24.09.2013 Views

Nr. 176 - Spirit

Nr. 176 - Spirit

Nr. 176 - Spirit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

www.avspiritlelystad.nl<br />

met <strong>Spirit</strong> beren sportief.....<br />

<strong>Nr</strong>. <strong>176</strong> december 2009. Verschijnt 5 x per jaar.<br />

Uitgave van Atletiekvereniging <strong>Spirit</strong>.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel


Praktijk voor Sportmassage:<br />

Voor een ontspannende of<br />

verkwikkende sportmassage<br />

25 minuten voor 17,50<br />

Bestratingen Grondwerken Spoorwerken<br />

Wegenbouw Onderhoudswerkene Drainage<br />

Rioleringen bodemsanering Projectontwikkeling<br />

Realisatie vloeistfdiche betonvloeren (BRL 2362 procescertificaat)<br />

Tel. 036 - 5320200 www.knipscheer.com<br />

Almere - Dronten - Emmeloord - Lelystad - Zeewolde<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

“In Goede Handen”<br />

Bel voor een<br />

afspraak met<br />

Eveline Koole<br />

06-23362529<br />

Wold 19 -15 - 8225 AR Lelystad - KvK: 39090955 Praktijk voor Sportmassage


BESTUUR NAAm E-mAIL TELEfOON<br />

Voorzitter Evert van de Beek evertvandebeek@gmail.com 241400<br />

Vice-voorzitter Vacature<br />

Penningmeester Theresia de Vries theresia01@hetnet.nl (wil graag afgelost worden) 231030<br />

Secretaris Ada de Jong adadejong@avspiritlelystad.nl 241224<br />

Bestuurslid Tineke de Vries emdevries1946@gmail.com 222641<br />

Bestuurslid Victor Hebels v.hebels@upcmail.nl 845161<br />

ERELEDEN Herman Sluijter,<br />

Rita Tel,<br />

Floris Rozendaal,<br />

Cees van Loon,<br />

Berend Doorten,<br />

Ruud Romeijn.<br />

CONTACTPERSOON ONGEWENST GEDRAG IN DE VERENIGING<br />

Jos Steenge e_steenge@chello.nl 249030<br />

G-ATLETIEK<br />

Contactpersoon Maaike Bremer gatletiek@avspiritlelystad.nl 230451<br />

REDACTIE SPIRITUEEL<br />

Redactie Jan Bremer j.bremer@live.nl 230451<br />

Redacteur jeugd vacature<br />

Layout Rob Salomonson rob@salomonson.nl 227331<br />

Bezorging Koen van Gelder 213767<br />

TRAININGEN<br />

Trainerscoördinator vacature<br />

WEBSITE<br />

Webmaster Arjen van Hoeve webmaster@avspiritlelystad.nl<br />

WINTERCUP<br />

Coördinatie René Ester wintercup@avspiritlelystad.nl 246181<br />

WEDSTRIJDEN<br />

Baanploeg vacature<br />

jurycoördinator vacature<br />

EHBO-ers vacatures<br />

CYCLE RUN<br />

Coördinatie Gert Jan de Boer s.f.misdom@online.nl<br />

medewerker René Ester r.ester@live.nl 246181<br />

KANTINECOmmISSIE<br />

Voorzitter/penningmeester Gerard Fidder gerard.loesfidder@hetnet.nl 254051<br />

Secretaris Dick Everwijn dheverwijn@orange.nl 248044<br />

Lid Ria de Graaff m.de.graaff9@kpnplanet.nl 227801<br />

Lid Ed Sterrenburg e.sterrenburg@upcmail.nl 845855<br />

Agenda kantine -via internet- www.avspiritlelystad inlichtigen via info@avspiritlelystad.nl<br />

Telefoon kantine 242607<br />

LEDENADmINISTRATIE<br />

Anja Molenaar spiritadmin@avspiritlelystad.nl<br />

Koen van Gelder 213767<br />

Postadres AV <strong>Spirit</strong><br />

Postbus 377<br />

8200 AJ Lelystad<br />

WEBSITE VOOR VERDERE INfORmATIE<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Column<br />

Voor u ligt de laatste<br />

editie van dit kalenderjaar.<br />

Miv. volgend jaar zal het<br />

clubblad jaarlijks 4 keer<br />

verschijnen, globaal één<br />

keer per kwartaal. Ook<br />

deze keer weer diverse<br />

bijdragen. Te noemen<br />

valt hier de Marathon<br />

van Amsterdam, waaraan<br />

Willem Landman niet alleen<br />

deelgenomen heeft maar<br />

zelfs zilver heeft behaald,<br />

een prestatie van formaat<br />

voor deze 72-jarige atleet.<br />

Proficiat! Koen feliciteren<br />

we met een prestatie van<br />

andere aard, t.w. met die<br />

van zijn huwelijk. Of dat iets<br />

met zijn huwelijk te maken<br />

heeft is mij onbekend,<br />

maar hij is inmiddels ook<br />

als scheidsrechter Nationaal<br />

gepromoveerd (zie zijn<br />

verslag). Bij deze dus dubbel<br />

gefeliciteerd. Voorts wordt<br />

u attent gemaakt op de<br />

bijdrage van Shanna Brizic<br />

die zichzelf voorstelt als<br />

“combinatiefunctionaris”<br />

(zie ook de rubriek<br />

Bestuurstafel van de<br />

voorzitter). Aangezien het<br />

woord vermogen in deze<br />

tijd nogal beladen is, wens<br />

ik u dan maar<br />

in ieder geval veel<br />

loopvermogen toe en<br />

leesplezier, alvast goede<br />

feestdagen en een goede<br />

start van alweer het 11e jaar<br />

van deze eeuw.<br />

NB. De deadline voor het<br />

inleveren van kopij voor de<br />

eerstvolgende SP (nr. 177)<br />

zal op de website bekend<br />

worden gemaakt.<br />

Jan Bremer


ond de beStuurStafel<br />

Dit is alweer de laatste <strong>Spirit</strong>ueel van 2009. Maar er is geen<br />

