“Interculturalisatie die verbindt” - Forum, Instituut voor ...

forum.nl

“Interculturalisatie die verbindt” - Forum, Instituut voor ...

Interculturalisatie in de provincie Zuid-Holland

Op 30 juni 2011 vond in Dordrecht de provinciale conferentie “Interculturalisatie die verbindt”

plaats. Een dertigtal ambtenaren uit de provincie Zuid-Holland namen deel aan de conferentie.

De conferentie vond plaats amper twee maanden na de publicatie van de integratiebrief van het

ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin de afschaffing van het doelgroepenbeleid werd

afgekondigd: niet de herkomst telt, maar de toekomst, zegt dit kabinet. Deze beleidswijziging treft

vooral de ‘Marokkanen’- en ‘Antillianen’-gemeenten, zoals Dordrecht, en maatschappelijke

organisaties die een specifiek beleid voeren op overlastgevende Antilliaanse en Marokkaanse

Nederlanders. De overheid stelt als gevolg van dit beleid geen geld meer ter beschikking voor het

integratieproces van migranten. Interculturalisatie is mogelijk een integratie-instrument dat weinig

geld behoeft.

Gerben Roest van de directie Inburgering en Integratie bij

Binnenlandse Zaken windt er geen doekjes om; de

integratieafdeling van het ministerie beschikt niet meer over

financieringsbronnen. Gemeenten en organisaties kunnen

voortaan slechts voor methodieken en bemiddeling bij het

ministerie aankloppen. Het ministerie richt zich voortaan op

het borgen van de opgedane specifieke kennis en het erop

toezien dat het rijksbeleid voor iedereen toegankelijk is.

Integratiebeleid is een lokale kwestie en vraagt geen specifiek

beleid, maar maatwerk, zegt Roest in zijn presentatie ‘Van Specifiek naar Generiek’.

Presentatie Binnenlandse Zaken

Gerben Roest van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft via een powerpoint een toelichting

op deze nieuwe integratievisie. Het is een beleid dat niet meer gericht is op herkomst, maar zich

afspeelt binnen het reguliere beleid en meer maatwerk vraagt.

De integratie verloopt langs de lijnen:

• School

• Werk

• Leefomgeving

• Gezondheid

• Rechtsorde

De inzet van het kabinet is dat het reguliere beleid op deze terreinen alle groepen in de Nederlandse

samenleving daadwerkelijk moet bereiken, verduidelijkt Roest. Het integratiebeleid wordt bovendien

voortaan grotendeels lokaal vormgegeven. Dit vereist dat elke gemeente passende antwoorden

formuleert voor problemen als gevolg van een tekortschietende integratie van haar inwoners. Een

onderlinge afstemming tussen gemeenten en de betrokkenheid van het rijk zijn in dit proces van

groot belang.

Gemeenschappelijke Integratie Agenda – Interculturalisatie – 30 juni 2011 – Dordrecht 3

More magazines by this user
Similar magazines