Verslag vergadering monumentencommissie d.d. 6 juli 2010

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Verslag vergadering monumentencommissie d.d. 6 juli 2010

MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE

DRIMMELEN

Verslag vergadering Monumentencommissie d.d. 06 juli 2010.

Aanwezig: Dhr. N. Drijvers (voorzitter)

Dhr. J. Kwaaitaal (secretaris)

Dhr. D. Heil

Dhr. G. de Heijde

Dhr. A. van ’t Zelfde

Dhr. L. Vermeulen

Dhr. L. van Suylekom

Afschrift naar college van B en W.

1. Opening.

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

In het bijzonder wordt de nieuwe wethouder de heer J. van Gurp welkom geheten om

nader kennis te maken. De heer Drijvers geeft in het kort aan wat de werkwijze is van

de commissie.

De aanwezige commissieleden en de wethouder stellen zich in het kort voor.

Wethouder geeft aan het behouden van cultureel erfgoed belangrijk te vinden en zal

zeker een beroep doen op de commissie wanneer dit nodig is en hij hoopt op een

open communicatie en goede samenwerking.

De heer Drijvers geeft aan dat het belangrijk is dat we op korte termijn een beleid uit

gaan stippelen en hierop ook handhaven. College zal belangrijke rol gaan spelen

hierin. Er moet duidelijkheid komen naar de aanvragers middels een beleidsnotitie

waarin tal van onderwerpen aan de orde moeten komen o.a. dakkapellen.

2. Verslag vergadering 09 maart 2010.

Redactioneel geen op- cq aanmerkingen.

N.a.v. diverse agendapunten: geen

3. Subsidieaanvraag restauratie gemeentelijk monument Kerkdijk 18 te Hooge

Zwaluwe.

Het betreft een subsidieaanvraag voor totaalrestauratie van het pand.

Als uitgangspunt voor de bepaling van de subsidiabele restauratiekosten is

restaureren van het casco, voorzover dit betrekking heeft op het behoud en herstel

van monumentale onderdelen.

Uitgangspunt bij bepaling van de subsidiabele restauratiekosten is de begroting van

06 juni 2010 van DeGoedeBouw.

De subsidiabele restauratiekosten zijn bepaald op € 39.237,- De voorlopige subsidie

bedraagt 20% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van

€ 6.806,-. De definitieve subsidie zal worden vastgesteld na controle van de

werkzaamheden en de financiële eindverantwoording.

De monumentencommissie gaat akkoord met het bovenstaande.

Uit de opstelling komt naar voren dat achtergevel compleet vervangen gaat worden

en de nieuwe muur wordt voorzien van stucwerk. Aan eigenaar doorgegeven dat

e.e.a zal worden voorgelegd aan commissie en daarna uitsluitsel.

Twee zaken zoals afgesproken voorgelegd aan monumentencommissie tijdens

vergadering 06 juli 2010.


Totale vervanging achtergevel:

Commissie is van mening dat het mogelijk moet zijn om bestaande muur te

behouden en de slechte gedeelten en scheuren op een deugdelijke manier te

herstellen. Wanneer aannemer een ander oordeel heeft zal dit eerst ter plaatse

bekeken moeten worden voordat teveel van de muur wordt weggehaald.

Afwerken muur met stucwerk:

De bestaande muur is nu afgewerkt met een muurverf waarb ij het metselverband

(structuur) duidelijk zichtbaar is. Dit moet blijven behouden. Commissie is van

mening dat bij goed herstel van de muur er met het aanbrengen van een goede

muurverf er weer een prachtige muur komt.

Commissie is dus tegen het aanbrengen van stucwerk.

4. Bouwplan uitbreiding berging en nieuwbouw woning Raadhuisstraat 24 te

Hooge Zwaluwe.

Woning:

Plan ligt in het gebied H: H-historische dorpse bebouwingslinten (beschermd

dorpsgezicht) en heeft welstandsniveau 1.

Plan betreft de bouw van een nieuwe woning.

Aan de hand van het advies van 13 april 2010 neemt de commissie het plan door en

geeft het onderstaande aan:

Voorgevel:

Van de voorgevel is de hoofdentree met een nu iets terugliggende voordeur met

bovenlicht naar tevredenheid aangepast.

Doorgaande schoorsteen achtergevelzijde:

De schoorsteen is nu inpandig uitgevoerd en niet meer als storend element

opgenomen in de achtergevel.

