VOLKSGENEESKUNDE. Ziekten Vrees.

meetjeslandca.front36.kunstmaan.be

VOLKSGENEESKUNDE. Ziekten Vrees.

ZONDAG 10 JULI 1932. 35 CENTIEMEN. 27 e JAAR. — Nr. 28.

ANNONCEERT IN ONS

:•: BLAD :•:

Het Beste en Goedkoopste

voor degelijke publiciteit.

EERE-D1PLOMA : LEUVEN 1907.

DIPLOMA VAN GROOTEN PRIJS : DEN HAAG 1908.

ABONNEMENTSPRIJS: VOOR BELGIË 18 FR.; VOOR DEN VREEMDE 35 FR.

11

De oogen toe..., en ik droom, weg

van het leelijke leven dat om me heen

raast met den daverenden schok der

stoffelijke beslommeringen. Zoo is het

goed : te wieken met zijn reinste gedachten

en het beste mijner ziel naar

het verre verleden van mijn land,waar

mijn oude, koene helden wachtende

zijn en wenken. En in de weelde der

historieele verbeelding, rijst voor me

op heel de glanzende stoet uit den

grootschen tijd der Vlaamsche gemeenten

: Gwijde van Dampierre, de smartgerimpelde

banneling, de gemartelde

gekerkerde, de trouwe ridder die een

levenstragiek zag opzwalpen rondom

't huwelijksbootje van zijn dochter Filippina

; — Pieter de Coninc, het denkend

hoofd van Vlaanderen, het simpel

klerkje der stad die geridderd werd

bij den slag ; — Jan Breidel, de deken

der macekliers, de geweldige arm

van Vlaanderen, die zwoer den klauw

van den leeuw te doen voelen en zijn

woord gestand bleef ; — Willem van

Gulik, Wido van'Namen, Jan Borluet,

al die bonte ridders in 't goud geregen,

toegestroomd uit al de hoeken van het

land ; — al die duizenden Gemeentenaren,

krachtige mannen gegroeid uit

het leven der gilden en neringen... Ik

hoor het geklep der Brugsche metten,

dat de Klauwaerts te zamen roept in

ee.n bloedige klopjacht op Franschen

en Franschgezinden, dien heerlijken

morgen van 18 Mei 1302. Ik hoor het

stormen der belforten en torens van

Vlaanderen, het gehinnik der paarden,

het schaterend «Montjoie» ! dat aanzwelt

van het zuiden toe, het donderend

«Vlandren die Leu ! »galmend uit

de borst van duizenden Vlamingen op

den Groeningerkouter ; ik hoor de

groote botsing, den gil der stervenden

verstervend in 't gerinkel der wapens,

het perelende zegelied op de bloedige

neerlaag der Fransche ridders... Te

Brugge luiden de klokken uit den mach

tigen Halletoren, te Kortrijk onder de

gewelven der O. L. Vrouwkerk glanzen

ze op, als zegetrofeeën, de gulden sporen

geraapt op het slagveld. Te Parijs

schuimbekt Filip de muntvervalscher

en verbijt de nederlaag van de bloem

zijner ridders. Door heel Vlaanderen

ruischt het machtige hymne op de gewonnen,

vastgezette vrijheid !

Dit weet ik, en het is zóó zalvend

zoet dit te weten : Heden gedenken wij

dankbaar en fier, die zege onzer roemrijke

voorvaderen, en gansch Vlaanderen

rilt op, met heiligen huiver, vóór de

heerlijke daad der jongens van 1302 :

Heil en eere aan die stoere kampers

die den strijd aangingen voor recht tegen

geweld, en die de ware medestichters

zijn van onze nationale vrijheid.

Maar dit weet ik ook, en het is zóó

pijnlijk dit te weten : De I I Juli wordt

gevierd maar nog niet overal uit zuivere

Vlaamsche opofferende liefde die

zichzelf vergeet.

En toch : «niet enkel voor zichzelf,

maar voor geheel België, hebben de zonen

van Vlaanderen gestreden. Door

aan het despotisme van den vreemdeling

een grens af te bakenen, welke het

niet moest overschrijden, hebben zij

de grondslagen onzer nationaliteit gelegd.

Hadden de Vlamingen bij Kortrijk

de nederlaag geleden, dan zou België

niet meer behooren tot de rij Natiën.

Dank aan God en de «Goedendags»

van 1302, hebben de zaken een

andere wending genomen. En daarom

zeg ik dat de Vlamingen wel doen den

verjaardag van 1 I Juli te vieren. En

wat mij betreft, ik behoor tot de millioenen

voor wie dit wapenfeit een oor

zaak van blijdschap is ! »

Zoo schreef de groote geschiedschrij

ver Godfried Kurth, een Waal !

Men heeft schandig getornd aan de

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad

glorie der helden van 1 302, men sluit

moedwillig de oogen voor hun dapper

gebaar van verlossing. Een koor van

Leliaerts blijft huilen om hun zegepraal.

En ten overstaan van hun groote,

heerlijk-schoone daad, ten overstaan

van hun bloedig offer, en hun eeuwenjarig

geschenk der vrijheid, kunnen de

Vlamingen van 1932 hun onderlinge

twisten, geschillen en veeten nog geen

24 uren vergeten, om hand in hand

hulde te brengen aan die daad en aan

dat offer 1

Omdat zij verstokt en versard staan

kijken naar die daad en naar dat offer,

van op den kleinen molhoop hunner

partijbedoelingen !

Heeft men van elders onze helden

van 1 302 niet begroet als voorloopers

van het Protestantisme, die streden en

leden voor de zoogenaamde « vrijheid

», — zonder te huiveren omdat

men dit hoogheilig woord profaneerde.

En kent ge nu het woord van den

heer Emiel Vandervelde, hoofd der socialisten

zelf ?


Deze gemoedsstemming treffen wij

aan bij die ongelukkigen welke aan

syphilis hebben geleden.

Al werden zij op rechtschapen en

wetenschappelijke wijze door een ervaren

en gewetensvollen geneesheer

behandeld, al zijn alle teekenen van

besmetting verdwenen en de Wasserman

reaktie negatief ; toch blijven die

menschen met de ziektevrees gekwollen

en de minste koorts, de minste ontsteking,

de geringste huiduitslag beteekent

voor hen nieuwen aanval van

hunne sluipende kwaal. Vallen die

dompelaars in handen van uitbuiters

welke door een behendige ruchtbaarheid

in de dagbladen, de zieke en inbeeldende

lieden naar hun looze klinieken

lokken — daar worden zij ingespuit,

bloed afgetrokken en geld nog

meer en in plaats van te verminderen

groeit hun ziektenvrees nog meer aan.

Ziektenvrees spruit uit een verkeerde

waarneming der indrukken door de

gevoelszenuwen opgevangen.

Het is een oprechte zinsverbijstering

Zoo bij voorbeeld, voelen zij bij het

tasten van pols dat deze vertraagd !

Zij beelden zich in dat een hartverlamming

ze bedreigt. Nemen zij een abnormalen

geur waar, riekt hun zweet

zuurder dan naar gewoonte, zij meenen

dat er een verrotting in hun bloed

komt en de ontbinding ze bedreigt.

Lijden zij aan koude voeten, koude rillingen

in den rug ? zij vreezen voor

stilstand van bloed, koudvuur, enz.

Gedurig bezig met de gewaarwordingen

hunner zenuwen te onderzoeken

en over de gegevens niet beschikkend

om een beslist oordeel er over te

vellen, leven deze menschen in een gedurige

kunstmatige gemoedsstemming

hetgeen hun leven vergalt en ze ongelukkig

maakt.

Zoodanig zijn deze lieden met hun.

gezondheidstoestand bezig dat zij hun

zaken verzuimen en vrouw en kinderen

te kort doen. Velen blijven halve dagen

te bed liggen ; werken niet ; altijd

gekwollen met het looze gedacht dat

een onherstelbare ziekte hun aandeel

is en zij ze niet kunnen afweren. Het

kan maanden duren vooraleer de zieke

vermagert en verkwijnt. Meestal daar

hij voor zich zelven zeer bezorgd is,

zal hij het noodige doen om soms op

tijd voedsel te nemen en zoo houdt hij

zijn stand. Maar meestal na eenige

maanden grijpt de gemoedstoestand en

de ziektenvrees in op de stofwisseling ;

de belanghebbende vermagert ; de

buik zwelt uit ; de voeten worden dik ;

de eetlust vermindert ; de darmververrichtingen

geschieden slecht. Deze

verschijnselen overtuigen den zieke dat

zijn meening oprecht was, dat hij zich

niets inbeeldde, maar werkelijk aan 'n

kwaal leed die sluimerend onder de

assche broeide.

Vruchteloos zal de geneesheer hem

trachten te overtuigen dat er toch iets

te doen is.

;

Dr. W. DE BAETS.

RADIONIEUW

Vrienden, 'k groet u eens te meer

gejond en zeer genegen

want lijk ik denk zoo schrijf ik neer

dat is iets om 't overwegen

gewoonlijk is het omgekeerd :

om niet gefopt te wezen

moet ge meer slim zijn als geleerd

en tusschen de regels lezen.

Die 't nog niet wist die weet het nu, in alle

geval de boerkes lachen in hun baard en met

reden, want 't is 'n weerken lijk zalve...

't Land lag te gapen van de droogte en 't

krijgt zoo mild en zoet, zonder furie of geweld

'n malsche regenvlaag, 'n balsem voor

de gewassen en 'n afkoelingeke voor de menschen.

En zoo gaat 't leven zijn gang. Al

hangt tegenwoordig heel de wereld maar

met haken en oogen aaneen, met krississen

en konferenties waar ze veel over orakelen

en schrijven maar waar dat geen een 't eindeken

van weet liggen...

Vandaag wat beter en morgen wat slechter,

dan eens wat krommer en dan eens wat

rechter

en tot heden blijft 't resultaat

gazettevulsel en radiopraat.

Alle dagen 'n mande berichten van de

konferentie van Lausanne, want ze sparen

ginder hun tong niet en dat is te verstaan,

zij is altijd goed gesmeerd... 't Kan maar vet

zijn, zei Dook, en hij goot smeerolie in de

soep...

ze willen de kwalen stelpen

met praten en met schrijven

en 't is maar te verhelpen

met daden en met schijven...

I Die praat heeft gelijk. Zoo was Sus van

Dingen naar 'n meeting gegaan waar twee

politiekers elkander tegenspraken... Als de

eerste gesproken had zei Sus, die man heefl

gelijk en als den tweede zijn epistel had afgegeven

zei Sus weer, die man heeft gelijk...

— Maar Sus, zei Kwabbes, die nevens hem

stond, waar zijn toch uw gedachten, ze spreken

mekaar tegen en ge zegt dat zij alle

twee gelijk hebben... — Zeker, jongen, gij

hebt gij ook gelijk, zei Sus...

Ja, het tongsken, mijne vrienden,

•1 it 't klein 't heeft groote macht

want in alles zult ge vinden

dat het heeft de groote dracht

minnespelen, vechten, moord

hoe is 't dat 't zich ontspint

't is maar als men de tong heeft gehoord

dat al dat kwaad begint...

Amaan, wat is dat toch met die liefde uit

don ondersten bak...

Alle dagen 't zelfde lieken

altijd 't een of 't ander kieken

dat in liefde buiten staat

kiekedom zijn pluimen laat.

Zoo 'n koppel kiekens is er te OOSTENDE

weer slecht gevlogen... 'k Spreke van die

Esther Van Maele, 'n vrouw van pas dertig

haar man was voor de visscherij op zee en

zij had daar nog ievers nen vriend zitten.

Op nen avond is dat lekker mensch tehuis

gekomen en ze was nog maar boven of ze

hoorden nen revolver pif-paffen. Waa mij

dat 'n geval, haar zoontje van negen jaar 'n

schot in 't hoofd dat 't bijna dood was en

dan heeft ze haar eigen van de wereld geholpen.

Was me dat een vrouwmensch hoor

ik zeggen... Ho, 't was daarmee nog niet gedaan,

want terwijl de politie dat geval konstateerde

vonden ze 'n eindje verder den

vriend van de vrouw dood in zijn bedde. Dat

model had hem in zijn slaap gedood, 't Is al

niet schoon bij 't schoon geslacht, ziet ge

wel.

Menschen, waar ge zijt of staat

een ding is steeds te zwichten

dat ge nooit of nimmer gaat

uit 't spoorken van de plichten

ge kent 't bedrog maar van dien droom

als valt den blinddoek af

maar dan is 't hert niet meer in toom

en loopt de wekker af.

Sassa ! Dat is ook al erg dat I Een zekere

Franeois van 's Gravenbrakel die te ZEL-

ZAETE per snorrekar reed, 'n beetje geweldig

om goed te zijn, want aan de vaart

reed de bloedkarre dweers door de leuning

in plaats van over de brug en de karre vloog

de plas in... Zij hebben naderhand de voituur

kunnen uithalen en de stuurman lag er

dood in.

't Is met alles zoo in 't leven

't moet al gaan met wijs besluit

wie de zotte vlucht wil geven

vliegt te rap het leven uit

En 'k zeg u maar dat er weer velen doorgevlogen

zijn, onder andere twee gebrocrs

die per moto door HERENT reden met de

vlucht van laat ze maar bollen... Zoo zijn zij

op nen auto geboemeld en van de twee gebroers

is geen een weer thuis gekomen. Allebei

dood. Lap ze mij daar. 't Is niet om mee

te lachen.

