25.09.2013 Views

Magazine

Magazine

Magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magazine

Een uitgave van de Slokker Groep, december 2011, nummer 155


13

4

In kort bestek o.a.:

De hei in een hip jasje

Stars & Cars Rally

De innovatieve kant van Flevoland

Heerlen, Parkheuvel Fase 3

Modelwoning nodigt kopers

uit voor de volgende fase

2

14

8

Oxfam Novib

Beekbergen, De Bergbeek

Bijzondere overgang tussen

stedelijk gebied en park

Een jaar bedrijvenambassadeurschap;

een indruk

16

Bussum, Goois Lyceum

Metamorfose derde verdieping

geslaagd

9

Amstelveen, Bovenkerk-Oost

De herstructurering van de wijk

is voltooid

18

Blaricum, De Oorsprong

Een prachtige plek om te wonen


10

Slokker Canada West

Sinds de opening van deze vestiging

vier jaar geleden is er al heel wat

bereikt

20

Bussum, Godelindebuurt

De buurt staat er weer stralend bij

12

Blaricum, Neo Novem

Negen opvallende woningen

als sluitstuk

22

Goirle,

De Frankische Driehoek

De eerste deelopleveringen van dit

multifunctionele project zijn een feit

Voorwoord

Ondanks roerige tijden kunnen we terugkijken op een productief jaar met

interessante projecten. Grootschalige multifunctionele projecten, zoals De

Frankische Driehoek in Goirle, waar inmiddels de sporthal en de Brede School

zijn opgeleverd. Maar ook kleinschalige, zoals negen nieuwbouw woningen

in Blaricum, of projecten die opvallen door een bijzondere uitstraling, zoals

De Bergbeek in Beekbergen. Na jaren van werkzaam heden is de her -

structurering van de Godelindebuurt in Bussum afgerond. De buurt staat er

weer stralend bij! Ook in de wijk Bovenkerk in Amstelveen zijn de laatste

woningen van het herstructureringsplan opgeleverd. Slokker Canada West

laat niet alleen zien aan welke projecten op dit moment in en om Calgary

wordt gewerkt, maar ook wat er in de (nabije) toekomst op stapel staat.

Veel van de projecten die Slokker realiseert scoren uitstekend als het om

duurzaamheid gaat en hebben een aanmerkelijk lagere EPC dan wettelijk

wordt vereist. In het Kyoto-verdrag is overeengekomen dat de EPC de

komende jaren verder wordt verlaagd: van de huidige 0,6 naar 0,4 in 2015

tot energieneutraal vanaf 2020. Het door Slokker ontwikkelde Leefhuis

heeft nu al een standaard EPC van 0,5 en dit jaar hebben wij in Heeswijk-

Dinther een energieneutrale woning (EPC


4

In kort bestek

Een rondleiding langs de

nieuwbouw was een van

de programmaonderdelen.

Sfeervolle opening

Klein Engelenburg

Brummen - Domus Magnus organiseerde op zaterdag

10 september een Landgoed Fair op het 3,5 hectare

grote terrein van de particuliere woonzorgvoorziening

Klein Engelenburg. Tevens vond de officiële opening

plaats van de twee nieuwe vleugels met veertien

zorgappartementen en gezamenlijke voorzieningen,

die Slokker Bouwgroep vestiging Apeldoorn deze

zomer heeft opgeleverd. Ingrid van den Berg, PR

medewerkster van Domus Magnus: ‘Klein Engelenburg

was onze eerste luxe woonzorgvoorziening. Toen deze

een succes bleek, is het concept gekopieerd naar

Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Warnsveld.‘ Alle

nieuwe appartementen zijn inmiddels verhuurd.

Locatiemanager

Kees Jan Brouwer

en burgemeester

Niels Joosten

tijdens het

officiële gedeelte.

Bert van de Moolen, directeur-rentmeester

van het Goois Natuurreservaat en Bertran

Slokker, algemeen directeur Slokker

Vastgoed, scannen de QR-code.

De hei

in een hip jasje

Blaricum - Door het Goois Natuurreservaat loopt een

groot aantal wandel- en fiets routes. Elke route voert

langs land schappen en plekken met boeiende en

verrassende verhalen. Die verhalen blijven vaak

verborgen voor de wandelaars en fietsers. Het Goois

Natuurreservaat wil daar verandering in brengen.

Samen met het provin ciale project Oneindig Noord-

Holland gaat het Goois Natuurreservaat de verhalen

verzamelen en vertellen.

Slokker Vastgoed heeft mogelijk gemaakt dat onlangs

de tweede route werd geopend. De hele wandelroute

van 7 km is voorzien van zgn. QR-bordjes met nieuwe

informatie en leuke verhalen. Een QR-code is een twee -

dimensio nale streepjescode. Met een QR-reader op

een smartphone zijn deze codes te scannen. Daar mee

komt de wandelaar op webpagina’s die de verhalen

tonen. Ook de infozuilen bij de twee “grote ingangen”

van dit natuurgebied zijn ver nieuwd dankzij deze

sponsorbijdrage.

Slokker heeft een lange en warme historie met het

Goois Natuurreservaat. Zo werd de schaaps kooi tot

twee maal toe geschonken. De eerste keer was 20 jaar

geleden; de tweede keer, nadat de kooi drie jaar

geleden was afgebrand.

