februari - Ledegem

ledegem.be

februari - Ledegem

Stationsplein Ledegem

(1905-2012)

UW GEMEENTELIJK MAGAZINE

Ledegem

februari

2013 nr 67

www.ledegem.be

ZICHT OP HEULEBEEK VANUIT WEVELGEMSTRAAT © Geert Vanleene


Bron: federale politie (www.polfed-fedpol.be)

2

INHOUD

Uit de gemeente 3

Personeelslid in de kijker 3

Uit de gemeente 4

Milieu 5-6

De Kring 6

Bibliotheek 7

Jubilea - Gefeliciteerd 8

Burgerzaken 9

OCMW 10

varia 11

Jeugd 12

Sport 13

Cultuur 14

Cultuurkalender 15

Info 16

GEBRUIK VAN MISTLICHTEN

Bij slecht weer dragen mistlichten bij tot een

grotere zichtbaarheid op de weg. Ze laten je toe

om voldoende afstand te bewaren en ongevallen

te vermijden. Wanneer de omstandigheden het

niet toelaten, zijn mistlichten echter voornamelijk

hinderlijk en kunnen ze zelfs ongelukken

veroorzaken.

Het gebruik ervan is dan ook aan duidelijke voorschriften

onderworpen. We zetten ze graag even op een rijtje:

- De voormistlichten mogen slechts gebruikt worden bij

mist, sneeuwval of felle regen. Zij mogen de dimlichten

of de grootlichten vervangen, of gelijktijdig met deze

lichten branden.

- Wanneer het voertuig voorzien is van achtermistlichten,

moeten deze lichten gebruikt worden bij mist of sneeuwval

die de zichtbaarheid vermindert tot minder dan 100 meter,

alsook bij felle regen.

- Deze lichten mogen in geen andere omstandigheden

gebruikt worden.

Beste inwoner,

De nieuwe legislatuur is reeds volop aangevat. De nieuwe

gemeenteraad, de nieuwe OCMW-raad en het schepencollege

werden samengesteld. De voorzitter van het OCMW is

verkozen en is voortaan ook lid van het schepencollege.

De gemeenteraad is het hart van de democratie in onze

gemeente. Wij willen de gemeenteraad die rol ook ten volle

laten spelen. Met de verschillende fracties uit de raad is een

overleg gepland om het huishoudelijk regelement te evalueren

en vervolgens te verbeteren waar nodig.

De vele adviesraden in onze gemeente moeten we zeker naar

waarde schatten. Ze zijn noodzakelijk voor het optimaliseren

van het democratisch besluitvormingsproces. Deze

adviesraden worden momenteel hersamengesteld.

De burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter zijn

dezelfde als tijdens de vorige legislatuur. De bevoegdheden

werden wat herschikt, wat met zich meebrengt dat de

schepenen voor nieuwe uitdagingen staan. Dit voorkomt in

elk geval enige verstarring. Anderzijds wordt de continuïteit

gegarandeerd dankzij het collegiaal optreden van het

schepencollege.

Ondertussen werd het beleidsplan voor de legislatuur

opgesteld. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er vanaf 1

januari 2014 een nieuw systeem van boekhouding opgelegd

aan gemeenten en OCMW’s: de beleids- en beheerscyclus.

Een meerjarenplan is daar een essentieel onderdeel van.

Momenteel werken wij aan de voorbereiding en de opstart van

dit nieuwe systeem.

Ondertussen wordt er ook verder gewerkt aan de lange

termijnvisie voor de ontwikkeling van de gemeente.

We denken hierbij aan bijkomende uitbreidingen van

woongebieden en KMO zones, een locatie voor een

woonzorgcentrum in Sint-Eloois-Winkel of Rollegem-Kapelle,

enz.

Maar de concrete, dagelijkse zaken en de directe

investeringen gaan natuurlijk ook niet voorbij aan onze

aandacht. De dienstverlening aan onze inwoners blijft een

belangrijke prioriteit. Door

beslissingen goed te

overwegen en elke

dag opnieuw hard te

werken, willen wij onze

gemeente beter maken

voor elke inwoner.

Bart Dochy

Burgemeester


VERSLAG GEMEENTERAAD

Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur,

op woensdag 2 januari, werden volgende punten

behandeld:

• Kennisnemen van de geldigverklaring van de

gemeenteraadsverkiezingen;

• Kennisnemen van de benoeming en eedaflegging van de

burgemeester;

• Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging;

• Vaststellen van de rangorde van de raadsleden;

• Verkiezen van Bart Dochy als voorzitter van de

gemeenteraad;

• Verkiezen van de schepenen en eedaflegging;

• Verkiezen van de OCMW-raadsleden;

• Verkiezen raadsleden Gerda Dewulf en Sybille Geldof als

leden van de politieraad;

• Beleidsplan 2013-2018 (integraal terug te vinden op

www.ledegem.be);

• Kennisnemen van de budgetwijziging 2012/1

(exploitatiebudget) van het OCMW;

TUSSENKOMST VOOR VOETVERZORGING AAN SENIOREN

UIT DE GEMEENTE

Het gemeentebestuur biedt senioren en andersvaliden een tussenkomst aan voor voetverzorging. Er zijn wel een aantal voorwaarden

aan verbonden, die we hier graag nader toelichten.

Vooreerst heeft het reglement enkel betrekking op personen, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en andersvaliden.

Andersvaliden moeten een attest van een arts voorleggen, dat zij om medische redenen niet zelf hun voeten kunnen verzorgen.

De tussenkomst bedraagt € 2,50 per verzorging bij de pedicure en € 3,00 per verzorging bij de patiënt aan huis. Er komen maximaal

8 behandelingen per jaar in aanmerking. Bovendien moet de pedicure in de gemeente

gevestigd en gedomicilieerd zijn.

Isabel is gehuwd met Siem

Vandevelde en samen hebben ze 2

dochtertjes: Loes (3,5 jaar) en Merel

(1,5 jaar). Ze woont met haar gezin

te Slypskapelle. Isabel houdt van een

fietstochtje, wandeling of gewoon

buiten zijn, zingen in het Estrella

koor, een boek lezen, reizen, …

Haar motto: “Dromen,

durven, doen”

De uitbetaling gebeurt na het indienen van een beurtenkaart, die verkregen kan worden aan

het centraal onthaal De Wegwijzer. De kaart is enkel geldig als alle gegevens ingevuld zijn:

- datum van de verzorging,

- bezoek aan de praktijk of bij de persoon aan huis,

- stempel en handtekening van de pedicure.

Alle kaarten moeten uiterlijk eind februari volgend op het refertejaar binnengebracht worden.

ISABEL DE ZAEYTIJD EN EVELYN JONCKHEERE

• Goedkeuren van het budget 2013 van

het OCMW;

• Goedkeuren ontwerpakte van ruiling

tussen OCMW Ledegem en gemeente

Ledegem van onroerende goederen,

gelegen Rollegemstraat 130-132, en

vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang;

• Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het

profileren van grachten, dienstjaren 2013-2015;

• Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het

maaien van de bermen en de grachten, dienstjaren 2013-

2015;

• Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het

opmaken en drukken van 20 edities van het gemeentelijk

infomagazine;

De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag

14 februari om 20u in de raadzaal van het

gemeentehuis. Iedereen kan en mag deze zitting bijwonen.

PERSONEELSLEDEN IN DE KIJKER

Isabel De Zaeytijd (links) en Evelyn Jonckheere (rechts) zijn beiden gestart op

maandag 14 januari op de dienst secretariaat en personeel van het OCMW.

Evelyn woont samen met haar

partner Tom en zoontje Esteban

(2 jaar) te Izegem. Ze brengt

graag tijd door met familie en

vrienden, houdt van lekker eten,

reizen en lezen. Je vindt ze

bovendien ook regelmatig terug in

de fi tnessclub.

