Wij Willen - Gemeente Merelbeke

merelbeke.be

Wij Willen - Gemeente Merelbeke

Merelbeke

Infomagazine // Februari 2011

08 Amfibieënoverzetactie

09 Infoavonden thuiscomposteren

10 Toneelgezelschap Wij Willen


2

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA)

algemeen beleid, bevolking, burgerlijke stand,

brandweer en civiele bescherming, erediensten,

kieszaken, politiezaken, veiligheid, restbevoegdheden

T 09 210 32 00 of na afspraak via Rita Schoenmaekers,

dienst raad & college, T 09 210 33 34,

filip.thienpont@merelbeke.gov.be

1e schepen Dirk Poriau (Open VLD)

afvalverwerking, feestelijkheden, actieve en passieve

recreatie, sport, intercommunales, toerisme, parken

na afspraak via dienst sport & recreatie,

T 09 210 34 20, dirk.poriau@merelbeke.gov.be

2e schepen Bertrand Vrijens (sp.a)

beleid inzake cultuur en bibliotheekwerk, Europese

zaken, internationale samenwerking, informatie (met

inbegrip van public relations en openbaarheid van

bestuur), gemeentelijke seniorenwerking, tewerkstelling

en pwa, buitenschoolse kinderopvang

Na afspraak via dienst onthaal, T 09 210 32 80

M 0475 43 04 06, bertrand.vrijens@merelbeke.gov.be

3e schepen Isabelle Van De Steene (CD&V / N-VA)

informatica, onderwijs en naschoolse vorming,

personeelszaken, gelijke kansen m-v

Na afspraak via dienst onthaal, T 09 210 32 80

T 09 210 32 05, M 0479 658 027

isabelle.van.de.steene@merelbeke.gov.be

4e schepen Jan Jonckheere (Open VLD)

begroting, financiën, juridische zaken, milieubeleid en

milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, verkeer en

mobiliteit, sensibilisering, natuur

Na afspraak via dienst boekhouding

T 09 210 32 51, jan.jonckheere@merelbeke.gov.be

5e schepen Pascal Rousseaux (CD&V / N-VA)

volksgezondheid, jeugdbeleid, lokale economie,

middenstand, land- en tuinbouw, markten, stedenbouw

Na afspraak via dienst stedenbouw, T 09 210 33 43,

pascal.rousseaux@merelbeke.gov.be

6e schepen Luc Van Huffel (Open VLD)

Begraafplaatsen, openbare werken, patrimonium,

monumenten en landschappen, plantsoenen, algemeen

seniorenbeleid, ouderenzorg, gezondheidszorg, sociale

zaken, huisvesting

Na afspraak via dienst onthaal, T 09 210 32 80

luc.van.huffel@merelbeke.gov.be

7e schepen Luc De Keukelaere (Open VLD)

Gehandicaptenzorg, drugspreventie, voorzitter OCMW.

bereikbaarheid via Katrien Van Gysegem, OCMW

Merelbeke

T 09 210 71 22, luc.de.keukelaere@merelbeke.gov.be

Gemeenteraad

Raadsvoorzitter Freddy De Keukelaere (Open VLD)

bereikbaarheid via dienst onthaal,

T 09 210 32 80, M 0473 32 08 77

freddy.de.keukelaere@merelbeke.gov.be

Fractieleiders

Hendrik De Vis (CD&V / N-VA) afspraak:

T 09 210 32 80 • hendrik.de.vis@merelbeke.gov.be

Patrick Lachaert (Open VLD)

T 09 230 67 04 • patrick.lachaert@merelbeke.gov.be

Gaston De Bruyn (sp.a)

M 0473 83 89 12 • gaston.de.bruyn@merelbeke.gov.be

Stefaan Van Hecke (GROEN!)

M 0486 67 83 53 • stefaan.van.hecke@ merelbeke.gov.be

Erik Hebbelijnck (Vlaams Belang)

M 0478 43 78 01 • erik.hebbelijnck@merelbeke.gov.be

Fractieleiders bereikbaar via dienst onthaal,

T 09 210 32 80 • onthaal@merelbeke.gov.be

Beste inwoners,

De maand van de wensen en goede voornemens is voorbijgevlogen,

onze nieuwjaarsreceptie was dankzij jullie massale aanwezigheid een

succes. Ons infomagazine heeft een nieuwe look gekregen en we pakken

ook uit met onze UiT in Merelbeke, het nieuwe vrijetijdsmagazine.

De opener van het magazine draait rond het besparen van energie,

met artikels over isoleren en de campagne ‘dikke-truiendag’. Verder

vinden jullie een duidelijk overzicht van alle mogelijke energiepremies

en zoeken we kandidaten voor de actie ‘een muts voor je huis’.

In februari organiseren we infoavonden rond thuiscomposteren,

interessant voor iedereen die niet koos voor een gft-container.

We geven ook mee dat vanaf maart restafval en gft-afval gescheiden

worden opgehaald.

Verder hebben we een getuigenis over het leven van weleer met de

geschiedenis van ‘Wij willen’, Merelbeeks toneel van 1897 tot 1941 …

Adrienne Smesman vertelt het ons in geuren en kleuren.

De senioren en mensen met een omnio-statuut krijgen van ons extra

aandacht. In het kader van de digitale week 2011 organiseren we een

gratis lessenreeks pc-gewenning onder de titel ‘ontdek de computer’.

We sluiten ons magazine af met de nieuwe regeling voor de ophaling

van het grofvuil en wat sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie.

In het nieuwe UiT-magazine krijgen jullie een kalender met cultuur- en

jeugdactiviteiten … Een programma om de vingers van af te likken.

Daarenboven maakt de jeugddienst het aanbod voor de krokusvakantie

bekend, met o.a. grabbel- en swappasactiviteiten. De dienst cultuur

brengt jullie het eerste Supervliegjournaal.

Dat 14 februari de dag van de geliefden is, wisten jullie wel. Dit jaar

krijgt dat in Merelbeke een speciaal tintje. Het solidariteitskoor Sapukay

viert zijn 15de verjaardag en op 12 en 13 februari geven zij het

beste van zichzelf onder het motto “’t Is de liefde die ons doet zingen”!

Veel liefs en tot volgende maand!

Bertrand Vrijens, Schepen van Informatie

Colofon

Infomagazine Merelbeke is een uitgave van:

gemeentebestuur Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353,

9820 Merelbeke, T 09 210 32 11 - F 09 210 32 99

gemeente@merelbeke.gov.be

Vormgeving en druk:

die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge

Redactie: Jan Van Hoecke, www.bodycopy.be

Je kan het Infomagazine ook raadplegen op

www.merelbeke.be.

Werkten mee aan dit nummer:

Koenraad Verbrugghe, eindredactie (dienst externe relaties),

Martine Rogiers (dienst onthaal), Sabine Van den Berghe (dienst onthaal),

André Vlerick (verslag gemeenteraad), Carol Verstraete (fotografie)

Verantwoordelijke uitgever: schepen Bertrand Vrijens,

Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, voor het college

van burgemeester en schepenen


Basisbelastingen wijzigen niet

Het gemeentebestuur behoudt ook in 2011 de aanvullende

personenbelasting op 8 procent en de opcentiemen op de

onroerende voorheffing op 1 450. De oppositie stemde op

beide punten tegen.

Akkoord over prijzen Vlaamse

zwembaddagen

Het schepencollege besliste voor de Vlaamse zwembaddagen

in november voor 578 euro aan prijzen weg te

schenken in de wedstrijd ‘De schat van Karel de krokodil’ ter

promotie van het zwemmen. De gemeenteraad bekrachtigde

unaniem deze beslissing.

