KM juni 2012internet.pdf - TV Keltenwoud

keltenwoud.nl

KM juni 2012internet.pdf - TV Keltenwoud

KmMagazine van

tennisveReniging

Keltenwoud

Jaargang 35 nummer 2 Juni 2012

• tel tot tien... kampioensteams

• veel berichten voor en over Jeugd

• in gesprek met onze voorzitters

• initiatief voor bedriJvencompetitie

www.keltenwoud.nl


inhoud

uit het bestuur .................................................... 3

actie voor start bedriJvencompetitie ........ 4

vroeger ................................................................. 5

de klok staat er de klok loopt…! .............. 5

viJftal titus wint teamtennis ......................... 6

eenvoudige slagen ineens moeiliJk ............... 7

piet smit en udo perdok:................................... 8

huur een binnenbaan ..................................... 10

vertraging verkoop oude park ................... 10

wil betere speler clubkampioen ziJn? ............11

borrelpraat ........................................................13

huub albreghs: .................................................14

ook present op het 50+ toernooi?! .............15

meld Je aan voor dd-vriJdagmiddag .............15

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kampioenen ................16

mixed team t/m 12 Jaar in gelderse finale 18

titel voor meisJes t/m 17 Jaar ........................19

Jongens t/m 14 Jaar kampioen.......................19

roos in de competitie ......................................19

open Jeugdtoernooi record deelname ....... 20

tenniskamp Jeugd 6-8 augustus ................... 21

keltenwoud in de media ................................. 22

sportretten ....................................................... 23

ballen rapen op unicef open ......................... 24

nk-gangers snel naar het strand .............. 25

de keuze van ..................................................... 26

wintermixcompetitie op komst...................... 27

stedentrip naar instanbul ............................ 27

in gesprek met sponsors ............................... 29

activiteitenkalender 2012* ........................... 30


3

colofon

keltenwoud magazine

Clubblad van tennisvereniging Keltenwoud verschijnt

vier keer per jaar in maart, juni, september en nov.

35e jaargang nummer 2 - Juni 2012

oplage: 750 exemplaren

redactiecommissie:

Simon van den Bent, redacteur 0318-453819

svdbent@hotmail.com

Nico de Gouw, eindredacteur 06-48587924

ndegouw@xs4all.nl

Tineke Hofs, redacteur 0318-417064

tineke.hofs@upcmail.nl

Paul Zaal, redacteur 0318-646905

pzaal@hetnet.nl

e-mailadres: redactieKM@keltenwoud.nl

foto’s en illustraties: Jeannette van den Born, Nico de

Gouw, Elize de Groot, Tineke

Hofs, Elise Koolen, Imke Leenen,

Gerard van der Linden, Els van

der Meer, Pieter Oosterveld en

anderen

vormgeving: Nico Hoogendoorn

tennispark en clubhuis: (ook postadres)

TV Keltenwoud:

Langschoterweg 9,

6721 MR Bennekom

Telefoon: 0318-430610

Uit het bestuur

de datum 1 juni 2012 is gepasseerd zonder dat de grond van het oude park

aan de selterskampweg is verkocht. helaas, helaas!

in een extra Keltenwoud-Nieuwsflits in mei is de stand van zaken uitgelegd. De onderhandelingen

over een voor alle partijen acceptabele oplossing van de gerezen problemen

worden voortgezet. De besturen van de vereniging en de stichting blijven zich maximaal

inzetten voor een goed resultaat. Omdat niet alle leden de elektronische nieuwsbrief ontvangen,

wordt het bericht in dit clubblad herhaald. Als u onze Nieuwsflits voortaan ook wilt

ontvangen, kunt u zich daarvoor inschrijven via onze website www.keltenwoud.nl. Aan de

linkerzijde van de homepage kunt u zich aanmelden door uw e-mailadres te versturen.

Inmiddels is de voorjaarscompetitie achter de rug. Maar liefst tien teams werden kampioen,

meer dan een kwart van onze deelname. Proficiat! Een prachtig resultaat. Ook het

teamtennis en het open jeugdtoernooi zitten er al weer op. Eind juli - begin augustus vindt

het vermaarde 50+toernooi plaats. Opgave is nog mogelijk tot en met 30 juni. In week 36,

begin september, wordt het open seniorentoernooi gehouden. Al eerder werd gemeld dat

er vacatures ontstaan in het bestuur van de vereniging. Voor de vacature van secretaris lijkt

intussen een oplossing te zijn gevonden. Voor die van voorzitter evenementencommissie

nog niet. Daar komt nog bij dat de voorzitter van de technische commissie te kennen heeft

gegeven tussentijds te willen aftreden in verband met (te) drukke privéwerkzaamheden. Belangstellenden

die een bestuursfuncties overwegen, kunnen contact opnemen met ondergetekende.

Ook kunt u mij attent maken op naar uw

idee geschikte kandidaten.

Door het bestuur van de stichting is het initiatief genomen

komende winter op de zaterdagen een bedrijvencompetitie

in de hal te organiseren. Onlangs zijn

veel bedrijven in de regio aangeschreven en uitgenodigd

deel te nemen. Ook u kunt deze competitie via

www.keltenwoud.nl

uw bedrijf of organisatie promoten. Zelf meedoen

met een (vrienden)team kan uiteraard ook. In dit KM

en op de website is meer informatie te vinden.

Tenslotte wil ik melden dat de langverwachte klok

op het terras van het clubhuis er nu dan toch staat.

In een volgend clubblad leest u wie de aanschaf van

deze klok mede mogelijk heeft gemaakt.

planning km in 2012:

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, René van Dijk.

nummer 3 bezorging in week 37, vanaf 11

september; kopij inleveren 24 augustus

nummer 4 bezorging in week 48, vanaf

27 november; kopij inleveren 9 november

attentie voor commissies en leden / niet vergeten:

vóór 25 augustus de kopij voor het volgende clubblad,

liefst per e-mail in een word-bestand, inleveren bij:

redactiekm@keltenwoud.nl

3


4

Actie voor start bedrijvencompetitie

iedereen die namens een bedrijf, organisatie, winkel, café, buurt, sportvereniging, familie of vriendenclub

een team aanmeldt, kan meedoen met de bedrijvencompetitie in de keltenwoud-tennishal.

de start van deze nieuwe competitie komend winterseizoen is op zaterdag 29 september. de afsluitende

prijsuitreiking is gepland op zaterdag 30 maart 2013. in deze periode van een half jaar speelt

elk team minimaal 8 keer op zaterdagmiddag of zaterdagavond een wedstrijd van twee dubbelspelen.

aan leden van keltenwoud wordt vriendelijk gevraagd deze competitie in de eigen omgeving te

promoten: op het werk, bij winkels, familie en in de vriendenkring.

minimaal 8 keer tennissen in wintermaanden

Tennis voor bedrijventeams is niet nieuw. In Ede werd rond de

eeuwwisseling jaren lang een succesvolle competitie gespeeld.

Door de komst van het fitnesscentrum in de Tesquahal moest deze

stoppen. In Apeldoorn en andere regio’s draaien nog steeds aansprekende

bedrijvencompetities waarin tientallen teams via hun

sportieve inzet de eer van bedrijf, stichting, vereniging of club hoog

proberen te houden. Zo spelen bijvoorbeeld personeelsleden van

een ziekenhuis als team mee, docenten van een school, klanten van

een verzekeringsbureau of vaste bezoekers van een horecabedrijf.

Ook bij Keltenwoud is nu een initiatief ontwikkeld voor zo’n bedrijvencompetitie

komende winter. Dit gebeurt in samenwerking met

Buro Energy uit Apeldoorn die daarin ervaring heeft.

alle soorten teams mogeliJk

Deelname is mogelijk door bedrijven, instellingen, verenigingen

en andere organisaties die over minimaal 4 tennissers/tennissters

beschikken. Bij de inschrijving mogen 6 spelers/speelsters en maximaal

4 reserves aangemeld worden, zodat er altijd een team op de

baan kan komen. De teams mogen uit alle mogelijke combinaties

bestaan, bijvoorbeeld 1 heer en 3 dames, 2 heren en 2 dames, of 4

dames etc. etc. De teams worden afhankelijk van de speelsterkte in

poules van 5 à 6 teams ingedeeld. Verspreid over een periode van

zes maanden speelt elk team tenminste 8 wedstrijden, minimaal 4

voor de Kerstmis (winterperiode) en minimaal 4 in januari tot en

met maart (voorjaarsperiode). Elke wedstrijd bestaat uit 2 x 2 dubbelpartijen.

Ieder team is qua speeltijd maximaal 2,5 uur in de hal

aanwezig voor het spelen van alle partijen uit de betreffende speelronde.

Op de speeldagen worden de wedstrijden gepland tussen

12.30 uur en 19.30 uur (eindtijd 22.00 uur). Als de hal beschikbaar

is wordt er bij voldoende belangstelling ook op zaterdagmorgen

vanaf 9.30 uur gespeeld.

Ieder team kan vooraf twee zaterdagen in elke competitieperiode

als gehele verhindering opgeven, daarnaast kan ieder team voor de

gehele periode een bepaalde bloktijd als verhindering opgeven. De

bloktijden zijn van 9.30 - 13.00 uur (bloktijd 1 onder voorbehoud),

bloktijd 2: 12.30 - 16.00 uur, bloktijd 3: 15.30 - 19.00 uur en bloktijd

4: 18.30 - 22.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 350,- per team. Hiervoor kan men

met 4 personen minimaal 8 wedstrijden spelen plus deelnemen

aan een introdag en de slotdag met prijsuitreiking.

*Meer informatie op folder, poster en

inschrijfformulier voor de bedrijven

competitie bij Keltenwoud.

informatie en inschriJven

de voorbereidingswerkgroep hoopt

dat alle belangstellenden zich zo

spoedig mogelijk aanmelden. liefst

uiterlijk in juli, zodat tijdig groen licht

mogelijk is en de deelnemende teams

de indeling voor 1 september kunnen

vernemen.

Is uw interesse gewekt? Bel dan voor meer

informatie met de tennishal (0318-430610)

en vraag naar Gert Marcus, parkbeheerder

of Turgay Urganci, clubhuisbeheerder. Ook

kunt u voor alle informatie terecht bij het

PR-team van Keltenwoud en bij Ed Scholte

van Buro Energy op tel. nr. 055-5763561

en www.buroenergy.nl.

Heeft u een team dat staat te trappelen om

mee te doen en waar u uw bedrijfsnaam

of andere organisatienaam aan verbindt,

schrijf hen dan in via het inschrijfformulier

dat op de website www.keltenwoud.nl

(“knop” Bedrijvencompetitie) of van Buro

Energy staat.

Nico de Gouw


5

uit column

deze rubriek belicht wisselende onderwerpen

in keltenwoud op luchtige, lichtkritische

wiJze. reageren mag

Vroeger

door: deuce

Vroeger! Ja, vroeger…. Vroeger was alles beter! Je

hoort het cliché nogal eens uit de mond van oudere

mensen, die nostalgische herinneringen ophalen uit de

tijd dat volgens hen echt alles beter was. Is ‘alles’ niet

wat overdreven en was het misschien ‘anders’?, is dan

vaak het tegenwoord van de toehoorder.

