25.09.2013 Views

Holding door FACT bij ernstige ... - Altrecht

Holding door FACT bij ernstige ... - Altrecht

Holding door FACT bij ernstige ... - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Holding</strong> <strong>door</strong> <strong>FACT</strong> <strong>bij</strong><br />

<strong>ernstige</strong><br />

persoonlijkheidsstoornissen<br />

Saskia Knapen<br />

Anneleen Klarenbeek


• Shared caseload<br />

• Casus<br />

• Filmpje<br />

• Limit setting<br />

• Casus


<strong>Holding</strong> en containment binnen <strong>FACT</strong><br />

• Structuur<br />

• Opvang<br />

• Shared caseload<br />

• Eigen verantwoordelijkheid of empowerment van de<br />

patient?


<strong>FACT</strong> en eigen verantwoordelijkheid<br />

• Vloeken in de kerk?<br />

• Wel assertive, niet per se outreachend (tenzij…)<br />

• Empowerment


Shared Caseload<br />

Mogelijkheden<br />

• Tweetallen patiënt behandelen<br />

• Patiënten per week verdelen<br />

• Dagelijks telefonisch spreekuur <strong>door</strong> SPV / CSM<br />

• Spreekuur psychiater 2 x per week<br />

• PIT<br />

• SPITS<br />

• Woonbegeleiding Kwintes


Shared Caseload<br />

Faciliteert<br />

• Verdunning<br />

• Flexibiliteit<br />

• Korte overleglijnen<br />

• Begrenzen, maar beschikbaar blijven


Casus: Diane<br />

37-jarige alleenstaande vrouw met zeer <strong>ernstige</strong><br />

Borderline persoonlijkheidstoornis. Seksueel<br />

misbruik en affectieve verwaarlozing in vroege<br />

jeugd. Vanaf puberteit bekend binnen de<br />

psychiatrie. Contact met hulpverleners kenmerkt<br />

zich <strong>door</strong> strijd en agressie. In VG veel heftige<br />

opnames met IBS waarin Diane weken in separeer<br />

verbleef. Diane heeft een “aan/uit” relatie met<br />

haar ouders, nauwelijks sociale contacten,<br />

nauwelijks dagbesteding. Morbide overgewicht.<br />

Sinds 2009 <strong>bij</strong> <strong>FACT</strong> persoonlijkheidsstoornissen.<br />

(Kracht: innemend, eerlijk, )


Casus: Diane<br />

Vraagt veel aandacht, moeilijk te dragen voor 1<br />

hulpverlener, ervaart grenzen direct als extreme<br />

afwijzing, leidt vrijwel direct tot <strong>ernstige</strong> somberheid<br />

en suïcidaliteit, waar<strong>bij</strong> zij hulpverlening sterk<br />

claimt, naar kliniek belt en zich suïcidaal uit, ervaart<br />

niet inschakelen crisisdienst als afwijzing, echter<br />

boos als politie deur intrapt<br />

Tijdens huisbezoek extreme agressie, hulpverleners<br />

moeten huis ontvluchten, aanleiding gevoel<br />

afgewezen te worden, o.a. <strong>door</strong>dat er op ons advies<br />

<strong>bij</strong> ontslagwens geen IBS is afgegeven, Diane was al<br />

suicidaal.


Interventies<br />

Doel:<br />

• Limit setting<br />

• Begrijpen i.p.v. beheersen (mentaliseren)<br />

• Behouden / herstel contact<br />

• Verdelen hechtingsrelatie


Interventies<br />

Gezamenlijk gesprek (CSM/psychiater):<br />

• Limit setting: tweetallen bezoek als voorwaarde<br />

• Steunen<br />

• Onderzoeken wat er nou gebeurde (mentaliseren)<br />

Dagelijks contact via telefonisch spreekuur<br />

• Steunen<br />

Intensiveren PIT, woonbegeleiding en SPITS<br />

• Shared caseload<br />

• Steunen<br />

Telefonisch contact CSM:<br />

• Mentaliseren<br />

• Steunen


Geen contactbreuk ondanks momenten van<br />

teleologische en psychische equivalentie modus <strong>bij</strong><br />

Diane en hulpverlening dankzij een voortdurende<br />

flexibele beweging tussen limit setting en shared<br />

caseload met als “lijm” mentaliseren waar<strong>door</strong><br />

holding wordt gerealiseerd en behandeling<br />

<strong>door</strong>gang kan vinden.