Gemeente moet voorzichtig

investeren

Schepen van Financiën Jan Jonckheere (Open VLD)

moest de gemeenteraad, zoals nogal wat collega’s in andere

gemeenten, voor 2011 een nieuw budget voorleggen met

een tekort in het eigen dienstjaar. Dat bedraagt ongeveer

1,15 miljoen euro. Daar komt nog eens 435 978 euro aan

overboekingen naar de buitengewone dienst bij. Een terugboeking

van 1 miljoen euro uit het gewoon reservefonds en

een geraamd begrotingsoverschot van 623 393 euro voor

2010 moeten er echter voor zorgen dat de gemeente voor

2011 uiteindelijk toch nog 37 461 euro overhoudt.

De gewone uitgaven zijn met ongeveer 7 procent gestegen.

De personeelskosten stijgen met een half miljoen euro, de

werkingskosten met 0,35 miljoen, de overdrachten met 0,25

miljoen en de schulduitgaven met 0,7 miljoen. De zwaarste

uitgaven op de gewone dienst vormen de toelage aan het

OCMW (ongeveer 2,9 miljoen of 124 euro per inwoner), de

politiedotatie (ongeveer 2,05 miljoen of 88 euro per inwoner

en de kosten voor afvalverwerking (bijna 980 000 euro of 42

euro per inwoner). De gewone ontvangsten stijgen slechts

met 2 procent: prestaties en overdrachten stijgen met 0,9

miljoen, het schuldsaldo daalt met 0,4 miljoen.

In de buitengewone dienst gaan de investeringen in het

masterplan voor Merelbeke Centrum (3 miljoen), een nieuwe

sporthal (2,3 miljoen), gronden aan de Molenkouter (1,6 miljoen),

de renovatie van het Huis Hebbelynck (1 miljoen), de

aanleg van een groene parking in het centrum (0,25 miljoen)

en de aanleg van fietspaden in de Lamstraat (0,25 miljoen)

met het meeste geld lopen.

infomagazine // februari 2011 3

Uit de gemeenteraad van 21/12/2010

Vlaams Belang-raadslid Paul De Ganck hekelde vooral de

virtuele gemeentelijke schuldratio van bijna 175 procent,

waardoor de gemeente wel verplicht is alleen te investeren

in wat men aan kapitaal kan aflossen. “Hopelijk kan de

verkoop van een deel van het gemeentelijk patrimonium

wat soelaas brengen”, zei hij. “Hopelijk worden wij ook niet

verplicht opnieuw te participeren in een nieuwe kapitaalsverhoging

van de Gemeentelijke Holding.”

Frank Monsecour, bij afwezigheid van fractieleider

Stefaan Van Hecke, de woordvoerder voor Groen! was

bijzonder scherp in zijn kritiek op het nieuwe budget en

beleidsplan. “Het geld is op, de investeringen ook. En de

schuldgraad is hoog”, zei hij. “Dat wordt dus een financieel

fiasco en wellicht een belastingverhoging in 2012. U zult niet

anders kunnen, tenzij u de investeringen fors terugschroeft.

Voorlopig gedraagt de meerderheid zich echter als de

bemanning van de Titanic en voert ze gewoon lineaire

besparingen door.” Volgens Groen! bedraagt de schuld per

inwoner ondertussen 1 722 euro en leeft de gemeente

gewoon boven haar stand. “Waar gaat u het geld voor uw

nieuwe investeringen halen?”, vroeg Monsecour zich af.

Schepen Jonckheere gaf toe dat de schuldratio nu 170

procent is. Volgens hem bedroeg die in 2000, nadat de

groenen mee aan het bewind waren, echter 185 procent.

“De ratio is nu hoog omdat hieraan is gewerkt en zal niet

meer noemens waardig stijgen. Het schuldcijfer zal eind 2012

ook niet echt hoger liggen. Een aantal uitgavenstijgingen

hebben wij ook niet in handen. En vergeet niet dat wij ook

al flink geïnvesteerd hebben in vorige jaren”, zei hij.

Volgens burgemeester Filip Thienpont (CD&V/N-VA)

vergeet Groen! ook dat Merelbeke ondertussen over enkele

reservefondsen beschikt, onder meer voor een nieuw

rust oord. Hij gaf toe dat de meerderheid voor de tweede

legislatuurhelft duidelijke keuzes heeft moeten maken,

maar dat ook deed. “Het is aan u om te oordelen of u

het daar al dan niet mee eens bent”, concludeerde hij.

De burgemeester loofde schepen Jonckheere en zijn

financiële dienst ook voor hun goed en transparant beleid.

Die felicitaties kreeg de schepen ook van CD&V/N-VA-fractieleider

Rik De Vis. Die benadrukte dat de hoge dienstverlening

aan de bevolking nog steeds bestendigd wordt en

dat het bestuur nog steeds binnen zijn meerjarenplanning

blijft. “Wij hebben ondertussen al voor 27 miljoen gerealiseerd

en hebben inderdaad een hoge schuld. Daar staat

echter een sterk gestegen waarde van ons patrimonium

tegenover”, zei hij. Uit naam van zijn partij verklaarde hij zich


4

volledig akkoord met de gekozen prioriteiten.

Sp.a-fractieleider Gaston De Bruyn betreurde een beetje

dat nog geen geld kon worden opzijgezet voor het sportpark

in Melsen en vroeg ook aandacht te blijven hebben

voor het gemeenschapscentrum dat overbevraagd is. Voor

de rest had ook hij niets dan felicitaties voor een in zijn ogen

gezond en evenwichtig budget.

Open VLD-fractieleider Patrick Lachaert tenslotte noemde

de Groen!-visie kortzichtig. “Agalev heeft indertijd veel

meer geld uitgegeven dan wij en er voor gezorgd dat wij na

2000 zes jaar lang haast niets konden doen bij gebrek aan

geld.” De liberale fractie vindt vooral dat de personeelskosten

binnen de perken moeten worden gehouden. “Vraag

ons dus alstublieft niet nog volk bij aan te werven”, besloot

Lachaert.

Groen! keurde uiteindelijk het budget af. Vlaams Belang

onthield zich.

Nu ook impulssubsidies

voor individuelen

Behalve sportclubs krijgen nu ook individuele jeugdsportbegeleiders

een impulssubsidie voor het volgen van vormingsinitiatieven

die de kwaliteit van hun begeleidingswerk

verbeteren. Hiervoor trekt de gemeente 4 000 euro uit.

Groenonderhoud gaat weer

naar sociale tewerkstelling

Met volle instemming van de gemeenteraad zal het onderhoud

van de plantsoenen en pleinen in 2011 weer uitbesteed

worden aan een project uit de sociale economie. De

kosten hiervan worden op 99 097,60 euro geraamd. Lieve

Parmentier (Groen!) vroeg het werk van deze mensen wat te

verlichten door erop toe te zien dat ze niet te veel gehinderd

worden door zwerfvuil, hondenpoep en afgesloten trage

wegen.

Braambosbeek moet

geruimd worden

Om wateroverlast te voorkomen, is het nodig om de Braambosbeek

ter hoogte van de Roskamstraat te ruimen. De

gemeenteraad stemde eenparig in met deze werken, die op

31 072 euro worden geraamd.

Rioleringswerken Schelderodeplein

vallen duurder uit

De eerder goedgekeurde werken aan de riolering en het

plaatsen van een pompinstallatie op het Schelderodeplein

infomagazine // februari 2011

vallen fors duurder uit dan verwacht. Ze werden op 40 908

euro geraamd. De goedkoopste aanbesteding torst echter

een prijskaartje van 66 359 euro. Volgens schepen van Openbare

Werken Luc Van Huffel (Open VLD) liep iets mis in de

prijscalculatie van de ontwerper. De gemeenteraad keurde

de meerkosten zonder morren goed.