In de tennissport kun je gerust stellen dat vroeger alles

beter was. In een nog niet eens zo ver verleden telden

‘wij’ internationaal nog volop mee. Richard Krajicek,

Sjeng Schalken, Paul Haarhuis, Jan Siemerink, het zijn

namen van spelers die ervoor zorgden dat Nederland

op tennisgebied op de wereldkaart kwam te staan.

Ach, hoe lang is het alweer geleden dat half Nederland

aan de buis gekluisterd zat toen Martin Verkerk de

finale op Roland Garros speelde? Inderdaad ja, negen

jaar! Tegenwoordig zijn we al blij als een Nederlandse

speler of speelster de tweede of derde ronde van een

Grand Slam toernooi haalt.

Het gemis van echte toppers heeft zonder meer zijn

weerslag op het jeugdtennis in Nederland. Er zijn nauwelijks

helden meer, geen echte voorbeelden die het

voor jongeren extra aantrekkelijk maken om de tennissport

te gaan beoefenen. Uiteraard zijn er nog meer

oorzaken dat bij alle tennisclubs het jeugdledental afneemt,

maar daar gaat het nu even niet over.

Wel is hiermee ‘een bruggetje’ te maken naar de clubkampioenschappen.

In dit clubblad houdt Chris Kluijtmans

een vurig pleidooi om vooral deel te nemen aan

dit evenement eind september. Door de komst van

het nieuwe park is het aantal deelnemers de afgelopen

jaren weliswaar gestegen, maar daarvoor was een

aanzienlijk afname te bespeuren. Ook andere tennisclubs

ondervinden dit. Begin 2000 zijn de clubkampioenschappen

zelfs een paar keer niet gehouden, totdat

enkele enthousiaste leden de schouders er weer onder

hebben gezet.

De klok

staat er..

De klok

loopt…!

Rond 9 juni was het zover:

de klok staat er! Op een

goed zichtbare plek op

de hoek van het terras.

Na een paar dagen is de

beschermfolie er af, de

elektriciteit aangesloten en

iedereen kan voortaan de

klok lezen…..

Er was een tijd dat competitiespelers verplicht waren

om deel te nemen aan de clubkampioenschappen. Het

mooie daarvan was dat ook de clubtopspelers op de

baan verschenen. Tennissers die gewend waren om

voor de winst te gaan en zich niet zomaar van de baan

lieten slaan, waardoor vaak te genieten viel van goede

en spannende partijen. Spelers die weer een voorbeeld

waren voor de andere leden, zowel jong als oud.

Moeten we weer terug naar die tijd en was het toen

beter? Het is de grote vraag. Het zou wat zijn als Keltenwoud

terug moet grijpen op deze optie om ook de

‘betere’ spelers en speelsters eind september op de

baan te krijgen.


6

Vijftal Titus wint teamtennis

*Jeanet Feddes, Peter Verweij, Marleen van der Deijl, Boudewien Sikking en captain Titus van Houwelingen

(van links naar rechts) winnen het teamtennis 2012.

de slotavond van het teamtennis op 14 juni begint met vier kanshebbers voor de eindzege. toch

leert enig rekenwerk in de loop van deze zonnige donderdagavond mij dat team e bijna niet meer in

te halen is. captain titus van houwelingen is er mee in zijn nopjes. op het centercourt ‘schrijven’

boudewien en marleen ontwetend van deze luxe telkens weer een gewonnen game op het scorebord.

Jeanet en peter houden zich koest op het terras want zij spelen als sluitstuk van hun teamtenniscompetitie

met succes nog een gemengd dubbel. team c met rené Jacobs, theo Jansen, annette

bosma, romy hoijtink en barbara thien als captain doet haar best maar delft toch het onderspit

nieuwkomer in top 3

Sterker nog, er is een kaper op de kust.

Tegelijkertijd met de strijd tussen E en C

overklast team D op baan 3 team A. Later

op de avond gaan de lichtmasten aan.

Ton Roks fluit het toernooi ten einde. Het

D-team met Henk Sikking als aanvoerder

verkleint door hun 36 gamepunten de achterstand

op E, maar niet genoeg voor de

eindzege. Wel klimt team D met 133 punten

ten koste van team C naar de 2e plaats,

11 punten achter de winnaars. De 3e plaats

met 128 punten blijft voor team F (aanvoerder

Kees Hendriks); dezelfde positie als

aan het begin van de avond. Team C zakt

van de 2e naar de 4e plaats.

twee dinerbonnen

Bij de prijsuitreiking toveren Marianne Bordes en Frances Verheij als

verrassing twee dinerbonnen uit de hoge hoed. Deze zijn te consumeren

in het restaurant van Turgay en gaan naar het vijftal van Titus

van Houwelingen en het team D van Henk Sikking. Hierin spelen ook

Pauline Datema, Elma Aerts, Pieneke Verdooren en Bram Zeggelaar

mee. Een koeltas plus tennisballen is voor team B (captain Rinus Sonneveld)

en bij de verloting wint team A een fles wijn.

Dit jaar spelen 32 leden mee, verdeeld over 6 teams. Dit is beduidend

minder dan in vorige edities, terwijl het steevast bijzonder fijne

tennisavonden zijn. Omdat menigeen niet alle vijf avonden mee

kan doen, is er wel een flinke lijst reservespelers. Het is eigenlijk

zoals Jos van Ginkel memoreert: je moet niet praten over teamtennis

maar gewoon meedoen…!

Nico de Gouw


7

*Deelnemers aan het teamtennis op de startavond.

*Teamtennissers in actie

Eenvoudige slagen ineens moeilijk

Vorig jaar maakte ik als nieuw lid van Keltenwoud kennis met het teamtennis.

Dit jaar doe ik weer mee waaruit mag worden afgeleid dat ik

mij goed vermaakt heb tijdens die vijf avonden. Het teamtennis is voor

nieuwe leden een uitstekende manier andere leden te leren kennen en

een ‘thuis’ gevoel te krijgen. Vorig jaar mocht ik direct als captain optreden,

een eer die vaak voorbehouden is voor de nieuwe leden. Leuke

bijkomstigheid toen was dat we als team bij loting een prijs wonnen, die

we afgelopen september hebben geconsumeerd in Het Oude Postkantoor

in Bennekom.

iedereen wil wel winnen

Dit jaar zijn we op 10 mei van start gegaan in de hal, omdat de eerste

avond te veel dreigende luchten liet zien. Daar werd ik weer geconfronteerd

met de moeilijkheidsgraad van het spelletje. Ook al heb ik het gehele

najaar en winter les gehad van Jack Engelaar, de meest eenvoudige

slagen waren ineens weer moeilijk. Dat komt denk ik toch ook door de

druk van de oude rotten die ook meedoen aan het teamtennis en met

gemak hun balletje slaan :). Hoewel we voor de gezelligheid spelen is

iedereen er wel op uit te winnen. Dat kan leiden tot spannende partijen

en discussies over punten, de stand van het moment, bal wel of niet uit,

maar altijd is er na afloop de gezelligheid van de nadronk. De commissie

verzorgt de hapjes. Als je tennist om wat aan je conditie te doen en om

het lichaamsgewicht op peil te houden, dan doet de commissie zijn best

daar een stokje voor te steken.

teamtennis een aanrader

nu spelen er 6 teams, die elkaar allemaal een keer ontmoeten. dit is wel wat minder dan vorig

jaar, maar nu speel je in ieder geval tegen alle deelnemers aan het teamtennis. de eerste twee

avonden bleken de krachtsverschillen klein te zijn en is het verschil tussen de nummer 1 en 6

maar zeven gewonnen games. dat belooft wat voor het vervolg.

teamtennis: een aanrader voor startende tennissers, oude rotten en mensen die een paar sportieve

soms vermakelijke avonden willen meemaken in het voorjaar op een prachtig tennispark.

Jos van Ginkel


8

Piet Smit en Udo Perdok:

voorzitters in eerste tien Jaar

keltenwoud heeft in 37 jaar zeven voorzitters gehad. dit

zevental, de huidige voorzitter rené van dijk meegeteld,

telt alleen mannen. de km-redactie kijkt samen met zes

ex-voorzitters terug op hun bestuursperiode. de nu bijna

88-jarige piet smit, die nog steeds in blakende gezondheid

verkeert, en de 69-jarige udo perdok, krijgen ‘de

opslag’.

wanneer was je voorzitter van keltenwoud?

Piet: Ik was formeel voorzitter vanaf 1977 tot begin 1981, maar

daarvoor was ik ook al een paar jaar met Keltenwoud bezig. Met

vier andere echtparen waren mijn vrouw Margreet en ik de initiatiefnemers.

De formele oprichtingsdatum is 19 februari 1975.

Udo: Ik volgde Piet op begin 1981 en trad af in het voorjaar van

1985.

waarom werd je voorzitter?

Piet: Ik was in het beginclubje de enige die kontakten had met de

KNLTB. In mijn vorige woonplaats Wormerveer was ik een aantal

jaren voorzitter van de tennisvereniging. Daar volgde ik mijn vader

op en na mij werd mijn broer voorzitter. Ik had dus al de nodige

bestuurlijke ervaring.

Udo: Ik ben lid van KW vanaf het eerste uur en tenniste met veel

plezier. Ik deed al vrijwilligerswerk door het schilderen van het

clubhuis. Vanuit het oude bestuur is er “zachte” aandrang op mij

uitgeoefend om de nieuwe voorzitter te worden. Ze zijn toen een

avondje bij mij komen praten en om wat terug te doen voor de vereniging

ben ik uiteindelijk voorzitter geworden.

*Piet Smit: het clubblad is nu professioneler dan in mijn tijd.

wat was in jouw ‘regeerperiode’ je grootste

verdienste?

Piet: Dat is zonder twijfel de oprichting en

de opbouw van een volledig nieuwe tennisvereniging.

Overigens met veel steun

van de vier andere echtparen Noordink,

Toussaint, Van Mosselvelde en Boonstra,

van Ton Kragten sportambtenaar in Ede en

van het toenmalige gemeenteraadslid Jan

Broekhuis. Ook het opzetten van een competitie

kostte de nodige overredingskracht

bij recreatieve leden. Die waren bang dat

wij hun banen inpikten.

Udo: Met de zes banen die we toen hadden

bestond er al vrij snel een wachtlijst

van een paar honderd man. Er lag nog een

groot braakliggend stuk grond lag zodat

wij in staat waren er nog drie banen bij te

leggen, de zogenaamde Bruilbanen. Het ledental

kon toen omhoog van 600 naar 900

en daarmee verdween de grote wachtlijst

meteen.

wat was je voor een tennisser?

Piet: Ik was een vrij goede tennisser, ben

ooit kampioen in de B van Noord-Holland

geweest en kwam daardoor op de A-lijst.

Met Kees van Guilik streed ik in de eerste

jaren altijd om het clubkampioenschap van

Keltenwoud en met dezelfde Kees waren

wij een aantal jaren clubkampioen in de

herendubbel. Vergeet niet dat ik toen al

halverwege de vijftig was. Ik ben gestopt

met tennissen eind jaren tachtig omdat er

van mijn clubje mensen hoe langer hoe

meer afvielen en sindsdien ben ik ook geen

lid meer.

Udo: Ik tennis nog steeds, als puur recreatieve

speler. Al vanaf de oprichting van KW

doe ik mee aan de woensdagavondcompetitie.