sprake van terugkijken. Als ik dit schrijf is het half november<br />

en dan is het daar nog veel te vroeg voor. Bovendien is begin<br />

december de ledenvergadering en dan is er voldoende<br />

ruimte voor. Gewoon vooruitkijken is de boodschap.<br />

We zijn in de laatste maanden behoorlijk druk geweest in<br />

het bestuur. Er komt veel op ons af en dat betekent ook<br />

dat je met elkaar goed moet kijken of de taken wel eerlijk<br />

verdeeld zijn. We werken nu met een goede taakverdeling.<br />

Iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Toch zijn er<br />

redelijk wat taken die eigenlijk niet bij bestuursleden thuis<br />

horen. Het is nu eenmaal niet altijd even makkelijk om tijd<br />

vrij te maken. Het zou dus goed zijn als we weer wat taken<br />

neer zouden kunnen leggen waar ze ook horen. We denken<br />

vooral aan de technische commissie en de trainingscoördinator.<br />

Functies die op dit moment niet ingevuld zijn, maar wel<br />

node gemist worden.<br />

Waar we erg blij mee zijn is de toewijzing van de eerste<br />

combinatiefunctionaris aan onze vereniging. Ik denk niet dat<br />

iedereen zomaar kan oplepelen wat deze functie inhoudt.<br />

Vandaar toch maar even wat uitleg. Ik gebruik een tekst<br />

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.<br />

Duidelijker zou het niet moeten kunnen.<br />

Jongeren sporten en bewegen te weinig op school. Daarom<br />

wil het ministerie van VWS andere mogelijkheden benutten<br />

zoals naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen<br />

en de (brede) school, de opvang en in de wijk.<br />

Om dit te realiseren is een structurele samenwerking nodig<br />

tussen sport, onderwijs en andere lokale organisaties. De<br />

professionals die de combinatiefuncties gaan vervullen, zijn<br />

straks de verpersoonlijking van die samenwerking.<br />

De gemeente Lelystad heeft inmiddels een tweetal functionarissen<br />

aangesteld. Zij ondersteunen ondermeer de sportverenigingen<br />

in het realiseren van de samenwerking met de<br />

andere doelgroepen. Op onze aanvraag is positief beschikt<br />

en is Shanna Brizic aan ons toegewezen. Shanna heeft zich<br />

inmiddels al in de vereniging voorgesteld door op de trainersoverleggen,<br />

bestuursvergadering en ledenvergadering aanwezig<br />

te zijn. Samen met de gemeente hebben we ook de<br />

eerste opdrachten voor haar beschreven. Het gaat nu nog<br />

voornamelijk om de versterking binnen de vereniging. We<br />

hebben een plan gemaakt om te kijken hoe we een nieuwe<br />

penningmeester kunnen vinden en kunnen begeleiden in<br />

het uitoefenen van de functie. We vinden dat van groot belang.<br />

Binnen de vereniging hebben we altijd de vrijwilligers<br />

kunnen vinden. Het zou jammer zijn als we het financiële<br />

pakket zouden moeten uitbesteden. Verder hebben we gepraat<br />

over de opzet van een technische commissie. Daarvoor<br />

gaan we een werkgroep samenstellen, die samen met haar<br />

een plan de campagne opstelt en uitvoert.<br />

Een ander belangrijk punt is de trainersbezetting. In november<br />

zijn enkele jeugdtrainers omverwacht gestopt. Door de<br />

ledenaanwas bij de loopgroepen en de organisatie van de<br />

beginnerscursus dreigt bij de loopgroepen ook een tekort<br />

aan trainers. Ook voor de senioren en de G­atleten zoeken<br />

we (extra) assistenten of trainers. Er is grote behoefte aan<br />

mensen die willen assisteren en aan mensen die bereid zijn<br />

om een trainerscursus te gaan volgen. Voor wat de kosten<br />

van de cursussen betreft is beleid geformuleerd. De eerste<br />

cursus, die een trainer volgt, wordt voor de volle 100% vergoed.<br />

Volgende cursussen voor 50%. Maar zoals gezegd:<br />

we zoeken (assistent)trainers. Het bestuur hoopt echt dat<br />

hier zich mensen voor melden.<br />

De Wintercup is een groot succes. De eerste zondag van<br />

november is net niet het aantal van 300 deelnemers gehaald.<br />

Een fantastisch gegeven dat ook aangeeft dat de loopsport<br />

in Lelystad leeft. In één van de bestuursvergaderingen is de<br />

minimale leeftijd van de deelnemers aan de orde geweest.<br />

Het bestuur heeft besloten dat jonger dan zes jaar er niet<br />

deelgenomen mag worden aan wedstrijden, dus ook niet<br />

aan de wintercup. De fysieke en emotionele belasting is voor<br />

kinderen van die leeftijd te groot. Het bestuur volgt hierbij<br />

de aanbevelingen van de Atletiek Unie.<br />

Als laatste wil het bestuur nog graag het volgende onder<br />

de aandacht brengen. De avonden zijn weer kort en tijdens<br />

