TMZorg december 2011

triviummeulenbeltzorg.nl

TMZorg december 2011

tmzorg

TriviumMeulenbeltZorg

DECEMBER 2011

JUBILEUMEDITIE

Huisblad van TriviumMeulenbeltZorg

Driemaal zorg


In dit nummer...

2

3

4

6

8

10

12

14

15

16

17

18

Medewerkersfeest

Het Meulenbelt 40 jaar

Het Dijkhuis 40 jaar

Het Borsthuis 40 jaar

Feestelijkheden voor cliënten

Terugblikken: Het Borsthuis

Terugblikken: Het Dijkhuis

Terugblikken: Het Meulenbelt

Inhuizing in het nieuwe Borsthuis

Officiële opening Borsthuis

TriviumMeulenbeltZorg zet zich

in voor verzorgingshuis Indonesië

TriviumMeulenbeltZorg

Voorwoord

Driemaal 40 jaar zorg

Beste lezer,

Met gepaste trots wil ik u graag deelgenoot maken van een stukje

historie van TMZ. Eigenlijk bedoel ik dan de historie van Het Borsthuis,

Het Dijkhuis en Het Meulenbelt. Deze drie locaties bestaan dit jaar 40 jaar!

En dat is niet geheel toevallig. Want juist in de jaren ’70 van de vorige eeuw

waren er een aantal belangrijke veranderingen in ons zorgstelsel. De traditionele

verzorgingshuizen verdwenen grotendeels, hiervoor in de plaats

kwamen verpleeghuizen. Ongetwijfeld zijn er dus meerdere verpleeghuizen

in Nederland die een dezer jaren hun 40-jarig jubileum vieren.

Voor de cliënten van de jubilerende TMZ-locaties werden diverse feestelijkhe-

den georganiseerd. Daarnaast hebben we dit jubileum met alle medewerkers

gevierd; we hebben dit grandioze feest mogen beleven in de prachtige locatie

van het ROC, de Gieterij in Hengelo.

Ook heb ik de laatste tijd een aantal medewerkers mogen spreken van het

eerste uur. Deze medewerkers hebben recent hun 40-jarig jubileum gevierd

en dragen dus de rijke historie van onze locaties met zich mee! Ik vond het

zeer inspirerend van hen te vernemen dat er veel veranderingen in de zorg

zijn doorgevoerd in de afgelopen 40 jaar, maar dat hun passie voor de zorg

onveranderd is gebleven en dat hun vakmanschap nog dagelijks wordt benut.

Ik vind het een voorrecht om vanuit mijn rol hieraan bij te kunnen dragen.

Ik wens u bijzonder veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet,

Peter Weda

Raad van Bestuur

Medewerkersfeest

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van drie

van haar locaties bood TMZ al haar medewerkers

een spectaculair feest aan. Op 14 mei werden zij als

VIPs onthaald in de feestelijk versierde Gieterij van

het ROC van Twente in Hengelo. Optredens van

Lee Towers, Marga Bult, de band Devoulez, de Big

Band New Edition en onze eigen medewerksters

Corine Leferink en Laura Scholten onder het genot

van een heerlijk buffet droegen bij aan de sprankelende

sfeer van deze avond..

december 2011

tmzorg

3


Het Meulenbelt

Hijsen van de vlag bij

bereik hoogste punt

Afdeling Everloo in aanbouw

Officiële openingshandeling

De heer Trienen, wethouder

van Almelo tijdens de

officiële opening

Optreden koor

Het Meulenbelt in 2011

4 5


Het Dijkhuis

1970, Het Dijkhuis in aanbouw

Het voormalige Dijkhuis

Officiële opening mei 1971. De heer Crommelin

(links), gedeputeerde van de Provincie Overijssel,

verrichtte de openingshandeling.

Fusiepartner Trivium

(entree van het voorma-

lige Borsthuis)

In augustus 2000 werd de fusieovereenkomst tussen de

Dkt. P.C. Borststichting en de stichting De Borgsthee on-

dertekend door de voorzitters van de Raden van Toezicht:

de heren Ledeboer en Sleumer. In juni 2001 werd de fusie

juridisch afgerond.