’s Winters tennis ik met een vast

clubje in de hal en ’s zomers één of twee

keer op de buitenbanen, in ieder geval op

de woensdagochtend. Dat geeft nog steeds

veel plezier. En het Pinkster-familietoernooi

staat traditiegetrouw op de agenda.


9

*Udo Perdok: heel gezellig op Keltenwoud met een clubje tennissers

om je heen.

wat voor een voorzitter was je?

Piet: Ik was zeker geen vergadertijger en kon goed delegeren.

Mensen erbij betrekken en een taak geven, vond ik wel mijn grootste

kracht. Ook van anderen hoorde ik dat.

Udo: Ik vond dat ik goed was in het blijven overzien van de hoofdlijnen,

maar kon ook goed delegeren. Omdat ik vanuit het hoofdbestuur

zoveel mogelijk de commissievergaderingen wilde bijwonen,

was ik op dat punt wel een vergadertijger. Ik vond het ook

belangrijk om als voorzitter bij prijsuitreikingen aanwezig te zijn en

gaf veel aandacht aan het voorwoord in het KM. Al met al ging er

erg veel tijd inzitten.

hoeveel uur besteedde je aan keltenwoud?

Piet: Dat is na al die jaren moeilijk te zeggen, laten we het op 5 tot

10 uur per week houden. Vooral in de eerste paar jaar tot en met

de opening van het park in mei 1978 ging er zelfs meer tijd in zitten.

Ik werkte fulltime als chemicus bij de Landbouwhogeschool

maar had nooit het idee dat Keltenwoud mij overliep.

Udo: Het leek wel een parttime job: minstens 2 avonden in de

week en een dag. Ik heb veel tijd doorgebracht bij de gemeente

Ede vanwege de aanleg van de drie nieuwe banen. Maar ik heb het

altijd met plezier gedaan en er veel vrienden aan overgehouden.

waarom stopte je als voorzitter?

Piet: Ik was al vanaf begin 1975 met Keltenwoud bezig en vond het

begin 1981 welletjes. Ik wilde niet zoals mijn vader, die overigens

100 jaar is geworden, 15 jaar voorzitter van een vereniging zijn. Na

verloop van tijd heb je nieuw bloed nodig, mensen met nieuwe en

andere ideeën.

Udo: Het antwoord heb ik eigenlijk al gegeven. Mijn werkkring bij

Wageningen Universiteit en Researchcentrum, in de sfeer van agro-

en bodemtechnologie, werd steeds drukker door leidinggevende

taken en reizen naar verre landen. Met twee opgroeiende tieners

op het thuisfront was het drukke voorzitterschap in combinatie

hiermee niet meer op te brengen.

wat vind je van het nieuwe park en ben je

er blij mee?

Piet: Daar kan ik moeilijk antwoord op geven

omdat ik al 25 jaar geen lid meer ben.

Wel leuk was dat ik bij de opening van het

nieuwe park als eerste voorzitter de vlag

mocht hijsen. Daarna ben ik er niet meer

geweest. Het is natuurlijk wel erg groot geworden,

de sfeer zal dus wel anders zijn dan

op het oude park. Bij een kleinere vereniging

is het veel knusser. Ik volg Keltenwoud

nog wel vanuit de krantenpublicaties.

Udo: Keltenwoud is natuurlijk al belangrijk

veranderd toen we in de tachtiger jaren

van 600 naar 900 leden gingen. En nu al

helemaal met een ledental boven de 1000.

Maar als je een leuk clubje tennissers om je

heen hebt van min of meer je eigen niveau

blijft het heel gezellig. Ik vind dat Keltenwoud

enthousiast bezig is met allerlei tennisactiviteiten.

We hebben geluk met veel

actieve commissies, ze organiseren van alles

en nog wat. Wel valt het me op dat het

soms heel rustig is op de banen. Maar ik

ben reuze blij met ons mooie nieuwe park,

voor mij op loopafstand om de hoek.

wat is jouw grootste hobby?

Piet: Al heel lang houd ik me met gerichte

geschiedenis bezig. Was vroeger betrokken

bij de oudheidkundige vereniging Zaanstreek

en schreef daar stukken voor. Ik ben

nu al heel lang lid van de vereniging Oud

Bennekom waar ik bijeenkomsten bezoek.

Ook doe ik aan genealogie. Zowel van mijn

vaders- als moederskant heb ik de familie

tot in de 17 de eeuw op een rijtje. Ook verzamel

ik nog steeds schilderijen.

Udo: Ik heb er meerdere. Met mooi weer

mag ik graag een tochtje maken op mijn

dertig jaar oude motor, een 1000 cc

Yamaha. Ik heb twee jaar motor gereden

toen ik 18 was, toen 45 jaar niet en ben vijf

jaar geleden weer begonnen na een cursus

bij de ANWB. Verder kegel ik eenmaal per

2 weken en ga graag zeilen op uitnodiging

van een vriend. Ik ben ook nog steeds lid

van de Rotary en bestuurslid van de Van

Rumpt Stichting. En natuurlijk vind je mij

enkele malen per week op de tennisbaan.

Paul Zaal


10

Huur een binnenbaan

vanaf eind augustus kunt u met een seizoencontract

gedurende 30 weken in de tennishal terecht. de nieuwe

contracten gelden van maandag 27 augustus 2012 tot

en met zondag 7 april 2013. de stichting beheer nieuw

keltenwoud (sbnk) en het clubbestuur willen de leden

en andere tennisliefhebbers graag attent maken op de

mogelijkheid seizoenhuurder te worden. af en toe een

uur een baan in de hal huren kan natuurlijk ook.

korting en cadeaukaarten

Op werkdagen kost een baanseizoen ’s morgens en ’s middags

€ 525, ’s avonds € 575 en in de daluren tussen 12.00 en 15.00

uur € 410. Op zaterdag en zondag is de prijs € 510. De tarieven

voor een los uur zijn op werkdagen per baan € 23 ’s avonds vanaf

17.00 uur, en € 21 ’s morgens en ’s middags. In de daluren en in

het weekeinde € 16. Ook in de zomerperiode is het tarief voor een

binnenbaan € 16.

Er zijn tienuren- en vijfurenkaarten die een korting op het uurtarief

geven. Wie iemand wil verrassen, kan een cadeaubon in het

clubhuis kopen voor het gebruik van de tennishal gedurende een

of meer uren. De leden van Keltenwoud kunnen op deze manier als

ambassadeurs van de tennishal fungeren. Door reclame te maken,

de hal te promoten, kunnen we er samen

voor zorgen dat er goed gebruik van wordt

gemaakt.

informatie over baanhuur

Voor informatie over vaste huurcontracten

kunt u terecht bij Rina Weijman, tel. (0318)

416783, e-mail rina.weijman@chello.nl. Op

de website zijn de vrije speeltijden te bekijken.

Voor informatie over en het reserveren

van losse baanhuur: clubhuis,

tel. (0318) 430610.

Vertraging verkoop oude park

In de algemene ledenvergadering van 27 maart is uitvoerig

gesproken over de eerder met de koper afgesproken

afwikkeling van de verkoop van het oude park op 1 juni

2012. Door het bestuur is toen gemeld dat de Rabobank

vanwege de magere verkoopresultaten niet bereid was

de benodigde financiering beschikbaar te stellen voor het

bouwplan dat er op dat moment lag. Verder werd meegedeeld

dat er constructieve gesprekken gaande waren

met Grootheest en de bank over alternatieven en dat we

vertrouwen hadden in een goede afloop daarvan.

Eind april werd over dat alternatief in een gesprek met

vertegenwoordigers van Grootheest en de Rabobank

overeenstemming bereikt. Uitgangspunt

daarbij was dat naast Grootheest nog een andere

partij bij de realisatie van het project zou worden

betrokken. Wij hadden de brief voor de extra algemene

ledenvergadering, waarin goedkeuring voor

deze nieuwe overeenkomst gevraagd zou worden,

al klaar liggen toen begin mei bleek dat deze derde

partij tegen de verwachting in tijd vroeg voor nader

beraad. Dat beraad heeft er intussen helaas toe

geleid dat deze partij heeft afgehaakt.

Voor ons was dat een teleurstelling omdat we een

goed resultaat hadden bereikt, dat we graag aan de

leden hadden willen voorleggen.

Het gevolg is dat we nu even terug bij af zijn. Samen

met Grootheest en de bank blijven we zoeken naar

een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Daarbij

onderzoeken we opnieuw een aantal opties. Zodra

over de uitkomst daarvan meer bekend is, zullen

we de leden daarover uiteraard informeren.

Het bestuur.

(eind mei 2012)


11

clubkampioenschappen Jeugd en senioren

van 24-30 september

Wil de betere speler

ook clubkampioen zijn?

de clubkampioenschappen van keltenwoud worden dit

jaar gehouden van maandag 24 tot en met zondag 30 september.

“een mooie afsluiting van het zomerseizoen”, omschrijft

chris kluijtmans de verplaatsing van de titelstrijd

van het begin naar het einde van de maand september.

mooie afsluiting van het zomerseizoen

De verschuiving is noodzakelijk doordat de KNLTB het verzoek van

Keltenwoud heeft ingewilligd om de open kampioenschappen voor

senioren in de eerste week van september te houden. Het was een

traditie bij Keltenwoud om die week te reserveren voor de clubkampioenschappen.

Ook de jeugd houdt de strijd om de clubtitels

in de laatste week van september. Het experiment van vorig jaar

om dat samen te doen met de senioren krijgt een vervolg. “Dat is

goed verlopen. De beide commissies blijven nog verantwoordelijk

voor hun eigen toernooi. Wellicht dat we in de toekomst één organisatiecommissie

gaan maken, maar dat gaan we bekijken aan de

hand van de ervaringen”, laat Chris weten.

oproep aan leden om mee te doen

De vicevoorzitter van de club en toernooileider van de senioren

hoopt vurig dat Keltenwoud niet te maken krijgt met de tendens

dat leden de clubkampioenschappen steeds meer links laten liggen.

Sinds de ingebruikname van het nieuwe park nam de interesse bij

Keltenwoud weliswaar toe, maar Kluijtmans ziet ook om zich heen

bij andere verenigingen dat er telkens minder deelnemers zijn. Dat

was op het oude park ook bij ons het geval.

Chris Kluijtmans: “Er staat wel iets op het spel; het komt er op aan

om de beste te zijn in jouw categorie. Wat je ziet is dat de betere

spelers zich niet laten zien. Ik vind dat ze gewoon mee moeten

doen, al was het alleen maar om een voorbeeld te zijn voor de andere

leden en met name de jeugdleden. Ze zijn niet alleen consument,

ze hebben ook een verantwoordelijkheid naar andere leden.

Het was vroeger zo dat spelers die in de competitie uitkwamen,

verplicht waren om aan de clubkampioenschappen mee te doen.

Het is een optie om dat weer in te voeren, maar misschien gaat dat

wel erg ver. Ik reken erop dat alle spelers en speelsters van de hogere

teams meedoen en dat je dan een echte clubkampioen krijgt.”

reacties afwachten over speelweek

Of er nog speciale acties komen tijdens de clubkampioenschappen

en welke die dan zijn, kan Chris Kluijtmans nog niet zeggen. De

eerste commissievergadering moest nog worden gehouden. “Het

blijft wel tennisgericht. Een Roger Federer-dag of zo, waarbij een

tennisracket wordt verloot. Aan zoiets moet je denken.”