Haar motto: “Het mooiste wat

je kunt worden is jezelf”

3


4

UIIT DE GEMEENTE

DE NIEUWE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

Gemeenteraad

Op woensdag 2 januari hebben alle gemeenteraadsleden hun eedaflegging gedaan tijdens de eerste gemeenteraad van de

nieuwe beleidsperiode.

De gemeenteraad in Ledegem bestaat uit 21 raadsleden, waaronder de burgemeester en de 5 schepenen. Er wordt éénmaal

per maand vergaderd, telkens de 2de donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). De zittingen vinden plaats in de

raadszaal van het gemeentehuis. Elke inwoner kan deze zittingen bijwonen.

Enkele van de belangrijkste bevoegdheden van de

gemeenteraad zijn:

• het vaststellen van reglementen en het bepalen van

administratieve sancties op de overtreding ervan,

• het vaststellen van het meerjarenplan en het budget,

• het vaststellen van een organogram,

• het vaststellen van de wijze van gunning en het

vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten,

• het vaststellen van de gemeentebelastingen,

1. Geert Dessein (3de schepen)

Provinciebaan 86 A - 0476/26.35.08

geert.dessein@ledegem.be

CD&V-VD

2. Wally Corneillie (1ste schepen)

Roeselarestraat 77 - 0495/59.43.93

wally.corneillie@ledegem.be

CD&V-VD

3. Bart Dochy (burgemeester)

Kapelstraat 7 - 0477/76.20.50

burgemeester@ledegem.be

CD&V-VD

4. Geert Demeyere (gemeentesecretaris)

5. Greta Vandeputte (2de schepen)

Rennevoortstraat 15 - 0495/22.68.51

greta.vandeputte@ledegem.be

CD&V-VD

6. Bart Ryde (4de schepen)

Rollegemkapelsestraat 46 - 0472/98.06.27

bart.ryde@ledegem.be

CD&V-VD

7. Geert Wylin (OCMW-voorzitter)

Begoniastraat 5 - 0477/65.14.03

geert.wylin@ledegem.be

CD&V-VD

OCMW-raad

Ook de OCMW-raad werd op maandag 7

januari hersamengesteld. De raad bestaat

uit 9 raadsleden, die verkozen worden door

de gemeenteraad. De OCMW-raad vergadert

elke 4de dinsdag van de maand om 18u in

het administratief gebouw van het OCMW.

De raad beslist over het algemeen beleid

en de dagelijkse werking van het OCMW:

de aangeboden diensten, het algemeen

sociaal beleid, het personeelsbeleid, de

financiën en het beheer van patrimonium.

De raad beslist in gesloten zitting ook over

de toekenning van steun en leefloon. Alle

raadsleden zijn hierbij gebonden door hun

geheimhoudingsplicht.

8. Caroline Seynhaeve

Begijnestraat 7 - 0497/60.87.68

caroline_seynhaeve@hotmail.com

Sp.a-Groen

9. Moreen Dewolf

Gladioolstraat 1 - 056/50.50.15

moreen.dewolf@telenet.be

Sp.a-Groen

10. Greet Claeys

Kleine Izegemsestraat 35

0473/95.03.59

claeys.greet@skynet.be

Sp.a-Groen

11. Niels Lagae

Koning Boudewijnlaan 17D

0476/79.65.56

niels.lagae@hotmail.com

CD&V-VD

12. Sybille Geldhof

Kasteelstraat 9 - 0486/25.25.39

sybillegeldhof@hotmail.com

CD&V-VD

13. Marijke Devos-Joye

Olympialaan 2 - 0497/57.72.27

marijkejoye@gmail.com

CD&V-VD

14. Raf Selschotter

Ter Hulst 18 - 0476/50.28.28

rafselschotter@telenet.be

CD&V-VD

15. Louis Sandra

Sint-Eloois-Winkelstraat 119

056/50.26.37

sandralouis494@hotmail.com

CD&V-VD

16. Delphine Quaegebeur

Driepikkelstraat 2 - 0472/39.21.58

info@adq.be

CD&V-VD

17. Nancy Vansteenkiste

Sint-Pieterstraat 9 - 0470/96.05.41

nancy.vansteenkiste@gmail.com

CD&V-VD

1. Bart Dochy (burgemeester)

Geen lid van de OCMW-raad, maar heeft wel

een raadgevende stem

2. Katelijne Van Isacker

Rollegemkapelsestraat 22 - 056/32.61.10

katelijn.vanisacker@telenet.be

CD&V-VD

3. Geert Wylin (voorzitter)

Begoniastraat 5 - 0477/ 65.14.03

geert.wylin@ledegem.be

CD&V-VD

4. Guido Driessens

H. Verriestlaan 12 - 056/50.26.56

guidodriessens@telenet.be

CD&V-VD

(© Jan Stragier)

(© Jan Stragier)

18. Karen Vromman

Kortwagenstraat 77 - 0488/42.47.04

karen.vromman@telenet.be

CD&V-VD

19. Piet Vandermersch

Rollegemstraat 202 - 0477/51.09.37

piet.vandermersch@west-vlaanderen.be

Open VLD

20. Marianne Eeckhout

Schoolstraat 24 - 0473/89.78.62

marianne.eeckhout@telenet.be

CD&V-VD

21. Carlos Casteleyn

Vlaschaardlaan 32 - 0486/23.73.59

carlos.casteleyn@telenet.be

CD&V-VD

22. Gerda Dewulf

Cardijnlaan 92 - 056/50.33.54

gerda.dewulf1@hotmail.com

CD&V-VD

5. Nadia Dejagere

Wulfsdam 6 - 056/50.53.65

dn.clarysse@telenet.be

CD&V-VD

6. Arne Lannoy

Stationsstraat 81 - 0472/47.33.53

arnelannoy@hotmail.com

CD&V-VD

7. Geert Breyne

Dadizelestraat 14 - 056/50.97.81

geert.breyne@skynet.be

Open VLD

8. Sien Jacques

Kortwagenstraat 15 - 0477/50.69.27

sienjacques@hotmail.com

SP.A-Groen

9. Tim Decock

Begijnestraat 24 - 0496/10.79.96

tim.decock1991@gmail.com

CD&V-VD

10. Luc Vanhoutte

Schoolstraat - 0473/47.65.36

luc.vanhoutte1@gmail.com

CD&V-VD


OPHALING FEBRUARI

Papier en karton:

Ronde A: vrijdag 8 februari

Ronde B: vrijdag 22 februari

Plastic flessen, flacons, drankkartons (PMD),

metalen verpakkingen: vrijdag 8 en 22 februari

Huisvuil: Telkens op vrijdag

Tip: voor de ophaling van papier en karton wordt er in

twee verschillende rondes gewerkt: ronde A en ronde B.

Om te weten tot welke ronde uw straat behoort, gelieve

de achterflap van uw ophaalkalender te raadplegen. Zo

vermijdt u dat u uw papier en karton nodeloos buiten zet.

GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE

In december en januari kon je inschrijven voor een

samenaankoop van groene energie, georganiseerd door

de provincie West-Vlaanderen. Bedoeling was om over te

schakelen op groene stroom en gas en tegelijk te besparen op

jouw energiefactuur.

Er zijn voor deze actie iets meer dan 260 Ledegemse

gezinnen ingeschreven. In de loop van deze maand wordt

de winnende leverancier bekend gemaakt en worden alle

deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. Je beslist dan

zelf of je overschakelt of niet. Deze bevestiging dient online te

gebeuren via www.samengaanwegroener.be

Beschik je niet over een internetverbinding en wil je graag

wisselen van leverancier? Dan helpen we je graag verder!