Auto's, moto's, sakkerloot

't is waarachtig of ze leuren

langs de straten met malheuren

of met de subiete dood

laat ze rijden blauw of groen

Houdt u ver genoeg vandaar

ze leuren maar met slechte waar

daar zijn geen kanskes bij te doen

Dat is gelijk met 't zwemmen, dat is ook

nog 'n zomersport waar ge te diep kunt mee

zinken, 'n Jongen van WESTENDE ging wat

zwemmen om te verfrisschen van de hitte,

GAZET VAN MALDEGEM 10 JULI 1932.

maar hij ging wat te ver en de andere zagen

hem alopeens de armen zwieren en met de

beenen tuimelen en den diepen ingaan zonder

dat zij er omtrent konden... Hij is been

gebleven tot zij hem optrokken en dat was

veel te lang om nog in leven te zijn, zoodat

hij van de groote put naar de kleine put is

gegaan en 't is de eerste niet en 't zal de

laatste niet zijn van de zomer, want

Hooge klemmers,

verre zwemmers

waaghalzen op het ijs

van die drij is geen een wijs.

Dat wil niet zeggen dat er geen ander zotten

zijn, zelfs heel kwaadaardige. Daar zijn

zoo van die duivelsknechten te HOBOKEN

aan het werk geweest. Ze zijn er met den

nacht in de kerk gebroken, de offerblokken

geplunderd, aan den autaar 't koperen kruis

afgebroken en weggesmeten, de kofferfort

willen openbreken en omdat 't niet ging

de sakristij in brand gestoken, 't Was al

volop aan 't knetteren als 't gezien werd.

't Volk werkte lijf sta bij om te blusschen

maar toch zijn al de kerkgewaden en andere

kostelijke zaken totaal vernield. Zijn dat geen

helletoeren ?

Laat ze maar met haat en nijd

Gods heiligdom onteeren

Ons Heere zal op zijnen tijd

die groote jannen wel kleineeren

't was zoo en 't zal zoo blijven dan

die aan de Kerk knaagt berst ervan.

En die met 'ï peerd rijdt is met zijn

meester op gang. Een brouwersgast van

MOERBEKE was met tonnekes bier op toer

en met uit te steken werd zijn paard kattepierig,

't wijte zijn achterwerk op, de vent

viel van de karre en werd onder zijn eigen

gespan overreden. Hij is er in pijn en smart

van dood gegaan.

Dat en nog Wel twintig stukken

van allerhande ongelukken

maar 't is toch altijd geweest

lijk ge z'alle Weken leest

te droef om ze allemaal te bepraten

want kompassie kan niet baten

maar leert er uit en onthoudt het wel

elk zorge voor zijn eigen vel

Wat zoudt gij doen dat ge in mijn plaats

waart en in mijn vel zat, vroeg zwarte Pier

— Mij beter wasschen zei witte Jan.

Lammeken was een goede sloeber van vijf

en dertig en lag geweldig ziek. Zij vrouw liep

over van verdriet. — 'k Zal maar eens aan

mijn moeder schrijven hoe het er mee is, zei

ze met een kropstem en ze begon te krabbelen.

— Maar man, vroeg ze opeens, begrafenis

schrijft ge ^^«et een f of met een v ?

Seppeken w^snïSai' vel en beenen zoo

mager en hij zat in een hotel van klein fatsoen.

De garcon stootte tegen zijnen stoel

en stortte de sauspan in zijn nek. — Stommerik,

zei Seppeken, zijn dat manieren ? —

Och, mijnheer, 't is niets zei de garcon, \i

beetje vet zal u geen kwaad doen.

Op 'n tentoonstelling van moderne schilderijen

stond er iemand naar eene te kijken

waar iets opstond dat op nen beestekop geleek.

— Wat beteekent dat vroeg de bezoeker.

— De wonderbare reis van den walvisch

en Jonas zei de schilder. — Ha, dat is

een schoone walvisch, zei de kijker, maar

waar is Jonas ? — Die zit er al in zei de

schilder.

\

Tot slot zij u nog meegedeeld

dat 'k huilen zou van spijt

'k heb mijn beste duif verspeeld

mijn inleg en mijn duifke kwijt

spottend zei Mie, steekt 't uit uw kop

maakt voor geen duif hertzeer

ons Heer nam alles af aan Job

maar gaf 't hem dubbel weer

zijn vrouw alleen werd niet ontnomen

Wat geluk voor Job, zei 'k vlug

want 't ware Job te slecht bekomen

kreeg hij die ook dubbel terug

Mie nam 't wat op 'n afront

zij had het goed verstaan

maar 'k zwijg en ik vertrek terstond

dat 't ieder wel mag gaan.

aan Uw Apotheker als Gij lijdt aan

Hoofdpijn

Onmiddellijk na het Innemen voelt Ge

de pijn wegtrekken. Werken snel en

zenuwkalmeerend. Altijd onschadelijk I

Doos van 6 «t. Fr. 5... 12 st. Fr. 9.-.

De Vrouw aan den Haard.

De Visch.

Wijl alles op onze dagen klaagt van levensduurte,

werkloosheid en krisis, is het van gewichtig

belang, dat moeder de vrouw, die

steeds den pot moet draaien, of erover gebieden,

hier of daar besparingen kan doen,

zonder daarom haar huisgenooten, in zake

voeding, te kort te doen.

Een middeltje daartoe dat u gratis voor

niks wordt aangeboden, is het méér verbruiken

van visch.

U zijt het wellicht met me akkoord dat

het ten huidigen dage voor een groot gezin

ondoenbaar is, al het vleesch tegaan koopen.

Hoewel de prijzen van het vleesch reeds fe'

daalden, toch blijven de vleeschbereidingen

in de keuken de kostelijkste.

Om spaarzaam te leven, moeten we eten

wat de seizoenen meebrengen. In den tijd

van groenten en fruit, moeten we er veel gebruik

van maken, en er ons van voorzien voor

de arme seizoenen. Doch, we zijn niet enkel

planteneters. Gewoonlijk nemen we bij ons

aardappelen en groenten nog eenig dierlijk

produkt, meestal vleesch, en soms eieren.

Welnu, men zou heel wat geld uitsparen

als men, in plaats van éénmaal per week of

nog minder, lijk het op veel plaatsen de ge

woonte is, dit twee of viermaal per week

. deed.

De visch verveelt niet meer dan een andere

spijs, maar, wat er aan tegensteekt, 't is dat

we meestal altijd dezelfde bereiding te eten

krijgen, en dat we die spijs niet voldoende

gewoon zijn, en dikwijls dezelfde soort ge

bruiken.

Meestendeels wordt visch gekookt, en op

gediend met saus of gesmolten boter. Soms

wordt hij ook gebakken. Maar weinigen nop

laten hem in den oven bakken, en nog min

der laten hem stoven.

Onze huisvrouwen zijn steeds geneigd de

groote vischsoorten, die natuurlijk ook dt

duurste zijn, aan te koopen, hoewel de kleine

vischjes zelf veel smakelijker en heel wa;

goedkooper komen.

Is het niet jammer dat er eiken dag zoovee!

kilos visch naar de fabrieken gaan om daaj

verwerkt te worden tot veevoeder (vischmeel)

of tot meststof, of ook wel tot rijstpoeder

(poederderie in den volksmond). Ja, uit den

visch wordt een poeder getrokken, dat geparfumeerd

wordt, en aldus gebruikt door

hen, wier aangezicht, volgens hun oordeel

niet mooi genoeg is, en daarom met een verflaag

dient bedekt...

't Is dan ook met spijt in 't harte, dat vee!

zeelieden, wier vangst heel dikwijls voor een

groot deel uit kleine visch bestaat, deze moeten

afgeven, aan fabrikanten, tegen lagen

prijs, wijl de groote zoo duur komt !

Visch is echter gemakkelijk om verteren

zelfs beter dan vleesch. De visch heeft over

't algemeen zacht vleesch zoodus door zwakke

magen kan worden verteerd. Sommige visch

is rijker aan voedingsstoffen dan bepaalde

vleeschsoorten. Zoo b. v. stokvisch, zalm

baars, enz.

Paling en haring zijn daarbij rijk aan vet.

't Komt er altijd op aan, te zorgen dat we

over versche visch beschikken. Daarom

is 't noodig dat we versche visch uit oude

kennen. Het oog moet klaar en blinkend zijn.

niet dof of troebel. De kieuwen, tusschen

hals en kop moeten bij 't opheffen der kaken

levendig rood zien. Het vleesch weze hard en

vast, en bij aanraking mogen de vingerdrukken

er niet inblijven.

De schubben mogen niet gemakkelijk los

gaan, en de geur moet aangenaam versch zijn

Indien echter de visch verkocht wordt

zonder kop, kan men zich overtuigen, door de

vastheid van het vleesch, schubben, enz. ns

te gaan.

Als u visch aankoopt, neem dan liefst de

middelgroote, want groote visch is doorgaan?

ouder, en vezeliger.

Eens de visch aangekocht moet hij ge

kuischt worden en in versch water gewas

schen worden, zonder hem in het water te

laten staan ; indien hij niet onmiddellijk ge

bruikt wordt, moet hi jingewreven worden

met zout, en na hem in een droog stuk linnen

gerold te hebben wordt hij in den kelder of

in een andere frissche plaats bewaard.

Megeda.

GOED OM WETEN.

ONZE TOILETARTIKELEN IN

CELLULOID.

De voorwerpen in celluloid, als spelder

voor het haar, baretten, doozen, enz., kunnen

zeer gemakkelijk gereinigd worden met fijn

olie. Het is voldoende ze met de hand in te

wrijven, zonder doekje of borsteltje. Indien

de voorwerpen erg bevuild zijn, laat men ze

ee ntijdje weeken in fijn olie.

AAR D APPEL WATER

Het afkookwater van aardappelen kan uit

stekend gebruikt worden om geel aangeslager

zilver te reinigen.

GEBRUIK VAN ZEEPPOEIER

Strooi zeeppoeder nooit op het goed. Di:

is te scherp voor het weefsel. Los het volkomen

op in kokend water en giet dan door

een doek of zeef. Zeeppoeder is aan te be

velen voor het uitkoken van wit goed.

LINNEN STIJVEN

Sommige huisvrouwen geven er de voor

keur aan, neteldoek en batist te stijven. Hei

is echter een verkeerde gewoonte om deze

teere, dunne stoffen al te stijf te maken

Aardappelmeel leent zich het best voor deze

bewerking. Wil men, in spoedgevallen, de gor

dijnen dadelijk na het wasschen weer ophan

gen, dan gebruike men ongekookt stijfsel.

Ze behoeven dan, na het stijven, maar tier

tot vijftien minuten opgerold te worden weg

gelegd, na welken rusttijd ze reeds in aan

merking komen voor een heet strijkijzer.

Modegrillen.

VERLENGEN DER WIMPERS. — EEN

ANDERE GEZICHTSOPERATIE

OM TE VERJONGEN

We lezen in groote modebladen dat 't tegenwoordig

als zeer « koket » wordt aanzien,

zeer lange wimpers te hebben.

Specialisten in de modewereld maken met

een fijn werktuigje, aan de natuurlijke wimpers

een stukje zijdeachtig haar vast met een

onschadelijke kleefstof. Het schijnt dat de

valsche wimpers wel drie weken aangehecht

blijven, ten minste indien de schoone niet

weent.

Het verlengen der wimpers is echter nog

niet alles.

In de groote balzaal van het « Pensylvania

Hotel » te New York, bracht een schoonheids

specialist, onlangs zijn nieuwe methode ten

berde, voor een gezichtsoperatie, die dames

van 60 in jonge meisjes van 20 verandert,

indien... de operatie ten minste gelukt en ei

geen lidteekenen overblijven. Het was dt

eerste operatie van dit soort, die in het openbaar

gehouden werd, en honderden vrouwen

waren er getuige van.

De specialist doet niets anders dan hetgeen

veel chirurgen tijdens den wereldoorlog heb

ben gedaan. Hij snijdt stukken vleesch weg

licht de huid op, naait die aaneen, na ze te

hebben gladgestreken, zoodat rimpels en groe

ven verdwijnen, en zorgt dat eventueele lidteekenen

verstopt kunnen worden onder he!

haar of onder het een of het ander sieraad

Men noemt het een «plastische operatie». De

kosten bedragen minstens 500 dollar.

Natuurlijk vertelt de specialist niet, dat

de kans op infectie of op een afschuwelijk

lidteeken groot is. Hij kondigt alleen aan, dat

de operatie zonder eenige verantwoording zij

nerzijds geschiedt.

Talrijke Amerikaansche geneesheeren heb

ben zich laten inpalmen en zich tot « plastische

heelmeesters » uitgeroepen.

Andere geneesheeren, echter, houden ei

zich verre van en waarschuwen hun patien

ten tegen de kwakzalverij hunner collegas

Vele patiënten kunnen niet aan het verlangen

weerstaan, om ook opnieuw jong te worden

al zijn er gevaren mede verbonden.

Vooraanstaande geneesheeren oordeelen

dat het brengen van dergelijke operaties buiten

de operatiekamer van een modern ingericht

ziekenhuis, schier aan een misdaac 1

grenst.

