25.09.2013 Views

BINNEN VAART - Binnenvaart - Promotie Binnenvaart Vlaanderen

BINNEN VAART - Binnenvaart - Promotie Binnenvaart Vlaanderen

BINNEN VAART - Binnenvaart - Promotie Binnenvaart Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

trimestrieel | P911147 | Afgiftekantoor: Gent x | PB nummer BC31383

BINNEN

MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER | WWW.BINNENVAART.BE | OkTOBER 2012

VAART

#58

RUDY (53) EN WESLEY (20) OST TERUGBLIk HILDE CREVITS

‘ Groter, sneller

én ecologischer’

20 jaar PBV

20 snapshots

20 mini-interviews

‘ Een sterk én

slim netwerk’


Verantwoordelijke uitgever

Jaak Tielens, ondervoorzitter

Vzw Promotie Binnenvaart

Vlaanderen,

Armand Hertzstraat 23,

3500 Hasselt. | Het magazine

Binnenvaart verschijnt 5 keer

per jaar. | Voor meer info

of vragen over advertenties

of een gratis abonnement:

T 011 23 06 06,

pbv@ binnenvaart.be,

www.binnenvaart.be

Redactie en realisatie

Jansen & Janssen Uitgeverij,

www.jaja.be | De meningen

die derden in dit magazine

vertolken, vallen buiten de

verantwoordelijkheid van PBV.

02 BINNENVAART #58.2012

Een wereld

van verschil

Herinnert u zich nog hoe het leven was in

1991? Het is bijna niet te beschrijven hoe de

binnenvaart de voorbije 20 jaar is veranderd.

Vlaamse en Europese overheden namen het

heft in handen. De sector werd gesaneerd. Binnenvaartondernemers

gingen weer investeren.

Het imago van de binnenvaart is bijna volledig

omgedraaid. Er ontstond een maatschappelijk

draagvlak, zelfs sympathie, voor een vervoerstak

die nu geassocieerd wordt met veiligheid,

vergroening, duurzaamheid, en een stuk

van de oplossing voor het verkeersinfarct op

de wegen.

De les die wij hieruit kunnen trekken is dat diepgaande

verandering mogelijk is. Een visie op

middellange en lange termijn, een voluntaristisch

beleid, het beschikbaar stellen van middelen,

en een klimaat dat kansen biedt aan ondernemende

mensen heeft van de binnenvaart

een succesverhaal gemaakt. Ook de volgende

jaren zal het vervoer langs de waterwegen sterk

afhangen van de algemene economische situatie.

Het stilleggen van hoogovens, een mindere

toevoer van containers in sommige zeehavens,

of de aangekondigde tweede recessie in drie

jaar, zullen de trafiekcijfers en de resultaten

van onze ondernemingen beïnvloeden.

Als de Vlaamse regering, en met Naiades II, ook

de Europese Commissie hun beleidsdoelstellingen

van vergroening en modal shift willen realiseren,

zullen bijkomende verbeteringen van

de infrastructuur nodig zijn. De informatisering

op de schepen, langs de waterweg, en bij de logistieke

operatoren moet opgevoerd worden.

Informatie over marktwerking en prijsvorming

moet een prioriteit worden. Met ondersteuning

voor nieuwe motoren en zuiverdere brandstof

moet het groen imago versterkt worden. En

toerekening van externe kosten voor alle vervoersmodi

moet gelijke voorwaarden scheppen

voor concurrentie.

Successen komen niet vanzelf, zoals de afgelopen

decennia werd bewezen. Alertheid voor de

belangen van de binnenvaart is een voorwaarde

om te overleven. Een economische sector

is geen abstract gegeven. Het gaat om mensen

en bedrijven. Een bedrijfstak kan maar bloeien

als de bedrijven gezond zijn en als voldoende

mensen zich tot die activiteit aangetrokken

voelen. De grote investeringskost, de zware

vaste kosten, de last van de afschrijvingen, de

prijsdruk en te kleine marges brengen een gezonde

exploitatie van onze binnenvaartondernemingen

in het gedrang.

Het is een veilige veronderstelling dat er in de

volgende twintig jaar ook meer samenwerking

zal komen onder de vervoersmodi. De Europese

Commissie zet nu al hoog in op co-modale

samenwerking. Voor promotie zal de binnenvaart

meer over de grenzen moeten samenwerken;

voor recreatieve vaart is samenspraak met

lokale overheden, toeristische diensten, en de

privésector aangewezen. Om nieuwe mensen

aan te trekken, zal de binnenvaart nog meer

moeten naar buiten treden, o.a. door de samenwerking

met scholen op te voeren. Ook in

onze structuren zal samenwerking een grotere

plaats krijgen, o.a. met het FISN, de waterwegbeheerders,

de exporteurs, de industrie.

Het bevorderen van de binnenvaart is geen

doel op zich. De groei van het goederenvervoer

langs de binnenwateren past in bredere

maatschappelijke doelstellingen: het creëren

van een duurzamer economie; het zuiniger omgaan

en het vergroenen van onze energie; en

het bevorderen van een vlottere mobiliteit in

onze samenleving. Daar is het ons ook de volgende

jaren om te doen.

Het PBV-team en

de Raad van Bestuur


04 uIT dE oudE doos

10 EEN zooN VAN 20

16 TRIo­INTERVIEw INfRAsTRucTuuR

Door te investeren in een

sterk én slim netwerk

netwerk zetten we in op

een nieuwe groei van het

binnenvaarttransport.

Hilde Crevits,

Vlaams minister van Openbare Werken

25

IN DIT NUMMER

20 jAAR BINNENVAART

04 Uit de oUde doos

20 snapshots uit

20 bedrijvige binnenvaartjaren

20 BP’s Blikken terUg

20 mini-interviews met bekende

binnenvaartpersoonlijkheden

REpoRTAgE

10 VAder en zoon

Aan boord bij Ronny en Wesley

Ost, een matroos die even oud

is als PBV.

INTERVIEw

16 de BinnenVAArtinfrAstrUctUUr

Trio-interview met Eddy Bruyninckx,

Erik Portugaels en Leo Clinckers

25 Minister Hilde creVits

‘Het marktaandeel van

de binnenvaart moet om

maatschappelijke redenen groeien.’

EN VERdER

14 in Beeld

HILDE CREVITS

EDDY BRUYNINCKX

KAREL VAN EETVELT

CATHY MACHARIS

WIM DE VILDER

+ …

PROGRAMMA

INTERNATIONAL

CONGRESS

#58.2012 BINNENVAART 03


In de jaren ’80 leek de binnenvaart gedoemd

om weg te deemsteren naarmate

de koolmijnen uitgeput raakten en er

meer en meer beton werd gegoten op

onze snelwegen. Als het brede publiek

al interesse opbracht, keek het meewarig

naar wat men zag als een tot verdwijnen

gedoemd zwervers leven in een besloten

gemeenschap. Nadat een aantal

bevoegdheden van federaal naar Vlaams

niveau werden overgeheveld, werd Johan

Sauwens de eerste Vlaamse minister van

Mobiliteit en Openbare Werken. Hij richtte

in 1992 PBV op als koepel waarbinnen

alle betrokkenen van de sector in overleg

aan een betere toekomst konden

bouwen. Drie enthousiaste werknemers

begonnen het geloof in de toen nog nietvrijgemaakte

binnenvaart op te krikken.

04 BINNENVAART #58.2012

TERUgBlIk

1, 2, 3 start!

Lancering Dirk Frimout

wapenstilstand in Servië en Kroatië.

20 JAAR:

reis door de

1992 1996 1998

Het 1 ste Vlaams

Binnenvaartbeleidsplan

In nauwe samenwerking met PBV stelden

de toenmalige Vlaamse minister van

Openbare Werken Eddy Baldewijns en

minister van Economie Eric Van Rompuy

in 1996 het eerste Vlaamse Binnenvaartbeleidsplan

voor. Het plan geeft de sector

nieuwe impulsen als voorbereiding op

de door Europa gevraagde liberalisering.

Naast investeringen in de modernisering

van de vloot en overslaginfrastructuur

voorziet het binnenvaartplan in sociale

begeleiding en in de financiering van een

Europese sloopronde. Daarnaast legt het

de basis voor het door PBV voorgestelde

kaaimurenprogramma dat vanaf 1998 –

het jaar van de afschaffing van de toerbeurt

– in voege zal treden.

De term ‘spam’ (ongewenste e-mail)

duikt voor het eerst op een massa

volk herdenkt koning Boudewijn.

Mandela wordt de 1 ste zwarte

president van Z-Afrika uitvinding

van de bluetooth-technologie

De opkomst

van containers

en SSS

1992 1993 1994 1995

Vanaf de jaren ’90 werden meer en meer

containers vervoerd op de Vlaamse waterwegen.