De Theresiahof in Bornerbroek,

onderdeel van de Borghstee, later

Trivium, thans TMZ.

2004,

sloop voormalige

Dijkhuis

Tijdens de nieuwbouw van Het Dijkhuis verbleven de

bewoners in het Intermedium in Hengelo.

Viering bij bereiken hoogste punt

nieuwbouw.

Het nieuwe Dijkhuis in 2011

6 7


Het Borsthuis

1964. Om het oude Algemeen Ziekenhuis aan de Kievitstraat

in Hengelo geschikt te maken tot verpleeg- en verzorgings-

huis, moest een ingrijpende verbouwing plaatsvinden

Het verpleeghuis Dkt. P.C. Borsthuis aan de

Kievitstraat na de verbouwing

De afstudeergroep van 1968 met hoofdkapjes en

het lampje, symbool van Florence Nightingale

Het nieuwe Borsthuis beschikte over de

nieuwste apparatuur en voorzieningen

De sloop van Het Borsthuis in 2009

December 1976 ging de eerste schop voor de

nieuwbouw van het Dkt. P.C. Borsthuis in de

grond aan de Boerhaavelaan. De eerste paal

werd geslagen door oud-voorzitter, de heer

Wevers en de heer Hartstra, oud- directeur van

het Kon. Juliana Ziekenhuis en voorzitter van

de Stichting Vrienden van Het Borsthuis

Mevrouw Veder-Smit,

Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

opent in 1979 het nieuwe Borsthuis

Het nieuwe Borsthuis in 2011.

8 9


Feestelijkheden voor cliënten

Ter gelegenheid van de locatiejubilea werden verschillende feestelijke activiteiten voor cliënten aangeboden.

10

Het Meulenbelt

In Het Meulenbelt werden in mei jl. feestelijkheden

georganiseerd met o.a. historische film, herinneringenquiz,

attracties, veel lekkernijen en muziek. Hoogtepunt

was het optreden van Willeke Alberti.

TriviumMeulenbeltZorg

Het Dijkhuis

In het Atrium werden feestelijke activiteiten gehouden

met muziek en lekkernijen voor alle cliënten, medewerkers,

vrijwilligers, praktijkhouders in Het Dijkhuis zoals

huisartsen, tandarts en apotheek en een aantal externe

genodigden.

Het Borsthuis

Ter gelegenheid van het jubileum van Het Borsthuis kregen

de cliënten en hun familieleden feestelijke activiteiten

aangeboden met o.a. optredens van dansgroep De Hakkel

Klumpkes en van het Evergreenkoor. Daarbij kon men

genieten van een uitgebreide high tea.

december 2011

tmzorg

11


Enthousiast zijn ze bij het

ophalen van herinneringen:

12

Het Borsthuis

Ineke van der Veen-Sas en Ruud Eenkhoorn.

Ineke kwam in 1963 als ziekenverzorg-

ster in dienst van het net geopende

Dkt. P. C. Borsthuis dat toen nog

gevestigd was in het voormalige

ziekenhuis aan de Kievitstraat in

Hengelo en vertelt: “Een verpleeghuis

was uniek voor Twente. Somatiek en

psychogeriatrische cliënten verbleven

bij elkaar. Door de huidige vergrijzing

is de vraag naar verpleeghuis- en

verzorgingshuiszorg nu veel groter.

Het was pionierswerk; fijn als je zoals

ik van een uitdaging houdt. In 1978

hielp ik bij de inrichting van het

nieuwe Borsthuis aan de Boerhaavelaan.

Als ziekenverzorgende deed je

alles, van het verzorgen van de cliënt

tot de was doen en schoonmaak van

de hele afdeling. De Welfare van het

Rode Kruis verzorgde activiteiten. Als

medewerker ging je mee met bootreizen,

zonder financiële compensatie als

ORT en overwerk. Het gevoel van

gezamenlijkheid was enorm, mede

doordat we verplicht intern woonden

TriviumMeulenbeltZorg

tijdens onze opleiding. Alles was

informeler en de lijnen waren kort. Er

heerste wel een strakke ziekenhuishiërarchie

met duidelijke rangen.”