de trainingen is het weer behoorlijk donker. Vooral voor de<br />

trainingen die buiten de baan worden gehouden brengt het<br />

bestuur de zichtbaarheid van deelnemers voor het overige<br />

verkeer onder de aandacht. Het is van groot belang dat lopers<br />

goed zichtbaar zijn. Een reflecterend hesje en een vorm van<br />

(knipperende) verlichting is in onze ogen een absolute must.<br />

Laten we als AV <strong>Spirit</strong> wat dat betreft een voorbeeld zijn<br />

voor alle andere lopers van Lelystad.<br />

Met vriendelijke groet<br />

Evert van de Beek.<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl


aanvang: 13:00 uur / (chrOnOlOOg vOlgt)<br />

InschrIjven: InschrIjven@avspIrItlelystad.nl Of vIa de lIjsten In de hal<br />

<br />

<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NIEUWE WINKEL OP DE PALAZZO NAAST INTRATUIN IN LELYSTAD


de MaratHon Van<br />

aMSterdaM<br />

Na het behalen van het Nederlands Kampioenschap<br />

bij de mannen 70 jaar en ouder in 2008 dacht ik dit<br />

kampioenschap is voor mij een mooie afsluiting van<br />

mijn deelname aan de hele marathon.<br />

Al zeven keer had ik tot dan toe bij een NK op het<br />

erepodium gestaan, waarvan vier keer op de hele<br />

marathon. Me verder nog bewijzen, dat is niet meer<br />

nodig, zo werd door mij gedacht!<br />

Het had bovendien te maken met de door mij opgedane<br />

negatieve ervaring tijdens de laatste acht kilometer,<br />

dan was het vreselijk afzien en op karakter<br />

zien door te modderen tot aan de finish. Na circa<br />

vijfendertig kilometer, dan was de koolhydraatvoorraad<br />

kennelijk verbruikt.<br />

En alle reclame van sportdrankjes ten spijt: aanvulling<br />

van de voorraden binnen het tijdsbestek van de<br />

wedstrijd blijkt bij mij niet te werken en handhaving<br />

van het tempo is daardoor een kansloze zaak gebleken.<br />

Op zo’n moment wordt dan gedacht, wil ik dit<br />

nog wel eens meemaken, nee toch!<br />

Op 12 juni 2009 kreeg ik een brief van de Amsterdam<br />

Marathon waarin ik namens de Atletiekunie en de Stichting<br />

Amsterdam Marathon werd uitgenodigd om deel te nemen<br />

aan het Nederlands Kampioenschap Marathon. Deze uitnodiging<br />

kreeg ik op basis van mijn prestatie tijdens het NK<br />

marathon 2008 en gaf mij het recht op gratis deelname.<br />

Deze uitnodiging streelde mijn ego zodanig, dat ik mij in<br />

de loop van augustus 2009 toch maar heb ingeschreven<br />

en van mijn negatieve voornemen ben afgestapt. Daarbij<br />

heeft mede een rol gespeeld dat mijn allereerste marathon<br />

(1988) in Amsterdam was met een eindtijd van 3 uur en<br />

2 minuten. De eerste en wellicht de laatste in Amsterdam,<br />

mooi toch? Waar het schip in de verdere voorbereiding zou<br />

gaan stranden dat zien we dan wel, want 31 januari 2009<br />

was ik nog aan mijn linker knie geopereerd (meniscus) en als<br />

gevolg daarvan mocht ik drie maanden van de orthopeed niet<br />

rennen. Tijdens de revalidatie was fietsen wel toegestaan.<br />

Dan maar trainen op de fiets, met in mijn achterhoofd als<br />

doel proberen deel te nemen aan de 11­steden rijwieltocht.<br />

De 11­stedenrijwieltocht gaat over een afstand van 240 km,<br />

die op één dag gereden moet worden. Dat is me gelukt, op<br />

pinkstermaandag 1 juni 2009 heb ik die tocht ­ in precies<br />

12 uur ­ volbracht. Op grond van die en andere prestaties<br />

krijg ik in het 1 e kwartaal van 2010 het Elfstedenbrevet.<br />

Het Elfstedenbrevet wordt uitgereikt aan personen die met<br />

goed gevolg aan de volgende drie evenementen hebben<br />

deelgenomen, te weten aan de Elfsteden schaatstocht over<br />

200 km, de Friese 11­steden (vijfdaagse) wandeltocht over<br />

205 km en deze Friese 11­stedenrijwieltocht over 240 km.<br />

Het brevet is een leuke bijkomstigheid en mooi meegenomen,<br />

want het fietsen was een tussendoortje om in<br />

conditie te blijven voor mijn geliefde duursport het hardlopen.<br />

Tot nu toe hebben ruim 1200 personen een dergelijk<br />

brevet behaald.<br />

Begin mei 2009 mocht ik van mijn fysiotherapeut weer<br />

voorzichtig gaan trainen. Gelukkig heb ik me aan de<br />

voorgeschreven afstanden weten te houden. De opbouw<br />

ging zelfs zo goed dat ik begin augustus besloot mee te<br />

doen aan de halve marathon in Dalfsen (1.49 uur). Daar<br />

nog geen super tijd gerealiseerd, maar ik kreeg wel het<br />

gevoel dat het de goede kant op ging. Op grond van<br />

die ervaring was mijn besluit gebaseerd me toch maar<br />

aan te melden voor de marathon van Amsterdam. Mijn<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl


voornemen om dat niet meer te doen ging de prullenbak<br />

in. Principes zijn er om, als dat zo te pas komt, overboord te<br />

gooien. Oude marathonschema’s van mijn vroegere trainer<br />

Floris Rozendaal werden uit de kast gehaald. Op basis<br />

daarvan ging ik vier keer per week trainen met geleidelijk<br />

aan oplopende trainingsafstanden en trainingstijden tot<br />

maximaal 3uur en 30 minuten.<br />

Als test werd onder andere aan twee 30 km­wedstrijden<br />

deelgenomen, de eerste bij ATOS in Amsterdam Noord<br />

(2.32 uur) en de tweede in Almere (2.28 uur).<br />

Aan de hand daarvan en de lange duurloopjes van ruim<br />

3 uur had ik de illusie klaar te zijn voor een marathontijd<br />

tussen de 3.30 en 3.40 uur. Dat viel op de dag van de marathon<br />

toch wel zwaar tegen. Het was vooral na 30 km keihard<br />

knokken en ik moest me concentreren op mijn looptechniek<br />

en trachten het beenritme hoog te houden en vooral<br />

niet te gaan wandelen. Tot het 30 km punt kon ik het tempo<br />

van 12 km per uur bijna handhaven (2.30.38) maar van<br />

30 naar 35 km had ik al 27.38 minuten nodig en daarna tot 40<br />

km zelfs 28.41 minuten en de laatste 2 km en.195 meter in<br />

12 minuten en 58 sec. Kortom een verlies van 10 minuten<br />

in de laatste 12 kilometer.<br />

Desondanks was ik tevreden met mijn finishtijd in 3.39.55<br />

netto en 3.40.02 uur bruto.<br />

Grote concurrent Karel Leeuwangh kon ik feliciteren met de<br />

1 ste plaats in de categorie mannen 70+ en ik kreeg op het<br />

erepodium de zilveren medaille en bloemen overhandigd.<br />

De 5 e medaille bij het NK hele marathon (2 keer goud,<br />

1 keer zilver en 2 keer brons) wordt bij de overige herinneringen<br />

opgeborgen en brengt mijn totaal nu op 8 NKmedailles<br />

inclusief de medailles op de halve marathon (2)<br />

en de veldloop (1).<br />

In de voorbereiding op mijn marathons ben ik er in totaal<br />

twee keer in geslaagd een nationaal record te vestigen op<br />

de 30 km, beide keren op het parcours van AV ATOS in<br />

Amsterdam Noord. Records zijn er om gebroken te worden<br />

en dat is ook gebeurd en dus ben ik wat dat betreft al weer<br />

uit de boeken verdwenen.<br />

Via een e­mail van AT5, de regionale tv zender van Amsterdam,<br />

werd mij gemeld dat AT5 ’s avonds nog een item aan<br />

mijn opvallende prestatie als 72­jarige zou gaan besteden.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Volgens Bas Visscher, van<br />