Je kan hiervoor terecht bij het energieloket in De Wegwijzer

(Rollegemstraat 130 - 056/894.800) vanaf 28 februari tot 15

maart op volgende momenten:

- Maandagavond: van 16u tot 19u (enkel op afspraak)

- Donderdag : van 9u tot 12u

- Vrijdag: van 9u tot 12u

Breng wel de brief mee van de provincie West-Vlaanderen met

het voorstel, dat je dient te bevestigen.

HET GROTE VOGELWEEKEND: TEL MEE MET TOM VAN DYCK

MILIEU

DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR

WATERVOORZIENING HEET VOORTAAN

DE WATERGROEP

Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij

voor Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep.

De kerntaak blijft ongewijzigd: de klanten 24 uur per

dag, 7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater te

voorzien. Daarnaast is er een uitgebreid dienstenaanbod

op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en wordt

er industriewater op maat voor bedrijven gemaakt.

De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot

uw dienst op de gekende contactadressen.

Meer info: www.dewatergroep.be

DIKKE TRUIENDAG

Kop koffie op het aanrecht, alle ogen gericht op de voederplank en het notitieboekje in

de aanslag. De winter is weer daar. Tijd om de hongerige tuinvogels te helpen met extra

voedsel. Doe mee aan het Grote Vogelweekend van Natuurpunt! Tel op 2 en 3 februari met

Tom Van Dyck de meesjes, musjes en lijsters in je tuin en geef je resultaten door.

Omcirkel 2 en 3 februari 2013 alvast in je agenda (voor scholen: vrijdag 1 februari)

en surf voor meer info naar www.vogelweekend.be. Je maakt er kennis met de meest

voorkomende tuinvogels en hun gezang en ontdekt er hoe je hen kan verwennen met een

aangepast menu. Neem deel aan de Grote Vogelwedstrijd en win misschien de prijs voor

de mooiste voederplank van Vlaanderen?

5


MILIEU

LET’S DO IT IN JE BUURT

Hebben we niet allemaal een hekel aan zwerfvuil? IVIO en de West-Vlaamse afvalintercommunales

starten i.s.m. de provincie West-Vlaanderen met een nieuwe zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it in je

buurt’. Met deze campagne worden gemeenten en hun inwoners warm gemaakt om de handen

uit de mouwen te steken. En dat bedoelen we letterlijk!

Vanaf 1 maart 2013 kan iedereen op www.letsdoitindevuilbak.be een stuk grond in zijn buurt ‘opeisen’ dat hij proper wil

houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein, … Via de website kan je opruimmateriaal opvragen.

Dit kan je ophalen in het gemeentehuis en je ontvangt een affiche, die je kan uithangen.

Vraag een opruimpakket om jouw stuk proper te houden aan bij het gemeentebestuur! Wil je je engageren, registreer je dan op

www.letsdoitindevuilbak.be . Op de website verschijnt een kalender met alle geplande opruimacties.

GEÏNTERESSEERD IN NATUUR EN MILIEU?

Stel dan jouw kandidatuur voor de gemeentelijke MINA-raad!

De MINA-raad adviseert het gemeentebestuur over het milieu-

en natuurbeleid en wordt samengesteld uit:

- milieu- en natuurverenigingen (3 leden)

- onderwijsinstellingen (1 lid)

- sociaal-culturele en vormingsorganisaties (2 leden)

- organisaties van werkgevers, zelfstandigen en

handelaars (1 lid)

- werknemersorganisaties (1 lid)

- landbouworganisaties (1 lid)

LAAT HET ZOEMEN MET BLOEMEN

Niet-stemgerechtigde leden:

- de schepen voor milieu

- de secretaris van de MINA-raad

- een lid van elke politiek fractie vertegenwoordigd in de

gemeenteraad

Om een vlotte werking te garanderen, is het aantal

leden beperkt. We vragen dan ook dat de verschillende

verenigingen uit eenzelfde maatschappelijke geleding vooraf

onderling overleg plegen. Kandidaturen kunnen bezorgd

worden aan dienst Grondgebiedszaken, Rollegemstraat 132

(056/894.863 of technischische.dienst@ledegem.be) en

dat vóór vrijdag 1 maart 2013.

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans een onmisbare schakel in de natuur. Eén van

de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar. Maar daar kunnen we makkelijk iets aan doen. De

provincie West-Vlaanderen ontwikkelde samen met Inagro vzw twee verschillende zaadmengsels voor bloemen

waar bijen dol op zijn.

Zaai in je tuin eens een bloemenakker uit

Het eerste mengsel is samengesteld uit éénjarige akkerkruiden, die je bij voorkeur op een zonnige plek en op

‘blote’ grond uitzaait.

Of kies voor een bloemenweide

Het tweede mengsel bevat zowel één- als meerjarige planten en kan dus evolueren naar een heuse

bloemenweide. Tussen de grassen zorgen zogenaamde graslandkruiden voor een mooie bloei.

Bestel je bloemenzaad bij de provincie

Het bloemenzaad kan besteld worden via www.west-vlaanderen.be/bijen of via het gratis nummer 0800/20.021. Beide mengsels zijn gratis

verkrijgbaar in een beperkte verpakking van 10 gram.

Hugo Verriestlaan 16, Ledegem - 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be - www.rustenhove.be

Dagelijks open van 8u30 tot 16u30 - Sabine Despiere, centrumleidster - Els Cokelaere, centrummedewerkster

Cafetaria - tentoonstelling • Fotoclub: 22/2 om 14u (opgelet: 4de

Voedingsadvies: Op weg naar een slank, fit en

De cafetaria is elke weekdag open van 11u30 vrijdag!)

vitaal leven. Consultatie duurt 1 uur.

tot 17u. Kunstenaar van de maand is Adhemar • Kalligrafieatelier: 2/2 en 16/2 om 8u30 Kostprijs: € 12,50. Op 8/2 en 22/2 (op

Devogele. Op maandag- en dinsdagnamiddag • Petanque en rummikub: elke dinsdag en afspraak) Gratis supplementair consult bij de

serveren wij verwenkoffie aan € 4,00.

donderdag om 14u

vroedvrouw (i.s.m. Katho) op 5/2 om 9u, 10u of

• Accordeonnamiddag ‘The Spirits’: 15/2 11u (op afspraak)

Noteer volgende activiteiten:

• Gezondheidsconsultaties: 4/2, 12/2,

18/2 en 26/2 vanaf 14u tot 15u30.

• Medische pedicure, manicure of

gelaatsverzorging (op afspraak)

• Douche (op afspraak)

om 14u (vooraf reserveren)

In de kijker:

Bloemschikken: Valentijnstuk (i.s.m. de

Kunstkring) Op woensdag 13/2 om 14u15.

Kostprijs all-in: € 25,00.

Schilderatelier: tekenen en aquareleren

15 lessen op woensdagnamiddag van 13u30

tot 16u30 (vanaf20/2). Kostprijs: €120,00

Seniorengymnastiek

Op 4/2 en 18/2 van 9u30 tot 10u30.

• Openbare computers met internet (iedere dag)

• Wandelen: 14/2 om 14u

• Op ’t Gemakske: 27/2 om 14u

• Naaiwerken (i.s.m. Kunstkring): 4/2 en

Damesturnen (i.s.m.Gezinsbond)

Start van een nieuwe reeks op 19/2 om 19u

en 20u.

Foto-reisverslag: ‘Amerika, de Westkust’

Door Annemie Malfait op maandag 18/2 om 14u

Computercursussen: De cursussen van

6

18/2 om 14u

• Breiclub (i.s.m. Kunstkring): 11/2 en 25/2 om 14u

CVO Drie Hofsteden starten de 1ste week van

februari. Late beslissers kunnen nog aansluiten !