Later werd Ineke tijdelijk doktersassistente

en tot 2004 was ze receptioniste.

Ze werd de eerste part-time

medewerker.

Terugblikken

Ruud Eenkhoorn kwam januari 1978

in dienst op locatie Kievitstraat als

adjunct directeur/hoofd sector

beheer. Hij had, samen met de

geneesheer- directeur Jonker, de zorg

voor de bouw en de exploitatie van

Het Borsthuis aan de Boerhaavelaan.

De verhuizing vond eind 1979 plaats.

Ruud Eenkhoorn en Ineke van der Veen-Sas

“Een intensieve periode”, aldus Ruud, die in 2004

met pensioen ging. “Het informele moest

plaatsmaken voor een transparant beleid. Medio

jaren 70 werd de eerste ondernemingsraad

opgericht, gevolgd door een patiënten- en

familieraad (cliëntenraad). Directeur dokter

Jonker was in de begintijd aan de Kievitstraat

jarenlang de enige arts in Het Borsthuis en was

24 uur per dag beschikbaar. Ook bezocht hij

cliënten thuis voor zij werden opgenomen.

Ondanks de 120 bewoners, maakte hij meestal

een relaxte indruk. Toch stuurde hij de hele

organisatie aan als behandelend arts met

directietaken. Later werd de organisatie groter

en complexer door de eisen die de overheid aan

de financiering AWBZ ging stellen. De contacten

met de overheid werden minder informeel. In

mijn begintijd kon ik nog persoonlijk met het

Ministerie, College Ziekenhuisvoorzieningen en

CTG onderhandelen en creatief met regelgeving

omgaan, wat duidelijke voordelen opleverde.

Daarna kwam er steeds meer toezicht en nam de

bureaucratie toe.

Ik vind de huidige transparantie een goede

ontwikkeling ten opzichte van vroeger, evenals

de kwaliteitseisen. Daarmee is de zorg controleerbaar,

ook voor cliënten en familie. Cliënten

en familie zijn mondiger. Regelmatig wordt

getoetst hoe het met de klanttevredenheid staat.

Dat was tot ver in de jaren 80 niet aan de orde.

Op dit moment is de tevredenheid van cliënten

het criterium voor goede zorg. Dat vind ik een

goede zaak.”

De heer Van der Ploeg (rechts)

en de heer Eenkhoorn in 2004

Historie Dijkhuis en

Borsthuis vastgelegd

Oud-Triviummedewerkers Ruud Eenkhoorn, Ineke van der Veen en de heer Tjark van der Ploeg

werden zich rond de fusie tussen de Dkt. P.C. Borststichting en de Stichting De Borghstee bewust

van het feit dat de oude identiteit van beide fusiepartners zou veranderen als gevolg van de fusie.

Zij wilden die identiteit voor de toekomst vastleggen. Na jarenlang intensief historisch onderzoek en

documentatie mondde hun samenwerking uit in historische boekwerken over Het Borsthuis en

Het Dijkhuis. Daarmee is de geschiedenis van beide zorginstellingen voor de toekomst vastgelegd.

TMZ is de auteurs bijzonder erkentelijk. De heer Van der Ploeg, voormalig lid van de Raad van Toezicht

van Het Borsthuis, kon de afronding van het boek over Het Dijkhuis helaas niet meer meemaken;

hij overleed in 2009.

december 2011

tmzorg

13


Het Dijkhuis

Josefien Leushuis begon 35 jaar geleden in het toenmalige

bejaardenhuis Het Dijkhuis als medewerkster huishoudelijke

dienst. Vervolgens werkte zij in de keuken en later als

medewerkster restaurant en ontspanningsactiviteiten.