Ontwerper voor

Dijsegemweg gezocht

De gemeenteraad wil een ontwerper aanstellen voor de

nieuwe openbare weg tussen Dijsegem/Driekoningenplein

en de Oscar De Gruyterstraat. De erelonen voor dit ontwerp

worden op 23 500 euro geraamd.

Poetsvrouwen krijgen

externe bijstand

Het gemeentebestuur wil een externe poetsfirma inschakelen

om de gemeentelijke poetsvrouwen bij te springen waar

en wanneer dit nodig is. Volgens schepen van Personeel,

Isabelle Van De Steene (CD&V/N-VA) raken bij ziekte van een

of meer poetsvrouwen sommige drukbezochte publieke

plaatsen niet meer tijdig gepoetst. De kosten hiervan worden

op 68 970 euro (inclusief btw) geraamd.

Flora krijgt Joanna Van De

Cauterlaan

De nieuwe straat in de verkaveling De Cooman/Extenso aan

de Ringvaartstraat en Petrus Paulus Rubenslaan krijgt van de

gemeenteraad nu definitief de naam Joanna Van De Cauterlaan

toegewezen. De politici willen hiermee eer bewijzen


aan de gelijknamige socialistische politica die het eerste

vrouwelijke gemeenteraadslid in de Merelbeekse geschiedenis

werd en die in deze buurt woonde.

School Bergwegel moet

capaciteitsbeperking invoeren

De afdeling Bergwegel van de gemeenteschool moet vanaf

1 januari noodgedwongen een capaciteitsbeperking op

nieuwe leerlingen invoeren.

De Bergwegel beschikt, als wijkafdeling van de hoofdschool

in de Kloosterstraat, over drie lagere klassen en drie ruime

kleuterklassen. Op enkele jaren tijd is het leerlingenaantal

er echter fors gestegen van 100 tot 141. In 2009 was er al

een bijkomende containerklas nodig. Daar komen in 2011

nog een tweede containerklas en een nieuw sanitair blok bij.

Voor het beslist om de school verder uit te breiden, wil het

In het Merelbeeks

GIEËLZEKER(S) OF NIE...

Wa een brauf en schuuën

kiendse: ‘t ès gieël(t)egans

zeen vauder(e)!

Vinde gij da? Ik peize datten

dieën gieëlzeker(s) nie thuis

was oast gemaukt ès.

infomagazine // februari 2011 5

gemeentebestuur eerst meer zicht krijgen op de noden van

het basisonderwijs in alle netten en zal in 2011 een omgevingsanalyse

worden opgemaakt voor het basisonderwijs in

onze gemeente.

Intussen worden aan de Bergwegel nog slechts 19 nieuwe

leerlingen, geboren in 2009, toegelaten. Broertjes en zusjes

van kinderen die er nu al school lopen krijgen voorrang. De

norm geldt voorlopig voor één jaar. Ouders kunnen hun

kind wel in de hoofdschool aan de Kloosterstraat inschrijven.

Daar is volgens schepen van Onderwijs, Isabelle Van De

Steene (CD&V/N-VA) nog ruim plaats en zijn nieuwe kleutertjes

hartelijk welkom. Alle nieuwe inschrijvingen voor drie

vestigingen Kloosterstraat, Bergwegel en Lemberge, dienen

te gebeuren in de hoofdschool Kloosterstraat.

Vlaams Belang is radicaal gekant tegen de maatregel en

stemde tegen.

Wat een braaf en schoon kindje: het is helemaal zijn vader!

Vind je dat? Ik denk dat die waarschijnlijk niet thuis was toen

het gemaakt werd.

Bij het woord “gieëlzeker(s)” worden we een beetje misleid.

Dar waar het duidelijk lijkt dat “heel zeker” als vertaling luidt,

wordt hier evenwel “waarschijnlijk” bedoeld ...

NOTA: “gieël” werd soms ook “guuël” uitgesproken.

Marc Van den Broecke

Voor opmerkingen of contact: marc@merelbeke.be

http://woordenboek.merelbeke.net

Voorleesuurtje

voor kinderen

van 4 tot 7 jaar

voor leden en niet-leden van de bibliotheek

inschrijven niet noodzakelijk

woensdagnamiddagen

van 14.15 tot 15 uur

16 en 26 januari

9 en 23 februari

16 en 30 maart


6

Isoleren brengt geld op

Minder energie verbruiken kan door

rationeel energiegebruik, kortweg REG.

In ons land gaat per woning de helft

tot drie vierde van het totale energieverbruik

naar verwarming. De kosten

voor verwarming kunnen zwaar wegen

op het gezinsbudget. De eerste reflex

is veelal om de verwarmingsinstallatie

te veranderen, maar je doet er beter

aan om te investeren in isolatie. Het

grootste deel van de warmte verdwijnt

namelijk door muren, ramen, dak en

vloeren. Door goede isolatie ontstaat

een warm en behaaglijk gevoel in huis.

Bovendien zorgt professionele isolatie

niet alleen voor warmtewinst, in de

zomer wordt de hitte buiten gehouden.

Isolatie en milieu

Het aanbrengen van isolatiemateriaal

is uit milieuoogpunt een goede zaak,

infomagazine // februari 2011

want het bespaart energie. Het voordeel

is nog groter als we materialen

gebruiken die het milieu niet ernstig

belasten. Er bestaat geen ideaal isolatiemateriaal

voor alle toepassingen.

Hernieuwbare materialen zoals kurk,

wol, papiervlokken, vlas, solvent- en

formaldehydevrije plaat, katoen en

schelpen krijgen de voorkeur, maar

zijn niet overal geschikt. Oud papier

bijvoorbeeld, dat vocht aantrekt, is

niet aanbevolen voor een kruipruimte.

Belangrijk is dat je de meest geschikte

plek isoleert. Zo is het beter de zoldervloer

in plaats van het dak te isoleren

als de zolder niet wordt gebruikt, of de

spouw in plaats van de gevel.

Meer info

Dienst milieu - duurzaamheidsambtenaar,

T 09 210 32 75

duurzaamheid@merelbeke.gov.be

IVM kiest voor nieuwe restfractiezak

Nieuwe prijzen Aantal Prijs

Kleine grijze zakken 25 zakken 16,25 euro

Kleine witte zakken 24 zakken 15,60 euro

Grote grijze zakken 25 zakken 31,25 euro

Grote witte zakken 24 zakken 30,00 euro

Meer info: Dienst afvalbeheer, T 09 210 35 10, afvalbeheer@merelbeke.gov.be

Soorten isolatie

Daken, muren en vloeren

Dakisolatie isoleert het plat of

hellend dak, wat een groot stuk

van het warmteverlies in de

woning tegengaat.

Ook muurisolatie is cruciaal.

Maar liefst 25 % van de warmte

ontsnapt door de buitenmuren.

Bij nieuwbouwwoningen kan op

verschillende manieren muurisolatie

worden aangebracht. Ook

bij de renovatie van bestaande

woningen kunnen muren geïsoleerd

worden, bij voorkeur aan

de buitenzijde. Vergeet evenmin

de vloerisolatie: uit de aarde

stijgt veel koude op die moet

worden tegengehouden!

Leidingen en radiatoren

Breng rond warmwaterleidingen

isolatie aan en kleef radiatorfolie

achter radiatoren die tegen een

buitenmuur. Zo wordt een groot

deel van de warmte teruggestraald

naar binnen.

Glas

Hoogrendementsglas isoleert

minstens vijf keer beter dan

enkel glas en twee tot drie keer

beter dan gewoon dubbel glas.

De plaatsing ervan levert dus

forse energiewinst op.

IVM kiest vanaf nu voor één type restfractiezak:

een witte zak met vier flappen en een knoopsluiting.

De grijze huisvuilzakken mag je gewoon opgebruiken.