Met overtuiging is Slokker Vastgoed de samen werking

aangegaan met het Goois Natuur reservaat om deze

route nieuw leven in te blazen. Als duurzaam ontwik -

kelaar spelen we op creatieve wijze in op verande -

ringen in de markt. Ieder project vormt een nieuwe

creatie voor een plezierige woon- en leefomgeving.

De zorg voor de omgeving uit zich niet alleen in

woorden maar ook in daden, gezien deze samen -

werking met het Goois Natuur reservaat. Als echte

Huizer onderneming hechten wij veel waarde aan de

kwaliteit van de omgeving, wat nu tot uiting komt

door sponsoring van deze route.


Amsterdam - In 2009 won Slokker

Bouwgroep deze publieksprijs met de

26 herenhuizen van Blok 51A op IJburg.

Vorig jaar werden we finalist met ons

project Tidore in de Molukkenstraat en

dit jaar is er een nieuwe categorie toe -

gevoegd in deze verkiezing: vernieuw bouw.

We zijn er dan ook trots op dat we wederom tot

finalist zijn verkozen, ditmaal door de bewoners van

de door Slokker Bouwgroep vestiging Almere

(v.l.n.r.) Peter Peters, Christiaan Mennink en Pieter Peters van

Slokker Innovate nemen de prijs in ontvangst van Jan Rotmans,

voorzitter van Urgenda. In het rapport sprak de jury haar

waardering uit over de focus op de doelgroep, de gegarandeerde

prestaties, de lichte constructie, de aandacht voor CO2-reductie

en de industriële benadering.

Het Leefhuis

tweede bij prijsvraag De Voorsprong

Wederom

finalist!

gerealiseerde vernieuw bouw van de wooncomplex -

en AB11 en AB17 in de Fannius Scholtenbuurt. In

deze buurt heeft woningcorporatie Rochdale in

totaal 154 oude sociale huurwoningen drastisch

vernieuwd en samengevoegd tot 121 nieuwe

appartementen met twee of drie kamers en

maisonnettes met vier kamers. De gevels werden

grondig opgeknapt: de oorspronkelijke details en

ornamenten zijn hersteld en alle kozijnen, ramen en

deuren vervangen. De tekeningen waren van

Schippers Architecten uit Den Haag. Het project is

ontwikkeld in bouwteam, waardoor de aannemer

en constructeur van grote waarde konden zijn bij

het bedenken van de complexe samenvoegingen.

Zie ook www.nieuwbouwprijs.nl voor de televisie -

uitzending op AT5 en het artikel in Het Parool.

Ede - Tijdens manifestatie De Voorsprong op donderdag 24 november zijn de winnaars van prijsvraag De Voorsprong

bekend gemaakt. Energiesprong | SEV en Netwerk Conceptueel Bouwen hebben deze prijsvraag in het leven geroepen

voor integrale én energieambitieuze woningbouwconcepten. Partijen konden meedoen aan de wedstrijd wanneer zij met

gedeelde afspraken een integrale oplossing op de markt aanbieden, die voor bestaande woningbouw minimaal 45%

energiereductie oplevert en voor nieuwbouw energieneutraal is. Juryvoorzitter Pieter Huijbregts (van het Netwerk): “De

inzendingen variëren van een uitgekiende combinatie van reeds beproefde technieken tot revolutionaire technieken die

zelfs lijken te spotten met Trias Energetica. Er begint duidelijk een ruim aanbod van betaalbare energieambitieuze

concepten te komen. Ketensamenwerking over de grenzen van projecten heen wordt al steeds normaler.”

Programmamanager Energiesprong Jan Willem van de Groep geeft aan dat het accent van de focus op techniek hier en

daar wat mag verschuiven naar extra aandacht voor de gebruiker. Meer informatie: www.energiesprong.nl

In kort bestek

Publieksprijs

Lieven de Keypenning

Haarlem - Op 16 november 2011 reikte rijksbouwmeester Frits

van Dongen de Lieven de Keypenning uit die dit jaar als thema

stedenbouw en openbare ruimte had. Naast de juryprijs was er

ook een publieksprijs. Net als bij de vorige editie van de Lieven

de Keypenning wees het publiek, dat via de website van de

gemeente kon stemmen, een andere winnaar aan. Jan Geert

Majoor, hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad, overhandigde

de publieksprijs aan de ontwerpers van het Ripperda -

terrein, de Belgische architect Bob van Reeth en lanschaps -

architect Pim Vervuren. Met een ruime voorsprong liet De

Ripperda de andere kandidaten achter zich.

De jury van de Lieven de Keypenning bestond uit de wethouder

Ruimtelijk Ontwikkeling (voorzitter), de stadsbouwmeester, de

directeur van het ABC architectuurcentrum, een architectuurhistoricus

en een vertegenwoordiger van de Vereniging

Haerlem. De jury had uit een voordracht van dertig steden -

bouw kundige projecten er tien genomineerd.

Sinds 2009 heeft de gemeente Haarlem de cultuurprijs Lieven de

Keypenning ingesteld. Een onderscheiding die jaarlijks wordt

uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op het gebied

van monumenten, architectuur of stedenbouw verdienstelijk

heeft gemaakt. De prijs is vernoemd naar Lieven de Key (1527-

1600), de eerste stadsbouwmeester van Haarlem. Hij bouwde

onder andere de Vleeshal en een vleugel aan het Stadhuis.