Volgens men echter verneemt, is er reeds

menig ongeluk gebeurd en schoonheidsspecia

listen hebben al menigmaal een vrouwenge

zicht hopeloos verminkt. Er wordt gewoon

lijk weinig ruchtbaarheid aan gegeven, om

dat de slachtoffers over het algemeen zich

schamen, om zich tot den rechter te wenden

en de bedriegers aan te klagen.

Het verwijderen van de gelaatsrimpels is

iets dat in de ziekenhuizen soms wel geschiedt

maar het is evenals het verwijderen van krin

gen onder de oogen, een karwei, die alleen

door bekwame heelmeesters kan worden ge

daan.

Sommige schoonheidsspecialisten belover

hun klanten echter met een handomdraai

een nieuwe, zachte huid inplaats van de oude

Ze vertellen niet, dat kringen en rimpels, om

dat zij het gevolg van bepaalde levensge

woonten zijn, spoedig terugkeeren.

Toch laten niet veel vrouwen zich operee

ren om opnieuw jong te worden. De schoon

heid, die met, veel bombast te koop wordt

aangeboden, moet meestal verkregen worden

door zalven, smeersels, cosmetiek, enz.

Zeer dikwijls is de samenstelling van deze

zalven waardeloos, en betalen de naar schoon

heid begeerigen, ze veel te duur. « Maar, zoo

zei eens een schoonheidsspecialist, in elk

potje of in elk fleschje koopt men hoop, er

hoop is heel wat waard voor de vrouwen, die

als ze 50 of 60 zijn, er nog willen uitzien,

alsof ze elechts 20 Lenten aanschouwden »

KOOPT ! KOOPT ! KOOPT !

uw passavans, declaraties, geleibiljetten

en alcoholboeken (alle «oorten), bij

GHISLENA STANDAERT

Statiestraat, 42, Maldegem

H Y P O T H E E K -

EN SPAARMAATSCHAPPIJ

VAN ANTWERPEN — N. V.

— MEIR, 35, ANTWERPEN —

Intresten :

op gewone spaarboekjes 3.60 %

op termijnboekjes :

voor 6 maand 4.00 %

voor I jaar

voor 5 jaar

4.25 %

5.00 %

Al onze inleggers wier bezit minstens

10.000 fr. bedraagt, zijn

kosteloos tegen alle doodelijke

ongevallen verzekerd.

Alle verdere inlichtingen te i

bekomen bij onzen Agent : 'i

Mr. INGHELRAM

bij Mr. Rotsaert,

STATIESTRAAT MALDEGEM

WW VVV VVV VVV WW WW VVVVV¥ WWV VVV V VVV VVV VVV WW

Het beste adres voor : Meubelen, Sargien, Spreien, Matrassen, Wiegen, Kindervoituren

STBR

Noordzandstraat, 44, Brugge

Herstellen van Matrassen, Ressorts, Zetels, enz. - Ingang vrij. - 's Zondags open tot 12 u.

AA AA A AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA


f

Kent gij het gemak der keuken met gas ?

ALIJTD GEREED ALTIJD REIN

De verwarming

der Toekomst

het G voor

Centrale Verwarming

BETEEKENT

ZUINIGHEID

ZINDELIJKHEID

GEEN AF VAL MSER

GEEN ONDERHOUD MEER

VOLSTREKTE VEILIGHEID

VRAAGT BIJZONDER TARIEF

Chicorei

BLIJFT : DE BESTE,

DE ZUIVERSTE, DE

VOORDEELIGSTE

Olie voor uw salade, mayonaise, enz.

BREUKLIJDERS

Gij hebt U reeds een breukband

verschaft en zonder twijfel daar

waar men u de genezing beloofde

Gij zijt niet alleenlijk teleurgesteld,

doch uw geld zijt gij daarbij

kwijt en den band die wonderen

zou verrichten kunt gij

zelf nog niet zonder ongemakken

aanhouden.

Denkt grondig na vooraleer U

tot iemand te richten want

Ontelbare Lieden

hebben slechts begrepen alswanneer

het te laat was. Laat u een

breukband aanpassen in een huis

onder leiding van ervaren en bekwame

vakmannen die op de

hoogte zijn zelfs van de moeilijkste

gevallen.

Onthoudt ook dat gij bij ons

moet zijn voor het rechten van

voeten, beenen en ruggraatmisgroeüngen.

Het huis maakt ook

een speciaal model van buikband

om den hangbuik op te houden

en de lendenpijnen daarvan

voortspruitende te doen verdwijnen

; ook bijzondere modellen

voor ingewand uitstorting ten

gevolge van operatie. Elastieke

kousen en zieken-artikelen aan

de voordeeligste voorwaarden.

Het Oudste en Beste Huis van België

BLIJFT

Verdonck»Minne

ZUIDZANDSTRAAT, 25, BRUGGE

HULPHUIS VAN OOSTENDE

Ontvangsturen : van 9 tot 11 ure en

van 2 tot 5 ure. IEDER WERKDAG.

of ook te GENT, MUINKKAAI, 56,

eiken Dinsdag, van 2 tot 4 ure.

ZIJ IS. EN BLIJFT ONOVERTROFFEN 1 k k k k k

BINNENLAND

DOODELIJK ONGELUK TE EEKLOO.

Dinsdag morgend gebeurde er een smartelijk

ongeluk te Eekloo. Omstreeks 10 ure was

de meester-schaliedekker Durieu Gustaaf, 7G

jaar, wonende te Gent aan het werk op hel

dak van de feestzaal. Werkmanskring te

Eekloo.

Ten gevolge eener beroerte, stortte de

ouderling ten gronde en bleef dood ter plaats

De rijkswacht kwam ter plaats en deed hel

onderzoek.

Het stoffelijk overschot werd naar het lijk

huisje der kliniek van Eekloo overgebracht

DOODELIJK ONGELIJK

TE ST-DENIJS-WESTREM.

Op den Kortrijkschen steenweg te St-Denijs-Westrem,

heeft er een jammerlijk ongeluk

plaats gehad.

De wielrijder André Kindt, -23 jaar, wonende

te De Pinte, reed huiswaarts, toen hij

gevat werd door den auto van heer Gust

P..., wonende Van Hulthemstraat te Gent. Dt

wielrijder werd ten gronde geslingerd er

liep een schedelbreuk op. De borstkas was

ook ingedrukt. Na verzorging door een dokter

werd hij naar het gesticht der H. Familie

overgebracht, alwaar hij overleden is.

Het parket van Gent alsmede de fotogra

fische dienst zijn ter plaats afgestapt.

LIJK OPGEVISCHT TE HANSBEKE

Uit de vaart van Gent-Brugge, te Hansbeke

heeft men het lijk opgevischt van Plouviet

Isidoor Jozef, kostganger in het gesticht te

Beernem.

Daar het onderzoek uitgewezen heeft dat

men hier voor een ongeluk staat, werd toelating

tot begraven gegeven.

AKELIGE ONTDEKKING IN HET MIDDEN

STATION TE ANTWERPEN

In het Centraalstation te Antwerpen, war

er den 22 Mei een pakje in bewaring gege

ven dat nog niet werd teruggehaald. Naardien

het een onbehaaglijken reuk uitwasemde

werd het geopend en toen bleek het dat het

een kinderlijkje bevatte.

Onmiddellijk werd het parket van de deze

akelige ontdekking op de hoogte gesteld. Dt

dienst der rechterlijke opdrachten werd met

een onderzoek belast en de wetsgeneesheerer

kregen opdracht tot de lijkschouwing.

GAZET VAN MALDEGEM 10 JULI 1932.

BELANGRIJKE DIEFS'i AL EN ZELFMOORC

TE LUIK

In een bank te Luik waren voor 800.000

frank titels verdwenen. Een zekere Lion, 35

jaar, werd aangehouden. Hij bekende, maai

trok een revolver uit den zak en pleegde zelf

moord in het bureel van een der directeurs

Op 't lijk werden ook vele sleutels van brand

kasten gevonden.

ZELFMOORD TE ST-AMANDSBERG

Bernard Helsmoortel, 73 jaar, wonende

Dendermondsche steenweg te St-Amandsberg

werd op den zolder verhangen gevonden.

Het stoffelijk overschot werd naar het Hos

pice overgebracht.

VADERMOORD TE STEENDORP.

Maandag nacht te 2 uur kwamen de echt

genooten P. Mares-Capaert van de kermit

uit Ruppelmonde terug. Weldra ontstond ei

twist. De man nam een bijl en wilde zijn

vrouw ermede slaan. De zoon kwam tusscher,

en sloeg zijn vader neer. De man was op deislag

dood. •

Dinsdag werd de jeugdige vadermoorde

naar, de zoon Lodewijk, 1 7 jaar oud, gevan

kelijk naar Dendermonde overgebracht, na

dat het parket ter plaats was afgestapt.

LIJK OPGEVISCHT TE BRUSSEL

Men heeft uit de vaart van Willebroek nie!

ver van de inrichtingen van den Yacht Club

(Van Praetbrug) het lijk opgevischt van eer

45-jarigen man, rond gezicht, rechte neus

kaalhoofdig en gekleed met een zwart kostum

doch zonder identiteitspapieren.

MOEDIG KNAAPJE

Te Petit-Hallet, ontstond brand in de wo

ning der echtgenooten frifaux. Een 10-jarir

jongentje was alleen thuis. Wanneer het kind

je den brandreuk gewaar werd, komende vai>

de verdieping, trachtte het de mansarde te

bereiken waar de spaarpenningen zijnel

ouders verborgen lagen.

Hij moest echter wijken na erg verbranc'

te zijn. Geburen snelden het knaapje tei

hulp en poogden het vuur te blusschen maar

het was vruchteloos. Gansch de woning van

den kleinen landman ging in de vlammen op.

Het jongentje heeft zware brandwonden in

het aangezicht.

HET BESTE ADRES

44, STJACOBSTRAAT

BRUGGE

i

i

WANHOOPSDAAD TE DOORNIJK

Spoorwegarbeiders die Vrijdagavond langf

de « Pont des Roulages » gingen te Doornik

zagen op zeker oogenblik een man in het

water springen. Door schippers geholpen ge

lukten zij er in den man op te visschen, doch

was reeds bezweken toen men hem in hel

bootje neerlegde.

Het is een genaamde Hamoline Jules, han

delsbediende, 30 jaar oud, woonachtig te

Souvret.

KNAAPJ EVERDRONKEN TE LIER

Vrijdag avond, rond 6 uur, waren knapen

aan 't baden in de grachten rondom Lier.

De kleine Frans Opdebeeck, 8 jaar oud, wonende

Zwaluwstraat, werd door een beroerte

getroffen en verdronk. Het water stond

slechts 50 centimeter hoog. Het knaapje had

pas geeten en dit is waarschijnlijk de oorzaak

van het overlijden.

ONEERLIJKE NOTARIS ACHTER SLOT

TE VERVIERS

Te Brussel, kwam notaris Leon T... uit

Dolhain tegen wien een opleidingsbevel bestond,

zich gevangen geven. De man werd

opgesloten in de gevangenis te Verviers.

De oneerlijke notaris moet verantwoorder

wegens het opmaken van valsche akten

waamede hij zich een som van 470.000 fr

toeeigende.

DE DOODENDE BLIKSEM TE LOOZEN

De landbouwer Willem Agten, 28 jaar, we

duwnaar, wonende te Loozen, Limburg, werd

verrast door een onweder en vluchtte onder

een afdak. De bliksem viel op het afdak en

Agten werd letterlijk verpulverd.

TRAGISCHE DOOD TE AARLEN

De smid Nicolaas Pierre, te Aarlen, stonc.

in zijn smidse te werken. Hij wou met een

beitel een stuk ijzer afkappen. De beitel vloof

weg onder den hamer, en kwam terecht op

zijn buik. De smid liep een groote wonde op

waaraan hij ondanks de beste zorgen, overleed.

BOTSING T ELOVENDEGEM

Maandagnamiddag te 4 uur heeft er op

de groote baan een botsing plaats gehad tus

schen een motorfietser en een auto.

Alles bepaalde zich naar het schijnt bi.

stoffelijke schade.

BRAND IN EEN VLASZWINGELARIJ

TE WAEREGEM

Voorbijgangers bemerkten dat brand ont

staan was in de vlaszwingelarij van den heel

Adrien Dewever, wonende op de wijk Kas

sen. De brand nam zulke spoedige uitbreiding

dat heel het gebouw met den inhoud en een

nabijstaande vlasmijt verpulverden.

De schade is belangrijk. De oorzaak is onbekend.

Spit in den rag

fdadelijk verholpen en in 1

[den grond genezen ala

! men krachtig wryft met j

AKKER'»

KLOOSTERBALSEMj

*erzacht verrassend

•nel

• „Geen goud

too goed,"

BUITENLAND

BERGONGELUK IN ZWITSERLAND

p den grooten Mythme nabij Schwyz zijn

bi jhet zoeken van bloemen twee zusters uit

Luzern neergestort en verongelukt.

KOFFIEVERNIELD IN BRAZILIË

Reeds meer dan voor 1 milliard koffie

werd er vernield ten einde aldus de stabilisatie

der prijzen in de hand te werken.

HITTEGOLF TE BUKAREST

Een hittegolf is neergeslagen over de hoofcl

stad van Roemenie en het Zuiden van het

land. De thermometer wees 39 graden in de

lommerte.

PROCES IN DE HOOGE WERELD

IN ENGELAND

MEVROUW BARNEY VRIJGESPROKEN

Mevrouw Barney, beklaagd van moord op

haar vriend Stephen, is vrijgesproken.