Of de clubkampioenschappen volgend jaar opnieuw eind septem-

*Chris Kluijtmans, toernooileider senioren,

roept leden op mee te doen aan de clubkampioenschappen.

ber worden gehouden, valt nog te bezien.

Chris wil eerst afwachten hoe reacties van

de deelnemers zijn. “Vier toernooien voor

de senioren (50plus, Heideweek, open

kampioenschappen en clubkampioenschappen,

red.) in negen weken tijd is veel.

Als we signalen opvangen, dat het te veel

van het goede is, kunnen we overwegen

om de clubkampioenschappen te verplaatsen

naar maart. Dan wordt het de opening

van het zomerseizoen.”

Inschrijven voor de clubkampioenschappen

kan vanaf juli tot en met 14 september via

www.toernooi.nl Meer informatie komt ook

op de Keltenwoud-site te staan.

Simon van den Bent

*Eremetaal als ‘beloning’ voor de clubkampioenen.


12

Je voelt je zeker

bij Guijt verzekeringen

Guijt verzekeringen is

gevestigd in Arnhem,

Bennekom, Cuijk, Gendt,

Grave, Heythuysen,

Kerkrade, Lent, Melick,

Nijmegen en Uden

Kantoor Bennekom

Dorpsstraat 64

6721 JM Bennekom

Tel. (0318) 41 77 07

Schildersbedrijf

Van

Van

Reemst

Reemst

Schildersbedrijf

Het wordt nog leuker

als Heter wordt iemand nogmet leuker je

als ermeedenkt. iemand met je

meedenkt.

Schilder, Glaszetter, Behanger.

Schilder, Glaszetter, Behanger.

Schilder, Glaszetter, Behanger.

Korenlaan 36

Korenlaan 36

6721 Korenlaan CV Bennekom 36

6721 Tel. 6721 CV (0318) CV Bennekom Bennekom 417884 / 420308

Tel. (0318) Tel. (0318) 417884 417884 / 420308 / 420308

SCHILDER

GLASZETTER

BEHANGER

SCHILDER

SCHILDER GLASZETTER

GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

ERKEND SCHILDERS-

ERKEND EN AFWERKINGSBEDRIJF

SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw

woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd

Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw

aanbod in heel Portugal op onze website

woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd

aanbod WWW.PORTUGALHOME.NL

in heel Portugal op onze website

Portugal WWW.PORTUGALHOME.NL

Home Real Estate - Makelaardij o.g.

Laarweg 78 6721 DG Bennekom

Portugal Tel.: (0031) Home (0)318 Real Estate 630566 - / Makelaardij (0)629305085 o.g.

Laarweg 78 6721 DG Bennekom

Tel.: (0031) (0)318 630566 / (0)629305085

BUSSER TRANSPORT B.V.

BENNEKOM

Goed voor

voor

u en

en

uw

uw

haar

haar

Goed voor u en uw haar

Bennekom Wolfheze

Bennekom Dorpsstraat Wolfheze

Bennekom 60 Heelsumseweg Wolfheze 12

Dorpsstraat 0318 Dorpsstraat - 41 63 89 60

60 026 Heelsumseweg

Heelsumseweg - 48 21 280

12

12

0318 0318 - 41 41 63 89 026 026 - - 48 48 21 21 280 280

wenst U veel tennisplezier en

een fijn tennisseizoen

Kaardebol 15

6721 RX Bennekom


13

Borrelpraat

meestal levert de kantine na afloop van

weer een lekkere tennispartij de nodige

borrelpraat op. naast de wereldproblematiek

met onderwerpen als ‘griekenland’,

‘spanje’ of de komende ek-voetbalkampioen,

komen ook de belevenissen bij

keltenwoud vrijwel altijd aan de orde. het

hemd is nader dan de rok.

wiebelende noodtoiletten

April en mei blonken niet bepaald uit door lekkere

temperaturen en zonneschijn, maar in de

laatste weken van maart was het wel warm en

zonnig. Zit je dus in de namiddag lekker buiten

en zul je net zien dat de kantine dicht is vanwege

herstel van de vloer. Voor ons kroegtijgers een

probleem, maar dat lost zichzelf op. Ries had in

zijn auto bier, rode wijn en zelfs een fles tomatensap

meegebracht (ja, wij hebben zelfs een

niet-alcohol-gebruiker in ons midden). Op het

zonnige terras vlogen de twee uur nabespreking

om voor wij er erg in hadden.

Van de twee buiten gestalde noodtoiletten werd

driftig gebruik gemaakt, want zowel de kantine

als kleedkamers en toiletten waren onbereikbaar.

De noodtoiletten wiebelden af en toe en stonken

als de ziekte; ze werden al gauw zeeziektoiletten

genoemd. ’s Avonds durfde je er als vrouw in het

aardedonker niet alleen heen te gaan, maar beter

iets dan niets.

Hoewel de parkbeheerder zo wijs was om de

gang naar de kleedkamers te blokkeren met

borden en tafels, heeft een tennisser met schoenmaatje

veertig toch over de natte vloer gelopen.

Hij liet letterlijk tientallen voetstappen achter in

de gang en de herenkleedkamer. Gevolg: een

behoorlijke schade aan de net gerepareerde vloeren.

De oproep van het bestuur in de Nieuwsflits

van 21 april aan deze vandaal om zich te melden,

bleek zoals verwacht aan dovemansoren gericht.

geen katten meer, wel een klok

De rode poes Lia en gevlekte kater Bertus, die

vorige zomer geregeld met een vette muis aan

mijn voeten lagen, heb ik nog niet teruggezien.

Overreden en overleden of is het baasje verhuisd?

Ik zal er wel niet achter komen. Als plaatsvervanger

troffen we begin april het ontsnapte

langoorkonijn Flappie aan, die op het grasveldje

bij de achterste banen lekker zat te grazen. Om-

ringd door vijf lieftallige vrouwelijke dierenvrienden heeft

Herman hem/haar maar in een kartonnen doos gestopt en

aan de dames meegegeven richting dierenambulance. Het

was tenslotte een tam konijn dat kennelijk de benen had

genomen.

De buitenklok waarover al enkele malen in het KM is bericht,

is gearriveerd; een groot exemplaar waarop aan beide

kanten de tijd af te lezen is. Het heeft een paar jaar geduurd

maar dan heb je ook wat moois. Volgens Gert Marcus komt

ie op een centrale plek op een grote staande voet. Nu is er

geen excuus meer om lang in de kantine te blijven hangen.

Bovendien heeft het bestuur in het voorjaar zonder ruggespraak

met de ALV besloten om de sluitingstijd van ons park

op de zaterdagavond te vervroegen naar 18.00 uur en zonder

buitenklok is dat moeilijk te controleren….

Op de maandagavond wordt het steeds later. Turgay maakt

het soms zo gezellig met Turkse raki, dito kaas en stinkende

worstjes dat je bij thuiskomst om een uur een ongeruste

echtgenote aantreft. En dat is iets wat je natuurlijk niet wilt,

dus beloof je beterschap.

nieuwsflits om biJ te bliJven

Als u zich ook aangemeld heeft voor de Keltenwoud-

Nieuwsflits, weet u natuurlijk al dat we een zeer actieve communicatiecommissie

en nieuwsflitsredactie hebben. Allerlei

onderwerpen passeren de revue. Bijvoorbeeld dat we voor

een nuttige sportmassage bij onze eigen Marianne Nijsten

terecht kunnen. In een van de mei-flitsen werd gemeld dat

Grootheest helaas niet in staat is het oude park af te nemen.

Waren de kritische geluiden op de laatste ledenvergadering

toch terecht of wordt er nog een konijn uit een hoge hoed

getoverd? We blijven afwachten.

Maar wat is het ’s middags ontzettend rustig op het park.

Op oud Keltenwoud kwamen vaak jeugdleden vanaf half vier

het park opstromen om een balletje te slaan. Nu zie je ze niet

meer, zitten ze nu alleen nog maar te twitteren?

Paul Zaal


14

de andere hobby/passie van…..

Huub Albreghs: toneelspelen

Sommige leden doen naast tennissen onverwachte, bijzondere dingen in hun vrije tijd. We lichten er

een uit. Misschien kent u of bent u ook zo iemand, laat het weten aan de redactie.

huub albreghs is facilitair manager bij een grote organisatie

voor ouderenzorg in utrecht, houdt naast tennissen

van hardlopen (was dit seizoen jammer genoeg even

geblesseerd), maar heeft als grote passie toneelspelen.

via komedies naar het serieuze werk

Huub kan jaloers zijn op de kinderen van tegenwoordig die op een

speelse manier al van jongs af aan leren om zich te presenteren, toneel

te spelen. Zijn eerste spreekbeurt was in de 1e klas van de HBS, hij

was er bloedzenuwachtig voor.

Via zijn vrouw Ineke is hij in het toneelspelen. Zij zit in het onderwijs.

Het toenmalige Edese Onderwijstoneel zat zo’n 25 jaar geleden om

een invaller verlegen en Huub werd gevraagd. “De eerste keer op dat

podium van de Reehorst stierf ik duizend doden….”.

Kennelijk beviel het hem toch zo goed dat hij 9 jaar bij het Onderwijstoneel

is gebleven. Regelmatig stond hij op de planken, soms samen

met zijn vrouw. Zij is ermee gestopt terwijl Huub ondertussen een heel

traject heeft afgelegd binnen het amateurtoneel.

Via een vorige werkgever heeft hij een tijdje in blijspelen meegespeeld.

Hoewel Huub benadrukt dat je het spelen in komedies echt niet moet

onderschatten, was hij daar na verloop van tijd een beetje klaar mee.

Een overgang naar het meer serieuze toneel lag voor de hand.

straat-, kindertoneel en proJecten

Vervolgens heef Huub bij diverse gezelschappen en projecten

gespeeld: o.a. bij Thalia uit Ede voor het meer serieuze werk en

via K’ontour uit Veenendaal waar hij op semiprofessioneel niveau

speelde. Daar waren Huub en consorten in te huren voor kindertoneel

(“een heel leuke, maar lastige tak van sport”). Maar ook voor

bijvoorbeeld een act op de Carrièrebeurs, waar hij namens een detacheringbureau

als “Rechter Rob” bezoekers moest screenen om

ze hun stand in te lokken.

Daarnaast werkte hij mee aan poëzieprojecten als poëzie op straat,

of bij Ede uit de Kunst: een eenakter in de etalage van de HEMA.

Allemaal erg leerzaam: ”je wordt geconfronteerd met je eigen

vooroordelen, maakt jezelf kwetsbaar en denkt soms, zeker bij

straattoneel: nu krijg ik me toch een oplawaai, maar het werkt ontwapenend

en dat is mooi om te ervaren”.

Naast wat losse projecten speelt Huub sinds 5 jaar bij Coulisse in Ede.

Hij zit nu midden in een aantal uitvoeringen van De Goede Dood,

een tragikomisch stuk rondom het thema euthanasie. Daar zijn

maanden van repeteren aan voorafgegaan. Het minst aangename

deel is volgens Huub het in je hoofd stampen van de tekst. Langzaamaan

kom je steeds meer in je rol te zitten, leef je als het ware in

je rol, pas als je er helemaal in zit, als je het ook echt voelt, kun je toneelspelen,

dan komt jouw tekst uit de ander en vice versa. Dat merk

je als je aan het spelen bent, dan is het goed. En na zo’n voorstelling

ben je helemaal leeg, aldus Huub.