5


Zonsparen heeft

de toekomst

Een goed begin, een

voordelig perspectief

6

In kort bestek

Huizen - Slokker Vastgoed kijkt vooruit en kiest ervoor om in

vrijwel elk toekomstig nieuwbouwproject de woning standaard

te voorzien van een aantal zonnepanelen op het dak. Met

Zonsparen® - een nieuw initiatief van Slokker Vastgoed - heeft

de consument de mogelijkheid het aantal zonnepanelen op

het dak van zijn/haar nieuwbouwwoning (jaarlijks) te laten

groeien. Hierdoor zal een energierekening steeds verder

omlaag gaan. Wanneer energieprijzen stijgen, wordt het voor -

deel verhoudingsgewijs steeds groter. Momenteel wordt de

laatste hand gelegd aan de exacte invulling van het Zonsparen -

concept. In een volgende uitgave van ons Magazine informeren

wij u graag uitgebreid.

Met gezamenlijke inspanning van (v.l.n.r.) hoofduitvoerder Ed Dilven (Slokker Bouwgroep), vestigingsdirecteur Aline

Zwierstra (WonenBreburg) en directeur Peter Castenmiller (De Wever) wordt de vlag 62 meter omhoog gehesen.

Hoogste punt

Nieuwe Heikant

Tilburg - Vijf kilometer palen, 165.000 stenen, 175.000 kilo

stalen liggers en 5400 meter aluminium voor de gevels.

Vestigingsdirecteur Aline Zwierstra van WonenBreburg

kwam in september met deze indrukwekkende cijfers

tijdens de officiële bijeenkomst bij appartementencomplex

De Nieuwe Heikant ter gelegenheid van het bereiken

van het hoogste punt. Het 62 meter hoge complex is

onderdeel van de grootschalige ontwikkelingen op en

rond het Wagnerplein. WonenBreburg en Stichting De

Wever bouwen hier 190 zorgwoningen voor ouderen in

de woontoren. Daarnaast komen er nog 60 verpleeg- en

80 verzorgingsplaatsen in de nieuwbouw die in de plaats

gaat komen van het bestaande verzorgingshuis. De

uitvoering is in handen van Slokker Bouwgroep vestiging

Breda. Het ontwerp is van Oomen Architecten.

Slokker Bouwgroep sponsorde de

lunch in de Oranjerie bij Huis Doorn.

Stars & Cars Rally

voor het goede doel

Doorn - Op 17 september vond de derde editie

van de Stars & Cars Rally plaats. Bekende

Nederlanders zetten zich middels deze rally in

om geld in te zamelen voor het goede doel. En

het was wederom een groot succes! Vereniging

Het Verschil kon een cheque van 150.000 euro

overhandigen aan de Stichting Metakids, een

stichting die onderzoek doet naar stofwisselingsziekten

bij kinderen. De veelal antieke auto’s

vertrokken onder veel bekijks vanuit Harder -

wijk en reden via de lunch in Doorn naar de

finish in Gorinchem.


Marknesse - Waar sommige provinciale VNG-afdelingen

een 'bestuurdersdag' hebben, organiseert VNG Flevoland

sinds 2008 een zogenaamde VNG Flevomeeting. Deze

meeting wordt jaarlijks gehouden aan het begin van het

vergaderseizoen; meestal op een vrijdag in september, dit

jaar was dat op vrijdag 23 september. De genodigden zijn

alle gemeentebestuurders (raad en college) uit Flevoland,

Statenleden en leden van Gede puteerde Staten uit

Flevoland, Flevolandse Kamerleden en vertegenwoor digers

uit maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven

voor zover er een relatie is met het thema dat die dag

centraal staat. Aangezien als thema dit jaar ‘de innovatieve

kant van Flevoland’ is gekozen, wilde de gemeente Zee -

wolde samen met Slokker Innovate (en dus de Slokker

Groep) het innovatieve karakter van de gemeente tonen.

Tijdens de VNG Flevomeeting presenteerde Slokker Innovate

het Leefhuis® als passiefhuis en energieneutrale woning. Ook

de verhuizing naar de gemeente Zeewolde, die in maart 2012

gaat plaatsvinden, stond centraal tijdens de presentatie

Thema VNG

Flevomeeting 2011

De innovatieve

kant van Flevoland

Haarlem - Bijna 70 monumenten hadden hun deuren geopend

tijdens de Open Monumentendagen in september. Haarlem

organiseerde als vijfde monumentenstad van Nederland een

veelzijdig en cultureel programma, dat bewust laagdrempelig en

voor alle leeftijden was. Met veel creativiteit probeerde men zoveel

mogelijk mensen te interesseren voor het prachtige cultureel

erfgoed van de stad. Zo was ook het terrein van De Ripperda

opengesteld voor publiek. Het was een groot succes: vele mensen

hebben tijdens deze zaterdag en zondag, onder begeleiding van

bezielde gidsen, het monumentale kazerneterrein bezocht. De

bezoekers van Het Ripperdaterrein waren enthousiast: “Leuk om

een keer onder begeleiding over het terrein te lopen en zo te

horen wat de verhalen achter de gebouwen zijn.”

Ouderwets met een tikkeltje nostalgie

Een impressie van de toekomstige Melkfabriek.