Het huidige netwerk van watergebonden

containerterminals kreeg

vorm. Avelgem was de eerste terminal

in 1990, Meerhout volgde in 1996. In

1999 werd al meer dan 100.000 TEU

vervoerd over de Vlaamse waterwegen.

Een jaar voordien werd binnen de werking

van PBV ook Promotie Shortsea

Shipping opgericht.

De provincie Brabant wordt opgedeeld

in Vlaams- en Waals-Brabant

de Akkoorden van Schengen worden

geïmplementeerd.


tijd

90%

SOLDEN

Vaartrechten

‘ afgeschaft’

Toenmalig Vlaams minister van Openbare

Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening

Steve Stevaert reduceert in 2000, na

beleidsvoorbereidend werk van PBV, de

vaartrechten tot een tiende. Daardoor

wordt de globale vervoersprijs per schip

onmiddellijk flink wat concurrentiëler

tegenover het spoor- en het wegvervoer.

Dolly, het eerste gekloonde zoogdier,

wordt geboren de Spice Girls scoren een

hit met ‘Wannabe’ Fred Deburghgraeve

wint goud op de OS in Atlanta.

In 1992 werd Dirk Frimout de eerste Belgische astronaut

in de ruimte. In hetzelfde jaar volgde nog een ‘lancering’:

onze vzw, Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV), zag het

levenslicht. Anders dan Frimouts spectaculaire ruimtereis

duurt onze tocht al 20 jaar. Een terugblik op de evolutie die

de sector en PBV hebben doorgemaakt.

2000 2001 2002

Samen sterk

in Europa

Op initiatief van PBV bundelen Wallonië

(OPVN), Frankrijk (VNF), Nederland

(BVB) en Oostenrijk (Via Donau) in 2001

de krachten in Inland Navigation Europe

(INE). Ook vandaag behartigt INE

op Europees niveau de belangen van de

binnenvaart.

Sluiting Renault Vilvoorde De tamagotchi,

een elektronisch knuffeldier, waait over uit Japan

het Kyotoverdrag wil het broeikaseffect aanpakken.

De film Titanic trekt een massa kijkers

oprichting Europees Hof voor de Rechten

van de Mens.

Ronde van

Vlaanderen

1996 1997 1998 1999

Heel wat potentiële verladers maken

kennis met de binnenvaart als het

ms Floralia in 2002 een Ronde van Vlaanderen

langs bedrijventerreinen vaart.

PBV zet met de campagne zowel haar

10 de verjaardag als de dynamiek in de

sector in de kijker.

Einde van het 7-jarige premierschap

van Jean-Luc Dehaene start van de

NAVO-bombardementen op Kosovo.

#58.2012 BINNENVAART 05


Loodhoudende benzine wordt in de EU

verboden introductie van de SIS-kaart

(sociale identiteitskaart).

06 BINNENVAART #58.2012

TERUgBlIk

Surfen

aan boord

Weg met de fax: digitaal is het nieuwe

normaal. Ook aan boord van een binnenschip,

zo blijkt uit de ICT-enquêtes die

PBV geregeld uitvoert. Via pilootprojecten

en praktische ondersteuning heeft

PBV de invoering van digitale hulpmiddelen

mee ondersteund. Sinds 2003

kunnen varende ondernemers bij PBV

gratis een binnenvaartonline-e-mailadres

aanvragen, een dienst waarvan

meer dan 500 varende ondernemers en

andere binnenvaartactoren gebruikmaken.

Ook populair is trouwens de schependatabank

en adressengids voor de

binnenvaartsector op de PBV-website

www.binnenvaart.be.

2003 2003 2005

Bedrijven kiezen

voor het water

De werkzaamheden aan de Ring rond

Antwerpen in 2003 gaven verschillende

bedrijven een duwtje in de rug om naar

de binnenvaart over te stappen. Onder

meer rijstinvoerder Boost Nutrition en

Atlas Copco, producent van industriële

gereedschappen, ontdekten het vervoer

per binnenschip en bleven ook na de

werkzaamheden kiezen voor het water.

De cel marktprospectie van PBV, die mogelijke

verladers sinds jaar en dag wegwijs

maakt in de sector, voerde hierover

vruchtbaar overleg en speelde in op beleidsmatige

kansen via het Vlaams Mobiliteitsfonds

dat nachtshiften op containerterminals

betaalbaar maakte.

Een Amerikaans zakenman wordt de

eerste ruimtetoerist terroristische

aanslagen op 11 september.

2000 2001 2002 2003

Invoering van de euro Vlaanderen viert

700 jaar Guldensporenslag.

Recreatie naast

beroepsvaart

De Vlaamse regering richt in 2005 een

Overlegplatform voor Waterrecreatie

op. Het platform verenigt iedereen die

betrokken is bij recreatie op en naast

het water: van pleziervaart, over oeverrecreatie

tot waterski of kajak. Het platform

komt regelmatig samen en heeft in

alle deelgebieden al verschillende actiepunten

gerealiseerd. PBV zetelt dankzij

haar jarenlange ervaring in alle teams en

functioneert als algemeen secretariaat

en aanspreekpunt voor het platform.

Opening van de Westerscheldetunnel

De ziekte SARS duikt op.


Naiades in

Vlaanderen

en Europa

Het Europese Naiades-actieplan, waarvoor

PBV mee input gaf, wordt in 2006

goedgekeurd. De focus ligt op de thema’s

markten, vloot, banen en vaardigheden,

en imago. PBV vertaalt het plan

naar 12 voorstellen voor het Vlaams

parlement. Onder meer de steunregeling

voor CCRII- motoren blijkt achteraf

een succesvolle maatregel. Eind dit jaar

lanceert de Europese Commissie overigens

een voorstel voor Naïades II, dat

zal lopen van 2014 tot 2020.

10 landen treden toe tot de EU een

tsunami op 2 de kerst veroorzaakt een

ravage in Zuidoost-Azië.

2006 2007 2007

Bouwen aan

opleidingen

Om verder te groeien heeft de binnenvaart

meer personeel nodig. Meer matrozen,

die als het even kan tot stuurman

en ondernemer doorgroeien. PBV

werkt hiervoor samen met alle betrokken

actoren in het Platform Opleidingen

Binnenvaart (POB). Dat resulteerde

onder meer in promotiecampagnes en

flexibeler opleidingen voor jongeren en

zij-instromers. Naast de klassieke binnenvaartscholen

biedt ook Syntra Midden-Vlaanderen

sinds 2007 een opleiding

tot matroos aan. In 2009 werd de

binnenvaartsimulator LeNa gedoopt, die

wordt ingezet om leerlingen door getrouwe

computersimulaties meer vaarervaring

te laten opdoen.

Aantreden paus Benedictus XVI

de filmbroers Dardenne winnen de

Gouden Palm met L’Enfant.

Veel belangstelling voor

de 0110-concerten voor

verdraagzaamheid zware

overstromingen in Centraal-Europa.

Nieuw scheepvaartreglement

De sector heeft er lang op moeten wachten,

maar op 1 januari 2007 trad het

nieuwe Algemeen Politiereglement voor

de Scheepvaart op de Binnenwateren

in voege. Het kwam in de plaats van de

meer dan 100 jaar oude regels en het bevat

onder meer een wettelijke basis voor

de nachtvaart.

Van modal

shift naar

co­modaliteit

2004 2005 2006 2007

Natuurlijk zijn wegtransport, spoor en

binnenvaart voor sommige dossiers concurrenten.

Toch groeit binnen en buiten

de sector de overtuiging dat iedereen

door de band gebaat is bij meer samenwerking

tussen de modi. Dat blijkt ook

tijdens de Upstream Conference die PBV

in 2007 organiseert n.a.v. van haar 15 de

verjaardag. Een driehonderdtal mensen

komen er nadenken over hoe de sector

er in 2020 zal uitzien. Een van de opvallendste

getuigenissen kwam van wegtransporteurs

die willen inzetten op

co-modaliteit.

Klimaatwaarschuwer Al Gore krijgt

Nobelprijs voor Vrede lancering

van PlayStation 3 en iPhone.

#58.2012 BINNENVAART 07


08 BINNENVAART #58.2012

TERUgBlIk

FISN:

een uitgebreid

netwerk

Bij de binnenvaart zijn heel wat actoren

betrokken: varende ondernemers,

water wegbeheerders, havens, verladers,

bevrachters, logistieke operatoren,... In

2007 richtte toenmalig Vlaams minister

van Openbare Werken Kris Peeters het

Flanders Inland Shipping Network (FISN)

op: een structurele bijeenkomst waarop

de verschillende binnenvaartactoren

rond een aantal strategische punten

bouwen aan de toekomst van de sector.