Sinds 1 januari 2011 zijn de huisvuilzakken duurder

geworden.


infomagazine // februari 2011

Dikke-Truiendag

Je bibbert niet van een graadje lager

Samen ondernemen

om te besparen op energie

De adviesraad voor lokale handel en

economie organiseert in samenwerking

met de businessclub Merelbeke

een bijeenkomst over het samen

aankopen van energie. Het gaat in de

eerste plaats over elektriciteit.

Infosessie

Samen met Andries Gryffroy van Erbeko

nv (studiebureau energietechnieken

uit Oosterzele, onder meer gespecialiseerd

in marktonderzoek voor aankoop

energie) organiseert de adviesraad

Op woensdag 16 februari 2011 is het opnieuw Dikke-Truiendag.

Dan brengen we de grote uitdagingen onder de aandacht die

de klimaatverandering stelt. Op 16 februari 2005 trad het Kyotoprotocol

in werking. België engageerde zich om de uitstoot van

broeikasgassen met 7,5 % te verminderen. Sindsdien herinnert

de Dikke-Truiendag iedereen jaarlijks aan de afspraken van dat

belangrijke verdrag.

Thuis meedoen

Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de

strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatverandering.

De verwarming thuis een graadje lager zetten is een ideale

manier om energie te besparen. Dat kan zorgen voor maar

liefst 7 % minder energieverbruik en CO2-uitstoot. Met een

dikke trui voel je dat graadje lager niet. Dat is niet alleen goed

voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Het is niet de

bedoeling dat je die dag de verwarming volledig afzet. Beter

dus elke dag een graadje lager, dan één dag volledig uit.

Meer info

www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag

Dienst milieu

T 09 210 32 75

duurzaamheid@merelbeke.gov.be

een eerste bijeenkomst op donderdag

17 februari 2011 om 19.30 uur in het

gemeentehuis van Merelbeke. Daar

krijgen belangstellenden meer uitleg

over een mogelijke groepsaankoop en

wat de voor- en nadelen zijn. Er worden

ook concrete afspraken gemaakt

over het mogelijke verdere verloop

van de aankoop. Iedere zelfstandige,

ondernemer of beoefenaar van een

vrij beroep is welkom op de gratis en

vrijblijvende bijeenkomst. We sluiten

af met een drankje en de mogelijkheid

om te netwerken.

Tot 20 % besparen

7

Iedereen heeft de mond vol over spaarzaam omgaan met energie en investeren in isolatie. De lokale en gewestelijke autoriteiten

loven energiepremies uit, maar meestal blijft het bij individuele initiatieven. Daarom willen de zelfstandigen, ondernemers en

vrije beroepers van Merelbeke de krachten bundelen om samen energie aan te kopen.

Breng zeker je elektriciteitsfactuur mee

naar de bijeenkomst. Je kunt er alleen

maar bij winnen, want de ervaring

leert uit gelijkaardige projecten dat de

besparing kan oplopen tot 20 %!

Inschrijven is noodzakelijk en kan

via: info@businessclubmerelbeke.be

of via de website www.businessclubmerelbeke.be.


8

Merelbeke helpt

zijn amfibieën

oversteken

Amfibieën zoals kikkers en salamanders trekken ’s nachts naar

hun voortplantingspoel. Dat doen ze vooral in de tweede helft

van de winter, wanneer de avondtemperatuur minstens 7

graden bedraagt en het liefst als het regent. Dankzij het Merelbeekse

poelenplan werd hun trektocht al wat makkelijker

gemaakt. Toch blijven de populaties krimpen. Maar er is ook

goed nieuws: de zeldzamere soorten nemen toe doordat ze

vaak betere paaiplaatsen hebben gekregen. Hyla, de werkgroep

amfibieën en reptielen van vzw Natuurpunt, is altijd op

zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken.

Merelbeekse steun

Al enkele jaren ondersteunt de gemeente enkele amfibieënoverzetacties

opdat de aantallen zeldzame amfibiëen niet

nog meer zouden achteruitgaan door het verkeer, het verdwijnen

van biotopen en te zachte winters. Op drie plaatsen

zetten we vanaf eind januari schermen langs de zijkanten

van de weg. Dat gebeurt in de Liedermeersweg, de Makegemstraat

en de Zink. De dieren vallen ’s nachts in ingegraven

emmers tegen de schermen en worden dan ’s avonds en

’s morgens door vrijwilligers eruit gehaald. Na determinatie

laten we ze onmiddellijk weer vrij aan de kant van de voortplantingspoel.

Onze gemeente is een van de meest amfibierijke

van het land. Dat kunnen we zien aan tellingen die de

vrijwilligers de laatste jaren overmaakten aan de werkgroep

Hyla van vzw Natuurpunt.

infomagazine // februari 2011

Vrijwilligers gezocht

Wie geïnteresseerd is om mee te werken, kan contact opnemen

met de dienst natuur- en milieueducatie. We spreken

dan af hoe iemand kan helpen door ‘s morgens of ’s avonds

de dieren te determineren en over te zetten. Het is verboden

om de dieren uit de emmers te halen opdat de telresultaten

niet vervalst zouden worden en omdat het om beschermde

diersoorten gaat. Het is verboden om gelijk welke inheemse

beschermde amfibiesoort of zijn larven weg te halen uit zijn

biotoop, te verkopen of te houden in een terrarium. Wens

je ook in jouw straat een handje toe te steken, neem dan

contact op met ons voor extra info. De schermen blijven

opgesteld tot begin april.

Voor de klas

Goed om weten: wil je meer leren over amfibieën en onze

overzetacties, dan kan je daar een klassikale les over aanvragen

bij de dienst natuur- en milieueducatie.

Geleide wandeling aan de overzetplaats

in de Liedermeersweg

Op 11 maart kan je een gratis rondleiding bijwonen aan deze

amfibieënoverzetplaats. We starten aan de spoorwegbrug,

aan het begin van de straat om 20 uur (straat Vogelasiel). Het

weer moet wel meezitten: bel daarom het best twee dagen

vóór de activiteit met de dienst natuur- en milieueducatie

om te weten of er wel genoeg amfibieëntrek is.

Info

Dienst natuur- en milieueducatie

Verlorenbroodstraat 106 A

T 09 231 17 36

nick.de.meulemeester@merelbeke.gov.be

Natuurpunt vzw

Hyla-werkgroep, hyla@natuurpunt.be

www.natuurpunt.be


Wie niet koos voor een gft-container maar dit

voorjaar wenst te starten met thuiscomposteren,

kan terecht op een van de infoavonden die

de compostmeesters zullen verzorgen. Zij doen

dat aan de hand van een diareeks en spreken uit

eigen ervaring. Ook mensen die al thuiscomposteren

maar nog met vragen zitten of twijfelen of

ze wel goed bezig zijn, zijn welkom.

De infoavonden vinden plaats op:

• maandag 7 februari in de parochiezaal van

Schelderode, Gaversesteenweg 518

• dinsdag 8 februari in de raadzaal van het

gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353

• maandag 14 februari in de parochiezaal

van Melsen, Kerkwegel 25

De infoavonden starten telkens om 19.30 uur.

Na afloop is er ruim voldoende tijd voor vragen.

Ter gelegenheid van de kermis in Munte van 12

t.e.m. 14 februari zetten de compostmeesters

op zaterdag- en zondagnamiddag en op maandagvoormiddag

een infostand op over thuiscomposteren

in het OC Munte, Ruspoel 1.

Meer info

Dienst afvalbeheer

T 09 210 35 10

afvalbeheer@merelbeke.gov.be

infomagazine // februari 2011

Infoavonden thuiscomposteren

Twijfel je nog om een compostvat of -bak aan te schaffen?

Denk je dat een compostvat te klein is voor je tuin?

Weet je niet wat gedaan met compost?

Wat doe ik met gras? Mag dat in het vat?

Hoe gezond zijn houtsnippers?

Een recycler-grasmachine, bestaat dat echt?

