. In <strong>2008</strong> werden 5 plaatsen voorzien van een BoodschappenPlusBus (geraamd 7).<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

werk. 2006/07<br />

€<br />

146.669<br />

225.611<br />

219.300<br />

83.314<br />

10.300<br />

685.194<br />

169.346<br />

87.402<br />

87.402<br />

344.150<br />

66<br />

0<br />

118.471<br />

495.000<br />

65.625<br />

72.666<br />

0<br />

1.250<br />

753.012


TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € €<br />

SPECIFICATIE BIJDRAGEN tbv EVENEMENTEN<br />

Bijdragen derden in activiteiten rond kerstmis 71.634 59.000<br />

Bijdragen derden in Onvergetelijke Zomerdagen 26.745 25.000<br />

Bijdragen derden in overige evenementen 16.450 25.000<br />

Som van de bijdragen in evenementen 114.829 109.000<br />

De evenementen zijn groeiende. <strong>2008</strong> was het startjaar van de Onvergetelijke Zomerdagen.<br />

De bijdragen voor de activiteiten van het Ouderenfonds rond kerstmis waren hoger dan geraamd door een grote<br />

bijdrage van een grote sponsor.<br />

SPECIFICATIE Bijslag ZZ < 2006 BIJSLAG boven EN frankeerwaarde VERKOOP GOEDEREN<br />

14 0<br />

Bijslag ZZ 2006 boven frankeerwaarde 3 1.000<br />

Bijslag ZZ 2007 boven frankeerwaarde 18.676 4.000<br />

Bijslag ZZ <strong>2008</strong> boven frankeerwaarde 431.201 555.000<br />

Som van de bijslagen ZomerZegels 449.894 560.000<br />

Opbrengst wenskaarten, kalenders, T-shirts enz. 192.263 392.000<br />

Netto-omzet uit verkoop 642.157 952.000<br />

af: kosten TNT, verpakken en emissie -86.958 -90.000<br />

af: inkoopwaarde artikelen -48.836 -110.000<br />

af: kosten afdelingen en verkooppunten -18.346 -20.000<br />

af: kosten DM, propaganda en diversen -43.999 -32.000<br />

Brutowinst op verkopen 444.018 700.000<br />

De opbrengsten uit ZomerZegels, ouder dan <strong>2008</strong> betreft restanten uit afdelingen en voorts uit lopende<br />

afrekeningen met TNT Post.<br />

De bijslag <strong>2008</strong> is de som van (1) de afdelingen, die hebben afgerekend op 31 december <strong>2008</strong>, (2) de verkopen<br />

Postkantoren en TNT-retail en (3) de verkopen Collect (Filatelie).<br />

De brutomarge op verkoop artikelen in het kalenderjaar bedroeg 75% (vorig boekjaar 76%).<br />

De cijfers van 2006/2007 betroffen 17/12 van een jaaromzet en zijn derhalve moeilijk vergelijkbaar.<br />

De begroting <strong>2008</strong> is niet gehaald door : (1) de sterke daling van de verkopen Postkantoor, (2) de verdere daling<br />

van de opbrengst Collect (Filatelie) en (3) de verdere terugloop van het aantal eigen afdelingen (thans nog 138)<br />

alsmede de tegenvallende verkopen van de overblijvende afdelingen.<br />

Tegenover de hogere kosten van DM staan ook hogere opbrengsten.<br />

werk. 2006/07<br />

€<br />

74.214<br />

68<br />

0<br />

37.500<br />

111.714<br />

447<br />

232.399<br />

518.041<br />

0<br />

750.887<br />

288.347<br />

1.039.234<br />

-155.583<br />

-67.998<br />

-44.539<br />

-31.922<br />

739.192<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

75


76<br />

TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € €<br />

BATEN UIT GEZAMENLIJKE ACTIES<br />

DM met ContinentieFonds i.o. 51.108 0<br />

Plantjesactie met Bloemenbureau Holland 40.026 0<br />

Som van de baten uit gezamenlijke acties 91.134 0<br />

Het betreft hier bruto-baten bruto-baten van een nieuw soort acties. Alle baten zijn vrij besteedbaar. besteedbaar. Er was voor <strong>2008</strong> niet<br />

gerekend met (zoveel) baten uit gezamenlijke acties.<br />

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN<br />

SponsorBingoLoterij vaste bijdrage 200.000 200.000<br />

SponsorBingoLoterij geoormerkte bijdrage 238.937 200.000<br />

Acties Coop Nederland 22.500 0<br />

Telepuzzel met dagblad de Telegraaf 0 0<br />

Goede Doelen Bedels 7.404 0<br />

Sponsorgelden Plus magazine 14.500 0<br />

Som van de baten uit acties van derden 483.341 400.000<br />

Het betreft hier baten uit acties van derden, waarvoor het Ouderenfonds geen risico's draagt.<br />