Met een totaal vertrokken gezicht hoorde

mevrouw Barney de uitspraak van vrijspraak

aan, die de juryleden na twee uren beraad

slagens met eenparigheid van stemmen heb

ben uitgesproken. Toen de uitspraak werd

bekend gemaakt, werd een kreet van smart

gehoord en Lady Mullens, de moeder van mevrouw

Barney, stortte met een zwaren slag

bezwijmd ter aarde. De hulp van een dokter

moest ingeroepen worden om haar bij te

staan. De rechter deelde vervolgens de vrij

spraak mede, maar mevrouw Barney, hoewe

zij haar ogen strak op hem gericht had, hac)

geen besef van wat er rond haar voorviel

Geen geluid ontsnapte haar lippen. Ten slottt

zakte zij bewusteloos ineen en droeg men

haar weg.

Ondanks den specialen ordedienst kon de

politie ee noogenblik de menigte niet meev

meester blijven. De menschen juichten de uit

spraak levendi gtoe en brachten een ovatie

, aan de voornaamste getuigen in dit gerucht

makend proces toen zij naar buiten kwamen.

Later werd mevrouw Barney per auto naar

haar ouders gebracht.

HOEDEN - MUTSEN - BERÊTS

ALPINS-FANTAISIE.

REGENSCHERMEN -WANDEL-

STOKKEN - VERMAKINGEN.

BERTRAND De grootste Keus der stad

5% Vermindering voor Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen.

Hoe de Wereld draait!

In den Senaat werden Donderdag de artikelen

van de nieuwe onderwijswet een voor een

aangenomen. Toekomende week zal over het

heele ontwerp worden gestemd.

Het is opmerkelijk hoe vlot deze wet in de

Hoogere Kamer van stapel loopt. De socialisten,

die zich in de Kamer, onthielden, omdat

hun ammendementen verworpen werden, zullen

:.u voor het ontwerp stemmen, zoodat aan

deze wot, zooals ze uit de Kamer is gekomen

niet rrt'sr zal getornd worden.

In de Kamer gaan de nog hangende zaken

op een loopje, het verlof staat voor de deur

en het dringendst dient haastig afgewerkt.

Zoo werd de bespreking van de wet op de

vervlaamsching van het gerecht uitgesteld tot

den volgenden zittijd, aangezien er geen tijd

meer overblijft om een wet van zooveel belang

grondig in te studeeren en te stemmen.

Toen de verslaggever Mr. Marck erop aandrong

nog voor het verlof deze wet te stemmen

voegde Mr. Huysmans er ironisch aan

toe : « wacht tot na de ontbinding »

Het ware wel te hopen dat het land in dezen

tijd niet voor een ontbinding kome te

staan, met een weinigje goeden wil kan onze

Kamer ook de moeilijkste onderwerpen behandelen,

dat hebben we gezien bij de laatste

Vlaamsche wetten.

Toch is het spijtig dat ook de wet op de

vervlaamsching van het gerecht niet voor het

verlof is doorgevoerd, dan kon de Kamei

waarlijk bogen op een vruchtbaren zittijd en

opbouwend werk ; dan had deze regeering

waarlijk bewezen dat z'het goed meent met

de rechten der Vlamingen en ware aan die

eischen voldaan die reeds vóór den oorlop,

in het brandpunt van den strijd stonden :

Vlaamsch in bestuur, onderwijs en gerecht

Bij de bespreking van de begrooting van

Wetenschappen en Kunsten is deze week eens

te meer gebleken hoe socialisten en liberalen

aansturen op schoolstrijd en hoe het katho

liek onderwijs die heeren een doorn in het

oog is. Een halve eeuw lang heeft het katho

liek onderwijs in ons land bewezen dat het

hoegenaamd voor geen ander behoeft onder

te doen en daar waar leerlingen uit beide

frakties elkaar ontmoetten op prijskamper,

en examens is de uitslag nooit ten nadeele

van onze katholieke scholen uitgevallen. In

den schooloorlog van '80 heeft het volk ge

proefd wat het is de school zonder God, am

per 4 jaar nadien en zij, die den strijd had

den ontketend werden over boord gezet. De

menschen zijn veranderd, de gedachten niet

Nog is de tijd niet gekomen waarop onzt

ouders hun kleinen zouden willen opgevoed

zien zonder geloof en godsdienst, beiden zit

ten te hard en te diep geworteld in het da

gelijksch gedoen van onze menschen,.en not

zou het volk als één man opstaan voor he

behoud van een onderwijs dat nergens o',

r.ooit onvoldoende noch onvolledig, nocltj

degelijk bleek te zijn.

Op de Herstelkonferentie is men nog niel

tot een akkoord gekomen. De strijd gaat tus

schen Frankrijk en Duitschland, Herriot en

vun Papen, die allebei op een standpunt blij

ven staan en niet willen toegeven.

Zoo komt men er natuurlijk niet. Eerst wil

de Duitschland alle schulden afgeschaft zien

Frankrijk bleef zijn 4 milliard eischen.

Deze week deed von Papen een ander voor

stel. Duitschland zou bereid zijn 2 milliarc

te betalen ; als voorwaarden eischt het gelijke

bewapening en ontkenning van de Duitscht

schuld in het losbreken van den oorlog. Dit

bepalingen weigert Frankrijk beslist te be

spreken, laat staan aan te nemen.

Italië wil de spons over alle schulden. Engeland

ook, als Amerika de zijne kwijtscheldt.

Zóó zit men te Lausanne in 't straatje zonder

eind, en zal elk regeeringshoofd naar zijn

land terugkeeren met de voldoening dat hij

toch, spijts alles, op zijn standpunt is blijven

staan en niets, maar ook niets heeft toegegeven.

Dat in een ander land de haat nog een

beetje is aangevuurd en geweerloopen ge

polijst, doet niets ter zake. Het standpunt

van dien heer, ziedaar de hoofdzaak. Wal

mist Duitschland den energieken Brunning in

deze kwestie en Frankrijk zijn Briand. Nu

heeft men de besprekingen moeten schorsen

omdat verschillende ministerpresidenter

hoofdpijn hadden en oververmoeid waren en

toch weet het kleinste kind het probleem :

« Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven

onze schuldenaren », over het eerste

gaat men rap akkoord, maar het laatste, ziet

ge, dat is wat anders.

Ook de ontwapeningskonferentie gaat in

verlof tot... in November. Ze stond toch in

den laatsten tijd in een weinig gunstiger dag

licht omdat België, Spanje en Tsjecho-Slo

wakije tot den bond der kleine staten zijn

toegetreden die bestond uit de Scandinavische

landen, Nederland en Zwitserland. Dank aai

de werking van de kleine staten zal all<

luchtbombardement verboden worden. Ook

het plan van President Hoover, dat een bijna

geheele ontwapening voorziet, wordt dooi

den bond der kleine staten gesteund. Maai

daarmede is het eerste tijdperk van de ont

wapeningskonferentie voorbij, en weinig ver

der zijn we gebracht. Lang en veel is er ge

praat maar weinig positief werk geleverd. Ei

rooskleuriger schijnt ook de toekomst niet

Nog zijn de bladen niet uitgepraat over de

betooging der « Fraternelles » te Antwerpen

Die betooging zelve en de gevolgen ervan la

ten ons koud, veel sympathie hebben de Fra

terneles te Antwerpen niet ondervonden

Maar het jaagt ook den nuchtersten beschouwer

het bloed naar de keel te zien hoe die

liberaliseerende, franskiljonsche kliek tegen

Ben Antwerpschen burgemeester Mr. Vai

Cauwelaert optreedt. Niet genoeg hem een

oneerbiedigen en lasterenden brief te schrijven,

nemen de Fraternelles-bladen als


PLAATSELIJK NIEUWS

Orde der Goddelijke diensten

Onderpastoor van de week : E. H. Seys.

ZONDAG : 7 ure Alfons Willems, v. w. de

Burgersgilde. — 8 ure Mr. Pierre Cuele

naere, v. w. zijn personeel.

MAANDAG : 6 ure Barbara Barbion. — 7 u

Louis Verstrynge, huisvr. zoon en dochter

— 7 Yl Huisvr. Jan Timmerman. — 9 u

sol. mis waaronde gelegenheidsrsermoen

door den Eerw. Heer onderpastoor Van

denbroucke.

DINSDAG : 6 ure Felix Van Damme. — 6 Yz

Jaarget. Marie-Louise Van Wassenhove. —

7 ure Mr. Honoré Potvliege. — 1 Yl ure

H. Antonius (offerblok).

WOENSDAG : 6 ure Theresia De Smet. —

6 Yi Jaarget. Felix Van Damme. — 7 ure

Edmond Cauwels-De Pauw en fam. zijner

huisvr. — 7 Yl Jaarg. Camiel De Coninck

en huisvrouw.

DONDERDAG : 6 ure H. Sacrament. — 6 Yl

Jaarget. Wed. J.-B. Jooris-Poupée. — 7 ure

Louise Van de Wiele (H. Barbara). —

7 YÏ Mr. Charles Rotsart de Hertaing. —

VRIJDAG : 6 ure O. L. Vr. van Alt. Bijst. —

6 Yl Leonie Van Moffaert. — 7 ure Mad.

Cam. van Hoorebeke (H. Hart). — 7 Yl

O. L. Vr. en H. Theresia uit dankb.

ZATERDAG : 6 ure H. Barbara. — 7 ure

Huisvr. Joannes Heyneman. 7 Yl ur ^

Wekelijksche mis ter eere van O. L. Vr. —

10 ure God H. Geest met huwelijken zegen

Vandaag zal er onder al de goddelijke diensten

eene omhaling gedaan worden voor de

basiliek van Koekelberg.

Deze namiddag na het lof is het groote Congregatie.

Voor het vervaardigen van

kunstvlaggen, kerkgewaden in

alle stijlen :-: :-: :-: :-: :-:

Kunstige herstellingen van oude

kerkgewaden en borduursels,

zilveren en koperen kerksie- £

raden. :-: Het vergulden van h

kelken, enz., wendt u in ver- |

trouwen tot het gekend huis *

A. DE VUYST-VAN ACKER f

Philipstockstraat, 27, Brugge "

V. T. B. — MALDEGEM.

NAAR DE MAASBOORDEN OP 31 JULI.

Eens Bouvignes voorbij, komen de eilandjes,

in den stroom, talrijker voor.

Eilandjes, met 'n weelderigen plantengroei

en bezaaid met lieflijke villas.

Zoo varen we immer verder, gewoonlijk

tusschen steile rotswanden, welke soms tot

100 meters boven den stroom uitsteken, ver

der zijn het meer glooiender hellingen, veelal

met dicht houtgewas bezet, en waartusschen

hier en daar een diepe kloof doorgang

laat aan beken en riviertjes.

Het eerste dorpje rechts, dat we thans

ontmoeten is Houx. Verder op den linkeroever

hebben we Anhée. Even voorbij dit

dorpje komt het riviertje de Molignée zijn

wateren in de Maas lossen. Vijf minuten verder

komt rechts de Bocq. Dit riviertje koml

uit Luxemburg en levert het drinkwater voor

Brussel tot waar het gebracht wordt bij middel

van groote onderaardsche buizen.

We zijn thans op het grondgebied Yvoir

wiens torentje we op den rechteroever ont

waren.

We komen weldra aan de Roche aux Cor

neilles (Kauwenrots), indrukwekkende rots

massa, met honderden gaten, bewoond doo:

'n massa kauwen en waarboven de puinen

van 'n oud kasteel zich verheffen.

Omtrent deze rots hoort men in deze vol

gende legende :

In den ouden tijd, leefde in het kastee'

waarvan we nog de puinen zien, 'n wonder

sclioonr jonkvrouw. Een minnestreel was ei

dol op verliefd, 's Avonds kwam hij regel

matig zijn liefdeliederen zingen. De meisje;

uit den omtrek waren daar jaloersch over er

wisten den ridder in de Maas te lokken waai

hij verdronk.

Wanneer de beschermende fee van dei:

ridder dit vernam, veranderde zij al die meis

jes in kauwen en veroordeelde ze om eeuwij

op de plaats van hun misdaad rond te vlie

gen.

UURREGELING

Brugge

Steenbrugge

Sysseele

Donck

Maldegem

Adegem

Balgerhoeke

Eekloo

Waarschoot

Sleydinge

Evergem

Wondelgem

Gent St-Pieters

AANSLUITING

Selzaete

Ertvelde

Terdonck

Langerbrugge

Heen

4.37

4.44

4.58

5.08

5.16

5.22

5.27

5.36

5.44

5.52

5.58

6.04

6.23

5.24

5.32

5.41

5.54

Getal deelnemers beperkt. Inschrijving tot

uiterlijk 17 Juli.

Kaarten te bekomen bij : MM. Van Heulebroeck,

Nieuwlandstraat, 4, Brugge. — Meert

Statie, Sysseele. — J. Verlinde, Oedelem. —

Himschoot, Donck. — Vanderbeke, G. Van

Leene, Maldegem. — Faelens, Stroobrugge.

— Mornhout, Aardenburg. — Sanders, Hotel

Stad Sluis, Sluis. — Mad. Van Hyfte, Moerkerke.

— J. Goethals, Adegem. — E. De

straat, en A. De Smet, Zuidmoerstraat te

tlekloo. — O. Ingels, Lembeke. — R. Segers

Statie, Waarschoot. — A. De Groote, Statie

Sleidinge. — G. Curio, Statie Evergem. —

Mich. Vercruysse, Meulestedestraat, 12, te

Wondelgem. — C. Smitz, Ertvelde. — Boey.