Dakramen en dakkapel:

Commissie vraagt zich het volgende af:

- Is dakraam in achterste slaapkamer noodzakelijk? Volgens commissie is er

voldoende daglichttoetreding via ramen in achtergevel. Als het om te voldoen aan

het bouwbesluit niet nodig is dan niet aanbrengen. De dakramen in een donkere

kleur uitvoeren.

- Is dakkapel noodzakelijk? Bij andere situatie van de trap zou deze niet

noodzakelijk zijn. Nagaan wat mogelijk is.

Detaillering diverse onderdelen is beeldbepalend:

Zinken mastgoot is niet passend. De detaillering van diverse onderdelen o.a. goot en

boeiboord zal verder moeten worden uitgewerkt.

Materialisering:

Het is belangrijk dat bij nieuwbouw de oorspronkelijke gevelopbouw en het materiaal-

en kleurgebruik gerespecteerd worden. Volgens tekening worden de kozijnen, ramen

en deuren in kunststof uitgevoerd. Kozijnen uitvoeren in hout zoals aangegeven in

vorige plan. Boeiboorden in trespa.

Monumentencommissie gaat niet akkoord met het voorliggende plan van de woning

en ziet een aangepast plan tegemoet.

Berging:

Plan betreft de uitbreiding van een berging op het achterterrein.

Ingekomen is een aangepast voorgevelaanzicht.

Monumentencommissie heeft geen overwegende bezwaren en gaat akkoord met het

voorliggende plan voor uitbreiding berging.


5. Bouwplan plaatsen dakkapel gemeentelijk monument Kerkstraat 39 te Lage

Zwaluwe.

Plan is besproken in B&W-vergadering van 07 juni 2010. Besluit van het college.

Gezien de precedenten op andere plaatsen in de gemeente, neemt het college het

advies van de monumentencommissie niet over. En verzoekt de

monumentencommissie in overleg met de betrokkenen te bezien op welke wijze een

dakkapel kan worden gerealiseerd. Aanvullend verzoekt het college aan de

monumentencommissie om beleid te ontwikkelen met betrekking tot dakkapellen op

gemeentelijke monumenten.

Welke rol ziet de commissie voor zichzelf weggelegd om te komen tot een

beleidsvoorstel inzake dakkapellen op het voorgevel dakvlak.

Eigenaar zag geen mogelijkheid om tijdens vergadering aanwezig te zijn.

Commissie is van mening dat er geen advies wordt gegeven en niet te overleggen

met betrokkenen hoe nu dakkapel uit te voeren. Commissie is tegen plaatsing

dakkapel en dus vreemde zaak om te adviseren hoe dan wel.

Beleid inzake dakkapellen: Er moet een ambtelijk voorstel komen wat wordt

voorgelegd aan het college. Hierin moeten alle zaken worden meegenomen o.a.

materialisering, plaats, afmetingen, kleurstelling, kapvorm enz.

Het geheel moet goed met foto’s van bestaande dakkapellen worden toegelicht.

Afgesproken dat er een concept gereed is tijdens vergadering 12 oktober 2010.

6. Bouwplan Batterij 1 te Drimmelen gelegen in beschermd dorpsgezicht.

Plan ligt in het gebied dat in de welstandsnota omschreven is als: H Historische

dorpse bebouwingslinten (beschermde dorpsgezichten) en heeft welstandsniveau 1.

Om de bestaande hoofdmassa goed uit te laten komen moet de wand van de

aanbouw in het rechter zijgevelvlak ± 200 mm terugliggen. Hierdoor ontstaat dan

tevens ruimte om de hemelwaterafvoer aan te brengen.

Monumentencommissie heeft verder geen overwegende bezwaren en gaat akkoord

met het voorliggende plan als met het bovenstaande rekening wordt gehouden.

7. Diverse beleidszaken.

Actualiseren lijst gemeentelijke monumenten:

De afspraak van 08 juli kan niet doorgaan omdat 2 commissieleden andere afspraken

hebben waar ze niet onderuit kunnen. Het overleg wordt nu vastgesteld op

donderdag 15 juli van 9.00-12.00 uur op het gemeentehuis te Made.

Het is belangrijk dat we tijdens dit overleg kaders gaan stellen in relatie tot de

gemeentelijke monumenten.

Jaarverslag:

Het concept is gereed en verzonden naar de commissieleden. Behoudens enkele

kleine aanpassingen zijn de commissieleden akkoord. Jaarverslag gaat ter

kennisgeving naar college.

Dakkapellen:

Zie agendapunt 5.