Verwerking van baten heeft plaats gevonden in het jaar waarin de desbetreffende bate uit de actie van<br />

derden is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd. Alle baten zijn vrij besteedbaar.<br />

Er was voor <strong>2008</strong> niet gerekend op zoveel verschillende acties van derden (toename t.o.v. 2006/2007)<br />

BATEN UIT BELEGGINGEN<br />

Dividend, couponrente en interest bank 39.017 35.000<br />

Gerealiseerde koersresultaten -4.442 0<br />

Niet gerealiseerde koersresultaten -121.247 7.000<br />

Bruto beleggingsresultaat -86.672 42.000<br />

<strong>2008</strong> was een dramatisch dramatisch jaar voor de waarde waarde van de effectenportefeuille. effectenportefeuille. Op het aandelenpakket aandelenpakket (


TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong> werk. 2006/07<br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € € €<br />

A. NETTO BESTEED AAN DE DOELSTELLING<br />

Netto besteed voor projecten en evenementen tbv de doelstelling:<br />

Subsidieprojecten a 810.993 855.000 836.149<br />

PremiePlanProjecten a 268.405 432.000 350.144<br />

Kleine lokale projecten a 37.007 50.000 62.929<br />

Pleitbezorging en voorlichting c 176.345 75.000 318.815<br />

Pro-actieve projecten d 594.864 672.000 728.166<br />

Evenementen d 75.579 161.000 155.511<br />

Som netto besteed aan de doelstelling 1.963.193 2.245.000 2.451.714<br />

BESTEED AAN SUBSIDIEPROJECTEN<br />

Besteed aan hulpverlening door middel van toekenningen<br />

van subsidies aan projecten (zie bijlage)<br />

af: vrijval in vorige boekjaren toegekende subsidies<br />

831.658 880.000 874.045<br />

plus doorberekende administratiekosten -20.665 -25.000 -37.896<br />

Per saldo besteed aan de doelstelling: 810.993 855.000 836.149<br />

Voor een toelichting op de verschillen t.o.v. 2006/2007 en de begroting <strong>2008</strong> zie ook bij baten.<br />

De eigen subsidieprojecten zijn besteed volgens begroting.<br />

BESTEED AAN PREMIEPLANPROJECTEN<br />

Besteed aan hulpverlening door middel van toekenningen<br />

van subsidies aan premieplanprojecten 268.405 432.000 350.144<br />

Voor een toelichting op de verschillen t.o.v. 2006/2007 en de begroting <strong>2008</strong> zie ook bij baten.<br />

BESTEED AAN KLEINE LOKALE PROJECTEN<br />

Besteed aan hulpverlening door middel van toekenningen<br />

van subsidies aan kleine lokale projecten 37.007 50.000 62.929<br />

De cijfers van 2006/2007 betroffen 17/12 van een jaaromzet en zijn derhalve moeilijk vergelijkbaar.<br />

De onderschrijding van de begroting komt met name door de terugval van het aantal eigen afdelingen.<br />

BESTEED AAN PLEITBEZORGING / VOORLICHTING<br />

Besteed aan hulpverlening en ondersteuning hiervan<br />

door pleitbezorging middels ambassadeurs, coordinatoren<br />

middels ambassadeurs en vrijwilligers 21.572 25.000 41.980<br />

middels nieuwsbrieven en brochures 28.960 25.000 41.809<br />

middels DM's en plantjesactie 95.112 0 0<br />

middels pers en publiciteit 30.701 25.000 235.026<br />

176.345 75.000 318.815<br />

In de cijfers van 2006/2007 waren de TV-activiteiten begrepen ; daardoor zijn cijfers moeilijk vergelijkbaar.<br />