PBV speelt in het FISN een belangrijke rol

omdat onze vzw bij uitstek al een klankbord

is van het middenveld.

In Cuba volgt Raul Castro zijn broer

Fidel op Barack Obama wint in de VS

de presidentsverkiezingen.

2007 2008 2009

VOkA­leden

ontdekken

binnenvaart

Samen kun je meer: sinds 2008 werkt

PBV nauw samen met de VOKA-Kamers

van Koophandel om potentiële nieuwe

binnenvaartklanten te bereiken. Via infosessies

voor lokale bedrijven, kennismakingsmagazines

en verschillende

advertentiecampagnes hebben afgevaardigden

van meer dan 18.000 ondernemingen

uit het VOKA-netwerk het

transport over water beter leren kennen.

De eerste kennismakingssessies vonden

plaats in 2008, en sindsdien organiseert

PBV op geregelde tijdstippen nieuwe

bijeenkomsten.

BINNEN

WWW.BINNENVAART.BE

VAART

8 klanten

Over hun aanpak

en voordelen

+DOSSIER

SHORTSEA

SHIPPING

SPECIAL

KENNISMAKINGSEDITIE

VOOR BEDRIJVEN

gratis kaart van alle pps-kades en containerterminals

Herman Van Rompuy wordt gekozen als

1 ste President van de Europese Raad enkele

dagen sneeuwval ontregelen het verkeer

in Europa.

Minister Crevits

‘Inzetten op harden

software’

Korte afstand? Geen kaaimuur?

Toch blijft binnenvaart

een optie

2008 2009 2010 2011

BINNENVAART 1

Spanje wint het WK voetbal in Zuid-Afrika

een aswolk van de vulkaan Eyjafjallajökull

verstoort het vliegverkeer.

Subsidie voor

kleine schepen

In de zoektocht naar een oplossing voor

het verdwijnen van kleine schepen organiseert

PBV een PBV-praatcafé ‘’t Klein

schip’ met varende ondernemers. Onder

meer die inbreng neemt PBV mee

naar verschillende expertengroepen

die zich over het probleem buigen en

een steunmaatregel uitwerken. Uiteindelijk

lanceert Vlaams minister Crevits

in 2009 een steunprogramma voor

de modernisering van kleine schepen.

Inmiddels hebben 57 schepen ervan

gebruikgemaakt.

België neemt het wereldrecord

regeringsonderhandelen over van de

huidige Irakese regering Osama bin

Laden wordt gedood.


dossier

Barge-to-Business

BRUSSEL 30/11/2010 – 01/12/010 DE COMPLETE CONGRESBIJBEL

NIEUWE TRENDS EN TECHNIEKEN

DE VISIE VAN EUROPESE TOPPOLITICI

15 SPRAAKMAKENDE SESSIES

dossier

00/ MultiModale door- 00/ diesel-elektrische 00/ stadslogistiek

00/ etienne schouppe

to-door logistiek Voorstuwing

00/ toekoMstige 00/ hilde creVits

00/ Verse producten 00/ hybride Motoren waterstanden

Barge-to-Business

op het water

00/ waterstof en 00/ sliM kallas

BRUSSEL 30/11/2010 – 01/12/010 DE COMPLETE CONGRESBIJBEL

alternatieVe

brandstoffen

NIEUWE TRENDS EN TECHNIEKEN

DE VISIE VAN EUROPESE TOPPOLITICI

15 SPRAAKMAKENDE SESSIES

00/ MultiModale doorto-door

logistiek

00/ Verse producten

op het water

00/ diesel-elektrische

Voorstuwing

00/ hybride Motoren

00/ waterstof en

alternatieVe

brandstoffen

00/ stadslogistiek

00/ toekoMstige

waterstanden

00/ sliM kallas

Het centrum

van Europa

PBV is altijd nauw betrokken geweest

bij Europese binnenvaartprojecten. In

het kader van Platina, het Europese implementatieplatform

voor het Naiadesactieplan,

vond eind 2010 het congres

Barge to Business plaats in Brussel. 600

aanwezigen uit meer dan 20 landen namen

deel aan het evenement. Binnen

Platina fungeert PBV als voorzitter van

de werkgroep Communicatie.

Olympische

topcampagnes?

Een greep uit de vele promotiecampagnes

waarmee PBV de binnenvaart

al jaren top of mind houdt.

2010 2011 2011

00/ etienne schouppe

00/ hilde creVits

AIS: veilig en

klantvriendelijk

Eind 2011 was nagenoeg de volledige

binnenvaartvloot in ons land uitgerust

met AIS of het automatic identification

system. PBV hielp de sector mee om te

beantwoorden aan de EU-richtlijn over

River Information Services (RIS). Via Europese

projecten liet PBV de sector kennismaken

met de technologie, werd een

helpdesk bemand, werden infosessies

georganiseerd, een promotiefilm gedraaid

enzovoort. PBV hielp ook mee de

steunmaatregel voor AIS-installaties uitwerken

en uitvoeren.

2002

Ontdek de missing link in de logistieke keten

Hoe zit uw logistieke puzzel in mekaar? Past

alles perfect? Zijn er geen hiaten? Hebt u alle

transportmogelijkheden in overweging genomen?

En bent u wel voldoende op de

hoogte van de troeven die elke afzonderlijke

vervoersmodus u biedt?

Dan bent u ongetwijfeld een

van de Vlaamse ondernemers

die de binnenvaart

in hun logistieke

keten hebben

geïntegreerd.

Het vervoer via de

binnenwateren

biedt u immers tal van onweerstaanbare

voordelen die een modern ondernemer

gewoonweg niet naast zich kan neerleggen:

just in time, milieuvriendelijk, goedkoop,

veilig, efficiënt, geschikt voor alle soorten

ladingen,… kortom het ideale stuk om uw

logistieke puzzel te vervolledigen.

Wil u vrijblijvend kennismaken met de talrijke

mogelijkheden die de binnenvaart u biedt?

Promotie Binnenvaart Vlaanderen helpt u graag

op weg. Op de waterweg, welteverstaan.

10 jaar

Promotie

Binnenvaart

Vlaanderen

vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Kempische Kaai 57 - 3500 Hasselt - Tel. 011 23 06 06 - Fax 011 23 06 09

e-mail: pbv@binnenvaart.be - website: http://www.binnenvaart.be

2007

de binnenvaart is hot, de binnenvaart is hip, de binnenvaart is gewild, de binnenvaart is snel,

de binnenvaart is aantrekkelijk, de binnenvaart is cool, de binnenvaart is betrouwbaar, de binnenvaart

heeft charme, de binnenvaart is booming, ... de binnenvaart heeft het gewoon.

www.binnenvaart.be

Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW

Armand Hertzstraat 23

3500 Hasselt

Tel 011 23 06 06

Fax 011 23 06 09

ontwerpadvertentie_PBV_def.indd 1 14-12-2006 16:14:54

Afscheid en

Vlinderakkoord

In juli 2011 overleed onze voorzitter Filip

Martens. Zijn afscheid was onverwacht

en hard, aangezien hij iemand was die

aan de kar trok en nieuwe initiatieven in

gang stak. Hij zou niet meer meemaken

hoe in het najaar van 2011 bijkomende

binnenvaartbevoegdheden werden

overgeheveld naar Vlaanderen binnen

het Vlinderakkoord over de 6de staatshervorming

van België. Inmiddels voert

PBV het businessplan dat toen werd opgesteld

onverkort uit om de Vlaamse binnenvaart

zo goed mogelijk te laten inspelen

op het maatschappelijk streven naar

een zo duurzaam mogelijke mobiliteit.

Inland navigation

The easiest lane to navigate

Armand Hertzstraat 23

B-3500 Hasselt

Tel.: +32 (0)11 23 06 06

Fax: +32 (0)11 23 06 09

www.binnenvaart.be

2008

Vertaling adv. Binnenvaart Vlaanderen.indd 1 3/03/11 14:12

Élodie Ouédraogo

Zilver in Peking 2008, 4 x 100 m estafette

De binnenvaart is estafette op topniveau.

Vertrekken, aankomen, doorgeven …

Niet te vroeg, niet te laat, maar just-in-time.

Een onmisbare schakel in een perfect

op elkaar afgestemd geheel van logistiek

en transport. Want de weg naar een

duurzame toekomst loopt over water.

2009

de binnenvaart: transport in topvorm

Armand Hertzstraat 23 I B-3500 Hasselt I T +32 (0)11 23 06 06 I F +32 (0)11 23 06 09 I pbv@binnenvaart.be

www.binnenvaart.be

Binnenvaart

Ad_PBV_imago_2009_Elodie.indd 1 04-06-2009 11:54:16

#58.2012 BINNENVAART 09


10 BINNENVAART #58.2012

Of ik nog zonder

Facebook zou kunnen?