8. Open Monumentendag 2010.

Open Monumentendag zaterdag 11 september 2010.

De bestelling van het promotiemateriaal is gebeurd en zal in week van 9 -13 augustus

worden aangeleverd. Secretaris zal zorgen voor verspreiding naar de diverse

comités.

De programma’s van de diverse dorpskernen zijn aangegeven op de site van Open

Monumentendag.


In week 35 en 36 zal programma worden gepubliceerd op site gemeente Drimmelen

en in het Carillon.

De heer van Gurp zal nog doorgeven wat het programma is voor Made.

9. Rondvraag.

D. Heil : De heer Heil geeft de complimenten inzake de

Handreiking Behoud en Herstel Monumentaal

Drimmelen. Het ziet er keurig uit.

: Schuren Batterij 3 zijn volledig gesloopt, mocht

dit? Een aantal van de muren van de

wat terug liggende schuur staan er nog. Schuur

straat is volledig gesloopt. Er is proces-verbaal

opgemaakt omdat geen sloopvergunning is

aangevraagd. Verder gaat de bouw gewoon

door. Volgens plannen zouden de houten

wanden met gepotdekselde delen worden

vernieuwd.

: Vlaamse schuur Parallelweg 24 te Wagenberg.

Staan kunststof of aluminium kozijnen in schuur.

Klopt dit volgens de vergunning? Nakijken.

Is eigenaar al aangeschreven dat toegezegde

subsidie wordt ingetrokken? Dit is nog niet

gebeurd, e.e.a. nog afhandelen conform de

subsidieverordening.

: Wat is de stand van zaken m.b.t.

Helkantsedijk 26 te Hooge Zwaluwe?

Eigenaar is middels brief geïnformeerd en

hierop is nog geen aangepast plan ingekomen.

Er staat nu ook op diverse plaatsen een hoge

schutting. Is hier vergunning voor aangevraagd?

Informeren bij Bowoto.

L. van Suylekom : Er is een bureau doende met het maken van een

visie over het dorp Drimmelen en omgeving.

Uiteindelijk zal dit uitmonden in een nieuw

bestemmingsplan dorp Drimmelen.

Hiervoor is een voorlichtingsbijeenkomst

geweest. Er kwamen zaken aan de orde die

niet in overeenstemming zijn met status

beschermd dorpsgezicht.

Secretaris zal bij C. Segeren

navragen wat de status is van dit project.

: Volgens rooster van aftreden stopt de heer van

Suylekom 31 december 2010. Opvolging gaan

regelen.

: Hoe staat het met handhaving dakpannen

Thijssenweg te Wagenberg? Secretaris zal e.e.a.

navragen bij Bowoto.

: Marktstraat 6 te Made (gemeentelijk monument)

is verkocht. Er zijn nogal wat bouwactiviteiten, is

vergunning aangevraagd? Navragen bij Bowoto.

N. Drijvers : De verbouwing en restauratie van pand

Nieuwstraat 2 te Made is afgerond. Is het

mogelijk om pand te bezichtigen? Secretaris zal

contact opnemen met John van Steenderen van

Monumentenfonds Brabant voor het maken van

een afspraak.


J. Kwaaitaal : Complex Dorpsstraat 1 te Lage Zwaluwe wordt

openbaar verkocht. Er is een gegadigde die

alles wil behouden en ombouwen tot

starters woningen. Hij vraagt of de gemeente wil

meewerken. Voor de commissie is het van

belang dat de monumentale waarden blijven

behouden. Met 8 wooneenheden in de schuur

zal dit zeker niet lukken. Commissie kan pas

oordelen als er een plan ligt.

Gemeente kan zeker op korte termijn hier

niets definitiefs over zeggen. Dit zal zo ook

aan gegadigde worden medegedeeld.

J. Kwaaitaal : In verband met afwezigheid van 3

commissieleden gaat vergadering op 10

augustus 2010 niet door. Volgende vergadering

is op 07 september. Mogelijk dat de

vergadering nog naar voren wordt verschoven.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens de vergadering en wenst

iedereen een prettige vakantie.

De volgende vergadering zal worden gehouden op dinsdag 07 september 2010

stukken ter inzage vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.

vergaderdata monumentencommissie 2010.

- dinsdag 12 oktober 2010.

- dinsdag 16 november 2010.

- dinsdag 14 december 2010.

Gemeente Drimmelen

d.d. 13 juli 2010

J. Kwaaitaal

More magazines by this user
Similar magazines