De bestedingen van <strong>2008</strong> zijn hoger dan de begroting i.v.m. een tussentijdse DM-actie "stuur een kaartje" en een<br />

groots opgezette plantjesactie.<br />

72<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

77


78<br />

TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong> werk. 2006/07<br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € € €<br />

BESTEED AAN PRO-ACTIEVE PROJECTEN<br />

Besteed aan hulpverlening door middel van eigen diensten zoals:<br />

ComputerPlusBus (gestart in <strong>2008</strong>) 320.934 372.000 0<br />

I-NFO+bus (gestopt in <strong>2008</strong>) 0 0 118.339<br />

BoodschappenPlusBus 194.817 160.000 426.305<br />

Thuisadministratie 1ste fase 45.797 58.000 76.028<br />

Project bewegen 7.719 10.000 0<br />

Nieuwe projecten in ontwikkeling 8.521 40.000 10.000<br />

Ouderenhulplijn (afbouw 1ste fase) 5.640 22.000 83.238<br />

Micro-cars 11.436 10.000 14.256<br />

Som van pro-actieve bestedingen 594.864 672.000 728.166<br />

Voor een toelichting op de verschillen t.o.v. 2006/2007 en de begroting <strong>2008</strong> zie ook bij baten.<br />

In <strong>2008</strong> werd nog niet met een nieuwe structurele dienst begonnen. Er ligt een aantal plannen op de schap.<br />

BESTEED AAN EVENEMENTEN<br />

Besteed aan hulpverlening door middel van eigen activiteiten, zoals:<br />

Activiteiten rond kerstmis 43.584 75.000 -22.132<br />

Vergeet-me-niet-dag 0 0 46.479<br />

Onvergetelijke zomerdagen 22.971 50.000 0<br />

Overige evenementen 9.024 36.000 131.164<br />

Som van evenementen 75.579 161.000 155.511<br />

In de cijfers van 2006/2007 vielen 2 decembermaanden. De activiteiten rond de vergeet-me-niet-dag zijn ingeruild<br />

voor de onvergelijke zomerdagen. Het aantal evenementen is aangepast aan de verwachtingen m.b.t. de resultaten.<br />

B. UITVOERINGSKOSTEN VAN PROJECTEN<br />

Kosten werkorganisatie (kosten van acceptatie, verslaggeving, registratie en evaluatie van<br />

projecten en evenementen tbv de doelstelling):<br />

Subsidieprojecten 91.000 160.000 166.418<br />

* doorberekend aan derden (in <strong>2008</strong> elders) 0 0 -10.364<br />

PremiePlanProjecten 20.500 20.000 63.534<br />

* doorberekend aan derden (in <strong>2008</strong> elders) 0 0 -14.757<br />

Pleitbezorging en voorlichting 160.000 215.000 129.459<br />

Pro-actieve projecten 208.600 165.000 210.335<br />

Evenementen 46.150 50.000 82.321<br />

Som uitvoeringskosten tbv de doelstelling 526.250 610.000 626.946<br />

De kosten werkorganisatie per onderdeel worden bepaald door het delen van de som van al deze kosten door het aantal<br />

aan dat onderdeel bestede uren (tijdschrijven). Er is sprake van een bestendige gedragslijn. Het tijdschrijven is reeds in<br />

2005 ingevoerd. De toename ten opzichte van vorig jaar komt door een uitbreiding van de formatie / aandachtsvelden.<br />

Als gevolg van een grotere aandacht voor beheer en beleid zijn minder uren besteed aan de doelstelling.<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

76


TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> werkelijk <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> netto besteed werkorganisatie<br />

BRUTO BESTEED AAN DE DOELSTELLING<br />

€ €<br />

Projectsubsidies a 810.993 91.000<br />

PremiePlanProjecten a 268.405 20.500<br />

Kleine lokale projecten a 37.007 0<br />

Pleitbezorging en voorlichting c 176.345 160.000<br />

Pro-actieve projecten d 594.864 208.600<br />

Evenementen d 75.579 46.150<br />

Som netto besteed aan de doelstelling 1.963.193 526.250<br />

werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

€ €<br />

TOTALE BATEN 3.120.882 3.554.100<br />

Bestedingspercentage 79,8% 80,3%<br />

LASTEN EIGEN FONDSENWERVING<br />

Kosten derden t.b.v. fondsenwerving 75.144 175.000<br />

Kosten werkorganisatie eigen fondsenwerving 242.300 300.000<br />

Totale lasten eigen fondsenwerving 317.444 475.000<br />

De afname ten opzichte van vorig jaar komt door het laat invullen van vacatures fondsenwerving.<br />