In kort bestek

Creatief met karton

Hilversum - Nieuwsgierig winkelend publiek op de Groest

en serieus geïnteresseerden kwamen op zaterdag 8 oktober

kijken naar een op ware grootte ingerichte nieuwbouw -

woning van het project De Melkfabriek middenin de winkel -

straat. Wooncorporatie Dudok Wonen had een ‘maison nette’

op ware grootte (bijna 80 m 2 ) ingericht met kartonnen

meubels. De koopwoningen worden op dit moment ge -

bouwd en volgend jaar opgeleverd. De Melkfabriek is een

imposant voorbeeld van wederopbouwarchitectuur uit de

jaren vijftig en heeft de monumentenstatus. Bij de vernieuw -

bouw blijven originele details als de karakteristieke bogen

en hoge ramen dan ook intact. Slokker Bouwgroep vestiging

Almere realiseert de veelomvattende renovatie/vernieuw -

bouw. Het ontwerp is van Inbo Architecten uit Woudenberg.

Kijk ook op www.demelkfabriekhilversum.nl

Bezoekers laten zich informeren op de Groest.

7


Een bijeenkomst is een serieuze zaak. Er zijn drie

mensen van de groep die de sleutel van de geldkist

hebben. Op straffe van uitsluiting geldt hiervoor een

geheimhoudingsplicht. Op de wekelijkse meeting legt

elke deelnemer minimaal 200 shilling (5 eurocent) en

maximaal 10.000 shilling (2,50 euro) in. Daarna wordt er

een besluit genomen over de gevraagde leningen.

Tijdens deze bijeenkomst werd er onder andere een

lening verstrekt van 60.000 shilling voor de inkoop van

vis voor een eethuisje. Is de kas leeg, dan kun je pas de

week erna weer lenen. Dat is ook het principe van

het systeem: een lege kas, geld dat op korte termijn

productief gebruikt wordt en zo rendement genereert.

Omdat de mensen vaak niet

kunnen lezen of schrijven wordt

het doel dat mensen willen

bereiken getekend. In het midden

onderin de situatie van van nu,

bovenin het te bereiken doel.

Aan weerszijden hiervan de

kansen en gevaren waarmee

rekening moet worden gehouden.

8

CREAM bevordert

ondernemerszin in Uganda

Sinds begin dit jaar is Slokker Bouwgroep bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib, een

betrouwbare organisatie, die zich inzet voor een wereld zonder armoede en met gelijke

kansen voor iedereen. Zij doen dit met een microfinancieringsprogramma in ontwik -

kelings landen. Onze bijdrage is afgelopen jaar door partnerorganisatie CREAM

(Consultancy for Rural Enterprise Activitiy Management) ingezet bij het microfinancieringsprogramma

in het noordwesten van Uganda.

Om de economische mogelijkheden van de

mensen te vergroten, wordt getracht hun

onder nemingszin te bevorderen. Hiertoe

worden samen met de betrokken mensen in

dorpen spaar- en kredietgroepen opgezet.

Meestal sparen de mensen eerst een tijdje en

kunnen daarna een kleine lening krijgen. De

kredieten worden betaald uit ingebrachte

spaargelden. CREAM blijft deze groepen bege -

leiden en door de sociale controle worden de

leningen trouw afgelost, met rente. Zo groeit

het kapitaal van de groep gestaag en kunnen

de leden steeds grotere investeringen doen.

De organisatie regelt vakcursussen voor de

beginnende onder nemers en ondersteu ning

bij het vinden van de juiste afzetkanalen voor

hun producten. Ook helpt zij om de

natuurlijke omgeving duurzaam te gebruiken.

Slokker is er trots op hier een bijdrage aan te

kunnen leveren.


Project: Bovenkerk-Oost, Amstelveen - Aantallen: 53 koopwoningen en 43 huurwoningen en -appartementen

Opdrachtgever: Eigen Haard, Amsterdam Architecten: PBV Architecten, Wassenaar - Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Huizen

Twee-onder-een-kappers

uit de laatste fase.

Drie-onder-een-kappers

uit de laatste fase.

Het appartementencomplex

uit een eerdere fase.

Laatste fase

Bovenkerk

een feit

De afgelopen jaren ging heel Bovenkerk in fases op de schop. In totaal

ging het om ruim 800 woningen. Na Bovenkerk-Centrum en Bovenkerk-

Zuid was als laatste Bovenkerk-Oost aan de beurt. De allerlaatste fase is

onlangs opgeleverd. In deze fase zijn 25 koopwoningen gerealiseerd:

twee- en drie-onder-een-kapwoningen, wederom in de geliefde

traditionele jaren dertig stijl. Een totaal vernieuwd Bovenkerk is hier -

mee een feit. Een breed gedragen vernieuwing, aangezien er vanaf het

allereerste stadium gezamenlijk met de bewoners naar het definitieve

ontwerp is toegewerkt.

9


Volop ontwikkelingen in

Slokker Canada West bouwt gestaag door

Calgary is de grootste stad in de Canadese provincie Alberta en ligt ongeveer 80 kilometer

ten oosten van de Rocky Mountains. Calgary telt ongeveer 1.091.000 inwoners, de hele

agglomeratie ruim 1.352.000. Daarmee is het na Toronto en Montréal de grootste stad van

Canada en de vijfde grootste agglomeratie van het land.

MOMENTEEL

IN AANBOUW

10

De petroleumindustrie is de pijler van de

plaatselijke economie, maar ook de landbouw,

technologie en het toerisme zijn van belang.

Alhoewel de wispelturige economie ook in

Calgary wordt gevoeld, heeft de onder lig -

gende bevolkingsgroei doorgezet. Met een

groei van bijna 90.000 inwoners in de laatste

drie jaar heeft de agglomeratie voldoende

ruimte voor nieuwe projecten.