Waarom zou ik?


Net als PBV vierde matroos Wesley Ost dit jaar zijn 20 ste verjaardag. We klom­

men aan boord van ms Ronny O, waarop hij sinds 2010 met zijn ouders Ronny

en Gerda vaart. ‘In de binnenvaart én aan wal is er gigantisch veel veranderd,’

klinkt het in koor. ‘Onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat.’

De Ronny O is sinds 2008 in de vaart. ‘Een half

jaar voor de crisis toesloeg’, vertelt Ronny. En

twee jaar voor Wesley als matroos mee aan

boord kwam. ‘Het is een moeilijke tijd geweest,

met een nieuw schip net voor de markt inzakte. Maar ik

ben apetrots dat Wesley in mijn voetsporen treedt. We

hebben hem altijd vrijgelaten, en hij heeft nooit echt iets

anders overwogen.’ Wesley knikt: ‘Ik heb een tijdje getwijfeld

om voor carrossier te studeren. Maar dat heb ik

gelaten voor wat het was, een hobby. Ik wil varen. Ik weet

niet waarom. Dat zit in me, ik kan me niet voorstellen dat

ik iets anders zou doen.’

AIs en radarpatent nr. 3

In de ruime stuurhut van ms Ronny O, met uitzicht op een

ruim waarin 3210 ton bulk of 260 TEU kan, denken Ronny

en Gerda terug aan het jaar 1992. ‘Toen zaten we al een

paar jaar van voren op het schip van mijn ouders’, vertelt

Ronny. ‘Gerda komt van de wal, maar aardde goed aan

boord. Ze vaart zelfs beter dan veel schippersdochters.’

Hun prille ouderschap staat Gerda en Ronny nog helder

voor de geest. ‘De geboorte van een kind is een van de

mooiste momenten in je leven. Onvoorstelbaar dat dat

alweer 20 jaar geleden is...’

Het ouderlijke schip van toen is in niets te vergelijken

met de Ronny O van vandaag. ‘20 jaar geleden had je

veel meer lawaai in de stuurhut. Nu hoor je bijna niets

meer. De gps bestond nog niet. Radar wel. Mijn vader

had een van de eerste radarpatenten die in België werden

uitgereikt. Patent nummer 3, geloof ik. AIS en radaroverlay

zijn ook nieuw. Alleen al voor de veiligheid vind

REpORTAgE 20 JAAR

‘ groter, sneller

én ecologischer’

ik dat een grote verbetering. Wij varen met dit schip ook

geregeld op de Samber. Met sluizen van 112 meter, heb

je maar 1 meter vooraan en 1 meter achteraan speling.

En ook achter de bocht kijken is op dat soort trajecten

geen overbodige luxe.’

Telefoonboek in het café

Een olijke gsm-ringtoon onderbreekt ons gesprek. Ronny

wimpelt een reisaanbod voorlopig af wegens te lage

vrachtprijs en wijst dan naar zijn gsm. ‘Ook de communicatie

is compleet veranderd. Het lijkt onvoorstelbaar,

maar vroeger moest je naar de wal om te gaan bellen. Je

stond dan in het café met een telefoonboek alle bevrachters

af te lopen. Dat had ook zijn charme, je zag veel mensen.

Maar gsm en internet aan boord maken het leven en

het vinden van vrachten veel makkelijker. De kloof tussen

wal en schip is zeker kleiner geworden.’

Voor Wesley is het contact met al zijn vrienden via gsm

en sociale media zoals Facebook een evidentie. ‘Ik heb

het nooit anders gekend. Of ik nog zonder zou kunnen?

Waarom zou ik? Maar het is nog altijd leuk om andere

mensen te zien. Bijvoorbeeld om mijn verjaardag te vieren.’

In dat opzicht is het voor hem best aangenaam dat

het ms Ronny O sinds de crisis minder op de Moezel en

meer in Vlaanderen vaart. ‘Ik heb liever dat er een groter

vrachtaanbod is, maar het was toch plezant dat ik vorig

jaar bijna alle weekends had,’ grijnst hij.

dromen van een schip

Zijn vrije tijd brengt twintiger Wesley graag zo veel mogelijk

door met zijn 18-jarige vriendin Felicia. ‘Net als mijn

#58.2012 BINNENVAART 11


12 BINNENVAART #58.2012

REpORTAgE

wesley: ‘op

langere termijn

zie ik het positief.

Er zijn nog veel

vrachten die van

de weg kunnen

worden gehaald.’

moeder een meisje van de wal. Maar ze ziet het ook zitten

om te gaan varen’, zegt Wesley met fonkelende ogen.

‘Haar broer is scheepsmeter, dus ze heeft toch een link

met de binnenvaart.’ Sinds september volgt Felicia het

zesde jaar van de richting verkoop. ‘Als je niet uit de sector

komt, kan ik er wel inkomen dat je liever eerst een

algemeen diploma haalt. Op het moment dat ze mee

aan boord komt, kan ze zich nog altijd op de patenten

toeleggen.’

De grote droom van Wesley is om zo snel mogelijk een

eigen schip uit te baten, al dan niet in samenuitbating met

zijn ouders. Maar daarvoor is het wachten tot de economie

weer op volle toeren draait. ‘Een timing kun je er niet

op plakken’, zegt Ronny. ‘Je kunt alleen maar afwachten

wat de markt doet. Vorig jaar ging het weer iets beter,

maar dit jaar zijn de vrachtprijzen echt niet goed. Mochten

er wat minder tussenpersonen zijn, dan zou dat al een

slok op de borrel schelen. Maar op langere termijn ben ik

wel positief. Er zijn nog veel vrachten die van de weg kunnen

worden gehaald.’

slaapzak aan boord?

Ronny had er nooit bij stilgestaan dat Promotie Binnenvaart

Vlaanderen (PBV) is opgericht in het jaar dat zijn

zoon is geboren. ‘Ik heb PBV vooral leren kennen met de

opkomst van internet en e-mail. We hebben nog altijd

een binnenvaartonline emailadres. Ik denk wel dat PBV

goed werk heeft gedaan, voor een vzw die anders dan

veel overheidsdiensten relatief klein is (een team van in-

tussen 8 medewerkers, nvdr.). Het imago van de sector

is de voorbije jaren veel verbeterd. Al zijn er op dat vlak

nog inspanningen nodig. Vriendinnetjes die een paar jaar

terug bij Wesley kwamen logeren, dachten nog altijd dat

wij hier aan boord kamperen. Moet ik een slaapzak meebrengen

en kan ik wel naar het toilet gaan, vroegen ze.’

Wesley vindt dat de sector nood heeft aan een grootschalige

campagne naar het brede publiek. ‘Iets als één schip

houdt zoveel vrachtwagens van de weg, zoals die stickers

die PBV vroeger heeft laten maken. Dat lijkt me wel wat,

maar dan op affiches langs de weg in plaats van op schepen,

want die bereiken te weinig mensen.’

gezocht: personeel

Tot slot vragen we vader en zoon over welke veranderingen

we het in 2032 zullen hebben. ‘God, er gebeurt zo

veel op 20 jaar,’ zucht Ronny. ‘Aan boord en aan wal. Er

zijn een paar evoluties die zich nog een tijd zullen doorzetten.

Het water dat properder wordt. Het volbouwen van

Vlaanderen, dat zie je heel goed van op het water. En dat

de schepen groter, sneller, efficiënter en ecologischer

worden. Ik vraag me ook af wat er zal gebeuren als de generatie

babyboomers hun schip van de hand doet. Wie

zal nog kapitaal vinden om die schepen over te kopen?

Voor rederijen die alleen met personeel varen, is de werkingskost

nog duurder.’

‘De sector zal de komende jaren ook bijkomend personeel

moeten vinden,’ vult Wesley aan. In zijn klas waren

iets meer dan de helft van de leerlingen niet uit de sector

afkomstig, maar het is de vraag of dat volstaat én of

die leerlingen ooit een eigen schip zullen kunnen verwerven.

‘Toch geloof ik erin. Op langere termijn moet de binnenvaart

een grotere rol gaan spelen. Het verkeer slibt

dicht en het ecologische wordt alsmaar belangrijker in de

maatschappij. In principe kan het dus alleen maar beter

gaan in de toekomst. Maar dat is in theorie. Wat we in de

praktijk krijgen, is jaar na jaar af te wachten.’


VERNIEUWD!

www.containerafvaarten.be

Ontdek nog makkelijker hoe je een

container van de ene terminal naar

de andere verscheept!