Dit geldt ook voor de onderschrijding van de begroting.<br />

Onderstaand is de verhouding gegeven van de kosten van fondsenwerving in relatie tot de<br />

totale baten procentueel weergegeven voor het verslagjaar.<br />

Baten eigen fondsenwerving 2.633.079 3.112.100<br />

Kosten eigen fondsenwerving 317.444 475.000<br />

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 12,1% 15,3%<br />

LASTEN VOOR GEZAMENLIJKE ACTIES<br />

Kosten derden t.b.v. gezamenlijke acties 71.688 50.000<br />

Uitvoeringskosten gezamenlijke acties 15.000 10.000<br />

Totale kosten t.b.v. gezamenlijke acties 86.688 60.000<br />

Dit soort acties zijn nieuw t.o.v. het vorig boekjaar.<br />

De overschrijding van de begroting komt in hoofdzaak door het aantal uur, dat aan deze acties is besteed.<br />

werkelijk <strong>2008</strong><br />

totaal besteed<br />

€<br />

901.993<br />

288.905<br />

37.007<br />

336.345<br />

803.464<br />

121.729<br />

2.489.443<br />

werk. 2006/07<br />

€<br />

3.885.208<br />

77<br />

80,5%<br />

203.967<br />

464.073<br />

668.040<br />

3.298.235<br />

668.040<br />

20,3%<br />

0<br />

0<br />

0<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

79


80<br />

TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong> werk. 2006/07<br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € € €<br />

LASTEN VOOR ACTIES VAN DERDEN<br />

Kosten derden t.b.v acties van derden 24.834 0 165.458<br />

Kosten werkorganisatie acties van derden 5.000 10.000 0<br />

Totale kosten t.b.v. acties van derden 29.834 10.000 165.458<br />

De afname ten opzichte van vorig jaar komt door de activering van de kosten SBL (verwerving adressen).<br />

De overschrijding van de begroting komt door het aantal begeleidingsuren dat aan deze acties is besteed.<br />

LASTEN VOOR BELEGGINGEN<br />

Kosten derden t.b.v beleggingen 8.096 10.000 20.683<br />

Kosten werkorganisatie beleggingen 5.000 10.000 0<br />

Totale kosten t.b.v. beleggingen 13.096 20.000 20.683<br />

OVERIGE LASTEN MINUS BATEN<br />

Afboeking voorraden 6.190 2.000 14.664<br />

Herwaardering debiteuren 13.694 2.000 15.414<br />

Onvoorzien 0 50.100 0<br />

Baten en lasten voorgaande jaren -802 0 24.849<br />

Totaal / saldo overige lasten minus baten 19.082 54.100 54.927<br />

Vanaf <strong>2008</strong> worden dit soort lasten zoveel als mogelijk onder andere hoofdjes verantwoord. Vergelijking is hierdoor niet<br />

echt mogelijk. De post onvoorzien valt automatisch vrij.<br />

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE<br />

Kosten derden t.b.v beheer en administratie 0 0 0<br />

Kosten werkorganisatie beheer en administratie 191.920 80.000 0<br />

Totale kosten t.b.v. beheer en administratie 191.920 80.000 0<br />

Vanaf <strong>2008</strong> is "beheer en administratie" een nieuwe kostendrager (gevolg wijziging Richtlijn). De overschrijding van de<br />

begroting is voor een deel het gevolg van het personeelsverloop. Voorts bestond bij de opstelling van de begroting<br />

nog onvoldoende inzicht in deze nieuwe kostenplaats (te lage raming).<br />

TOELICHTING OP BIJLAGE LASTENVERDELING<br />

Personeelskosten:<br />

Lonen en salarissen 595.309 620.000 639.982<br />

Sociale lasten 68.315 60.000 92.505<br />

Pensioenverzekeringen 59.081 50.000 66.759<br />

Reis- en verblijfkosten 40.284 45.000 48.008<br />

Overige personeelskosten 27.545 25.000 17.961<br />

Totale personeelskosten 790.534 800.000 865.215<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

81


TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € €<br />

De toename/afname ten opzichte van vorig jaar komt door vergroting van de formatie.<br />