AT5 sportredactie was ik<br />

namelijk de oudste Nederlandse<br />

deelnemer. Er was<br />

wel een deelnemer uit<br />

Frankrijk, die in 1933 was<br />

geboren, hij was dus tenminste<br />

75 en wellicht zelfs<br />

76 jaar.<br />

Een journalist van de<br />

Stentor belde mij op de<br />

avond van de Marathon,<br />

waarvan de volgende dag<br />

een aardig artikeltje in de<br />

krant is verschenen.<br />

De vele felicitaties en bloemen<br />

met het behalen van<br />

de zilveren medaille, het deed me natuurlijk allemaal erg<br />

goed. Mijn hartelijk dank daarvoor, maar het zal me zeer<br />

waarschijnlijk niet nog eens van mijn standpunt kunnen afbrengen.<br />

Wat geweest is, is geweest.<br />

Ach lieve tijd, het is voorbij, het was een mooie en<br />

onvergetelijke tijd, maar het is over nou! Ik heb genoten<br />

van de marathon en hoop nog jaren te mogen genieten van<br />

de kortere afstanden en vooral van mijn lievelingsafstand,<br />

de halve marathon.<br />

In de volgende marathon mag van mij een andere atleet<br />

de oudste Nederlandse deelnemer zijn. Ik wens hem of wie<br />

weet haar toe, dat hij of zij net zoals ik heb gedaan, er heel<br />

veel genoegen aan zal mogen beleven.<br />

Willem Landman


www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl


<strong>Spirit</strong>ueel


ScHeidSrecHter<br />

op een nK…<br />

Lang… lang… geleden heb ik bij AV <strong>Spirit</strong> mijn jurydiploma<br />

behaald. Ik deed zelf aan wedstrijden mee<br />

maar vond het altijd al zeker net zo leuk om bij de<br />

organisatie van de wedstrijd te assisteren. Na het behalen<br />

van het jurydiploma heb ik mij derhalve vaak<br />

als jurylid aangemeld en met vele andere bij <strong>Spirit</strong><br />

hebben we vele wedstrijden tot een succesvol einde<br />

gebracht.<br />

Na enkele jaren had ik de behoefte om verder te ‘studeren’.<br />

Na een cursus met examen werd ik scheidsrechter op gewestelijk<br />

niveau. Een leuke taak omdat je midden in de<br />

wedstrijd staat, veel contact hebt met de atleten maar<br />

toch ook een belangrijke functie hebt inzake het wedstrijdverloop.<br />

Vorig jaar ben ik als scheidsrechter beoordeeld door<br />

de Atletiekunie en dit bleek een positieve beoordeling.<br />

Ik mocht mijzelf vervolgens gewestelijk scheidsrechter<br />

noemen hetgeen betekende dat ik op grotere wedstrijden<br />

actief mocht zijn. Voor mij ontzettend uitdagend en leuk!<br />

De atletiekunie heeft echter ook te maken met een<br />

vergrijzing binnen het korps en men is actief bezig om<br />

jongeren te interesseren. Hierin past ook een zogenoemde<br />

talentenpoule van jonge scheidsrechters. Dit betekent dat<br />

ik in de winter als assistent mocht meelopen op het NK<br />

indoor voor veteranen doch onlangs mocht aantreden als<br />

scheidsrechter op het NK junioren. Echt genieten, genieten<br />

van onze prachtige sport, van het hoge niveau, van de<br />

atleten, van de juryleden en zeker ook van de andere<br />

jeugdige scheidsrechters!<br />

0 www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

Binnenkort word ik officieel beoordeeld als scheidsrechter<br />

Nationaal hetgeen betekent dat ik ook officieel op nationaal<br />

niveau mag opereren.<br />

waarom toCh…<br />

In Emmeloord was er een intensief programma af te<br />

werken in 2 dagen en een avond. Prachtige atletiek<br />

binnen een chronoloog die tot op de minuut gepland<br />

was. Als scheidsrechter ben ik op vrijwel alle disciplines<br />

actief geweest waarbij ik aan de technische nummers de<br />

voorkeur geef. Dit is intensief, op het hoogtepunt draag<br />

je de technische verantwoordelijkheid voor 4 onderdelen<br />

gelijkertijd verspreid over het veld. Dagen zonder pauze,<br />

veel kilometers lopen, vroeg op staan, lastige coaches<br />

maaaaaaaaaaaaar bovenal prachtige sport en een geweldig<br />

contact met de atleten en de jury! Tja... waarom??... omdat<br />

het gewoon fantastisch is om een dergelijk evenement van<br />

zo dichtbij mee te maken!!<br />

duS wat gaan we met zijn allen<br />

doen!?<br />

Juryleden maar zeker ook starters, scheidsrechters en<br />

wedstrijdleiders zijn hard nodig! Dus het zou super zijn als<br />

eenieder in ieder geval zou beginnen met het behalen van<br />

een jurydiploma. Dit geeft al mogelijkheden tot het jureren<br />

op NK’s en zelfs WK’s!!<br />

Meer informatie over het juryvak? Koen van Gelder:<br />

koenvg@kpnmail.nl<br />

Koen van Gelder<br />

September 2009


drie duBBel geFeliCiteerd<br />

Wij feliciteren ‘ons aller’ Koen van Gelder:<br />

1) met zijn huwelijk met Judith Kersten<br />

2) met zijn nieuwe huis aan de Beukenhof<br />

3) met zijn promotie tot scheidsrechter niveau 3<br />

<strong>Spirit</strong>ueel


erenloop<br />

terScHelling<br />

8 novemBer 2009<br />

Van AV <strong>Spirit</strong> hebben een paar leden aan<br />

de Berenloop op Terschelling meegedaan.<br />

Michael is in augustus lid van onze<br />

club geworden en heeft zich afgelopen<br />

zomer toen hij met zijn gezin op<br />

Terschelling was voor de marathon<br />

opgegeven. Hij loopt al sinds 1996<br />

hard. Al langer had Michael de wens<br />

om een marathon te lopen, maar dat<br />

ging vanwege zijn werk (3­ploegendienst)<br />

niet. Nu hij meer tijd had en<br />

het trainen mogelijk werd, vroeg hij<br />

Rob Salomonson om met hem mee<br />

te trainen. Rob heeft wel even getwijfeld<br />

omdat hij van een zware<br />

blessure op de hardloopweg terug<br />

was en niet zeker wist of zijn knie<br />

al die kilometers en een marathon<br />

weer aankon. Maar hij heeft het toch<br />

gedaan.<br />

De trainingen begonnen en ze hebben<br />

meegedaan met de lange duurlopen van<br />

Jan Rietveld die begonnen met 90 minuten<br />

en iedere week er 10 minuten in tijdsduur<br />

bijkregen todat de langste duurloop van<br />

3 uur was bereikt. Hierbij hebben ze onder<br />

andere van Lelystad naar Enkhuizen gelopen<br />

over de dijk. Zo hadden ze voldoende<br />

kilometers gemaakt om de marathon te<br />

kunnen lopen.<br />

Niet iedereen vond de Berenloop als 1 e<br />

marathon een verstandige keuze voor<br />

Michael, maar Terschelling is een bijzonder<br />

eiland en heel speciaal voor Michael en<br />

zijn gezien, dus heeft hij toch besloten<br />

daar te lopen.<br />

Daarnaast heeft Suzan op Terschelling<br />

de halve marathon gelopen. Zij is in<br />

oktober lid geworden van <strong>Spirit</strong> na haar<br />

verhuizing naar Lelystad. Ingeschreven<br />

voor de Berenloop was ze al sinds april,<br />

maar het leek niet te gaan lukken, vanwege<br />

drukte, verbouwing e.d.. Op een<br />

gegeven moment riep Rob (ja dezelfde<br />

Salomonson) als je nog wilt lopen op<br />

Terschelling Suzan, dan moet je wel je<br />

duurlopen gaan doen en kilometers maken.<br />

Tegelijkertijd kreeg ze van de trainer<br />

van haar vorige club een trainingsschema<br />

toegestuurd waar de groep uit Woerden<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