Leegstraat, en Maréchal, Statie, Selzaete. —

J. Castiels, Statie, Terdonck. — Mej. Coppenf

Wachtebeke. — Van Poucke, Winkel-St-KruU

— Ch. PringeU, Statie, Langerbrugge. —

Geyselinck, Drongensche Steenweg I 13 Gefit

— In 't vooruitzicht piknieck in de bosschen

van Kleit.

Fietstocht naar Middelburg (Zeeland) en

het eiland Walcheren. Min of meer 100 Km.

— Op 10 Juli fietstocht naar Knocke. Vertrek

om 12 u. 30 op de markt. Heen langs

Stroobrugge langsheen de vaart tot Westcappelle.

Terug over Sluis. Bezoek aan de Lekkerbek.

Five O'Clock Tea bij Moeder Siska.

Spelen.

ROOKT DE SIGAREN

AA FRANS JANSSENS

BRIELSTR.,26, MALDEGEM

Terug

0.50

0.45

0.33

0.26

0.18

0.12

0.07

23.58

23.50

23.42

23.36

23.29

23.12

0.15

0.07

0.01

11.54

Reis naar Folkestone en Kantelberg, 21 Juli.

Maldegem-vertrek aan Café De Poorter om

6.15 u. stipt per autobus.

Ostende-vertrek 8 u. 30 per speciale mailboot.

Buffet aan boord. Ook eetmalen.

Folkestone-aankomst I 2 u. — Vertrek om

1 2 u. 15 per speciale trein naar Kantelberg.

Aankomst 12 u. Bezoek aan de stad.

De verdere uren van vertrek en aankomst

werden ons nog niet meegedeeld.

Personen welke kleinere bedragen aan

Engelsch geld verlangen kunnen zich wenden

tot Remi Vanderbeke.

AANBESTEDING.

Op 18 Juli 1932, om 2 ure nam., zal, ten

gemeentehuize van Maldegem, overgegaan

worden tot de aanbesteding voor het bouwen

van Schoollokalen op de wijken Cleyt en

Donck, en aanhoorigheden ter wijk Cleyt.

Verdeeld in 3 loten : bestek 1930 :

46300 fr. j 44900 fr. ; 44700 fr.

Stuks ter inzage op het gemeentesecrela

riaat, alle werkdagen van 10 tot 12 ure en

van 14 tot 16 ure.

Aanbiedingen, ter post aanbevolen, uiterlijk

den Vrijdag, 15 Juli 1932, te zenden aan

den Heer Burgemeester van Maldegem.

VOOR 'T GELD

OF VOOR 'T RECHT.

Fotos mieken Zondag reclame voor de ge

meenteleening.

Dat was hun niet gevraagd maar ze wilden

bij den grooten hoop zijn, en ze liepen mêê ;

beter, ze liepen achter.

't Was tijd ook, want als ze met hun inschrijving

van tienduizend frank kwamen wa:

alles bijna onderschreven.

Er was maar 628.000 fr. noodig en in 't begin

der week was reeds meer dan een miljoen

aangeboden.

Ziet ge nu wien de menschen best ge

looven, den burgemeester of de fotos, en wal

men denkt van hun failliet.

Gij zijt verre van die beschuldiging, hé, da;

de gemeente vier miljoen en half schuld had !

De leugentaal is soms streng en ze straft

wel eens dezen die haar voeren.

't En was maar eens probeeren zegt Jym ,

hij dacht, van de leugen blijft altijd iets over.

Da's waar, maar 't is niet altijd voordeelit

wat er van overblijft ,Jym ; van uwe leugen?

blijft alleen nog dit over : afkeer voor uw

pretentie en uw volksbedriegerij.

Uw wensch en uw werking waren dat de

openbare werken, de grintwegen en d'andere

er niet zouden gekomen zijn. Ze komen et

toch en nu zoudt ge willen mêê helpen.

Te laat, uw valsche pogingen zijn verijdeld,

volharding en eerlijkheid zegevieren ;

't is maar recht.

En a propos van recht, schreeft ge nie!

dan. Zondag, dat ge niet strijdt voor 't geld.

zooals alleman het meent, maar voor 't recht ?

Als gij dat zelf moet zeggen hebt ge 't verre

gebracht en gelooven de menschen het tocl~

niet, vooral niet van Fotos.

Een staalke, Jym. De 52 gesneuvelden van

Maldegem, die jaren lang de kommernis, de

hoop en de fierheid waren van hun naastbe

staanden, en die gestorven zijn aan 't front

terwijl gij zelf, dienstplichtig zooals zij, u

binst diezelfde jaren, lafhartig veilig hieldt in

Holland, waar gij

HH. Liefhebbers zijt zoo kleingeestig nie'.

met seffens te denken die of die heeft dal

verteld.

Nu, in 't geheel niet, want de ambtenaren

hebben er alle gemak bij dit te onderzoeker

op de uitslagen, wie er ingeschreven is of niet

Dus, liefhebbers, u zoogauw mogelijk in

regel stellen, indien gij nog in regel niet zijt.

Want 't is altijd beter voorkomen dan te ge

nezen. 't Is te laat geloopen als 't kalf verdronken

is. Dus, liefhebbers, in uw belang

zet u van nu af in regel tot uw eigen gemak

en portemonnaie.

Ook denken vele liefhebbers, dat de politie

voor de eerste maal hun wel door de vingers

zult zien. 't Ware te hopen en zelfs wensche

lijk, dat ze eerst een verwittiging gaven, want

een verwittiging is misschien beter dan een

proces-verbaal in zulk geval. Maar betrouw

u daar niet op, zet hun plicht op geen proef,

maar handelt verstandig en 't is een kleintje

om u regel te stellen.

Daarbij de wet is daar. Ze hebben het vol

le recht u een proces aan te doen indien gij

in regel niet zijt. Anders komen er vroeg of

laat moeilijkheden, die te nadeele zullen uitvallen

voor ons zoo populair duivensport

Dus, hh. liefhebbers, ik schrijf u dit. in 't

belang van onze innige liefhebberij. Frik.

Uit Donck.

VHIe Zondag na Sinxen.

Zegenen H. Godelieve. — Congregatie.

11 7 ure O. L. V. (kerkg.)

12 7 ure Aug. De Nagel, huis. en overl. k.k.

13 7 ure Louis Roels en huisvr.

14 7 ure Bern. Van de Casteele en huisvr.

I 5 7 ure Jacobus De Deyne.

16 7 ure O. L. Vrouw van Ged. Bijstand

Lof om 7 '/j O. L. V.

Uit Zomergem.

X De prijskamp op St-Pietersdag is goed

geslaagd. Schoone beesten en veel volk. Vooral

de slotplechtigheden waren interressant !

In alle geval geen strijd tusschen « natten »

en « drogen » gelijk in Amerika !

X De feestelijkheden ter gelegenheid der

verjaring van de Guldensporenzege hebben

hier plaats den Zaterdagavond, 9en Juli. Do

verlegging wordt door de inrichters zelve als

spijtig aanzien, doch is alleen gebeurd om

plaatselijke moeilijkheden te vermijden, en

dat op voorstel van comiteitsleden, die heelemaal

belangloos staan in deze kwestie. Maar

er zijn er toch weeral die er « politiek » in

zien. Wat begrijpen sommige menschen toch

moeilijk dat een daad eerlijk kan gesteld

worden om de daad zelf I

X Ter gelegenheid van 1 1 Juli richt he!

Davidsfonds een opstelprijskamp in, in de

jongens- en meisjesscholen. Voor elke school

zijn er 14 boeken te verdeden over de 4

hoogste studiejaren. Sinds jaren wordt dit

door het Davidsfonds gedaan, die allen lof

verdient om op die wijze het degelijk aanleeren

van de moedertaal bij de schooljeugd

te bevorderen.

Gezien de avond van I I Juli vrijkom!

heeft het Davidsfonds een autobus aange

worven, om zijn leden gelegenheid te geven

in Gent de 1 I Julifeesten op den Kouter mêê

te maken. Vertrek le 7 uur op de markt.

Prijs 4 frank. Namen opgeven aan den schrij

ver van het Davidsfonds, schoolbestuurder

Meganck, of aan den boekenzender, Meestei

De Mey.

X Verleden Zondag werd er op Necke een

café geopend met een bal. Na 't sluiten van

het bal werd er fel gevochten tusschen mannen

van Zomergem en van Ursel, waarbij

die van Ursel het meest te


N313OA

'IS 'iVVHlSflODVf-iNIS

nvvf i

HOOA NHNHOHDS 3iviD3ds

HOOA J.VVW dO N3N3OHDS

B '01 ° 3 BB

BB

SH31SN3A5IÏI35I N3

XH3MMnOHÖ133a

N3OOV TAISNON

M H ?/v\ M n n a H o a

OM!H3CniHDS

iBaaflflBBBBBBBflBflBflaBBBflBflflflBBflflBBBIHIBBBEBflflBflBBflBBBBflBBl

ua

ua auizuag apuasjaS ap UBA

61 131 • W3O3aiVW '9 'XVV«lS3a33

ui n

- SZNISO •

09 'i«e.qsPiooN : 3H3V13S2OÜ

anbeq

903 NOOJ3H31

ap ua ';uauip do

JjflJjapUBJOAUO

uep

uj

Jap

op UVA

SflAV 3 9 N33

'HZ ''

JOO A

3>I 'N3HOLIN

•MVOA\nOH3S 'N3MN3HDS30

NH3MCUOOH 3O

soonna

'8 'ivvuisciNvzainz

NI3O31 ldN3H

flH

jswinoj} JOJ ua '

'l$eq U9ui SJ

'toop J»d

•U3A3B )>)3nj pjoot] i

oaop ijiijjjaq suaa f) |Ez

Jtp UUA p.lOJAUl 3pU3q3S?IJjJ3A-pU3]d)|

-)|Md »Q •ï[j:!ius8p%»qpO

Bep JJÜ UOJM3| 3|3iiu> uep

-uiape lun^t sn3ti

uap joop laiu

|IQ jepooz 'jjnus

p jY Q OA I 'W

-aajsoj| '«JUBJ sn.naj -^j '

'ZZ 'II-^BJ^J 'a-iaeuaAjo^ ag -i|y -j^ 'a}3Bz[ag 'd-iög '«jBqjaoQ lazof -j/f 'iuaSapy |

'UBiu.»auiui3j_ •]• -J^J 'P>[UJAVISOQ - 9g '}cc.nsj(jajj 'jjouisjjiXy snij -{/^j 'oopsg i

8 H D *I 1I AV a (J "Td '} n V 'a}"«q3nog 'jjouog 'aajjng ag JSIUIB^J -J^J 'jpuog I

*3asa)uaaui33 '»uaAj}g "q[y •j'j 'oo[33^j-}soo '^.ZZ 'ap!as|E3jjjCa|3 'joqXAjg usp "j^j '}XQ|3

(iq uauio3|aq aj u

op )uaa[]3A ua

: tiddBqos4BBjAJ lap usjuaSE spuisou

'3u![«i3q3ni3i UBA ppi|^(![s^}{Buia3

UBB 11O]| 3) JIOOU IUBM3] flddBq3S]BG^ 3(J

ufiuuaj suaSjoA oituq Q5'5 ua c^'g '5 '%09'£ satsjaoqiBBds do

ZZ'LWZW2.ZZ '' l£6l

' J IS

J 000000'Zl '

do ss^BBdg ui

uj OOO'000'Ol :

N3dM3A\lNV

•£061 NI 1HDI1S3O dVHDSJ.OONN3A 3ZOO1WVVN

— SVXHVVdS ^ riddVHDS!VVWS33HlOdAH 3HDSÏO133 —

nnr 01

3a IOVVHA : - : : - : : : :

-

'• N31SIDVHVO N3

— "NflZVÖVW NI OIQN3IS38 QVVHHOOA 31OO«D

HOOA OIN33

NHNOZ ^ svna • v

SlflH X3H NVV N3ZfIHd N3 NSONIiHDIlNI 1OVVMA

•Suiusop(OA ua pp I H

do suasstrg -

'N31SIOVHVO N3

'SHVV»3AfIN N3 N3J.SniaOWOI.nV

•uauuiM aj 8uiuuad]a}8U] °/o

[T[U!y^ ')uaQ a) [Bszdoo^jaA

ja) ésppiiUBu jdps ain ^ tuo s

i nnr si : »f! M3 °x

8 :