Klik op de kaart je route aan, check de transittijden en vind

contactgegevens van alle containeroperatoren op de Belgische,

Nederlandse, Duitse, Franse en Zwitserse binnenwateren.

Krijg jij de PBV-nieuwsBrief

voor varende ondernemers al?

Abonneer je nu via www.binnenvaart.be > nieuws > nieuwsbrief


KG

Op de Vlaamse

waterwegen werd in

2011

4,5 miljard

tonkilometer afgelegd.

Dat is 36 %

meer dan in 1995

14 BINNENVAART #58.2012

IN BEElD

De cijfers en letters achter deze prachtige

binnenvaartkade. Ontdek 9 eigenschappen

van de binnenvaart anno 2012.

1.076

KM

1.076

KM

Vlaanderen beschikt

over 1.076 km

bevaarbare

vaarwegen. Daarvan

is meer dan de

helft geschikt voor

schepen die 1.378 tot

12.000 ton kunnen

vervoeren.

De gemiddelde leeftijd

van onze varende

ondernemers is

46 jaar. Er zijn dus

doorgroeikansen

genoeg in de sector!**

KG

De Belgische

vloot bestond in

2011 uit 1.367

binnenschepen. Ze

worden uitgebaat door

990 ondernemingen.

In de sector zijn

1.656 zelfstandigen

actief en zijn

1.128 personeelsleden

in dienst bij

202 ondernemingen.*


De overgrote

meerderheid

van de Vlaamse

binnenschepen

beschikken over

internet en over AIS

aan boord.***

De voorbije jaren

werden 81 ppskades

aangelegd.

Samen sparen ze

jaarlijks 773.729

vrachtwagenritten uit.

Verladers kregen er

de voorbije jaren met

nachtelijke bediening,

tracking and tracing,

vergroening en gratis

‘overstapbegeleiding’

vele argumenten bij

om voor binnenvaart

te kiezen.

Bij

infrastructuurprojecten

voor de binnenvaart

werden al heel wat

mooie stukjes natuur

gecreëerd.

*

laatst beschikbare cijfers

van 2008

**

laatst beschikbare cijfers

ITB 2007

***

vlgs. ICT-enquête PBV ’12:

84 en 81%

#58.2012 BINNENVAART 15


Goede binnenvaartinfrastructuur is essentieel

om het transport over water verder uit te bouwen.

Hoe is het met die infrastructuur gesteld in

Vlaanderen? We vroegen het aan een invloedrijk

trio: Eddy Bruyninckx, Leo Clinckers en Erik

Portugaels, de respectievelijke topmannen van

het Havenbedrijf Antwerpen, Waterwegen & Zee­

kanaal NV en nv De Scheepvaart.

‘ Investeren in door

16 BINNENVAART #58.2012

INTERVIEW

wat zijn de sterktes en zwaktes van

de binnenvaart in Vlaanderen?

Bruyninckx: ‘De belangrijkste sterktes van de binnenvaart

vind ik haar betrouwbaarheid, haar congestievrije

en milieuvriendelijke karakter. Vlaanderen beschikt

over een dicht en degelijk onderhouden netwerk van

vaarwegen en terminals met internationale aansluitingen.

Ik geloof heel sterk in het potentieel van de sector,

maar als aandachtspunten zie ik de fragmentatie in de

binnenvaartsector, de beperkte rendabiliteit, het gebrek

aan instroom en het wegkwijnen van kleine schepen.

Verder zijn schepen te weinig geïntegreerd in de

logistieke keten en moet men het milieuvriendelijke karakter

in de toekomst zien te garanderen.’

clinckers: ‘Een andere sterkte is de reservecapaciteit

die ons netwerk in tegenstelling tot de andere netwer-

ken nog biedt om de mobiliteit in Vlaanderen te verduurzamen.

Tegenover andere modi heeft de binnenvaart

ook als voordeel dat haar infrastructuur tegelijk een

meerwaarde biedt op het vlak van waterafvoer, recreatie

en natuurcreatie. Anderzijds ziet de gebruiker vooralsnog

niets van de maatschappelijke voordelen die de

binnenvaart biedt in zijn factuur. Er is wel een tendens

naar het doorrekenen van externe kosten, die voor grote

verschuivingen kan zorgen.’

Naast het infrastructurele

investeren we in de uitbouw

van commerciële

marketingdiensten.


dachte mobiliteit’

wat vinden jullie de belangrijkste

evoluties van de voorbije 20 jaar?

portugaels: ‘De Vlaamse Regering heeft sinds 2 decennia

veel meer aandacht voor de rol van binnenvaart

binnen een doordacht mobiliteitsbeleid. Er is meer promotie

gevoerd, en er werd geïnvesteerd in onderhoud

en in de bouw van nieuwe infrastructuur. De sector zelf

heeft de toenmalige afschaffing van de beurs goed verteerd

en heeft met de opkomst van de containers een

forse groei gekend. Er kwamen heel wat nieuwe schepen

en containerterminals bij. De container werd ook

de voorbode van de zoektocht naar nieuwe producten

en diensten, die hopelijk straks met palletvervoer een

gevolg krijgt.’

Bruyninckx: ‘Ik wil vooral de modernisering, de schaalvergroting

en de intensievere exploitatie van binnen-

schepen (24/7) aanstippen. Voorts zijn de sterke

verminderingen van de vaarrechten op de Vlaamse waterwegen

en meer recent de ontwikkelingen om het milieuvriendelijk

karakter van de modus te behouden, belangrijke

evoluties in de sector. Onze haven is algemeen

ook veel beter ontsloten langs het water, onder meer

door de – nog aan de gang zijnde – uitbouw van het Albertkanaal

en de inland containerterminals.’

wat waren de belangrijkste

infrastructuurwerken?

clinckers: ‘Op de eerste plaats denk ik aan de opwaardering

van de Leie rond Kortrijk, aan het Zeekanaal

Brussel-Schelde met de Boulevardbrug, en aan het Seine-Scheldeproject

met onder andere de nieuwe sluis in

Evergem. Daarnaast verwijs ik graag naar projecten om

kleinere waterwegen optimaal te laten functioneren.

Vlnr. Het trio Leo

clinckers, Eddy

Bruyninckx en

Erik portugaels.

#58.2012 BINNENVAART 17


18 BINNENVAART #58.2012

INTERVIEW

En ook de introductie van technologie zoals de afstandsbediening

van kunstwerken en RIS, die een efficiëntere

bediening en een veiliger verkeer mogelijk

maken, mogen we niet vergeten.’

portugaels: ‘Op onze waterwegen heb je de modernisering

van het Albertkanaal, met de verbreding van het

vak Wijnegem-Antwerpen en het verhogen van de bruggen.

Ook de kleinere kanalen kwamen aan bod, met

Binnenvaart infrastructuur

heeft een meerwaarde op

het vlak van waterafvoer,

natuur creatie en recreatie.

projecten in Beek, Opitter en Arendonk. Maar evengoed

verwijs ik naar minder zichtbare projecten als de bouw

van talloze kaaimuren, het onderhoud van de infrastructuur

en de baggerwerken op de Kempense kanalen.’

Naar welke nieuwe infrastructuur

kijken jullie uit?

Bruyninckx: ‘Voor de verdere ontwikkeling van de

Antwerpse haven worden vlotte verbindingen met het

hinterland steeds belangrijker. Infrastructuur is hierbij

een belangrijk aspect, naast de optimalisatie van de

operationele en binnenvaartgerelateerde processen.

Gezien het belang van de connectie met de regio Valenciennes

kijken we erg uit naar de werken op de Bovenschelde.

En ook de momenteel bestudeerde opwaardering

van de Boven-Zeeschelde, waardoor een goede

connectie tussen de havens van Antwerpen en Gent

gerealiseerd kan worden, ligt ons nauw aan het hart.


clinckers: ‘In het Masterplan Infrastructuur van de

Vlaamse waterwegen dat door de regering in haar

Regeerakkoord is opgenomen, staan heel wat interessante

projecten. Er is de verdere afwerking van het

Zeekanaal Brussel-Schelde en het project Seine-Schelde

met twee nieuwe sluiscomplexen. We gaan het kanaal

naar Charleroi optimaliseren en parallel wordt de

Boven -Schelde gemoderniseerd.’

portugaels: ‘Op ons programma staat de verdere

verhoging van alle bruggen op het Albertkanaal tot

een doorvaarthoogte van 9,1 meter. Er is de vervanging

van de sluizen Blauwe Kei en een verhoging van

de sluiscapaciteit op het Albertkanaal, met de tweede

duwvaartsluis in Wijnegem. Daarnaast denk ik aan de

bouw van onze pompinstallaties, waardoor eind dit jaar

Olen én Ham voor waterzekerheid en groene stroom

zullen zorgen.’

staan er nog andere belangrijke zaken op stapel

voor de binnenvaarttoekomst?