*Huub Albreghs (met stropdas) op het toneel.

Ik heb dat in Cultura kunnen aanschouwen

en was onder de indruk van de manier

waarop dit gevoelige thema voor het voetlicht

werd gebracht en van de kwaliteit van

de spelers.

wat het huub oplevert?

“Het is ontspannend en heel anders dan

wat ik overdag doe. Ook het teamwork om

samen iets moois te maken geeft veel energie

en bevrediging. Zeker als je op het toneel

voelt dat het publiek gegrepen wordt.”

Bijkomend pluspunt is dat hij makkelijker

speecht en presenteert.

Ook een leuk detail is dat zijn competitieteam

naar het toneel is komen kijken. Twee

keer zelfs, en dat voor heel verschillende

mannen als Hans Erik Lukkien, Chris Kluijtmans,

Marc Bordes, Dennis Vlasblom en

Harrie van Nieuwamerongen. Huub waardeert

dat zeer.

Tineke Hofs


15

Ook present

op het 50+

toernooi?!

Wie zich nog niet voor het Keltenwoud 50+

toernooi aangemeld heeft, kan dat nog tot

en met 30 juni doen via de website of door

een inschrijfformulier in het clubhuis in te

leveren. Snel handelen dus, als je dit jaar

vijftig jaar of ouder wordt. Deelnemen kan

in een of twee onderdelen: het gemengd

dubbel en/of de heren- danwel damesdubbel.

Lukt meedoen niet (meer), supporteren

kan natuurlijk ook.

van 30 Juli tot en met 4 augustus

Het 24e 50+ toernooi vindt dit jaar plaats

van maandag 30 juli tot en met zaterdag 4

*Hella Laurijsen bedankt Frances Verheij

(links) voor haar werk in de afgelopen jaren

in de organisatie van de damesdubbelcompetitie.

Dit gebeurde tijdens de feestelijke

afsluiting van de afgelopen competitie

op 30 maart in het clubhuis.

augustus. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt gespeeld

vanaf de tweede helft van de middag tot half elf ‘s avonds. Omstreeks

zes uur zal er iets te eten zijn op het terras en in het clubhuis.

En er zijn uiteraard hapjes bij de borrel. Op 4 augustus is er na

de prijsuitreiking een buffet en aansluitend een eindfeest.

Meer informatie staat op de website.

Meld je tijdig aan voor

DD-vrijdagmiddag

in het komende najaar en winterseizoen vindt op vrijdag

weer onze gezellige en sportieve damesdubbelcompetitie

op de buitenbanen plaats. alle deelnemers worden over

twee groepen verdeeld, waardoor men eens in de twee

weken speelt.

Poule A (met de sterkste speelsters) start op vrijdag 28 september

en poule B (iets minder sterk) op vrijdag 5 oktober. Tot en met

maart 2013 zijn de wedstrijden steeds op vrijdagmiddag van 13.45

tot 15.15 uur.

Inschrijven is mogelijk tot 3 september. Het inschrijfformulier kun je

invullen via de website. In het clubhuis liggen inschrijfformulieren,

die je in de witte brievenbus kunt deponeren. Opgeven kan ook

via een emailbericht met naam, speelsterkte, voorkeur voor groep,

telefoonnummer en emailadres aan h.laurijsen@gmail.com en/of

anja.koopman@xs4all.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per deelnemer, op de eerste

speeldag te voldoen. Het speelschema wordt uiterlijk in de derde

week van september gemaild of thuis gestuurd. Voor meer informatie

kunt u terecht bij Hella Laurijsen 0317-422708 of Anja Koopman

0318-417424.


16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, .10 kampioenen

keltenwoud kan terugkijken op een succesvolle voorjaarscompetitie 2012. bij zeven van de 28

teams die bij de senioren meededen, ging de kampioensvlag in top. voorwaar een heel goede

score, die nog mooier is door het kampioenschap voor drie (van de acht) jeugdteams. in totaal

dus tien kampioenen!

door één setpunt verschil titel naar 35plus

Het gemengd team 35plus dat in de hoofdklasse uitkomt, is wel

gewend aan het behalen van een kampioenschap, maar de titel

werd dit keer toch als bijzonder ervaren. De ploeg van aanvoerder

Leon Nijsten moest in de laatste ronde zelf met de hoogste

cijfers (5-0) winnen, deed dat ook, maar was afhankelijk van

de uitslag tussen ETC en Spitsbergen. Spitsbergen had namelijk

alle wedstrijden gewonnen (3-2 tegen Keltenwoud) en zou

bij winst automatisch kampioen zijn. ETC*won met 5-0 van de

Veenendalers, waardoor Keltenwoud en ETC op hetzelfde aantal

punten uitkwamen. Het onderlinge duel eindigde eerder in een

3-2 zege voor Keltenwoud, zodat de Bennekomse ploeg er met

het kampioenschap vandoor ging. Het team bestaat naast Leon

Nijsten uit Ria van Dijk, Marjo Gruisen en Rien Beukhof.

meer 35plus succes in zaterdagcompetitie

Het gemengd team 35plus dat in de eerste klasse uitkomt, heeft

geen aspiraties om te promoveren. Toch zit de winnaarmentaliteit

er bij de speelsters en spelers zo in, dat zij elke partij weer

voor de volle winst zijn gegaan. Met het gevolg dat het kampioenschap,

enigszins verrassend, in de wacht werd gesleept. De

laatste wedstrijd werd met 3-2 gewonnen van De Leigraaf in

Zetten. In dit team spelen Janny Marcus, Nicole Oosterveld, Annie

Pesch, Jan Pesch en Nico van Laar.

overmacht voor 17plus vrouwen

Het vrouwenteam 17plus vond zichzelf te goed voor de derde

klasse, vroeg een hogere klasse aan, maar vond geen gehoor bij

de tennisbond. Het team liet zien dat het geen overmoed was.

Rianne Bogers, Iris Pouels, Frances Verheij en aanvoerder Lenette

van Blooijs werden met overmacht kampioen (tien punten

voorsprong op de nummer twee ETC) en kunnen zich volgend

seizoen gaan bewijzen in de tweede klasse.

spanning biJ 17plus mannen

Het mannenteam 17plus beleefde een spannende competitie in

de vierde klasse. Bij het ingaan van de laatste ronde hadden de

Bennekommers een voorsprong van één punt op Spitsbergen 3

en Dicke Rijst. Om zeker te zijn van het kampioenschap was het

voor Dennis Vlasblom, Huub Albreghs, Hans-Erik Lukkien, Chris

Kluijtmans, Marc Bordes en Harry van Nieuwamerongen zaak

om het uitduel tegen Uitwijk 4 met maximale cijfers (6-0) te

winnen. De ploeg slaagde daarin met glans en mag het volgend

jaar in de derde klasse gaan proberen.

*Johan van Roekel, Gerard Been, Ries Lek en Paul

Zaal als zeer succesvolle 50plussers. Hun teamgenoten

Jos van Kroonenburg en Cees Meijer staan niet

op de foto.

*Ria van Dijk, Herma Florissen, Nicole Oosterveld

en Suzanne ten Böhmer, kampioen bij de vrouwen

hoofdklasse op dinsdag.

*Jan Pesch, Janny Marcus, Nico van Laar, Annie Pesch

en Nicole Oosterveld (vlnr) vormden het team gemengd

35+1 e klasse dat naar de hoofdklasse promoveert.


Elise Koolen, Corine Brandhorst, Karin Peters

en Herma Florissen, kampioensteam in 1 e

klasse dames zondag.

*Frances Verheij, Lenette van Blooijs, Rianne Bogers

en Iris Pouels, dames 3 e klas zaterdag, op 2

juni bij de huldiging van Keltenwoud-kampioensteams.

*Leon Nijsten, Marjo Gruisen, Ria van Dijk en Rien Beukhof,

blij met hun op de laatste competitiedag veroverde

titel.

17

ook 50plus wint weer, nu nipt

Tot slot van de zaterdagteams nog de oudjes, die het weer opperbest

deden. het mannenteam 50plus werd de afgelopen jaren

in de open klasse met twee vingers in de neus kampioen, maar

moest dit seizoen toch enkele keren volop aan de bak. de laatste

wedstrijd werd gespeeld tegen de grote concurrent groesbeek.

beide ploegen wonnen twee dubbels, waardoor ze met een gelijk

aantal punten eindigden. na enig telwerk bleek dat keltenwoud

één set meer had gewonnen. dus kon opnieuw de vlag in top

voor ries lek, paul zaal, Johan van roekel, Jos van kroonenburg,

cees meijer en de oudste van het stel geard been (75).


18

Mixed team t/m 12 jaar

in Gelderse finale

*Gemengd jeugdteam supersterk in competitie en in strijd om kampioenschap van Gelderland:

(v.l.n.r.) Max Koelemeijer, Thomas de Zoeten, Ids Waterbolk, Emmelie Vos, Carmel Rossen en Ilsa van der Meer .

keltenwoud heeft de kinderchampagne kunnen

openen voor het kampioenschap van het eerste

jeugdteam gemengd t/m 12 jaar. het woensdagmiddag

team bestaat uit de jongens max koelemeijer,

thomas de zoeten, ids waterbolk en de

meisjes carmel rossen, emmelie vos en ilsa van

der meer. aansluitend wonnen ze zowel de kwartfinale

als de halve finale om het kampioenschap

van gelderland. hierdoor mochten ze in de finale

van deze prestigeprijs spelen. voor het eerst; een

nieuwe ervaring in hun nog jonge leven!

Het team was koploper na de eerste helft van de woensdagmiddagcompetitie.

Daardoor kwamen ze in de resterende

competitiehelft in een zwaardere poule van het

district terecht. Maar ook daar waren onze jeugdleden

oppermachtig.

zenuwslopend

Het kampioensteam streed dus mee voor de Gelderse

titel. Dit gebeurde via een knock-out systeem: de winnaar

gaat door, de verliezer is uitgeschakeld. De kwartfinale

op woensdagmiddag 13 juni thuis tegen Vormer 2

uit Wijchen werd met 5-0 gewonnen. Het team speelde

geconcentreerd en won verdiend. Dat betekende een

halve finale, een uitwedstrijd op zaterdag 16 juni tegen

Vormer 1 in Wijchen. Wederom stelde het team niet teleur

en leverde een geweldige prestatie. Ze wonnen met

2-3. Alle vijf wedstrijden waren heel spannend. Na de

singles, de jongensdubbel en de mix was de stand 2-2.

De meisjes wonnen hun dubbel in twee sets en daarmee

was de overwinning binnen. Er was sprake van

een sportieve wedstrijd en gelijkwaardige teams.

finale om het gelders kampioenschap

Het mixed team bereikte door deze overwinningen in

hun leeftijdscategorie de finale om het Gelders Kampioenschap.

Tegenstander is het sterke jeugdteam van

Groenlo. Deze wedstrijd is gepland op zaterdag 23

juni op het tennispark van LTC De Kei in Lichtenvoorde.

Als dit bericht in KM te lezen is, zal het resultaat

van die finale wel bekend zijn. En iedereen die zich

aangemeld heeft op onze Keltenwoud Nieuwsflits,

heeft deze nieuwsbron inmiddels via een e-mailbericht

ontvangen.