•UBjd J3U1

"ajae^ af[ oaxjj^ (tq apjBt;A\

-iooA^i[DEd auaAsupgsS japuoz ijiniqsS uj

B 5£ ' E H I ' OOJS '»WBI»««OA a X — '9

•SXSBJQ ?uay tiq apiBCM

-looAjtjoBd 3UsAaJips»3 japuoz ^iniqsS uj

' e3 06 ' B H £ JooiS 'maSapuBi aj, — -5

aiunafj siwy fiq apiCBM

U3A31l[3S3S ISpUOZ 5Jini(|3ii Uj

1001a

•JJ ^ | C"9 : sfudmoog

^ pisnp^ U3japui?| ap ua

ajl!^ suojjy tiq spiBBM

sa8 lapuoz 3[iniqa3 uj

-B: > 08

•313BUI

ua | a ! UJB D ajjo^j 3Q tiq apiGCM

pBd 3U3Aaii|38a3 japuoz 3jiniqaB uj

'"3 0£

-B H £ ' ooj8 'a^aBjasssujj aj, — j

^ ' sma lI!A\ RUO JIV UH apiEE

iooA}t[3Ed auaAaii[3S38 japuoz ijiniqaS uj

B3 0

6Z ' B H 6 » ooj3

N3OI3AV N3 N3aNVlIVV2

N3031SJOH

aD3n3O13M N3 3JLS3aH3TlV

UBA

ONIdOO>IM3A 3MV9N3dO

rWN3H 3Q U3 38OJ

•usdooi] ui p|3apjia^ jEBUiaoj jaui

SEjSlBBUl U31B Q£ ! JSABIJ U3JE

U31B g^ ! aSBoi U31B Qg a a a Q j ^

maSapy aj jaMnoqpuBj 'jjaquiEq snqoDüf

J[/y[ UGA 33jaoZ13A U34 BUJBEp 3jfl[|appiUIUO

•uapioM

}l[3BjqaS UflipsiOOA 3) [BZ IBM [B SJ3pi3y\

p 2

U3 8| '13AE[3J -B 5| (8uid0O3JJ3A ap JOOA U3IZ

3) EU) JOqusSSO^ 'UlaSspjEI^I 3J 'E ()£ J33A

-a8uo 'SBJSIBEUI uadooj] £ (uadoojj ui p[3ap

•»A) a88oi -BH Z «aA33uO : NSIHOHMA

•iisq U3 )83Ui 'inoi^puBjg

•U1[B UI3]5( SpUE^SUB 'SjappEj 'U33[

-5[EZ 'U3JI3Z 'U3Jl|3IM38 J3U1 [nn3SEq ';BA[3O3(

•dinjiuiooi 'uiEB^puimj '(ajiojajAj) jamooi

-JB 'uaiipEuijaddEpiBB 'U3[OUICIBBJ 'smuioj

'uajouiUBM 'dujodlisq 'Jjeqiiaq '[aajBSiaojj

•usjaajBSapiBBd ( 'uaSuiMZ £ 'SaojdpddB

-piBB 'uapSaa £ '83O[d 'U3da3jjs3oo £ 'IB^HJOS

-831 'lB3[]3iMaup 'SuaSBMauuaui 3 : W^V

•sispusoi] 09

•sufiMZisdoo] 'uaSnaz aSuof 1 '(pU388iA3q)

5naz 'suaS8iA jaui 8naz 'uai3A[B3]3ziBBA j

(pj[B3[3q) U3I3O3] £ '. (piBBd U3}SU3ip 53M))

Bt 9 suiaui aumiq I33]uop ï IBBC 1\ (P UO I

) 3IU3UJ apsoA usg : N31VUS330

idps jgaz 3-in yx \ a)

zc6i nnr fe.i ovasNSOM

: do 'U3io[/^

'uisSapy 3j isMnoqpus] 'aai^oj jojoiy^

UBA 32J3OZ13A U3) UadoO5[13A JBBqUadO

[BZ 'ui3Sap[EW aj !SVIAjy3A S M B 1° U 'd

•ua]o[\[ spno 'uiaSapy ai

N313an3WSIflH N3

3Ö13A 31 NSXHDnHA 'W1V 'N31VIXS338

UBA

3I1ICIN3A

MSArijq japuoz ^rupaq UBA Suipiaipsjin fif

p[[ 3) J,SVWy3A S ! JB » OU U3 P UBA

aipnjs ia) uaSsiAsq 3; qoiz U38ui)q3i]U!

(8i33]3[y) 2 S

sx

W3O3O1VW NVA JL3ZVD

ai

aaiz aj

jsnSny

• (8utdOO3(13A ap iOOA

jvj) [35[ing do 'apiaM UBA 5[BBiqjy

'U3)33q fü-lBJ

'U3|3ddBpjBB U31B Qg 183A3SUQ

•a88oi uaiB Q9 jaaAaSuQ

: SttppiuiEU ojn £ a-)

'z£6i nnr si ovasma

: do '|oi{U3s

SapjB^ ai usjaoosuovj ua su.jaq sqnjo

3 JJ 009Z — l i SltZ "P^A ' l i

' 81 I n ' 8 5 'inn};uiB8-uo[Bg '8u;ddauD8 s;s

-«natu 'smopA jsui psaj^sq eqn[D '1

5 'uain;iuiB3-uopjg ppoui

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBfl

5 O

I UiaSappaj^ '££ '}5J4B^[

I aONAMXSM3A J1OOV

I n UBA jpuay\\ SOIJlMudaj n^aiu 8J|B 3(|aM JJOO 5[fi[oSu jpjBBA BA SE

I UBB uajy[ — do jo )UB)UIO}[ do j

I uadoojj junJj aS 3d

Q j i i i N3DNmVXSXin 3ZNO X3IZ

0 'zua 'ua3uipia[9)ia)t3M)3a|^ ap do 3fOQ Q

O uauaiqsBuiqasB^ ua uaduiB-j 's.is; Ë

H »n-[ 'sdnjjoij 'ua[pjsao]oipEy 3[[c do [~

B i OV1SJV 1

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBUBBaB!

«30

A H an

o s

o [ B 1 o a d 3

3a

•P13 3J3Z

-13A UBB SI flU '133UUS'Vi

I3Z

'3(UBppoQ

'la^sqiody usp 3ui3 MnoiA v

--pjasziSA pUBl{ UtlZ pBU 8

p ^ p

'SspuBB^j 'Sepuo^ "ap mn £ uio s

•arm g uio uaBsp 3jIV : N3OZI3Sy3WOZ

•uajBpSaoj sjapu;j[ uoajj

ndn-j .lapjaauaosui uaipsjiriQ

aojA 9) ua uapuo>|oS SisunS

ooz uap UBA IDJIJ S1S}BB[ 8(J (uapuoqaSc A.

*»!A a a) saNÓavovA snxvnö SHT e

•jaap 3(aiuioS z

•pviqSeQ ipaiSpg jaij UBA SuiSaoAfiq iaui

"I

Z£6l !I n f frl SepjapuoQ ,ol g 3

«3oonna ano»

» B "w ' 3Ui '^"PI 's

•jaisn3 qog )3Ui

•3ou3noj_ P

t aui N3ora>irn3ONo «3a ano/A

BjnB-J ua XIQ

luiliaq SUIUOOI-IOA

UBA puadooHoop S

•jnn

U E A

3a

J.3H

•UHAi|ng X|i;a jam

H3d SH3X3WO1DI 081 Z

jjje a]saq SUQ -aiueij Bq

uipiy 'a.ioopj uaajo^ }am

SOOH HcniM aat

xm

•jnn i uio

Q Mnn 0| jo} p

do a3O9 13T

8BpiajB2 uapa|-j

W3D3Q1VW «aiaN31dS VW3NID»

NVA Sn3>T 3XSM33

Ey\ -Suiuaipaq aMnojij^

XHOdS —

MOOA ssnv

uassEfaijo ua uajso^. uaiapa-j 'pjEB

ua uapaoj^ aufiz IOOA >[aaa}s aap

smq apua^aS jsaq }aq Jjfi|q ua »i

3DOmra '88 'XVVHXSN33XS '88

S I B I H O V W

3 o D n M a

juniupp») ap ui

8j MisuriAuaaqi)

saanxs sinon

smH

j [ ua8ui|pjsi3^

p3lOqiBBM33 83|

-|E 'pi3a)3A3iqa8

'(U3JSB3[-pUBig)

SJ1OJ-31JJO3 3}8

)ooi8 ap )o) 83(]

-J3JJO5| S]SU1.T[3]

ap UBA U3|pp

-ÜUI 3||B uaqqaij

(t/k | pusiq ua

3JJ3JP U383J J1Z

-sq Mn inipsag

•3^ isd 'ij 53-| ü

00' I u3[addBpiBy : 33! ap 0S> ? 00> Ui >l

S33q ajjaA 1 i QQ6 ? 008 ('I 18 ".') ««puni 9

: 00£ ? 00£Z uaziBBAjpjjj 6 : 001E °

00*-2 U3I3O3[5]piU (, '. 522 B 051 Ua33|q 5£

: 8£'0 B WO U3j3 ! 3 0000II ! 91 B SI • la » o M

33 1 0026 — Z£6[ !I n f fr — 1

•(jS[OA13A jj PPP

•13A 8i}BuipS3i ua js}BB[da3 pM 'spdaj ap

308 2| UB A siu SIZJOOA Snaz2[a3M3( aSi)suiO5(

3OJ U33 JO U31Z 3J 3M U3U3ip fiqiBBQ Ql

•pao[AUI U3132|az

asa [3A 'e; uazfud a) UEE pfiJ[B 4Bp 'usdooj

iia]inq p3A )3q Ijaaij utiz piBBqaq )au dg

•ad/Ci aiaS

BUI UBA U3 itllUBU 35[aO|>] UBA U35J33] U33 SI

I;Q ' u f' z piEBijsq 3[U!|j 3EUI UCIMZ uajj '^

uap JOOA U3Z3i}[13A 3) 81 3jinq adsip usg 'g

'SI pU3[pUJE

uinuDs usptizsiaaM S8UB[ aip Snj uapaajq uaa

JEBU U3A31)8 U3UI J3OUI duiOJ 3p iOOy\ •/

•(Q )und 8]OAiaA suo ui

''/.) }O]SJ3pU33q UBB )1OJ[ 3) Sp33J USUflMZ

nzuo usqqsq jejsaauj ua jojsiapuaaq p3A

uajjCAaq uajoo ap [iqiBBQ '}S33q ap UBA min

'EU J3p a)3]J31S UBA uflZ U3^33) Uaag ptUBBU

38aoq ua uai3Uiui3[aq jipizaS %t UBpsjB 3Z

jBBp 'ufïz 3) )ooj3 }aiu uauaip uajoo 3Q '9

'SI U33|lBA^3dS U33 ]Bp 'ajH]S5|JoX 3U

-i3[3[ 3p UBA paojq do JSTIM jinus usi^nspaSui

;BIOOA ua uajioi] aj uag 'utiMz pppajaA ;aiu

U33 UBA U3}[33} U33 SI )ip )UBM (}inuSU3[[OUI

uaa3) ufiz 8UBJ aj jaiu SBUI jinus aQ 5

')>pais SUBJ U5 ua u^ UBA ipssa[A JEBUI

l|DO5 JBBp 13 U3IZ38 UflZ 3J 3]8U3| 3Sl)BUI

pppiui UEA JEBUI p>|ua )U3ip S[Bq 3Q (7

•jsioq UBA daip

[3M UIOJEBQ '3J3ds JO 13A laAItlZ J3UI jpjOM

p[tiA38 SupsauijaA sp [iq aip 'daau U33 azsp

jajqos }3q l8fij3] sjapnotps ap ui si JEBMZ

3} U33J1BA U33 133UUBy^ '81 [BA38 ]3q p3A

a} 8ou maSap[E[^[ ui J3it| uaaS j_ 'ufiz paajq

laiu snp usSoui ua SUEJ uspaaM) UBA ipsaajA

IEEUI U3A38 sispnoqos us uadssqiooA 3Q •£

'uajaipjapuo 33iisuio?|aoi

3zuo IOOA uaop sna>( ajsjaa uaa ajiooqaS sp

ficj UBA spaai 3M uauun>| 'JBBS pusq UBB puBij

jini)( ]ai{ UBA 3ipa3jq 3p ua uajoo ap uaips

snj puBjsjB sp uaizaS u^ 'U338a[jB JBZ ^fija^j

•5[Buia8 3ip usjjaaMj] U3[jnz Snaz uas jmjEEp

3M JBp U3}{33) U33 SI Sinj5[ p33iq Ua-J 'J

•U388az

uaijDSuauJ 3p spaooz utiz X5I3OH93D P ao ^ u3 >

-aoui 3^ '3iu2j uap uspauaq 1O) uajapjE us utiz

p[nA38 U3)3oui uadsaqiainoB aQ -Sui^iauiuBE

ai isiq U3UIO3] uspspjaiipB ap JEJOO^\ • |

ufiz ppf

•3[!Mjuo jsaq uaisoui 'uaiaAsj SEJJJ aisjaa UBA

qasaajA sip uapap a^fipisoj] ap jy -g

'ua3j3[[oq}3A uas si ;JEEJS uap UGA

3uiiUB[dui sp UEE 10a USJOO 3p usqassn} UBA

J33UI 'VU 05'I 1°1 ' m


Eigenaars,

Aannemers,

Architecten ! !

GAZET VAN MALDEGEM

O P V O L G E R

10 JULI 1932.

Brugschestraat, 21, Eecloo & Tel. 124

Specialiteit der gekende Oude Becloosche Genevers

«BESTEN» en «EXTRA»

Voor uw Wit en Blauw steen, Marmer, Graniet, Beeldhouwwerk,

Balusters, Grafzerken, Altaren, Schouwen van alle stijlen in de

fijnste Marmers, Kolommen, enz. : Wendt u in volle betrouwen tot

F. W. LEGON FORT LAPIN, 41, BRUGGE-DOKKEN

TEL. 1062. s X POSTCH. 144482.