De werkelijke uitgaven lopen in de pas met de begroting.<br />

Gedurende het boekjaar waren gemiddeld 13,42 fte (vorig boekjaar 10,5 fte) personeelsleden bij het<br />

Ouderenfonds werkzaam. Het bruto jaarsalaris van de directeur (inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering,<br />

sociale lasten en pensioenpremie) heeft € 119.468 bedragen<br />

Huisvestingskosten<br />

Huren 48.432 50.000<br />

Servicekosten / energie en onderhoud 7.617 15.000<br />

Overige huisvestingskosten 16.849 25.000<br />

Totale huisvestingskosten 72.898 90.000<br />

De onderschrijding van de begroting komt door uitstel van aanschaffing zonwering enz.<br />

Kantoorkosten<br />

Afschrijvingskosten 15.553 20.000<br />

Gebruik en onderhoud comp.applicaties 21.660 20.000<br />

Contributies en abonnementen 18.353 15.000<br />

Kantoorartikelen en drukwerk 9.210 15.000<br />

Telefoon, telefax, internet, porti en post 31.899 15.000<br />

Overige kantoorkosten 0 5.000<br />

Totale kantoorkosten 96.675 90.000<br />

De toename ten opzichte van vorig jaar komt in hoofdzaak door de vergroting van de formatie.<br />

De onderschrijding van de begroting komt in hoofdzaak door opgelegde bezuinigingen.<br />

Bestuur / jaarverslag<br />

Notariskosten 377 2.000<br />

Kosten jaarverslag 5.158 5.000<br />

Overige kosten bestuur en jaarverslag 683 3.000<br />

Totale kosten bestuur en jaarverslag 6.218 10.000<br />

De toename ten opzichte van vorig jaar komt door hogere kosten van het jaarverslag (2* in boekjaar <strong>2008</strong>).<br />

ten opzichte van de begroting zijn er geen echte verrassingen.<br />

werk. 2006/07<br />

€<br />

67.772<br />

83<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

5.109<br />

25.529<br />

98.410<br />

23.312<br />

23.238<br />

19.228<br />

15.049<br />

23.305<br />

2.187<br />

106.319<br />

1.058<br />

702<br />

0<br />

1.760<br />

81


82<br />

TOELICHTINGEN OP DE STAAT werkelijk <strong>2008</strong> begroot <strong>2008</strong><br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> € €<br />

Overige algemene kosten<br />

Accountantskosten 13.000 15.000<br />

Kosten salarisadministratie 3.582 4.000<br />

Kosten adviseurs 13.749 0<br />

Rente geldleningen 8.100 8.000<br />

Bankkosten minus bankrente 4.242 2.000<br />

Overige algemene kosten minus baten vorig jaar -23.529 1.000<br />

Totale algemene kosten 19.144 30.000<br />

Totale kosten werkorganisatie 985.469 1.020.000<br />

Toerekening van de kosten van de werkorganisatie:<br />

Subsidieprojecten a 91.000 160.000<br />

PremiePlanProjecten a 20.500 20.000<br />

Pleitbezorging en voorlichting c 160.000 215.000<br />

Pro-actieve projecten d 208.600 165.000<br />

Evenementen d 46.150 50.000<br />

Som besteed aan de doelstelling 526.250 610.000<br />

Fondsenwerving 242.300 300.000<br />

Gezamenlijke acties *) 15.000 10.000<br />

Acties van derden *) 5.000 10.000<br />

Beleggingen *) 5.000 10.000<br />

Beheer en administratie *) 191.919 80.000<br />

Totale verbijzonderde kosten werkorganisatie: 985.469 1.020.000<br />

*) nog niet verbijzonderd in 2006/2007<br />

In <strong>2008</strong> is veel aandacht besteed aan de organisatie zelf ; hierdoor is het kostenelement van de uitvoering hoger bij in<br />

totaal lagere kosten.<br />

De som van de bestedingen kan worden toegerekend aan de volgende speerpunten van hulpverlening (in % van totaal)<br />