Bruyninckx: ‘Onder meer via ons Masterplan binnenvaart

zetten we stevig in op een betere doorstroming

van de binnenvaart in de haven. Overleg met alle actoren

en een verdere uitbouw van het Barge Traffic System

(BTS) en AIS spelen hierin een cruciale rol. Net als

het creëren van extra ligplaatsen en voldoende afvalinzamelpunten.

Een ander project is dat we tegen 2015

willen voorzien in LNG als brandstof voor de scheepvaart,

door middel van een LNG bunkerschip en het uitwerken

van bunkerprocedures hiervoor.’

Voor de ontwikkeling van

onze haven worden vlotte

verbindingen met het hinterland

steeds belangrijker.

portugaels: ‘Naast het infrastructurele willen we investeren

in de verdere uitbouw van commerciële marketingdiensten.

Onze transportdeskundigen blijven bedrijven

helpen om de stap naar het water te zetten voor

een nieuwe goederenstroom. We zijn ook het aanbod

van watergebonden bedrijfsterreinen aan het vergroten

via het Economisch Netwerk Albertkanaal. En we ondersteunen

de evolutie van de binnenvaartsector met

projecten rond het transport van nieuwe producten en

laad- en lostechnieken.’

clinkers: ‘De manier waarop je de infrastructuur gebruikt,

heeft ook een grote impact. Denk bijvoorbeeld

aan een efficiënte bediening van kunstwerken, waarvoor

in overleg met de syndicale organisaties een degelijke

basis is gelegd. Vooral voor grote bedrijven

langs de waterwegen blijft het kaaimurenprogramma

belangrijk. Kleinere volumes willen we dan weer via regionale

overslagcentra in de keten integreren. We ondersteunen

ook de zoektocht naar het schip van de toekomst,

met projecten rond modulaire schepen, andere

scheepsbouwmaterialen en milieuvriendelijke brandstoffen

zoals waterstof. Hiervoor werken we goed samen

in het Flanders Inland Shipping Network (FISN)

en met PBV. Tot slot blijven de inspanningen van onze

transportdeskundigen belangrijk, net als het overleg

met collega’s van Ruimtelijke Ordening om binnenvaartsites

in de ruimtelijke plannen te optimaliseren waar dat

mogelijk is.’

#58.2012 BINNENVAART 19


20 BINNENVAART #58.2012

VINgER AAN DE pOlS

20 Bp’s blikken

We legden 3 vragen voor aan 20 bekende binnenvaartpersoonlijkheden (BP’s)

chris

danckaerts,

nv de

scheepvaart

daan schalck,

Havenbedrijf

gent

wendy

Hermans,

ms semper fi

joachim

coens,

Havenbestuur

Brugge­

zeebrugge

wat was voor u

de grootste verandering?

De switch van sector met een

wat oubollig imago naar een

dynamische, klantgerichte bedrijfstak.

De opkomst van containervervoer

via de binnenvaart

en straks mogelijk ook palletvervoer.

En de informatisering aan

boord en aan wal.

Het gebruik van zaken als AIS, de

RIS-website en het online boekingsplatform

voor vrachten. De

schaalvergroting van schepen en

de aandacht op Vlaams en Europees

vlak met subsidieprogramma’s

zoals Marco Polo, TEN-T en

het kaaimurenprogramma.

Ik ben nog maar 24, dus veel kan

ik hierover niet zeggen. Ik vaar

sinds april 2010 en het economisch

klimaat is er sindsdien

niet op verbeterd.

Het afschaffen van de toerbeurtregeling

en de quasi-afschaffing

van de vaartrechten. Het gebruik

van EDI-toepassingen en de toenemende

containerisatie.

wat was de belangrijkste

bijdrage van pBV?

PBV heeft ervoor gezorgd dat

binnenvaart veel meer en beter

‘in beeld’ kwam, zowel bij

bedrijven als bij de burger. PBV

profileerde zich ook alsaanspreekpunt

voor de verschillende

actoren uit de sector.

Ik denk vooral aan de nuttige

opleidingen die PBV organiseert.

Daarnaast mag je de informatierol

en de lobbykracht van PBV

niet onderschatten.

We hebben gebruikgemaakt van

de subsidieregelingen voor AIS

en voor de renovatie van kleine

schepen. PBV heeft de binnenvaart

al veel bekender gemaakt,

al mag dat misschien nog uitgesprokener

naar potentiële

verladers.

Het belangrijkste lijkt me dat

PBV de aandacht heeft gevestigd

op de sector, zowel voor het vervoer

van goederen als voor de

recreatieve vaart.

wat worden de grootste

uitdagingen van de binnenvaart?

De binnenvaart zou zijn aandeel

in de modal split substantieel

moeten kunnen vergroten. Daarom

moeten we blijven investeren

in de waterweginfrastructuur en

moeten we de sector nog beter

in de logistieke keten integreren.

We moeten ook verder inzetten

op nog schonere motoren en op

nog meer informatica-toepassingen

in de sector.

Er is de nood aan aangepaste

infrastructuur die de groei en de

schaalvergroting kan volgen. En

er is de organisatie van de sector

zelf die niet kan achterblijven bij

de globaliserende economie en

op de 24-uurs economie van de

toekomst moet inspelen.

Iemand zou moeten uitleggen

dat de huidige vrachtprijzen niet

houdbaar zijn, dat de binnenvaart

als de economie weer aantrekt

niet aan die tarieven kan

blijven werken. En voor jongeren

die niet uit de sector komen, is er

een regeling nodig om toegang

te krijgen tot kapitaal voor een

eigen schip.

Het is en blijft een uitdaging om

de binnenvaartinfrastructuur

aan te passen en te onderhouden

om met de andere modi te

kunnen blijven concurreren.


terug

Louis

Vanhoyweghen,

cBo

Ruben swerts,

transport

gheys

gisèle Maes,

Victrol

philippe

Monsieur,

NautiV

wat was voor u

de grootste verandering?

De razendsnelle opmars van het

containervervoer. De vernieuwing

van de vloot met alsmaar

grotere schepen en helaas een

veroudering van de vloot van

kleinere schepen.

Dat de binnenvaart naast bulkgoederen

nu ook containers

en andere bouwmaterialen

vervoert. De aanleg van PPSkaaimuren.

En dat men commerciëler

is gaan denken en meer

aandacht kreeg voor marketing.

De liberalisering van de markt en

de opkomst van de containerbinnenvaart.

De opkomst van pleziervaart op

de Vlaamse waterwegen, vooral

op kleine kanalen door het verbeteren

van de infrastructuur.

De oprichting van het overlegplatform

voor waterrecreatie, -

sport en toerisme speelde hierbij

een doorslaggevende rol.

wat was de belangrijkste

bijdrage van pBV?

Het kaaimurenprogramma dat

er dankzij PBV kwam, net als

enkele andere subsidies voor

de vloot. En dat de binnenvaart

goed in het nieuws komt en

klanten de weg vinden naar onze

sector.

Ik denk dat PBV goeie relaties

met de privésector onderhoudt

en marketingtechnisch – via

campagnes, events etc. een grote

bijdrage heeft geleverd. PBV

informeert en voert promotie

voor de mensen die het dagelijks

op het terrein doen.

De belangrijkste bijdrage van

PBV is voor mij het lobbywerk

naar de Vlaamse overheid om

de binnenvaart als alternatieve

modus te zien en de nodige politieke

beslissingen te nemen om

dit waar te maken.

De coördinatie, ondersteuning

en promotie in binnen- en buitenland

van PBV heeft onze achterstand

tegenover buurlanden

op het vlak van mogelijkheden

voor waterrecreatie, aanzienlijk

doen slinken.

wat worden de grootste

uitdagingen van de binnenvaart?

Ik geloof dat het palletvervoer

voor een nieuwe impuls kan zorgen

zoals destijds bij het containertransport.

En ook afval is een

nieuwe goederenstroom met

veel potentieel.

De relatie met varende ondernemers

onderhouden, zodat zij

tevreden onderaannemers van

bevrachters of logistiekers zijn.

Er is ook nood aan investeringen

zodat er een updated capaciteit

voor handen blijft.

Bekwaam personeel vinden

wordt dé uitdaging van de

komende jaren.

We moeten nog meer focussen

op het ‘Varen doe je samen’principe.

Ook de uitbouw van de

infrastructuur met servicemogelijkheden

voor de pleziervaart

en moderne (afstands)bediening

van bruggen en sluizen is een

uitdaging.