Als de jongens en meisjes hun goede vorm hebben

kunnen doorzetten, hebben ze in ieder geval tot

het uiterste gestreden voor het beste resultaat. Een

nieuwe ervaring voor al deze zes kinderen.

eerder al kwamen keltenwoud teams uit in de gelderse

finale; allemaal meisjesteams! twee keer werd

die titel behaald, door een meisjesteam t/m 10 jaar

en een meisjesteam t/m 12 jaar. twee jaar geleden

was opnieuw een meisjesteam t/m 12 jaar finalist,

maar kon de beker toen helaas niet meenemen naar

bennekom.

Nico de Gouw met dank aan Els van der Meer


19

Titel voor meisjes t/m 17 jaar

*De speelsters van het meisjesteam zijn

(vlnr) Sarah Meijering, Michelle van der

Walle, Sanne van der Meer, Denise Rossen

en Elise Vos.

yes! de meiden zijn kampioen geworden! in de laatste

wedstrijd tegen shot in zeist speelde het meisjesteam

tot en met 17 jaar met 3-3 gelijk. dat gelijkspel was

nodig om een punt voorsprong te houden op hun tegenstandsters

en daarmee de titel te veroveren in de 2 e

klasse van de landelijke voorjaarscompetitie.

Het waren geweldige wedstrijden, met een hele goede tegenstander

op de inhaalzondag. Van de vier singles werden er drie gewonnen:

Sanne en Sarah beiden in 2 sets (Sanne 0-6 en 1-6, Sarah

3-6 en 5-7) en Denise in 3 sets (6-4, 5-7, 1-6). Helaas verloor

Michelle haar partij nipt in de tiebreak van de 3 e set (6-3, 3-6,

7-6). Door deze drie punten in de singles was het kampioenschap

al een feit.

De beide dubbels gingen verloren in 3 sets (Sanne/Michelle 3-6,

7-6 en 7-5 en Denise/Elise 2-6, 7-5, 6-2). De eindstand 3-3 was

voldoende om eerste te worden.

Jongens t/m 14 jaar kampioen

Op Paasmaandag begonnen de vijf jongens Dorus, Ruben, Tim, Maarten

en Thomas aan de regionale zondagcompetitie t/m 14 jaar. In de stromende

regen werd met 6-0 gewonnen. Dat dit geen uitschieter was bleek

in de andere wedstrijden. In vier van de zes wedstrijden was er een 6-0

eindstand. Invaller Maarten Markering heeft daar aan bijgedragen door

twee enkel- en twee dubbelpartijen te winnen.

De Keltenwoud-jongens ontmoetten de twee sterkste tegenstanders het

laatst. Toch werden ook deze wedstrijden met 5-1 gewonnen. Prachtige

cijfers dus: 34 punten voor en 2 tegen; 68 gewonnen sets en slechts 5

verloren. De titel behaalden ze met een ruime voorsprong op nummer

twee. Van harte gefeliciteerd!

*De vaste kern van het kampioensteam. Voor het net: Tim van der Gaag,

Maarten Boonenkamp en (liggend) Thomas de Zoeten. Achter hen Dorus

Lieon en Ruben van der Linden.

Roos in de competitie

“ik ben roos, ik ben 9 jaar oud en ik

heb in het voorjaar competitie gespeeld.

dat was de ¾ competitie. daar

ga ik wat over vertellen!

De 1e keer was het heerlijk weer. Ik moest de

single en de dubbel spelen. De single heb ik

gelijk gespeeld. En de dubbel heb ik met 4-0

4-0 gewonnen. Het waren best wel lange

rally’s dus waren we pas om 7 uur klaar.

De 2e keer viel ik uit. En toen gingen Tessa en

Jermo de uitwedstrijd spelen in Beekhuizen.

De 3e keer viel ik ook uit. Want toen ging ik op kamp met koor in

Lemele. Toen speelden Tessa, Jermo en Eva thuis in Keltenwoud.

De 4e keer was thuis. Ik moest single en heb toen verloren. Maar

Tessa won haar single. En Jermo en Eva hebben de dubbel gewonnen.

De 5e keer moesten Eva en ik uit naar Arnhem. Daar hadden we

maar een halve baan dat was heel vervelend. Ik had het met 4-3

verloren. En Eva verloor hem 4-3. De dubbel hebben we verloren

met 4-3. Ik vond het heel leuk om competitie te spelen.

EINDE

xxx Roos van der Horst


20

Open Jeugdtoernooi

telt record deelname

*Jair Kranenborg als negenjarige bezig aan zijn eerste echte

toernooi.

bij de start van het 2 e master etiketten open Jeugdtoernooi op maandag 18 juni is dianne van

kampen een gelukkig mens. de voorzitter van de jeugdcommissie en medeorganisator van het

open toernooi vertelt met enige trots dat de 113 inschrijvingen een record betekenen. overal om

ons heen horen we over een terugloop in de deelname, zegt ze, maar hier zijn er nu meer dan in

voorgaande jaren.

gemengd dubbel biJzonder

De jongste deelnemers in het open

jeugdtoernooi zijn 8 jaar; de oudsten

16. Er zijn 17 inschrijvingen in de categorie

jongens enkel tot en met 12 jaar

spelniveau 8, tien in ME8 8 t/m 12 jaar

en drie in GD8 t/m 14 jaar. De meeste

jeugdspelers zijn lid zijn van Keltenwoud.

Ook NVLTB uit Wageningen en ETC uit

Ede zijn met tientallen spelers en speelsters

goed vertegenwoordigd. Omdat

in Bennekom ook een poule gevormd

is met gemengde dubbels, komt zelfs

één gemengd dubbel uit het Brabantse

Veghel.

*Dropschaal flankeert de tafel van de wedstrijdleiding.

Thomas de Zoeten en moeder bij de wedstrijdtafel

met Frank Bouman en Dianne

van Kampen.

*Volop strijd om de punten.


21

priJsuitreiking met ronnie tober

De eerste wedstrijdavond wordt in fraai

weer gespeeld. Het is een komen en gaan

van jeugdspelers, vaak in het gezelschap

van vader of moeder. Ook op het terras en

langs de banen nestelen zich toekijkende

ouders en supporters. Als Thomas de Zoeten

zich bij de wedstrijdtafel meldt, vertelt

wedstrijdleider Frank Bouman hem dat

enkele finalepartijen misschien al op vrijdag

gespeeld worden. Dit in verband met de

strijd om het Gelders kampioenschap op

zaterdag 23 juni, waaraan het gemengd jeugdteam t/m 12 jaar

van Keltenwoud meedoet. En deze titelstrijd krijgt voorrang op het

Open toernooi. In de loop van de week wordt dit duidelijk en houden

ook de andere commissieleden daar rekening mee.

Alle resultaten en het verloop van het toernooi zijn te zien op de

website www.toernooi.nl (district Gelderland, TV Keltenwoud).

Ook is inmiddels bekend of de prijsuitreiking op zaterdagmiddag

inderdaad verricht is door Ronnie Tober. Frank heeft deze zanger,

met hits uit vroegere generaties, weten te strikken. Het ontlokt een

van de commissieleden de uitroep of de prijsuitreiking dan toch

meer voor de ouders is…..

Tenniskamp jeugd 6-8 augustus

er bestaat een heus plan voor een tenniskamp voor de

jeugd van keltenwoud in de leeftijd van 9 jaar t/m 17

jaar. bto (bennekomse tennis opleiding) en tse (tennisschool

engelaar) organiseren op maandag 6, dinsdag

7 en woensdag 8 augustus een zomertenniskamp op ons

tennispark.

Volgens initiatiefnemer Jack Engelaar is de mooie locatie met alle

moderne voorzieningen perfect voor dit kamp. Door de aanwezigheid

van de prachtige tennishal kunnen de activiteiten altijd doorgaan.

Het zwaartepunt ligt op tennis maar er zullen ook andere

activiteiten plaatsvinden. Daarnaast heeft TV Keltenwoud het verwarmde

zwembad De Vrije Slag als buurman, zodat men ook kan

gaan zwemmen. Tennis- en badkleding meenemen, dus!

dagkamp van half 9 tot half 5

Het programma start dagelijks om 8.30 uur met een gezamenlijk

ontbijt. Ook zal er in samenwerking met clubhuispachter Turgay

Urganci een lunch geserveerd worden. Het tenniskamp eindigt

elke dag om 16.30 uur, waarna de kinderen naar huis gaan om te

slapen. De tennistrainingen zullen worden gegeven door gediplomeerde

tennisleraren! Deelnemen kost € 115,-- per kind voor 3

dagen.

Kinderen van buitenaf kunnen zich ook inschrijven. Dus als de

deelnemer een vriend, vriendin of familielid heeft, kan die samen

met het Keltenwoud-lid meedoen. Spreekt jullie dit aan, schrijf dan

voor 6 juli 2012 in via info@btotennis.nl of jengelaar@live.nl. Op

de websites van btotennis en Keltenwoud is het inschrijfformulier te

vinden. Inleveren bij de desbetreffende trainer is ook mogelijk.

Het tenniskamp gaat door bij een minimale deelname vanaf 20

kinderen. Heeft U vragen, neem dan contact op met Jack Engelaar,

tel. 06-20953491.

Nico de Gouw


22

Schildersbedrijf

Schildersbedrijf Van VanHoorzorg Van

Reemst

Reemst

Schilder, Glaszetter, Behanger.

Schilder, Glaszetter, Behanger.

Schilder, Glaszetter, Behanger.

Korenlaan 36

Korenlaan 36

6721 Korenlaan CV Bennekom 36

6721 Tel. 6721 CV (0318) CV Bennekom Bennekom 417884 / 420308

Tel. (0318) Tel. (0318) 417884 417884 / 420308 / 420308

SCHILDER

GLASZETTER

BEHANGER

SCHILDER

SCHILDER GLASZETTER

GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

Rietberg

Laat uw gehoor

vrijblijvend testen

Hoortoestellen

Gehoorbescherming

Solo-apparatuur

Zwemdoppen

Ringleiding/Infrarood

Een hoortest is altijd gratis.

Ook bestaande

hoortoesteldragers kunnen

voor een 2nd opinion

vrijblijvend terecht.

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

ERKEND SCHILDERS-

ERKEND EN AFWERKINGSBEDRIJF

SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

Veenderweg 107 - Ede - T: 0318-769024 - www.rietberghoorzorg.nl

Goed voor

voor voor u u en en uw en

uw

uw haar

haar

Goed voor u en uw haar

Keltenwoud in de media

Bennekom Wolfheze

Bennekom Dorpsstraat Wolfheze

Bennekom 60 Heelsumseweg Wolfheze 12

Dorpsstraat 0318 Dorpsstraat - 41 63 89 60

60 026 Heelsumseweg

Heelsumseweg - 48 21 280 12

12

0318 0318 - 41 41 63 89 026 026 - - 48 48 21 21 280 280


23

Sportretten

Hoe heet je?

denise rossen

eva volkering

Wanneer ben je geboren? Waar?

Denise: Ik ben geboren op 25 april 1998 in

Wageningen.

Eva: 26 juli 2001 in Ede.

Waar zit je op school?

Denise: Ik zit op het Marnix College in Ede.

Eva: Prinsenakker Bennekom.

Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je

dit al?