BS HANDEL IN BOUWMATERIALEN

:-: FABRIEK VAN BETONPRODUCTEN :-:

R. Vermeulen=Clyncke

BOUDEWYNLIPPENSTRAAT, 30, Markt, MALDEGEM. Tel. 56

KALK & CIMENTEN - CIMENT- CERAMIEKE-

& FAIENCE TICHELS, GRAVIER-RHIJNZAND

CIMENT- EN GRESBUIZEN - POMP- EN

REGENPUTTEN - BOOMSCHE- EN POTTEL-

BERGSCHE PANNN - SCHELDE STEEN

BOOMSCHE ARTIKELS - DRAINEERBUIZEN

"ETERNIT" PLATTE EN GEGOLFDE PLATEN

:-: E T E R N I T B U I Z E N :-:

LANDBOUWERS EN VOERLIEDEN,

VOOR UWE GAREELEN EN REPARATIES

wendt u in volle vertrouwen tot

R. De Jaegher-Compernolle

CLEYT-PLEIN

VERDERS TE BEKOMEN : PAARDEDEKENS, BACHEN EN

ALLE BENOODIGDHEDEN VOOR PAARDEN EN KOEIEN.

. ONDULATION PERMANENTE -

WELL A

Damen,

Wilt u een goede en vaste

Coiffure hebben ? Laat u dan

een permanente geven in de

5, EZELSTRAAT, 5,

(MAISON ARTHUR)

PRIJS 125 fr. alles inbegrepen

TEL. 963. Garantie wordt gegeven.

| AAN DE HEEREN LANDBOUWERS,

HANDELAARS EN VOERLIEDEN !

Ondergeteekende heeft de eer u te laten

weten alsdat hij zich vanaf I Mei

aanstaande zal plaatsen voor eigen rekening

als hoefsmid. — Ik zal mij ook

gelasten met alle soorten reparatie aan

genadige prijzen. — Door verzorgd

werk en spoedige bediening verhoop

ik de gunst van eenieder. :'-: :-: :-:

CAMIEL GROSMAN

MOLENTJE MALDEGEM

WILT GIJ TER TROUW EN GOEDKOOP BEDIEND WORDEN?

Voor uw Horlogien.Juweelen

en Reparaties, wendt u tot

Gyriel Fonck-Verhegge

VCLEYT DORP

y w Alle reparaties worden met

zorg en stipt uitgevoerd. :-:

Schoone keus Trouwringen.

HUISDUPON|

25, GENTHOF, BRUGGE |

1 KUNSTIGE BEELDEN 1

HUIS i

Los het slijm op, vastzittend

in de luchtpijpen, vergemakkelijk

het fluimen, verzacht

de snijdende pijn van

het hoesten en versterk Uw

ademhalingsorganen met de

snel en krachtig ingrijpende,

altijd onschadelijke

Redder der tonnen

Alle Apothektn. P«r doch: 'f)

fr.14.50.fr. 21-50 en tr.3V.E0. J

• KUNSTHANDEL

Maurice Baetens wam

KROONLUCHTERS -

VULHAARDEN-MAR-

BER-BRONS-IVOOR

- KUNSTLAMPJES s

GENT TEL. 13375

62, VELDSTRAAT, 62

1

1

Burgerlijke Standen

MALDEGEM.

GEBOORTEN

Hilaire, z.v. Omer Ballegeer en Juliana Dhaenens,

Torredreve.

Adelin, z.v. Désiré Vande Geuchte en Alida

Meire, Ouden Burkelslag.

Maurits, z.v. Renatus Versluys en Leonie

Coene, Lievevrouwdreve.

Florette, d.v. Camillus De Baerdemaecker en

Martha Bonte, Craeylookerkweg.

Alice, d.v. Renatus Van Landschoot en Magdalena

Dalle, Urselweg.

Paula, d.v. Leopoldus Bral en Maria Vanden

hauwe, Urselweg.

Roza, d.v. Remi De Coster en Marcella Maenhoudt,

Noordstraat.

Totaal der geboorten : 124.

OVERLUDENS.

Gaston Leers, 4 maanden, Onderdijckstraat.

Antoon Van den Bossche, 6 maanden, Brielwegel.

Totaal der overlijdens : 86.

BELOFTEN

Jozef Boes, sigarenmaker en Alice De Rocker,

fabriekwerkster, beiden alhier.

Alfons Dobbelaere, landbouwer, 38 jaar, weduwnaar

van Bertha De Loof, en Maria De

Backer, landbouwster, 43 jaar, beiden alhier.

Gentil Verwilst, landbouwer, 27 jaar, te Ursel

en Clara Timmerman, landbouwster

27 jaar, alhier.

Totaal der beloften : 66.

HUWELIJKEN

Adolf Verstraete en Martha Meire.

Totaal der huwelijken : 43.

Sportnieuws

DE RONDE VAN FRANKRIJK

Woensdag heeft de grootste en meest belangstellingwekkende

wielerwedstrijd een aan

vang genomen. Alhoewel de Ronde reeds volop

aan de gang zal zijn, wanneer deze regelE

verschijnen, zal ik het toch nog wagen een

kleine pronostiek op touw te zetten. Ik za)

van elk land de sterkste trachten uit te vis

schen en daarmee degene aanduiden, na eer

zorgvuldige zifting, die de vermoedelijke overwinnaar

volgens mijn inzien zal opleveren.

Laat ons met onze nationale ploeg beginnen ;

het is heusch een kiesch zaakje hier de beste

uit te steken, want er zijn er wel vier die op

de eindzege zouden kunnen aanspraak maken

Doch na een nauwkeurige berekening be

houd ik enkel Schepers, die zoowel in 't klimmen

als in 't sprinten zijn man kan staan. In

de Fransche Ploeg aanzie ik de slimme Dédt

Leducq als de meest bevoegde ; ten ware Ar

chambaud wilde betuigen dat ik van prono

stieken geen het minste begrip heb. Pesenti

bij de Italianen, Buchi bij de Zwitsers en

Sieronsky in het Duitsche achttal dragen de

hoop en de fierheid van hun wederzijdsche

landgenooten op hun schouders.

Na een zorgvuldig wikken en wegen laat ik

Pesenti, Buchi en Sieronsky vallen en 'k be

houd Leducq en Schepers. Niettegenstaande

SCHEPERS in de tweede rit door allerlei te

genslagen geteisterd, reeds I 3 minuten achter

stel heeft op de leider, toch durf ik het aan

hem als mijn favoriet aan te stellen. Ik acht

inderdaad die sterke brokke natuur bekwaam

om aan de vosachtige slimheid en het uithoudingsvermogen

van het Fransche tweede

idool Leducq te weerstaan op zegevierende

wijze. Als groot vraagteeken en outsider geef

ik Ronse aan, de man die onze vlaamsche

wielerprestige de heele wereld doorgebazuind

heeft met achtereenvolgens 2 wereldkam

pioenschappen en 3 Bordeaux-Parijs' te winnen.

Bij de afzonderlijken valt het zeker zoo

moeilijk niet een vermoedelijke winnaar aan

te duiden. Zonder weerhouding geef ik het

ketje JAN WAUTERS als degene die be

stand is den stormloop van een Niklaas Frant:

en de vlucht van een Felecien Vervaeke ten

zijnen voordeele te temperen, tenware dat Jan

Naert, glorievolle held van den eersten Pyreneënrit

zijn perten herhaalde en in de bergen

een voldoende voorsprong nam om niet meer

verontrust te worden.

In het landenklassement zal en moet ons

achttal zekerlijk verre winnen.

EERSTE RIT

PARIJS-CAEN, 208 KILOMETERS

Prachtoverwinning van Jan Aerts.

In den eersten rit hebben de Belgen weer

eens hun overdonderend meesterschap betoond.

Vijf Belgen in de zeven eersten.

De koers begon eerst voor Lisieux (152

km.) Demuysere die zijn duivels ontketende

muisde er hier als een waanzinnige van door

en Jan Aerts, Speicher, Leducq, Stoepel, Camusso,

Barthelemy en Sieronsky konden al

leen aan zijn brio weerstaan. Lemaire en

Schepers rukken zich insgelijks uit de groote

groep los en volgen de eerste op de hielen.

In 't binnenkomen van de stad der H. Theresia

waren ze nog met vier. Demuysere. Aerts,

Sieronsky en Speicher, al de andere moesten

op de slechte steenen der stad lossen. Op het

einde doet zich nog een valpartij voor waar

van Speicher het slachtoffer werd. Tegen

Caen moet de Duitscher Sieronsky er ook aan

gelooven en de twee Belgische leeuwen alleen

naar de aankomst laten vliegen waar de fijne

Jan Aerts Demuysere in den sprint afteekenend

overwint.

ORDE DER AANKOMSTEN.

1. JAN AERTS (B), 208 km. in 6 u.6m.14a.

(gem. 34 km.)

2. Demuysere (B), op 1 lengte.

3. Sieronsky (D), in 6 u. 6 m. 28 s.

4. Speicher (Fr.), 6 u. 6 m. 39 s.

5. Schepers (B) 6 u. 8 m. 27 s.

6. G. Lemaire, zelfde tijd.

7. Loncke, 6.9.32 ; 8. Altemburger (D)

6.10.26 ; (Ie toerist) ; 9. Alexander ; 10.

Di Paco ; II. Horemans.

TWEEDE RIT

CAEN-NANTES, 300 KM.

Deze rit is zoo schitterend niet geweest

voor onze kleuren, want bijna alle Belgen

hebben met tegengeslagen te kampen gehad.

De koers had een eentonig verloop tot 75 km.

der aankomst, wanneer een groep van 13 rijders

het hazenpad kiest. Die groep behoudt

gemakkelijk den genomen voorsprong en

komt te Nantes aan met een groot verschil.

Stoepel regelt Bonduel en Leducq in den

sprint en sleept alzoo de rit mee naar het

Duitsche kamp.

ORDE DER AANKOMSTEN.

1. STOEPEL (D) in 9 u. 51 m. 34 ..

2. Bonduel (B)

3. Leducq (Fr.)

4. Mauclair (Fr.) Ie toerist

5. Thierbach (D)

6. Archambaud (Fr.)

7. Wauters (B)

8. gelijk : Lemaire, Riche, Moineau, Ber

nard, Truela, allen zelfde tijd.

ALGEMEEN KLASSEMENT

na de 2 ritten

1. STOEPEL 15u. 58 m. 00»

2. Boduel 16 u. 00 m. 00 s

3. Lemaire 1 6 u. 00 m. 0 1 s

4. Leducq 1 6 u. 0 1 m. 00 s

5. Moineau, Riche, Vervaeke (Ie toerist)

Wauters, Bernard (gelijk) 16 u. 02 m. 00 s

— Zondag te Parijs heeft Michard voor de

derde achtereenvolgende maal den grooten

snelheidsprijs der stad Parijs voor Gérardin

weggekaapt. Onze nationale Scherens kon

zich, ongelukkiglijk voor de finaal niet plaatsen.

H.

Zeg...

U ligt met beschikbaar geld in uw kas

en toch zegt U «Ik zal wachten tot de crisis

achter de rug is en dan «lien Club koopen.»

En dit eenvoudig omdat het nu eenmaal

de mode is te wachten? Met wachten

bekomt U slechts twee dingen: I) U ontbeert

het confort dat een makkelijken Club

U biedt; 2) en waarschijnlijk zult U na de

krisis duurder betalen I Waarom dus wachten?

Komt onze uitstalling Club-zetels zien.

vanaf 375 fr. Veranderbare divans (zetel

Alle modellen, alle prijzen! Eecht Ieder Club*

en bed) 775 fr. Mag. «GOUDEN SPIEGEL»

Hoogstraat 40, BRUGGE.


13ESEE1I3EEQ130G1

GAZET VAN MALDEGEM 10 JULI 1932.

DE OUDSTE EN BESTE WIJNEN

zijn te bekomen bij

ulien van oon

GENTSCHE STEENWEG, 26, MALDEGEM

Steenhouwerij EUG. VERCAGNE

Nieuwe Gentweg, 90,

HORLOGEN JUWE ELEN

R DE B A E T S

TELEFOON 1490

Brugge

BOUWWERKEN :

TRAPPEN — VENSTERDORPELS - - PLIN-

TEN - VLOEREN - WATERSTEENEN, enz.

SCHOUWEN IN ALLE SLACH VAN MARMER.

BIJZONDERE PRIJZEN :

VOOR MEUBELMAKERS — ELECTRICIENS AANNEMERS.

Zerken en monumenten voor kerkhoven

Voor uwe Geldplaatsingen wendt u tot

PAUL STANDAERT-VAN STEENE

Nieuwstraat, 26, Maldegem.

STOOMVERWER1J — NIEUWWASSCHERIJ

KOENTGES

S I N T - J A C O B S T R A A T , 1 3 , B R U G G E

Mengelwerk der Gazet van Maldegem

DE MISDAAD DER ONSCHULDIGE

DOOR

PIERRE DECOURCELLES

38e VERVOLG

SPREEKDRAAD 2 75

R O U W IN 24 U R E N

Dan plots ontwaakte het meisje. De

schrikkelijke werkelijkheid stond weer

voor haar.

Deze man, wien vader en moeder

een teedere genegenheid, een volkomen

achting hadden toegedragen, was

het laagste der schepselen.

Welk een schrikkelijke tegenspraak

bestond er dus niet tusschen het karakter

van Robert, zooals hij voeger was

en den booswicht van heden !

En nochtans kon zij niet twijfelen.

Zij had de moord gezien. Alle bijzonderheden

gingen weer door haren

geest.