DUIK EENS IN EEN REEKS

Openingsuren

Ma: 10u - 12u 14u - 18u30

Di: gesloten gesloten

Woe: 10u - 12u 14u - 18u30

Do: gesloten gesloten

Vrij: 10u - 12u 14u - 18u30

Za: 9u30 - 12u

Zo: 9u30 - 12u

TV-reeksen zijn enorm populair. Ook bij ons worden ze vlot

ontleend. Geheel terecht trouwens. De kwaliteit van veel

reeksen is hoog tot zeer hoog. Hieronder vind je een aantal

reeksen, die we onlangs hebben aangekocht of die de

moeite zijn om eens in huis te hebben. Veel kijkgenot!

• Borgen (seizoen 1 en 2)

• Breaking Bad (seizoen 1 en 2)

• The Bridge

• Clan

• Deadline 14/10

• Episodes (seizoen 1 en 2)

• Game of Thrones (seizoen 1)

• The Good Wife (seizoen 1, 2 en 3)

• Homeland

• The Killing (seizoen 1, 2 en 3)

• Mad Men (seizoen 1, 2, 3, 4 en 5)

• Modern Family (seizoen 1 en 2)

• Protectors (seizoen 1)

• Quiz Me Quick

• Rome (seizoen 1 en 2)

• Those Who Kill (seizoen 1)

• True Blood (seizoen 1, 2, 3 en 4)

• The Tudors (seizoen 1, 2 3 en 4)

• The Wire (seizoen 1, 2, 3, 4 en 5)

• Treme (seizoen 1 en 2)

GEDICHTENDAG 2013

De 14de Gedichtendag vindt plaats op

donderdag 31 januari 2013. Het wordt de

start van de eerste Poëzieweek, die loopt

tot 7 februari en Muziek als thema heeft.

In heel Vlaanderen en Nederland vinden tal

van activiteiten plaats en dat een hele week

lang.

Surf naar www.gedichtendag.com voor

een overzicht van alle activiteiten of voor

meer informatie. Wij trakteren jullie alvast

op een muzikaal gedicht van Leonard

Nolens:

BIBLIOTHEEK

Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem

Rollegemstraat 218

8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle)

Tel.: 056/89.48.80 Fax: 056/50.37.72

E-mail: bibliothecaris@ledegem.be

Je vindt ons ook terug op de website: www.ledegem.be

HOE KAN IK EEN UITLEENTERMIJN

VERLENGEN?

Men kan op maar liefst 4 manieren de uitleentermijn

verlengen:

1. Bij een bezoekje aan de bib vraag je aan de balie om de

uitleentermijn te verlengen.

2. De bibliotheek kun je telefonisch bereiken op dit

nummer: 056/894.880. Telefonisch verlengen kan

en mag. Wil je zeker zijn dat er iemand aanwezig is in

de bibliotheek? Bel dan tijdens de openingstijden.

3. Stuur een mail naar verlengen@ledegem.be. We

behandelen zo snel mogelijk jouw vraag. In ons

antwoord vind je de nieuwe datum of maken we

duidelijk waarom het werk niet kon verlengd worden

(bijvoorbeeld bij een reservatie). Je krijgt sowieso een

melding.

4. Via de catalogus. Surf naar http://ledegem.

bibliotheek.be en meld je aan op basis van de barcode

van je lenerspas (of als je je elektronische

identiteitskaart gebruikt: je rijksregisternummer) en je

geboortedatum.

PERSARTIKELS 2012

Ook in 2012 hebben we alle dagbladartikels over Ledegem

gekopieerd en laten inbinden. Dit leverde een mooie stapel

op. Die hebben we chronologisch gesorteerd en voorzien

van een handig register. Een ingebonden exemplaar kunt u

inkijken in de bibliotheek. Personen, die geïnteresseerd zijn

kunnen een exemplaar aankopen. Kostprijs: € 25,00.

Laat ons zingen, laat

ons een mens zingen, laat

een mens ons zingen, kom,

nachtbewangde, kom,

gezicht van enkel traan

en tong die schopt

en schept, kom,

zetsel van de stem,

hard, gehaard

als een mes

in bladziekte diep, kom,

gazan, kom,

gave, gave wond

behartigd

als een vrouw,

verduizendvoudigd

in klokken van vlees, kom

en daag, daag, teken

de dag, dagteken

een mens

over de vaagte van zijn foto

heen, kom,

gezocht

gezicht

dat blij ft. 7


8

JUBILEA! GEFELICITEERD

Briljant voor Remi Creupelandt en Cecile Schepens,

Oudstrijderslaan 6

65

JOUW ACTIVITEIT EFFICIËNT PROMOTEN IN DE GEMEENTE?

Sinds enige tijd gebruikt het gemeentebestuur de UiTdatabank voor het publiceren van Ledegemse

activiteiten op onze website en in deze infokrant. Veel mensen hebben echter nog de weg niet

gevonden naar dit handige instrument. Vandaar geven we u graag nog eens een kort woordje

uitleg!

VARIA

Via de UiTdatabank laat je een breed publiek kennismaken met je activiteiten. Ze verschijnen niet alleen in de gemeentelijke

communicatie, maar ook in tal van agenda’s, in kranten, tijdschriften en op verschillende websites.

Wie mag invoeren?

Elke persoon of organisatie die een activiteit in de kijker wil zetten, mag die invoeren in de UiTdatabank. Als organisator ken je

je activiteiten het best. Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren. Zo is de kans het grootst dat de informatie correct is.

Wat mag je invoeren?

Kleine of grote activiteiten? Fuif of workshop? Lezing of tentoonstelling? Als de activiteiten toegankelijk zijn voor een publiek,

mag je ze invoeren in de UiTdatabank.

Hoe voer je een activiteit in?

Dat is vrij eenvoudig. Als je het een paar keer gedaan hebt, weet je snel hoe het werkt!

1. Surf naar UiTdatabank.be

2. Maak een account aan. Geef je e-mailadres en een paswoord in. Je krijgt meteen een e-mail met de bevestiging van

je registratie.

3. Log in met je e-mailadres en je paswoord. Vanaf nu kan je je activiteiten beginnen in te voeren.

4. Eens je bent ingelogd, kan je een uitgebreide handleiding downloaden.

Wanneer moet je de activiteit invoeren?

Wij raden je aan om je activiteit zeker 6 weken vooraf in te voeren. Dan ben je zeker op tijd. Hoe vroeger het publiek je

activiteit ziet, hoe meer bezoekers!

Waar wordt je activiteit gepubliceerd?

- De UiTagenda op www.ledegem.be

- De UiTkalender in de gemeentelijke infokrant

- Websites zoals UiTinVlaanderen.be

- Kranten

- Tijdschriften

- …

JUBILEA IN 2013

Jubilerende echtparen kunnen genieten van een receptie

door het gemeentebestuur. In 2013 krijgen 54 echtparen,

die 50 (goud), 60 (diamant) of 65 jaar (briljant) gehuwd

zijn, een bezoek van de bevoegde schepen om de nodige

afspraken te maken.

Eveneens kunnen jubilerende jaargenoten (50-60-65-70-75-

80-85- … -jarigen) hun reünie starten met een ontvangst

door het gemeentebestuur.

Vragen of opmerkingen?

in Ledegem

Dienst communicatie, Rollegemstraat 132

(056/894.874 of communicatie@ledegem.be)


GEBOORTEN

Van den driessche Victor ° Roeselare 23/11/2012

z.v. Timothy e.v. Delobelle Sophie - Kortrijksestraat 13

Deneir Morganne ° Kortrijk 29/11/2012

d.v. Kenny e.v. Vandenberghe Hannelore

Albrecht Rodenbachlaan 18

Coudron Alegandro ° Roeselare 2/12/2012

z.v. Ringo e.v. Willem Tanja - Sint-Janstraat 14

D’hoore Cilou ° Brugge 5/12/2012

d.v. Jeffrey e.v. Lauwaert Eline - Stenen Stampkot 14 F

Lesaffre Anaïs ° Menen 6/12/2012

d.v. Cédric e.v. Coulibaly Djenebou - Stationsstraat 31

Vanackere Wiebe ° Izegem 10/12/2012

z.v. Davy e.v. Vandamme Ulrike - Gullegemsestraat 211

Abdel Hamid Jasmin ° Tielt 17/12/2012

d.v. Ahmed e.v. Serruys Nathalie - Stationsstraat 57

HUWELIJKEN

07/12/2012:

Preneel Maarten met Bettens Joke,

Bunderhof 3

14/12/2012:

Samain Olivier (Kortrijk) met Verschaete Lien,

Kleine Izegemsestraat 23

STAMBOOKONDERZOEK VOORTAAN IN DE BIB

WEBSITE GEMEENTELIJKE BRANDWEER

Sinds vorige maand is de website

www.brandweerledegem.be opnieuw operationeel. De

website was enige tijd niet bereikbaar, maar staat nu

opnieuw online.