ZES REDENEN OM NAAR

DE INFOAVONDEN TE KOMEN!

Vanaf maart gescheiden ophaling

restafval en gft-afval

Restafval vanaf maart

tweewekelijks opgehaald

Samen met de invoering van de gftophaling

verandert de ophaling van

het gewone restafval. Dat zal vanaf

dan slechts tweewekelijks worden

opgehaald. Vanaf nu wordt de ene

week gft, de andere week restafval

opgehaald.

Ophaling gft-afval

Vanaf maart wordt groenten-,

fruit- en tuinafval - vandaar de ‘g-ft’

- gescheiden opgehaald. Je kan

daarvoor gft-containers bestellen

van 120 liter (gezin) en 40 liter (klein

huishouden). Op jaarbasis zal het

nieuwe systeem niet duurder uitkomen.

Vergeet niet dat vanaf maart

het restafval maar tweewekelijks

wordt opgehaald.

Uiteraard is composteren van gftafval

een ideale manier om van je

organische afval waardevol compost

te maken en dat kost je helemaal

niets, integendeel. Ook kippen leven

van deze groenresten.

Wat kost het?

Gft-container:

15 euro waarborg

(zowel voor 40 als 120 liter).

Gft-sticker:

1,25 euro/120 l - 0,50 euro/40 l

9


10

infomagazine // februari 2011

Een gesprek met Adrienne Smesman

“Een opvoering van Wij Willen

was een totaalspektakel”


infomagazine // februari 2011

Een jeugd op de planken

Weet je nog wanneer je voor het

eerst optrad met Wij Willen?

Niet precies, het is ook heel lang

geleden. Maar in 1934 of 1935 stond

ik al op de scène. We traden toe

onder het waakzaam oog van mijn

vader, Emiel Smesman, die een van

de stichtende leden van het gezelschap

was. Ook mijn jongere zussen

Agnes en Simone speelden mee, net

als m’n vader. Opgelet, nu klinkt dat

allemaal normaal, maar het was toen

uitzonderlijk dat meisjes of vrouwen

mochten meespelen op het toneel.

Mens, daar hebben ze moeilijk over

gedaan!

Waarom was het in de jaren dertig

dan zo moeilijk voor vrouwen?

De pastoor was er toen niet over te

spreken dat er vrouwen meespeelden

in het gezelschap. De goede zeden

hè ... Ondanks het feit dat mijn vader

daar ook altijd aanwezig was! En dat

was niet de enige controle. De leider

van Wij Willen, de zoon van de koster,

was een wreed strenge mens. Toch

was al dat wantrouwen misplaatst.

Nooit viel er een onvertogen woord,

nooit gebeurden er rare zaken.

Welke stukken brachten jullie zo al?

Met ‘En waar de sterre bleef stille

staan’ bijvoorbeeld, een stuk van Felix

Timmermans, hadden we veel succes

(in 2010 ook knap verfilmd door

Gust Van Den Berghe, red.). Andere

opvoeringen waren ‘De koning drinkt’,

‘Ezuu es ‘t’, ‘Leontientje’ en nog veel

meer. In 1937 brachten we zelfs een

operette! Gemiddeld verzorgden we

twee opvoeringen per jaar.

Speelde muziek een belangrijke rol?

We speelden onder andere de Vlaamse

zangspelen van Emiel Hullebroeck.

Zo herinner ik me ‘Meisje van Zaventem’,

‘Cupido Dictator’ en ‘Knokkelbeen’.

Andere voorstellingen waren

onder andere ‘Miranda’, ‘Hogerop’ en

‘Op de purperen heide’. Dat waren

heel populaire opvoeringen waar veel

volk voor opdaagde. Ons gezelschap

speelde tot ver buiten de gemeente,

we waren bekend volgens de normen

van die tijd. We konden ook rekenen

op goede muzikanten. We hadden

11

Adrienne Smesman begon mee te spelen in toneelvereniging Wij Willen toen ze 15, 16 jaar was. Een kleine tachtig jaar

later blikt ze nog altijd vol enthousiasme terug op haar prille carrière op de lokale bühne. We bevinden ons in de jaren

dertig, toen er nauwelijks automobielen reden op de Vlaamse wegen en de telefoon - de ‘spreekdraad’ - zijn schuchtere

intrede deed bij de notabelen van het dorp. Een tijd met een bloeiend verenigingsleven, toen zalen volliepen voor lokale

voorstellingen. Componist en operettemaker Emiel Hullebroeck was toen net zo populair als Bart Peeters nu. Een getuigenis

uit de eerste hand van het leven van weleer.

een eigen ‘symfonie’, zoals we het

begeleidende orkest noemden. Een

opvoering van Wij Willen was een

totaalspektakel.

Lukte het om na de oorlog opnieuw

de draad op te nemen?

In 1940 speelden we ons laatste stuk,

‘Miss Hobbs’. Daarin speelden zelfs

vijf vrouwen mee, de meeste mannen

waren gemobiliseerd. Maar nadien

was het afgelopen. Na de oorlog

hebben we nog wel geprobeerd om

het gezelschap nieuw leven in te

blazen, maar dat is niet echt van de

grond gekomen. We hebben wel nog

een aantal voorstellingen in scholen

gebracht, mede dankzij de inzet van

Leo Volckaert, die regisseur was.

(Eigenaar: Guido De Munter) Toneelvereniging Wij Willen bij de voorstelling ‘En waar de sterre

bleef stille staan...’ van Felix Timmermans. Boven links: Simonne Smesman, onder links: Alfons

Matthys, volledig rechts: meester Jolie, tweede van rechts: Juul De Taeye.


12

infomagazine // februari 2011

Wij Willen: Merelbeeks toneel

van 1897 tot 1941

In november 1897 besloten een aantal Vlaamsgezinde en katholieke Merelbekenaren een toneelkring op te richten met de naam

Wij Willen. De maatschappij zou samenwerken met de harmonie Sint-Cecilia en telde bij de start achttien stichtende leden. Aimé

De Schuytener, eigenaar van de stoomdrukkerij in het dorp, zette in 1899 het strenge reglement op papier, dat orde en stiptheid

afdwong met tuchtstraffen en boetes. We leven namelijk nog in tijden waarin de dorpsherder liever geen vrouwen op de scène

zag en iedereen de naleving van de goede zeden sterk in de gaten hield.

(eigenaar: Guido De Munter) Toneelvereniging Wij Willen tijdens de voorstelling van het stuk

‘Hoger op’. Eerste rij van links naar rechts: Juul Goetheyn, Agnes Smesman, Raimond Van Damme,

Albrecht De Smedt, Domien Goedertier (met sigaar), Maurits De Wilde (met accordeon), Fons

Matthys, Mariette Lagaert. Rechtstaand: Juul De Taeye.

Drama, kluchtlied en

zangspel

Vanaf wanneer de toneelkring opvoeringen

ging organiseren voor een groter

publiek, is niet duidelijk. De oudste

affiche die tot nu teruggevonden werd,

dateert van 16 november 1924. In de

Muziekzaal, gelegen aan Dijsegem,

werden een drama, een kluchtlied en

een zangspel georganiseerd. De harmonie

bracht de inleiding. Het bijzondere

aan de toneelavonden was het feit

dat niet alleen toneel aan bod kwam

maar ook muziek en liederen. Hiertoe

werd in 1927 als onderafdeling een

symfonieorkest van elf muzikanten opgericht

met de naam ‘Ik dien’. De nadruk

lag steeds op de Vlaamse roots zoals op

13 juli 1930 toen de herdenking van de

Guldensporenslag in het drama Breydel

en De Coninck herdacht werd op de

speelplaats van de meisjesscholen aan

de Molenhoek en de Kloosterstraat.

Ook een reisje naar de IJzerbedevaart

stond op het programma.