Alweer ruim vier jaar geleden opende Slokker

hier haar vestiging Canada West. Deze

vestiging heeft inmiddels drie projecten

gerealiseerd met in totaal 175 woningen.

Samen met lokale partners en internationale

investeerders wordt er in Calgary en wijde

omgeving aan negen projectontwikkelingen

gewerkt, waarvan drie projecten in actieve

ontwikkeling voor 444 starterswoningen op

7,5 hectare grond, en zes projecten op een

grondpositie van 146 hectare, waar in de

toekomst ongeveer 2000 woningen zullen

worden gebouwd.

Voor meer informatie:

www.townhomescalgary.com

Silverado - Calgary, Alberta

Gestart in het derde kwartaal van 2010 in een van de meest actieve nieuwbouwwijken

van Calgary, vlakbij het onder paardensporters wereldberoemde Spruce Meadows

bevindt zich ons project met 141 eengezinswoningen in de Amerikaanse ‘Colonial’stijl.

Hoewel deze woningen van 90 m 2 tot 110 m 2 met twee of drie slaapkamers voor

Calgarians relatief klein zijn, vormen ze een goed alternatief voor appartementen. De

frisse stijl, de extra aandacht voor bergruimte en de ruime keuken zijn aantrekkelijke

pluspunten. Kopers die twijfelen tussen een appartement of een eengezinswoning

worden over de streep getrokken door het extra woongenot tegen een concurrerende

prijs. Dat is wel te zien aan de verkoopgetallen. In negen maanden tijd zijn al 51 units

verkocht wat neerkomt op 36% van het gehele project.


Calgary

MOMENTEEL

IN AANBOUW

Townhomes of Chestermere Station - Chestermere, Alberta

Met 245 woningen is dit het grootste project van Slokker Canada West tot nu toe. Chestermere is vooral bekend om haar

300 hectare groot meer en is in de zomer een gewilde bestemming voor waterskiërs uit Calgary en omstreken.

De mix van eengezinswoningen varieert in oppervlakte van 75 m 2 tot 114 m 2 . In dit project wordt het ‘Manor’ model

geïntroduceerd. Dit model bestaat uit twaalf appartementen per gebouw van drie verdiepingen. Het verschil met

standaard appartementen is dat elke unit hier zijn eigen ingang heeft. Gas, water en licht worden per unit gemeten,

waardoor de algemene kosten laag blijven, wat het erg aantrekkelijk maakt voor investeerders.

Riverstone at Cochrane

Cochrane, Alberta

Gestart in 2008 - 91 eengezinswoningen met

drie slaapkamers. Het project is inmiddels

vol ledig gerealiseerd met nog acht woningen

in de verkoop en de verwachting dat deze

eind van het eerste kwartaal 2012 zullen zijn

verkocht.

Sage Hill Village

Calgary, Alberta

Gestart in 2010 - 58 eengezinswoningen rond

de 104 m 2 . Het project is volledig gerealiseerd

met nog vier woningen in de verkoop en de

verwach ting dat we eind dit jaar de boeken

kunnen sluiten.

REEDS

OPGELEVERD

REEDS

OPGELEVERD

11


Project: Neo Novem, Blaricum - Aantallen: 9 eengezinswoningen - Opdrachtgever: Slokker Vastgoed

Architect: Inbo Architecten, Amsterdam - Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Almere

(Buiten)gewoon wonen in Blaricum

12

Van arme boerennederzetting tot aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente. Blaricum staat in

de lijst van rijkste gemeenten van Nederland. Het dorp heeft tegenwoordig op het gebied van wonen

en recreëren alles wat het Gooi zo aantrekkelijk maakt. Onlangs werden in Blaricum Bijvanck negen

eengezinswoningen opgeleverd. Deze woningen vormen het sluitstuk van een plan waarin al eerder

een wijkcentrum en appartementengebouw zijn gerealiseerd.

De woningen hebben een afwijkende architectuur. In een wijk met voornamelijk zeventiger jaren bouw,

zijn deze huizen zeker opvallend te noemen. Gekozen is voor een aansluiting met de aangrenzende

bestaande bebouwing, maar dan met een modern tintje. De materiaalselectie, zoals de drie kleuren

bakstenen en dakpannen geven het project een frisse aanblik. Bijzonder detail ook is de afwisseling van

de voorgevel op de eerste verdieping. Dit geeft de woningen een speels, luchtig en eigen karakter.


Project: Parkheuvel Fase 3, Heerlen - Aantallen: 15 eengezinswoningen - Opdrachtgever: Slokker Vastgoed

Architect: Mulleners en Mulleners, Amsterdam - Realisatie: Smeets Bouw, Maastricht

De eerste twee fasen in Parkheuvel tellen 45

woningen, variërend van vrijstaande woningen in

twee typen, twee- en drie-onder-een-kapwoningen.

Kenmerkend zijn de stijlvolle architectuur met

gevarieerde gevel beelden en divers kleurgebruik, de

verschillende woningtypen, de groene omgeving en

de ruime kavels. De verkoop van deze twee fasen

verliep vlot, zodat werd besloten om de laatste fase

versneld in verkoop te brengen.

In fase drie zijn de kenmerken en kwaliteiten van de

eerste twee fasen weer terug te vinden. In totaal

gaat het om vijftien woningen, onderverdeeld in

zeven vrijstaande woningen, een twee-onder-één-

De speelse inrichting benadrukt de

sterke punten van de modelwoning.