Momenteel wordt er nog

volop aan gewerkt.

De website zal naast

gegevens over de

brandweer en de dienst

100 ook heel wat nuttige

informatie bevatten.

OVERLIJDENS

Debree Rik

Echtg. Meert Rita

Hugo Verriestlaan 51

° 28/6/1946 † 9/11/2012

Dooms Jeanne

Wed. Van Praet Joseph,

Rollegemstraat 17

° 24/10/1925 † 06/12/2012

De Myttenaere Gabriella

Wed. Casier Albrecht

Rollegemstraat 17

° 14/5/1927 †10/12/2012

14/12/2012:

Deldicque Stéphane met Lemey Mieke,

Slypsstraat 28

14/12/2012:

D’hoop Wouter met Declercq Heleen,

Sint Pieterstraat 146

BURGERZAKEN

Corteborst Agnes

Echtg. Jacques Gilbert

Rollegemstraat 157

° 17/11/1927 †18/12/2012

Decru Leonia

Wed. Houtekier Albert

Rollegemstraat 17

° 10/8/1917 † 19/12/2012

Arco Thérèse

Ongehuwd

Rollegemstraat 17

° 14/11/1930 †20/12/2012

Het stamboomonderzoek verhuist naar de bibliotheek. Vanaf 1 februari kan iedereen daar terecht voor opzoekingen. Reserveren is niet

verplicht maar is wel aangewezen. Dit kan op het nummer 056/894.880 of via mail naar bibliothecaris@ledegem.be. Dan bent u zeker

dat de opzoekingscomputer vrij is en dit voor een tijdsblok van twee uur.

De databank kan alleen geconsulteerd worden tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Wenst u data te raadplegen die jonger zijn dan 100 jaar? Dan hebt u een attest nodig van de rechtbank van Kortrijk.

21/12/2012:

Lefebvre Pieter met Deschamps Virginie,

Smissestraat 53

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR

De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die deze keer plaatsvond

in dienstencentrum De Kring, was alweer een voltreffer. Samen

met de talrijke aanwezigen klonken we op het nieuwe jaar.

9


10

OCMW

SERVICEPUNT VRIJWILLIGERS

Wie vrijwilligerswerk wil doen in de eigen gemeente en op

zoek is naar info over zinvolle projecten, kan terecht in

ons servicepunt voor vrijwilligers. We helpen u in contact

brengen met de juiste dienst of organisatie. Het servicepunt

zal in de toekomst ook ontmoetingsmomenten en

vormingen organiseren.

Binnen onze gemeente zijn er meer en meer mensen die

hun woning niet meer verlaten en zich erg eenzaam voelen.

We proberen dit fenomeen zoveel als mogelijk tegen te

gaan door bvb. vrijwilligers op pad te sturen, die deze

mensen een bezoekje brengen met een kleine attentie. Lijkt

dit iets voor jou? Sluit je dan aan bij de vrijwilligersgroep

van LEONAH.

Waar?

Servicepunt vrijwilligers, De Wegwijzer, Rollegemstraat

130 (056/894.800).

Elke werkdag tussen 9u en 12u.

Op maandag ook van 16u tot 19u.

DE INSTAPSTAGE

Een instapstage is een stage die laaggeschoolde jongeren kunnen

volgen in een onderneming, een vzw of een overheidsdienst. Op die

manier kan de stagiair kennismaken met de arbeidsmarkt. Dergelijke

stage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage

moet voltijds zijn. De werkgever betaalt een maandelijkse premie

van € 200,00 (niet onderworpen aan sociale bijdragen). De stagiair

ontvangt, naast zijn maandelijkse vergoeding van de werkgever, een

uitkering van de RVA.

Aan welke voorwaarden moet de instapstage voldoen?

De werkgever sluit een overeenkomst af met de stagiair en de

bevoegde dienst voor beroepsopleiding van de VDAB. Deze

overeenkomst voorziet een regeling, die geïnspireerd is op deze

geldend bij een individuele beroepsopleiding in een onderneming.

De instapstage kan ten vroegste aanvangen na de zesde maand

van de beroepsinschakelingstijd die de jongere na zijn studies moet

doorlopen alvorens recht te hebben op inschakelingsuitkeringen.

De instapstage moet uiterlijk aanvangen op de laatste dag van

deze beroepsinschakelingstijd. De instapstage is voltijds, eventuele

opleiding inbegrepen.

Wie komt in aanmerking als stagiair?

De jongere moet :

- laaggeschoold zijn (ten hoogste een diploma of getuigschrift van

de derde graad van het algemeen, technisch of

kunstsecundair onderwijs of van de vierde graad van het

beroepssecundair onderwijs),

- bij de aanvang van de instapstage reeds 6 maanden ingeschreven

zijn als niet-werkend, werkzoekend bij de bevoegde dienst

voor arbeidsbemiddeling en zich nog in de

beroepsinschakelingstijd bevinden.

Meer info?

Sociale dienst OCMW, De Wegwijzer, Rollegemstraat 130

(056/894.800). Elke voormiddag van 9u tot 12u en op

maandag van 16u tot 19u. Via de website van de RVA : www.rva.be

Het servicepunt is een realisatie van het door de provincie

West-Vlaanderen gesubsidieerd Woonzorgproject en

verloopt in nauwe samenwerking met wzc Rustenhove, LDC

De Kring en de huisvestingsdienst Regio Izegem.

HET SOCIAAL VERWARMINGSFONDS: EEN

WARM GEBAAR

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die

zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Heb ik recht op een verwarmingstoelage ?

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage

moet u voldoen aan 2 voorwaarden:

- u verwarmt uw (huur)woning met mazout, petroleum of

propaangas,

- u hebt ofwel een begrensd inkomen, ofwel een

schuldoverlast, ofwel een uitkering van het OCMW, RVA

of een sociale uitkering.

Hoe vraag ik een verwarmingstoelage aan ?

Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof kunt u

bij het OCMW (Rollegemstraat 130) de aanvraag doen. Dit

kan elke donderdag van 9u tot 12u bij Patsy Grimonprez.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage ?

Het verwarmingsfonds komt tussen voor:

- maximum 1.500 liter per kalenderjaar per gezin;

- minimum € 210,00 per kalenderjaar per gezin.

Het terugbetaalde bedrag hangt af van de brandstofsoort

en de stookolieprijs. Hoe hoger de prijs die u hebt betaald,

hoe groter de tussenkomst.

Voor meer informatie

kan u terecht op

het gratis nummer

0800/90.929

(Sociaal

Verwarmingsfonds)

of 056/894.810

(OCMW Ledegem).


10.000 STAPPEN IN BEDRIJVEN

Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de

gezondheid. Beweging kan je op een eenvoudige en

aangename manier in het dagelijkse leven integreren met

‘10.000 stappen Vlaanderen’.

Ook op de werkvloer is het belangrijk om voldoende te

bewegen. Verschillende projecten op het werk bewezen reeds

de positieve effecten van meer dagdagelijkse beweging. Dit

kwam ook voort uit de pilootstudie “10.000 stappen op de

werkvloer”.