Ezuu es ‘t

en Vlaamse strijd

Vanaf 1930 ging de succesvolle toneelvereniging

op verplaatsing en stonden

ze op de planken in onder andere

Melle en Sint-Martens-Latem. Onder de

theaterstukken vinden we de volgende

titels terug: De doode te paard (1930),

Het wonderbare avontuur (1931), En

waar de sterre bleef stille staan (1932),

Ezuu es ‘t, Gij zult niet doden, Leontientje,

De koning drinkt (1933), Da n’es

nie zuust. Op 14 april 1932 sloot de

toneelvereniging aan bij het Algemeen

Katholiek Vlaams Toneelverbond. Vanaf

1935 gingen de leden van Wij Willen

ook meewerken aan Vlaamse acties en

betogingen, onder andere te Brussel.

In 1937 werd het veertigjarige bestaan

gevierd met de opvoering Il vero amico

van Carlo Goldoni (1750) en de operette

Le 66 van Jacques Offenbach (1856).

Het doek valt

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog

begonnen moeilijke tijden

voor de toneelgilde toen bijna alle

spelers gemobiliseerd werden. Op 20

april vond de laatste toneelopvoering,

Mariken van Nieumegen, in de Muziekzaal

plaats ten voordele van Leo van

den Broecke, wiens huis vernietigd was

door beschietingen. De rollen werden

vertolkt door Geert De Maertelaere,

Leo Van Daele, Lea Van de Putte, Rachel

Impe, Richard De Prijck, Juul De Seranno,

Joris De Lobel, Dries Bettens, Roger

Thienpont, Angela De Schamphelaere,

Jef De Smedt, Romaan De Seranno,

Marcel Impe, Cecilia Van Daele, Leo Van

den Broecke en Luc Van Gotha. De regie

was in handen van Leo Volckaert en

Richard De Prijck, de belichting werd

verzorgd door Geert Volckaert (uurwerkmaker)

en het decor door Domien

Goedertier (schrijnwerker). De muziek

en zang stonden onder de leiding van

Wies Pee en Alfons Volckaert (koster).


infomagazine // februari 2011

Een muts voor je huis

GEZOCHT: te isoleren dak

De gemeente organiseert samen met de MilieuAdviesWinkel

het project ‘Een muts voor je huis’: een workshop waarin je

alles te weten komt over correcte dakisolatie. Ben je een doehet-zelver,

dan leer je de fijne kneepjes van het vak. Laat je

de werkzaamheden door een aannemer uitvoeren, dan kom

je te weten waarop je moet letten in de offerte. De workshop

vindt plaats op een ongeïsoleerde zolder. Zo kunnen de

deelnemers zich beter inleven met voorbeelden uit de praktijk.

Een workshop duurt ongeveer vier uur: zo’n 45 minuten

theorie over isolatiematerialen en technieken, gevolgd door

het eigenlijke werk.

Gezocht: te isoleren dak

Op zaterdag 30 april 2011 vindt de workshop ‘een muts voor

je huis’ plaats. We zoeken nog mensen die hun zolder ter

beschikking willen stellen. Plan je isolatiewerken? Denk je

eraan om op korte termijn jouw dak zelf te isoleren? Wens je

hierover concrete tips en zelfs hulp? Geef je dan op als kandidaat

en misschien kom de MilieuAdviesWinkel een handje

toesteken!

13

Het dak moet aan volgende voorwaarden

voldoen:

• hellend dak met houtstructuur in goede staat

• onderdak aanwezig

• nog niet geïsoleerd

• makkelijk bereikbaar (geen te smalle zoldertrap)

• groot genoeg voor ongeveer 25 mensen (+/- 50 m²)

• verlichting en elektriciteit aanwezig

Indien mogelijk ontvangen we graag enkele foto’s, zodat de

lesgever kan beoordelen of de zolder geschikt is.

Wil jij je zolder

ter beschikking stellen?

Bezorg dan je gegevens en enkele foto’s aan: Dienst milieu –

duurzaamheidsambtenaar

T 09 210 32 75

duurzaamheid@merelbeke.gov.be


14

Kies ook in 2011

voor het milieu en

je portemonnee.

Ongeveer 85 % van je huishoudelijk energieverbruik gaat

naar warm water en verwarming. Door voor groene warmte

te kiezen, kies je resoluut voor het milieu en je portemonnee.

De overheid en netbeheerders steken een handje toe.

Ook in 2011 kan je voor heel wat milieuvriendelijke

maatregelen in en om je huis genieten van een premie. De

verschillende premies zijn bovendien cumuleerbaar. Een

overzichtje, inclusief de wijzigingen t.o.v. het voorbije jaar.

1. Premies van de distributienetbeheerder

Eandis

ONGEWIJZIGD

1. aardgaswasdroger: 250 euro

2. buitenmuurisolatie: 4 euro/m² met geregistreerd aannemer

en 2 euro/m² doe-het-zelf

3. buitenzonwering: 10 euro/m²

4. condensatieketel op aardgas: 125 euro

5. dakisolatie: 4 euro/m² met geregistreerde aannemer en

2 euro/m² doe-het-zelf

6. domotica: 150 euro bestaande woning en 100 euro

nieuwbouw

7. energieprestatiepeil nieuwbouwwoning of –appartement

≤ E80 of E60: min. 400 euro en max. 4.100 euro

8. hoogrendementsbeglazing: 10 euro/m²

9. keukengeiser op aardgas: 100 euro

10. verbouwen volgens passiefhuis-principe: 2.000 euro

bestaande woning en 700 euro voor bestaand appartement

11. thermostaatkranen voor centrale verwarming:

5 euro/kraan

12. ventilatiesysteem met warmterecuperatie: 150 euro

13. warmtepomp type bodem/water of water/water:

min. 850 euro en max.1.680 euro

14. zonneboiler: 75 euro/m², min. 525 euro en max. 1.500

euro

15. CO-melder: 25 euro/stuk (max. 2 stuks)

Meer info over de voorwaarden van deze maatregelen en

voor de aanvraagformulieren kan je terecht op website van

de netbeheerder www.eandis.be of op 078 35 35 34.

infomagazine // februari 2011

2. Premies

van de gemeente Merelbeke

GEWIJZIGD

1. 3 uur gratis energievriendelijk bouwadvies bij de

MilieuAdviesWinkel

2. infiltratievoorzieningen: max. 500 euro

3. groendaken: 31 euro per m² met max. 3.000 euro per

gebouw

4. groenbemesters: 25 euro/ha (bedrijf in Merelbeke) en

12,5 euro/ha (bedrijf niet in Merelbeke) en max. 33 %

van oppervlakte voor akkerbouw van landbouwers

5. katoenen luiers: 30 euro per aankoopschijf van 200

euro (of 10 % bij huur van een luierpakket)

6. aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen:

afhankelijk van de aard van het gebruikte

plantsoen en het type landschapselement, max. 745

euro per jaar

7. mulchmaaiers: 50 euro

8. hemelwaterinstallaties: max. 500 euro

9. zonneboilers: 15 % op de kostprijs met max. 400 euro

10. fotovoltaïsche zonnepanelen: 10 % op de kostprijs

met max. 800 euro

11. passiefwoning: 1000 euro

12. nulenergiewoning: 2000 euro

Meer info over de voorwaarden en premies vind je op

www.merelbeke.be of bij de dienst sociale zaken en

huisvesting.


3. Premies van het Vlaams Gewest

GEWIJZIGD

1. dakisolatiepremie: geen afzonderlijke aanvraag, Eandis

(zie punt 5 van 1) stuurt subsidieaanvraag door naar

Vlaams gewest

2. fotovoltaïsche zonnepanelen: wie hierin investeert

krijgt per 1.000 kWh geproduceerde stroom een vergoeding

van 330 euro ( groenestroomcertificaten) en dat

gedurende twintig jaar, zowel voor particulieren als voor

bedrijven

3. verbeteringspremie of renovatiepremie voor woningen

(o.a. dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitaire installatie,

elektrische installatie, gevelwerken, behandeling

stijgvocht enz.): beide zijn afhankelijk van o.a. inkomen

en zijn niet cumuleerbaar

Meer info op www.vreg.be en op www.energiesparen.be,

of bel het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 u.).