#58.2012 BINNENVAART 21


22 BINNENVAART #58.2012

VINgER AAN DE pOlS

françois

Hoffman,

leraar

cenflumarin

jacques

Kerkhof,

ex­sectorconsulent

Herman

Verschueren,

fod Mobiliteit

Manuella

poppe­

Hellebosch,

ms sialirno

Luc delprat,

Haven van

Brussel

Eric Van den

Eede,

w&z

wat was voor u

de grootste verandering?

De liberalisering, de schaalvergroting,

de containervaart en

de 24-uurseconomie. En dat de

meerderheid van onze leerlingen

niet meer uit een binnenvaartmilieu

komt.

Het verdwijnen van de beurzen.

En het verdwijnen van de vele rederijen

met grote en vooral met

kleine schepen, wat ook geen

goede zaak is voor de particuliere

binnenvaart.

Dat de liberalisering, met bijhorende

flankerende maatregelen,

een dynamische sector heeft

gecreëerd. En dat de schaalvergroting

de binnenvaart concurrentiëler

heeft gemaakt op de

grote assen, maar tegelijk de toekomst

van kleinere schepen onder

druk zet.

De afschaffing van de beurs, wat

eerst een aantal moeilijke jaren,

daarna een groei en nu een

moeilijke crisisperiode, met zich

meebracht.

De inbreng van de EU in de binnenvaartmaterie.

De regionalisering

van de waterwegen die

veel zaken voor onze Haven complexer

heeft gemaakt. En de afschaffing

van de beurs, wat nadelig

was voor kleine schepen.

De explosieve groei van het containertransport.

Het gebruik van

binnenvaart voor afgewerkte producten

en goederen uit niet-traditionele

sectoren zoals de grootdistributie.

En het meer eigentijds

imago.

wat was de belangrijkste

bijdrage van pBV?

Ik denk dat PBV vooral veel gedaan

heeft voor de bouw van

kaaimuren en voor het naar het

water brengen van vrachten.

Voor de opleidingen is ook de

binnenvaartsimulator een grote

verbetering.

De binnenvaart is dankzij PBV

bekender geworden bij vele verladers

en bij het grote publiek.

Daardoor zijn er heel wat nieuwe

transporten bijgekomen.

PBV heeft de binnenvaart op de

politieke agenda gekregen, zowel

op regionaal, nationaal als internationaal

vlak. En men heeft een

promotiebeleid tot op Europees

niveau gecreëerd.

PBV heeft veel goeds gedaan zoals

het introduceren van internet

op schepen, maar de laatste tijd

besteden ze te weinig aandacht

aan de problemen in de sector.

Als we niet opletten, liggen straks

alleen buitenlandse schepen aan

onze kaaimuren.

Sorry, maar ik ben te weinig met

PBV in contact geweest om hierover

iets te kunnen zeggen.

PBV heeft via activiteiten en publicaties

in hoge mate bijgedragen

aan het vernieuwde imago

van de binnenvaart en aan het

realiseren van een mental shift

bij een aantal niet-traditionele

sectoren/gebruikers.

wat worden de grootste

uitdagingen van de binnenvaart?

Er is nog meer personeel nodig.

Straks zal de generatie babyboomers

hun schip overlaten en

zullen er allicht minder familiale

uitbatingen zijn. Op het vlak van

milieu en veiligheid moeten we

een evenwicht vinden tussen wat

nuttig en haalbaar is.

Ervoor zorgen dat iedereen een

deftige kosten-batenanalyse kan

maken zodat er meer personeel in

de sector tewerkgesteld kan worden.

Dat meer jongeren weer een

toekomst zien in het beroep, en

vooral dat er voldoende personeel

zal zijn om de huidige generatie te

vervangen.

De extra inspanningen die moeten

gebeuren om de uitstoot van

schadelijke stoffen te beperken

doordat de voorsprong op het

wegvervoer is geslonken. En de

personeelsproblematiek: de nood

aan instroom van zowel personeel

als ondernemers.

Betere vrachtprijzen en banken

die weer investeren. Op dat vlak is

er nog veel werk voor de bonden

en PBV. Het klopt toch niet dat

een investering in een walkraan

sneller is terugverdiend dan een

gelijkaardige investering in een

schip? Terwijl schepen belangrijker

zijn voor de mobiliteit.

Dé uitdaging wordt om een groter

marktaandeel te ‘veroveren’ tegenover

het vrachtwagenvervoer.

Verdere vermindering van de

externe kosten gekoppeld aan

een dienstverlening op maat

(o.a. gegarandeerde vaartijden)

waarin de integrale en consequente

toepassing van de River

Information Services een cruciale

rol zullen spelen.


©Martin Groothuis

guy cabus,

Bank j. Van

Breda

jan Allaert,

Haven van

oostende

Rudi Vermast,

m s Maru

Bart Van

Hoorde, RKE

christa sys,

universiteit

Antwerpen

francis

wanten,

comfort

Energy

wat was voor u

de grootste verandering?

De liberalisering, gevolgd door

een aantal mooie groeijaren en

daarna de drastische impact van

de economische crisis.

De binnenwateren zijn veel toegankelijker

geworden door het

kaaimurenprogramma, dat spijtig

genoeg niet geldt in havengebied.

De manier van werken en de

techniek aan boord zijn totaal anders.

Vroeger had je nog tijd om

te leven, vandaag werken we de

klok rond.

De grootste verandering is de

manier van communiceren. De

binnenvaart is mee het digitale

tijdperk ingestapt en de communicatie

gebeurt nu op alle vlakken

sneller en efficiënter. Van

het charter-bierkaartje naar een

charter in pdf-formaat!

De liberalisering van de markt.

Hoe de schipper een varende ondernemer

werd. De schaalvergroting,

de containerisatie en de implementatie

van heel wat nieuwe

(groene) technologieën.

De capaciteit per transporteenheid

is enorm gestegen. Er is een

duidelijke evolutie in het tanktransport

van familie- of éénmansbedrijven

naar grotere, georganiseerde

rederijen.

wat was de belangrijkste

bijdrage van pBV?

PBV heeft de binnenvaart bekender

gemaakt en het ondernemerschap

bij scheepseigenaars

gestimuleerd, wat de komende

jaren alleen maar belangrijker zal

worden.

Behalve dat PBV aan de basis lag

van het kaaimurenprogramma,

zijn ze erin geslaagd om de versnipperde

sector van toen één

gezicht te geven en voor het gros

van de dossiers met één stem te

laten spreken.

Het is positief voor de sector dat

er veel kaaimuren zijn gebouwd.

Ik zou wel eens denken aan manieren

om gesubsidieerde kaaimuren

meer verkeer te laten

genereren.

Voor mij zijn de inspanningen

in het kader van de Europese

en Vlaamse steunprogramma’s

(Marco Polo, TEN-T, kaaimuren,

emissiearme motoren, enz.) de

grootste verwezenlijking van PBV.

PBV zette de binnenvaart op de

kaart voor de industrie en voor

het onderwijs. Dat weet ik heel

goed omdat ik in 1993 net begon

te doceren over de binnenvaart.

Daarnaast het uitbouwen van

een netwerk, het creëren van een

draagvlak en het opzetten van

tal van initiatieven op Vlaams en

Europees niveau.

PBV ondersteunt de infrastructuur,

de omkadering en het netwerk

dat de waterwegbeheerders

tot stand brengen. Dat netwerk

is van cruciaal belang om de samenwerking

met potentiële waterweggebruikers

te bevorderen

en te verbeteren.

wat worden de grootste

uitdagingen van de binnenvaart?

Eerst moeten we de crisis doorkomen

en erin slagen om het kapitaalsintensieve

karakter en de

rendabiliteit van de sector voor

alle segmenten met elkaar te

verzoenen.

De rendabiliteit van varende ondernemers

moet omhoog zonder

de concurrentiepositie tegenover

de andere modi te verzwakken.

Iedereen is overtuigd van de logistieke

waarde van binnenvaart

voor een duurzame mobiliteit,

maar zonder varende ondernemers

ben je daar niets mee.

De grootste uitdaging is de huidige

crisis te overleven. Er is nood

aan een of andere marktorganisatie

en andere steunmaatregelen.

Bijvoorbeeld ons alleen sociale

lasten aanrekenen voor de

tijd dat personeel inzetbaar is, of

de geldigheid van de Certificaten

van onderzoek verlengen zoals in

Nederland.

De instroom van nieuwe mensen.

Er moet nog meer geld en

tijd in opleiding en promotie geinvesteerd

worden. En de economische

bedrijfssituaties moeten

natuurlijk verbeteren, zodat nieuwe

mensen een toekomst in de

binnen vaart echt zien zitten.