Sinds enkele jaren is Josefien werkzaam als senior

medewerker hoteldienst in het Meulenbelt in Almelo.

Klaas Bijkerk begon 36 jaar geleden als tuinman in Het

Dijkhuis. Later werd hij huismeester, een functie die hij

nog steeds met plezier vervult.

Wat hebben zij zien veranderen in de loop der jaren?

“ Ik zag Het Dijkhuis veranderen

van bejaardenhuis en verzorgingshuis

tot appartementencomplex voor

ouderen met een verpleeghuis ”

Terugblikken

Het voelde als één grote familie

14

TriviumMeulenbeltZorg

Josefien: “Ik zag Het Dijkhuis veranderen van bejaardenhuis

en verzorgingshuis tot appartementencomplex voor

ouderen met een verpleeghuis. Het werken was vrijer,

losser, maar onder veel strenger toezicht. In de 70-er jaren

waren er nog geen protocollen voor werkzaamheden.

Volgens de huidige kwaliteitseisen zijn taken nu strak

vastgelegd. We hadden in het oude Dijkhuis een interne

opleiding voor jonge verzorgenden die ook intern woonden.

Part-time werken was voor niemand mogelijk.

“ We organiseerden samen alle

activiteiten voor bewoners ”

De saamhorigheid was daardoor erg groot; het voelde als

één grote familie. Een aantal medewerkers uit die begintijd

gaan nu nog steeds met elkaar om. Er is veel veranderd,

maar ik werk nu, evenals toen, met veel plezier”

Klaas vult aan: “We organiseerden gezamenlijk alle

activiteiten en ontspanningsavonden voor de bewoners. Er

bestonden immers nog geen activiteitenbegeleiders. We

boden van alles, van zingen en spelletjes, dagjes uit tot

cabaretvoorstellingen, opgevoerd door medewerkers. Het

was een heel gezellige periode. De tijden zijn inmiddels

anders; het is nu zakelijker door werk- en tijdsdruk. Privé

is iedereen ook gehaaster. Ik vind mijn werk nog altijd

leuk, maar ik kijk ook regelmatig met plezier terug op die

pionierstijd van weleer.”

Terugblikken

Gerda, Truus en Inge (v.l.n.r.) kwamen per limousine naar hun jubileumfeest.

Net zo lang gewerkt

als Het Meulenbelt oud is

Veertig jaar geleden kenden zij alle bewoners en elke collega.

Truus Vennegoor, Gerda Meenhuis en Inge Moekotte blikken terug

op de ontstaansgeschiedenis van verpleeghuis Het Meulenbelt.

Het drietal heeft er sinds het prille begin gewerkt

en vierden in juni 2011 hun 40-jarig dienstjubileum.

In die vier decennia is alles groter geworden.

Ze kennen zelfs niet langer alle collega’s. “Ik

denk vaak “Wie is dat”, als ik door de gangen

loop”, zegt Gerda. Veertig jaar geleden was er

nog de gemoedelijke kleinschaligheid. “Ik werd

door de directeur destijds voor het sollicitatiegesprek

van het station opgehaald”, herinnert

Gerda zich nog goed. “Het gebouw was nog in

aanbouw. Ik had het sollicitatiegesprek in een

bouwkeet”, zegt Inge. “In het begin moesten wij

het nieuwe cement nog van de tegels boenen”,

herinneren Truus en Gerda zich. In het begin was

Het Meulenbelt ook duidelijk een katholiek

verpleeghuis. Dat stempel heeft het verpleeghuis

niet meer, ook mensen die een ander geloof

Het Meulenbelt

hebben, zijn welkom. Truus is begonnen als

leerling-ziekenverzorgster in het eveneens

katholieke Sint Elisabeth-ziekenhuis, het gebouw

waarin de huidige muziekschool aan de Hofkampstraat

in Almelo is gevestigd. Namens Het

Meulenbelt ging zij daar het vak leren. Volgens de

regels moesten de dames in een wit uniform

verschijnen. Inge: “Het was verboden om onder

de rok blote benen te hebben. Sieraden waren

taboe.” Hoewel de drie zeggen dat het vroeger

heel gemoedelijk was, vinden zij het werk niet

echt veranderd. “We hebben er destijds voor

gekozen om mensen te helpen. Dat doen wij nog

steeds”, aldus Truus. “Het werken op zich is nog

steeds even leuk”, verwoordt Gerda haar gevoel.