4. Belastingsvermindering van

de federale overheid

(met geregistreerde aannemer)

GEWIJZIGD

Volgende fiscale voordelen voor energiebesparing blijven

normaal gezien van kracht in 2011 (steeds met geregistreerde

aannemer): (40 % van de uitgaven, maximaal 2.770 euro

voor inkomstenjaar 2010)

1. cv-ketel vervangen en onderhouden (condensatieketel,

systeem van microwarmtekrachtkoppeling of stookketel

op hout)

2. dakisolatie (GEEN vloer- en muurisolatie meer)

3. energieaudit

4. fotovoltaïsche zonnepanelen (maximaal 3600 euro)

5. geothermische warmtepomp

6. hoogrendementsbeglazing

7. thermostatische kranen of kamerthermostaat met

tijdsindeling

8. zonneboiler (maximaal 3600 euro)

9. passiefhuis: (830 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende

jaren)

10. lage-energiewoning: (420 euro per jaar, gedurende

tien opeenvolgende jaren)

11. nulenergiewoning: (1660 euro per jaar, gedurende tien

opeenvolgende jaren)

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de fiscale voordelen van

een hypothecaire lening en van een energielening en geldt

nog steeds het btw-tarief van 6 % voor de renovatie van

woningen ouder dan vijf jaar.

Meer info over de fiscale maatregelen voor energiebesparing

en de voorwaarden kan je vinden op de

website www.energiesparen.be.

infomagazine // februari 2011 15


16

infomagazine // februari 2011

Nieuwe tendensen in de recente Duitstalige literatuur

Drie avondlezingen door Inge Arteel

De politieke omwentelingen in Europa na 1989, de val van de

Berlijnse Muur, lieten hun sporen na in het literaire landschap.

Met name in de Duitstalige literatuur hebben zich de voorbije

twintig jaar nieuwe trends afgetekend. Inge Arteel laat

je kennismaken met de literatuur van het grootste Europese

taalgebied: een boeiende ontmoeting!

1. Andere perspectieven

op de Tweede Wereldoorlog

De hereniging van West- en Oost-Duitsland en het einde

van de Koude Oorlog hebben in de Duitse literatuur voor

een verschuiving gezorgd in de kijk op de Tweede Wereldoorlog.

Op literair-esthetisch vlak leidt dit tot een boom van

zogenaamde generatieromans over WO II maar ook tot een

toegenomen reflectie over de vraag hoe over WO II kan geschreven

worden nu de directe getuigen stilaan verdwijnen.

Daarnaast verschijnen ook romans die een complexer, zogenaamd

menselijker beeld van de Duitse dader schilderen.

Enkele van de auteurs die tijdens de eerste avond aan bod

zullen komen: W. G. Sebald, Günter Grass, Uwe Timm, Rachel

Seiffert, Bernhard Schlink en Marcel Beyer.

2. Terugblik op de DDR en de Wende

De hereniging van West- en Oost-Duitsland in 1990 was

vooral voor de bewoners van de DDR zeer ingrijpend. In

de literatuur wordt volop teruggekeken naar het leven in

de vroegere DDR, vanuit een perspectief dat kan gaan van

nostalgische heimwee tot radicale afrekening met de

vroegere staat. Begrippen als Heimat en ‘den vreemde’ krij-

gen een nieuwe inhoud. Ook het Westen wordt vaak aan een

kritische doorlichting onderworpen.

Enkele namen van de auteurs die tijdens de tweede avond

de revue passeren: Wolfgang Hilbig, Ingo Schulze, Julia

Franck, Monika Maron enz.

3. De stemmen van de

‘nieuwe’ Duitsers

De politieke omwentelingen en socio-economische ontwikkelingen

van de afgelopen decennia hebben ook gezorgd

voor een sterke aanwezigheid van en een groeiende

aandacht voor literatuur van auteurs met een migratieachtergrond:

zowel auteurs die tot Duitstalige minderheden

buiten Duitsland behoorden als Duitse auteurs met een

oorspronkelijk niet-Duitstalige achtergrond.

Het is bij uitstek in deze literatuur dat wordt gereflecteerd

over Heimat en ‘den vreemde’, over (Duitse) nationaliteit

en interculturele identiteit, maar ook over het creatieve

potentieel van de Duitse taal en over cultuur als een voortdurend

veranderend proces.

Enkele namen van auteurs die op de laatse avond worden

besproken: Emine Sevgi Özdamar (Turkse roots), Wladimir

Kaminer (Russische roots), Terézia Mora (Hongaars-Duits),

Herta Müller (Roemeens-Duits) enz.

Wie is wie?

Inge Arteel studeerde Germaanse filologie in Gent en Wenen.

Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds

voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de Vrije Universiteit

Brussel. Haar specialisaties zijn hedendaagse Duitstalige

literatuur en theater. Ze vertaalt ook literatuur uit het Duits.

DATA 3 woensdagen van 20 uur tot 22.30 uur

op 16, 23 en 30 maart 2011

plAATS gemeentelijke bibliotheek, Dijsegem 1

bEDrAg 15 euro

AANTAl DEElNEmErS min. 10, max. 50

INSchrIjvINg balie bibliotheek,

T 09 210 34 10 of bibliotheek@merelbeke.gov.be

Meer info

Bibliotheek, Dijsegem 1, T 09 210 34 10

bibliotheek@merelbeke.gov.be


Extra aandacht voor senioren en mensen

met omnio-statuut

lessenreeks helpt je op

weg met de computer

“Computers en internet hebben steeds

meer impact op ons dagelijkse leven”,

legt leerkracht Hilde Meersman uit.

“Denk maar aan internetbankieren,

onlineshopping, overheidsdocumenten

opvragen enzovoort. Iedereen die aan

onze cursus deelneemt, wil om verschillende

redenen het werken met de computer

onder de knie krijgen. De groep is

leergierig, zowel jong als oud, opgeleid

of niet, werkende of gepensioneerde,

het maakt niet uit. De mensen die snel

leren, helpen de mensen die iets meer

hulp nodig hebben. Leeftijd of achtergrond

speelt hierbij geen rol. Het is een

leuke groep om les aan te geven.”

Nieuwe lessenreeksen

Wij willen deze keer onze aandacht

volledig richten op mensen die in het

gewone cursusaanbod veelal uit de

boot vallen. Daarom gaan wij, in nauwe

samenwerking met de sociale dienst

van het OCMW, op zoek naar diegenen

die nooit de kans gekregen hebben

infomagazine // februari 2011

De eerste lessenreeks rond pc-gewenning (Ontdek de computer) en rond internet

(Ontdek het internet, een samenwerking met IT-huis Gent) is ondertussen beëindigd.

Tien kandidaten grepen de kans om op een zeer eenvoudige manier kennis te maken

met de computer. Zij overwonnen hun schrik en kunnen op verkenning in de magische

wereld van het internet en nog veel meer. De nieuwe lessen starten eind februari

en richten zich in de eerste plaats tot mensen die in het gewone aanbod uit de boot

vallen. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met het OCMW.

om de computer te leren kennen”,

vertelt Vera Steenwinckel, waarnemend

directrice van het seniorencentrum

het Lindeken (OCMW Merelbeke).