Denise: Wat ik zo leuk vind aan tennis is dat

het altijd zo gezellig is, het is echt een super

leuke sport! Ik speel nu ongeveer 5 jaar.

Eva: Alles, maar de wedstrijden vind ik het

leukste. Ik doe het al een half jaar.

Wat zijn je hobby’s naast tennis?

Denise: Ik hou enorm veel van gewoon gezellig

dingen doen met vriendinnen en tekenen

vind ik ook wel leuk.

Eva: Gitaar, en jazzdans.

Wie is je favoriete tennisster? Wie is je grote

voorbeeld en waarom?

Denise: Mijn favoriete tennissers zijn Roger

Federer, mijn trainer Jack en mijn zusje Carmel.

Ze zijn allemaal super goed!

Eva: Weet ik niet zo goed. Maar mijn moeder

vind ik tof!

Wat zijn je overwinningen?

Denise: Ik ben met mijn team tweede geworden

van Gelderland in 2010. En vorig jaar

stonden we in de halve finale van Gelderland.

Eva: In driekwart competitie en kleine wedstrijdjes.

Wanneer train je en wie zijn je trainingsmaatjes?

Denise: Ik train op woensdag en donderdag

met Sanne, Sarah en Elise.

Eva: Ik train op donderdag bij Jack met Jermo,

Linda en Iris. Maar mijn tennisvriendin is Roos.

*Denise Rossen *Eva Volkering

Wat vind je van het nieuwe tennispark? Wat valt er nog te

verbeteren?

Denise: Ik vind het echt een super mooi tennispark! Niets

meer aan veranderen. :)

Eva: Ik vind het wel mooi, en groot, er moet niet veel verbeterd

worden.

Wat is je lievelingseten?

Denise: Mijn lievelingseten is risotto.

Eva: Lasagne.

Wat is je favoriete muziek?

Denise: Mijn favoriete muziek is van David Guetta. En veel

dance music.

Eva: Bruno Mars en Go back to the Zoo.

Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?

Denise: Ik hoop dat ik een leuke baan heb en een leuke

vriend die misschien wel samen met me kan tennissen J

Eva: Ik zit nog op tennis en heb al veel wedstrijden gewonnen,

en ik ben Nederlands kampioen in dansen!

Heb je nog leuke ideeën voor jeugdcommissie?

Denise: Misschien zouden we een keer met alle jeugdleden

op kamp kunnen gaan.

Eva: Lasagnetoernooi. Ik wil graag weten wie er allemaal

meer op Keltenwoud spelen zodat ik kan afspreken.

Dit wilde ik ook nog even kwijt:

Denise: Ik heb het erg naar mijn zin op Keltenwoud.

Eva: J J

Aan wie geef jij het stokje door? En waarom?

Denise: Aan Sanne van der Meer, omdat ze een goeie vriendin

is en tegelijkertijd mijn tennismaatje.

Eva: Ik geef het stokje door aan Roos van der Horst omdat

dat mijn tennismaatje is.


24

Ballen rapen op Unicef Open

*Sanne van der Meer bij de scheidsrechtersstoel op Unicef Open

sanne en ilsa van der meer tennissen op verdienstelijk

wijze bij keltenwoud, maar ze zijn ook actief bij andere

gelegenheden. zoals het unicef open tennistoernooi afgelopen

week. de 14-jarige sanne mocht voor de derde

keer in haar leven ballen rapen op de grasbanen in rosmalen.

voor ilsa was het een primeur.

sanne van der meer in finale

Sanne wil graag ballenmeisje zijn omdat zij daarbij toptennissers

meemaakt vanaf de eerste rang. Aan het net rapen vindt zij

het fijnst, maar dat is het moeilijkst omdat je dan de ballen moet

verdelen. Op zondag 17 juni mocht zij aantreden in de wedstrijd

van Kim Clijsters op het Center Court. “Je hoopt natuurlijk dat

je mag rapen bij zulke beroemde namen, maar het is altijd maar

afwachten waar je wordt ingedeeld. Vorig jaar heb ik in Rosmalen

de finale mogen rapen, dat hoop ik nu natuurlijk weer! Het ballen

rapen is best intensief, je gaat telkens 3 kwartier de baan op en

dan 3 kwartier pauze, en dat van ’s morgens 10 tot het ’s avonds

donker wordt. Maar het is een super ervaring en ik ben hartstikke

blij dat ik het mag meemaken!”, aldus Sanne van der Meer.

eerst drie keer trainen voor ilsa

Haar zus Ilsa is pas 10 jaar en is ook bij het

legertje ballenmeisjes in Rosmalen terecht

gekomen. Zij vindt het super leuk. Ilsa:

“Ballen rapen mag je niet zomaar doen. Ik

moest eerst drie keer trainen om te leren

rollen, gooien, aannemen, wat je moet

doen bij het inspelen en waar je bij de tiebreak

op moet letten, en nog veel meer.

We hebben mooie kleren gekregen en alle

leiders zijn super aardig. Je moet vaak hele

lange dagen rapen dus het is maar goed dat

je daar ook lekker kunt eten en drinken. Ik

heb al bij het net geraapt (dat is best moeilijk).

Ik wil graag ook nog in de handdoekhoek

staan. Als je eerstejaars bent, mag

je jammer genoeg nog niet op het Center

Court rapen. Ik heb al heel veel beroemde

tennissers gezien zoals Kim Clijsters,

Arantxa Rus, Sciavone, Errani en Raemon

Sluiter. Ik hoop dat ik nog veel meer jaren

mag rapen en volgend jaar hopelijk ook op

het Center Court!”

.

*Ilsa van der Meer als eerste jaars

ballenmeisje.


25

NK-gangers snel naar het strand

als je kampioen wilt worden en je eindigt als

tweede, is die plek frustrerend voor een sporter.

als die tweede plaats al duidelijk is voor

de laatste competitieronde, zie je vaak dat

de motivatie ontbreekt om er nog wat van te

maken. zo niet bij de mannen van het 35plus

team in de hoofdklasse van de zondagcompetitie.

kampioen presikhaaf was niet meer

te achterhalen, maar keltenwoud wilde wel

de tweede plaats veilig te stelen. die plek gaf

namelijk het recht om deel te nemen aan de

halve finales om het nederlands kampioenschap

in lisse.

En zo gebeurde het zaterdag 16 juni. De mannen vertrokken

vroeg naar de Bollenstreek. Ook al werd er in

de week voor het NK zelfs nog getraind, de kans om

te winnen werd niet hoog ingeschat. Bert van den Born

vooraf: “De nummer één van de andere poule is een

erg sterke ploeg met allemaal 2-tjes en 3-tjes. Het is al

fantastisch dat we mee mogen doen en zo ver zijn gekomen.”

Dit was de realiteit: onze 35plussers waren snel

klaar in Lisse. Ze moesten tegen Bastion Baselaar uit Den

Bosch, een sterk team dat het landskampioenschap verdedigde

dat vorig jaar behaald was.

Na verlies in de eerste set (2-6) gaf Jack Engelaar in de

eerste single wegens een heupblessure op bij 0-1 in de

tweede set. Opgeven doet Jack niet snel. Theo Schennink

verloor de tweede single kansloos met twee maal

0-6. Jan Willem Zondag was verre van fit (onder meer

last van zijn pols) en verloor ook in twee sets. De enige

die er nog een derde set uitsleepte was Harm Geers.

Omdat Jack en Jan Willem wegens blessures niet konden

dubbelen en het al 0-4 was, hebben ze de dubbels

verloren gegeven. Snel inpakken dus, waarna de meeste

mannen even zijn gaan uitwaaien op het strand…..

alles afhankeliJk van slotronde competitie

Misschien gingen de gedachten nog terug naar 3 juni

toen Keltenwoud aan de laatste competitieronde begon

met evenveel punten (24) als Suthwalda. De onderlinge

wedstrijd was geëindigd in 3-3, terwijl ook de sets en de

games exact gelijk waren. “We” speelden thuis tegen

NLTC uit Nieuw-Lekkerland, terwijl Suthwalda naar Medemblik

moest. Bij een gelijke eindscore zou een beslissingswedstrijd

moeten worden gespeeld om uit te maken

wie er naar de nationale titelstrijd mocht gaan.

Om alles volledig in eigen hand te houden, diende er

met 6-0 gewonnen te worden van NLTC. En dus ging

Keltenwoud vanaf de eerste slagenwisseling op jacht

naar die maximale score. De tegenstander had nog één

puntje nodig om zich definitief veilig te stellen en was in

de sterkst mogelijke opstelling naar Bennekom gekomen.

*Jack Engelaar, Robert Bijlemeer, Bert van den Born,

Rein Siebenga (staand), Jan Willem Zondag en Theo

Schennink van het 35plus zondag-herenteam. Harm

Geers ontbreekt op de foto.

En daarom moesten Jack Engelaar en Jan Willem

Zondag in de eerste twee partijen alles uit de kast

halen om de zege veilig te stellen. Door de komst

van Jack heeft het 35plus team aan sterkte gewonnen

en konden zij meedoen in de top van de hoofdklasse.

“Het is erg leuk om in deze ploeg te spelen.

Soms ging het makkelijk, maar ik heb er toch een

paar keer stevig aan moeten trekken om te kunnen

winnen.” Engelaar deed ook in de slotwedstrijd wat

er van hem verwacht werd, al had hij in de eerste set

de nodige moeite met zijn tegenstander. Jan Willem

zette de 2-0 op het scorebord, waarna Robert

Bijlemeer in een driesetter en Theo Schennink er 4-0

van maakten.

vier keer een matchpoint weg werken….

Bij de dubbels werd het nog heel spannend. Bert

van den Born en Robert Bijlemeer rekenden vlot af

met hun tegenstanders en alles hing nu af van het

dubbel Engelaar/Zondag. De tegenstanders gingen

diep om alsnog dat ene puntje te halen en boden

heftig tegenstand. Het kwam zelfs zover dat Jack/

Jan Willem tot vier keer toe een matchpoint moesten

wegwerken. Tot grote opluchting van hun ploeggenoten

werd uiteindelijk toch de zege behaald en was

het afwachten wat de grote concurrent had gedaan.

Toen bleek dat Suthwalda punten had verspeeld, kon

een klein feestje worden gevierd.

Simon van den Bent


26

De keuze van….. Rien Beukhof

61 jaar, bezorger van het clubblad en lid van het organisatiecomité

van het keltenwoud eindejaarstoernooi.

Het oude park of het nieuwe park?

“Het oude park. Het was knusser, kleinschaliger. Maar het heeft

vooral met het gravel te maken, daar speel ik het allerliefste op. Op

het nieuwe park hebben we smashcourt, dat is vele malen beter

dan kunstgras, maar nee, voor mij is het gravel. De ballen komen

meer omhoog en je kunt er zo lekker op glijden. Als we een uitwedstrijd

op gravel spelen dan denk ik: ha, lekker, gravel. Dan voel

ik me helemaal thuis.”

Enkelspel of dubbelspel?

“Dubbelspel. In de eerste plaats heb je zelf een partner en je hebt

altijd twee tegenstanders. Je komt meer in contact met andere

mensen. Ik heb jaren geleden deelgenomen in het enkelspel aan

een toernooi van Teskwik in Ede, zelfs nog gewonnen, maar ik

dacht toen: ik doe het nooit meer. Je zit daar maar een beetje met

z’n tweeën. Dubbelspel, veel gezelliger. Mixed vind ik nog leuker

om te doen. Is schaaktennis, balletje kort, balletje plaatsen. En ik

sta vrijwel altijd op rechts. Mijn backhand is namelijk niet bijster

goed.”