Er zijn veel tips om actiever te zijn op het werk. Ga

bijvoorbeeld te voet of met de fiets naar het werk, haal

geregeld een glas water of een gezond tussendoortje, plaats

de printer buiten je kantoor, enz. Een stappenteller kan ook

baat hebben bij je interventie. Dit motiveert weinig, actieve

mensen om dagelijks meer stappen te zetten. Het 10.000

stappen-project komt verder ook de sfeer op de werkvloer ten

goede.

Bedrijfsvoordelen van 10.000 stappen

Als meer werknemers te voet of per fiets naar het

werk komen, dan brengt dit tal van gezondheids- en

bedrijfsvoordelen met zich mee:

- minder ziekteverzuim en meer werkefficiëntie,

- meer productiviteit,

- milieuvriendelijk imago,

- minder arbeidsongevallen: minder woon-werkverkeer en

beter mentaal welbevinden,

- minder kosten voor de werknemer: een auto kost zo’n

€ 0,32/km, een fiets minder dan € 0,07/km,

- mogelijkheid tot fiscaal aantrekkelijke fietsvergoedingen.

VARIA

Wat zet werknemers aan tot bewegen?

Werknemers moeten gemotiveerd worden om te bewegen

en voor de ene persoon is de stap tot bewegen al groter dan

voor de andere. Volgende zaken kunnen helpen om beweging

op het werk te promoten:

- aantrekkelijke fiets- of stapvergoeding,

- comfortabele fietsenstalling,

- sportvoorzieningen,

- douches,

- een (bedrijfs)fiets,

- …

Meer info over 10.000 stappen?

Contacteer Logo Midden-West-Vlaanderen: lien@

logomiddenwvl.be of bel 051/23.17.41.

Je kan ook de website www.10000stappen.be raadplegen.

30 KINDEREN ZOUDEN GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN DOORBRENGEN

Zoals elk jaar komen er dankzij Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa

op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen,

waarvan 30 voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 10 uit het zuidoosten van

Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl en 20 uit Slovakije, Kroatië, Bosnië en

Herzegovina.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen

nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een

te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit

heeft bij velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven

niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van

schildklierkanker en leukemie.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de

permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat

bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun

gezondheid.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar

verwachten we 30 jongens en meisjes tussen 9 en 11 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt

Euro-Children nieuwe gastgezinnen, die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact opnemen via het nummer 03/247.88.50 of via mail naar info@eurochildren.be

Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be

11


12

JEUGD

MATCH CLUB

BRUGGE

Op zaterdag 16 maart gaan

we opnieuw het blauw-zwart

legioen naar de overwinning

schreeuwen met de

jeugdraad en de jeugddienst.

Alle kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich

tot 1 maart inschrijven op de jeugddienst om het duel tussen

Club Brugge en Lierse SK van op de eerste rij mee te maken.

Inschrijven kost slechts €10,00.

Opgelet:

de plaatsen zijn beperkt, tijdig inschrijven is dus de boodschap!

Meer info:

jeugddienst, Rollegemstraat 132, 056/894.876 of jeugd@

ledegem.be

ONZE JEUGDBEWEGINGEN ZORGEN OOK DIT JAAR VOOR EEN FEESTELIJKE MAAND MAART!

PARTY INSTINCT VAN

KSA SINT-ELOOI

FÊTE FATALE VAN

CHIRO MIENGELIENGE

FÊTE FATALE VAN CHIRO MIENGELIENGE

Niet alleen de volwassenen kunnen die avond feesten, maar ook voor de kleinsten is die avond een stevig feestje voorzien!

Op 9 maart kunnen kinderen gratis feesten van 17u30 tot 19u30 in de Samenkomst tijdens Fête Fatale 4 Kids. De Chiro

voorziet voor elke deelnemer een verrassing!

FEESTWEEKEND VAN CHIRO NELE

Dit jaar bestaat Chiro Nele 50 jaar! Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben ze een weekend vol leuke

activiteiten gepland. Dit weekend vindt plaats van 8 tot 10 maart 2013.

Op vrijdag 8 maart starten ze met een fuif: Flashback. Op zaterdagnamiddag kan je deelnemen aan een

familiefotozoektocht per fiets (start tussen 14u30 en 15u30) en kan je een mooie prijs winnen! De zaterdagavond staat een

reünie met alle oud-leidsters op het programma. Op zondagmiddag kun je genieten van ribbetjes à volonté. Het weekend

eindigt met een ouderfeest op zondagnamiddag vanaf 16u. Hun leden geven het beste van zichzelf en schotelen je hun

beste acts en dansjes voor. Dit alles vindt plaats in de L!NK te Sint-Eloois-Winkel.

Info en kaarten kan je reserveren via 50jaarchironele@hotmail.be of via de leiding.

KARTEN MET MAKSIMUM

Zin in een snelle race? Wil je zelf eens door de bochten scheuren,

Sebastian Vettel achterna? Schrijf je dan als de bliksem in voor

een spannende Grand Prix!

Wanneer?

Donderdag 14 februari van 15u45 tot 20u45 (afspraak aan het

gemeentehuis)

Deelname? € 30,00

Inschrijven vóór vrijdag 8 februari op de jeugddienst (aantal

deelnemers is beperkt).

Meer info:

056/894.876 of jeugd@ledegem.be

FEESTWEEKEND VAN

CHIRO NELE


LEDEGEMSE SPORTCLUBS THUIS IN ACTIE

Olympic Ledegem

Zo 3/2 - 15u: Olympic – SV Anzegem

Zo 10/2 - 15u: Olympic – SV Wevelgem City

Zo 24/2 - 15u: Olympic – GD Ingooigem

KV Sint-Eloois-Winkel Sport

Zo 17/2 – 15u: Winkel Sport – KVK Ieper

ROKAVO

Za 23/2 - 20u30: Rokavo – VT Kortrijk A

KAVO Sint-Eloois-Winkel:

Zo 3/2 - 10u30: KAVO A – G&V Kuurne A

Zo 10/2 - 10u30: KAVO B – Divo INgelmunster B (beker)

Zo 17/2 - 10u30: KAVO A – VT Optima Lendelede B

Zo 17/2 - 10u30: KAVO B – Gidas Gids B

Wibac

Za 9/2 - 18u45: Dames – Basket Alumes Moorsele

Za 9/2 - 20u30: Heren B - BBC Handzame B

Za 16/2 - 20u: Heren A – West-Hoek Zwevezele

Za 23/2 - 18u45: Dames – Basketteam Kortrijk B

WIST JE DAT?

SPORTKAMPIOENENHULDE

SPORT

Op vrijdag 7 juni 2013 vindt de kampioenenhulde plaats

in cultuurcentrum DE L!NK. Om ons grondig te kunnen

voorbereiden, vragen wij aan alle sportclubs ons op de

hoogte te houden van hun kampioenen en laureaten.

Clubs kunnen ook een kandidaat naar voor schuiven voor

de trofee van sportverdienste. Dit kan gebeuren bij de

sportdienst (sport@ledegem.be of 056/894.877). Bedankt!

RUN4FUN

DOORTOCHT RONDE VAN VLAANDEREN

De sportdienst van Ledegem

organiseert Run For Fun 5km,

een loopinitiatie voor personen

(12+) zonder loopervaring, met

als doel 5km te kunnen lopen. Er

wordt 10 weken lang getraind op

dinsdag- en donderdagavond om

19u30 op het voetbalterrein Terschueren te Sint-Eloois-Winkel

(parking Terschuerenlaan).

De eerste training is gepland op dinsdagavond 5 maart.

Deelnemen aan deze loopinitiatie kost € 10,00. Voor meer

informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij Wim van de

sportdienst (sport@ledegem.be of 056/894.877).

Joggen heel wat positieve effecten heeft op de lichamelijke gezondheid? Zo zal onder meer je totale

cholesterolgehalte afnemen, je vetverbranding optimaal functioneren en bovendien stimuleert lopen de slaap.