mee bezig was. Direct van 12 naar<br />

16 kilometer gestapt en vervolgens naast<br />

de maandag en donderdagavond trainingen<br />

bij Jos in het weekeinde de duurlopen<br />

uitgebouwd naar 18, 20 en 22 kilometer.<br />

Een week van tevoren de Wintercup<br />

10 km en de rest van de laatste week niet<br />

meer gelopen.<br />

De 8 e november was het mistig en kil op<br />

Terschelling. Michael en Rob zijn rustig<br />

aan begonnen met lopen en zijn tot 30<br />

kilometer bij elkaar gebleven. Rob kreeg<br />

last van zijn been en moest wat rustiger<br />

gaan lopen terwijl Michael kon doorlopen<br />

in hetzelfde tempo. Na het zware stuk op<br />

het strand kon Michael nog iets versnellen<br />

en hij is net binnen de 4 uur gefinished.<br />

Een prima prestatie voor een eerste<br />

marathon en een mooie ervaring rijker op<br />

dit prachtige eiland.<br />

Rob kwam ruim een kwartier later binnen.<br />

In het laatste uur koelde het erg hard<br />

af met als gevolg dat erg koud werd om<br />

te lopen. Rob was onderweg wel bang<br />

dat hij een blessure zou oplopen door<br />

de kou maar gelukkig had hij helemaal<br />

geen last van zijn knie. Hij heeft toch<br />

deze zware marathon uitgelopen. Een<br />

prachtige ervaring.<br />

Om de start van de halve marathon te<br />

halen moest Suzan letterlijk tegen de<br />

stroom in rennen om in het startvak te<br />

komen. Het was niet haar eerste halve<br />

marathon en de eerste helft ging zo goed<br />

dat ze ondanks het zware strand en het<br />

valse plat van de longway toch een p.r.<br />

liep. Drie minuten sneller waar ze erg blij<br />

mee is omdat haar p.r. stamde van voor<br />

een zware blessure in 2006. Ze heeft<br />

nu het gevoel dat er misschien nog meer<br />

van die tijd af kan als ze in de komende<br />

tijd een keer een vlakke halve marathon<br />

gaat lopen.<br />

Zo zien we overal en nergens lopers en<br />

loopsters van <strong>Spirit</strong> aan de start en finish.<br />

De Berenloop is een aanrader omdat<br />

het goed te combineren is met een leuk<br />

weekeinde op Terschelling. De sfeer is uitstekend<br />

en de lopers hebben het gevoel<br />

dat het hele eiland meeleeft.


Michael<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Rob<br />

BeRenloop TeRschelling


Rob<br />

Michael<br />

BeRenloop TeRschelling<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl


activiteitenkalender<br />

aV <strong>Spirit</strong> 00<br />

Datum Activiteit KM Tijd<br />

zo 6 dec 2009 Wintercup <strong>Spirit</strong> 1, 2, 5, 10, 15 km 10.30 uur<br />

zo 11 dec 2009 Unigar bosbaanloop Emmeloord 2,5 t/m 15 km 11.00 uur<br />

za 12 dec 2009 Snertcross <strong>Spirit</strong> 13.00 uur??<br />

za 19 dec 2009 Houtwijk kerstloop Dronten 5, 10, 21,1 km 13.00 uur<br />

zo 27 dec 2009 2 e Bosloopcompetitie Harderwijk 5, 10, 15 km 10.30 uur<br />

zo 3 jan 2010 Wintercup <strong>Spirit</strong> 1, 2,5 5, 10, 15 km 10.30 uur<br />

zo 3 jan 2010 Nieuwjaarsreceptie 13.00 uur<br />

zo 10 jan 2010 Unigar bosbaanloop Emmeloord 2,5 t/m 15 km 11.00 uur<br />

zo 7 febr 2010 Wintercup <strong>Spirit</strong> 1, 2,5 5, 10, 15 km 10.30 uur<br />

zo 14 febr 2010 Unigar bosbaanloop Emmeloord 2,5 t/m 15 km 11.00 uur<br />

zo 7 mrt 2010 Wintercup <strong>Spirit</strong> 1, 2,5 5, 10, 15 km 10.30 uur<br />

zo 14 mrt 2010 Unigar bosbaanloop Emmeloord 2,5 t/m 15 km 11.00 uur<br />

zo 4 april 2010 Wintercup <strong>Spirit</strong> 1, 2, 5, 10, 15 km 10.30 uur<br />

Indoorwedstrijd pupillen, junioren. Informatie en inschrijven bij de jeugdtrainer<br />

Deze lijst wordt bijgewerkt door Gerard Fidder. Eventuele aanvullingen en fouten graag doorgeven:<br />