Bestrijding van eenzaamheid 50% 40%<br />

Verbetering van zorg 16% 15%<br />

Plaatselijke activiteiten 8% 15%<br />

Bevordering van veiligheid 2% 5%<br />

Pleitbezorging / bewustwording / voorlichting 13% 15%<br />

Bestrijding armoede en overig 11% 10%<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

werk. 2006/07<br />

100% 100% 100%<br />

€<br />

20.349<br />

85<br />

3.966<br />

1.190<br />

11.475<br />

5.729<br />

1.727<br />

44.436<br />

1.116.140<br />

166.418<br />

63.534<br />

129.459<br />

210.335<br />

82.321<br />

652.067<br />

464.073<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.116.140<br />

31%<br />

12%<br />

25%<br />

6%<br />

14%<br />

12%


TOELICHTINGEN OP DE STAAT besteed aan overige lasten aandeel in kosten totaal werkelijk totaal begroot totaal werkelijk<br />

VAN BATEN EN LASTEN <strong>2008</strong> doelstelling derden werkorganisatie jaar <strong>2008</strong> % jaar <strong>2008</strong> % jaar 2006/2007 %<br />

€ € € € € €<br />

Subsidieprojecten a 810.993 0 91.000 901.993 1.015.000 1.002.203<br />

PremiePlanProjecten a 268.405 0 20.500 288.905 452.000 398.921<br />

Kleine lokale projecten a 37.007 0 0 37.007 50.000 62.929<br />

Pleitbezorging en voorlichting c 176.345 0 160.000 336.345 290.000 448.274<br />

Pro-actieve projecten d 594.864 0 208.600 803.464 837.000 928.501<br />

Evenementen d 75.579 0 46.150 121.729 211.000 288.034<br />

Totaal besteed aan de doelstelling 1.963.193 0 526.250 2.489.443 79,1% 2.855.000 80,3% 3.128.862 77,5%<br />

Fondsenwerving 0 75.144 242.300 317.444 475.000 668.040<br />

Gezamenlijke acties 0 71.688 15.000 86.688 60.000 0<br />

Acties van derden 0 24.834 5.000 29.834 10.000 165.458<br />

Beleggingen 0 8.096 5.000 13.096 20.000 20.683<br />

Overige lasten minus baten 0 19.082 0 19.082 54.100 54.927<br />

Totaal lasten 0 179.762 267.300 466.144 14,8% 619.100 17,4% 909.108 23,0%<br />

Beheer en administratie 0 0 191.919 191.919 6,1% 80.000 2,3% 0 0,0%<br />

zie toelichting<br />

Totaal van alle bestedingen en lasten 1.963.193 179.762 985.469 3.147.506 100,0% 3.554.100 100,0% 4.037.970 100,0%<br />

NB. Er zijn geen betrouwbare vergelijkende cijfers te geven voor beheer en administratie in het boekjaar 2006/2007 omdat registratie hiervoor nog niet was ingericht ; deze kosten werden<br />

toegerekend aan de overige kostendragers ; raming 8,5%.<br />

89<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

83


84<br />

TOELICHTINGEN OP DE uitgegeven / toegerekend aan de doelstelling:<br />

LASTENVERDELING <strong>2008</strong> projectsubsidies pleitbezorging en pro-actieve / eigen<br />

1 incl. PremiePlan voorlichting eigen projecten evenementen<br />

€ € € €<br />

a c d d<br />

Subsidies en bijdragen 1.116.405 0 594.864 75.579<br />

Kosten derden 0 176.345 0 0<br />

Personeelskosten 89.481 128.403 167.405 37.036<br />

Huisvestingskosten 8.251 11.841 15.437 3.415<br />

Kantoorkosten 9.182 13.176 17.179 3.801<br />

Afschrijvingskosten 1.760 2.526 3.294 729<br />

Rentekosten minus rentebaten 1.397 2.005 2.614 578<br />

Overige algemene kosten 1.428 2.049 2.672 591<br />

Totaal 1.227.905 336.345 803.464 121.729<br />

TOELICHTINGEN OP DE<br />

LASTENVERDELING <strong>2008</strong> eigen fondsen- gezamenlijke acties inspanning<br />

2 werving acties van derden beleggingen<br />

€ € € €<br />

a c d d<br />

Subsidies en bijdragen 0 0 0 0<br />

Kosten derden 75.144 71.688 24.834 8.096<br />

Personeelskosten 194.450 12.038 4.013 4.013<br />

Huisvestingskosten 17.931 1.110 370 370<br />

Kantoorkosten 19.954 1.235 412 412<br />

Afschrijvingskosten 3.826 237 79 79<br />

Rentekosten minus rentebaten 3.036 188 63 63<br />

Overige algemene kosten 3.103 192 64 64<br />

Totaal 317.444 86.688 29.834 13.096<br />

TOELICHTINGEN OP DE totaal besteed totale lasten lasten<br />

LASTENVERDELING <strong>2008</strong> aan de tbv werving beheer en totale lasten<br />