Buiten tennissen of binnen?

“in de zomers buiten en in de winter binnen. ik krijg het altijd zo

ontzettend snel koud, dus de tennishal is voor mij het grote voordeel

van het nieuwe park. de banen binnen zijn helemaal top en

een uitstekend alternatief voor gravel.”

Rafael Nadal of Novak Djokovic?

“Het zijn allebei geweldige tennissers, maar mijn sympathie gaat

toch meer uit naar Nadal. Hij heeft een geweldige mentaliteit en

uitstraling, is altijd gefocust op het spel. Djokovic wil nog wel eens

een geintje maken. De mooiste speler om naar te kijken vind ik nog

steeds Roger Federer.”

Roland Garros of Wimbledon?

“Roland Garros, gravel, geen moeilijke keuze. Hoewel Wimbledon

wel wat meer uitstraling heeft. Maar als je daar goed kunt serveren,

ben je het heertje. Het vrouwentennis is op Wimbledon leuker

om naar te kijken dan bij de mannen. Meer rally’s, maar dat vreselijke

gegil, daar erger ik me helemaal dood aan. Op gravel moet je

voor ieder punt knokken, zijn de rally’s veel langer en het is daarom

veel mooier om te zien, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.”

Mark Rutte of Emiel Roemer?

“Zeker niet Mark Rutte! Ik ben links georiënteerd, maar niet zo

extreem als Roemer. Door die nieuwe maatregelen moet ik straks

drie maanden langer doorwerken en dat wil ik helemaal niet. Er zijn

twee partijen tegen: de SP en de PVV. Met de PVV heb ik niks en

de SP ook niet veel. Wordt in september een moeilijke keuze. Toch

maar weer PvdA, denk ik. Maar ja, dat langer doorwerken, hè.”

*Rien Beukhof, in zijn nopjes na het ophalen

van weer een prijs….

Bridgen of schudjassen?

“haha, schudjassen natuurlijk. bridgen

is meer de rust, het denken, het koppie

erbij. schudjassen is veel rumoeriger,

een vrolijke noot. wat je bij bridgen met

de bidbox doet, doe je bij schudjassen

pratend. ik kan proberen uit te leggen

hoe het gaat, maar dat heeft niet zoveel

zin. als je het spel niet kent, lijkt het heel

ingewikkeld. schud, herschud, een kaartje,

tutteletut, dat soort termen gebruik je bij

schudjassen. ik ken in bennekom maar zes

mensen die het spelen. met Jan Jansen,

bart roosenboom en Jan bongers speel

ik in de winter elke zaterdagmiddag in

het clubgebouw. we deden dat vroeger

in de kantine van de voetbalclub, maar al

was er niemand, de muziek stond altijd

keihard. ze wilden dat niet veranderen en

daarom hebben we destijds aan het bestuur

van keltenwoud gevraagd of wij in

het clubgebouw aan de selterskampweg

op zaterdagmiddag mochten kaarten. en

van lieverlee kwamen er één en soms twee

bridgetafels bij. en nu doen we het op het

nieuwe park. is altijd heel gezellig.”

André Hazes of Herman van Veen?

“Dan toch maar André Hazes. Maar niet de

hele middag. We speelden een keer in Le-


27

lystad en na afloop vroeg één van onze tegenstanders

of ik van Hazes hield. Voor de

gein zei ik: ja, ik heb alles van die man. Dan

zit jij goed vanmiddag, zei hij. Dus schalde

de hele tijd André Hazes uit de luidsprekers.

Niet echt leuk! Mijn muzikale voorkeur gaat

uit naar muziek uit eind jaren ’60 en jaren

’70. Creedence Clearwater Revival, Status

Quo, dat soort muziek. We gaan nog regelmatig

naar concerten, binnenkort naar John

Fogerty, de zanger van Creedence.”

EK-voetbal of Olympische Spelen?

“De Spelen. Ik heb zelf tot mijn veertigste

gevoetbald bij VV Bennekom, ben fanatiek

Wintermixcompetitie

voorbij en op komst

De wintermixcompetitie op dinsdagavond

is afgelopen winter weer heel erg gezellig

door iedereen ervaren. De sfeer was sportief

en er is in de drie afzonderlijke poules

zwaar gestreden om de punten. Aan ons

verzoek om bij verhindering van de partner

met een invaller te spelen is in de meeste

gevallen gehoor gegeven. Van de 108

wedstrijden zijn er slechts 12 door diverse

omstandigheden niet gespeeld en dat is

veel beter dan vorig jaar. Koning Winter

heeft enkele weken roet in het eten gegooid

maar door soepel met de slotdatum

om te gaan konden nog enkele partijen in

april worden gespeeld.

Stedentrip naar Instanbul

Clubhuisbeheerder Turgay Urganci organiseert

komend najaar voor Keltenwoud-leden

een vierdaagse stedentrip naar Instanbul

in Turkije.

De vlucht per Transavia-vliegtuig is op donderdag

25 oktober 6.35 uur vanaf Amsterdam.

Het gezelschap vliegt op zondag 28

oktober om 21.35 uur terug. Er zijn al 15

aanmeldingen, zodat de reis in ieder geval

door gaat. Het maximum is 40 personen.

aanhanger van Ajax geweest, maar ik blijf tegenwoordig niet meer

thuis voor een voetbalwedstrijd op televisie. We worden totaal

overvoerd met voetbal, het is echt te veel. Ik kijk best wel naar

wedstrijden, maar ik kijk van te voren meer uit naar de 0lympische

Spelen dan naar het EK voetbal. De Spelen hebben een aparte

uitstraling, een aparte sfeer. Ik kijk naar alles, zelf de series atletiek,

zwemmen enzovoort. Alleen de paardendressuur, dat kan mij totaal

niet boeien.”

Het clubblad bezorgen of tuinonderhoud op het park?

“naast tennissen is tuinieren een hobby van me. maar wel in mijn

eigen tuin, niet op het tennispark. dus laat mij maar lekker het

clubblad rondbrengen. ik kom altijd wel iemand tegen en ik klets

eens en poosje met die en dan weer met die. prima zo.”

De stand in poule A: 1. Janny Marcus/Nico van Laar 16 punten en

2. Marianne Oldenbeuving/Gijs Wachtmeester 15 p.

Poule B: 1. Lia Drayer/Kees Meijer 15 p., 2. Lenette van Blooys/

Wim Wennekes 11 p.

Poule C: 1. Marleen van de Deijl/Hans Berghege 13 p., 2. Jantineke

Bezoen/Erik Keij 11 p.

De uitslagen werden wekelijks bijgewerkt op www.toernooi.nl en

waren daar dus te bekijken om een eventueel strijdplan te kunnen

maken voor een volgende partij!

Veel wedstrijden werden in het clubhuis nabesproken en geanalyseerd

onder het genot van een hapje en een drankje. De hapjes

werden door de organisatoren aangeboden namens Bouwbedrijf K.

ten Böhmer Bennekom.

voor het volgende seizoen 2012-2013 kan weer ingeschreven

worden vanaf medio augustus via www.toernooi.nl.

Karel en Suzanne ten Böhmer

Turgay is nog doende met de voorbereidingen. Volgens het reisplan

van begin juni wordt in het 4-sterrenhotel Orka Royal gelogeerd.

Meedoen kost tussen € 350 en € 400 p.p. (bij verblijf in 2-persoonskamer)

of circa 50 Euro meer bij een 1-persoonskamer, exclusief

kosten voor o.m. visum, verzekeringen en excursies.

Belangstellenden kunnen informeren en tot uiterlijk 30 juni inschrijven

bij Turgay, e-mail turgayurganci1@hotmail.com,

tel. 06-45102300.


29

In gesprek met sponsors

Naam en functie?

vincent brokken, bedrijfsleider Keukencentrum

AXI.

eric praamstra, kok / eigenaar van Het

Oude Postkantoor.

Wie en wat is AXI BV?

Keukencentrum AXI is een zelfstandig

bedrijf dat zich richt op het leveren en

monteren van keukens en aanverwante

producten bij particulieren en bedrijven.

Het bedrijf aan de Frankeneng 17E te Ede

is in 18 jaar tijd gegroeid van 2 verkopers

en 2 monteurs naar 5 verkopers en 8

monteurs.

Wat biedt Grand Café Het Oude Postkantoor?

Eten, drinken en meer; gevestigd Dorpsstraat

2 in Bennekom. Zie ook onze website

www.het-oudepostkantoor.nl.

Wat vindt u bijzonder aan de tennissport?

vincent brokken: De tennissport is een

mooie sport waarin het sport- en spelelement

goed gecombineerd is. Daardoor

is het een leuke sport om zowel te doen

of om naar te kijken. Ik tennis bij Keltenwoud,

de andere werknemers tennissen

niet. Zelf doe ik altijd mee op de donderdagavond-wintercompetitie.

eric praamstra: Gezonde ontspanning. Je

levert een individuele prestatie en toch

ook weer samen. Zelf heb ik getennist en

nog les gehad van Sonja. Maar wegens

tijdgebrek ben ik gestopt. Ook bij het personeel

heeft er een getennist.

Waarom bent u sponsor van Keltenwoud?

vincent brokken: Wij zijn sponsor van Keltenwoud omdat het een

leuke en actieve vereniging is.

eric praamstra: Omdat veel leden van Keltenwoud gasten van

Het Oude Postkantoor zijn.

Welke voordelen heeft dit voor de leden van de vereniging?

vincent brokken: Alle Keltenwoud-leden krijgen op vertoon van

de ledenpas 5% korting op een complete keuken, op losse inbouwapparaten

en werkbladen. Voor onze producten, zie website

www.axikeukens.nl.

eric praamstra: Dat ik sponsor van Keltenwoud ben geworden.

Wat is uw credo voor Keltenwoud?

vincent brokken: Ook al is het nog zo koud, je tennist altijd goed

bij Keltenwoud!

eric praamstra: Realiseer je de sociale functie van de vereniging.


30

Activiteitenkalender 2012*

*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor definitieve data en tijden de website www.keltenwoud.nl


31

EDE

®


Rabobank Private Banking:

het verhaal kennen

achter uw vermogen.

Uw vermogen heeft een verhaal. U heeft hier hard voor gewerkt. Bij Rabobank Private Banking is dat het

vertrekpunt van alles wat wij doen. Rabobank Vallei en Rijn investeert al meer dan 100 jaar met alle

financiële expertises in klanten en de lokale samenleving. Met als doel een langdurige stabiele relatie met

u op te bouwen. Verandert uw situatie of ambitie? Uw persoonlijke accountmanager is uw deskundige

vermogensmanager die continu zorgt voor de beste financiële dienstverlening. Dat is het idee van Private

Banking op solide basis. Zodat u ontspannen kunt tennissen bij Keltenwoud, waar wij sponsor van zijn.

Meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/privatebanking of neem met ons contact op via (0318) 660 662.

www.rabobank.nl/privatebanking

(0318) 660 662

32

Rabobank Vallei en Rijn is betrokken

sponsor van Keltenwoud.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Similar magazines