Modelwoning

voor de puntjes op de ‘i’

kapwoning, en twee driekappers. De start verkoop

van deze opge splitste fase was dermate succesvol dat

inmiddels gestart is met de bouw.

Onlangs werd besloten een van de woningen door

verkoopstylisten te laten inrichten tot model-woning.

Met de bezichtiging van de modelwoning krijgen

‘twijfelaars’ de kans de woning vanuit ‘bewoonde’

optiek te bekijken. Door een uitgekiende inrichting

worden de sterke punten van de woning benadrukt.

De praktijk leert dat mensen in een deze fase door

een dergelijke opzet meer getriggerd worden en

sneller overgaan tot aankoop van een woning.

13


Project: De Bergbeek, Beekbergen - Aantallen: 18 koopappartementen, 8 eengezinshuurwoningen en een parkeergarage - Opdrachtgever: Sprengenland Wonen, Eerbeek

groene

gevels

De 'stedelijke' kant.

14

Bijzondere

Aan de zijde van het park is gekozen voor een

glazen gevel. Voor de privacy en om de link

met de omgeving visueel te benadrukken, is

het glas bedekt met een groen patroon van

bladeren. Het gebouw wordt als het ware

opgenomen in de omringende natuur. Aan de

dorpskant zoeken de gebouwen verbinding

met de sfeer en uitstraling van de bestaande

wijk door te kiezen voor vergelijkbare mate -

rialen, hoogtes en vormgeving. Diversiteit

speelt een belangrijke rol. De appartementen

Opvallend, dat is toch wel het minste wat je kunt zeggen over project De Bergbeek in

Beekbergen. Een nogal gedurfd ontwerp, waarmee de architect heeft geprobeerd de

unieke ligging van het project tussen park en stedelijk gebied tot uitdrukking te brengen.

En dat is door de kleurstellingen en het materiaalgebruik uitstekend gelukt.


Architect: Casanova + Hernandez architecten, Rotterdam Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Apeldoorn

De appartementen hebben

lange panoramische balkons

rondom en individuele

kleinere balkons die het

buitenaanzicht van het

gebouw doorbreken. De naast

het appartementengebouw

gelegen parkhuizen hebben

een mooi terras op de begane

grond, direct verbonden met

het park, en nog een terras op

de bovenverdieping met

uitzicht over het park.

De 'parkachtige' kant.

Contrast tussen park

en stedelijk gebied

variëren van ruime lofts tot driekamerappartementen,

zodat er voor ieder wat wils is.

Door de glazen gevel lijkt de woonkamer

onderdeel te worden van het stadspark en het

park de achtertuin van de woningen.

uitdagend glas

Robert Hoekstra van Saltos, al sinds 2007

betrok ken bij dit project als projectontwik -

kelaar, en directievoerder namens Sprenge -

land Wonen tijdens het bouwtraject, is

enthousiast over het project. ‘De ligging en

de woningen zijn mooi. En het is toch ook

heel bijzonder dat dergelijke eengezins -

woningen in de sociale huursector vallen? En

dat je bij die woningen ook nog eens een

parkeerplaats in een parkeergarage hebt?

De samenwerking op dit project was prima,

alhoewel het glas wel enige span ningen

heeft opgeleverd. Zo hebben we wel 22 mon -

sters in Duitsland laten maken, voor dat we

allemaal tevreden waren met het resultaat!

En als ik nu naar dit project kijk, dan denk ik,

we hebben echt wat moois neergezet, ook in

de uitvoering: het ziet er strak uit!’

15


Wethouder Adriana van den Berg, Mark de Haas,

lid college van bestuur Gooise Scholen Federatie,

en rector Henk Lenselink heffen het glas.

Op 2 november werd de derde verdieping feestelijk

opgeleverd door middel van een domino-effect.

16

Project: Verbouwing derde etage Goois Lyceum, Bussum - Aantallen: herindeling 1400 m 2 tot Technasium

Leren geen

last meer

maar een lust

De derde verdieping van het Goois Lyceum in Bussum heeft een

metamorfose ondergaan: door de ruim 1400 m2 geheel opnieuw in

te delen was er ruimte te creëren voor een Technasium en daarnaast

nog drie extra lokalen. Het Goois Lyceum is daarmee de enige

aanbieder van een Technasium in de Gooi- en Vechtstreek.

Het Technasium is een vernieuwing die (mede)

ontstaan is omdat Nederland een vooraan -

staande plaats wil innemen in de kennis -

economie. Daarvoor heeft het goed opgeleide

mensen nodig en vooral bètatechnisch hoog

opgeleiden. Het probleem is dat te weinig

jongeren kiezen voor een exacte opleiding.