“Onze medewerkers gaan zelf op zoek

naar wie zich geen dure opleidingen

kan permitteren of wie thuis geen

computer heeft. Daarnaast willen wij

de cursus aanbieden aan personen

die recht hebben op een verhoogde

tegemoetkoming van het ziekenfonds,

het omnio-statuut. Denk je in die groep

te zitten en heb je interesse voor deze

cursus, neem dan contact op met het

dienstencentrum. Je mag wel geen enkele

voorkennis hebben, want anders

kom je niet in aanmerking.”

Beide groepen waarnaar we op zoek

zijn, kunnen gratis deelnemen.

Enkel als er plaatsen over zijn, kunnen

anderen zich inschrijven. Aan hen kan

een kleine vergoeding worden gevraagd.

Heb je interesse om meer te weten te

Op maat van senioren

gratis infosessies

computer en internet

We organiseren ook een aantal informatieve

momenten. Die infosessies

richten zich vooral tot senioren en zijn

gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven

omdat de plaatsen beperkt zijn.

Tax-on-web

dinsdag 1 maart van 9 tot 12 uur

Pc-banking

dinsdag 1 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Socialenetwerken (Facebook e.a.)

vrijdag 4 maart van 9 tot 12 uur

Kopen en verkopen via internet

vrijdag 4 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Data en locatie

17

De lessenreeks ‘Ontdek de computer’

start op donderdag 24 februari 2011

Data lessen : 24 feb – 3 maa – 10 maa –

17 maa – 24 maa

Data oefensessies : 31 maa – 7 apr

Van 8.30 tot 11.30 uur

Daarna wordt de lessenreeks

‘Ontdek het internet’ gegeven.

Die start op 14 april 2011

Data lessen : 14 apr – 21 apr – 28 apr –

5 mei – 12 mei

Data oefensessies : 19 mei – 26 mei

Van 8.30 tot 11.30 uur

Alle lessen vinden plaats in de computerklas van

het dienstencentrum. Dat is aan het clubhuis,

gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de

Poelstraat, bij de petanquepleinen.

komen over die onderwerpen, neem

dan contact op met het dienstencentrum

en schrijf je in voor één of meerdere

sessies.

Info

Lokaal dienstencentrum het Wilgenhof

Poelstraat 37

T 09 210 71 67

wilgenhof@ocmwmerelbeke.be


18

rEchTZETTINg

Sneeuw en ijs verwijderen op

je trottoir, het PWA helpt.

In december viel er heel wat sneeuw. De gemeente zorgt er dan

voor dat wegen en paden sneeuwvrij worden gemaakt. Maar ook

als inwoner kan en moet je je duit in het zakje doen. Iedereen is

verplicht om het trottoir voor zijn eigen woning sneeuw- en ijsvrij

te houden. Dat alles staat in het algemeen politiereglement van de

politiezone regio Rhode & Schelde.

Omdat evenwel niet iedereen nog makkelijk zelf sneeuw of ijs kan

ruimen (bijvoorbeeld wegens ziekte, ouderdom of een handicap),

hebben het gemeentebestuur van Merelbeke en het PWA beslist

om samen te werken en een nieuwe dienst aan te bieden: het

ruimen van sneeuw en ijs.

Bovendien kunnen 60-plussers en personen met een handicap die

ouder zijn dan vijftig jaar tegen verlaagd tarief een medewerker

van het PWA vragen om sneeuw of ijs voor hun huis of eigendom

te ruimen. Ze moeten zelf wel over het nodige werkmateriaal

beschikken.

Als 60-plusser of 50-plusser met een handicap betaal je dan, na

inschrijving, slechts 1 euro per uur!

Meer info

PWA Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 620/A1

9820 Merelbeke

T 09 210 35 51

F 09 210 35 59

tatienne@pwa-merelbeke.be

infomagazine // februari 2011

Tennisinitiatie

voor volwassenen

Wie wil (beter) leren tennissen? Tennis

Club Merelbeke biedt je de kans om te

leren tennissen of om je spel te perfectioneren.

Dat kan je tijdens acht lessen op

dinsdag (13 of 14 uur). Met maximaal vier

personen per terrein leer je alle tennistechnieken

aan.

DATA

8, 15 en 22 februari

1, 15, 22 en 29 maart

5 april

INSchrIjvEN

kan door 80 euro te storten op rekeningnummer

737-0153963-67. Stuur dan ook

een mail met naam, lesuur en de vermelding

‘initiatie’ of ‘vervolmaking’ naar gert.

bottelberghs@telenet.be. Je krijgt een

bevestiging van de inschrijving.

Info

Dienst sport en recreatie

Sportstraat 1

T 09 210 34 00

sport@merelbeke.gov.be


Ik signaleer aan het gemeentebestuur dat

infomagazine // februari 2011

19

grofvuilophalingen

Vanaf 2011 énkel nog op afspraak en geen

ophaling van oude metalen meer

In 2011 haalt onze gemeente niet langer tweemaal per jaar grofvuil aan huis op.

Vanaf nu kan je grofvuil laten ophalen of je kan het naar het containerpark brengen.

Oude metalen worden niet meer opgehaald. Ook daarmee moet je naar het containerpark

of je laat een schroothandelaar komen. Dat is samen besloten met IVM.

Wat is grofvuil?

Grofvuil is brandbaar afval dat niet in

de restfractiezak kan en niet selectief

wordt ingezameld voor recyclage. Het

gaat om hoeveelheden die voortkomen

uit huiselijk gebruik, dus geen

bedrijfsafval. Het afval moet verhandelbaar

zijn door twee personen (dus

max. 2 meter lang en 60 kg zwaar).

Herbruikbare goederen kunnen door

de Kringwinkel worden opgehaald. Je

kunt de Kringwinkel contacteren op

nummer 09 224 07 15.

Bel 0800 13 580

voor ophaling

Je geeft telefonisch op welke goederen

je wilt aanbieden. Op basis van het

MELDINGSKAART Merelbeke, ......................../......................../2011

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam & adres (in drukletters a.u.b.)

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

aangeboden afval wordt een factuur

opgemaakt. Na betaling ervan ontvang

je een bevestiging van de ophaling en

krijg je een concrete ophaaldag. Enkel

het aangeboden afval, zoals het op de

factuur is vermeld, zal worden opgehaald.

Prijs

De uiteindelijke ophaaldag kan enkele

weken na de telefonische aangifte

vallen. Hou hiermee rekening als je

een reis of vakantie hebt gepland.

Die dienstverlening kost je 20 euro

(inclusief transport- en verwerkingskost).

Hiervoor mag je maximaal 3 m³

grofvuil aanbieden. Per bijkomende m³

wordt 10 euro aangerekend.

Tel. privé

We reageren niet op anonieme meldingen!

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. U hebt het recht uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.Neem hiervoor

contact op met de dienst raad en college. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van

de privacy.

Gsm

Tel. werk

E

Geen oude metalen

meer

Verder heeft IVM beslist om vanaf 2011

géén oude metalen meer aan huis te

laten ophalen. Dat betekent dus dat in

onze gemeente de inzameling van het

oud ijzer niet meer zal plaatsvinden.

De huis-aan-huisophaling van oude

metalen zorgde in het verleden vaak

voor problemen met illegale ophalers

die ’s nachts op onrechtmatige wijze

grote stukken oud ijzer meenamen,

waardoor de ophaling ’s anderendaags

chaotisch verliep.

Je kunt met de oude metalen steeds

gratis op het containerpark terecht.

Wie toch nog grote stukken metaalafval

heeft en die niet op eigen kracht

naar het containerpark kan brengen,

neemt het best contact op met een

lokale of regionale schroothandelaar.

Meer info:

IVM, T 0800 13 580

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................


20

infomagazine // februari 2011

Nieuwjaarsreceptie

Port betaald door bestemmeling

Gemeente Merelbeke

Meldingskaart

DA - 850 - 030 - 4

Hundelgemsesteenweg 353

9820 Merelbeke

More magazines by this user
Similar magazines