Waarom bleef er in het diepste van

haar gemoed nog een gevoel over, dat

zij niet verklaren kon ; waarover zij

beschaamd en verbaasd was ; — gevoel

dat haar de herinneringen van

vroeger voor den geest tooverde en de

gelukkige dagen met Robert doorgebracht.

Soms zelf scheen het haar of

niets gebeurd was en of de verloofde

van gister nog de echtgenoot van morgen

kon zijn.

Thans weer riep zij al de wilskracht

bijeen en zwoer de laatste gevoelens te

breken, welke haar nog aan Robert

hechtten.

De bureel jongen verdween en kwam

spoedig weer.

B

m

&

H

Èl

83

QU

— De heer onderzoeksrechter wacht

op juffer de Kermadec.

Madeleine stond op en keerde zich

tot Meester Hardouin.

— Laat mij toe, mijn vriend.

— Ga, ga, mijn dochter... ik zal

wachten !

Ofschoon zij doodelijk ontsteld was

ging MSdeleine met vasten tred het kabinet

binnen.

Ondanks al haar samengeroepen

wilskracht bleef zij wankelend staan op

den drempel.

Het scheen haar dat haar hart ophield

met kloppen. Het bloed steeg

omhoog en zij had een gevoel van verstikking.

Vlak voor haar zat Robert Desroches,

met geboeide handen, tusschen

twee gendarmen. Hij wierp op haar 'n

blik, die tevens liefde en vrees verraadde.

Zij wendde het hoofd af, verschrikt

door de veranderde gelaatstrekken van

den jongen man. Zij kon een gevoel

van medelijden niet onderdrukken.

Doch tevens kwam een gevoel van afschuw

op.

Zij stond tegenover den moordenaar

harer moeder. Zij kwam de straf eisschen.

Een oogenblik heerschte er een plech

tig zwijgen.

Robert had een groote vreugde gevoeld

bij het binnentreden van Madeleine.

Zij was gekomen 1

Zij was gekomen om de duisterniste

verdrijven, om 't zoet verleden te


12, Eedestraat 12

MALDEGEM

STEEDS TER TROUW.

»••••••••••

VOOR HEEL VERZORGD WERK •

WENDE MEN ZICH TER ALOMGEKENDE J

NIEUWWASSCHERIJ - VERWERIJ

DROOGKUISCHEN

MADSE

NOORDZANDSTRAAT, 79, BRUGGE

ROUW IN 24 UREN

Stipte en trouwe bediening

A l l e s w o r d t t e n h u i z e

h e e n en w e e r g e b r a c h t

Tel. 736 Tel. 736

B1JHUIS :

E M M A D E V I L D E R E

NOORDSTRAAT, 156, MALDEGEM.

••••••»•••••••••••


8 GAZET VAN MALDEGEM 10 JULI 1932.

Landbouwers!

I

Be m i n t Uw e Profijten !

Koopt wat werkelijk goed is en terzelfdertijd goedkoop.

GEBRUIKT: "Neerlandia's Eierlegmeel,, zuiverheid gewaarborgd, 26 a 28°|0 eiwit en vet

Het beste en goedkoopste in den handel

*'Korrelvoeder,, met 10 °|o Zonnebloemen en vischkens.

"Varkensmeel,, merk Pigmash, der Firma Anglo-Belge te Zulte.

"Melkschilfers,, merk Prima Schilfers Crema, 30 a 35 °|o eiwit en vet.

ALLES TE BEKOMEN BIJ

August lomme = Daior

Noordstraat, 18, Maldegem

FIJNE MODEARTIKELS

Z WART IFS ••••••••

• • *»• * \ *J *-* W ST. JACOBSTRAAT, 59

BRUGGE

VERKOOP IN 'T GROOT EN 'T KLEIN. J- * PARIJZER CREATIES

0

OVERGROOTE KEUS VAN DAME-

KRAAGJES, ECHTE ZIJDE SJERPEN,

BLOEMEN, COLLIERS, STRASSEN-GES-

PEN, ALLE OPSCHIKFANTASIEN

o Korting voor Inventaris.

Privaat salon van modelhoeden

Horlogerie-Centrale

auuauauantaanaaBa

André Vermeersch - Heije

26 b ", Noordzandstraat, Brugge

DE SCHOONSTE JUWEELEN

ALLE SOORT UURWERKEN

PENDULEN, WEKKERS, ENZ.

nnnaacnnnonnnDDD

39e VERVOLG

ontwaardiging uit te schreeuwen.

De breede hand van den gendarm

kwam op zijn schouder terecht.

Uitgeput, door het lijden gebroken,

viel het meisje neer op haar stoel.

De rechter deed een teeken en ze

werd weggebracht.

De rechter scheen onverbiddelijk.

— Ge ziet, Desroches, dat uw schuld

al te klaar bewezen wordt. Waarom bekent

ge niet ? Het ware beter. Waarom

geen berouw hebben ? Ontkennen

baat toch niet !

Robert antwoordde niet. Stille tranen

liepen over zijn wangen.

Het kwam hem voor dat de mag»"

traat een ander aansprak, en dat hijzelf,

Desroches, vreemd gebleven was

aan het feit.

Toen de rechter ophield met spre

ken richtte Robert zijn betraande en

verdwaasde oogen op hem en mompelde

:

— Ik ben onschuldig !... onschuldig.

— Goed hernam de andere. Ge verstaat

wel dat het nutteloos is langer te

loochenen. En nu wilt ge een ander

middel gebruiken ; ge gaat u krankzinnig

houden, 't Is nogmaals een zeer

slecht stelsel. Ik ben overigens gansch

zeker in deze zaak. Teeken uw ondervraging.

Hij belde.

Een gendarm verscheen.

— Voer den betichte weg ! sprak hij

Robert volgde zijn bewakers zonder

een woord te spreken. Men leidde hern

BIJZONDERE KEUS

ONMOGELIJKE CONCURENTIE :-:

in zijn cel.

Hij wierp zich op het klein bed zonder

naar het eten om te kijken, dat

men gebracht had, en bijna onmiddellijk

viel hij in een zwaren slaap.

Onder de overmaat van smart was

de veerkracht zijner ziel gebroken.

Gedurende verscheidene dagen waren

zijne hersenen als dood, en uren

lang kon hij in zijn eng gevang op en

neerloopen.

Hij sprak niet meer of dacht niet

meer. De bewakers, alhoewel gewend

voortdurend ellende en wanhoop te

zien, waren er door aangedaan dezen

schoonen fieren jongeling zoo snel te

zien vergaan.

—Dat is er een die het schavot of

de galeien zal ontsnappen. Hij zal

krankzinnig zijn nog voor de zitting

van 't assisenhof.

Maar de sterke natuur van Robert

ontnam hem ook dit middel.

Na eenigen tijd begon hij weer te

weenen ; verstand en geheugen waren

teruggekomen.

Hij vroeg een advokaat.

Het assisenhof zou weldra zetelen

en zijn zaak stond een der eerste op de

rol.

De advokaat, die hem gezonden

werd, was ontegensprekelijk de meest

beroemde der balie van Vannes.

Hij pleitte alles zonder uitzondering

en voor iedereen. Hij pleitte met evenveel

overtuiging in een zaak van

scheidsmuur tusschen buren, als in een

bankroet, in een echtscheiding of een

moord.

HuisLWitdoockt

GELDMUNTSTR. 28-30

BRUGGE

LAKENS

SARGIËN

BEDSPREIEN

DAMASTEN

WITGOED

ÜIIHIIIIII

iiilllülliiiiiiiljrib

oanoaaaanBonnnDDanBnaaaaDEmo

! Stokerij "De Meebrug,, j

J.Etslander

Hoogstraat 10 {

Tel. 806

BRUGGE

BUREEL EU USIZUBEII: MEESTRAAT

— nmir"""" —*"—"" r—in

RÉCHTSTREEKSCHE INVOER VAN

PORTO-&.BORDEAUX WIJNEN

DEPOTHOUDER VAN

F. x. DE BEUKELAAR - Elexir d'Anvers

HARTEVELT-LEIDEN - Supra Schiedam

G. & L. CORA - TüRYN - Vermouth

met veelvuldige premiën

V* AMIOT - REIMS - Schuimwijnen

ALLE MERKEN - LIKEUREN.

I COGNAC R E N S O N j

I SCHIEDAM RAAF KLAIRE I

p

HALT !

Waar ? Hoe ?

IN DE SdHOENMAKERIJ

A. LAMPO - WITTOECK

41, Markt, 41, Maldegem

Nu het zomerseizoen aankomt zult ge er

alle mooie en laatste modellen vinden.

Sommigen kunnen dit getuigen, sedert ze

hun aankoop gedaan hebben met Paschen.

Zorg gij ook voor Sinksen een jpaar luxeschoentjes

te hebben.

Hij zou desnoods voor twee partijen zitting zelf mee voor den dag. Het eigendom van het slachtoffer, vermits

in dezelfde zaak opgetreden zijn, als openbaar ministerie wordt erdoor ver- de nummers der banknoten het klaar

het maar toegelaten was.

rast, kan niet antwoorden en de jury uitwijzen.

Hij pleitte voor den dief, den af- is het hoofd kwijt ! Laat zien welk is — Zij heeft mij die gegeven !

truggelaar, den moordenaar, met den- uw bewijs.

— Ik herhaal u dat zulks niet vol te

zelfden iever als voor den bestolene, — Ik heb geen ander bewijs, heer, houden is in mijn pleitrede. Er is maar

den vermoorde, wanneer er vergoe- dan mijn onschuld. Ik zweer u, dat ik één middel om het schavot of de leding

moest geëischt worden.

onplichtig ben ! Ik kwam uit Parijs... venslange straf te ontgaan. Het Japa-

Ook was hij goed op de hoogte van — Ik weet het, ik weet het, beste... neesch mes, dat gediend heeft om te

vele zaken.

ik ken uw dosier. Maar u wwoorden, steken, hoorde toe aan het slachtoffer;

Een schaduwzijde was er aan. Hij hoeveel kracht uw snikken en eeden er het lag op de tafel der kamer waar gij

was altijd zeer haastig, luisterde naar kunnen aan bijbrengen, zullen de jury- waart. Wij kunnen aldus de voorbe-

zijn klient maar half, want hij beweerleden niet overtuigen tegenover de steldachtheid loochenen. Gij hebt geld gede

alle zaken veel beter te kennen en lige beschuldiging, staande gehouden vraagd aan uw meter. Zij weerstond

te doorgronden dan de belanghebben- door de dochter van het slachtoffer, omdat gij, volgens getuigen, onlangs

de zelf.

uw verloofde naar het schijnt.

nog zes duizend frank betaald had aan

Men moest hem naar goeddunken — Wij beminnen elkaar van af onze zekeren Badiche. Deze komt ook ge-

laten begaan.

kinderjaren en enkele minuten voor de tuigen en bevestigt dat gij een verwoed

Hij ging Robert bezoeken in de bij- schrikkelijke ramp, beloofde mevrouw speler zijt. De juryleden houden niet

zondere spreekkamer, waar de betich- de Kermadec, onmiddellijk na mijn veel van spelers. Maar ter zake. Uw

ten niet achter de traliën staan. terugkomst ons huwelijk te laten vol- meter weigert dus. Gij dringt aan. Van-

—Beste vriend, sprak hij, ik heb uw trekken.daar

een woordenwisseling. Gij ont-

dossier bestudeerd. De zaak is eenvou- — Hewel, dat alles is sterk in uw steekt in woede. Gij zijt als waanzindig.

Wij zullen er met tien jaar dwang- nadeel, vermits het meisje zelf, dat u nig en het mes ligt in uw bereik. Gij

arbeid afkomen.

bemint, niet aarzelt u uitdrukkelijk te steekt toe. Gij begrijpt dat ik met die

—De galeien ! onderbrak Robert beschuldigen. Wat zult gij daarop ant- gegevens de voorbedachtheid looche-

maar ik ben onschuldig.

woorden ?

nen kan. Daarna zullen wij de aandacht

—Ja, onschuldig ! zeer wel ! her- — Kan zij zich niet bedroogen heb-

trekken op uw jeugd... zonder ouders.,

narn de advokaat. Doch laat ons geen ben ? Kan zij niet misleid geworden

alleen in Parijs... slachtoffer van de

tijd verliezen, ik ben haastig.

zijn door een gelijkenis ?

omgeving. Ik zal indruk weten te ma-

Voor de jury is een betichte altijd on- — Een gelijkenis ?

ken op de jury....daar munt ik in uit.

schuldig ; dat is zoo de regel. Voor den

Wij zullen verzachtende omstandighe-

— Ja !... Kan het niet zijn dat zij

advokaat is dat wel eenigzins anders.

den pleiten en met tien jaar komt gij

den moordenaar aanzien heeft voor

Ik ben in die zaken thuis.Uwe onschuld

er van af.

mij.

bepleiten zou hier ongerijmd zijn. Al- — Zulk een ongerijmdheid zal ik Robert dacht dat hij droomde.

les is tegen u. Ofwel moet gij een be- niet pleiten. Die moordenaar zou dan

wijs hebben, waar ge tot heden nog de opbrengst van zijn diefstal aan u ge-

geen gebruik gemaakt hebt. Dat zougeven

hebben. De twintig duizend

van belang wezen. Men komt er op de frank, in uw bezit gevonden, waren

(wordt voortgezet)

HEEMKUNDIGE KRING

HET AMBACHT MALOEGEM

More magazines by this user
Similar magazines