“Als je in rouwadvertenties leest dat het personeel

van Het Meulenbelt wordt bedankt voor de

goede zorgen, dan maakt dat mij blij”. “Daar doe

je het voor, aldus Truus. “En dat geeft erkenning”,

vult Inge aan.

Bron: TC Tubantia. Foto: W. Borre

december 2011

tmzorg

15


Inhuizing in het

nieuwe Borsthuis

16

Het nieuwe Borsthuis, verpleeghuis in Hengelo, werd op

15 juni 2011 in gebruik genomen. Bewoners van het

naastgelegen, bestaande Borsthuis namen hun intrek in de

nieuwbouw. Een aantal verpleeghuisbewoners bleef in het

bestaande verpleeghuis wonen. Dit gebouw, dat altijd de

TriviumMeulenbeltZorg

naam Het Borsthuis heeft gedragen, kreeg vanaf dat

moment de nieuwe naam Het Hof. De ruimten van Het

Hof zullen worden aangepast, waarna een interne

verbouwing zal plaatsvinden.

Een dronk op de officiële opening van het nieuwe Borsthuis.

Op de foto v.l.n.r. de heren H.G. Mannak (voorzitter Raad van Toezicht TMZ).

H. Groenewegen (architect), P.F.M. Weda (voorzitter Raad van Bestuur TMZ),

F.A.M. Kerckhaert (burgemeester van Hengelo) en H. Nijhof

(voorzitter Cliëntenraad TMZ regio Hengelo).

Officiële opening

Borsthuis

De officiële opening van Het Borsthuis vond plaats op 11 november

2011 in aanwezigheid van medewerkers, cliëntenraad en externe

genodigden. De officiële handeling werd verricht door de heer drs.

F.A.M. Kerckhaert, burgemeester van Hengelo.

Het nieuwe Borsthuis staat model voor het nieuwe woonconcept

van TMZ. Op termijn zullen alle zorglocaties van TMZ volgens dit

concept gebouwd of verbouwd worden. Met als uitgangspunt een

hoge kwaliteit van leven voor zowel cliënten als medewerkers, biedt

Het Borsthuis veel ruimte en privacy met grote éénpersoonskamers.

De heren Kerckhaert en Weda onthullen

een herinneringsplaquette.

december 2011

tmzorg

17


18

Stichting Lansia

TriviumMeulenbeltZorg zet zich

in voor verzorgingshuis Indonesië

TriviumMeulenbeltZorg

We nemen u eerst even mee terug in de tijd. Het is in de jaren-60. Het oorspronkelijke Dokter P.C. Borsthuis

was nog gelegen aan de Kievitstraat in Hengelo. Het was de tijd waarin een groot aantal Indische Nederlanders

naar ons land kwamen en dringend onderdak vroegen. Deze repatrianten werd onderdak geboden in

het oorspronkelijke P.C. Borsthuis en waren daarmee de allereerste bewoners van Het Borsthuis.

Gerard de Wit, pionier van het eerste uur

Bij de komst van repatrianten in het oude Borsthuis werd in 1956 de heer Gerard de

Wit aangetrokken als chef-kok (“De CHEF”) met kennis van de Indische keuken. Hij

had de nodige ervaring opgedaan als scheepskok op de vaart naar het voormalig

Nederlands-Indië. Zodoende kon hij deze groep bewoners van Het Borsthuis drie maal

per week een Indische maaltijd aanbieden. Vanaf 1964 hielp hij actief mee aan de

opbouw van het verpleeghuis, dat later naar de Boerhaavelaan verhuisde. Rond 1968

begon hij daarnaast met de nieuwe dienstverlening Tafeltje Dekje, de maaltijdbezorgdienst

voor ouderen en zieken in Hengelo. Ook zette hij zich samen met collega Wouter

Regeling jarenlang in voor het S4-project: Samen Smoren Samen Smullen, kooklessen voor

mannen vanaf 50 jaar. Vrijwillige activiteiten waarvoor hij een ridderorde mocht ontvangen.