Tel. (0320) 254051. E­mail: gerard.loesfidder@hetnet.nl<br />

rooSter Van aantreden, HerbenoeMen en aftreden<br />

naam aangetreden herkozen herkiesbaar aftredend<br />

Theresia de Vries voorjaar 2005 23 juni 2008 niet voorjaar 2010<br />

Ada de Jong voorjaar 2005 23 juni 2008 niet voorjaar 2011<br />

Tineke de Vries najaar 2007 ---- december 2010 najaar 2013<br />

Victor Hebels voorjaar 2009 ---- voorjaar 2012 ----<br />

Evert van de Beek voorjaar 2009 ---- voorjaar 2012 ----<br />

Voor leerproblemen op de basisschool: REMEDIAL<br />

TEACHING FLEVOLAND geeft hulp aan kinderen en<br />

advies aan ouders.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Voor huiswerkbegeleiding: HET HUISWERKHUIS.<br />

Ondersteuning mogelijk bij vakken als: wiskunde,<br />

schei- en natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis,<br />

economie, Frans, Nederlands en Duits.<br />

Voor informatie: André Hottinga - |Zoom 10-22, 8225 KB Lelystad - e-mail: rtflevoland@flevonet.nl<br />

of: hethuiswerkhuis@flevonet.nl - Tel.: 06 – 53392219 of: (0320) 248876<br />

Kijk ook op: www.rtflevoland.nl of www.hethuiswerkhuis.nl


nieuwe leden<br />

AcHTERNAAM VOORNAAM<br />

Rob­Butter Ciska (C.J.M)<br />

Denkers Jamie (J.R.)<br />

Denkers Winston (W.E.)<br />

Berger Richard (J.R.R.)<br />

Klein Michael (M.)<br />

Klein Annet (A.E.)<br />

Oviawe Paul (P.)<br />

Bos, van den Femke (F.)<br />

Niet, de Stijn (S.J.)<br />

Groot Frank (F.J.)<br />

Groot, de Anouk (A.)<br />

Hooper Michael (R.M.)<br />

Vries, de Hidde (H.C.H.)<br />

Stienstra Natasja (N.)<br />

Kuipers Kirsten (K.)<br />

Aa, van der Suze (S.L.)<br />

Aa, van der Stef (S.J.)<br />

Stralen, van Loïs (N.L.)<br />

Voetberg Stefan (S.J.)<br />

Boomaerts Jasmijn (J.E.)<br />

Hake, ten Rafael (R.A.)<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

Kok Luca (L.P.)<br />

Appelman Frits (F.J.)<br />

Appelman­Kreuzen Marianne (M.)<br />

Groeneveld Suzan (S.)<br />

Dijk, van Gallyon (G.)<br />

Dijk, van Chris (C.)<br />

Luursema Karien (K.G.)<br />

Heisteeg, van de Maximilian (M.R.)<br />

Post Marieke (M.)<br />

Vork Erik (E.)<br />

Tuk Kees (C.W.)<br />

Hildebrand Fleur (F.)<br />

Ploeg, van der Nyca (N.N.)<br />

De ledenadministratie hoopt dat al deze namen goed<br />

geschreven zijn, want het ontcijferen van sommige ‘artsenhandschriften’<br />

op de aanmeldingsformulieren is af en toe<br />

best lastig.<br />

Bij deze dus ook een oproep om het aanmeldings-formulier<br />

duidelijk in te vullen of om gebruik te maken van de<br />

computer.


Jan rietVelt proMoot<br />

eerSte natuurMaratHon<br />

Van lelyStad zelfS<br />

in atHene!<br />

Jan Rietvelt laat geen gelegenheid voorbij gaan om<br />

reclame te maken voor zijn geesteskind, de Eerste<br />

Natuurmarathon van Lelystad. Toen hij in november<br />

samen met zijn loopmaat Werner de marathon van<br />

Athene ging lopen greep hij elke gelegenheid aan<br />

om de andere van heinde en verre gekomen lopers<br />

te wijzen op de bijzondere gelegenheid een natuurmarathon<br />

te lopen in het wonderschone gebied ten<br />

zuiden van Lelystad, de hoofdstad van onze enige<br />

polderprovincie, het mooie Flevoland.<br />

Het lukte hem de belangstelling op te wekken bij lopers uit<br />

Canada, Groot Brittannië, Denemarken, Frankrijk en zelfs<br />

uit Nederland. Fijntjes werden de lopers gewezen op de<br />

mogelijkheid gebruik te maken van camping ’t Oppertje,<br />

waar ook de start en finish zal zijn, van de mooie en unieke<br />

Oostvaardersplassen, het vergezicht over het Markermeer<br />

als er over de dijk wordt gelopen en het altijd aanwezige<br />

gevoel van ruimte. Als we op de enthousiaste reacties<br />

moeten afgaan zal het een gigantisch deelnemersveld<br />

opleveren. Maar was dat wel de bedoeling Jan?<br />

In een textielbedrukkingswinkeltje heeft Jan zelfs twee<br />

t­shirts laten drukken naar eigen ontwerp om de Eerste<br />

Natuurmarathon van Lelystad nog verder te promoten.<br />

Deze t­shirts, die nu al een gewild verzamelobject blijken te<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

zijn bij de lange afstandsgroepen van <strong>Spirit</strong>, wakkerden de<br />

belangstelling alleen nog maar meer aan.<br />

De vraag is nu hoe lang het zal duren dat de inschrijflimiet<br />

van deze marathon, die gehouden zal worden op<br />

18 april 2010, zal zijn bereikt, Deze limiet is vastgesteld<br />

op 50 deelnemers, Als u dus nog wilt inschrijven is het<br />

verstandig dit zo spoedig mogelijk te doen, in ieder<br />

geval voordat de laatste startbewijzen weg gaan naar de<br />

ongetwijfeld binnenkort binnenstromende aanvragen uit<br />

het buitenland.<br />

Informatie is in te winnen bij Jan Rietvelt, tel. 06­12074172,<br />

of per e­mail via akke­jan@hetnet.nl.