3 doelstelling baten administratie boekjaar <strong>2008</strong><br />

€ € € €<br />

a c d d<br />

Subsidies en bijdragen 1.786.848 0 0 1.786.848<br />

Kosten derden 176.345 179.762 19.082 375.189<br />

Personeelskosten 422.326 214.513 153.695 790.534<br />

Huisvestingskosten 38.944 19.781 14.173 72.898<br />

Kantoorkosten 43.338 22.013 15.772 81.122<br />

Afschrijvingskosten 8.309 4.220 3.024 15.553<br />

Rentekosten minus rentebaten 6.593 3.349 2.400 12.342<br />

Overige algemene kosten 6.740 3.424 2.453 12.617<br />

Totaal 2.489.443 447.062 210.598 3.147.103<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

totaal besteed<br />

aan de<br />

doelstelling<br />

€<br />

1.786.848<br />

90<br />

176.345<br />

422.326<br />

38.944<br />

43.338<br />

8.309<br />

6.593<br />

6.740<br />

2.489.443<br />

totale lasten<br />

tbv werving<br />

baten<br />

€<br />

0<br />

179.762<br />

214.513<br />

19.781<br />

22.013<br />

4.220<br />

3.349<br />

3.424<br />

447.062<br />

begroting<br />

boekjaar <strong>2008</strong><br />

€<br />

2.245.000<br />

289.100<br />

800.000<br />

90.000<br />

70.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

30.000<br />

3.554.100


BEGROTING 2009 begroot werkelijk<br />

zoals herzien in vergadering AB 13 februari 2009 jaar <strong>2008</strong> jaar <strong>2008</strong><br />

BATEN:<br />

uit eigen fondsenwerving 3.112.100 2.633.079<br />

uit gezamenlijke acties 0 91.134<br />

uit acties van derden 400.000 483.341<br />

uit beleggingen 42.000 -86.672<br />

som der baten: 3.554.100 3.120.882<br />

BESTEDINGEN:<br />

aan projectsubsidies 1.015.000 901.993<br />

aan PremiePlanProjecten 452.000 288.905<br />

aan kleine lokale projecten 50.000 37.007<br />

aan pleitbezorging 290.000 336.345<br />

aan pro-actieve projecten 837.000 803.464<br />

aan evenementen 211.000 121.729<br />

som der bestedingen 2.855.000 2.489.443<br />

LASTEN WERVING BATEN<br />

voor eigen fondsenwerving 475.000 317.444<br />

voor gezamenlijke acties 60.000 86.688<br />

voor acties van derden 10.000 29.834<br />

voor beleggingen 20.000 13.096<br />

voor overige baten en lasten / onvoorzien 54.100 19.082<br />

som der lasten 619.100 466.144<br />

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 80.000 191.920<br />

RESULTAAT 0 -26.625<br />

RESULTAATBESTEMMING<br />

Toegevoegd resp. onttrokken aan:<br />

Continuïteitsreserve 0 88.590<br />

Bestemmingsreserve projecten 0 -220.259<br />

Bestemmingsreserve activa 0 114.120<br />

Bunnik, 30 juni 2009<br />

J.Romme, directeur<br />

begroot<br />

jaar 2009<br />

2.630.000<br />

94<br />

0<br />

440.000<br />

28.000<br />

3.098.000 +<br />

530.000<br />

317.000<br />

38.000<br />

340.000<br />

975.000<br />

90.000<br />

2.290.000 -<br />

395.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

15.000<br />

178.000<br />

608.000 -<br />

200.000 -<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

0 =<br />

0<br />

0<br />

0<br />

85


86<br />

JaaRVeRslag <strong>2008</strong>


JaaRVeRslag <strong>2008</strong><br />

87


Contact<br />

Stichting Nationaal Ouderenfonds<br />

Postbus 11<br />

3980 CA Bunnik<br />

T 030 - 656 77 74<br />

F 030 - 657 04 41<br />

info@ouderenfonds.nl<br />

www.ouderenfonds.nl<br />

Rekening 25.05.05<br />

KvK 41150459

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!