In 2010 overleed de heer De Wit.

Ruim 40 jaar later wordt, op

initiatief van de Almelose tandarts

Rob Wiranto, de Stichting Lansia

opgericht. Naar aanleiding van zijn

contacten met het verzorgingshuis

Pelkrim in Magelang op Midden-Java,

waar zorgbehoeftige bejaarde dames

worden gehuisvest en verzorgd,

benaderde hij de Almelose verpleeginstellingen,

waar hij naast zijn

praktijk werkt, voor hulp ten behoeve

van een betere uitrusting van Pelkrim

dat volstrekt versleten was. Daarnaast

enthousiasmeerde hij medeleden

van zijn Rotaryclub ten behoeve

van fondswerving en organisatie.

De hulp van de zorginstellingen zou

niet alleen materieel moeten zijn.

Wiranto had ook behoefte aan

vakmatige steun geconstateerd.

Hieraan wilden de instellingen

meewerken.

De Stichting Lansia is opgericht in

april 2003. Bestuursleden zijn

geworven bij de verpleeginstellingen

en de Rotary Club Almelo. Met het

houden van “Indische avonden”

is toen geld ingezameld. Daarnaast

heeft Stichting Lansia donateurs.

In de afgelopen jaren zijn verbeterin-

gen aan het sanitair, de keuken en de

huiskamer van Pelkrim aangebracht.

Maar ook een computer en een

digitale camera, waardoor ook

afstandcommunicatie met medici

en andere adviseurs mogelijk is.

Een bijzonder voorbeeld van

mondzorg voor ouderen is dat in

2010 dertig bewoonsters van Pelkrim

een nieuwe gebitsprothese hebben

gekregen.

Voor de komende tijd richt Stichting

Lansia zich op het bieden van

ondersteuning ten behoeve van de

vakinhoudelijke ontwikkeling van de

ouderenzorg en op werving van

fondsen voor de uitbreiding van het

huis Pelkrim, dat wel een stukje

grond heeft, maar nog steeds te

weinig financiële middelen voor de

bouw. Deze nieuwbouw zal bestaan

uit service en bergruimten, waardoor

er in het huidige gebouw

de mogelijkheid ontstaat

om door verbouwing

voor meer bewoners

ruimte te creëren. Begin

2011 is een bouwkundige

ingeschakeld om hiervoor

een plan uit te werken.

TMZ is, vanuit historisch

perspectief en vanwege

de verbinding met de

ouderenzorg, graag

bereid om zich in te

zetten voor de verdere

ontwikkeling van dit

verzorgingshuis. De

financiële steun die we

door vrijwillige bijdrages

hopen te ontvangen

zullen door TMZ aan de

Stichting Lansia worden

geschonken.

Financiële steun is welkom

op bankrekening 38.13.77.547

t.n.v. Stichting Lansia,

Almelo.

december 2011

tmzorg

19


20

TriviumMeulenbeltZorg

TriviumMeulenbeltZorg

tmzorg is het huisblad van TriviumMeulenbeltZorg.

Redactie:

TMZ, afdeling Communicatie en PR

Coördinatie en eindredactie:

M. Wensink

P. Kroeze

Redactieadres:

TMZ, afdeling Communicatie en PR

Postbus 5019, 7600 GA Almelo

Teksten:

M. Wensink

Ontwerp en vormgeving

Inc. Merkbeleving

Druk:

Van Marle Grafische Bedrijven

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van

de redactie worden verveelvoudigd, op welke wijze

dan ook.

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Telefoon 0900 2 453 453

Uw kwaliteit van leven is onze gezamelijke zorg

More magazines by this user
Similar magazines