oparunteaM<br />

“<strong>Spirit</strong> of coMpri”<br />

we gaan weer Meedoen in 0 0!!!!!!<br />

Het besluit was snel genomen, de ervaring van het<br />

team was zo bijzonder dat er niet veel twijfels waren.<br />

We gaan er dus weer voor hard trainen. Er veranderen<br />

wel een aantal dingen, een paar mensen haken af,<br />

maar het team is al weer bijna compleet met een aantal<br />

nieuwe mensen.<br />

Notariskantoor Fenneke­Koster­Joenje heeft voor ons een<br />

stichting opgericht, we zijn ingeschreven bij de kamer na<br />

koophandel, zodatalles wat we doen voor iedereen inzichtelijk<br />

wordt.<br />

EMc 2 heeft weer onze inschrijving gesponsord, waardoor we<br />

op tijd konden inschrijven en ons zelfde teamnummer hebben<br />

gekregen als vorig jaar.<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

En dan Compri systeemhuis zij gaan ons ook sponsoren, maar<br />

zij willen ons ook, waar mogelijk, helpen vandaar dat we onze<br />

teamnaam hebben gewijzigd in “spirit of compri”.<br />

De samenwerking heeft al veel positieve dingen opgeleverd.<br />

• er is een loper, fietser en cateraar bij het team gekomen.<br />

• Er is een sponsorplan gemaakt om zoveel mogelijk geld op<br />

te halen voor het goede doel, en daar doen we het voor.<br />

• Compri is een ICT bedrijf, zodat we ook daar mee worden<br />

geholpen.<br />

Extreme media heeft voor ons een website gemaakt<br />

waar iedereen even naar moet kijken het ziet er erg mooi<br />

uit www.spiritofcompri.nl<br />

We willen natuurlijk ook alle spiritleden weer oproepen om<br />

mee te werken aan het slagen van deze van deze loop.<br />

• De lotenverkoop komt er weer aan.<br />

• Er wordt weer een grandioos feest georganiseerd<br />

• We gaan weer boeken verkopen<br />

• Een 2e handsspullenmarkt staat ook op de planning<br />

• We organiseren weer een extra wintercup<br />

• En…………..er wordt een club van vrienden opgericht,<br />

waar we later nog meer over zullen berichten.<br />

We gaan weer uit van veel belangstelling en aanmoedigingen<br />

van AV spirit en gaan voor een hogere opbrengst voor palliatieve<br />

zorg voor kankerpatiënten.


uurt, onderwiJS en Sport<br />

Hallo lezers,<br />

Al eens wat gehoord van een combinatiefunctie?<br />

Jawel, dat kan, want sinds september 2009 zijn er bij het<br />

Sportbedrijf Lelystad de eerste twee combinatiefuncties<br />

vrijgekomen, die vervuld worden door Remco de Kort en<br />

Shanna Brizic.<br />

Maar wat houdt zo’n combinatiefunctie nou precies in?<br />

De naam zegt het eigenlijk al. Je bent bij één werkgever in<br />

dienst, maar kan voor meerdere disciplines ingezet worden.<br />

Dit allemaal in de driehoek: buurt, onderwijs en sport,<br />

met als hoofddoel: de banden tussen deze drie versterken/<br />

verbeteren zodat er een zo groot mogelijk sportaanbod<br />

voor kinderen ontstaat. Om dit te verwezenlijken is het<br />

natuurlijk belangrijk dat ook de sportverenigingen zo sterk<br />

en vitaal mogelijk zijn om mee te doen in dit aanbod.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Atletiekvereniging <strong>Spirit</strong> is de allereerste vereniging in<br />

Lelystad waar wij aan het werk zullen gaan! Samen met de<br />

vereniging zullen we gaan kijken naar de verbeterpunten,<br />

en zo met behulp van een werkgroep en de juiste<br />

ondersteuning hiermee aan de slag gaan.<br />

Zou je als verenigingslid een aandeel willen hebben in deze<br />

prachtige aftrap, alle hulp is welkom!<br />

Shanna Brizic zullen jullie het meeste zien bij <strong>Spirit</strong>, maar ook<br />

Remco de Kort zal vast geen onbekend gezicht worden.<br />

Bedankt voor jullie aandacht en tot ziens!<br />

Remco de Kort en Shanna Brizic


Winterklaar?<br />

Jogger, trimmer, topper, wegatleet,<br />

baanatleet? Iedereen is welkom bij<br />

Run2Day voor een objectief en<br />

deskundig advies. Dit m.b.v. een gratis<br />

loopbaananalyse. Spikes, trainings- en<br />

wedstrijdschoenen, loopkleding en<br />

accessoires zijn bij ons ruim op<br />

voorraad. Wij bij Run2Day nemen alleen<br />

maar genoegen met de beste producten<br />

en het geven van het beste advies.<br />

Ontvang voortaan 15% korting* op je<br />

schoenen en kleding met je<br />

Run2DayCard i.p.v.10%, indien je kunt<br />

aantonen dat je aangesloten bent bij<br />

een loopgroep of atletiekvereniging.<br />

De complete hardloopwinkel<br />

Klokkeluiderstraat 45<br />

Almere<br />

*Kortingen niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen, tenzij anders vermeld. Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.run2day.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!