Jongeren hebben vaak een stereotiep beeld

van beroepen die een hogere bèta of tech -

nische opleiding vereisen. Bovendien komen

De etage is geheel gestript en

opnieuw ingedeeld. De kolommen

maakten deel uit van de constructie

en zijn op een leuke manier ingepast

binnen de herindeling.

ze in het huidige onderwijs te weinig in

aanraking met de praktijk en sluiten de vak -

ken vaak onvoldoende aan op de belevings -

wereld van jongeren. Om leerlingen te laten

ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en

maatschappelijk relevant is, zijn diverse havo/ -

vwo scholen in Nederland met een tech nasium

gestart. Dit kan alleen na goedkeuring van

het (landelijk en regionaal) Netwerk.


en extra lokalen - Opdrachtgever: Gooise Scholen Federatie, Bussum - Architect: Coresta total Engineering bv, Son - Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Almere

samenwerken met bedrijven

Het Technasium van het Goois Lyceum is een

volwaardige vwo-opleiding voor leerlingen

met een brede belangstelling voor de natuurwetenschappelijke

vakken. Binnen deze oplei -

ding neemt het vak Onderzoek en Ontwerpen

een centrale plaats in. Opdrach ten voor dit

vak komen van overheidsinstellingen of het

bedrijfs leven. Zo biedt de samen werking met

Akzo Nobel bijvoorbeeld volop mogelijk -

Een frisogende balie.

heden voor bedrijfsbezoeken en interessante

opdrachten.

wordt vervolgd

Roger Reijkers, facilitair manager bij de

Gooise Scholen Federatie is zeer tevreden met

de verbouwing, zowel qua traject als qua

resultaat. ‘En nu de overige verdiepingen en

de gevels nog! Ook hiervoor zullen we Slokker

zeker uitnodigen bij de aanbesteding!’

Leslokaal

met extra’s.

17


Project: De Oorsprong, Blaricum - Aantallen: 42 appartementen, ruim 1.900 m 2 ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en een parkeergarage

Door deze glasconstructie

hebben de galerijen een

natuurlijke lichtinval.

18

Leefstijl basis voor

Midden in het Gooi, in Blaricum, ontstaat een nieuwe woonwijk met ongeveer 800 woningen: De Blaricummermeent. Aan

de rand van deze wijk, op de grens van Huizen en Blaricum, is De Oorsprong verrezen. Een modern gebouw, bestaande

uit 42 woonzorgappartementen met acht driekamerwoningen en 34 tweekamerwoningen, in grootte variërend van 66 m²

tot 122 m². Alle woningen hebben een ruim privé balkon, met uitzicht op de binnentuin, het water van De Eem, het groen

of de atletiekbaan. Daarnaast heeft ieder appartement een eigen parkeerplaats in een afgesloten parkeergarage. Op de

begane grond vinden we ruimten voor maatschappelijke dienstverlening en zorggerelateerde voorzieningen.

Teus Rook, directeur van Vestia, is trots op dit

project. ‘Allerlei bouwprojecten worden door

de crisis op dit moment vertraagd of afge -

blazen, veel woningcorporaties hebben het

moeilijk. Ik ben blij dat wij als woning cor -

poratie in de gelegenheid zijn geweest in elk

geval dit nieuwe project te realiseren. Dit past

ook binnen het beleid om steeds meer

projecten te realiseren naar leefstijl.’ Tijdens

de verschillende open dagen waren de reacties

van de bezoekers op de woningen, het

afwerkingsniveau en het bijzondere uitzicht

al erg positief. De bewoners denken er nog

steeds zo over.

duurzaamheid concreet

Grote raampartijen met veel lichtinval kenmer -

ken De Oorsprong. Ook hebben de woningen

een luxe keuken met inbouwapparatuur en

een ruime badkamer. Bijzonder is het duur -

zame verwarmingssysteem. De hele wijk is

aangesloten op een warmtekoudeopslag -


Opdrachtgever: Vestia Noord Nederland, Hoofddorp - Architect: Studio Leon Thier Architecten, Den Haag - Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Huizen

De Oorsprong

Duurzaamheid concreet gemaakt

De hoofddraagconstructie onderscheidt zich door een optimaal afgestemde

kolomstelling in de kelder en begane grond in relatie tot de dragende wanden van

de woningen. Zonder het toepassen van dure overgangsconstructies is het resultaat

een zeer praktische parkeergarage, optimale flexibiliteit op de begane grond en

volledig vrij indeelbare appartementen zonder constructieve tussenwanden.

systeem (WKO). De Oorsprong heeft echter

een eigen WKO-systeem middels een

Monobron die tot op 80 meter diep is

geboord. De Mono bron werkt als het ware als

een accu voor het pand. In de winter wordt

koude opgeslagen in het grondwater, die 's

zomers benut wordt voor koeling. En wordt in

de zomerperiode warmte opgeslagen in het

grondwater, die 's winters wordt gebruikt voor

de levering van warmte. De woningen hebben

hier door geen radiatoren in huis, maar vloer -

verwar ming. En dat levert naast veel comfort

ook extra leef ruimte op.

‘We maken duurzaamheid in deze wijk

concreet: door middel van WKO heeft elk

pand de gewenste temperatuur, dus geen

gebruik meer van fossiele brandstoffen,’

aldus wethouder Rob Posthumus.

19


Project: Godelindebuurt, Bussum - Aantallen: restauratie/revitalisatie 89 woningen en vervangende nieuwbouw 46 + 4 woningen

Laatste fase

herstructurering

Godelindebuurt

20

Een winwinsituatie

De vier A++ woningen.

De herstructurering van de Godelindebuurt bestond

uit de restauratie van 89 eengezins woningen

(waardoor nu door gedeeltelijke samenvoegen 81

woningen over zijn) en de bouw van 50 nieuwe

woningen. De woningen werden in de jaren ’20

door de beroemde architect K.P.C. de Bazel

(Amsterdamse School) ontworpen. Kenmerkend

voor de Amsterdamse School zijn de sterke

horizontale accenten in de gevelindeling, die

mogelijk zijn door de toepassing van staal en

gewapende betonconstructies. Zijn architectuur is

bij de restauratie en herbouw in ere gehouden.