Op paaszondag 31 maart dwarst de Ronde van Vlaanderen Ledegem. De renners rijden via

de Roeselarestraat, Molenstraat en Rollegemstraat richting Ledegem, om via de Menenstraat en

Wevelgemstraat naar Wevelgem te rijden.

Verenigingen, die in het kader van deze doortocht een evenement willen organiseren, dienen dit te

melden vóór eind februari bij de dienst evenementen (evenementen@ledegem.be of 056/894.877).

13


14

CULTUUR

KROKUSFILMS

Een Luizenleven

De dappere Flip gaat op zoek naar een aantal stoere

krijgers om zijn mierenvolk te verdedigen tegen de bende

van Hopper. Maar wanneer blijkt dat de stoere krijgers in

werkelijkheid een stelletje mislukte circusartiesten zijn,

leidt dit tot een komische chaos... maar zorgt ook voor

onverwachte helden!

MUZIEKACADEMIE LEDEGEM:

LEERLINGENCONCERT

Dinsdag 12 februari van 14u

tot 15u30 in De Samenkomst

te Ledegem

Op donderdag 7 februari staan de kinderen van de

muziekacademie van Ledegem opnieuw op de planken. U

bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren!

Het leerlingenconcert vindt naar jaarlijkse gewoonte

plaats in De Samenkomst om 19u.

Meer info: Jan Driessens (ledegem@samwdroeselare.be

of 0494/57.08.18)

Sammy: De Geheime Doorgang

Na zijn geboorte op een strand in Californië, kruipt Sammy

de schildpad naar zee en vindt daar de liefde van zijn leven,

Shelly. Hij raakt haar echter meteen ook weer kwijt …

Samen met zijn vriendje Ray vecht hij met piranha’s, ontsnapt

aan een roofvogel en gaat op zoek naar een mysterieuze

geheime doorgang, … allemaal om Shelly terug te vinden.

BLAAS-JE-ROT-DAG

Donderdag 14 februari van 14u

tot 15u30 in DE L!NK te Sint-

Eloois-Winkel

Deelnemen?

€ 1,00 (inclusief drankje). vooraf inschrijven is niet nodig.Meer info? Cultuurdienst: 056/894.878 of cultuur@ledegem.be

OPROEP: OUDE KLASFOTO’S GEZOCHT

Tijdens het komende erfgoedweekend van 20 en 21 april

staan oude klasfoto’s centraal in de tentoonstelling van de

heemkring. Klasfoto’s zijn de stille getuigen van een zorgeloze

kindertijd. Ze roepen vaak wilde verhalen of mijmeringen op

over “schoolmeesters” en “schooljuffrouwen”.

De heemkring Liedengehem, die dit jaar 10 jaar bestaat, hoopt

erop om oud-Ledegemse klasfoto’s uit de hele twintigste eeuw

(1900-1999) bij elkaar te brengen met daaraan gekoppeld

telkens een foto van een klas reünie, veel jaren later.

Beschikt u over een dergelijke klasfoto uit je Ledegemse

kindertijd en heb je ook nog een foto van een klasbijeenkomst?

Neem dan contact op met Lucien Seynhaeve, Kortwagenstraat

14 (056/50.91.62) of met Hans Jacques, Begijnestraat 7,

(056/50.43.98). De foto’s worden ingescand en terugbezorgd.

Wil jij wel eens weten hoe een hoorn klinkt, wat je allemaal

met een klarinet kan of wat het verschil is tussen een

trombone en een trompet? Kom dan zeker naar de blaas-jerot-dag

van harmonie Sint-Cecilia, Jeugdharmonie Sonore

en de muziekacademie van Ledegem.

Op woensdag 13 februari kunnen kinderen van het 1ste,

2de en 3de leerjaar vanaf 13u30 tot 17u samen komen

spelen en muziek maken in De Samenkomst. Vanaf 17u

wordt de familie uitgenodigd om te komen luisteren naar

het slotconcertje. Inschrijven is gratis en kan bij Bart

Hanssens (barthanssens@fulladsl.be).


www.uitdatabank.be. Vragen over hoe je activiteiten moet ingeven?

Mail of bel naar de cultuurdienst op cultuur@ledegem.be, 056/894.878 of spring eens binnen in het administratief centrum.

2 Kalligrafi eclub

De Kring - 8u30 tot 11u15 - € 10,00

056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

2 ‘KOK’ door Joost Van Hyfte Stand-up comedy

Org. Davidsfonds Ledegem - www.davidsfonds-ledegem.be

De L!NK - 20u - € 12

3 Valentijnsontbijt

Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 0498/45.93.97

De L!NK - € 7,00 (volwassen) - € 4,00 (kinderen van 3 tot

12 jaar)

5 Supplementair consult bij een vroedvrouw

De Kring - 056/50.25.28 of dekring@rustenhove.be

5 Kaarting

Org. OKRA Ledegem - ACW dienstencentrum Ledegem - 14u

0478/70.61.29 of gery.depraetere@telenet.be

7 Filiaalconcert

Academie voor woord en muziek Ledegem

De Samenkomst - 19u - 0494/57.08.18

8 Kaarting

Org. Vriendenkring gemeentepersoneel

DE L!NK - Vanaf 15u - 056/894.800

8-9-10 Worstenkaarting

Org. Visclub “Honger en Dorst” - 0496/20.34.82

De Kobbe - € 1,25

9-10 Concert: MIX MAX

Org. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem

Zaal De Kring - Za: 20u – Zo: 17u -

€ 8,00 (kinderen onder 12 jaar gratis) - inclusief consumptie

www.harmonieledegem.be

12 Bloemschikken ‘Valentijn’

De Kring - Van 14u15 tot17u - € 25,00 (materiaal inbegrepen)

056/50.25.28 of dekring@rustenhove.be

13 Blaas-je-rot-dag

Org. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem

De Samenkomst - Van 13u30 tot 17u - Gratis

www.harmonieledegem.be

14 Kalligrafi e beginners

De Kring - Van 19u tot 21u30

€ 50,00 (+ evt. starterspakket € 15,00)

056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

15 Valentijntjes spaghetti-avond

Org. KVLV Rollegem-Kapelle - 056/50.20.62

DE L!NK - 19u30

€ 12,00 (volwassenen) - € 6,00 (kinderen tot 12 jaar)

15 Kaarting

Org. Volleybalclub MEVO - geert.dessein@ledegem.be

De Samenkomst - 16u - € 1,25

FEBRUARI We doen een warme oproep aan alle verenigingen en organisaties om vóór 6 februari hun activiteiten in te geven op

16 Maandelijkse Club-kaarting

org. De Koninklijke Gildemanillers - rafselschotter@telenet.be

ACW lokaal - € 1,00

16 Barbecue

org. Supportersclub Jorn en Jelle Garsbeke - 0473/83.78.29

DE L!NK - € 17,00 (volwassenen) - € 10,00 (kinderen)

17 Tweedehandsbeurs

Org. Gezinsbond Sint-Eloois-Winkel - gezinsbondsew@gmail.com

DE L!NK - Van 10u tot 12u - Gratis

18 Informatienamiddag: ‘Amerika, de westkust’

(door Annemie Malfait)

De Kring - 14u tot 16u30 - € 3,00 (koffie en taart inbegrepen)

056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

19 Damesturnen

De Kring - 19u - € 30,00 voor 10 lessen - 056/50.25.28

19 Kaarting en bolling

Org. S-Plus - e.seynaeve@skynet.be - Zaal Cycloon - 14u30 Gratis

22 Achter de wolken (Chris Lomme en Jo De Meyere)

Org. Davidsfonds Sint-Eloois-Winkel - www.davidsfondswinkel.be

De L!NK - 20u € 15,00 (leden) - € 20,00 (niet-leden)