De implementatie van nieuwe

technologische concepten. De

uitwerking van regelgeving voor

alleenvaart op kleine, goed onderhouden

waterwegen. Een aangepaste

marktwerking. Voldoende

instromers op alle (onderwijs)

niveaus.

De zoektocht naar potentiële,

nieuwe waterweggebruikers! Het

watertransport heeft tal van voordelen

op het wegtransport. Het is

goedkoper. En het kent geen files.

In dat opzicht is het belangrijk om

een consequent vergunningsbeleid

te voeren naar (nieuwe)

waterwegengebruikers.

#58.2012 BINNENVAART 23


Ontspannen op, naast of in het water?

www.waterrecreatie.be

Download gratis de beste vaarlussen en vaarkaarten


‘ Een sterk én

slim netwerk’

Hoe kijkt u terug op wat de binnenvaart

de afgelopen 20 jaar heeft gepresteerd?

Positief. De mobiliteit duurzamer maken is een enorme

uitdaging in het dichtbevolkte Vlaanderen. De voorbije

2 decennia is zowel het personen- als het goederenvervoer

enorm toegenomen. De binnenvaart biedt kansen

om die groei op te vangen, en Vlaanderen kiest er

bewust voor om het vervoer over water te stimuleren.

Na de groeicijfers van de jaren ’99 tot 2008 kende de

binnenvaart tijdens de afgelopen economische moeilijke

jaren een consolidatie. Om maatschappelijke rede-

nen moet het marktaandeel van de binnenvaart echter

groeien. Helaas kun je dat niet van vandaag op morgen

realiseren. Samen met de sector en het bedrijfsleven

hebben we de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen

gedaan. En ook in de toekomst zullen we die weg

verder bewandelen.

welke uitdagingen staan de sector te wachten?

Er zijn nauwelijks goederen die niet door de binnenvaart

vervoerd kunnen worden. Daarom zetten we in op een

slimme binnenvaart die nieuwe markten aanboort.

INTERVIEW

Ten tijde van de

oprichting van PBV

was Hilde Crevits een

25­jarige advocate en

universiteitsassistente.

Vandaag is ze als

Vlaams minister van

Openbare Werken sinds

5 jaar bevoegd voor de

binnenvaart. Ze kijkt

terug op hoe de sector

de voorbije 20 jaar is

geëvolueerd en ze werpt

een blik op de toekomst.

#58.2012 BINNENVAART 25


26 BINNENVAART #58.2012

INTERVIEW

Een voorbeeld zijn de nieuwe goederenstromen van het

palletvervoer met een potentieel van 6 à 7 miljoen ton

per jaar. Hiervoor is heel wat interesse. Via de proefprojecten

die we ondersteunen, kunnen we de komende

5 jaar meer dan 15.000 vrachtwagens van de weg halen.

Daarnaast blijven we er aan werken om de binnenvaart

nog milieuvriendelijker te maken. Hiervoor hebben

we het 3E binnenvaartconvenant met de sector

afgesloten. Dat bepaalt dat de binnenvaart tegen 2020

de meest milieuvriendelijke modus moet zijn.

Hoe ziet u de rol van pBV de komende jaren?

PBV speelt een onmiskenbare rol om de binnenvaart

op allerlei wijzen te promoten. Ongeveer 70% van alle

beslissingen die impact hebben op het vervoer worden

vandaag door Europa genomen. PBV was een van eerste

organisaties die die impact erkende en nam het initiatief

om Inland Navigation Europe (INE) op te richten.

Die organisatie is vandaag een bevoorrechte gesprekspartner

van de Europese Commissie. PBV slaagde er

ook in om alle aanbieders van binnenvaartopleidingen

te laten samenwerken met het oog op de instroom. Ook

bij het invoeren en uitwerken van een steunmaatregel

zoals het succesvolle AIS-programma speelde PBV een

grote rol. PBV doet dus meer dan promotie en ik blijf dan

ook zeker inzetten op de organisatie als pijler voor mijn

binnenvaartbeleid.

Over 20 jaar is een modaal

binnenvaartaandeel van

20% mogelijk


zijn er over 20 jaar nog kleine schepen?

En worden de meeste schepen dan nog door

familiale ondernemingen uitgebaat?

Ik ben ervan overtuigd dat over 20 jaar nog steeds kleine

schepen zullen varen. Sinds een 5-tal jaar kiezen we

er resoluut voor om ook de binnenvaart op de kleine waterwegen

te stimuleren. Onze kleine schepen zijn nodig.

Met de medewerking van PBV heb ik enige tijd geleden

een programma voor de modernisering van kleine schepen

opgezet. Met deze maatregel werd 50% van de kleine

schepen in Vlaanderen gemoderniseerd. Voor vele

bedrijven past het beter in hun logistieke processen om

kleinere partijen goederen te vervoeren. Zolang bedrijven

kleinere partijen blijven vervoeren, zal er een markt

voor kleine schepen zijn. De familiale ondernemers

hebben al laten zien dat zij zeer dynamische actoren

zijn. Het is mogelijk dat ook andere uitbatingsvormen

opgang zullen maken, maar de familiale onderneming

zal volgens mij zeker belangrijk blijven.

Hoe ziet de modal split eruit over 20 jaar?

In de modal split ging de voorbije 10 jaar (2000-2009)

gemiddeld 75 à 80% naar het wegvervoer, 10 à 14% naar

de binnenvaart en 9 à 11% naar het spoorvervoer. In

vergelijking met andere Europese binnenvaartlanden

heeft de Vlaamse binnenvaart hiermee een behoorlijk

hoog aandeel. De juiste voorwaarden moeten echter

gecreëerd worden om een gunstigere modal shift te bewerkstelligen

en om de binnenvaart te integreren in de

intermodale logistieke vervoersketens. Toekomstverkenningen

die werden uitgevoerd in het kader van het

opstellen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen geven aan

dat, mits de goede randvoorwaarden worden vervuld,

een modaal aandeel van de binnenvaart van 20% over

20 jaar haalbaar is. Die kans mogen en zullen we niet

laten liggen.

staan er de komende jaren nog belangrijke

binnenvaartprojecten op het programma?

Een binnenvaartnetwerk moet enerzijds sterk en anderzijds

slim en daardoor snel zijn. Voor een sterke binnenvaart

hebben we een netwerk nodig dat klaar is voor de

toekomst, dat beantwoordt aan de vragen van de klan-

De familiale onderneming zal

zeker belangrijk blijven

pBV was een van eerste

organisaties die de

Europese impact erkende

ten, dat veilig en innovatief is. Het Seine-Scheldeproject

en de verhoging en modernisering van de bruggen over

het Albertkanaal zijn strategische projecten die volledig

passen in de uitbouw van het Europese TEN-T netwerk.

Een slimme binnenvaart zorgt er bovendien voor dat de

capaciteit optimaal en veilig wordt benut, door te investeren

in intelligente transportsystemen en in te zetten

op innovaties. Met de invoering van River Information

Services (RIS) hebben we de voorbije jaren een reuzenstap

vooruit gezet. De sector heeft zelf aanzienlijke inspanningen

geleverd op het vlak van RIS en Automatic

Identification System (AIS). Ik verwacht dat mede dankzij

de steunmaatregel eind 2012 nagenoeg de volledige

Belgische binnenvaartvloot over AIS zal beschikken.

Een dergelijk sterk en slim binnenvaartnetwerk, dat ervoor

zorgt dat binnenschepen sneller hun bestemming

bereiken, komt dus stapje voor stapje dichter bij.

Kan Vlaanderen dankzij de nieuwe

binnenvaartbevoegdheden die we er

volgens het Vlinderakkoord bijkrijgen,

bijkomende accenten leggen?

Het Vlinderakkoord zal meer eenheid brengen in het

binnenvaartbeleid. Het beheer en de exploitatie van de

waterwegen zijn gewestelijk, terwijl alles aangaande de

bemanning, de lading en het schip federaal zijn. Maar

in de praktijk is de link tussen schip en waterweg alom

aanwezig. Het beter op elkaar afstemmen van die domeinen

kan opportuniteiten voor de dagelijkse praktijk

op de waterweg met zich meebrengen. De uitwerking

van het Vlinderakkoord zal dus meer mogelijkheden bieden

om de binnenvaart te stimuleren. En dat is waar

we voor gaan!

#58.2012 BINNENVAART 27


InternatIonal congress

20 years of promotion are being celebrated

10 & 11 October 2012 - Save this date

Genk C-mine

Armand Hertzstraat 23 I B-3500 Hasselt I T +32 (0)11 23 06 06 I F +32 (0)11 23 06 09 I pbv@binnenvaart.be I www.binnenvaart.be

This Congress is sponsored by:

20 Years Top of Mind

for smart transporters

de kracht van de waterweg

MEDIABEDRIJF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!