Over het resultaat zijn alle partijen zeer tevreden.

De stijlvolle vervangende nieuwbouw.


Opdrachtgever: Dudok Ontwikkeling, Hilversum - Architect: Architectenbureau Karina Benraad, Zeist - Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Almere

En de opvallende Amsterdamse School details bij de gerenoveerde woningen.

Een win-winsituatie. Zo zou je de steden -

bouwkundige ingreep in de vierde en laatste

fase kunnen noemen. Dudok Wonen en de

gemeente Bussum ruilden van grond waar -

door een verscholen plein met nauwelijks

sociale controle plaats maakt voor vier nieuwe

eengezinswoningen. De gemeente Bussum

legt vervolgens een nieuwe speelvoorziening

aan op de plek waar drie eengezinswoningen

stonden. Kortom, een veiligere speelplek voor

kinderen en vier in plaats van drie woningen.

energielabel A++

Als pilot zijn deze vier woningen gebouwd

met energielabel A++, wat betekent dat ze

uitzonderlijk energiezuinig zijn. Hiermee

onderzoekt Dudok Wonen welke milieu -

maatregelen bruikbaar zijn voor andere

projecten. Subsidie van de gemeente Bussum

maakte het mogelijk om dit te realiseren. ‘We

treffen in de woningen extra isolatievoorzieningen,

leggen vloerverwarming met lage

temperatuur aan, plaatsen zonnepanelen op

het dak en er komt een zonneboiler’, legt

Sjoerd Quint, directeur Ontwikkeling van

Dudok Wonen uit.

Na jaren van werkzaamheden ligt de Gode -

linde buurt er weer als nieuw bij, klaar voor

de toekomst.

21


Project: De Frankische Driehoek, Goirle - Aantallen: een brede school, een Ahoed, een sporthal, commerciële ruimten, dagbesteding van Amarant en 58 woningen en

De Avonturiers lunchen

in de bouwkeet

Naar aanleiding van de op handen zijnde verhuizing

naar het nieuwe kinderdagverblijf zijn De

Avonturiers gestart met het thema bouwen en

verhuizen om de kinderen zo goed mogelijk op de

verhuizing voor te bereiden. Om het voor deze

leeftijdsgroep (0 tot 4 jaar) zo zichtbaar en tastbaar

mogelijk te maken, stelde Slokker diverse

bouwmaterialen beschikbaar om te kunnen bekijken

en vast te pakken. Elke week kwam er een ander

vakgebied van de bouw aan de orde: de ene week

waren ze timmerlieden, een andere week metselaars.

Terugkerend thema hierbij was dat al die werklieden

(Bob de Bouwers genoemd door de kinderen)

’s morgens gewapend met een broodtrommel binnen

kwamen in de bouwkeet. Maar het beeld van een

bouwkeet schetsen voor deze leeftijdsgroep valt niet

mee. Op de vraag van de leidsters aan de uitvoerder

of ze misschien een keertje in de bouwkeet mochten

komen lunchen met de kinderen werd positief

gereageerd. Drie dagen kwamen de kinderen naar

de bouwkeet, gewapend met broodtrommels en

bouwhelmen. Het leek wel of de boterhammen daar

veel lekkerder smaakten!

22

Maatschappelijk en sociaal

centrum in de wijk

Met de herontwikkeling van de Frankische Driehoek is de

wijk een maatschappelijk en sociaal centrum rijker, waar jong

en oud élkaar kunnen ontmoeten. De brede school (met

naschoolse opvang), de sporthal en het kinderdagverblijf zijn

inmiddels in gebruik genomen. De overige voorzieningen en

de woningen en appartementen volgen binnenkort.

De Frankische

Driehoek


appartementen - Opdrachtgever: Woonstichting Leystromen, Rijen - Architect: Rothuizen van Doorn ’t Hoofd, Breda - Realisatie: Slokker Bouwgroep vestiging Breda

Op 20 oktober werd het hoogste

punt bereikt van het bouwdeel

Amarant en Ahoed (Apotheekhuisartsen-onder-een-dak).

Drie

toekomstige bewoners van

Amarant hijsen de vlaggen. Vanaf

januari zullen de voorzieningen en

de woningen in dit complex in

gebruik worden genomen.

De Frankenhal die deel uitmaakt van de

nieuwbouw Frankische Driehoek wordt door

Leystromen beheerd. Inmiddels hebben vele

sportverenigingen hun weg gevonden naar

deze prachtige accomodatie.

De brede school, een kleurrijk geheel. Twee basisscholen zijn één brede school

geworden met buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. Bijna 3500 m 2

oppervlakte biedt ruimte aan 32 leslokalen en drie speellokalen. De trappen

worden ook gebruikt als tribune bij voorstellingen. De verschillende kleuren die

in het in het linoleum zijn toegepast, de gekleurde vlakken in het plafond en de

met trespa gekleurde wanden zorgen voor een vrolijke, frisse uitstraling.

23


De Slokker Groep is actief op het gebied van ontwikkeling, bouw en exploitatie van uiteenlopende vastgoedprojecten

met een duidelijke visie op duurzaamheid, creativiteit, kwaliteit en binnenstedelijke herstructurering.

Almere Apeldoorn Breda Harderwijk Huizen Zwolle

Atlanta Denver Jacksonville Phoenix Washington Calgary Toronto Luzern

W W W . S L O K K E R . C O M

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!