22 Kaarting

Org. Kaartersclub 101 Uit - Zaal Cycloon - 18u30 - € 2,00

0497/53.21.83 - kristian.vandamme@telenet.be

22-23-24 Kaarting

Org. KVC Sint-Eloois-Winkel Sport

Kantine Winkel Sport - Vr: 18u – Za: 17u – Zo: 9u

056/50.20.30 - www.winkelsport.be

22-23-24 Handdoekenkaarting

Org. Duivenmaatschappij Elk Zijn Recht

Café De Voerman - Vr: 15u – Za: 17u – Zo: 10u

www.everyoneweb.com/ezrrolkap

23 Winterconcert

Org. Koninklijke Fanfare “De Kunst is ons Vermaak” Rollegem-Kapelle

DE L!NK - 20u - VVK: € 7,00-– ADD: € 8,00

056/50.32.77 - filip.vandromme@telenet.be

23 Familiespelletjesnamiddag

Org. Jonge Gezinnenactie Ledegem - jga.ledegem@hotmail.com

Den Traveir - Van 14u tot 19u - Gratis

24 Inschrijving en algemene vergadering WTC De

Winkelse Trappers

Café ‘t Oud Gemeentehuis - 10u30 - Gratis - www.dewinkelsetrappers.be

25 Bezinning (met nationaal pastor Vermassen)

Org. OKRA Ledegem - 0478/70.61.29 - gery.depraetere@telenet.be

De Samenkomst - 14u

28 Markant goes Eccentrique

Org. Markant Sint-Eloois-Winkel en Ledegem

Sporthal Sint-Eloois-Winkel - 16u30 - VVK: € 15,00 - ADD: € 20,00

15

tinevandenbussche@skynet.be


INFO Ledegem Redactieraad

Lokale politie, afdeling Ledegem:

= openingsuren gemeentehuis

Permanentie 24/24 bij politiekantoor Menen,

Leopoldplein 12, Menen, Tel. 056/51.01.11

Dinsdag & vrijdag van 9u - 12u is er contact

met wijkagent mogelijk.

Op maandag voormiddag tussen 10u en 12u

kan de wijkagent van Sint-Eloois-Winkel

geraadpleegd worden op zijn bureel in de

Oude Pastorie. Hij kan ook na afspraak, op

dezelfde plaats en op afgesproken tijdstip,

geconsulteerd worden via de centrale

056/50.67.82 of 0473/88.70.03.

Werkwinkel: Enkel in voormiddag: 9u - 12u

Woonwinkel: alles over (ver)bouwen en huren

Maandag: 16u - 19u - Donderdag: 9u - 12u

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Elke 2 de vrijdag van de maand in De Wegwijzer

van 9u30 tot 11u30.

PWA-kantoor - www.pwaledegem.be:

Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u

Dinsdag: 9u - 12u gesloten

Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30

Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u

Vrijdag: 9u - 12u gesloten

Openingsuren gemeentediensten & OCMW:

Administratief centrum - Rollegemstraat 130-132

Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u

Dinsdag: 9u - 12u gesloten

Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30

Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30

Vrijdag: 9u - 12u gesloten

Openingsuren containerpark:

Maandag: 14u - 17u

Dinsdag: 14u - 19u

Woensdag: 14u - 18u

Donderdag: gesloten

Vrijdag: 9u30 - 18u

Zaterdag: 9u30 - 16u

Zitdagen in het gemeentehuis 056/89.48.00

Burgemeester Bart Dochy

0477/76.20.50

burgemeester@ledegem.be

maandag van 18u tot 19u

of na telefonische afspraak

Bevolking • Burgerlijke stand • Politieen

hulpdiensten • Openbare werken •

Leefmilieu • Waterbeleid • Landbouw- en

plattelandsbeleid

Schepen Geert Dessein

0476/26.35.08

geert.dessein@ledegem.be

maandag van 18u tot 19u

of na telefonische afspraak

Wonen • Patrimonium • Energie •

Communicatie • ICT • Onderwijs •

Internationale samenwerking

De Kring - Hugo Verriestlaan 16

056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

www.rustenhove.be

Nuttige telefoonnummers

Gemeente en OCMW Ledegem:

Tel. 056/89.48.00 - Fax 056/50.51.40

Bibliotheek Tel. 056/89.48.80

Politie Tel. 056/50.67.82

056/50.67.83

Fax 056/50.67.84

101

Brandweer Tel. 056/50.93.33

112

Dringende hulp 101

Medische spoeddienst 100

Wachtdienst Alg. Tandarts 0903/399.69

Bpost 022/01.23.45

Tele-onthaal 106

Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51

Antigifcentrum 070/24.52.45

Containerpark 056/50.66.47

Kringloopcenter Izegem 051/31.34.81

Belbus 059/56.52.56

De opvoedingstelefoon 078/15.00.10

Kinder- en Jongerentelefoon VL 102

Infrax:

Algemeen 078/35.30.20

Melden defect 078/35.34.33

Melden gasreuk 0800/60.888

Melden defecte straatlamp 0800/60.777

Anonieme Alcoholisten (A.A.) 03/239.14.15

Druglijn 078/15.10.20

Defecten aan waterleidingen

056/24.04.60 (tijdens de werkuren)

016/30.13.40 (buiten de werkuren)

Parochiefederatie Ledegem 056/50.96.13

Bloedinzamelingen 2013

25/2: DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel

23/5: De Samenkomst, Ledegem

5/8: DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel

7/11: De Samenkomst, Ledegem

Schepen Wally Corneillie

0495/59.43.93

wally.corneillie@ledegem.be

maandag van 18u tot 19u

of na telefonische afspraak

Financiën • Ruimtelijke ordening •

Verkeer en mobiliteit • Kerkbesturen •

Sport

Schepen Bart Ryde

0472/98.06.27

bart.ryde@ledegem.be

maandag van 18u tot 19u

of na telefonische afspraak

Personeel • Tewerkstelling • Cultuur •

Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking

COLOFON

Geert Dessein Jason Bernard

Eva Demeyer Wim Bruneel

Isabel De Zaeytijd Tim Lucker

Christ Nyffels Mieke Alvoet

Eindredactie &

redactieverantwoordelijke

Jason Bernard

Redactieadres

Rollegemstraat 132

8880 Ledegem

info@ledegem.be

Verantwoordelijke uitgever

Geert Dessein

schepen van informatie

Vormgeving en druk

www.dejonckere.be

OPENINGSUREN DIENSTEN

Wachtdiensten apotheek

Week: maandag 19u - vrijdag 19u

4/2-7/2: Decoutere, Moorsele

11/2-14/2: Multipharma, Sint-Eloois-Winkel

18/2-21/2: Goethals, Moorsele

25/2-28/2: Tack, Ledegem

Weekend: vrijdag 19u - maandag 19u

1/2-3/2: Popelier, Ledegem

8/2-10/2: Vereenooghe, Sint-Eloois-Winkel

15/2-17/2: Desmet, Gullegem

22/2-24/2: De Hoop, Ledegem

Wachtdienst van de v.z.w. huisartsen

midden West-Vlaanderen

Nieuw oproepnummer: 056/50.16.10

Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-

Winkel. Het wachtnummer is bereikbaar ieder

weekend (vrijdag 19u tot maandag 8u).

Schepen Greta Vandeputte

0495/22.68.51

greta.vandeputte@ledegem.be

maandag van 18u tot 19u

of na telefonische afspraak

Lokale economie • Senioren • Gezin •

Feestelijkheden • Jeugd

Schepen Geert Wylin

0477/65.14.03

geert.wylin@ocmwledegem.be

Maandag van 18u tot 19u of na

telefonische afspraak (in het OCMW)

OCMW-voorzitter • Sociale zaken •

Gezondheid en welzijn • Andersvaliden •

Gelijke kansen

More magazines by this user
Similar magazines