Ervaring Diane


In Treatment


<strong>FACT</strong> Persoonlijkheidsstoornissen<br />

Mentaliseren<br />

Interventies <strong>Holding</strong><br />

(Limit Setting) (Shared Caseload)


Mentaliseren<br />

angst<br />

Limit setting <strong>Holding</strong><br />

Contacten met 2 HV SPITS<br />

Geen IBS Toevoegen 3 e HV<br />

Steun<br />

Ondersteunen<br />

ketenpartners


Limit setting<br />

• Fase Ontregeling<br />

• Voorwaarde<br />

• Bijvoorbeeld: klinische opnames, medicatiegebruik,<br />

destructief of agressief gedrag, suïcidaliteit


(Para)Suïcidaliteit<br />

• Angstmanagement hulpverlener<br />

• Beter te begrijpen dan beheersen<br />

• Risico


Limit setting<br />

• Kunst: grenzen stellen zònder af te wijzen<br />

• Door beschikbaar te blijven, maar vast te houden<br />

aan de grens<br />

• Verdragen razernij (o.a. <strong>door</strong> shared caseload)


Limit setting<br />

Kennis en kunde rondom<br />

• Tegenoverdrachtsgevoelens<br />

• Afweermechanismen (projectieve identificatie)<br />

• (parallelle) Teamprocessen


Limit setting<br />

FLEXIBILITEIT<br />

“growth need” “libidinal demand”


Mentaliseren


Casus: Sigrid<br />

46-jarige vrouw met zeer <strong>ernstige</strong><br />

persoonlijkheidsstoornis NAO met borderline,<br />

afhankelijke en ontwijkende kenmerken, daarnaast<br />

eetstoornis NAO, PTSS en een paniekstoornis zonder<br />

agorafobie.<br />

Low level borderline persoonlijkheidsorganisatie met<br />

imperatieve akoestische hallucinaties en onder druk<br />

gestoorde realiteitstoetsing (dissociatie).<br />

Zeer <strong>ernstige</strong> impulsregulatie stoornissen: gooien met<br />

meubilair en andere voorwerpen, brandstichting,<br />

suïcidepogingen, bedreiging collega met mes in VG.


Casus: Sigrid<br />

VG: mrt 2010 – juni 2011 KIB Den Haag<br />

langdurige opname gesloten afdeling <strong>Altrecht</strong><br />

poliklinische behandeling <strong>Altrecht</strong> polikliniek<br />

Zomer 2011 <strong>FACT</strong> persoonlijkheidsstoornissen<br />

• Shared Caseload<br />

• Limit setting


Casus: Sigrid<br />

Incident in wachtkamer: gooien met meubilair<br />

korte separatie<br />

rekening schade<br />

melding politie<br />

gesprek: volgende x volgt geen separatie meer<br />

onderzoeken: wat gebeurde er nou?


Casus: Sigrid<br />

Gooien met meubilair kamer GZ-psycholoog<br />

Melding politie<br />

Gesprekken met z’n tweeën<br />

Onderzoeken: wat gebeurde er nou?<br />

Strangulatiepoging met telefoonsnoer tijdens gesprek<br />

Gooien met meubilair <strong>bij</strong> gesprek GZ psycholoog


Casus: Sigrid<br />

Arousal GZ psycholoog <br />

Problematiseren<br />

Tijdelijk geen gesprekken totdat arousal <br />

Wel contact met rest team<br />

Doel uiteindelijk begrijpen wat er gebeurt


Gooien met meubilair is vooralsnog gestopt, gevoel van<br />

afwijzing <strong>bij</strong> patiënte was steeds onderwerp van<br />

gesprek waar<strong>door</strong> zij interventies wel ervaarde als<br />

afwijzing, maar het ook lukte dit vanuit ons<br />

perspectief te bekijken, waar<strong>door</strong> het niet schadelijk<br />

maar juist <strong>bij</strong>droeg aan de behandelrelatie. Dit lukte<br />

<strong>door</strong> naast begrenzen te blijven steunen,<br />

beschikbaar te blijven, onderzoeken wat er gebeurde<br />

en transparant te zijn over wat er <strong>bij</strong> ons gebeurde.


Mentaliseren<br />

Begrijpen wat er gebeurt<br />

Zowel <strong>bij</strong> HV als patiënt<br />

Limit Setting <strong>Holding</strong><br />

Melding / aangifte Shared Caseload<br />

Gesprekken met 2 HV<br />

Geen gesprekken Steun

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!